V TEM TEDNU PRAZNUJE OBČINSKI PRAZNIK OBČINA ČRNOMELJ

ISKRENE ČESTITKE!

SEKRETARIAT SOS

 

PRIHODNJI TEDEN

DOGODEK:

14.2. / ZJN-3 skozi prakso Državne revizijske komisije Vabilo in prijavnica 

15.2. / Prvi posvet o izvajanju obvezne občinske gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin Vabilo in prijavnica

16.2. / Delavnica “Predstavitev notranjih pravil ter gradiva Vzorčnih notranjih pravil SOS” v Mariboru Vabilo in prijavnica

ZAKONODAJA:

 

NOVICE SOS

Predlagana sprememba višine povprečnine ni skladna s potrebami občin 1/1

V Skupnosti občin Slovenije smo s strani Ministrstva za finance, dne 6.2.2017, prejeli predlog spremembe višine povprečnine za leto 2017. Ministrstvo predlaga, da se v letu 2017 na podlagi Dogovora z reprezentativnimi sindikati o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju, višina povprečnine prilagodi iz 530,00 € na prebivalca na 533,50 €.

Kakor je Skupnost občin Slovenije na pogajanjih za spremembo povprečnine že večkrat izpostavila je izravnalni ukrep povišanja povprečnine za 3,5 € zaradi sprejetja dogovora s sindikati javnega sektorja izrazito linearne narave, saj se izračunava povprečje. Jasno je, da občine z dodatnimi 3,50 € ne bodo uspele finančno izravnati povečanja mase plač za zaposlene, njihovo finančno stanje pa bo tako še dodatno poslabšano in oslabljeno, razvoj lokalnega okolja pa bo stagniral. Predlagana sprememba višine povprečnine torej ni skladna s potrebami občin in je SOS ne more sprejeti, saj bi, da bi občine lahko pokrile povečane stroške iz naslova plač in drugih dohodkov zaposlenih, potrebovale vsaj dodatnih 5,2 mio. €. Zapisano stališče povzema razpravo Predsedstva Skupnosti občin Slovenije, ki je na svoji zadnji seji, dne 3.2.2017, sprejelo vsebinsko ustrezen sklep, s katerim bomo do 13. februarja seznanili Ministrstvo za finance.

Javni natečaj za pridobitev naziva “Branju prijazna občina” 1/2

Naziv Branju prijazna občina, ki ga podeljujeta Združenje splošnih knjižnic in Skupnost občin Slovenije, se v letu 2017 podeljuje prvič. Z nazivom želimo poudariti aktiven prispevek občine  za  izboljšanje bralne pismenosti, spodbujanje branja in razvoj bralne kulture v lokalni skupnosti.

V aktualnih tehnološko zelo spremenjenih razmerah je spodbujanje branja različnih ciljnih skupin prebivalstva in razvijanje dojemanja branja kot vrednote prav poseben izziv in pomembna naloga družbe kot celote.  Socialni in ekonomski uspeh posameznika in posledično celotne družbe je v veliki meri odvisen od stopnje bralne pismenosti. Raziskava Bralna kultura in nakupovanje knjig v RS iz leta 2014 je pokazala, da v Sloveniji število bralcev upada in da je branje premalo cenjena aktivnost posameznika.

S projektom Branju prijazna občina želijo splošne knjižnice v sodelovanju s Skupnostjo občin Slovenije in Ministrstvom za kulturo spodbuditi lokalne skupnosti k izvajanju ukrepov za  izboljšanje bralne pismenosti, spodbujanje branja in razvoj bralne kulture in k zavedanju, da je branje življenjska vrednota.

Glavni cilji projekta so:

 • uveljaviti pozitivno javno podobo branja;
 • izboljšati zavest o pomenu branja;
 • podpreti razvoj in izvajanje javno dostopnih programov in projektov za spodbujanje branja in pismenosti, ki potekajo na lokalni ravni in so namenjeni različnim ciljnim skupinam;
 • spodbujati in koordinirati programe ter projekte promocije branja;
 • spodbuditi občine k sprejemanju lokalnih strateških dokumentov za spodbujanje branja in razvoj bralne kulture;
 • spodbuditi občine k povzemanju primerov dobrih praks za ustvarjanje učinkovitega družbenega okolja za spodbujanje branja in razvoj bralne kulture;
 • spodbuditi sistematično vlaganje v promocijo branja in načrten razvoj bralne kulture na lokalnem nivoju.

Rok za oddajo prijav je 30. oktober 2017.

BESEDILO NATEČAJA IN PRIJAVNICA

plakat
letak
bralno znamenje

Najava dogodkov ob Dnevu odprtih vrat občin 2017 1/3

Skupnost občin Slovenije tudi v letošnjem letu skupaj z nekaterimi občinami članicami organizira Dan odprtih vrat v občinah. Tako najavljamo, da bodo nekatere občine povabile svoje občanke in občane ter medijsko javnost, da jih obiščejo in ogledajo nekatere pridobitve, se informirajo o načrtih v lokalnem okolju in podajo svoje predloge k oblikovanju skupnega življenja v lokalni skupnosti.

Tako se tudi letos občine priključujejo skupni akciji in organizirajo dogodke v svojih lokalnih okoljih in sicer: OBČINA APAČE, OBČINA DOBRNA, OBČINA DOBROVNIK, OBČINA DOL PRI LJUBLJANI, OBČINA HOČE SLIVNICA, OBČINA JESENICE, OBČINA KOČEVJE, OBČINA LAŠKO, OBČINA LJUBNO, OBČINA LOGATEC, OBČINA MAJŠPERK, MESTNA OBČINA MARIBOR, OBČINA MUTA, OBČINA PODČETRTEK, OBČINA RADOVLJICA, OBČINA SLOVENSKE KONJICE, OBČINA SVETI ANDRAŽ V SLOVENSKIH GORICAH, OBČINA ŠENTILJ, OBČINA ŠENTJUR, OBČINA ŠMARJEŠKE TOPLICE, OBČINA TIŠINA, OBČINA TRBOVLJE in OBČINA VOJNIK.

Program dogodkov posamezne občine je dostopen s klikom tukaj in ga sproti dopolnjujemo.

Anketa – pirotehnika 1/4

V občini članici SOS so pripravili spletno anketo, s katero želijo prepoznati javno mnenje glede prodaje in uporabe pirotehnike.

Vabijo vse občine, da anketo izpolnijo in posredujejo čim širšemu krogu svojih deležnikov.

Povezava do ankete: https://www.1ka.si/a/116210

Greens novice 3 1/5

Izšle so tretje novice projekta Greens, dostopne so na tej povezavi.

