V TEM TEDNU PRAZNUJE OBČINSKI PRAZNIK OBČINA ČRNOMELJ.

ISKRENE ČESTITKE!

SEKRETARIAT SOS

PRIHODNJI TEDEN

 

Zakon o urejanju prostora  (zurep), Gradbeni zakon (gradbeni_zakon) – GZpriloga1GZpriloga2, Zakon o pooblaščenih arhitektih in inženirjih (zpaido torka, 16.2.2016, na naslov alja.babic@skupnostobcin.si.

NOVIČKE SOS

Dan odprtih vrat v občinah 2016 1/1

Skupnost občin Slovenije tudi v letošnjem letu skupaj z nekaterimi občinami članicami organizira Dan odprtih vrat v občinah. Tako najavljamo, da bodo nekatere občine povabile svoje občanke in občane ter medijsko javnost, da jih obiščejo in ogledajo nekatere pridobitve, se informirajo o načrtih in podajo svoje predloge k oblikovanju skupnega lokalnega okolja.

Letos se bodo naslednje občine priključile skupne akcije na dne 17.2.2016:

Gornja Radgona, Razkrižje, Črenšovci, Moravske Toplice, Dol pri Ljubljani, Dobrna, Štore, Ravne na Koroškem, Šmarješke Toplice, Medvode, Loška dolina, Vojnik, Radovljica, Prevalje, Kranjska Gora, Mestna občina Kranj, Hoče-Slivnica in občina Jesenice, svoje sodelovanje pa so napovedale še občine Ljutomer, Divača in občina Krško.

Program dogodkov ob dnevu odprtih vrat lahko preberete v medijskem kotičku SOS.

Zaključni računi občin 1/2

 

Dne 10.2.2016 je potekal delovni posvet na temo zaključnih računov občin, ki ga je Skupnost občin Slovenije organizirala v sodelovanju s predavatelji: mag. Mojca Planinšek, vrhovna državna revizorka, Računsko sodišče RS, Brigita Repar, podsekretarka Sektorja za sistem financiranja lokalnih skupnosti, Ministrstvo za finance, mag. Metka Cerar, preizkušena državna revizorka in preizkušena državna notranja revizorka, Inštitut za javno finančno pravo, mag. Vida Žurga, direktorica Zavoda za revizijo in računovodstvo, mag. Ana Štaudohar, vodja oddelka za proračun, finance in gospodarstvo Občine Kočevje in mag. Aleksander Kupljenik, preizkušen notranji revizor in državni notranji revizor, Inštituta za javno finančno pravo.

Udeleženci so se na posvetu podrobno seznanili s pripravo letnega poročila občine, obravnavo letnega poročila javnih zavodov, predstavitvijo Priročnika za pripravo zaključnih računov, pripravo zaključnega računa v povezavi s pripravo proračuna, revizija zaključnega računa in vloga nadzornega odbora pri ZR ter vsebinski vidik poročanja o izvršitvi proračuna.

Izveden posvet “Ocenjevanje, napredovanje in drugi ukrepi na področju stroškov dela v javnem sektorju v 2016” 1/3

 

V četrtek, 11. februarja 2016 je Skupnost občin Slovenije v sodelovanju z Ministrstvom za javno upravo organizirala delovni posvet na temo ocenjevanja, napredovanja in ostalih ukrepov na področju stroškov dela v javnem sektorju za leto 2016.

Mag. Branko Vidič iz Direktorata za javni sektor, je uvodoma predstavil pravne podlage (ZSPJS, ZUPPJS15, ZUPPJS16, Aneks h KPND,…) ter vsebino Dogovora o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju za leto 2016. Opozoril je predvsem na nepravilnosti, do katerih prihaja pri določanju oziroma izplačilu plač ter ukrepe, ki se nanašajo na ocenjevanje in napredovanje v višji plačni razred in višji naziv v letu 2016. Poleg predstavljenih ukrepov, ki veljalo za leto 2016, je sledil tudi pregled interventnih ukrepov na področju napredovanj v preteklih letih.

Posebna pozornost je bila namenjena predvsem Zakonu o sistemu plač v javnem sektorju (poglavje napredovanj) ter Uredbi o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede (postopek in način ocenjevanja in pogoji za napredovanje). Udeleženci posveta so tekom seminarja zastavljali tudi vprašanja v zvezi z uporabo določb pravnih podlag v konkretnih primerih, predavatelj pa je posebej opozoril tudi na koristnost spletne strani MJU, kjer objavljajo vse relevantne in aktualne informacije ter pojasnila in odgovore na najpogostejša vprašanja v zvezi s plačami v javnem sektorju.

