V TEM TEDNU PRAZNUJE OBČINSKI PRAZNIK OBČINA JESENICE.

ISKRENE ČESTITKE!

SEKRETARIAT SOS

PRIHODNJI TEDEN

 

TOR., 15.3.2016 – Delavnica – razvoj slovenskega turizma (mini sprememba lokacije) Vabilo.

SRE., 16.3.2016 – Brezplačna predstavitev raziskave o dostopnosti mreže splošnih knjižnic Vabilo s programom in prijavnica.

PET., 18.3.2016 – Skupščina SOS Vabilo in Prijavnica

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o socialno varstvenih prejemkih do torka, 15.3.2016 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si.

NOVIČKE SOS

Delovno srečanje o predlogu novega ZJF in Zakona o računovodstvu 1/1

20160311_091157Dne 11.3.2016 je na MO Kranj potekalo delovno srečanje o predlogu novega Zakona o javnih financah in Zakona o računovodstvu, ki so ga ob sodelovanju Ministrstva za finance in Mestne občine Kranj organizirale asociacije občin. Okrog 100. udeležencem dogodka so predstavnice Ministrstva za finance odgovorile in podale pojasnila na odprta vprašanja in dileme, ki so se pojavile pri obravnavi predlogov. Namen je bil, da se tudi skozi neposredni dialog pripravljavci predlogov seznanijo s pripombami, stališči in predlogi ključnih deležnikov kot so občine.

20160311_091234

Sestanek z MOP na temo pripomb vezanih na novo prostorsko in gradbeno zakonodajo 1/2

V četrtek, 10.3.2016, je potekal sestanek predstavnikov MOP in združenj občin na temo posredovanih pripomb vezanih na novo prostorsko in gradbeno zakonodajo (osnutek Gradbenega zakona – GZ, Zakona o urejanju prostora – ZUreP-2 in Zakona o pooblaščenih arhitektih in inženirjih – ZPAI ). Sabina Jereb je uvodoma povedala, da so na ministrstvo tekom javne razprave prejeli preko 300 pripomb.

Sestanek je bil namenjen predvsem osvetlitvi problemov, ki so jih zaznali predstavniki občin ob pregledu zakonskih predlogov in iskanju možnih rešitev. Izidor Jerala je na začetku predstavil stališče SOS – dopis, ter poudaril, da je SOS na ministrstvo posredovala tudi nabor pripomb občin po posameznih členih na več kot 90. straneh.

V nadaljevanju se je odprla razprava, ki je bila namenjena iskanju rešitev. MOP se je strinjal, da bodo upoštevali pripombo, da se v GZ in ZUreP dosledno navede načelo obveznega skladja posegov v prostor z določili prostorskih aktov in se posledično spremenijo vse navedbe členov, ki določajo »ni v nasprotju s prostorskim aktom«. Izpostavljena je bila tudi primernost oziroma smotrnost predodločbe, možnost izdaje dovoljenj pri manjših odstopanjih – soodločanje občin, da kot pripravljavec prostorskih aktov izdaja informacije o pogojih za izvajanje posegov v prostor in ugotavlja skladnosti posegov v prostor z določili prostorskih aktov – izdaja v zvezi s tem soglasja k projektni dokumentaciji. Glede novih pristojnosti za občine je bilo še enkrat izpostavljeno, da jim le-te kategorično nasprotujejo. Predstavniki občin so tudi vztrajali, da mora biti gradbena inšpekcija centralizirana, UE so se tudi že 20 let usposabljale in imajo potrebna znanja, predlagana pa je bila tudi ustanovitev urbanistične inšpekcije, ki bi delovala samostojno. Glede na obsežno materijo je dosti področji ostalo še nedorečenih.

V četrtek, 24. marca je predviden tudi javni posvet v organizaciji MOP z naslovom »Prenova prostorske in gradbene zakonodaje”, na katerem bo priložnost za nadaljnje usklajevanje. Vabilo.

Sestanek v zvezi z informacijsko prenovo nepremičninskih evidenc GURS 1/3

V torek, 8.3.2016, je potekal sestanek Geodetske uprave RS (GURS) in združenj občin (SOS, ZOS in ZMOS), na katerem je GURS predstavila novosti, ki jih pripravljajo na področju informacijske prenove nepremičninskih evidenc. Povedali so, da je zaradi zastarelosti evidenc, vzdrževanje in povezovanje nepremičninskih podatkov neučinkovito, zato so pristopili k  prenovi, ki se bo izvajala v okviru projekta e-prostor v letih 2016-2020.

Predstavniki GURS so povedali, da bo informacijska prenova nepremičninskih evidenc potekala vzporedno s prenovo Zakona o evidentiranju nepremičnin, ki bi naj bil sprejet do konca leta 2018, celotna prenova evidenc pa bi naj bila izvedena do leta 2019 oziroma 2020. Prav tako bodo občine že v letu 2016 seznanjene s konceptom prenove Zakona o evidentiranju nepremičnin. GU pa je posebej izpostavila tudi pomembnost aktivnega sodelovanja občin pri razpravi in oblikovanju novih rešitev na področju evidentiranja nepremičnin, saj so podatki v nepremičninskih evidencah GURS povezani s podatki, za katere so pristojne posamezne občine.

Generalni direktor Geodetske uprave, Anton Kupic, je predstavil osnovne podatke o projektu e-prostor, Aleš Seliškar, Franc Ravnihar in Ema Pogorelčnik pa so predstavili projekt informacijske prenove nepremičninskih evidenc geodetske uprave (ki je predvidena v okviru projekta e-prostor) s poudarki in podrobnejšimi vsebinskimi opisi posameznih nalog.

Predstavniki GURS-a so posebej izpostavili problem, saj se podatki o mejah občin v registru prostorskih enot (RPE) in zemljiškem katastru vodijo na različna načina z različnima grafičnima prikazoma. V RPE so meje občin določene grafično po mejah naselij, v zemljiškem katastru pa so meje občin določene po mejah parcel. Namen GURS-a je, da bi meje iz RPE prenesli v zemljiški kataster, torej povezali dva grafična prikaza.

Predstavniki občin so se načelno strinjali s predstavljenim predlogom povezovanja mej občin v registru prostorskih enot in v zemljiškem katastru. Geodetska uprava bo zato v letu 2016 izvedla testno povezovanje in rezultate testa posredovala občinam v preveritev.

Več o vsebini sestanka si lahko preberete v priloženem zapisniku.

Sestanek Komisije za zaščito in reševanje 1/4

V Sevnici je 9. marca potekal sestanek Komisije za zaščito in reševanje. Na sestanku so članice in člani razpravljaji o vlogi in vključenosti občin pri begunski krizi. Članice in člani so izpostavili vlogo občin oziroma njihovih enot zaščite in reševanja, ki so imele posebno vlogo pri reševanju razmer pri prehodu beguncev čez ozemlje RS. Prav tako so članice in člani izpostavili pomanjkanje oziroma slabo komunikacijo med MNZ-jem in občinami.

