PREDSEDSTVO SOS

15. seja predsedstva 1/1

V četrtek, 9.3.2017, je potekala 15. redna seja predsedstva SOS v Črnomlju. Članice in člani so obravnavali naslednje teme:

 • Slavnostni podpis pristopa Združenja Forum romskih svetnikov k Skupnosti občin Slovenije

Predsednik Skupnosti občin Slovenije, Bojan Kontič in predsednik Združenja Forum romskih svetnikov, Darko Rudaš sta podpisala izjavo o izrednem članstvu Združenja Forum v SOS. Ob tej priložnosti je predsednik SOS izpostavil, da je Skupnosti občin Slovenije in občinam v interesu opolnomočenje svetnic in svetnikov, saj s tem županje in župani dobijo pomembne partnerje v oblikovanju razvoja občin, to pa velja tudi za romske svetnice in svetnike. Skupnost občin Sloveniji želi že izvoljenim romskim svetnicam in svetnikom kot tudi kandidatkam in kandidatom za svetnice in svetnike nuditi potrebno podporo in strokovno pomoč, saj so prepričani, da bi morali romski svetniki in svetnice biti usposobljeni za aktivno oblikovanje položaja romskih skupnosti zato, da romska skupnost kot takšna in posameznice in posamezniki v njej, prevzamejo odgovornost za svoj položaj in se iz obrobja družbe pomaknejo oz. vključijo v osrednje tokove življenja in dela v občinah.

Vključitev v Skupnost občin Slovenije se je zgodila na pobudo predsednika Združenja Forum romskih svetnikov Slovenije, Darka Rudaša z namenom boljšega sodelovanja med romskimi svetniki in občinami, izobraževanja zdajšnjih romskih svetnikov pa tudi bodočih, z vključitvijo pa bi izvoljeni svetnice/svetniki lahko dobili tudi ustreznejšo podporo in strokovno pomoč pri izvrševanju svojega mandata kot zastopniki interesov romske skupnosti.

 • Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju

K temi predloga Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju se predstavniki Ministrstva za zdravje kljub večkratnim zaprosilom za odprtje dialoga seje predsedstva SOS niso udeležili. Pa tudi sicer je bilo izpostavljena slaba komunikacija z ministrstvom za zdravje in reprezentativnimi predstavniki občin in pomanjkanje odzivnosti, kadar gre za zadeve na področju zdravstva na lokalni ravni. Županje in župani so tako prisluhnili stališčem komisije za socialo in zdravstvo pri SOS, ki jih je predstavil njen predsednik Andrej Sluga iz občine Krško. Povedal je, da sta oba temeljna zakona, ki urejata področje zdravstvenega sistema – Zakon o zdravstveni dejavnosti in Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, stara 25 let in sta bila pisana pred uveljavitvijo lokalne samouprave. Poudaril je tudi, da današnje občine kot temeljne lokalne samoupravne skupnosti ne moremo enačiti s sistemom, ki je veljal v letu 1992 in 1993, prav tako pa sama ustava določa, da v pristojnost občine spadajo lokalne zadeve, ki jih občina lahko ureja samostojno in, ki zadevajo prebivalce občine. Prav tako je izpostavil, da za celotno področje zdravstvene dejavnosti zakon o lokalni samoupravi, ki je temeljni predpis lokalne samouprave, nalog s tega področja ne omenja in tudi dejansko občine tega področja ne urejajo samostojno, prav tako pa je za lokalne skupnosti moteče, da nimajo vpliva na trajanje koncesijskih razmerij, štipendiranje ali poklicno usmerjanje z vidika potreb v lokalnem okolju, zakonodaja pa jih obremenjuje tudi z izvajanjem obdukcijskih pregledov za tiste zavarovance, ki so umrli izven javnih zavodov.

V nadaljevanju je opozoril na nejasno opredelitev pristojnosti občin v področni zakonodaji, njeno parcialno sprejemanje in zato nastanek neskladij ter možnost skritih posegov v finančna sredstva lokalnih skupnosti zaradi ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja in pravice do bolniškega staleža.

Člani predsedstva so opozorili, da se občani pogosto obračajo na občine, saj menijo, da so zadeve zdravstvenega varstva v pristojnosti lokalne skupnosti. Predsedstvo SOS se je strinjalo s pomisleki in stališčem komisije na predlog Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju ter pozvalo občine k oddaji pripomb na zadevni zakon, do torka, 14.3.2017, da bo SOS posredovala usklajene pripombe in predloge na pristojno ministrstvo.

 • Vizija razvoja Slovenije do leta 2050 in strategija razvoja do leta 2030

Franc Matjaž Zupančič, državni sekretar in ga. Nataša Kobe Logonder, vodja sektorja za razvojne politike pri Službi vlade za razvoj in kohezijsko politiko sta županjam in županom predstavila vizijo razvoja Slovenije do leta 2050 in strategijo razvoja do leta 2030.

Franc Matjaž Zupančič je povedal, da je vlada kot eno osrednjih prednostnih nalog svojega mandata določila pripravo nove strategije razvoja Slovenije. Pri oblikovanju jasno začrtane smeri dolgoročnega razvoja države je ključni in temeljni korak vizija, ki opredeli strateško usmeritev in oriše podobo države, kakršne si želimo v prihodnosti. Ob pomanjkanju jasne vizije Slovenije je pred pripravo strategije razvoja Slovenije stekel proces priprave vizije države. Povedal je, da je ob upoštevanju nacionalnih, regionalnih in globalnih trendov, scenarijev prihodnosti in potencialnih motilcev skupaj, v procesu sodelovanja in vključevanja širokega kroga prebivalk in prebivalcev Slovenije, nastala Vizija Slovenije.

Nataša Kobe Logonder je povedala, da so z dolgoročnim dokumentom želeli predvsem spodbuditi, da se razmišlja pozitivno in ne le negativno. Kar zadeva strategije je povedala, da obstaja veliko strateških dokumentov, potrebujemo pa krovnega. Dokument so začeli pripravljati lani  in imajo osnutek, v procesu vključevanja pa si želijo javno razpravo aprila oziroma maja, ko bo dokument dodelan. Prav tako je povedala, da je še čas in bi bili veseli, če bi jim občine sporočile primere s terena, probleme,… da bi jih upoštevali pri pripravi.

Županje in župani so sicer pozdravili vključujoči pristop in temeljne cilje dokumentov, vendar so opozorili, da bo pot do uresničitve težavna ter, da lokalne skupnosti zaznavajo čedalje večjo centralizacijo, tudi centralizacijo določenih javnih storitev (kot je ukinjanje davčnih, geodetskih in poštnih uradov), kar ni v skladu z namenom zagotavljanja skladnega regionalnega razvoja in omogočanja dostopa vseh prebivalcev Slovenije do teh storitev.

 • Odprta vprašanja nove gradbene zakonodaje in problematiko možnosti obravnave OPN na upravnih sodiščih

Izidor Jerala, prostorski strokovnjak Mestne občine Novo Mesto in Irena Karčnik, vodja Medobčinskega inšpektorata Trzin, oba predstavnika področnih komisij SOS, sta predstavila odprta vprašanja nove gradbene zakonodaje in problematiko možnosti obravnave OPN na upravnih sodiščih.

Izidor Jerala je povedal, da je sicer vizija ministrstva, da se sprejme trojček prostorske in gradbene zakonodaje čim prej, vendar opozoril, da mnoge predlagane rešitve v zakonu niso bile preizkušene.

Ena izmed izpostavljenih perečih težav, ki se pojavlja v predlogu Zakona o urejanju prostora je, da se dopušča možnost, da bo zoper vse na občinskem svetu sprejete prostorske akte lokalnih skupnosti možen upravni spor na upravnem sodišču. Evropska komisija je namreč na Republiko Slovenijo naslovila uradni opomin zaradi neizpolnitev iz evropske direktive o presoji vplivov nekaterih načrtov in programov na okolje in o presoji vplivov nekaterih javnih in zasebnih projektov na okolje. Za lokalne skupnosti bi takšna dikcija (da so slovenski prostorski akti po svoji vsebini projekti) pomenila kolaps pri izvajanju prostorskih aktov. Prav tako je izpostavil nov instrument predodločbe, ki bi znal bit sporen za občine.

Glede predvidenega prenosa nadzora nad enostavnimi objekti je opozoril, da se na občine ne prenaša le urbanističnega nadzora nad enostavnimi objekti, ampak se prenaša tudi nadzor nad vzdrževalnimi deli in vzdrževalnimi deli v javno korist ter ostalimi gradnjami, za katera ni potrebno gradbeno dovoljenje; za izvajanje urbanističnega nadzora za občinske inšpektorje se zahteva gradbeno izobrazbo (urbanistična izobrazba bi morala zadoščati); uvaja se retroaktivni nadzor nad že zgrajenimi objekti, pri gradnji novih pa investitorjem ne dopušča možnosti predhodne formalne ugotovitve urbanistične skladnosti; da MOP še ni javno objavil strokovne ocene o številu enostavnih objektov, niti podatkov o številu inšpekcijskih postopkov, ki jih inšpekcije zaradi neprioritetnosti še niso obravnavale, niti podatkov o številu inšpekcijskih postopkov, ki so se zaključili s sklepom, ker objekt ni predstavljal objekta po dikciji Zakona o graditvi objektov (2. člen, tč. 1.1.5-ZGO-I) in, da MOP v zadnji različici predloga GZ spreminja prvotne rešitve tako, da ni jasno, kateri enostavni objekti sploh so, jasno je le, da jih zagotovo ne bo določal zakon ali občinski predpis. 

