V PRIHODNJEM TEDNU PRAZNUJEJO OBČINSKI PRAZNIK OBČINE ČLANICE BELTINCI, ČRNA NA KOROŠKEM, GORNJI PETROVCI IN VUZENICA.

ISKRENE ČESTITKE!

SEKRETARIAT SOS

 

NOVICE SOS

Brez uskladitve glede ZFO-1C 1/1

V četrtek, 10.8.2017 je v prostorih Ministrstva za finance potekal sestanek, namenjen izmenjavi stališč in pogledov na pripravljene spremembe Zakona o financiranju občin (ZFO-1C).

Resorno ministrstvo je pripravilo predlog sprememb Zakona o financiranju občin in nov pravilnik o podprogramih, ki se upoštevajo pri izračunu povprečnine, s katerima lokalne skupnosti ne soglašajo. Ta namreč ne ponuja celovitega pregleda vseh nalog občin in ne temelji na njihovem ovrednotenju in obsegu. Z novo, še neveljavno zakonodajo (ZFO in pravilnik), država namerava znižati uradni izračun višine povprečnine iz 647,89 € na prebivalca na 590,58 € na prebivalca. Ne glede na zakonske osnove pa je samoupravnim lokalnim skupnostim vladna pogajalska stran na preteklem srečanju za določitev povprečnine ponujala zgolj 546 € na prebivalca.

Generalna sekretarka SOS, Jasmina Vidmar, je na srečanju izpostavila, da se že v Strategiji razvoja lokalne samouprave v RS do leta 2020, ki vsebuje posebno poglavje o finančni avtonomiji občin in na kateri sloni Zakon o financiranju občin, očitno kaže pomanjkanje vizije za nadaljnji razvoj in dejanski pomen lokalnih skupnosti. Poudarila je, da če se spreminja sistem financiranja občin, je potrebno najprej pregledati temelje, zakonske naloge in opisati njihov natančen obseg. Da natančnega pregleda o vrstah in obsegu občinskih nalog ni, namreč ugotavlja tudi Računsko sodišče RS. Zato lahko tudi vse poskuse izračuna povprečnih stroškov občin na teh osnovah označimo zgolj kot ugibanja. Celovit pregled vseh nalog in njihovo ovrednotenje je zato nujna predpostavka resnega pristopa k ustavnemu konceptu delovanja občin.

Izpostavljeno je bilo tudi, da se Skupnost občin Slovenije ne strinja s spremembami 12. člena zakona, ki navaja, da se pri določanju povprečnine upoštevajo makroekonomske javnofinančne okoliščine blagajn javnega financiranja, saj takšna zakonska dikcija pomeni bianco menico za arbitrarno nižanje finančnih sredstev občinam na osnovi ocene makroekonomske situacije. Zato je SOS predlagala, da se opredeli predvidljivost razmer za občine v taki situaciji glede virov ter hkrati kako se ukrepa na odhodkovni strani – torej kaj se zgodi v takšnih primerih s standardi in normativi, ki jih prav zaradi krčenja prihodkov občine ne morejo upoštevati oz. financirati, določa pa jih država. Ministrica za finance, Mateja Vraničar Erman, je potrdila revizijo obstoječe dikcije.

V delu Zakona o financiranju občin, ki se nanaša na formulo za izračun primerne porabe občin, je SOS predlagala nekaj popravkov, ki se nanašajo na nekatere pomembnejše dejavnosti občin kot npr.:

 • razmerje med dolžino vodovodnega omrežja na prebivalca v posamezni občini in dolžino vodovodnega omrežja na prebivalca v celotni državi;
 • razmerje med dolžino kanalizacijskega omrežja na prebivalca v posamezni občini in dolžino kanalizacijskega omrežja na prebivalca v celotni državi;
 • socialno stanje prebivalcev občine (brezposelnost), saj občine s slabšo socialno strukturo prebivalstva nosijo visoko breme, velik del odhodkov vsake občine je odvisen od ekonomskega stanja občanov, nizka socialna struktura prebivalstva pa zahteva od občine, da za namene socialnih transferov nameni velik del proračuna, posledično takšna občina nima sredstev za razvoj;
 • delež populacije z začasnim prebivališčem v občini; tudi njim je potrebno zagotoviti ustrezne pogoje, veljalo pa bi upoštevati tudi dnevne migrante;
 • s korekcijskim faktorjem bi lahko posebej uredili tudi specifiko tistih občin, kjer živi romska skupnost;
 • vključenost otrok v vrtec in vključenost starejših v institucionalne oblike varstva;
 • širina posameznih cest oz. povprečna dnevna obremenitev z osebnim in tovornim prometom;
 • število občinskih stanovanj na občana;
 • v formuli je povsem zanemarjeno področje kulture in kulturne dediščine, športa ter srednješolskega in univerzitetnega izobraževanja ter skrb za ljudi s posebnimi potrebami.

Resorno ministrstvo pa ni pripravljeno opraviti popravke formule, ne glede na argumentacijo in podane različne predloge.

Skupnost občin Slovenije je izpostavila še, da tudi pri sofinanciranju uresničevanja pravic avtohtone italijanske in madžarske narodne skupnosti predlagana rešitev ni sprejemljiva, saj se s predlagano rešitvijo višina sredstev, glede na dosedanjo ureditev, z Uredbo znižuje. Tu gre za dodatne naloge na področju skrbi za narodnosti, ki so vezane na mednarodne zaveze. To predstavlja sistem korekcije dodatnih virov za občine, kjer narodnosti bivajo in imajo določene pravice in potrebe, zato obseg tega dodatnega financiranja v nekaj občinah ne sme zniževati osnove povprečne porabe vseh drugih občin. Prav tako je generalna sekretarka SOS poudarila, da bi v zakonu morala biti tudi določba o sofinanciranju uresničevanja pravic romske skupnosti, po podobnih kriterijih kot veljajo za občine z italijansko in madžarsko manjšino in pri tem upoštevati specifiko prebivalstva, minula vlaganja občin ter razmere v katerih romska skupnost živi.

Predstavniki Ministrstva za javno upravo se s predlogom niso strinjali, saj menijo, da bo zaradi nove dikcije za italijansko in madžarsko narodno manjšino na razpolago več sredstev kot doslej, po besedah dr. Lavtarja iz MJU pa vključitev korektivnega faktorja pri občinah z romsko populacijo ni potrebna, saj so občani kot vsi ostali in občinam iz tega naslova ne nastajajo dodatni stroški.

Tako med predstavniki občin in resornimi ministrstvi ni prišlo do uskladitve stališč do predloga Zakona o financiranju občin (ZFO-1C). Skupnost občin Slovenije se je sicer do predloga zakona že opredelila negativno tudi v državnozborskem postopku.

ZAKONODAJNE AKTIVNOSTI SOS

Revizijsko poročilo Upravljanje z nepravilnostmi in finančnimi popravki pri črpanju evropskih sredstev 2/1

Računsko sodišče je izvedlo revizijo učinkovitosti upravljanja z ugotovljenimi nepravilnostmi in finančnimi popravki pri črpanju sredstev evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2007–2013 in izreklo mnenje, da so bili v obdobju od leta 2007 do leta 2015 revidiranci pri tem delno učinkoviti. Računsko sodišče je podalo vrsto priporočil za izboljšanje prihodnega poslovanja.

