V TEM TEDNU PRAZNUJETA OBČINSKI PRAZNIK OBČINI SEVNICA IN ŠMARTNO OB PAKI.

ISKRENE ČESTITKE!

SEKRETARIAT SOS

PRIHODNJI TEDEN

 

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dedovanju,  pripombe in predlogi do ponedeljka, 9.11.2015 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si.

Povpraševanje Gospodarjenje z gozdovi odgovore oziroma izkušnje posredujte do srede, 11.11.2015 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si.

Sreda, 18.11.2015 – Posvet “Občina je zavezanec za dostop do informacije javnega značaja in upravljavec zbirk osebnih podatkov” Vabilo in Prijavnica.

NOVIČKE SOS

Izredna seja Predsedstva SOS na temo migrantske krize 1/1

V ponedeljek, 2.11.2015, je v občini Šentilj potekala izredna seja Predsedstva SOS. Predsedstvo SOS se je na seji, ki je bila sklicana na pobudo župana občine Šentilj, Štefana Žvaba, seznanilo z razmerami v občini in izjemnimi napori, s katerimi so različne institucije in organizacije (občina, policija, vojska, civilna zaščita, humanitarne organizacije, prostovoljci in prostovoljke) pristopili k reševanju begunske problematike. Seje so se udeležili tudi državni sekretar, Boštjan Šefic, direktor policijske postaje Maribor, Danijel Lorbek in generalni direktor Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje, Darko But.

Predsedstvo SOS je poudarilo pomen pretoka informacij do občin in dobre komunikacije vlade z obmejnimi državami. Predvsem so se strinjali, da mora biti zagotovljen jasen in z lokalnimi skupnostmi dobro komuniciran načrt z ukrepi zagotavljanja nastavitvenih centrov in primerne strokovne pomoči. Predsedstvo pa je prav tako izpostavilo pomembnost povrnitve stroškov lokalnim skupnostim, katerim nastaja ali še jim bo nastala škoda zaradi izjemnih razmer. Prav tako so opozorili na pomembnost  upoštevanja čim manjšega vpliva na življenje in delo prebivalk in prebivalcev lokalnih okolij, pri načrtovanju novih lokacij za namestitev beguncev.  Strinjali so se, da je nujno ukrepanje tudi na evropski ravni, saj morajo vse države prevzeti odgovornost in se odzvati na begunsko problematiko.

Ne nazadnje pa so navzoči izpostavili dobro delo vseh, ki so s svojim delom ključno pripomogli k obvladovanju letošnjega begunskega vala.

Zadevna tematika bo obravnavana tudi na prihodnji seji predsedstva SOS, ki bo potekala 16.11.2015 v občini Brežice.

Ponovni sestanek v zvezi z jamstvi za odlagališča 1/2

V sredo, 4.11.2015 je potekal sestanek med Ministrstvom za okolje in prostor, ARSO, ZKG, MJU in SOS v zvezi z jamstvi za odlagališča. Skupnost občin Slovenije je na sestanku zastopal župan Leo Kremžar. Na podlagi predhodno opravljenih pogovorov z omenjenimi deležniki bi naj bil sestanek namenjen dogovoru o spremembi priloge k uredbi tako, da se bo pri izračunu potrebnega finančnega jamstva upoštevalo dela na odlagališču, ki so že bila izvedena kot odbitek pri izračunu višine jamstva.

Ministrstvo za okolje in prostor je uvodoma pojasnilo, da se ne strinjajo z mnenjem Inštituta za javno upravo, ki pravi, da finančno jamstvo za zapiranje obstoječih odlagališč, ki po 16.7.2009 niso več delovala ni potrebno, pač pa zahteva le njihovo zaprtje v skladu z direktivo. Ministrstvo za okolje in prostor temu mnenju nasprotuje, zato je bilo dogovorjeno, da se z obrazložitvijo mnenja MOP seznani Inštitut. Prav tako so s strani MOP zatrdili, da ne drži, da so cene komunalnih storitev v preteklosti bile zamrznjene tudi v delu, ki se je nanašal na jamstva za odlagališča in da so občine, ki so strošek jamstva želele vključiti v ceno storitev za to imele prosto pot. V Skupnosti občin Slovenije in zbornici komunalnega gospodarstva smo temu mnenju nasprotovali, saj na podlagi tedanjega pravnega stanja ni bilo natančno zapisano, da in kako se mora zagotoviti jamstvo, sam termin pa se v zakonodaji tedaj sploh ni pojavljal, pač pa le termin sredstva rezervacije. Ministrstvo za okolje in prostor je povedalo tudi, da menijo, da spremembe priloge 7 uredbe niso smiselne, saj ne bi prišlo do bistvenih sprememb, pristajajo pa na to, da se priloga upošteva kot referenčna. V najbolj pereči zadevi, ki se nanaša na zagotovitev finančnih jamstev za odlagališča, ki so prenehala s svojo dejavnostjo. MOP je predlagal, da pripravijo spremembo 115. člena Zakona o varstvu okolja in ga pošlje v mnenje in pregled SOS, usklajen predlog spremembe pa bi se naj vključil v ZVO-1H, katerega predlagatelj je Vlada RS in je v državnozborski proceduri.

MOP je predlog posredovalo, SOS pa je nanj podal negativno mnenje ter sklical skupno sejo komisije za gospodarske javne službe pri SOS in komisije za proračun in finance. Več o predlogu ministrstva in argumentom proti, lahko preberete s klikom tukaj.

Seja komisije za GJS pri SOS in ministrstva za okolje in prostor 1/3

V sredo, 4.11.2015 je potekala izredna seja komisije za gospodarske javne službe, ki se je sestala v prostorih Ministrstva za okolje in prostor s predstavniki MOP na temo odvajanja in čiščenja odpadne vode. Seje komisije se je udeležil tudi župan Leo Kremžar. Predlog uredbe se je v poletnem času nahajal v javni obravnavi, v kateri je s pripombami in pobudami sodelovala tudi Skupnost občin Slovenije. Seja je bila namenjena skupnemu pregledu predloga uredbe in pripomb SOS, z namenom strokovne uskladitve mnenj in iskanju takšnih rešitev, ki bodo stroškovno najbolj učinkovite in sprejemljive z okoljskega vidika. Ministrstvo bo na podlagi opravljene razprave mnenja in stališča upoštevala, kjer je z ozirom na zahteve Evropske komisije to mogoče.

1. seja Komisije za prostor SOS 1/4

V četrtek, 5.11.2015, je na Ptuju potekala 1. seja Komisije za prostor SOS. Marko Peterlin, koordinator Mreže za prostor, IPoP in Senka Vrbica iz pravno-informacijskega centra nevladnih organizacij – PIC, sta članom komisije predstavila analizo normativnega okvira in morebitnih ovir, ki občinam kot lastnicam nepremičnin otežujejo realizacijo oživitve opuščenih prostorov skozi začasno rabo. Prav tako sta predstavila prakso v tujini, kjer je ideja oživitve oziroma začasne rabe prostorov dobro razvita. Člani komisije so na seji tudi obravnavali interni osnutek predloga novega gradbenega zakona. Strinjali so se, da ga sicer načelno podpirajo, vendar opozorili na mnoga odprta vprašanja, ki jih bo še potrebno rešiti.

Člani in članice skupine so prav tako imenovali predsednika komisije, ta je ponovno postal Peter Cafuta iz mestne občine Ptuj.