Irena Karčnik je poudarila, da občinski inšpektorji ne nasprotujejo prenosu nalog, temveč opozarjajo, da se naj takšna sprememba zgodi na podlagi verodostojnih podatkov. Uradni podatek MOP je namreč, da nadzor nad »enostavnimi« objekti danes predstavlja le 5% vseh inšpekcijskih zadev, medtem ko so navajali v letnih poročilih od leta 2006 dalje, da bi naj bila državna gradbena inšpekcija izredno zasedena in da glavnina problemov predstavlja nadzor nad enostavnimi objekti.

Ne nazadnje je opozorila, da gre za izredno težke postopke, saj mora inšpektor najprej opraviti delo upravnega organa in šele nato izvede nadzor in izreče ukrep. Na koncu pa dodala pomislek, da sistem kot je nastavljen sedaj, bo neučinkovit ne glede na to kdo ga bo izvajal.

Galerija slik.

NOVICE SOS

Srečanje županj v občini Grad 2/1

V sredo, 8. marca 2017, je v občini Grad potekalo 8. srečanje županj, ki jih je gostila županja Cvetka Ficko. Srečanja so se udeležili tudi varuhinja človekovih pravic, Vlasta Nussdorfer, predsednik Računskega sodišča, Tomaž Vesel, druga namestnica predsednika RS, Mojca Planinšek, prav tako pa sta se županjam pridružila dr. Ciril Ribičič in Roman Končan iz Inštituta za ustavno pravo.

Ob Mednarodnem dnevu žensk je bil velik del pogovora namenjen položaju žensk, prisotni gostje pa so izrazili tudi visoko podporo večjemu vključevanju žensk v politiko, tako na državni kot lokalni ravni. Kot je poudaril dr. Ciril Ribičič bi bilo nujno najti model večje participacije žensk pri volitvah županj, saj je dejstvo, da je od 212 županov izvoljenih samo 16 županj, izjemno problematično. Predsednik RS, Tomaž Vesel je povedal, da četudi so številni kazalci enakosti spolov v Sloveniji v primerjavi z državami EU ugodni, vendarle še vedno obstajajo področja, kjer temu (še) ni tako. Povedal je tudi, da velja Slovenija za primer dobre prakse glede majhnih razlik v plačah med moškimi in ženskami, vendar je tudi ta razlika nesprejemljiva, saj jo je nemogoče utemeljiti in težko zagovarjati, kot bi težko razložila družina zakaj sinu namenja višjo žepnino kot hčerki.  Varuhinja človekovih pravic, Vlasta Nussdorfer je predstavila probleme s katerimi se kot varuhinja srečuje pri delu in na katera področja jo prebivalke in prebivalci redno opozarjajo in se pritožujejo. V nadaljevanju je Mojca Planinšek predstavila ugotovitve Računskega sodišča RS na področju socialnih transferov, s posebnim poudarkom na področju transferov v domovih za starejše, šolskih prevozih,… Tomaž Vesel je predstavil tudi revizijo računskega sodišča, v kateri so pregledali izdajanje lokalnih časopisov in županje opozoril na nekatere probleme, ki jih je zaznala revizija.  V izjemno delovnem vzdušju je potekal prvi del srečanja, v drugem pa so si županje in gostje ogledali osnovno šolo, Vulkanijo, Grad in še nekaj uspešnih primerov, s katerimi se ponaša občina Grad.

Slike s srečanja najdete na povezavi v galeriji.

Predstavitev razpisa Branju prijazna občina 2/2

V torek, 8. marca 2017 je v organizacija Združenja splošnih knjižnic, Ministrstva za kulturo in Skupnosti občin Slovenije, potekala predstavitev razpisa Branju prijazna občina. Predstavniki omenjenih organizacij so predstavili razpisno dokumentacijo in razpisne kriterije.

Na javnem natečaju, ki je nastal z namenom spodbuditi občine k pripravi in izvajanju ukrepov za izboljšanje bralne pismenosti in bralne kulture, se lahko občine do 30. oktobra 2017 potegujejo za naziv ″Branju prijazna občina″. V obdobju enega leta, poimenovanega »od Prešerna do Prešerna«, saj se je pričelo z 8. februarjem in se bo zaključilo s 3. decembrom s podelitvijo nazivov »Branju prijazna občina«, imajo občine priložnost pokazati, kako se zavedajo branja kot vrednote in kaj lahko naredijo, da spodbudijo posameznike k branju.

Da bodo uspešne na izboru, morajo občine poleg zadostnega financiranja knjižnične dejavnosti, dokazovati finančno podporo bralnim projektom, med drugim izkazati celosten pristop k obravnavi bralne pismenosti in kulture, imeti morajo zastavljeno vizijo o spodbujanju branja, se povezovati z različnimi deležniki v lokalni skupnosti, pokazati angažiranost in javno podporo predstavnikom lokalnih oblasti pri dogodkih na področju branja ter izkazati podporo bralnim društvom in klubom. Mestna občina mora izpolnjevati vse, občine pa tri kriterije.

Za ocenjevanje vlog in podelitev naziva s triletno veljavo, bo imenovana posebna ocenjevalna komisija.

Predstavitev razpisa lahko najdete na tej povezavi

Razpisna dokumentacija je dostopna tukaj.

ZAKONODAJNE AKTIVNOSTI SOS

Predlog Pravilnika o spremembah Pravilnika o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca 3/2

Skupnost občin Slovenije obvešča, da je ministrstvo pripravilo predlog Pravilnika o spremembah Pravilnika o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca (besedilo najdete TUKAJ). S predlogom se spreminja oz. določa:

 • spremeni se ustrezna določba pravilnika na način, da se v vseh novogradnjah obvezno zagotovi igralnica, ki ni manjša od 50 m2. Na ta način se bodo postopno vzpostavili realni pogoji za zagotovitev 3m2 igralne površine na otroka za vse vrste oddelkov.
 • ukinja se dodatni prostor in s tem povečuje kvadratura igralnice. Praksa je pokazala, da dodatni prostor (16 m2 na tri oddelke) zaradi majhne kvadrature ni  funkcionalen.
 • ter podaljšanje roka za odstopanje od normativov (sedanji rok 1.9.2017 se spremeni na 1.9.2023).

Vljudno vas naprošamo za vaše odzive oziroma pripombe najkasneje do četrtka, 16.3.2017 na naslov info@skupnostobcin.si.

Predlog Zakona o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti 3/3

Ministrstvo za okolje in prostor nam je v mnenje posredovalo osnutek Zakona o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti. Poglavitne novosti, ki jih prinaša novi zakon glede na obstoječega in so posledica novih temeljnih varnostnih standardov na področju varstva pred sevanji, se nanašajo zlasti na:

 • varstvo pred sevanji zaradi naravnih virov sevanja, vključujoč varstvo zaradi radona na delovnih mestih in v bivalnih prostorih ter ukrepe za zmanjšanje izpostavljenosti zaradi gradbenih materialov ter ozaveščanje vseh deležnikov,
 • nadzor predmetov splošne rabe s stališča varstva pred sevanji,
 • upravljanje s kontaminiranimi območji, ki jih ni mogoče očistiti,
 • jasno ločevanje med obstoječo in načrtovano izpostavljenostjo ter izpostavljenostjo med izrednim dogodkom,
 • sodelovanje in usklajeno ukrepanje vseh držav članic EU v primeru izrednega dogodka,
 • izenačenje vrednosti za izvzetje in odpravo nadzora nad radioaktivnimi snovmi in
 • vključenost medicinskih fizikov v izvedbo radioloških posegov, ki povzročajo višje izpostavljenosti pacientov,
 • specializacija iz medicinske fizike,
 • zahteve za ugotavljanje in preverjanje upravičenost medicinskih radioloških posegov,
 • ocenjevanje izpostavljenosti pacientov glede na starost in spol,
 • zahteve za poročanje upravnim organom v primeru nenamerne ali naključne izpostavljenosti v zdravstvene namene,
 • zahteva, da izvid radiološkega posega vsebuje podatek, potreben za oceno doze.

Pripombe in predloge za spremembo zakona posredujte na naslov miha.mohr@skupnostobcin.si najkasneje do četrtka 23. marca.2017. 

