V PRIHODNJEM TEDNU PRAZNUJETA OBČINSKI PRAZNIK OBČINI ČLANICI PIRAN IN PUCONCI.

ISKRENE ČESTITKE!

SEKRETARIAT SOS

 

NOVICE SOS

Sestanek z ministrom Peršakom o Nacionalnem programu za kulturo 1/1

V torek, 3.10.2017 je v prostorih ministrstva za kulturo potekal sestanek z ministrom za kulturo, Antonom Peršakom o Nacionalnem programu za kulturo 2018-2025, ki so se ga udeležili predstavniki Skupnosti občin Slovenije in Združenja mestnih občin Slovenije. Minister je uvodoma pojasnil novo konceptualno zasnovo Nacionalnega programa za kulturo, ki je odslej razdeljen na pet strateških in operativnih ciljev. Dokument postavlja strateške okvire na načelni ravni, konkretiziralo pa se ga bo ob spremembah obstoječe in sprejemanju nekatere nove zakonodaje in skozi štiriletni akcijski načrt, ki ga bo po sprejetju Nacionalnega programa za kulturo (NPK) izdal minister. Tako se predvideva sprejem standardov in normativov za javne zavode, ki izvajajo javno službo na področju kulture, z zakonom bi naj bila opredeljena odgovornost ustanoviteljev javnih zavodov (države za nacionalne javne zavode, do ustanovitve pokrajin in občin za regijske in mestnih občin oz. občin za mestne, občinske in medobčinske javne zavode), stroške delovanja oz. programov v okviru javne službe teh regijskih javnih zavodov pa si bi naj regija (občine z območja razvojne regije) in država delili v smiselnem razmerju, ki ga bo glede na zakonsko določene parametre določil zakon.

Predstavnika Skupnosti občin Slovenije sta izpostavila, da pogrešamo konkretne strateške cilje glede razvoja kulture in ohranjanja kulturne dediščine, prav tako bi si želeli večji poudarek na medresorskem povezovanju in večji poudarek pomena in vloge splošnih knjižnic. Glede na napovedane številne spremembe zakonodaje smo izrazili pričakovanje, da se upošteva vsakoletni nivo financiranja lokalnih skupnosti, oziroma prilagoditev tako standardov in normativov, kot sofinancerskega razmerja države in občin, glede na nivo financiranja lokalnih skupnosti, ki se v danem trenutku še vedno soočajo s finančnimi rezi države.

Ministrstvo za kulturo bo v nekaj tednih po zaključku javne razprave pripravilo dopolnjeno besedilo Nacionalnega programa za kulturo 2018 – 2025 in ga po medresorskem usklajevanju predložilo Vladi Republike Slovenije, ta pa Državnemu Zboru, ki ga bo predvidoma obravnaval še letos.

Seja Komisije za mladinsko politiko pri SOS v luči revizijskega poročila 1/2

V torek, 3.10.2017 je potekala razširjena seja komisije za mladinsko politiko pri SOS, ki je bila posvečena predstavitvi priporočil za boljši razvoj mladinskih politik in mladinskega dela na lokalni ravni, predstavitvi portala www.predlagam-obcini.si in zaključkom revizije učinkovitosti mladinske politike, ki jo je opravilo Računsko sodišče RS. Kakor sta predstavnika Računskega sodišča dr. Miroslav Krajnc in mag. Aljanka Klajnšek predstavila na seji, je to v reviziji smotrnosti poslovanja izreklo mnenje, da v obdobju od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2015, ni bil vzpostavljen učinkovit sistem spremljanja izvajanja ukrepov in projektov v okviru mladinske politike. Za revidirance so bili določeni Vlada Republike Slovenije, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Urad Republike Slovenije za mladino.

Računsko sodišče je ugotovilo, da iz predpisov ni povsem jasno, kakšna je vsebina nalog organov, ki so pristojni za uresničevanje javnega interesa v mladinskem sektorju, ter kdo mora in/ali lahko pri tem sodeluje ter kakšne so dolžnosti sodelujočih. V mladinskem sektorju ni sodelovanja deležnikov pri uresničevanju javnega interesa, še posebej med državno in občinsko ravnjo. Svet Vlade Republike Slovenije za mladino, MIZŠ in URSM ne opravljajo ustrezno naloge koordinatorja mladinske politike med državno in lokalno ravnjo, koordinator mladinske politike na lokalni ravni pa v predpisih ni predviden. Prav tako se je spremljanje mladinske politike v letih 2014 in 2015 na državni ravni izvajalo pomanjkljivo, na lokalni ravni pa se ni izvajalo. V letih 2014 in 2015 se o izvajanju mladinske politike tudi ni ustrezno poročalo, zato ni pregleda nad izvajanjem mladinske politike. Prav tako ni pregleda koliko javnih sredstev na državni in lokalni ravni je bilo v letih 2014 in 2015 namenjeno za izvajanje ukrepov v okviru mladinske politike. Vlada, MIZŠ in URSM tudi ne razpolagajo s podatkom ali oceno o tem, koliko proračunskih sredstev je v posameznem proračunskem letu namenjeno za izvajanje aktivnosti mladinske politike na lokalni ravni. Prav tako financiranje nalog s področja mladine na občinski ravni ni sistemsko urejeno.

Na podlagi revizijskega poročila so revidiranci pripravili odzivno poročilo in popravljalne ukrepe. Tako je MIZŠ že sklenil sporazum s SURS za zagotavljanje podatkov s področja bivanjskih razmer in zdravja mladih ter za področje dobrega počutja mladih. URSM je izkazal pripravo načrta aktivnosti za izvedbo analize potrebnih sprememb ReNPM13-22, odzivnemu poročilu pa je priložil že pripravljene dokumente, ki skupaj sestavljajo delno poročilo o izvajanju resolucije, kakor je komisiji poročala Nataša Lombergar, predstavnica Urada RS za mladino.

Po razpravi o ureditvi mladinske politike na državni in lokalni ravni so prisotni članice in člani komisije za mladinsko politiko sprejeli sklep, da sekretariat SOS na Predsedstvo SOS naslovi pobudo v zvezi z nujnostjo sistemske ureditve tega področja z vpisom izvirne pristojnosti občin v Zakon o lokalni samoupravi. Prav tako so se izrekli za priporočilo občinam, da zagotovijo boljšo podporo razvoju mladinskega dela in mladinskih politik, na način, da sprejmejo lokalni program za mladino, ustanovijo delovno ali posvetovalno telo za mladinska vprašanja, finančno podpirajo programe v mladinskem sektorju in izvajajo druge ukrepe v mladinskem sektorju v skladu z zakonom.

Modeli kakovosti za občine – MJU vabi občine k sodelovanju 1/3

Ministrstvo za javno upravo je naslovilo prošnjo na SOS, da občine članice povabimo k sodelovanju pri projektih uvajanja kakovosti. Eden od pomembnih ciljev septembra lani sprejete Strategije razvoja lokalne samouprave v Republiki Sloveniji do leta 2020 je dvig upravljavske sposobnosti občinskih uprav. Zato je Ministrstvo za javno upravo v sklopu uvajanja različnih ukrepov za izboljšanje delovanja javne uprave pričelo s sistematičnim uvajanjem modelov kakovosti v organe državne uprave in zagnalo projekt ugotavljanja zadovoljstva uporabnikov javnih storitev.

