V PRIHODNJEM TEDNU PRAZNUJETA OBČINSKI PRAZNIK OBČINI PIRAN IN PUCONCI.

ISKRENE ČESTITKE!

SEKRETARIAT SOS

NOVICE SOS

Ustanovljeno je partnerstvo za zeleno gospodarstvo 1/1

V ponedeljek, 3. oktobra 2016, je na Brdo pri Kranju potekalo konstitutivno srečanje Partnerstva za zeleno gospodarstvo Slovenije, ki so se ga udeležili tudi predstavniki Skupnosti občin Slovenije.

Zeleno gospodarstvo je dolgoročna strateška usmeritev Slovenije in predstavlja priložnost za razvoj novih zelenih tehnologij in storitev, odpiranje zelenih delovnih mest, učinkovitejše upravljanje z naravnimi viri, promocijo in razvoj slovenskega znanja. V partnerstvo so bili vabljeni vsi deležniki, še posebej iz vrst gospodarstva, lokalnih skupnosti, stroke in civilne družbe, ki želijo aktivno sodelovati in prispevati k sooblikovanju rešitev in drugih aktivnosti prehoda v zeleno gospodarstvo.

Srečanje je vodil državni sekretar v Kabinetu predsednika vlade Tadej Slapnik, ki je tudi vodja medresorske delovne skupine za prehod v zeleno gospodarstvo.

Na srečanju so sodelovali državni sekretarji z Ministrstva za infrastrukturo Klemen Potisek, z Ministrstva za javno upravo Tanja Bogataj, z Ministrstva za finance Tilen Božič, z Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo Aleš Cantarutti, z Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Tanja Strniša, iz Službe vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko Franc Matjaž Zupančič ter direktorji direktoratov Ministrstva za okolje in prostor, udeležbo na dogodku pa je potrdilo tudi več kot 70 predstavnikov gospodarskih in obrtnih združenj (GZS, OZS, KGZS), predstavnikov Skupnosti občin Slovenije, javnih in zasebnih podjetij, ki delujejo na področju zelenega gospodarstva, predstavnikov Univerze v Ljubljani in Univerze v Mariboru, Inštituta Jožef Štefan ter predstavniki nevladnih organizacij (Ekologi brez meja, Umanotera, Circular Change,…).

 

Pogrebna in pokopališka dejavnost 1/2

Strokovni sodelavci SOS, ZOS, ZMOS, MOL in Zbornice komunalnega gospodarstva so se sestali na dveh delovnih sestankih, prvič 28. 9. 2016, kjer so se pogovorili o možnostih za pripravo zahteve za ustavno presojo Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti. Na drugem sestanku, ki je bil 4. 11. 2016, so z zunanjimi strokovnjaki s področja ustavnega prava to možnost pročili še bolj podrobno. Ugotovljeno je, da pripravljavci niso upoštevali raznolikosti občin in posledično različne sedanje ureditve pogrebne in pokopališke dejavnosti, ki glede na število prebivalcev zahteva drugačne ureditve. Prav zato je skladno z ZLS to izvirna pristojnost občin, saj gre za zadevo lokalnega pomena. Spremembe dosedanje ureditve bodo v posameznih občinah tudi znatno vplivale na občinske proračune, kar je nesprejemljivo. Ob vseh predvidoma ustavno spornih zadevah so pravni strokovnjaki prepoznali tudi pomanjklivosti novo sprejetega zakona, ki po njihovem mnenju zaradi pravnih praznin lahko povzroči nepopravljive škode. Strokovne službe bodo svojim organom odločanja priporočile razpravo in odločitev o sprejetju sklepa, da se pripravi in vloži ustavna presoja spornega zakona.

Z odločitvami organov odločanja SOS, ZOS in ZMOS, ki bodo sprejete predvidoma 26. 10. 2016, bom SOS občine seznanil.

Med tem, je resorno ministrstvo (MGRT) pozvalo asociacije k imenovanju članov v delovne skupine za pripravo podzakonskih aktov. Vabilu se bomo iz SOS odzvali.

Kdaj naj občine spremenijo svoje občinske akte?

Občine so v skladu z ZPPDej dolžne sprejeti nove predpise in uskladiti akte (akte, ki urejajo občinske javne službe, in druge odloke) v roku enega leta od uveljavitve novega zakona. V prehodnem obdobju (od uveljavitve zakona do sprejema novih občinskih predpisov) se zaradi neprekinjenega izvajanja dejavnosti obstoječi občinski predpisi še uporabljajo. Zato priporočamo, da občine s postopki priprave svojih predpisov pričnejo šele po sprejemu podzakonskih in drugih predpisov na ravni države.

Bolj podrobno o obveznostih občin v zvezi s spremembami občinskih predpisov na tej povezavi.

