V TEM TEDNU PRAZNUJEJO OBČINSKI PRAZNIK OBČINE MORAVSKE TOPLICE, PODČETRTEK, RADEČE, VODICE IN MESTNA OBČINA NOVA GORICA.

ISKRENE ČESTITKE!

SEKRETARIAT SOS

Ne spreglejte

Ponedeljek 7.9. – Drugi krog pogajanj za višino povprečnine
Torek 8.9. – Sestanek usklajevalne skupine za reševanje begunske problematike
Sreda 9.9. – 4. seja Predsedstva SOS
Četrtek 10.9. – Srečanje z varuhinjo človekovih pravic
Torek 15.9. –  Predstavitev Zakona o dimnikarskih storitvah
Petek 18.9 – Delovni posvet “Kako oblikovati kolesarsko turistično destinacijo” Vabilo in Prijavnica
Četrtek 8.10. – Delovni posvet “Posodobitev podatkov NUSZ s podatki REN”Vabilo in Prijavnica
Sreda 21.10 – Seminar z delavnico z naslovom »Osnovna mediacijska orodja za vodilne kadre v lokalni skupnosti«Vabilo in Prijavnica

NOVIČKE SOS

Drugi sestanek medresorske delovne skupine za pripravo prehoda iz nadomestil kmetom na VVO na odškodnine 1/1

V sredo, 2.9.2015 je potekal drugi sestanek medresorske delovne skupine za pripravo prehoda iz sistema izplačevanja nadomestil na vodovarstvenih območjih po shemi državnih pomoči v sistem izplačevanja odškodnin na podlagi civilnega prava, kamor je kot članica imenovana tudi Skupnost občin Slovenije. Uvodoma so vsi prisotni ponovno predstavili svoja stališča do predlaganega prehoda na drug sistem, ki so v večini odklonila (razen MKGP in KGZS, ki sta prepričana, da je prehod mogoč in nujen). Mag. Janko Burgar s strani Ministrstva za javno upravo je poudaril, da manjka podatek o tem kakšne bodo finančne posledice novega sistema. Po njegovem mnenju bo predlagan sistem odškodnin na podlagi civilnega prava precej drag (cenitve, pravde na sodiščih itd), ter opozoril na trenutna pogajanja za povprečnino z reprezentativnimi združenji občin.

Sestanka sta se udeležila tudi predstavnika Skupnosti občin Slovenije in Združenja mestnih občin Slovenije, ki sta ponovno zastopala stališče, da je potrebno ohraniti obstoječi sistem in odločno nasprotovala trditvi, da gre za poseganje v lastninsko pravico in odškodninsko odgovornost države. Predstavniki Zbornice komunalnega gospodarstva, ki so bili na sestanek povabljeni s strani SOS in ZMOS so povedali, da v primeru, da bodo spremembe v nasprotju z njihovim stališčem (ohranitev obstoječega sistema) bodo sprožili postopke za presojo pravilnosti.

Ker je osnovna naloga delovne skupine, na podlagi koalicijskega dogovora in sklepa vlade, da pripravi predlog prehoda iz sistema izplačevanja nadomestil shemi državnih pomoči v sistem izplačevanja odškodnin na podlagi civilnega prava in le tega preveri pri Evropski komisiji (EK) z vidika državnih pomoči, je bilo dogovorjeno, da se na EK pošlje 79. člen v obliki kot je bil pripravljen za sestanek (tukaj), zgolj z obrazložitvijo, da je cena vode regulirana z uredbo MEDO in da po trenutnem sistemu v primeru izplačevanja nadomestil oziroma odškodnin na VVO ne gre za odškodninsko odgovornost države.

V Skupnosti občin Slovenije pričakujemo, da bo EK podala negativno mnenje na predlog, saj iz predloga člena in zakonodajno-pravnih okoliščin jasno izhaja, da gre za državno pomoč.

Sestanek partnerjev v projektu OPENN 1/2

V ponedeljek, 31.8.2015 je v prostorih Mirovnega inštituta (vodilnega partnerja projekta) potekal sestanek partnerjev v projektu OPENN-osvojiti politično enakost z novimi imeni. Sestanek je bil namenjen predvsem pregledu in evalvaciji zaključenih aktivnosti, med drugim tudi zaključkom treh
delavnic za svetnice in županje, ki so potekale v mesecu juliju v Mariboru. Prav tako bodo v kratkem izšli letaki, namenjeni promociji projekta samega ter predvsem promociji vključevanja žensk v lokalni politiki, ki bodo ponudili tudi pregled nad zastopanostjo žensk v slovenski (lokalni) politiki. Projektna skupina pa se trenutno posveča podrobni analizi in primerjavi slovenske in norveške zakonodaje na področju vključevanja žensk v politiko, na osnovi primerjave pa se bo pripravilo predloge za zakonodajne spremembe ter rešitve, ki bi lahko vodile k večji vključenosti žensk v politiko. Partnerji smo se dogovorili tudi za okvirni potek nadaljnjih aktivnosti, med katerimi sta tudi dve regijski srečanji, namenjeni svetnicam in svetnikom, ki bosta potekali v mesecu oktobru.

opennlogo norway grantssluzba vlade rs za razvoj

ZAKONODAJNE AKTIVNOSTI SOS

Poročanje podatkov o obsegu sredstev za plače zaradi sprostitve napredovanj 2/1

Ukrep sprostitve napredovanj bo učinkoval na povečan obseg sredstev za plače v javnem sektorju v letu 2016. Da bi lahko ocenili finančni učinek realizacije napredovanj za ves javni sektor, Ministrstvo za javno upravo naproša vse občine k posredovanju  relevantnih podatkov do 8. septembra 2015.

Celotni dopis najdete TU.

 

Pojasnilo občinam o izvajanju obvezne GJS obdelave mešanih komunalnih odpadkov 2/2

Obveščamo vas, da je Ministrstvo za okolje in prostor posredovalo pojasnilo lokalnim skupnostim o izvajanju obvezne občinske gospodarske javne službe obdelave mešanih komunalnih odpadkov in poziv za predložitev odlokov o izbiri koncesionarjev za zbiranje komunalnih odpadkov, obdelavo mešanih komunalnih odpadkov in odlaganje ostankov predelave komunalnih odpadkov. Iz dokumenta MOP izhaja, da obdelavo mešanih komunalnih odpadkov lahko izvaja le izvajalec predpisane občinske gospodarske javne službe in v okviru tega mešane komunalne odpadke pred odlaganjem, ki je končni postopek odstranjevanja odpadkov, obdeluje pa le po enem od vmesnih postopkov odstranjevanja odpadkov (konkretno postopka D8 in D9). V obvestilu opozarjajo tudi, da ARSO ugotavlja, da številni izvajalci javne službe niso upoštevali 30. člena Uredbe o odpadkih, ki določa obveznost izvajalca, da na ARSO predloži akt občine na osnovi katerega zbira te odpadke, zato poziva k predložitvi odlokov o izbiri koncesionarjev.

Celotno obvestilo ministrstva najdete tukaj.