V navedene aktivnosti želi pritegniti tudi kar največje število občin, saj predstavljajo pomemben del javne uprave. Zato je Urad za razvoj 28.9.2017 vsem občinam poslal povabilo za vključitev bodisi v uvajanje modela kakovosti bodisi ugotavljanja zadovoljstva uporabnikov ali kar v oba.

Gradiva:

Skupni ocenjevalni okvir v javnem sektorju

(CAF – Common Assessment Framework) je orodje za celovito obvladovanje kakovosti, razvito v javnem sektorju in za javni sektor, na podlagi modela poslovne odličnosti Evropskega sklada za upravljanje kakovosti EFQM. Je orodje, ki ga organizacije v javnem sektorju po vsej Evropi lahko enostavno uporabljajo kot pripomoček pri uporabi tehnik za obvladovanje kakovosti, da bi izboljšale svoje delovanje. Proces je zasnovan v treh fazah in desetih korakih:

Prva faza: Zagon procesa CAF

 1. Odločite se, kako organizirati in načrtovati samoocenjevanje (PDF-publikacija)
 2. Sporočajte o projektu samoocenjevanja

Druga faza: Proces samoocenjevanja

 1. Sestavite eno ali več samoocenjevalnih skupin
 2. Organizirajte usposabljanja
 3. Lotite se samoocenjevanja (samoocenitveni obrazci)
 4. Sestavite poročilo z opisom rezultatov samoocenjevanja

Tretja faza: Načrt izboljšav/ prednostno razvrščanje

 1. Naredite osnutek načrta izboljšav
 2. Sporočajte načrt izboljšav
 3. Izvajajte načrt izboljšav
 4. Načrtujte naslednje samoocenjevanje

Smernice sveta evrope za spodbujanje udeležbe državljanov pri političnem odločanju 1/4

Skupnost občin Slovenije vas obvešča, da je Odbor ministrov Sveta Evrope dne 27. septembra 2017 sprejel dokument »Smernice za spodbujanje udeležbe državljanov pri političnem odločanju«. Nove smernice skupaj z drugimi obstoječimi besedili, kot sta Priporočilo o pravnem statusu nevladnih organizacij v Evropi in Kodeks dobre prakse za udeležbo državljanov v postopku odločanja, zdaj predstavljajo trdno podlago za vlade in civilne strukture, da skupaj okrepijo demokracijo.

Obširneje na:

http://www.coe.int/en/web/good-governance/-/civil-participation-in-decision-making-in-the-spotlight

Smernice je Služba za lokalno samoupravo pri Ministrstvu za javno upravo že predstavila na strokovnem posvetu »Priprava občinskih predpisov – transparentnost in zakonodajna sled«, ki je bil izveden v juniju, enako bodo storili na ponovitvi posveta, ki bo v soorganizaciji s Skupnostjo občin Slovenije izveden 25. oktobra 2017 v Mariboru (Povabilo objavljeno na spodnji povezavi:

Priprava občinskih predpisov – transparentnost, zakonodajna sled in vključevanje javnosti

Evropska komisija vabi k testiranju prvega EU orodja za trajnostno poročanje o stavbah 1/5

Skupnost občin Slovenije, ki se v okviru projekta CircE osredotoča med drugim tudi na krožni potencial v sektorju stavb, občine in druge zainteresirane obvešča, da je Evropska komisija 28. septembra 2017 začela pilotno fazo »Level(s)«, novega prostovoljnega okvira EU za trajnostne stavbe, ki bo pomagal preoblikovati sektor stavb. To je prvo orodje te vrste, ki je bilo razvito za uporabo po vsej Evropi. Preberi več (v angl.)

»Level(s)« je usmerjen v izboljšanje učinkovitosti virov v sektorju stavb in pripravo stavb v krožno gospodarstvo; regenerativni gospodarski sistem, v katerem se zmanjša poraba virov in energije. »Level(s)« povezuje okoljsko učinkovitost posamezne stavbe z prednostnimi nalogami virov na evropski ravni.

Podjetja, združenja in javne oblasti vabijo k testiranju, ki bo trajalo dve leti. Evropska komisija bo zagotovila tehnično podporo tekom procesa. Interes za testiranje prijavite na tej povezavi: http://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Levels

 

ZAKONODAJNE AKTIVNOSTI SOS

Pojasnilo MOP glede pogojev za občinskega urbanista v skladu s predlogoma ZUreP-2 in ZAID 2/1

Skupnost občin Slovenije je na Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) posredovala prošnjo za pojasnilo glede izpolnjevanja pogojev občinskega urbanista določenih v skladu z novima predlogoma zakona o urejanju prostora (ZUreP-2) in zakona o arhitekturni in inženirski dejavnosti (ZAID), ki se nahajata v državnozborski proceduri in bi naj predvidoma stopila v veljavo s 1.1.2018.

MOP pojasnjuje, da v kolikor občina že ima zaposleno strokovno osebo, pristojno za naloge urbanizma, bo lahko ta oseba opravljala naloge občinskega urbanista po ZUreP-2, vendar pod pogojem, da z dnem uveljavitve ZUreP-2 izpolnjuje vse pogoje, ki jih za občinskega urbanista določa ZUreP-1. Če pa zaposlena oseba teh pogojev iz ZUreP-1 oz. ZGO ne izpolnjuje, ne more opravljati nalog občinskega urbanista na podlagi navedene prehodne določbe 294. člena ZUreP-2, ampak mora izpolnjevati siceršnje pogoje za pooblaščenega prostorskega načrtovalca po predlogu Zakona o arhitekturni in inženirski dejavnosti (ZAID).

Celotno pojasnilo prilagamo na tej povezavi.

Novela Zakona o lokalnih volitvah v državnozborski proceduri 2/4

Obveščamo vas, da je v državnozborski proceduri Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalnih volitvah (ZLV-J).

Z novelo ZLV:

 • se odpravlja neskladnost določbe zakona, ki se nanaša na volitve v pokrajinske organe,
 • prinaša stalen termin lokalnih volitev (določena druga nedelja v novembru, drugi krog volitev za župana pa se opravi v 14 dneh po prvem krogu),
 • se zmanjšuje število volilnih organov (ukinitev volilne komisije volilnih enot in volilne komisije ožjih delov občin),
 • se natančneje razmejuje pristojnosti med DVK in MJU glede strokovne podpore volilnega procesa,
 • spreminja se tudi ureditev, ki velja za določanje nadomestil za volilne odbore tako, da se zanje uporabljajo predpisi, ki urejajo višino nadomestil za volilne odbore za volitve in referendume na državni ravni. S tem bo višina nadomestil za vse volilne odbore enaka in urejena z enim, ne pa z dvema hierarhično povsem različnima predpisoma.
 • se podrobneje ureja volilno pravico tujcev v ožje dele lokalnih skupnosti (odpravlja se razlikovanje v primerjavi z občinskim svetom),
 • se ukinja možnost, da bi bile volitve v svete ožjih delov na dve leti.

Besedilo novele najdete TUKAJ.

Vaše pripombe, stališča in predloge pričakujemo najkasneje do četrtka, 12. 10. 2017 na naslov info@skupnostobcin.si.

Predlog ZIPRS1819 2/5

Obveščamo, da je bil Državnemu zboru RS predložen Predlog zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019. V njem se določa višina povprečnine za naslednji leti, možnost sprejemanja dveh letnih proračunov občin, ne glede na to, da je prihodnje leto volilno leto, in pravna podlaga za prejemanje odlokov o NUSZ. Besedilo predloga si lahko preberete TUKAJ.

