PRIHODNJI TEDEN

 

POSVETI:

SRE., 10.2. – Posvet “Zaključni računi občin” Vabilo in prijavnica.

SRE., 10.2. – Posvetovalno srečanje Aktivno in zdravo staranje Program posvetovalnega srečanja

SRE., 10.2. – Mednarodna konferenca Programi in financiranje sodelovanja občin, društev in nevladnih organizacij  v evropski skupnosti Vabilo in prijavnica

ČET., 11.2. – Posvet “Ocenjevanje, napredovanje in drugi ukrepi na področju stroškov dela v javnem sektorju za leto 2016 Vabilo in prijavnica.

 

ZAKONODAJA:

Spremembe in dopolnitve Zakona o kmetijskih zemljiščih do torka, 9.2.2016 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si.

Pravilnik o metodologiji za določanje vrednosti vodnih in priobalnih zemljišč v postopkih razpolaganja, pridobivanja in obremenjevanja teh zemljišč s stavbnimi pravicami, do torka, 9.2.2016 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si.

 

POVPRAŠEVANJE:

Sofinanciranje poučevanja godbenih instrumentov  do četrtka, 11.2.2016 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si.

NOVIČKE SOS

Srečanje s predsednikom RS – lokalna samouprava eden redkih dobrih tranzicijskih projektov države 1/1

Na pobudo predsednika SOS, dr. Ivana Žagarja je dne, 2.2.2016, potekalo srečanje s predsednikom Republike Slovenije, Borutom Pahorjem na Brdu pri Kranju. Konference pod nazivom Slovenija 2030: pomen lokalne samouprave za družbeni in gospodarski razvoj Slovenije se je udeležil tudi minister za javno upravo, Boris Koprivnikar.

Predsednik Borut Pahor je povedal, da je lokalna samouprava eden redkih dobrih tranzicijskih projektov države, ter izpostavil, da je bila vloga občin v času gospodarske krize izjemno pomembna, župani in občinski sveti pa so igrali pomembno vlogo stabilizatorja in blažitelja krize takrat, ko je država skoraj odpovedala. Poudaril je, da je očitno, da imajo občine potencial, ki ga je smiselno uporabit. Posvet je želel zapeljati predvsem v smeri vprašanja, kaj potrebujejo občine, da bi izpolnile pričakovanja občank in občanov.

Konference o prihodnosti lokalne samouprave se je udeležila približno polovica slovenskih županj in županov. Predsednik SOS, dr. Žagar je poudaril, da projekt lokalne samouprave ni bil nikoli izpeljan do konca in se zavzel za obuditev projekta regionalizacije, če želimo korak naprej. Po njegovih besedah so šli trendi, vezani tudi na pojav ekonomsko finančne krize, v napačno smer, in sicer v smeri centralizacije države. Poudaril je, da so občine v tem trenutku edini nosilec regionalnega razvoja. Težave, ki pa so se nakopičile, pa so vezane na vprašanje avtonomije občin, tudi avtonomije finančnih virov, ki v tem trenutku niti približno niso zadostni. Poudaril je, da so nujne upravne reforme, ker je treba poenostaviti številne postopke, predvsem pa je treba vzpostaviti pravi partnerski odnos z državo.

Mariborski župan dr. Andrej Fištravec pa tudi Gregor Macedoni, župan MO Novo Mesto, sta poudarila preveliko centralizacijo države in nujnost decentralizacije. Gregor Macedoni je dejal, da so lokalne skupnosti danes zelo pomembne za razvoj gospodarstva in ohranjanje delovnih mest ter vzpostavitev novih. Strategije oblikovanja regij bo po mnenju župana občine Miklavž na Dravskem polju, Lea Kremžarja, konec, ko se bodo začeli pogovarjati o številu pokrajin in njihovih sedežih. Po njegovem mnenju je treba določiti, kaj je tisto, kar občina počne samostojno, katere pristojnosti iz države in občin se prenesejo na raven regij ter kaj ostane na državni ravni. Župan Šentjurja Marko Diaci je spomnil, da občine od države prejemajo vsako leto manj sredstev, ki so jih nadomeščale tudi z evropskimi sredstvi, kar pa bo po novi perspektivi drugače. Finančni viri lokalnih oblasti morajo biti po njegovem mnenju v razmerju z nalogami, ki jih določa zakonodaja, torej je dilema, ali prilagoditi obseg nalog razpoložljivim virom ali obratno. Ivan Molan je poudaril, da postajajo občine vse bolj odvisne od vladnih odločitev, koliko sredstev jim dodeli in s tem izgubljajo svojo avtonomijo. Županja občine Trbovlje Jasna Gabrič pa je poudarila, da občine ne smejo biti in niso breme ter strošek, ampak so priložnost države – tudi vlade – za rast, razvoj in uspehe celotne države.

Predsednik Pahor pa je ob ugotovitvi, da je potrebnega več dialoga med lokalnimi in državno oblastjo napovedal, da se namerava o tem pogovoriti tudi s predsednikom vlade, da bi pripravili omizje v ožji sestavi in ugotovili, po kateri poti bi šli glede tega dialoga naprej.

Seja komisije za proračun in javne finance 1/2

V četrtek, 4.2.2016, se je v občini Koper sestala Komisija za proračun in javne finance na svoji 2. redni seji. Članice in člani komisije so obravnavali predlog Zakona o javnih financah, ki se trenutno nahaja v medresorskem usklajevanju. Člani komisije so si bili ob pregledu predloga enotni, da je potrebno zaradi izjemno obsežne in zahtevne materije zahtevati dodatna pojasnila s strani ministrstva, hkrati pa predstaviti sistem in organigram poteka različnih nalog na ravni občin in države, kot tudi proračuna. Predvsem so ugotovili, da so intence zakona ukinjanje finančne avtonomije občin in centralizacija ob tem, da bo odgovornost v zvezi z lokalnimi financami še vedno na ramenih županov. Z vidika občin je takšen sistem popolnoma nesprejemljiv. Odločili so, da mora v vsakem primeru vodstvo skupnosti zahtevati podaljšanje obravnave zakona, saj je mesec dni absolutno premalo.