Revizijsko poročilo ravnanja s komunalnimi odpadki 2/3

Računsko sodišče je revidiralo učinkovitost poslovanja ministrstva, pristojnega za okolje in Carinske uprave Republike Slovenije, ki od 1. 8. 2014 nadaljuje z delom kot Finančna uprava Republike Slovenije, pri vzpostavitvi pogojev in nadzora ravnanja s komunalnimi odpadki v obdobju od leta 2009 do leta 2012. Računsko sodišče je mnenja, da ministrstvo področja ravnanja s komunalnimi odpadki ni strateško celovito uredilo, saj v operativnih programih ni pravočasno določilo ciljev, načinov in ukrepov za doseganje ciljev ter ni vzpostavilo rednega spremljanja in vrednotenja izvajanja politike na tem področju in ni vzpostavilo ustrezne in celovite normativne ureditve ravnanja s komunalnimi odpadki. Računsko sodišče je v svojem poročilu kritiziralo tudi zamude pri izgradnji regijskih centrov za ravnanje z odpadki ter sistem ravnanja z embalažo in odpadno embalažo, ki že vrsto let povzroča težave, ima pa tudi finančne implikacije zaradi premalo vplačane embalažnine in okoljske dajatve.
V revizijskem poročilu pa se namenja tudi pozornost na področju ureditve jamstev za odlagališča. Ministrstvo namreč okoljske dajatve zaradi odlaganja komunalnih odpadkov ni določilo tako, da bi oblikovalo vir, iz katerega bi lahko saniralo posledice neustreznega odlaganja odpadkov v preteklosti. Ministrstvo ni vzpostavilo instrumenta zavarovanja v obliki obveznega namenskega depozita, ki bi lahko predstavljal podlago za poroštveno izjavo občine kot vrsto odgovornosti izvajalca gospodarske javne službe do države, in tako ni omogočilo, da bi obresti od naložben teh sredstev zmanjševale višino zbranih sredstev uporabnikov, kar bi zagotavljalo nižjo ceno storitev gospodarske javne službe. Ministrstvo je namesto tega vzpostavilo obveznost zavarovanja v obliki predložitve bančne garancije ali zavarovalne police, s čimer je še povečalo stroške izvajanja gospodarske javne službe.
Računsko sodišče je od ministrstva zahtevalo predložitev odzivnega poročila, v katerem mora izkazati popravljalne ukrepe za odpravo nesmotrnosti, in mu podalo priporočila za celovito ureditev področja ravnanja s komunalnimi odpadki in gospodarskih javnih služb na tem področju na strateški ravni in v predpisih, izvedbo analiz posameznih tokov komunalnih odpadkov, ureditev sistema ravnanja z odpadno embalažo ter določitev učinkovitih okoljskih dajatev in finančnih jamstev.

Do celotnega dokumenta lahko dostopate tukaj.

Državni načrt ZIR Epidemija 2/4

Uprava za zaščito in reševanje je objavila predlog Državnega načrta Zaščite in reševanja za epidemijo/pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh. Vaše pripombe in predloge nam posredujte na naslo miha.mohor@skupnostobcin.si do 7. septembra 2015.

 

Na spodnji povezavi si lahko ogledate predlog državnega načrta ZiR

Načrt epidemija NLB-javna predstavitev

Uredba o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih 2/5

Obveščamo vas, da je v obravnavi Predlog Uredbe o dopolnitvi Uredbe o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin. Dopolnitev Uredbe se nanaša na natančnejše določbe za izračun subvencij k plačilu tržne najemnine. Po mnenju pripravljavcev predloga je navedeno mogoče zagotoviti le z navedbo formule v takšni obliki, kot se predlaga, ter z definicijo dejanske tržne najemnine. Le-ta mora biti v ugotovljena v evrih na kvadratni meter – eur/m2, saj so priznana tržna najemnina in priznana neprofitna najemnina zakonsko določene v evrih na kvadratni meter – eur/m2.

Formula tako sledi določbi drugega odstavka 121. b člena SZ-1 in določbi prvega odstavka 13. a člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin, saj se sprva odšteje priznana neprofitna najemnina izražena v eur/m2 od priznane tržne najemnine v eur/m2 oz. od dejanske tržne najemnine v eur/m2, če je le-ta nižja od priznane tržne najemnine. Nato se dobljena razlika pomnoži s kvadraturo stanovanja primerne površine po pravilniku iz 87. člena SZ-1. Navedeni rezultat izražen v eur je višina subvencije k plačilu tržne najemnine, ki pripada vlagatelju.

Vljudno vas naprošamo, da nam vaše pomisleke, predloge in stališča posredujete najkasneje do torka, 8. septembra 2015 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si.

 

Ocena tveganja za nesreče z nevarnimi snovmi 2/6

Obveščamo vas, da je v javni obravnavi Ocena tveganja za nesreče z nevarnimi snovmi. Pripravljena je na podlagi Uredbe o izvajanju Sklepa o mehanizmu Unije na področju Civilne zaščite kot prispevek k Državni oceni tveganja. Tveganje za nesreče z nevarnimi snovmi je ocenjeno z upoštevanjem izrednih dogodkov – nenadzorovanih izpustov večjih količin nevarnih snovi, ki bi se lahko zgodili v industrijskih obratih v Sloveniji, kjer ravnajo z večjimi količinami nevarnih snovi in ki v skladu z Uredbo o preprečevanju večjih nesreč in zmanjševanju njihovih posledic izpolnjujejo merila za razvrstitev med obrate večjega tveganja za okolje. Pri izdelavi ocene tveganja je bila upoštevanja metodologija in vplivi ter verjetnosti posameznih scenarijev, ki so bili kategorizirani kot je bilo dogovorjeno s koordinatorjem izdelave Državne ocene tveganja  – Upravo RS za zaščito in reševanje.

Vljudno vas naprošamo, da nam posredujete vaše pripombe in predloge na naslov miha.mohor@skupnostobcin.si, najkasneje do srede, 9.9.2015.

V obravnavi je nova različica Zakona o prekrških 2/7

Ministrstvo za pravosodje je na podlagi prejetih pripomb, predlogov in pobud iz prvega kroga strokovnega usklajevanja, pripravilo bistveno prenovljen predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prekrških (ZP-1J). Vljudno vas naprošamo, da nam vaše pripombe posredujete na naslov miha.mohor@skupnostobcin.si najkasneje do 15.9.2015.

 

V predlogu zakona bi izpostavil namero pripravljalca zakona, da se stopnjuje motivacija plačevanja glob v čim krajšem času. Tako se ukinja polovička globe, ki se nadomešča s tretjinskim plačilom globe. V predlogu zakona je navedeno, da se 1/3 globe lahko poravna pred izdajo odločbe o prekršku, ter 2/3 globe v primeru plačila globe v 8 dneh po izdani odločbe. V obeh primerih ugovor in zahteva za sodno varstvo nista dovoljena.

Ob tem moram opozoriti na dejstvo, da bo takšna ureditev zmanjšala prispevke občin iz naslova glob, saj bo tako večina plačala 1/3 globe namesto sedaj 1/2.

Celoten predlog zakona si lahko preberete tukaj.

 

DOGODKI SOS

8.9. / Seja komisije za pravna in zakonodajna vprašanja pri SOS 3/2

Prva seja komisije za pravna in zakonodajna vprašanja pri SOS bo potekala v torek, 8.9.2015, s pričetkom ob 10.00 uri v Termah Zreče – Hotel Atrij (rumena dvorana), Cesta na Roglo 15, 3214 Zreče. Komisija bo obravnavala zasnovo Zahteve za oceno ustavnosti predpisov, ki urejajo financiranje občin.

 

 

8.9. / Prva seja komisije za zaščito in reševanje 3/3

V torek, 8.septembra bo potekal prvi sestanek Komisije za zaščito in reševanje pri Skupnosti občin Slovenije v novem mandatu. Sestanek bo potekal od 10.00 ure dalje v prostorih občine Logatec in bo namenjen obravnavi skupnih oziroma enotnih načrtov ZIR, pripravi na dneve zaščite in reševanja ter vlogi civilne zaščite pri humanitarni krizi z begunci.

 

 

 

9.9. / 4. seja predsedstva SOS 3/5

V sredo, 9. septembra 2015, s pričetkom ob 10.00 uri, bo na gradu Komenda ( Grajski trg 1, 3313 Polzela) potekala 4. seja predsedstva Skupnosti občin Slovenije.

Na dnevnem redu seje bodo članice in člani predsedstva obravnavali naslednje vsebinske točke:

– Povprečnina za obdobje 2016 in 2017,

– Zahteva za oceno ustavnosti predpisov, ki urejajo financiranje občin,

– Tožba zoper Republiko Slovenijo, zaradi izpolnitve Dogovora o višini povprečnine za leto 2015,

– Vloga občin v primeru povečanja števila prosilcev za mednarodno zaščito,

– Zakonodajne novosti na področju odvajanja in čiščenja odpadnih voda in

– Reorganizacija elektrodistribucije.

10.9. / Sestanek z varuhinjo človekovih pravic 3/6

Skupnost občin Slovenije se bo sestala z varuhinjo človekovih pravic, dne 10.9.2015 ob 10.00 uri na temo kategorizacije cest, stanovanjske problematike v lokalnih skupnostih, prostorske in okoljske problematike, odpisa dolgov, romske problematike in glede invalidom prijaznih občin.

18.9. / Kako oblikovati kolesarsko turistično destinacijo 3/7

V okviru EVROPSKEGA TEDNA MOBILNOSTI Skupnost občin Slovenije v sodelovanju z Mestno občino Kranj ter Zavodom tovarna trajnostnega turizma GoodPlace, organizira delovni posvet na temo Kako oblikovati kolesarsko turistično destinacijo.

