V PRIHODNJEM TEDNU PRAZNUJEJO OBČINSKI PRAZNIK OBČINE ČLANICE BENEDIKT, HODOŠ, IZOLA

IN MESTNA OBČINA MURSKA SOBOTA.

ISKRENE ČESTITKE!

SEKRETARIAT SOS

 

NOVICE SOS

Sestanek glede osnutka pravilnika o določitvi podprogramov za ugotovitev povprečnine 1/1

V petek, 7.7.2017 so bila združenja občin vabljena na sestanek s predstavniki Ministrstva za finance in Ministrstva za javno upravo (MJU) z namenom predstavitve osnutka pravilnika o določitvi podprogramov, ki se upoštevajo za ugotovitev povprečnine (predlog pravilnika). Predstavniki ministrstev so povedali, da so se spremembe pravilnika lotili, zaradi upoštevanja odločbe Ustavnega sodišča RS, kot tudi mnenja Računskega sodišča RS.

Predstavniki občin so izpostavili, da se je ob pregledu predlogov MJU (v pravilniku), ki naj bi bili usklajeni z resornimi ministrstvi pokazalo, da le-ta ne vedo ali ne želijo vedeti, kaj vse občine tako v skladu z veljavno področno zakonodajo kot tudi s svojimi akti na njihovih področjih počnejo. Opozorili so, da se v primeru pravilnika o podprogramih kaže kot ključno vprašanje, kaj in katere so tiste naloge, ki jih morajo opravljati občine za svoje prebivalke in prebivalce ter kaj je standard, ki naj ga občine zagotavljajo. SOS je vseskozi opozarjala, da je to pogovor, ki bi ga morali opraviti v času pripravljanja strategije. V času od reforme lokalne samouprave se je na področjih, za katera so pristojne občine, veliko spremenilo. Zato je razprava o podprogramih, ki temelji na razrezu, ki je bil pripravljen v letu 2009 in brez resnega pogovora o tem, kaj so pričakovanja lokalnega prebivalstva, kaj in kam v transformirajoči družbi usmeriti občine, kaj od tega naj občine (država) opravlja in kaj se prenese na trg, v danem trenutku nujna.

Izpostavili so, da mora razprava o nalogah občin odgovoriti tudi na vprašanje, zakaj so neke naloge obvezne in druge neobvezne. Hiter pregled nalog namreč pokaže, da so kot obvezne naloge v zakonih zapisane tudi naloge, ki jih večina občin ne izvaja (ker za to v lokalnem okolju ni potrebe), ob tem pa večina občin izvaja naloge, ki nosijo oznako »lahko« ali pa v področnih zakonih niso določene in so jih občine zapisale v svojih aktih.

Na nazadnje je bilo na sestanku opozorjeno, da je bil predlog novele ZFO-1 posredovan v nadaljnjo vladno proceduro, ne da bi spremembe zakona predhodno uskladili z združenji občin. Na tem mestu so posebej opozorili na spremenjeni 12. člen ZFO-1, ki ureja postopek določitve višine povprečnine ob hkratnem upoštevanju splošnih makroekonomskih okoliščin in stanja javnih financ. Pri postopku določitve povprečnine se poleg izračuna povprečnih stroškov za financiranje občinskih nalog, upoštevajo tudi makroekonomske javnofinančne okoliščine blagajn javnega financiranja, oziroma okvir za pripravo proračunov sektorja država, ki ga sprejme Državni zbor na podlagi zakona, ki ureja fiskalno pravilo. Glede izhodišča, da morajo država kot tudi občine deliti skupno usodo blagajn javnega financiranja v različnih obdobjih gospodarskih ciklov, so predstavniki občin opozorili, da bi bilo treba določiti najnižji prag višine sredstev za občine, za katerega bi moralo veljati, da se sicer v primeru presega mora istočasno začeti postopek sorazmernega zmanjševanja nalog za občine.

CircE seminar “Local glance” – krožno gospodarstvo iz vidika lokalnih oblasti 1/2

Skupnost občin Slovenije je 4. in 5. julija 2017 gostila partnerje projekta CircE ter njihove deležnike na dvodnevnem seminarju v Ljubljani. Seminar je potekal v prostorih Ministrstva za kulturo ter različnih lokacijah po terenu, kjer so se lahko gostje seznanili z udejanjanjem krožnega gospodarstva v praksi.

Prvi seminarski dan (4. julija 2017) je potekal v obliki omizij k trem vsebinskim temam, to so bile turizem, odpadki in mobilnost, medtem ko so se partnerji in njihovi deležniki drugi dan posvetili izzivom krožnega gospodarstva v velikih mestih. H kratkim iztočnicam vabljenih gostov k posamezni temi so sledile razprave, v katerih smo se osredotočali na prepoznane priložnosti, ovire in rešitve. Predstavitve (v angleškem jeziku) so dostopne na spodnjih povezavah, Kontaktni podatki nosilcev posameznih predstavitev so zbrani tukaj.

Turizem

Odpadki,  Iztočnice

Mobilnost

Primeri iz prakse terenskih ogledov:

DELAVNICA 5.7. – VIDIK VELIKIH MEST, vsebino so pripravili sodelavci projektnega partnerja LWARB

Delavnica se je pričela z uvodno predstavitvijo programov LWARB  – Resource London, Advance London in Circular London
Delavnica se je posvetila trem temam, izzivom in možnim rešitvam na področju  investicij za podporo krožnemu gospodarstvu, živilskemu sektorju, predvsem kako zmanjšati odpadno hrano,  ter grajenemu okolju.

S klikom na ustrezno povezavo si oglejte foto utrinke seminarja in študijskega obiska ter delavnice LWARB

 

Visoka cena zaradi manka digitalnih kompetenc 1/3

Na 1. forumu digitalne koalicije digitalna.si, ki je potekal 4. julija v prostorih GZS, je bila razprava o o povezovanju vseh deležnikov v digitalnem okolju, oblikovanju razvojno spodbudnega okolja za digitalizacijo in ključnih kompetencah za digitalno družbo. Več kot 180 udeležencev foruma iz različnih sfer, od gospodarskih družb, preko izobraževanja, politike in nevladnih organizacij, je izmenjalo izkušnje in prakse ter predstavilo ovire, s katerimi se soočajo pri delovanju v slovenskem okolju.