Iz vsebine:

 • Serije webinar-jev v sklopu projekta GreenS potekajo po načrtu
 • Ponudniki zelenih izdelkov in storitev v Bolgariji so bili ključni razstavljavci na “Sejmu občin” 2016
 • Začetek sklopa usposabljanj ZeJN na Švedskem
 • Uvodno srečanje slovenskega usmerjevalnega odbora za pametno/zeleno javno naročanje – 25. november 2016
 • Obsežno usposabljanje o ZeJN za javne naročnike v Latviji
 • Andaluzijska regionalna konferenca “ZeJN: Nov model upravljanja. Ključ do uspeha”

 

ZAKONODAJNE AKTIVNOSTI SOS

Predlog Zakona o državnem odvetništvu (ZDOdv) 2/1

Obveščamo vas, da je na straneh Državnega zbora objavljen predlog Zakona o državnem odvetništvu (ZDOdv). S predlogom zakona se ureja institucijo državnega pravobranilstva, njihove pristojnosti in status z večjim poudarkom na preventivni, pogajalski in svetovalni vlogi s ciljem zmanjšati število obravnav na sodiščih. Temeljne rešitve zakona so: ustanovitev državnega odvetništva kot posebnega državnega organa, preimenovanje državnih pravobranilcev v državne odvetnike, ki bodo javni uslužbenci, ustanovitev neodvisne komisije za presojo ustreznosti kandidatov, ustreznejša določitev subjektov zastopanja, krepitev svetovalne funkcije, podrobnejša opredelitev postopka mirne rešitve spora, ustreznejša ureditev zastopanja pred tujimi in mednarodnimi sodišči in arbitražami, krepitev avtonomije državnih odvetnikov, zagotavljanje javnosti dela, možnost začasne napotitve državnega odvetnika v drug državni organ, disciplinska odgovornost in ustreznejša določitev nadzora nad delovanjem državnega odvetništva.

Vabimo vas, da predlog zakona preučite in nam posredujete vaša mnenja, stališča in pripombe na naslov info@skupnostobcin.si, najkasneje do 14.2.2017.

Osnutek Nacionalnega programa ukrepov Vlade RS za obdobje 2016-2021 2/2

V javni obravnavi se nahaja Osnutek Nacionalnega programa ukrepov Vlade Republike Slovenije za obdobje 2016-2021. Osnutek dokumenta je objavljen na tej povezavi, skupaj z zbirnima poročiloma glede prejetih predlogov civilne družbe in nekaterih občin z romskim prebivalstvom, pa ga prilagamo tudi tukaj:

Vljudno vas naprošamo, da nam vaše pripombe, predloge in stališča posredujete do četrtka, 16.2.2017 na naslov info@skupnostobcin.si, da bomo lahko usklajene pripombe v roku (do 20.2.) poslali na pristojni Urad.

Spremembe in dopolnitve Splošnega akta o kakovosti izvajanja univerzalne poštne storitve 2/3

Skupnost občin Slovenije obvešča, da je v obravnavi predlog Splošnega akta o spremembah in dopolnitvah Splošnega akta o kakovosti izvajanja univerzalne poštne storitve, katerega cilje je izvajalcu univerzalne storitve omogočiti bolj prilagodljivo spreminjanje in optimiziranje poštnega omrežja zlasti zaradi zagotavljanja dolgoročno vzdržne univerzalne poštne storitve.

S predlaganimi spremembami se želi zagotoviti bolj uravnoteženo obravnavo različnih oblik kontaktnih točk z vidika predpisane gostote omrežja ter z vidika pogojev, ki morajo biti izpolnjeni v primeru preoblikovanja kontaktnih točk. S skrajšanjem predpisanega minimalnega delovnega časa premične kontaktne točke in drugih organizacijskih oblik kontaktne točke, ki niso bodisi pošta bodisi pogodbena pošta, na 1 uro pa se želi izvajalcu univerzalne storitve omogočiti ohranjanje tistih kontaktnih točk, ki so ekonomsko manj vzdržne, s čimer se zasleduje cilj zagotavljanja kakovostne univerzalne storitve. Istočasno se čas za delo s strankami pomakne za dve uri v popoldan in se na ta način zagotovi večja dostopnost kontaktnih točk večini uporabnikov, saj delovni in življenjski ritem aktivnemu prebivalstvu preprečuje uporabo kontaktnih točk v jutranjem in zgodnje popoldanskem času.

Tukaj najdete predlog in neuradno prečiščeno besedilo predloga.

Vljudno vas naprošamo, da nam pripombe in stališča posredujete najkasneje do petka, 17.2.2017 na naslov info@skupnostobcin.si.

POVPRAŠEVANJE

POVPRAŠEVANJE – programska oprema 3/1

Sekretariat SOS je 6.2.2017 vsem občinam poslal povpraševanje občine članice.

Vprašanje je glasilo:

 

Eno izmed članic SOS zanima ali ste pripravljeni podati informacijo s katerimi programskimi rešitvami (ponudniki rešitev) imate v vaši občini podprta naslednja področja:

 • finančno-računovodsko in proračunsko,
 • upravljanja z dokumentarnim  gradivom,
 • upravljanja s človeškimi viri (kadrovsko področje, plače),
 • podpora programom sofinanciranj v občinah.

Podatek bi potrebovali čim prej.«

Do danes smo prejeli odgovore 47 občin, ki se jim lepo zahvaljujemo.

Zbrani odgovori do 10.2.2017 so dostopni na tej povezavi.

Vse občine, ki so poziv spregledale vabimo da odgovore pošljejo najkasneje do torka 14. februarja na sasa.kek@skupnostobcin.si.

Financiranje ukrepov za zmanjševanje brezposelnosti 3/2

Skupnost občin Slovenije je prosila za informacije oziroma prakso občin članic v zvezi z financiranjem ukrepov za zmanjševanje brezposelnosti v občinah. Na prošnjo občine članice nas je zanimalo ali katera občina poleg sofinanciranja programov aktivne politike zaposlovanja, ki jih vodi Zavod RS za zaposlovanje, namenja še dodatna sredstva (ali ukrepe) za rešitev problematike brezposelnosti, neodvisno od zavoda in veljavnih programov?

Odgovore sodelujočih občin si lahko preberete TUKAJ.

Interni natečaji za izobraževanje v interesu delodajalca - ODPRTO 3/3

Skupnost občin Slovenije je s strani občine članice prejela prošnjo po izvedbi poizvedovanja v zvezi z izvajanjem internih natečajev za izobraževanje v interesu delodajalca, kot to omogoča 101. člen Zakona o javnih uslužbencih (ZJU). Občino zanima ali občine izvajate te interne natečaje oziroma kakšne imate kriterije/merila za določanje upravičencev. Občina se prav tako priporoča za kak vzorec navedenega internega natečaja.

Vaše povratne informacije nam posredujte najkasneje do ponedeljka, 13.2.2017 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si.

DOGODKI SOS

14.2. / ZJN-3 skozi prakso Državne revizijske komisije 4/1

Po 9. mesecih uporabe ZJN-3 Skupnost občin Slovenije organizira seminar, na katerem bodo prikazane odločitve Državne revizijske komisije v zvezi z nekaterimi instituti ZJN-3.

Poleg pravne prakse Državne revizijske komisije bodo predstavljeni tudi instituti ZJN-3, ki jih je v praksi težje izvajati.

Seminar bo potekal v torek, 14. februarja 2017 s pričetkom ob 10.00 uri v dvorani Kronos Austria Trend hotela Ljubljana, Dunajska cesta 154, Ljubljana.

