V PRIHODNJEM TEDNU PRAZNUJEJO OBČINSKI PRAZNIK OBČINE DOBRNA, DORNAVA, JEZERSKO, LITIJA, RADENCI, ŠMARJEŠKE TOPLICE IN VIDEM.

ISKRENE ČESTITKE!

SEKRETARIAT SOS

PRIHODNJI TEDEN

 

Predlog Pravilnika o bibliotekarskem izpitu (ObrazložitevPriloga 1Priloga 2) do srede, 15. junija na e-naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si.

 

NOVICE SOS

Vzorčna notranja pravila za vse občine 1/1

Skupnost občin Slovenije je občine že obvestila, da morajo le-te v skladu z Zakonom o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (ZVDAGA), pravilnikom o enotnih tehnoloških zahtevah (ETZ), drugimi podzakonskimi predpisi ter pravili stroke sprejeti notranja pravila. Glede na napovedi, bi naj bili ETZ-ji sprejeti do sredine leta 2016, po tem pa bo začel teči enoletni rok za prilagoditev in sprejem notranjih pravil.

Ker so se na tržišču že začeli pojavljati ponudniki, zasebni sektor, ki ponujajo pripravo notranjih pravil za nesorazmerno visoke cene je SOS pozvala Ministrstvo za javno upravo k urgentnemu ukrepanju. Prav tako je SOS izpostavila, da so takšna določila, ki povzročajo dodatne stroške občinam, v nasprotju zavezo Vlade in ministrstev, da bodo s sistemskimi spremembami predpisov znižali stroške delovanja občin.

MJU je na Ministrstvo za kulturo (dopis MJU), v skladu s pozivom SOS, da naj zagotovi pogoje, ki bodo omogočili, da bodo občine lahko same, brez dodatnih stroškov, izvajale zakonsko predpisane zahteve, naslovilo dopis, v katerem jih poziva, da z ozirom na kompleksno problematiko in sorazmerno kratke roke za izdelavo končnih notranjih pravil, ki so vezana tudi na uporabo certificirane programske opreme, ravnajo v skladu z njihovimi pristojnostmi, njih pa o aktivnostih obvestijo.

SOS je zahtevala, da Ministrstvo za kulturo organizira sestanek z namenom dogovora o naslednjih korakih oziroma izpeljavi projekta priprave vzorčnih notranjih pravil za vse občine, da jih bodo te lahko prevzele brezplačno.

Obisk kosovske delegacije na temo ravnanja z odpadki v slovenskih občinah 1/2

V tednu med 13. in 17. junijem se bo v Sloveniji na študijskem obisku, ki ga zanje organizira Skupnost občin Slovenije, mudila kosovska delegacija, sestavljena iz predstavnikov občin, ministrstva za okolje in združenja kosovskih občin, ki bo v sklopu študijskega obiska obiskala Ljubljansko Snago, RCERO Celje, občino Bohinj, Mestno občino Velenje in občino Miklavž na Dravskem polju. Delegacija iz Prištine bo izvedela več o načinu ravnanja z odpadki v Sloveniji, o oblikah gospodarskih javnih služb varstva okolja, o izvajanju le-teh v okviru režijskega obrata, o zbiranju podatkov o občankah in občanih, o izdajanju računov in oprostitvah oz. izterjavah, kadar je to potrebno ter varovanju okolja pred vplivi nedovoljenega odlaganja odpadkov in informiranju javnosti. V Sklopu obiska si bodo ogledali nekaj primerov dobrih praks naštetih občin tudi na terenu.

Obisk predstavnikov Romunskega združenja občin 1/3

 

Skupnost občin Slovenije bo 23. in 24 junija 2016 v okviru programa mreže NALAS za večanje usposobljenosti združenj občin jugovzhodne Evrope gostila predstavnike Združenja romunskih občin, ki želijo v sklopu svojega obiska izmenjati izkušnje in dobre prakse na področju organizacije združenja (rotacijski princip vodenja, delitev na sekcije, delo komisij in delovnih skupin,…) ter področje trajnostnega turizma in podpore občinam na tem področju s strani Skupnosti občin. V sklopu njihovega obiska jim bomo predstavili turistični razvoj občine Podčetrtek, kjer se bodo sestali tudi s predsednikom komisije za turizem pri SOS in občino Zreče, kjer se bodo seznanili s tamkajšnjimi aktivnostmi na področju razvoja turizma in si ogledali turistično kmetijo z znakom Eko marjetica.

ZAKONODAJNE AKTIVNOSTI SOS

MKGP objavilo dva osnutka pravilnika s področja kmetijskih zemljišč 2/1

Skupnost občin Slovenije vas obvešča, da je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano objavilo:

1. Osnutek Pravilnika o pogojih in kriterijih za določitev predloga območij trajno varovanih kmetijskih zemljišč ter vsebini strokovnih podlag s področja kmetijstva (besedilo najdete TUKAJ)

2. Osnutek Pravilnika o tehničnih, strokovnih in organizacijskih pogojih, ki jih morajo izpolnjevati organizacije za izdelavo strokovnih podlag s področja kmetijstva (besedilo najdete TUKAJ)

Vljudno vas naprošamo, da nam vaše pripombe, stališča in predloge na osnutka posredujete najkasneje do četrtka, 7. julija 2016 na naslov info@skupnostobcin.si.

Predlog Pravilnika o vsebini elaborata posegov na kmetijska zemljišča 2/2

Skupnost občin Slovenije vas obvešča, da je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano objavilo osnutek predloga Pravilnika o vsebini elaborata posegov na kmetijska zemljišča, ki določa vsebino, obliko in način priprave elaborata posegov na kmetijska zemljišča. Predlog besedila si lahko preberete TUKAJ.

