V TEM TEDNU PRAZNUJEJO OBČINSKI PRAZNIK OBČINE APAČE, LOGATEC, MAJŠPERK, NAZARJE, ZAVRČ IN MESTNI OBČINI SLOVENJ GRADEC IN VELENJE.

ISKRENE ČESTITKE!

SEKRETARIAT SOS

Ne spreglejte

Torek 15.9. –  Predstavitev Zakona o dimnikarskih storitvah

Petek 18.9 – Delovni posvet “Kako oblikovati kolesarsko turistično destinacijo” Vabilo in Prijavnica

Torek 22.9. – Informativni posvet o pogojih za izvedbo ukrepa odpusta dolgov Vabilo in Prijavnica

Četrtek 8.10. – Delovni posvet “Posodobitev podatkov NUSZ s podatki REN” Vabilo in Prijavnica

Sreda 21.10 – Seminar z delavnico z naslovom »Osnovna mediacijska orodja za vodilne kadre v lokalni skupnosti« Vabilo in Prijavnica

SEJA PREDSEDSTVA SOS

4. Seja predsedstva SOS 1/1

P1010011V sredo, 9.9.2015 je na Polzeli potekala seja Predsedstva Skupnosti občin Slovenije, kjer so zbrane županje in župani razpravljali o višini povprečnine za leto 2016, odvajanju in čiščenju odpadnih voda, vlogi občin v primeru povečanja števila prosilcev za mednarodno zaščito in reorganizaciji elektrodistribucije.

 • Povprečnina za leto 2016

Pogajalci SOS z Vlado RS so na seji Predsedstva poročali o nedavnih pogajanjih med Vlado RS in predstavniki občin. Povedali so, da je Vlada na zadnjem sestanku predlagala višino povprečnine 519,00 EUR na prebivalca, h kateri so pripravljeni dodati 1,80 € na prebivalca za kritje novo nastalih stroškov zaradi sprostitve napredovanj javnih uslužbencev. V primeru, da bi se v pogovorih s sindikati Vlada dogovorila tudi za razveljavitev ukrepa, po katerem se delovnih mest tistih, ki so dosegli pogoje za upokojitev, ne nadomesti pa bi za ta namen občine prejele dodatnih 2,64 EUR sredstev na prebivalca. Vlada RS prav tako vztraja na omejitvi finančne izravnave do višine primerne porabe (odvzem presežka nad primerno porabo) iz preteklega leta, zagotovila pa bo izplačilo investicijskega transferja v višini 1% skupne primerne porabe občin na podlagi Dogovora o višini povprečnine 2015 ter 2% rednega investicijskega transferja v letu 2016.

Predsedstvo Skupnosti občin Slovenije je izpostavilo, da Ministrstvo za finance pri izračunih sredstev za maso plač javnih uslužbencev v občinah ni upoštevalo potrebnih sredstev za zaposlene v občinskih javnih zavodih, med katere štejejo tudi vrtci, zato izračuni niso točni in tudi ne realni. Predsedstvo si je bilo enotno, da je predlagana višina povprečnine s strani države neprimerno nizka, ter da je s predlagano višino povprečnine nemogoče spoštovati zakone in jih izvajati tako, kakor jih občinam delegira država. Opozorili so, da bi takšna višina povprečnine pomenila sesutje sistema lokalne samouprave, ker občine ne bodo zmogle izvajati vseh zakonskih nalog ter protipravno stanje, ki ga bo povzročila država sama, pri vsem tem pa bodo oškodovani predvsem občanke in občani, ki ne bodo deležni nekaterih javnih storitev, ki bi jim pripadale, prav tako pa bo stagnirala država, saj se bo ustavil skladni razvoj po slovenskih regijah. Opozorili so tudi na dejstvo, da so prav občine tiste, ki takoj in neposredno nudijo pomoč prebivalstvu, ko pride do naravnih nesreč in kriz, s kakršno se soočamo trenutno.

Predsedstvo SOS je prav tako podalo pobudo za urgentni sestanek s predsednikom Vlade RS, z namenom seznanitve in predstavitve položaja občin ter dogovora o prihodnjem razvoju lokalne samouprave v državi.

 • Zahteva za oceno ustavnosti predpisov, ki urejajo financiranje občin ter tožba zoper RS za izpolnitev Dogovora o višini povprečnine za leto 2015

Predsedstvo SOS je prav tako obravnavalo Zahtevo za oceno ustavnosti predpisov, ki urejajo financiranje občin, ter tožbo zoper Republiko Slovenijo, za izpolnitev Dogovora o višini povprečnine za leto 2015. Oba dokumenta je Predsedstvo SOS potrdilo in odobrilo njuno vložitev na ustrezne pravosodne organe v imenu 177 občin članic Skupnosti občin Slovenije.

 • Vloga občin v primeru povečanja števila prosilcev za mednarodno zaščito

Na dnevnem redu seje je predsedstvo SOS obravnavalo tudi vlogo občin v primeru povečanja števila prosilcev za mednarodno zaščito. Predstavnik Ministrstva za notranje zadeve, Boštjan Štefic, je poudaril zlasti potrebo po celovitem pristopu, tako glede solidarnosti, kot naslavljanja razmer v državah izvora ter boju proti tihotapljenju ljudi. Povedal je, da je Slovenija dobro pripravljena in povezana ter, da Ministrstvo za obrambo, skupaj s Slovensko vojsko in Upravo RS za zaščito in reševanje osrednjo pozornost namenja operativnim pripravam lokacij, kapacitet in postopkov. Prav pri zagotavljanju nastanitvenih kapacitet država naproša za pomoč tiste občine, ki lahko ponudijo namestitvene kapacitete z nad 50 ležišči. Predsedstvo SOS je poudarilo pomen jasnih usmeritev s strani državnih organov glede postopanja občin na izvedbeni ravni, da ne bo prihajalo do morebitnih zapletov.

 • Odvajanje in čiščenje odpadnih voda

Na temo odvajanja in čiščenja odpadnih voda se je seje Predsedstva SOS udeležila mag. Nataša Vodopivec (MOP), ki je predstavila trenutno stanje s spremembami podzakonskih aktov, ki to področje urejajo. Opozorila je, da na Ministrstvu za okolje in prostor skušajo najti še sprejemljive spremembe z vidika zahtev Evropske komisije, ki se je na Slovenijo že obrnila z nekaterimi vprašanji v zvezi s predlaganimi spremembami. Županje in župani Predsedstva Skupnosti občin Slovenije so opozorili na finančno podhranjenost občin, ki občinam otežuje kritje stroškov z zagotavljanjem komunalne opreme iz lastnih sredstev. Posebej so opozorili, da v finančni perspektivi do leta 2020 sredstev za takšne infrastrukturne investicije praktično ni, sredstva v prejšnji perspektivi pa so občine počrpale po njihovih najboljših možnostih, upoštevaje zakasnitve s sprejemom operativnih programov v Sloveniji in kronično zniževanje investicijskih sredstev za občine. Predstavnica ministrstva je še povedala, da pričakujejo, da bodo usklajen predlog lahko posredovali v medresorsko obravnavo meseca novembra, do konca leta 2015 pa pričakujejo tudi sprejetje ustreznih uredb.

 • Reorganizacija elektrodistribucije v Sloveniji

K temi reorganizacije elektrodistribucije v Sloveniji so se seje udeležili GIZ DEE, Mag. Bojan Luskovec in predstavniki elektrodistributerjev. Predsedstvo SOS je podprlo lokalno in regionalno organiziranost dejavnosti te gospodarske javne službe, vključno s podeljevanjem koncesij, saj razvoj regionalnega gospodarstva in življenjski standard občanov temelji na dobrem operativnem sodelovanju z elektrodistribucijskimi podjetji kot izvajalci nalog. Predsedstvo SOS je elektrodistributerje pozvalo k intenziviranju sodelovanja z občinami pri zagotavljanju javne službe na področjih, na katerih posamezna podjetja delujejo.

NOVIČKE SOS

Vlada in občine v drugem krogu pogajanj za povprečnino 2/1

V ponedeljek, 7.9.2015 je v prostorih ministrstva za finance potekalo drugo srečanje med predstavniki Vlade RS in predstavniki občin v zvezi z višino povprečnine v letih 2016 in 2017 z namenom zbližanja stališč. Vlada RS je občinam k izhodiščnem predlogu povprečnine v višini 519 EUR na prebivalca v letu 2016 ponudila zgolj dodatek v višini 1,8 € na prebivalca zaradi povečanja potrebnih sredstev za plače javnih uslužbencev ob sprostitvi napredovanj, ki jih je Vlada RS dogovorila s sindikati. Poudarili smo, da je sredstev za izpolnjevanje zakonskih nalog premalo že sedaj ter, da predlagani zneski lahko pomenijo kolaps sistema lokalne samouprave.

Na sestanku s predstavniki Vlade RS je mag. Mateja Vraničar obrazložila kaj se zgodi z maso sredstev za plače javnih uslužbencev ob sprostitvi napredovanj ob ohranitvi sedanjih varčevalnih ukrepov. Na Ministrstvu za finance so izračunali, da bo za maso plač javnih uslužbencev v občinah potrebnih dodatnih 3.702.263,00 EUR, v kolikor se ohrani varčevalne ukrepe iz preteklih let. Vlada je v ta namen pripravljena k višini povprečnine 519,00 EUR dodati 1,8€ na prebivalca za kritje novo nastalih stroškov. V primeru, da bi se v pogovorih s sindikati dogovorili tudi za razveljavitev ukrepa, po katerem se delovnih mest tistih, ki so dosegli pogoje za upokojitev, ne nadomesti pa bi to pomenilo dodatnih 5.444.505, 00 EUR. V tem primeru bi občinam namenili dodatnih 2,64 EUR sredstev na prebivalca. Vlada RS prav tako vztraja na omejitvi finančne izravnave do višine primerne porabe (odvzem POS) iz preteklega leta, zagotovila pa bo izplačilo investicijskega transferja v višini 1% skupne primerne porabe občin na podlagi Dogovora o višini povprečnine 2015 ter 2% rednega investicijskega transferja. V okviru tega svežnja sredstev bi naj obstajale zgolj možnosti za različno oblikovanje višine povprečnine ali odstotka sredstev za investicije. V Skupnosti občin Slovenije smo poudarili, da je sistem nastavljen tako, da prizadene eno od skupin občin, ker pa se zavzemamo za pravično obravnavo vseh in zastopamo vse tipe občin, ne bomo pristali na dogovor, ki bi bil v škodo ene ali druge skupine občin, saj vse tudi izvajajo naloge za vse občanke in občane.