Kje so največji izzivi digitalizacije?

Na področju povezovanja kot tudi razvojnega okolja je bila kot glavna problematika izpostavljena nacionalna omejitev spleta in informacijske infrastrukture, ki jo enačijo s cestami in železnicami. Udeleženci so izpostavili slabo uporabniško izkušnjo uporabnikov slovenskih sistemov, njihovo neenotnost, nekompatibilnost in nepovezanost. Izpostavili pa so tudi problem zakonodaje, vse od segmenta zaščite osebnih podatkov do regulative.

Digitalna koalicija mora izoblikovati predloge, namenjene državi, zakonodajalcu, kako vzpostaviti učinkovito razvojno okolje, saj hitrost razvoja digitalnih tehnologij prehiteva zakonodajalce, zato nastajajo pravne praznine.

Vrsta izzivov je bila ugotovljena na področju digitalnih kompetenc, od opredelitev usposabljanja do kompetenc za uvajanje informacijsko-komunikacijskih tehnologij v izobraževanje. Več o tem tukaj.

SOS, ki občine zastopa v Digitalni koaliciji se je kompetence in stanje v občinah odločil zbrati z vprašalnikom, ki je bo odprt do 21. 7. 2017. Prosimo (tiste, ki še tega niste storili), da si vzamete 20-30 minut in s klikom na povezavo spodaj izpolnite vprašalnik, s katerim boste pridobili odgovore na navedena vprašanja. Izpolnite ga v celoti! Vprašalnik je individualen. Zagotavljamo Vam anonimnost in zaupnost posredovanih podatkov. Na koncu zadnjega vprašanja vam bodo na voljo prvi podatki. Te pridobite s klikom na pdf gumb.  Z analizo skupnih odgovorov bo moč uvideti številne neizkoriščene priložnosti zaposlenih na občinah in predlagati dolgoročne rešitve.
POVEZAVA DO VIDEO POVABILA: https://www.youtube.com/watch?v=ZNig-PmLRls
POVEZAVA DO VPRAŠALNIKA: https://www.1ka.si/a/132139

 

 

ZAKONODAJNE AKTIVNOSTI SOS

Opozorilo občinam glede zakonitosti odlokov o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča 2/1

Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) ponovno opozarja občine/ župane na pomembnost zagotovitve ustrezne pravne osnove za obračun NUSZ za leto 2017, kot jim je to omogočeno z ZIPRS1718.

Ministrstva za finance, za javno upravo ter za okolje in prostor so septembra 2016 izdala Sistemska priporočila za izboljšanje sistema za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča (Sistemska priporočila NUSZ), oktobra 2016 je bil izveden posvet, 15. 6. 2017 je ponovni posvet organizirala tudi Skupnost občin Slovenije, dodaten posvet pa bo organiziran 11. 7. 2017.

Slednje ministrstva izvajajo z namenom, da bi občine imele dovolj ustreznih informacij in na ta način lahko pravočasno zagotovile ustrezne pravne osnove za obračun NUSZ za leto 2017, ki je pomemben javnofinančni prihodek občine.

Celoten dopis MOP prilagamo na tej povezavi.

Predlog Uredbe o upravnem poslovanju 2/2

Ministrstvo za javno upravo nam je v pregled posredovalo Predlog Uredbe o upravnem poslovanju. Predlog Uredbe nam ponovno posredujejo v pregled, saj je pri medresorskem usklajevanju prišlo do več sprememb, s katerimi še občine niso bile seznanjene.  Ker želijo občine seznaniti z vsemi spremembami, so nam predlog ponovno posredovali v pregled.

Besedilo uredbe si lahko pogledate na spodnjih povezavah.

Osnutek Uredbe o upravnem poslovanju – spremembe

Predlog Okvir načrta klasifikacijskih znakov

 

Vaše predloge in pripombe prosim posredujte na naslov miha.mohor@skupnostobcin.si najkasneje do ponedeljka 10. julija 2017.

Strategija razvoja nevladnih organizacij in prostovoljstva 2/3

Obveščamo vas, da je na straneh e-demokracije objavljena Strategija razvoja nevladnih organizacij in prostovoljstva, katere cilj je opredelitev in uskladitev ukrepov, ki bodo prispevali k temu, da bodo nevladne in prostovoljske organizacije, kot eden od ključnih gradnikov civilne družbe, prispevale k uresničevanju načel pluralnosti in demokracije v družbi.

Strategija se nanaša na razvoj nevladnih organizacij in pri tem sledi širše sprejeti opredelitvi, po kateri je NVO vsaka organizacija, ne glede na svojo pravno organizacijsko obliko, ki je pravna oseba zasebnega prava, njeni ustanovitelji pa so izključno domače ali tuje fizične ali pravne osebe zasebnega prava, je nepridobitna, neprofitna in neodvisna od državnih organov, političnih strank ali gospodarskih subjektov ter v kolikor izvaja pridobitno dejavnost, mora biti ta povezana z njenimi nameni ali cilji. Tej opredelitvi v Sloveniji ustrezajo društva, zavodi in ustanove.

Vljudno vas prosimo, da nam vaše komentarje in pripombe posredujete na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si, najkasneje do 12.7.2017.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvršbi in zavarovanju 2/4

Ministrstvo za pravosodje je na podlagi prejetih pripomb v strokovnem in medresorskem usklajevanju pripravilo novo delovno gradivo Predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvršbi in zavarovanju.  Temeljni cilji predloga zakona ostajajo enaki in so tako:
– ureditev postopkovnih pravil za učinkovitejše izvajanje uredb Evropske unije,
– modernizacija izvršilnega postopka na nepremičnine z namenom doseči boljšo in hitrejšo prodajo nepremičnin in hkrati zagotoviti boljše pravno varstvo tako socialno ogroženih dolžnikov kot tudi kupcev, ki kupujejo nepremičnine v izvršilnem postopku ter
– pospešitev izvršilnega postopka in omejevanje možnost zlorab in neupravičenih postopkov izvršbe.

