V PRIHODNJEM TEDNU PRAZNUJEJO OBČINSKI PRAZNIK OBČINE GRAD, LJUTOMER, LUČE, PODVELKA, ŠALOVCI IN ZAGORJE OB SAVI.

ISKRENE ČESTITKE!

SEKRETARIAT SOS

 PRIHODNJI TEDEN

Predlog Uredbe o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva (besedilo TUKAJ) do petka, 12.8.2016, na naslov alja.babic@skupnostobcin.si

NOVICE SOS

Oblikovanje sistemskega priporočila za ureditev NUSZ 1/1

V Skupnosti občin Slovenije smo se seznanili, da je Vlada RS sprejela sklep, s katerim je Ministrstvu za javno upravo, Ministrstvu za okolje in prostor ter Ministrstvu za finance naložila, da skupaj s skupnostmi občin do 31.8.2016 pripravijo sistemska priporočila za ureditev NUSZ v prehodnem obdobju 2017 – 2019 z namenom lažjega prehoda v nov sistem obdavčitve. Priporočila naj bi vsebovala usmeritve glede urejanja podatkov, odprave pomanjkljivosti občinskih odlokov glede na izkušnje ustavno sodne prakse ter okvire za enotno izvajanje postopkov v zvezi z usklajevanjem podatkov. V Skupnosti občin smo v procesu oblikovanja razširjene delovne skupine strokovnjakov, ki se bo posvečala predmetni problematiki, jasno pa je, da je rok za usklajevanje rešitev z občinami prekratek, sploh ker je določen v času rednih letnih dopustov, zato bomo zahtevali podaljšanje roka.

POVPRAŠEVANJE

Pravno nasledstvo zadrug 2/1

Na Skupnost občin Slovenije se je obrnila občina članica z vprašanjem glede pravnega nasledstva zadrug.

V občini se namreč srečujejo z nepremičninami, pri katerih je v zemljiški knjigi kot lastnik vpisana »mlekarna«, »mlekarnica« oz. »mlekarska zadruga« s pridanim imenom naselja, ki so tako rekoč neznani lastniki, saj ne znajo opredeliti njihovega pravnega naslednika.

Občina po pridobitvi dokumentacije iz zbirke listin in pokrajinskega arhiva ugotavlja, da gre v vseh primerih za obliko zadrug (premoženjskih skupnosti fizičnih oseb), ki so bile ustanovljene med leti 1896 in 1904 na podlagi zadružnega zakona z dne 9. 4. 1873. Na podlagi navedenega zakona in njihovih pravil je članstvo v taki zadrugi prenehalo s smrtjo, zato so člani teh zadrug pokojni. Tudi sicer lastništvo na podlagi dedovanja po pokojnih članih ni možno, ker člani niso vpisani v zemljiško knjigo.

Zadruge so bile ustanovljene za nedoločen čas, njihovo delovanje pa je bilo prekinjeno brez kakršnekoli pravne podlage (sklep, likvidacija, odločba,…). Nikoli niso bile nacionalizirane, njihovo premoženje ni prešlo v last drugih pravnih oseb, agrarnih skupnosti ali kasneje nastalih zadrug.

Občino je zanimalo ali se tudi ostale občine srečujejo z vprašanji neznanega lastništva oz. pravnega nasledstva zadrug in kako jih rešujejo.

Občine članice smo zaprosili za odgovore do srede, 3.8.2016. Pregled prispelih odgovorov do navedenega datuma podajamo tukaj.

Oglaševanje tržnih ponudnikov na občinski spletni strani 2/2

 

Na občino članico se je obračalo vedno več zasebnih tržnih ponudnikov z željo, da bi njihove ponudbe objavljali na uradni spletni strani občine (brezplačno). Občino članico je zanimalo ali druge občine oglašujejo ponudbe zasebnikov na svojih uradnih spletnih straneh in ali je ta storitev za podjetja plačljiva ali ne.

Občine članice Skupnosti občin Slovenije smo zaprosili za odgovore do srede, 3.8.2016. Pregled prispelih odgovorov do navedenega datuma se nahaja tukaj.

ZAKONODAJNE AKTIVNOSTI SOS

Predlog Uredbe o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva – javna obravnava 3/1

Obveščamo vas, da je Ministrstvo za kulturo objavilo Predlog Uredbe o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva, ki ga najdete tukaj.

Uredba podrobneje opredeljuje:

 • ustvarjalce in imetnike arhivskega gradiva,
 • zajem in hrambo dokumentarnega in arhivskega gradiva v digitalni obliki,
 • urejanje, odbiranje in izročanje arhivskega gradiva pristojnemu arhivu,
 • hrambo in materialno varstvo dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivske depoje,
 • certificiranje opreme in storitev hrambe dokumentarnega in arhivskega gradiva v digitalni obliki ter spremljevalnih storitev, …

Vljudno vas naprošamo, da nam vaše pripombe, stališča in predloge posredujete najkasneje do petka, 12.8.2016, na naslov alja.babic@skupnostobcin.si.

 

Objavljen predlog Resolucije o nacionalnem programu razvoja prometa v RS 3/2

Obveščamo vas, da je bil dne, 19.7.2016, na spletni strani Ministrstva za infrastrukturo javno objavljen predlog Resolucije o nacionalnem programu razvoja prometa v RS.

Priloga 1 – Nacionalni program

Priloga 2 – Projekti

Priloga 3 – Dinamika

Ukrepi, ki jih obravnava predlog Resolucije o nacionalnem programu razvoja prometa v RS so identični z ukrepi iz Strategije razvoja prometa v RS. Razlika je v opredelitvi  rokov in nosilcev posameznih aktivnosti, potrebnih za izvedbo ukrepov. Tem so dodeljeni tudi okvirni stroški, vendar so vrednosti za večino aktivnosti ocenjene. S tem razlogom je letna višina potrebnih sredstev za realizacijo aktivnosti v predlogu Nacionalnega programa določena le po področjih, medtem ko so same aktivnosti, roki za njihovo izvedbo in nosilci navedeni v prilogah.