Ustanovna seja komisije SOS za e-poslovanje 1/5

V četrtek, 5. novembra 2015 se je v Vojniku sestala komisija Skupnosti občin Slovenije za e-poslovanje na svoji ustanovni seji. Članice in člane komisije je pozdravil župan Občine Vojnik Branko Petre, ki je na kratko predstavil tudi občino in aktivnosti ter zaželel uspešno delo. Prisotni so se v nadaljevanju predstavili in izrazili svoja pričakovanja od komisije. Med pričakovanji je bila največkrat omenjena izmenjava informacij, dobrih praks in delitev izkušenj, zmanjšanje stroškov, iskanje sinergijskih učinkov, skupni nastop do dobaviteljev ter oblikovanje predlogov za skupni razvoj aplikacij, kot je na primer podpora projektnemu delu občine. Slednjemu se bo komisija podrobneje posvetila na prihodnji seji.20151105_100610

Vabilu na ustanovno sejo se je odzval Slavko Lenarčič iz Ministrstva za finance, ki je prisotnim predstavil stanje projekta vključevanja občin v MFERAC. Naj spomnimo, da smo v začetku leta občine seznanili z informacijami prejetimi iz MF v zvezi s sistemom MFERAC in prizadevanji ministrstva na tem področju, kjer ocenjujejo, da bi brezplačna uporaba informacijske podpore MFERAC občinam prihranila stroške. Na podlagi številnih vprašanj občin smo predstavnike Ministrstva za finance zaprosili za srečanje z zainteresiranimi občinami. Okrogla miza je potekala 8. aprila v Ljubljani in je bila namenjena predstavitvi in razpravi o možnostih, priložnostih, tehničnih zahtevah, stroških in morebitnih zadržkih občin pri uporabi informacijskega sistema MFERAC. Na seji komisije je povedal, da so po tej predstavitvi prejeli resnejše povpraševanje le iz dveh občin.

Dr.20151105_100541 Jure Kovač in Mojca Skale sta v nadaljevanju predstavila tudi pobudo za razvoj skupne, občinam prijazne rešitve za vodenje projektov. Med razlogi za izgradnjo celovitega modela Projekti management na ravni občin so bili tako navedeni:

 • sistematično načrtovanje in izvajanje strateškega razvoja občine;
 • povezovanje občin pri skupnih projektih;
 • sistematično obvladovanje priprave in izvedbe investicij;
 • obvladovanje stroškov, časa in finančnih ter drugih virov;
 • sistematičen nadzor in oblikovanje poročil pri izvedbi projektov;
 • uvajanje transparentnosti tako v fazi priprave kot izvedbe projektov;

Komisija je ob koncu imenovala tudi predsednika ter podpredsednico. Predsednik komisije je mag. Edi Kozel iz MO Ptuj, podpredsednica pa Mojca Skale iz Občine Vojnik.

 

 

4. sestanek medresorske delovne skupine za VVO 1/6

V sredo, 4.11.2015 je potekal četrti sestanek medresorske delovne skupine za pripravo prehoda iz sistema izplačevanja nadomestil na vodovarstvenih območjih po shemi državnih pomoči v sistem izplačevanja odškodnin na podlagi civilnega prava.

Kakor dogovorjeno na prejšnjem sestanku je MKGP pridobil slovenski prevod odgovora Evropske komisije na vprašanje, ali gre s predlagano spremembo 79. člena Zakona o vodah pri izplačevanju odškodnin na vodovarstvenih območjih za državno pomoč ali ne. Komisija je mnenja, da v delu, ki se nanaša na odkup kmetijskih zemljišč ne gre za državno pomoč, če se menjava ali odkup izvedeta v skladu z običajnimi tržnimi pogoji. V drugem delu pa je EK v zvezi z odškodninami za zmanjšanje dohodka iz kmetijske dejavnosti mnenja, da gre za dovoljeno državno pomoč. Ker iz odgovora izhaja, da je potrebno nadaljevati s shemo državnih pomoči je bilo dogovorjeno, da bo Ministrstvo za okolje in prostor nadaljevalo z aktivnostmi za podaljšanje sheme za novo petletno obdobje na podlagi veljavnega 79. člena, ob tem pa preveri ali je mogoče znotraj sheme upoštevati stroške kmetov tako, da bo višina odškodnin lahko višja – veljavna shema je namreč vezana na obdobje 2011-2015 in bi v primeru nove sheme za vse, ki so v tem obdobju prejemali nadomestila, veljala nižja zgornja meja 200 EUR, kar je za kmete nesprejemljivo.

Delo medresorske delovne skupine je s tem zaključeno, do sprememb 79. člena Zakona o vodah v smeri odškodnin pa ne bo prišlo.

1. seja medresorske skupine 1/7

V Ljubljani se je 5. novembra 2015 prvič sestala medresorska delovna skupina za pripravo akcijskega načrta posodobitve predpisov za kratkoročno oddajanje nepremičnin turistom, katere članica je tudi predstavnica SOS. Uvodoma je Eva Štravs Podlogar, v. d. generalne direktorice Direktorata za turizem, pozdravila udeležence in izpostavila pomembnost ureditve področja kratkoročnega oddajanja nepremičnin turistom. Mag. Mateja Tomin Vučkovič, vodja delovne skupine, je povedala, da je bila delovna skupina sestavljena z namenom ureditve področja kratkoročnega najemanja nepremičnin turistom, ob tem pa poudarila, da ne gre za vse nepremičnine, temveč za dejanske domove (stanovanja, stanovanjske enote). Navedla je naloge delovne skupine, ki so:

 • identifikacija predpisov, ki posegajo na področje kratkoročnega oddajanja nepremičnin turistom;
 • proučitev možnosti za poenostavitve oz. razbremenitve področja kratkoročnega oddajanja nepremičnin turistom;
 • priprava akcijskega načrta posodobitve predpisov, ki urejajo kratkoročno oddajanje nepremičnin turistom.

Rok za pripravo slednjega je 31. december 2015.

Vodja skupine je navzočim predstavila trenutno stanje na področju kratkoročnega oddajanja nepremičnin turistom (trendi, tipi turistov) in poudarila, da gre za trend turizma, ki ga ne moremo zanikati, temveč mu moramo omogočiti pogoje za delovanje. Predstavila je zelo velik pomen turizma v Sloveniji (13 % BDP, 2 milijardi evrov iz naslova izvoza potovanj, 40 % izvoza storitev) in navedla, da spodbujanje turistov, ki so jim bližje avtentična doživetja, pozitivno vpliva na uravnotežen regionalni razvoj in blaginjo prebivalstva.

Uspešno izveden posvet o vlaganju elektronskih prijav v obvezna socialna zavarovanja (e-VEM) 1/8

V četrtek, 5. novembra 2015, so se udeleženke in udeleženec posveta Elektronski obrazci M za prijavo podatkov v obvezna socialna zavarovanja lahko nekoliko bolje pripravili na prehod vlaganja prijav, sprememb in odjav v obvezna socialna zavarovanja iz papirnatih vlog na elektronski sistem e-VEM.

20151105_103635

Utečene predavateljice in strokovnjakinje so prisotnim jasno razložile delovanje portala e-VEM. Irena Štrumbelj Trontelj (ZPIZ) je uvodoma spregovorila o zakonskih podlagah, ključnih določbah in njihovih izjemah, opozorila da se z eno prijavo osebo vključi tako v pokojninsko in invalidsko kot v zdravstveno zavarovanje, v zavarovanje za primer brezposelnosti in zavarovanje za starševsko varstvo.

20151105_101955

Dalje je Mirjana Novović (MJU) podano vsebino že praktično podkrepila s sprotnim prikazom na portalu e-VEM. Pregledali smo kaj potrebujemo iz popolnoma tehničnega vidika za delo v digitalnem načinu in se med drugim zaustavili pri potrdilih in obrazcih. Poleg optičnega čitalca (za priloge, ki se morebiti priložijo vlogi), kvalificiranega digitalnega potrdila (različnih ponudnikov) je potrebno imeti pooblastilo za delo z e-VEM (dosegljivo na tej povezavi: Podelitev pooblastila za procesna dejanja v postopkih VEM). Predavateljica nas je opomnila na pomoč in razložila kdaj se lahko na njo obrnemo. Končno so udeleženke in udeleženci lahko preverili kako se M obrazci elektronsko vlagajo.