Predstavniki Skupnosti občin Slovenije so izpostavili, da bi višina povprečnine morala pokrivati tekoče stroške ter transferje občin, vendar občine morajo že sedaj porabljati namenske vire za pokrivanje tekočih stroškov občin, zato se nekatere že sedaj soočajo z likvidnostnimi težavami. Tako radikalno zatiskanje pasu je bilo možno prenesti kratek čas, v kolikor se višina povprečnine ne bo prilagodila dejanskim stroškom pa bi lahko prišlo celo do kolapsa sistema lokalne samouprave. Prav tako ni za pričakovati večjih prihrankov s strani zakonodajnih sprememb, čeprav v Skupnosti občin Slovenije pozdravljamo tak način dela, saj je izkušnja v letu 2015 pokazala, da je pripravljenost za spremembe na nekaterih delovnih področjih ministrstev minimalna. Temu primerni so tudi prihranki.

S strani predstavnikov SOS je bil izpostavljen tudi dvom o ustreznosti izračunov mase plač, potrebnih za pokritje stroškov ob sprostitvi napredovanj, zato je bilo dogovorjeno, da Ministrstvo za finance posreduje metodologijo izračuna. Naslednji krog pogajanj bo potekal predvidoma v ponedeljek, 14.9.2015.

SOS na srečanju z Varuhinjo človekovih pravic za boljše sodelovanje z občinami 2/2

OLYMPUS DIGITAL CAMERAPredsednik SOS dr. Ivan Žagar in generalna sekretarka Jasmina Vidmar sta se včeraj, 10. septembra 2015 sestala z varuhinjo človekovih pravic Vlasto Nussdorfer in njenimi strokovnimi sodelavkami in sodelavci. Predlagane teme za sestanek so bile – kategorizacija občinskih cest, stanovanjska problematika v lokalnih skupnostih, prostorska in okoljska problematika v lokalnih skupnostih, romska problematika in odpis dolgov.

Varuhinja, Vlasta Nussdorfer je uvodoma predstavila delo varuha človekovih pravic in povedala, da je to prvo srečanje med predstavniki varuha in predstavniki občin in, da bi to lahko bil tudi reden način dela. Tudi predsednik SOS dr. Žagar je pozdravil pobudo za srečanje in podprl predlog, da bi letna srečanja postala redna oblika sodelovanja med eno in drugo institucijo, skozi katero bi lahko izmenjavali informacije izkušnje in razreševali vprašanja, pomembna za kvalitetno izvajanje nalog občin.

Prav tako pa je dr. Žagar v uvodu poudaril, da je delovanje občin tesno povezano z ustreznim financiranjem občin. Brez finančnih sredstev, ki bodo primerljiva z nalogami, ki jih morajo občine opraviti, so občine prisiljene sprejemati tudi odločitve, ki si jih v resnici ne želijo. Kot je še povedal, so vse predlagane teme za sestanek tesno povezane s finančnimi sredstvi, ta pa že nekaj let ne ustrezajo višini stroškov za izvajanje zakonskih nalog. Od kategorizacije občinskih cest, za katere občine ne prejemajo dodatnih finančnih sredstev in se problema lotevajo v skladu s finančnimi sredstvi, ki jih imajo v dani situaciji na razpolago ter seveda v skladu s prioritetami v nekem časovnem obdobju, do reševanja romske problematike, kjer so občine pravzaprav prepuščene same sebi. Predstavnika skupnosti sta ponovno opozorila, da so bile v preteklosti na občine prenesene številne naloge, brez ustreznega razmisleka, ali naj to počno občine ali resne analize, za kakšno razsežnost problema gre (kategorizacija občinskih cest), v vseh primerih pa brez ustreznih finančnih sredstev. V kriznih časi se vsi ti pretekli grehi v polnosti razgaljajo.

Na sestanku so se dogovorili za nekaj skupnih nastopov z namenom skupnega razreševanja odprtih problemov, prav tako pa tudi, da bodo takšna srečanja postala redna oblika sodelovanja med obema.

 

Life SOS Adapt 2/3

ZAHVALA

Skupnost občin Slovenije se iskreno zahvaljuje občinam, ki so se odzvale prošnji in povabilu pri pripravi projekta LIFE SOS ADAPT ter izrazile interes in zaupanje s poslanimi pismi podpore, ki smo jih že vključili v projektno e-prijavnico:

 

APAČE
BLED
BOHINJ
BRASLOVČE
BREŽICE
CELJE
CERKLJE NA GORENJSKEM
CERKNICA
CERKNO
CERKVENJAK
DIVAČA
DOBRNA
DOBROVNIK
DORNAVA
GORNJA RADGONA
GROSUPLJE
HAJDINA
HRPELJE-KOZINA
IDRIJA
JEZERSKO
KAMNIK
KANAL OB SOČI
KIDRIČEVO
KOMENDA
KOSTANJEVICA NA KRKI
KRANJ
KRANJSKA GORA
KRIŽEVCI
KRŠKO
LENDAVA
LJUBNO
LJUBLJANA
LJUTOMER
LOG DRAGOMER
LOGATEC
LUČE
MAJŠPERK
MARIBOR
MEDVODE
METLIKA
MURSKA SOBOTA
NAZARJE
NOVO MESTO
PODČETRTEK
POLZELA
POSTOJNA
PREBOLD
RAČE FRAM
RADLJE OB DRAVI
RAZKRIŽJE
REČICA OB SAVINJI
ROGATEC
RUŠE
SEVNICA
SLOVENJ GRADEC
SLOVENSKE KONJICE
SREDIŠČE OB DRAVI
SVETA TROJICA
SVETI ANDRAŽ
SVETI JURIJ V SG
ŠALOVCI
ŠENČUR
ŠKOFJA LOKA
ŠMARTNO OB PAKI
ŠMARJEŠKE TOPLICE
ŠOŠTANJ
ŠTORE
TABOR
TOLMIN
TRBOVLJE
TREBNJE
VITANJE
VODICE
VOJNIK
VRANSKO
VRHNIKA
VUZENICA
ZREČE
ŽELEZNIKI
ŽETALE
ŽIROVNICA

(Seznam občin sproti ažuriramo.)

Vse ostale občine, ki bi to še želele narediti vabimo, da se seznanite s projektno idejo in nam izpolnjene, podpisane in žigosane obrazce podpore pošljete na e-naslov sasa.kek@skupnostobcin.si. V kolikor bodo strežniške zmogljivosti, preko katerih je potrebno oddati e-prijavnico še delovale, bomo vključili tudi še vsa prejeta pisma do petka, 11.9.2015.

Ustanovna seja Komisije za zaščito in reševanje 2/4

Komisija za reševanje, ki se je sestala v torek 8. septembra v prostorih občine Logatec, je na svoji prvi seji obravnavala Vlogo CZ pri humanitarni krizi, Stanje povračila stroškov občin iz solidarnostnega sklada v naravnih nesrečah v letu 2014, Novo verzijo pravilnika o nujni medicinski pomoči, Pripravo skupnih oziroma enotnih načrtov Zaščite in reševanja.

Seje komisije se je udeležil Darko But, direktor Uprave za zaščito in reševanje. Na seji je na kratko predstavil stanje pri pripravah na sprejem beguncev. Prisotnim je predstavil, da je vloga CZ pri sprejemu beguncev zgolj podpora Ministrstvu za notranje zadeve. Vloga občin bo v prvi vrsti pomagati URSZR pri urejanju namestitvenih centrih in pri zagotavljanju namestitev (v kolikor jih imajo občine na voljo in samo v primeru, da namestitvene kapacitete države ne bi zadostovale). Občine in njihova civilna zaščita bosta o potrebah obveščeni kot se to zgodi v primeru naravne nesreče (država – regijske izpostave – občine). Vse nastale stroške bo krila država, zato je potrebno poskrbeti za natančen prikaz nastalih stroškov.
Na sestanku je izpostavil, da si begunci ne želijo v Slovenijo, zato za sedaj velikega števila beguncev ni za pričakovat. Je pa potrebno sprejeti vse ukrepe za slučaj, da bi v Slovenijo prišlo večje število beguncev.

V nadaljevanju je izpostavil, da imajo na URSZR pripravljene pogodbe za povrnitev dokazljivih stroškov občin iz solidarnostnega sklada za naravne nesreče v letu 2014. V letu 2015 bodo občinam povrnili stroške v višini 2.600.000€, v letu 2016 pa še dodatnih 2.000.000€.

Sledila je predstavitev novega Pravilnika o nujni medicinski pomoči. V pravilniku je z vidika ZIR nujno potrebno urediti status prvih posredovalcev in mreže defibrilatorjev. URSZR vztraja, da prvi posredovalci in mreža defibrilatorjev morajo ostati v pravilniku, medtem ko mora MZ poskrbeti za širitev mreže defibrilatorjev (enak dostop za vse) kot tudi za sredstva za vzdrževanje in servisiranje aparatov. Prav tako je bilo izpostavljeno, da mora biti pred sprejemom pravilnika sistemsko rešeno obveščanje prvih posredovalcev (kdo jih bo obveščal, na kak način…).

Sestanek na temo odvetniških tarif 2/5

V torek, 8. septembra je v prostorih Agencije za varnost v cestnem prometu potekal sestanek o odvetniških tarifah. Na sestanku so tako predstavnik Skupnosti občin Slovenije,  predstavnik Policije, kot tudi predstavnika Mestnega redarstva MOL, izpostavili težavo novih odvetniških tarif pri obravnavanju prekrškov.