Vljudno vas naprošamo, da nam vaše stališče, pripombe in predloge posredujete do srede, 17.8.2016 na naslov info@skupnostobcin.si.

 

Osnutek Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o razvojnem svetu kohezijske regije 3/3

S strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo smo prejeli osnutek Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o razvojnem svetu kohezijske regije.

Predlog uredbe ureja sedež in spletni naslov, nadomeščanje članov sveta na sejah sveta, naloge sekretarja in strokovno podporo za delo sveta. Določa tudi, da se na seje svetov vabijo predstavniki regionalnih razvojnih agencij, ki delujejo v kohezijski regiji ter, da se letni programi dela svetov finančno ovrednotijo in podpišejo s strani ministra, pristojnega za regionalni razvoj. Uredba določa, da mora ministrstvo, pristojno za regionalni razvoj, pridobiti predhodno soglasje pred odločitvijo Vlade RS o programskih dokumentih evropske kohezijske politike.

Predlog uredbe z vpisanimi spremembami je dostopen s klikom tukaj.

Vljudno vas naprošamo, da nam vaše pripombe in predloge na predlog uredbe posredujete na info@skupnostobcin.si, najkasneje do ponedeljka, 22.8.2016.

Nov osnutek Zakona o športu 3/4

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (Direktorat za šport) nam je v pregled posredovalo nov osnutek Zakona o športu. V novem osnutku je upoštevanih večina pripomb občin, ki so bile na sestanku na MIZŠ predstavljene in dogovorjene.

V novem osnutku se je opredeljen postopek izbire programov in področij letnega programa športa (17. člen – 36. člen), kjer je navedeno, da občine za izbor izvajalcev letnih programov športa smiselno uporabljajo postopek določen za državo. 

V novem osnutku so upoštevane naslednje pripombe občin:
– da občine določijo javni interes z letnim programom šport
– da občina uresničuje javni interes v športu z zagotavljanjem sredstev za izvedbo letnega programa športa
– soglasje športne zveze je bilo spremenjeno v mnenje (ni zavezujoče, želi pa se vzpodbuditi sodelovanje med športnimi zvezami in občinami)
– v osnutku zakona je ostala možnost, da občine upravljanje športnih objektov dodelijo športnim društvom

MIZŠ ni podprl naslednjih pripomb občin: 

 • šole in občine ostanejo izvajalci športnega programa športa
 • lastništvo športne unije se ne more prenesti na občine, saj gre za odvzem premoženja
 • velike in mednarodne športne prireditve (88. člen) sofinancira država, zato velikih nagrad (moto šport) ne bodo uvrstili v 88. člen

Celotno besedilo osnutka zakona si lahko preberete na tukaj.

Vaše pripombe in predloge na osnutek zakona nam prosim posredujte na naslov miha.mohor@skupnostobcin.si najkasneje do četrtka 25.8.2016 .

Zakon o lekarniški dejavnosti v Državnem zboru 3/5

Sporočamo vam, da je z dnem 29.7.2016 v Poročevalcu Državnega zbora objavljen Zakon o lekarniški dejavnosti, ki se nahaja v prvi obravnavi. Predlog zakona je dostopen s klikom tukaj.

Vljudno vas prosimo, da nam vaša mnenja in stališča na predlog zakona posredujete do petka, 26.8.2016 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si.

 

Predlog Zakona o gasilstvu 3/6

S strani Uprave RS za zaščito in reševanje smo v obravnavo prejeli osnutek Zakona o gasilstvu, ki si ga lahko pogledate na tej povezavi.

V predlogu zakona se dodaja možnost, da gasilci opravljajo tudi naloge, ki predstavljajo pridobitno dejavnost. Prav tako je sedaj v 32. členu navedeno, da v primeru aktivacije državnega načrta, neposredne stroške krije država.

Vaše pripombe in predloge nam posredujte do 26. avgusta na naslov miha.mohor@skupnostobcin.si.

 

Osnutek Pravilnika o monitoringu stanja tal 3/7

Ministrstvo za okolje in prostor je na svoji spletni strani objavilo Osnutek Pravilnika o monitoringu stanja tal, ki je pripravljen na podlagi šestega odstavka 97. člena Zakona o varstvu okolja. Pravilnik za monitoring stanja tal določa obseg, metodologijo vzorčenja in analiziranja vzorcev tal, vrednotenje vpliva onesnaževanja tal in obliko poročanja o podatkih ter rezultatih monitoringa stanja tal v skladu s predpisom, ki ureja stanje tal. Določa tudi pogoje za izvajalce monitoringa stanja tal. Določa tudi obseg vzorčenja tal in meritev ter analiz tal oziroma namenske raziskave tal in način ter obliko poročanja o podatkih in izsledkih namenske raziskave tal. Določa tudi, da se ga prav tako uporablja za podrobnejši ali posebni monitoring staja tal, ki ga lahko zagotavlja občina neposredno ali kot lokalno gospodarsko javno službo.

Vljudno vas naprošamo, da gradivo pregledate in nam posredujete vaša mnenja in stališča do torka, 30.8.2016 na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si.

Predlog Uredbe o izvajanju Uredbe (ES) št. 1013/2006 o pošiljkah odpadkov 3/8

Obveščamo vas, da je ministrstvo za okolje in prostor objavilo Predlog Uredbe o izvajanju Uredbe (ES) št. 1013/2006 o pošiljkah odpadkov.

Spreminjajo se določbe od prvega do vključno 15. člena. Med drugim predlog spreminja pristojnost nadzora nad določbami v 3. členu (pristojni organ postane inšpektorat), v 4. členu se spreminja dikcija »jamstvo« v »garancija (prav tako v 6. členu) ter določa, da finančno garancijo odobri Inšpektorat. V 9. členu se določa fiksni upravni strošek v višini 250 €. V 11. členu se dodaja jasno ločnico med pisnim in tihim soglasjem. V 13. in 14. členu se poleg konkretne določitve pristojnih organov, določa tudi njihove naloge ter nekatere nove naloge, kot so usklajevanje skupnih akcij nadzora ter priprava načrta inšpekcijskih nadzorov za nadzorne organe v skladu z Uredbo.