Vabilo s programom najdete TUKAJ.

 

15.2. / DOGODEK PRESTAVLJEN! Pametno javno naročanje arhitekturnih in inženirskih storitev 4/2

Dogodek napovedan za 15. februar Pametno javno naročanje arhitekturnih in inženirskih storitev smo se zaradi malega števila do sedaj prejetih prijav in velikega števila drugih dogodkov na ta dan, kar ocenjujemo kot razlog za manj prijav, odločili prestaviti.

Seminar z okroglo mizo bomo izvedli predvidoma v mesecu marcu, nov termin objavimo, ko ga uskladimo s predavatelji in vabljenimi gosti.

Hvala za razumevanje.

15.2. / Prvi posvet o izvajanju obvezne občinske gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin 4/3

Ministrstvo za okolje in prostor in Zbornica komunalnega gospodarstva v sodelovanju s Skupnostjo občin Slovenije in Inštitutom za politike prostora vas vabimo na prvi posvet o izvajanju obvezne občinske gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin, ki bo potekal 15. 2. 2017 ob 10:00 uri v dvorani A, GZS, Dimičeva 13.

Z izvedbo posveta želimo spodbuditi sodelovanje in povezovanje med ključnimi deležniki na področju te javne službe in oblikovati izhodišča za morebitne spremembe veljavne ureditve, ki bi ustrezneje uredila izvajanje te javne službe in v nadaljevanju omogočila njen razvoj.

Udeležba na posvetu je brezplačna, zaradi prostorskih omejitev pa vas prosimo da svojo udeležbo potrdite na komunala@gzs.si najkasneje do 13.2.2017.

Vabilo na posvet

16.2. / Delavnica “Predstavitev notranjih pravil ter gradiva Vzorčnih notranjih pravil SOS” v Mariboru 4/4

Skupnost občin Slovenije vas vabi na delavnico z naslovom “Predstavitev notranjih pravil ter gradiva Vzorčnih notranjih pravil SOS”, ki jo bo organizirala v sodelovanju z Virtuo d.o.o. z namenom, da občine pridobite čim več informacij, ki jih prinašajo notranja pravila v praksi.

Delavnica bo potekala v četrtek, 16.2.2017 v Mariboru (razstavišče MO MB, Grajska ulica 7) ob 10.00 uri.

Vabilo s programom najdete na sledeči povezavi: tukaj.

Udeležbo na posvetu lahko potrdite najkasneje do torka, 14.2.2017 s prijavnico spodaj.

Vljudno vabljeni!

 

23.2. / Delavnica “Predstavitev notranjih pravil ter gradiva Vzorčnih notranjih pravil SOS” v Ljubljani 4/5

Skupnost občin Slovenije vas vabi na delavnico z naslovom “Predstavitev notranjih pravil ter gradiva Vzorčnih notranjih pravil SOS”, ki jo bo organizirala v sodelovanju z Virtuo d.o.o. z namenom, da občine pridobite čim več informacij, ki jih prinašajo notranja pravila v praksi.

Delavnica bo potekala v četrtek, 23.2.2017 v Ljubljani (velika sejna dvorana MOL, Mestni trg 1) ob 10.00 uri.

Vabilo s programom najdete na sledeči povezavi: tukaj.

Udeležbo na posvetu lahko potrdite najkasneje do torka, 21.2.2017 s prijavnico spodaj.

Vljudno vabljeni!

22.3. / X. Posvet Delovanje skupnih občinskih uprav v Sloveniji 4/6

Skupnost občin Slovenije, Združenje Mestnih občin Slovenije, Združenje občin Slovenije, Ministrstvo za javno upravo in letošnji gostitelj Mestna občina Nova Gorica prirejamo tradicionalni X. Posvet DELOVANJE SKUPNIH OBČINSKIH UPRAV V SLOVENIJI, ki bo potekal v sredo, 22. marca 2017. Več informacij o dogodku in prijavi najdete tukaj.

Vabilo s prijavnico za X Posvet DELOVANJE SKUPNIH OBČINSKIH UPRAV V SLOVENIJI 

16.5. - 17.5. / 1. kongres slovenskih občin 4/7

Dovolite, da vas spomnimo, da se izteka rok za prijavo na 1. kongres slovenskih občin. Vabimo vas, da se pridružite vsem tistim, ki so se že odločili, da skupaj premislimo o vlogi in položaju slovenskih občin.

Prvi dan bo veliko priložnosti za odprt dialog in izmenjavo stališč. O lokalni problematiki bomo spregovorili s predsednikom Republike Slovenije Borutom Pahorjem, častnim pokroviteljem kongresa. V strokovnem delu bomo izpostavili pomen lokalne ravni v slovenski socialni organizaciji, lokalno politično vodenje ter upravljanje kriznih situacij na občinski ravni. Obetajo se kritični pogledi in prodorno razmišljanje o tem, zakaj so občine ključne in v kolikšni meri so slovenski župani nosilci razvoja.

Ne zamudite popoldanskega pogovora na temo Župani med tnalom in nakovalom – kako uravnotežiti zahteve države in pričakovanja občanov? Rezultati raziskave o tem, kako vlogo in položaj slovenskih občin ocenjujejo županje in župani, bodo iztočnica za razpravo in izmenjavo mnenj.

Drugi dan bo pravi strokovni presežek. Več kot dvajset predavateljev in gostov okroglih miz bo predstavilo aktualno pravno, finančno in razvojno problematiko ter izpostavilo, s kakšnimi težavami se srečujejo v občinah in kako jih rešujejo. Na tematskih okroglih mizah bo veliko priložnosti za vprašanja, izmenjavo znanja in izkušenj ter soočenje mnenj in stališč.

Kongres je tudi priložnost za druženje in pogovor v sproščenem okolju. V družabni večer nas bodo ob zdravici s kozarcem županovega vina popeljali nežni zvoki citer v rokah izvrstne citrarke Jasmine Levičar in graciozni glas energične vokalistke Mateje Bobek. Po slavnostni večerji bodo za dobro energijo in izvrstno glasbeno izkušnjo poskrbeli fantje iz skupine Šani Šeni.

Prijave pošljite preko e-prijavnice do petka, 12. maja 2017. Podrobnejše informacije o programu, kotizaciji ter možnosti nastanitve so objavljene na spletni strani kongresa.

V Podčetrtku vas prijazno pričakujemo 16. in 17. maja

DOGODKI DRUGIH

13.-21.2./ Javni posveti na temo "Sobivanje ljudi in divjadi" 5/1

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano vas vabi na naslednje javne posvete na temo:

13.2./ “Sobivanje ljudi in divjadi v Kamniško-Savinjskem LUO” Vabilo

14.2./ “Sobivanje ljudi in divjadi v Zahodno visoko kraškem LUO” Vabilo

16.2./ “Sobivanje ljudi in divjadi v Zasavskem LUO” Vabilo

20.2./ “Sobivanje ljudi in divjadi v Savinjsko Kozjanskem LUO” Vabilo

21.2./ “Sobivanje ljudi in divjadi v Novomeškem LUO” Vabilo

 

Več o programu lahko preberete v priloženih vabilih.