Vljudno vas naprošamo, da preučite predlog pravilnika in nam vaše stališče, predloge posredujete najkasneje do petka, 8.7.2016 na naslov info@skupnostobcin.si.

Uredba o upravnem poslovanju 2/3

Skupnost občin Slovenije je prejela v usklajevanje predlog Uredbe o upravnem poslovanju. Besedilo predloga najdete TUKAJ, PRILOGA.

Ministrstvo za javno upravo navaja, da pri pripravi UUP ni želelo korenito spremeniti poslovanja z dokumentarnim gradivom, je pa zaznalo potrebe po njegovi prenovi zaradi preživetosti nekaterih določb, ki se v večini nanašajo na elektronsko poslovanje, zaznalo je tudi potrebe po spremembi nekaterih določb, ki so posledica razvoja elektronskega poslovanja, in po uskalditvi nekaterih pojmov, ob tem pa je dogovorilo novo strukturo UUP in odpravili nekatere redakcijske popravke.

V členih, ki določajo postopanje samoupravnih lokalnih skupnosti, je MJU jasneje oziroma ustrezneje določilo obseg vsebin UUP, ki velja za organe samoupravnih lokalnih skupnosti, pri čemer je izhajalo iz pravnih okvirov, ki jih postavljata Zakon o splošnem upravnem postopku in Zakon o državni upravi.

Vljudno vas naprošamo, da nam vaše pripombe, stališča in predloge posredujete najkasneje do petka, 24.6.2016 na naslov info@skupnostobcin.si.

Predlog Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o odpadni električni in elektronski opremi v javni razpravi 2/5

Obveščamo vas, da je v javno razpravo bil posredovan predlog Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o odpadni električni in elektronski opremi.

S spremembo uredbe se dodatno določa način določitve finančnega jamstva in njegove višine obstoječim zavezancem v letu 2016. Dodan je nov 73. a člen, ki določa, da v letu 2016 ministrstvo obstoječim zavezancem določi finančno jamstvo z odločbo do 31. julija 2016, pri čemer se za določitev višine finančnega jamstva upoštevajo dejanski stroški izvajanja skupnega načrta ravnanja z OEEO v letu 2015. Zavezanec mora finančno jamstvo poslati ministrstvu najpozneje do 1. septembra 2016, pri čemer mora biti njegova veljavnost 12 mesecev po njegovi izdaji. S tako dopolnitvijo bo pokrita praznina do določitve finančnega jamstva v letu 2017. Glede na nov 73. a člen, je spremenjena tudi osma točka 54. člena, ki določa sankcijo za neizpolnitev obveznosti posredovanja predloga višine finančnega jamstva, na podlagi katerega ministrstvo določi finančno jamstvo. Predlog Uredbe vsebuje še nekaj sprememb, ki so zlasti namenjene odpravi ugotovljenih manjših pomanjkljivosti.

Vljudno vas naprošamo, da predlog uredbe pregledate in nam na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si, najkasneje do ponedeljka, 20.6.2016, posredujete vaše pripombe in predloge za izboljšavo predmetne uredbe.

Predlog Pravilnika o strokovni usposobljenosti za delo z dokumentarnim gradivom 2/6

Obveščamo vas, da je Ministrstvo za kulturo objavilo Predlog Pravilnika o strokovni usposobljenosti za delo z dokumentarnim gradivom (Obrazložitev). Predlog Pravilnika nadomešča Pravilnik o strokovni usposobljenosti uslužbencev javnopravnih oseb ter delavcev ponudnikov storitev, ki delajo z dokumentarnim gradivom (Uradni list RS, št. 132/06 in 38/08, v nadaljevanju: Prejšnji pravilnik).

Predlog Pravilnika:

 • bolj podrobno določa kateri uslužbenci pri javnopravnih osebah morajo biti strokovno usposobljeni za upravljanje z dokumentarnim gradivom, kar je bilo pri prejšnjem pravilniku nejasno;
 • na novo so opredeljena področja, za katera morajo uslužbenci javnopravnih oseb in delavci ponudnikov storitev pridobiti poglobljena znanja;
 • določen je mandat tričlanske komisije, pred katero se opravlja preizkus strokovne usposobljenosti ter nivo izobrazbe, ki jo morajo imeti predsednik, namestnik in člani komisije;
 • zaradi poenotenja opravljanja preizkusa ne predvideva več pisnega preizkusa;
 • opredeljeni so tudi stroški preizkusa;
 • prinaša spremembe tudi glede dopolnjevanja in obnavljanja že pridobljenega strokovnega znanja, pri čemer dokaj komplicirano zbiranje točk (2 oz. 3 kreditne točke v treh letih) skladno s Prejšnjim pravilnikom, v Pravilniku nadomeščajo s poenostavljenim sistemom zahteve po udeležbi na enem strokovnem izobraževanju v treh letih, ki ga organizirajo pristojni arhivi;
 • sestavni del Pravilnika za razliko od Prejšnjega pravilnika, vsebuje štiri priloge in sicer:

– potrdilo o preizkusu strokovne usposobljenosti,

– potrdilo o udeležbi strokovnega izobraževanja za dopolnjevanje in obnavljanje strokovnega znanja za delo z dokumentarnim gradivom ter

– dve potrdili o izvrševanju dolžnosti glede varstva dokumentarnega in arhivskega gradiva skladno z 39. členom ZVDAGA. ( Priloge – prSUDDG-pril1, prSUDDG-pril2, prSUDDG-pril3 in prSUDDG-pril4)

Vaše pripombe, stališča in predloge nam lahko posredujete do  27. 6. 2016 na naslov alja.babic@skupnostobcin.si.