Čeprav se je postopek za ravnanje v primeru ugotovljenih nepravilnosti med programskim obdobjem dopolnjeval in nadgrajeval, obstoječi način spremljanja ugotovljenih nepravilnosti ne omogoča, da bi lahko enostavno in dovolj natančno ugotovili, koliko je bilo v celotnem programskem obdobju 2007–2013 odkritih nepravilnosti in izrečenih finančnih popravkov, za kolikšen delež ugotovljenih nepravilnosti so upravičenci sredstva vrnili v državni proračun in kolikšno breme bo zaradi financiranja ugotovljenih nepravilnosti nosil državni proračun.

Računsko sodišče je ugotovilo, da je bilo do konca leta 2015 najmanj za 164 milijonov evrov izvedenih finančnih popravkov, kar pa je zaradi pomanjkljivosti v evidencah zgolj okviren znesek. Ministrstva so praviloma pozivala upravičence k vračilu sredstev. Upravičenci so zneske, manjše od 10.000 evrov, v večini primerov vrnili, pri večjih zneskih pa so v večini primerov potekali postopki pred sodišči. Nepravilna izplačila, ki jih upravičenci ne povrnejo ali pa se zanje ne zahteva povračila, v celoti ali vsaj delno financira državni proračun. Do konca leta 2015 je bilo iz državnega proračuna zaradi financiranja nastalih nepravilnosti in tudi dodatnih projektov (zaradi cilja 100-odstotnega črpanja) izplačano med 56 milijoni evrov in 193 milijoni evrov več, kot je razpoložljivih sredstev v proračunu Evropske unije. K temu je treba prišteti še ustrezen del nacionalne udeležbe. Breme državnega proračuna se z izvedenimi vračili upravičencev zmanjšuje, skupnega zneska vseh vračil pa se ne spremlja posebej. Vračila neupravičeno izplačanih sredstev so lahko ob ponovni uporabi še enkrat povrnjena v proračun, zaradi česar evidentirani prihodki v državnem proračunu iz proračuna Evropske unije za izvedbo operativnih programov ne odražajo zgolj povračil iz proračuna Evropske unije.

Revizijsko poročilo

Izvrševanje Zakona o prijavi prebivališča 2/2

Dne 13.8.2017 se prične uporabljati nov Zakon o prijavi prebivališča (Uradni list RS, št. 52/2016; v nadaljevanju ZPPreb-1), ki med drugim prinaša tudi spremembe, ki so pomembne za občine, zato vas z njimi seznanjamo na TEJ POVEZAVI.

Pravilnik o minimalnih standardih in normativih za izvajanje pogrebne dejavnosti 2/3

Obveščamo vas, da je 5. 8. 2017 začel veljati Pravilnik o minimalnih standardih in normativih za izvajanje pogrebne dejavnosti. Objavo tega pravilnika v Uradnem listu RS dobite na povezavi tukaj.  

Na spletni strani MGRT so objavljena tudi navodila za izdajo dovoljenja za opravljanje pogrebne dejavnosti v RS. Vlogo za izdajo dovoljenja za opravljanje pogrebne dejavnosti lahko vložnik pripravi sam, lahko pa jo odda tudi tako, da izpolni veljavni obrazec 1 – Vloga za izdajo dovoljenja za opravljanje pogrebne dejavnosti v Republiki Sloveniji in priložiskenirana dokazila in listine kot navedeno v obrazcu. Za vsa pojasnila in vprašanja se lahko obrnete na Tanjo Bajec (01 400 35 16) in Marjeto Petrač (01 400 35 07).

Ob tem je posebno pozornost potrebno posvetiti četrtemu odstavku 62. člena Zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti (Ur. L. RS, št. 62/16), ki pravi, da morajo izvajalci pogrebne dejavnosti uskladiti svojo dejavnost z določili zakona in podzakonskih predpisov, sprejetih na podlagi tega zakona v enem letu od uveljavitve zakona. Nov pogrebni zakon je začel veljati 15.10.2016 kar pomeni, da morajo podjetja uskladiti svojo dejavnost do 15.10.2017.

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo 2/4

Obveščamo vas, da je bil v obravnavo in sprejem po skrajšanem postopku na Državni zbor RS vložen Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo. Cilj predloga je vzpostavitev aktivnejšega trga slovenskih likovnih del in posledično zagotovitev stabilnejših razmer za življenje in delo likovnih umetnikov na ozemlju RS. V predlogu zakona je dodano novo poglavje z naslovom “Umetniški delež v javnih investicijskih projektih”. Med drugim pa je predviden tudi inšpekcijski nadzor ter globa, v kolikor odgovorna oseba javnega investitorja ne izvede ukrepa umetniškega deleža v javnih investicijskih ukrepih v skladu z določbami zakona.

Celotno besedilo predloga zakona najdete tukaj.

Vljudno vas naprošamo, da nam vaše pripombe posredujete najkasneje do ponedeljka, 14.8.2017 na naslov info@skupnostobcin.si.

 

 

 

Koncept dolgotrajne oskrbe 2/5

Ministrstvo za zdravje pripravlja predlog Zakona o dolgotrajni oskrbi, pri katerem z Ministrstvom za zdravje sodeluje tudi Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, ZZZS ter Ministrstvo za finance.  V namene predhodne podaje mnenj lokalnih skupnosti objavljamo koncept dolgotrajne oskrbe na tej povezavi.

Vljudno vas naprošamo, da nam vaše poglede, mnenja in stališča posredujete na naslov info@skupnostobcin.si, najkasneje do 16.8.2017.

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvi Zakona o kmetijskih zemljiščih – javna razprava 2/7

Obveščamo vas, da je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v javno razpravo posredovalo osnutek Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijskih zemljiščih, ki prinaša naslednje novosti:

 • z novim 1.ba členom se daje možnost, da se iz naslova odškodnin zaradi spremembe namembnosti kmetijskih zemljišč, financirajo tudi izgradnja, sanacija in posodobitev vodnih zadrževalnikov, pri čemer morata biti izpolnjena pogoja, da gre za vodni zadrževalnik, ki je v lasti države, in da je vsaj delno namenjen za namakanje kmetijskih zemljišč;
 • sprememba 97.a člena pa poenostavlja (omogoča) prenos lastninske pravice na državnem namakalnem sistemu na lokalno skupnost na način, da pogodbo o prenosu lastninske pravice na državnem namakalnem sistemu podpišeta Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter občina.

Celotno besedilo osnutka zakona prilagamo na tej povezavi.

Vljudno vas naprošamo, da pripombe na osnutek novele zakona posredujete do petka, 18.8.2017 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si.