Vljudno vabljeni!

14.2./ Predstavitev mednarodnega projekta Urbano vrtičkarstvo za spreminjanje mest 5/2

Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti v sodelovanju z Mestno občino Velenje vas vabi na uvodno predstavitev mednarodnega projekta Urbano vrtičkarstvo za spreminjanje mest: upravljavski modeli za boljše institucionalne zmogljivosti in družbeno vključenost (AgriGo4Cities) v okviru transnacionalnega programa Podonavje.

Vabilo in program.

Zaradi mednarodne udeležbe bodo predstavitve potekala v angleškem jeziku. Prosimo, da svojo prisotnost prijavite do 9. februarja na e-naslov agrigo4cities@velenje.si.

17.2. / Javna predstavitev strokovne podlage za prenovo ureditve kmetijske zemljiške politike 5/3

Skupnost občin Slovenije obvešča, da bo potekala javna predstavitev Strokovne podlage za prenovo ureditve kmetijske zemljiške politike.

Predstavitev strokovne podlage bo potekala v petek, 17.2.2017, ob 14.00 uri, na Biotehnični fakulteti – Dekanat, , Ljubljana (dvorana D1).

S strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano prejeto vabilo najdete TUKAJ.

21.2./ Predavanje »Izvedbena praksa okoljske zakonodaje pri pridobivanju gradbenih dovoljenj in kohezijskih sredstev« 5/4

POSPORT, poslovno informativni portal, vas vabi na brezplačno predavanje z naslovom Izvedbena praksa okoljske zakonodaje pri pridobivanju gradbenih dovoljenj in kohezijskih sredstev.

Na predavanju bo mag. Jorg Hodalič predstavil izvedbeno prakso izpolnjevanja zahtevo okoljske zakonodaje s pridobivanjem okoljevarstvenih soglasij in dovoljenj, pripravo poročil, revizij, strokovnih ocen in analiz s področja vplivov na okolje, izdelava ocen ogroženosti in varnostnih načrtov v postopkih gradbenih dovoljenj in pri pripravah vlog za kohezijska sredstva.

Udeležba na dogodku je brezplačna, število mest je omejeno. Prijave sprejemajo na info@posport.si do 21. februarja 2017 oz. do zapolnitve razpoložljivih mest. Za dodatne informacije in pojasnila lahko pokličete na tel. št. 051 63 47 89 in 030 33 11 00 ali  pišite na info@posport.si.

28.3. / MSP Konferenca – Pametna, aktivna in povezana mesta 5/5

Skladno z zaprosilom in dogovorom s Podjetniško trgovinsko zbornico objavljamo vabilo za mednarodno MSP konferenco, ki bo v torek 28. marca 2017, v Postojni.

Vsebinska rdeča nit letošnje konference je tema »UPRAVLJANJE MESTNIH SREDIŠČ – TCM«. Moto 4. konference MSP je »Pametna, aktivna in povezana mesta«. Na konferenci organizatorji pričakujejo okrog 120 udeležencev, podjetnikov iz mestnih središč, predstavnikov občin iz vse Slovenije, predstavnikov drugih zbornic in podjetniških organizacij iz Slovenije, tujine ter predstavniki slovenskih medijev.
Glavne točke konference bodo:

 • izmenjava dobrih praks iz tujine in Slovenije
 • spodbujanje podjetništva v centrih mest
 • kako komunicirati s prebivalci v mestnih središčih
 • okrogla miza na temo javno-zasebnih partnerstev in digitalizacije.

Osrednji gostje bodo:

 • g. Zdravko Počivalšek, minister za gospodarstvo
 • g. Stančič Zoran, vodja predstavništva Evropske komisije v Sloveniji
 • g. Martin Pečar, generalni direktor SRIP Pametna mesta in skupnosti (PMIS)
 • g. Igor Zorko, podpredsednik GZS za malo gospodarstvo
 • prof. dr. Mojmir Mrak, Ekonomska fakulteta v Ljubljani

MPS-vabilo

MSP_program

Kotizacija je po posredovanju Skupnosti občin Slovenije sedaj za občine nižja in znaša 90 €, prijavite se s prijavnico na tej povezavi.

VLADA RS

121. seja 6/1

Informacija o Viziji Slovenije in o procesu njenega nastanka

Vlada je kot eno osrednjih prednostnih nalog svojega mandata določila pripravo nove strategije razvoja Slovenije. Pri oblikovanju jasno začrtane smeri dolgoročnega razvoja države je ključni in temeljni korak vizija, ki opredeli strateško usmeritev in oriše podobo države, kakršne si želimo v prihodnosti. Ob pomanjkanju jasne vizije Slovenije je pred pripravo strategije razvoja Slovenije stekel proces priprave vizije države. Ob upoštevanju nacionalnih, regionalnih in globalnih trendov, scenarijev prihodnosti in potencialnih motilcev skupaj, je v procesu sodelovanja in vključevanja  širokega kroga prebivalk in prebivalcev Slovenije, nastala Vizija Slovenije.

Poleti 2015 je bila ustanovljena Horizontalna skupina, pri kateri gre za medresorsko projektno delovno skupino. Namen te delovne skupine je koordinacija procesa, priprava analitičnih podlag za pripravo vizije ter sodelovanja v procesu izbora strateških prednostnih področij. Oblikovana pa je tudi Skupina za prihodnost.

Vizija Slovenije ni politični dokument. Potekalo je sicer posvetovanje znotraj vlade in s strokovnimi službami ministrstev, a niso narekovale njegove vsebine. Dokument namreč predstavlja želeno sliko oz. stanje RS v prihodnosti kot si jo zamišlja družba.

Na podlagi teh aktivnosti je bila pripravljena Vizija Slovenije. Njeno besedilo je v prilogi, celoten proces pa je v vseh podrobnostih predstavljen v publikaciji, ki je objavljena na spletni strani [tej povezavi].
(Vir: Vlada RS; ur)

Sprejet program izobraževanja odraslih

Vlada je sprejela letni program izobraževanja odraslih za leto 2017, za katerega je v proračunu namenjenih 71 milijonov evrov. Program upošteva cilje zapisane v Resoluciji o nacionalnem programu za izobraževanje odraslih 2013-2020. Ti so: dvigniti izobrazbeno raven prebivalstva in raven temeljnih zmožnosti, povečati zaposljivost aktivnega prebivalstva, izboljšati možnosti za učenje in vključevanje v izobraževanje ter izboljšati splošno izobraženost. (Vir: Vlada RS, ur)

Poročilo o izvedenih aktivnostih Sveta za razvoj informatike v državni upravi za leto 2016

V letu 2015 je bil ustanovljen Svet za razvoj informatike v državni upravi, ki usmerja razvoj informacijsko komunikacijskih sistemov državne uprave in upravljanje njihovih finančnih virov. Z ustanovitvijo je bila zagotovljena enotna točka za usklajevanje aktivnosti na operativnem nivoju povezanih z vlaganji v informacijsko tehnologijo, standardi, zalednimi sistemi in drugimi razvojno tehnološkimi vprašanji pri katerih je kompatibilnost sistemov ključna za njihovo učinkovito delovanje in racionalno vzdrževanje.