20151105_103826

Renata Praća (ZZZS) je suvereno razložila potek prijave, oddaje sprememb in odjave znotraj portala, opozorila na elemente, na katere je potrebno paziti. Med drugim smo pregledali urejanje zavarovanj po šifri podlage za zavarovanje 001 kot tudi po šifri podlage za zavarovanje 033, ki je za občine še najbolj aktualna.  Dobili smo občutek, da ob pazljivem izpolnjevanju in upoštevanju navodil elektronsko izpolnjevanje ne bo predstavljalo večjih težav.

20151105_105427

Navodilo za urejanje zavarovanj po šifri podlage 033 prek eVEM

ZAKONODAJNE AKTIVNOSTI SOS

Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dedovanju 2/1

Skupnost občin Slovenije obvešča, da je v medresorskem usklajevanju osnutek Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dedovanju, katerega glavni cilj je podrobneje urediti izvajanje Uredbe (EU) št. 650/2012 (predvsem določitev pristojnega organa za njeno izvajanje, ki bo omogočila hitrejše in enostavnejše dedovanje z mednarodnim elementom).

Predvsem želimo mnenja in stališča na predlagani 3. člen ZD-C. Namreč s predlagano določbo se v določbo 128. člena ZD umešča vsebina sedaj veljavne prehodne določbe Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o socialno varstvenih prejemkih (Uradni list RS, št. 99/13), ki je začasno uredila omejitev dedovanja premoženja osebe, ki je uživala pomoč v skladu s predpisi o socialnem varstvu, in sicer do nove ureditve omejitve dedovanja premoženja teh oseb v Zakonu o dedovanju.

Tako kot v navedeni prehodni določbi se tudi po predlagani določbi dedovanje premoženja osebe, ki je uživala pomoč v obliki varstvenega dodatka, oprostitve plačil socialnovarstvenih storitev in prispevka k plačilu sredstev, namenjenih za plačilo oziroma doplačilo pravic družinskega pomočnika, lahko omeji samo do višine 2/3 vrednosti prejete pomoči. Če je oseba prejemala pomoč v obliki denarne socialne pomoči pa se dedovanje zapustnikovega premoženja ne omeji, če je zapustnik to pomoč prejel za 12 ali manj mesecev. Če je  zapustnik pomoč prejel za več kot 12 mesecev, se dedovanje zapustnikovega premoženja omeji tako, da se od prejete pomoči najprej odšteje 12 najvišjih mesečnih zneskov, nato pa še 1/3 od preostalih mesečnih zneskov prejete pomoči. Dedovanje zapustnikovega premoženja se ne omeji, če je prejel katero od dveh posebnih oblik izredne denarne socialne pomoči 33., 34.a in 34.b člena Zakona o socialno varstvenih prejemkih.

Vljudno vas naprošamo, da nam vaše pripombe posredujete najkasneje do ponedeljka, 9.11.2015 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si.

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o sistemu plač v javnem sektorju 2/2

Skupnost občin Slovenije vas obvešča, da v usklajevanju predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o sistemu plač v javnem sektorju. Poglavitne rešitve predloga zakona se nanašajo na večjo fleksibilnost pri določanju plač in odpravo avtomatizmov pri določanju plače. Večja fleksibilnost se zagotavlja pri določanju plače na ravni posameznega javnega uslužbenca v odvisnosti od rezultatov dela. V povezavi z nagrajevanjem nadpovprečnih javnih uslužbencev je določena možnost začasnega povišanja plače teh javnih uslužbencev glede na uspešnost njihovega dela ob hkratni možnosti znižanja plače v primeru kršitev ter zadržanega napredovanja v primeru nedoseganja pričakovanih rezultatov. Predlog uvaja enovito delovno uspešnost, do katere so upravičeni tudi funkcionarji  (izjema so funkcionarji, ki so pridobili mandat na podlagi neposrednih volitev).  V neposredni povezavi z večjo fleksibilnostjo pri določanju plač je tudi zmanjšanje avtomatizmov pri določanju plače, zlasti glede prenosa plačnih razredov pri prehodu javnega uslužbenca na drugo delovno mesto. Predlog zakona uvaja tudi določitev opisov nalog delovnih mest in pogojev za opravljanje nalog v enotnem aktu za ves javni sektor.

Prosimo vas, da predlog zakona proučite in nam svoje mnenje oziroma morebitne pripombe ter predloge posredujete najpozneje do četrtka, 12. novembra 2015 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si.

POVPRAŠEVANJE SOS

Gospodarjenje z gozdovi 3/1

Skupnost občin Slovenije je prejela prošnjo občine članice po posredovanju praktičnih informacij s strani občin glede gospodarjenja z gozdovi. In sicer kako imate zadevo urejeno občine, ki imate v lasti gozd.

Občino zanima ali same gospodarite z gozdom, ali dajete gozd v najem ali na kakšen drug način v upravljanje nekomu, ki se ukvarja s tovrstnimi zadevami. Občina ima v lasti gozdove, za katere so s strani Zavoda za gozdove dobili odločbe o sanitarni sečnji ter nekaj odločb za posek gozdnega roba, saj se je le ta razširil do hiš in ogrožal njihovo varnost. Največji problem vidijo v tem, da nimajo strokovnega kadra, ki bi znal gospodariti z gozdom, problem je pri cenitvi lesa ter tudi njegovi količini.
Občino zanima torej, kako občine gospodarijo s svojimi gozdovi?
Ali imate letne pogodbe z  izvajalci za sečnjo ter spravilo lesa?
Kakšne izkušnje imate z revirnimi gozdarji ter Zavodom za gozdove?
Kako imate urejeno odprodajo posekanega lesa?
Kdo vam opravlja cenitev lesa?

Vaše odgovore oziroma izkušnje nam posredujte najkasneje do srede, 11.11.2015 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si.

DOGODKI SOS

18.11. / Posvet “Občina je zavezanec za dostop do informacije javnega značaja in upravljavec zbirk osebnih podatkov” 4/1

Skupnost občin Slovenije v sodelovanju z Informacijsko pooblaščenko RS, gospo Mojco Prelesnik in državnim nadzornikom Informacijskega pooblaščenca RS, gospodom Blažem Pavšičem, organizira delovni posvet na temo informacij javnega značaja in varstva osebnih podatkov.

Na posvetu se bodo udeleženci seznanili z dolžnostmi občine po ZDIJZ in noveli ZDIJZ-C, obveznostmi občine do medijev in pravne podlage za dopustno obdelavo osebnih podatkov.

Posvet bo potekal v sredo, 18. novembra 2015, s pričetkom ob 10.00 uri v dvorani Cassiopea (I. nadstropje), Austria Trend hotel Ljubljana, Dunajska cesta 154, 1000 Ljubljana. Tukaj najdete VABILO in PRIJAVNICO

Vašo udeležbo na dogodku potrdite s prijavnico do ponedeljka, 16. novembra 2015. Izpolnjeno prijavnico pošljite skenirano na e-naslov metka@skupnostobcin.si ali po faxu 02/234 15 03 ali na naslov Skupnost občin Slovenije, Partizanska cesta 1, 2000 Maribor.

Vljudno vabljeni!

25.11. / Brezplačni informativni posvet SOS in MF – Priprava novega Zakona o javnih financah 4/2

Skupnost občin Slovenije organizira v sodelovanju z Ministrstvom za finance (MF),  informativni posvet v zvezi s pripravo novega Zakona o javnih financah. Posvet bo izveden v sredo, 25. novembra 2015, s pričetkom ob 11.30 uri v veliki sejni dvorani (pritličje) Ministrstva za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana.