Pravilnik o vzpostavitvi in vodenju evidence o obstoju vzajemnosti po posameznih državah in evidence o izdanih odločbah (ZUVza-1) 2/8

V zvezi z novim Zakonom o ugotavljanju vzajemnosti (Uradni list RS, št. 27/17; v nadaljnjem besedilu: ZUVza-1), ki velja od 17. 6. 2017 in se bo začel uporabljati 17. 9. 2017, je Ministrstvo za pravosodje pripravilo osnutek Pravilnika o vzpostavitvi in vodenju evidence o obstoju vzajemnosti po posameznih državah in evidence o izdanih odločbah, ki vam ga posredujemo v pregled in mnenje. Hkrati vam v seznanitev posredujemo tudi osnutka obeh predvidenih evidenc ter osnutek obrazca, ki so ga pripravili kot neobvezno priporočilo občinam glede oblike posredovanja podatkov, ki jih bo Ministrstvo za pravosodje za potrebe postopka ugotavljanja vzajemnosti od občin pridobivalo v skladu s četrtim in petim odstavkom 10. člena ZUVza-1.

Vljudno vas prosimo, da nam vaše pripombe na osnutke posredujete do ponedeljka, 21.8.2017 na naslov alja.babic@skupnostobcin.si.

Osnutek Resolucije o nacionalnem programu preprečevanja in zatiranja kriminalitete za obdobje 2018-2022 2/9

Medresorska delovna skupina, ki jo je imenovala Vlada Republike Slovenije, je pripravila osnutek Resolucije o nacionalnem programu preprečevanja in zatiranja kriminalitete za obdobje 2018-2022 (EVA 2017- 1711-0015).

Osnutek resolucije najdete tukaj. Vljudno vas naprošamo, da nam vaše predloge za dopolnitev ali spremembe posredujete na naslov info@skupnostobcin.si, najkasneje do 24.8.2017.

Osnutek Pravilnika o reševanju na smučiščih 2/10

Skupnost občin Slovenije vas obvešča, da je v javni obravnavi osnutek Pravilnika o reševanju na smučiščih. Pravilnik podrobneje ureja opremo in prostor, ki je namenjen za reševanje, oznako reševalca na smučišču, program usposabljanja in program obdobnega izpopolnjevanja ter način preizkusa znanja, obrazec potrdila o opravljenem preizkusu znanja ter obrazec vloge in obrazec potrdila o usposobljenosti reševalca ali reševalke na smučišču.
Osnutek pravilnika je objavljen na spletni strani e-demokracija. 

Vljudno naprošamo, da nam vaše pripombe v amadmajski obliki z obrazložitvijo posredujete najkasneje do petka, 25.8.2017 na naslov miha.mohor@skupnostobcin.si.

Zakon o socialnem varstvu – reorganizacija CSD-jev 2/11

Obveščamo vas, da je v obravnavi na Državnem zboru RS Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o socialnem varstvu (ZSVH), katerega cilj je reorganizacija centrov za socialno delo.

Besedilo predloga najdete TUKAJ.

Vljudno vas naprošamo, da nam vaše pripombe v amandmajski obliki posredujete najkasneje do torka, 29.8.2017 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si.

Pravilnik o obratovalnem monitoringu stanja tal 2/12

MOP je v javno obravnavo posredovalo Pravilnik o obratovalnem monitoringu stanja tal.

Pravilnik se uporablja za obratovalni monitoring stanja tal v skladu s predpisom, ki ureja vrste dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega, tudi za obratovalni monitoring stanja tal, če gre za ugotavljanje vpliva izvajanja dejavnosti ali obratovanja naprav, ki niso naprave iz tega predpisa a je to določeno s posebnim predpisom.

Pravilnik se v delu, ki se nanaša na izdelavo posnetka ničelnega stanja tal, uporablja za izdelavo ocene kakovosti tal iz predpisa, ki ureja obremenjevanje tal z vnašanjem odpadkov in analizo tal iz predpisa, ki ureja obdelavo biološko razgradljivih odpadkov in uporabo komposta ali digestata. V delu, ki se nanaša na pogoje, ki jih mora izpolnjevati pooblaščeni izvajalec obratovalnega monitoringa stanja tal, se ga uporablja za izdelavo ocene kakovosti zemeljskega izkopa ali umetno pripravljene zemljine in ocene kakovosti tal iz predpisa, ki ureja obremenjevanje tal z vnašanjem odpadkov in strokovne ocene o možnem namenu uporabe in količini komposta ali digestata in analize tal iz predpisa, ki ureja obdelavo biološko razgradljivih odpadkov in uporabo komposta ali digestata.

Vljudno vas prosimo, da nam vaše pripombe posredujete na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si, najkasneje do 31.8.2017.

Pravilnik o obratovalnem monitoringu stanja podzemne vode 2/13

MOP je v javno obravnavo posredovalo Pravilnik o obratovalnem monitoringu stanja podzemne vode. Pravilnik se uporablja za obratovalni monitoring stanja podzemne vode zaradi ugotavljanja vpliva odvajanja odpadnih voda na stanje podzemne vode v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo, izvajanja dejavnosti ali obratovanja naprave v skladu s predpisom, ki ureja vrste dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega, odstranjevanja tekočih odpadkov iz proizvodnje titanovega dioksida v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi in odstranjevanje odpadkov iz proizvodnje titanovega dioksida, in odlaganja odpadkov na odlagališču v skladu s predpisom, ki ureja odlagališča odpadkov.

Vljudno vas prosimo, da nam vaše pripombe posredujete na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si, najkasneje do 31.8.2017.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnih agencijah 2/14

Skupnost občin Slovenije je v medresorsko usklajevanje prejela predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnih agencijah (EVA 2015-3130-0060), ki  vsebuje spremembe in dopolnitve, pripravljene za realizacijo

 • Revizijskega poročila Računskega sodišča »Učinkovitost ureditve financiranja in delovanja javnih agencij in javnih skladov, št. 3264-3/2013/178 z dne 18.5.2015) in
 • Sklepa Vlade Republike Slovenije številka: 00714-13/2017/11 z dne 6.7.2017, s katerim je vlada določila Izhodišča za enotno ureditev statusne ureditve in poslovanja javnih agencij v Republiki Sloveniji

V okviru pristojnosti občin posebej opozarjamo na določbo, po kateri občine ne bodo mogle več ustanavljati javnih agencij

Besedilo predloga najdete TUKAJ.

Prosimo, da priloženo gradivo pregledate in pripombe ali dopolnitve posredujete najkasneje do srede, 6.9.2017 na naslov info@skupnostobcin.si.

Prenovljen Zakon o varstvu okolja v javni razpravi 2/15

Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) je pripravilo prenovljen Zakon o varstvu okolja. Osnutek zakona ostaja sistemsko in konceptualno enak veljavnemu, MOP pa poudarja le nekatere pomembnejše spremembe ali dopolnitve veljavnega zakona.