Predlog Pravilnika za valorizacijo oseb zasebnega prava, ki so na podlagi zakona pridobile status delovanja v javnem interesu 2/7

Skupnost občin Slovenije vas obvešča, da je Ministrstvo za kulturo dalo v javno obravnavo Predlog Pravilnika za valorizacijo oseb zasebnega prava, ki so na podlagi zakona pridobile status delovanja v javnem interesu ( Priloga – obrazložitev).

Predlog Pravilnika katerega pripravo nalaga četrti odstavek 50.b člena ZVDAGA, tako določa kriterije za valorizacijo in način valorizacije oseb zasebnega prava, ki so na podlagi zakona pridobile status delovanja v javnem interesu.

Vaše pripombe, stališča in predloge nam lahko posredujete do torka, 28. 6. 2016 na naslov alja.babic@skupnostobcin.si.

 

Osnutek Uredbe o spremembah Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju 2/8

Na spletni strani MOP smo našli vabilo k oddaji pripomb in predlogov na Osnutek Uredbe o spremembah Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju.

Ker so iz MOP določili rok za pripombe in predloge do srede, 22. junija 2016, vas prosimo, da morebitne predloge in pripombe, ki bi jih želeli nasloviti na MOP preko SOS pošljete do petka,  17. junija 2016 na e-naslov: sasa.kek@skupnostobcin.si.

 

Razlog za spremembo Uredbe je uskladitev obratovanja gradbišč kot virov hrupa zaradi spremembe 94. člena Zakona o varstvu okolja – 1F (Uradni list RS, št. 92/13) in določitev pogojev zaradi obratovanja gostinskih ali zabaviščnih lokalov v nezagrajenem ali neprekritem prostoru, če uporabljajo zvočne naprave.

 • Gradbišča, spremembe na kratko: Zaradi narave gradbišč in njihove občasnosti izvajanja gradbenih del dovoljujejo preseganje mejnih vrednosti,  se predlaga uporabo takega načina obratovanja gradbišč, ki bo dopuščal gradnjo na razumen način v okviru razpoložljivih možnosti izvajanja gradnje ter po drugi strani upošteval varovanje okoliških prebivalcev iz naslova varovanja pred hrupom.Predvideno je, da se za ocenjevanje hrupa kot posledica obratovanja gradbišč namesto kazalcev hrupa izraženih kot A-vrednotena dolgoročna povprečna raven hrupa, izračunana za vsa obdobja v letu, v prihodnje uporabi dnevno, večerno in nočno raven hrupa, izraženo kot LAeq povprečna raven v dnevnem, večernem in nočnem obdobju tekom enega dneva.
 • Gostinski lokali, spremembe na kratko: Glede na to, da so gostinski in zabaviščni lokali v nezagrajenem ali neprekritem prostoru, ki uporabljajo zvočne naprave, predvsem v poletnem času predmet številnih pritožb, namerava ministrstvo tovrstne emisije regulirati na predlagani način, kot je vsebovan v 1. členu te uredbe. V 1. členu je predvidena dopolnitev z besedilom: v primeru, da vir hrupa obratuje le občasno, se hrup v okolju na posameznem območju varstva pred hrupom ocenjuje na podlagi LAeq povprečnih ravni hrupa v dnevnem, večernem in nočnem obdobju. Skladno s predlogom bi emisije hrupa gostinskih in zabaviščnih lokalov v nezagrajenem ali neprekritem prostoru, ki uporabljajo zvočne naprave, poslej ocenjevali na osnovi povprečne ekvivalentne ravni v posameznem časovnem obdobju v okviru 24 urnega obdobja in ne več na osnovi dolgoročne povprečne ravni, izračunane za vsa obdobja v letu.

 

V javni razpravi predlog Uredbe o pitni vodi 2/9

Obveščamo vas, da je Ministrstvo za zdravje v javno razpravo poslalo Uredbo o pitni vodi. Uredba v skladu z evropskimi direktivami določa zahteve, ki jih mora izpolnjevati pitna voda z namenom varovanja zdravja ljudi pred škodljivimi učinki zaradi onesnaženja pitne vode. Uredba določa tudi obveznosti upravljavca vodovoda,  spremljanje izpolnjevanja zahtev za pitno vodo, postopek za izdajo dovoljenj za odstopanje od mejnih vrednosti kemijskih parametrov in pristojna organa za izvajanje uradnega nadzora nad izvajanjem te uredbe.

Do predloga uredbe lahko dostopate s klikom tukaj. Vljudno vas naprošamo, da vaše pripombe in predloge posredujete do 1.7.2016 na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si.

DOGODKI SOS

22.6. / Strokovna ekskurzija – Razvoj kolesarskih destinacij 3/1

Pred nami je nova strokovna ekskurzija, katere namen je ogled nekaterih primerov dobre prakse pri razvoju kolesarskih produktov. Pogledali si bomo, kako to precej uspešno počnejo v sosednji Avstriji, v deželi Koroški, za različne ciljne kolesarske skupine.

Ekskurzija, ki jo organiziramo v sodelovanju s Turistično Agencijo GoodPlace, bo izvedena v sredo, 22. junija 2016.

Prijave zbiramo do 10. 6. oz. do zapolnitve prostih mest na avtobusu in teh je le še nekaj!