Vljudno vas naprošamo, da predlog uredbe pregledate in nam posredujete vaša mnenja, predloge in pripombe na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si, najkasneje do 31.8.2016.

Zakon o elektronskih komunikacijah - javna obravnava 3/10

Prejeli smo pisno obvestilo Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport RS, da je v javni obravnavi osnutek predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o elektronskih komunikacijah (EVA 2014-3330-0034).

Objavljen je na portalu e-demokracija (predlog Zakona) na spletni strani Direktorata za informacijsko družbo (www.mizs.gov.si).

Zainteresirana javnost je povabljena, da svoje morebitne pripombe in predloge na zakonski osnutek poda do vključno 31. avgusta 2016 pripravljavcem, zato Skupnost občin Slovenije vabi občine, da morebitne predloge in pripombe pošljejo na info@skupnostobcin.si do petka, 9. septembra 2016, da jih lahko urejene in usklajene posredujemo pripravljavcu.

Več o tem na spletni strani SOS.

Predlog Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin (ZMVN-1) 3/11

Skupnost občin Slovenije vas obvešča, da je Ministrstvo za finance posredovalo v javno razpravo in v medresorsko usklajevanje predlog Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin (ZMVN-1).

Cilj zakona je:

 • zagotoviti ustrezno in zadostno pravno podlago za sistem množičnega vrednotenja v samem zakonu in tako preprečiti, da bi se izvirne vsebine sistema urejale v podzakonskih predpisih,
 • nadgraditi sicer že vpeljan postopek sodelovanja lastnikov in občin v fazi oblikovanja modelov vrednotenja ter
 • omogočiti poseben postopek vplivanja na posplošeno tržno vrednost na način, ki bo omogočal ustrezno znižanje ali zvišanje vrednosti ob upoštevanju dokazanih posebnih okoliščin.

Vljudno vas naprošamo, da nam vaše pripombe, stališča in predloge posredujete najkasneje do ponedeljka, 26.9.2016, na naslov alja.babic@skupnostobcin.si.

 

IMENOVANJA

Evidentiranje člana in nadomestnega člana v MDS za izvajanje zavez 5. ministrske konference o okolju in zdravju otrok evropske regije Svetovne zdravstvene organizacije 4/1

Skupnost občin Slovenije je prejela pobudo Ministrstva za zdravje za imenovanje člana in nadomestnega člana v Medresorsko delovno skupino za izvajanje zavez 5. ministrske konference o okolju in zdravju otrok evropske regije Svetovne zdravstvene organizacije (medresorska delovna skupina). V medresorsko delovni skupini bodo imenovani državni sekretarji, predstavniki občin, predstavniki mladih Slovenije in nevladnih organizacij.

V medresorsko delovno skupino bo imenovan član in nadomestni član s strani Skupnosti občin Slovenije.

V skladu z navedenim se obračamo na vas, da predlagate kandidatko/kandidata s potrebnimi znanji in izkušnjami. Za člana bo izmed kandidatk/kandidatov imenovan tisti, ki bo prejel najvišje število glasov s strani predsedstva SOS, drugi po najvišjem številu glasov pa bo imenovan za nadomestnega člana.

S klikom na povezave najdete:

Evidentiranje je odprto vključno do PETKA, 12.8.2016. Prepoznih vlog ne bomo upoštevali. Vloge posredujte pisno na Skupnost občin Slovenije, Partizanska cesta 1, 2000 Maribor ali skenirane (podpisane in ožigosane) na metka@skupnostobcin.si ali po faxu na 02/ 234 15 03.

DOGODKI SOS

14.9./ NAPOVED tradicionalnega srečanja na MOS 5/1

Celjski sejem d.d., Mestna občina Celje in Skupnost občin Slovenije vas vabimo, da v svoje delovne koledarje vpišete obisk 49. MOS, ki bo letos na celjskem sejmišču od torka do nedelje (13.-18. september 2016). Še posebej vas vabimo na tradicionalno mednarodno srečanje občin na MOS, ki ga partnerji pripravljamo v sredo, 14. septembra 2016. Poskrbeli bomo za aktualno razpravo o priložnostih in pasteh Pametnih mest in skupnosti (Smart Cities and Communities).

Natančen program srečanja z informacijami o prijavi na dogodek vam bomo poslali v začetku septembra. Udeležba na dogodku bo brezplačna.

 Želimo vam lepo poletje.

27.9. - 28.9. / Svet praznuje zeleni turizem v Sloveniji: Global Green Destinations Day 5/2

Ob svetovnem dnevu turizma 27. septembra bo v Ljubljani, prestolnici Slovenije, potekala dvodnevna konferenca Global Green Destinations Day (27. – 28. 9. 2016). Osrednji zeleni destinacijski dogodek na globalni ravni bo združil vodilne strokovnjake v trajnostnem razvoju in zelenem turizmu, mnenjske voditelje, predstavnike destinacij, združenj, hotelirjev in turističnih ponudnikov, ki si prizadevajo za trajnostni razvoj v turizmu. Osrednji partner in soorganizator je Turizem Ljubljana v sodelovanju s Slovensko turistično organizacijo. Med partnerji prestižnega dogodka je tudi Skupnost občin Slovenije. Prestolnici Slovenije je uspel veliki met pri kandidaturi za zeleno konferenco leta, k čemur je pripomogel tudi naziv Zelena prestolnica Evrope 2016. Na mednarodnem dogodku se bodo v okviru natečaja Top 100 Sustainable Destinations 2016 predstavile najuspešnejše trajnostno naravnane turistične destinacije sveta, na slavnostni prireditvi pa bodo najbolje ocenjeni destinacije in ponudniki zelenih rešitev v turizmu prejeli priznanja za odgovorno okoljsko in družbeno delovanje.

