PRIHODNJI TEDEN

Ponedeljek, 14.12. 2015 –  Posvet predstavitev Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode Vabilo in Prijavnica.

Četrtek, 16.12.2015 – Posvet predstavitev novega zakona o javnem naročanju: ZJN-3 Vabilo in Prijavnica.

 

Pripombe in predloge na zakonodajo posredujte do navedenih datumov na naslove:

Osnutek Pravilnika o spodbujanju učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije (na spletni strani ) do torka, 15. 12.2015 na naslov sasa.kek@skupnostobcin.si

Osnutek Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja do srede, 16.12.2015 na naslov info@skupnostobcin.si.

Predlog Uredbe o sofinanciranju občin na narodnostno mešanem območju za leti 2016 in 2017 do četrtka, 17.12.2015 na  info@skupnostobcin.si.

Strategija razvoja lokalne samouprave v RS do četrtka, 17.12.2015 na ursa.rupar@skupnostobcin.si.

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o stanju površinskih voda do petka, 18.12.2015 na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si.

 

PREDSEDSTVO SOS

7. seja Predsedstva SOS 1/1

V sredo, 10.12.2015, je v občini  Naklo potekala 7. seja predsedstva Skupnosti občin Slovenije. Članice in člani predsedstva so govorili o oblikovanju cen gospodarskih javnih služb varstva okolja in (ne)ustreznosti pristopa k poračunom, sistemu dolgotrajne oskrbe, dogovorili so se o nadaljnjih korakih SOS-a v zvezi s sprejetim ZIPRS1617, obravnavali so problematiko v zvezi s služnostnimi pravicami ob izdajanju gradbenih dovoljenj, predlog Zakona o pogrebni dejavnosti in upravljanju pokopališč, govorili o bencinskem centu ter potrdili dodatno evidentirane v Komisijo za integracijo romske skupnosti.

 • Oblikovanje cen gospodarskih javnih služb varstva okolja in (ne)ustreznost pristopa k poračunom

3Na seji predsedstva SOS je Samo Jereb, drugi namestnik predsednika Računskega sodišča, predstavil oblikovanje cen gospodarskih javnih služb varstva okolja in (ne)ustreznost pristopa k poračunom. Poudaril je, da pri obračunavanju cen komunalnih storitev in predvsem poračunov, pri izvajalcih javnih služb pogosto prihaja do napak zaradi nejasnosti predvsem pri uredbi o metodologiji za določitev cen gospodarskih javnih služb varstva okolja, pa tudi zaradi neustrezno vzpostavljenih primerljivih območij s strani države, ki ne omogočajo dejansko realne primerjave med cenami komunalnih storitev v občinah.  Zato se je Skupnost občin Slovenije že vključila v postopek izdelave primerjalne analize izvajanja obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja, ki jo izvaja Inštitut za javne službe, in bo omogočila občinam dostop do novih strokovnih podlag in s tem bistveno lažje odločanje in sprejemanje upravičenih cen komunalnih storitev na področju varstva okolja.

 • Benchmarking in primerjalna analiza izvajanja obveznih GJS varstva okolja

1Leo Kremžar je predstavil napredek na področju izdelave prim analize GJD varstva okolja za leto 2014. Posebej je izpostavil, da primerjalna analiza predstavlja za občine strokovno osnovo za presojo upravičenih cen komunalnih storitev, izvajalcem pa podlago za izboljšanje učinkovitosti poslovanja.

Predsedstvo SOS je zavzelo stališče, da bi javna objava (med občinami) nešifriranih podatkov, pridobljenih od izvajalcev javnih služb, ki so navedeni v primerjalni analizi izvajanja obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja, ki jo izvaja Inštitut za javne službe, omogočila občinam dostop do novih strokovnih podlag in s tem bistveno lažje odločanje in sprejemanje upravičenih cen komunalnih storitev na področju varstva okolja.

Predsedstvo SOS je predlagalo in priporočilo, da se v postopek benchmarkinga vključijo vse slovenske občine, sredstva za te namene pa naj zagotovijo komunalna podjetja, iz svoje redne dejavnosti, ki se financirajo skozi ceno storitev.

 • Sistem dolgotrajne oskrbe

Predstavnika Skupnosti socialnih zavodov, Iva Soršak, direktorica Doma dr. Jožeta Potrča Poljčane in namestnica predsednika Upravnega odbora Skupnosti socialnih zavodov Slovenije in Jaka Bizjak, sekretar Skupnosti socialnih zavodov Slovenije sta predstavila stališče do predloga zakona o dolgotrajni oskrbi in asistenci.

Povedala sta, da je Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti v letošnjem poletju izdelalo delovni osnutek Zakona o dolgotrajni oskrbi in osebni asistenci (ZDOOA), ki je bil posredovan Skupnosti socialnih zavodov Slovenije, Socialni zbornici, Združenju društev upokojencev in drugim deležnikom, med katerimi pa ni bilo nobene skupnosti občin, čeprav jih tematika zelo zadeva in je znotraj lokalnih skupnosti izjemnega pomena.  Predsedstvo je poudarilo, da takšno ravnanje ponovno kaže na neverjetno ignorantski odnos države do občin in nezavedanje, da s takšnim ravnanjem država deluje proti lastnim državljankam in državljanom. Predstavnika Skupnosti socialnih zavodov Slovenije sta poudarila, da so si bili vsi seznanjeni s predlogom zakona enotni, da zakon s tako pomanjkljivo vsebino in nesistemskimi rešitvami ni zrel za nadaljnjo obravnavo, zato je postopek za sprejem tega zakona po zadnjih informacijah začasno ustavljen. Ker pristojno ministrstvo (MDDSZ) z občinami doslej praktično ni sodelovalo in jih ni vključevalo v aktivnosti pri pripravi tako pomembnih vsebin, bo Skupnost občin Slovenije zahtevala vključitev in seznanitev z vsebino predlogov.