 

 

 

2. seja komisije za e-poslovanje 1/3

Na Ptuju, odetem v živopisane pustne barve, se je v četrtek, 4. februarja sestala komisija SOS za e-poslovanje na svoji drugi seji. Kljub razigranim zvokom z otroške povorke, ki se je odvijala pred mestno hišo in odličnim krofom na mizah, se je komisija osredotočala na pomembne vsebine. Jože Zupanič je predstavil aplikacijo za lažjo komunikacijo občanov z občino. S pametnimi telefoni bi poslikali določeno situacijo, ki je geolocirana, dodali komentar, željo ali pripombo in z enim klikom oddali zadevo na svojo občino. Aplikacija se imenuje CityApp in je že razvita. Komisija je predlagala, da Zupanič ponudi rešitev v polletno brezplačno, neobvezujoče testiranje občinam članicam SOS, vključno s ponudbo, pogoji in cenami za nadaljnjo uporabo občinam. Ponudbo pričakujemo v sekretariatu, od koder jo bomo posredovali občinam.
Vabilu na sejo se je odzval Jože Škofljanec iz Arhiva RS, ki je komisiji celovito predstavil zakonodajne obveznosti občin pri ravnanju in arhiviranju digitalnih dokumentov. Vse občine morajo pripraviti notranja pravila ali uporabiti vzorčna notranja pravila, ki so lahko pripravljena s strani stanovskega združenja. SOS je že oblikoval delovno skupino z namenom priprave vzorčnih notranjih pravil. Arhiv RS je skupini ponudil pomoč pri pripravi. Podjetje PIA informacijski sistemi in storitve d.o.o., katere certificirani sistem ODOS za upravljanje procesov in dokumentov, vključno s povezavami na certificirane ponudnike eHrambe, uporablja že 51 občin, je zanje že pripravilo notranja pravila, ki jih bodo poslali v Arhiv RS v presojo in potrditev kot VZORČNA NOTRANJA PRAVILA ZA UPORABNIKE ODOSa. Saša Kovač iz podjetja PIA d.o.o., je s komisijo delila njihove izkušnje ob pripravi dokumenta (Notranja pravila_predstavitev). PIA d.o.o. bo vzpostavila kontakt med SOS in zunanjim izvajalcem glede priprave vzorčnih NP za neuporabnike ODOSa in bodo sporočili možnosti.
Tretja tema, ki je bila na dnevnem redu je bila informacijska podpora projektnemu vodenju o čemer je komisija govorila že na predhodni seji. Marko Zabreznik je povzel, da različne občine uporabljajo ne le različna orodja za upravljanje s projekti, temveč tudi različne kombinacije od finančnih, dokumentnih, kadrovskih in GIS aplikacij. Iz tega razloga bi bilo izredno težko razviti skupno orodje za vodenje projektov, posebej prilagojeno potrebam občin, brez večjih sprememb utečenega poslovanja občin. Zato je predlagal drzno idejo, ki bi ne samo rešila izziv projektnega menedžmenta, temveč bistveno znižala stroške občinam za programsko opremo. Občine si morajo oblikovati skupne standarde za podatke. Naloga priprave notranjih navodil se je ob tej pobudi pokazala kot ena od možnosti in priložnost za udejanjanje ideje. V razpravi je Škofljanec izrazil prepričanje, da je pobuda na mestu in da bi za izvedbo aktivnosti bilo smiselno pridobiti sofinanciranje iz EU skladov.

 

.

Seja Komisije za kmetijstvo in razvoj podeželja SOS 1/4

Dne 2.2.2016 je potekala 1. seja Komisije za kmetijstvo in razvoj podeželja SOS. Na seji so članice in člani imenovali predsednika in podpredsednika komisije. Za predsednico je bila izglasovana mag. Karin Jurše, Občina Ruše, za podpredsednika pa Denis Goja, Občina Piran. Nadalje so sejo nadaljevali z osrednjo točko dnevnega reda, in sicer obravnava Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijskih zemljiščih. Komisija nasprotuje predlogu zakona v delu, kjer se lokalnim skupnostim nalaga dodatne naloge in obveznosti v zvezi z namakalnim sistemom. Namreč s spremembo 89. člena in drugih členov s področja urejanja namakalnih sistemov, bi naj občine bile pristojne za izgradnjo velikih namakalnih sistemov, bile bi lastnice le teh ter za ustanovitev nove javne službe vzdrževanja in upravljanja namakalnih sistemov. Prav tako se je opredelila do predlagane ureditve trajno varovanih kmetijskih zemljišč, do predloga glede določanja dokumentov, kateri so potrebni za začetek postopka komasacije, zahtevne agromelioracije in agromelioracije na komasacijskem območju. Prav tako se je komisija strinjala, da se mora razbremeniti odgovornosti lastnika, zakupnika ali drugega uporabnika kmetijskega zemljišča, in sicer v primeru uporabe kmetijskega zemljišča s strani tretjih oseb. Opredelila se je tudi do problematike vrednotenja kmetijskih zemljišč glede na specifičnost njihove lege. Prav tako pa je pod točko razno obravnavala pobudo za trajnejšo ureditev (sistemsko ureditev) pri projektu obrambe pred točo. Skupnost občin Slovenije bo navedene ugotovitve, pripombe in stališča posredovala pristojnim z zahtevo po obveznem upoštevanju navedenega.

Predstavitev programa ESPON 2020 1/5

V četrtek, 28. januarja 2016, je potekala predstavitev programa ESPON 2020, katere sta se udeležili tudi Špela Paskolo iz Komisije za prostor pri SOS in Andreja Budar,  članica Komisije za urbani razvoj pri SOS.

V prvem delu je ga. Blanka Bartol iz MOP (Ministrstvo za okolje in prostor) predstavila  širši kontekst programa ESPON, obe prednostni osi in glavne cilje (aplikativne raziskave; nadgradnja prenosa znanja in analitične podpore; izboljšanje prostorskega opazovanja in orodja za prostorske analize; razširjanje znanja).

V nadaljevanju sta se oba predstavnika MOP (ga. Blanka Bartol in g. Tomaž Miklavčič) osredotočila na predstavitev t.im. CILJNIH RAZISKAV. To so raziskave, ki neposredno odgovarjajo na potrebe deležnikov. Prijavijo se lahko deležniki, ki so iz nacionalne, regionalne ali lokalne administracije (ministrstvo, občine,…). Lahko se prijavijo samostojno, še bolje pa je, če se povežejo z drugimi deležniki – tudi čezmejno. Prijave morajo izpolnjevati kar nekaj kriterijev: potrebno je vključiti evropsko perspektivo (rezultati morajo služiti širšim regijam, ne samo prijaviteljem); morajo imeti visoko dodano vrednost glede uporabnosti za deležnike – rezultate analiz je potrebno uporabiti pri upravljanju, pri odločitvah; morajo biti komplementarne z dosedanjimi ESPON raziskavami; itd.).

Povedali so, da se prijave lahko pošilja čez celo leto, komisija pa izmed poslanih prijav 2. krat na leto izbere 6 tistih, ki so glede na podane kriterije najboljše. Zanje se naredi razpis za izbiro izvajalcev, ki bodo delali te raziskave. V fazi raziskave je zaželeno aktivno sodelovanje med deležniki in izvajalci. Več na: http://www.espon.eu/main/Menu_Calls/Menu_Invitation-Stakeholders/index.html. Za neizbrane predloge pa predlagajo izboljšave.