Povsem na novo je urejena sanacija v preteklosti onesnaženih območij. Odgovornost za sanacijo prednostno nosi povzročitelj obremenitve oziroma lastnik zemljišča, na katerem je opuščeno odlagališče odpadkov ali opuščeno industrijsko območje. MOP bo to območje evidentiral in odgovorni osebi naložil izvedbo predhodne raziskave, s katero se bo ugotovilo, ali onesnaženost lahko ogroža zdravje ljudi ali okolje. Če bodo rezultati preiskave to grožnjo potrdili, bo MOP takšno območje vpisal v register, odgovorna oseba pa bo morala na svoje stroške izvesti sanacijo. Za primer, ko bo morala kot lastnica onesnaženih območij ali zaradi subsidiarne odgovornosti prevzeti breme sanacije država, je predviden poseben finančni vir (proračunski okoljski sklad, v katerega naj bi se stekali prihodki iz okoljskih dajatev, ki pripadajo državi). Iz tega vira naj bi se do določene višine in pod določenimi pogoji lahko sofinancirala tudi sanacija območij, za katere nosi odgovornost občina, pa tudi lastnik zemljišča, če ni povzročitelj onesnaženosti.

V osnutku zakona so predlagane tudi spremembe in izboljšave na področju gospodarskih javnih služb varstva okolja, zlasti občinskih. Občinam pa so dane tudi nekatere nove pristojnosti, zlasti glede urejanja varstva pred hrupom in kakovosti zunanjega zraka.

Ker zakon, ki ureja postopke insolventnosti, ne ponuja ustreznega okvira za reševanje problematike stečaja in prenosa odpadkov in onesnaženih nepremičnin na državo, MOP predlaga ustreznejšo ureditev stečaja podjetij, v katerih se v stečajni masi nahajajo odpadki, nevarne snovi ali odlagališča odpadkov.

Prav tako je predlagana sprememba veljavne ureditve na področju izdajanja okoljevarstvenih soglasij (OVS) in dovoljenj (OVD), zlasti glede sodelovanja javnosti v upravnih postopkih in v smeri združevanja postopkov. Po predlagani ureditvi bodo v postopkih izdaje OVS in OVD za določene vrste naprav ter SEVESO obrate lahko sodelovale tudi civilne iniciative. Upravljavci naprav ali obratov pa bodo na svojo zahtevo lahko v enem samem postopku dobili OVS, gradbeno dovoljenje in OVD za napravo ali za obrat.

Prosimo vas, da nam vaše pripombe posredujete na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si, najkasneje do četrtka, 7. septembra 2017.

POVPRAŠEVANJE

Kriteriji in merila za podeljevanje nagrad in imenovanje ulic 3/1

Skupnost občin Slovenije je s strani občine članice prejela prošnjo po posredovanju informacij glede določitve kriterijev oz meril za podeljevanje naziva častnih članov, občinskih/županovih nagrad, za imenovanje ulic.

In sicer:
»Zanima nas kako imajo občine (še posebej Mestna občina Ljubljana, Mestna občina Maribor, Mestna občina Velenje, Mestna občina Murska Sobota, Občina Piran in Mestna občina Koper) določene kriterije oz. merila za podeljevanje:

1. naziva častni občan

2. za občinske nagrade – zlate

3. za županove nagrade – srebrne

4. za imenovanje ulic, trgov in parkov.«

Odgovore sodelujočih občin si lahko preberete TUKAJ.

Anketa Pametne občine 1.0 3/2

Občine bi v prihodnosti lahko postale prve “enote sprememb” in pospeševalec inovativnosti, razvoja in sodelovanja ožje in širše skupnosti. Gonilo razvoja pametnih občin in za to potrebne celostne transformacije ste ravno vi! Zato se je SOS odločil zbrati kompetence in pregled stanja v občinah z vprašalnikom. Z analizo skupnih odgovorov bo moč uvideti številne neizkoriščene priložnosti zaposlenih na občinah in predlagati dolgoročne rešitve.

Ponovno vljudno naprošamo tiste, ki tega še niste storili, da si vzamete 20-30 minut in s klikom na povezavo spodaj izpolnite vprašalnik. Izpolnite ga v celoti! Vprašalnik je individualen. Zagotavljamo Vam anonimnost in zaupnost posredovanih podatkov. Na koncu zadnjega vprašanja vam bodo na voljo prvi podatki. Te pridobite s klikom na pdf gumb.

Anketa bo na voljo za izpolnjevanje do 31. avgusta 2017. 

DOGODKI SOS

12.9. / Predstavitev novega Zakona o športu 4/1

Skupnost občin Slovenije v sodelovanju z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport ter Vido Mihelčič, upokojeno inšpektorico za šport organizira posvet za zaposlene na občinah, na katerem bo predstavljen nov Zakon o športu ter vloga in pristojnosti inšpektorata, vezane na lokalne skupnosti.

V novem Zakonu o športu, je število novosti, ki se tičejo občin, saj je z zakonom opredeljen javni interes na področju športa, določeni so pogoji za letne programe športa na lokalnem nivoju in pogoji za sofinaciranje športa na lokalnem nivoju.

Posvet bo izveden v torek 12. septembra v prostorih Avstria Trend Hotela v Ljubljani.

Predavateljem je možno zastaviti dodatna individualna vprašanja, katera lahko tudi predhodno zapišete spodaj.

Vabilo s programom se nahaja TUKAJ.

13.9. / Kulturno-umetnostna vzgoja, kulturni turizem in vključevanje mladih 4/2

Skupnost občin Slovenije in Ministrstvo za kulturo organizirata razširjeno sejo komisije za kulturo, turizem in mladinsko politiko na temo KULTURNO-UMETNOSTNA VZGOJA, KULTURNI TURIZEM IN VKLJUČEVANJE MLADIH, ki bo potekala 13.9.2017 s pričetkom ob 9.30 uri, Razstavišče MO Maribor, Grajska ulica 7, 2000 Maribor. Seja je odprta za zainteresirane predstavnike občin. Vabilo s programom 

Izkušnje kažejo, da je povezovanje in sodelovanje različnih deležnikov zelo pomembno, da lahko skupaj zmoremo in dosežemo več, tako na nacionalni kot lokalni ravni. Namen našega srečanja je skupni razmislek o možnostih razvoja načrtne kulturno-umetnostne vzgoje, kulturnega turizma in vključevanja mladih ter iskanje stičnih točk med njimi.

Kulturno-umetnostna vzgoja je medresorsko področje, ki povezuje kulturo ter vzgojo in izobraževanje (tako formalno kot neformalno in priložnostno). V prvem delu programa, ki ga pripravljamo v sodelovanju s predstavniki Ministrstva RS za kulturo (MK), bomo skozi primere dobrih praks predstavili možnosti za razvoj kulturno-umetnostne vzgoje ter spoznali, zakaj je pomembno, da tako na nacionalni kot na lokalni ravni spodbujamo tesnejše sodelovanje med vzgojno-izobraževalnimi zavodi in profesionalnimi kulturnimi ustanovami oziroma umetniki.