Izpostavljeno je bilo, da so v skladu z odvetniško tarifo (ki jo je določila Odvetniška zbornica) odvetniki kršiteljev v večini primerov upravičeni do višje nagrade s strani prekrškovnih organov, kot pa znašajo globe kršiteljev. Tako so odvetniki na primer upravičeni do plačila v višini 60€ za posredovanje pravilnih podatkov kršitelja (na primer: odvetnik na obrazcu priloži izjavo žene, da je ona nepravilno parkirala vozilo in ne mož – lastnik vozila) izrečena globa za prekršek pa je 80€ . V skrajnem primeru je sodišče odvetniku priznalo stroške (ki jih je plačala občina) v višini 1.000€ za zastopanje stranke, ki ji je grozila globa v višini 80€.

Vsi predstavniki prekrškovnih organov so poudarili, da so poizkusili navezati stik z odvetniško zbornico a da od njih niso prejeli nobenega odgovora.

Prisotni so tako pozvali predstavnika Ministrstva za pravosodje, da ukrepajo ter skličejo sestanek z Obrtno zbornico ter vsemi prekrškovnimi organi.

V nadaljevanju je sledila še razprava o predlogu Zakona o prekrških (1-j) v kateri so se prekrškovni organi strinjali, da bi ukinitev polovičke ter uvedba tretjin povzročila samo večjo zmedo in ne bi doprinesla k večji plačilni disciplini. Dejstvo je namreč, da občinski prekrškovni organi beležijo 80% plačilo polovičk, policija pa 78% polovičk.

ZAKONODAJNE AKTIVNOSTI SOS

V obravnavi je nova različica Zakona o prekrških 3/1

Ministrstvo za pravosodje je na podlagi prejetih pripomb, predlogov in pobud iz prvega kroga strokovnega usklajevanja, pripravilo bistveno prenovljen predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prekrških (ZP-1J). Vljudno vas naprošamo, da nam vaše pripombe posredujete na naslov miha.mohor@skupnostobcin.si najkasneje do 15.9.2015.

 

V predlogu zakona bi izpostavil namero pripravljalca zakona, da se stopnjuje motivacija plačevanja glob v čim krajšem času. Tako se ukinja polovička globe, ki se nadomešča s tretjinskim plačilom globe. V predlogu zakona je navedeno, da se 1/3 globe lahko poravna pred izdajo odločbe o prekršku, ter 2/3 globe v primeru plačila globe v 8 dneh po izdani odločbe. V obeh primerih ugovor in zahteva za sodno varstvo nista dovoljena.

Ob tem moram opozoriti na dejstvo, da bo takšna ureditev zmanjšala prispevke občin iz naslova glob, saj bo tako večina plačala 1/3 globe namesto sedaj 1/2.

Celoten predlog zakona si lahko preberete tukaj.

 

Novela Zakona o gostinstvu 3/2

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je objavilo OSNUTEK ZAKONA O DOPOLNITVAH ZAKONA O GOSTINSTVU.

S predlaganimi dopolnitvami zakona želi predlagatelj vzpostaviti pravni temelj za vzpostavitev registra nastanitvenih obratov, ki ga bo kot sestavni del uveljavitve projekta enotnega poročanja (e-poročanja) vzpostavil in vodil AJPES. Pravna podlaga za uvedbo oziroma obveznost e-poročanja bo podana z novim Zakonom o prijavi prebivališča.
Predlog tega zakona zato določa podatke, ki se bodo vodili v tem registru in tudi podatke, ki jih bo moral vsebovati predlog za vpis nastanitvenega objekta v register oziroma za izbris iz njega ter vpis sprememb in bodo obvezni za vse nastanitvene obrate.

Nastanitveni obrati bodo podatke iz knjige gostov, ki bo prav tako na novo vzpostavljena z novim Zakonom o prijavi prebivališča in druge podatke za poročanje preko posebne spletne aplikacije posredovali samo na AJPES.

Na AJPES bo tako vzpostavljena enotna kontaktna točka, tako za poslovne subjekte, ki morajo poročati statistične podatke o nastanitvah gostov, kot tudi za ostale uporabnike tovrstnih podatkov. S tem ne bodo razbremenjeni le poslovni subjekti, ampak tudi vsi drugi organi, ki potrebujejo podatke, hkrati pa se bo tudi povečala kakovost zbranih podatkov, poenostavilo in pocenilo poročanje in ne nazadnje, bo tak način poročanja vplival tudi na zmanjšanje sive ekonomije. saj bo zajemanje podatkov doslednejše.

Uveljavitev tega projekta je izjemno pomembna, saj bo tako z administrativnega, kot tudi stroškovnega vidika razbremenila ne le različne prejemnike podatkov, temveč še zlasti poslovne subjekte – gostince, kmete in sobodajalce, ki nudijo gostom nastanitev. Ti morajo zdaj zelo podobne ali ceno enake podatke sporočati najmanj štirim različnim institucijam:

 • Statističnemu uradu Republike Slovenije: Poročevalske enote morajo posredovati podatke skladno z Zakonom o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/95 in 9/01),
 • Policiji: v skladu z določili prvega odstavka 10. člena Zakona o prijavi prebivališča (Uradno list RS, št. 9/2001) mora gostinec, sobodajalec ali kmet, posameznika, ki se nastani v nastanitvenem obratu, prijaviti oz. odjaviti pri pristojni policijski postaji v 12 urah po njegovem sprejemu oziroma odhodu;
 • Občinam in Finančni upravi Republike Slovenije: zavezanci, ki sprejemajo turiste na prenočevanje, morajo mesečno (do 25. dne v mesecu za pretekli mesec), na podlagi 30. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04, 57/12 in 17/15) predložiti poročilo o številu prenočitev in o znesku plačane turistične takse za pretekli mesec.

Tako zastavljeno poročanje je tipično administrativno breme za poslovne subjekte. Na podlagi Enotne metodologije za merjenje administrativnih stroškov je bil opravljen izračun administrativnih stroškov oziroma bremen, ki je pokazal, da se s tako zastavljenim poročanjem povzroča nepotrebna administrativna bremena poslovni populaciji na področju turizma v višini 560.000 eurov ter javnemu sektorju v višini 150.000 eurov na letni ravni. Način poročanja je zato smotrno spremeniti tako, tako da bo zadoščalo le enkratno oziroma enotno poročanje.

Vaše pripombe in predloge lahko pošljete na sasa.kek@skupnostobcin.si do 30.9.2015.

DOGODKI SOS

18.9. / Kako oblikovati kolesarsko turistično destinacijo 4/1

V okviru EVROPSKEGA TEDNA MOBILNOSTI Skupnost občin Slovenije v sodelovanju z Mestno občino Kranj ter Zavodom tovarna trajnostnega turizma GoodPlace, organizira delovni posvet na temo Kako oblikovati kolesarsko turistično destinacijo.

Posvet se bo izvedel po naslednjem programu:

10:00     Uvodni nagovor

od 10.10 do 10.30     Jana Apih, GoodPlace: Umestitev kolesarskega produkta v načrtovan, trajnosten razvoj slovenskega turizma

od 10.30 do 10.50    Peter Zajc: Izzivi s katerimi se srečuje kolesarski turizem v Sloveniji

od 10.50 do 11.20     Odmor za kavo

od 11.20 do 12.40     Jan Klavora, Peter Dakskobler in Andrej Žigon: Kako postati uspešna kolesarska destinacija

od 12.40 do 13.30    Jan Klavora: Kako razviti kolesarski turistični produkt ter primer uspešnega kolesarskega turističnega produkta Trans Slovenia

od 13.30 do 14.00    Razprava

14:00                         Kosilo

Prijavnico za posvet najdete tukaj.

VABILO -Kako oblikovati kolesarsko turistično destinacijo

V nadaljevanju še nekaj o predavateljih.

Jana Apih:

Vodi Zavod tovarno trajnostnega turizma GoodPlace, ki je v letu 2015 v sodelovanju s SPIRIT Slovenija pripravila program Slovenia Green, s pomočjo katerega bodo slovenske turistične destinacije pridobile oceno trajnosti ter na osnovi le-te vzpostavile sistem izboljšav. V tem procesu sodeluje s turističnimi destinacijami, kot so Ljubljana, Ptuj, Dolina Soče in druge. Ključni izzivi je prav umeščanje turističnih produktov v prostor na način, ki bo temeljil na odgovornem odnosu do narave, lokalne tradicije in kulture ter bo prinašal pozitivne ekonomske učinke za lokalno gospodarstvo. GoodPlace je partner globalne mreže Green Destinations ter nosilec mednarodnih certifikacijih shem.

Peter Zajc:

Je gorski kolesar, geograf, vodja projektov in raziskovalec, zaposlen pri Regionalni razvojni agenciji za Koroško. Med drugim opravlja delo koordinatorja Slovenskega gorsko kolesarskega konzorcija Odprimopoti.si. Zadnjih nekaj let je sodeloval v številnih kolesarskih in gorsko kolesarskih razvojnih projektih na lokalni, nacionalni in mednarodni ravni. Trenutno piše magistrsko delo na temo urejanja gorskega kolesarstva v naravnem okolju na primeru raziskave na Pohorju.

Peter Dakskobler:

je v festivalu Soča Outdoor združil leta izkušenj v turizmu in organizaciji dogodkov, v sklopu lokalne turistične organizacije pa je razvil festivalno produktno znamko Soča Festivalley. V organizaciji je bil odgovoren za evropski projekt BiMobis, katerega rezultat je bila čezmejna krožna kolesarska pot, hkrati pa so bili položeni temelji za kolesarko destinacijo Alpe–Jadran. Kot vodja turno kolesarskega odseka si prizadeva za izboljšanje lokalnih pogojev, v okviru Slovenskega gorsko kolesarskega konzorcija pa za legalizacijo te športne dejavnosti. Na tujem sodeluje s pomembnimi nemškimi razvijalci kolesarskega turizma, s katerimi so pred kratkim oblikovali in ponudili produkt Trans Slovenija. Kot samostojni podjetnik poleg turizma pod lastno blagovno znamko Marsky združuje še psihologijo in šport.