VABILO s predvidenim programom

PRIJAVNICA

27.9. - 28.9. / Svet praznuje zeleni turizem v Sloveniji: Global Green Destinations Day 3/2

Ob svetovnem dnevu turizma 27. septembra bo v Ljubljani, prestolnici Slovenije, potekala dvodnevna konferenca Global Green Destinations Day (27. – 28. 9. 2016). Osrednji zeleni destinacijski dogodek na globalni ravni bo združil vodilne strokovnjake v trajnostnem razvoju in zelenem turizmu, mnenjske voditelje, predstavnike destinacij, združenj, hotelirjev in turističnih ponudnikov, ki si prizadevajo za trajnostni razvoj v turizmu. Osrednji partner in soorganizator je Turizem Ljubljana v sodelovanju s Slovensko turistično organizacijo. Med partnerji prestižnega dogodka je tudi Skupnost občin Slovenije. Prestolnici Slovenije je uspel veliki met pri kandidaturi za zeleno konferenco leta, k čemur je pripomogel tudi naziv Zelena prestolnica Evrope 2016. Na mednarodnem dogodku se bodo v okviru natečaja Top 100 Sustainable Destinations 2016 predstavile najuspešnejše trajnostno naravnane turistične destinacije sveta, na slavnostni prireditvi pa bodo najbolje ocenjeni destinacije in ponudniki zelenih rešitev v turizmu prejeli priznanja za odgovorno okoljsko in družbeno delovanje.

Dvodnevni mednarodni dogodek, ki ga ob podpori Global Sustainable Tourism Council načrtujeta mednarodna organizacija Green Destinations in Zavod trajnostnega turizma GoodPlace predstavlja živ laboratorij zelenih rešitev v turizmu in primerov dobrih (zelenih) praks. Osrednje teme dogodka bodo na posebnih diskusijskih in učnih panelih obravnavale ključne vidike trajnostnega razvoja v turizmu, pameten razvoj mest in lokalnih skupnosti, zelene prevoze za danes in jutri, družbene spremembe, trajnostno upravljanje in izobraževanje o zelenem turizmu.

Vseevropska priložnost leta za povezovanja in mreženja na področju trajnostnega turizma

Dogodek bo na dvodnevni konferenci na enem mestu združil vodilne trajnostno usmerjene destinacije iz vsega sveta, turistične ponudnike, hotelirje, predstavnike podjetij, ki ponujajo praktične zelene rešitve v turizmu ter predstavnike vladnih in nevladnih institucij, ki delujejo na področju oblikovanja trajnostnih politik. Poleg razglasitve 100 najbolj zelenih destinacij je ključno poslanstvo dogodka udeležencem omogočiti vzpostavljanje novih povezav in dostop do strateških partnerstev ter mednarodnih mrež. Vodilo organizatorjev in partnerjev je namreč spodbujanje svetlejše, povezane in bolj trajnostno naravnane prihodnosti v turizmu.

Vabilo s programom za članice SOS

Prijavnica za članice SOS

Prijave in več o dogodku na www.greendestinationsday.com

DOGODKI DRUGIH

14.6. in 15.6./ Vloga in poslanstvo ljudskih univerz za jutri 4/1

Združenje izobraževalnih in svetovalnih središč Slovenije v sodelovanju z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport organizira 14. in 15. junija 2016 v hotelu Terme v Termah Čatež dvodnevno strokovno konferenco Vloga in poslanstvo ljudskih univerz za jutri.

Konferenca je namenjena direktorjem in strokovnim delavcem ljudskih univerz ter drugim ključnim deležnikom, ki oblikujejo strategijo razvoja na področju izobraževanja odraslih.

Prilagamo vabilo in program konference s prijavnico. Udeležba na konferenci je brezplačna.

Za dodatne informacije lahko pokličete – Maja Radinovič Hajdič: 041 671 933 in Tone Bezgovšek: 041 541 614.

15.6. / Odpiranje podatkov javnega sektorja – ključ do dobrega upravljanja in preprečevanja korupcije 4/2

Transparency International Slovenia in Ministrstvo za javno upravo vas v sredo, 15. 6. 2016, ob 10.00 vabita v City Hotel v Ljubljani na javno predstavitev praktičnih primerov ponovne uporabe podatkov javne in državne uprave za boljše upravljanje Republike Slovenije.

Namen dogodka je predstaviti pomembnost javno dostopnih podatkov in informacij, ki povečujejo transparentnost, ter prikazati, kako lahko ponovna  uporaba teh podatkov pripomore k bolj učinkoviti, kakovostni in hitrejši državni in javni upravi. Medijem, nevladnim organizacijam, uradnikom, funkcionarjem in aktivnim državljanom bomo predstavili pozitivne spremembe zakonodaje, ki ureja dostop do informacij javnega značaja in ponovno  uporabe podatkov, ter razložili, kako jih lahko v praksi  uporabi. Na praktičen način želimo spodbuditi predstavnike oblasti k praktičnim in sistemskim spremembam pri beleženju informacij v nove baze podatkov, ki morajo biti dostopni v pregledni, praviloma v strojno berljivi obliki,  preko spleta in v obliki »open data«.

V dopoldanskem delu boste deležni predstavitve novih študij primerov, in sicer vizualne predstavitve projektov v slovenskih občinah, ki se financirajo iz slovenskega proračuna, in analizo ter primerjavo  stroškov občinskih uprav vseh slovenskih občin glede na število prebivalcev v posamezni občini.

V popoldanskem delu bo Daniel Freund iz Transparency International EU predstavil platformo Integrity Watch, ki uporabniku na prijazen način prikazuje lobistične stike v institucijah Evropske unije in finančne registre interesov poslancev EU. Prikazal bo tudi primer dobre prakse, kako lahko vnovična uporaba podatkov pripomore k večji transparentnosti delovanja institucij in kako ta k večjemu zaupanju javnosti v javne institucije.