Besedilo novega besedila si lahko preberete TUKAJ.

Vljudno vas naprošamo za vaš odziv najkasneje do srede, 26.7.2017 na naslov info@skupnostobcin.si.

Osnutek Zakona o spodbujanju investicij 2/5

 

Sporočamo vam, da je MGRT objavil osnutek Zakona o spodbujanju investicij. V namen oblikovanja predpisa, smo na Skupnosti občin Slovenije predhodno že zbirali pripombe občin članic, ki so bile posredovane ministrstvu, osnutek pa je bil predstavljen tudi Predsedstvu SOS. Posredovane predloge bodo obravnavali skupaj z ostalimi prejetimi predlogi v sklopu javne razprave. Ministrstvo načrtuje medresorsko usklajevanje v mesecu septembru in obravnavo na Vladi RS v mesecu oktobru.

Vljudno vas naprošamo, da nam vaše pripombe, v kolikor jih še niste posredovali, pošljete na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si, najkasneje do 28.7.2017. 

 

POVPRAŠEVANJE

Pravilnik/odlok o izvajanju video nadzora na javnih površinah 3/1

Na Skupnost občin Slovenije se je obrnila občina članica z vprašanjem vezanim na izvajanje video nadzora na javnih površinah. Občino zanima:

»V Občini pripravljamo pravilnik/odlok o video nadzoru javnih površin. Prosili bi vas, če nam lahko posredujete primere že obstoječih pravilnikov/odlokov ostalih občin, ki bi jih uporabili kot osnutek.«

V skladu z navedenim vljudno naprošamo občine, ki imate sprejet tak pravilnik/odlok za posredovanje le-tega na naslov alja.babic@skupnostobcin.si do srede, 12.7.2017.

Kriteriji in merila za podeljevanje nagrad in imenovanje ulic 3/2

Skupnost občin Slovenije je s strani občine članice prejela prošnjo po posredovanju informacij glede določitve kriterijev oz meril za podeljevanje naziva častnih članov, občinskih/županovih nagrad, za imenovanje ulic.

In sicer:
»Zanima nas kako imajo občine (še posebej Mestna občina Ljubljana, Mestna občina Maribor, Mestna občina Velenje, Mestna občina Murska Sobota, Občina Piran in Mestna občina Koper) določene kriterije oz. merila za podeljevanje:

1. naziva častni občan

2. za občinske nagrade – zlate

3. za županove nagrade – srebrne

4. za imenovanje ulic, trgov in parkov.«

Odgovore sodelujočih občin si lahko preberete TUKAJ.

Lastninska pravica/najemnina za pokopališča 3/3

Na Skupnost občin Slovenije se je obrnila občina članica z vprašanjem vezanim na zemljišča, na katerih stoji pokopališče.

Občino je zanimalo ali ima katera od občin nepremičnine, na katerih stoji pokopališče zgolj v najemu ali pa je na takih nepremičninah pridobila lastninsko pravico šele pred kratkim, ter višina mesečne najemnine oziroma uporabnine za take nepremičnine oziroma cena po kateri so bila taka zemljišča odkupljena.

Odgovore, ki smo jih zbirali do 4.7.2017 lahko najdete s klikom tukaj.

Nakup in uporaba električnega službenega vozila 3/4

Skupnost občin Slovenije je prejela prošnjo občine članice po pridobitvi izkušenj občin glede nakupa in uporabe električnega službenega vozila. Občina namreč načrtuje nakup novega električne vozila, ki bi ga poleg službenih poti (opravkov po občini) namenila tudi za brezplačen prevoz oseb naseljenih v odročnih krajih, starejših oseb , ipd.

Zato je občina prosila za informacije, kakšna je že ustaljena praksa drugod po občinah v Sloveniji:

  • Kako so izpeljali nakup električnega vozila (metoda nakupa, katero vozilo imajo v uporabi, kako so zadovoljni z uporabo)
  • Kakšne so prednosti in kakšne slabosti take uvedbe električnega vozila
  • Kakšen procent prihrankov so ugotovili (električno vozilo napram klasičnemu vozilu) na letni ravni.

Izkušnje občin si lahko preberete TUKAJ.

DOGODKI SOS

12.9. / Predstavitev novega Zakona o športu 4/1

Skupnost občin Slovenije v sodelovanju z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport ter Vido Mihelčič, upokojeno inšpektorico za šport organizira posvet za zaposlene na občinah, na katerem bo predstavljen nov Zakon o športu ter vloga in pristojnosti inšpektorata, vezane na lokalne skupnosti.

V novem Zakonu o športu, je število novosti, ki se tičejo občin, saj je z zakonom opredeljen javni interes na področju športa, določeni so pogoji za letne programe športa na lokalnem nivoju in pogoji za sofinaciranje športa na lokalnem nivoju.

Posvet bo izveden v torek 12. septembra v prostorih Avstria Trend Hotela v Ljubljani.

Predavateljem je možno zastaviti dodatna individualna vprašanja, katera lahko tudi predhodno zapišete spodaj.

Vabilo s programom se nahaja TUKAJ.

13.9. / Kulturno-umetnostna vzgoja, kulturni turizem in vključevanje mladih 4/2

Skupnost občin Slovenije in Ministrstvo za kulturo organizirata razširjeno sejo komisije za kulturo, turizem in mladinsko politiko na temo KULTURNO-UMETNOSTNA VZGOJA, KULTURNI TURIZEM IN VKLJUČEVANJE MLADIH, ki bo potekala 13.9.2017 s pričetkom ob 9.30 uri, Razstavišče MO Maribor, Grajska ulica 7, 2000 Maribor. Seja je odprta za zainteresirane predstavnike občin. Vabilo s programom 

Izkušnje kažejo, da je povezovanje in sodelovanje različnih deležnikov zelo pomembno, da lahko skupaj zmoremo in dosežemo več, tako na nacionalni kot lokalni ravni. Namen našega srečanja je skupni razmislek o možnostih razvoja načrtne kulturno-umetnostne vzgoje, kulturnega turizma in vključevanja mladih ter iskanje stičnih točk med njimi.