Analiza stanja ponudbe kulture v Sloveniji in njenega sodelovanja s turizmom je v preteklih letih pokazala, da delujeta področji pretežno vsako zase, čeprav se obe zavedata, da bi tesnejše sodelovanje obema stranema koristilo. Obenem je analiza pokazala pomanjkanje kadra, ki bi bil usposobljen za profesionalno trženje kulturnega turizma, kar predstavlja priložnosti za vključevanje mladih, tako v oblikovanje zanimivih turističnih ponudb kakor tudi ustvarjanje novih delovnih mest. S predstavitvijo načrtov za razvoj kulturnega turizma, prikazom pogleda lokalnih skupnosti na to področje in predstavitvijo nekaj primerov razvijajočih se projektov na tem področju želimo nakazati možnosti za boljše in vključujoče sodelovanje pri razvoju integralnih turističnih storitev na področju kulturnega turizma. Razprave ob zaključku vsakega izmed sklopov bodo nudile možnost, da skupaj raziščemo nove možnosti za sodelovanje na lokalni, regionalni in nacionalni ravni.

13.9. / VABILO Tradicionalno mednarodno srečanje občin na MOS 4/3

Celjski sejem d.d., Mestna občina Celje in Skupnost občin Slovenije vas vabimo, na TRADICIONALNO MEDNARODNO SREČANJE OBČIN na 50. MOS, ki bo v sredo,
13. septembra 2017 ob 10. uri v Mali kongresni dvorani.

Jubilejni 50. MOS, ki bo letos v Celju od 12. do 17. septembra, se ponaša s prvo državo partnerico v zgodovini sejma Hrvaško, kar izhaja iz dobrega gospodarskega sodelovanja med državami in odpira nove priložnosti. Celjski sejem d.d., Mestna občina Celje in Skupnost občin Slovenije smo zato letos k sodelovanju na tradicionalnem srečanju občin na MOS povabili stanovske kolege iz sosednje Hrvaške in vas skupaj z Udrugo gradova u Republici Hrvatskoj vabimo,
da se nam pridružite v sredo, 13. septembra 2017. Naslov letošnjega srečanja in s tem rdeča nit naše razprave bo:
Pametna mesta in skupnosti – resničnost ali fikcija?

VABILO ZA ŽUPANJE

 

VABILO ZA ŽUPANE 

 

15.9. / Napredne občine Slovenije: lokalnim skupnostim prijazni proračuni 4/4

Pametno zasnovan proračun je najbolj učinkovit način, da lokalna skupnost hkrati doseže visoko kakovost življenja, gospodarski napredek in ohranjeno okolje.

Vabljeni, da si rezervirate datum nacionalnega posveta Napredne občine Slovenije: lokalnim skupnostim prijazni proračuni, ki bo potekal 15. septembra v Ljubljani, organizira pa ga Umanotera v sodelovanju s Skupnostjo občin Slovenije.

Gostje posveta bodo Violeta Bulc, evropska komisarka za promet; Sven Schade, Generalni direktorat za okolje, Evropska komisija; Hans-Wolf Zirkwitz, mesto Stuttgart, osrednji del programa pa bo okrogla miza naprednih slovenskih občin – kako jim je uspelo in kako bi lahko bili še boljši? Predstavile se bodo Občina Idrija, Občina Ajdovščina, Občina Škofja Loka, Goriška lokalna energetska agencija – GOLEA in Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU.

Na posvetu boste spoznali koristi lokalnim skupnostim prijaznega proračuna in se seznanili s političnimi smernicami, ki osmišljajo celovit koncept k trajnostnim ciljem usmerjenega proračuna. Predstavljeni bodo viri financiranja ukrepov trajnostnega lokalnega razvoja ter navdihujoče domače in tuje dobre prakse.

Posvet je namenjen županom, direktorjem občinskih uprav in odgovornim za pripravo proračuna; združenjem občin; občinskim javnim službam in javnim zavodom; razvojnim in energetskim agencijam; razvijalcem politik trajnostnega razvoja in odločevalcem na nacionalni in lokalni ravni; strokovni in znanstveni javnosti; predstavnikom nevladnih organizacij ter vsem, ki jih zanima lokalna samouprava.

Več informacij o posvetu je na voljo tukaj.

Obvezne prijave sprejemajo na prijavnici

Udeležba na posvetu je brezplačna. Prevajanje iz angleškega jezika bo zagotovljeno. Več informacij pri Gaji Brecelj na 01 439 7100, gaja@umanotera.org. 

 

DOGODKI DRUGIH

24.8./ Posvet "Vsi hodimo" 5/1

V četrtek, 24. avgusta 2017, bo med 9. in 14. uro v Knjižnici Mirana Jarca Novo mesto (Rozmanova ulica 28) potekal posvet “Vsi hodimo”, ki ga organizira IPoP – Inštitut za politike prostora, izvedbo dogodka pa omogočata Eko sklad in Mreža za prostor.

Na posvetovanju bodo predstavniki državnih in občinskih strokovnih služb, občin, šol in civilno družbenih organizacij s primeri iz prakse pokazali, kako potekajo načrtovanje, preverjanje in organizacija pogojev za hojo v Sloveniji. Slišali bomo posamezne projektne izkušnje, ki dokazujejo, da je mogoče s kombinacijo organizacijskih in fizičnih ukrepov pomembno izboljšati pogoje za hojo otrok v šolo, za univerzalno uporabnost javnega prostora in večjo vključenost funkcionalno oviranih v vsakdanjo rabo javnega prostora.

Posvet je brezplačen, prijava je obvezna preko obrazca (povezava).

Več: http://ipop.si/2017/08/04/napovedujemo-posvet-vsi-hodimo/

15.9./ Najava prvega posveta o Modelu prostorskega razvoja Slovenije 2050 5/2

Obveščamo vas, da bo Ministrstvo za okolje in prostor organiziralo prvo javno posvetovanje o modelu prostorskega razvoja Slovenije 2050. Na posvetu bodo obravnavana izhodišča za pripravo modela prostorskega razvoja države. Na podlagi izhodišč bodo po posvetu pripravljeni variantni predlogi modela prostorskega razvoja.

Predlogi modela bodo nato javno predstavljeni in obravnavani na posvetu, ki bo organiziran konec novembra 2017.

Več informacij o najavi posveta najdete tukaj.

20.9./ Nacionalna konferenca o trajnostni mobilnosti za mlade 5/3

Ministrstvo za infrastrukturo, Agencija RS za okolje, Ministrstvo za zdravje, Mladinska zveza Brez izgovora Slovenija in Agencija za varnost v prometu organizirajo Nacionalno konferenco o trajnostni mobilnosti za mlade, ki bo v okviru Evropskega tedna mobilnosti potekala v Ljubljani.

S konferenco se želi prispevati k večji ozaveščenosti o pomenu trajnostne mobilnosti med mladimi ter jim predstaviti drugačne rešitve pri prevozu in organizaciji dnevnih poti. Je tudi priložnost, da mladi, stari od 15 do 29 let, povedo svoje mnenje, delijo znanja, izkušnje ter izpostavijo svoje potrebe s področja trajnostne mobilnosti. Skupaj s predstavniki državnih ustanov ter strokovnjakov s področij prometa, okolja, zdravja, izobraževanja ter dela, družine in socialnih zadev bodo spoznali aktualno problematiko trajnostne mobilnosti med mladimi ter v obliki delavnic poiskali rešitve in predloge za naprej.

Na konferenco so vabljeni mladi v starosti od 15 do 29 let, predstavniki državnih ustanov ter strokovnjaki s področij okolja, zdravja in prometa.