Sledile bodo tri predstavitve civilne družbe in medijev iz Slovenije, ki bodo prikazale učinke odprtih podatkov in tako izpostavile, kako velik pomen imajo ti podatki in izdelki oz. storitve, razviti na podlagi teh podatkov, pri razvoju celotne družbe.

PRIJAVO NA DOGODEK OPRAVITE PREKO SPLETNEGA OBRAZCA http://goo.gl/forms/tERHJsqSTAG2bAQU2

VABILO S PROGRAMOM

15.6./ 4. Zeleni forum - Trajnostna mobilnost 4/3

Tradicionalno strokovno-poslovno srečanje v okviru Akademije Zelene Slovenije, ki bo prispevek k pripravi nacionalnega akcijskega načrta za razvoj zelene mobilnosti in prometne logistike v Sloveniji, bo potekalo v sredo, 15. junija 2016, z začetkom ob 9. uri v Kristalni palači BTC v Ljubljani.

Osrednje teme 4. Zelenega foruma so:

 • S katerimi ukrepi prometne in ekonomske politike do trajnostne mobilnosti prebivalstva in trajnostne oskrbe gospodarstva?
 • Realne možnosti za prenos tovora s cest na železnice v zeleni rasti Slovenije.
 • Razvoj električne mobilnosti v Sloveniji.

Udeležba na forumu je BREZPLAČNA, potrebna je predhodna prijava. Prijavite se lahko preko spletne prijavnice ali na e-naslov info@zelenaslovenija.si. Prijave sprejemajo do vključno srede, 8. junija 2016. Število mest je omejeno, zato pohitite s prijavo.

16.6./ BUILD UPON - Upravljanje z energijo in celovita energijska prenova stavb 4/4

V Šentrupertu na Dolenjskem bo 16. junija že tretji poslovni dogodek BUILD UPON pod nazivom Soustvarjanje slovenske nacionalne strategije prenove. Podtema dogodka bo tokrat Upravljanje z energijo in celovita energijska prenova stavb, z glavnim ciljem pridobitve mnenj, želja in potreb uporabnikov za naslednjo, 2. različico strategije prenove stavb, ki mora biti že v manj kot letu dni (do 30. aprila 2017) predložena na Evropsko unijo.

Celoten proces je pospremljen z dogajanji ne e-izobraževalni platformi SustainBuild, na kateri so naložena (obširnejša kot na dogodku) predavanja predavateljev s prejšnjih dveh dogodkov, poročila organizatorjev o dogajanjih na delavnicah ter kjer je tudi odprt prostor za neprekinjeno komuniciranje udeležencev dogodkov ter ostale širše javnosti. To je platforma, na kateri je mogoče predloge, ovire in želje glede vsebine naslednje, 2. različice slovenske strategije prenove podati kadar koli, torej 24 ur na dan, ter na katero želijo organizatorji pritegniti vse, ki poznajo ovire ter imajo pripravljene tudi zamisli o njihovem reševanju, da se vključijo v dialog ter tako prispevajo k temu, da bo naslednja različica strategije prenove stavb resnično dokument, ki bo pognal v tek tako gradbeništvo in spremljajočo industrijo kot tudi velik del ostale industrije, ki je z njo posredno povezan.

Podroben program najdete na povezavi.

Prijave sprejemajo na povezavi do zapolnitve mest, saj je število udeležencev poslovnega dogodka omejeno. Udeležba je brezplačna.

Vljudno vabljeni!

Sodelujte! Javno posvetovanje o interoperabilnosti v Evropi 4/5

Evropska komisija trenutno pregleduje Evropsko strategijo interoperabilnosti (EIS) in Evropski interoperabilnostni okvir (EIF).

Splošni cilj pregleda in posvetovanja je zagotoviti obstoj koherentne vizije o interoperabilnosti v EU v zvezi z interakcijo med evropskimi javnimi upravami ter med njimi in državljani in podjetji. To je mogoče storiti s posodobitvijo in razširitvijo Evropskega interoperabilnostnega okvirja (EIF) in posodobitvijo Evropske strategije interoperabilnosti (EIS), s pregledom trenutnega sporočila “Za interoperabilnost evropskih javnih storitev“, COM (2010) 744.

Komisija ocenjuje, da je pregled potreben:

 • za uskladitev z nedavnimi razvojnimi politikami, npr. politika enotnega digitalnega trga (DSM), revidirana direktiva o ponovni uporabi informacij javnega sektorja, itd,
 • za uskladitev z nastajajočimi tehnološkimi trendi (cloud computing, veliki in odprti podatki, itd) in
 • za večji poudarek na izvajanju EIS namesto preprostem usklajevanju z nacionalnimi pristopi o interoperabilnosti.

Vljudno vabljeni, da z vašim mnenjem o tem sodelujete na javnem spletnem posvetovanju, ki bo trajalo do 29. junija 2016.

6.7. / Na poti sodelovanja: sistemsko oblikovanje za prehod v krožno gospodarstvo 4/6

SVRK organizira dogodek v okviru projekta Retrace, Interreg Europe, katerega vsebina je zanimiva za občine, zato vabilo objavljamo na naših spletnih straneh in priporočamo udeležbo.