Posvet se bo izvedel po naslednjem programu:

10:00     Uvodni nagovor

od 10.10 do 10.30     Jana Apih, GoodPlace: Umestitev kolesarskega produkta v načrtovan, trajnosten razvoj slovenskega turizma

od 10.30 do 10.50    Peter Zajc: Izzivi s katerimi se srečuje kolesarski turizem v Sloveniji

od 10.50 do 11.20     Odmor za kavo

od 11.20 do 12.40     Jan Klavora, Peter Dakskobler in Andrej Žigon: Kako postati uspešna kolesarska destinacija

od 12.40 do 13.30    Jan Klavora: Kako razviti kolesarski turistični produkt ter primer uspešnega kolesarskega turističnega produkta Trans Slovenia

od 13.30 do 14.00    Razprava

14:00                         Kosilo

Prijavnico za posvet najdete tukaj.

VABILO -Kako oblikovati kolesarsko turistično destinacijo

V nadaljevanju še nekaj o predavateljih.

Jana Apih:

Vodi Zavod tovarno trajnostnega turizma GoodPlace, ki je v letu 2015 v sodelovanju s SPIRIT Slovenija pripravila program Slovenia Green, s pomočjo katerega bodo slovenske turistične destinacije pridobile oceno trajnosti ter na osnovi le-te vzpostavile sistem izboljšav. V tem procesu sodeluje s turističnimi destinacijami, kot so Ljubljana, Ptuj, Dolina Soče in druge. Ključni izzivi je prav umeščanje turističnih produktov v prostor na način, ki bo temeljil na odgovornem odnosu do narave, lokalne tradicije in kulture ter bo prinašal pozitivne ekonomske učinke za lokalno gospodarstvo. GoodPlace je partner globalne mreže Green Destinations ter nosilec mednarodnih certifikacijih shem.

Peter Zajc:

Je gorski kolesar, geograf, vodja projektov in raziskovalec, zaposlen pri Regionalni razvojni agenciji za Koroško. Med drugim opravlja delo koordinatorja Slovenskega gorsko kolesarskega konzorcija Odprimopoti.si. Zadnjih nekaj let je sodeloval v številnih kolesarskih in gorsko kolesarskih razvojnih projektih na lokalni, nacionalni in mednarodni ravni. Trenutno piše magistrsko delo na temo urejanja gorskega kolesarstva v naravnem okolju na primeru raziskave na Pohorju.

Peter Dakskobler:

je v festivalu Soča Outdoor združil leta izkušenj v turizmu in organizaciji dogodkov, v sklopu lokalne turistične organizacije pa je razvil festivalno produktno znamko Soča Festivalley. V organizaciji je bil odgovoren za evropski projekt BiMobis, katerega rezultat je bila čezmejna krožna kolesarska pot, hkrati pa so bili položeni temelji za kolesarko destinacijo Alpe–Jadran. Kot vodja turno kolesarskega odseka si prizadeva za izboljšanje lokalnih pogojev, v okviru Slovenskega gorsko kolesarskega konzorcija pa za legalizacijo te športne dejavnosti. Na tujem sodeluje s pomembnimi nemškimi razvijalci kolesarskega turizma, s katerimi so pred kratkim oblikovali in ponudili produkt Trans Slovenija. Kot samostojni podjetnik poleg turizma pod lastno blagovno znamko Marsky združuje še psihologijo in šport.

Jan Klavora:

je kot vodič raftinga in kajaka že pri 15-ih delal v eni izmed posoških športnih agencij. Leta 2003 je postal solastnik športne agencije Maya. Šest let kasneje se je zaposlil pri agenciji Go.Mice v Ljubljani, kjer je opravljal delo pomočnika urednika revije Kongres in organiziral turistične borze. Pred tremi leti je stopil na pot samostojnega podjetnika in med drugim kot zunanji sodelavec na evropskem projektu iCON pomagal pri vzpostavitvi združenja Bike Alpe Adria. V sklopu tega si v mrežo ponudnikov vključeni člani prizadevajo, da območje od Alp do Jadrana postane ena privlačnejših kolesarsko-turističnih destinacij. Pred dvema letoma je skupaj s kolegi prvič organiziral Soča Outdoor Festival, ki danes sodi med največje slovenske športne dogodke. Leto kasneje je postal koordinator Trans Slovenia daljinske kolesarske poti. Je tudi ustanovni član Tovarne trajnostnega turizma – GoodPlace, ki v sodelovanju s Slovensko turistično organizacijo razvija trajnostni turizem v Sloveniji.

Jan Klavora in Peter Dakskobler sta v projektni ekipi v celotni dolini Soče (3 občine), ki razvija kolesarski turizem. Prevzela sta vodenje izdelave kolesarske strategije za Goriško statistično regijo ter sodelujeta pri pripravi kolesarske strategije za Tržič.

 

Andrej Žigon:

se zadnjih 16 let se ukvarja z akcijskimi športi in gorskim kolesarstvom – sprva v vlogi športnika, kasneje pa v vlogi specialista za marketing in svetovalca za infrastrukturo v adrenalinskih športih ter gorskem kolesarstvu. Deloval je na mestu direktorja trženja vodilnega evropskega podjetja za razvoj snežnih parkov Schneesternu in pridobil izkušnje na področju gorsko kolesarskega turizma v Kanadi. Bil je zaposlen tudi kot direktor trženja podjetja TMG-BMC Ltd., ki je odgovorno za mišično diagnostiko in optimizacijo treningov v elitnih športnih institucijah kot so FC Barcelona, Manchester United FC itd. Je soustanovitelj in glavni izvršni direktor podjetja Alliance Action Sports Experts, kjer deluje na področju razvoja gorsko kolesarskega turizma. Bil je tudi gostujoči govorec na konferencah v organizaciji Svetovne turistične organizacije (UNWTO), Mednarodne zveze za gorsko kolesarjenje, Ride kongresa itd.

23.9. / Igrifikacija v turizmu – Konferenca o sodobnih praksah za angažiranje obiskovalcev, gostov in turistov 3/8

Zavod Martin Krpan, Skupnost občin Slovenije in strokovnjaki za doživljajski turizem iz Slovenije in tujine pripravljajo zanimiv izobraževalni dogodek, ki ima tri cilje:

 • predstaviti nove metode in prakse ustvarjanja turističnih doživetij, oplemenitenja pod-cenjenih nepremičnin,
 • pripraviti ideje in projekte za naslednjo finančno perspektivno EU (področje: turizem, lokalna dediščina, podjetništvo …) ter
 • mreženje z ljudmi in s tem priložnost za preboj slovenskega turizma.

 

KDAJ: sreda, 23. september 2015; med 8:30 in 15:00

KJE: Orehov gaj, Ljubljana, Slovenija

Predstavitvena brošura ”Igrifikacija v turizmu – Sodobne prakse za angažiranje obiskovalcev, gostov in turistov”

GOVORNIKI:

Claus Raasted – človek, ki kupuje grad (NOVO – intervju z glavnim govorcem)

Paul Bulencea – avtor knjige Igrifikacija v turizmu

Žiga Novak – so-ustanovitelj Orehovega gaja

Dr. Kaja Širok – direktorica Muzeja novejše zgodovine.

KAJ SPLOH JE IGRIFIKACIJA (ang. gamification): globalni trend, ki zakonitosti in metode igre prenaša na drugo področje, sicer nepovezano z igro. Je odličen način spreminjanja zgodb v doživetja in bolj intenzivnega vpletanja ljudi v

INVESTICIJA ZA UDELEŽBO: za člane Skupnosti občin Slovenije 190 € + ddv (redna cena: 290 € + ddv)

 

Priporočamo zgodnjo prijavo, saj je število mest na dogodku omejeno na 40.

Prijavnica – igrifikacija v turizmu 23. 9 . 2015

27.9. - 29.9. / Strategije preživetja za Evropska mesta in regije 3/9

Skupnost občin Slovenije se je odzvala povabilu Inštituta regij Evrope (Institute of the regions of Europe), s sedežem v Salzburgu, k partnerstu pri organizaciji 11. Konference Evropskih mest in regij, ki bo potekala od  27.09.15 do 29.09.15 v Salzburgu, v sodelovanju z mestom Salzburg, kot tudi deželo Salzburško. Osrednja tema bo : „Strategije preživetja za Evropska mesta in regije”

Na konferenci bodo obravnavane aktuale tematike kot so:
•    širitev Evropske unije
•    Inovacijska politika kot temelj za ustvarjanje boljših delovnih mest
•    Kako zagotoviti „Energetski preobrat”?
•    Regionalni turizem: „prava strategija na pravem mestu”
•    „Z lokalnimi živili do večje dodane vrednosti”

Na konferenci bodo  znanstveniki, gospodarstveniki in drugi strokovnjaki ,udeležencem predstavili iztopajoče  in uspešne primere dobrih praks  in sodelovanja na področju  omenjenih tematik.