Izvedena mednarodna konferenca z naslovom »Programi in financiranje sodelovanja občin, društev in nevladnih organizacij v Evropski skupnosti” 1/4

PrintSkupnost občin Slovenije je v sodelovanju s projektnimi partnerji v projektu CAPE –AB  Mreža za sodelovanje in demokratično udeležbo državljanov v Jadransko-Balkanski regiji v sklopu programa Evropa za državljane, dne 10.2.2016, organizirala mednarodno konferenco z naslovom »Programi in financiranje sodelovanja občin, društev in nevladnih organizacij v Evropski skupnosti.

Na konferenci je Dejan Bogdan, iz mariborske pisarne Europe Direct udeleženkam in udeležencem približal pomen participacije in sodelovanja v skupnem evropskem prostoru ter predstavil vlogo organizacije pri zagotavljanju in širjenju informacij ter prioritete Evropske Komisije. Georg Muellner, projektni vodja, je predstavil možnost podpore transnacionalnega sodelovanja občin v prihodnjih dveh letih, predstavil je programe Evropa za državljane, predvsem pobratenje mest, mreže mest in projekte civilne družbe ter konkretno vodil skozi najnovejši prijavni obrazec, obenem pa izhajajoč iz izkušenj preteklih prijav projektov, opozoril na bistvene napake, ki se ob prijavi dogajajo. Predstavnica Mestne občine Maribor, dr. Martina Rauter, je predstavila uspešno izveden projekt v sklopu programa Evropa za državljane, imenovan From YU2EU, ki je vzpostavil politično omrežje med mesti in oblikoval inovativen model za razvoj uspešnih mehanizmov za mlade in tiste, vključene v politiko zaposlovanja mladih. V izvedbene aktivnosti so vključili regionalne fakultete in šole ter nevladne organizacije, povezali obrtnike in vzpostavili tesnejše odnose med mladimi iskalci zaposlitve ter delodajalci ter tako doseglo 120 državljanov iz partnerskih držav: Slovenije, Bosne in Hercegovine, Hrvaške, Makedonije, Srbije in Švedske.

Drugi del srečanja je bil namenjen spoznavanju programa Erasmus+ Šport, novost evropskega programa, ki ga je predstavila Tina Kenk, predstavnica CMEPIUS. Aktivnosti tega dela programa Erasmus+ naj bi bile osredotočene predvsem na množičnost športa in reševanje mednarodne problematike integritete športa (prepovedana poživila, prirejeni izidi tekem, nasilje, nestrpnost in diskriminacija), promocija in podpora dobrega upravljanja v športu in vzporednih karier športnikov ter promocija prostovoljstva v športu ob družbeni vključenosti, enakih možnostih in ozaveščenosti o pomembnosti zdravstvenih učinkih športnih aktivnosti preko množičnosti udeležbe v športu za vse.

Mag. Thomas Pseiner, generalni sekretar Zveze Alpe-Jadran in Ratko Vuković, vodja tematske točke za šport iz Karlovške županije, sta predstavila Zvezo Alpe Jadran, ki nudi možnosti za sofinanciranje projektov na skupnem območju, primere takšnih projektov ter možnosti za prijavo skupnih projektov na tem razpisu s Karlovško županijo.

V popoldanskem delu srečanja smo se pobližje spoznali z možnostmi podpore za evropske kulturne in ustvarjalne sektorje, film, televizijo, glasbo, literaturo, scenske umetnosti, kulturno dediščino idr. skozi Program »Ustvarjalna Evropa 2014 – 2020, ki ga je predstavila Tanja Kos iz organizacije Motovila / Center Ustvarjalna Evropa v Sloveniji. Podrobno je predstavila tudi programske sklope in posebne ukrepe ter posebej projekte sodelovanja za katere je prijavni rok 5. oktobra 2016.

Ob zaključku konferenčnega dela pa se je projektni vodja, Georg Muellner, posvetil še individualnim vprašanjem in neposrednemu projektnemu svetovanju glede na prej izraženo potrebo udeleženk in udeležencev.