Dvodnevni mednarodni dogodek, ki ga ob podpori Global Sustainable Tourism Council načrtujeta mednarodna organizacija Green Destinations in Zavod trajnostnega turizma GoodPlace predstavlja živ laboratorij zelenih rešitev v turizmu in primerov dobrih (zelenih) praks. Osrednje teme dogodka bodo na posebnih diskusijskih in učnih panelih obravnavale ključne vidike trajnostnega razvoja v turizmu, pameten razvoj mest in lokalnih skupnosti, zelene prevoze za danes in jutri, družbene spremembe, trajnostno upravljanje in izobraževanje o zelenem turizmu.

Vseevropska priložnost leta za povezovanja in mreženja na področju trajnostnega turizma

Dogodek bo na dvodnevni konferenci na enem mestu združil vodilne trajnostno usmerjene destinacije iz vsega sveta, turistične ponudnike, hotelirje, predstavnike podjetij, ki ponujajo praktične zelene rešitve v turizmu ter predstavnike vladnih in nevladnih institucij, ki delujejo na področju oblikovanja trajnostnih politik. Poleg razglasitve 100 najbolj zelenih destinacij je ključno poslanstvo dogodka udeležencem omogočiti vzpostavljanje novih povezav in dostop do strateških partnerstev ter mednarodnih mrež. Vodilo organizatorjev in partnerjev je namreč spodbujanje svetlejše, povezane in bolj trajnostno naravnane prihodnosti v turizmu.

Vabilo s programom za članice SOS

Prijavnica za članice SOS

Prijave in več o dogodku na www.greendestinationsday.com

DOGODKI DRUGIH

25.8./ Posvet na sejmu AGRA »Kohezijski projekti za boljše stanje ohranjenosti Nature 2000« 6/1

Ministrstvo za okolje in prostor v sklopu kmetijsko-živilskega sejma AGRA organizira posvet z naslovom »Kohezijski projekti za boljše stanje ohranjenosti Nature 2000«. Poleg predstavnikov MOP-a, bodo sodelovali tudi predstavniki Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Javnega zavoda Krajinski park Goričko, Zavoda RS za varstvo narave in Javnega zavoda Regijski park Škocjanske jame.

Več informacij v vabilu.
Posvet je odprt za javnost

 

 

1.9./ Strokovna delavnica LIDAR – kako izkoristiti ta »biser« med prostorskimi podatki? 6/2

Geodetska uprava Republike Slovenije v okviru projekta »Posodobitev prostorske podatkovne infrastrukture za zmanjšanje tveganj in posledic poplav«, ki je sofinanciran v okviru Finančnega mehanizma EGP (EEA Grants), organizira ponovitev strokovne delavnice z naslovom LIDAR – kako izkoristiti ta »biser« med prostorskimi podatki?

Namen delavnice je predstaviti strokovni javnosti ta nov podatkovni vir – način zajema podatkov za celotno Slovenijo, njegovo točnost in možnost uporabe preko primerov dobrih praks oz. projektov, ki so bili izvedeni v bližnji preteklosti. Potencialnim uporabnikom želijo predstaviti možne načine uporabe in vzbuditi kreativnost za uporabo LIDAR podatkov pri njihovem vsakodnevnem delu.

Vabilo.

Udeležba na delavnici je brezplačna, udeležbo lahko prijavite preko spletne povezave http://www.gurs-egp.si/lidar/ do zapolnitve prostih mest.

9.9. in 10.9./ Festival slovenskih LAS 2016 6/3

Festival slovenskih LAS je dvodnevni dogodek, ki povezuje strokovni posvet in festival ter poteka v enem od večjih slovenskih mest, tokrat v Kopru. Organizator festivala je Društvo za razvoj Slovenskega podeželja v sodelovanju s partnerji. Soorganizatorja tokratnega festivala so LAS Istra, Občina Piran, Mestna občina Koper in Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Mreža za podeželje.

Dne 9.9.2016 bo potekal strokovni posvet festivala, ki je namenjen regionalnemu mednarodnemu povezovanju LAS in pripravi skupnih projektov, tako bo ta dan potekala tudi mednarodna borza projektov sodelovanja in ogled dobrih praks.

V soboto, 10.9.2016 pa bo potekala predstavitev ponudbe LAS iz Slovenije in tujine na stojnicah ter festival, v sklopu katerega se bodo predstavili razstavljavci iz Slovenije in tujine, deležni boste pestrega kulturnega programa podeželskih krajev Slovenije in tujine in predstavitve biserov naravne.

Prijave so možne do 19. avgusta na info@drustvo-podezelje.si.

Program in prijavnica

14.9./ Nacionalni posvet "Izobraževanje odraslih v moji občini" 6/4

Andragoško društvo Slovenije s podporo Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ( MIZŠ ) in skupnostjo slovenskih občin bo organiziralo nacionalni posvet “Izobraževanje odraslih v moji občini”, ki bo potekal 14.9.2016 v Ljubljani.

Na posvet ste vabljeni  župani in podžupani, osebno pa lahko povabite  k udeležbi sodelavce in predstavnike tistih organizacij iz svoje občine, za katere menite, da bi jih teme posveta zanimale.

Prijave sprejemajo na priloženi prijavnici, do 5. septembra 2016 na elektronski naslov tajnice Andragoškega društva RS: spela.mocilnikar@gmail.com.

Vabilo, program in prijavnica.

Vljudno vabljeni!

23.9.-1.10./ Teden sredozemske obale in makroregionalnih strategij - NAPOVEDNIK 6/5

Teden sredozemske obale in makroregionalnih strategij je, po uspešni Konferenci ob zagonu EUSALP in ustanovnem zasedanju generalne skupščine EUSALP januarja 2016 na Brdu pri Kranju, drugi v nizu dogodkov, ki jih Slovenija organizira v času predsedovanja Strategiji EU za Alpsko regijo.
Slovenska obala bo v času od 23. septembra do 1. oktobra 2016 postala prizorišče vrste dogodkov na temo ekološke povezanosti in kraj, kjer se boste srečali različni deležniki, ki soustvarjate skupni prostor v regiji.
Več o dogodku in osnutek programa.