Izkušnje članic in članov jso, da so iz MNZ-ja dobili informacije takrat, ko se je v njihovi občini že nekaj dogajalo. Tako je bilo izpostavljeno, da so občino Logatec samo preko telefona obvestili, da je status objekta v njihovi občini spremenjen iz sprejemnega centra oziroma centra za nastanitev v azilni dom. Drug primer izpostavljen je bila situacija, ko je predstavnik PU obiskal občino in jo obvestil, da bo MNZ na ozemlju občine postavil ograjo oziroma tehnične ovire. Predstavnike občine je prosil, da informacijo o delih razširijo po svojih kanalih na: krajevne skupnosti, prebivalcem… Težava pa je bila, da so predstavniki slovenske vojske in policije v času obiska predstavnika PU že postavljali ograjo. Tako so na MNZ ljudem povedali, da so o aktivnostih obvestili občino in da občina aktivnosti ni sporočila naprej.

V nadaljevanju je bila izpostavljena izkušnja s povračilom stroškov. MNZ izpostavlja, da bodo vsi stroški pokriti, kar pa na terenu ni tako. Občine nimajo informacije, ali se zahtevki posameznikov posredujejo direktno na MNZ, ali občina založi sredstva in jih nato dobi povrnjene. V primeru, da bodo občine zalagale sredstva, je seveda vprašanje, kdaj bodo ta sredstva dobili povrnjene. Pri stroških je potrebno izpostaviti, da se je veliko občin odločilo, da stroške civilne zaščite (oseb zaposlenih na občini) ne bodo zahtevali od države in da bo to njihov prispevek v beginski krizi. Takšna odločitev kaže na razumevanje občin.

Na koncu so čalnice in člani še razpravljali o vlogi občin pri integraciji beguncev, ki bodo ostali v Sloveniji. Izpostavljeno je bilo, da je vloga občin lahko zelo velika, saj lahko preko mladinskih organizacij, tabortnikov, skavtov, študentov…. pospešijo in povečajo učinkovitost integracije. Izpostavljeno pa je bilo tudi, da bi za te naloge (ki jih lahko občina učinkovito opravi) morala dobiti tudi sredstva države (iziroma EU).

Sestanek na temo priprave vzorčnih notranjih pravil 1/5

Skupnost občin Slovenije je v sredo, 9.3.2016, v prostorih Arhiva RS, na podlagi predhodne pobude občinam k vključitvi v delovno skupino predstavnikov občin, ki bi pripravila vzorčna notranja pravila v skladu z zahtevami ZVDAGA izvedla prvi sestanek. Namen sestanka je bil določitev smernic za nadaljnje delo delovne skupine.

V skladu z Zakonom o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva (ZVDAGA) ter arhivih (ZVDAGA), pravilnikom o enotnih tehnoloških zahtevah, drugimi podzakonskimi predpisi ter pravili stroke morata tako javnopravna oseba, ki zajema ali hrani gradivo v digitalni obliki kot tudi ponudnik storitve zajema in hrambe oziroma spremljevalnih storitev sprejeti notranja pravila.

Osebe, ki hranijo dokumentarno gradivo so dolžne uskladiti svoje ravnanje z dokumentarnim gradivom z določbami ZVDAGA v enem letu po sprejemu podzakonskih predpisov. Notranja pravila morajo biti skladna z zakonom in na njegovi podlagi izdanimi podzakonskimi predpisi in enotnimi tehnološkimi zahtevami (ETZ) ter pravili stroke. Glede na napovedi, bi naj bili ETZ-ji sprejeti do sredine leta 2016, po tem pa bi začel teči enoletni rok za prilagoditev in sprejem notranjih pravil.

Na strani Arhiva RS si lahko pogledate tudi javne evidence, ki jih na osnovi ZVDAGA vodi  Arhiv RS – registri.

Sestanek skupine za prostorsko načrtovanje mreže NALAS 1/6

prenosV Ljubljani je v času od 10. do 11. marca potekal sestanek Delovne skupine za prostorsko načrtovanje pri mreži NALAS (Network of Assotiaations of South East Euope), ki jo gosti Skupnost občin Slovenije.low-UPLj1

Na sestanku delovne skupine je 15 prostorskih načrtovalcev iz 8 držav izmenjalo stanje na področju prostorskega načrtovanja v JV Evropi. Ugotovljeno je bilo, da se je v zadnjih dveh letih v skoraj vseh državah spremenila zakonodaja na področju prostorskega načrtovanja. Prav tako je bilo ugotovljeno, da se zakonodaja ponavlja oziroma je podobna v skoraj vseh državah. Zato je bila izpostavljena pomembnost takšne delovne skupine v mreži NALAS, saj imajo tako lokalne skupnosti možnost izmenjave izkušnje in dobrih praks v regiji. S takšno izmenjavo postanejo občine oziroma skupnosti občin močan sogovornih nasproti države, saj so okrepljene z izkušnjami iz cele JV Evrope.

Glavna tema na sestanku delovne skupine je bila vloga javnosti v procesu prostorskega načrtovanja. Izpostavljeno je bilo, da je proces sprejemanja prostorskega načrta formalen proces, kjer je vloga javnosti zelo formalna. Veliko dobrih praks izhaja iz neformale vključenosti javnosti, predvsem v delih, ki je lahko za javnost sporen.

Prav tako je bila izpostavljena vloga nevladnih organizacij, ki lahko delujejo kot mediator med investitorji oziroma občinami in prebivalci. Posebno vlogo ima namreč zaupanje, da bodo spremembe prostorskega načrta izboljšale kvaliteto življenja vseh ljudi.

UPLj6

V času sestanka je sočasno potekala razprava z državljani o krožnem gopodarstvu, ki sta ga vidila komisarka a promet Violeta Bulc in Komisar Karmenu Vella komisar za okolje, pomorstvo in  ribištvo.

UPLj5

Predstavitev zakonodajnih predlogov za povečanje zastopanosti žensk v lokalni politik 1/7

opennV ponedeljek, 7.3.2016 so se projektni partnerji v projektu OPENN- osvojiti politično enakost z novimi imeni sestali v prostorih Filozofske fakultete v Ljubljani, da bi poskusili v okviru javne predstavitve odgovoriti na vprašanje Kako s spremembami zakonodaje povečati možnosti za enako zastopanost žensk in moških v politiki na lokalni ravni. Predloge za spremembe in morebitne rešitve, smo v okviru projekta OPENN oblikovali na osnovi preučitve slovenske in norveške zakonodaje. Na predstavitvi so možne spremembe s strokovnega in političnega vidika predstavile dr. Milica Antić Gaber, Metka Roksandić in Jasmina Vidmar. Pogovor je vodila dr. Vlasta Jalušič iz Mirovnega inštituta, k razpravi pa so bili vabljeni tudi nekateri drugi strokovnjaki in strokovnjakinje. Prisotne so poudarile, da je zakonodaja eden učinkovitejših mehanizmov, ki omogoča enakopravno zastopanost žensk pri političnem odločanju. Izkušnje so pokazale, da so načelno strinjanje o enakosti spolov in verbalne podpore sicer pomembni a ne zadostni ukrepi za doseganje večje zastopanosti žensk v politiki. V okviru projekta OPENN smo preučili obstoječo zakonodajo na področju političnega predstavništva in enakih možnosti v Sloveniji (zakoni o volitvah, o političnih strankah, o enakih možnostih žensk in moških ipd.) in sicer skozi perspektivo enakih možnosti kandidatov obeh spolov, da so izvoljeni na lokalnih volitvah. Preučili smo tudi zakonodajo in dobre prakse na Norveškem, izvedli primerjalno analizo kandidiranja in volilnih izidov žensk na lokalnih volitvah ter na podlagi vseh podatkov pripravili nekaj predlogov sprememb slovenske zakonodaje. Do več informacij in opisa zakonodajnih predlogov lahko dostopate preko SOS info točke za enakost spolov.

logo norway grants
sluzba vlade rs za razvoj

Greens novice 1 1/8

Izšle so prve novice projekta Greens, dostopne so na tej povezavi.