GRADIVO KONFERENCE:

Dejan Bogdan: Participation and cooperation in the common European area

Georg Muellner: Europe for citizens 2014-2020, Application form, 10 major mistakes in proposal writing, the CAPE AB project

dr. Martina Rauter: From YU2EU, https://vimeo.com/108489023;

Tina Kenk: Predstavitev Erasmus+Šport

Mag. Thomas Pseiner: Alps-Adriatic-Alliance; http://www.alps-adriatic-alliance.org/downloads/;

Ratko Vuković: Projects supported in the field of sports: Alpe Adria Alliance and European projects;

Tanja Kos: Evropski projekti v kulturi program Ustvarjalna Evropa 2014–2020

Ozadje:

Meseca julija 2015 je Skupnost občin Slovenije pričela izvajati projekt CAPE AB, ki je namenjen izboljšanju medkulturnega razumevanja in sodelovanja na občinski ravni, podpori demokratične udeležbe in izboljšanju zmogljivosti za transnacionalno sodelovanje. Usmerjen je v seznanitev potencialnih prijaviteljev z možnostmi financiranja  projektov, predvsem skozi programe Evropa za državljane 2014 – 2020, Erasmus + ter programe Ustvarjalna Evropa in v pomoč občinam, zavodom, društvom in nevladnim organizacijam za večjo uspešnost ob prijavi projektov. V Sklopu projekta bomo projektni partnerji izvedlo skupno 8 izobraževalnih dogodkov, izdelali bomo zbirko primerov dobrih praks na področju demokratične participacije in mednarodnega sodelovanja na lokalnem nivoju, nudili bomo individualno svetovanje in podporo občinam pri prijavi projektov na področju participacije ter organizirali zaključno konferenco z izmenjavo dobrih praks in mreženje.

ZAKONODAJNE AKTIVNOSTI SOS

Priprava kadrovskih načrtov za leti 2016 in 2017 (izvajanje 62. člena ZIPRS1617) – pojasnilo 2/1

Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 – ZIPRS1617 (Uradni list RS, št. 96/15 ), ki je bil sprejet dne 1. 12. 2015 in se uporablja od 1. 1. 2016 dalje, v 62. členu določa politiko zaposlovanja v letih 2016 in 2017.

Navedeni člen med drugim določa, da morajo neposredni uporabniki proračuna države, ne glede na določbe drugih zakonov in predpisov, pripraviti kadrovske načrte tako, da se število zaposlenih prikaže po virih financiranja, ki so navedeni v prvem odstavku navedenega člena.

V skladu z 62. členom morajo posredni uporabniki proračuna države in občin ob sprejetju programa dela in finančnega načrta sprejeti tudi kadrovski načrt, kot prilogo finančnega načrta, ki mora biti usklajen s finančnim načrtom. Kadrovske načrte morajo pripraviti tako, da se število zaposlenih prikaže po virih financiranja, enako kot to velja za neposredne uporabnike proračuna države.

Celotno pojasnilo Ministrstva za javno upravo si lahko preberete TUKAJ.

 

Podaljšanje javne razprave o ZUreP, GZ, in ZPAI 2/2

Skupnost občin Slovenije vas obvešča, da je Ministrstvo za okolje in prostor na podlagi pobude SOS ter drugih sodelujočih v dosedanjem poteku javne razprave, podaljšalo javno razpravo na paket zakonov (Zakon o urejanju prostora, Gradbeni zakon in Zakon o pooblaščenih arhitektih in inženirjih).

Zakoni so dostopni na povezavah, prilagamo pa tudi pojasnila k vsem trem zakonom – pojasnila_ZUreP_GZ_ZPAI.

Vsem, ki ste že posredovali pripombe se zahvaljujemo, ostali pa lahko to storite do torka, 16.2.2016na naslov alja.babic@skupnostobcin.si.

Dopolnjena verzija Osnutka OP ravnanja z odpadki in Programa preprečevanja odpadkov RS 2/4

Ministrstvo za okolje in prostor je objavilo popravljeno in dopolnjeno verzijo Osnutka Operativnega programa ravnanja z odpadki in Programa preprečevanja odpadkov Republike Slovenije (verzija V2).

Rok za oddajo pripomb je podaljšan do četrtka, 3. marca 2016. Vljudno vas naprošamo, da vaše pripombe in predloge posredujete na e-naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si.