Državna sekretarka mag. Mateja Vraničar Erman in predstavniki ministrstva bodo predstavili novosti, ki jih predvideva Predlog Zakona o javnih financah.

Predstavljene bodo naslednje tematike:

 • srednjeročno fiskalno načrtovanje,
 • delovanje sistema enotnega zakladniškega računa občine,
 • način zagotavljanja sredstev za delo izvajalcev negospodarskih javnih služb,
 • upravljanje s finančnim premoženjem občine,
 • priprava proračuna občin, zaključnega računa občin in zadolževanje občin ter
 • način organiziranja nadzora javnih financ.

Posvet je brezplačen!

Zaradi prostorskih omejitev je nujna predhodna prijava, zato vas vljudno naprošamo, da izpolnjene prijavnice posredujete do 24.11.2015 na naslov metka.lasic@skupnostobcin.si.

Vabilo in Prijavnica.

 

DOGODKI DRUGIH

11.11./ Posvet "Ocene tveganja za nesreče" 5/1

Uprava RS za zaščito in reševanje organizira posvet Ocene tveganja za nesreče, ki bo v sredo, 11. novembra 2015 v prostorih Izobraževalnega centra zaščite in reševanja na Igu. Na posvetu bodo predstavljene ocene tveganja za posamezne nesreče, ki so jih pripravila resorna ministrstva in Državna ocena tveganja za nesreče, ki jo pripravlja URSZR na osnovi prejetih ocen tveganja za posamezne nesreče. Posvet je namenjen predstavnikom različnih ministrstev, lokalnih skupnosti in zainteresirani javnosti.

Prijave sprejema Uprava RS za zaščito in reševanje do 4. novembra 2015 oziroma do zapolnitve prostih mest. V primeru večjega števila prijavljenih kandidatov bodo upoštevali vrstni red prispelih prijav. Kotizacije ni.

Vabilo_prijavnica_program.

12.11./ Vabilo na posvet "Finančni instrumenti: priložnosti za urbani razvoj" 5/3

Vabimo vas, da se udeležite posveta Finančni instrumenti: priložnosti za urbani razvoj v četrtek, 12. novembra 2015, ob 9:30 v prostorih Kina, gledališča Bežigrad, Linhartova cesta 11 v Ljubljani. Predstavljeni bodo uspešni projekti, ki so bili izvedeni z uporabo finančnih instrumentov.

Uporaba finančnih instrumentov s podporo Evropskih strukturnih in investicijskih skladov, predstavlja dolgoročen in učinkovit način vlaganja v rast in razvoj mest, podjetij in posameznikov v državah članicah in regijah EU. Finančni instrumenti podpirajo širok nabor razvojnih ciljev in hkrati ponujajo možnost ponovne uporabe sredstev za nadaljnje naložbe. Sredstva, ki so bila v okviru ESI skladov v preteklosti usmerjena v naložbe z uporabo finančnih instrumentov, so v zadnjih letih močno narasla. Po pričakovanjih se bo trend uporabe finančnih instrumentov v obdobju 2014–2020 še povečal, k temu pa bo pripomogel tudi Naložbeni načrt za Evropo.

Možnosti za uporabo finančnih instrumentov v Sloveniji bo v uvodu predstavil PwC, konkretne izkušnje evropskih mest, ki uspešno uporabljajo finančne instrumente, pa bosta z vami delila Mark Duncan iz Manchestra in Ton Overmeire iz Haaga. Oba sta partnerja enega uspešnejših projektov programa URBACT – CSI Europe, pri katerem so partnerji poskušali razširiti razumevanje finančnih instrumentov in poudariti prednosti njihove uporabe za spodbujanje razvoja v mestih in mestnih območjih.

Prijave sprejemajo do 9. 11. 2015 na tej povezavi ziroma s sporočilom na petra.ockerl@ipop.si ali majda.lovrencic@gov.si. 

12.11. / Vključevanje kulturne dediščine in ohranjanja narave v razvojne programe in projekte do leta 2020 5/4

Občina Ajdovščina vas v sodelovanju s Slovenskim društvom evalvatorjev  12. novembra 2015 ob 16. uri vabi na dvourni javni posvet o možnostih in zahtevah vključevanja kulturne dediščine in ohranjanja narave v razvojne programe in projekte do leta 2020. Posvet bo potekal v sejni sobi Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, Ajdovščina.

Na posvetu bo Slovensko društvo evalvatorjev predstavilo:

–        nove pristope k pripravi celostnih projektov,

–        možnosti umestitve projektov kulturne dediščine in projektov varstva narave kot horizontalnih vsebin,

–        program usposabljanja, za nosilce priprave razvojnih projektov in programov.

Število mest na posvetu je omejeno, zato svojo udeležbo potrdite na elektronski naslov janja.jazbar@ajdovscina.si. Prijave se zbirajo do zapolnitve prostih mest. Za dodatne informacije lahko pokličete na telefonsko številko 05/365-91-59 (Janja Jazbar).

13.11./ Posvet ''Kakšno javno mrežo potrebujemo v izobraževanju odraslih?'' 5/5

Združenje izobraževalnih in svetovalnih središč Slovenije (ZiSSS) in Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (SVIZ) vas  v petek, 13.  novembra 2015 vabita na posvet ”Kakšno javno mrežo potrebujemo v izobraževanju odraslih?”, ki bo potekal v prostorih Glavnega odbora SVIZ, Oražnova 3 v Ljubljani. Občine so ustanoviteljice javnih zavodov za izobraževanje odraslih – ljudskih univerz, zato posebej vabljeni predstavniki občin kot pomembni soustvarjalci področja izobraževanja odraslih.

Tema posveta je oblikovanje javne mreže v izobraževanju odraslih. Na posvetu želijo zbrati mnenja in stališča ključnih akterjev na področju izobraževanja odraslih o posameznih elementih nove sistemske ureditve, opozoriti na odprta vprašanja in poiskati odgovore nanje ter poudariti pomen partnerskega sodelovanja pri njihovem reševanju.

Posvet – Kakšno javno mrežo potrebujemo v izobraževanju odraslih

Na posvet se lahko prijavite do srede, 11. 11. 2015, na tej povezavi.

20.11./ Dan slovenske hrane 2015 – podpora projektu Tradicionalni slovenski zajtrk 5/6

Vlada RS je oktobra 2012 sprejela sklep, da vsak tretji petek v mesecu novembru razglasi za dan slovenske hrane. Ta dan bo letos v petek, 20. novembra.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano bo skupaj z ministrstvoma za zdravje ter za izobraževanje, znanost in šport tudi letos s partnerji, ki sodelujejo v tem projektu, ta dan obeležilo z aktivnostmi, ki bodo spodbujale razmišljanje in delovanje državljank in državljanov v smeri še večjega poseganja po lokalno pridelani hrani ter zdravemu načinu prehranjevanja. Mednje sodi tudi projekt Tradicionalni slovenski zajtrk, ki je bil že štiri leta zapored uspešno izveden.

427818_439695899431695_570018338_n

 

Ministrstva vabilo županje in župane, da  obeležijo  letošnji dan slovenske hrane in se 20. novembra in se udeležijo  zajtrka z otroki v vrtcu ali osnovni šoli ter na ta način podprejo že znan projekt Tradicionalni slovenski zajtrk. S tem bodo podprta skupna prizadevanja in otrokom ter širši javnosti tudi v imenu županj in županov in  v imenu lokalne skupnosti posredovano  sporočilo, kako pomemben je zdrav jutranji obrok iz lokalnega okolja.

Ministrstva prosijo, da v primeru pozitivne odločitve  za udeležbo na zajtrku lokacijo obiska sporočite v Kabinet ministra mag. Dejana Židana (Darji Kapš, e-mail darja.kaps@gov.si). Več informacij in gradiv o dnevu slovenske hrane in Tradicionalnem slovenskem zajtrku je mogoče najti na MKGP, prav tako je veliko informacij dostopnih na spletni strani.