 • Dogovor o nadaljnjih korakih SOS v zvezi s sprejetim ZIPRS1617

Županje in župani so sklenili, da bodo predsednika Vlade RS pozvali, da razreši ministra za finance dr. Dušana Mramorja, zaradi kršitve Ustave Republike Slovenije v 2. členu, ki pravi, da je Republika Slovenija pravna in socialna država. Neupoštevanje določil Zakona o financiranju občin pomeni neposredno kršitev načela pravne države in tako tudi Ustave RS.

 • Informacija o mediaciji

Skupnost občin Slovenije in Združenje občin Slovenije sta 18. septembra 2015, vložili tožbo zoper državo za izpolnitev pogodbenih obveznosti iz Dogovora o višini povprečnine za leto 2015. Predsedstvo SOS se je seznanilo, da je na podlagi vložene tožbe, Okrožno sodišče v Ljubljani vse stranke pozvalo, da se opredelijo do možnosti mediacije v tožbeni zadevi. Skupnost in združenje občin Slovenije sta glede na odločitev vodstev na mediacijo pristali, dne 1.12.2015 pa smo prejeli obvestilo, da država, v tožbi za izpolnitev pogodbenih obveznosti iz dogovora o višini povprečnine za leto 2015, ne soglaša z mediacijo. Tako se tožbeno zadevo predaja pristojnemu Okrožnemu sodišču v Ljubljani.

 • Služnostne pravice ob izdajanju gradbenih dovoljenj

Dušan Strnad je opozoril na zahteve upravnih enot, ki v postopku izdaje gradbenih dovoljenj za posamezne posege zahtevajo urejeno javno lastništvo kategoriziranih občinskih in javnih cest oziroma zahtevajo, da investitor pridobi služnostno pravico na delih kategoriziranih občinskih in javnih cest, kjer javno lastništvo še ni urejeno. Izpostavil je še vedno nerešeno problematiko urejanja kategoriziranih cest, ki potekajo po zasebnih zemljiščih in ki bi zahtevala od državnih kot tudi od občinskih organov veliko dela in sredstev.

 • Predlog Zakona o pogrebni dejavnosti in upravljanju pokopališč

Predsedstvo SOS je podprlo koncept zakona o pogrebni dejavnosti in upravljanju pokopališč, vloženega v zakonodajni postopek dne, 12.11.2015, vendar z nekaterimi vsebinskimi dodatki, o katerih se bo obvestilo Državni zbor, v zakon je namreč potrebno dodati določilo glede pokopa tujcev brez znanega stalnega prebivališča ( migrantski tokovi oz. begunci, kjer je naročnik oz. plačnik pogreba lahko le država in nikakor ne občina) ter, v zakonu je potrebno urediti zavezujoče povračilo pogrebnih stroškov občini iz zapuščine umrlega, kadar je občina plačnik pogreba do določitve dedičev.

 • Bencinski cent

Predsedstvo SOS je dalo pobudo, da se 50% načrtovanega bencinskega centa nameni za občinske proračune za namen vzdrževanja lokalnih cest in javnih poti, vendar tako, da se zmanjša trošarina za gorivo in ne poveča finančne obremenitve občank in občanov. Predsedstvo SOS se je za tak predlog odločilo na pobudo županje Darje Vudler, ki je izpostavila, da občani uporabljajo tudi in predvsem lokalne ceste in javne poti in opozorila, da je občinam v naslednji perspektivi praktično onemogočeno črpanje sredstev za investicije v cestno infrastrukturo ob hkratnem vsakoletnem nižanju povprečnine.

 • Predlog Zakona o dimnikarskih storitvah

Predsedstvo se je seznanilo, da predlog Zakona o dimnikarskih storitvah ne bo stopil v veljavo z 31.12.2015, pač pa bo v prehodnem obdobju enega leta veljal Zakon o varstvu okolja, s podaljšano obstoječo ureditvijo do 31.12.2016.

 • Dodatno evidentiranje v Komisijo za integracijo romske skupnosti

Predsedstvo SOS je potrdilo imenovanje evidentiranih članov, Minke Pezdirc iz občine Metlika in Predraga Bakoviča iz občine Kočevje,  v Komisijo za integracijo romske skupnosti.

NOVIČKE SOS

SOS zbira podpise županj in županov za razrešitev ministra za finance 2/1

Predsednik SOS je dne 11.12.2015, z dopisom vsem županjam in županom, pozval k zbiranju podpisov za razrešitev ministra za finance, dr. Dušana Mramorja.

Predsedstvo Skupnosti občin Slovenije je na seji predsedstva v Naklem, 10. decembra 2015, sprejelo odločitev, da v naslednjih tednih in mesecih pristopi k številnim akcijam, s katerimi bomo skupaj naredili vse za to, da se spremeni višina sramotno nizkih finančnih sredstev »dodeljenih« občinam v Zakonu o izvrševanju proračuna RS 16/17.

Zato so danes vse slovenske občine, županje in župani, prejele poziv, da se vključijo v protestno akcijo in na SOS posredujejo izpolnjeno izjavo s podpisom in žigom do četrtka, 17. decembra 2015. Zbrane izjave bomo družno odnesli predsedniku Vlade RS, dr. Miru Cerarju v ponedeljek, 21. decembra 2015.

Gorenjskih županov ne bo na sestanek z Vlado 2/2

Župani gorenjskih občin so podpisali izjavo, da se ne bodo udeležili skupnega sestanka z Vlado RS na Brdu in sestanka na Mestni občini Kranj iz dveh razlogov. Prvič zaradi ignorance Vlade RS do predlogov vseh treh skupnosti občin, ki se nanašajo na vprašanja nezadostne povprečnine in drugič zato, ker vlada ni sprejela predloga gorenjskih županov, da bi se z njimi ob svojem obisku v regiji na temo povprečnine sestali predsednik vlade ter ministra za javno upravo in finance.