Ena glavnih funkcij Sveta je izdajanje soglasij organom pred vzpostavitvijo vsakega projekta, nabave in investicijskega vzdrževanja ter nadgradnje, ki vključuje katerokoli IKT rešitev.

Vloga Sveta kot organa, ki spremlja razvoj na informacijsko komunikacijskem področju državne uprave v Sloveniji, se je v prejšnjem letu še utrdila, saj kritično in učinkovito usmerja delo ministrstev in organov v njihovi sestavi, z namenom poenotenja javnih storitev in njihove univerzalne uporabe. Podrobnejše informacije o delovanju Sveta so informacije dostopne na spletni strani MJU: Svet za razvoj informatike v državni upravi.
(Vir: Vlada RS, ur)

Ustanovljena stalna medresorska delovna skupina za razvojno načrtovanje

Novoustanovljena delovna skupina za razvoj načrtovanja bo omogočila učinkovitejšo koordinacijo pristojnih resorjev in njihov aktivni prispevek k snovanju krovnih strateških in izvedbenih dokumentov Republike Slovenije

Vlada RS je v letu 2015 pristopila k pripravi dolgoročne Strategije razvoja Slovenije (SRS), za pripravo dokumenta pa zadolžila Službo Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK) v sodelovanju z Ministrstvom za finance (MF) in Uradom RS za makroekonomske analize in razvoj (UMAR).

Proces priprave SRS je zastavljen v treh sklopih: 1. Priprava Vizije Slovenije 2050; 2. Priprava dolgoročne strategije razvoja Slovenije do leta 2030 in 3. Priprava srednjeročnega akcijskega načrta, ki bo ena od podlag za proračunsko načrtovanje.

Prvi sklop se z predstavitvijo Vizije Slovenije 2050 na seji vlade in predstavitvijo javnosti zaključuje. Vlada je zaradi kompleksnosti procesa razvojnega načrtovanja ustanovila razširjeno medresorsko delovno skupino za razvojno načrtovanje. Ta bo omogočila učinkovitejšo koordinacijo pristojnih resorjev in njihov aktivni prispevek k snovanju krovnih strateških in izvedbenih dokumentov Republike Slovenije.
(Vir: Vlada, ur)

Prenos evropskih predpisov o podeljevanju koncesijskih pogodb v slovenski pravni red 

Vlada je sprejela odgovor na obrazloženo mnenje Evropske komisije zaradi nenotifikacije predpisov za prenos Direktive 2014/23/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o podeljevanju koncesijskih pogodb v pravni red Slovenije. V mnenju Evropska komisija zavzema stališče, da Slovenija ni izpolnila obveznosti, ki izhajajo iz Direktive 2014/23/EU, saj ni sprejela vseh zakonov in drugih predpisov, potrebnih za uskladitev z Direktivo 2014/23/EU. Komisija zato poziva naj vlada v dveh mesecih predloži svoje pripombe k temu stališču.

Vlada pojasnjuje, da ima Slovenija že sedaj v Zakonu o javno-zasebnem partnerstvu in Zakonu o gospodarskih javnih službah urejen način podeljevanja koncesij, ki je skladen z določbami Direktive 2014/23/EU. Pri tem dodaja, da v zakonodajo še ni ustrezno prenesena določba direktive o obveznosti o objavi v uradnih glasilih EU in v zvezi s tem pojasnjuje, da je postopek spremljanja in poročanja v veljavni zakonodaji (ZJZP) urejen drugače, kot predvideva direktiva, so pa koncedenti dolžni poročati o sklenjenih koncesijskih pogodbah. Bo pa Slovenije določbe direktive v nacionalni pravni red celovito prenesla z novim Zakonom o podeljevanju koncesij. Ker bo zakon uredil postopek podeljevanja vseh koncesij, bo potrebno prilagoditi ZJZP tako, da bo urejal zgolj javno-zasebna partnerstva namenjena za infrastrukturne projekte države in občin.
(Vir: Vlada, ur)

Izpolnjevanje priporočil digitalne agende

Vlada je sprejela odgovor na poslansko vprašanje v zvezi z izpolnjevanjem priporočil digitalne agende.

Slovenska digitalna koalicija – digitalna.si je bila vzpostavljena 24. 11. 2016 na 11. Vrhu slovenskega gospodarstva, ki je bil posvečen digitalizaciji gospodarstva.

Izjavo o vzpostavitvi in sodelovanju pri Slovenski digitalni koaliciji – digitalna.si so podpisali:

 • Predsednik Vlade RS, prof. dr. Miro Cerar,
 • Predsednik Gospodarske zbornice Slovenije, Marjan Mačkošek,
 • Glasnik digitalnih tehnologij, dr. Marko Grobelnik,
 • Predsednik KOsRIS, prof. dr. Jadran Lenarčič,
 • Koordinator Mreže nevladnih organizacij za vključujočo informacijsko družbo (NVO VID), mag. Simon Delakorda,
 • Predstavnik Rektorske konference Republike Slovenije, prof. dr. Ivan Svetlik,
 • Predsednik Skupnosti občin Slovenije, Bojan Kontič.

Osnovni namen Slovenske digitalne koalicije – digitalna.si je povečanje konkurenčnosti gospodarstva, ustvarjanje novih zaposlitvenih možnosti, razvoj socialne in vključujoče družbe ter hitrejše digitalno preoblikovanje Slovenije.

Slovenska digitalna koalicija si bo prizadevala za:

 • pospešeno digitalno preoblikovanje Slovenije;
 • usklajevanje razvojnih politik in ukrepov ter za krepitev zmogljivosti deležnikov za digitalizacijo Slovenije;
 • povečanje gospodarske uspešnosti in zaposlitvenih možnosti;
 • doseganje sinergijskih in medsektorskih multiplikativnih razvojnih učinkov;
 • večjo uporabo IKT rešitev, storitev in infrastrukture, ki bo temeljila na odprtosti, varnosti, zasebnosti in enakopravni dostopnosti, in bo prispevala k zmanjšanju vplivov na okolje;
 • izboljšanje digitalne pismenosti in digitalnih kompetenc ciljnih skupin prebivalstva glede na ugotovljene vrzeli;
 • izboljšanje e-veščin, e-vključenosti in splošne kakovosti življenja prebivalstva;
 • večjo vključenost IKT v izobraževanje in vseživljenjsko učenje za vključenost v digitalno družbo;
 • razvoj digitalnih vsebin in storitev v slovenskem jeziku in jezikovnih tehnologij in virov za slovenski jezik;
 • večjo uporabo e-storitev (e-uprava, e-bančništvo, e-zdravje…) in pospešeno uvajanje IKT v javnem sektorju.