Dan slovenske hrane

21.11-29.9/ ”Kako narediti več z manj?’ – Evropski teden zmanjševanja odpadkov 5/7

Bliža se Evropski teden zmanjševanja odpadkov, ki bo letos potekal od 21. do 29. novembra. Pretekle akcije so bile zapisane zmanjševanju zavržene hrane in ponovni uporabi, tokratna tema pa je dematerializacija. Kako ravnati, da odpadkov sploh ne bi proizvedli oziroma, da bi jih proizvedli čim manj, torej ravnati po vodilu – narediti več z manj. To pomeni, da poskušamo produkt zamenjati s storitvijo, si stvari delimo ali izposodimo, ponovno uporabljamo in skušamo uporabljati čim bolj trajnostno naravnane materiale. In kako lahko to doseže posameznik? Tako da si na primer že pred nakupom zastavi tri ključna vprašanja. Ali to zares potrebujem? Ali moram to nujno kupiti (imeti) in ali lahko kupim rabljeno, predelano ali popravljeno?

Evropskemu tednu zmanjševanja odpadkov se lahko pridružite vsi – nevladne organizacije, šole, bolnišnice, kulturne ustanove, zavodi, društva, podjetja in posamezniki. Kako? Preprosto tako, da v tem tednu organizirate aktivnost, ki bo prebivalce ozaveščala o tem, kako ravnati tako, da odpadkov ne bomo proizvedli oziroma jih bomo proizvedli čim manj. Svojo akcijo lahko prijavite do 12. novembra 2015 na spletni strani Evropskega tedna zmanjševanja odpadkov. Najboljše akcije se bodo potegovale tudi za nagrado European Week of Waste Reduction Awards, ki jo Evropska komisija podeljuje za najbolj inovativne pristope na področju preprečevanja odpadkov.

 

Več informacij o Evropskem tednu zmanjševanja odpadkov, letošnji temi in postopkih prijave najdete na tej povezavi.

21.11. – 29.11.2015 / ”Kako narediti več z manj?’ – Evropski teden zmanjševanja odpadkov 5/8

Bliža se Evropski teden zmanjševanja odpadkov, ki bo letos potekal od 21. do 29. novembra. Pretekle akcije so bile zapisane zmanjševanju zavržene hrane in ponovni uporabi, tokratna tema pa je dematerializacija. Kako ravnati, da odpadkov sploh ne bi proizvedli oziroma, da bi jih proizvedli čim manj, torej ravnati po vodilu – narediti več z manj. To pomeni, da poskušamo produkt zamenjati s storitvijo, si stvari delimo ali izposodimo, ponovno uporabljamo in skušamo uporabljati čim bolj trajnostno naravnane materiale. In kako lahko to doseže posameznik? Tako da si na primer že pred nakupom zastavi tri ključna vprašanja. Ali to zares potrebujem? Ali moram to nujno kupiti (imeti) in ali lahko kupim rabljeno, predelano ali popravljeno?

 

teden_zmanjsevanja_odpadkov

Evropskemu tednu zmanjševanja odpadkov se lahko pridružite vsi – nevladne organizacije, šole, bolnišnice, kulturne ustanove, zavodi, društva, podjetja in posamezniki. Kako? Preprosto tako, da v tem tednu organizirate aktivnost, ki bo prebivalce ozaveščala o tem, kako ravnati tako, da odpadkov ne bomo proizvedli oziroma jih bomo proizvedli čim manj. Svojo akcijo lahko prijavite do 12. novembra 2015 na spletni strani Evropskega tedna zmanjševanja odpadkov. Najboljše akcije se bodo potegovale tudi za nagrado European Week of Waste Reduction Awards, ki jo Evropska komisija podeljuje za najbolj inovativne pristope na področju preprečevanja odpadkov.

Ena najbolj uglednih in prepoznavnih ozaveščevalnih akcij na tem področju letos poteka pod pokroviteljstvom Evropskega parlamenta. V Sloveniji je koordinatorka Evropskega tedna zmanjševanja odpadkov Zbornica komunalnega gospodarstva.

Več informacij o Evropskem tednu zmanjševanja odpadkov, letošnji temi in postopkih prijave najdete na tej povezavi.

_________________________________________-

EVROPSKI TEDEN ZMANJŠEVANJA ODPADKOV

Evropski teden zmanjševanja odpadkov (ETZO) je ena najbolj uglednih in prepoznavnih ozaveščevalnih akcij Evropske unije na področju preprečevanja nastajanja odpadkov. Aktivnosti organizira od leta 2009 Evropska komisija s podporo programa LIFE+. ETZO je v Evropi izjemno uspešna akcija, saj izvaja več kot 25 tisoč komunikacijskih ukrepov v 28 državah ter vzpostavlja mrežo javnih in zasebnih akterjev, ki delujejo na področju preprečevanja odpadkov. ETZO je lansko leto prejela nagrado za najboljši okoljski projekt programa LIFE+, letos pa bo ETZO potekal pod pokroviteljstvom Evropskega parlamenta, kar še dodatno potrjuje pomen in razsežnost projekta.

23 - 25. 11. 2015 / Zelena mesta – Zelena industrija. Magdeburg 2015 5/9

Vedno več je govora o ”zelenem”. Odgovore na vprašanje ”kakšna so zelena in pametna mesta” in dobre prakse sodelovanja med občinskimi upravami ter industrijo na tem področju boste politiki, administratorji, ekonomisti in znanstveniki lahko dobili med 23. in 25. novembrom 2015 v Magdeburgu.

Že 5. mednarodna konferenca ”Zelena mesta – Zelena industrija” bo to leto v ospredje postavila zeleno ekonomijo. Če si zastavljate vprašanja kot so:

– Kako zgleda delovno mesto prihodnosti?

– Kakšni inovativni poslovni koncepti so dosegljivi?

– Kako se ekonomija vključuje v prihodnja mesta in kako se jo lahko implementira v mestni prostor?

Prisrčno vabljeni na konferenco in tudi k včlanitvi v mrežo zelenih mest.

11885718_1625669637704778_8437169545816689936_o

Več informacij dosegljivih tukaj.

26. in 27. 11. / Širi obzorja - izkušnje in povezovanje za uspešno vključevanje Romov 5/10

Kot del projekta e-Roma Resource in Končno se bo v Dolenjskih toplicah 26. in 27. novembra 2015 odvijala mednarodna konferenca ”Širjenje obzorij – mreženje in izkušnje za uspešno vključevanje Romov”. Cilj je poudariti in pokazati pomen povezovanja vseh, ki delujejo na področju romske integracije, prispevati k povezovanju in sodelovanju ministrstev ter institucij ter vzpodbuditi izmenjavo dobrih praks in uporabo bogate zbirke literature ter ostalih materialov ki so nastali v različnih projektih.

Organizatorji k udeležbi pozivajo tako strokovnjake kot tiste, ki delujejo na terenu, pa tudi politične predstavnike, zaposlene v javni upravi in v nevladnih organizacijah, ki delujejo na katerem izmed področij integracije Romov (izobraževanje, zaposlovanje, kultura, zdravstvo, enake možnosti…). Dvodnevna konferenca je zastavljena kot plenarno zasedanje v dopoldanskem in kot sklop delavnic v popoldanskem delu, v petek pa se bodo na tržnici romskih projektov predstavili tudi izvajalci le-teh – seveda je to priložnost za mreženje in iskanje bodočih partnerstev.

Organizatorji: Action Sinergy, S. A (Grčija), Codici Social Research Agency (Italija), Ekonomska fakulteta Univerze v Nišu (Srbija), Fundacija za razvoj zdravstva in sociale (Bolgarija), Trnavska univerza v Trnavi (Slovaška), Razvojni in informacijski center Novo mesto (Slovenija) in Association ADICE (Francija).