Udeležba je za predstavnike mest, občin, lokalnih oblasti in študente brezplačna.

Kotizacija za predstavnike podjetij znaša 350 EUR. Pričakujemo več kot 250 udeležencev.
Jezik konference: nemščina (simultano prevajanje v angleščino in srbohrvaščino)

Inštitut regij Evrope (IRE) je bil ustanovljen leta 2004  pod okriljem nekdanjega deželnega glavarja dežele Salzburg Univ. Prof. Dr. Schausbergerja. Ustanovljen je bil z namenom spodbujanja večje intergacije med občinami, regijami ter podjetji iz celotne Evrope ter posledično vzpodbujati pomen regij in občin v evropski politiki ter krepiti njihov ekonomski razvoj.
Inštitut regij Evrope izvaja projekte v podporo regionalizaciji in decentralizaciji ter nudi pomoč pri praktičnih  vprašanjih razvoja in predlogih na področju medsebojnega povezovanja na nacionalni kot tudi mednarodni ravni.
Nadaljnje Inštitut ponuja številne prednosti, kot so vpletenost v trans-evropsko mrežo s poudarkom na vzhodni in jugovzhodni Evropi, kontakt z Evropsko komisijo in Odborom regij Evropske unije kot tudi z ostalimi institucijami v Bruslju, Strasburgu in Luxemburgu.

Program (v angleškem jeziku)

Prijavnica (v angleškem jeziku)

Za več informacij je kontaktna oseba Martina Balažič, martina.balazic@institut-ire.eu.

8.10. / Delovni posvet “Posodobitev podatkov NUSZ s podatki REN” 3/10

Skupnost občin Slovenije v sodelovanju z REALIS d.o.o. organizira delovni posvet na temo posodobitev podatkov NUSZ s podatki iz registra nepremičnin (REN). Namen posveta je občinam približati postopek prehoda na zajemanje podatkov iz registra nepremičnin ter preko tega povečati točnost in uporabnost podatkov za zaračunavanje nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, kar pa lahko vpliva tudi na dohodke občin.

Posvet bo potekal v četrtek, 8. oktobra 2015, s pričetkom ob 10.00 uri v dvorani Horus, Austria Trend hotel Ljubljana, Dunajska cesta 154, 1000 Ljubljana.

Izpolnjene prijavnice nam lahko posredujete do torka, 6. 10. 2015, na naslov metka@skupnostobcin.si ali po faxu na 02 234 1 503 ali po pošti na naslov Skupnost občin Slovenije, Partizanska cesta 1, 2000 Maribor.

VABILO in PRIJAVNICA.

Vljudno vabljeni!

21.10. / Seminar z delavnico Osnovna mediacijska orodja za vodilne kadre 3/11

V Skupnosti občin Slovenije zaradi izjemno pozitivnega odziva udeleženk in udeležencev dogodka meseca maja 2015 ponavljamo seminar s praktično delavnico z naslovom »OSNOVNA MEDIACIJSKA ORODJA ZA VODILNE KADRE V LOKALNI SKUPNOSTI«. Seminar bo izvedel psihoterapevt, mediator, trener mediatorjev ter predavatelj mag. Martin Lisec.  Posvet z delavnico bo potekal 21.10.2015, od 09.30 do 13.30 ure, v dvorani Marjance Ručigaj, Ljubljanska cesta 12 f, 1236 Trzin.

Na seminarju bomo z vodilnimi kadri v lokalnih skupnostih ozavestili stopnjo konfliktnosti in se seznanili z nekaterimi komunikacijskimi (mediacijskimi) orodji, ki učinkovito pomagajo pri upravljanju s konfliktnostjo.

Na interaktivni delavnici bomo preko vaj, dela v skupini in ščepca teorije poglobili znanje o:

 • konfliktu,
 • poslušanju,
 • ohranjanju vizije celote,
 • stališčih in interesih,
 • zastavljanju pravih vprašanj.

 Seminar z delavnico je namenjen županjam, županom, podžupanjam, podžupanom, direktoricam in direktorjem občinskih uprav ter vodjem občinskih oddelkov in javnih zavodov ter drugim zainteresiranim zaposlenim na vodstvenih delovnih mestih v lokalnih skupnostih.

Vabilo z okvirnim programom

Prijavnica

Vašo udeležbo na dogodku potrdite z izpolnjeno prijavnico najkasneje do vključno petka, 16.10.2015. Izpolnjeno prijavnico pošljite skenirano na e-naslov metka@skupnostobcin.si ali po faxu 02/234 15 03 ali na naslov Skupnost občin Slovenije, Partizanska cesta 1, 2000 Maribor.

DOGODKI DRUGIH

9.9. / Informativni dan programa Interreg Mediteran 2014−2020 4/1

V sodelovanju s skupnim sekretariatom programa Interreg Mediteran bo Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko 9. septembra 2015 v Ljubljani organizirala informativni dan ob prvem razpisu. Informativni dan bo potekal v hotelu SLON (Slovenska 34) v Ljubljani od 9.00 do 14.30.

Prvi razpis bo odprt med 1. 9. in 2. 11. 2015 na spletni strani programa MED: interreg-med.eu/en/home/. Njegova vrednost je 84,25 milijona evrov sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in 3,39 milijona evrov sredstev IPA, ki bodo namenjena naslednjim prioritetam:

1: Krepitev inovacijskih zmožnosti;

2: Spodbuda nizkoogljičnim strategijam; ter

3: Varstvo in ohranjanje naravnih in kulturnih virov

Povezava na dnevni red in navodila za prijavo na dogodek.

11.9. / Brezplačni spletni seminar Konvencije županov Kako do energetsko učinkovite mobilnosti 4/2

CoM_logo_en11. septembra bo potekal spletni seminar Konvencije županov, na katerem se bodo posvetili vprašanju kako do energetsko učinkovitosti v lokalnih skupnostih. Osredotočili se bodo na tehnologije vodikovih in gorivnih celic, ki je eden od stebrov bodočih evropskih energetskih sistemov in mobilnosti. Omenjena tehnologija bi naj prispevala k prehodu na nizkoogljično gospodarstvo do leta 2050. Spletni seminar bo udeležencem omogočiti, da spoznajo novo tehnologijo in preko predstavitve dobrih praks tistih, ki jo že koristijo pridobijo vpogled v koristi, ki jo prinaša za lokalne skupnosti in okolje. Program in registracija udeležbe

17.9. / Mreža MaMa praznuje 10. obletnico 4/3

Pred desetimi leti je na pobudo mladinskih centrov nastal Zavod Mladinska mreža MaMa, z namenom združevanja, zastopanja in predstavljanja interesov organizacij, ki v Sloveniji opravljajo dejavnosti mladinskih centrov. Ob deseti obletnici vabijo vse podpornike mreže MaMa, da se pridružijo praznovanju 10. obletnice, ki bo v četrtek, 17.9.2015, s pričetkom ob 17.00 uri v Celjskem mladinskem centru, Mariborska cesta 2, Celje.
Na obletnici se bodo pridružili posebni gostje, med njimi tudi direktor Urada RS za mladino, mag. Peter Debeljak ter Patricia Čular in Uroš Skrinar, nekdanja vodilna Mreže MaMa. Gostje bodo nekaj besed namenili preteklosti in prihodnosti mladinskega dela in sektorja. Večer bodo popestrili z zanimivim programom, ki ga bodo pripravili mladinski centri. Po kulturni in mladinski sprostitvi bodo
nadaljevali s kratko predstavitvijo Strategije razvoja mladinskih centrov Mreže MaMa, kjer boste lahko podali dopolnitve in predloge na osnutek.
Na dogodek se lahko prijavite do 10. septembra 2015 na e: info@mreza-mama.si.

