V TEM TEDNU PRAZNUJEJO OBČINSKI PRAZNIK OBČINE BLED, KOZJE, RAVNE NA KOROŠKEM IN MESTNA OBČINA CELJE.

ISKRENE ČESTITKE!

SEKRETARIAT SOS

 

PRIHODNJI TEDEN

ZAKONODAJA:

POVPRAŠEVANJE:

NOVICE SOS

32. Zasedanje kongresa lokalnih in regionalnih oblasti pri Svetu Evrope v Strasbourgu 1/1

V času od 28. do 30. marca je v Strasbourgu potekalo 32. zasedanje Kongresa lokalnih in regionalnih oblasti pri Svetu Evrope. Zasedanja so se udeležili predstavniki Slovenije: mag. Bernardka Krnc, županja Šmarjeških Toplic, Breda Pečan, članica Občinskega sveta Občine Izola, dr. Vladimir Prebilič, župan Občine Kočevje in mladinski delegat Matic Matjašič.

Prvi dan zasedanja v Strasbourgu so pospremila vprašanja generalnemu sekretarju Sveta Evrope Thorbjørnu Jaglandu. Matic Matjašič, sicer predsednik mladinskega sveta v Mestni občini Maribor mu je zastavil vprašanje glede izvajanja mladinskih politik na lokalni ravni ter podpore Sveta Evrope mehanizmom za implementacijo le teh. V odgovoru je generalni sekretar dejal, da je področje participacije mladih za Svet Evrope eno izmed prioritetnih, zato se bo še naprej zavzemal za močno podporo in razvoj tega področja.

Kongres lokalnih in regionalnih oblasti je aktiven tudi na področju migrantske problematike, saj se občine kot institucije, ki so najbližje prebivalcem s problemom integracije dnevno srečujejo po vsej Evropi. V luči tega je dr. Vladimir Prebilič v svojem nagovoru na plenarnem zasedanju podal pobudo, da  Kongres lokalnih in regionalnih oblasti poleg sprejemanja priporočil za lokalne skupnosti in regije prevzame tudi aktivno vlogo pri izobraževanju in usposabljanju županov in občinskih svetnikov širom Evrope na teme povezane z multikulturalizmom, mednarodnim humanitarnim pravom, s pomočjo česar bi se le ti zagotovo lažje in uspešneje soočali z integracijo migrantov v (njihove) lokalne skupnosti.

Drugi dan zasedanja je bila ena izmed osrednjih točk resolucija glede pomembne vloge, ki jo imajo lokalne in regionalne oblasti pri podpiranju mladinskih aktivnosti, projektov, pri vključevanju mladih v lokalno življenje… V razpravi je sodelovala mag. Bernardka Krnc, ki je izpostavila, da je vključevanje mladih v procese odločanja bistvenega pomena za razvoj družbe in vzpostavljanje takšnih pogojev, ki bodo mladim omogočili platformo za lastno organiziranje, celostno izobraževanje in razvoj, stanovanjske pogoje in zaposlitev v lastnem, lokalnem okolju. Hkrati je kot primer dobre prakse predstavila certifikat Mladim prijazna občina. Na ravni Sveta Evrope je sprejetih mnogo priporočil občinam, kako lahko vzpodbujajo participacijo mladih in pomagajo mladim pri lažjem prehodu v odraslost, a ugotavljamo, da so ta priporočila med občinami v Sloveniji premalo razširjena.  Tako bo delegacija v sodelovanju z mladinskim delegatom v naslednjih tednih pripravila izbor ukrepov iz resolucije, ki jih lahko občine implementirajo v svoje občinske strategije pri delu z mladimi.

Tekom dneva se je delegacija srečala še s stalno predstavnico Slovenije pri Svetu Evrope, njeno ekscelenco Evo Tomič, s katero so potekali pogovori o predstavitvi Slovenije na prihajajočem zasedanju v mesecu oktobru in o problematiki financiranja Sveta Evrope, ki se v zadnjih sedmih, osmih letih neprestano znižuje. Veleposlanici smo predlagali, da opozori ministra za zunanje zadeve, da bi morala Slovenija dvigniti znesek za financiranje Sveta Evrope tako, da bi ohranili realno vrednost letnega proračuna v letu 2018/2019.

Zadnji dan zasedanja je potekala debata na temo odpiranja podatkov v javnem sektorju in možnost ih njihove ponovne uporabe, saj lahko dostop do javnih podatkov predstavlja možnost za razvoj številnih okoljskih, kulturnih pobud, hkrati pa je pomemben za razvoj demokracije. (zapisal Tine Šteger)

 

 

Predstavitev razpisa Branju prijazna občina na skupščini Združenja slovenskih splošnih knjižnic 1/2

V četrtek, 6. aprila je v prostorih Osrednje knjižnice Grosuplje potekala skupščina Združenja slovenskih splošnih knjižnic, kjer so direktorjem in direktoricam splošnih knjižnic bili predstavljeni vzgibi in namen razpisa ter razpisna dokumentacija in razpisni kriteriji.

Na javnem natečaju, ki je nastal z namenom spodbuditi občine k pripravi in izvajanju ukrepov za izboljšanje bralne pismenosti in bralne kulture, se lahko občine do 30. oktobra 2017 potegujejo za naziv ″Branju prijazna občina″. V obdobju enega leta, poimenovanega »od Prešerna do Prešerna«, saj se je pričelo z 8. februarjem in se bo zaključilo s 3. decembrom s podelitvijo nazivov »Branju prijazna občina«, imajo občine priložnost pokazati, kako se zavedajo branja kot vrednote in kaj lahko naredijo, da spodbudijo posameznike k branju.

Da bodo uspešne na izboru, morajo občine poleg zadostnega financiranja knjižnične dejavnosti, dokazovati finančno podporo bralnim projektom, med drugim izkazati celosten pristop k obravnavi bralne pismenosti in kulture, imeti morajo zastavljeno vizijo o spodbujanju branja, se povezovati z različnimi deležniki v lokalni skupnosti,predvsem knjižnicami, pokazati angažiranost in javno podporo predstavnikom lokalnih oblasti pri dogodkih na področju branja ter izkazati podporo bralnim društvom in klubom. Mestna občina mora izpolnjevati vse, občine pa tri kriterije.

Za ocenjevanje vlog in podelitev naziva s triletno veljavo, bo imenovana posebna ocenjevalna komisija.

Predstavitev razpisa lahko najdete na tej povezavi.