Prenova Strategije prostorskega razvoja Slovenije 1/3

V desetletju po sprejemu Strategije prostorskega razvoja Slovenije – SPRS (2004-2014) so se v Sloveniji, Evropi in svetu še okrepili nekateri že prej prisotni izzivi, kot so velika rast tokov dobrin, energije, informacij, kapitala ter globalizacija z vzponom novih gospodarstev, ki skupaj s kriznimi žarišči, gospodarsko krizo, migracijskimi tokovi in drugimi dejavniki zahtevajo ponovni premislek v slovenskih strateških usmeritvah glede velikih infrastruktur. Ministrstvo za okolje in prostor je v procesu priprave osnutka nove SPRS predvidelo tudi štiri fokusne skupine, ki bodo vsaka iz svojega zornega kota pogledale na prostorski razvoj do leta 50. Te fokusne skupine so:

 • funkcionalna urbana območja,
 • podeželje in zelena infratsruktura,
 • prostorske možnosti za nizkoogljično družbo ter
 • gorska in obmejna območja.

SOS je bil vabljen, da imenuje predstavnike v vse štiri fokusne skupine. 6. 10. 2016 se je kot prva sestala fokusna skupina prostorske možnosti za nizkoogljično družbo.

 

Široka mednarodna udeležba konferece o trajnostnem turizmu v Sloveniji 1/4

Letošnji svetovni dan turizma smo obeležili s posebnim dogodkom. Na vse večjo potrebo po trajnostnem razvoju in zeleni usmeritvi je opozarila mednarodna konferenca Global Green Destinations Day (GGDD), ki je 27. in 28. septembra potekala v Ljubljani, Zeleni prestolnici Evrope 2016. Na dvodnevni dogodek GGDD je prišlo 350 strokovnjakov in udeležencev iz različnih držav. Skupnost občin Slovenije si je kot eden izmed enajstih partnerjev dogodka prizadevala za promocijo dogodka in prisotnost slovenskih županov in županj ter drugih občinskih sodelavcev s področja turizma, saj je dogodek ponujal odlično priložnost za krepitev znanj in spoznavanj dobrih praks ter navezavo stikov in mreženje. Priznani strokovnjaki ob prisotnosti predstavnikov Svetovne turistične organizacije UNWTO, Svetovnega potovalnega in turističnega sveta WTTC, Združenja organizatorjev športnih in aktivnih potovanj ATTA, največjega britanskega potovalnega združenja ABTA, priznanih mednarodnih organizacij s področja trajnostnega razvoja, kot so Umanotera, The International Ecotourism Society TIES in Travelife, ter drugih so razpravljali o temah, pomembnih tako za turizem kot družbo in okolje. Na posebni slovesnosti so bile nagrajene najboljše prakse zelenega in trajnostnega turizma iz Slovenije in različnih koncev sveta.

V izjavi za javnost lahko preberete, kaj so o dogodku povedali minister Zdravko Počivalšek; Eva Štravs Podlogar, državna sekretarka na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, Mag. Maja Pak, direktorica Slovenske turistične organizacije; Petra Stušek, direktorica Turizma Ljubljana in drugi.

Projekt CircE pogojno že odobren 1/5

Nadzorni odbor Interreg Evropa je pogojno odobril 66 projektov, od 211 vlog, prejetih v okviru drugega razpisa za zbiranje predlogov. Med pogojno odobrenimi projekti je tudi projekt CircE, kjer je vključen tudi SOS, kot član mednarodnega konzorcija. O oddani vlogi za sofinanciranje projekta CircE smo poročali 20. maja, naj še enkat na kratko povzamemo vsebino:

Ideja projekta CircE je podpreti in izboljšati izvajanje obstoječih akcijskih načrtov za zeleno gospodarstvo. Zeleno in krožno gospodarstvo, ki spodbuja učinkovitost uporabe virov, daje podjetjem v zameno konkurenčno prednost zaradi posledičnih prihrankov pri stroških. Prav tako spodbuja razvoj novih dejavnosti in kakovostnih delovnih mest in zmanjšuje odvisnost od uvoza energije, surovin in blaga. Zato je postalo temeljni vir inovacij in mednarodne konkurenčnosti za podjetja, zlasti za MSP. Spodbujanje zelenega in krožnega gospodarstva predstavlja priložnost za spodbujanje trajnostne rasti.

Operativni program za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 -2020 je ključni izvedbeni dokument v Sloveniji, ki predstavlja prednostne cilje  naložb, kamor bo Slovenija vlagala sredstva kohezijske politike EU v programskem obdobju 2014-2020 s ciljem uresničevanja nacionalnih ciljev EU za leto 2020.