Prav tako bo v kratkem odprta registracija, o čemer vas bomo obvestili .

27.9./ Posvet o evropskem stebru socialnih pravic - NAPOVEDNIK 6/6

Predstavništvo Evropske komisije v Sloveniji in Državni svet Republike Slovenije 27. septembra 2016 soorganizirata predstavitev in posvet o evropskem stebru socialnih pravic. Podroben program dogodka sledi v začetku septembra.

Evropska komisija je marca 2016 predstavila prvi oris prihodnjega evropskega stebra socialnih pravic in začela široko posvetovanje o evropski socialni agendi.
S posvetovanjem, ki traja do 31. decembra 2016, želi Komisija odpreti razpravo o vprašanjih, kot so:
–       ali socialne politike Evropske unije in držav članic ustrezajo potrebam 21. stoletja,
–       kako lahko zagotovimo vzdržnost evropskega socialnega modela v prihodnosti ter
–       kako vključiti globalne spremembe (tehnološke spremembe, novi poslovni modeli, spremembe v družbenih strukturah, družinskih in delovnih vzorcih) v trg dela in sisteme socialne varnosti.
Slišati želi mnenja in povratne informacije drugih evropskih institucij, nacionalnih organov in parlamentov, socialnih partnerjev, deležnikov, civilne družbe, strokovnjakov iz akademskih krogov in državljanov.

Vljudno vas vabijo, da še pred dogodkom v Državnem svetu Republike Slovenije izpolnite kratek vprašalnik (10 vprašanj), na katerega lahko odgovorite v slovenskem jeziku. Zbrana mnenja tako preko spletnega vprašalnika, bodo prispevala h končni obliki evropskega stebra socialnih pravic, ki ga bo Komisija predstavila spomladi 2017.

AKTUALNI RAZPISI

Objava povabila – energetska prenova stavb ožjega javnega sektorja 7/1

Ministrstvo za infrastrukturo je objavilo povabilo za zbiranje predlogov operacij energetske prenove stavb ožjega javnega sektorja, ki bodo organu upravljanja predlagane za sofinanciranje v okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014 – 2020«, prednostne osi 4 »Trajnostna raba in proizvodnja energije ter pametna omrežja«, tematskega cilja 4 »Podpora prehodu na nizkoogljično gospodarstvo v vseh sektorjih«, prednostne naložbe 4.1 »Spodbujanje energetske učinkovitosti, pametnega upravljanja z energijo in uporabo obnovljivih virov energije v javni infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami in stanovanjskemu sektorju«, specifičnega cilja 1 »Povečanje učinkovitosti rabe energije v javnem sektorju«.
Objavo najdete na tej povezavi: http://www.energetika-portal.si/novica/n/povabilo-k-oddaji-vlog-prijaviteljev-za-posredovanje-predlogov-operacij-energetske-prenove-stavb-v-l/

Rok za oddajo vlog je 1. 8. 2016 in 21. 11. 2016, ko je tudi predviden rok za oddajo vlog občin, kjer še čakamo na objavo javnega razpisa.

Glejte tudi dopolnjena Navodila MzI:

http://www.energetika-portal.si/podrocja/energetika/energetska-prenova-javnih-stavb/projektna-pisarna/

http://www.energetika-portal.si/fileadmin/dokumenti/podrocja/energetika/javne_stavbe/ndpoeps_junij2016.pdf

Razpis za večgeneracijske centre predvidoma v avgustu 7/2

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti pripravlja Javni razpis za sofinanciranje projektov večgeneracijskih centrov. Namen javnega razpisa je podpreti projekte, ki bodo nudili različne preventivne programe ranljivim ciljnim skupinam in na ta način vzpostaviti mrežo predvidoma 15 večgeneracijskih centrov po Sloveniji.

Javni razpis bo objavljen predvidoma v mesecu avgustu 2016. Po objavi bo ministrstvo organiziralo informativno delavnico za potencialne prijavitelje, kjer bo podrobneje predstavljen javni razpis. Vsi podatki v zvezi z izvedbo informativne delavnice bodo objavljeni na spletni strani ministrstva www.mddsz.gov.si.

Predvideva se, da bo javni razpis odprt približno dva meseca. Z izbranimi prijavitelji pa bodo sklenjene pogodbe o sofinanciranju predvidoma s 1. 1. 2017.

Posodobljene informacije o javnem razpisu najdete na tej povezavi tukaj.

Sofinanciranje razvoja novih in inovativnih produktov ter storitev turističnega gospodarstva 7/3

Razpis MGRT za bolj inovativni pristop pri oblikovanju turističnih proizvodov/storitev in pomoč pri trženju in promociji. Predmet razpisa je sofinanciranje aktivnosti za razvoj in promocijo novih in inovativnih turističnih proizvodov, ki temeljijo na principih trajnostnega razvoja. Sofinanciranje do 70 % upravičenih stroškov vendar največ do 200.000 evrov. Upravičenci do sredstev po tem razpisu so gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki in zadruge s področja turizma.

Rok za prejem ponudb je 10. 8. 2016.

Razpis je objavljen na tej povezavi.

Javna razpisa MKGP- Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva 7/4

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) je v Uradnem listu št. 41/2016 z dne 10. 6. 2016 objavilo dva javna razpisa iz naslova podukrepa 4.1 – Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva.