V okviru Slovenske digitalne koalicije si bodo deležniki prizadevali za usklajeno digitalizacijo na različnih področjih družbenega življenja, pri čemer bo posebna pozornost posvečena oblikovanju komplementarnih projektov, s katerimi bomo pospešili digitalno preoblikovanje.

Z ustrezno koordinacijo z drugimi deležniki digitalizacije bo možno izkoristiti zmogljivosti novih pametnih omrežij v sistemu elektro-distribucije za učinkovitejšo proizvodnjo, prenos in rabo električne energije, kar je še posebej pomembno v obdobju uvajanja električno gnanih avtomobilov.

Hkrati z vzpostavitvijo Slovenske digitalne koalicije je bil na 11. Vrhu slovenskega gospodarstva predstavljen tudi pobuda Gospodarske zbornice Slovenije DigitaAgenda 2016 s priporočili za pripravo ukrepov na področjih digitalizacije infrastrukture, industrije in storitev ter digitalne regulative. Priporočila se nanašajo na ukrepe, ki naj jih vsak posebej izvedejo tako država kot gospodarstvo, pa tudi oboji skupaj.

Eno od priporočil se nanaša na vzpostavitev smernic za koriščenje olajšav za razvoj in raziskave, ki bodo omogočile čim širšo možno uporabo olajšav na področju digitalizacije. V zvezi z navedenim Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo sodeluje pri pripravi smernic, ki bi dodatno pojasnjevale zakonsko osnovo in sicer določila Pravilnika o uveljavljanju davčnih olajšav za vlaganja v raziskave in razvoj, ki je v pristojnosti Ministrstva za finance.

MGRT se zavzema za ohranitev 100% davčne olajšave za raziskave in razvoj in v sklopu definicij vsebine raziskav in razvoja sodeluje s Finančno upravo RS. Raziskave in razvoj – tudi na področju digitalizacije – so po obstoječih pravnih podlagah vključene v davčno olajšavo in v spodbude za raziskave in razvoj. Vsaka digitalizacija v podjetju pa ni nujno raziskava in razvoj.

V začetku meseca maja 2017 je načrtovan letni forum Slovenske digitalne koalicije, ki bo osnova za nadaljnje ukrepanje na področju digitalnega preoblikovanja Slovenije.
(Vir: Vlada RS, ur)

AKTUALNI RAZPISI

Sodelovanje v kampanji EU PROJEKT, MOJ PROJEKT 2017 7/1

V Službi Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, kot organu upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, želijo predstaviti rezultate in koristi, ki jih imamo v Sloveniji zaradi evropske kohezijske politike, in predvsem možnosti, ki se odpirajo v tej finančni perspektivi. Tako že tretje leto začenjamo s kampanjo EU PROJEKT, MOJ PROJEKT 2017. Ta bo tokrat potekala v treh fazah. V prvi, ki so jo začeli 31.1., bodo zbirali predloge sofinanciranih projektov, v drugi fazi, ki jo bodo pričeli predvidoma okrog 25. 3., bodo začeli s spletnim glasovanjem za najboljši projekt v vsaki regiji, 9. in 10. 6. pa se bodo ponovno odvili dnevi odprtih vrat projektov.

Podrobnosti najdete tukaj.
Predloge zbirajo do 15. 3. 2017 preko spletnega obrazca (tukaj), najboljši projekti po mnenju glasovalcev pa bodo predstavljeni na dnevu odprtih vrat EU PROJEKT, MOJ PROJEKT 2017. Kampanjo bodo promovirali tudi v dnevnem časopisju, na nacionalnem in na lokalnih radijih, po spletnih medijih ter socialnih omrežjih.

Možnosti za financiranje projektov ZIR 7/3

S strani Uprave RS za zaščito in reševanje smo prejeli obvestilo o možnostih za financiranje projektov zaščite in reševanje iz evropskih sredstev. Projekti iz tematike zaščite in reševanja se lahko prijavijo na razpise v sklopu dveh tematskih ciljev, in sicer izboljšanje institucionalne zmogljivosti in na varstvo okolja.

 

URSZR in SVRK predlagata, da se za financiranje projektov iz področja zaščite, reševanja in pomoči uporabijo viri iz Evropskega teritorialnega sodelovanja (tabela spodaj),  razpise Generalnega direktorata Evropske komisije za humanitarno pomoč in civilno zaščito, ki jih najdete na tej povezavi ter razpise v okviru Norveškega in EGP finančnega mehanizma, ki se nahaja na tej povezavi.  

 

 
PROGRAM OBJAVA RAZPISA:
Čezmejno sodelovanje Slovenije in Avstrije

(INTERREG SI-AT)

http://84.39.218.252/si2/
Čezmejno sodelovanje Slovenije in Hrvaške

(INTERREG SI-HR)

http://www.si-hr.eu/si2/
Čezmejno sodelovanje Slovenije in Italije (INTERREG

SI-IT)

http://www.ita-slo.eu/
Čezmejno sodelovanje Slovenije in Madžarske

(INTERREG SI-HU)

http://www.si-hu.eu/
Transnacionalno sodelovanje držav z Alpskim lokom

(INTERREG ALPINE SPACE)

http://www.alpine-space.eu/
Transnacionalno sodelovanje držav ob reki Donavi

(INTERREG DANUBE)

http://www.interreg-danube.eu/

 

Transnacionalno sodelovanje držav ob Jadranskojonskem

morju (INTERREG ADRION)

http://www.adrioninterreg.eu/

 

Transnacionalno sodelovanje držav ob

Sredozemskem morju (INTERREG ADRION)

http://www.interregcentral.eu/Content.Node/home.html
Transnacionalno sodelovanje držav Srednje Evrope

(INTERREG CENTRAL EUROPE)

http://www.interregcentral.eu/Content.Node/home.html

Objavljeni trije novi javni razpisi v okviru PRP 2014-2020 7/4

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v Uradnem listu objavilo tri nove javne razpise. Dva javna razpisa sta iz naslova podukrepa 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva in sicer:

 • 6. javni razpis iz naslova podukrepa 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2016, ki je namenjen prilagoditvi zahtevam kmetovanja na gorskih območjih ter
 • 7. javni razpis iz naslova podukrepa 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2016, ki je namenjen izvajanju ekološke pridelave hrane.

Za ta namen je razpisanih 12 mio EUR nepovratnih sredstev.

Enaka višina sredstev je razpisana za 1. javni razpis iz naslova podukrepa 4.3 Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva.

Rok za oddajo vlog je 1.3.2017 oziroma 8.3.2017

Več informacij najdete na spletni spletni strani.

Izvedba agromelioracij na komasacijskih območjih 7/5

Ministrstvo za kmetijstvo je objavilo 1. javni razpis za podukrep 4.3 Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva, znotraj operacije Izvedba agromelioracij na komasacijskih območjih. Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do vključno 12.000.000 EUR. Vnos vloge v elektronski sistem in vložitev vloge poteka od 19. decembra 2016 do vključno 10. marca. 2017 do 24. ure.

Celotno dokumentacijo najdete tukaj. 