Program konference, ki se še dopolnjuje

Prijava

20. - 22. 4. 2016/ CEMR KONGRES - Kongres evropskih mest, občin in regij 2016 5/11

Migracija, teritorialne reforme, klimatske spremembe, lokalna ekonomija. Kar precej je izzivov s katerimi se lokalne oblasti morajo spopadati. Pa so pripravljene na jutri? Pod sloganom ”Jutri se prične danes – lokalna in regionalna vizija Evrope 2030” Svet evropskih občin in regij pripravlja vsakoletni kongres, tokrat v Nikoziji, Ciper.

Ob začetnem in zaključnem plenarnem zasedanju bo organiziranih 30 zasedanj v različnih oblikah (debate, delavnice, dobre prakse …) in sicer na področju 7 različnih tem: upravljanje in vodenje; gospodarstvo in finance; poslovni svet; tehnologija in inovacije; družba in kultura; okolje, podnebje in energija; sodelovanje in partnerstva. Pričakuje se okoli 1000 udeležencev: županov, svetnikov, predstavnikov EU institucij in mednarodnih strokovnjakov. Dogajanje bo simultano prevajano v angleščino, francoščino, nemščino, grščino in španščino.

Zgodnje pred prijave so mogoče na tej povezavi.

Več informacij na:

INFO@CEMR2016.eu

+32 2 511 74 77

 

SEJA VLADE RS

61. seja vlade 6/1

Predlog Zakona o poračunavanju finančnih obveznosti RS iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja

Vlada RS je določila besedilo Predloga Zakona o poračunavanju finančnih obveznosti Republike Slovenije iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja (ZPFOPIZ-1) ter ga pošlje Državnemu zboru RS v sprejem po rednem postopku.

S predlaganim zakonom se:

 • na novo ureja področje poračunavanja finančnih obveznosti Republike Slovenije iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja v skladu z določbami novega Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ki je bil sprejet v decembru 2012.
 • na novo ureja tudi poračunavanje finančnih obveznosti Republike Slovenije iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja Skladu obrtnikov in podjetnikov.
 • ureja tehnična izvedba pravice iz 17. člena UZITUL (Ustavni zakon za izvedbo temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije) (Vir: Vlada RS, ab)

 

Končno poročilo »Razvoj metod ocenjevanja vrednosti nadomestil ob umeščanju prostorskih ureditev javnega pomena v prostor«

Vlada RS se je seznanila s končnim poročilom »Razvoj metod ocenjevanja vrednosti nadomestil ob umeščanju prostorskih ureditev javnega pomena v prostor«, ki ga je na podlagi mednarodnega razpisa Geodetske uprave RS izdelalo švedsko državno podjetje »Swedesurvey«.

Vlada je potrdila metodologijo iz končnega poročila in ugotavlja, da ta zagotavlja sodoben pristop, ki je v skladu z mednarodnimi priporočili ocenjevanja vrednosti nepremičnin, in s tem predstavlja ustrezno podlago za ocenjevanje vrednosti nepremičnin, delov nepremičnin, pravic in škod pri gradnji državne in občinske gospodarske javne infrastrukture (javnih investicij).

Vlada je naložila Medresorski delovni skupini za sistemsko ureditev področja razlastitev nepremičnin, izvajalcev vrednotenja nepremičnin in enakopravno obravnavo razlastitvenih upravičencev v postopkih določanja odškodnin, da upoštevajoč metodologijo iz končnega poročila do junija 2016 pripravi predlog rešitev, ki bodo za namene vseh javnih investicij določale enotne podlage kot izhajajo iz metodologije ter urejale postopke pogodbenega odkupa, postopke razlastitve oz. omejitve lastninske pravice in izvajalce teh postopkov.(Vir: Vlada RS, ab)

 

Uredba o pomoči ob nepredvidljivih dogodkih v kmetijstvu

Vlada RS je na seji sprejela Uredbo o dopolnitvah Uredbe o pomoči ob nepredvidljivih dogodkih v kmetijstvu.

Uredba o pomoči ob nepredvidljivih dogodkih v kmetijstvu določa ukrepe, vlagatelje, upravičence, pogoje in postopke dodelitve finančne pomoči za izboljšanje ekonomskega položaja kmetijskih gospodarstev zaradi ohranjanja kmetijske dejavnosti in poseljenosti slovenskega podeželja. Razlog za pripravo dopolnitve Uredbe o pomoči ob nepredvidljivih dogodkih v kmetijstvu je dodajanje novega ukrepa v oddelku z naslovom: 5. Ukrep IV: finančna pomoč za nadomestilo škode ob poginu živali zaradi vraničnega prisada (v nadaljnjem besedilu: ukrep IV), ki ga ni mogoče zavarovati. (Vir: Vlada RS, ab)

Vlada o zahtevi ZMOS za oceno ustavnosti

Vlada RS je sprejela mnenje o zahtevi mestnih občin v Sloveniji za oceno ustavnosti 11. člena Zakona o financiranju občin, 46. in 46.a člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015, 86.a člena Zakona o lokalni samoupravi in 1. člena Zakona o spremembi Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 ter ga poslala Državnemu zboru Republike Slovenije.

Navedbe mestnih občin Slovenije, da Vlada RS ni uresničila zaveze iz Dogovora o višini povprečnine za leto 2015, da bo zagotovila znižanje stroškov občinskih proračunov z izvedbenimi in sistemskimi ukrepi, kot tudi navedbe, da ta znižanja stroškov ne vplivajo enako na vse občine, so po mnenju vlade netočne in pavšalne. Vlada Republike Slovenije meni, da je zahteva mestnih občin v Sloveniji za oceno ustavnosti 11. člena Zakona o financiranju občin, 46. in 46.a člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015, 86.a člena Zakona o lokalni samoupravi in 1. člena Zakona o spremembi Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 v celoti neutemeljena. (Vir: Vlada RS, ab)

 

Zakon o javnem naročanju (ZJN-3)

Vlada RS je sprejela mnenje k Zahtevi Državnega sveta RS, da Državni zbor RS ponovno odloča o Zakonu o javnem naročanju (ZJN-3) in ga bo poslala Državnemu zboru RS. Državni svet RS je dne 2.11. 2015 na svoji 17. izredni seji sprejel zahtevo, da Državni zbor ponovno odloča o ZJN-3, ki ga je Državni zbor sprejel na 12. redni seji dne 27.10. 2015.

Vlada je predlagala Državnemu zboru RS, da ob ponovnem odločanju Zakon o javnem naročanju sprejme. (Vir: Vlada RS, ab)

 

AKTUALNI RAZPISI

Razpis za obdobno usposabljanje občinskih redarjev 7/1

Policijska akademija je objavila razpis za obdobno usposabljanje občinskih redarjev v letu 2016. Prav tako so nas s Policijske akademije opozorili, da v letu 2016 ne nameravajo objaviti dodatnih razpisov v letu 2016.

Rok za prijavo je 18. december 2015.

Razpis si lahko preberete na tej povezavi.

Evropa bo investirala skoraj 100 milijonov € za mednarodno sodelovanje v Jadransko-jonski regiji 7/2

Evropska komisija je sprejela nov program nadnacionalnega sodelovanja „Interreg V B Adriatic-Ionian (ADRION)”, sredstva zanj pa sta prispevala Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR) v višini 83,4 milijona evrov in Instrument za predpristopno pomoč (IPA II) v višini skoraj 16 milijonov evrov. Za program sodelovanja je bilo, vključno z nacionalnimi prispevki, namenjenih vsega skupaj 118 milijonov evrov, sporočajo iz Predstavništva Komisije v Sloveniji.

interreg_adrion_2funds_02_rgb

Program bo podpiral izvajanje prednostnih nalog v regiji v okviru Strategije Evropske unije za Jadransko-jonsko regijo (EUSAIR). Med nalogami so:

 • krepitev sodelovanja med podjetji ter raziskovalnimi in izobraževalnimi ustanovami za inovativno in pametno regijo,
 • spodbujanje trajnostni z ohranjanjem naravne in kulturne dediščine,
 • krepitev povezanosti in
 • podpora upravljanju strategije EU za Jadransko-jonsko regijo.