Operativni program vključuje tudi ukrepe za prehod k krožno gospodarstvo v okviru prednostnih osi 9, ki pokriva tudi prednostne naložbe v zvezi s strategijami CLLD. Tu lahko podpirajo dejavnosti, ki prispevajo k zmanjšanju emisij toplogrednih plinov in podpori vzpostavitvi nizkoogljičnih in “zero-waste” (nič odpadkov) skupnosti, s čimer se spodbuja okolju prijazno gospodarstvo, ki temelji na učinkoviti rabi virov. SOS bo prispeval k vsebini sodelovanja z zagotavljanjem ustreznih informacij o stanju v Sloveniji. Delili bomo najboljše prakse in pridobljene izkušnje z občinami. Naslovili bomo pristojne nacionalne institucije s predlogi za pripravo boljših politik in uporabo finančnih mehanizmov, ki bodo podpirale lokalno raven ter mala in srednja podjetja pri doseganju rezultatov krožnega gospodarstva. SOS v projektu prepoznava prednosti na področju učenja iz dobrih praks iz partnerskih regij, pridobivanju pregleda stanja priložnosti in ovir za krepitev usmerjenosti v krožno gospodarstvo, prenos znanja in uporabo doseženih rezultatov.

Poziv k izrazu interesa za sodelovanje v delovni skupini za pametno javno naročanje 1/6

Predsedstvo SOS se je na 12. redni seji, ki je potekala 7.9.2016 – v prostorih Mestne občine Velenje seznanilo s stanjem na projektu Greens. Za učinkovito spremljanje in izvajanje tako projektnih aktivnosti, kot tudi izven projektnih aktivnosti s področja javnih naročil občin članic SOS, predlaga ustanovitev delovne skupine za Pametno javno naročanje, katere naloge so:

 • spremljanje in sooblikovanje zakonodaje s tega področja
 • sodelovanje z MJU pri oblikovanju predlogov za skupna javna naročila (SJN), oz. vključevanju v njihova SJN – s predlogi – kriterijev, pomembnih za občine
 • priprava seznamov ponudnikov – za razna področja
 • izmenjava izkušenj, dobrih in slabih praks, oblikovanje predlogov za usposabljanja,
 • oblikovanje predlogov za skupno naročanje
 • priprava smernic za skupno službo na SOS
 • spremljanje aktualnih zadev na področju zelenega gospodarstva, krožnega gospodarstva v luči javnega naročanja.

V okviru projekta GreenS bodo organizirani predvidoma 4 poldnevni sestanki (4 ure), na katerih bo obravnavana aktualna tematika ZeJN. Sestanki bodo posneti in objavljeni kot video zapis.

Obrazec za evidentiranje je dostopen v Sekretariatu SOS, sasa.kek@skupnostobcin.si.

logo-768x379

EU greens logo

Posvet Aktualna vprašanja v zvezi z ZJN-3 1/7

20161005_103216V sredo, 5. oktobra 2016, je Skupnost občin Slovenije izvedla delovni posvet na temo Zakona o javnem naročanju (ZJN-3). ZJN-3 se sicer uporablja od 1.4.2016, v praksi pa so se že pojavile posamezne dileme, glede tega kaj pomeni uporaba določenega instituta.

Predavateljica, Milena Basta Trtnik, univ.dipl.prav., strokovnjakinja na področju javnega naročanja, koncesij in javno-zasebnega partnerstva in direktorica družbe Bonorum d.o.o., je pozornost namenila predvsem vprašanjem, ki se največ pojavljajo v praksi tj. glede evidenčnih postopkov, oblikovanja razlogov za izključitev in pogojev za sodelovanje, ESPD obrazcev, pojasnjevanja in dopolnitev ponudbe, podizvajalcev, …

Tekom posveta so udeleženci dobili tudi odgovore na konkretna vprašanja, ter bili seznanjeni z aktualno prakso sodišč.

Spoznavno srečanje SOS s Hrvaško skupnostjo županij 1/8

Med tem, ko je sodelovanje SOS s hrvaškimi kolegi, to sta Skupnost hrvaških mest in Skupnost hrvaških občin, že vzpostavljeno pred leti, je 5. oktobra 2016 v Zagrebu potekalo prvo spoznavno in delavno srečanje predstavnic SOS in Hrvaške skupnosti županij. Pobudo za srečanje so podali hrvaški kolegi na podlagi interesa do objavljenih vsebin na spletni strani SOS povezanih z odpiranjem podatkov javnega sektorja ter priročnika za odpiranje podatkov, pripravljenega na MJU, zato je bila vsebinska razprava povezana predvsem s tem področjem. Srečanje je potekalo tik pred njihovo tiskovno konferenco, na kateri so javnosti predstavili aplikacijo Odprti proračun – CROračun, ki predstavlja še en korak do večje transparentnosti poslovanja županijskih uprav.

Projekt “Odprtih proračun” je bil uveden zato, ker želijo prebivalcem na preprost in čitljiv način predstaviti informacije o proračunih vseh županij in jih obvesti o načinu in namenu odhodkov proračunskih sredstev. Uresničitev tega velikega projekta bo skušala doseči dva glavna cilja. Prvi cilj, da županije z enostavnimi aplikacijami, na popolnoma enoten način, odprejo in vizualizirajo županijske proračune, tako da imajo državljani lažji vpogled do teh podatkov. Poleg tega pa razvoj aplikacij omogoča županijskim upravam primerjavo lokalnih in regionalnih proračunov na vseh ravneh, kot tudi gospodarskih kazalcev, in tako spodbuditi konkurenčnost, povečati produktivnost in učinkovitost uprav županij in občin.