Iz vsebine:

 • GreenS: Podporniki zelenemu javnemu naročanju
 • Zelena ekonomija je ena izmed slovenskih smernic
 • Uvodno srečanje upravnega odbora v Seville (Španija)
 • Nagrade ZeJN 2015 na Cipru
 • Srečanje na Ministrstvu za varstvo okolja in regionalni razvoj republike Latvije
 • Barcelona poziva mesta, da sledijo njenemu vzoru pri trajnostnem naročanju

ZAKONODAJNE AKTIVNOSTI SOS

Predlog novega Stanovanjskega zakona prihodnje leto 2/1

Skupnost občin Slovenije vas obvešča, da je Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) po analizi prispelih pripomb in predlogov s strani zainteresirane javnosti, organizacij in posameznikov, kakor tudi pripomb in predlogov s strani ministrstev sklenilo, da ustavi pripravo sprememb in dopolnitev Stanovanjskega zakona. MOP je skladno s programom dela in programom realizacije Nacionalnega stanovanjskega programa že pristopil k pripravi novega stanovanjskega zakona.

Vse že prispele pripombe in predloge, tako tiste, ki so se nanašale na predlog sprememb in dopolnitev kakor tudi tiste, ki se nanašajo na druga področja stanovanjske zakonodaje, ki ni bila predmet sprememb in dopolnitev, bodo sestavni del izhodišč za pripravo rešitev  novega zakona.

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o socialno varstvenih prejemkih 2/2

Skupnost občin Slovenije obvešča, da je Državnemu zboru RS skupina poslank in poslancev predložila Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o socialno varstvenih prejemkih. V predlogu se predlaga črtanje določb, ki določajo vpis prepovedi odtujitve in obremenitve nepremičnin za prejemnike DSP in varstvenega dodatka ter celotna obveznost vračanja prejete socialne pomoči iz dediščine prejemnika socialne pomoči in sicer za: prejeto DSP, prejeti varstveni dodatek, oprostitve plačil socialnovarstvenih storitev in glede pravic družinskega pomočnika.

Besedilo predloga najdete TUKAJ.

Vaše pripombe, stališča nam posredujte najkasneje do torka, 15.3.2016 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si.

Predlog Pravilnika o rednem vzdrževanju javnih cest 2/3

S strani Ministrstva za infrastrukturo smo v pregled prejeli osnutek Pravilnika o rednem vzdrževanju javnih cest, ki si ga lahko preberete na tej povezavi. 

Osnutek pravilnika smo vam že posredovali v pregled konec leta 2015. Na podlagi vaših odzivov smo na ministrstvo posredovali tudi pripombe, na katere pa so nam odgovorili v tem dopisu.

S strani Skupnosti občin Slovenije smo poudarjali, da se z osnutkom pravilnika na občine prenaša dodatne naloge, kar pa na MZI zavračajo.

Pozivamo vas, da nam na naslov miha.mohor@skupnostobcin.si posredujete vaše pripombe in predloge najkasneje do torka 22. marca. 

Osnutek Uredbe o območjih za kmetijstvo in pridelavo hrane, ki so strateškega pomena za Republiko Slovenijo 2/4

Skupnost občin Slovenije obvešča, da je v javni razpravi osnutek Uredbe o območjih za kmetijstvo in pridelavo hrane, ki so strateškega pomena za Republiko Slovenijo (priloga 1 in priloga 2). Prav tako najdete TUKAJ pojasnilo k uredbi.

Vljudno vas naprošamo, da gradivo pregledate in nam vaše komentarje, pripombe in predloge posredujete najkasneje do petka, 25.3.2016 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si.

DOGODKI SOS

15.3. / Delavnica – razvoj slovenskega turizma – MINI SPREMEMBA LOKACIJE 3/1

SPREMEMBA LOKACIJE! Delavnica bo potekala v mali dvorani Športne dvorane Medvode, Ostrovrharjeva ulica 4, kjer bo na voljo več prostora, tako v dvorani za delo, kot pred njo za parkiranje.

Skupnost občin Slovenije organizira v torek, 15. marca 2016 ob 10.00 uri v sejni sobi Občine Medvode delavnico, na kateri se bomo posvetili razvoju slovenskega turizma. Letos se izteka Strategija razvoja slovenskega turizma 2012-2016, katerega vizija je bila zapisana kot: »V letu 2016 bo turizem v Sloveniji temeljil na trajnostnem razvoju in bo kot zelo uspešen gospodarski sektor narodnega gospodarstva ključno prispeval k družbeni blaginji in ugledu naše države v svetu.« Smo to dosegli, bi lahko več, kako, kaj o tem menijo posamezne občine, mikro-destinacije, kakšne smernice nam rezultati kažejo za prihodnje obdobje, smo vzpostavili partnerstvo za trajnostni razvoj…?

vabilo Komisija za turizem, 15.3.16 – Medvode, s popravkom lokacije

Vabljene prosimo, da svojo prisotnost obvezno sporočite na e-naslov: sasa.kek@skupnostobcin.si ali po telefonu 02 234 15 00 najkasneje do 9. marca 2015.

 

15.3. / Sestanek Komisije za cestno infrastrukturo 3/2

V torek 15. marca bo  prostorih občine Škofja Loka potekal prvi sestanek Komisije za cestno infrastrukturo.

Na seji komisije bodo članice in člani razpravljali o novem Pravilniku o prometni signalizaciji in o predlogih za spremembe pravilnika. Prav tako bodo članice in člani razpravljali o predlogu Pravilnika o rednem vzdrževanju javnih cest, ki smo ga s strani MZI prejeli v pregled.

V kolikor se želite seje komisije udeležiti pišite na naslov miha.mohorskupnostobcin.si.

Udeležba na seji komisije je brezplačna, je pa omejen prostor, tako da udeležba številčno omejena.

16.3. / Predstavitev raziskave o dostopnosti mreže splošnih knjižnic 3/3

Center za razvoj knjižnic Narodne in univerzitetne knjižnice vas v sodelovanju s Skupnostjo občin Slovenije vabi na Predstavitev raziskave o dostopnosti mreže splošnih knjižnic, ki bo potekala 16.3.2016 ob 10.00 uri, v prostorih NUK, Leskoškova 12, Ljubljana (nasproti vojašnice Edvarda Peperka).