Razpisna dokumentacija je dostopna tukaj

Tukaj objavljamo tudi vprašanja in odgovore v zvezi z razpisom

NALAS usposablja člane za črpanje EU sredstev 1/3

Skupina projektnih vodij v okviru mreže NALAS, sestavljena iz predstavnikov asociacij lokalnih skupnosti JV Evrope, katere član je tudi SOS, je nepogrešljiv vir pri zbiranju sredstev in reševanju vprašanj lokalne samouprave na ravni EU. NALAS se zavzema za krepitev kapacitet te mreže, da bi dosegli še boljše rezultate. Delavnico o komunikaciji, razširjanju in vodenju projektnih konzorcijev sta v so-organizaciji izvedla NALAS in GIZ ORF-MMS, v Zagrebu  3-6 aprila 2017.

Skupna je delala na izboljšanju svojih komunikacijskih, predstavitvenih in pogajalskih sposobnosti v okviru črpanja EU sredstev in sodelovanja v projektnih konzorcijih.

Z uporabo načela »learning by doing«, je skupina delala na razvoju morebitnih projektov za tri projekte, ki se osredotočajo na energetsko učinkovitost, trajnostni turizem in upravljanje nesreč. Osredotočili so se na proces prijave, pregled potrebnih strokovnih podlag in faze pri pripravi vloge. V naslednjih dveh razvojnih delavnicah bo sledilo usposabljanje iz osnovnega in naprednega upravljanja projektnega cikla. Prihodnji delavnici ne bosta le zagotavljali potrebno znanje, njeni rezultati bodo pripravljene projektne prijave.

Vlada o pozivu Skupnosti občin Slovenije v zvezi z reševanjem romske problematike 1/4

Skupnost občin Slovenije je na predsednika Vlade RS naslovila dopis z opozorili, ki se nanašajo na pripravo novega programa ukrepov za Rome, prenovo Zakona o romski skupnosti v Republiki Sloveniji in na zagotavljanje kvalitetnih življenjskih pogojev za vse prebivalce in prebivalke v lokalnih okoljih. Na poziv SOS se je k izpostavljenim temam odzvala tudi Vlada, ter na svoji 129. seji sprejela odgovor v zvezi z reševanjem romske problematike.

Med drugim Vlada pozdravlja dosedanja prizadevanja krepitve posvetovalnega procesa na področju vključevanja Romov, ki ga skozi poseben projekt vzpostavitve Nacionalne platforme za Rome ob podpori Evropske unije izvaja Urad Vlade Republike Slovenije za narodnosti, in bo tudi v prihodnje podpirala aktivnosti za povezovanje, sodelovanje in krepitev dialoga vseh pristojnih akterjev na državni in lokalni ravni, pripadnic in pripadnikov romske skupnosti ter vseh ostalih zainteresiranih, ki so kakor koli vpeti v vprašanja, povezana z romsko skupnostjo. V tem procesu je Vlada prepoznala prav SOS kot eno od pomembnih institucij, ki bi skozi svoje aktivnosti v prihodnjem obdobju lahko predvsem veliko pripomogla k dvigu kakovosti dela predstavnikov romske skupnosti v občinskih svetih, kar lahko posledično pripomore tudi k oblikovanju večje odgovornosti Romov za lastno skupnost.

Vlada zato pozdravlja in podpira pobudo SOS za sklic sestanka med predstavniki ministrstev in župani ter je zadolžila Urad Vlade Republike Slovenije za narodnosti, da v najkrajšem možnem času organizira srečanje z državnimi sekretarji Ministrstva za okolje in prostor, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, Ministrstva za infrastrukturo in prostor, Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Ministrstva za zdravje, Ministrstva za kulturo, Ministrstva za notranje zadeve, Ministrstva za javno upravo, Ministrstva za pravosodje, Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ministrstva za obrambo, Ministrstva za finance, Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko ter župani občin z romskim prebivalstvom, na katerem se predstavijo ključni problemi ter oblikujejo zaveze, ki bodo osnova za oblikovanje dolgoročne politike ukrepov za integracijo romske skupnosti. (Vir: Vlada RS)

Priprava smernic za vključevanje javnosti na lokalnem nivoju 1/5

Skupnost občin Slovenije se je na povabilo CNVOS vključila v projektno skupino, ki si prizadeva za oblikovanje minimalnih standardov za vključevanje javnosti v oblikovanje lokalnih politik. Ožja skupina, ki jo sestavljajo predstavnice CNVOS, Monika Kostanjevec, dr. Martina Rauter iz MO Maribor in Barbara Horvat iz sekretariata SOS, so v preteklih tednih pripravile zadnji osnutek smernic, ki je bil posredovan v pregled in preverjanje ostalim članicam in članom projektne skupine. Na sestanku, ki je potekal v ponedeljek, 3.4.2017 v prostorih Centra nevladnih organizacij Slovenije, je projektna skupina podala še zadnje pripombe in se dogovorila, da bodo smernice pospremljene z inforgafikami, zaradi katerih bo delo zaposlenih v lokalnih skupnostih, ko bodo smernice udejanjali, bistveno lažje.

Svetovni dan Romov praznujemo tudi v Sloveniji 1/6

Romi po vsem svetu, tudi v Sloveniji, praznujejo svoj dan, ki je bil izbran na prvem svetovnem kongresu Romov leta 1971 v Londonu. Pripadniki romske skupnosti v Sloveniji ga zaznamujejo s številnimi prireditvami, s katerimi želijo spomniti na ohranjanje svoje kulture in jezika.

V okviru Svetovnega dneva Romov potekajo tudi dnevi odprtih vrat romskih naselij, med drugim tudi v Lendavi, kjer ga je pripravila Zveza Preporod v sodelovanju z romskim društvom iz Dolge vasi. V okviru dogodka je potekal krajši ogled romskega naselja, kuhali pa so tudi pravi ciganski bograč, ki ga je pripravilo Romsko društvo. Dogodka se je v počastitev Svetovnega dne Romov in novega sodelovanja z našimi izrednimi člani Združenjem Forum romskih svetnikov, udeležila tudi generalna sekretarka SOS, Jasmina Vidmar.

ZAKONODAJNE AKTIVNOSTI SOS

Pojasnila za izvajanje Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt) 2/1

Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja, je v praksi ugotovil vedno več primerov nepravilne uporabe postopka sprememb in dopolnitev občinskih prostorskih aktov po 53 a. členu in 61. b členu Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO), tehničnih popravkov in obveznih (avtentičnih) razlag. Ugotovili so, da gre v takih primerih za ravnanja v nasprotju z zakonom, saj gre predvsem za pogosto uporabo obveznih razlag oziroma tehničnih popravkov, ki po vsebini pomenijo spremembo predpisa in bi morali biti obravnavani in sprejeti na način in po postopku, ki velja za spremembo predpisa.

V zvezi z navedenim so pripravili pojasnila glede avtentične (obvezne) razlage in tehničnih popravkov, kratkega postopka sprememb in dopolnitev OPN / OPPN (53. a in 61. b člen ZPNačrt) ter nadzora.

Celotna pojasnila lahko preberete s klikom na to povezavo.