Hrvaški kolegi opozarjajo, da predstavlja ta aplikacija velik korak naprej v transparentnosti tudi glede na nacionalno raven, saj je na Hrvaškem to prvič, da ima regionalna raven oblasti enoten pregled finančnih podatkov.

Skupnost občin Slovenije in Hrvaška skupnost županij sta, kljub razlikam svojih članic, prepoznali veliko potenciala za sodelovanje in izmenjavo dobrih praks, ki se bodo v prihodnosti zagotovo udejanile.

 

ZAKONODAJNE AKTIVNOSTI SOS

Pojasnila FURS glede postopkov priprave podatkov za odmero NUSZ in vodenja pritožbenih postopkov 2/1

Obveščamo vas, da so v sklopu skupnih sistemskih priporočil MOP, MF in MJU za izboljšanje sistema za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča (v nadaljevanju: NUSZ) za občine, tudi na Finančni upravi RS pripravili priporočila oziroma pojasnila glede postopkov priprave podatkov za odmero NUSZ in vodenja pritožbenih postopkov.

Celotna priporočila si lahko preberete tukaj.

Predlog zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018 (ZIPRS1718) 2/2

Skupnost občin Slovenije objavlja Predlog zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018 (ZIPRS1718). S predlaganim zakonom se, poleg vsebin za katere že ZJF določa, da jih je treba urediti v predlaganem zakonu, ureja še:

 • poraba in vračila namenskih sredstev EU,
 • predplačila,
 • financiranje ustanov,
 • posebnosti z upravljanjem in prodajo finančnega premoženja,
 • povprečnina in zagotavljanje sredstev občinam za investicije,
 • priprava finančnih načrtov za neposredne uporabnike proračuna,
 • politika zaposlovanja,
 • ukrepe za znižanje izdatkov na področju pokojninskega in socialnega varstva,
 • zagotavljanje plačila zdravstvenih storitev za veterane.

Od veljavne ureditve, se predlagani zakon razlikuje predvsem po tem:

 • da je kljub izrecni določbi, da se obveznosti iz 12. člena predlaganega zakona (obveznosti na politikah, plačila v EU, pokojninsko varstvo, servisiranje javnega dolga, itd.) lahko plačujejo v večjem obsegu od načrtovanih pravic porabe, treba v proračunu zagotoviti pravice porabe s prerazporeditvami, razen v primerih, ki imajo podlago v Zakonu o fiskalnem pravilu (Uradni list RS, št. 55/15). Po dosedanji ureditvi pa so se sredstva zagotavljala ali s večjimi prihodki od načrtovanih ali pa z dodatno zadolžitvijo države,
 • da se določa možnost, da neposredni proračunski uporabniki posrednim proračunski uporabnikom med letom znižajo transfer iz proračuna, če ugotovijo, da bi posredni uporabnik proračuna ob koncu leta izkazoval presežek prihodkov nad odhodki;
 • da se tistim občinam, ki presegajo največji možni obseg zadolževanja omogoča upravljanje z dolgom občinskega proračuna pod pogojem, da se njihova zadolžitev zniža,
 • da se določa načine in vire za zagotavljanja sredstev za pripravo na Predsedovanje EU in  predsedovanje EU,
 • da se ureja poraba zbranih presežkov za vse štiri blagajne in posredne uporabnike proračuna.

Besedilo predloga najdete TUKAJ.

Vljudno vas naprošamo, da nam vaše pripombe in stališča posredujete najkasneje do srede, 12.10.2016 na naslov info@skupnostobcin.si.

Zakon o spremembah Zakona o kmetijskih zemljiščih 2/3

Skupnost občin Slovenije obvešča, da je v javni razpravi osnutek Zakona o spremembah Zakona o kmetijskih zemljiščih, s katerim se spreminja 23. člen ZKZ, na način, da se Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije za Republiko Slovenijo uvrsti na 2. mesto med predkupnimi upravičenci pri uveljavljanju predkupne pravice za nakup kmetijskih zemljišč.

Besedilo predloga sprememb najdete TUKAJ.

Vljudno vas naprošamo, da vaše morebitne pripombe posredujete najkasneje do četrtka, 27.10.2016 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si.

Predlogi Zakona o urejanju prostora, Gradbenega zakona in Zakona o pooblaščenih arhitektih in inženirjih v ponovni obravnavi 2/4

Obveščamo vas, da so bili s strani Ministrstva za okolje in prostor (MOP) v javno obravnavo in medresorsko razpravo ponovno dani predlogi treh novih zakonov – Zakon o urejanju prostora (ZUreP s kazalom ), Gradbeni zakon in Zakon o pooblaščenih arhitektih in inženirjih.

Kot najpomembnejši podzakonski akt gradbenega zakona prilagamo tudi pravilnik o projektni dokumentaciji  s pripadajočo prilogo A, kot sestavni del pravilnika.