Narodna in univerzitetna knjižnica, Center za razvoj knjižnic in Urbanistični inštitut Republike Slovenije sodelujeta v projektu »Prostorska analiza knjižnične mreže (PAM)«, ki ga financira Ministrstvo za kulturo. V sklopu projekta je bila izvedena raziskava prostorske dostopnosti splošnih knjižnic in simulacija lokacij manjkajočih enot. V Sloveniji kar 67,4% naselij ni opremljenih s knjižnico. Na območjih, ki imajo zaledje z vsaj 1.500 prebivalci, pa bi potrebovali kar 87 novih knjižnic. Rezultat projekta je tudi spletna GIS aplikacija za prostorsko analizo mreže splošnih knjižnic in njihovega demografskega zaledja. GIS aplikacija je namenjena strokovnjakom za načrtovanje knjižnične mreže, pa tudi lokalnim skupnostim, ki načrtujejo razvoj svojega območja, planirajo družbene dejavnosti in (so)financirajo knjižnice. Rezultate projekta vam bodo predstavili Eva Kodrič-Dačić, Gorazd Vodeb in Vlasta Vodeb.

Udeležba na dogodku je brezplačna, zaradi prostorskih omejitev pa prosimo za obvezne prijave na naslov metka.lasic@skupnostobcin.si, najkasneje do 14.3.2016.

Vabilo s programom, prijavnica

18.3. / Redna letna Skupščina SOS 3/4

Županje in župane občin članic SOS obveščamo, da bo redna letna seja Skupščine SOS, potekala 18.3.2016, s pričetkom ob 12.00 uri  v prostorih Austria Trend hotela (dvorana Horus), Dunajska cesta 154, 1000 Ljubljana. Ob 11.30 uri bomo pričeli z registracijo za skupščino SOS.

Vabilo s predlaganim dnevnim redom 

Prijavnica za skupščino SOS 

Vljudno vas naprošamo, da se seje skupščine zanesljivo udeležite in nam vašo udeležbo sporočite z izpolnjeno prijavnico na naslov metka.lasic@skupnostobcin.si ali preko faksa na številko 02 234 15 03 ali po pošti na naslov Skupnost občin Slovenije, Partizanska 1, 2000 Maribor, najkasneje do 15.3.2016. V kolikor se skupščine ne morete udeležiti, lahko za udeležbo na skupščini pooblastite pooblaščenca.

23.3. / Posvet delovanje skupnih občinskih uprav v Sloveniji 3/5

Ministrstvo za javno upravo, Skupnost občin Slovenije, Združenje Mestnih občin Slovenije, Združenje občin Slovenije in letošnji gostitelj Občina Ljubno vas vabimo na Posvet DELOVANJE SKUPNIH OBČINSKIH UPRAV V SLOVENIJI, ki bo v sredo 23. marca 2016, s pričetkom ob 9.00 uri, v mali dvorani v Kulturnem domu Ljubno ob Savinji, Foršt 6,  Ljubno ob Savinji.

V želji, da bi bilo naše srečanje zanimivo za najširši krog strokovnjakov, zaposlenih v javnem in zasebnem sektorju, vabimo k sodelovanju vse, ki želite biti aktivno udeleženi pri nadaljnjem razvoju tega področja. Nosilna tema letošnjega posveta je Turizem in lokalno podjetništvo. S posvetom ponujamo občinam, skupnim občinskim upravam in drugim zainteresiranim priložnost za strokovno izmenjavo mnenj in svojih izkušenj. Na posvetu bodo svoje prispevke predstavili strokovnjaki, predstavniki občin in skupnih občinskih uprav. Vabimo vas, da se predavateljem in udeležencem pridružite v razgovoru in izmenjavi mnenj.

Vabilo s programom in prijavnico

24.3. / Evropski viri financiranja za mesta – Posvet o potrebah mest 3/6

Vabimo vas na dogodek, Evropski viri financiranja za mesta – Posvet o potrebah mest, ki bo 24. marca 2016 v Ljubljani.

Predstavili bomo različne evropske instrumente in programe. Izvedeli boste, pri katerem lahko pridobite financiranje glede na vrsto projekta, ki ga želite izvajati, in kam se lahko obrnete po pomoč. Med drugim bomo predstavili tudi nov razpis programa URBACT, ki spodbuja izmenjavo znanja in izkušenj med evropskimi mesti. Tokratni razpis bo osredotočen na uresničevanje strateških dokumentov in akcijskih načrtov v praksi.

V drugem delu bo organiziran posvet, ki je namenjen dialogu med mesti in ministrstvom in s katerim bi radi ugotovili, kaj so glavne potrebe in izzivi slovenskih mest danes. Izhodišča delavnice bodo služila načrtovanju programa delavnic in posvetov, ki jih bomo organizirali v tem in prihodnjem letu.

Dogodek je namenjen mestom in drugim zainteresiranim deležnikom, ki se ukvarjajo z urbanim razvojem. Pričel se bo ob 10.00 uri in zaključil predvidoma ob 15.00 uri.

Prijazno vabljeni!

Vabilo

Program

Prijavnica

31.3. / Strokovni posvet komunale KOGRA 3/7

Skupnost občin Slovenije tudi v letošnjem letu sodeluje pri organizaciji strokovnega posveta komunale – KOGRA, ki bo otekal v okviru mednarodnega Pomladnega sejma. Strokovni posvet bo potekal 31. marca 2016 v Gornji Radgoni (dvorana 1) od 9.00 ure dalje. Osrednja tema letošnjega posveta je izgradnja in vzdrževanje komunalne infrastrukture. Na posvetu bomo osvetlili, kako uspešni in trajnostno usmerjeni smo pri izgradnji komunalne infrastrukture ter kako zagotoviti vzdrževanje in ohranjanje infrastrukture po dostopnih cenah. Predstavljeni bodo izbrani investicijski projekti na področju komunale z vidika načrtovanja, pridobivanja sredstev in izgradnje.

Udeležba na posvetu je brezplačna, prijavite pa se lahko do zasedbe prostih mest na spletni strani www.javne-sluzbe.si ali po e-pošti: seminar@javne-sluzbe.si.

Vabilo

31.3. / Sejem Green – financiranje zelenih projektov v občinah 3/8

Spletni portal EkoGlobal.net v sodelovanju s Skupnostjo občin Slovenije organizira ogled sejma Green v Gornji Radgoni. Na letos že  tretjem Mednarodnem sejmu trajnostnih tehnologij in zelenega življenjskega sloga, bodo predstavljena številna podjetja, izdelki, storitve in prakse trajnostnega razvoja, ki so lahko tudi dobre poslovne priložnosti za zelen razvoj vaše občine.