Razlaga veljavnega 3. a člena ZSPJS 2/2

Skupnost občin Slovenije je s strani Ministrstva za javno upravo prejela razlago veljavnega 3. a člena ZSPJS v povezavi z odločitvijo Vrhovnega sodišča RS, opravilna številka VIII Ips 256/2016.

Do pojasnila lahko dostopate TUKAJ.

 

Spremembe in dopolnitve ZKZ, ZKme in ZSKZ 2/4

V Državni zbor so bili predloženi predlogi sprememb in dopolnitev 3 predpisov s področja kmetijstva, in sicer:
– Predlog zakona o spremembi Zakona o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije (Spremembe ZSKZ)
– Predloga zakona o spremembi Zakona o kmetijstvu (spremembe Zakona o kmetijstvu)
– Predlog zakona o spremembi Zakona o kmetijskih zemljiščih (Sprememba ZKZ)

Namen sprememb je odprava birokratskih ovir in poenostavitev postopkov, spodbuditev mladih k usmeritvi v kmetijstvo ter s tem k ohranjanju slovenskega podeželja.

Vljudno vas naprošamo za morebitne pripombe in stališča najkasneje do petka, 14.4.2017 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si.

Usklajevanje aglomeracij za odpadno vodo 2/5

Ministrstvo za okolje in prostor je v skladu z 20. členom Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode pripravilo predlog noveliranih aglomeracij, na podlagi katerih bo pripravljen osnutek novega Operativnega programa odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode, ki je prav tako v pripravi.

V priponki sporočila vam posredujemo dopis ministrstva in podrobnejša pojasnila k pripravljenim aglomeracijam z nekaj obrazložitvami in navodili. Prav tako se v dokumentu nahajajo kontaktne informacije MOP za dodatna vprašanja.

Ministrstvo naproša, da morebitne predloge sprememb in dopolnitev posredujete najpozneje do torka, 18. aprila 2017 izključno v elektronski obliki na naslov: gp.mop@gov.si, obvezno z naslovom zadeve: »Novelacija aglomeracij – pripombe« in v vednost na barbara.horvat@skupnostobcin.si.

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah ZIPRS za leti 2017 in 2018 2/6

 

Obveščamo vas, da je Vlada RS na svoji 129. redni seji dne, 6.4.2017, določila besedilo Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018, ki ga prilagamo na tej povezavi.

S predlaganim zakonom se:

 • povečuje višina povprečnine za občine iz razloga, ker so bili s socialnimi partnerji po posredovanju proračuna v državni zbor sklenjeni dogovori, ki predstavljajo večji obseg sredstev za stroške dela javnih uslužbencev od predvidenega;
 • določajo tudi izjeme pri izkazovanju prejemkov in izdatkov ter  možnost prenosa namenskih sredstev iz naslova lastne dejavnosti iz preteklega v tekoče leto, saj v nasprotnem primeru neposredni uporabniki v prvih mesecih prihodnjega leta ne morejo zagotoviti izplačila stroškov dela in drugih tekočih stroškov;
 • določa tudi možnost predplačil za nepridobitne organizacije, kadar se v postopkih dodeljevanja sredstev dodeljujejo sredstva v majhnem obsegu in
 • določa tudi možnost prerazporejanja sredstev tudi s postavk v politiki 21 – Pokojninsko varstvo, s postavk v politiki 22 – Servisiranje javnega dolga in upravljanje z denarnimi sredstvi in s postavk v politiki 24 – Plačilo v EU, osnovna pravila za izvajanje finančnih instrumentov in višina letnega dodatka za upokojence za leto 2017.

Vljudno vas naprošamo, da nam vaše pripombe in stališča posredujete najkasneje do četrtka, 20.4.2016 na naslov info@skupnostobcin.si, da bomo lahko usklajene posredovali v roku na Državni zbor.

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Stanovanjskega zakona (SZ-1C) 2/7

Vlada RS je na svoji  127. seji  določila besedilo Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Stanovanjskega zakona in ga dne, 23.3.2017 predložila Državnemu zboru, ki ga je posredoval v mnenje občinam.

Občinam, javnim stanovanjskim skladom in neprofitnim stanovanjskim organizacijam naj bi bilo omogočeno, da glede ugotavljanja dohodkov gospodinjstva in drugega premoženja brezplačno od pristojnih organov in organizacij pridobivajo podatke, ki so potrebni zaradi odločanja v posameznih upravnih postopkih, ki jih določa Stanovanjski zakon.

Celotno besedilo Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Stanovanjskega zakona prilagamo tukaj.

Vljudno vas naprošamo, da nam posredujete pripombe in predloge k predlogu zakona najkasneje do petka, 21.4.2017 na naslov alja.babic@skupnostobcin.si.

Prilagamo tudi odgovor Ministrstva za okolje in prostor na posredovane pripombe SOS januarja letos  – odgovor občinam, 21.2.2017.

POVPRAŠEVANJE

DOGODKI SOS

19.4. / Izvajanje novega zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti 4/1

Državni zbor je 20.9.2016 po zahtevi Državnega sveta o ponovnem odločanju sprejel Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti. Državni svet je 7.12.2016 na terenski seji na Polzeli sprejel odločitev o vložitvi zahteve za oceno ustavnosti zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti. Po mnenju predstavnikov lokalnih skupnosti v Državnem svetu in lokalnih skupnosti, združenih tako v Skupnosti občin Slovenije kot Združenju mestnih občin Slovenije, zakon posega v ustavne pravice lokalnih skupnosti in javni interes v delu, kjer pogrebno dejavnost opredeljuje kot tržno dejavnost. V neskladju z ustavo je drugi odstavek 5. člena, četrti odstavek 62. člena, prvi stavek prvega odstavka 63. člena in drugi odstavek 63. člena Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti. Obenem je Ustavnemu sodišču Republike Slovenije bila podana zahteva za začasno zadržanje njihovega izvajanja in prednostno obravnavo zahteve.

Ne glede na postopke v teku na Ustavnem sodišču, Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti velja in odločitve Ustavnega sodišča ni mogoče v naprej predvideti, zato vas SOS, ZOS, ZMOS, Računsko sodišče RS in Pravna fakulteta Maribor vabimo, da se z veljavnim zakonom podrobneje seznanite na posvetu, ki bo:

19. aprila 2017 v Avstrija Trend Hotelu, dvorana HORUS, Dunajska 154 v Ljubljani

Vsi udeleženci bodo kot gradivo na posvetu prejeli knjigo z naslovom: Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti z uvodnimi pojasnili.

Vabilo s programom

20.4. / Izjeme od uporabe ZJN-3 4/2

Skupnost občin Slovenije v sodelovanju z Mileno Basta Trtnik, strokovnjakinjo na področju javnega naročanja, koncesij in javno-zasebnega partnerstva, organizira seminar na temo izjem od uporabe ZJN-3. Na seminarju bodo predstavljeni primeri, ko naročniku ni treba uporabiti pravil ZJN-3, s poudarkom na t.i. »in-house naročilih«.