2. Javni razpis za podukrep 4.1 – Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2016 je namenjen za naložbe, namenjene izvajanju tehnoloških izboljšav na področju higiene, varovanja okolja in varnosti pri delu ter znižanju stroškov pridelave. Za ta namen je okvirno razpisanih do 40 mio EUR nepovratnih sredstev, od tega 1 mio EUR za majhne naložbe (sklop A), 24 mio EUR za enostavne in zahtevne naložbe fizičnih oseb razen samostojnih podjetnikov posameznikov oziroma za skupino kmetov iz tretje alineje 11. točke 3. poglavja javnega razpisa (sklop B) in 15 mio EUR za enostavne in zahtevne naložbe samostojnih podjetnikov posameznikov in pravnih oseb (sklop C). Upravičenci lahko vlogo v elektronski sistem vložijo od 4. 7. 2016 do vključno 7. 9. 2016 do 24. ure.

3. Javni razpis za podukrep 4.1 – Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2016 pa je namenjen za naložbe, namenjene izvajanju tehnoloških izboljšav na področju higiene, varovanja okolja in varnosti pri delu ter znižanju stroškov pridelave na vodovarstvenih območjih. Za ta namen je razpisanih do 4 mio EUR nepovratnih sredstev; od tega 500.000 EUR za majhne naložbe (sklop A), 1.750.000 EUR za enostavne in zahtevne naložbe fizičnih oseb razen samostojnih podjetnikov posameznikov oziroma za enostavne in zahtevne naložbe skupine kmetov iz tretje alineje 11. točke 3. poglavja javnega razpisa (sklop B) ter 1.750.000 EUR za enostavne in zahtevne naložbe samostojnih podjetnikov posameznikov in pravnih oseb (sklop C). Upravičenci lahko vlogo v elektronski sistem vložijo od 4. 7. 2016 do vključno 7. 9. 2016 do 24. ure.

Vse nadaljnje in podrobnejše informacije glede pogojev in obveznosti lahko vlagatelji pridobijo v okviru INFO točk.

Mikrokrediti za podjetja s statusom socialnega podjetja 7/5

Slovenski podjetniški sklad je skupaj z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo objavil javni razpis (P7 sop 2016) za odobravanje mikrokreditov v višini 4 milijonov evrov, ki jih bodo najemala podjetja s statusom socialnega podjetja. Mikrokrediti so namenjeni socialnim podjetjem, ki so usmerjena v aktivacijo oseb, ki sodijo v ranljive skupine prebivalstva, v spodbujanje podjetnosti in podjetniške aktivnosti socialnih podjetij in njihovega lažjega dostopa na trg. Prav tako je namenjen zadrugam, ki se bodo registrirale kot socialna podjetja.

Ugodnosti mikrokredita so v obliki:

– nižjih zahtev po zavarovanju,

– nižji obrestni meri (fiksna od 2,5 % do 5 %),

– kredita do maximalne višine 25.000 EUR/podjetje,

– ročnosti kredita do 60 mesecev,

– možnosti koriščenja moratorija do 6 mesecev,

– brez stroškov kredita.

Razpis je odprt do 9. 9.2016.

Več informacij in kontakte najdete na tej strani. Razpis je objavljen tudi v  Ur. l. RS št. 19/2016.

Razpis za pridobitev/ohranitev Certifikata Mladim prijazna občina 7/6

MPO5letObveščamo vas, da je Inštitut za mladinsko politiko, v sodelovanju s Skupnostjo občin Slovenije in pod častnim pokroviteljstvom Predsednika RS Boruta Pahorja, tudi letos objavil poziv za certifikat Mladim prijazna občina, in sicer:

 • Javni poziv za pridobitev certifikata Mladim prijazna občina 2016-2020
 • Javni poziv za podaljšanje veljavnosti certifikata Mladim prijazna občina (ta je namenjen izključno občinam, ki so certifikat prejele leta 2012 in se jim v letošnjem letu veljavnost certifikata izteka).

Oba javna poziva z ustrezno razpisno dokumentacijo sta dostopna na spletni strani www.mladi-in-obcina.si. Občine, ki si želijo prejeti naziv Mladim prijazna občina 2016 ̶ 2020, se lahko do 9. septembra prijavijo na javni poziv.

Podeljevanje naziva Mladim prijaznih občin poteka že peto leto zapored in predstavlja priznanje občinam, ki imajo področje mladine zgledno urejeno. Take občine uspešno izvajajo ukrepe s področja vertikalnih in horizontalnih mladinskih politik, kar pomeni, da so ukrepi občine usmerjeni v integracijo vedno novih generacij mladih (to je oseb, starih od 15 do vključno 29 let) v posamezne dele življenja družbe, predvsem pa v spodbujanje čim hitrejšega osamosvajanja mladih.

Certifikat Mladim prijazna občina je nastal v času zaznamovanem z visoko stopnjo brezposelnosti med mladimi in njihovim vse kasnejšim osamosvajanjem. Nastal je kot spodbuda lokalnim skupnostim, da mladim pomagajo na poti do odraslosti in hkrati kot priznanje občinam za aktivno soustvarjanje boljše prihodnosti in sedanjosti za mlade.

Certifikat Mladim prijazna občina s štiriletno veljavnostjo se letno podeljuje lokalnim skupnostim, ki jih strokovna komisija prepozna kot mladim prijazne, ker uspešno izvajajo ukrepe iz vseh prioritetnih področij mladinskih politik: načrtno obravnavanje področja mladine, participacija mladih, organiziranje mladih, informiranje, zaposlovanje, izobraževanje, stanovanjska politika in mobilnost mladih.

S pridobitvijo certifikata se občina, ki se je pri svojem delu na področju mladih sicer že izkazala za uspešno, zaveže, da bo področje mladih še naprej uspešno sistemsko urejala in nivo učinkovitosti v štiriletnem obdobju ohranila oz. dvignila.

V preteklem letu se je zemljevid Slovenije dodatno obarval s 3 mladim prijaznimi lokalnimi skupnostmi, ki pospešeno izvajajo ukrepe za mlade. Do danes je v Sloveniji 24 mladim prijaznih občin.