Predlog ZUPJS – Vpeljava informativnih odločb 3/4

Skupnost občin Slovenije obvešča, da je v javni razpravi predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev. Spremembe zakona so potrebne za predvideno vpeljavo informativne odločbe. Z informativno odločbo želi Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti odpraviti obremenjenost strank z vsakoletnim vlaganjem vlog in obremenjenost centrov za socialno delo z administrativno upravnimi postopki.
Za letne pravice (otroški dodatek, državna štipendija, znižano plačilo vrtca, subvencija malice in subvencija kosila) se predlaga uvedba avtomatične informativne odločbe, kar pomeni, da:

 1. bo stranka za vsako letno pravico najprej podala prvo vlogo, s katero se strinja, da se avtomatično  podaljšajo letne pravice – tako se bo letna pravica (v kolikor bo odobrena), avtomatično podaljšala oziroma preverila meseca septembra,
 2. v mesecu septembru bo CSD na avtomatiziran način preveril vse potekle letne pravice v mesecu avgustu in vse veljavne pravice v mesecu septembru ter avtomatično pridobil podatke za novo odločanje,
 3. če bo ugotovljeno, da ni bilo sprememb (ki jih vnaprej ni mogoče opredeliti), potem se bo izdala avtomatična informativna odločba, v nasprotnem primeru pa se postopek preusmeri v odločanje po uradni dolžnosti CSD, ki izda prvostopno odločbo,
 4. ima stranka zoper informativno odločbo možnost ugovora, o katerem odloča CSD,
 5. ima stranka zoper odločbo CSD možnost pritožbe, o kateri praviloma odloča MDDSZ,
 6. ima stranka zoper odločbo MDDSZ še dvostopenjsko sodno varstvo.

Predlog zakona najdete TUKAJ.

Vljudno vas naprošamo za vaše pripombe in stališča najkasneje do četrtka, 30.3.2017 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si.

Usklajevanje aglomeracij za odpadno vodo 3/5

Ministrstvo za okolje in prostor je v skladu z 20. členom Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode pripravilo predlog noveliranih aglomeracij, na podlagi katerih bo pripravljen osnutek novega Operativnega programa odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode, ki je prav tako v pripravi.

V priponki sporočila vam posredujemo dopis ministrstva in podrobnejša pojasnila k pripravljenim aglomeracijam z nekaj obrazložitvami in navodili. Prav tako se v dokumentu nahajajo kontaktne informacije MOP za dodatna vprašanja.

Ministrstvo naproša, da morebitne predloge sprememb in dopolnitev posredujete najpozneje do torka, 18. aprila 2017 izključno v elektronski obliki na naslov: gp.mop@gov.si, obvezno z naslovom zadeve: »Novelacija aglomeracij – pripombe« in v vednost na barbara.horvat@skupnostobcin.si.

DOGODKI SOS

14.3. / Problemska konferenca na področju prostorskega razvoja 4/1

Skupnost občin Slovenije se že nekaj časa intenzivno posveča usklajevanju prostorske zakonodaje, t.i. trojčka zakonodaje oziroma predlogu Zakona o urejanju prostora, Gradbenega zakona in Zakona o pooblaščenih arhitektih in inženirjih, ki se bo po novem imenoval Zakon o arhitekturni in inženirski dejavnosti, zato je pristopila k organizaciji

problemske konference na področju prostorskega razvoja, ki bo potekala v torek, 14.3.2017,

s pričetkom ob 9.00 uri v prostorih Austria Trend Hotela Ljubljana, Dunajska 154, dvorana Horus.

Ker Ministrstvo za okolje in prostor pripravlja zadnje verzije zakonodajnih predlogov pred vladno obravnavo, smo se z resornim ministrstvom dogovorili, da se nam bo na posvetu pridružila tudi ministrica za okolje in prostor, Irena Majcen.

VABILO in PROGRAM KONFERENCE.

PRILOGA – AKTUALNI PREDLOGI Gradbenega zakona,  Zakona o arhitekturni in inženirski dejavnosti ter Zakona o urejanju prostora.

Gradivo s konference:

 

 

14.3. / Vse o novem Zakonu o lekarniški dejavnosti 4/2

Skupnost občin, Združenje občin in Združenje mestnih občin Slovenije organizirajo seminar na temo novega Zakona o lekarniški dejavnosti, ki je začel veljati konec januarja 2017. Novo sprejet zakon prinaša spremembe, ki zadevajo tako lekarne kot javne zavode in seveda njihove ustanoviteljice občine kot tudi zasebne lekarne s koncesijami. Seminar namenjen občinam kot (so)ustanoviteljicam in tudi morebitnim ostalim zainteresiranim bo potekal v torek, 14.3.2017 s pričetkom ob 10.00 uri v dvorani Državnega sveta RS, Šubičeva 4, Ljubljana.

Na sledeči povezavi najdete:

16.3. / Delavnica o javno-zasebnih partnerstvih 4/3

Predstavništvo Evropske komisije v Sloveniji v sodelovanju z Inštitutom za javno-zasebno partnerstvo organizira niz brezplačnih delavnic za predstavnike lokalnih skupnosti o javno-zasebnih partnerstvih “Rešitve za financiranje javnih projektov”.

 Vljudno vas vabimo na prvo delavnico o pametnih javno-zasebnih partnerstvih, ki bo potekala v četrtek, 16. marca  2017, v Ljubljani v Hiši Evropske unije (Dunajska 20, konferenčna dvorana Rim) med 9. in 15.uro.

Na delavnici se bodo lotevali vprašanj: Kako se v praksi lotiti projekta javno-zasebnega partnerstva? Na katere elemente je treba biti pozoren? Kdo lahko pri tem pomaga? Kako se medsebojno povezovati? Kateri so primeri dobre prakse iz Slovenije in tujine?

Podroben program delavnice v Ljubljani je na voljo tukaj. Udeležba je brezplačna, je pa obvezna predhodna prijava na info@pppforum.si

POZIV UDELEŽENCEM: če imate konkreten projekt ali idejo za projekt bodisi zanimivo vprašanje, boste lahko svoja izhodišča, dvome ali ideje preverili tudi v razpravi s predavatelji. Prosimo pa, da ideje sporočite pred delavnico info@pppforum.si, saj jih bodo tako predavatelji lahko vključili v program in jih med delavnico obravnavali.

 

***

Delavnica v Ljubljani je prva iz niza štirih brezplačnih in praktično naravnanih delavnic o javno-zasebnih partnerstvih, ki jih bomo med marcem in majem organizirali po Sloveniji.

Na vsaki delavnici bomo predstavili različne primere dobrih praks iz Slovenije in tujine, in sicer takšne, ki jih je mogoče enostavno prenesti tudi v druge slovenske občine.

 

Razpored in program delavnic po Sloveniji:

 1. marec 2017: Pametna javno-zasebna partnerstva, Hiša Evropske unije (Dunajska 20, Ljubljana)
 1. marec 2017: Učinkovita javno-zasebna partnerstva, Hotel Otočec (Grajska cesta 2, Otočec)
 1. april 2017: Inovativna javno-zasebna partnerstva, Hotel Bernardin (Obala 2, Portorož)
 1. maj 2017: Dinamična javno-zasebna partnerstva, Hotel Primus (Pot v Toplice 9, Ptuj)

Udeležba na vseh delavnicah je brezplačna, je pa obvezna predhodna prijava na info@pppforum.si

 

Zakaj organiziramo delavnice?

Javno-zasebna partnerstva (p)ostajajo globalni trend pri zagotavljanju javne infrastrukture in izvajanja javnih služb v številnih državah članicah EU, saj se države srečujejo z vse večjimi omejitvami pri njihovem financiranju zgolj z javnimi sredstvi. K večji vključenosti zasebnega sektorja v infrastrukturne projekte poziva tudi naložbeni načrt za Evropo. Ta je namenjen oživitvi evropskega gospodarstva ter ustvarjanju novih delovnih mest, za njegovo izvedbo pa je bil ustanovljen tudi mehanizem za financiranje projektov t. i. Evropski sklad za strateške naložbe (EFSI).

22.3. / X. Posvet Delovanje skupnih občinskih uprav v Sloveniji 4/4

Skupnost občin Slovenije, Združenje Mestnih občin Slovenije, Združenje občin Slovenije, Ministrstvo za javno upravo in letošnji gostitelj Mestna občina Nova Gorica prirejamo tradicionalni X. Posvet DELOVANJE SKUPNIH OBČINSKIH UPRAV V SLOVENIJI, ki bo potekal v sredo, 22. marca 2017. Več informacij o dogodku in prijavi najdete tukaj.

Vabilo s prijavnico za X Posvet DELOVANJE SKUPNIH OBČINSKIH UPRAV V SLOVENIJI 

22.3. / Drobljenje javnih naročil 4/5

Skupnost občin Slovenije v sodelovanju z Odvetniško pisarno Potočnik in Prebil organizira posvet za zaposlene na občinah, na katerem bo predstavljeno drobljenje javnih naročil.

Naročnik javnega naročila ne sme razdeliti oziroma ga oblikovati v več javnih naročil, da bi se izognili uporabi zakona o javnem naročanju. Gre za temeljno pravilo, ki ga je poznal že ZJN-2, vendar pa je z novim zakonom prepoved drobljenja še bolj poudarjena. V praksi prepoved drobljenja naročnikom povzroča veliko težav, saj se naročniki pogosto znajdejo v stiski, ko ne vedo, katera naročila je potrebno šteti za istovrstna in jih upoštevati pri ocenjeni vrednosti naročila. Ker so prekrškovne sankcije, če naročnik krši prepoved drobljenja, visoke, vedno več pa je tudi kazenskih postopkov, bomo poskušali v okviru seminarja predstaviti glavne kriterije, ki so naročnikom v pomoč pri določanju ocenjene vrednosti in odgovoriti na odprte dileme glede istovrstnosti posameznih naročil.

Predavateljicam bo seveda možno zastaviti dodatna individualna vprašanja, katera lahko tudi predhodno zapišete v priloženi prijavnici.