Kulturno-umetnostna vzgoja je medresorsko področje, ki povezuje kulturo ter vzgojo in izobraževanje (tako formalno kot neformalno in priložnostno). V prvem delu programa, ki ga pripravljamo v sodelovanju s predstavniki Ministrstva RS za kulturo (MK), bomo skozi primere dobrih praks predstavili možnosti za razvoj kulturno-umetnostne vzgoje ter spoznali, zakaj je pomembno, da tako na nacionalni kot na lokalni ravni spodbujamo tesnejše sodelovanje med vzgojno-izobraževalnimi zavodi in profesionalnimi kulturnimi ustanovami oziroma umetniki.

Analiza stanja ponudbe kulture v Sloveniji in njenega sodelovanja s turizmom je v preteklih letih pokazala, da delujeta področji pretežno vsako zase, čeprav se obe zavedata, da bi tesnejše sodelovanje obema stranema koristilo. Obenem je analiza pokazala pomanjkanje kadra, ki bi bil usposobljen za profesionalno trženje kulturnega turizma, kar predstavlja priložnosti za vključevanje mladih, tako v oblikovanje zanimivih turističnih ponudb kakor tudi ustvarjanje novih delovnih mest. S predstavitvijo načrtov za razvoj kulturnega turizma, prikazom pogleda lokalnih skupnosti na to področje in predstavitvijo nekaj primerov razvijajočih se projektov na tem področju želimo nakazati možnosti za boljše in vključujoče sodelovanje pri razvoju integralnih turističnih storitev na področju kulturnega turizma. Razprave ob zaključku vsakega izmed sklopov bodo nudile možnost, da skupaj raziščemo nove možnosti za sodelovanje na lokalni, regionalni in nacionalni ravni.

13.9. / VABILO Tradicionalno mednarodno srečanje občin na MOS 4/3

Celjski sejem d.d., Mestna občina Celje in Skupnost občin Slovenije vas vabimo, na TRADICIONALNO MEDNARODNO SREČANJE OBČIN na 50. MOS, ki bo v sredo,
13. septembra 2017 ob 10. uri v Mali kongresni dvorani.

Jubilejni 50. MOS, ki bo letos v Celju od 12. do 17. septembra, se ponaša s prvo državo partnerico v zgodovini sejma Hrvaško, kar izhaja iz dobrega gospodarskega sodelovanja med državami in odpira nove priložnosti. Celjski sejem d.d., Mestna občina Celje in Skupnost občin Slovenije smo zato letos k sodelovanju na tradicionalnem srečanju občin na MOS povabili stanovske kolege iz sosednje Hrvaške in vas skupaj z Udrugo gradova u Republici Hrvatskoj vabimo,
da se nam pridružite v sredo, 13. septembra 2017. Naslov letošnjega srečanja in s tem rdeča nit naše razprave bo:
Pametna mesta in skupnosti – resničnost ali fikcija?

VABILO ZA ŽUPANJE

 

VABILO ZA ŽUPANE 

 

15.9. / Napredne občine Slovenije: lokalnim skupnostim prijazni proračuni 4/4

Pametno zasnovan proračun je najbolj učinkovit način, da lokalna skupnost hkrati doseže visoko kakovost življenja, gospodarski napredek in ohranjeno okolje.

Vabljeni, da si rezervirate datum nacionalnega posveta Napredne občine Slovenije: lokalnim skupnostim prijazni proračuni, ki bo potekal 15. septembra v Ljubljani, organizira pa ga Umanotera v sodelovanju s Skupnostjo občin Slovenije.

Gostje posveta bodo Violeta Bulc, evropska komisarka za promet; Sven Schade, Generalni direktorat za okolje, Evropska komisija; Hans-Wolf Zirkwitz, mesto Stuttgart, osrednji del programa pa bo okrogla miza naprednih slovenskih občin – kako jim je uspelo in kako bi lahko bili še boljši? Predstavile se bodo Občina Idrija, Občina Ajdovščina, Občina Škofja Loka, Goriška lokalna energetska agencija – GOLEA in Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU.

Na posvetu boste spoznali koristi lokalnim skupnostim prijaznega proračuna in se seznanili s političnimi smernicami, ki osmišljajo celovit koncept k trajnostnim ciljem usmerjenega proračuna. Predstavljeni bodo viri financiranja ukrepov trajnostnega lokalnega razvoja ter navdihujoče domače in tuje dobre prakse.

Posvet je namenjen županom, direktorjem občinskih uprav in odgovornim za pripravo proračuna; združenjem občin; občinskim javnim službam in javnim zavodom; razvojnim in energetskim agencijam; razvijalcem politik trajnostnega razvoja in odločevalcem na nacionalni in lokalni ravni; strokovni in znanstveni javnosti; predstavnikom nevladnih organizacij ter vsem, ki jih zanima lokalna samouprava.

Več informacij o posvetu je na voljo tukaj.

Obvezne prijave sprejemajo na prijavnici

Udeležba na posvetu je brezplačna. Prevajanje iz angleškega jezika bo zagotovljeno. Več informacij pri Gaji Brecelj na 01 439 7100, gaja@umanotera.org. 

 

DOGODKI DRUGIH

11.7./ Čezmejni dialog z evropsko komisarko Violeto Bulc: mnenja in predlogi o prihodnosti EU 5/1

Letos EU praznuje 60 let svojega nastanka. Veliko stvari je, na katere smo lahko v Evropi upravičeno ponosni, mnogo koristi zdaj dojemamo kot samoumevne. Obenem je Unija znova na razpotju. Tudi zato, ker jo prvič zapušča ena od članic. Številni globalni in notranji izzivi terjajo premislek o prihodnji poti sedemindvajseterice. Zdi se, da temeljne vrednote, zapisane v pogodbi o EU, države in državljani dojemamo različno. Od povezave imamo različna pričakovanja. Mnogi so prepričani, da nam »Bruselj« diktira, kako naj živimo, po drugi strani pa od »Bruslja« terjajo, da ukrepa, čeprav za to marsikje EU (še) nima pristojnosti. Jasno je, da mnogih izzivov države ne morejo reševati vsaka zase, a iz različnih razlogov oklevajo.