Prvi rok za izbiro projektov je 9.3.2016.

Izkušnje pri sodelovanju v takšni raziskavi je delila tudi ga. Naja Marot iz Biotehniške fakultete UL, Oddelka za krajinsko arhitekturo. V letih 2010-12 so sodelovali v projektu, kjer so preverjali orodja za presojo učinkov na prostor v primeru priprave EU direktiv.

Nadalje so podajali predloge za ciljne raziskave, ki bi jih kot deležnik predlagal MOP. MOP bo te predloge analiziral in za nekatere vsebine sklical delovne sestanke s predlagatelji. (Pripravila: Špela Paskolo)

Občina Duplek sprejela kodeks etike 1/6

Občinski svet občine Duplek, je na svoji 11. redni seji, dne 20. 1. 2016 sprejel Kodeks ravnanja izvoljenih predstavnikov občine Duplek, na podlagi katerega so se izvoljeni predstavniki med drugim tudi zavezali, da bodo svoje funkcije opravljali vestno, odprto in bodo voljni odgovarjat za svoje odločitve. Sprejeti kodeks občine Duplek in kodekse ostalih občin si lahko ogledate na spletni strani SOS.

 

SOS bo ponovno sodelovala pri organizaciji KOGRE 1/7

Glede na preteklo dobro sodelovanje, smo v Skupnosti občin tudi v letošnjem letu prejeli povabilo, da kot soorganizatorji pristopimo k oblikovanju vsebin komunalnega posveta KOGRA, ki bo potekal v okviru Pomladnega sejma v Gornji Radgoni. Iztočnica posveta komunale bo letos izgradnja in vzdrževanje komunalne infrastrukture.  Pretekla leta smo v skupni organizaciji Inštituta za javne službe, Zbornice komunalnega gospodarstva, SOS in ostalih združenj uspešno izvedli posvete z več kot 100 udeleženci. Za to, da bodo vsebine tudi letos koristne in uporabne za občine, bo v okviru programskega sveta v imenu Skupnosti občin Slovenije ponovno poskrbel župan Leo Kremžar.

Pobuda za organiziranje dneva odprtih vrat občin 2016 1/8

V preteklih nekaj letih smo se v Skupnosti občin Slovenije na občine članice SOS že obračali s pobudo, da na enoten dan v februarju organizirajo Dan odprtih vrat, saj smo želeli, da ta dogodek postane tradicionalen, da bi na ta dan občine svojim občankam in občanom prikazale uspehe, načrte ter razvojne priložnosti svojih okolij. Veseli nas, da nam je prav to z vsakoletnim angažmajem občin tudi uspelo. Tako smo tudi letos na občine članice SOS naslovili pobudo, da se nam pridružijo v akciji DAN ODPRTIH VRAT V OBČINAH, 17. februarja 2016.

Občine smo povabili, da na ta dan občanke in občane povabijo na ogled nekega prostora, že končane investicije, načrtovane investicije projekta ali primera dobre prakse, kjer bi jim županje in župani ter ostali predstavniki občin pokazali, kaj ste v preteklem letu dosegli v vašem lokalnem okolju. Prav tako smo občinam priporočili, da na takšno akcijo povabijo tudi ministrstvo za lokalno samoupravo ali drugo ministrstvo in državne sekretarke/je, v pristojnosti katerih je izvedena investicija, pa tudi poslance in poslanke Državnega zbora, da se bodo lahko na lastne oči prepričali o napredku, ki se vsako leto dogaja na lokalni ravni.

Za občine članice smo pripravili pobudo z nekaj predlogi za organizacijo dogodkov na dan odprtih vrat ter, kot vsa leta doslej, tudi vzorec vabila občankam in občanom in vzorec vabila za lokalne medije.

Vse občine smo zaprosili, da nas do petka, 12.2.2016 obvestijo o nameri sodelovanja v skupni akciji občin ter njeni vsebini na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si, saj bomo tako lahko tudi z naše strani poskrbeli za medijsko prepoznavnost skupne akcije.

ZAKONODAJNE AKTIVNOSTI SOS

Ocenjevanje in napredovanje javnih uslužbencev - obvestilo MJU 2/1

Ministrstvo za javno upravo je objavilo obvestilo v zvezi s pravico javnega uslužbenca do ocenjevanja ter napredovanja in na drugi strani obveznostjo ocenjevanja in preverjanja pogojev za napredovanje v višji plačni razred in višji naziv, če so izpolnjeni pogoji za napredovanje s strani delodajalcev.

Celotno obvestilo lahko preberete TU.

Spremembe in dopolnitve Zakona o kmetijskih zemljiščih 2/2

Skupnost občin Slovenije obvešča, da je Vlada predložila v obravnavo Državnemu zboru Predlog zakona o sprememba in dopolnitvah Zakona o kmetijskih zemljiščih.

Tukaj najdete besedilo predloga. Vljudno vas naprošamo, da predlog sprememb in dopolnitev preučite in nam posredujete morebitne stališče, predloge in pripombe.

Vaše mnenje nam posredujte najkasneje do torka, 9.2.2016 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si.

Osnutek Pravilnika o metodologiji za določanje vrednosti vodnih in priobalnih zemljišč v postopkih razpolaganja, pridobivanja in obremenjevanja teh zemljišč s stavbnimi pravicami 2/3

Skupnost občin Slovenije obvešča, da je Ministrstvo za okolje in prostor objavilo osnutek Pravilnika o metodologiji za določanje vrednosti vodnih in priobalnih zemljišč v postopkih razpolaganja, pridobivanja in obremenjevanja teh zemljišč s stavbnimi pravicami, ki ureja osnovo za določitev vrednosti zemljišč, brezplačno pridobivanje, metode razpolaganja, osnovo in višino za določitev nadomestila za obremenjevanje s stavbnimi pravicami. Navedeni pravilnik se ne uporablja za služnosti na vodnih in priobalnih zemljiščih v lasti RS. Pravilnik razširja možnosti metod razpolaganja z zemljišči (neposredna ponudba in zbiranje ponudb).

Vljudno vas naprošamo, da besedilo pregledate in nam pripombe, stališča in mnenja posredujete najkasneje do torka, 9.2.2016 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si.

Podaljšanje javne razprave o ZUreP, GZ, in ZPAI 2/4

Skupnost občin Slovenije vas obvešča, da je Ministrstvo za okolje in prostor na podlagi pobude SOS ter drugih sodelujočih v dosedanjem poteku javne razprave, podaljšalo javno razpravo na paket zakonov (Zakon o urejanju prostora, Gradbeni zakon in Zakon o pooblaščenih arhitektih in inženirjih).