Pripombe in mnenja sprejemamo do ponedeljka, 16. 10. 2017 na naslov info@skupnostobcin.si.

 

 

Predlog Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin v Državnem zboru 2/6

Obveščamo vas, da se v državnozborski obravnavi nahaja Predlog zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin (ZMVN-1, prva obravnava, EPA 2138 – VII).

Cilj zakona je zagotoviti ustrezno in zadostno pravno podlago za množično vrednotenje v samem zakonu in tako preprečiti, da bi se izvirne vsebine urejale v podzakonskih predpisih. Poleg tega je cilj nadgraditi sicer že vpeljan postopek sodelovanja lastnikov in občin v fazi oblikovanja modelov vrednotenja ter omogočiti poseben postopek vplivanja na posplošeno vrednost tako, da bo omogočeno ustrezno znižanje ali zvišanje vrednosti ob upoštevanju dokazanih posebnih okoliščin.

Besedilo predloga prilagamo tukaj.

Morebitne pripombe na predlog zakona nam lahko posredujete najkasneje do četrtka, 19.10.2017 na naslov alja.babic@skupnostobcin.si.

Pravilnik o kolesarskih povezavah v RS 2/7

Na spletni strani Ministrstva za infrastrukturo smo zasledili objavljen predlog Pravilnika o kolesarskih povezavah v Republiki Sloveniji.

Predlog pravilnika, v katerem so tudi navedene daljinske, glavne in regionalne kolesarske poti, določa:

̶ potek in način izvedbe kolesarskih povezav v Republiki Sloveniji;
̶ način delitve kolesarskih povezav;
̶ merila za določitev kolesarskih povezav;
̶ način označitve in evidentiranja kolesarskih povezav;
̶ način upravljanja in vzdrževanja kolesarskih povezav.

Vaše pripombe in predloge na predlog pravilnika posredujte najkasneje do petka 20. oktobra na naslov miha.mohor@skupnostobcin.si

Predlog pravilnika se nahaja tukaj.

Predlog Sprememb in dopolnitev Zakona o cestah 2/8

S strani Ministrstva za infrastrukturo smo v obravnavo sprejeli Predlog sprememb in dopolnitev Zakona o cestah, ki si ga lahko prebereta na tej povezavi

V Predlogu zakona MZI ni upošteval predloga SOS:
– da se omogoči parcelacija cest, brez soglasja lastnika
– da se občinam s predlogom 62. člena povečuje stroške in obveznosti. MZi navaja, da so le jasno zapisali kdo kaj vzdržuje, kar pomeni, da so s tem ko navajajo da priključke vzdržuje občine le-tem tudi povečali stroške.

Vaše pripombe in predloge nam prosim posredujte na naslov miha.mohor@skupnostobcin.si najkasneje do ponedeljka 6. novembra 2017.

IMENOVANJA SOS

Evidentiranje člana v Svet Fundacije za financiranje športnih organizacij v RS 3/1

SOS objavila evidentiranje v Svet Fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji. Skupnost občin Slovenije bo predlagala enega člana v svetu, ki ga bo za dobo petih let imenoval Državni zbor RS.

Občine članice SOS predlagate predstavnico/predstavnika tako, da izpolnite OBRAZEC za evidentiranje, kandidat mora podpisati tudi IZJAVO, da je seznanjen s pogoji iz 10. a člena Zakon o lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije in jih izpolnjuje (ki jo najdete TUKAJ).

Podrobnejši opis v zvezi s postopkom evidentiranja, pogoji in obveznosti za kandidate je objavljen TUKAJ.

Do obrazca za evidentiranje pa dostopate TUKAJ.

Evidentiranje je odprto vključno do 15. 10. 2017. Prepoznih vlog ne bomo upoštevali. Vloge posredujte pisno na Skupnost občin Slovenije, Partizanska cesta 1, 2000 Maribor ali skenirane (podpisane in ožigosane) na metka@skupnostobcin.si ali po faxu na 02/ 234 15 03.

DOGODKI SOS

11.10. / Pametno naročanje in JZP – za župane gorenjske regije 4/1

Skupnost občin Slovenije organizira regijsko srečanje gorenjskih županov v obliki tematske okrogle mize z naslovom Pametno javno naročanje in javno-zasebna partnerstva.

Župani bodo skupaj z vabljenimi strokovnjaki, delovno skupino in predstavnikom Računskega sodišča prevetrili izzive in potrebe s katerimi se občine soočajo na tem področju, ter začrtali korake k reševanju morebitnih problematik.

Vabilo Gorenjska, 11.10.2017

18.10. / PRESTAVLJEN – Podelitev koncesije in “in house” naročila 4/2

Zaradi bolezni predavateljice je posvet prestavljen! Vabilo z novim terminom objavimo naknadno.

 

Lokalne samouprave se redno soočajo z izzivi za ustrezno izvajanje zakonsko predpisanih nalog, pri čemer zakonodaja ne odgovori neposredno na vsa vprašanja, s katerimi se občine srečujejo pri podelitvi koncesij in »in house« naročil. Na delavnici bosta predavatelja predstavila praktične izkušnje in primere dobre prakse ter odgovorila na kopico vprašanj na katere pogosto ni enoznačnega odgovora. Zaradi obstoječe zakonodaje, različne prakse pri podeljevanju koncesij in »in house« naročil pri različnih občinah ter prestre sodne in pravne prakse predstavljajo instituti, ki bodo obravnavani na delavnici svojstven problem. Del teh vprašanj in problemov bodo jasno prikazani na delavnici z naslovom “Podelitev koncesije in “in house” naročila”.

Na dogodku, ki bo potekal v sredo, 18. 10. 2017 ob 10.00 uri v spodnji stranski dvorani Narodnega doma Celje, Trg celjskih knezov 9, Celje, bosta predavala Milena Basta Trtnik, strokovnjakinja na področju javnega naročanja, koncesij in javno-zasebnega partnerstva, in Aljoša Trtnik, univ. dipl. ekon., ki ima večletne izkušnje iz davčnega svetovanja v vodilnih mednarodnih svetovalnih družbah.

Vabilo s programom najdete TUKAJ.

19.10. / Mesta in krožno gospodarstvo 4/3

Vabimo vas na konferenco, s katero želimo poudariti potencial mest za prehod v krožno gospodarstvo. Seznanili se bomo s prizadevanji vlade in ministrstev ter Mestne občine Maribor. Tuji strokovnjaki in praktiki bodo predstavili nove urbane prakse, ki pomembno prispevajo k prehodu mest v krožno gospodarstvo in pri katerih ključno vlogo igrajo prebivalci mest in skupnosti.

Popoldanski del dogodka bo v znamenju programa URBACT. Spoznali bomo nagrajene dobre prakse iz Kranja in Ljubljane ter si pobližje pogledali možnosti sodelovanja pri razpisu za prenosna omrežja, ki bo objavljen kmalu.

Krožno gospodarstvo temelji na načelu, naj se vrednost produktov, materialov in virov vzdržuje čim dlje, medtem ko naj bo količina odpadkov čim manjša. Upošteva gospodarske, okoljske in družbene stroške, povezane s pridobivanjem, proizvodnjo, uporabo in odlaganjem virov. Prehod v krožno gospodarstvo vpliva na različna področja politik ter zadeva akterje v vseh sektorjih in na vseh ravneh upravljanja.