Izjava županov gorenjskih občin

Nižanje povprečnine bo povzročilo zmanjšanje pravic prebivalcem 2/3

Župan občine Brežice Ivan Molan je v svoji izjavi za javnost dejal, da bo znižanje sredstev povprečnine iz 536 evrov na 522 evrov, prikrajšalo prebivalce pri njihovih pravicah, saj občine s tem zneskom ne bodo zmogle zagotavljati vseh nalog, ki jih država z zakonodajo nalaga lokalnim skupnostim. Zmanjšanje sredstev občinam s strani države kljub rasti BDP-ja in povečanjem stroškov občin  pomeni, da bodo državljanke in državljani prikrajšani pri pravicah, ki so jim bile z zakoni že zagotovljene.

Sporočilo za javnost

Izjava župana Brežic, Ivana Molana

Nadaljnje izvajanje primerjalne analize občinskih GJS varstva okolja 2/4

Obveščamo vas, da Zbornica komunalnega gospodarstva, ob sodelovanju vseh treh skupnosti občin, nadaljuje s projektom primerjalne analize izvajanja občinskih javnih služb varstva okolja za leto 2014. Prve vprašalnike so poslali izvajalcem javne službe oskrbe s pitno vodo, pričakuje pa se, da bodo do konca meseca decembra vzpostavljeni tudi vprašalniki za odvajanje in čiščenje odpadne vode.

Primerjalna analiza predstavlja za občine strokovno osnovo za presojo upravičenih cen komunalnih storitev, izvajalcem pa podlago za izboljšanje učinkovitosti poslovanja, zato naprošamo občine, da spodbudite sodelovanje vaših izvajalcev javne službe v primerjalni analizi.

 

Sestanek z ministrstvom za zdravje glede uredbe o pitni vodi 2/5

V torek, 8.12.2015 je v prostorih Ministrstva za finance potekal sestanek med predstavniki občin in ministrstva glede delovnega osnutka predloga uredbe o pitni vodi, ki bi v prihodnje nadomeščala pravilnik. Predlog uredbe je še delovni osnutek, nanj pa je možno podati predloge in pripombe še pred začetkom javne obravnave.

Predstavnica SOS je na sestanku opozorila predvsem na določbe 7. člena, ki ureja obveznosti občin glede obveščanja uporabnikov malih vodovodov in obveznost občin, da določijo odgovorno osebo, ki mora biti usposobljena v enakem obsegu kot odgovorna oseba izvajalca. Opozorjeno je bilo, da občine ne morejo zagotavljati dodatnih zaposlitev ter izpostavili možnost, da je takšna oseba zgolj določena s strani upravljavca, s čemer bi bilo omogočeno, da občina določi kot odgovorno osebo za male vodovode izvajalca te javne službe. Prav tako smo izpostavili dilemo kakšne pogoje predpisati za odgovorno osebo – ustrezno izobrazbo ali obvezna strokovna usposabljanja, pri čemer bi slednje pomenilo manjši strošek. Prav tako smo opozorili, da je potrebno določbe o obveščanju uporabnikov prilagoditi glede na že obstoječe načine in kanale obveščanja v občini brez povzročanja dodatnih stroškov.

S strani Ministrstva za zdravje se nagibajo k ureditvi, ki bi pogoje za odgovorno osebo urejali glede na velikost upravljavca ter poudarili, da želijo zagotoviti učinkovito obveščanje uporabnikov malih vodovodov predvsem v primerih, če obstaja utemeljen sum, da obstaja nevarnost za zdravje ljudi (npr. ko zdravnik ugotovi okužbo pri pacientu zaradi vode) ter, da želijo čim bolj hiter kanal do končnih uporabnikov – to pa so prav občine.

Ministrstvo za zdravje je prosilo za dodatne pripombe in stališča predvsem k izpostavljenim tematikam tako, da bodo lahko z obzirom na prejete pripombe pristopili k oblikovanju uredbe za javno obravnavo. Na Skupnosti občin Slovenije bomo pripombe k uredbi zbirali do 17.12.2015.

Sestanek projektnih partnerjev v projektu OPENN 2/6

V torek, 8. decembra 2015 je v prostorih Mirovnega inštituta potekal sestanek projektnih partnerjev v projektu OPENN-Osvojiti politično enakost z novimi imeni.

Projektni partnerji so pregledali delovne sklope in aktivnosti glede na časovnico in zastavljene cilje. Skupnost občin Slovenije bo v okviru projekta nadaljevala z informiranjem in obveščanjem o projektu skozi Tedenske novice SOS in dopolnitve spletne strani (projektu in tematiki lahko sledite tukaj). V sklopu aktivnosti v izvajanju trenutno SOS razvija model dobrih praks za vključevanje žensk v politiko na lok. nivoju-model mentorstva, ki bo popisan in objavljen na spletni strani SOS, prav tako pa bodo v okviru info točke za enakost spolov dostopni vsi ključni podatki o mreži svetnic in mreži županj ter mentoricah. Dostopni bodo njihovi kontaktni podatki ter ekspertize. V prihodnjih tednih in mesecih bomo partnerji v projektu oblikovali tudi priročnih za svetnice in svetnike, ki bo vseboval informacije o zastopanosti spolov, opis dobrih praks norveškega partnerja ter članke mentoric z napotki za ženske, ki bi želele ali so na začetku politične kariere.

opennlogo norway grantssluzba vlade rs za razvoj

ZAKONODAJNE AKTIVNOSTI SOS

Predlog Uredbe o sofinanciranju občin na narodnostno mešanem območju za leti 2016 in 2017 3/2

Skupnost občin Slovenije vam z namenom pregleda in podaje mnenja in pripomb posreduje Predlog Uredbe o sofinanciranju občin na narodnostno mešanem območju za leti 2016 in 2017, ki jo je spisal Urad Vlade RS za narodnosti. Vljudno vas prosimo, da vaše mnenje, predloge in pripombe pošljite najkasneje do četrtka, 17. decembra 2015, na naslov info@skupnostobcin.si .