V sklopu sejma bodo potekale tudi predstavitve z zanimivimi gosti:

–           Tadej Slapnik, državni sekretar v kabinetu vlade RS: Proizvodnja obnovljivih virov energije v energetskih zadrugah – potencial za razvoj mikro in malih hidroelektrarn v Sloveniji,

–           Nena Dokuzov, Ministrstvo za gospodarski in tehnologijo: Podporni ukrepi za vzpostavitev poslovnih modelov energetskih zadrug na lokalni ravni,

–           Matjaž Ribaš, Slovenska izvozna in razvojna banka, Možnosti financiranja zelenih projektov v slovenskih občinah,

–           Neven Lisac, družba OVEN – podjetje za obnovljive vire energije, Investicijske možnosti in priložnosti pri izgradnji malih hidroelektrarn

–           Predstavnik Ministrstva za Infrastrukturo: Podporni ukrepi s področja spodbujanja energetske učinkovitosti – investicije v infrastrukturo

Vabimo vas, da se nam  pridružite v Gornji Radgoni, v četrtek, 31.03. 2016, od 11.00 do 13.30 ure v dvorani 3 Pomurskega sejma. Za občine članice SOS sta posvet in ogled sejma brezplačna! Prijave se zbirajo preko: http://ekoglobal.net/organiziran-ogled-sejma-green-v-gornji-radgoni/

Okoli 13.30 se srečanje zaokrožuje s pogostitvijo in druženjem.

Vabilo s programom

5.4./ Ženske v znanosti, gospodarstvu, politiki 3/9

V prostorih ZopennRC SAZU, (dvorana pritličje), Novi trg 2, Ljubljana, bo 5. aprila 2016, s pričetkom ob 10.00 uri potekalo tematsko srečanje Ženske v znanosti, gospodarstvu, politiki, na katerem bomo predstavili tudi projekt OPENN- Osvojiti politično enakost z novimi imeni. Srečanje bo osvetlilo status žensk v raziskovalni dejavnosti z različnih zornih kotov, a iz enotnega izhodišča – enakost spolov.

Na srečanju boste imeli priložnost slišati različne organizacije in posameznike, ki se ukvarjajo s tovrstno tematiko ter spoznati njihovo aktualno delo. Obravnava izbrane tematike želi prispevati k boljšim pogojem ustvarjanja znanosti in prispeva k uravnoteženi vlogi in udeležbi žensk in moških v znanosti in raziskovanju za razvoj in boljše delovanje družbe. Vabilo s programom

logo norway grantssluzba vlade rs za razvoj

7.4. / Cene komunalnih storitev – Primerjalna analiza kot strokovna podlaga za določanje cen 3/10

Skupnost občin Slovenije, Zbornica komunalnega gospodarstva in Inštitut za javne službe vas vabimo na posvet z naslovom CENE KOMUNALNIH STORITEV – PRIMERJALNA ANALIZA KOT STROKOVNA PODLAGA ZA DOLOČANJE CENki bo potekal v četrtek, 7. aprila 2016 ob 10.00 uri, v dvorani Državnega sveta, Šubičeva 4, 1000 Ljubljana.

Posvet je namenjen županom, direktorjem občinskih uprav, vodjem finančnih služb in oddelkov za gospodarske javne službe in vsem, ki se pri svojem delu srečujejo s cenami komunalnih storitev.

Zbornica komunalnega gospodarstva v sodelovanju z interesnimi združenji občin izvaja projektno nalogo Primerjalna analiza izvajanja obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja. Temeljni namen projektne naloge je analizirati podatke o ključnih oskrbovalnih pogojih in stroških izvajanja komunalnih storitev za posamezne izvajalce, s ciljem, da se občinam zagotovi ustreznejša strokovna podlaga za presojo upravičenih cen. Primerjalna analiza, ki jo izvaja Inštitut za javne službe je zaključena za leto 2013, v teku je analiza za leto 2014. Na posvetu bomo predstavili, kakšne podatke nam nudi primerjalna analiza in kako jih lahko občine uporabijo kot orodje pri zagotavljanju učinkovitega izvajanja komunalnih storitev in določanju upravičenih cen storitev.

V priponki sporočila vam posredujemo vabilo in prijavnico na dogodek. Prijave bomo zbirali na naslovu metka.lasic@skupnostobcin.si, do torka, 5. aprila 2016.

Vabilo in prijavnica 

12.4. / Energetska sanacija javnih stavb 3/11

Zaradi velikega interesa občin in drugih deležnikov za energetsko sanacijo javnih stavb in zapolnjenega seminarja 2. marca 2016 smo se v Skupnosti občin Slovenije dogovorili z Ministrstvom za infrastrukturo o ponovitvi seminarja.

Tokrat vas v sodelovanju s Celjskim sejmom d.d. in Mestno občino Celje vabimo, da v svojih delovnih koledarjih zabeležite torek, 12. april 2016, saj bomo v Celju v okviru sejemskega dvojčka Energetika in Terotech-Vzdrževanje organizirali predstavitev in razpravo o priložnostih in pasteh energetske sanacije javnih stavb, s poudarkom na energetskem pogodbeništvu in izzivih, ki jih to prinaša za lokalne skupnosti.

Napovednik dogodka

Direktiva o energetski učinkovitosti vzpostavlja več ukrepov, med katerimi je tudi vzpostavitev vodilne vloge javnega sektorja pri energetski prenovi stavb. Da bi dosegli izjemni varčevalni potencial pri stroških za energijo v objektih, so potrebne investicije in sredstva za njihovo izvedbo. Ker pa javno finančni viri v bližji prihodnosti tega niso sposobni zagotoviti v dovolj veliki meri in je zadolževanje omejeno, je ena od možnih rešitev izvedba projektov preko energetskega pogodbeništva. Prav na tem področju pa imamo tudi v Sloveniji vse več priložnosti ter novega znanja.
Program srečanja je še v pripravi. V začetku aprila vam bomo poslali vabila s programom ter informacijami o prijavi na dogodek. Udeležba na dogodku bo brezplačna.

12.5. / Vabilo na strokovno ekskurzijo 3/12

Vabilo na strokovno ekskurzijo
Trajnostni turizem, mehka mobilnost in zeleno naročanje
WERFENWENG, ZEDERHAUS, BLED

Napovedali smo že strokovno ekskurzijo v sosednjo Avstrijo, na kateri se bomo seznanili z dobro prakso trajnostnega turizma, mehke mobilnosti in postopkov zelenega naročanja. Ekskurzija, ki jo organiziramo v sodelovanju s Turističnim društvom Bohinj bo 12. maja 2016.

Prijave so možne do zapolnitve prostih mest, ki so omejene s številom sedežev na avtobusu (50). Prijavite se z izpolnjeno prijavnico, ki je priložena najkasneje do 2. maja 2016. Prijavnice zbiramo na e-naslovu metka@skupnostobcin.si ali po faksu št. 02 234 15 03.

Prijazno vabljeni!

Vabilo študijska ekskurzija, 12.5.2016

PRIJAVNICA

 

Zgodba iz Werfenwenga

DOGODKI DRUGIH

16.-19.3/Evropsko prvenstvo županov v alpskem smučanju 4/1

St. Johann (Avstrija) vabi slovenske župane s partnerkami na prvo evropsko prvenstvo v alpskem smučanju. Evropsko prvenstvo se bo odvijalo v času od 16. marca do 19. marca.

Vabilo in letak si lahko pogledate na tej povezavi.

Strošek udeležbe na evropskem prvenstvu znaša 684€ na osebo v hotelu s petimi zvezdicami, oziroma 470€ na osebo v hotelu s tremi zvezdicami. V ceno je vključena organizacija dogodkov, smočarske karte ter pol penzion.