Udeležba na konferenci je brezplačna. V primeru prevelikega števila prijav bodo registracijo zaprli.

Obvezna prijava do vključno petka, 8. 9. 2017, do 12. ure.

Več informacij in program.

 

21. in 22.9./ Konferenca komunalnega gospodarstva 5/4

Sporočamo vam, da bo Konferenca komunalnega gospodarstva letos potekala 21. in 22. septembra v kongresnem centru v Rimskih Toplicah. Krovna tema letošnjega dogodka bo digitalizacija na področju komunalnih storitev, saj bodo nove tehnologije in inovativni poslovni modeli ter novi načini sodelovanja in pričakovanja uporabnikov, temeljili na digitalizaciji in bodo v prihodnjih letih korenito posegli tudi v poslovanje komunalnih podjetij. Digitalizacija zahteva razmislek o delovanju v novih okoliščinah, ustrezne priprave, predvsem pa strategijo. Z gosti boste lahko spregovorili o tem, kaj pravzaprav je digitalizacija, kakšne poslovne priložnosti omogočajo tehnologija in tehnološke inovacije ter kako preoblikovati poslovne procese in izboljšati poslovanje. Več informacij je dostopnih tukaj.

4.10. / Festival odprtih podatkov javnega sektorja 5/5

MJU bo tudi letos tradicionalno organiziral Festival odprtih podatkov javnega sektorja 2017, tokrat v sodelovanju s Statističnim uradom RS. Dogodek bo potekal v sredo, 4. oktobra 2017 od 9.00 do 13.00 ure v konferenčni dvorani MJU, Langusova 4, Ljubljana.

V imenu MJU vas vabimo, da si rezervirate čas in se dogodka udeležite. Začetek septembra boste prejeli program dogodka. Predavatelji bodo prikazali zanimive aplikacije in vizualizacije podatkov, primere dobrih praks s področja ponovne uporabe javnih podatkov.

Vabimo vas tudi, da si ogledate naše video posnetke o odprtih podatkih na portalu OPSI (https://podatki.gov.si/).

VLADA RS

188. dopisna seja, 10.8.2017 6/1

Ekološko kmetijstvo

Vlada RS sprejela odgovor na pisno poslansko vprašanje v zvezi z ekološkim kmetijstvom. Vlada med drugim odgovarja, da je bilo v letu 2016 v ekološko kontrolo vključenih 3.518 kmetijskih gospodarstev (KMG), kar predstavlja 5,0 % vseh kmetij v Sloveniji, s 43.578,76 ha kmetijskih zemljišč v uporabi (9,03 % od vseh kmetijskih zemljišč v uporabi v letu 2016). V kontrolo ekološke predelave je bilo v letu 2016 vključenih tudi 324 predelovalnih obratov.

Prav tako je v okviru PRP 2014-2020 za ukrep Ekološko kmetovanje v obdobju od 2015 do 2020 namenjenih 65,3 mio EUR. Od tega 75 % prispeva EU, 25 % pa Slovenija iz nacionalnih sredstev.  V letu 2016 pa je bilo izplačanih 7,5 mio EUR sredstev, od tega 5,4 mio EUR za ekološko kmetovanje in 2,1 mio EUR za preusmeritev v ekološko kmetovanje. Skupno je bilo podprtih 39.341 kmetijskih zemljišč v uporabi (KZU); v izvajanje je bilo vključenih 2.588 KMG, v preusmeritev pa 1.341 KMG.

Koriščenje evropskih kohezijskih sredstev

Vlada RS je na dopisni seji sprejela odgovor na poslansko vprašanje v zvezi s koriščenjem evropskih kohezijskih sredstev v katerem odgovarja, da trenutno stanje odobrenih projektov, programov in javnih razpisov znaša preko 1,2 milijarde evrov, stanje pogodbeno vezanih sredstev pa skoraj milijardo evrov. Dejanska izvedba aktivnosti v okviru projektov, ki ji bodo sledili zahtevki upravičencev za izplačila, bo prispevala k povečanju izplačil iz državnega proračuna in posledično povračil iz evropskega proračuna.

(Vir: Vlada RS, ab)

AKTUALNI RAZPISI

Razpis za inovativne prakse v javnem sektorju 7/1

Obveščamo vas, da je organizacija OECD, natančneje »Observatory for Public Sector Innovation« (https://www.oecd.org/governance/observatory-public-sector-innovation/), objavil razpis za inovativne prakse v javnem sektorju. Letošnji razpis je ponovitev lanskoletne odlične prakse in je namenjen vsem organizacijam v javnem sektorju, da prijavijo svoje inovativne prakse in se tako potegujejo za priznanje domače in mednarodne skupnosti.

Izbrani polfinalisti bodo povabljeni, da 20. in 21. novembra predstavijo svoje projekte na konferenci o inovativnosti z naslovom »Innovation in Government: The New Normal« v organizaciji OECD OPSI v Parizu. Najboljše prakse bodo predstavljene na dogodku »World Government Summit« v Dubaju februarja 2018 in se potegovale za nagrado »Edge of Government Innovation Award”.

Na Ministrstvu za javno upravo so se v zadnjem letu začeli bolj intenzivno ukvarjati s področjem inovativnosti v javnem sektorju, kjer namesto običajnega načina dela spodbujajo vpeljevanje drugačnih metod in novih veščin, ki pripeljejo do bolj trajnostnih, celovitih in kakovostnih rešitev z vključevanjem vseh deležnikov in državljani v središču. S tem se do rešitev lahko prihaja hitreje in na podlagi manjših poskusov kot procesa učenja. Področje inovativnosti v javnem sektorju je tudi eden od odgovorov na soočanje z vedno večjo kompleksnostjo izzivov in način kako bolj učinkovito naslavljati zahteve državljanov ter podjetij. Ker so prepričani, da v Sloveniji obstaja veliko odličnih in inovativnih praks tudi v javnem sektorju, vas vabijo, da si razpis pogledate in se opogumite za prijavo.

Na ministrstvu opravljajo tudi vlogo Nacionalne kontaktne točke za portal OPSI, zato vas vljudno prosimo, da jih seznanjate z vašimi prijavami, da bomo lahko ohranili pregled nad dogajanjem.

Razpis je dostopen na tem spletnem naslovu. Rok za oddajo je 31.8. 2017. Tukaj najdete tudi pdf. vzorec razpisne dokumentacije, ki jo lahko pred izpolnjevanjem pregledate.