Jan Klavora:

je kot vodič raftinga in kajaka že pri 15-ih delal v eni izmed posoških športnih agencij. Leta 2003 je postal solastnik športne agencije Maya. Šest let kasneje se je zaposlil pri agenciji Go.Mice v Ljubljani, kjer je opravljal delo pomočnika urednika revije Kongres in organiziral turistične borze. Pred tremi leti je stopil na pot samostojnega podjetnika in med drugim kot zunanji sodelavec na evropskem projektu iCON pomagal pri vzpostavitvi združenja Bike Alpe Adria. V sklopu tega si v mrežo ponudnikov vključeni člani prizadevajo, da območje od Alp do Jadrana postane ena privlačnejših kolesarsko-turističnih destinacij. Pred dvema letoma je skupaj s kolegi prvič organiziral Soča Outdoor Festival, ki danes sodi med največje slovenske športne dogodke. Leto kasneje je postal koordinator Trans Slovenia daljinske kolesarske poti. Je tudi ustanovni član Tovarne trajnostnega turizma – GoodPlace, ki v sodelovanju s Slovensko turistično organizacijo razvija trajnostni turizem v Sloveniji.

Jan Klavora in Peter Dakskobler sta v projektni ekipi v celotni dolini Soče (3 občine), ki razvija kolesarski turizem. Prevzela sta vodenje izdelave kolesarske strategije za Goriško statistično regijo ter sodelujeta pri pripravi kolesarske strategije za Tržič.

 

Andrej Žigon:

se zadnjih 16 let se ukvarja z akcijskimi športi in gorskim kolesarstvom – sprva v vlogi športnika, kasneje pa v vlogi specialista za marketing in svetovalca za infrastrukturo v adrenalinskih športih ter gorskem kolesarstvu. Deloval je na mestu direktorja trženja vodilnega evropskega podjetja za razvoj snežnih parkov Schneesternu in pridobil izkušnje na področju gorsko kolesarskega turizma v Kanadi. Bil je zaposlen tudi kot direktor trženja podjetja TMG-BMC Ltd., ki je odgovorno za mišično diagnostiko in optimizacijo treningov v elitnih športnih institucijah kot so FC Barcelona, Manchester United FC itd. Je soustanovitelj in glavni izvršni direktor podjetja Alliance Action Sports Experts, kjer deluje na področju razvoja gorsko kolesarskega turizma. Bil je tudi gostujoči govorec na konferencah v organizaciji Svetovne turistične organizacije (UNWTO), Mednarodne zveze za gorsko kolesarjenje, Ride kongresa itd.

22.9. / Informativni posvet o pogojih za izvedbo ukrepa odpusta dolgov 4/2

Skupnost občin Slovenije v sodelovanju z Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ), organizira informativni posvet v zvezi z Zakonom o pogojih za izvedbo ukrepa odpusta dolgov (ZPIUOD).

Posvet bo potekal v torek, 22. septembra 2015, s pričetkom ob 11.00 uri na naslovu Gregorčičeva 27 (velika dvorana), 1000 Ljubljana.

Udeležba na posvetu je brezplačna!

VABILO in PRIJAVNICA.

Vljudno vas naprošamo, da izpolnjene prijavnice posredujete najkasneje do ponedeljka, 21.9.2015, skenirane na naslov metka.lasic@skupnostobcin.si ali po faxu na 02 234 1 503 ali po pošti na naslov Skupnost občin Slovenije, Partizanska cesta 1, 2000 Maribor.

Obveščamo vas tudi, da v kolikor se bo posveta udeležila županja/župan občine, je možen podpis sporazuma tudi na samem dogodku, kjer bodo imeli s strani ministrstva pripravljene anekse. Za veljavno sklenitev sporazuma je potrebna matična številka, davčna številka in žig.

Vljudno vabljeni!

23.9. / Igrifikacija v turizmu – Konferenca o sodobnih praksah za angažiranje obiskovalcev, gostov in turistov 4/3

Zavod Martin Krpan, Skupnost občin Slovenije in strokovnjaki za doživljajski turizem iz Slovenije in tujine pripravljajo zanimiv izobraževalni dogodek, ki ima tri cilje:

 • predstaviti nove metode in prakse ustvarjanja turističnih doživetij, oplemenitenja pod-cenjenih nepremičnin,
 • pripraviti ideje in projekte za naslednjo finančno perspektivno EU (področje: turizem, lokalna dediščina, podjetništvo …) ter
 • mreženje z ljudmi in s tem priložnost za preboj slovenskega turizma.

 

KDAJ: sreda, 23. september 2015; med 8:30 in 15:00

KJE: Orehov gaj, Ljubljana, Slovenija

Predstavitvena brošura ”Igrifikacija v turizmu – Sodobne prakse za angažiranje obiskovalcev, gostov in turistov”

GOVORNIKI:

Claus Raasted – človek, ki kupuje grad (NOVO – intervju z glavnim govorcem)

Paul Bulencea – avtor knjige Igrifikacija v turizmu

Žiga Novak – so-ustanovitelj Orehovega gaja

Dr. Kaja Širok – direktorica Muzeja novejše zgodovine.

KAJ SPLOH JE IGRIFIKACIJA (ang. gamification): globalni trend, ki zakonitosti in metode igre prenaša na drugo področje, sicer nepovezano z igro. Je odličen način spreminjanja zgodb v doživetja in bolj intenzivnega vpletanja ljudi v

INVESTICIJA ZA UDELEŽBO: za člane Skupnosti občin Slovenije 190 € + ddv (redna cena: 290 € + ddv)

 

Priporočamo zgodnjo prijavo, saj je število mest na dogodku omejeno na 40.

Prijavnica – igrifikacija v turizmu 23. 9 . 2015

27.9. - 29.9. / Strategije preživetja za Evropska mesta in regije 4/4

Skupnost občin Slovenije se je odzvala povabilu Inštituta regij Evrope (Institute of the regions of Europe), s sedežem v Salzburgu, k partnerstu pri organizaciji 11. Konference Evropskih mest in regij, ki bo potekala od  27.09.15 do 29.09.15 v Salzburgu, v sodelovanju z mestom Salzburg, kot tudi deželo Salzburško. Osrednja tema bo : „Strategije preživetja za Evropska mesta in regije”

Na konferenci bodo obravnavane aktuale tematike kot so:
•    širitev Evropske unije
•    Inovacijska politika kot temelj za ustvarjanje boljših delovnih mest
•    Kako zagotoviti „Energetski preobrat”?
•    Regionalni turizem: „prava strategija na pravem mestu”
•    „Z lokalnimi živili do večje dodane vrednosti”

Na konferenci bodo  znanstveniki, gospodarstveniki in drugi strokovnjaki ,udeležencem predstavili iztopajoče  in uspešne primere dobrih praks  in sodelovanja na področju  omenjenih tematik.

Udeležba je za predstavnike mest, občin, lokalnih oblasti in študente brezplačna.

Kotizacija za predstavnike podjetij znaša 350 EUR. Pričakujemo več kot 250 udeležencev.
Jezik konference: nemščina (simultano prevajanje v angleščino in srbohrvaščino)

Inštitut regij Evrope (IRE) je bil ustanovljen leta 2004  pod okriljem nekdanjega deželnega glavarja dežele Salzburg Univ. Prof. Dr. Schausbergerja. Ustanovljen je bil z namenom spodbujanja večje intergacije med občinami, regijami ter podjetji iz celotne Evrope ter posledično vzpodbujati pomen regij in občin v evropski politiki ter krepiti njihov ekonomski razvoj.
Inštitut regij Evrope izvaja projekte v podporo regionalizaciji in decentralizaciji ter nudi pomoč pri praktičnih  vprašanjih razvoja in predlogih na področju medsebojnega povezovanja na nacionalni kot tudi mednarodni ravni.
Nadaljnje Inštitut ponuja številne prednosti, kot so vpletenost v trans-evropsko mrežo s poudarkom na vzhodni in jugovzhodni Evropi, kontakt z Evropsko komisijo in Odborom regij Evropske unije kot tudi z ostalimi institucijami v Bruslju, Strasburgu in Luxemburgu.

Program (v angleškem jeziku)

Prijavnica (v angleškem jeziku)

Za več informacij je kontaktna oseba Martina Balažič, martina.balazic@institut-ire.eu.

1.10. / Ustanovna seja Komisije SOS za urbani razvoj 4/5

V veliko zadovoljstvo nam je povabiti članice in člane Komisije SOS za urbani razvoj na ustanovo sejo, ki bo v četrtek, 1. oktobra 2015 ob 10.00 uri v veliki sejni dvorani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova 5 v Ljubljani.

Vabilo s predlogom dnevnega reda

Vljudno vas prosimo, da sporočite vašo prisotnost na e-naslov sasa.kek@skupnostobcin.si do 25. septembra 2015, kamor lahko pošljete tudi morebitne predloge za razširitev dnevnega reda, ali obravnavo pod točko razno.

Vljudno vabljeni!

8.10. / Delovni posvet “Posodobitev podatkov NUSZ s podatki REN” 4/6

Skupnost občin Slovenije v sodelovanju z REALIS d.o.o. organizira delovni posvet na temo posodobitev podatkov NUSZ s podatki iz registra nepremičnin (REN). Namen posveta je občinam približati postopek prehoda na zajemanje podatkov iz registra nepremičnin ter preko tega povečati točnost in uporabnost podatkov za zaračunavanje nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, kar pa lahko vpliva tudi na dohodke občin.

Posvet bo potekal v četrtek, 8. oktobra 2015, s pričetkom ob 10.00 uri v dvorani Horus, Austria Trend hotel Ljubljana, Dunajska cesta 154, 1000 Ljubljana.

Izpolnjene prijavnice nam lahko posredujete do torka, 6. 10. 2015, na naslov metka@skupnostobcin.si ali po faxu na 02 234 1 503 ali po pošti na naslov Skupnost občin Slovenije, Partizanska cesta 1, 2000 Maribor.