V kolikor ste zainteresirani, da bi se evropskega prvenstva županov udeležili, se prijavite na office@wallmanns-ideenwerkstatt.com ali na naslov miha.mohor@skupnostobcin.si.

18.3./ Predstavitev sistema e-Dražba 4/2

Ministrstvo za javno upravo je vzpostavilo informacijski sistem za izvedbo elektronskih dražb. Uporaba le teh je v postopkih javnega naročanja priporočljiva, zato bo ministrstvo za občine pripravila predstavitev uporabe sistema, ki bo potekala v petek, 18. marca 2016 v prostorih Generalnega finančnega urada (velika predavalnica v pritličju), Šmartinska 55, Ljubljana, s pričetkom ob 9.00 uri (predviden zaključek ob 11.00 uri). Vabilo najdete TUKAJ.

Predstavitev je za udeležence brezplačna. prijave na predstavitev aplikacije lahko oddate najkasneje do 15.3.2016, do 12.00 ure z izpolnitvijo prijavnice preko spodnje povezave:

http://www.djn.mju.gov.si/splosne-strani/prijava_edrazbe

 

24.3./ Posvet »Prenova prostorske in gradbene zakonodaje« 4/3

Ministrstvo za okolje in prostor organizira v četrtek, 24.3.2016, posvet glede prenove prostorske in gradbene zakonodaje, ki je namenjen zainteresiranim povabljenim deležnikom (med drugim strokovnim zbornicam, združenjem občin, inštitutom, ministrstvom in univerzam). Širša javna razprava in zbiranje pripomb k osnutkom novega Zakona o urejanju prostora, Gradbenega zakona in Zakona o pooblaščenih arhitektih in inženirjih se je zaključila, zato bi na tej razpravi želeli osvetliti ključne pripombe, obenem pa razpravljati o možnih rešitvah in smereh usklajevanja osnutkov ter pripravi gradiv za nadaljnjo obravnavo.

Posvet bo potekal v dvorani Državnega sveta RS, Šubičeva 4, Ljubljana.

Vabilo.

Za udeležbo na posvetu se je treba prijaviti na e-naslov: dominika.skantelj@gov.si ali na telefon (0)1/478-7372, najkasneje do 21. 3. 2016, pri čemer je za olajšanje postopka registracije v Državnem zboru RS treba sporočiti ime, priimek in naslov stalnega prebivališča ali medija, ki ga predstavljate

Vljudno vabljeni!

5.4. in 8.4./LIFE informativni dan 4/4

Ministrstvo za okolje in prostor v okviru projekta LIFE Krepitev zmogljivosti organizira delavnico – informativni dan – za potencialne prijavitelje projektov za sofinanciranje iz programa LIFE. Namenjen je vsem, ki programa LIFE še ne poznate, pa bi o programu želeli izvedeti več in ugotoviti ali je to pravi program zanje. Predstavljeni bodo tudi primeri uspešnih projektov.

Udeležba na informativnem dnevu je brezplačna, obvezna prijava najkasneje do 1. 4. 2016
Vabilo in program.

20. - 22. 4. 2016/ CEMR KONGRES - Kongres evropskih mest, občin in regij 2016 4/5

Migracija, teritorialne reforme, klimatske spremembe, lokalna ekonomija. Kar precej je izzivov s katerimi se lokalne oblasti morajo spopadati. Pa so pripravljene na jutri? Pod sloganom ”Jutri se prične danes – lokalna in regionalna vizija Evrope 2030” Svet evropskih občin in regij pripravlja vsakoletni kongres, tokrat v Nikoziji, Ciper.

Ob začetnem in zaključnem plenarnem zasedanju bo organiziranih 30 zasedanj v različnih oblikah (debate, delavnice, dobre prakse …) in sicer na področju 7 različnih tem: upravljanje in vodenje; gospodarstvo in finance; poslovni svet; tehnologija in inovacije; družba in kultura; okolje, podnebje in energija; sodelovanje in partnerstva. Pričakuje se okoli 1000 udeležencev: županov, svetnikov, predstavnikov EU institucij in mednarodnih strokovnjakov. Dogajanje bo simultano prevajano v angleščino, francoščino, nemščino, grščino in španščino.

Zgodnje pred prijave so mogoče na tej povezavi.

Več informacij na:

INFO@CEMR2016.eu

+32 2 511 74 77

27.- 29. 4. 2016/ 8. evropska konferenca o trajnostnih mestih - Dejanja preobrazbe: potencial Evrope 4/6

Vodilna evropska konferenca o lokalnem trajnostnem razvoju bo v treh dneh v Bilbau združila predstavnike lokalnih in regionalnih oblasti, evropske in mednarodne institucije, raziskovalce, poslovneže in civilno družbo in poudarila velik pomen ukrepov na ravni lokalnih oblasti pri oblikovanju prihodnosti Evrope.

8th Europe Conference on Sustainability in Towns and Cities - Bilbao 2016Aalborg listina in obveznosti so številne lokalne oblasti zavezale k delu na področju trajnostnega razvoja. Konferenca v letu 2016 bo omogočila slednje ojačati, pregledalo se bo cilje trajnostnega razvoja ter rezultate decembrske pariške konference COP 21, kot tudi nastajajočo Urbano agendo EU ter prihajajočo Konferenco ZN o stanovanjski politiki in trajnostnem urbanem razvoju HABITAT III. Bilbao in Baskija je več kot primerno prizorišče. S prehodom iz industrijsko usmerjenega območja v sodobno okolje, usmerjeno v storitveno ekonomijo, nudi vzgled ostalim. Njihov okoljski program 2020 kaže na trdno zavezanost k pozitivni okoljski politiki (nizko ogljično gospodarstvo) in je usklajena z aktualnimi evropskimi in mednarodnimi strategijami za ustvarjanje novih delovnih mest, ki povečujejo življenjski standard.

Povezava do konference o trajnostnih mestih v Bilbau.

Program in govorci so dosegljivi tukaj.

8. evropsko konferenco o trajnostnih mestih bo gostila ICLEI – Lokalne oblasti za trajnost, baskovske vlade, Bizkaia okrožni svet in mestni svet Bilbaa, v sodelovanju z Udalsarea 21 – baskovsko mrežo občin za trajnostni razvoj in z drugimi mednarodnimi mrežami in organizacijami. V preteklosti je konferenca potekala v Aalborgu (Danska, 1994 in 2004), Lizboni (Portugalska, 1996), Hannovru (Nemčija, 2000), Sevilli (Španija, 2007), Dunkerquu (Francija, 2010) in Ženevi (Švica, 2013).

Registracije so odprte, prijavite se lahko tukaj.

3.6./ 2. Mednarodna konferenca o zaščiti, reševanju in pomoči 4/7

Občina Brežice v sodelovanju z večjim številom pomembnih deležnikov iz Slovenije in tujine na področju zaščite, reševanja in pomoči na lokalni in državni ravni organizira 2. Mednarodno konferenco o zaščiti, reševanju in pomoči, ki bo potekala predvidoma v petek, 03.06.2016. Tema konference bo »Krizno upravljanje sistema zaščite, reševanja in pomoči ob nepredvidenih situacijah na področju naravnih in drugih nesreč ter dogodkov«.