Osnutek Zakona o evidentiranju gospodarske infrastrukture 2/5

Skupnost občin Slovenije vas obvešča, da je Geodetska uprava Republike Slovenije pripravila Osnutek Zakona o evidentiranju gospodarske infrastrukture; EVA: 2016-2550-0001 (delovno gradivo – 27. 1. 2016), s katerim se bodo določile ustrezne pravne podlage in celovita ureditev področja evidentiranja podatkov o gospodarski infrastrukturi v Republiki Sloveniji (ne le o gospodarski javni infrastrukturi); opredelili se bodo postopki, ki bodo zagotavljali redno in enostavno vodenje in vzdrževanje podatkov v katastru gospodarske infrastrukture ter enostaven dostop uporabnikov do teh podatkov ter odpravili praktični problemi, ugotovljeni pri dosedanjem izvajanju evidentiranja podatkov o gospodarski javni infrastrukturi v Republiki Sloveniji.

V predlaganem gradivu so nekatera vprašanja še odprta, saj jih ni mogoče urediti pred dokončno določitvijo vsebine načrtovanega novega Gradbenega zakona v letu 2016.

Vljudno vas naprošamo, da nam vaše pripombe, mnenja in predloge posredujete do ponedeljka, 7. marca 2016, na naslov alja.babic@skupnostobcin.si.

 

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o dedovanju 2/6

Skupnost občin Slovenije obvešča, da je Državnemu zboru Vlada predložila predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o dedovanju.

Med predlaganimi spremembami in dopolnitvami je tudi sprememba 128. člena ZD v zvezi z ureditvijo omejitve dedovanja premoženja zapustnika, ki je užival pomoč v skladu s predpisi o socialnem varstvu. Omejitev dedovanja, kot je določena v ZD, je od leta 2013 dalje dopolnjena z ureditvijo v 39. členu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o socialnovarstvenih prejemkih. Ne glede na to, da je navedena ureditev določena (zaenkrat) v prehodni določbi Zakona o socialnovarstvenih prejemkih, predlagatelj ocenjuje, da je primerneje, da ureditev višine posameznih vrst pomoči, do katere se izvede omejitev dedovanja, ostane v zakonu, ki te pomoči ureja.

Poleg navedenega pa je na pobudo skupnosti občin v predlogu zakona predlagano, da se tudi plačilo zapustnikovega pogreba uveljavlja v okviru instituta omejitve dedovanja.

Vljudno vas naprošamo, da nam vaše pripombe stališča in predloge posredujete najkasneje do petka, 11.3.2016 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si.

DOGODKI SOS

2.3. / Sofinanciranje energetske sanacije stavb v lasti občin – PRIJAVE NISO VEČ MOŽNE 3/1

Skupnost občin Slovenijev sodelovanju z lokalnimi energetskimi agencijami organizira seminar Sofinanciranje energetske sanacije stavb v lasti občin, ki bo 2. marca 2016 z začetkom ob 9.00 uri v Ljubljani. Več v vabilu in programu na tej povezavi:

Vabilo sofinanciranje energetske sanacije stavb v lasti občin

Predviden program seminarja

Seznam prijavljenih

Prejeta pisna vprašanja

PREJETA PISNA VPRAŠANJA, 1.3.2016 (prejeta po objavi navodil)

GRADIVA:

Ostalo gradivo (prosojnice predavateljev) bomo objavili na spletni strani tik pred, ali dan po dogodku. Prav tako odgovore na pisna vprašanja, v kolikor odgovori že ne bodo zajeti v gradivih.

Obveščamo vas, da je Ministrstvo za infrastrukturo objavilo pričakovana Navodila za izvajanje operacij energetske prenove javnih stavb. Več o tem tukaj.

Zaradi velikega števila prijavljenih in zapolnjenih vseh mest v dvorani, prijave niso več možne. Vstop v dvorano bo možen le na podlagi prejete prijavnice, zato smo objavili seznam prijavljenih (brez imen), da lahko vsak preveri. Z MzI smo se že dogovorili o ponovitvi seminarja.

Dodatni termin izvedbe bo 12. aprila 2016, v sodelovanju s Celjskim sejmom in Mestno občino Celje. Objavljamo napovednik dogodka. Vabila in prijavnice pošljemo naknadno.

3.3. / Predstavitev Pravilnika o prometni signalizaciji in Pravilnika o zaporah na cestah 3/2

Predstavitev

Pravilnika o prometni signalizaciji in Pravilnika o zaporah na cestah


Posvet bo v četrtek, 3. marca 2016,

s pričetkom ob 10.00 uri v prostorih Austria Trend Hotela, Dunajska cesta 154, Ljubljana.