Zakoni so dostopni na povezavah, prilagamo pa tudi pojasnila k vsem trem zakonom – pojasnila_ZUreP_GZ_ZPAI.

Vsem, ki ste že posredovali pripombe se zahvaljujemo, ostali pa lahko to storite do torka, 16.2.2016na naslov alja.babic@skupnostobcin.si.

Dopolnjena verzija Osnutka OP ravnanja z odpadki in Programa preprečevanja odpadkov RS 2/6

Ministrstvo za okolje in prostor je objavilo popravljeno in dopolnjeno verzijo Osnutka Operativnega programa ravnanja z odpadki in Programa preprečevanja odpadkov Republike Slovenije (verzija V2).

Rok za oddajo pripomb je podaljšan do četrtka, 3. marca 2016. Vljudno vas naprošamo, da vaše pripombe in predloge posredujete na e-naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si.

POVPRAŠEVANJE SOS

Sofinanciranje poučevanja godbenih instrumentov 3/1

Na Skupnost občin Slovenije se je obrnila občina članica s prošnjo po posredovanju vprašanja občinam članicam. Vljudno naprošamo občine članice za sodelovanje.

Vprašanje se glasi:

»V naši občini imamo priljubljeno godbo na pihala. Trudijo se povečati število mladih članov. V okviru godbe se odvija neformalno dodatno poučevanje posameznih instrumentov. Seveda je učitelje potrebno primerno plačati. Občina je zainteresirana, da godbenikom dodatno pomaga financirati program individualnega poučevanja instrumentov.  Ker nam je znano, da se podobni programi odvijajo v številnih godbah, naprošamo tiste, ki imate tovrstne izkušnje in prakso, da nam z nasvetom pomagate in zaupate na kakšni pravni osnovi lahko Občina zagotovi proračunska sredstva za tako poučevanje, oz. kako imate to urejeno pri vas? Ali občina lahko v proračunu nameni sredstva za sofinanciranje učenja mladih glasbenikov za zgoraj opisani način izvedbe?«

Vljudno naprošamo, da nam vaše odgovore posredujete najkasneje do četrtka, 11.2.2016 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si.

DOGODKI SOS

10.2. / Programi in financiranje sodelovanja občin, društev in nevladnih organizacij v evropski skupnosti 4/1

Skupnost občin Slovenije bomo v sodelovanju s projektnimi partnerji v projektu CAPE-AB – Mreža za sodelovanje in demokratično udeležbo državljanov v Jadransko-Balkanski regiji v sklopu programa Evropa za državljane organizirali informativno mednarodno konferenco Programi in financiranje sodelovanja občin, društev in nevladnih organizacij  v evropski skupnosti, ki bo potekala v sredo, 10.2.2016, s pričetkom ob 10.00 uri v Hotelu City Maribor, Ulica Kneza Koclja 22, 2000 Maribor (dvorana City C).

V sklopu projekta bomo organizirali brezplačno mednarodno informativno konferenco, na kateri boste izvedeli vse za uspešno prijavo projekta v programu Evropa za državljane, Erasmus + in Ustvarjalna Evropa. V sklopu konference bodo predstavljeni razpisi in možnosti financiranja projektov preko že omenjenih programov,  predstavili bomo nekaj primerov dobrih praks, prejeli boste tudi napotke za pravilno izpolnjevanje prijavnih obrazcev, tisti, ki boste imeli že oblikovane zasnove projektne ideje, pa boste ob koncu konference udeležili tudi projektne posvetovalnice.

Delovna jezika bosta angleščina in slovenščina, simultano tolmačenje pa bo zagotovljeno. Udeležba je brezplačna.

Vabilo s programomprijavnica

10.2. / Zaključni računi občin 4/2

Skupnost občin Slovenije organizira strokovni posvet za zaposlene na občinah glede priprave zaključnega računa. Udeleženci se bodo podrobno seznanili s pripravo letnega poročila občine, obravnavo letnega poročila javnih zavodov, pripravo zaključnega računa v povezavi s pripravo proračuna, revizija zaključnega računa in vloga nadzornega odbora pri ZR ter vsebinski vidik poročanja o izvršitvi proračuna.

Strokovni posvet bo potekal v sredo, 10. februarja 2016 s pričetkom ob 10.00 uri v prostorih Austria Trend hotela, Dunajska cesta 154, Ljubljana.

Na dogodku bodo predavali:

 • mag. Mojca Planinšek, vrhovna državna revizorka, Računsko sodišče RS,
 • Brigita Repar, podsekretarka Sektorja za sistem financiranja lokalnih skupnosti, Ministrstvo za finance
 • mag. Metka Cerar, preizkušena državna revizorka in preizkušena državna notranja revizorka, Inštitut za javno finančno pravo,
 • mag. Vida Žurga, direktorica Zavoda za revizijo in računovodstvo,
 • mag. Ana Štaudohar, vodja oddelka za proračun, finance in gospodarstvo Občine Kočevje in
 • mag. Aleksander Kupljenik, preizkušen notranji revizor in državni notranji revizor, Inštituta za javno finančno pravo.

Tukaj najdete vabilo s podrobnim programom in prijavnico.

Izpolnjene prijavnice nam posredujete skenirane na naslov metka.lasic@skupnostobcin.si ali po faxu na 02 234 1 503 ali po pošti na naslov Skupnost občin Slovenije, Partizanska cesta 1, 2000 Maribor.

 

Vljudno vabljeni,

10.2. / Posvetovalno srečanje – Aktivno in zdravo staranje 4/3

V okviru projekta AHA.SI – Aktivno in zdravo staranje, v katerem Skupnost občin Slovenije sodeluje kot soorganizator dogodka, vabimo županje in župane k udeležbi. Posvetovalno srečanje bo potekalo v sredo, 10. 2. 2016 v prostorih Mestne občine Ljubljana (Mestni trg 1) s pričetkom ob 9.uri.

V Sloveniji se tako kot v drugih državah EU soočamo z izzivi hitro starajoče se družbe, zato potrebujemo primerne ukrepe za reševanje te problematike. Eno izmed ključnih področij je podpora samostojnemu bivanju v domačem okolju ter dolgotrajna oskrba, v okviru katere imajo lokalna okolja izjemno pomembno vlogo.

V okviru projektnega delovnega sklopa o dolgotrajni oskrbi so na podlagi analize dobrih praks iz posameznih lokalnih okolij in številnih srečanj deležniki pripravili ustrezna priporočila glede zagotavljanja oskrbe za starejše v Sloveniji, za katere ocenjujejo, da jih je ob ustrezni angažiranosti vseh vključujočih deležnikov možno tudi realizirati. Zavedajo pa se, da je pri pripravi posameznih programov v lokalnih okoljih izjemno pomembna tudi ustrezna finančna podpora, zato bodo v sodelovanju z Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in Ministrstvom za zdravje pripravili predstavitev organiziranosti koordinacije v predlogu zakona o dolgotrajni oskrbi in možnosti pilotiranja različnih rešitev v okviru črpanja evropskih sredstev.