DOKUMENTI:

Dopis občinam

Predlog Uredbe o sofinanciranju občin na narodnostno mešanem območju za leti 2016 in 2017

Osnutek Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o stanju površinskih voda 3/3

Ministrstvo za okolje in prostor je objavilo Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o stanju površinskih voda.

V besedilu se spreminja določba glede spremljanja vrednosti parametrov kemijskega stanja in posebnih onesnaževal v sedimentu in organizmih. Prav tako se dopolnjuje določila glede ugotavljanja kemijskega stanja in sicer obveznosti zagotavljanja uporabe NDK-OSK pri spremljanju koncentracij v površinski vodi in za ugotavljanje kemijskega stanja ter način in izjeme pri ugotavljanju kemijskega stanja, določilo glede  izračuna kemijskega stanja, določilo glede meril za dobro kemijsko stanje. Prav tako se dopolnjuje določilo v zvezi z vrstami in vsebino monitoringa površinskih voda, kjer se dodaja monitoring za spremljanje snovi iz Nadzornega seznama snovi za spremljanje na ravni Unije in določila o poročanju Evropski komisiji glede rezultatov spremljanja v zvezi s prvim nadzornim seznamom. V predlogu sprememb je predvidena tudi sprememba preglednice v prilogah.

V kolikor bi želeli na predlog uredbe podati pripombe in predloge vas prosimo, da jih naslovite na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si, najkasneje do petka, 18.12.2015.

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prekrških (ZP-1J) 3/4

S stani Ministrstva za pravosodje smo v pregled prejeli osnutek Zakona o prekrških (ZP_1J). V predlogu zakona se na novo urejajo ali bistveno spreminjajo določeni instituti, ki bodo vplivali na sistemsko izvajanje prekrškovne zakonodaje. Rešitve, zaradi katerih ima predlog ZP-1J v določenem delu sistemsko naravo, so po navedbah ministrstva zlasti naslednje:

 • določitev sistemske podlage za uvedbo administrativnega sankcioniranja pravnih oseb na taksativno določenih področjih, ki jim je skupna stroga regulativna ureditev,
 • določitev (ozko zasnovanih) izjemnih primerov, ko se domet domače prekrškovne pristojnosti širi izven teritorija Republike Slovenije,
 • uvedba nadomestnega zapora kot skrajnega načina izvršitve neplačanih in neizterljivih glob (v znesku vsaj 1.000 EUR),
 • uvedba instituta napovedi zahteve za sodno varstvo zoper odločbe prekrškovnih organov, izdane v hitrem postopku o prekršku,
 • sprememba faze, v kateri se lahko predlaga obročno plačilo globe in stroškov postopka,
 • celovita prenova instituta nadomestitve plačila globe z delom v splošno korist,
 • sistemska prenova instituta zastaranja pregona za prekršek,
 • prenova instituta odložitve izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja, in
 • določitev pravne podlage za vzpostavitev enotne informacijske infrastrukture za upravljanje z evidencami prekrškovnih organov pri Ministrstvu za pravosodje.

Osnutek zakona se nahaja na tej povezavi.

Vaše pripombe in predloge nam posredujete najkasneje do ponedeljka 28. decembra 2015 na naslov miha.mohor@skupnostobcin.si.

 

 

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Stanovanjskega zakona – podaljšan rok za pripombe 3/6

Obveščamo vas, da je bil podaljšan rok za sprejem pripomb na Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Stanovanjskega zakona, ki se nahaja v javni razpravi.

Predlog zakona gre v smeri določnejših opredelitev upravljanja, učinkovitejšega inšpekcijskega nadzora nad izvajanjem zakona z namenom urejanja odnosov z etažnimi lastniki in poenostavljanja postopkov glede upravljanja večstanovanjskih zgradb.

Prosimo vas, da nam vaše pripombe in predloge posredujete najkasneje do torka, 5.1.2015 na naslov alja.babic@skupnostobcin.si.

 

Podaljšanje javne razprave o ZUreP, GZ, in ZPAI 3/7

Skupnost občin Slovenije vas obvešča, da je Ministrstvo za okolje in prostor na podlagi pobude SOS ter drugih sodelujočih v dosedanjem poteku javne razprave, podaljšalo javno razpravo na paket zakonov (Zakon o urejanju prostora, Gradbeni zakon in Zakon o pooblaščenih arhitektih in inženirjih).

Zakoni so dostopni na povezavah, prilagamo pa tudi pojasnila k vsem trem zakonom – pojasnila_ZUreP_GZ_ZPAI.

Vsem, ki ste že posredovali pripombe se zahvaljujemo, ostali pa lahko to storite do torka, 16.2.2016na naslov alja.babic@skupnostobcin.si.

V obravnavi predlog Navodil o organiziranju in vzpostavitvi informacijskega centra RS 3/8

S strani Uprave RS za zaščito in reševanje smo v pregled prejeli predlog Navodil o organiziranju in vzpostavitvi informacijskega cestra RS, ki bi se vzpostavil v primeru nesreče v kateri je prizadeto večje število oseb.

Predlog navodil se nahaja na tej povezavi.

Vaše pripombe in predloge posredujte najkasneje do 14.1.2016 na naslov miha.mohor@skupnostobcin.si.

DOGODKI SOS

14.12. / Predstavitev Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode 4/1

Ministrstvo za okolje in prostor in Skupnost občin Slovenije vas vabimo na Predstavitev Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode, ki bo ponedeljek, 14. decembra 2015 ob 11.00 uri v veliki dvorani Državnega sveta RS, Šubičeva 4, 1000 Ljubljana.

Nova Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode združuje zahteve treh dosedanjih predpisov, ki urejajo področje odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode, in sicer Uredbo o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav, Uredbo o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav in Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode. Pripravljeni predlog uredbe pa pomeni posledično tudi spremembe Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo in Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda.

Vsebine predmetnih predpisov bo predstavila mag. Nataša Vodopivec iz Direktorata za okolje/Sektor za okolje in podnebne spremembe na Ministrstvu za okolje in prostor.