Vabilo z dnevnim redom si lahko pogledate tukaj.

23.3. / Celovita presoja vplivov na okolje za občinske prostorske načrte za lokalne skupnosti 4/6

Ministrstvo za okolje in prostor je v sodelovanju s Skupnostjo občin Slovenije in z  Jaspersom organiziralo celodnevno delavnico o presojah vplivov na okolje za občinske prostorske načrte, ki je potekala 25. januarja v Ljubljani.

Napovedana je bila naslednja delavnica, ki bo 23. marca 2017, od 9.00 do 15.30 ure,  na isti lokaciji, to je Poligon, Kreativni center, Tobačna ulica 5, Ljubljana, Slovenija, Velika sejna soba.

Vabilo

Program

Kot je bilo dogovorjeno na prvem seminarju, smo pripravili dopolnjen osnutek  Priročnika za učinkovito vključevanje CPVO v postopek priprave OPN za občine s primeri dobre prakse. Prosimo, da ga preberete in predlagate njegove izboljšave ali nove primere dobre prakse, saj bo to priročnik, ki ga boste uporabljale vse lokalne skupnosti tudi v naslednjih letih.

Prosimo, da se usposabljanja udeležite in da potrdite svojo udeležbo s prijavnico Skupnosti slovenskih občin. Vabljeni so tudi vaši pripravljavci planov in pooblaščenci.

Ponovno vas pozivamo, da prijavite primere dobre prakse, ki jih bomo objavili v priročniku. Obrazec je dostopen tukaj: Obrazec za prijavo dobre prakse.

Jezik usposabljanja je slovenski.

Novo!  Gradivo – Predstavitev Priročnika

28.3. / MSP Konferenca – Pametna, aktivna in povezana mesta 4/7

Skladno z zaprosilom in dogovorom s Podjetniško trgovinsko zbornico objavljamo vabilo za mednarodno MSP konferenco, ki bo v torek 28. marca 2017, v Postojni.

Vsebinska rdeča nit letošnje konference je tema »UPRAVLJANJE MESTNIH SREDIŠČ – TCM«. Moto 4. konference MSP je »Pametna, aktivna in povezana mesta«. Na konferenci organizatorji pričakujejo okrog 120 udeležencev, podjetnikov iz mestnih središč, predstavnikov občin iz vse Slovenije, predstavnikov drugih zbornic in podjetniških organizacij iz Slovenije, tujine ter predstavniki slovenskih medijev.
Glavne točke konference bodo:

 • izmenjava dobrih praks iz tujine in Slovenije
 • spodbujanje podjetništva v centrih mest
 • kako komunicirati s prebivalci v mestnih središčih
 • okrogla miza na temo javno-zasebnih partnerstev in digitalizacije.

Osrednji gostje bodo:

 • g. Zdravko Počivalšek, minister za gospodarstvo
 • g. Stančič Zoran, vodja predstavništva Evropske komisije v Sloveniji
 • g. Martin Pečar, generalni direktor SRIP Pametna mesta in skupnosti (PMIS)
 • g. Igor Zorko, podpredsednik GZS za malo gospodarstvo
 • prof. dr. Mojmir Mrak, Ekonomska fakulteta v Ljubljani

MPS-vabilo

MSP_program

Kotizacija je po posredovanju Skupnosti občin Slovenije sedaj za občine nižja in znaša 90 €, prijavite se s prijavnico na tej povezavi.

16.5. - 17.5. / 1. kongres slovenskih občin 4/8

Dovolite, da vas spomnimo, da se izteka rok za prijavo na 1. kongres slovenskih občin. Vabimo vas, da se pridružite vsem tistim, ki so se že odločili, da skupaj premislimo o vlogi in položaju slovenskih občin.

Prvi dan bo veliko priložnosti za odprt dialog in izmenjavo stališč. O lokalni problematiki bomo spregovorili s predsednikom Republike Slovenije Borutom Pahorjem, častnim pokroviteljem kongresa. V strokovnem delu bomo izpostavili pomen lokalne ravni v slovenski socialni organizaciji, lokalno politično vodenje ter upravljanje kriznih situacij na občinski ravni. Obetajo se kritični pogledi in prodorno razmišljanje o tem, zakaj so občine ključne in v kolikšni meri so slovenski župani nosilci razvoja.

Ne zamudite popoldanskega pogovora na temo Župani med tnalom in nakovalom – kako uravnotežiti zahteve države in pričakovanja občanov? Rezultati raziskave o tem, kako vlogo in položaj slovenskih občin ocenjujejo županje in župani, bodo iztočnica za razpravo in izmenjavo mnenj.

Drugi dan bo pravi strokovni presežek. Več kot dvajset predavateljev in gostov okroglih miz bo predstavilo aktualno pravno, finančno in razvojno problematiko ter izpostavilo, s kakšnimi težavami se srečujejo v občinah in kako jih rešujejo. Na tematskih okroglih mizah bo veliko priložnosti za vprašanja, izmenjavo znanja in izkušenj ter soočenje mnenj in stališč.

Kongres je tudi priložnost za druženje in pogovor v sproščenem okolju. V družabni večer nas bodo ob zdravici s kozarcem županovega vina popeljali nežni zvoki citer v rokah izvrstne citrarke Jasmine Levičar in graciozni glas energične vokalistke Mateje Bobek. Po slavnostni večerji bodo za dobro energijo in izvrstno glasbeno izkušnjo poskrbeli fantje iz skupine Šani Šeni.

Prijave pošljite preko e-prijavnice do petka, 12. maja 2017. Podrobnejše informacije o programu, kotizaciji ter možnosti nastanitve so objavljene na spletni strani kongresa.

V Podčetrtku vas prijazno pričakujemo 16. in 17. maja

DOGODKI DRUGIH

14.3./ Posvet o osnutku noveliranih aglomeracij 5/1

Na podlagi v letu 2015 sprejete Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode je prišlo do spremenjenih meril za določitev aglomeracij. Ministrstvo za okolje in prostor zato organizira posvet o osnutku noveliranih aglomeracij, ki bo potekal v torek, 14.3.2017 ob 10.00 uri v dvorani A, GZS, Dimičeva 13, Ljubljana.

Vabilo s programom 

16.3 -16.5 / Niz delavnic o javno-zasebnem partnerstvu 5/2

Inštitut za javno-zasebno partnerstvo v sodelovanju s Predstavništvom Evropske Komisije v Sloveniji organizira niz brezplačnih delavnic po Sloveniji z namenom večanja prepoznavnosti javno-zasebnih partnerstev.

Dogodki si sledijo:

 • Pametna javno-zasebna partnerstva: 16. marec 2017, Hiša Evropske unije Slovenija (Dunajska 20, Ljubljana)
 • Učinkovita javno-zasebna partnerstva: 30. marec 2017, Hotel Otočec (Grajska cesta 2, Otočec)
 • Inovativna javno-zasebna partnerstva: 20. april 2017, Hotel Bernardin (Obala 2, 6320 Portorož)
 • Dinamična javno-zasebna partnerstva: 16. maj 2017, Hotel Primus (Pot v Toplice 9, Ptuj)

Več informacij  je na  spletni strani Predstavništva Evropske komisije v Sloveniji, in na spletni strani Inštituta za javno-zasebno partnerstvo, kjer se tudi zbirajo prijave.

Vsi, ki imate bodisi konkreten projekt ali idejo za projekt bodisi zanimivo vprašanje, vezano na področje javno-zasebnih partnerstev, in bi želeli v razpravi s predavatelji ter udeleženci preveriti svoja izhodišča, dvome ali ideje, to lahko sporočite po elektronski pošti na info@pppforum.si. Ideje bodo vključene v program in obravnavane v okviru delavnice.

21.3./ Mednarodna konferenca "Turizem na stičišču arheologije in industrije" 5/3

Mestna občina Novo mesto in mednarodni center za raziskave antičnih poti C.I.V.I.A iz San Marina v okviru 2. mednarodne konference mest ob jantarni poti vabita na dogodek “Turizem na stičišču arheologije in industrije”, ki bo potekal v petek, 21. aprila 2017.

Dogodek je namenjen:

 • predstavnikom občin, ki delujete na področju turizma, kulture in gospodarstva;
 • predstavnikom muzejev, lokalnih in regionalnih turističnih organizacij, turistično informacijskih centrov in turističnih društev;
 • delavcem v turizmu, študentom turizma in predavateljem s področja turizma;
 • strokovnjakom s področja zgodovine, arheologije in kulturne dediščine;
 • podjetjem, ki vas zanima razvoj industrijskega turizma;
 • vsem, ki bi radi izvedeli, kako uspešno povezovati kulturno dediščino, turizem in gospodarstvo.

Udeležba na konferenci je brezplačna. Na konferenci bo zagotovljeno tolmačenje slovenščina-angleščina-slovenščina.

Rok za prijave: 10. april 2017.

Vabilo s programom in prijavnica.

Za več informacij vam je na voljo Marko Habjan (marko.habjan@novomesto.si, 07 39 39 264).