V primeru, da se županje in župani sami ne morete udeležiti srečanja, predlagamo, da se srečanja udeleži eden izmed predstavnikov vaše občine, ki aktivno sodeluje na področju priprave programov za starejše.

Za dodatne informacije so vam na voljo na elektronskem naslovu: janja.drole@ssz-slo.si oziroma na telefonski številki 01 520 80 00. Prosimo vas, da na omenjeni elektronski naslov potrdite udeležbo na srečanju, najkasneje do petka, 5 2. 2016.

Program posvetovalnega srečanja

11.2. / Posvet “Ocenjevanje, napredovanje in drugi ukrepi na področju stroškov dela v javnem sektorju za leto 2016” 4/4

 

Skupnost občin Slovenije v sodelovanju z Ministrstvom za javno upravo organizira delovni posvet na temo ocenjevanja, napredovanja in drugih ukrepov na področju stroškov dela v javnem sektorju za leto 2016.

Posvet bo potekal v četrtek, 11. februarja 2016, s pričetkom ob 10.00 in zaključkom ob predvidoma 14.00 uri v Austria Trend hotelu Ljubljana (dvorana Cassiopea), Dunajska cesta 154, 1000 Ljubljana.

Udeleženci posveta se boste podrobneje seznanili z Dogovorom o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju za leto 2016 ter ukrepi, ki se nanašajo na ocenjevanje in napredovanje v višji plačni razred in višji naziv v letu 2016, saj je do 15.3.2016 potrebno pravilno izpeljati vse postopke in izvesti ocenjevanja javnih uslužbencev, posebna pozornost pa bo namenjena tudi pregledu interventnih ukrepov na področju napredovanj v preteklih letih.

Na posvetu bo predaval mag. Branko Vidič iz Direktorata za javni sektor, kateremu boste lahko zastavili dodatna individualna vprašanja, ki pa jih lahko predhodno zapišete tudi v priloženi prijavnici.

VABILO in PRIJAVNICA.

Vljudno vabljeni!

Sekretariat SOS

 

3.3. / Predstavitev Pravilnika o prometni signalizaciji in Pravilnika o zaporah na cestah 4/5

Predstavitev

Pravilnika o prometni signalizaciji in Pravilnika o zaporah na cestah


Posvet bo v četrtek, 3. marca 2016,

s pričetkom ob 10.00 uri v prostorih Austria Trend Hotela, Dunajska cesta 154, Ljubljana.

 

Skupnost občin Slovenije v sodelovanju z Ministrstvom za infrastrukturo, Direktoratom za infrastrukturo organizira posvet za zaposlene na občinah kjer bosta predstavljena Pravilnik o prometni signalizaciji ter Pravilnik o zaporah na cestah.

Na posvetu bosta predavala g. Drago Bregar in mag. Zvonko Zavašnik, ki sta tudi kot odgovorna pripravljala navedena pravilnika.

Predavateljem bo seveda možno zastaviti dodatna individualna vprašanja, katera lahko tudi predhodno zapišete v priloženi prijavnici oziroma nam jih posredujete na naslov miha.mohor@skupnostobcin.si.

VABILO-Pravilnika o prometni signalizaciji in zaporah na jvnih cestah

PRIJAVNICA- Pravilnik o prometni signalizaciji in Pravilnik o zaporah na cestah.doc

PROGRAM:

9.45 – 10.00 registracija udeležencev
10.00 – 13.00 PRAVILNIK O PROMETNI SIGNALIZACIJI IN PROMETNI OPREMI NA CESTAH

Drago Bregar, Ministrstvo za infrastrukturo- Direktorat za ceste

13.00 – 13.30 ODMOR
13.30 – 14.30 PRAVILNIK O ZAPORAH NA JAVNIH CESTAH

Mag. Zvonko Zavasnik Ministrstvo za infrastrukturo- Direktorat za ceste

Najava posveta "SOU 2016" 4/6

Obveščamo vas, da bo Ministrstvo za javno upravo, skupaj s Skupnostjo občin Slovenije, Združenjem Mestnih občin Slovenije, Združenjem občin Slovenije in letošnjo gostiteljico Občino Ljubno tudi letos organiziralo posvet Delovanje skupnih občinskih uprav v Sloveniji, ki bo potekal v sredo, 23.3.2016, v Kulturnem domu Ljubno ob Savinji.

DOGODKI DRUGIH

11.2./ "Politike grozdov in vloge le-teh pri izvajanju Strategije pametne specializacije" 5/1

V četrtek, 11. februarja 2016, bo na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ), Masarykova 16 (Velika dvorana), potekal skupni dogodek projektov Poly4EmI in BeWiser na temo politike grozdov in vloge le-teh pri izvajanju Strategije pametne specializacije.

Cilj dogodka je predstaviti rezultate projekta v okviru politike grozdov v Evropi, Sloveniji in primerov dobrih praks ter tako prispevati tudi k razpravi o izvajanju Strategije pametne specializacije v Sloveniji.

Več informacij najdete na tej povezavi.

 

Udeležbo lahko potrdite na luka.zivic@gov.si, +386 1 478 47 56 (Luka Živić).

 

16.-19.3/Evropsko prvenstvo županov v alpskem smučanju 5/2

St. Johann (Avstrija) vabi slovenske župane s partnerkami na prvo evropsko prvenstvo v alpskem smučanju. Evropsko prvenstvo se bo odvijalo v času od 16. marca do 19. marca.

Vabilo in letak si lahko pogledate na tej povezavi.

Strošek udeležbe na evropskem prvenstvu znaša 684€ na osebo v hotelu s petimi zvezdicami, oziroma 470€ na osebo v hotelu s tremi zvezdicami. V ceno je vključena organizacija dogodkov, smočarske karte ter pol penzion.

V kolikor ste zainteresirani, da bi se evropskega prvenstva županov udeležili, se prijavite na office@wallmanns-ideenwerkstatt.com ali na naslov miha.mohor@skupnostobcin.si.

20. - 22. 4. 2016/ CEMR KONGRES - Kongres evropskih mest, občin in regij 2016 5/3

Migracija, teritorialne reforme, klimatske spremembe, lokalna ekonomija. Kar precej je izzivov s katerimi se lokalne oblasti morajo spopadati. Pa so pripravljene na jutri? Pod sloganom ”Jutri se prične danes – lokalna in regionalna vizija Evrope 2030” Svet evropskih občin in regij pripravlja vsakoletni kongres, tokrat v Nikoziji, Ciper.