Predstavitev je namenjena vsem slovenskim občinam oz. njihovim zaposlenim, ki se pri svojem vsakodnevnem delu srečujete z določbami teh predpisov.

Udeležba je brezplačna, zaradi lokacije dogodka pa so obvezne predhodne prijave na naslov metka.lasic@skupnostobcin.si, najkasneje do petka, 11.12.2015 s priloženo prijavnico.

Vabilo in  Prijavnica.

16.12. / Predstavitev novega zakona o javnem naročanju: ZJN-3 4/2

Vabimo Vas na seminar z naslovom PREDSTAVITEV NOVEGA ZAKONA O JAVNEM NAROČANJU: ZJN-3. Seminar bo v sredo, 16. decembra 2015, s pričetkom ob 10.00 uri v dvorani Kronos Austria Trend hotela Ljubljana, Dunajska cesta 154, Ljubljana.

Državni zbor RS je dne 18.11.2015 odločal o vetu Državnega sveta RS vložen zoper novi Zakon o javnem naročanju-ZJN-3, ki ga je zavrnil. To pomeni, da je ZJN-3 sprejet in bo pričel veljati z dnem 1.4.2016.

ZJN-3 glede na obstoječi zakon prinaša precej novosti, katere bodo predstavljene na seminarju, ki ga Skupnost občin Slovenije organizira v sodelovanju z Mileno Basta Trtnik, univ.dipl.prav., direktorica družbe BONORUM d.o.o., in mag. Urško Skok Klima, vodjo sektorja za sistem javnega naročanja, Direktorat za javno naročanje, Ministrstvo za javno upravo.

Predavateljicam lahko vprašanja predhodno zapišete na priloženi prijavnici. Posvet bo trajal predvidoma do 14.00 ure.

Vabilo SOS_ZJN-3

PRIJAVNICA- 16 12 15

Vljudno vabljeni!
Sekretariat SOS

DOGODKI DRUGIH

16.-19.3/Evropsko prvenstvo županov v alpskem smučanju 5/2

St. Johann (Avstrija) vabi slovenske župane s partnerkami na prvo evropsko prvenstvo v alpskem smučanju. Evropsko prvenstvo se bo odvijalo v času od 16. marca do 19. marca.

Vabilo in letak si lahko pogledate na tej povezavi.

Strošek udeležbe na evropskem prvenstvu znaša 684€ na osebo v hotelu s petimi zvezdicami, oziroma 470€ na osebo v hotelu s tremi zvezdicami. V ceno je vključena organizacija dogodkov, smočarske karte ter pol penzion.

V kolikor ste zainteresirani, da bi se evropskega prvenstva županov udeležili, se prijavite na office@wallmanns-ideenwerkstatt.com ali na naslov miha.mohor@skupnostobcin.si.

20. - 22. 4. 2016/ CEMR KONGRES - Kongres evropskih mest, občin in regij 2016 5/3

Migracija, teritorialne reforme, klimatske spremembe, lokalna ekonomija. Kar precej je izzivov s katerimi se lokalne oblasti morajo spopadati. Pa so pripravljene na jutri? Pod sloganom ”Jutri se prične danes – lokalna in regionalna vizija Evrope 2030” Svet evropskih občin in regij pripravlja vsakoletni kongres, tokrat v Nikoziji, Ciper.

Ob začetnem in zaključnem plenarnem zasedanju bo organiziranih 30 zasedanj v različnih oblikah (debate, delavnice, dobre prakse …) in sicer na področju 7 različnih tem: upravljanje in vodenje; gospodarstvo in finance; poslovni svet; tehnologija in inovacije; družba in kultura; okolje, podnebje in energija; sodelovanje in partnerstva. Pričakuje se okoli 1000 udeležencev: županov, svetnikov, predstavnikov EU institucij in mednarodnih strokovnjakov. Dogajanje bo simultano prevajano v angleščino, francoščino, nemščino, grščino in španščino.

Zgodnje pred prijave so mogoče na tej povezavi.

Več informacij na:

INFO@CEMR2016.eu

+32 2 511 74 77

27.- 29. 4. 2016/ 8. evropska konferenca o trajnostnih mestih - Dejanja preobrazbe: potencial Evrope 5/4

Vodilna evropska konferenca o lokalnem trajnostnem razvoju bo v treh dneh v Bilbau združila predstavnike lokalnih in regionalnih oblasti, evropske in mednarodne institucije, raziskovalce, poslovneže in civilno družbo in poudarila velik pomen ukrepov na ravni lokalnih oblasti pri oblikovanju prihodnosti Evrope.

8th Europe Conference on Sustainability in Towns and Cities - Bilbao 2016Aalborg listina in obveznosti so številne lokalne oblasti zavezale k delu na področju trajnostnega razvoja. Konferenca v letu 2016 bo omogočila slednje ojačati, pregledalo se bo cilje trajnostnega razvoja ter rezultate decembrske pariške konference COP 21, kot tudi nastajajočo Urbano agendo EU ter prihajajočo Konferenco ZN o stanovanjski politiki in trajnostnem urbanem razvoju HABITAT III. Bilbao in Baskija je več kot primerno prizorišče. S prehodom iz industrijsko usmerjenega območja v sodobno okolje, usmerjeno v storitveno ekonomijo, nudi vzgled ostalim. Njihov okoljski program 2020 kaže na trdno zavezanost k pozitivni okoljski politiki (nizko ogljično gospodarstvo) in je usklajena z aktualnimi evropskimi in mednarodnimi strategijami za ustvarjanje novih delovnih mest, ki povečujejo življenjski standard.

Povezava do konference o trajnostnih mestih v Bilbau.

Program in govorci so dosegljivi tukaj.