 

21.3./ Usposabljanje za NVO "Organiziranje urbanega vrtnarjenja za nevladne organizacije" 5/4

Mreža za prostor vas vabi na usposabljanje za NVO, ki ga organizirajo na temo Organiziranje urbanega vrtnarjenja za nevladne organizacije, ki bo 21.3.2017 ob 14.30 uri v Okoljskem centru, Trubarjeva 50, Ljubljana.

Usposabljanje je namenjeno nevladnim organizacijam, ki želijo v svojem lokalnem okolju (npr. soseski) spodbuditi ali organizirati urbano vrtnarjenje, ali pa jih to področje zanima, ker se želijo s tem ukvarjati. Predstavljen bo razvoj urbanega vrtnarjenja in njegova vloga v sodobnem urbanem okolju, primeri dobrih praks in možnosti organiziranega razvoja dejavnosti. Predstavljeni bodo tudi formalni okviri in kako izpolniti minimalne zahteve za izvajanje dejavnosti.

Prijave do 17.3.2017 na pic@pic.si.

Več v vabilu.

23.3./ PI2Innovate regionalni informativni dan in delavnica za naročnike 5/5

Ministrstvo za javno upravo (MJU) in Zavod Tehnološka Mreža ICT (Zavod TM ICT) sta projektna partnerja na transnacionalnem projektu PPI2Innovate, katerega namen je krepitev zmogljivosti za spodbujanje uporabe javnega naročanja inovativnih rešitev. Namen projekta je med drugim tudi izvedba pilotnega javnega naročila inovativne storitve (MJU) ter vzpostavitev Kompetenčnega centra za javno naročanje inovativnih rešitev (Zavod TM ICT). Projektni partnerji v okviru projekta organizirajo brezplačno delavnico za naročnike, ki bo potekala v četrtek 23. 3. 2017 od 8.30 do 13.00 na Gospodarski zbornici Slovenije (GZS) v Ljubljani.

Na dogodku bo izvedena krajša predstavitev namena in ciljev projekta PPI2Innovate ter primer dobre prakse javnega naročila inovativne rešitve. Izvedena bo tudi predstavitev pripomočka PPI2Innovate pri pripravi in izvedbi javnega naročila inovativne rešitve. Udeležba in parkiranje v garažni hiši GZS sta brezplačna. Ne glede na to, se je na dogodek potrebno prijaviti do petka 17. 3. 2017 na naslov anja.novak@gov.si. Za morebitna vprašanja se prosimo obrnite na Anjo Novak (01 478 8776).

Vabilo, prijavnica

28.3. / MSP Konferenca – Pametna, aktivna in povezana mesta 5/6

Skladno z zaprosilom in dogovorom s Podjetniško trgovinsko zbornico objavljamo vabilo za mednarodno MSP konferenco, ki bo v torek 28. marca 2017, v Postojni.

Vsebinska rdeča nit letošnje konference je tema »UPRAVLJANJE MESTNIH SREDIŠČ – TCM«. Moto 4. konference MSP je »Pametna, aktivna in povezana mesta«. Na konferenci organizatorji pričakujejo okrog 120 udeležencev, podjetnikov iz mestnih središč, predstavnikov občin iz vse Slovenije, predstavnikov drugih zbornic in podjetniških organizacij iz Slovenije, tujine ter predstavniki slovenskih medijev.
Glavne točke konference bodo:

 • izmenjava dobrih praks iz tujine in Slovenije
 • spodbujanje podjetništva v centrih mest
 • kako komunicirati s prebivalci v mestnih središčih
 • okrogla miza na temo javno-zasebnih partnerstev in digitalizacije.

Osrednji gostje bodo:

 • g. Zdravko Počivalšek, minister za gospodarstvo
 • g. Stančič Zoran, vodja predstavništva Evropske komisije v Sloveniji
 • g. Martin Pečar, generalni direktor SRIP Pametna mesta in skupnosti (PMIS)
 • g. Igor Zorko, podpredsednik GZS za malo gospodarstvo
 • prof. dr. Mojmir Mrak, Ekonomska fakulteta v Ljubljani

MPS-vabilo

MSP_program

Kotizacija je po posredovanju Skupnosti občin Slovenije sedaj za občine nižja in znaša 90 €, prijavite se s prijavnico na tej povezavi.

28.3. - 30.3. / Kongres Europe@DJHT 5/7

MOVIT, nacionalna agencija programa Erasmus+: Mladi v akciji, vam ponuja možnost udeležbe na kongresu Europe@DJHT (German Child and Youth Welfare Congress), ki bo potekal od 28. do 30. marca 2017 v Düsseldorfu v Nemčiji.

Kongres, ki poteka vsake 3 do 4 leta, predstavlja osrednje mesto srečanja za vse, ki se v Nemčiji ukvarjajo z mladinskim delom ter storitvami za otroke in mladino. Udeležujejo se ga strokovnjaki iz vseh področij mladinskega dela in drugih področij, ki se tičejo dobrobiti otrok in mladih, in prihajajo iz različnih projektov ter pobud, nevladnih organizacij, javnih institucij z lokalne, regionalne, nacionalne in mednarodne ravni ter univerz in drugih izobraževalnih institucij. Na kongresu, ki bo marca 2017 potekal v Düsseldorfu, pričakujejo 30.000 udeležencev. Organizatorji pa vsakič pripravijo tudi poseben, mednarodni, program kongresa, ki je namenjen 500 mladinskim delavcem in drugim, ki se ukvarjajo s področji mladinskega dela in mladih iz celotne Evrope. Namenjen je spoznavanju nemških praks mladinskega dela in razpravam o izzivih mladinskega dela v Evropi.

MOVIT, ki je za udeležence iz Slovenije zagotovil 10 mest, krije vse stroške udeležbe na kongresu Europe@DJHT.

Podrobnejše informacije in program kongresa so objavljene tukaj. Za kakršnakoli vprašanja ali pojasnila so vam na voljo na info@mva.si ali na 01 430 47 47 (Borut).

VLADA RS

125. seja 6/1

Pomembna sprememba Kazenskega zakonika

Vlada Republike Slovenije je danes sprejela besedilo Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Kazenskega zakonika (KZ1–E). Novela KZ1-E zaostruje zagrožene kazni na najbolj pomembnih področjih družbenega življenja, zlasti pri kršitvah temeljnih pravic delavcev in pravic iz socialnega zavarovanja, zlorabah zaupanja pri gospodarski dejavnosti, oškodovanjih upnikov, zlorabah občutljivih osebnih podatkov ter terorizmu. Nekatere ključne rešitve predloga so:

 • lažje dokazovanje naklepa oziroma krivde zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti;
 • višje zagrožene kazni za zlorabo položaja uradne osebe ali javnega uslužbenca;
 • višje zagrožene kazni za množične kršitev temeljnih pravic delavcev;
 • lažje dokazovanje kaznivega dejanja kršitev temeljnih pravic delavcev tudi ko ni mogoče izkazati direktnega naklepa;
 • uvedba kaznivosti oškodovanja upnikov tudi, če znaša povzročena premoženjska škoda manj kot 50.000 EUR;
 • višja zagrožena kazen za zlorabo svetovnega spleta z objavljanjem posnetkov ali sporočil s seksualno vsebino za namene izsiljevanja ali nadlegovanja polnoletne osebe;
 • s ključnimi zahtevami Sveta Evrope in Evropske unije usklajen sklop novih inkriminacij in dopolnitev obstoječe ureditve s področja preprečevanja in boja proti terorizmu (potovanje v tujino z namenom terorizma, financiranje terorizma, pridobitev orožja za terorizem, usposabljanje za terorizem ipd.);
 • uvedba varnostnega ukrepa izgona obsojenega tujca iz države.

Vlada sprejela predloge kandidatov za tričlanski Fiskalni svet

Vlada je na današnji redni seji sprejela predloge kandidatov za predsednika in dva člana Fiskalnega sveta, ki jih bo v imenovanje državnemu zboru predlagala za obdobje petih let.

Vlada je sprejela predloge kandidatov za Fiskalni svet, in sicer za predsednika predlaga dr. Davorina Kračuna, za člana pa mag. Tomaža Peršeta ter Alenko Jerkič. Vlada bo državnemu zboru predlagala, da kandidate v Fiskalni svet imenuje za obdobje petih let. Državni zbor glasuje o predlaganih kandidatih za člane Fiskalnega sveta v 30 dneh po predložitvi predloga vlade. Predlagani kandidat je imenovan, če zanj glasuje dvotretjinska večina vseh poslancev.

Fiskalni svet ima v skladu z Zakonom o fiskalnem pravilu tri člane, ki jih na predlog vlade imenuje državni zbor. Za člane Fiskalnega sveta se imenujejo strokovnjaki s področja makroekonomije, javnih financ ali ekonomije, pri čemer mora biti vsaj eden strokovnjak s področja makroekonomije, vsaj eden pa s področja javnih financ.

Spremembe Uredbe o varstvu voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov

Vlada RS je izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o varstvu voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov.