Evropska komisija je 1. marca letos predstavila svoj premislek o tem, kako bi lahko EU izgledala v prihodnosti. Bela knjiga je prerez stanja in izzivov in osnova za razpravo z državami, parlamenti, lokalnimi organizacijami, gospodarstvom in državljani, da v EU dosežemo čim širši konsenz o tem, kako želimo živeti v prihodnje.

V torek, 11. julija 2017 ob 18. uri bo na Trgu Evrope/Piazza della Transalpina, Nova Gorica/Gorica potekal čezmejni dialog z evropsko komisarko za promet VIOLETO BULC, katerega tema bo prihodnost EUBela knjiga o prihodnosti EU.

Čezmejni dialog z državljani bo potekal na meji med Slovenijo in Italijo, kar predstavlja dodatno priložnost za izmenjavo mnenj o čezmejnih vprašanjih, pa tudi razpravo o prihodnosti Evrope ter različnih scenarijih našega skupnega življenja v bodoče.

Na dogodek se morate obvezno prijaviti prek spletne povezave.

12.7./ Javna obravnava osnutka Akcijskega načrta za obnovljive vire energije 2010-2020 (posodobitev 2017) 5/2

Ministrstvo za infrastrukturo je javno razgrnilo osnutek Akcijskega načrta za obnovljive vire energije za obdobje 2010-2020 (posodobitev 2017) in okoljsko poročilo. Gradivo je javno razgrnjeno v digitalni obliki na spletnih straneh Ministrstva za infrastrukturo do 21. 7. 2017. V tem času ima javnost pravico podati pripombe in predloge na plan in okoljsko poročilo, ki jih do 21. 7. 2017 sprejemajo na e-naslovu: gp.mzi@gov.si.

Javna obravnava osnutka Akcijskega načrta za obnovljive vire energije 2010-2020 (posodobitev 2017) in okoljskega poročila bo potekala 12. 7. 2017 s pričetkom ob 17:00 v Konferenčni dvorani Ministrstva za infrastrukturo, 1. nadstropje, Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana.

Vabilo.

VLADA RS

142. redna seja 6/1

Predlog novele Zakona o vrtcih

Vlada RS je določila besedilo predloga novele Zakona o vrtcih, ki državljankam in državljanom prinaša določene ugodnosti. Z namenom, da bi še povečali delež vključenosti predšolskih otrok v vrtce v letu pred vstopom v osnovno šolo, predlagane zakonske rešitve predvidevajo financiranje krajših programov iz državnega proračuna. Za otroke, ki iz različnih razlogov niso vključeni v vrtec, bo tako z novelo omogočeno brezplačno obiskovanje krajših programov v obsegu 240 ur letno. V ta namen bo moralo ministrstvo v letu 2018 zagotoviti 600.000 evrov, v proračunu za leto 2019 pa 2 milijona evrov.

Novela predvideva preimenovanje strokovnega delavca, sedanjega pomočnika vzgojitelja v vzgojitelja predšolskih otrok – pomočnika vzgojitelja.

Poleg tega omogoča organiziranje oddelkov javnega vrtca pri visokošolskih zavodih, ki izvajajo študijski program predšolske vzgoje, pa tudi organiziranje enote ali oddelka javnega vrtca v prostorih gospodarske družbe.

Poenostavljen bo postopek za znižano plačilo vrtca, med drugim daje tudi več avtonomije občinam pri določitvi roka za vključevanje otrok v vrtec s centralnega čakalnega seznama. Novela predvideva, da subvencija staršem pripada z dnem vključitve otroka v vrtec, če jim pravica do znižanega plačila vrtca v skladu z novo odločbo pristojnega centra za socialno delo pripada najpozneje 60 dni po dnevu vključitve otroka v vrtec. Na ta način se bo staršem pravica do subvencije vrtca, ki jim pripada v skladu z Zakonom o vrtcih, lahko priznavala ves čas vključitve otroka v vrtec, četudi bodo vlogo oddali z enomesečno zamudo.

Predlog Zakona o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti

Vlada RS je sprejela predlog Zakona o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti. S predlaganim zakonom se v slovenski pravni red prenaša Direktiva o določitvi temeljnih varnostnih standardov za varstvo pred nevarnostmi zaradi ionizirajočega sevanja (EU BSS direktiva – Basic Safety Standards).

Poglavitne novosti, ki jih prinaša novi zakon so posledica novih temeljnih varnostnih standardov na področju varstva pred sevanji.

Sprememba Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo 

Vlada RS je sprejela Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo.

V uredbi je v skladu z direktivo 2015/720/EU glede zmanjšanja potrošnje lahkih plastičnih nosilnih vrečk določen okoljski cilj, in sicer da se do 31. 12. 2019 zmanjša letna raven potrošnje lahkih plastičnih nosilnih vrečk pod 90 takih vrečk na osebo in pod 40 lahkih plastičnih nosilnih vrečk na osebo do 31. 12. 2025. S 1. 1. 2019 bodo na vseh prodajnih mestih blaga ali izdelkov prepovedane brezplačne plastične nosilne vrečke ne glede na debelino njihove stene, in sicer kot ukrep za spodbujanje trajnega zmanjšanja potrošnje lahkih plastičnih nosilnih vrečk, za hkratno preprečevanje splošnega povečanja proizvodnje embalaže in za dosego okoljskega cilja zmanjševanja potrošnje lahkih plastičnih nosilnih vrečk. Iz vseh ukrepov so izvzete zelo lahke plastične nosilne vrečke, ki so namenjene za primarno embalažo svežih živil, ki niso predpakirana. Skladno z direktivo se v uredbi ureja tudi ozaveščanje potrošnikov na institucionalni ravni.