Sodobna mesta se vse bolj zavedajo, da morajo aktivno sooblikovati prehod v krožno gospodarstvo. Na eni strani se v mestih razvijajo nove prakse, ki izrazito doprinesejo k zmanjševanju človeškega okoljskega odtisa, hkrati pa lahko mesta s svojo urbano politiko pomembno pospešijo prehod v krožno gospodarstvo. Ne nazadnje pa v mestih prebiva več kot polovica svetovnega prebivalstva, kar še dodatno poudarja pomen prehoda v krožno gospodarstvo na ravni mest. Mesta so tudi smiselne enote za ustvarjanje zaključenih krogov pri upravljanju z viri.

Prehod v krožno gospodarstvo ravno tako ali še celo bolj kot tehnološke zahteva socialne inovacije. Gre za inovativne rešitve in nove oblike organiziranja, ki jih lahko v smislu upravljanja mest razumemo kot nove načine sodelovanja med upravami, prebivalci in lokalnimi deležniki, ki soustvarjajo trajnostne, odporne in odprte sisteme na ravni mesta. Prav zato je aktivna vloga lokalnih uprav pri prehodu v krožno gospodarstvo tako pomembna.

Prijavite se tukaj in se pridružite predstavnikom z državne, regionalne in lokalne uprave, strokovnjakom nevladnega sektorja, raziskovalnih in izobraževalnih ustanov ter praktikom s področja razvoja novih praks. Udeležba je brezplačna, vendar je število mest omejeno, zato s prijavo pohitite.

Program v slovenskem jeziku je tukaj, angleška različica pa na tej povezavi. Več o konferenci in predavateljih tukaj.

Dogodek organizirajo Ministrstvo za okolje in prostor, IPoP – Inštitut za politike prostora in Skupnost občin Slovenije v okviru projekta Podpora izvajanju urbane politike in programa URBACT.

25.10. / Priprava občinskih predpisov – transparentnost, zakonodajna sled in vključevanje javnosti 4/4

Ministrstvo za javno upravo, Skupnost občin Slovenije, Združenje mestnih občin Slovenije in Združenje občin Slovenije ter Center nevladnih organizacij Slovenije vabimo na strokovni posvet »Priprava občinskih predpisov – transparentnost, zakonodajna sled in vključevanje javnosti v pripravo predpisov«. Posvet bo potekal v Mariboru, razstavišče Urban, Grajska ulica 7, 2000 Maribor, dne 25. oktobra 2017.

Program lahko pogledate tukaj. 

 

8.11. / Nova evropska ureditev varstva osebnih podatkov in dostop do informacij javnega značaja pri občini in v občinskih podjetjih 4/5

Skupnost občin Slovenije v sodelovanju z Informacijskim pooblaščencem Republike Slovenije (IP) organizira informativni posvet na temo varstva osebnih podatkov in dostopa do informacij javnega značaja z naslovom

»Nova evropska ureditev varstva osebnih podatkov in

dostop do informacij javnega značaja pri občini in v občinskih podjetjih«,

ki bo potekal v sredo, 8. novembra 2017, s pričetkom ob 10.00 uri v dvorani Andromeda, Austria Trend hotela Ljubljana, Dunajska cesta 154, 1000 Ljubljana.

Vabilo s programom najdete na tej povezavi.

Vljudno vabljeni!

DOGODKI DRUGIH

11.10. / Regijski posveti na temo krožnega gospodarstva 5/1

Objavljamo informacijo in vabilo k udeležbi na oktobrskih regionalnih posvetih na temo krožnega gospodarstva, ki bodo potekali v obliki interaktivnih delavnic z naslovom Potenciali krožnega gospodarstva, dobre prakse in moč regionalnega povezovanja v Sloveniji. 

Informacija o napovedi oktobrskih posvetov na temo krožnega gospodarstva

Prehod v zeleno, krožno gospodarstvo je za Slovenijo strateški cilj, usmerjen h krepitvi mednarodne konkurenčnosti gospodarstva, ob sočasnem zniževanju okoljskih tveganj in ohranjanju kakovosti življenja. Akterji krožnega gospodarstva v Sloveniji naj bodo spodbuda različnim deležnikom, da se vključijo v krožno razvojno zgodbo in okrepijo svojo prepoznavnost. V teh mesecih Partnerstvo za zeleno gospodarstvo s konzorcijem izvajalcev soustvarja Kažipot prehoda v krožno gospodarstvo, praktični vodnik, ki vključuje aktivno participacijo nosilcev dobrih praks. Del procesa so regionalni posveti, s katerimi smo letos pričeli ob regijskih posvetih Vlade in jih nekaj že izvedli kjer je bilo to mogoče, zdaj pa jih pospešeno nadaljujemo še v preostalih regijah in so zasnovani »delovno«. Na njih bodo izpostavljene dobre prakse regije gostiteljice in gostujočih predstavnikov, da bomo potenciale sodelovanja lahko tekom serije posvetov nadgrajevali in se drug od drugega učili. Zato vas vabimo k aktivni udeležbi v vaši regiji ter dobrodošli tudi na čim večjem številu vseh regionalnih posvetovVeč informacij je na voljo v priloženem dokumentu “Informacija o napovedih oktobrskih posvetov na temo krožnega gospodarstva”.

Prvi posvet bo v Primorsko notranjski regiji, in sicer v ponedeljek, 2. 10. 2017, v Postojni. 

Udeležba na posvetu je brezplačna, zaradi omejenega števila udeležencev pa je potrebna predhodna prijava, in sicer najkasneje do 29. 9. 2017 na elektronski naslov: roadmap@circularchange.com.
Ostali napovedani termini so: 
Regijski posvet v Posavski regiji
datum: 4.10.2017
ura: ob 10.00 uri
lokacija: Brežice

Vabilo na posvet Potenciali krožnega gospodarstva v Posavski regiji

Regijski posvet v Gorenjski regiji
datum: 6.10.2017
ura: ob 10.00 uri
lokacija: Škofja Loka
Regijski posvet v Primorski regiji
datum: 9.10.2017
ura: ob 10.00 uri
lokacija: Koper
Regijski posvet v Prekmurski regiji
datum: 11.10.2017
ura: ob 10.00 uri
lokacija: Murska Sobota
Regijski posvet v Osrednjeslovenski regiji
datum: 13.10.2017
ura: ob 10.00 uri
lokacija: Ljubljana

9.10./ Predstavitev rezultatov projektov „Čezmejni park Isonzo-Soča“ in „Vzpostavitev mreže čezmejnih zdravstvenih storitev“ 5/2

Obveščamo vas, da bo potekalo prvo čezmejno srečanje svetnikov Občine Gorica, Mestne Občine Nova Gorica in Občine Šempeter-Vrtojba, katerega namen je seznanitev z obema EZTS projektoma, ki se sofinancirata s strani programa sodelovanja INTERREG V-A Italija-Slovenija 2014-2020.

Namen srečanja je predstavitev pričakovanih rezultatov v okviru projektov „Čezmejni park Isonzo-Soča“ in „Vzpostavitev mreže čezmejnih zdravstvenih storitev“ ter razprava glede skupnega dogovora o pravnih okvirjih za izvedbo čezmejnih ukrepov.