 

Skupnost občin Slovenije v sodelovanju z Ministrstvom za infrastrukturo, Direktoratom za infrastrukturo organizira posvet za zaposlene na občinah kjer bosta predstavljena Pravilnik o prometni signalizaciji ter Pravilnik o zaporah na cestah.

Na posvetu bosta predavala g. Drago Bregar in mag. Zvonko Zavašnik, ki sta tudi kot odgovorna pripravljala navedena pravilnika.

Predavateljem bo seveda možno zastaviti dodatna individualna vprašanja, katera lahko tudi predhodno zapišete v priloženi prijavnici oziroma nam jih posredujete na naslov miha.mohor@skupnostobcin.si.

VABILO-Pravilnika o prometni signalizaciji in zaporah na jvnih cestah

PRIJAVNICA- Pravilnik o prometni signalizaciji in Pravilnik o zaporah na cestah.doc

PROGRAM:

9.45 – 10.00 registracija udeležencev
10.00 – 13.00 PRAVILNIK O PROMETNI SIGNALIZACIJI IN PROMETNI OPREMI NA CESTAH

Drago Bregar, Ministrstvo za infrastrukturo- Direktorat za ceste

13.00 – 13.30 ODMOR
13.30 – 14.30 PRAVILNIK O ZAPORAH NA JAVNIH CESTAH

Mag. Zvonko Zavasnik Ministrstvo za infrastrukturo- Direktorat za ceste

Najava posveta "SOU 2016" 3/3

Obveščamo vas, da bo Ministrstvo za javno upravo, skupaj s Skupnostjo občin Slovenije, Združenjem Mestnih občin Slovenije, Združenjem občin Slovenije in letošnjo gostiteljico Občino Ljubno tudi letos organiziralo posvet Delovanje skupnih občinskih uprav v Sloveniji, ki bo potekal v sredo, 23.3.2016, v Kulturnem domu Ljubno ob Savinji.

DOGODKI DRUGIH

16.-19.3/Evropsko prvenstvo županov v alpskem smučanju 4/1

St. Johann (Avstrija) vabi slovenske župane s partnerkami na prvo evropsko prvenstvo v alpskem smučanju. Evropsko prvenstvo se bo odvijalo v času od 16. marca do 19. marca.

Vabilo in letak si lahko pogledate na tej povezavi.

Strošek udeležbe na evropskem prvenstvu znaša 684€ na osebo v hotelu s petimi zvezdicami, oziroma 470€ na osebo v hotelu s tremi zvezdicami. V ceno je vključena organizacija dogodkov, smočarske karte ter pol penzion.

V kolikor ste zainteresirani, da bi se evropskega prvenstva županov udeležili, se prijavite na office@wallmanns-ideenwerkstatt.com ali na naslov miha.mohor@skupnostobcin.si.

20. - 22. 4. 2016/ CEMR KONGRES - Kongres evropskih mest, občin in regij 2016 4/2

Migracija, teritorialne reforme, klimatske spremembe, lokalna ekonomija. Kar precej je izzivov s katerimi se lokalne oblasti morajo spopadati. Pa so pripravljene na jutri? Pod sloganom ”Jutri se prične danes – lokalna in regionalna vizija Evrope 2030” Svet evropskih občin in regij pripravlja vsakoletni kongres, tokrat v Nikoziji, Ciper.

Ob začetnem in zaključnem plenarnem zasedanju bo organiziranih 30 zasedanj v različnih oblikah (debate, delavnice, dobre prakse …) in sicer na področju 7 različnih tem: upravljanje in vodenje; gospodarstvo in finance; poslovni svet; tehnologija in inovacije; družba in kultura; okolje, podnebje in energija; sodelovanje in partnerstva. Pričakuje se okoli 1000 udeležencev: županov, svetnikov, predstavnikov EU institucij in mednarodnih strokovnjakov. Dogajanje bo simultano prevajano v angleščino, francoščino, nemščino, grščino in španščino.

Zgodnje pred prijave so mogoče na tej povezavi.

Več informacij na:

INFO@CEMR2016.eu

+32 2 511 74 77

27.- 29. 4. 2016/ 8. evropska konferenca o trajnostnih mestih - Dejanja preobrazbe: potencial Evrope 4/3

Vodilna evropska konferenca o lokalnem trajnostnem razvoju bo v treh dneh v Bilbau združila predstavnike lokalnih in regionalnih oblasti, evropske in mednarodne institucije, raziskovalce, poslovneže in civilno družbo in poudarila velik pomen ukrepov na ravni lokalnih oblasti pri oblikovanju prihodnosti Evrope.