V uredbi se ureja tudi poročanje Komisiji o potrošnji lahkih plastičnih nosilnih vrečk. Z namenom sporočanja podatkov o ravnanju z odpadno embalažo se pripravlja tudi sprememba Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne embalaže, in sicer z določitvijo zavezancev za sporočanje posebnih podatkov o dajanju plastičnih nosilnih vrečk v promet in podatkov, ki jih bodo ti zavezanci sporočali.

Uredba o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini

Vlada RS je izdala Uredbo o dopolnitvi Uredbe o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini.

Predlagana uredba vsebuje spremembo in dopolnitev 25. člena, katerega vsebina se nanaša na povračilo stroškov vpisnine/šolnine javnim uslužbencem pri vpisu njihovih otrok v vrtec oziroma osnovno ali srednješolsko izobraževanje v ustrezni šoli z mednarodnim programom v državi sprejemnici v šolskem letu 2017/2018.

Vlada lahko na predlog pristojnega ministrstva posameznemu javnemu uslužbencu iz upravičenih razlogov določi povračilo stroškov v višjem znesku za obdobje obiskovanja vrtca oz. predšolskega izobraževanja ali izobraževanja otroka v ustrezni šoli z mednarodnim programom in sicer najdlje za obdobje napotitve javnega uslužbenca, če otrok biva z javnim uslužbencem v tujini.

Predlog Uredbe o spremembi Uredbe o določitvi obmejnih problemskih območij

Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 20/11, 57/12 in 46/16; v nadaljnjem besedilu: zakon) v 22. členu določa dodatne ukrepe za obmejna problemska območja, ki so sicer opredeljena v 24. členu zakona. Zakon v prvem odstavku 24. člena določa, da Vlada RS z uredbo natančneje določi merila za določitev obmejnih problemskih območij in seznam občin, ki ta merila izpolnjujejo.

Uredba o določitvi obmejnih problemskih območij (Uradni list RS, št. 22/11, 97/12 in 24/15; v nadaljnjem besedilu: uredba) v 5. členu določa, da Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo vsaki dve leti preverja vrednosti meril iz uredbe in ob spremembah podatkov, ki narekujejo drugačno uvrstitev občin med obmejna problemska območja, pripravi predlog spremembe uredbe.

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je v letu 2017 preverilo vrednosti meril iz uredbe in ugotovilo spremembo uvrstitev občin med obmejna problemska območja. S spremembo uredbe se spremeni 4. člen uredbe, s katerim se na podlagi novih izračunov meril določijo občine, ki spadajo med obmejna problemska območja. Ugotovili so, da je v Sloveniji 85 občin, ki se jih uvršča med obmejna problemska območja. Glede na leto 2015 ni nobena občina izgubila statusa, pridobili pa sta ga občini Gornji Grad in Makole zaradi dodanih meril ob spremembi zakona.

Uresničevanje Dogovora o izvajanju programov in nalog po ZGMRS 

Vlada RS se je seznanila z uresničevanjem Dogovora o izvajanju programov in nalog po Zakonu o glavnem mestu Republike Slovenije (ZGMRS).

Vlada na predlog Ministrstva za zdravje dopolnjuje Dogovor med Vlado RS in Mestno občino Ljubljana v skladu s 5. členom ZGMRS za obdobje 2016 – 2018 s štirimi projekti.

Ministrstva nadaljujejo z aktivnostmi za realizacijo Dogovora o izvajanju programov in nalog po ZGMRS in Ministrstvu za javno upravo redno poročajo o izvajanju programa in nalog.

Sklep Vlade RS iz 7.12.2016 v drugi točki nalaga ministrstvom, da vodijo vse potrebne aktivnosti za realizacijo dogovora in da Ministrstvu za javno upravo redno poročajo o izvajanju programov in nalog iz dogovora. Eno leto po podpisu dogovora je Ministrstvo za javno upravo pripravilo drugo poročilo o izvajanju dogovora.

Iz drugega poročila izhaja, da je od skupno 34 projektov 9 projektov zaključenih ali realiziranih. Preostalih 25 projektov je v različnih fazah realizacije. Na predlog Ministrstva za zdravje so v prilogo k Dogovoru dodani še štirje novi projekti.

(Vir: Vlada RS, UR)

AKTUALNI RAZPISI

Drugi javni razpis za dejavnosti sodelovanja lokalnih akcijskih skupin 7/1

V Uradnem listu je bil dne, 28. 4. 2017 objavljen 2. javni razpis iz naslova podukrepa 19.3 Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine, za leto 2017. Javni razpis je namenjen sofinanciranju stroškov lokalnih akcijskih skupin (v nadaljevanju LAS), ki nastanejo pri izvajanju operacij sodelovanja.

Za operacije sodelovanja LAS je razpisanih 1,5 mio EUR nepovratnih sredstev. Vnos prijavnega obrazca v elektronski sistem in vložitev vloge na javni razpis poteka do vključno 31. 7. 2017 do 24 ure.

Razpisa Sklada Finančnega mehanizma EGP in Norveškega finančnega mehanizma za zaposlovanje mladih 7/2

V okviru razpisa Sklada Finančnega mehanizma EGP in Norveškega finančnega mehanizma za zaposlovanje mladih lahko preverite možnost sofinanciranja projektov s področja zaposlovanja mladih

Ciljna skupina Sklada za zaposlovanje so mladi med 15. in 29. letom starosti. Prav tako ciljna skupina vključuje dolgotrajno brezposelne, nizko kvalificirane osebe, delovno neaktivne ženske, ki skrbijo za otroke ali osebe, ki ne zmorejo skrbeti zase, etnične manjšine, vključno s pripadniki romske skupnosti, prosilce za azil, osebe z motnjami v duševnem razvoju ter invalide.

Višina sredstev v okviru Sklada, ki je na voljo projektom, znaša 60 milijonov evrov.

Rok za oddajo vlog za Javni razpis  je 1. avgust 2017.