17.9. - 18.9. / Problemska konferenca komunalnega gospodarstva 4/4

17.09.2015 bo potekala 5. Problemska konferenca komunalnega gospodarstva v Kongresnem centru Rogaška Slatina. Na letošnji dvodnevni Konferenci komunalnega gospodarstva bodo kot predavatelji sodelovali številni ugledni strokovnjaki, predstavniki komunalnih podjetij in občin ter snovalci komunalne politike. Obetajo se kritični pogledi in prodorna razmišljanja o tem, koliko smo družbeno odgovorni. Prvi dan konference bo z različnih zornih kotov osvetljena družbena odgovornost in strokovnjaki bodo poskušali odgovoriti na vprašanje, kako vzpostaviti odgovoren odnos do okolja, lokalne skupnosti, zaposlenih in potrošnikov ter vgraditi koncept družbene odgovornosti v strategijo poslovanja komunalnih podjetij. Drugi dan konference pa bodo potekali štirje vzporedni tematski sklopi (Ekonomski vidiki izvajanja gospodarskih javnih služb; Oskrba s pitno vodo; Odvajanje in čiščenje odpadne vode; Ravnanje z odpadki), ki bodo obravnavali družbeno odgovoren način izvajanja komunalnih storitev ter primere odgovornih praks do zaposlenih, okolja in družbene skupnosti. Vsi zainteresirani lahko prejmete več informacij na spletnem mestu konference.

18. in 19.9./ EU projekt, moj projekt - dan odprtih vrat 4/5

Kje vse je evropska kohezijska politika pustila sledove v Sloveniji boste lahko odkrivali v petek, 18. in soboto, 19. septembra 2015 po celi Sloveniji. Pod taktiko Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko bo na območju celotne države predstavljenih 32 različnih projektov, ki se dotikajo vseh sfer življenja. Vsi dogodki pod skupnim imenom EU PROJEKT, MOJ PROJEKT so brezplačni, namenjeni vsem starostnim skupinam.

22.9. / Brezplačno usposabljanje o ZEJN 4/6

22. septembra 2015 bo v okviru projekta GPP 2020 izvedeno tretje in hkrati zadnje brezplačno usposabljanje za javne naročnike. Usposabljanje traja med pet in sedem ur (odvisno od potreb naročnikov) in okvirno zajema splošen pregled stanja na področju ZeJN, prepoznavanje okoljskih vplivov posameznih izdelkov, storitev ali gradnje, izračun CO2 prihranka iz konkretnega zelenega javnega naročila ter konkretne primere izvedenih ZeJN.

Prijavite se lahko preko spletne prijavnice.

Vaše pripombe, mnenja in predloge o tem kaj pričakujete od tovrstnega usposabljanja (ne glede na to, ali se boste prijavili na to usposabljanje ali ne) lahko sporočite najkasneje do 4. septembra na e-naslov info@umanotera.org, da morebiti kakšno vsebino še vključijo v program.

28. - 30. 9. 2015 / 2. mednarodna konferenca Učečih se mest 4/7

Dve leti po Pekinški deklaraciji o gradnji učečih se mest in Glavnih značilnostih učečih se mest bo med 28. in 30. septembrom 2015 potekala 2. mednarodna konferenca učečih se mest v Mexico City, Mehiki. Tekom te se bo nadgrajevalo idejo ‘gradnje trajnostnih učečih mest’ in prispevalo k uresničevanju UNESCO 2030 agende v izobraževanju. Delo bo potekalo na več nivojih: plenarna zasedanja, vzporedni regionalni in forum županov. Župani, občinski sektorji za izobraževanje, strokovnjaki iz mednarodnih organizacij, nevladne organizacije in korporacije, ki so dejavne na področju vseživljenjskega učenja so prisrčno vabljeni konec septembra v Mexico City.

Več o sami konferenci, registracija in več o konceptu učečih se mest pa tukaj.

1.10./ Regijski strokovni posvet "Kako s kulturo izboljšamo otrokov in mladostnikov vsakdan" 4/8

Zavod Republike Slovenije za šolstvo, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Ministrstvo za kulturo, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije in Kulturni dom Krško vas vabijo na regijski strokovni posvet o načrtni kulturno-umetnostni vzgoji v vzgoji in izobraževanju z naslovom “Kako s kulturo izboljšamo otrokov in mladostnikov vsakdan”, ki bo 1. oktobra 2015 v Kulturnem domu Krško, enota grad Rajhenburg.

Prijavite se lahko do 23.9.2015. Kotizacije ni, je pa omejeno število udeležencev.Več informacij najdete v vabilu.

12.10 - 18.10 / Evropski teden lokalne demokracije 4/9

Obveščamo vas, da tudi letos Svet Evrope organizira Evropski teden lokalne demokracije, ki bo od 12. do 18. oktobra. Več o dogodku lahko preberete tukaj.

Hkrati vas prosimo, da nas občine po dogodku obvestite o tem ali ste se aktivno vključile v to vseevropsko dogajanje.

15.10. / Slovesnost Konvencije županov in župani ukrepajo iniciative 4/10

V organizaciji pisarne Konvencije županov in pisarne iniciative župani ukrepajo se bodo v četrtek, 15. oktobra 2015, v Bruslju sestali predstavniki mest, ki se zavzemajo za večjo energetsko učinkovitost in prilagajanje klimatskim spremembam. Z vzpostavitvijo nove Konvencije županov se želi slediti še bolj ambicioznemu cilju in za 40 % zmanjšati CO2 emisije do 2030. Osnovali bodo stebre za lažje prilagajanje in integracijo zavezi ter razširili svoje delovanje oziroma možnost sodelovanja na lokalne skupnosti širom sveta.

Število mest je omejeno, zato se je potrebno registrirati, kar opravite na spletni strani Konvencije županov.

Konvencija županov je evropska pobuda, ki vključuje lokalne in regionalne oblasti, ki so se prostovoljno zavezale k doseganju in preseganju cilja, da bodo do leta 2020 zmanjšale emisije CO2 za 20%. EU se je pred kratkim zavezala, da bo nov cilj zmanjšanje emisij CO2 za 40% do leta 2030. Podpisnik konvencije se zaveže k rednemu oddajanju poročil o izvajanju svojega akcijskega načrta za trajnostno energijo (SEAP). Po uradnih podatkih je 5879 podpisnikov, od tega 31 iz Slovenije.

19.10 / Regije, evropske institucije in odločevalci-brezplačni spletni tečaj Odbora regij 4/11

Odbor regij sledi novostim na spletu in organizira masovno brezplačno usposabljanje (MOOC – Massive Open Online Course). Tekom 8 spletnih sklopov izobraževanj (ki se raztezajo čez 8 tednov) se bodo udeleženci seznanili in razpravljali o vlogi regij in mest v Evropski uniji. Vsi zainteresirani bodo od 19. oktobra 2015 zvedeli več o kohezijski politiki, pametni specializaciji, migracijah ali dostopu do EU programov. Spletni tečaj bodo obogatile izobraževalne video vsebine, grafični prikazi, razpravljanja s strokovnjaki na področju regionalnih in lokalnih oblasti v živo, socialne skupnosti in bilteni.

Nov model učenja je zagotovo že sam po sebi zanimiv, glavni namen pa je dvigovati zavest in zavedanje o pomenu regij, mest in vplivu lokalne politike. Avtorja pilotnega projekta (Wolfgang Petzold – wolfgang.petzold@cor.europa.eu in Pauliina Mäkäräinen Pauliina – makarainen@cor.europa.eu; splošen naslov – welcome@cor.europa.eu) se nadejata velikega števila udeležencev, od katerih pa si želita povratnih informacij o njihovi izkušnji. Čeprav je spletni tečaj ustvarjen za zaposlene, ki na lokalnem nivoju delujejo na področju evropskih projektov, predstavnikom zvez …, so k prijavi vabljeni vsi interesenti.

Več o prihajajočem spletnem tečaju zveste tudi na tej povezavi.

Registracija na spletni tečaj ”Regije, EU institucije in odločevalci”, ki bo potekal v angleškem jeziku, je odprta vse do 19. oktobra 2015.

21.10 - 22.10 / Konferenca EUROPCOM 2015 4/12

Europcom banner01
Europcom banner01

V Bruslju bo 21. in 22. oktobra letos potekala 6. evropska konferenca za javno komuniciranje. Letošnja osrednja tema omenjene konference se osredotoča zlasti na jasno komunikacijo v smislu učinkovite in pregledne komunikacijske strategije EU, s čimer se sicer ukvarja lokalno občinstvo. Zainteresirani udeleženci se lahko na konferenco prijavijo najkasneje en teden pred pričetkom, torej do 15. oktobra. Konferenca EuroPCom je zasnovana na iniciativo Odbora Regij, v sodelovanju z Evropskim parlamentom, Svetom EU, Evropsko komisijo ter Evropskim ekonomsko-socialnim odborom. Več informacij o konferenci lahko preberete tukaj.