Besedilo uredbe se nanaša na odpravo vsebinskih pomanjkljivosti in nejasnosti, ki so se izkazale pri izvajanju določb Uredbe o varstvu voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov, in sicer je popravljena opredelitev ozimin in bolj jasno opredeljena časovna prepoved gnojenja za sejano travinje. Z vidika spiranja nitratov je sejano travinje primerljivo z oziminami, saj gre v obeh primerih za razvejan koreninski sistem, ki zmanjšuje tveganje za spiranje nitratov, dodana prepoved gnojenja za kompost ali digestat, če ima slednji več kot 20% suhe snovi. Gosti digestati (z >20% suhe snovi) se namreč obravnavajo enako kakor kompost, kompost in tudi digestati z več kot 20% suhe snovi so glede konsistence primerljivi  s hlevskim gnojem, in popravljen obrazec za oddajo živinskih gnojil ali digestata oziroma komposta, primerljiv z obrazcem iz predpisa, ki ureja izvedbo ukrepov kmetijske politike.

Poleg navedenega je dodan nov člen, ki omogoča, da se za potrebe izvajanja te uredbe izdelajo tudi raziskave, na podlagi katerih bo mogoče jasneje utemeljiti zahteve iz uredbe oziroma tudi njene morebitne vsebinske spremembe.

Vlada RS sprejela odgovor na vprašanje Občine Črnomelj v zvezi s pristojnostjo občine glede migrantske politike

Občinski svet Občine Črnomelj je Vlado Republike Slovenije pozval, naj pojasni, ali je vprašanje v zvezi z migranti v pristojnosti občine, in če je, da natančno opredeli, katere so te pristojnosti.

Vlada pojasnjuje, da državni organi v skladu z relevantno zakonodajo (Zakon o tujcih, Zakon o mednarodni zaščiti, Zakon o nadzoru državne meje, Zakon o nalogah in pooblastilih policije itd.) izvajajo na tem področju svoje zakonske obveznosti, ki jih v nobenem primeru ne morejo prenesti na občino, medtem ko občina v skladu z veljavno zakonodajo samostojno opravlja lokalne zadeve javnega pomena “(izvirne naloge)“, ki jih določi s splošnim aktom občine ali so določene z zakonom (Zakon o lokalni samoupravi). Vlada v odgovoru v nadaljevanju našteje naloge, ki so v pristojnosti občine, in doda, da je bila sicer Občina Črnomelj z dopisom MJU decembra 2016 že obveščena, da pri obvladovanju migracijskih tokov ne gre za tematiko, ki bi bila v pristojnosti občine.

V Beli Krajini sicer glede migracijskih razmer trenutno ni posebnosti, vse morebitne poskuse ilegalnega prehajanja meje pa Policija sproti obravnava na policijskih postajah, kar v okviru varovanja državne meje in zagotavljanja varnosti prebivalcev Republike Slovenije sodi med redne policijske postopke in ne more biti predmet pogajanj z lokalno skupnostjo. O vzpostavitvi namestitvenih centrov na tem območju pa se ni razmišljalo, saj za to niti ni pogojev. Ob morebitnem povečanem migrantskem pritisku, ko bi bilo tujcev preveč za obravnavo na policijskih postajah, pa bi MNZ vzpostavil sprejemno-registracijske centre; objekte Policije, v katerih se tujci zadržujejo le za čas registracije.

Vlada sprejela predlog stališča glede spodbujanja uporabe energije iz obnovljivih virov v Evropski uniji

Vlada je sprejela predlog stališča Republike Slovenije o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov. Slovenija pozdravlja predlog in podpira zavezujoč EU cilj vsaj 27 % obnovljivih virov energije (OVE) v bruto končni porabi energije do 2030.

Slovenija se strinja, da države članice same določijo svoj delež OVE v končni rabi energije z upoštevanjem ukrepov in politik na drugih področjih, ki so vezane na spodbujanje rabe energije iz OVE. Vztraja pa, da se pri okoliščinah, ki vplivajo na višino določitve ciljev upoštevajo poleg že predlaganih tudi okoljske omejitve in prispevek držav članic k drugim okoljskim politikam EU, kot je zagotavljanje habitatov za ohranjanje biodiverzitete (Natura 2000).

Slovenija se ne strinja s predlagano rešitvijo uvajanja tako imenovane finančne platforme oz. sklada, v katerega bi države članice morale vplačevati, če ne bi dosegale cilje na OVE področju. Slovenija takemu skladu nasprotuje, saj principi delovanja sklada in določitev bremen na državo članico v primeru nedoseganja ciljev v uredbi sploh niso opredeljeni. Slovenija je prav tako zadržana do predloga za obvezno odpiranje nacionalnih podpornih shem za projekte OVE v obdobju 2021 do 2025 na teritoriju drugih držav članic.

Slovenija podpira predlog poenostavitve administrativnega postopka za pridobitev dovoljenja za priključitev OVE naprav in ustanovitev enotne kontaktne točke ter predlog Evropske komisije glede samooskrbe tako na nivoju posameznika kot tudi večstanovanjskih stavb in skupnosti.

Vlada RS podprla Predlog Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive o omejevanju uporabe nekaterih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi

Vlada RS je na današnji redni seji podprla Predlog Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive o omejevanju uporabe nekaterih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi. Predlog želi odpraviti nekatere težave glede področja uporabe Direktive 2011/65/EU, ki določa pravila za omejevanje uporabe nekaterih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi, ki so v dosedanjem izvajanju povzročale nepravilnosti in izkrivljajo delovanje notranjega trga EU, ali pa tehnično niso izvedljive in jih zaradi tega ni bilo mogoče izvajati.

Republika Slovenije se s predlaganimi dopolnitvami in popravki strinja, saj po naši oceni odpravljajo nekatere nejasnosti in nedoslednosti, na katere smo države članice opozarjale že ob obravnavi osnovne direktive, vendar jih zaradi časovne stiske ni bilo mogoče ustrezno uskladiti in so bile na koncu le odložene in  “pometene pod preprogo”. Slovenija se v predlaganem stališču s predlogom strinja, ob opozorilu, da sprejete spremembe ne bi smele povzročati novih nejasnosti in spreminjati utečenih interpretacij.

***

Vlada je prav tako sprejela odgovore na naslednja poslanska vprašanja v zvezi z:

 • z razpisi na področju športa
 • reformo lokalne samouprave
 • s predlaganimi spremembami Zakona o dostopu do informacij javnega značaja
 • s predlogom sprememb Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju
 • urejanjem področja občasnega oddajanja nepremičnin turistom preko spletnih platform
 • s prometno infrastrukturo
 • s problematiko dimnikarstva
 • možnostjo uporabe plovil na motorni pogon na akumulacijskem jezeru HE Arto – Blanca na reki Savi
 • z Zakonom o zdravstveni dejavnosti

Vlada RS se je seznanila s strateškimi usmeritvami in prioritetami inšpektoratov oziroma inšpekcij v letu 2017

(Vir: Vlada RS, mm)

AKTUALNI RAZPISI

Obvestilo o predlogu projekta za sofinanciranje brezžičnih omrežij – WiFi4EU 7/1

S strani Ministrstva za javno upravo smo prejeli obvestilo, da je Evropska komisija predstavila novo pobudo WiFi4EU, s katero namerava spodbuditi vzpostavitev brezžičnih omrežij, ki bodo državljanom omogočala brezplačne internetne povezave Wi-Fi v središčih javnega življenja, kot so na primer javne stavbe, zdravstveni zavodi, parki, trgi in njihova okolica.

Ustrezno zakonodajo se na evropskem nivoju v postopku sprejemanja, vendar si Evropska komisija prizadeva, da bo končni sporazum dosežen čim prej, da bi bila lahko prva finančna sredstva v obliki bonov na voljo že pred poletjem 2017.

Evropska komisija bo objavila javni razpis, s katerim bo izbrala upravičence, ki jim bo sofinancirala namestitev lokalnih brezžičnih dostopnih točk, prejemnik sredstev pa bo moral zagotoviti hiter dostop do interneta in financirati operativne stroške po namestitvi povezave. Upravičenci bodo organi javnega sektorja, kot so npr. občine, knjižnice, bolnišnice. Da se prepreči škodljiv učinek na konkurenco ali zasebne naložbe, bodo upravičeni samo projekti, s katerimi se ne bodo podvajale obstoječe zasebne ali javne internetne povezave.

Glede na to, da je možno, da bo izbirni kriterij za sofinanciranje lahko le čas prispetja vloge, MJU predlaga, da v primeru interesa občine pravočasno pričnete s pripravijo projektov oz. vlog za dodelitev sredstev.

Več podrobnosti lahko najdete na: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/wifi4eu-free-wi-fi-europeans. Za dodatne informacije se lahko obrnete na Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za informacijsko družbo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana (e-mail: ales.krevsel@gov.si).

Možnosti za financiranje projektov ZIR 7/2

S strani Uprave RS za zaščito in reševanje smo prejeli obvestilo o možnostih za financiranje projektov zaščite in reševanje iz evropskih sredstev. Projekti iz tematike zaščite in reševanja se lahko prijavijo na razpise v sklopu dveh tematskih ciljev, in sicer izboljšanje institucionalne zmogljivosti in na varstvo okolja.

 

URSZR in SVRK predlagata, da se za financiranje projektov iz področja zaščite, reševanja in pomoči uporabijo viri iz Evropskega teritorialnega sodelovanja (tabela spodaj),  razpise Generalnega direktorata Evropske komisije za humanitarno pomoč in civilno zaščito, ki jih najdete na tej povezavi ter razpise v okviru Norveškega in EGP finančnega mehanizma, ki se nahaja na tej povezavi.  