Seminar bo potekal v četrtek, 20. aprila 2017, s pričetkom ob 10.00 uri v spodnji stranski dvorani Narodnega doma Celje, Trg celjskih knezov 9, Celje.

Vabilo s programom najdete TUKAJ.

Vljudno vabljeni!

 

 

16.5. - 17.5. / 1. kongres slovenskih občin 4/3

Dovolite, da vas spomnimo, da se izteka rok za prijavo na 1. kongres slovenskih občin. Vabimo vas, da se pridružite vsem tistim, ki so se že odločili, da skupaj premislimo o vlogi in položaju slovenskih občin.

Prvi dan bo veliko priložnosti za odprt dialog in izmenjavo stališč. O lokalni problematiki bomo spregovorili s predsednikom Republike Slovenije Borutom Pahorjem, častnim pokroviteljem kongresa. V strokovnem delu bomo izpostavili pomen lokalne ravni v slovenski socialni organizaciji, lokalno politično vodenje ter upravljanje kriznih situacij na občinski ravni. Obetajo se kritični pogledi in prodorno razmišljanje o tem, zakaj so občine ključne in v kolikšni meri so slovenski župani nosilci razvoja.

Ne zamudite popoldanskega pogovora na temo Župani med tnalom in nakovalom – kako uravnotežiti zahteve države in pričakovanja občanov? Rezultati raziskave o tem, kako vlogo in položaj slovenskih občin ocenjujejo županje in župani, bodo iztočnica za razpravo in izmenjavo mnenj.

Drugi dan bo pravi strokovni presežek. Več kot dvajset predavateljev in gostov okroglih miz bo predstavilo aktualno pravno, finančno in razvojno problematiko ter izpostavilo, s kakšnimi težavami se srečujejo v občinah in kako jih rešujejo. Na tematskih okroglih mizah bo veliko priložnosti za vprašanja, izmenjavo znanja in izkušenj ter soočenje mnenj in stališč.

Kongres je tudi priložnost za druženje in pogovor v sproščenem okolju. V družabni večer nas bodo ob zdravici s kozarcem županovega vina popeljali nežni zvoki citer v rokah izvrstne citrarke Jasmine Levičar in graciozni glas energične vokalistke Mateje Bobek. Po slavnostni večerji bodo za dobro energijo in izvrstno glasbeno izkušnjo poskrbeli fantje iz skupine Šani Šeni.

Prijave pošljite preko e-prijavnice do petka, 12. maja 2017. Podrobnejše informacije o programu, kotizaciji ter možnosti nastanitve so objavljene na spletni strani kongresa.

V Podčetrtku vas prijazno pričakujemo 16. in 17. maja

DOGODKI DRUGIH

13.4./ Nacionalni informativni dan na temo tretjega razpisa programa Interreg Območje Alp 5/1

Obveščamo vas, da bo potekal Nacionalni informativni dan na temo tretjega razpisa programa Interreg Območje Alp, dne 13. 4. 2017 v hotelu Slon v Ljubljani v organizaciji SVRK in Skupnega sekretariata programa.

Na informativnem dnevu bodo predstavljene vsebinske usmeritve programa in razpisa, administrativni pogoji in postopki razpisa, finančni pogoji ter ostale informacije za prijavitelje.

Prijavite se lahko na tej povezavi, prilagamo pa tudi dnevni red.

Tretji razpis bo objavljen na spletni strani programa, predvidoma v prvi polovici aprila.

20.4. in 16.5 / Delavnici o javno-zasebnem partnerstvu 5/3

Inštitut za javno-zasebno partnerstvo v sodelovanju s Predstavništvom Evropske Komisije v Sloveniji organizira niz brezplačnih delavnic po Sloveniji z namenom večanja prepoznavnosti javno-zasebnih partnerstev.

Dogodka:

 • Inovativna javno-zasebna partnerstva: 20. april 2017, Hotel Bernardin (Obala 2, 6320 Portorož)
 • Dinamična javno-zasebna partnerstva: 16. maj 2017, Hotel Primus (Pot v Toplice 9, Ptuj)

Več informacij  je na  spletni strani Predstavništva Evropske komisije v Sloveniji, in na spletni strani Inštituta za javno-zasebno partnerstvo, kjer se tudi zbirajo prijave.

Vsi, ki imate bodisi konkreten projekt ali idejo za projekt bodisi zanimivo vprašanje, vezano na področje javno-zasebnih partnerstev, in bi želeli v razpravi s predavatelji ter udeleženci preveriti svoja izhodišča, dvome ali ideje, to lahko sporočite po elektronski pošti na info@pppforum.si. Ideje bodo vključene v program in obravnavane v okviru delavnice.

21.4./ Mednarodna konferenca "Turizem na stičišču arheologije in industrije" 5/4

Mestna občina Novo mesto in mednarodni center za raziskave antičnih poti C.I.V.I.A iz San Marina v okviru 2. mednarodne konference mest ob jantarni poti vabita na dogodek “Turizem na stičišču arheologije in industrije”, ki bo potekal v petek, 21. aprila 2017.

Dogodek je namenjen:

 • predstavnikom občin, ki delujete na področju turizma, kulture in gospodarstva;
 • predstavnikom muzejev, lokalnih in regionalnih turističnih organizacij, turistično informacijskih centrov in turističnih društev;
 • delavcem v turizmu, študentom turizma in predavateljem s področja turizma;
 • strokovnjakom s področja zgodovine, arheologije in kulturne dediščine;
 • podjetjem, ki vas zanima razvoj industrijskega turizma;
 • vsem, ki bi radi izvedeli, kako uspešno povezovati kulturno dediščino, turizem in gospodarstvo.

Udeležba na konferenci je brezplačna. Na konferenci bo zagotovljeno tolmačenje slovenščina-angleščina-slovenščina.

Rok za prijave: 10. april 2017.

Vabilo s programom in prijavnica.

Za več informacij vam je na voljo Marko Habjan (marko.habjan@novomesto.si, 07 39 39 264).

24-25.4. / Regionalna konferenca na temo socialne ekonomije v JV Evropi 5/5

Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko vse potencialno zainteresirane seznanja s povabilom Kabineta predsednika vlade, da bo potekala regionalna konferenca na temo razvoja socialne ekonomije v Jugovzhodni Evropi. Konferenco organizira Republika Slovenija v sodelovanju z Evropsko komisijo, partnerskimi državami in organizacijami, potekala pa bo 24. – 25. aprila 2017 v Kongresnem centru Brdo pri Kranju, kamor ste vabljeni vsi, ki bi želeli aktivno sodelovati in se povezovati na tem področju.