Ob začetnem in zaključnem plenarnem zasedanju bo organiziranih 30 zasedanj v različnih oblikah (debate, delavnice, dobre prakse …) in sicer na področju 7 različnih tem: upravljanje in vodenje; gospodarstvo in finance; poslovni svet; tehnologija in inovacije; družba in kultura; okolje, podnebje in energija; sodelovanje in partnerstva. Pričakuje se okoli 1000 udeležencev: županov, svetnikov, predstavnikov EU institucij in mednarodnih strokovnjakov. Dogajanje bo simultano prevajano v angleščino, francoščino, nemščino, grščino in španščino.

Zgodnje pred prijave so mogoče na tej povezavi.

Več informacij na:

INFO@CEMR2016.eu

+32 2 511 74 77

27.- 29. 4. 2016/ 8. evropska konferenca o trajnostnih mestih - Dejanja preobrazbe: potencial Evrope 5/4

Vodilna evropska konferenca o lokalnem trajnostnem razvoju bo v treh dneh v Bilbau združila predstavnike lokalnih in regionalnih oblasti, evropske in mednarodne institucije, raziskovalce, poslovneže in civilno družbo in poudarila velik pomen ukrepov na ravni lokalnih oblasti pri oblikovanju prihodnosti Evrope.

8th Europe Conference on Sustainability in Towns and Cities - Bilbao 2016Aalborg listina in obveznosti so številne lokalne oblasti zavezale k delu na področju trajnostnega razvoja. Konferenca v letu 2016 bo omogočila slednje ojačati, pregledalo se bo cilje trajnostnega razvoja ter rezultate decembrske pariške konference COP 21, kot tudi nastajajočo Urbano agendo EU ter prihajajočo Konferenco ZN o stanovanjski politiki in trajnostnem urbanem razvoju HABITAT III. Bilbao in Baskija je več kot primerno prizorišče. S prehodom iz industrijsko usmerjenega območja v sodobno okolje, usmerjeno v storitveno ekonomijo, nudi vzgled ostalim. Njihov okoljski program 2020 kaže na trdno zavezanost k pozitivni okoljski politiki (nizko ogljično gospodarstvo) in je usklajena z aktualnimi evropskimi in mednarodnimi strategijami za ustvarjanje novih delovnih mest, ki povečujejo življenjski standard.

Povezava do konference o trajnostnih mestih v Bilbau.

Program in govorci so dosegljivi tukaj.

8. evropsko konferenco o trajnostnih mestih bo gostila ICLEI – Lokalne oblasti za trajnost, baskovske vlade, Bizkaia okrožni svet in mestni svet Bilbaa, v sodelovanju z Udalsarea 21 – baskovsko mrežo občin za trajnostni razvoj in z drugimi mednarodnimi mrežami in organizacijami. V preteklosti je konferenca potekala v Aalborgu (Danska, 1994 in 2004), Lizboni (Portugalska, 1996), Hannovru (Nemčija, 2000), Sevilli (Španija, 2007), Dunkerquu (Francija, 2010) in Ženevi (Švica, 2013).

Registracije so odprte, prijavite se lahko tukaj.

3.6./ 2. Mednarodna konferenca o zaščiti, reševanju in pomoči 5/5

Občina Brežice v sodelovanju z večjim številom pomembnih deležnikov iz Slovenije in tujine na področju zaščite, reševanja in pomoči na lokalni in državni ravni organizira 2. Mednarodno konferenco o zaščiti, reševanju in pomoči, ki bo potekala predvidoma v petek, 03.06.2016. Tema konference bo »Krizno upravljanje sistema zaščite, reševanja in pomoči ob nepredvidenih situacijah na področju naravnih in drugih nesreč ter dogodkov«.

Namen 2. mednarodne konference je poleg medsebojnega spoznavanja ljudi, ki delujejo na področju zaščite, reševanja in pomoči na ravni držav in občin tudi seznanjanje pristojnih državnih (Ministrstvo za obrambo RS, Ministrstvo za notranje zadeve RS ter drugih) in občinskih služb iz področja zaščite, reševanja in pomoči o nujnosti izdelave univerzalnih oziroma splošnih državnih in občinskih načrtov ob nepredvidenih situacijah na področju naravnih in drugih nesreč ter dogodkov (žled, migrantska kriza,…), ki bi še izboljšali kakovost izvajanja ukrepov zaščite, reševanja in pomoči.

Organizatorji pozivajo k udeležbi in sodelovanju na konferenci vse občine, ki lahko svoje predloge in pripombe pošljete Romanu Zakšku, svetovalcu za področje zaščite in reševanja pri Občinski upravi Občine Brežice, najkasneje do konca meseca februarja 2016 na elektronsko pošto roman.zaksek@brezice.si ali po telefonu na št. 031-305-203.

SEJA VLADE

73. seja Vlade RS 6/1

Koriščenje evropskih sredstev

Iz Poročila o črpanju sredstev evropske kohezijske politike 2007– 2013 izhaja, da je bila država ob koncu leta 2015 uspešna pri koriščenju sredstev iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, Evropskega socialnega sklada in Kohezijskega sklada. Slovenija je imela v programskem obdobju 2007–2013 na voljo 4.101.048.636 evrov evropskih sredstev, do konca decembra 2015 pa je iz slovenskega proračuna za projekte izplačala 4.312.527.143 evrov (EU del), kar predstavlja 105,16 odstotkov razpoložljivih sredstev (odstotek je večji od 100 zaradi t. i. dodatnih pravic porabe; za ta ukrep se je vlada odločila leta 2012 s ciljem pospešitve črpanja in zmanjšanja možnosti izgube sredstev zaradi morebitne neuspešne izvedbe nekaterih projektov). Na drugi strani je bilo iz bruseljske blagajne doslej povrnjen maksimalen odstotek razpoložljivih sredstev – 95 odstotkov. Upravičenci so namreč morali vsa plačila izvajalcem izvršiti do 31. decembra 2015, zanje pa bo lahko Slovenija še do konca junija 2016 zahtevala povrnitev sredstev iz EU proračuna. (Vir: Vlada RS, ab)