Oktober - mesec prostora 4/13

Vabimo vas, da se v oktobru pridružite pri obeležitvi Meseca prostora 2015. Osrednja tema Meseca prostora 2015 bo tokrat namenjena prostorskemu razvoju urbanih območij. S sloganom »Mesta v prostoru – prostor v mestih« želimo izpostaviti in opozoriti na vlogo mest in urbanih območij v širšem prostoru na eni strani ter vlogo mestnega prostora za kakovost življenja na drugi strani.

Na Ministrstvu za okolje in prostor trenutno potekajo aktivnosti na področju teritorialnega dialoga z mesti in priprave trajnostnih razvojnih strategij (TUS) ter prenove SPRS. V sklopu omenjenih aktivnosti bo ministrstvo v Mesecu prostora 2015 organiziralo nekaj dogodkov, ki bodo podrobneje predstavljeni v septembru.

Mesec prostora 2015 je odlična priložnost za nevladne organizacije, društva, izobraževalne ustanove, lokalne skupnosti in drugih organizacije, da v svojih občinah, mestih in naseljih organizirajo dogodke, ki izpostavljajo vlogo mest v regionalnem razvoju, v obmejnih, gorskih, podeželskih območjih ali v čezmejnem prostoru, poudarjajo vlogo prostora za kakovost življenja v mestih ali pa se navezujejo  na teme, ki jih bodo Združeni narodi objavili ob praznovanju Svetovnega dne Habitata (5. 10. 2015) in Svetovnega dne mest (31. 10. 2015).

Vabimo vse, ki nameravate v navedenem času organizirati dogodke, da se pridružite Mesecu prostora 2015 in sporočite načrtovane aktivnosti na naslov prostor.mop@gov.si. Ministrstvo bo dogodke združilo pod okrilje Meseca prostora 2015 ter poskrbelo za skupno promocijo. Program vseh dogodkov bo objavljen na naslovu: http://www.mop.gov.si/si/mesec_prostora_2015/.

Več informacij o Svetovnem dnevu Habitata in Svetovnem dnevu mest je na voljo na spletnem naslovu: http://unhabitat.org/events-3/.

AKTUALNI RAZPISI

Razpis programa Mediteran 5/1

    V času od 1.9.2015 do 2.11.2015 bo odprt razpis programa Mediteran. Povezavo do razpisa in razpisne dokumentacije lahko najdete tukaj.

 

Več informacij o programu Mediteran si lahko preberete tukaj.

 

Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete 5/2

Dne, 31. 7. 2015, je bil v Uradnem listu Republike Slovenije objavljen javni razpis iz naslova podukrepa M06.1 Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete.

Namen podpore je pomoč mladim kmetom za vzpostavitev kmetije in kmetijske dejavnosti. Upravičenci so mladi kmetje, ki so na dan oddaje vloge na javni razpis stari od 18 do vključno 40 let, imajo ustrezno znanje in usposobljenost ter prvič vzpostavljajo kmetijo. Ta uredba določa tudi pogoje za dodelitev sredstev, merila za ocenjevanje vlog, obravnavo vlog, pogoje za izplačilo sredstev, obveznosti, finančne določbe, kontrole ter kršitve in sankcije. Okvirna višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do vključno 12 mio eurov. Od tega za sklop A (mladi kmetje z zaposlitvijo na prevzeti kmetiji) 8.400.000 eurov in za sklop B (ostali mladi kmetje) 3.600.000 eurov.

Javni razpis je zaprtega tipa. Vnos vlog v elektronski sistem in vlaganje vlog v fizični obliki bo možen od prvega delovnega dne po izteku enaindvajsetih dni od objave javnega razpisa v uradnem listu, se pravi od 24. 8. 2015 do 18. 9. 2015.

Razpisna dokumentacija.

Javno naročilo iz naslova podukrepa M2.1 Pomoč pri uporabi storitev svetovanja 5/3

Objavljeno je javno naročilo iz naslova podukrepa M2.1 Pomoč pri uporabi storitev svetovanja. Namen javnega naročila je izdelava načrta preusmeritve kmetijskega gospodarstva v prakse in metode ekološkega kmetovanja (Načrt PEK) za potrebe izvajanja ukrepa Ekološko kmetovanje iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 za leti 2015 in 2016.

Načrt PEK je v skladu z Uredbo o ukrepih prenosa znanja in svetovanja dokument, ki ga za posamezno kmetijsko gospodarstvo, ki se je odločilo za preusmeritev v prakse in metode ekološkega kmetovanja, izdela izvajalec svetovanj in vsebuje vse informacije, ki jih kmetijsko gospodarstvo potrebuje pri preusmeritvi v prakse in metode ekološkega kmetovanja.

Podrobnejše informacije in razpisna dokumentacja javnega naročila sta na voljo na spletnih straneh MKGP. Rok za oddajo ponudb je 10. 9. 2015.

Nagrada EU za kulturno dediščino Europa Nostra – razpis in zbiranje prijav 5/4

Center Ustvarjalna Evropa za Sloveniji (zadolžena za EU program Ustvarjalna Evropa (2014-2020)) obvešča, da je Europa Nostra objavila poziv zbiranja predlogov za izjemne dosežke na področju kulturne dediščine v Evropi. V letu 2016 bodo nagrado podelili 30 projektom znotraj štirih kategorij:

 • konzervatorstvo,
 • raziskave,
 • zasluge posameznikov ali organizacij ter
 • izobraževanje, usposabljanje in ozaveščanje.

Sedem od teh bo prejelo naziv Grand Prix zmagovalec in vsak denarno nagrado 10.000 €, podelili pa bodo tudi nagrado po izboru javnosti.

Rok prijave: 1. oktober 2015

Objava razpisa in obrazci za prijavo za Europa Nostra nagrado 2016

Razpis: Priznanja Naša Slovenija 5/5

Gibanje za ohranjanje in uveljavljanje slovenske kulturne in naravne dediščine / krajine KULTURA-NATURA.SI bo letos že šestič podelilo dediščinska priznanja Naša Slovenija. Priznanja je doslej prejelo blizu 60 uglednih in zgledno dejavnih prejemnikov iz Slovenije in zamejstva (blizu 250 nominacij).

Razpis je usklajen s kriteriji za podobna priznanja Europa Nostra. Skupaj z aktualnostmi je razpis objavljen tudi na www.kultura-natura.si. Gostitelj podelitve priznanj ter srečanja (dosedanjih) nagrajencev, nominirancev ter simpatizerjev / podpornikov gibanja Kultura-natura.si bo že petič Gospodarsko razstavišče Ljubljana, to pot v programu sejma NARAVA – ZDRAVJE v soboto, 7. novembra 2015. Sam razpis je odprt do 16.10.2015. 

Za dodatne informacije se obrnite na pkdslovenia@gmail.com; info@kultura-natura.si, 070 554 232; 04 533 61 20.

LIFE - program za okolje in podnebne ukrepe 5/6

lifeKomisija vabi pravne osebe s sedežem v Evropski uniji, da pošljejo svoje predloge na razpis programa LIFE za leto 2015 NA PODROČJU okolje in podnebni ukrepi. Predloge lahko predložijo pravne osebe s sedežem v državah članicah Evropske unije: javni organi, podjetja in zasebne neprofitne organizacije (vključno z NVO). V letu 2015 bodo tako v okviru podprograma za okolje kot podprograma za  podnebne ukrepe podprti »tradicionalni« projekti, pripravljalni projekti, integrirani projekti, projekti tehnične pomoči in projekti za povečanje zmogljivosti. Roki prijave: »tradicionalni projekti: 15.9.2015, 1.10.2015 in 7. 10. 2015 (odvisno od sklopa, na katerega se prijavljate); pripravljalni projekti: 30. 10. 2015; integrirani projekti: 1.10.2015; projekti tehnične pomoči: 15.9.2015; projekti za povečanje zmogljivosti: od dneva objave najkasneje do 30. 9. 2015. Več informacij lahko najdete tukaj.