V vabilu je predstavljen namen konference, pristop in način dela na konferenci, program konference ter ostale informacije v zvezi z izvedbo. Konferenca je brezplačna, obvezna pa je prijava, in sicer preko elektronske prijavnice, do katere lahko dostopate v samem vabilu.

11.5. / Mednarodna konferenca o participatornem proračunu 5/6

11. maja bo v prostorih Državnega zbora RS, Šubičeva 4, Ljubljana, potekala mednarodna konferenca na temo javne participacije v postopku sprejemanja proračuna (participatorni proračun). Konferenco organizira Open Government Partnership – OGP in poteka v soorganizaciji Računskega sodišča RS in Global initiative for Fiscal Transparency – GIFT. Kotizacije ni, dogodek bo potekal v angleškem jeziku. Obvezne so prijave na: sloaud@rs-rs.si in albertina@fiscaltransparency.net.

Konferenca je namenjena diskusiji in izmenjavi mednarodnih izkušenj na področju vključevanja javnosti v fiskalne politike z namenom spodbujanja uporabe te prakse, saj prinaša pozitivne učinke na področju rabe javnih resursov, boljšo delitev, povečano učinkovitost porabljenih sredstev in bolj efektivno uresničevanje politik.

Vabilo s programom

VLADA RS

129. redna seja 6/1

Predlog proračunskega odloka 2018-2020 in osnutek Programa stabilnosti 2017

Vlada je določila besedilo predloga Odloka o okviru za pripravo proračunov sektorja država za obdobje 2018-2020. Posredovala ga bo v sprejem DZ in v oceno fiskalnemu svetu. Poleg tega se je vlada seznanila z osnutkom Programa stabilnosti za leto 2017, ki ga bo skupaj s predlogom odloka posredovala DZ in fiskalnemu svetu, ter z drugim osnutkom Nacionalnega reformnega programa 2017-2018. (Vir: Vlada RS, ab)

Novela ZOFVI

Vlada je določila besedilo novele Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ter ga v obravnavo predložila Državnemu zboru RS. S predlaganimi spremembami zakona MIZŠ uresničuje odločbo Ustavnega sodišča RS, na novo pa opredeljuje tudi postopek imenovanja ravnateljev.

Zakon izenačuje obseg financiranja javnih in zasebnih šol, določa programe na področju vzgoje in izobraževanja, z namenom zagotavljanja kakovosti programa, ki ga izvaja šola, novela ZOFVI prinaša možnost odvzema javne veljavnosti programa in na novo opredeljuje postopek imenovanja ravnateljev. (Vir: Vlada RS, ab)

Sprememba zakona o izvrševanju proračuna – višja povprečnina in letni dodatek za vse upokojence

Vlada je na 129. redni seji določila besedilo predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018, ki prinaša višje povprečnine za občine in letni dodatek za vse upokojence in ga bo poslala v sprejem državnemu zboru.

S predlaganim členom se povečuje višina povprečnine za občine, in sicer na 533,5 evrov. Na podlagi izhodišča, da se v letu 2017 letni dodatek zagotovi vsem upokojencem, se spreminja tudi ureditev izplačila letnega dodatka v letu 2017. (Vir: Vlada RS, ab)

Uredba za nadomestilo zaradi nadzora državne meje

Zakon o nadzoru državne meje daje Vladi Republike Slovenije podlago, da v uredbi določi metodologijo za določitev višine nadomestila na podlagi meril, ki jih določa zakon. Vlada je izdala Uredbo o metodologiji za določitev višine nadomestila za oteženo redno rabo zemljišč zaradi izvajanja nalog nadzora državne meje in jo objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Način izračuna omogoča enoten in nedvoumen izračun nadomestil, ki pripadajo upravičencem glede na vrsto zemljišča. (Vir: Vlada RS, ab)

Poročilo o delu Inšpektorata za javni sektor v letu 2016

Vlada se je na današnji seji seznanila s Poročilom o delu Inšpektorata za javni sektor v letu 2016. Poročilo o delu IJS v letu 2016 povzema glavne značilnosti dela obeh inšpekcij, ki sta v sestavi IJS (Upravna inšpekcija in Inšpekcija za sistem javnih uslužbencev). Poročilo obravnava kadrovsko zasedbo v obdobju 2009-2016 in obseg reševanja zadev v obdobju 2012-2016. Poročilo obravnava tudi izvajanje strateških usmeritev in prioritet IJS v letu 2016. Statistični del poročila pa za leto 2016, za obe inšpekciji, obravnava prijave domnevnih kršitev zakonodaje in rešene zadeve ter ugotovljene kršitve v rešenih zadevah. V poročilu so prikazani izvlečki iz najpomembnejših zapisnikov, prikazane pa so tudi zaznane sistemske pomanjkljivosti, na tej osnovi pa tudi podane pobude vladnih resorjem za potrebne sistemske spremembe.

Poročilo bo v naslednjih dneh objavljeno na spletni strani Inšpektorata za javni sektor. (Vir: Vlada RS, ab)

Odgovor vlade na poziv SOS v zvezi z reševanjem romske problematike

Vlada je sprejela odgovor na poziv Skupnosti občin Slovenije (SOS) v zvezi z reševanjem romske problematike in ga posreduje SOS ter ministrstvom in vladnim službam.

Vlada se je seznanila z opozorili SOS v pismu predsedniku Vlade, ki se nanašajo na pripravo novega programa ukrepov za Rome, prenovo Zakona o romski skupnosti v Republiki Sloveniji in na zagotavljanje kvalitetnih življenjskih pogojev za vse prebivalce in prebivalke v lokalnih okoljih. Vlada se je s pojasnili k izpostavljenim temam odzvala na ta poziv, hkrati pa pozdravila in podprla pobudo SOS za sklic sestanka med predstavniki ministrstev in župani ter zadolžila Urad Vlade Republike Slovenije za narodnosti, da v najkrajšem možnem času organizira srečanje. Več… (Vir: Vlada RS, ab)

AKTUALNI RAZPISI

Odprto glasovanje za EU PROJEKT, MOJ PROJEKT 2017 7/2

Vse, ki ste podali predloge za ogled in predstavitev projekta v okviru letošnjega EU PROJEKT, MOJ PROJEKT 2017 obveščamo, da je bilo odprto glasovanje. Tisti projekt, ki bo do zaključka glasovanja 8. maja prejel največje število glasov na statistično regijo, se bo kasneje predstavil na dnevih odprtih vrat projektov 9. in 10. junija 2017. Vabimo Vas, da si predlagane projekte ogledate in glasujete.

Tisti, ki ste projekt tudi predlagali, lahko projekt še dodatno promovirate in mu tako omogočite predstavitev na dnevu odprtih vrat. Predlagatelji projektov, ki bodo zmagali v vsaki regiji, bodo prejeli tudi praktično nagrado.