Poziv EK za zbiranje predlogov za podporo nacionalnih in transnacionalnih projektov na področju nediskriminacije in vključevanja Romov 7/6

Na spletni strani Evropske komisije objavljen poziv za zbiranje predlogov za podporo nacionalnih in transnacionalnih projektov na področju nediskriminacije in vključevanja Romov.
Cilj poziva je podpora nacionalnim ali transnacionalnim projektom na področju nediskriminacije in vključevanja Romov, ki bodo zajeli vsaj eno od naslednjih skupin, ki jim grozi diskriminacija: rasne in etnične manjšine, invalidi, starejši, mladi, verske manjšine in LGBTI osebe.

Med prednostnimi področji poziva so tudi Romi, in sicer želi Evropska komisija podpreti projekte, katerih cilj je ozaveščanje in boj proti škodljivim stereotipom o Romih in s tem podpora njihovemu vključevanju v družbo. Evropska komisija želi podpreti tudi projekte, ki bodo identificirali, izvajali in zagotavljali izmenjavo dobrih praks pri reševanju najbolj perečih izzivov na področju boja proti diskriminaciji in nestrpnosti do Romov, posebej pa tudi boja proti segregaciji v izobraževanju, spodbujanja krepitve aktivne vloge mladih Rominj in Romov v procesu vključevanja Romov v družbo, tudi preko krepitve zmogljivosti civilne družbe, aktivne na lokalni ravni.

V okviru poziva bodo podprte naslednje aktivnosti:
– usposabljanja strokovnjakov;
– vzajemno učenje, izmenjava dobrih praks, sodelovanje, vključno z identifikacijo najboljših praks, ki so lahko prenosljive na druge sodelujoče države;
– ozaveščevalne aktivnosti (vključno na lokalni ravni) kot so seminarji, konference, kampanje ali medijskih aktivnosti in aktivnosti družbenih omrežij.

Na poziv se lahko prijavijo neprofitne organizacije s statusom pravne osebe javnega ali zasebnega prava.

Rok za oddajo prijav je 21. marec 2017 do 17.00.
Poziv je dostopen tudi preko te povezave.

Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine 7/7

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije je objavilo 1. javni razpis za poduktep PRP 19.3 Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje stroškov lokalnih akcijskih skupin, ki nastanejo pri izvajanju posameznih operacij sodelovanja LAS, tako znotraj države (sodelovanje med LAS) kot z območji v različnih državah članicah Evropske unije ali z območji v tretjih državah (transnacionalno sodelovanje). Višina razpisanih sredstev znaša do 1.000.000 EUR. Sredstva se zagotavljajo iz proračunskih postavk ministrstva, Delež Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja znaša 80 odstotkov, delež Republike Slovenije znaša 20 odstotkov. Stopnja pomoči znaša 85 odstotkov upravičenih stroškov.

Vnos vlog v elektronski sistem in vložitev vloge poteka od 23. 1. 2017 do vključno 31. 3. 2017 do 24. ure. Do razpisne dokumentacije lahko dostopate tukaj.

URBACTOV Razpis za dobre prakse 7/8

Evropska mesta se soočajo s podobnimi izzivi, povezanimi z demografskimi spremembami, podnebnimi in okoljskimi cilji, brezposelnostjo, urbano revščino,… URBACT zato išče prakse, s katerimi je mogoče te ovire premagati, saj verjame, da imajo mesta še veliko »skritih« dobrih praks, ki bi lahko bile zanimive za druga evropska mesta.

Več o URBACT definiciji dobre prakse najdete tukaj.

URBACT zato odpira razpis za dobre prakse.

Rok za prijavo: 31. marec 2017.

Več o razpisu najdete na tej spletni povezavi.

Razpis EU za inovativne urbane projekte 7/9

Evropska komisija razpisala drugi poziv za inovativne urbane projekte (UIA iniciativa).

V tem krogu bo iz ESRR namenjeno 50 milijonov evrov za projekte, ki na inovativen način preizkušajo nove, še ne preverjene rešitve za izzive na področju urbanega razvoja. Tokrat na treh področjih: krožno gospodarstvo, urbana mobilnost ter vključevanje migrantov in beguncev. Do sredstev so upravičena urbana območja (mestne oblasti) z več kot 50.000 prebivalci.

Rok za oddajo prijav je 14. April 2017.

Novica MOP: http://www.mop.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/article/1328/7311/.

Spletna stran iniciative UIA (angleško): http://www.uia-initiative.eu/.

Do 100% nepovratnih sredstev za nakup polnilnih postaj za EV 7/10

Objavljamo obvestilo, ki so ga pripravili v Društvu DEVS za podporo občinam ob objavljenem pozivu Eko sklada za nakup polnilnih postaj za električna vozila.

Občinam, ki vsaj deloma ležijo na (za)varovanih območjih narave, Eko sklad financira 100% nakupne vrednosti polnilnih postaj za EV!

Eko sklad RS j.s. je v Uradnem listu št. 72/16 objavil Javni poziv 44SUB-EVPOL16, s katerim nudi nepovratne finančne spodbude občinam v zavarovanih območjih narave (regionalnih in nacionalnem parku ter območjih Natura 2000) za polnilne postaje za električna vozila.

Pri aktualnem razpisu in nasploh člani DEVSa nudijo občinam pomoč pri:

 • pridobivanju najboljših ponudb s ciljem minimalizirati stroške občinam
 • izboru stroškovno in uporabniško najbolj učinkovitih mikrolokacij za namestitev PP
 • izobraževanju in ozaveščanju zaposlenih v občinski upravi in občanov (priporočamo!)
 • (so)organizaciji promocijskih dogodkov z odlično medijsko podporo
 • učinkovitih investicijah v električna vozila

Več v OBVESTILU DEVS.

Razvojno-spodbujevalni program SID banke za financiranje občin 7/11

Obveščamo vas, da je na voljo specializiran program »Razvojno-spodbujevalni program SID banke za financiranje občin«, kjer so na podlagi namenskih virov Evropske investicije banke (EIB) in Razvojne banke Sveta Evrope (CEB) občinam na voljo ugodna, do 20-letna sredstva. Več informacij dobite tukaj.

Za več informacij se lahko obrnete tudi na SID Banko, oddelek za podjetja  na tel. 01 2007 480. Rok za oddajo vlog je do 31. 10. 2020 oz. do porabe sredstev programa.

Javni pozivi Eko sklada za podporo občinam pri gradnji stavb in nakupu okolju prijaznejših avtobusov 7/12

Eko sklad je v Uradnem listu RS in na spletni strani objavil tri nove javne pozive. Občine, ki so sprejele Odlok o načrtu za kakovost zraka, bodo imele znova možnost pridobiti nepovratne finančne spodbude za nakup vozil za javni potniški promet. Vsem občinam bodo za gradnjo skoraj nič-energijskih vrtcev, šol, knjižnic in drugih stavb splošnega družbenega pomena poleg nepovratnih finančnih spodbud z novim javnim pozivom na voljo tudi še ugodnejši krediti kot doslej. Tretji javni poziv bo nudil nepovratne finančne spodbude za naložbe v energetsko prenovo stavb v lasti RS in v upravljanju Ministrstva za obrambo. Skupaj bo tako za nove naložbe v učinkovito rabo energije na voljo 2,3 milijona EUR nepovratnih finančnih spodbud in 10 milijonov EUR sredstev v obliki ugodnih kreditov. Javni pozivi bodo odprti do porabe sredstev oziroma do objave zaključka v uradnem listu.