Dogodek je odprt za javnost. Lahko pa dogodek spremljate tudi preko spleta, kajti omogočen bo prenos v živo.

Več informacij najdete v programu in tukaj.

13.10./ Mediacija za trajnostno urejanje prostora 5/3

V okviru Mreže za prostor ob podpori Ministrstva za okolje in prostor bo organiziran posvet o mediaciji kot možnem načinu razreševanja konfliktov v procesih urejanja prostora in dovoljevanja gradenj, po zgledu mediacijskega modela, kot se je razvil na področju zdravstva. Posvet je namenjen vsem udeležencem v teh procesih, od odločevalcev prek projektantov do investitorjev in civilnih iniciativ. Posvet Mediacija za trajnostno urejanje prostora bo potekal v petek, 13.10.2017 od 9. do 13.15 ure v Etnografskem muzeju, Metelkova 2, Ljubljana (upravna stavba 1. nadstropje). Zaradi boljše organizacije dogodka vas prosimo, da se na dogodek predhodno prijavite na tej povezavi do 11.10.2017. Več na tej spletni strani.

 

16.10. / Konferenca o pobratenjih mest v Rimu 5/4

Kolegi iz prijateljske italijanske skupnosti občin AICCRE, organizirajo mednarodno konferenco na katero vabijo tudi slovenske občine. Konferenca bo 16. oktobra 2017 v Rimu. Pobuda predstavlja del dejavnosti AICCRE pri spodbujanju programa Evropa za državljane, s ciljem prikazati pomen tesnega medinstitucionalnega sodelovanja pri dejavnosti mednarodnega sodelovanja.

Po potresih, ki so prizadeli številne italijanske občine leta 2016, so bile italijanske občine deležne konkretnih izrazov solidarnosti, ki so jih izrazila pobratena mesta prizadetih območij. Konferenca bo omogočila izmenjavo izkušenj in skupen pogled v prihodnost med pričakovanimi sto župani iz različnih držav, ki bodo s pomočjo pobratenj lahko gradili nove projekte trajnostnega sodelovanja.

Vabilo in program sta na voljo le v angleškem jeziku, prav tako prijavnica.

Stroške udeležbe (potni stroški in namestitev) krijejo udeleženci sami.

18.10./ 2. Nacionalna konferenca o prehrani in telesni dejavnosti za zdravje 5/5

Ministrstvo za zdravje vas vabi na 2. Nacionalno konferenco o prehrani in telesni dejavnosti za zdravje, ki bo potekala 18. oktobra 2017, v Kongresnem centru Brdo.
Drugo konferenco bo posvečena izvajanju Nacionalnega programa o prehrani in telesni dejavnosti za zdravje 2015 – 2025, kjer ste lokalne skupnosti pomemben partner pri ustvarjanju okolja in pogojev za zdravo prehranjevanje in več telesne dejavnosti.

Konferenca bo zanimiva tudi za vse sodelavce, ki se ukvarjajo :
•  s prostorskim načrtovanjem kakovostnega bivalnega okolja (ureditev rekreacijskih površin);
• z razvojem športnih programov v občini;
•  s spodbujanjem trajnostne mobilnosti, vključno z zagotavljanjem pogojev za pešačenje in kolesarjenje;
• z razvojem turizma in turistične ponudbe v občini (zdrava gostinska in turistična ponudba, aktivni turizem);
• z zdravjem prebivalstva;
• s spodbujanjem pridelave lokalne hrane in razvojem lokalnih prehranskih verig.

Program konference.
Udeležba je brezplačna. Zaradi omejenega števila mest je potrebna predhodna prijava na konferenca.mz@gov.si (do 9. oktobra, do zasedbe mest). V prijavi navedite vaše podatke (ime, priimek, organizacija) in katere delavnice se nameravate udeležiti (A ali B).

Za dodatne informacije se lahko obrnete na konferenca.mz@gov.si

19.10. / Preučevanje energetske učinkovitosti v stavbah in energetsko načrtovanje ter izobraževanje 5/6

Fakulteta za energetiko Univerze v Mariboru, s finančno podporo Programa Erasmus + in Programa Interreg Srednja Evropa ter skupaj z Lokalno energetsko agencijo Dolenjska-Posavje-Bela Krajina in Občino Krško, 19. 10. 2017 v prostorih Občine Krško organizira brezplačno Mednarodno konferenco – Preučevanje energetske učinkovitosti v stavbah in energetsko načrtovanje ter izobraževanje.

Konferenca zagotavlja edinstven forum za izmenjavo znanja in izkušenj o konceptih energetske učinkovitosti in energetskem načrtovanju ter izobraževanju. Obravnavali bomo ključna vprašanja, kot so razumevanje teorije in prakse na področjih energetske učinkovitosti, obnovljivih virov, učinkovite rabe virov in uporabe inovativnih tehnologij ter raziskav in inovacij urbanega energetskega načrtovanja in izobraževanja o energetskem načrtovanju.

Udeležba na konferenci je brezplačna, število mest pa je omejeno. Registracija udeležencev poteka preko konferenčne spletne strani: http://www.r2epe.eu/portal/, kjer bodo v začetku septembra objavljen tudi program konference.

 

20. in 21.10./ Krajina in krajinska arhitektura pred izzivi prihodnosti 5/7

Društvo krajinskih arhitektov Slovenije vas v okviru praznovanja “KRAJINA IN KRAJINSKA ARHITEKTURA PRED IZZIVI PRIHODNOSTI”, kjer bodo predstavljena različna področja dela krajinskih arhitektov, vabi na naslednje dogodke:  

 • petek, 20.10.2017

– strokovni posvet na temo Trajnostni turizem in krajinsko načrtovanje,

– okrogla miza o Krajinski politiki Slovenije,

– odprtje fotografske razstave s podelitvijo nagrad najboljšim fotografijam na temo Oblikovane krajine, 

– slavnostna akademija ob 25-letnici DKAS – Dosežki krajinskih arhitektov ter

 • sobota, 21.10.2017

– strokovni izlet Potep po Prekmurju.

Dopis občinam.

Celotni program najdete na tej povezavi, prav tako povezavo za prijavo na posvet. Prijava je možna do vključno 18. oktobra. Za dodatne informacije lahko pišete tudi na info@dkas.si ali na telefonsko številko 041 256 035 (Saša Piano) .

Koledar dogodkov eTurizem 5/8

Zaradi večje in boljše informiranosti smo se na sestanku, ki je bil 6. septembra 2017 (SURS, Skupnost občin Slovenije, MGRT, AJPES) dogovorili, da v zvezi s predstavitvami, ki se tičejo novega načina poročanja in Registra nastanitvenih obratov pripravimo koledarček predstavitev in ga objavimo na spletni strani skupnosti občin Slovenije:  Koledar dogodkov eTurizem.

VLADA RS

151. redna seja Vlade RS 6/1

Sprejeta novela ZUPJS

Vlada je sprejela predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev.

Spremembe zakona so potrebne za predvideno vpeljavo informativnega izračuna. Z informativnim izračunom se želi odpraviti obremenjenost strank z vsakoletnim vlaganjem vlog pri uveljavljanju pravic iz javnih sredstev in obremenjenost centrov za socialno delo z administrativno upravnimi postopki. S predlogom zakona se odpravlja ugotovljena neskladja z Ustavo in nekatere druge spremembe, med drugimi se odpravljajo varčevalni ukrepi na področju otroških dodatkov.