Vse skupaj se odvija na http://www.eu-skladi.si/sl/aktualno/glasovanje-eu-projekt-moj-projekt-2017.

Opomnik občinam – URBACT razpis za dobre prakse 7/3

Občine! Še dva tedna časa imate, da svojo dobro prakso prijavite na URBACT razpis za dobre prakse. Razpis je primeren za vse slovenske občine, ki bi želele svojo dobro prakso predstaviti in promovirati na ravni EU.

Zakaj se prijaviti?

 • Izbrane prakse bodo deležne široke promocijske kampanje na ravni EU.
 • Svojo dobro prakso boste lahko predstavili na URBACT festivalu mest v Talinu oktobra 2017.
 • Dobro prakso boste s strokovno podporo URBACT strokovnjakov še izboljšali.
 • Imeli boste možnost svojo dobro prakso deliti z drugimi evropskimi mesti in občinami v prenosnem omrežju (razpis bo jeseni 2017).

Prijava je enostavna. Preprosto izpolnite elektronski obrazec, sestavljen iz 13 odprtih vprašanj. Vprašanja najdete tukaj.

Osnovne informacije v slovenščini tukaj.

Vse informacije v angleščini tukaj.

Za dodatne informacije so vam na voljo tudi pri Nacionalni URBACT točki za Slovenijo na petra.ockerl@ipop.si ali 0590 63 683.

Obvestilo o predlogu projekta za sofinanciranje brezžičnih omrežij – WiFi4EU 7/4

S strani Ministrstva za javno upravo smo prejeli obvestilo, da je Evropska komisija predstavila novo pobudo WiFi4EU, s katero namerava spodbuditi vzpostavitev brezžičnih omrežij, ki bodo državljanom omogočala brezplačne internetne povezave Wi-Fi v središčih javnega življenja, kot so na primer javne stavbe, zdravstveni zavodi, parki, trgi in njihova okolica.

Ustrezno zakonodajo se na evropskem nivoju v postopku sprejemanja, vendar si Evropska komisija prizadeva, da bo končni sporazum dosežen čim prej, da bi bila lahko prva finančna sredstva v obliki bonov na voljo že pred poletjem 2017.

Evropska komisija bo objavila javni razpis, s katerim bo izbrala upravičence, ki jim bo sofinancirala namestitev lokalnih brezžičnih dostopnih točk, prejemnik sredstev pa bo moral zagotoviti hiter dostop do interneta in financirati operativne stroške po namestitvi povezave. Upravičenci bodo organi javnega sektorja, kot so npr. občine, knjižnice, bolnišnice. Da se prepreči škodljiv učinek na konkurenco ali zasebne naložbe, bodo upravičeni samo projekti, s katerimi se ne bodo podvajale obstoječe zasebne ali javne internetne povezave.

Glede na to, da je možno, da bo izbirni kriterij za sofinanciranje lahko le čas prispetja vloge, MJU predlaga, da v primeru interesa občine pravočasno pričnete s pripravijo projektov oz. vlog za dodelitev sredstev.

Več podrobnosti lahko najdete na: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/wifi4eu-free-wi-fi-europeans. Za dodatne informacije se lahko obrnete na Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za informacijsko družbo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana (e-mail: ales.krevsel@gov.si).

Možnosti za financiranje projektov ZIR 7/5

S strani Uprave RS za zaščito in reševanje smo prejeli obvestilo o možnostih za financiranje projektov zaščite in reševanje iz evropskih sredstev. Projekti iz tematike zaščite in reševanja se lahko prijavijo na razpise v sklopu dveh tematskih ciljev, in sicer izboljšanje institucionalne zmogljivosti in na varstvo okolja.

 

URSZR in SVRK predlagata, da se za financiranje projektov iz področja zaščite, reševanja in pomoči uporabijo viri iz Evropskega teritorialnega sodelovanja (tabela spodaj),  razpise Generalnega direktorata Evropske komisije za humanitarno pomoč in civilno zaščito, ki jih najdete na tej povezavi ter razpise v okviru Norveškega in EGP finančnega mehanizma, ki se nahaja na tej povezavi.  

 

 
PROGRAM OBJAVA RAZPISA:
Čezmejno sodelovanje Slovenije in Avstrije

(INTERREG SI-AT)

http://84.39.218.252/si2/
Čezmejno sodelovanje Slovenije in Hrvaške

(INTERREG SI-HR)

http://www.si-hr.eu/si2/
Čezmejno sodelovanje Slovenije in Italije (INTERREG

SI-IT)

http://www.ita-slo.eu/
Čezmejno sodelovanje Slovenije in Madžarske

(INTERREG SI-HU)

http://www.si-hu.eu/
Transnacionalno sodelovanje držav z Alpskim lokom

(INTERREG ALPINE SPACE)

http://www.alpine-space.eu/
Transnacionalno sodelovanje držav ob reki Donavi

(INTERREG DANUBE)

http://www.interreg-danube.eu/

 

Transnacionalno sodelovanje držav ob Jadranskojonskem

morju (INTERREG ADRION)

http://www.adrioninterreg.eu/

 

Transnacionalno sodelovanje držav ob

Sredozemskem morju (INTERREG ADRION)

http://www.interregcentral.eu/Content.Node/home.html
Transnacionalno sodelovanje držav Srednje Evrope

(INTERREG CENTRAL EUROPE)

http://www.interregcentral.eu/Content.Node/home.html

Razpis za sofinanciranje celostne prometne strategije 7/7

Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) je v Uradnem listu RS objavilo  javni razpis za sofinanciranje »Celostne prometne strategije« (CPS). Poleg občin, ki še nimajo izdelanih CPS, se lahko na javni razpis prijavijo tudi tiste občine, ki imajo CPS že izdelan in je starejši od dveh let in ga želijo ovrednotiti ter prenoviti. Višina razpisanih sredstev v letu 2017 znaša predvidoma 100.000 evrov, v letu 2018 pa 300.000 evrov.

Vloge morajo biti vložene osebno ali prispeti po pošti najkasneje do 12. 4. 2017 do 10.00, in sicer na naslov MOP, Dunajska 48, 1000 Ljubljana. Več o razpisu lahko preberete tukaj.

Razpis EU za inovativne urbane projekte 7/8

Evropska komisija razpisala drugi poziv za inovativne urbane projekte (UIA iniciativa).

V tem krogu bo iz ESRR namenjeno 50 milijonov evrov za projekte, ki na inovativen način preizkušajo nove, še ne preverjene rešitve za izzive na področju urbanega razvoja. Tokrat na treh področjih: krožno gospodarstvo, urbana mobilnost ter vključevanje migrantov in beguncev. Do sredstev so upravičena urbana območja (mestne oblasti) z več kot 50.000 prebivalci.

Rok za oddajo prijav je 14. April 2017.