VABILO in PRIJAVNICA.

Vljudno vabljeni!

21.10. / Seminar z delavnico Osnovna mediacijska orodja za vodilne kadre 4/7

V Skupnosti občin Slovenije zaradi izjemno pozitivnega odziva udeleženk in udeležencev dogodka meseca maja 2015 ponavljamo seminar s praktično delavnico z naslovom »OSNOVNA MEDIACIJSKA ORODJA ZA VODILNE KADRE V LOKALNI SKUPNOSTI«. Seminar bo izvedel psihoterapevt, mediator, trener mediatorjev ter predavatelj mag. Martin Lisec.  Posvet z delavnico bo potekal 21.10.2015, od 09.30 do 13.30 ure, v dvorani Marjance Ručigaj, Ljubljanska cesta 12 f, 1236 Trzin.

Na seminarju bomo z vodilnimi kadri v lokalnih skupnostih ozavestili stopnjo konfliktnosti in se seznanili z nekaterimi komunikacijskimi (mediacijskimi) orodji, ki učinkovito pomagajo pri upravljanju s konfliktnostjo.

Na interaktivni delavnici bomo preko vaj, dela v skupini in ščepca teorije poglobili znanje o:

 • konfliktu,
 • poslušanju,
 • ohranjanju vizije celote,
 • stališčih in interesih,
 • zastavljanju pravih vprašanj.

 Seminar z delavnico je namenjen županjam, županom, podžupanjam, podžupanom, direktoricam in direktorjem občinskih uprav ter vodjem občinskih oddelkov in javnih zavodov ter drugim zainteresiranim zaposlenim na vodstvenih delovnih mestih v lokalnih skupnostih.

Vabilo z okvirnim programom

Prijavnica

Vašo udeležbo na dogodku potrdite z izpolnjeno prijavnico najkasneje do vključno petka, 16.10.2015. Izpolnjeno prijavnico pošljite skenirano na e-naslov metka@skupnostobcin.si ali po faxu 02/234 15 03 ali na naslov Skupnost občin Slovenije, Partizanska cesta 1, 2000 Maribor.

DOGODKI DRUGIH

17.9. / Mreža MaMa praznuje 10. obletnico 5/1

Pred desetimi leti je na pobudo mladinskih centrov nastal Zavod Mladinska mreža MaMa, z namenom združevanja, zastopanja in predstavljanja interesov organizacij, ki v Sloveniji opravljajo dejavnosti mladinskih centrov. Ob deseti obletnici vabijo vse podpornike mreže MaMa, da se pridružijo praznovanju 10. obletnice, ki bo v četrtek, 17.9.2015, s pričetkom ob 17.00 uri v Celjskem mladinskem centru, Mariborska cesta 2, Celje.
Na obletnici se bodo pridružili posebni gostje, med njimi tudi direktor Urada RS za mladino, mag. Peter Debeljak ter Patricia Čular in Uroš Skrinar, nekdanja vodilna Mreže MaMa. Gostje bodo nekaj besed namenili preteklosti in prihodnosti mladinskega dela in sektorja. Večer bodo popestrili z zanimivim programom, ki ga bodo pripravili mladinski centri. Po kulturni in mladinski sprostitvi bodo
nadaljevali s kratko predstavitvijo Strategije razvoja mladinskih centrov Mreže MaMa, kjer boste lahko podali dopolnitve in predloge na osnutek.
Na dogodek se lahko prijavite do 10. septembra 2015 na e: info@mreza-mama.si.

17.9. - 18.9. / Problemska konferenca komunalnega gospodarstva 5/2

17.09.2015 bo potekala 5. Problemska konferenca komunalnega gospodarstva v Kongresnem centru Rogaška Slatina. Na letošnji dvodnevni Konferenci komunalnega gospodarstva bodo kot predavatelji sodelovali številni ugledni strokovnjaki, predstavniki komunalnih podjetij in občin ter snovalci komunalne politike. Obetajo se kritični pogledi in prodorna razmišljanja o tem, koliko smo družbeno odgovorni. Prvi dan konference bo z različnih zornih kotov osvetljena družbena odgovornost in strokovnjaki bodo poskušali odgovoriti na vprašanje, kako vzpostaviti odgovoren odnos do okolja, lokalne skupnosti, zaposlenih in potrošnikov ter vgraditi koncept družbene odgovornosti v strategijo poslovanja komunalnih podjetij. Drugi dan konference pa bodo potekali štirje vzporedni tematski sklopi (Ekonomski vidiki izvajanja gospodarskih javnih služb; Oskrba s pitno vodo; Odvajanje in čiščenje odpadne vode; Ravnanje z odpadki), ki bodo obravnavali družbeno odgovoren način izvajanja komunalnih storitev ter primere odgovornih praks do zaposlenih, okolja in družbene skupnosti. Vsi zainteresirani lahko prejmete več informacij na spletnem mestu konference.

18. in 19.9./ EU projekt, moj projekt - dan odprtih vrat 5/3

Kje vse je evropska kohezijska politika pustila sledove v Sloveniji boste lahko odkrivali v petek, 18. in soboto, 19. septembra 2015 po celi Sloveniji. Pod taktiko Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko bo na območju celotne države predstavljenih 32 različnih projektov, ki se dotikajo vseh sfer življenja. Vsi dogodki pod skupnim imenom EU PROJEKT, MOJ PROJEKT so brezplačni, namenjeni vsem starostnim skupinam.

22.9. / Brezplačno usposabljanje o ZEJN 5/4

22. septembra 2015 bo v okviru projekta GPP 2020 izvedeno tretje in hkrati zadnje brezplačno usposabljanje za javne naročnike. Usposabljanje traja med pet in sedem ur (odvisno od potreb naročnikov) in okvirno zajema splošen pregled stanja na področju ZeJN, prepoznavanje okoljskih vplivov posameznih izdelkov, storitev ali gradnje, izračun CO2 prihranka iz konkretnega zelenega javnega naročila ter konkretne primere izvedenih ZeJN.

Prijavite se lahko preko spletne prijavnice.

Vaše pripombe, mnenja in predloge o tem kaj pričakujete od tovrstnega usposabljanja (ne glede na to, ali se boste prijavili na to usposabljanje ali ne) lahko sporočite najkasneje do 4. septembra na e-naslov info@umanotera.org, da morebiti kakšno vsebino še vključijo v program.

23.9. / Delavnica – solarno hlajenje 5/5

Občina Piran vabi, da se udeležite brezplačne delavnice »Naprej z inovacijami – solarno hlajenje«, ki bo izvedena v sklopu evropskega projekta Adriacold in bo potekala v sredo, 23. septembra 2015, v prostorih občine Piran, Tartinijev trg 2, Piran.
Vabilo
Program

Kotizacije za udeležbo ni. Prijaviti se je mogoče do petka, 18. septembra 2015 preko e-pošte, na info@envirodual.com, kjer navedete število udeležencev in naziv organizacije.

28. - 30. 9. 2015 / 2. mednarodna konferenca Učečih se mest 5/6

Dve leti po Pekinški deklaraciji o gradnji učečih se mest in Glavnih značilnostih učečih se mest bo med 28. in 30. septembrom 2015 potekala 2. mednarodna konferenca učečih se mest v Mexico City, Mehiki. Tekom te se bo nadgrajevalo idejo ‘gradnje trajnostnih učečih mest’ in prispevalo k uresničevanju UNESCO 2030 agende v izobraževanju. Delo bo potekalo na več nivojih: plenarna zasedanja, vzporedni regionalni in forum županov. Župani, občinski sektorji za izobraževanje, strokovnjaki iz mednarodnih organizacij, nevladne organizacije in korporacije, ki so dejavne na področju vseživljenjskega učenja so prisrčno vabljeni konec septembra v Mexico City.

Več o sami konferenci, registracija in več o konceptu učečih se mest pa tukaj.

1.10./ Regijski strokovni posvet "Kako s kulturo izboljšamo otrokov in mladostnikov vsakdan" 5/7

Zavod Republike Slovenije za šolstvo, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Ministrstvo za kulturo, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije in Kulturni dom Krško vas vabijo na regijski strokovni posvet o načrtni kulturno-umetnostni vzgoji v vzgoji in izobraževanju z naslovom “Kako s kulturo izboljšamo otrokov in mladostnikov vsakdan”, ki bo 1. oktobra 2015 v Kulturnem domu Krško, enota grad Rajhenburg.

Prijavite se lahko do 23.9.2015. Kotizacije ni, je pa omejeno število udeležencev.Več informacij najdete v vabilu.

12.10 - 18.10 / Evropski teden lokalne demokracije 5/8

Obveščamo vas, da tudi letos Svet Evrope organizira Evropski teden lokalne demokracije, ki bo od 12. do 18. oktobra. Več o dogodku lahko preberete tukaj.

Hkrati vas prosimo, da nas občine po dogodku obvestite o tem ali ste se aktivno vključile v to vseevropsko dogajanje.

15.10. / Slovesnost Konvencije županov in župani ukrepajo iniciative 5/9

V organizaciji pisarne Konvencije županov in pisarne iniciative župani ukrepajo se bodo v četrtek, 15. oktobra 2015, v Bruslju sestali predstavniki mest, ki se zavzemajo za večjo energetsko učinkovitost in prilagajanje klimatskim spremembam. Z vzpostavitvijo nove Konvencije županov se želi slediti še bolj ambicioznemu cilju in za 40 % zmanjšati CO2 emisije do 2030. Osnovali bodo stebre za lažje prilagajanje in integracijo zavezi ter razširili svoje delovanje oziroma možnost sodelovanja na lokalne skupnosti širom sveta.

Število mest je omejeno, zato se je potrebno registrirati, kar opravite na spletni strani Konvencije županov.