8. evropsko konferenco o trajnostnih mestih bo gostila ICLEI – Lokalne oblasti za trajnost, baskovske vlade, Bizkaia okrožni svet in mestni svet Bilbaa, v sodelovanju z Udalsarea 21 – baskovsko mrežo občin za trajnostni razvoj in z drugimi mednarodnimi mrežami in organizacijami. V preteklosti je konferenca potekala v Aalborgu (Danska, 1994 in 2004), Lizboni (Portugalska, 1996), Hannovru (Nemčija, 2000), Sevilli (Španija, 2007), Dunkerquu (Francija, 2010) in Ženevi (Švica, 2013).

Registracije so odprte, prijavite se lahko tukaj.

SEJA VLADE RS

66. seja Vlade RS 6/1

Zakon o mednarodni zaščiti

Vlada RS je določila besedilo predloga Zakona o mednarodni zaščiti. Temeljni razlog za sprejem zakona je obveznost prenosa zakonodaje EU v nacionalni pravni red, in sicer dveh direktiv, ki urejata standarde postopkov za priznanje mednarodne zaščite in sprejem prosilcev za mednarodno zaščito. Z zakonom  se določa tudi  podrobnejši način izvajanja t. i. Dublinske uredbe in EURODAC uredbe. Cilj EU je namreč harmonizacija zakonodaje s področja mednarodne zaščite in vzpostavitev skupnega evropskega azilnega sistema.

Predlog zakona v veliki meri ohranja obstoječo ureditev področja mednarodne zaščite, skladno s prenovljeno zakonodajo EU pa so okrepljeni standardi za ranljive kategorije (opredeljuje se postopek identifikacije) in mladoletnike brez spremstva (podrobneje se opredeljuje  načelo največje koristi otroka), vključeni pa so tudi mehanizmi za preprečevanje zlorab sistema mednarodne zaščite. (Vir: Vlada RS, ab)

 

Etični kodeks funkcionarjev v Vladi RS in ministrstvih

Vlada RS je sprejela Etični kodeks funkcionarjev v Vladi Republike Slovenije in ministrstvih. Namen etičnega kodeksa je posvetiti večjo pozornost skladnosti ravnanj in vedenj navedenih funkcionarjev, povečati občutljivost za skladnost lastnih ravnanj ter ravnanj ostalih vladnih funkcionarjev ter dati večji poudarek primernemu ravnanju v moralno etičnih dilemah, kar bo posledično prispevalo k oblikovanju pozitivne prakse ravnanj skladnih s pričakovano integriteto in državotvorno držo, ki pritiče vladnemu funkcionarju. Etični kodeks velja za naslednje funkcionarje: predsednika Vlade RS, ministre in državne sekretarje.

S sprejemom etičnega kodeksa funkcionarjev želi vlada na enem mestu zbrati vse zaveze, ki že sedaj veljajo in so vključene v zakonodajo, ter na ta način še posebej poudariti zavedanje o etični odgovornosti vladnih funkcionarjev. (Vir: Vlada RS, ab)

 

Uredba o samooskrbi z električno energijo iz OVE

Vlada RS je izdala Uredbo o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije. Sprejem ukrepa bo omogočal gospodinjskim in malim poslovnim odjemalcem (MPO) samooskrbo z električno energijo iz OVE na podlagi neto merjenja. To pomeni, da bodo lastniki naprav za samooskrbo imeli obračunano porabo električne energije ob zaključku koledarskega leta in sicer na način, da se bo upoštevala razlika med dovedeno in odvedeno električno energijo.

Poleg Uredbe o samooskrbi z električno energijo iz  obnovljivih virov energije bo sprejet tudi Pravilnik o tehničnih zahtevah naprav za samooskrbo z električno energijo iz OVE, ki bo predpisal določene varnostne zahteve za te naprave, da bo zagotovljena zaščita ljudi, živali in premoženja pred nevarnostmi, ki izhajajo iz same naprave in pred nevarnostni, ki jih lahko povzročijo zunanji vplivi na napravo. S sprejemom uredbe Slovenija tudi sledi smernicam Evropske komisije glede transformacije energetskega sistema. (Vir: Vlada RS, ab)

 

Uredba o ukrepu dobrobit živali iz PRP 2014–2020 v letu 2016

Vlada RS je izdala Uredbo o ukrepu dobrobit živali iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 v letu 2016. Uredba določa ukrep dobrobit živali (ukrep DŽ), in predstavlja podlago za nadaljevanje izvajanja ukrepa DŽ v letu 2016, ki ga izvajamo že od leta 2014. Uredba opredeljuje vsebino in izvedbo ukrepa DŽ z določitvijo vstopnih pogojev, upravičencev, trajanja obveznosti, nabora možnih zahtev in pogojev za izpolnjevanje le-teh, načina izračunavanja plačil in višine plačil ter podrobnejših izvedbenih pravil v zvezi s kontrolami, sistemom zmanjšanja plačil in izključitev itd. Uredba vsebuje v prilogi tudi katalog zmanjšanj plačil. (Vir: Vlada RS, ab)

 

Uredba o ukrepih kmetijsko-okoljska-podnebna plačila, ekološko kmetovanje in plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami iz PRP 2014–2020

Vlada RS je izdala Uredbo o dopolnitvi Uredbe o ukrepih kmetijsko-okoljska-podnebna plačila, ekološko kmetovanje in plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020.

V Uredbi se spreminja skrajni datum izdelave individualnega načrta preusmeritve kmetijskega gospodarstva iz konvencionalne v ekološko pridelavo, in sicer se podaljšuje rok iz 20. decembra 2015 na 25. april 2016. Posledično Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja podatke o opravljenem svetovanju (izdelanih načrtih preusmeritve) za posamezna kmetijska gospodarstva prevzame 5. maja 2016 in ne 1. februarja 2016, kot to določa veljavna uredba. (Vir: Vlada RS, ab)

 

Spremembe načina izplačevanja in merila za izračun nadomestila za zmanjšanje dohodka iz kmetijske dejavnosti

Vlada RS je sprejela Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o načinu izplačevanja in merilih za izračun nadomestila za zmanjšanje dohodka iz kmetijske dejavnosti zaradi prilagoditve ukrepom vodovarstvenega režima. Uredba je sprejeta zaradi uskladitve z novimi predpisi o državni pomoči v kmetijskem sektorju in se z njo le podaljšuje obstoječa državna pomoč za naslednjih pet let. Spremenile so se mejne vrednosti za višino nadomestila na hektar v skladu s Smernicami EU o državni pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju in na podeželju za obdobje 2014 –2020. (Vir: Vlada RS, ab)

  

Aneks h Kolektivni pogodbi o oblikovanju pokojninskega načrta za javne uslužbence

Vlada bo sklenila z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja Aneks h Kolektivni pogodbi o oblikovanju pokojninskega načrta za javne uslužbence.