Odprt razpis za pridobitev certifikata MLADIM PRIJAZNA OBČINA 7/2

Razpis za pridobitev certifikata Mladim prijazna občina, tokrat za obdobje 2017-2021, je ponovno odprt! Certifikat Mladim prijazna občina, ki ga podeljuje Inštituta za mladinsko politiko v sodelovanju s Skupnostjo občin Slovenije, je priznanje samoupravnim lokalnim skupnostim, ki uspešno izvajajo ukrepe s področja vertikalnih in horizontalnih mladinskih politik. Tovrstni ukrepi so usmerjeni v integracijo vedno novih generacij mladih (to je oseb, starih od 15 do vključno 29 let) v posamezne dele življenja družbe, predvsem pa v spodbujanje čim hitrejšega osamosvajanja mladih. Certifikat Mladim prijazna občina s štiriletno veljavnostjo se letno podeljuje lokalnim skupnostim, ki jih strokovna komisija prepozna kot mladim prijazne, ker uspešno izvajajo po vsaj en ukrep iz vseh prioritetnih področjih mladinskih politik. To so: načrtno obravnavanje področja mladine, participacija mladih, organiziranje mladih, informiranje mladih, zaposlovanje mladih, izobraževanje mladih, stanovanjska politika in mobilnost mladih.

Prav tako je odprt javni poziv za Podaljšanje veljavnosti certifikata Mladim prijazna občina za tiste občine, ki ste certifikat prejele leta 2013 in se vam v letošnjem letu veljavnost izteče.

Vsa razpisna dokumentacija je dosegljiva na tej povezavi.

Rok za prijave je 5. september 2017.

Javni razpis za dodeljevanje ugodnih posojil občinam v letu 2017 7/3

Javni sklad Republike Slovenije za regionalni razvoj in razvoj podeželja, vabi vse vlagateljice, da na podlagi objavljenega Javnega razpisa za dodeljevanje ugodnih posojil občinam – CS 2016 (Ur.l. RS, št. 18 z dne 14. 4. 2017) oddajo vlogo za pridobitev ugodnega posojila, namenjenega financiranju projektov občinske in regionalne javne infrastrukture. Upravičeni stroški so nakup zemljišč, gradnja in rekonstrukcija ter v okviru tega tudi gradbeni nadzor, nakup objektov ter opreme (rabljena oprema ne sme biti starejša od 5 let), stroški priprave investicijskih študij in projektov, če so sestavni del prijavljenega projekta in lahko nastanejo od vključno 1. 1. 2016 dalje. Višina razpoložljivih posojil je 6.000.000,00 EUR. Rok za prijavo je do porabe razpoložljivih sredstev, najdlje pa do 12. 9. 2017. Razpisna dokumentacija je dosegljiva s klikom tukaj.  

Konvencija županov razpisuje financiranje twinning programov 7/4

Konvencija županov za podnebje in energijo ponuja mestom, regijam in pokrajinam po vsej Evropi priložnost, da sodelujejo v twinning izmenjavah, katerih namen je povečati zmogljivosti in znanje lokalnih oblasti za ublažitev učinkov in prilagajanje podnebnim spremembam.

Program je odprt za vse podpisnice konvencije županov ter vse občine, ki še niso del Konvencije županov, pod pogojem, da se pridružijo pobudi pred njihovim prvim twinning obiskom. Razpis omogoča lokalnim oblastem, da sodelujejo v dveh vrstah izmenjav: mentorstvo in izmenjave med posamezniki. Na razpisu bo financiranih skupno 6 izmenjav za občine in 1 izmenjava za pokrajine in regije. Lokalni in regionalni organi, ki se zanimajo za sodelovanje, se morajo prijaviti najkasneje do 15. septembra 2017 do 17.00 ure, tako da izpolnijo ustrezen spletni prijavni obrazec. Razpisno dokumentacijo za občine najdete na naslednjih povezavah: poziv, izbirni kriteriji, spletni prijavni obrazec.

Javni natečaj Evropske komisije za nagrado "#BeInclusive EU Sport Awards" 7/5

Obveščamo vas, da je Evropska komisija razpisala natečaj za nagrado #BeInclusive EU Sport Awards”, preko katere bo nagradila organizacije oziroma projekte, ki uporabljajo moč športa, da bi povečale socialno vključenost marginaliziranih skupin prebivalstva. Evropska komisija v okviru natečaja vabi vse organizacije v Evropski uniji, javne ali zasebne, komercialne ali neprofitne, ki so uspešno razvile športne projekte, katerih cilj je socialno vključevanje, da predložijo svoje pobude in projekte. Projekti bodo ovrednoteni glede na njihov vpliv, sposobnost prenašanja (replikativnosti) in inovativnost.
Rok za prijavo je 15. september 2017.
Več informacij o natečaju je dostopnih na povezavi: https://ec.europa.eu/sport/be-inclusive.

Razpis ROMACT TCC 7/6

V okviru programa ROMACT je objavljen nov poziv, s katerim se želi lokalnim oblastem pomagati pri integraciji oseb iz marginaliziranih skupin, še posebej nedržavljanom iz romske skupnosti. Njegov namen je podpora transnacionalnim delovnim obiskom pod Modulom C. NA razpolago je skupno 100.000 €, največji finančni obseg posamezne vloge pa je 25.000 €. Več o razpisu lahko najdete tukaj (priloga 1, priloga 2, priloga 3). Za vsa vprašanja se lahko obrnete na naslov romact@coe.int. Rok za oddajo vlog je 15. september 2017.

Projekt EK za spodbujanje krožnega gospodarstva 7/7

Evropska komisija razpisuje projekt, katerega namen je spodbuditi krožno gospodarstvo med malimi in srednje velikimi podjetji v Evropi. Za ta projekt iščejo, organizacije za podporo malim in srednje velikim podjetjem (MSP), ki želijo pridobiti usposabljanje na področju krožnega gospodarstva; ponudnike krožnih rešitev (podjetja, ki ponujajo trajnostne izdelke in / ali storitve) in regionalne oblasti, ki želijo prejeti svetovanje o tem, kako podpreti MSP pri sprejemanju krožnih rešitev.

Če vas zanima sodelovanje, lahko prejmete več informacij in pred 18. septembrom 2017 izrazite interes s prijavo preko digitalne aplikacijo, ki se nahaja na tej povezavi: http://ec.europa.eu/environment/funding/circular-economy-smes/

Za dodatna vprašanja se lahko obrnete na naslov ENV-PILOT-PROJECT@ec.europa.eu.

2,8 miljona € razpisanih nepovratnih sredstev za vzpodbujanje tesnejšega sodelovanja med akterji v kmetijskem sektorju 7/8

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je 2. junija 2017 objavilo v Uradnem listu dva pomembna javna razpisa, katerih namen je podpreti projekte, ki spodbujajo sodelovanje med kmetijskimi gospodarstvi in drugimi akterji s ciljem razvoja lokalnih trgov in kratkih dobavnih verig ter diverzikacije dejavnosti na kmetiji v povezavi z izobraževanjem o okolju in hrani oziroma zdravstvenim, socialnim in invalidskim varstvom. Gre za prva javna razpisa, ki sta objavljena v okviru ukrepa Sodelovanje, ki se financira iz Programa razvoja podeželja RS 2014–2020 (PRP 2014–2020). Skupaj je za tovrstne projekte sodelovanja, ki so velika novost in priložnost v okviru politike razvoja podeželja, razpisanih 2,8 milijona nepovratnih javnih sredstev.

Razpisa sta objavljena na:  http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/.
Oddaja vlog na oba javna razpisa je možna od 26. 6. 2017 do 29. 9. 2017, do 24. ure.