Za letne pravice (otroški dodatek, državna štipendija, znižano plačilo vrtca, subvencija malice in subvencija kosila) se predlaga uvedba avtomatičnega informativnega izračuna,  kar pomeni, da:

 1. bo stranka za vsako letno pravico najprej podala prvo vlogo, s katero se strinja, da se avtomatično  podaljšajo letne pravice – tako se bo letna pravica (v kolikor bo odobrena), avtomatično podaljšala oziroma preverila meseca septembra,
 2. v mesecu septembru bo CSD na avtomatiziran način preveril vse potekle letne pravice v mesecu avgustu in vse veljavne pravice v mesecu septembru ter avtomatično pridobil podatke za novo odločanje,
 3. če bo ugotovljeno, da ni bilo sprememb (ki jih vnaprej ni mogoče opredeliti), potem se bo izdal avtomatični informativni izračun, v nasprotnem primeru pa se postopek preusmeri v odločanje po uradni dolžnosti CSD, ki izda prvostopno odločbo,
 4. ima stranka zoper informativni izračun  možnost ugovora, o katerem odloča CSD,
 5. ima stranka zoper odločbo CSD možnost pritožbe, o kateri praviloma odloča MDDSZ,
 6. ima stranka zoper odločbo MDDSZ še dvostopenjsko sodno varstvo.

Predlog zakona, zaradi ugodnih gospodarskih razmer predčasno odpravlja tudi varčevalne ukrepe na področju otroških dodatkov. Torej vrača se otroški dodatek za  7. in 8. dohodkovni razred.

S predlogom zakona se odpravlja tudi ugotovljeno neskladje z Ustavo RS. Tako se predlaga odprava domneve upoštevanja dohodka iz dejavnosti vsaj v višini 75% bruto minimalnega dohodka in se ohrani le za primere začetka opravljanja dejavnosti. Navedeno pomeni, da se bo po predlogu načeloma dohodek iz dejavnosti ugotavljal na podlagi podatkov Finančne uprave Republike Slovenije, tako kot se upoštevajo drugi dohodki.

Spremembe in dopolnitve Zakona o cestah

Vlada je sprejela predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o cestah.

S tem predlogom zakona se v slovenski pravni red prenaša evropska direktiva o določitvi največjih dovoljenih mer določenih cestnih vozil v Skupnosti v notranjem in mednarodnem prometu ter največjih dovoljenih tež v mednarodnem prometu, in sicer v delu, ki se nanaša na vzpostavitev sistemov za prepoznavo vozil ali skupine vozil, ki sama ali skupaj s tovorom presegajo dovoljene mase, predpisane za posamezne vrste vozil ali omejene s prometnim znakom, in na obveznosti špediterja pri prevozu zabojnikov in zamenljivih tovorišč.

S predlogom zakona se ureja tudi vprašanje odstranjevanja poškodovanih in pokvarjenih tovornih vozil na avtocestah in hitrih cestah, kar je nujno, ker je to v zadnjem času eden od najbolj kritičnih dejavnikov, ki vplivajo na prometno varnost na avtocestah.

Iz Zakona o voznikih se v predlog zakona prenašajo določbe, ki se nanašajo na spremstvo izrednih prevozov oziroma usposabljanje spremljevalcev izrednih prevozov.

Zaradi izvajanja evropske uredbe o skupnih pravilih glede pogojev za opravljanje dejavnosti cestnega prevoznika in o razveljavitvi direktive Sveta 96/26/ES se kazenske določbe Zakona o cestah – v zvezi s kršitvami pravil o največjih dovoljenih merah in masah vozil v cestnem prometu – predpisujejo na način, ki bo poenostavil izvajanje predmetne uredbe in omogočil obveščanje Evropske komisije v skladu z zahtevami omenjene uredbe ter vnašanje podatkov o kršitvah v nacionalni elektronski register.

S predlogom zakona se uvaja definicija t. i. skupnega prometnega prostora in ureja možnost vzpostavitve poskusne prometne ureditve na državni cesti z namenom preveritve njenih učinkov v praksi.

V predlogu zakona se zvišujejo globe za prekrške, povezane s postavitvijo oziroma uporabo objektov za obveščanje in oglaševanje.

Strategija trajnostne rasti slovenskega turizma 2017–2021

Vlada je sprejela Strategijo trajnostne rasti slovenskega turizma 2017 – 2021.

Strategija za obdobje 2017–2021 temelji na dosedanjih spoznanjih in razvojnih posebnostih slovenskega turizma; na razvijanju konkurenčnih prednosti in spodbujanju sistemskih rešitev na tem področju; učinkovitemu povezovanju nacionalnih, lokalno-regionalnih in podjetniških interesov na področju razvoja turizma; spodbujanju globalnih, nacionalnih in lokalnih turističnih produktov, kjer ima Slovenija prepoznavne konkurenčne prednosti, ter na razumevanju in uveljavljanju sodobnih metod in tehnik upravljanja s področja strateškega načrtovanja ter usmerjanja podjetniških konkurenčnih mrež.

Strategija je usmerjena v scenarij pospešenega razvoja turizma in si bo prizadevala za doseganje naslednjih razvojnih ciljev turizma do leta 2021:

 • devizni priliv 3,7 do 4 milijarde evrov;
 • 5–5,5 milijonov turističnih obiskov;
 • 16–18 milijonov nočitev;
 • povprečno dolžino bivanja 3,1–3,4 dni;
 • 000 do 22.000 novih turističnih sob, od tega v hotelskem sektorju 8.500 prenovljenih in 6.500 novih;
 • povečanje zaposlovanja za polni delovni čas v turističnem sektorju z 8.000 na 12.000 zaposlenih.

Predlagana nova strateška vizija slovenskega turizma je: Slovenija je globalna zelena butična destinacija za zahtevnega obiskovalca, ki išče raznolika in aktivna doživetja, mir in osebna zadovoljstva.

Strategija opredeljuje 6 ključnih razvojnih politik:

 • nova organiziranost: makro destinacije in turistični produkti,
 • institucionalni in pravni okvir,
 • namestitve, turistična infrastruktura in naložbe,
 • kadri v turizmu,
 • prostor, naravni in kulturni viri,
 • mala in srednje velika podjetja (MSP).

Mnenje k predlogu Zakona o spremembi Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju

Vlada je sprejela Mnenje k predlogu Zakona o spremembi Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju – skrajšani postopek, ki ga je Državnemu zboru RS predložila skupina poslank in poslancev s prvopodpisanim mag. Matejem Toninom, in ga bo poslala  Državnemu zboru RS.

Predlagana novela zasleduje dva cilja, in sicer razbremeniti gospodarstvo finančnih bremen in omogočiti obrtnikom (samozaposlenim) enakopraven položaj pri uživanju pravic (bolniške odsotnosti) iz zdravstvenega zavarovanja. Predlog zakona uvaja spremembo začetka prejemanja nadomestila med zadržanostjo od dela, ki ga krije Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, in sicer iz 31. dne zadržanosti od dela na 16. dan.