Vljudno vas naprošamo, da nam posredujete stališča in pripombe na zakonske predloge najkasneje do srede, 2.11.2016 na naslov alja.babic@skupnostobcin.si, da jih bomo usklajene lahko posredovali v roku (do 4.11.2016) na MOP.

 

DOGODKI SOS

12.10. - 13.10. / Dnevi socialnega podjetništva-delavnica lokalne skupnosti in socialno podjetništvo 3/1

V Sloveniji je socialno podjetništvo doseglo veliko popularizacijo po sprejetju Zakona o socialnem podjetništvu leta 2011. Kljub temu, socialno podjetništvo ne sme biti omejeno zgolj na določbe zakona, vendar sem sodijo tudi druge oblike delovanja, kot so invalidska podjetja in zaposlitveni centri, zavodi, društva ipd. Razvoja socialnega podjetništva pa ne more biti, brez intenzivnega vključevanja lokalne skupnosti. Zato je delavnica na Dnevih socialne ekonomije namenjena vsem akterjem v lokalni skupnosti, ki že poznajo ali bodo prepoznavali družbene probleme in jih rešili na socialno podjetniški način, razvijali inovativne rešitve za svoje in druga okolja ter vzpostavili sodelovanje na socialno podjetniških temeljih.

Delavnica bo potekala v soorganizatorstvu s Skupnostjo občin Slovenije, 12. in 13. oktobra v prostorih GZS, Dimičeva 13, Ljubljana.

Vabilo in program

12.10. - 13.10. / Seminarja v Ljubljani in v Celju “Uspešne prakse trajnostne mobilnosti v občinah” 3/2

Inštitut za politike prostora (IPoP) in Skupnost občin Slovenije vas vabimo  na seminar z naslovom Uspešne prakse trajnostne mobilnosti v občinah, ki se bo odvijal v Ljubljani in v CeljuSeminar v Ljubljani bo nadgrajen z delavnico projektnih idej, na kateri boste razpravljali o možnostih za rabo predstavljenih primerov v posameznih lokalnih okoljih in skušali oblikovati projektne ideje za prihajajoče razpise.

Izmed udeležencev na obeh dogodkih bomo izbrali tudi udeležence brezplačne ekskurzije z ogledom dobrih praks v Bolzano, Italija, 24. in 25. novembra 2016.

Vabilo in program dogodka.

Vljudno vabljeni!

25.10. / Konferenca “Nove prakse upravljanja z javnimi zelenimi površinami” 3/3

V torek, 25. oktobra 2016, bo v Celju potekala konferenca z naslovom “Nove prakse upravljanja z javnimi zelenimi površinami” (New practices of public green space management). Namen konference je nasloviti izzive, s katerimi se srečujejo slovenska mesta pri upravljanju z javnimi in drugimi zelenimi površinami, predstaviti tuje izkušnje in spregovoriti o praksi urejanja javnih zelenih površin ter o možnostih za razvoj bolj vključujočega upravljanja z njimi.

Vabilo.

Dogodek je brezplačen, vendar je obvezna prijava (preko spletnega obrazca ali na naslov petra.ockerl@ipop.si).

Vljudno vabljeni!

Prav tako vas obveščamo, da bo dan kasneje, 26. oktobra 2016, na Biotehniški fakulteti v Ljubljani potekal mednarodni dogodek Seminar on Innovative urban green space planning and governance in the EU cities. Za brezplačni dogodek je prostih 5 mest, prijave sprejemajo na rozalija.cvejic@bf.uni-lj.si, do 14. oktobra 2016.

DOGODKI DRUGIH

10.10. / Posvet glede Sistemskih priporočil za ureditev sistema za NUSZ – NOVA LOKACIJA! 4/1

Ministrstva za javno upravo, okolje in prostor ter finance so občinam pred dnevi posredovala Sistemska priporočila za ureditev sistema za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča v občinah (Sistemska priporočila NUSZ ). Za izvedbo priporočil in poglobitev sodelovanja med občinami in ministrstvi, Ministrstvo za javno upravo, Ministrstvo za finance in Ministrstvo za okolje in prostor organizirajo posvet.

Obveščamo vas, da bo zaradi velikega zanimanja in števila prijav na posvet, le-ta potekal v Kongresnem centru Brdo pri Kranju, v dvorani Splendens, Predoslje 39, 4000 Kranj. Posvet bo na že določen termin, torej v ponedeljek, 10. oktobra 2016 s pričetkom ob 9.00 uri. To pomeni, da vmesno obvestilo, kjer so zavrnili določeno število udeležencev, ne drži več in se navedenega posveta lahko udeležite prav vsi prijavljeni udeleženci.

Gradiva za strokovni posvet bodo objavljena predvidoma 7.10.2016, na spletnih straneh Ministrstva za okolje in prostor, Ministrstva za finance in Ministrstva za javno upravo.

Vabilo (upoštevajte novo lokacijo!), program posveta in prijavnica.