 

 
PROGRAM OBJAVA RAZPISA:
Čezmejno sodelovanje Slovenije in Avstrije

(INTERREG SI-AT)

http://84.39.218.252/si2/
Čezmejno sodelovanje Slovenije in Hrvaške

(INTERREG SI-HR)

http://www.si-hr.eu/si2/
Čezmejno sodelovanje Slovenije in Italije (INTERREG

SI-IT)

http://www.ita-slo.eu/
Čezmejno sodelovanje Slovenije in Madžarske

(INTERREG SI-HU)

http://www.si-hu.eu/
Transnacionalno sodelovanje držav z Alpskim lokom

(INTERREG ALPINE SPACE)

http://www.alpine-space.eu/
Transnacionalno sodelovanje držav ob reki Donavi

(INTERREG DANUBE)

http://www.interreg-danube.eu/

 

Transnacionalno sodelovanje držav ob Jadranskojonskem

morju (INTERREG ADRION)

http://www.adrioninterreg.eu/

 

Transnacionalno sodelovanje držav ob

Sredozemskem morju (INTERREG ADRION)

http://www.interregcentral.eu/Content.Node/home.html
Transnacionalno sodelovanje držav Srednje Evrope

(INTERREG CENTRAL EUROPE)

http://www.interregcentral.eu/Content.Node/home.html

Sodelovanje v kampanji EU PROJEKT, MOJ PROJEKT 2017 7/4

V Službi Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, kot organu upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, želijo predstaviti rezultate in koristi, ki jih imamo v Sloveniji zaradi evropske kohezijske politike, in predvsem možnosti, ki se odpirajo v tej finančni perspektivi. Tako že tretje leto začenjamo s kampanjo EU PROJEKT, MOJ PROJEKT 2017. Ta bo tokrat potekala v treh fazah. V prvi, ki so jo začeli 31.1., bodo zbirali predloge sofinanciranih projektov, v drugi fazi, ki jo bodo pričeli predvidoma okrog 25. 3., bodo začeli s spletnim glasovanjem za najboljši projekt v vsaki regiji, 9. in 10. 6. pa se bodo ponovno odvili dnevi odprtih vrat projektov.

Podrobnosti najdete tukaj.
Predloge zbirajo do 15. 3. 2017 preko spletnega obrazca (tukaj), najboljši projekti po mnenju glasovalcev pa bodo predstavljeni na dnevu odprtih vrat EU PROJEKT, MOJ PROJEKT 2017. Kampanjo bodo promovirali tudi v dnevnem časopisju, na nacionalnem in na lokalnih radijih, po spletnih medijih ter socialnih omrežjih.

Poziv EK za zbiranje predlogov za podporo nacionalnih in transnacionalnih projektov na področju nediskriminacije in vključevanja Romov 7/5

Na spletni strani Evropske komisije objavljen poziv za zbiranje predlogov za podporo nacionalnih in transnacionalnih projektov na področju nediskriminacije in vključevanja Romov.
Cilj poziva je podpora nacionalnim ali transnacionalnim projektom na področju nediskriminacije in vključevanja Romov, ki bodo zajeli vsaj eno od naslednjih skupin, ki jim grozi diskriminacija: rasne in etnične manjšine, invalidi, starejši, mladi, verske manjšine in LGBTI osebe.

Med prednostnimi področji poziva so tudi Romi, in sicer želi Evropska komisija podpreti projekte, katerih cilj je ozaveščanje in boj proti škodljivim stereotipom o Romih in s tem podpora njihovemu vključevanju v družbo. Evropska komisija želi podpreti tudi projekte, ki bodo identificirali, izvajali in zagotavljali izmenjavo dobrih praks pri reševanju najbolj perečih izzivov na področju boja proti diskriminaciji in nestrpnosti do Romov, posebej pa tudi boja proti segregaciji v izobraževanju, spodbujanja krepitve aktivne vloge mladih Rominj in Romov v procesu vključevanja Romov v družbo, tudi preko krepitve zmogljivosti civilne družbe, aktivne na lokalni ravni.

V okviru poziva bodo podprte naslednje aktivnosti:
– usposabljanja strokovnjakov;
– vzajemno učenje, izmenjava dobrih praks, sodelovanje, vključno z identifikacijo najboljših praks, ki so lahko prenosljive na druge sodelujoče države;
– ozaveščevalne aktivnosti (vključno na lokalni ravni) kot so seminarji, konference, kampanje ali medijskih aktivnosti in aktivnosti družbenih omrežij.

Na poziv se lahko prijavijo neprofitne organizacije s statusom pravne osebe javnega ali zasebnega prava.

Rok za oddajo prijav je 21. marec 2017 do 17.00.
Poziv je dostopen tudi preko te povezave.

Spodbujanje razvoja gospodarstva v občini Žalec 7/6

Obveščamo vas, da je objavljen javni razpis za dodeljevanje pomoči za spodbujanje razvoja malega gospodarstva v občini Žalec za leti 2017 in 2018 (spletna stran). Namen razpisa je spodbujanje razvoja malega gospodarstva s ciljem uresničevanja sprejete Strategije Občine Žalec za obdobje 2014 – 2020.

Skupna višina razpisanih nepovratnih sredstev za leto 2017 je 60.000 EUR.

Rok: 22.03.2017 (prvi rok) in 1.06.2017 (drugi rok).

Več informacij najdete tukaj.

Poziv občinam/mestom za prijavo na razpis fundacije Živo mesto 7/7

S strani slovenske veleposlanice v Berlinu Marte Kos Marko smo prejeli obvestilo, da Fundacija “Živo mesto” poziva vsa mesta in občine, naj se prijavijo na razpis za nagrado Fundacije za leto 2017.

Partnerstva med mesti/občinami so že od nekdaj pomemben instrument sporazumevanja med narodi in njihovega medsebojnega spoznavanja. V globaliziranem in digitaliziranem svetu 21. stoletja imajo slednja živa partnerstva še vedno velik pomen. Fundacija ravno zato išče partnerstva med mesti/občinami, katera odlikuje kreativnost, raznolikost ter intenzivna in bogata izmenjava in ki podpirajo dialog med ljudmi različnih mest, kultur, ver in političnih sistemov.

Fundacija se zavzema za odlikovanje zglednih partnerstev med mesti/občinami ter za obveščanje javnosti o primerih dobrih praks kot vodilo in zgled drugim mestom ter občinam. Vsako leto se iščejo tista živahna partnerska mesta/občine, ki so se izkazala za še posebej uspešna. Partnerski mesti/občini morata skupaj oddati prijavo na razpis, četudi je samo eno od njiju odgovorno za prijavo.

Celotna nagrada znaša 15.000 EUR. Prijavo je potrebno oddati do 31. marca 2017 na naslov: Stiftung “Lebendige Stadt”, Saseler Damm 39, 22395 Hamburg.

Podrobnejše informacije o razpisu lahko najdete na spletni strani Fundacije: www.lebendige-stadt.de/stiftungspreis. Na tej povezavi je dostopna tudi razpisna dokumentacija.

Svečana podelitev nagrad bo potekala 27. septembra 2017 v novi hamburški filharmoniji.

Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine 7/8

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije je objavilo 1. javni razpis za poduktep PRP 19.3 Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje stroškov lokalnih akcijskih skupin, ki nastanejo pri izvajanju posameznih operacij sodelovanja LAS, tako znotraj države (sodelovanje med LAS) kot z območji v različnih državah članicah Evropske unije ali z območji v tretjih državah (transnacionalno sodelovanje). Višina razpisanih sredstev znaša do 1.000.000 EUR. Sredstva se zagotavljajo iz proračunskih postavk ministrstva, Delež Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja znaša 80 odstotkov, delež Republike Slovenije znaša 20 odstotkov. Stopnja pomoči znaša 85 odstotkov upravičenih stroškov.

Vnos vlog v elektronski sistem in vložitev vloge poteka od 23. 1. 2017 do vključno 31. 3. 2017 do 24. ure. Do razpisne dokumentacije lahko dostopate tukaj.

Razpis za Inovatorja leta Spodnje Savinjske doline 2016 7/9

Obveščamo vas, da je objavljen razpis za Inovatorja leta Spodnje Savinjske doline 2016. Predmet razpisa je podelitev denarnih nagrad in priznanj »INOVATOR LETA SSD 2016« v kategorijah: patenti, izboljšave izdelkov, izboljšave tehnoloških postopkov.

Več o pogojih za sodelovanje in razpisu najdete tukaj.

Rok: prijave na razpis se sprejema do 31. marca 2017.

Dodatne informacije in razpisna dokumentacija: Vse dodatne informacije ter Pravila in merila o podeljevanju nagrad in priznanj za inovacije »Inovator leta SSD«  dobite na Razvojni agenciji Savinja, tel.: 03/713 68 60  in na spletni strani  www.ra-savinja.si.

 

URBACTOV Razpis za dobre prakse 7/10

Evropska mesta se soočajo s podobnimi izzivi, povezanimi z demografskimi spremembami, podnebnimi in okoljskimi cilji, brezposelnostjo, urbano revščino,… URBACT zato išče prakse, s katerimi je mogoče te ovire premagati, saj verjame, da imajo mesta še veliko »skritih« dobrih praks, ki bi lahko bile zanimive za druga evropska mesta.