Navedena skupina poslank in poslancev je Državnemu zboru RS hkrati predložila tudi predlog Zakona o spremembi Zakona delovnih razmerjih, skrajšani postopek, EPA 2181-VII, v katerem predlaga skrajšanje obdobja nadomestila za bolezen oziroma poškodbo, ki se izplačuje v breme delodajalca s sedanjih 30 delovnih dni za posamezno odsotnost z dela, vendar največ za 120 delovnih dni v koledarskem letu na 15 dni za posamezno odsotnost z dela, vendar največ za 60 delovnih dni v koledarskem letu.

Vlada predlagane spremembe ne podpira, saj meni, da ne zasleduje zastavljenih ciljev. Prav tako mora biti sprememba rezultat konstruktivnega socialnega dialoga in doseženega najširšega soglasja socialnih partnerjev. Ob tem dodajamo še, da je potrebno k tovrstnim vprašanjem pristopiti sistematično ter vprašanje preučiti tako z vidika posledic za gospodarstvo kot tudi z vidika socialne pravičnosti ter preveriti finančno vzdržnost predlagane spremembe.

Končna ocena škode na stvareh zaradi posledic poplav aprila 2017

Vlada se je seznanila s končno oceno škode na stvareh zaradi posledic poplav 27. in 28. aprila 2017 na območju gorenjske, koroške, ljubljanske, notranjske, posavske, severnoprimorske, vzhodno- in zahodnoštajerske ter zasavske regije, ki v 51 občinah skupno znaša 56.255.565,80 evra in jo je 31. avgusta 2017 verificirala Državna komisija za ocenjevanje škode po naravnih in drugih nesrečah.

Od skupnega zneska neposredne škode znaša škoda na kmetijskih zemljiščih 1.542.099,07 evra, delna škoda na stavbah 324.868,82 evra, škoda na gradbenoinženirskih objektih 3.050.970,18 evra, škoda na gozdnih cestah 319.416 evrov, škoda na vodotokih 50.776.249,92 evra in škoda na državnih cestah 241.961,81 evra.

Končna ocena neposredne škode presega 0,3 promila načrtovanih prihodkov državnega proračuna za leto 2017 (2.580.473,67 evra) in je tako dosežen limit za uporabo sredstev državnega proračuna skladno z Zakonom o odpravi posledic naravnih nesreč. Vlada Republike Slovenije je naložila pristojnim ministrstvom, da pripravijo program odprave posledic neposredne škode skladno z določbami zakona.

Vlada je potrdila stroške ocenjevanja škode zaradi posledic poplav 27. in 28. aprila 2017, ki so jo opravile občinske komisije in Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje v skupni višini 1.026 evrov in se pokrijejo iz proračunske rezerve.

Odlok o finančni pomoči za nadomestilo škode v čebelarstvu v letu 2017

Vlada je izdala Odlok o finančni pomoči za nadomestilo škode v čebelarstvu v letu 2017.

Odlok določa, upravičence, pogoje in postopke dodelitve finančne pomoči za nadomestilo škode v čebelarstvu v letu 2017.

Namen izvajanja ukrepa je izboljšanje in ohranitev gospodarske sposobnosti čebelarjev za nadaljevanje čebelarjenja.

Podpora je namenjena čebelarjem, ki jim je nastala škoda zaradi neugodnih vremenskih razmer v letu 2017, zaradi katerih je prišlo do zmanjšanja medenja.

Finančna pomoč znaša največ 6,00 evrov na čebeljo družino. Ker se pomoč dodeljuje po pravilu de minimis, je lahko najvišji skupni znesek dodeljenih pomoči v obdobju treh proračunskih let, ki se odobri in izplača kmetijskem gospodarstvu oziroma enotnemu podjetju, največ 15.000 evrov. Za izvajanje tega ukrepa je v letu 2017 skupaj namenjenih do 665.000 evrov.

Dopolnitev Uredbe o izvajanju Odločbe (EU) o prizadevanju držav članic za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov

Vlada je izdala Uredbo o dopolnitvi Uredbe o izvajanju Odločbe (EU) o prizadevanju držav članic  za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, ki se dopolnjuje s tem, da se ustvarjeni presežek v višini 3.280.017 dodeljenih letnih emisij toplogrednih plinov iz leta 2014 prenese v leto 2015. Prenos presežka v naslednje obračunsko leto je omogočen zato, da se v luči negotovosti gibanja emisij toplogrednih plinov iz ne-ETS sektorjev v prihodnjih letih, Sloveniji zagotovi izhodišče, ki bi v primeru znatnega povečevanja emisij olajšalo doseganje nacionalnih ciljev.

Vlada na novo imenovala predsednika in člane Komisije za pritožbe iz delovnega razmerja

Vlada je sprejela sklep, da se razrešijo predsednik in vsi člani Komisije za pritožbe iz delovnega razmerja pri Vladi RS, imenovani 6. 9. 2013, in imenovala nove člane Komisije, za predsednico pa imenovala Danijelo Mišič Pogorevc.

Ministrstvo za javno upravo, ki je zadolženo za opravljanje strokovno-tehničnih in administrativnih nalog za Komisijo za pritožbe iz delovnega razmerja pri Vladi Republike Slovenije, je zaradi kadrovskih sprememb (premestitev javnih uslužbencev, prenehanj delovnega razmerja, ipd.), ki je občasno oteževalo sestavo posameznih senatov, pristopilo k oblikovanju nove sestave Komisije za pritožbe in v ta namen pozvalo organe, naj podajo svoje predloge za članstvo v komisiji. Imenovani člani izpolnjujejo pogoje iz drugega odstavka 37. člena ZJU, pri čemer je upoštevano tudi zakonsko načelo sorazmerne zastopanosti kandidatov. S strani SOS sta imenovani predstavnici iz Občine Slovenske Konjice in Občine Polzela.

 (vir: Vlada RS, ur)

 

AKTUALNI RAZPISI

Javni natečaj za pridobitev naziva “Branju prijazna občina” 7/1

Naziv Branju prijazna občina, ki ga podeljujeta Združenje splošnih knjižnic in Skupnost občin Slovenije, se v letu 2017 podeljuje prvič. Z nazivom želimo poudariti aktiven prispevek občine  za  izboljšanje bralne pismenosti, spodbujanje branja in razvoj bralne kulture v lokalni skupnosti.

V aktualnih tehnološko zelo spremenjenih razmerah je spodbujanje branja različnih ciljnih skupin prebivalstva in razvijanje dojemanja branja kot vrednote prav poseben izziv in pomembna naloga družbe kot celote.  Socialni in ekonomski uspeh posameznika in posledično celotne družbe je v veliki meri odvisen od stopnje bralne pismenosti. Raziskava Bralna kultura in nakupovanje knjig v RS iz leta 2014 je pokazala, da v Sloveniji število bralcev upada in da je branje premalo cenjena aktivnost posameznika.

S projektom Branju prijazna občina želijo splošne knjižnice v sodelovanju s Skupnostjo občin Slovenije in Ministrstvom za kulturo spodbuditi lokalne skupnosti k izvajanju ukrepov za  izboljšanje bralne pismenosti, spodbujanje branja in razvoj bralne kulture in k zavedanju, da je branje življenjska vrednota.