SVRK - Objava razpisov za standardne projekte 7/7

Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko vas obvešča, da so bili na spletni strani programa www.ita-slo.eu, pod zavihkom “novice”, objavljeni štirje razpisi za predložitev standardnih projektov:  št. 1/2016 1b, 2/2016 4e, 3/2016 6c, 6d, 6f in 4/2016 11. Direktna povezava na:
http://www.ita-slo.eu/novice_in_informacije/novice/2016061512191397/

Oddaja vlog bo potekala preko spleta izključno v elektronski obliki v sistemu  FEG Avtonomne dežele Furlanije – Julijske krajine. Pred tem bo potrebno prijavitelju pridobiti uporabniško ime in ključ v sistemu Login FVG. Vsa razpisna dokumentacija je na razpolago na spletni strani programa www.ita-slo.eu, na kateri bodo objavljene tudi vse morebitne spremembe postopka in končni rezultati ocenjenih vlog. Objavljena bosta tudi dostopa do obeh sistemov.

Rok za oddajo vlog je dne 14.09.2016 do 15.00 ure.

Dodatne informacije podaja Skupni sekretariat, Via Udine 9, I-34132 Trst, Italija, tel.: +39 040 377 5993, fax: +39 040 3775907, E-mail: jts.itaslo@regione.fvg.it  ali Slovenska Info točka, Štanjel 1a, 6222 Štanjel, Slovenija, Tel. (+386) 5 7318 533, E-mail: it-si.svrk@gov.si.

Ugodna posojila občinam za investicijske projekte 7/8

4. avgusta 2016 so predstavniki Slovenskega regionalno-razvojnega sklada na novinarski konferenci predstavili sedem že objavljenih javnih razpisov. S temi razpisi Sklad razpisuje ugodne, prvenstveno posojilne finančne vire za različne namene in različne ciljne upravičence. V letu 2016 je že razpisanih 19.200.000 EUR ugodnih posojilnih sredstev za projekte občin, kmetijske in gozdarske projekte, začetne podjetniške projekte in za pred-financiranje projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi ter 4.400.000 EUR sredstev za garancije za bančna posojila v dveh statističnih regijah. V Uradnem listu z dne 29.7.2016 pa je Sklad objavil tudi javni razpis za nepovratna sredstva za razvoj in izboljšanje novih izdelkov in storitev na področju lesarstva v višini 5.880.000 EUR. Za občine je na voljo Javni razpis za dodeljevanje ugodnih posojil občinam. Za investicijske projekte občin je razpisanih 8.000.000 EUR ugodnih posojil. Sredstva so namenjena financiranju projektov s področja cestne, komunalne in okoljske infrastrukture, socialne in športno turistične infrastrukture, za izboljšanje gospodarskega razvoja in za namene informacijsko-komunikacijske tehnologije. Dokumentacijo lahko najdete tukaj. Javni razpis je odprt do porabe razpoložljivih sredstev, najdlje do 30. 9. 2016.

MESEC PROSTORA 2016 (3. - 31. oktober 2016) - Najava in vabilo k sodelovanju 7/9

slika

Ministrstvo za okolje in prostor vas vabi, da se v mesecu oktobru pridružite pri obeležitvi Meseca prostora 2016. Letos želijo opozoriti na nujnost prilagajanja mest in naselij na podnebne spremembe, katerih posledice vse bolj vplivajo na kakovost življenja v njih, na energetsko oskrbo, na gospodarstvo in kakovost zraka.
S sloganom »Spreminjajmo mesta, ne podnebja!« želimo spodbuditi dejavnejše spoprijemanje mest s posledicami podnebnih sprememb in opozoriti na vlogo celovitega prostorskega in urbanega načrtovanja, projektiranja, arhitekture in gradbeništva pri tem. Prilagajanje podnebnim spremembam je tudi priložnost za ozelenitev mesta, izboljšanje infrastrukture, trajnostno prenovo zgradb in sosesk, uveljavljanje inovativnih rešitev na področju trajnostne mobilnosti, energetske oskrbe. Je priložnost, ki jo mesta lahko izkoristijo zato, da postanejo prijetnejša za bivanje in privlačnejša za podjetja.

Mesec prostora 2016 je odlična priložnost tudi za nevladne organizacije, društva, izobraževalne ustanove, lokalne skupnosti in druge organizacije, da v svojih občinah, mestih in naseljih organizirajo dogodke, ki se navezujejo na izpostavljene teme, na slogan meseca prostora ali na teme, ki jih bodo Združeni narodi objavili ob praznovanju Svetovnega dne Habitata (3.10.2016) in Svetovnega dne mest (31.10.2016).

Vabimo vse, ki nameravate v navedenem času organizirati dogodke, da se pridružite Mesecu prostora 2016, načrtovane aktivnosti pa sporočite na naslov prostor.mop@gov.si. Ministrstvo bo dogodke združilo pod okrilje Meseca prostora 2016 ter poskrbelo za skupno promocijo. Program vseh dogodkov bo objavljen na naslovu:http://www.mop.gov.si/si/mesec_prostora_2016/ .

Razpis Planetu Zemlja prijazna občina 7/10

Društvo Planet zemlja tudi v letošnjem letu razpisuje natečaj za pridobitev nagrade »Planetu Zemlja prijazna občina«, ki bo tokrat prvič potekal v so-organizaciji z Ministrstvom za okolje in prostor in pod častnim pokroviteljstvom Predsednika Vlade Republike Slovenije, dr. Mira Cerarja.

Cilj natečaja je dvig ozaveščenosti o vplivu vseh odločitev lokalne skupnosti na okolje in dvig kvalitete bivanja občank in občanov s pomočjo vrednotenja ukrepov (ali stanja) s strani pristojnih ustanov (Zavod za gozdove RS, Direktorat za kmetijstvo Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Nacionalni institut za javno zdravje, zavod Tovarna trajnostnega turizma GoodPlace, Gospodarsko razstavišče Ljubljana, Gradbeni institut ZRMK, Zavod za varno igro, Zavod za varstvo narave, Zavod za gradbeništvo Slovenije in društvo Planet Zemlja). Gre torej za projekt, ki nudi večplasten učinek – podatki ki jih posredujejo občine pomenijo dragoceno zbirko informacij strokovnjakom sodelujočih ustanov, medtem ko sodelovanje občinam prinašajo priznanje za njihovo odgovorno delo in motivacijo za naprej ter obilico namigov o tem, kako bi lahko lokalno okolje naredile še bolj prijazno, čisto in učinkovito. Od leta 2014 natečaj podpira tudi Skupnost občin Slovenije.