Uredba o sežigalnicah odpadkov in napravah za sosežig odpadkov

Vlada RS je sprejela Uredbo o sežigalnicah odpadkov in napravah za sosežig odpadkov. Uredba v skladu z novo Direktivo 2010/75/EU o industrijskih emisijah (celovito preprečevanje in nadzorovanje onesnaževanj za sežigalnice odpadkov in naprave za sosežig odpadkov) določa pogoje za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja za obratovanje; mejne vrednosti emisije snovi v zrak in ukrepe za nadzor emisije snovi v zrak; mejne vrednosti emisije snovi pri odvajanju odpadne vode in ukrepe za nadzor emisije snovi pri odvajanju odpadne vode iz naprav za čiščenje odpadnih plinov; pravila ravnanja z odpadki in ostanki;  pogoje obratovanja; zahteve za obratovalni monitoring emisije snovi v zrak in emisije snovi pri odvajanju odpadne vode. Vsebine zahtev za obratovanje sežigalnic in naprav za sosežig so bile do sedaj določene v treh uredbah. Sprejeta uredba tako razveljavlja in nadomešča tri uredbe, s čimer je urejanje obratovanja sežigalnic in naprav urejeno preglednejše in bolj enotno. Z novo uredbo se zahteve za obratovanje in izpust emisij iz sežigalnic in naprav za sosežig ne spreminjajo. (Vir: Vlada RS, ab)

AKTUALNI RAZPISI

Najava razpisa AAA 7/1

Obveščamo vas, da bo tudi letos razpis Zveze Alpe Jadran, odprt bo predvidoma 1. marca do 31. marca. Razpis bo od lanskega nekoliko spremenjen.  Nova pravila najdete na tej povezavi (v angleškem jeziku).AAA REGULAR MEMBERS 2016 (1)

Razpis bo imel tri sklope:

 1. sofinanciranje stroškov priprave projektne dokumentacije (prijavnice) za prijavo na razpise programov EU (max. 5000 €)
 2. sofinanciranje implementacije projektov sofinanciranih iz programov EU (max. 5000 €)
 3. sofinanciranje skupnih projektov (max. 20 % celotnega projektnega proračuna ali max. 4.000 €)

Pri vseh treh sklopih je pogoj, da so minimalno trije partnerji iz treh držav iz območij članic Zveze Alpe Jadran. Z izjemo Slovenije, katere celotno ozemlje je upravičeno, je potrebno pri sosedih (Avstrija, Hrvaška in Madž.) paziti, ker so članice posamezne regije in niso vse članice (grafika članic AAA je objavljena ob tem prispevku).

Interreg V-A Slovenija Austrija 7/2

Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je razpisala program sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija, v okviru katerega se bodo sofinancirali čezmejni projekti med Slovenijo in Avstrijo, ki bodo prispevali k skladnemu razvoju sodelujočih čezmejnih regij. Programsko območje obsega 8 slovenskih regij na ravni NUTS 3, to so: Gorenjska, Koroška, Savinjska, Podravska, Pomurska, Osrednjeslovenska, Goriška in Zasavska, ter 9 avstrijskih regij na ravni NUTS 3, in sicer Oststeiermark, West- und Südsteiermark, Graz, Östliche Obersteiermark, Westliche Obersteiermark, Unterkärnten, Klagenfurt-Villach, Oberkärnten in Südburgenland.

Predmet tega javnega razpisa je sofinanciranje projektov, ki ustrezajo naslednjim prednostnim osem in ustreznim specifičnim ciljem:

Prednostna naložba: 1(b) Spodbujanje naložb podjetij v inovacije in raziskave ter vzpodbujanje povezav in sinergij med podjetji, R&R centri in visokošolskim izobraževanjem.

1.     specifični cilj: Krepitev R&I na tehnoloških in gospodarskih področjih s čezmejnim sodelovanjem med relevantnimi deležniki.

2.     specifični cilj: Širitev baze inovativnih podjetij v programskem območju.

3.     specifični cilj: Povečanje stopnje internacionalizacije podjetij, zlasti MSP v programskem območju.

Prednostna os 2: Varstvo okolja in spodbujanje učinkovite rabe virov Prednostna naložba: 6(c) Varstvo, spodbujanje in razvoj kulturne in naravne dediščine.

1.     Specifični cilj: Doseganje trajnostnega razvoja naravne in kulturne dediščine. Prednostna naložba: 6(f): Spodbujanje inovativnih tehnologij za izboljšanje varstva okolja in učinkovito rabo virov na področju odpadkov, voda, varstva tal ali za zmanjšanje onesnaženosti zraka.

2.     Specifični cilj: Inovativnost trajnostnega upravljanja in koristna raba vodnih virov.

Prednostna os 3: Izboljšanje institucionalne zmogljivosti in učinkovita javna uprava Prednostna naložba: 11(b) Spodbujanje pravnega in administrativnega sodelovanja ter sodelovanja med državljani in institucijami.

1.     specifični cilj: Izboljšanje sodelovanja na področju obvladovanja tveganj, energije, zdravja in socialne kohezije.

2.     specifični cilj: Izboljšanje sodelovanja med občinami in državljani znotraj čezmejne regije.

Minimalna zahteva je, da v projektu sodeluje vsaj en projektni partner iz Slovenije in iz Avstrije. Največje priporočeno število projektnih partnerjev je 6. Vloga se piše v slo in v nem jeziku. Predvidena višina sredstev je ca. 45 mio eur, višina sofinanciranja pa je 85%. Priporočeno trajanje projekta je 36 mesecev. Prvi rok za oddajo vlog je 12.2.2016. 

Več o tem razpisu lahko najdete tukaj.

 

Interreg V-A Slovenija – Madžarska 7/3

Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je objavilo Javni razpis za predložitev projektov v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija – Madžarska, skozi katerega se lahko sofinancira projekte, ki ustrezajo naslednjim prednostnim osem in ustreznim specifičnim ciljem:

Prednostna os 1: Privlačna regija Prednostna naložba 6(c): Ohranjanje, varstvo, promocija ter razvoj naravne in kulturne dediščine

 • Specifični cilj: Povečati privlačnost z diverzifikacijo in čezmejnim povezovanjem trajnostne turistične ponudbe na programskem območju na podlagi zaščite elementov kulturne in naravne dediščine ter razvoja produktov in storitev na manj razvitih podeželskih območjih, ki se povezujejo s turističnimi magneti.

Prednostna os 2: Regija sodelovanja Prednostna naložba 11(b): Izboljšanje institucionalne zmogljivosti javnih organov in deležnikov ter učinkovite javne uprave s spodbujanjem pravnega in upravnega sodelovanja ter sodelovanja med prebivalci in institucijami.

 • Specifični cilj: Povečanje sposobnosti sodelovanja z namenom doseganja višje ravni zrelost v čezmejnih odnosih.