Dogodek bo potekal sreda, 6. julija 2016, ob 10.00 v prostorih Muzeja za arhitekturo in oblikovanje, Južna dvorana, v Ljubljani

Živimo v izjemno kompleksnem svetu medsebojnega prepletanja in soodvisnosti. Oblikovali smo antropocentrično globalizirano družbo, ki se sooča s številnimi problemi, gospodarskimi, okoljskimi, družbenimi, varnostnimi, itd.
Kompleksnost vzročno posledičnih povezav zahteva drugačen, sistemski pristop k reševanju problemov. Eden od takšnih načinov je tudi sistemsko oblikovanje, ki pridobiva na prepoznavnosti. Z uporabo takšnega pristopa lahko v praksi oblikujemo sisteme:

 • v katerih odpadki predstavljajo vir, ki ga je mogoče valorizirati in s tem ustvariti nove priložnosti predvsem za mikro in mala podjetja;
 • kjer akterji na posameznem teritoriju sodelujejo;
 • ki prek samoizgrajevanja in samoohranjanja oblikujejo pot svojega lastnega razvoja;
 • ki izhajajo iz identitete in virov posameznega teritorija in delujejo lokalno;
 • ki človeka postavijo v središče projekta, saj so namenjeni predvsem zadovoljevanju njegovih potreb.

Na dogodku vam bodo tuji in domači strokovnjaki predstavili osnove sistemskega oblikovanja in možnosti njegove uporabe pri iskanju razvojnih rešitev posameznih teritorijev, ki prehajajo v krožno gospodarstvo. Predstavljena bo tudi vsebina primerov dobrih praks, ki so jih identificirali partnerji projekta RETRACE.
Na dogodek se je potrebno prijaviti preko spletne povezave. Prijave sprejemajo do 1. julija 2016, oziroma do zasedbe prostih mest. Udeležba je  brezplačna.

VABILO S PROGRAMOM

POVPRAŠEVANJE

POVPRAŠEVANJE – aplikativna podpora občinskim sofinanciranjem 5/1

Občina članica SOS prosi za odgovore ostale občine. Zanima jih podatek kako imajo druge občine aplikativno podprta različna sofinanciranja (športa, kulture, sociale, zdravstva, raziskovanja, kmetijstva, podjetnikov, …).

Zanima jih predvsem ali ima katera občina podprto od priprave razpisa do poročila o realizaciji preko upravnih postopkov, upoštevanja kriterijev, do finančnega dela in izdelave poročil.

Vljudno vas prosimo za odgovore do 17.6.2016 na e-naslov sasa.kek@skupnostobcin.si.

Za odgovore se vam v naprej zahvaljujemo in vas lepo pozdravljamo,

SEJA VLADE

91. seja Vlade RS 6/1

Letno poročilo o izvajanju ukrepov države na trgu dela

Vlada RS se je seznanila z Letnim poročilom o izvajanju ukrepov države na trgu dela za leto 2015. Poročilo vsebuje podatke o izvajanju ukrepov na trgu dela v preteklem letu, o načrtovanih ukrepih v tekočem letu, o doseganju ciljev evropske politike zaposlovanja in povzetek opravljenih vrednotenj ukrepov in programov.

V letu 2015 se je zaposlilo 70.971 brezposelnih oseb. Prav tako je bilo v letu 2015 v programe APZ vključenih skoraj 23.000 ljudi. Za programe APZ je bilo porabljenih 60,6 milijona evrov sredstev za APZ (sredstva proračuna RS in sredstva EU). V letu 2016 je za programe aktivne politike zaposlovanja namenjenih bistveno več sredstev. Vlada  RS je 21. 1. 2016 sprejela Načrt za izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja za leti 2016 in 2017, ki določa okvir razpoložljivih sredstev za programe APZ za leto 2016, in sicer v višini 100,2 milijona evrov. (Vir: Vlada RS, ab)

 

Projekt socialne aktivacije 

Vlada RS je potrdila Zagonski elaborat in izvedbo vladnega strateškega razvojnega projekta P6.1 VEM v okviru CSD – socialna aktivacija. Namen projekta je vzpostavitev sistema socialne aktivacije, pri kateri gre za celovit pristop, ki naslavlja;

 • problematiko dolgotrajno brezposelnih oseb,
 • problematiko dolgotrajnih prejemnikov denarne socialne pomoči.

Enotna vstopna točka, ki bo delovala v okviru centra za socialno delo, bo podprta  z delovanjem 15 regionalnih mobilnih enot. Vzpostavitev sistema socialne aktivacije se bo v poskusnem obdobju do leta 2022 financiralo iz evropskih sredstev (socialna aktivacija in vzpostavitev programov za socialno aktivacijo). (Vir: Vlada RS, ab)

 

Sprememba programa odprave posledic poplav, visokega snega in žleda

Vlada RS je sprejela Spremembo programa odprave posledic poplav, visokega snega in žleda med 30. 1. in 27. 2. 2014 za izvedbo v letu 2016. Namen in cilj programa v letu 2016 je nadaljevanje sanacijskih ukrepov, ki so potrebni za normalizacijo stanja na prizadetih območjih in preprečitev oziroma omilitev čezmerne škode do katere lahko pride v nadaljevanju, če se ukrepi ne bi izvajali in so opredeljenih z zakonom. Proračunska sredstva za izvedbo obnovitvenih del se za leto 2016 zagotavljajo v okviru sredstev Solidarnostnega sklada EU v višini 2,88 mio evrov in sredstev RS v višini 620.000 evrov. (Vir: Vlada RS, ab)

 

 

 

 

AKTUALNI RAZPISI

Objavljen terminski plan za razpise PRP 2014-2020 za leto 2016 7/1

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je danes objavilo okvirni terminski načrt objave javnih razpisov za ukrepe PRP 2014–2020 do konca leta 2016.