Konvencija županov je evropska pobuda, ki vključuje lokalne in regionalne oblasti, ki so se prostovoljno zavezale k doseganju in preseganju cilja, da bodo do leta 2020 zmanjšale emisije CO2 za 20%. EU se je pred kratkim zavezala, da bo nov cilj zmanjšanje emisij CO2 za 40% do leta 2030. Podpisnik konvencije se zaveže k rednemu oddajanju poročil o izvajanju svojega akcijskega načrta za trajnostno energijo (SEAP). Po uradnih podatkih je 5879 podpisnikov, od tega 31 iz Slovenije.

19.10 / Regije, evropske institucije in odločevalci-brezplačni spletni tečaj Odbora regij 5/10

Odbor regij sledi novostim na spletu in organizira masovno brezplačno usposabljanje (MOOC – Massive Open Online Course). Tekom 8 spletnih sklopov izobraževanj (ki se raztezajo čez 8 tednov) se bodo udeleženci seznanili in razpravljali o vlogi regij in mest v Evropski uniji. Vsi zainteresirani bodo od 19. oktobra 2015 zvedeli več o kohezijski politiki, pametni specializaciji, migracijah ali dostopu do EU programov. Spletni tečaj bodo obogatile izobraževalne video vsebine, grafični prikazi, razpravljanja s strokovnjaki na področju regionalnih in lokalnih oblasti v živo, socialne skupnosti in bilteni.

Nov model učenja je zagotovo že sam po sebi zanimiv, glavni namen pa je dvigovati zavest in zavedanje o pomenu regij, mest in vplivu lokalne politike. Avtorja pilotnega projekta (Wolfgang Petzold – wolfgang.petzold@cor.europa.eu in Pauliina Mäkäräinen Pauliina – makarainen@cor.europa.eu; splošen naslov – welcome@cor.europa.eu) se nadejata velikega števila udeležencev, od katerih pa si želita povratnih informacij o njihovi izkušnji. Čeprav je spletni tečaj ustvarjen za zaposlene, ki na lokalnem nivoju delujejo na področju evropskih projektov, predstavnikom zvez …, so k prijavi vabljeni vsi interesenti.

Več o prihajajočem spletnem tečaju zveste tudi na tej povezavi.

Registracija na spletni tečaj ”Regije, EU institucije in odločevalci”, ki bo potekal v angleškem jeziku, je odprta vse do 19. oktobra 2015.

21.10 - 22.10 / Konferenca EUROPCOM 2015 5/11

Europcom banner01

V Bruslju bo 21. in 22. oktobra letos potekala 6. evropska konferenca za javno komuniciranje. Letošnja osrednja tema omenjene konference se osredotoča zlasti na jasno komunikacijo v smislu učinkovite in pregledne komunikacijske strategije EU, s čimer se sicer ukvarja lokalno občinstvo. Zainteresirani udeleženci se lahko na konferenco prijavijo najkasneje en teden pred pričetkom, torej do 15. oktobra. Konferenca EuroPCom je zasnovana na iniciativo Odbora Regij, v sodelovanju z Evropskim parlamentom, Svetom EU, Evropsko komisijo ter Evropskim ekonomsko-socialnim odborom. Več informacij o konferenci lahko preberete tukaj.

Oktober - mesec prostora 5/12

Vabimo vas, da se v oktobru pridružite pri obeležitvi Meseca prostora 2015. Osrednja tema Meseca prostora 2015 bo tokrat namenjena prostorskemu razvoju urbanih območij. S sloganom »Mesta v prostoru – prostor v mestih« želimo izpostaviti in opozoriti na vlogo mest in urbanih območij v širšem prostoru na eni strani ter vlogo mestnega prostora za kakovost življenja na drugi strani.

Na Ministrstvu za okolje in prostor trenutno potekajo aktivnosti na področju teritorialnega dialoga z mesti in priprave trajnostnih razvojnih strategij (TUS) ter prenove SPRS. V sklopu omenjenih aktivnosti bo ministrstvo v Mesecu prostora 2015 organiziralo nekaj dogodkov, ki bodo podrobneje predstavljeni v septembru.

Mesec prostora 2015 je odlična priložnost za nevladne organizacije, društva, izobraževalne ustanove, lokalne skupnosti in drugih organizacije, da v svojih občinah, mestih in naseljih organizirajo dogodke, ki izpostavljajo vlogo mest v regionalnem razvoju, v obmejnih, gorskih, podeželskih območjih ali v čezmejnem prostoru, poudarjajo vlogo prostora za kakovost življenja v mestih ali pa se navezujejo  na teme, ki jih bodo Združeni narodi objavili ob praznovanju Svetovnega dne Habitata (5. 10. 2015) in Svetovnega dne mest (31. 10. 2015).

Vabimo vse, ki nameravate v navedenem času organizirati dogodke, da se pridružite Mesecu prostora 2015 in sporočite načrtovane aktivnosti na naslov prostor.mop@gov.si. Ministrstvo bo dogodke združilo pod okrilje Meseca prostora 2015 ter poskrbelo za skupno promocijo. Program vseh dogodkov bo objavljen na naslovu: http://www.mop.gov.si/si/mesec_prostora_2015/.

Več informacij o Svetovnem dnevu Habitata in Svetovnem dnevu mest je na voljo na spletnem naslovu: http://unhabitat.org/events-3/.

SEJA VLADE

52. Seja vlade 6/1

Predlog Resolucije o nacionalnem stanovanjskem programu 2015-2025

Vlada RS je določila besedilo predloga Resolucije o nacionalnem stanovanjskem programu 2015 – 2025 (NSP), ki je eden ključnih dokumentov za reševanje stanovanjske problematike v prihodnje in oblikuje aktivno stanovanjsko politiko. Pri oblikovanju programa je bilo vodilo načelo javnega interesa in dolgoročno zagotavljanje kakovosti bivanja za vse prebivalce. Posebno pozornost NSP posveča mladim, starejšim in ranljivejšim skupinam prebivalcev.

V NSP so zastavljeni dolgoročni cilji, ki so bili s strani javnosti že sprejeti s širšo stopnjo konsenza:

 • uravnotežena ponudba primernih stanovanj;
 • lažja dostopnost do stanovanj;
 • kakovostna in funkcionalna stanovanja;
 • večja stanovanjska mobilnost prebivalstva. (Vir: Vlada RS, ab)

Zakon o dostopu do informacij javnega značaja

Vlada RS je določila besedilo predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dostopu do informacij javnega značaja. Poglavitni cilj predlaganega zakona je implementacija  evropske Direktive o ponovni uporabi informacij javnega sektorja, torej v skladu z evropskim pravnim redom komurkoli (predvsem zasebnemu sektorju) zagotoviti pravico do enostavne in učinkovite ponovne uporabe prosto dostopnih podatkov javnega sektorja. Pomembni cilji so še: zmanjšanje birokracije in poenostavitev postopkov za pridobitev podatkov za ponovno uporabo (splošno pravilo je nezaračunavanje cene za ponovno uporabo, več možnosti za neposredno pridobitev podatkov in podatkovnih baz preko spleta), odprava nejasnosti pri izvajanju zakona in ustrezno sankcioniranje obveznosti po zakonu. (Vir: Vlada RS, ab)

Analiza plač v javnem sektorju za leto 2014

Vlada RS se je seznanila z Analizo plač v javnem sektorju za leto 2014. Analiza se nanaša na maso bruto plač, ki so bile obračunane za mesece od januarja  do decembra 2014 v celotnem javnem sektorju in temelji na podatkih AJPES, kamor uporabniki proračunov Republike Slovenije posredujejo podatke v skladu s predpisano metodologijo. Namen analize je prikazati obseg finančnih sredstev, namenjenih izplačilu bruto plač v letu 2014 v primerjavi z letom 2013 in hkrati prikazati razlike pri izplačilih med posameznimi podskupinami proračunskih uporabnikov. (Vir: Vlada RS, ab) 

Izvajanje helikopterske nujne medicinske pomoči

Vlada RS je sprejela sklep o izvajanju helikopterske nujne medicinske pomoči (HNMP). Predlog je, da se helikopterski reševalni prevozi v sklopu dejavnosti HNMP in medbolnišnični prevozi še naprej izvajajo z državnimi zrakoplovi oziroma zrakoplovi Policije in Slovenske vojske. Helikopterski reševalni prevozi se financirajo iz proračunskih sredstev na način, ki ne zahteva dodatnih sredstev. Za leto 2015 so sredstva zagotovljena v proračunu Ministrstva za notranje zadeve v okviru lastne dejavnosti in Ministrstva za obrambo. Izvajanje helikopterskih reševalnih prevozov v sklopu dejavnosti HNMP in medbolnišničnih prevozov na predlagani način nima finančnih posledic za proračun Ministrstva za zdravje. (Vir: VladaRS, ab)

Vzpostavitev okvira za označevanje energijske učinkovitosti in Direktiva 2010/30/EU

Vlada RS je sprejela stališče do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi okvira za označevanje energijske učinkovitosti in razveljavitvi Direktive 2010/30/EU. RS podpira predlog Uredbe, saj je potrebno narediti korak naprej pri ovrednotenju energijskih razredov. Prav tako je uvedba uredbe in ne direktive boljši način za uniformiran in hitrejši prenos ter enotno izvajanje ukrepov v vseh državah članicah EU. Tudi uvedba digitalne zbirke podatkov o proizvodih, ki se prodajajo na tržišču EU, je zelo dobrodošel pripomoček tako za nadzorne organe, ki bodo lahko lažje in učinkoviteje izvajali nadzor, kot tudi za potrošnike, ki bodo imeli boljši pregled nad energetsko učinkovitostjo proizvodov na tržišču.

RS bo glede na potek obravnave predloga Uredbe v delovni skupini ter skladno z interesi slovenskega gospodarstva in drugih zainteresiranih deležnikov stališče ustrezno osvežila in aktivno zagovarjala. (Vir: Vlada RS, ab)

Strategija sodelovanja med RS in avtohtono slovensko narodno skupnostjo v sosednjih državah na področju gospodarstva do leta 2020

Vlada RS se je seznanila z Letnim poročilom za leto 2014 o izvajanju Strategije sodelovanja med Republiko Slovenijo in avtohtono slovensko narodno skupnostjo v sosednjih državah na področju gospodarstva do leta 2020, z vsebinskim in terminskim letnim načrtom sodelovanja med Republiko Slovenijo in avtohtono slovensko narodno skupnostjo v sosednjih državah na področju gospodarstva za leto 2015 ter s pregledom projektov čezmejnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in sosednjimi državami, s poudarjeno vlogo avtohtonih slovenskih narodnih skupnosti v sosednjih državah.