Če ste se odločili za sodelovanje se lahko prijavite preko te povezave: http://www.planet-zemlja.org/akreditacija/. Po prejemu prijave, vam bo posredovana razpisna dokumentacija.

Zaželeno je, da se prijavite čim prej, saj boste le tako imeli veliko časa za pripravo res kvalitetnih odgovorov. Če imate dodatna vprašanja, lahko pišete na naslov: natecaj.obcine@planet-zemlja.org.

Zaključni dogodek z razglasitvijo rezultatov in podelitvijo letošnjih nazivov, bo potekal v sklopu osrednje prireditve sejma Narava zdravje, 24. novembra 2016, na Gospodarskem razstavišču Ljubljana.

Program sofinanciranja zagotavljanja javnih najemnih stanovanj v letih 2016 do 2020 7/11

Stanovanjski sklad RS je v petek v Uradnem listu RS, št. 41/2016 objavil Program sofinanciranja zagotavljanja javnih najemnih stanovanj v letih 2016 do 2020. Za izvajanje programa stanovanjski sklad namenja 30 milijonov evrov iz lastnih virov, pri čemer je 10 milijonov evrov namenjenih za posojila, 20 milijonov evrov pa za soinvestitorstvo. Program omogoča sprotne prijave in je odprt do porabe sredstev oziroma najkasneje do 31. 12. 2020.

Italijanske občine iščejo partnerje 7/12

Italijanska skupnost občin AICCRE se je obrnila na SOS s prošnjo za pomoč pri iskanju partnerskih občin v Sloveniji.

Twinning.org

Ker na platformi www.twinning.org, ki jo italijanski kolegi veliko uporabljajo, ni objavljena niti ena slovenska občina,  so nas spodbudili k temu, da občinam članicam SOS priporočimo uporabo tega orodja za iskanje partnerjev tako za morebitna pobratenja ali partnersko sodelovanje pri izvajanju EU projektov.

 

AICCRE je v stiku z občinami, s št. prebivalcev med 2.000 in 25.000, ki se občasno obračajo na njih s prošnjami za pomoč pri iskanju partnerstev v smislu pobratenj ali za prijavo EU projektov. Trenutno iščejo partnerje za naslednje občine:

MONTELEONE D’ORVIETO – Umbrija center Italije – 1500 prebivalcev

monteleone

FONDACHELLI FANTINA – dežela Sicilija jug Italije – 1200 prebivalcev

fondachelli

BERCETO – EMILIA Romagna – sever Italije – 2000 prebivalcev

BERCETO

BAISO – EMILIA Romagna – sever Italije – 3500 prebivalcev

baiso

RIESI – dežela Sicilija jug Italije – 12000 prebivalcev

reisi

TREVICO – Kampanija jug Italije – 1000 prebivalcev

 trevico
Zaradi jezikovnih omejitev bi želeli pri navezavi stikov dati prednost občinam, s katerimi je možno komunicirati v italijanskem jeziku.

 

KONTAKTNA OSEBA NA AICCRE:

Vanessa Bianchi
Relazioni internazionali, Cooperazione, Gemellaggi
e-pošta: bianchi@aiccre.it
tel. +390669940461
fax +39066793275

NOVICE DRUGIH

Zaživela spletna stran Life Krepitev zmogljivosti 8/2

Zaživela spletna stran projekta Life Krepitev zmogljivosti http://lifeslovenija.si/, ki je namenjena ozaveščanju o LIFE programu, promociji LIFE projektov v Sloveniji ter s tem spodbujanju organizacij in podjetij k prijavi LIFE projektov in posledično izboljšanju učinkovitosti Slovenije pri izvajanju LIFE programa.

Spletna stran vas bo po korakih vodila od osnovnih informacij, kot so predstavitev programa, obrazložitev finančne strukture in upravičencev podpore LIFE programa, ter vse do konkretnih usmeritev za pripravo uspešnih LIFE projektov, z vpogledom v poenostavljen spletni vodnik za pripravo projektne prijave Kako začeti? in Vodnikom po prijavnici, ki vsebuje podrobna navodila za izpolnjevanje prijavnice. Pri tem vam je v pomoč LIFE besednjak z naborom terminov, ki se pojavljajo v razpisu in seznam uporabnih povezav ter Najpogostejših vprašanj s podanimi odgovori. Na spletni strani lahko brskate med dosedanjimi LIFE projekti v Sloveniji, nekateri z vami delijo tudi svoje izkušnje, nasvete in namige, ki bodo vsem prijaviteljem v pomoč pri pripravi uspešnih LIFE projektov. Da boste pravočasno obveščeni o vseh rokih oddaje dokumentacije, zanimivih novicah, poteku delavnic in raznih drugih dogodkov, se lahko vpišete na prejemanje njihovih e-novic. Za dodatne informacije pa vam je na voljo LIFE CB SI ekipa na elektronskem naslovu life.mop@gov.si.

© Moralne avtorske pravice ima Skupnost občin Slovenije. Noben del tega gradiva se ne sme reproducirati ali kopirati v karšnikoli obliki: grafično elektronsko ali mehanično, kar vklučuje (ne da bi bilo omejeno) fotokopiranje, snemanje, skeniranje ali katerekoli druge oblike reproduciranja brez pisnega dovoljenja Skupnosti občin Slovenije. Reprodukcija ali kopiranje je dovoljeno izključno za potrebe Sekretariata Skupnsti občin Slovenije ali občin članic SOS.