Glavni cilji projekta so:

 • uveljaviti pozitivno javno podobo branja;
 • izboljšati zavest o pomenu branja;
 • podpreti razvoj in izvajanje javno dostopnih programov in projektov za spodbujanje branja in pismenosti, ki potekajo na lokalni ravni in so namenjeni različnim ciljnim skupinam;
 • spodbujati in koordinirati programe ter projekte promocije branja;
 • spodbuditi občine k sprejemanju lokalnih strateških dokumentov za spodbujanje branja in razvoj bralne kulture;
 • spodbuditi občine k povzemanju primerov dobrih praks za ustvarjanje učinkovitega družbenega okolja za spodbujanje branja in razvoj bralne kulture;
 • spodbuditi sistematično vlaganje v promocijo branja in načrten razvoj bralne kulture na lokalnem nivoju.

Rok za oddajo prijav je 30. oktober 2017.

BESEDILO NATEČAJA IN PRIJAVNICA

plakat
letak
bralno znamenje

Razvojno-spodbujevalni program SID banke za financiranje občin 7/2

Obveščamo vas, da je na voljo specializiran program »Razvojno-spodbujevalni program SID banke za financiranje občin«, kjer so na podlagi namenskih virov Evropske investicije banke (EIB) in Razvojne banke Sveta Evrope (CEB) občinam na voljo ugodna, do 20-letna sredstva. Več informacij dobite tukaj.

Za več informacij se lahko obrnete tudi na SID Banko, oddelek za podjetja  na tel. 01 2007 480. Rok za oddajo vlog je do 31. 10. 2020 oz. do porabe sredstev programa.

Javni poziv Stanovanjskega sklada RS za nakup stanovanj 7/3

Obveščamo vas, da si lahko na spletni strani Stanovanjskega sklada RS ogledate prenovljen javni poziv za nakup stanovanj, ki je objavljen tudi v  Uradnem listu RS, št. 40/2017 dne 21. 7. 2017 in z njim povezano dokumentacijo. Stanovanjski sklad RS s prenovljenim javnim pozivom vabi zainteresirane ponudnike (fizične osebe, pravne osebe zasebnega in javnega prava ter lokalne skupnosti) k oddaji ponudb za prodajo skupin stanovanj in stanovanjskih stavb na območju mestnih občin v celotni Sloveniji.

Termini komisijskega in nejavnega odpiranja ponudb javnega poziva, so v koledarskem letu 2017 predvideni v sledeči dinamiki:

  1. odpiranje ponudb – vlog prejetih od 21.7.2017 do 15.10.2017 bo potekalo dne 16.10.2017;
  1. odpiranje ponudb – vlog prejetih od 17.10.2017 do 11.12.2017 bo potekalo dne 12.12.2017.

Za dodatne informacije pokličete na tel. št. 01-47-10-500 ali pošljite vprašanja na elektronski naslov ssrsinfo@ssrs.si.

Javni razpis za občine - sofinanciranje priprave in izvedbe aktivnosti Evropskega tedna mobilnosti 2018 7/4

Ministrstvo za okolje in prostor pa je v sodelovanju z Ministrstvom za infrastrukturo pripravilo razpis za občine za sofinanciranje priprave in izvedbe aktivnosti Evropskega tedna mobilnosti (ETM) v letu 2018. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov občin v zvezi s pripravo in izvedbo aktivnosti ozaveščanja in promocije v okviru ETM v letu 2018. Občine se lahko prijavijo za izvedbo treh vrst aktivnosti: »PARK (irni) dan«, »Pešbus« ali »Vključevanje lokalnega gospodarstva v promocijske aktivnosti ETM«. Cilj razpisa je podpreti občine pri izvedbi ETM 2018 s pomočjo že izdelanih predlogov aktivnosti kot izhajajo iz Kataloga aktivnosti, s katerimi lahko občina razširi in obogati svoj program in podpre že potekajoče aktivnosti na ravni občine.

Razpis je objavljen v Uradnem listu. Rok za oddajo ponudb je 17.11.2017 do 12:00.  Več informacij lahko prejmete tukaj.

Javni razpis za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti 7/5

Obveščamo vas, da je bil v Uradnem listu št. 54/2017 objavljen Javni razpis za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti iz akcijskih načrtov Celostnih prometnih strategij. Do sredstev po tem javnem razpisu, glede na območje upravičenosti, so upravičene le občine z mestnimi območji (mestnimi naselji s pripadajočimi naselji mestnih območij).
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje operacij, ki bodo prispevale k razvoju trajnostne mobilnosti in s tem k izboljšanju kakovosti zraka v mestih ter k boljši povezanosti urbanih območij z njihovim zaledjem, zmanjšanju prometnih zastojev, izboljšanju kakovosti življenjskega prostora v urbanih območjih in povečanju prometne varnosti.
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev posameznim občinam za sofinanciranje operacij, ki predstavljajo investicije v infrastrukturo za pešce, infrastrukturo za kolesarje in avtobusna postajališča.
Okvirna višina nepovratnih sredstev evropske kohezijske politike, ki je na razpolago za sofinanciranje operacij po tem javnem razpisu, znaša 20.037.309,54 EUR.
Javni razpis ima 3 roke za oddajo vlog.
1.        Prvi rok za oddajo vlog v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije je četrtek, 23. 11. 2017.
2.        Drugi rok za oddajo vlog je torek, 6. 3. 2018.
3.        Morebitni tretji rok za oddajo dodatnih vlog je torek, 5. 6. 2018.

Tukaj najdete seznam občin, iz katerega so razvidne občine, ki so upravičene do sredstev v okviru javnega razpisa za sofinanciranja ukrepov trajnostne mobilnosti.  Ta podatek je razviden iz Priloge 1, ki določa višino zagotovljenih sredstev za posamezno občino v 1. in 2. odpiranju.  Za pridobitev sredstev pa mora posamezna občina seveda izpolnjevati splošne in specifične pogoje razpisa. Kljub temu, da je do sredstev upravičena občina, so upravičene investicije le znotraj mej mestnih območij po GURS (večinoma le naselje, kjer je sedež občine). Določene občine pa imajo poleg samega mestnega naselja tudi območja mestnega naselja, v katerih so investicije ravno tako upravičene.

Kontakt za več informacij mzi-mobilen.si@gov.si; Več informacij in razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletni strani MZI:
http://www.mzi.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/. 

NOVICE DRUGIH

Primeri dobrih praks projekta Retrace na YouTube kanalu 8/1

V okviru projekta Retrace, v katerem od aprila 2016 sodeluje tudi Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, SOS pa je vključena kot deležnik v projektu, nastajajo kratki videi s predstavitvami primerov dobrih praks krožnega gospodarstva /sistemsko oblikovanje v partnerskih regijah (+Nizozemska in Škotska), ki so jih skupaj z zainteresiranimi deležniki spoznavali v okviru študijskih obiskov. Sedaj je na Youtube kanalu projekta Retrace dosegljiv tudi video s primeri dobrih praks krožnega gospodarstva v Sloveniji, in sicer iz Ljubljane in Ajdovščine. Ogled je možen s klikom tukaj

© Moralne avtorske pravice ima Skupnost občin Slovenije. Noben del tega gradiva se ne sme reproducirati ali kopirati v karšnikoli obliki: grafično elektronsko ali mehanično, kar vklučuje (ne da bi bilo omejeno) fotokopiranje, snemanje, skeniranje ali katerekoli druge oblike reproduciranja brez pisnega dovoljenja Skupnosti občin Slovenije. Reprodukcija ali kopiranje je dovoljeno izključno za potrebe Sekretariata Skupnsti občin Slovenije ali občin članic SOS.