12.10./  Gorenjski forum 4/2

V sredo, 12. oktobra, bo med 17. in 20. uro na Mestni občini Kranj potekalo gospodarsko srečanje Časnika Finance – Gorenjski forum.

Več o srečanju vam je na voljo na www.finance-forumi.si.

Udeležba na forumu je brezplačna. Prijavo najdete tukaj.

Vljudno vabljeni!

12.10. / Seminar Integracija načela enakosti med spoloma v kohezijski politiki 4/3

Zasledovanje načela enakosti med spoloma predstavlja pomemben element kohezijske politike, ki je zapisan tudi v sedmem členu EU uredbe o skupnih določbah: »Države članice in Komisija zagotovijo, da se med celotno pripravo in izvajanjem programov, vključno v zvezi s spremljanjem, poročanjem in vrednotenjem, upoštevata in spodbujata enakost moških in žensk ter vključevanje vidika spolov…« Organ upravljanja je v mesecu januarju objavil Smernice OU za integracijo horizontalnih načel, v katerih je izpostavil tudi nujnost po krepitvi kompetenc oseb, ki sodelujejo na področju izvajanja kohezijske politike.

V ta namen organizirajo prvi seminar/delavnico s tega področja z naslovom INTEGRACIJA NAČELA ENAKOSTI MED SPOLOMA V KOHEZIJSKI POLITIKI. Delavnica bo potekala v sredo, 12. oktobra 2016 v predavalnici na Ministrstvu za kulturo od 9. do predvidoma 14. ure. Potekala bo v angleškem jeziku.

Vsebina:

– Uvod in predstavitev ciljev delavnice

– Integracija načela enakosti med spoloma – kaj pomeni in kaj z njo pridobimo?

– Uspešne zgodbe integracije načela enakosti med spoloma na področju ESS in ESRR

– Kako se lotiti tega področja v praksi?

– delo na primerih v skupinah

– predstavitev rezultatov

– Priročni nasveti in zaključki

Obvezne so predhodne prijave na naslov andreja.podpeskar@gov.si. V kolikor bi želeli predstaviti svoje projekte na tem področju in bi na njih delali v skupinah, jih lahko posredujete do 5.10.2016 na naslov stasa.mesec@gov.si.

12.10./ Nacionalna konferenca socialnoekonomske determinante zdravja Romov 4/4

Ministrstvo za zdravje organizira v sodelovanju z Nacionalnim inštitutom za javno zdravje in Zvezo Romov Slovenije “Nacionalno konferenco socialno-ekonomske determinante zdravja Romov”, ki bo potekala na Brdu pri Kranju v sredo, 12. oktobra 2016.

Vabilo.

Udeležba na konferenci je brezplačna, obvezna pa je predhodna prijava na e-naslov: mirjana.soos@nijz.si.

Vljudno vabljeni!

18.10./ Zaključna konferenca projekta "Posodobitev prostorske podatkovne infrastrukture za zmanjšanje tveganj in posledic poplav" 4/5

 

Geodetska uprava RS vas vabi na zaključno konferenco projekta “Posodobitev prostorske podatkovne infrastrukture za zmanjšanje tveganj in posledic poplav”, ki bo v torek, 18. oktobra 2016 ob 9.00 uri, kongresna dvorana Kristalna palača, Šmartinska 152, BTC City Ljubljana.

Dogodek organizirajo ob zaključku projekta, na zaključni konferenci pa bodo predstavili rezultate projekta in njihovo vpetost v različne sodelujoče stroke.

Več informacij in urnik konference lahko najdete tukaj ali na spletni strani projekta www.gurs-egp.si.

Udeležba na konferenci je brezplačna. Zaradi lažje organizacije dogodka svojo udeležbo potrdite s prijavo na spletnem naslovu www.gurs-egp.si/konferenca/.

SEJA VLADE

104. seja Vlade RS 5/1

Uredba o spremembah Uredbe o kategorizaciji državnih cest

Vlada je izdala Uredbo o spremembah Uredbe o kategorizaciji državnih cest. Predlog spremembe kategorizacije državnih cest se nanaša na kategorizacijo navezovalne ceste avtocestnega priključka Pernica na avtocesto A5, ki je do sedaj imela status nekategorizirane ceste. S kategorizacijo cestnega odseka v regionalno cesto se povezuje avtocestno in regionalno cestno omrežje in s tem vzpostavlja pravna podlaga za nadaljnje upravljanje tega odseka. (Vir: Vlada RS, ab)

Predlog ZUPPJS17

Vlada  se je seznanila z Informacijo o zahtevi sindikatov javnega sektorja za podajo izjave vlade v zvezi s predlogom Zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2017 in drugih ukrepih v javnem sektorju (ZUPPJS17). Sprejela je izjavo, da bo v primeru, če s sindikati javnega sektorja ne bo dosežen dogovor o ukrepih, ki so predmet predloga ZUPPJS17, seznanila poslance Državnega zbora Republike Slovenije o tem, da pogoji za nadaljevanje zakonodajnega postopka za ta zakon niso izpolnjeni in da Vlada Republike Slovenije ocenjuje, da predlog tega zakona ni primeren za nadaljnjo obravnavo. S to izjavo bo Vlada seznanila poslance Državnega zbora ob obravnavi predloga proračuna za leto 2017 in 2018. (Vir: Vlada RS, ab)