Novica MOP: http://www.mop.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/article/1328/7311/.

Spletna stran iniciative UIA (angleško): http://www.uia-initiative.eu/.

Povabilo k pridobitvi naziva "Prostovoljstvu prijazno mesto" 7/9

Obveščamo vas, da je Slovenska filantropija tudi letos objavila povabilo za pridobitev naziva “Prostovoljstvu prijazno mesto”. Namen poziva je promocija dobrih praks podpore občinskih uprav razvoju prostovoljskega sektorja v občini.

Kot prostovoljska organizacija v tem povabilu se smatra nevladna organizacija, v kateri se prostovoljsko delo izvaja v dobro drugih ali v splošno korist, ne glede na to, ali je ta organizacija vpisana v seznam prostovoljskih organizacij in organizacij s prostovoljskim programom, kot to določa 9. člen Zakona o prostovoljstvu. Podelitev naziva bo potekala na posebnem slovesnem dogodku ob prisotnosti lokalnih in nacionalnih medijev.

Rok za oddajo predlogov je 21. april 2017.

Več informacij najdete s klikom na naslednje povezave:

 

Do 100% nepovratnih sredstev za nakup polnilnih postaj za EV 7/10

Objavljamo obvestilo, ki so ga pripravili v Društvu DEVS za podporo občinam ob objavljenem pozivu Eko sklada za nakup polnilnih postaj za električna vozila.

Občinam, ki vsaj deloma ležijo na (za)varovanih območjih narave, Eko sklad financira 100% nakupne vrednosti polnilnih postaj za EV!

Eko sklad RS j.s. je v Uradnem listu št. 72/16 objavil Javni poziv 44SUB-EVPOL16, s katerim nudi nepovratne finančne spodbude občinam v zavarovanih območjih narave (regionalnih in nacionalnem parku ter območjih Natura 2000) za polnilne postaje za električna vozila.

Pri aktualnem razpisu in nasploh člani DEVSa nudijo občinam pomoč pri:

 • pridobivanju najboljših ponudb s ciljem minimalizirati stroške občinam
 • izboru stroškovno in uporabniško najbolj učinkovitih mikrolokacij za namestitev PP
 • izobraževanju in ozaveščanju zaposlenih v občinski upravi in občanov (priporočamo!)
 • (so)organizaciji promocijskih dogodkov z odlično medijsko podporo
 • učinkovitih investicijah v električna vozila

Več v OBVESTILU DEVS.

Razpis programa Espon – Zelena infrastruktura in ekosistemske storitve 7/11

Program ESPON (Evropsko omrežje za spremljanje prostorskega razvoja) je objavil razpis za aplikativni projekt na temo “Zelena infrastruktura in ekosistemske storitve”. Razpis je objavljen na luksemburškem in evropskem portalu javnih naročil.

Program ESPON podpira krepitev učinkovitosti kohezijske politike EU in drugih sektorskih politik ter programov s področja prostorskega razvoja, in sicer v okviru investicijskih sredstev evropskih strukturnih skladov. Program podpira tudi nacionalne in regionalne politike teritorialnega razvoja preko povezovanja in izgradnje skupne baze znanj s področja prostora in prostorskega razvoja. Cilj programa je spodbujanje in pospeševanje evropskega teritorialnega sodelovanja in razvoja, ki ima izhodišče v prenosu znanja in zagotavljanju podpore za uresničevanje evropskih politik. Del tega je tudi vzpostavitev skupnega evropskega znanstvenega omrežja na področju prostorskega razvoja. Program aktivno deluje že od leta 2000 in omogoča pripravo različnih prostorskih analiz ozemlja EU in sosednjih držav. Program povezuje celotno ozemlje držav EU ter območje še štirih partnerskih držav Švice, Lihtenštajna, Norveške in Islandije

Rok za oddajo ponudbe je 5. maj 2017.

 

*   *   *

Več informacij o razpisu

Javni poziv za prijavo projektov na ROMACT TCC 7/12

Svet Evrope je objavil javni poziv za prijavo na ROMACT TCC program, ki je namenjen lokalnim skupnostim za boljšo integracijo marginaliziranih skupin, s posebnim poudarkom na pripadnikih romskih skupnosti. ROMACT TCC se izvaja v treh modulih: modul A – Medkulturno izobraževanje, modul B – mediacijski trening, modul C – podpora za transnacionalne študijske obiske. Odprti poziv se nanaša na modula A in B, prijava na modul C bo najavljena v ločenem pozivu.

Javni poziv je objavljen tukaj, na razpolago je tudi vodič za prijavitelje , tukaj pa lahko najdete prijavnico. Vsa vprašanja v zvezi s pozivom lahko naslovite na: romact@coe.int . Izbrani prijavitelji bodo po podpisu pogodbe s Svetom Evrope lahko s 1.6.2017 pričeli z izvajanjem projekta, projekti pa se morajo zaključiti najkasneje do 31.12.2017.

Rok za prijavo je 8.5.2017 do 17.00 ure. Več tukaj

Spodbujanje razvoja gospodarstva v občini Žalec 7/13

Obveščamo vas, da je objavljen javni razpis za dodeljevanje pomoči za spodbujanje razvoja malega gospodarstva v občini Žalec za leti 2017 in 2018 (spletna stran). Namen razpisa je spodbujanje razvoja malega gospodarstva s ciljem uresničevanja sprejete Strategije Občine Žalec za obdobje 2014 – 2020.

Skupna višina razpisanih nepovratnih sredstev za leto 2017 je 60.000 EUR.

Rok:  1.06.2017 (drugi rok).

Več informacij najdete tukaj.

Razvojno-spodbujevalni program SID banke za financiranje občin 7/14

Obveščamo vas, da je na voljo specializiran program »Razvojno-spodbujevalni program SID banke za financiranje občin«, kjer so na podlagi namenskih virov Evropske investicije banke (EIB) in Razvojne banke Sveta Evrope (CEB) občinam na voljo ugodna, do 20-letna sredstva. Več informacij dobite tukaj.

Za več informacij se lahko obrnete tudi na SID Banko, oddelek za podjetja  na tel. 01 2007 480. Rok za oddajo vlog je do 31. 10. 2020 oz. do porabe sredstev programa.

Javni pozivi Eko sklada za podporo občinam pri gradnji stavb in nakupu okolju prijaznejših avtobusov 7/15

Eko sklad je v Uradnem listu RS in na spletni strani objavil nove javne pozive. Občine, ki so sprejele Odlok o načrtu za kakovost zraka, bodo imele znova možnost pridobiti nepovratne finančne spodbude za nakup vozil za javni potniški promet. Vsem občinam bodo za gradnjo skoraj nič-energijskih vrtcev, šol, knjižnic in drugih stavb splošnega družbenega pomena poleg nepovratnih finančnih spodbud z novim javnim pozivom na voljo tudi še ugodnejši krediti kot doslej. Tretji javni poziv bo nudil nepovratne finančne spodbude za naložbe v energetsko prenovo stavb v lasti RS in v upravljanju Ministrstva za obrambo. Skupaj bo tako za nove naložbe v učinkovito rabo energije na voljo 2,3 milijona EUR nepovratnih finančnih spodbud in 10 milijonov EUR sredstev v obliki ugodnih kreditov. Javni pozivi bodo odprti do porabe sredstev oziroma do objave zaključka v uradnem listu.