Predlagani aneks h kolektivni pogodbi se nanaša na uskladitev določb kolektivne pogodbe z Zakonom o pokojninskem in invalidskem zavarovanju v delu, ki ureja dodatno pokojninsko zavarovanje ter dopolnitev določb, ki omogočajo preoblikovanje sklada v podsklad z zajamčeno donosnostjo in uvedbo naložbene politike življenjskega cikla kot to že določa ZKDPZJU. (Vir: Vlada RS, ab)

 

Poročilo o aktivnostih Civilne zaščite pri reševanju migrantske problematike v RS

Poročilo obravnava intervencijske stroške za oskrbo migrantov v času med 16. septembrom in 16. novembrom 2015. Izdelano je na podlagi zbranih poročil pristojnih državnih organov, poročil vključenih reševalnih služb in humanitarnih organizacij in Civilne zaščite (CZ) ter poročil izpostav Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje (URSZR).

V Republiko Slovenijo je od 16. septembra do 16. novembra vstopilo več kot 221.000 migrantov, od 16. oktobra povprečno okrog 7.000 migrantov dnevno (največ 26. oktobra, 12.616 migrantov). URSZR je skladno z Navodilom za povračilo stroškov 1. 10. 2015 pozvala Rdeči križ Slovenije, Slovensko Karitas, Zvezo tabornikov Slovenije, Združenje slovenskih katoliških skavtinj in skavtov ter Gasilsko zvezo Slovenije k zbiranju intervencijskih stroškov, nastalih kot posledica migrantskega toka. Nastali intervencijski stroški ter ocenjeni stroški za opravljanje nalog pri namestitvi in oskrbi migrantov do konca leta 2015 znašajo skupaj 630.000 evrov. (Vir: Vlada RS, ab)

AKTUALNI RAZPISI

Razpis Slovenija-Avstrija bo objavljen 18.12. 7/1

V sredo 2. decembra je v Laškem potekala otvoritvena konferenca za program Slovenija-Avstrija. Na konferenci je bilo predstavljeno novo programsko obdobje, v katerem bo za projekte na voljo skoraj 45 milijonov evrov.

Na programu Slovenija-Avstrija so se odločili za odprti razpis, kjer bodo že 18.12.2015 (rok za prijavo bi naj bil 12.2) razpisali vsa razpoložljiva sredstva. Tako odločitev so sprejeli, ker ne želijo, da se prijavljajo nedozoreli projekti samo razadi bližajočega se roka za prijavo. Projekti se bodo lahko prijavljali kadarkoli, saj ne bo roka za prijavo. Projekti bodo nato obravnavani na sejah odbora za spremljanje odbora (dvakrat letno).

Na otvoritveni konferenci so prav tako predstavili priporočilo, da partnerstvo naj ne bi vključevalo več kot 6 partnerjev, projekti pa naj bi imeli manjši proračun kot 3.000.000 evrov.

Predstavitev programa Slovenija-Avstrija si lahko ogledate na tej povezavi, medtem ko bo nova spletna stran programa na voljo 18.12. na naslovu www.sl-at.eu

 

 

Razpis za obdobno usposabljanje občinskih redarjev 7/2

Policijska akademija je objavila razpis za obdobno usposabljanje občinskih redarjev v letu 2016. Prav tako so nas s Policijske akademije opozorili, da v letu 2016 ne nameravajo objaviti dodatnih razpisov v letu 2016.

Rok za prijavo je 18. december 2015.

Razpis si lahko preberete na tej povezavi.

Izbor za najbolj varno sosesko/naselje 7/3

Slovensko združenje za varen svet vabi vse občine k predstavitvi varnih sosesk/naselij. V kratki predstavitvi (največ 300 besed) lahko predstavite primere in dobre prakse iz vašega lokalnega okolja. Pri izboru bodo imeli prednost primeri, kot so inovativnost, konkretne oblike varovanja sosesk/naselij, vključenost in organiziranost občanov na področju preprečevanja kriminalitete, krepitve socialnega kapitala itd.

Komisija, bo v prvem krogu izbrala 5 najboljših primerov dobre prakse. V drugem krogu pa bodo v izboru najboljšega primera imeli možnost sodelovati tudi predstavniki vseh sodelujočih občin, in sicer na način glasovanja. K sodelovanju in sicer k podaji mnenja in predlogov, bo povabljena tudi Skupnost občin Slovenije, ki bo lahko prav tako oddala svoj glas.

Prijave za sodelovanje zbirajo vključno do 30.11.2015 na info@varensvet.si, kamor jim pošljite običajno sporočilo, da svojo občino prijavljate k sodelovanju. Opis s primeri predlagane varne soseske/naselja, pošljite najkasneje do vključno 31.12.2015.

Spodbude za zaposlovanje mladih do konca 2015 7/4

Če za nedoločen čas zaposlite brezposelno osebo, mlajšo od 30 let, lahko za takšno zaposlitev uveljavljate dveletno oprostitev plačila prispevkov delodajalca. Spodbudo uveljavljate pri Finančni upravi RS ob oddaji REK obrazca.