Namen 2. mednarodne konference je poleg medsebojnega spoznavanja ljudi, ki delujejo na področju zaščite, reševanja in pomoči na ravni držav in občin tudi seznanjanje pristojnih državnih (Ministrstvo za obrambo RS, Ministrstvo za notranje zadeve RS ter drugih) in občinskih služb iz področja zaščite, reševanja in pomoči o nujnosti izdelave univerzalnih oziroma splošnih državnih in občinskih načrtov ob nepredvidenih situacijah na področju naravnih in drugih nesreč ter dogodkov (žled, migrantska kriza,…), ki bi še izboljšali kakovost izvajanja ukrepov zaščite, reševanja in pomoči.

Organizatorji pozivajo k udeležbi in sodelovanju na konferenci vse občine, ki lahko svoje predloge in pripombe pošljete Romanu Zakšku, svetovalcu za področje zaščite in reševanja pri Občinski upravi Občine Brežice, najkasneje do konca meseca februarja 2016 na elektronsko pošto roman.zaksek@brezice.si ali po telefonu na št. 031-305-203.

8.6. / Trajnostni turizem v Alpah: Izziv (brez alternative) 4/8

Mednarodna konferenca Trajnostni turizem v Alpah: Izziv (brez alternative)

Hotel Allgäu Stern v Sonthofnu/DE – Alpskem mestu leta 2005

Sreda, 8.6.2016 od 10.00 do 18.00

> Prijava (en)

> Program (sl)

Zvezna republika Nemčija je novembra 2014 prevzela predsedovanje Alpski konvenciji. Naslednji dve leti bodo vajeti v rokah vlade Zvezne Republike Nemčije in svobodne dežele Bavarske. V ospredju dejavnosti nemškega predsedstva  je  celostna  politika za zagotavljanje  varstva  in  spodbujanja trajnostnega razvoja v alpskem prostoru, kar predstavlja eno od temeljnih zahtev Alpske konvencije. Ob tem bo Nemčija veliko pozornosti posvetila politiki tako imenovanega »zelenega gospodarjenja v alpskem prostoru«, tudi z vidika turizma.

Z namenom spodbujanja razprave o uresničevanju zelenega gospodarstva v praksi bo nemško predsedstvo Alpske konvencije v sodelovanju s svobodno deželo Bavarsko v juniju 2016 organiziralo mednarodno konferenco z naslovom:

Trajnostni turizem v Alpah: Izziv (brez alternative)

Konferenca bo namenjena vsem zaposlenim v turistični panogi, turističnim zanesenjakom in zanesenjakinjam ter odločevalcem in odločevalkam na vseh političnih ravneh, ki se soočajo z izzivom oblikovanja in vzpostavljanja trajnostnega turizma na območju Alp. V okviru interaktivne »Tržnice pobud in možnosti« se bo zvrstilo več tematskih podijskih diskusij, ki bodo namenjene seznanjanju udeležencev s pragmatičnimi in izvedljivimi ukrepi za usklajevanje potreb turističnega razvoja, varstva naravne in kulturne dediščine Alp in lokalnega prebivalstva.

SEJA VLADE

78. seja Vlade RS 5/1

Vlada o problematiki financiranja občin

Vlada RS je sprejela Odgovor Vlade RS v zvezi s problematiko financiranja občin in ga bo posredovala Komisiji za nadzor javnih financ Državnega zbora RS.

Vlada ocenjuje, da je financiranje lokalne samouprave v Sloveniji ustrezno. V teku so analize po zaključnih računih občin za leto 2015 in prvi pokazatelji potrjujejo ustreznost financiranja. V poročilu Vlada posebej navaja že opravljeno delo na področju zniževanja stroškov za delovanje občin in odpravo administrativnih ovir, s tem delom pa nadaljuje in je zadevo vključila v spletno aplikacijo, ki omogoča redno spremljanje prihrankov na ravni države za lokalne skupnosti. (Vir: Vlada RS, ab)

 

Strateški razvojni dokument s področja informacijske družbe za napredno digitalno družbo

Vlada RS je sprejela Strategijo razvoja informacijske družbe do leta 2020 – DIGITALNA SLOVENIJA 2020. Gre za krovno strategijo, ki določa ključne strateške razvojne usmeritve in pridružena strateška dokumenta Načrt razvoja omrežij naslednje generacije do leta 2020 in Strategijo kibernetske varnosti povezuje v enovit strateški razvojni okvir.

 

Predvideva tudi ustanovitev Slovenske digitalne koalicije, ki bo povezala deležnike razvoja digitalnega gospodarstva in oblikovanja digitalnih delovnih mest. V sodelovanju z industrijo, nevladnimi organizacijami in drugimi deležniki bodo v njenem okviru izvedeni ukrepi za večje splošno zavedanje o pomenu IKT in interneta za razvoj celotne družbe, za boljšo digitalno pismenost, boljše e-veščine delovno aktivnih in za večje število usposobljenih IKT strokovnjakov.

Cilj, ki ga strategija zasleduje je, da bo Slovenija s pospešenim razvojem digitalne družbe izkoristila razvojne priložnosti IKT in interneta in postala napredna digitalna družba. Postati želi referenčno okolje za uvajanje inovativnih pristopov pri uporabi digitalnih tehnologij. (Vir: Vlada RS, ab)

 

Načrt razvoja širokopasovnih omrežij naslednje generacije do leta 2020       

Vlada RS je sprejela Načrt razvoja širokopasovnih omrežij naslednje generacije do leta 2020 in naložila Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, da pri  operaterjih elektronskih komunikacij testira tržni interes za zagotavljanje širokopasovnega dostopa do interneta na način, kot je predviden v Načrtu razvoja širokopasovnih omrežij naslednje generacije do leta 2020. V interesu razvoja digitalne družbe in izkoriščanja priložnosti, ki jih omogočajo informacijsko komunikacijske tehnologije in internet za doseganje trajnih gospodarskih in družbenih koristi, kot so med drugim razvoj gospodarstva, večja konkurenčnost, nova kakovostna delovna mesta ter enakomeren razvoj podeželja in urbanih področij, je strateški cilj do leta 2020 96 % gospodinjstvom zagotoviti širokopasovni dostop do interneta hitrosti vsaj 100 Mb/s in vsaj 30 Mb/s za 4 % gospodinjstev.n (Vir: Vlada RS, ab)

 

Poročilo o uvedbi davčnih blagajn

Vlada RS se je seznanila s Poročilom o uvedbi sistema davčnega potrjevanja računov v Republiki Sloveniji. Poročilo o izvedbi projekta uvedbe sistema davčnega potrjevanja računov vključuje:

 • ključne podatke o stanju na dan 2. 1. 2016, ko je uporaba sistema davčnega potrjevanja računov postala obvezna,
 • izvedene komunikacijske aktivnosti za seznanitev zavezancev in javnosti z novimi obveznostmi v zvezi z davčnim potrjevanjem računov, ki so omogočile čim bolj tekoč prehod na nov sistem,
 • časovno izvedbo aktivnosti za vpeljavo sistema davčnega potrjevanja računov,
 • sestavo delovne skupine za uvedbo davčnih blagajn,
 • realizirane stroške vzpostavitve sistema davčnega potrjevanja računov na strani Finančne uprave RS in izvedbe oglaševanja ter nagradne igre Vklopi razum, zahtevaj račun ter
 • način spremljanja učinkov novega sistema davčnega potrjevanja računov v letu 2016. (Vir: Vlada RS, ab)