AKTUALNI RAZPISI

Objavljen razpis za večgeneracijske centre 6/2

Ministrstvo je danes, 2.9.2016 v Uradnem listu in na spletni strani objavilo Javni razpis za sofinanciranje projektov večgeneracijskih centrov. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov večgeneracijskih centrov (VGC), ki bodo ponujali različne preventivne programe (vsebine in aktivnosti), namenjene predvsem družinam, posameznim družinskim članom, starejšim in drugim ranljivim skupinam. Namen preventivnih programov je zagotavljanje dostopnosti in pluralizacija storitev za različne ciljne skupine.

Z javnim razpisom želi ministrstvo vzpostaviti mrežo predvidoma 15 (petnajstih) večgeneracijskih centrov po Sloveniji, in sicer  predvidoma 5 v zahodni kohezijski regiji in predvidoma 10 v vzhodni kohezijski regiji. VGC bodo izvajali preventivne programe, namenjene ranljivim ciljnim skupinam. Namen javnega razpisa je tudi povezati različne organizacije, ki bi v okviru tega javnega razpisa nastopale kot projektni partnerji z enotnim projektom, s katerim bi pokrili čim širše območje znotraj geografske enote. V okviru razpisa bodo sofinancirani projekti, ki bodo na širšem območju prepoznali potrebe posameznih ranljivih ciljnih skupin ter jim ponudili ustrezne vsebine in aktivnosti. Storitve VGC bodo morale biti za uporabnike brezplačne in na razpolago skozi celotno obdobje izvajanja projektov.  Aktivnosti projekta bodo sofinancirane iz sredstev Evropske unije, in sicer iz Evropskega socialnega sklada in proračuna Republike Slovenije in se morajo pričeti izvajati 1. 1. 2017 in končati 30. 9. 2021.

Skupna razpoložljiva višina nepovratnih sredstev za leta 2017, 2018, 2019, 2020 in 2021 znaša 8.625.000,00 evrov. Ministrstvo bo posamezni projekt (1 VGC) sofinanciralo do največ 575.000,00 evrov za celotno obdobje sofinanciranja. Rok za oddajo prijav je sreda, 19. 10. 2016. Celotna razpisna dokumentacija

Razpis Planetu Zemlja prijazna občina 6/3

Društvo Planet zemlja tudi v letošnjem letu razpisuje natečaj za pridobitev nagrade »Planetu Zemlja prijazna občina«, ki bo tokrat prvič potekal v so-organizaciji z Ministrstvom za okolje in prostor in pod častnim pokroviteljstvom Predsednika Vlade Republike Slovenije, dr. Mira Cerarja.

Cilj natečaja je dvig ozaveščenosti o vplivu vseh odločitev lokalne skupnosti na okolje in dvig kvalitete bivanja občank in občanov s pomočjo vrednotenja ukrepov (ali stanja) s strani pristojnih ustanov (Zavod za gozdove RS, Direktorat za kmetijstvo Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Nacionalni institut za javno zdravje, zavod Tovarna trajnostnega turizma GoodPlace, Gospodarsko razstavišče Ljubljana, Gradbeni institut ZRMK, Zavod za varno igro, Zavod za varstvo narave, Zavod za gradbeništvo Slovenije in društvo Planet Zemlja). Gre torej za projekt, ki nudi večplasten učinek – podatki ki jih posredujejo občine pomenijo dragoceno zbirko informacij strokovnjakom sodelujočih ustanov, medtem ko sodelovanje občinam prinašajo priznanje za njihovo odgovorno delo in motivacijo za naprej ter obilico namigov o tem, kako bi lahko lokalno okolje naredile še bolj prijazno, čisto in učinkovito. Od leta 2014 natečaj podpira tudi Skupnost občin Slovenije.

Če ste se odločili za sodelovanje se lahko prijavite preko te povezave: http://www.planet-zemlja.org/akreditacija/. Po prejemu prijave, vam bo posredovana razpisna dokumentacija.

Zaželeno je, da se prijavite čim prej, saj boste le tako imeli veliko časa za pripravo res kvalitetnih odgovorov. Če imate dodatna vprašanja, lahko pišete na naslov: natecaj.obcine@planet-zemlja.org.

Zaključni dogodek z razglasitvijo rezultatov in podelitvijo letošnjih nazivov, bo potekal v sklopu osrednje prireditve sejma Narava zdravje, 24. novembra 2016, na Gospodarskem razstavišču Ljubljana.