Terminski načrt opredeljuje javne razpise, ki bodo predvidoma objavljeni v drugi polovici leta 2016. Predvideni termini objav javnih razpisov za ukrepe/podukrepe PRP 2014-2020 so zgolj informativne narave in se lahko spreminjajo.

Okvirni terminski plan si lahko ogledata na tej povezavi.

Občine vabljene k sodelovanju v pilotnem projektu Skupnostno upravljanje z življenjskimi viri v občini 7/2

Umanotera, Društvo Focus, Inštitut za politike prostora in Pravno-informacijski center nevladnih organizacij bodo v okviru pilotnega projekta Skupnostno upravljanje z življenjskimi viri v občini zainteresirano občino podprli pri pripravi projektov upravljanja z življenjskimi viri v občini. Za izvedbo pilotnega projekta iščejo lokalno skupnost, ki želi razviti in podpreti skupnostne modele delovanja, pri tem pa prepoznava svojo vlogo skrbnika ohranjanja količine in kakovosti življenjskih virov v svojem okolju. S pilotnim projektom želijo okrepiti izbrano lokalno skupnost za prispevanje k prehodu v nizkoogljično družbo in krožno gospodarstvo s trajnostnim skupnostnim upravljanjem z življenjskimi viri v lokalnem okolju, ki odkriva nove paradigme pri spopadanju z izzivi današnjega časa in ki je lahko navdih za druga okolja v Sloveniji.

Vse informacije najdete v razpisni dokumentaciji in na spletni strani. Rok za oddajo prijav na natečaj je 1. julij 2016 do 12. ure, občine pa se lahko za več informacij obrnete na Tomija Tkalca preko e-pošte tomi@focus.si.

Javna predstavitev pilotnega projekta bo potekala 17. junija 2016 na nacionalni konferenci Dovolj za vse: Skupnostno upravljanje z življenjskimi viri.

O projektu in dodatne informacije: Gaja Brecelj, 01 439 4895, gaja@umanotera.org.

Italijanske občine iščejo partnerje 7/3

Italijanska skupnost občin AICCRE se je obrnila na SOS s prošnjo za pomoč pri iskanju partnerskih občin v Sloveniji.

Twinning.org

Ker na platformi www.twinning.org, ki jo italijanski kolegi veliko uporabljajo, ni objavljena niti ena slovenska občina,  so nas spodbudili k temu, da občinam članicam SOS priporočimo uporabo tega orodja za iskanje partnerjev tako za morebitna pobratenja ali partnersko sodelovanje pri izvajanju EU projektov.

 

AICCRE je v stiku z občinami, s št. prebivalcev med 2.000 in 25.000, ki se občasno obračajo na njih s prošnjami za pomoč pri iskanju partnerstev v smislu pobratenj ali za prijavo EU projektov. Trenutno iščejo partnerje za naslednje občine:

MONTELEONE D’ORVIETO – Umbrija center Italije – 1500 prebivalcev

monteleone

FONDACHELLI FANTINA – dežela Sicilija jug Italije – 1200 prebivalcev

fondachelli

BERCETO – EMILIA Romagna – sever Italije – 2000 prebivalcev

BERCETO

BAISO – EMILIA Romagna – sever Italije – 3500 prebivalcev

baiso

RIESI – dežela Sicilija jug Italije – 12000 prebivalcev

reisi

TREVICO – Kampanija jug Italije – 1000 prebivalcev

 trevico
Zaradi jezikovnih omejitev bi želeli pri navezavi stikov dati prednost občinam, s katerimi je možno komunicirati v italijanskem jeziku.

 

KONTAKTNA OSEBA NA AICCRE:

Vanessa Bianchi
Relazioni internazionali, Cooperazione, Gemellaggi
e-pošta: bianchi@aiccre.it
tel. +390669940461
fax +39066793275

Razpis Planetu Zemlja prijazna občina 7/4

Društvo Planet zemlja tudi v letošnjem letu razpisuje natečaj za pridobitev nagrade »Planetu Zemlja prijazna občina«, ki bo tokrat prvič potekal v so-organizaciji z Ministrstvom za okolje in prostor in pod častnim pokroviteljstvom Predsednika Vlade Republike Slovenije, dr. Mira Cerarja.

Cilj natečaja je dvig ozaveščenosti o vplivu vseh odločitev lokalne skupnosti na okolje in dvig kvalitete bivanja občank in občanov s pomočjo vrednotenja ukrepov (ali stanja) s strani pristojnih ustanov (Zavod za gozdove RS, Direktorat za kmetijstvo Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Nacionalni institut za javno zdravje, zavod Tovarna trajnostnega turizma GoodPlace, Gospodarsko razstavišče Ljubljana, Gradbeni institut ZRMK, Zavod za varno igro, Zavod za varstvo narave, Zavod za gradbeništvo Slovenije in društvo Planet Zemlja). Gre torej za projekt, ki nudi večplasten učinek – podatki ki jih posredujejo občine pomenijo dragoceno zbirko informacij strokovnjakom sodelujočih ustanov, medtem ko sodelovanje občinam prinašajo priznanje za njihovo odgovorno delo in motivacijo za naprej ter obilico namigov o tem, kako bi lahko lokalno okolje naredile še bolj prijazno, čisto in učinkovito. Od leta 2014 natečaj podpira tudi Skupnost občin Slovenije.

Če ste se odločili za sodelovanje se lahko prijavite preko te povezave: http://www.planet-zemlja.org/akreditacija/. Po prejemu prijave, vam bo posredovana razpisna dokumentacija.