Informacije o javnih pozivih so na voljo na brezplačni telefonski številki – 01 241 48 20, vsak ponedeljek, sredo in petek med 13.00 in 14.30 ter po elektronski pošti na naslovu ekosklad@ekosklad.si.

Občina išče partnerja 7/13

 • Regionalno Ministrstvo Andaluzije (Španija) za okolje in prostorsko načrtovanje išče partnerje za prijavo skupnega projekta na program Interreg Europe. Vsebina projekta bi bila vezana na Ekolabel (znak za okolje) za turistične objekte/nastanitve. Letošnje leto je mednarodno leto trajnostnega turizma in razvoja, zato so prepričani, da bi takšen projekt imel možnosti. V Andaluziji imajo nekaj hotelov/nastanitev z znakom EMAS, nimajo pa še nastanitev z znakom za okolje Ecolabel. V okviru projekta želijo zbrati izkušnje partnerjev s področja razvoja turizma, prav tako pa lahko sami zagotovijo izkušnje z znakom EMAS.
 • Univerza Cadiz išče partnerja za skupno prijavo na razpis Erazmus+ Sport Programme. V okviru projekta se želijo osredotočit na socialno odgovornost v evropskem. športu. Ključen dejavnik pri športu je preprečevanje nasilja v športu in medsebojno spoštovanje športnikov. Prav tako želijo v okviru projekta vzpostaviti mrežo implementiranih politik socialne odgovornosti v športu.
 • Italijanska občina Montegaldella (Comune di Montegaldella) išče partnerja za prijavo skupnega projekta na program Evropa za državljane. V okviru projekta se želijo posvetiti raziskavi pomena pozdrava v povezavi z komunikacijo in socialnimi odnosi. V okviru projekta se bo raziskalo področja in modela pristopa do ljudi.

V kolikor bi želeli imeti več podatkov oziroma kontakte oseb, ki iščejo partnerja pišite na miha.mohor@skupnostobcin.si  ali pokličite na telefon 02 234 15 02.

MEDNARODNE NOVICE

Partnerski okvir s tretjimi državami za migracije 8/1

V času od 9. do 10. februarja poteka v Bruslju 121. plenarno zasedanje Odbora regij. Na dnevnem redu zasedanja Odbora regij je bilo tudi mnenje z naslovom Partnerski okvir s tretjimi državami za migracije. V mnenju je izpostavljeno, da je sporazum EU s Turčijo sicer precej zmanjšal število migrantov, ki se po morju pripeljejo iz Turčije, pritok ljudi s severne obale Afrike pa je ponovno narasel. Niger v zahodni Afriki je glavno križišče migrantov iz zahodne in osrednje Afrike in ocenjuje se, da od maja 2016 več kot 16 000 ljudi na teden prečka Niger na poti proti severu. Po nekaterih ocenah je v Libiji na tisoče migrantov, ki iščejo poti v EU. Odbor regij pozdravlja glavni cilj partnerskega okvira, tj. usklajeno in ustrezno prilagojeno prizadevanje, v okviru katerega EU in njene države članice delujejo na usklajen način ter zagotavljajo instrumente, orodja in vzvode za vzpostavljanje celovitih partnerstev (dogovorov) s tretjimi državami, kar bo olajšalo upravljanje migracij ob doslednem spoštovanju obvez vseh partnerjev glede humanitarnih in človekovih pravic. Odbor regij v celoti podpira kratkoročni cilj reševanja življenj na Sredozemskem morju; podpira namen, da se poveča stopnja vrnitev in ponovnega sprejema v države izvora ter migrantom in beguncem omogoči, da ostanejo čim bliže svojih domov, in prepreči, da bi se podali na nevarno pot v Evropo. Prednost je treba dati ranljivim prosilcem ter zlasti mladoletnikom brez spremstva, katerih korist je treba v skladu s sodbami Sodišča vedno pripisovati največji pomen.

 

okviru razprave je Peter Bossman), župan Pirana, opisal svoj pogled na migracijska partnerstva s 16 tretjimi državami, pa je dejal: „V teh partnerstvih si moramo zastaviti tri kratkoročne cilje: reševati življenja, omogočiti zakonite migracije in pomagati beguncem čim bliže njihovim domovinam. Prizadevati si moramo predvsem za usmerjeno sodelovanje s temi državami ter njihovimi lokalnimi in regionalnimi oblastmi, tako da bomo vsi lažje nadzorovali migracije ter izboljšali sprejemanje, vključevanje ali ponovno integracijo migrantov. EU ne sme pozabiti, da so regije in mesta tista, ki so odgovorna na primer za dostop do trga dela, stanovanj, izobrazbe in zdravstvenega varstva.“

 

 

 

NOVICE DRUGIH

SRIP - PAMETNA MESTA IN SKUPNOSTI 9/1

Strateška razvojno inovacijska partnerstva (SRIP) predstavljajo nov način, kako v okviru Strategije pametne specializacije bolje skoordinirati razvojne potenciale Slovenije.

Institut “Jožef Stefan” je v sodelovanju z nekaterimi deležniki vložil prijavo za koordiniranje partnerstva, ki je bila nedavno potrjena s strani države. 2. februarja so organizirali informativni dogodek, kjer so se predstavili in povedali nekaj o svojih načrtih. Predstavitve z dogodka so na voljo tu.

V kratkem načrtujejo več tematskih delavnic:

14.2. ob 14h – Energetska in druga oskrba;

16.2. ob 9h – Mobilnost, transport in logistika;

16.2. ob 14h – Poslovni modeli in viri financiranja;

17.2. ob 9h – Informacijsko-komunikacijska tehnologija.

Delavnice so namenjene seznanitvi s SRIP PMiS, predstavitvi potreb in želj industrije, iskanju novih idej, sinergij in partnerstev.

Vse relevantne novice objavljajo na  spletni strani PMIS. Poleg tega vabijo zainteresirane, da se včlanijo v LinkedIn skupino, za katero upajo, da bo postala prostor živahnih in koristnih debat.

Vabijo tudi, da sporočite svoje predloge, kako bi lahko organizirali podporno okolje, ki bi bilo za vas čimbolj koristno.

© Moralne avtorske pravice ima Skupnost občin Slovenije. Noben del tega gradiva se ne sme reproducirati ali kopirati v karšnikoli obliki: grafično elektronsko ali mehanično, kar vklučuje (ne da bi bilo omejeno) fotokopiranje, snemanje, skeniranje ali katerekoli druge oblike reproduciranja brez pisnega dovoljenja Skupnosti občin Slovenije. Reprodukcija ali kopiranje je dovoljeno izključno za potrebe Sekretariata Skupnsti občin Slovenije ali občin članic SOS.