Več informacij v zvezi z javnim razpisom in samim postopkom lahko dobite na spletni strani Sklada za zaposlovanje mladih (www.eeagrants.org/fundforyouthemployment), pri nosilcu Sklada na elektronskem naslovu eeagrants@ecorys.com ali po telefonu na številkah +48 22 339 45 40, +39 05 22 501 157 ali +35 92 491 75 18.

Javni razpis za dodeljevanje ugodnih posojil občinam v letu 2017 7/3

Javni sklad Republike Slovenije za regionalni razvoj in razvoj podeželja, vabi vse vlagateljice, da na podlagi objavljenega Javnega razpisa za dodeljevanje ugodnih posojil občinam – CS 2016 (Ur.l. RS, št. 18 z dne 14. 4. 2017) oddajo vlogo za pridobitev ugodnega posojila, namenjenega financiranju projektov občinske in regionalne javne infrastrukture. Upravičeni stroški so nakup zemljišč, gradnja in rekonstrukcija ter v okviru tega tudi gradbeni nadzor, nakup objektov ter opreme (rabljena oprema ne sme biti starejša od 5 let), stroški priprave investicijskih študij in projektov, če so sestavni del prijavljenega projekta in lahko nastanejo od vključno 1. 1. 2016 dalje. Višina razpoložljivih posojil je 6.000.000,00 EUR. Rok za prijavo je do porabe razpoložljivih sredstev, najdlje pa do 12. 9. 2017. Razpisna dokumentacija je dosegljiva s klikom tukaj.  

Konvencija županov razpisuje financiranje twinning programov 7/4

Konvencija županov za podnebje in energijo ponuja mestom, regijam in pokrajinam po vsej Evropi priložnost, da sodelujejo v twinning izmenjavah, katerih namen je povečati zmogljivosti in znanje lokalnih oblasti za ublažitev učinkov in prilagajanje podnebnim spremembam.

Program je odprt za vse podpisnice konvencije županov ter vse občine, ki še niso del Konvencije županov, pod pogojem, da se pridružijo pobudi pred njihovim prvim twinning obiskom. Razpis omogoča lokalnim oblastem, da sodelujejo v dveh vrstah izmenjav: mentorstvo in izmenjave med posamezniki. Na razpisu bo financiranih skupno 6 izmenjav za občine in 1 izmenjava za pokrajine in regije. Lokalni in regionalni organi, ki se zanimajo za sodelovanje, se morajo prijaviti najkasneje do 15. septembra 2017 do 17.00 ure, tako da izpolnijo ustrezen spletni prijavni obrazec. Razpisno dokumentacijo za občine najdete na naslednjih povezavah: poziv, izbirni kriteriji, spletni prijavni obrazec.

Javni natečaj Evropske komisije za nagrado "#BeInclusive EU Sport Awards" 7/5

Obveščamo vas, da je Evropska komisija razpisala natečaj za nagrado #BeInclusive EU Sport Awards”, preko katere bo nagradila organizacije oziroma projekte, ki uporabljajo moč športa, da bi povečale socialno vključenost marginaliziranih skupin prebivalstva. Evropska komisija v okviru natečaja vabi vse organizacije v Evropski uniji, javne ali zasebne, komercialne ali neprofitne, ki so uspešno razvile športne projekte, katerih cilj je socialno vključevanje, da predložijo svoje pobude in projekte. Projekti bodo ovrednoteni glede na njihov vpliv, sposobnost prenašanja (replikativnosti) in inovativnost.
Rok za prijavo je 15. september 2017.
Več informacij o natečaju je dostopnih na povezavi: https://ec.europa.eu/sport/be-inclusive.

Razpis ROMACT TCC 7/6

V okviru programa ROMACT je objavljen nov poziv, s katerim se želi lokalnim oblastem pomagati pri integraciji oseb iz marginaliziranih skupin, še posebej nedržavljanom iz romske skupnosti. Njegov namen je podpora transnacionalnim delovnim obiskom pod Modulom C. NA razpolago je skupno 100.000 €, največji finančni obseg posamezne vloge pa je 25.000 €. Več o razpisu lahko najdete tukaj (priloga 1, priloga 2, priloga 3). Za vsa vprašanja se lahko obrnete na naslov romact@coe.int. Rok za oddajo vlog je 15. september 2017.

2,8 miljona € razpisanih nepovratnih sredstev za vzpodbujanje tesnejšega sodelovanja med akterji v kmetijskem sektorju 7/7

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je 2. junija 2017 objavilo v Uradnem listu dva pomembna javna razpisa, katerih namen je podpreti projekte, ki spodbujajo sodelovanje med kmetijskimi gospodarstvi in drugimi akterji s ciljem razvoja lokalnih trgov in kratkih dobavnih verig ter diverzikacije dejavnosti na kmetiji v povezavi z izobraževanjem o okolju in hrani oziroma zdravstvenim, socialnim in invalidskim varstvom. Gre za prva javna razpisa, ki sta objavljena v okviru ukrepa Sodelovanje, ki se financira iz Programa razvoja podeželja RS 2014–2020 (PRP 2014–2020). Skupaj je za tovrstne projekte sodelovanja, ki so velika novost in priložnost v okviru politike razvoja podeželja, razpisanih 2,8 milijona nepovratnih javnih sredstev.

Razpisa sta objavljena na:  http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/.
Oddaja vlog na oba javna razpisa je možna od 26. 6. 2017 do 29. 9. 2017, do 24. ure.

Najava in vabilo k sodelovanju v Mesecu prostora, oktobra 2017 7/8

Ministrstvo za okolje in prostor vabi k sodelovanju v Mesecu prostora 2017, ki bo letos oktobra potekal že četrto leto zapored, tokrat na temo zelene infrastrukture, z osrednjim sloganom »Zeleni prostor povezuje«. 
Obširnejše informacije o Mesecu prostora 2017 so na voljo na spletnem naslovu: http://www.mop.gov.si/si/mesec_prostora_2017/. Vabimo vse, ki načrtujete ali bi želeli v navedenem času organizirati dogodke, da se obrnete na naslov prostor.mop@gov.si in sporočite svoje namene oz. povprašate za več informacij.
Rok za prijavo dogodkov in dejavnosti je 29. september 2017.