8th Europe Conference on Sustainability in Towns and Cities - Bilbao 2016Aalborg listina in obveznosti so številne lokalne oblasti zavezale k delu na področju trajnostnega razvoja. Konferenca v letu 2016 bo omogočila slednje ojačati, pregledalo se bo cilje trajnostnega razvoja ter rezultate decembrske pariške konference COP 21, kot tudi nastajajočo Urbano agendo EU ter prihajajočo Konferenco ZN o stanovanjski politiki in trajnostnem urbanem razvoju HABITAT III. Bilbao in Baskija je več kot primerno prizorišče. S prehodom iz industrijsko usmerjenega območja v sodobno okolje, usmerjeno v storitveno ekonomijo, nudi vzgled ostalim. Njihov okoljski program 2020 kaže na trdno zavezanost k pozitivni okoljski politiki (nizko ogljično gospodarstvo) in je usklajena z aktualnimi evropskimi in mednarodnimi strategijami za ustvarjanje novih delovnih mest, ki povečujejo življenjski standard.

Povezava do konference o trajnostnih mestih v Bilbau.

Program in govorci so dosegljivi tukaj.

8. evropsko konferenco o trajnostnih mestih bo gostila ICLEI – Lokalne oblasti za trajnost, baskovske vlade, Bizkaia okrožni svet in mestni svet Bilbaa, v sodelovanju z Udalsarea 21 – baskovsko mrežo občin za trajnostni razvoj in z drugimi mednarodnimi mrežami in organizacijami. V preteklosti je konferenca potekala v Aalborgu (Danska, 1994 in 2004), Lizboni (Portugalska, 1996), Hannovru (Nemčija, 2000), Sevilli (Španija, 2007), Dunkerquu (Francija, 2010) in Ženevi (Švica, 2013).

Registracije so odprte, prijavite se lahko tukaj.

3.6./ 2. Mednarodna konferenca o zaščiti, reševanju in pomoči 4/4

Občina Brežice v sodelovanju z večjim številom pomembnih deležnikov iz Slovenije in tujine na področju zaščite, reševanja in pomoči na lokalni in državni ravni organizira 2. Mednarodno konferenco o zaščiti, reševanju in pomoči, ki bo potekala predvidoma v petek, 03.06.2016. Tema konference bo »Krizno upravljanje sistema zaščite, reševanja in pomoči ob nepredvidenih situacijah na področju naravnih in drugih nesreč ter dogodkov«.

Namen 2. mednarodne konference je poleg medsebojnega spoznavanja ljudi, ki delujejo na področju zaščite, reševanja in pomoči na ravni držav in občin tudi seznanjanje pristojnih državnih (Ministrstvo za obrambo RS, Ministrstvo za notranje zadeve RS ter drugih) in občinskih služb iz področja zaščite, reševanja in pomoči o nujnosti izdelave univerzalnih oziroma splošnih državnih in občinskih načrtov ob nepredvidenih situacijah na področju naravnih in drugih nesreč ter dogodkov (žled, migrantska kriza,…), ki bi še izboljšali kakovost izvajanja ukrepov zaščite, reševanja in pomoči.

Organizatorji pozivajo k udeležbi in sodelovanju na konferenci vse občine, ki lahko svoje predloge in pripombe pošljete Romanu Zakšku, svetovalcu za področje zaščite in reševanja pri Občinski upravi Občine Brežice, najkasneje do konca meseca februarja 2016 na elektronsko pošto roman.zaksek@brezice.si ali po telefonu na št. 031-305-203.

SEJA VLADE

74. seja Vlade RS 5/1

Odlok o podaljšanju izvajanja ukrepov kriznega odzivanja v okviru pristojnosti policije

Vlada RS je sprejela Odlok o podaljšanju izvajanja ukrepov kriznega odzivanja v okviru pristojnosti policije (Uradni list RS, št. 87/15) v katerem je odločila, da so ob dogodkih, ko na ozemlje Republike Slovenije vsak dan vstopi veliko število migrantov, izpolnjeni pogoji za opredelitev situacije kot krize po 107. členu Zakona o organizaciji in delu v policiji. Določila je ukrepe kriznega odzivanja, ki jih policija lahko izvaja tri mesece. To obdobje se izteče 14. februarja 2016. Ker se razmere niso bistveno izboljšale in je pričakovati, da bo begunska kriza še trajala, so izpolnjeni pogoji za podaljšanje izvajanja sprejetih ukrepov kriznega odzivanja za tri mesece, in sicer od 15. februarja 2016 dalje.