V obdobju 2014–2020 je Slovenija upravičena do sodelovanja v štirih čezmejnih programih:

 • Italija-Slovenija,
 • Slovenija-Avstrija,
 • Slovenija-Hrvaška,
 • Slovenija-Madžarska.

V obdobju 2007-2013 je Slovenija sodelovala v petih  čezmejnih programih (Italija-Slovenija, Slovenija-Avstrija, Slovenija-Hrvaška, Slovenija-Madžarska ter Jadransko čezmejno sodelovanje IPA), vendar pa se v programskem obdobju 2014-2020 Jadransko čezmejno sodelovanje IPA ne bo več nadaljevalo v obliki čezmejnega programa. V letu 2015 bo istočasno potekalo tudi zaključevanje projektov in programov iz obdobja 2007–2013. (Vir: Vlada RS, ab)

Predlog Zbirnega kadrovskega načrta (ZKN) oseb javnega prava po 22. členu Zakona o javnih uslužbencih za leti 2016 in 2017 

Ministrstvo za javno upravo je pripravilo Predlog zbirnega kadrovskega načrta za osebe javnega prava iz drugega odstavka 22. člena ZJU in ga predložilo Vladi Republike Slovenije v sprejem. V skladu s sklepi vlade morajo biti kadrovski načrti usklajeni z načrtovanimi sredstvi za plače v predlogih finančnih načrtov proračunskih uporabnikov državnega proračuna. V sprejetem predlogu Zbirnega kadrovskega načrta oseb javnega prava po 22. členu Zakona o javnih uslužbencih za leti 2016 in 2017 je tako skupno število zaposlitev v 2016 4.148 in v letu 2017 4.149. (Vir: Vlada RS, ab)

Zbirni predlogu kadrovskih načrtov nevladnih uporabnikov državnega proračuna za leti 2016 in 2017

Vlada RS se je seznanila s predlogi kadrovskih načrtov nevladnih uporabnikov državnega proračuna za leti 2016 in 2017. Ministrstvo za javno upravo je v skladu s sprejetim sklepom vlade, na podlagi podatkov, posredovanih s  strani nevladnih uporabnikov državnega proračuna, pripravilo zbirni predlog njihovih kadrovskih načrtov za leti 2016 in 2017. V Zbirnem kadrovskem načrtu nevladnih uporabnikov je navedeno skupno dovoljeno število zaposlenih na dan 31.12.2016 900 in na dan 31.12.2017 905. (Vir: Vlada RS, ab)

 

AKTUALNI RAZPISI

Razpis programa Mediteran 7/1

V času od 1.9.2015 do 2.11.2015 bo odprt razpis programa Mediteran. Povezavo do razpisa in razpisne dokumentacije lahko najdete tukaj.

Več informacij o programu Mediteran si lahko preberete tukaj.

Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete 7/2

Dne, 31. 7. 2015, je bil v Uradnem listu Republike Slovenije objavljen javni razpis iz naslova podukrepa M06.1 Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete.

Namen podpore je pomoč mladim kmetom za vzpostavitev kmetije in kmetijske dejavnosti. Upravičenci so mladi kmetje, ki so na dan oddaje vloge na javni razpis stari od 18 do vključno 40 let, imajo ustrezno znanje in usposobljenost ter prvič vzpostavljajo kmetijo. Ta uredba določa tudi pogoje za dodelitev sredstev, merila za ocenjevanje vlog, obravnavo vlog, pogoje za izplačilo sredstev, obveznosti, finančne določbe, kontrole ter kršitve in sankcije. Okvirna višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do vključno 12 mio eurov. Od tega za sklop A (mladi kmetje z zaposlitvijo na prevzeti kmetiji) 8.400.000 eurov in za sklop B (ostali mladi kmetje) 3.600.000 eurov.

Javni razpis je zaprtega tipa. Vnos vlog v elektronski sistem in vlaganje vlog v fizični obliki bo možen od prvega delovnega dne po izteku enaindvajsetih dni od objave javnega razpisa v uradnem listu, se pravi od 24. 8. 2015 do 18. 9. 2015.

Razpisna dokumentacija.

Nagrada EU za kulturno dediščino Europa Nostra – razpis in zbiranje prijav 7/3

Center Ustvarjalna Evropa za Sloveniji (zadolžena za EU program Ustvarjalna Evropa (2014-2020)) obvešča, da je Europa Nostra objavila poziv zbiranja predlogov za izjemne dosežke na področju kulturne dediščine v Evropi. V letu 2016 bodo nagrado podelili 30 projektom znotraj štirih kategorij:

 • konzervatorstvo,
 • raziskave,
 • zasluge posameznikov ali organizacij ter
 • izobraževanje, usposabljanje in ozaveščanje.

Sedem od teh bo prejelo naziv Grand Prix zmagovalec in vsak denarno nagrado 10.000 €, podelili pa bodo tudi nagrado po izboru javnosti.

Rok prijave: 1. oktober 2015

Objava razpisa in obrazci za prijavo za Europa Nostra nagrado 2016

Razpis: Priznanja Naša Slovenija 7/4

Gibanje za ohranjanje in uveljavljanje slovenske kulturne in naravne dediščine / krajine KULTURA-NATURA.SI bo letos že šestič podelilo dediščinska priznanja Naša Slovenija. Priznanja je doslej prejelo blizu 60 uglednih in zgledno dejavnih prejemnikov iz Slovenije in zamejstva (blizu 250 nominacij).

Razpis je usklajen s kriteriji za podobna priznanja Europa Nostra. Skupaj z aktualnostmi je razpis objavljen tudi na www.kultura-natura.si. Gostitelj podelitve priznanj ter srečanja (dosedanjih) nagrajencev, nominirancev ter simpatizerjev / podpornikov gibanja Kultura-natura.si bo že petič Gospodarsko razstavišče Ljubljana, to pot v programu sejma NARAVA – ZDRAVJE v soboto, 7. novembra 2015. Sam razpis je odprt do 16.10.2015. 

Za dodatne informacije se obrnite na pkdslovenia@gmail.com; info@kultura-natura.si, 070 554 232; 04 533 61 20.

LIFE - program za okolje in podnebne ukrepe 7/5

lifeKomisija vabi pravne osebe s sedežem v Evropski uniji, da pošljejo svoje predloge na razpis programa LIFE za leto 2015 NA PODROČJU okolje in podnebni ukrepi. Predloge lahko predložijo pravne osebe s sedežem v državah članicah Evropske unije: javni organi, podjetja in zasebne neprofitne organizacije (vključno z NVO). V letu 2015 bodo tako v okviru podprograma za okolje kot podprograma za  podnebne ukrepe podprti »tradicionalni« projekti, pripravljalni projekti, integrirani projekti, projekti tehnične pomoči in projekti za povečanje zmogljivosti. Roki prijave: »tradicionalni projekti: 15.9.2015, 1.10.2015 in 7. 10. 2015 (odvisno od sklopa, na katerega se prijavljate); pripravljalni projekti: 30. 10. 2015; integrirani projekti: 1.10.2015; projekti tehnične pomoči: 15.9.2015; projekti za povečanje zmogljivosti: od dneva objave najkasneje do 30. 9. 2015. Več informacij lahko najdete tukaj.

Napoved poziva Zveze Alpe Jadran 7/6

Zveza Alpe Jadran je napovedala časovnico jesenskega poziva za sofinanciranje projektov. Prijave bodo možne od 6. septembra do 6. oktobra 2015. Prijavnica je dosegljiva na tej povezavi AAA-Application for funding 2015 in je informativnega značaja – lahko se spremeni!

Iz skupnega proračuna Zveze Alpe Jadran lahko zainteresirane občine, društva in drugi subjekti zaprosijo za sredstva v treh oblikah:AlpeAdria

 1. za pripravljalne stroške za prijavo projekta na EU-razpise (največji možni znesek je 5.000€)
 2. za izvedbo skupnega projekta (največji možni znesek je 20 % skupnih stroškov projekta ali največ 4.000€)
 3. za sponzorska sredstva (v višini največ 500€).

Prijavnice se bodo oddajale v angleškem jeziku ustrezni tematski koordinacijski točki najkasneje do 6. oktobra 2015. Opise vizij, nalog in prednostnih ciljev posameznih tematskih skupin najdete na tej povezavi (samo v angl. jeziku): TCPs. Več informacij najdete na spletni strani Zveze Alpe Jadran: http://www.alps-adriatic-alliance.org/

Prijave za nagrado Evropske zelene prestolnice in Evropskega zelenega lista 7/7

Evropska komisija je odprla prijave za evropske prestolnice in mesta, ki se želijo prijaviti za tekmovanje za ‘Evropsko zeleno prestolnico 2018’ in ‘Evropski zeleni list 2016’. Obe nagradi se podeljujeta prestolnicam in mestom v Evropi, ki se lahko pohvalijo z okolju prijaznimi dosežki in trajnostnim načrtom za svoje prebivalce v prihodnosti.

Za naziv ‘Evropska zelena prestolnica 2018’ se lahko potegujejo prestolnice z najmanj 100.000 prebivalci vseh članic EU, kandidatk za vstop v EU, Islandija, Lihtenštajn, Norveška in Švica. Manjša evropska mesta vseh naštetih držav s številom prebivalcev med 20.000 in 100.000 pa imajo možnost osvojiti naziv ‘Evropski zeleni list 2016’ za prizadevanja na področju okoljske ozaveščenosti državljanov, zelene rasti in ustvarjanja novih delovnih mest.

Rok za prijavo je 19. oktober 2015, prejemniki obeh nazivov pa bodo razglašeni junija 2016 na slavnostni prireditvi v Ljubljani, Evropski zeleni prestolnici leta 2016.