Zaželeno je, da se prijavite čim prej, saj boste le tako imeli veliko časa za pripravo res kvalitetnih odgovorov. Če imate dodatna vprašanja, lahko pišete na naslov: natecaj.obcine@planet-zemlja.org.

Zaključni dogodek z razglasitvijo rezultatov in podelitvijo letošnjih nazivov, bo potekal v sklopu osrednje prireditve sejma Narava zdravje, 24. novembra 2016, na Gospodarskem razstavišču Ljubljana.

Tekmovanje Moja dežela – lepa in gostoljubna 2016 7/6

Skupnost občin Slovenije vas obvešča, da je Turistična zveza Slovenije objavila že 25. tekmovanje slovenskih krajev v urejenosti in gostoljubnosti Moja dežela – lepa in gostoljubna 2016. Častni pokrovitelj projekta je predsednik RS Borut Pahor.

Projekt Moja dežela – lepa in gostoljubna spodbuja sodelovanje in povezovanje prebivalstva pri varovanju, ohranjanju in urejanju naravnih vrednot in kulturne dediščine s turizmom. Udeleženci tekmovanja so vsi kraji v Sloveniji. Najbolje ocenjeni kraji v občini tekmujejo v okviru regije, najbolje ocenjeni v regijah pa tekmujejo za laskavi naziv najlepše urejeni kraj v Sloveniji.

Občine se lahko prijavite za tekmovanje slovenskih krajev v urejenosti in gostoljubnosti v kategorijah:

 • Srednja mesta
 • Manjša mesta
 • Izletniški kraji
 • Jedra: mestna, vaška, trška

Izpolnjen obrazec lahko občine pošljete do 24. junija 2016 na Turistično zvezo Slovenije, Miklošičeva 38, 1000 Ljubljana ali na e-naslov info@turisticna-zveza.si.

Prijave regijskih koordinatorjev zbirajo do 10. julija 2016. Spletno glasovanje bo potekalo od 27. junija do 7. julija 2016. Zaključek tekmovanja s podelitvijo priznanj najboljšim pa bo 11. oktobra 2016 v Radencih na Dnevih slovenskega turizma.

Več o projektu in tekmovanju najdete tukaj.

 

Zmanjšanje brezposelnosti mladih in vzpostavitev zadruge 7/7

Splošni cilj razpisa je vzpostavitev dobre prakse v boju proti brezposelnosti mladih. Upravičeni so prijavitelji s sedežem v EU.  Skupni proračun za sofinanciranje projektov je 450.000 €. Najdaljše trajanje projekta je 12 mesecev. Stopnja sofinanciranja EU je do 70% celotnih stroškov ukrepa.

Celotno besedilo razpisa za zbiranje predlogov je na voljo tukaj. Rok za oddajo vlog je 30.6.2016 ob 17.00 uri.

Mikrokrediti za podjetja s statusom socialnega podjetja 7/8

Slovenski podjetniški sklad je skupaj z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo objavil javni razpis (P7 sop 2016) za odobravanje mikrokreditov v višini 4 milijonov evrov, ki jih bodo najemala podjetja s statusom socialnega podjetja. Mikrokrediti so namenjeni socialnim podjetjem, ki so usmerjena v aktivacijo oseb, ki sodijo v ranljive skupine prebivalstva, v spodbujanje podjetnosti in podjetniške aktivnosti socialnih podjetij in njihovega lažjega dostopa na trg. Prav tako je namenjen zadrugam, ki se bodo registrirale kot socialna podjetja.

Ugodnosti mikrokredita so v obliki:

– nižjih zahtev po zavarovanju,

– nižji obrestni meri (fiksna od 2,5 % do 5 %),

– kredita do maximalne višine 25.000 EUR/podjetje,

– ročnosti kredita do 60 mesecev,

– možnosti koriščenja moratorija do 6 mesecev,

– brez stroškov kredita.

Razpis je odprt do 9. 9.2016.

Več informacij in kontakte najdete na tej strani. Razpis je objavljen tudi v  Ur. l. RS št. 19/2016.

NOVICE DRUGIH

Zbiranje skenogramov starih občinskih žigov 8/1

Občina Radovljica na spletnih straneh objavlja dokumentarno gradivo o Radovljici in občini Radovljica. Zbirka DAR – Digitalni arhiv Radovljica je dosegljiva je na naslovu http://dar-radovljica.si/, ureja pa jo krajan Goran Lavrenčak.

Zbirka že presega meje radovljiške občine. V novem poglavju Lokalna uprava v Sloveniji so v datoteki Mestni grbi in občinski žigi objavljene slovenske občine z zgodovinsko podobo mesta in občinskim grbom (ogledate si jih lahko na tej povezavi). Radi bi dodali še skenograme starih občinskih žigov.

Vse, ki razpolagate z občinskimi žigi na dokumentih iz preteklosti naprošajo, da njihove skenograme posredujete na naslov goran.lavrencak@gmail.com ali obcina.radovljica@radovljica.si. Veseli bodo tudi podatkov o morebitnih podobnih projektih ali že objavljenih prispevkih o občinskih žigih v vašem okolju.

© Moralne avtorske pravice ima Skupnost občin Slovenije. Noben del tega gradiva se ne sme reproducirati ali kopirati v karšnikoli obliki: grafično elektronsko ali mehanično, kar vklučuje (ne da bi bilo omejeno) fotokopiranje, snemanje, skeniranje ali katerekoli druge oblike reproduciranja brez pisnega dovoljenja Skupnosti občin Slovenije. Reprodukcija ali kopiranje je dovoljeno izključno za potrebe Sekretariata Skupnsti občin Slovenije ali občin članic SOS.