 

mapadriaticionian9

 

Program se bo izvajal v državah, vključenih v EUSAIR – to so štiri države EU (Grčijo, Hrvaško, Italijo in Slovenijo). Sodelujejo pa lahko tudi Albanija, Bosna in Hercegovina, Črna gora in Srbija.

 

 

________

Sout-East Europe

Evropska komisija

 

Objavljen javni razpis za sofinanciranje operacij »Celostne prometne strategije« 7/3

 

Ministrstvo za infrastrukturo je v Uradnem listu RS št. 78/2015 z dne 16.10.2015 objavilo Javni razpis za sofinanciranje operacij »Celostne prometne strategije«, ki se bo izvajal v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostna os št. 4: Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja, prednostna naložba št. 4.4: Spodbujanje nizkoogljičnih strategij za vse vrste območij, zlasti za urbana območja, vključno s spodbujanjem trajnostne multimodalne urbane mobilnosti in ustreznimi omilitvenimi prilagoditvenimi ukrepi.

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev posameznim občinam ali konzorcijem več občin za izdelavo Celostne prometne strategije iz naslova področja ukrepov trajnostne mobilnosti. Poleg občin, ki še nimajo izdelanih CPS, se lahko na javni razpis prijavijo tudi tiste občine, ki imajo CPS že izdelano in je starejša od dveh let od datuma sprejema na občinskem svetu ter ga želijo ovrednotiti in prenoviti. Postopek vrednotenja in prenove je enak postopku izdelave CPS.

Predmet sofinanciranja so operacije, ki bodo prispevale k razvoju urbane mobilnosti in s tem k izboljšanju kakovosti zraka v mestih ter k boljši povezanosti urbanih območij z njihovim zaledjem, zmanjšanju prometnih zastojev, izboljšanju kakovosti življenjskega prostora v urbanih območjih in povečanju prometne varnosti.

Namen javnega razpisa je vzpostavitev trajnostnega načrtovanja prometa v slovenskih občinah s pomočjo izdelanih strateških dokumentov – CPS. Gre za nov pristop k načrtovanju prometa, ki temelji na obstoječih metodah načrtovanja in jih dopolnjuje z ustreznimi načeli vključevanja, sodelovanja in vrednotenja tako, da z njimi izpolni potrebe po boljši kakovosti bivanja v mestih in regijah za sedanje in prihodnje generacije. Proces priprave CPS v Sloveniji je v začetni fazi, kar pomeni, da večina občin CPS še nima izdelanih. Tiste občine, ki pa imajo CPS že izdelan in ga želijo ovrednotiti in prenoviti, lahko to naredijo v okviru tega razpisa.

Razpisna dokumentacija  za Javni razpis za sofinanciranje operacij »Celostne prometne strategije« skupaj z obrazci

Na tej povezavi si lahko tukaj pregledate seznam upravičenih mestnih naselij.

Tukaj pa najdete razpredelnico z zagotovljenimi sredstvi po občinah. Na 1. in 2. roku imajo občine zagotovljeno višino sredstev, Medtem, ko bo na 3. roku razpisan preostanek sredstev brez omejitev. 

Rok za prijavo je 10.11.2015 do 10.00 ure na naslov Ministrstvo za infrastrukturo, Langusova 4, 1535 Ljubljana ali osebna vročitev.

Odpiranje prispelih vlog ne bo javno in bo izvedeno najkasneje v roku 8 dni od izteka roka za vložitev vlog. Kontakt na Ministrstvu za infrastrukturo je mzi-mobilen.si@gov.si.

Nov Interreg program EK čezmejnega sodelovanja Madžarske in Slovenije 7/4

Evropska komisija je uradno potrdila Program sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Madžarska za obdobje 2014-2020 (CP Interreg SI-HU. Program v vrednosti 18,6 €milijona € (od tega 14,8 milijonov prispeva Evropski sklad za regionalni razvoj) se osredotoča na turizem kot ključni sektor regij.

Program zajema po dve statistični regiji (NUTS III):

 • na slovenski strani: Pomurje in Podravje ter
 • na madžarski strani: Zala in Vas

Podpora je usmerjena v ohranjanje in spodbujanje naravne in kulturne dediščine, razvoj turističnih dejavnosti zlasti na podeželju, pa tudi povezovanju znamenitosti z novimi koledarskimi in pohodniškimi čezmejnimi turističnimi potmi. Program podpira sodelovanje med javnimi in nevladnimi organizacijami z namenom iskanja skupnih rešitev na področju zdravstvenih in socialnih storitev. Glavni prioriteti sta aktivna ter kooperativna regija.

Javni razpis  in razpisna dokumentacija bodo objavljeni decembra 2015.

logi_si-hu_sl

S programom upravlja Urad Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, Urad  za evropsko teritorialno sodelovanje in finančne mehanizme, Sektor za upravljanje čezmejnih programov. Kontaktna oseba je Aleš Mrkela.

Proračun petega programskega obdobja Interreg 2014 – 2020 obsega 10,1 milijarde €, investiranega v več kot 100 programov sodelovanja med regijami in teritorialnimi, socialnimi in ekonomskimi partnerji. Proračun vključuje tudi dodelitev ESRR sredstev za države članice za sodelovanje na zunanjih mejah EU z drugimi instrumenti (pred pristopna pomoč, evropski instrument za sosedsko politiko).

_______________

Povzeto po: Poročilo EK o sprejetju programa

Spletna stran Evropsko teritorialno sodelovanje; SI-HU

Izbor za najbolj varno sosesko/naselje 7/5

Slovensko združenje za varen svet vabi vse občine k predstavitvi varnih sosesk/naselij. V kratki predstavitvi (največ 300 besed) lahko predstavite primere in dobre prakse iz vašega lokalnega okolja. Pri izboru bodo imeli prednost primeri, kot so inovativnost, konkretne oblike varovanja sosesk/naselij, vključenost in organiziranost občanov na področju preprečevanja kriminalitete, krepitve socialnega kapitala itd.

Komisija, bo v prvem krogu izbrala 5 najboljših primerov dobre prakse. V drugem krogu pa bodo v izboru najboljšega primera imeli možnost sodelovati tudi predstavniki vseh sodelujočih občin, in sicer na način glasovanja. K sodelovanju in sicer k podaji mnenja in predlogov, bo povabljena tudi Skupnost občin Slovenije, ki bo lahko prav tako oddala svoj glas.

Prijave za sodelovanje zbirajo vključno do 30.11.2015 na info@varensvet.si, kamor jim pošljite običajno sporočilo, da svojo občino prijavljate k sodelovanju. Opis s primeri predlagane varne soseske/naselja, pošljite najkasneje do vključno 31.12.2015.

Podaljšanje razpisa: Priznanja Naša Slovenija 7/6

Gibanje za ohranjanje in uveljavljanje slovenske kulturne in naravne dediščine/krajine KULTURA-NATURA.SI bo letos že šestič podelilo dediščinska priznanja Naša Slovenija. Priznanja je doslej prejelo blizu 60 uglednih in zgledno dejavnih prejemnikov iz Slovenije in zamejstva (blizu 250 nominacij).

Razpis je usklajen s kriteriji za podobna priznanja Europa Nostra. Skupaj z aktualnostmi je razpis objavljen tudi na www.kultura-natura.si. Dogodki, predvideni za čas od 5. – 8. novembra (med sejmom Narava – zdravje 2015) so odpovedani. Sam razpis je odprt do 4. 12. 2015.