 

Letni program izobraževanja odraslih v RS za leto 2016                                

Vlada RS je sprejela Letni program izobraževanja odraslih RS za leto 2016, ki ga bo ministrstvo objavilo na spletni strani ministrstva. Z LPIO so določeni izobraževalni programi, ki se financirajo iz javnih sredstev, obseg in vrsta dejavnosti potrebnih za njegovo uresničevanje, obseg sredstev, ki se zagotovijo v državnem proračunu in ministrstva, pristojna za izvedbo programa. Z LPIO 2016 se po posameznih ministrstvih, ki so LPIO 2016 pripravila, določajo izobraževalni programi  in dejavnosti, ki se bodo izvajale in financirale iz državnega proračuna v letu 2016. (Vir: Vlada RS, ab) 

AKTUALNI RAZPISI

Odprt poziv za nove AAA projekte 6/1

AlpeAdriaNa spletni strani Zveze Alpe Jadran (AAA – Alps Adriatic Alliance) je objavljena novica o odprtju poziva.

Upravni odbor AAA bo odobril prvi krog novih projektov na spomladanski seji v Celovcu na 28. aprila 2016. Zato je poziv k oddaji vlog za sofinanciranje odprt od 1. marca do 31. marca 2016.

Do tega datuma morajo biti vse vloge poslane pristojnim koordinacijskim tematskim točkam (TCP). Kontaktni podatki za vse TCP so na voljo >na tej povezavi< in najdete pa jih tudi na obrazcu vloge.

Obrazec vloge za sofinanciranje kot tudi procesna pravila, so objavljena v angleškem jeziku >na tej povezavi<. Smernice za izvajanje s splošnimi merili za ocenjevanje in izbor projektov so tudi dodane na vlogi.

Poziv ima tri sklope:

 1. sofinanciranje stroškov priprave projektne dokumentacije (prijavnice, pripravljalni sestanki) za prijavo na razpise programov EU (max. 5000 €)
 2. sofinanciranje implementacije projektov sofinanciranih iz programov EU (max. 5000 €)
 3. sofinanciranje skupnih projektov (max. 20 % celotnega projektnega proračuna ali max. 4.000 €)

Pri vseh treh sklopih je pogoj, da so minimalno trije partnerji iz treh držav iz območij članic Zveze Alpe Jadran, partnerjev pa je lahko več, tudi iz drugih območij. Z izjemo Slovenije, katere celotno ozemlje je upravičeno, je potrebno pri sosedih (Avstrija, Hrvaška in Madž.) paziti, ker posamezne regije in niso članice AAA.

Grafika članic AAA je objavljena v tem prispevku.

AAA REGULAR MEMBERS 2016 (1)

Poziv EK za zbiranje predlogov za podporo nacionalnih in mednarodnih projektov na področju nediskriminacije in vključevanja Romov 6/3

Cilj poziva je sofinancirati nacionalne ali transnacionalne projekte na področju nediskriminacije in vključevanja Romov v skladu s posebnim ciljem za spodbujanje učinkovitega izvajanja načela prepovedi diskriminacije na podlagi spola, rase ali narodnosti, vere ali prepričanja, invalidnosti, starosti ali spolne usmerjenosti, ter spoštovanja načela prepovedi diskriminacije. S tem pozivom želi Evropska komisija podpreti aktivnosti, ki bodo obravnavale vsaj eno od naslednjih skupin, ki jim grozi diskriminacija: rasne in etnične manjšine, invalide, starejši / mladi, verske manjšine in LGBTI osebe.

Na poziv se lahko prijavijo neprofitne organizacije s statusom pravne osebe javnega ali zasebnega prava.

Več informacij najdete na tej povezavi.

Rok za oddajo prijav je 12. 4. 2016 do 12. ure preko sistema PRIAMOS.

RegioStars 2016 - nagrade za inovativne evropske projekte 6/4

Obveščamo vas, da je odprt natečaj za nagrado RegioStars, priznanje za najbolj navdušujoče in inovativne evropske projekte, ki so prejeli podporo iz skladov kohezijske politike.
Letos bo žirija izbrala dobitnike v petih kategorijah, ki med drugim zajemajo krožno gospodarstvo, spodbujanje socialne vključenosti, trajnostni razvoj mest in prvič tudi inovativne primere poenostavljenega in učinkovitega upravljanja skladov, sporočajo iz Predstavništva Komisije v Sloveniji. Dobitniki nagrad bodo objavljeni na slavnostni podelitvi 11. oktobra med evropskim tednom regij in mest 2016.
Več informacij o načinu prijave, vključno z vodnikom za prijavitelje, datoteko s prijavnico ter merili upravičenosti in merili za podelitev, je na voljo na tej povezavi. Rok za prijavo se izteče 15. aprila 2016. Projekte prijavijo predstavniki organov upravljanja, lahko tudi vodje projektov s pooblastilom organov upravljanja.

NOVICE DRUGIH

Informacijska rešitev "statist" za večjo transparentnost javnega naročanja 7/1

Ministrstvo za javno upravo je vzpostavilo informacijsko rešitev »STATIST« za večjo transparetnost javnega naročanja. Gre za aplikacijo oziroma informacijsko rešitev, ki je na voljo najširši javnosti in prvič zagotavlja celovito, neposredno in posodobljeno objavo podatkov o oddanih javnih naročilih v Republiki Sloveniji.
Do aplikacije STATIST je možno dostopati preko spletne povezave na spletni strani Direktorata za javno naročanje, na povezavi www.ejn.gov.si/statist. (Vir: CNVOS)

Dobre participativne prakse na področju varstva okolja in urejanja prostora 7/2

V okviru promocije razvoja participativne kulture v Sloveniji je v sodelovanju med Pravno-informacijskim centrom nevladnih organizacij – PIC, Inštitutom za politike prostora in Focus, društvom za sonaravni razvoj nastala e-publikacija z zbranimi sedmimi primeri dobre prakse sodelovanja javnosti pri sprejemanju odločitev na področju varstva okolja in urejanja prostora.

Primeri lahko služijo kot navdih in vodilo tistim, ki želijo procese odločanja na področju varstva okolja in urejanja prostora voditi skladno z Aarhuško konvencijo po visokih standardih dobrega sodelovanja javnosti in drugih deležnikov.
Publikacija je dostopna na tej povezavi. (Vir: CNVOS)

© Moralne avtorske pravice ima Skupnost občin Slovenije. Noben del tega gradiva se ne sme reproducirati ali kopirati v karšnikoli obliki: grafično elektronsko ali mehanično, kar vklučuje (ne da bi bilo omejeno) fotokopiranje, snemanje, skeniranje ali katerekoli druge oblike reproduciranja brez pisnega dovoljenja Skupnosti občin Slovenije. Reprodukcija ali kopiranje je dovoljeno izključno za potrebe Sekretariata Skupnsti občin Slovenije ali občin članic SOS.