Informacije o javnih pozivih so na voljo na brezplačni telefonski številki – 01 241 48 20, vsak ponedeljek, sredo in petek med 13.00 in 14.30 ter po elektronski pošti na naslovu ekosklad@ekosklad.si.

Občina išče partnerja 7/16

 • Švedska občina Skellefteå išče partnerja za prijavo skupnega projekta na razpis ERASMUS+ KA2 VET- s ciljem podpirat razvoj človeških virov in premostitev potreb in kompetenc v vključujočem trgu dela.
 • Občina Ivanovo iz Bolgarije išče partnerja za prijavo skupnega projekta na razpis »Transnational and Danube partneships for Employment and Growth«. V okviru projektnega predloga želijo sodelovati na področju ranljivih skupin (ljudje potrebni osnovne oskrbe, prizadeti in delovno nesposobni).
 • Turško mesto Gaziantep (6 največje turško mesto) išče partnerja za skupno prijavo na projekt ERASMUS sports. V projektnem predlogu želijo sodelovati na področju tradicionalnega športa (organizacija izmenjave športnikov, tekmovanja, delavnice in predavanja)
 • Bolgarska občina Dalgopol išče slovensko občino za prijavo skupnega projekta s področja socialne izključenosti in ranljivih skupin. Želijo si prijaviti projekt v znesku do 100.000€ na razpis v okviru operativnega programa razvoja človeških virov 2014-2020.
 • Regija Andaluzija (Španija) išče partnerje za prijavo skupnega projekta na razpis ERAZMUS – KA2 – strateško partnerstvo, ki vi se osredotočil na področje inovativnega učenja.

V kolikor bi želeli imeti več podatkov oziroma kontakte oseb, ki iščejo partnerja pišite na miha.mohor@skupnostobcin.si  ali pokličite na telefon 02 234 15 02.

NOVICE DRUGIH

Poročilo o izvedbi nadzora zakonitosti občinskih predpisov v letu 2016 8/1

Služba za lokalno samoupravo je objavila letno Poročilo o izvedbi nadzora zakonitosti občinskih predpisov v letu 2016.
V letu 2016 je Služba opravila nadzor v 45 občinah in o svojih ugotovitvah pripravila zbirno poročilo s ključnimi ugotovitvami o najpogostejših napakah. Poročilo je koristno pri morebitni pripravi sprememb občinskih statutov, poslovnikov občinskih svetov in poslovnikov nadzornih odborov.

Celotno poročilo najdete na tej povezavi.

ZELS pripravil AN za vzpostavitev e-davka od prodaje nepremičnin 8/2

Kaj počnejo sorodne asociacije… ZELS je makedonska asociacija lokalnih skupnosti, povzetek iz njihovih novic:

V drugi polovici februarja 2017, je ZELS predložil Vladi Republike Makedonije Akcijski načrt za vzpostavitev elektronskega sistema za davek od prodaje nepremičnin. Akcijski načrt je pripravila delovna skupina, ki je sestavljena iz predstavnikov: občin, mesta Skopje, Ministrstva za finance, Ministrstva za promet in zveze, Notarske zbornice, Odvetniške zbornice, zbornica Arhitektov in inženirjev, zbornice pooblaščenih geodetov in Agencije za kataster nepremičnin. Akcijski načrt vsebuje vse posebne aktivnosti in roke za vzpostavitev elektronskega sistema za izmenjavo zahtevane dokumentacije za davčne potrebe prodaje nepremičnin. Če se bo izvedlo vse opredeljene aktivnosti, med katerimi je usklajevanje z vsemi občinami, ki se nanašajo na elemente, ki so vključeni v sistem, pripravo tehnične specifikacije in izvedbo razpisnega postopka za nabavo strojne in programske opreme, je pričakovati, da bi lahko bilo to novo elektronsko orodje uvedeno v občinah do konca maja prihodnje leto. Za njeno nemoteno uporabo je ZELS predvidel organizacijo izobraževanj za vse uporabnike sistema, zlasti za predstavnike občinskih uprav, ki bodo potekali v računalniškem centru za usposabljanje v ZELS. Več…

Revizijsko poročilo Učinkovitost mladinske politike 8/3

Računsko sodišče RS je izdalo revizijsko poročilo Učinkovitost mladinske politike med 1. 1. 2014 in 31.12.2015 in ugotovilo, da ni bil vzpostavljen učinkovit sistem spremljanja izvajanja ukrepov in projektov v okviru mladinske politike za revidirance so bili določeni Vlada Republike Slovenije, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Urad Republike Slovenije za mladino. Kakor Računsko sodišče ugotavlja, se je spremljanje mladinske politike v letih 2014 in 2015 na državni ravni izvajalo pomanjkljivo, na lokalni ravni pa se ni izvajalo. V letih 2014 in 2015 se o izvajanju mladinske politike tudi ni ustrezno poročalo.

Prav tako ni podatka, koliko javnih sredstev na državni in lokalni ravni je bilo v letih 2014 in 2015 namenjeno za izvajanje ukrepov v okviru mladinske politike. Vlada, MIZŠ in URSM tudi ne razpolagajo s podatkom ali oceno o tem, koliko proračunskih sredstev je v posameznem proračunskem letu namenjeno za izvajanje aktivnosti mladinske politike na lokalni ravni. Prav tako ugotavlja, da financiranje nalog s področja mladine na občinski ravni ni sistemsko urejeno.

Računsko sodišče je od MIZŠ in URSM zahtevalo predložitev odzivnih poročil, v katerih morata izkazati popravljalne ukrepe za odpravo ugotovljenih nepravilnosti oziroma nesmotrnosti. Računsko sodišče je podalo tudi priporočila za izboljšanje poslovanja.

 

© Moralne avtorske pravice ima Skupnost občin Slovenije. Noben del tega gradiva se ne sme reproducirati ali kopirati v karšnikoli obliki: grafično elektronsko ali mehanično, kar vklučuje (ne da bi bilo omejeno) fotokopiranje, snemanje, skeniranje ali katerekoli druge oblike reproduciranja brez pisnega dovoljenja Skupnosti občin Slovenije. Reprodukcija ali kopiranje je dovoljeno izključno za potrebe Sekretariata Skupnsti občin Slovenije ali občin članic SOS.