Napoved poziva Zveze Alpe Jadran 5/7

AlpeAdriaZveza Alpe Jadran je napovedala časovnico jesenskega poziva za sofinanciranje projektov. Prijave bodo možne od 6. septembra do 6. oktobra 2015. Prijavnica je dosegljiva na tej povezavi AAA-Application for funding 2015 in je informativnega značaja – lahko se spremeni!

Iz skupnega proračuna Zveze Alpe Jadran lahko zainteresirane občine, društva in drugi subjekti zaprosijo za sredstva v treh oblikah:

 1. za pripravljalne stroške za prijavo projekta na EU-razpise (največji možni znesek je 5.000€)
 2. za izvedbo skupnega projekta (največji možni znesek je 20 % skupnih stroškov projekta ali največ 4.000€)
 3. za sponzorska sredstva (v višini največ 500€).

Prijavnice se bodo oddajale v angleškem jeziku ustrezni tematski koordinacijski točki najkasneje do 6. oktobra 2015. Opise vizij, nalog in prednostnih ciljev posameznih tematskih skupin najdete na tej povezavi (samo v angl. jeziku): TCPs. Več informacij najdete na spletni strani Zveze Alpe Jadran: http://www.alps-adriatic-alliance.org/

Prijave za nagrado Evropske zelene prestolnice in Evropskega zelenega lista 5/8

Evropska komisija je odprla prijave za evropske prestolnice in mesta, ki se želijo prijaviti za tekmovanje za ‘Evropsko zeleno prestolnico 2018’ in ‘Evropski zeleni list 2016’. Obe nagradi se podeljujeta prestolnicam in mestom v Evropi, ki se lahko pohvalijo z okolju prijaznimi dosežki in trajnostnim načrtom za svoje prebivalce v prihodnosti.

Za naziv ‘Evropska zelena prestolnica 2018’ se lahko potegujejo prestolnice z najmanj 100.000 prebivalci vseh članic EU, kandidatk za vstop v EU, Islandija, Lihtenštajn, Norveška in Švica. Manjša evropska mesta vseh naštetih držav s številom prebivalcev med 20.000 in 100.000 pa imajo možnost osvojiti naziv ‘Evropski zeleni list 2016’ za prizadevanja na področju okoljske ozaveščenosti državljanov, zelene rasti in ustvarjanja novih delovnih mest.

Rok za prijavo je 19. oktober 2015, prejemniki obeh nazivov pa bodo razglašeni junija 2016 na slavnostni prireditvi v Ljubljani, Evropski zeleni prestolnici leta 2016.

Več informacij najdete na: http://ec.europa.eu/environment/europeangreencapital/.

Nepovratne finančne spodbude pravnim osebam za električna vozila 5/9

Predmet javnega poziva so nepovratna finančna sredstva v obliki finančne pomoči za nove naložbe okolju prijaznejših vozil, in sicer za: nakup novega vozila na električni pogon; nakup novega priključnega hibridnega vozila (plug-in) ali novega vozila na električni pogon s podaljševalnikom dosega (range extender); predelavo vozila v električnega, tako da bo serijsko vgrajeni motor na notranje zgorevanje nadomeščen s pogonskim elektromotorjem oziroma nakup predelanega vozila v električnega, tako da bo serijsko vgrajeni motor na notranje zgorevanje nadomeščen s pogonskim elektromotorjem, ki bodo prvič po proizvodnji ali predelavi registrirana v Republiki Sloveniji in spadajo v eno izmed spodaj navedenih kategorij cestnih vozil. Nepovratna finančna spodbuda se lahko dodeli za nakup novega vozila kategorije M1, N1, L7e ali L6e na električni pogon brez emisij CO2 na izpustu; predelavo vozila ali nakup predelanega kategorije M1, N1, L7e ali L6e v električnega, tako da bo serijsko vgrajeni motor na notranje zgorevanje nadomeščen s pogonskim elektromotorjem; nakup novega priključnega hibridnega vozila (plug-in) ali novega vozila na električni pogon s podaljševalnikom dosega (range extender), z emisijami CO2 na izpustu manjšimi od 50g CO2/km, kategorije M1, N1.

Upravičene osebe so Republika Slovenija in lokalne skupnosti, gospodarske družbe in druge pravne osebe, ki imajo v trenutku plačila pomoči poslovno enoto ali podružnico v RS ter samostojni podjetniki posamezniki oziroma fizične osebe, ki samostojno opravljajo dejavnost kot poklic. Rok za prijavo je 31.12.2015 oz. do porabe sredstev. Več informacij boste prejeli s klikom tukaj.

Razpisi transnacionalnih programov in programa Interreg Europe 5/10

V letu 2015 bodo transnacionalni programi razpisali približno 280 mln. € iz ESRR za razvojne projekte na področjih inovativnosti, okoljskih vrednot in upravljanja virov, nizkoogljične družbe ter prometa. Medregionalni program Interreg Europe pa bo razpisal 107 mln. € za razvojne politike in instrumente na področjih inovativnosti in konkurenčnosti, okoljskih vrednot in upravljanja virov, nizkoogljična družba. V nadaljevanju podajamo kratek pregled razpisov po programih.

Mediteran: Program objavlja prvi razpis z informativno fazo, ki traja od 23. 6. do 31. 8. 2015. Priročnik za prijavitelje bo predvidoma potrjen in objavljen konec julija. Na spletni strani programa so že objavljene projektne naloge po tematskih področjih (inovativnost, nizkoogljična družba, naravni in kulturni viri) in predstavitve z otvoritvene konference, ki vsebujejo tudi vse ključne informacije, drugi dokumenti pa bodo postopoma objavljeni na spletni strani programa preko poletja takoj, ko jih bo potrdil nadzorni odbor. Pri java na razpis za modularne (tematske) projekte v okviru prioritet od 1 do 3 bo mogoča med 1.9. in 2. 11. 2015; razpis bo enostopenjski. Razpis za horizontalne projekte bo dvostopenjski, prva stopnja bo predvidoma odprta med 10. 11. 2015 in 11. 1. 2016; druga stopnja pa bo predvidoma odprta aprila 2016. Seminar za horizontalne projekte bo potekal v Marseillu 22. 9. 2015. Informativni dan za slovenske prijavitelje bo potekal v Ljubljani v sredo, 9. 9. 2015, od 9. do 14.30 ure. Prijave na informativni dan bodo odprte po 20. 8., o čemer vas bomo obvestili na spletni strani SVRK. Več informacij je na voljo na stari in novi domači strani programa ter pri kontaktni točki Duša Sodnik, 01 400 3477, dusa.sodnik@gov.si.

Podonavje: razpis bo dvostopenjski, prva stopnja bo predvidoma potekala med 23. 9. in 3. 11. 2015, druga stopnja pa predvidoma med 1. 4. in 30. 4. 2016. Nacionalni informativni dan bo organiziran predvidoma oktobra 2015. Več informacij je na voljo na spletni strani programa Jugovzhodna Evropa in pri kontaktni točki Miran Vatovec, 01 400 3697, miran.vatovec@gov.si.

Jadransko-jonski program: datum objave razpisa še ni znan. Več informacij je na voljo na spletni strani programa Jugovzhodna Evropa in pri kontaktni točki Duša Sodnik, 01 400 3477 dusa.sodnik@gov.si.

Nov program nadnacionalnega sodelovanja v Podonavju 5/11

Evropska komisija je sprejela nov program nadnacionalnega sodelovanja v Podonavju, ki bo iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) in Instrumenta za predpristopno pomoč (IPA) prejel 222 milijonov evrov. Program bo spodbujal inovacije in podjetništvo, podpiral ohranjanje naravne in kulturne dediščine Podonavja, krepil povezanost ter spodbujal prehod na nizkoogljično gospodarstvo.

Program zajema devet držav EU (Avstrijo, Bolgarijo, Češko, Hrvaško, Madžarsko, Nemčijo, Romunijo, Slovaško in Slovenijo) ter tri države zunaj EU (Bosno in Hercegovino, Srbijo in Črno goro). Moldavija in Ukrajina bosta prav tako upravičeni do sodelovanja v programu, ko bo dosežen dogovor o financiranju iz evropskega instrumenta sosedstva. Prvi razpis za zbiranje predlogov bo objavljen jeseni 2015.