Priznanja bodo zaradi objektivnih razlogov podeljena konec januarja ali v sklopu praznovanj ob kulturnem prazniku 2016. S podrobnostmi vas bomo pravočasno seznanili.

Za dodatne informacije se obrnite na pkdslovenia@gmail.cominfo@kultura-natura.si, 070 554 232; 04 533 61 20.

Razpisi transnacionalnih programov in programa Interreg Europe 7/8

V letu 2015 bodo transnacionalni programi razpisali približno 280 mln. € iz ESRR za razvojne projekte na področjih inovativnosti, okoljskih vrednot in upravljanja virov, nizkoogljične družbe ter prometa. Medregionalni program Interreg Europe pa bo razpisal 107 mln. € za razvojne politike in instrumente na področjih inovativnosti in konkurenčnosti, okoljskih vrednot in upravljanja virov, nizkoogljična družba. V nadaljevanju podajamo kratek pregled razpisov po programih.

Mediteran: Program objavlja prvi razpis z informativno fazo, ki traja od 23. 6. do 31. 8. 2015. Priročnik za prijavitelje bo predvidoma potrjen in objavljen konec julija. Na spletni strani programa so že objavljene projektne naloge po tematskih področjih (inovativnost, nizkoogljična družba, naravni in kulturni viri) in predstavitve z otvoritvene konference, ki vsebujejo tudi vse ključne informacije, drugi dokumenti pa bodo postopoma objavljeni na spletni strani programa preko poletja takoj, ko jih bo potrdil nadzorni odbor. Prijava na razpis za modularne (tematske) projekte v okviru prioritet od 1 do 3 bo mogoča med 1.9. in 2. 11. 2015; razpis bo enostopenjski. Razpis za horizontalne projekte bo dvostopenjski, prva stopnja bo predvidoma odprta med 10. 11. 2015 in 11. 1. 2016; druga stopnja pa bo predvidoma odprta aprila 2016. Seminar za horizontalne projekte bo potekal v Marseillu 22. 9. 2015. Informativni dan za slovenske prijavitelje bo potekal v Ljubljani v sredo, 9. 9. 2015, od 9. do 14.30 ure. Prijave na informativni dan bodo odprte po 20. 8., o čemer vas bomo obvestili na spletni strani SVRK. Več informacij je na voljo na stari in novi domači strani programa ter pri kontaktni točki Duša Sodnik, 01 400 3477, dusa.sodnik@gov.si.

Podonavje: razpis bo dvostopenjski, prva stopnja bo predvidoma potekala med 23. 9. in 3. 11. 2015, druga stopnja pa predvidoma med 1. 4. in 30. 4. 2016. Nacionalni informativni dan bo organiziran predvidoma oktobra 2015. Več informacij je na voljo na spletni strani programa Jugovzhodna Evropa in pri kontaktni točki Miran Vatovec, 01 400 3697, miran.vatovec@gov.si.

Jadransko-jonski program: datum objave razpisa še ni znan. Več informacij je na voljo na spletni strani programa Jugovzhodna Evropa in pri kontaktni točki Duša Sodnik, 01 400 3477 dusa.sodnik@gov.si.

Spodbude za zaposlovanje mladih do konca 2015 7/9

Če za nedoločen čas zaposlite brezposelno osebo, mlajšo od 30 let, lahko za takšno zaposlitev uveljavljate dveletno oprostitev plačila prispevkov delodajalca. Spodbudo uveljavljate pri Finančni upravi RS ob oddaji REK obrazca.

Začasno spodbudo je mogoče uveljavljati do konca leta 2015. Po Zakonu o interventnih ukrepih na področju trga dela in starševskega varstva delodajalec, ki je (bo) v obdobju od 1. 11. 2013 do vključno 31. 12. 2015 za nedoločen čas zaposlil osebo, mlajšo od 30 let, ki je bila neposredno pred zaposlitvijo najmanj 3 mesece prijavljena v evidenci brezposelnih oseb, je za prvih 24 mesecev zaposlitve upravičen do oprostitve plačila prispevkov delodajalca za socialno varnost.

Vir: MDDSZ

Nepovratne finančne spodbude pravnim osebam za električna vozila 7/10

Predmet javnega poziva so nepovratna finančna sredstva v obliki finančne pomoči za nove naložbe okolju prijaznejših vozil, in sicer za: nakup novega vozila na električni pogon; nakup novega priključnega hibridnega vozila (plug-in) ali novega vozila na električni pogon s podaljševalnikom dosega (range extender); predelavo vozila v električnega, tako da bo serijsko vgrajeni motor na notranje zgorevanje nadomeščen s pogonskim elektromotorjem oziroma nakup predelanega vozila v električnega, tako da bo serijsko vgrajeni motor na notranje zgorevanje nadomeščen s pogonskim elektromotorjem, ki bodo prvič po proizvodnji ali predelavi registrirana v Republiki Sloveniji in spadajo v eno izmed spodaj navedenih kategorij cestnih vozil. Nepovratna finančna spodbuda se lahko dodeli za nakup novega vozila kategorije M1, N1, L7e ali L6e na električni pogon brez emisij CO2 na izpustu; predelavo vozila ali nakup predelanega kategorije M1, N1, L7e ali L6e v električnega, tako da bo serijsko vgrajeni motor na notranje zgorevanje nadomeščen s pogonskim elektromotorjem; nakup novega priključnega hibridnega vozila (plug-in) ali novega vozila na električni pogon s podaljševalnikom dosega (range extender), z emisijami CO2 na izpustu manjšimi od 50g CO2/km, kategorije M1, N1.

Upravičene osebe so Republika Slovenija in lokalne skupnosti, gospodarske družbe in druge pravne osebe, ki imajo v trenutku plačila pomoči poslovno enoto ali podružnico v RS ter samostojni podjetniki posamezniki oziroma fizične osebe, ki samostojno opravljajo dejavnost kot poklic. Rok za prijavo je 31.12.2015 oz. do porabe sredstev. Več informacij boste prejeli s klikom tukaj.

NOVICE DRUGIH

Slovenija med tremi evropskimi državami, kjer najmanjši delež prebivalstva živi v mestih 8/1

Eurostat je 5. oktobra, na Svetovni dan življenjskega prostora (World Habitat Day), objavil nekaj zanimivih podatkov.  40,2 odstotka Evropejcev živi na gosto poseljenih urbanih območjih. Na podeželskih območjih z redko in razpršeno poselitvijo živi 27,8 odstotka prebivalcev EU, kar je manj kot na vmesnih (subrurbanih) območjih (32 odstotkov). Zanimivo je, da v Evropi očitno živi v mestih manj prebivalcev kot je svetovno povprečje – to je na začetku desetletja preseglo 50 odstotkov.

Slovenija je med najmanj mestnimi območji Evrope. Le še v Luksemburgu živi večji delež prebivalstva na deželi: 51 odstotkov. V Sloveniji je delež podeželanov 49,8 odstotka. To obenem pomeni, da je Slovenija med tremi članicami EU z najmanj prebivalstva v mestih (19,1 odstotka). Še manj meščanov imata Slovaška (19 odstotkov) in Luksemburg (18,3 odstotka). (Vir: Zlati kamen)

© Moralne avtorske pravice ima Skupnost občin Slovenije. Noben del tega gradiva se ne sme reproducirati ali kopirati v karšnikoli obliki: grafično elektronsko ali mehanično, kar vklučuje (ne da bi bilo omejeno) fotokopiranje, snemanje, skeniranje ali katerekoli druge oblike reproduciranja brez pisnega dovoljenja Skupnosti občin Slovenije. Reprodukcija ali kopiranje je dovoljeno izključno za potrebe Sekretariata Skupnsti občin Slovenije ali občin članic SOS.