Vlada o dodatkih v javnem sektorju

Vlada RS se je seznanila z Informacijo o dodatkih v javnem sektorju. Dodatki so tako po Zakonu o delovnih razmerjih (ZDR-1), kot po Zakonu o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) sestavni del plače in se torej ne izplačujejo le v javnem sektorju, temveč tudi v zasebnem sektorju.

S prehodom v nov plačni sistem javnega sektorja v letu 2008 so se dodatki, ki so bili vezani na zahtevnost delovnega mesta in vsakodnevno opravljanje nalog, prevedli v osnovno plačo (plačni razred), zaradi česar se je osnovna plača povišala. Zaradi prevedbe dodatkov v plačni razred se je tudi število dodatkov zmanjšalo iz preko 100 na 9 temeljnih dodatkov, če pa se dodatek za posebne obremenitve in nevarnosti ter za manj ugodne delovne pogoje razčleni na posamezne vrste izplačil teh dodatkov, potem je vseh dodatkov v javnem sektorju 55, ki se večinoma izplačujejo zaradi opravljanja nalog v posebnih oziroma manj ugodnih delovnih pogojih.

Najvišji delež v masi dodatkov ima dodatek za delovno dobo, medtem ko dodatek npr. za pripravljenost v celotni masi plač znaša manj kot pol odstotka. V postopkih inšpekcijskega nadzora nad zakonitostjo izplačevanja plač v javnem sektorju inšpektorji za plače sicer občasno ugotavljajo posamezne kršitve tudi pri izplačevanju dodatkov, vendar pa kršitve glede izplačevanja dodatkov v primerjavi z drugimi kršitvami glede izplačevanja plač, ne izstopajo. (Vir: Vlada RS, ab)

Državni načrt zaščite in reševanja ob pojavu epidemije oziroma pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh

Državni načrt zaščite in reševanja ob pojavu epidemije oziroma pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh je pripravila Uprava RS za zaščito in reševanje skupaj z Ministrstvom za zdravje. Državni načrt zaščite in reševanja ob pojavu epidemije oziroma pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh je nov temeljni načrt zaščite in reševanja, ki ga za takšne nesreče v Republiki Sloveniji do zdaj nismo imeli. Načrt predvideva aktiviranje, ko je razglašena epidemija ali pandemija nalezljive bolezni pri ljudeh na območju Republike Slovenije ali v delu Republike Slovenije ter je treba poleg služb v zdravstveni in drugih dejavnostih uporabiti tudi sile in sredstva za zaščito, reševanje in pomoč. (Vir: Vlada RS, ab)

Zakon o spremembah in dopolnitvah Pomorskega zakonika

Vlada RS je določila besedilo Zakona o spremembah in dopolnitvah Pomorskega zakonika ter ga poslala Državnemu zboru RS v obravnavo in sprejetje po rednem postopku.

Glavni razlog za spremembe in dopolnitve Pomorskega zakonika je ureditev zakonodaje s področja zaposlovanja pomorščakov. Konvencijo o delu o pomorstvu, ki je na mednarodni ravni stopila v veljavo avgusta 2013, je Državni zbor RS ratificiral januarja 2016. Od dneva uveljavitve predloga zakona se bodo prenehale uporabljati določbe Zakona o delovnih razmerjih, v delu, ki se nanaša na pogodbo o zaposlitvi za pomorščake. Zakon vsebuje tudi predloge, ki se nanašajo na zagotavljanje večje varnosti plovbe, ki jih je podala Uprava RS za pomorstvo. (Vir: Vlada RS, ab)

AKTUALNI RAZPISI

Najava razpisa AAA 6/1

Obveščamo vas, da bo tudi letos razpis Zveze Alpe Jadran, odprt bo predvidoma 1. marca do 31. marca. Razpis bo od lanskega nekoliko spremenjen.  Nova pravila najdete na tej povezavi (v angleškem jeziku).AAA REGULAR MEMBERS 2016 (1)

Razpis bo imel tri sklope:

 1. sofinanciranje stroškov priprave projektne dokumentacije (prijavnice) za prijavo na razpise programov EU (max. 5000 €)
 2. sofinanciranje implementacije projektov sofinanciranih iz programov EU (max. 5000 €)
 3. sofinanciranje skupnih projektov (max. 20 % celotnega projektnega proračuna ali max. 4.000 €)

Pri vseh treh sklopih je pogoj, da so minimalno trije partnerji iz treh držav iz območij članic Zveze Alpe Jadran. Z izjemo Slovenije, katere celotno ozemlje je upravičeno, je potrebno pri sosedih (Avstrija, Hrvaška in Madž.) paziti, ker so članice posamezne regije in niso vse članice (grafika članic AAA je objavljena ob tem prispevku).