Več o URBACT definiciji dobre prakse najdete tukaj.

URBACT zato odpira razpis za dobre prakse.

Rok za prijavo: 31. marec 2017.

Več o razpisu najdete na tej spletni povezavi.

Razpis EU za inovativne urbane projekte 7/11

Evropska komisija razpisala drugi poziv za inovativne urbane projekte (UIA iniciativa).

V tem krogu bo iz ESRR namenjeno 50 milijonov evrov za projekte, ki na inovativen način preizkušajo nove, še ne preverjene rešitve za izzive na področju urbanega razvoja. Tokrat na treh področjih: krožno gospodarstvo, urbana mobilnost ter vključevanje migrantov in beguncev. Do sredstev so upravičena urbana območja (mestne oblasti) z več kot 50.000 prebivalci.

Rok za oddajo prijav je 14. April 2017.

Novica MOP: http://www.mop.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/article/1328/7311/.

Spletna stran iniciative UIA (angleško): http://www.uia-initiative.eu/.

Do 100% nepovratnih sredstev za nakup polnilnih postaj za EV 7/12

Objavljamo obvestilo, ki so ga pripravili v Društvu DEVS za podporo občinam ob objavljenem pozivu Eko sklada za nakup polnilnih postaj za električna vozila.

Občinam, ki vsaj deloma ležijo na (za)varovanih območjih narave, Eko sklad financira 100% nakupne vrednosti polnilnih postaj za EV!

Eko sklad RS j.s. je v Uradnem listu št. 72/16 objavil Javni poziv 44SUB-EVPOL16, s katerim nudi nepovratne finančne spodbude občinam v zavarovanih območjih narave (regionalnih in nacionalnem parku ter območjih Natura 2000) za polnilne postaje za električna vozila.

Pri aktualnem razpisu in nasploh člani DEVSa nudijo občinam pomoč pri:

 • pridobivanju najboljših ponudb s ciljem minimalizirati stroške občinam
 • izboru stroškovno in uporabniško najbolj učinkovitih mikrolokacij za namestitev PP
 • izobraževanju in ozaveščanju zaposlenih v občinski upravi in občanov (priporočamo!)
 • (so)organizaciji promocijskih dogodkov z odlično medijsko podporo
 • učinkovitih investicijah v električna vozila

Več v OBVESTILU DEVS.

Razvojno-spodbujevalni program SID banke za financiranje občin 7/13

Obveščamo vas, da je na voljo specializiran program »Razvojno-spodbujevalni program SID banke za financiranje občin«, kjer so na podlagi namenskih virov Evropske investicije banke (EIB) in Razvojne banke Sveta Evrope (CEB) občinam na voljo ugodna, do 20-letna sredstva. Več informacij dobite tukaj.

Za več informacij se lahko obrnete tudi na SID Banko, oddelek za podjetja  na tel. 01 2007 480. Rok za oddajo vlog je do 31. 10. 2020 oz. do porabe sredstev programa.

Javni pozivi Eko sklada za podporo občinam pri gradnji stavb in nakupu okolju prijaznejših avtobusov 7/14

Eko sklad je v Uradnem listu RS in na spletni strani objavil nove javne pozive. Občine, ki so sprejele Odlok o načrtu za kakovost zraka, bodo imele znova možnost pridobiti nepovratne finančne spodbude za nakup vozil za javni potniški promet. Vsem občinam bodo za gradnjo skoraj nič-energijskih vrtcev, šol, knjižnic in drugih stavb splošnega družbenega pomena poleg nepovratnih finančnih spodbud z novim javnim pozivom na voljo tudi še ugodnejši krediti kot doslej. Tretji javni poziv bo nudil nepovratne finančne spodbude za naložbe v energetsko prenovo stavb v lasti RS in v upravljanju Ministrstva za obrambo. Skupaj bo tako za nove naložbe v učinkovito rabo energije na voljo 2,3 milijona EUR nepovratnih finančnih spodbud in 10 milijonov EUR sredstev v obliki ugodnih kreditov. Javni pozivi bodo odprti do porabe sredstev oziroma do objave zaključka v uradnem listu.

Informacije o javnih pozivih so na voljo na brezplačni telefonski številki – 01 241 48 20, vsak ponedeljek, sredo in petek med 13.00 in 14.30 ter po elektronski pošti na naslovu ekosklad@ekosklad.si.

Občina išče partnerja 7/15

 • Regia Istra pripravlja projektni predlog na razpis Erazmus +, s ciljem izboljšati korikulom poklicnih šol, da bodo učenci v boljšem položaju na trgu dela. Navedeni cilj želijo doseči z uporabo novih tehnologij (3d tiskalniki…) v učnem procesu in bo vključeval tudi izobraževanje učiteljev.Rok za izkaz interesa je 29.3.2017
 • Organizacija Auvergne‐Rhône‐Alpes Tourisme išče partnerja za prijavo skupnega projekta na razpis INTERREG Europe, prioritetno os 1. Na razpis bi se prijavili s ciljem promovirati inovativnost v virtualni realnosti in “obogatena” resničnosti v povezavi s turizmom. Rok za izkaz interesa je 27.3.2017
 • Švedska občina Skellefteå išče partnerja za prijavo skupnega projekta na razpis ERASMUS+ KA2 VET- s ciljem podpirat razvoj človeških virov in premostitev potreb in kompetenc v vključujočem trgu dela.
 • Razvojni center Navarre( CREENA -Resource Centre for Special Education of Navarra) išče partnerja za prijavo na razpis Erazmus+ s projektom v katerem bi prepoznali in razširili inovativne prakse razvojnih zavodov za otroke stare od 3-16 let, ki omogočajo hkrati različno obravnavo ohranja pa enakost in zagotavlja kakovost. Rok za izkaz interesa je 29.3.2017
 • Občina Ivanovo iz Bolgarije išče partnerja za prijavo skupnega projekta na razpis »Transnational and Danube partneships for Employment and Growth«. V okviru projektnega predloga želijo sodelovati na področju ranljivih skupin (ljudje potrebni osnovne oskrbe, prizadeti in delovno nesposobni).
 • Turško mesto Gaziantep (6 največje turško mesto) išče partnerja za skupno prijavo na projekt ERASMUS sports. V projektnem predlogu želijo sodelovati na področju tradicionalnega športa (organizacija izmenjave športnikov, tekmovanja, delavnice in predavanja)
 • Bolgarska občina Dalgopol išče slovensko občino za prijavo skupnega projekta s področja socialne izključenosti in ranljivih skupin. Želijo si prijaviti projekt v znesku do 100.000€ na razpis v okviru operativnega programa razvoja človeških virov 2014-2020.
 • Regija Andaluzija (Španija) išče partnerje za prijavo skupnega projekta na razpis ERAZMUS – KA2 – strateško partnerstvo, ki vi se osredotočil na področje inovativnega učenja.

V kolikor bi želeli imeti več podatkov oziroma kontakte oseb, ki iščejo partnerja pišite na miha.mohor@skupnostobcin.si  ali pokličite na telefon 02 234 15 02.

NOVICE DRUGIH

Začetek projekta EcoInn Danube 8/1

Energetska agencija za Savinjsko, Šaleško in Koroško regijo sodeluje na novem transnacionalnem projektu EcoInn Danube (“Eco-innovatively connected Danube Region”). Glavni cilj projekta je krepitev sodelovanja glavnih akterjev s področja eko-inovacij, s poudarkom na razvoju ter implementaciji eko-tehnologij v okviru obnovljivih virov in učinkovite rabe energije v Podonavski regiji. Projekt je sofinanciran s strani transnacionalnega programa Interreg Danube (Podonavje) pod prioriteto “Inovativno in družbeno odgovorno Podonavje”. Uradno se je projekt pričel decembra 2016 in bo trajal do maja 2019. Prvi projektni sestanek združen z mednarodno konferenco, na kateri so sodelovala tudi podjetja s področja eko-inovacij je bil izveden v Bratislavi na Slovaškem 15. in 16. februarja letošnjega leta.

Več lahko preberete na tej povezavi.

XXIV. Dnevi slovenske uprave 2017 8/2

Fakulteta za upravo vas vabi, da si rezervirate čas za letošnje Dneve slovenske uprave, ki bodo 21. in 22.9.2017. Kot vsako leto bo ta tradicionalna konferenca iskala odgovore na različne izzive, s katerimi se soočajo slovenska javna uprava, javni sektor in družba kot celota. Letošnji naslov konference “Javna uprava kot motor družbe!” bo iskal odgovore na aktualne tematike javne uprave in njene vloge pri napredku in rasti družbe (več).

Fakulteta za upravo vas vljudno vabi k sodelovanju, rok za najavo prispevka je 31. marec 2017.

 

© Moralne avtorske pravice ima Skupnost občin Slovenije. Noben del tega gradiva se ne sme reproducirati ali kopirati v karšnikoli obliki: grafično elektronsko ali mehanično, kar vklučuje (ne da bi bilo omejeno) fotokopiranje, snemanje, skeniranje ali katerekoli druge oblike reproduciranja brez pisnega dovoljenja Skupnosti občin Slovenije. Reprodukcija ali kopiranje je dovoljeno izključno za potrebe Sekretariata Skupnsti občin Slovenije ali občin članic SOS.