Nadnacionalni program v Podonavju temelji na štirih tematskih prednostnih nalogah, ki zajemajo inovacije, prenos znanja in podjetništvo, skrb za naravno in kulturno dediščino, spodbujanje energijske učinkovitosti ter reševanje glavnih družbenih izzivov, kot so politika trga dela, izobraževanje in demografske spremembe. (Vir: Predstavništvo Evropske komisije v Sloveniji)

OBČINA IŠČE PARTNERJA

Liverpool City region išče partnerja 6/1

Liverpool City region natančneje Merseyside Recycling and Waste Authority išče partnerja za prijavo skupnega projekta na razpis North West Europe, ki pa dopušča manjše število partnerjev tudi izven področja razpisa. Cilj projektnega predloga je predstaviti paralelne demonstracije proizvodnje  bioplina iz ostankov hrane. Ta bioplin pa se nato uporablja kot gorivo mestnih avtobusov.

V kolikor bi želeli več informacijo projektnem predlogu oziroma bi želeli prejeti kontaktne podatke vodilnega partnerja pišite na miha.mohor@skupnostobcin.si.

NOVICE DRUGIH

Kohezijske novičke v avgustu 7/1

Izšla je avgustovska številka Kohezijskega e-kotička, kjer boste našli informacije o projektih, aktualnih razpisih in druge zanimivosti. Preberete jo lahko s klikom tukaj. 

Zaposlovanje mladih v evropskih mestih – kako lahko mesta sodelujejo z delodajalci? (Mike Campbell za URBACT II) 7/2

”Zaposlitve ustvarjajo delodajalci.” Mesta, ki želijo mladim pomagati pri zaposlovanju morajo sodelovati z delodajalci. Delodajalci, veliki ali mali, zasebni ali javni, iz lokalnih zagonskih podjetij, mikro podjetij ali nacionalnih/mednarodnih korporacij, ki imajo podružnico v lokalnem mestu, se morajo truditi da čim več mladih pridobijo in obdržijo na delovnem mestu ter spodbujajo njihov razvoj. Bistveno je, da mesto ukrepe za zaposlovanje mladih načrtuje, organizira in izvede v sodelovanju z delodajalci.

Delodajalci, mladi, zaposleni na mestnih upravah in strokovnjaki, tudi mednarodne organizacije (OECS), vsi so si enotni: sodelovanje med mestom in delodajalci je ključen element. A kako ga izvesti? Profesor Mike Campbell na primeru angleškega Leedsa predlaga sledeče.

 

young-people_engaging_employer_poster

 

Prvi korak: kaj potrebujejo delodajalci? Mesta morajo poznati situacijo delodajalcev. V angleškem Leedsu lokalno podjetniško partnerstvo vsaki dve leti med delodajalci izvede anketo, s katero dobi odgovore na vprašanja kot so: kakšne so potrebe delodajalcev, ali bodo današnje zaposlitve na voljo tudi jutri, katere veščine potrebujejo delojemalci, katera mesta podjetja težko zapolnijo, kateri poklici so deficitarni in zakaj, na kakšne načine podjetja iščejo nove zaposlene ….

Drugi korak: informiranje, svetovanje in usmerjanje. Mesto od delodajalcev pridobi zgornje podatke, pa tudi splošne informacije o zaposlitvah, potrebnih veščinah in kvalifikacijah, zaslužku, idejni zasnovi podjetja … Le-te predstavi v zanimivih informativnih brošurah in s tem olajša izbiro izobraževanja, usposabljanja, zaposlovanja ali prekvalifikacije mladim.

Kot tretje: želja je vzpostaviti dolgoročen odnos med delodajalci in izobraževalnim sistemom. Mesta lahko tukaj prevzamejo strateško vlogo povezovalca in spodbujevalca med slednjima tako da jih vzpodbuja (finančne, vedenjske, moralne vzpodbude), lajša dostop do želene populacije delojemalcev, uvaja ukrepe za večjo odzivnost izobraževalnih ustanov na potrebe delodajalcev. Takšna oblika sodelovanja mlade bolje pripravi na svet dela, izobraževalni sistem pa naredi bolj ‘življenjskega’. Največkrat se dolgoročnost odnosa delodajalec – izobraževalni institucije – mesto vzpostavi z ustanovitvijo neodvisnega telesa ali partnerstva relevantnih deležnikov, ki prevzamejo tudi spremljanje ukrepov namenjenih mladim. Nadgradnja tega je sooblikovanje vizije, prioritet, ciljev in skupnega akcijskega načrta, ki se ga redno spremlja, pregleduje in se v tem primeru dosega najboljše rezultate.

 

Zavedati se je treba, da so si tudi delodajalci različni – nekateri ne nudijo pripravništva ali delovnih izkušenj mladim, slabo plačujejo ali so preprosto zadržani in niso pripravljeni sodelovati. Le-te je potrebno bolj intenzivno spodbuditi, recimo s primeri dobrih praks uspešnih podjetij, učenjem drug od drugega. Podobno kot pri prvem koraku lahko mesto tukaj prevzame iniciativo, izvede analizo stanja in je posrednik med različnimi delodajalci. Prav tako je dragoceno upoštevanje glasu mladih. Ko jim mesto omogoči dialog z delodajalci, se lahko nadejamo tudi novih načinov povezovanja na trgu dela, zagotovo pa vsaj večanja razumevanja.

 

_________________________

Povzeto po IPOP  in URBACT, članek profesorja Mike Campbella.

Leeds študija

Podaljšanje roka za vlaganje zahtevkov za izplačilo sredstev za ukrepe 121, 122, 123 in 125 7/3

Vlada RS je izdala Uredbo o spremembi in dopolnitvah Uredbe o ukrepih 1., 3. in 4. osi Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–2013 v letih 2011–2013. Sprememba in dopolnitve uredbe se nanašajo na podaljšanje roka za vlaganje zahtevkov za izplačilo sredstev za ukrepe 121 – Posodabljanje kmetijskih gospodarstev, 122 – Povečanje gospodarske vrednosti gozdov, 123 – Dodajanje vrednosti kmetijskim in gozdarskim proizvodom in 125 – Izboljšanje in razvoj infrastrukture, povezane z razvojem in prilagoditvijo kmetijstva.

Do sedaj je veljalo, da se zahtevki za izplačilo sredstev vlagajo do 31. avgusta 2015. Na podlagi spremembe te uredbe po novem velja izjema za ukrepe 121 – Posodabljanje kmetijskih gospodarstev, 122 – Povečanje gospodarske vrednosti gozdov, 123 – Dodajanje vrednosti kmetijskim in gozdarskim proizvodom in 125 – Izboljšanje in razvoj infrastrukture, povezane z razvojem in prilagoditvijo kmetijstva, in sicer se za naštete ukrepe zahtevki za izplačilo sredstev vlagajo do 30. junija 2016, pri čemer morajo biti naložbe zaključene do 31. decembra 2015. (Vir: MKGP)

 

Prostori sodelovanja – Skupnostne prakse v urejanju prostora (IPOP) 7/4

E-časopis Prostori sodelovanja, Skupnostne prakse v urejanju prostora je letni časopis, ki ga v okviru Mreže za prostor izda Inštitut za politike prostora.

Spletni časopis prinaša zanimiv popis skupnostnih praks urejanja prostora v Sloveniji. Bistveno pri le-teh je, da samoorganizirane pobude prihajajo ‘od spodaj’ in to pogosto s strani neformalno povezanih skupnosti.

 

Časopis, katerega prvo in drugo številko  najdete na dnu prispevka, kot tudi njegova spletna stran se drži osnovne forme prinašanja člankov različnih avtorjev iz področij: Somobilnost, Skupnostna prenova, Začasna raba prostora, Stanovanjske skupnosti, Sodelo, Lokalne ekonomije in kot novost druge številke časopisa, Urbano vrtnarjenje.

 

Prijetno branje vam želimo!

 

Prostori sodelovanja, št. 1 (IPOP) – maj 2014.

Prostori sodelovanja, št.:2 (IPOP) – avgust 2015.

 

© Moralne avtorske pravice ima Skupnost občin Slovenije. Noben del tega gradiva se ne sme reproducirati ali kopirati v karšnikoli obliki: grafično elektronsko ali mehanično, kar vklučuje (ne da bi bilo omejeno) fotokopiranje, snemanje, skeniranje ali katerekoli druge oblike reproduciranja brez pisnega dovoljenja Skupnosti občin Slovenije. Reprodukcija ali kopiranje je dovoljeno izključno za potrebe Sekretariata Skupnsti občin Slovenije ali občin članic SOS.