Najava in vabilo k sodelovanju v Mesecu prostora, oktobra 2017 7/9

Ministrstvo za okolje in prostor vabi k sodelovanju v Mesecu prostora 2017, ki bo letos oktobra potekal že četrto leto zapored, tokrat na temo zelene infrastrukture, z osrednjim sloganom »Zeleni prostor povezuje«. 
Obširnejše informacije o Mesecu prostora 2017 so na voljo na spletnem naslovu: http://www.mop.gov.si/si/mesec_prostora_2017/. Vabimo vse, ki načrtujete ali bi želeli v navedenem času organizirati dogodke, da se obrnete na naslov prostor.mop@gov.si in sporočite svoje namene oz. povprašate za več informacij.
Rok za prijavo dogodkov in dejavnosti je 29. september 2017.

Javni natečaj za pridobitev naziva “Branju prijazna občina” 7/10

Naziv Branju prijazna občina, ki ga podeljujeta Združenje splošnih knjižnic in Skupnost občin Slovenije, se v letu 2017 podeljuje prvič. Z nazivom želimo poudariti aktiven prispevek občine  za  izboljšanje bralne pismenosti, spodbujanje branja in razvoj bralne kulture v lokalni skupnosti.

V aktualnih tehnološko zelo spremenjenih razmerah je spodbujanje branja različnih ciljnih skupin prebivalstva in razvijanje dojemanja branja kot vrednote prav poseben izziv in pomembna naloga družbe kot celote.  Socialni in ekonomski uspeh posameznika in posledično celotne družbe je v veliki meri odvisen od stopnje bralne pismenosti. Raziskava Bralna kultura in nakupovanje knjig v RS iz leta 2014 je pokazala, da v Sloveniji število bralcev upada in da je branje premalo cenjena aktivnost posameznika.

S projektom Branju prijazna občina želijo splošne knjižnice v sodelovanju s Skupnostjo občin Slovenije in Ministrstvom za kulturo spodbuditi lokalne skupnosti k izvajanju ukrepov za  izboljšanje bralne pismenosti, spodbujanje branja in razvoj bralne kulture in k zavedanju, da je branje življenjska vrednota.

Glavni cilji projekta so:

 • uveljaviti pozitivno javno podobo branja;
 • izboljšati zavest o pomenu branja;
 • podpreti razvoj in izvajanje javno dostopnih programov in projektov za spodbujanje branja in pismenosti, ki potekajo na lokalni ravni in so namenjeni različnim ciljnim skupinam;
 • spodbujati in koordinirati programe ter projekte promocije branja;
 • spodbuditi občine k sprejemanju lokalnih strateških dokumentov za spodbujanje branja in razvoj bralne kulture;
 • spodbuditi občine k povzemanju primerov dobrih praks za ustvarjanje učinkovitega družbenega okolja za spodbujanje branja in razvoj bralne kulture;
 • spodbuditi sistematično vlaganje v promocijo branja in načrten razvoj bralne kulture na lokalnem nivoju.

Rok za oddajo prijav je 30. oktober 2017.

BESEDILO NATEČAJA IN PRIJAVNICA

plakat
letak
bralno znamenje

Razvojno-spodbujevalni program SID banke za financiranje občin 7/11

Obveščamo vas, da je na voljo specializiran program »Razvojno-spodbujevalni program SID banke za financiranje občin«, kjer so na podlagi namenskih virov Evropske investicije banke (EIB) in Razvojne banke Sveta Evrope (CEB) občinam na voljo ugodna, do 20-letna sredstva. Več informacij dobite tukaj.

Za več informacij se lahko obrnete tudi na SID Banko, oddelek za podjetja  na tel. 01 2007 480. Rok za oddajo vlog je do 31. 10. 2020 oz. do porabe sredstev programa.

Nameni za lokalno samoupravo, ki jih sofinancira Eko sklad 7/12

Eko sklad, slovenski okoljski javni sklad na svoji spletni strani objavlja javne pozive namenjene za lokalno samoupravo. Javni pozivi so objavljeni pod naslednjimi sklopi:

Pozivi bodo odprti do porabe sredstev oziroma do objave zaključka v uradnem listu. Več informacij o javnih pozivih najdete na spletni strani Eko sklada.

Dodatne informacije so na voljo tudi na brezplačni telefonski številki – 01 241 48 20, vsak ponedeljek, sredo in petek med 13.00 in 14.30 ter po elektronski pošti na naslovu ekosklad@ekosklad.si.

Nov javni poziv Stanovanjskega sklada RS za nakup stanovanj 7/13

Obveščamo vas, da si lahko na spletni strani Stanovanjskega sklada RS ogledate prenovljen Javni poziv za nakup stanovanj, ki je objavljen tudi v  Uradnem listu RS, št. 40/2017 dne 21. 7. 2017 in z njim povezano dokumentacijo. Stanovanjski sklad RS s prenovljenim javnim pozivom vabi zainteresirane ponudnike (fizične osebe, pravne osebe zasebnega in javnega prava ter lokalne skupnosti) k oddaji ponudb za prodajo skupin stanovanj in stanovanjskih stavb na območju mestnih občin v celotni Sloveniji. Stanovanjski sklad RS bo, v obdobju od objave javnega poziva in do porabe razpoložljivih sredstev, oziroma do zaprtja javnega poziva, kupoval stanovanja, ki bodo primerna za izvajanje njegovih dejavnosti (oddaje v najem) glede na v pozivu splošno opredeljena merila in ostale pogoje javnega poziva. Za dodatne informacije pokličete na tel. št. 01-47-10-500 ali pošljite vprašanja na elektronski naslov ssrsinfo@ssrs.si.

NOVICE DRUGIH

Poziv Evropske komisije podjetjem za krožno gospodarstvo 8/1

Evropska komisija želi spodbuditi interes med malimi in srednjimi podjetji (MSP) za krožno gospodarstvo, zato vabi MSP ter organizacije, ki podpirajo MSP, da se vključijo v projekt za spodbujanje krožnega gospodarstva.

Za ta projekt išče organizacije za podporo MSP, ki se želijo vključiti v usposabljanje na področju krožnega gospodarstva; ponudnike krožnih rešitev (podjetja, ki ponujajo trajnostne izdelke in/ali storitve), ki se želijo razširiti; regionalne oblasti, ki želijo prejeti nasvete s področja politik glede podpore MSP pri uvajanju krožnih rešitev.

Prijave so možne do 18. 9. 2017 preko digitalne aplikacije.

Dodatne informacije: env-pilot-project@ec.europa.eu.

 

© Moralne avtorske pravice ima Skupnost občin Slovenije. Noben del tega gradiva se ne sme reproducirati ali kopirati v karšnikoli obliki: grafično elektronsko ali mehanično, kar vklučuje (ne da bi bilo omejeno) fotokopiranje, snemanje, skeniranje ali katerekoli druge oblike reproduciranja brez pisnega dovoljenja Skupnosti občin Slovenije. Reprodukcija ali kopiranje je dovoljeno izključno za potrebe Sekretariata Skupnsti občin Slovenije ali občin članic SOS.