Začasno spodbudo je mogoče uveljavljati do konca leta 2015. Po Zakonu o interventnih ukrepih na področju trga dela in starševskega varstva delodajalec, ki je (bo) v obdobju od 1. 11. 2013 do vključno 31. 12. 2015 za nedoločen čas zaposlil osebo, mlajšo od 30 let, ki je bila neposredno pred zaposlitvijo najmanj 3 mesece prijavljena v evidenci brezposelnih oseb, je za prvih 24 mesecev zaposlitve upravičen do oprostitve plačila prispevkov delodajalca za socialno varnost.

Vir: MDDSZ

Nepovratne finančne spodbude pravnim osebam za električna vozila 7/5

Predmet javnega poziva so nepovratna finančna sredstva v obliki finančne pomoči za nove naložbe okolju prijaznejših vozil, in sicer za: nakup novega vozila na električni pogon; nakup novega priključnega hibridnega vozila (plug-in) ali novega vozila na električni pogon s podaljševalnikom dosega (range extender); predelavo vozila v električnega, tako da bo serijsko vgrajeni motor na notranje zgorevanje nadomeščen s pogonskim elektromotorjem oziroma nakup predelanega vozila v električnega, tako da bo serijsko vgrajeni motor na notranje zgorevanje nadomeščen s pogonskim elektromotorjem, ki bodo prvič po proizvodnji ali predelavi registrirana v Republiki Sloveniji in spadajo v eno izmed spodaj navedenih kategorij cestnih vozil. Nepovratna finančna spodbuda se lahko dodeli za nakup novega vozila kategorije M1, N1, L7e ali L6e na električni pogon brez emisij CO2 na izpustu; predelavo vozila ali nakup predelanega kategorije M1, N1, L7e ali L6e v električnega, tako da bo serijsko vgrajeni motor na notranje zgorevanje nadomeščen s pogonskim elektromotorjem; nakup novega priključnega hibridnega vozila (plug-in) ali novega vozila na električni pogon s podaljševalnikom dosega (range extender), z emisijami CO2 na izpustu manjšimi od 50g CO2/km, kategorije M1, N1.

Upravičene osebe so Republika Slovenija in lokalne skupnosti, gospodarske družbe in druge pravne osebe, ki imajo v trenutku plačila pomoči poslovno enoto ali podružnico v RS ter samostojni podjetniki posamezniki oziroma fizične osebe, ki samostojno opravljajo dejavnost kot poklic. Rok za prijavo je 31.12.2015 oz. do porabe sredstev. Več informacij boste prejeli s klikom tukaj.

NOVICE DRUGIH

Nov katalog dobrih praks zniževanja izpustov CO2 8/1

Co2_logoUmanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj, je v okviru projekta Slovenija znižuje CO2: dobre prakse izdala katalog s 23 slovenskimi dobrimi praksami, ki kažejo na to, da imamo v Sloveniji realne možnosti za prehod v nizkoogljično družbo. Dobre prakse dokazujejo, da je doseganje podnebnih ciljev, ki jim je Slovenija kot članica EU zavezana, ne le možno, ampak za slovensko družbo ter gospodarstvo zelo pozitivno.
Izbrane dobre prakse na sedmih področjih:

 1. trajnostna energetika: Prva lesena pasivna večstanovanjska stavba v Sloveniji, Občina Zagorje, Javno podjetje Snaga, Elektro oprema iz slovenskih podjetij
 2. vrednostna veriga lesa: Pahernikovi gozdovi, Strojni krožek Bled, Mreža predelave lesa v Poljanski dolini, Biomasa Luče
 3. ekološko kmetijstvo: Zadruga Ajdna, Vila Natura, Zadruga Dobrina
 4. trajnostni razvoj podeželja, trajnostne občine: Aktivirano biooglje, Zadruga Konopko, Goriška lokalna energetska agencija
 5. trajnostna mobilnost: Ozelenitev voznega parka uprave MO Ljubljana, Preureditev soseske Juršovka v Ljutomeru v območje umirjenega prometa, Program MzI za spodbujanje trajnostne mobilnosti v občinah
 6. trajnostna proizvodnja in potrošnja: Zero Waste Slovenija, Zelena shema slovenskega turizma, Kulturno ekološko društvo Smetumet, IT rešitve za zmanjševanje količin odpadne hrane
 7. prilagajanje na podnebne spremembe: Ukrepi prilagajanja na podnebne spremembe v občini Ajdovščina, Mali večnamenski zadrževalniki voda

Dobre prakse je izbrala strokovna skupina v sestavi dr. Aljaž Plevnik, dr. Anamarija Slabe, Bojan Žnidaršič, Jernej Stritih, dr. Renata Karba in Vida Ogorelec.

Celoten katalog je na voljo na tej spletni povezavi.

Letno poročilo o neenakosti spolov 2015 8/2

The Global Gender Gap 2015 - SLOSvetovni gospodarski forum (dalje: SGF) je objavil letno poročilo Globalne vrzeli med spoloma 2015 (The Global Gender Gap Report 2015).

V predgovoru ustanovitelj in izvršni direktor Klaus Schwab izpostavi, da so ljudje in njihovi talenti gonilna sila razvoja, sploh trajnostnega razvoja. V kolikor ostane polovica teh talentov neizražena je trajnost ogrožena. Ženske, ki predstavljajo polovico populacije si preprosto zaslužijo enak dostop do zdravstvenih storitev, izobraževanja, gospodarskega in političnega sodelovanja. V tem letu je Slovenija uvrščena na 9. mesto, kar je velik napredek že v primerjavi z lanskoletno uvrstitvijo (23. mesto). Več na tej povezavi.

© Moralne avtorske pravice ima Skupnost občin Slovenije. Noben del tega gradiva se ne sme reproducirati ali kopirati v karšnikoli obliki: grafično elektronsko ali mehanično, kar vklučuje (ne da bi bilo omejeno) fotokopiranje, snemanje, skeniranje ali katerekoli druge oblike reproduciranja brez pisnega dovoljenja Skupnosti občin Slovenije. Reprodukcija ali kopiranje je dovoljeno izključno za potrebe Sekretariata Skupnsti občin Slovenije ali občin članic SOS.