Izbor slovenske kandidature za Nagrado Sveta Evrope za krajino za leto 2016-2017 6/4

Ministrstvo za okolje in prostor razpisuje izbor slovenske kandidature za Nagrado Sveta Evrope za krajino za leto 2016-2017. Izbrano delo bo v letu 2017 kandidiralo med predlogi drugih držav članic EU za Nagrado Sveta Evrope za krajino. Vsaka pogodbenica konvencije lahko predloži po eno kandidaturo Generalnemu sekretariatu Sveta Evrope. Namen razpisa je izbrati slovensko kandidaturo za Nagrado Sveta Evrope za krajino. Nagrada je častno priznanje v obliki diplome projektu, pobudi ali dejavnosti, ki prispeva k promociji, varstvu, upravljanju in načrtovanju slovenskih krajin ter ozaveščanju javnosti o pomembnosti krajin za človekov razvoj.

Kandidati/prijavitelji dela za nagrado Sveta Evrope za krajino so lahko lokalne ali regionalne oblasti in njihova združenja ter nevladne organizacije. Rok za oddajo dela za izbor slovenske kandidature za Nagrado Sveta Evrope za krajino za leto 2016 – 2017 je 30.11.2016 do 14.00 ure. Do celotnega razpisa lahko dostopate tukaj.

 

 

 

Odprt je Javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti občin 6/5

Ministrstvo za infrastrukturo je objavilo javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti občin v okviru Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014 – 2020. Vlagatelji  za prijavo operacij so občine, ki preko razpisa lahko prejmejo sofinanciranje operacij celovite energetske prenove stavb v (so)lasti in rabi občin. Operacija lahko vsebuje predlog energetske prenove ene stavbe ali sklopa (več) stavb, ki ustrezajo predmetu javnega razpisa. Na razpolago je 10,6 milijonov evrov nepovratnih sredstev v letih 2017 in 2018. Posamezna operacija mora biti zaključena najkasneje do 30. 9. 2018.

Prvi rok za oddajo vlog je 12. 12. 2016. Do razpisne dokumentacije lahko dostopate s klikom tukaj

Program sofinanciranja zagotavljanja javnih najemnih stanovanj v letih 2016 do 2020 6/6

Stanovanjski sklad RS je v petek v Uradnem listu RS, št. 41/2016 objavil Program sofinanciranja zagotavljanja javnih najemnih stanovanj v letih 2016 do 2020. Za izvajanje programa stanovanjski sklad namenja 30 milijonov evrov iz lastnih virov, pri čemer je 10 milijonov evrov namenjenih za posojila, 20 milijonov evrov pa za soinvestitorstvo. Program omogoča sprotne prijave in je odprt do porabe sredstev oziroma najkasneje do 31. 12. 2020.

NOVICE DRUGIH

Akcija cepljenja lisic proti steklini - jesen 2016 7/2

Skupnost občin Slovenije je bila s strani Uprave RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin obveščena (dopis MGRT), da bo 30. septembra 2016 pričela potekati jesenska akcija cepljenja lisic proti steklini. Akcija bo trajala predvidoma do 15. novembra 2016.

Več o sami akciji najdete na spletni strani tukaj.

Poslovna delavnica BUILD UPON: "Energetski monitoring in financiranje prenov stavb " 7/3

Slovensko združenje za trajnostno gradnjo – GBC Slovenia je izvedlo poslovno delavnico BUILD UPON: “Energetski monitoring in financiranje prenov stavb “. Na delavnici so obravnavali predvsem žgoča vprašanja davčnih olajšav, virov  financiranja, razkorak med prenovi stavb trenutno namenjenimi sredstvi ter sredstvi, ki bi zato bila dejansko potrebna glede na dejstva, da je energijske prenove potrebnih skoraj 85 odstotkov obstoječih stavb, posebno pa to, da se na evropski ravni pričakuje v roku leta dni sprejem razširjenih kriterijev trajnostne gradnje, na osnovi katerih bo še večji pritisk na izvajanje celovitih, ne le energijskih prenov stavb.

Vsa predavanja s poslovnega dogodka so že dostopna ne e-izobraževalni platformi Slovenskega združenja za trajnostno gradnjo Sustainbuild, kjer bodo v kratkem na voljo tudi zapiski izsledkov delavnice. Slovensko združenje za trajnostno gradnjo vabi vse, ki se vas omenjena problematika kakor koli dotika, da se udeležite tudi javnega dialoga, ki so ga za vnos vaših ovir trajnostni gradnji ter mnenj in predlogov prav tako odprli v okviru izobraževalnega portala.

© Moralne avtorske pravice ima Skupnost občin Slovenije. Noben del tega gradiva se ne sme reproducirati ali kopirati v karšnikoli obliki: grafično elektronsko ali mehanično, kar vklučuje (ne da bi bilo omejeno) fotokopiranje, snemanje, skeniranje ali katerekoli druge oblike reproduciranja brez pisnega dovoljenja Skupnosti občin Slovenije. Reprodukcija ali kopiranje je dovoljeno izključno za potrebe Sekretariata Skupnsti občin Slovenije ali občin članic SOS.