Javni natečaj za pridobitev naziva “Branju prijazna občina” 7/9

Naziv Branju prijazna občina, ki ga podeljujeta Združenje splošnih knjižnic in Skupnost občin Slovenije, se v letu 2017 podeljuje prvič. Z nazivom želimo poudariti aktiven prispevek občine  za  izboljšanje bralne pismenosti, spodbujanje branja in razvoj bralne kulture v lokalni skupnosti.

V aktualnih tehnološko zelo spremenjenih razmerah je spodbujanje branja različnih ciljnih skupin prebivalstva in razvijanje dojemanja branja kot vrednote prav poseben izziv in pomembna naloga družbe kot celote.  Socialni in ekonomski uspeh posameznika in posledično celotne družbe je v veliki meri odvisen od stopnje bralne pismenosti. Raziskava Bralna kultura in nakupovanje knjig v RS iz leta 2014 je pokazala, da v Sloveniji število bralcev upada in da je branje premalo cenjena aktivnost posameznika.

S projektom Branju prijazna občina želijo splošne knjižnice v sodelovanju s Skupnostjo občin Slovenije in Ministrstvom za kulturo spodbuditi lokalne skupnosti k izvajanju ukrepov za  izboljšanje bralne pismenosti, spodbujanje branja in razvoj bralne kulture in k zavedanju, da je branje življenjska vrednota.

Glavni cilji projekta so:

  • uveljaviti pozitivno javno podobo branja;
  • izboljšati zavest o pomenu branja;
  • podpreti razvoj in izvajanje javno dostopnih programov in projektov za spodbujanje branja in pismenosti, ki potekajo na lokalni ravni in so namenjeni različnim ciljnim skupinam;
  • spodbujati in koordinirati programe ter projekte promocije branja;
  • spodbuditi občine k sprejemanju lokalnih strateških dokumentov za spodbujanje branja in razvoj bralne kulture;
  • spodbuditi občine k povzemanju primerov dobrih praks za ustvarjanje učinkovitega družbenega okolja za spodbujanje branja in razvoj bralne kulture;
  • spodbuditi sistematično vlaganje v promocijo branja in načrten razvoj bralne kulture na lokalnem nivoju.

Rok za oddajo prijav je 30. oktober 2017.

BESEDILO NATEČAJA IN PRIJAVNICA

plakat
letak
bralno znamenje

Razvojno-spodbujevalni program SID banke za financiranje občin 7/10

Obveščamo vas, da je na voljo specializiran program »Razvojno-spodbujevalni program SID banke za financiranje občin«, kjer so na podlagi namenskih virov Evropske investicije banke (EIB) in Razvojne banke Sveta Evrope (CEB) občinam na voljo ugodna, do 20-letna sredstva. Več informacij dobite tukaj.

Za več informacij se lahko obrnete tudi na SID Banko, oddelek za podjetja  na tel. 01 2007 480. Rok za oddajo vlog je do 31. 10. 2020 oz. do porabe sredstev programa.

Nameni za lokalno samoupravo, ki jih sofinancira Eko sklad 7/11

Eko sklad, slovenski okoljski javni sklad na svoji spletni strani objavlja javne pozive namenjene za lokalno samoupravo. Javni pozivi so objavljeni pod naslednjimi sklopi:

Pozivi bodo odprti do porabe sredstev oziroma do objave zaključka v uradnem listu. Več informacij o javnih pozivih najdete na spletni strani Eko sklada.

Dodatne informacije so na voljo tudi na brezplačni telefonski številki – 01 241 48 20, vsak ponedeljek, sredo in petek med 13.00 in 14.30 ter po elektronski pošti na naslovu ekosklad@ekosklad.si.

Kmalu razpis za WIFI4EU 7/12

S strani predstavništva Evropske komisije smo prejeli obvestilo, da bo Evropska komisija v kratkem pripravila razpis za sofinanciranje nakupa in postavitve omreme za WIFI. Evropska komisija s shemo WiFi4EU spodbuja brezplačen brezžični dostop do interneta povsod v Evropi za državljane in obiskovalce na javnih mestih, kot so parki, trgi, javne zgradbe, knjižnice, zdravstveni domovi in muzeji.

V shemi bodo lahko sodelovali subjekti z javnim poslanstvom, denimo občine, knjižnice, zdravstveni domovi itd. Sredstva sheme bodo namenjena nakupu opreme in kritju stroškov namestitve (javne točke za dostop do interneta), medtem ko bodo lokalni subjekti plačali stroške za povezljivost (internetna naročnina) in vzdrževanje opreme.

Lokalne organe bo to spodbudilo k razvoju in promociji svojih digitalnih storitev na različnih področjih, denimo e-uprava, e-zdravje in e-turizem.

Celotno objavo in več informacij si lahko pogledate na tej povezavi.

NOVICE DRUGIH

Poročilo o izvajanju Aarhuške konvencije (2017) 8/1

Ministrstvo za okolje in prostor je na podlagi predlogov in pripomb javnosti ter usklajevanj z drugimi resorji, Varuhom človekovih pravic RS in Informacijskim pooblaščencem pripravilo končno Poročilo o izvajanju Aarhuške konvencije (Konvencija o dostopu do informacij, udeležbi javnosti pri odločanju in dostopu do pravnega varstva v okoljskih zadevah).

Poročilo v slovenskem jeziku 
Poročilo v angleškem jeziku

© Moralne avtorske pravice ima Skupnost občin Slovenije. Noben del tega gradiva se ne sme reproducirati ali kopirati v karšnikoli obliki: grafično elektronsko ali mehanično, kar vklučuje (ne da bi bilo omejeno) fotokopiranje, snemanje, skeniranje ali katerekoli druge oblike reproduciranja brez pisnega dovoljenja Skupnosti občin Slovenije. Reprodukcija ali kopiranje je dovoljeno izključno za potrebe Sekretariata Skupnsti občin Slovenije ali občin članic SOS.