Več informacij najdete na: http://ec.europa.eu/environment/europeangreencapital/.

Nepovratne finančne spodbude pravnim osebam za električna vozila 7/8

Predmet javnega poziva so nepovratna finančna sredstva v obliki finančne pomoči za nove naložbe okolju prijaznejših vozil, in sicer za: nakup novega vozila na električni pogon; nakup novega priključnega hibridnega vozila (plug-in) ali novega vozila na električni pogon s podaljševalnikom dosega (range extender); predelavo vozila v električnega, tako da bo serijsko vgrajeni motor na notranje zgorevanje nadomeščen s pogonskim elektromotorjem oziroma nakup predelanega vozila v električnega, tako da bo serijsko vgrajeni motor na notranje zgorevanje nadomeščen s pogonskim elektromotorjem, ki bodo prvič po proizvodnji ali predelavi registrirana v Republiki Sloveniji in spadajo v eno izmed spodaj navedenih kategorij cestnih vozil. Nepovratna finančna spodbuda se lahko dodeli za nakup novega vozila kategorije M1, N1, L7e ali L6e na električni pogon brez emisij CO2 na izpustu; predelavo vozila ali nakup predelanega kategorije M1, N1, L7e ali L6e v električnega, tako da bo serijsko vgrajeni motor na notranje zgorevanje nadomeščen s pogonskim elektromotorjem; nakup novega priključnega hibridnega vozila (plug-in) ali novega vozila na električni pogon s podaljševalnikom dosega (range extender), z emisijami CO2 na izpustu manjšimi od 50g CO2/km, kategorije M1, N1.

Upravičene osebe so Republika Slovenija in lokalne skupnosti, gospodarske družbe in druge pravne osebe, ki imajo v trenutku plačila pomoči poslovno enoto ali podružnico v RS ter samostojni podjetniki posamezniki oziroma fizične osebe, ki samostojno opravljajo dejavnost kot poklic. Rok za prijavo je 31.12.2015 oz. do porabe sredstev. Več informacij boste prejeli s klikom tukaj.

Razpisi transnacionalnih programov in programa Interreg Europe 7/9

V letu 2015 bodo transnacionalni programi razpisali približno 280 mln. € iz ESRR za razvojne projekte na področjih inovativnosti, okoljskih vrednot in upravljanja virov, nizkoogljične družbe ter prometa. Medregionalni program Interreg Europe pa bo razpisal 107 mln. € za razvojne politike in instrumente na področjih inovativnosti in konkurenčnosti, okoljskih vrednot in upravljanja virov, nizkoogljična družba. V nadaljevanju podajamo kratek pregled razpisov po programih.

Mediteran: Program objavlja prvi razpis z informativno fazo, ki traja od 23. 6. do 31. 8. 2015. Priročnik za prijavitelje bo predvidoma potrjen in objavljen konec julija. Na spletni strani programa so že objavljene projektne naloge po tematskih področjih (inovativnost, nizkoogljična družba, naravni in kulturni viri) in predstavitve z otvoritvene konference, ki vsebujejo tudi vse ključne informacije, drugi dokumenti pa bodo postopoma objavljeni na spletni strani programa preko poletja takoj, ko jih bo potrdil nadzorni odbor. Pri java na razpis za modularne (tematske) projekte v okviru prioritet od 1 do 3 bo mogoča med 1.9. in 2. 11. 2015; razpis bo enostopenjski. Razpis za horizontalne projekte bo dvostopenjski, prva stopnja bo predvidoma odprta med 10. 11. 2015 in 11. 1. 2016; druga stopnja pa bo predvidoma odprta aprila 2016. Seminar za horizontalne projekte bo potekal v Marseillu 22. 9. 2015. Informativni dan za slovenske prijavitelje bo potekal v Ljubljani v sredo, 9. 9. 2015, od 9. do 14.30 ure. Prijave na informativni dan bodo odprte po 20. 8., o čemer vas bomo obvestili na spletni strani SVRK. Več informacij je na voljo na stari in novi domači strani programa ter pri kontaktni točki Duša Sodnik, 01 400 3477, dusa.sodnik@gov.si.

Podonavje: razpis bo dvostopenjski, prva stopnja bo predvidoma potekala med 23. 9. in 3. 11. 2015, druga stopnja pa predvidoma med 1. 4. in 30. 4. 2016. Nacionalni informativni dan bo organiziran predvidoma oktobra 2015. Več informacij je na voljo na spletni strani programa Jugovzhodna Evropa in pri kontaktni točki Miran Vatovec, 01 400 3697, miran.vatovec@gov.si.

Jadransko-jonski program: datum objave razpisa še ni znan. Več informacij je na voljo na spletni strani programa Jugovzhodna Evropa in pri kontaktni točki Duša Sodnik, 01 400 3477 dusa.sodnik@gov.si.

Nov program nadnacionalnega sodelovanja v Podonavju 7/10

Evropska komisija je sprejela nov program nadnacionalnega sodelovanja v Podonavju, ki bo iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) in Instrumenta za predpristopno pomoč (IPA) prejel 222 milijonov evrov. Program bo spodbujal inovacije in podjetništvo, podpiral ohranjanje naravne in kulturne dediščine Podonavja, krepil povezanost ter spodbujal prehod na nizkoogljično gospodarstvo.

Program zajema devet držav EU (Avstrijo, Bolgarijo, Češko, Hrvaško, Madžarsko, Nemčijo, Romunijo, Slovaško in Slovenijo) ter tri države zunaj EU (Bosno in Hercegovino, Srbijo in Črno goro). Moldavija in Ukrajina bosta prav tako upravičeni do sodelovanja v programu, ko bo dosežen dogovor o financiranju iz evropskega instrumenta sosedstva. Prvi razpis za zbiranje predlogov bo objavljen jeseni 2015.

Nadnacionalni program v Podonavju temelji na štirih tematskih prednostnih nalogah, ki zajemajo inovacije, prenos znanja in podjetništvo, skrb za naravno in kulturno dediščino, spodbujanje energijske učinkovitosti ter reševanje glavnih družbenih izzivov, kot so politika trga dela, izobraževanje in demografske spremembe. (Vir: Predstavništvo Evropske komisije v Sloveniji)

OBČINA IŠČE PARTNERJA

Liverpool City region išče partnerja 8/1

Liverpool City region natančneje Merseyside Recycling and Waste Authority išče partnerja za prijavo skupnega projekta na razpis North West Europe, ki pa dopušča manjše število partnerjev tudi izven področja razpisa. Cilj projektnega predloga je predstaviti paralelne demonstracije proizvodnje bioplina iz ostankov hrane. Ta bioplin pa se nato uporablja kot gorivo mestnih avtobusov.

V kolikor bi želeli več informacijo projektnem predlogu oziroma bi želeli prejeti kontaktne podatke vodilnega partnerja pišite na miha.mohor@skupnostobcin.si.

NOVICE DRUGIH

Transport v Sloveniji 9/1

Evropski teden mobilnosti (ETM) nas od leta 2002 – v tednu od 16. do 22. septembra – opozarja na potrebo po spremembi naših potovalnih navad in spodbuja prizadevanja za okolju in človeku prijaznejše načine mobilnosti.

V 2014 je imel avto povprečno vsak drugi prebivalec Slovenije. Število registriranih osebnih avtomobilov se je v zadnjih 60 letih povečalo za več kot 350-krat.
99,2 % v Sloveniji registriranih osebnih avtomobilov je v 2014 uporabljalo bencin in dizel, čistejše oblike goriva, kot so elektrika, utekočinjeni naftni plin, zemeljski plin in drugo, pa je uporabljalo le 0,8 % registriranih osebnih avtomobilov; med temi je bilo 133 električnih. Povprečna starost osebnih avtomobilov se je od leta 2004 zvišala za dve leti. Podatki kažejo, da je v letu 2013  bilo v prometnih nesrečah udeleženih 34.481 oseb – najmanj v zadnjih 10 letih. Najbolj ranljivi udeleženci prometnih nesreč pa so bili pešci in vozniki motornih koles. Število potnikov v cestnem javnem linijskem prevozu v Sloveniji se je v obdobju 2004–2014 zmanjšalo za polovico, število potnikov v železniškem prevozu pa se ni bistveno spremenilo. ( Vir: Statistični urad RS)

 

Življenjski pogoji v RS v letu 2014 9/2

V letu 2014 je v Republiki Sloveniji s svojimi dohodki težko ali zelo težko preživelo mesec 32 % gospodinjstev ali za 3 odstotne točke manj kot v letu 2013. Enotedenske letne počitnice zunaj doma so si lahko privoščili vsi člani gospodinjstva v 65 % gospodinjstev, to je za 1 odstotno točko manj kot v letu 2013. Stanovanjski stroški so bili v letu 2014 po mnenju gospodinjstev veliko breme za 37 % gospodinjstev, srednje veliko breme za 52 % gospodinjstev, za 12 % gospodinjstev pa ti stroški niso bili breme. Splošno zadovoljstvo z življenjem pa so v letu 2014 subjektivno ocenile v povprečju z najvišjimi ocenami osebe v osrednjeslovenski in notranjsko-kraški regiji, in sicer povprečno z oceno 7,1 (na lestvici od 0 – povsem nezadovoljen do 10 – zelo zadovoljen), kar je višje od slovenskega povprečja (6,9). Z najnižjimi ocenami pa so splošno zadovoljstvo z življenjem ocenile osebe v zasavski regiji (6,4). (Vir: Statistični urad RS)

© Moralne avtorske pravice ima Skupnost občin Slovenije. Noben del tega gradiva se ne sme reproducirati ali kopirati v karšnikoli obliki: grafično elektronsko ali mehanično, kar vklučuje (ne da bi bilo omejeno) fotokopiranje, snemanje, skeniranje ali katerekoli druge oblike reproduciranja brez pisnega dovoljenja Skupnosti občin Slovenije. Reprodukcija ali kopiranje je dovoljeno izključno za potrebe Sekretariata Skupnsti občin Slovenije ali občin članic SOS.