Sofinanciranje iz sredstev ESRR znaša največ 85 % skupnih upravičenih stroškov. V programu lahko sodelujejo projekti, katerih zaprošeni znesek sredstev ESRR znaša vsaj 50.000,00 EUR za prednostno os 1 in vsaj 20.000,00 EUR za prednostno os 2, ter manj kot 2.000.000,00 EUR za prednostno os 1 in manj kot 350.000,00 EUR za prednostno os 2. Skupaj je na razpolago 13.295.015,00 €. Programsko območje Programa sodelovanja Interreg SI-HU vključuje v Republiki Sloveniji regiji Pomurje in Podravje, na Madžarskem pa županiji Zala in Vas. Minimalna zahteva je, da v projektu sodeluje vsaj en projektni partner iz Slovenije in eden iz Madžarske ali EZTS (Evropsko združenje za teritorialno sodelovanje), registriran v eni od sodelujočih držav, v kateri so člani iz obeh držav članic.  Obdobje izvajanja projekta je lahko največ 36 mesecev. Prvi rok za predložitev vlog je 12.2.2016. 

Več lahko preberete tukaj.

Razpis EZD - Sklop 2 – Demokratično delovanje in državljanska udeležba - Ukrep mrež mest 7/4

Obveščamo vas, da je odprt razpis programa Evropa za državljane, sklop 2, Demokratično delovanje in državljanska udeležba – Ukrep mrež mest .

Mrežno povezovanje med občinami v zvezi z vprašanji skupnega interesa je pomembno sredstvo za omogočanje izmenjave dobrih praks. Pobratenje pa je močna vez, ki povezuje dve občini, zato je treba zmožnost mrež, ustvarjenih z vrsto vezi pobratenja mest, uporabiti za razvoj tematskega in dolgotrajnega sodelovanja med mesti. Evropska komisija podpira razvoj takih mrež, ki so pomembne za zagotavljanje strukturiranega, intenzivnega in večstranskega sodelovanja in ki zato prispevajo k čim večjemu učinku programa. Prednost imajo mreže, ki so usmerjene na teme letnih prednostnih nalog. Upravičeni prijavitelji so občine in njihova združenja, nepridobitne organizacije, ki zastopajo lokalne organe. Projekt mora vključevati občine iz vsaj štirih držav, ki izpolnjujejo pogoje, od katerih je vsaj ena država članica EU. Najvišja upravičena nepovratna sredstva za projekt: 150 000 EUR. Rok prijave je 01.03.2016, trajanje projekta pa je do 24 mesecev. Več in formacij najdete na tej povezavi.

 

Program sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Hrvaška 7/5

Služba vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je objavila razpis Interreg V-A Slovenija-Hrvaška. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov iz ESRR, ki ustrezajo naslednjim prednostnim osem/prednostnim naložbam in ustreznim specifičnim ciljem:

 • Prednostna os 2: Ohranjanje in trajnostna raba naravnih in kulturnih virov
  • Prednostna naložba 6c: Ohranjanje, varstvo, promocija ter razvijanje naravne in kulturne dediščine
   • Specifični cilj: Aktivno ohranjanje dediščine preko trajnostnega turizma
  • Prednostna naložba 6d: Varovanje in obnavljanje biotske raznovrstnosti in tal ter spodbujanje ekosistemskih storitev, vključno z omrežjem Natura 2000 in zelenimi infrastrukturami
   • Specifični cilj: Zaščita in obnova biotske raznovrstnosti in spodbujanje ekosistemskih storitev
 • Prednostna os 3: Zdrava, varna in dostopna obmejna območja
  • Specifični cilj: Krepitev partnerstev med javnimi organi in deležniki za zdrava, varna in dostopna čezmejna območja

Pri projektu morata sodelovati vsaj en partner iz Slovenije in vsaj en partner iz Hrvaške. Za sofinanciranje projektov iz Evropskega sklada za regionalni razvoj bo na voljo znesek v višini 33.087.636,00 EUR. 

Iz programa se lahko sofinancirajo samo upravičeni izdatki, pri čemer lahko sofinanciranje Skupnosti iz sredstev ESRR znaša do največ 85 % skupnih upravičenih stroškov.

Projekti za prednostno os 2 (Ohranjanje in trajnostna raba naravnih in kulturnih virov) lahko znašajo od  100.000,00 EUR do 2.500.000,00 EUR, projekti za prednostno os 3 (Zdrava, varna in dostopna obmejna območja) pa od 100.000,00 EUR do 1.000.000,00 EUR. Projekti, upravičeni do sodelovanja v programu, so projekti, katerih obdobje izvajanja traja do največ 30 mesecev za prednostno os 2 (Ohranjanje in trajnostna raba naravnih in kulturnih virov) in do največ 24 mesecev za prednostno os 3 (Zdrava, varna in dostopna obmejna območja).

Rok za oddajo vlog je 11.3.2016. 

Več lahko najdete tukaj.

Poziv EK za zbiranje predlogov za podporo nacionalnih in mednarodnih projektov na področju nediskriminacije in vključevanja Romov 7/6

Občina Brežice v sodelovanju z večjim številom pomembnih deležnikov iz Slovenije in tujine na področju zaščite, reševanja in pomoči na lokalni in državni ravni organizira 2. Mednarodno konferenco o zaščiti, reševanju in pomoči, ki bo potekala predvidoma v petek, 03.06.2016. Tema konference bo »Krizno upravljanje sistema zaščite, reševanja in pomoči ob nepredvidenih situacijah na področju naravnih in drugih nesreč ter dogodkov«.

Namen 2. mednarodne konference je poleg medsebojnega spoznavanja ljudi, ki delujejo na področju zaščite, reševanja in pomoči na ravni držav in občin tudi seznanjanje pristojnih državnih (Ministrstvo za obrambo RS, Ministrstvo za notranje zadeve RS ter drugih) in občinskih služb iz področja zaščite, reševanja in pomoči o nujnosti izdelave univerzalnih oziroma splošnih državnih in občinskih načrtov ob nepredvidenih situacijah na področju naravnih in drugih nesreč ter dogodkov (žled, migrantska kriza,…), ki bi še izboljšali kakovost izvajanja ukrepov zaščite, reševanja in pomoči.

Organizatorji pozivajo k udeležbi in sodelovanju na konferenci vse občine, ki lahko svoje predloge in pripombe pošljete Romanu Zakšku, svetovalcu za področje zaščite in reševanja pri Občinski upravi Občine Brežice, najkasneje do konca meseca februarja 2016 na elektronsko pošto roman.zaksek@brezice.si ali po telefonu na št. 031-305-203.

© Moralne avtorske pravice ima Skupnost občin Slovenije. Noben del tega gradiva se ne sme reproducirati ali kopirati v karšnikoli obliki: grafično elektronsko ali mehanično, kar vklučuje (ne da bi bilo omejeno) fotokopiranje, snemanje, skeniranje ali katerekoli druge oblike reproduciranja brez pisnega dovoljenja Skupnosti občin Slovenije. Reprodukcija ali kopiranje je dovoljeno izključno za potrebe Sekretariata Skupnsti občin Slovenije ali občin članic SOS.