Interreg V-A Slovenija Austrija 6/2

Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je razpisala program sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija, v okviru katerega se bodo sofinancirali čezmejni projekti med Slovenijo in Avstrijo, ki bodo prispevali k skladnemu razvoju sodelujočih čezmejnih regij. Programsko območje obsega 8 slovenskih regij na ravni NUTS 3, to so: Gorenjska, Koroška, Savinjska, Podravska, Pomurska, Osrednjeslovenska, Goriška in Zasavska, ter 9 avstrijskih regij na ravni NUTS 3, in sicer Oststeiermark, West- und Südsteiermark, Graz, Östliche Obersteiermark, Westliche Obersteiermark, Unterkärnten, Klagenfurt-Villach, Oberkärnten in Südburgenland.

Predmet tega javnega razpisa je sofinanciranje projektov, ki ustrezajo naslednjim prednostnim osem in ustreznim specifičnim ciljem:

Prednostna naložba: 1(b) Spodbujanje naložb podjetij v inovacije in raziskave ter vzpodbujanje povezav in sinergij med podjetji, R&R centri in visokošolskim izobraževanjem.

1.     specifični cilj: Krepitev R&I na tehnoloških in gospodarskih področjih s čezmejnim sodelovanjem med relevantnimi deležniki.

2.     specifični cilj: Širitev baze inovativnih podjetij v programskem območju.

3.     specifični cilj: Povečanje stopnje internacionalizacije podjetij, zlasti MSP v programskem območju.

Prednostna os 2: Varstvo okolja in spodbujanje učinkovite rabe virov Prednostna naložba: 6(c) Varstvo, spodbujanje in razvoj kulturne in naravne dediščine.

1.     Specifični cilj: Doseganje trajnostnega razvoja naravne in kulturne dediščine. Prednostna naložba: 6(f): Spodbujanje inovativnih tehnologij za izboljšanje varstva okolja in učinkovito rabo virov na področju odpadkov, voda, varstva tal ali za zmanjšanje onesnaženosti zraka.

2.     Specifični cilj: Inovativnost trajnostnega upravljanja in koristna raba vodnih virov.

Prednostna os 3: Izboljšanje institucionalne zmogljivosti in učinkovita javna uprava Prednostna naložba: 11(b) Spodbujanje pravnega in administrativnega sodelovanja ter sodelovanja med državljani in institucijami.

1.     specifični cilj: Izboljšanje sodelovanja na področju obvladovanja tveganj, energije, zdravja in socialne kohezije.

2.     specifični cilj: Izboljšanje sodelovanja med občinami in državljani znotraj čezmejne regije.

Minimalna zahteva je, da v projektu sodeluje vsaj en projektni partner iz Slovenije in iz Avstrije. Največje priporočeno število projektnih partnerjev je 6. Vloga se piše v slo in v nem jeziku. Predvidena višina sredstev je ca. 45 mio eur, višina sofinanciranja pa je 85%. Priporočeno trajanje projekta je 36 mesecev. Prvi rok za oddajo vlog je 12.2.2016. 

Več o tem razpisu lahko najdete tukaj.

 

Interreg V-A Slovenija – Madžarska 6/3

Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je objavilo Javni razpis za predložitev projektov v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija – Madžarska, skozi katerega se lahko sofinancira projekte, ki ustrezajo naslednjim prednostnim osem in ustreznim specifičnim ciljem:

Prednostna os 1: Privlačna regija Prednostna naložba 6(c): Ohranjanje, varstvo, promocija ter razvoj naravne in kulturne dediščine

 • Specifični cilj: Povečati privlačnost z diverzifikacijo in čezmejnim povezovanjem trajnostne turistične ponudbe na programskem območju na podlagi zaščite elementov kulturne in naravne dediščine ter razvoja produktov in storitev na manj razvitih podeželskih območjih, ki se povezujejo s turističnimi magneti.

Prednostna os 2: Regija sodelovanja Prednostna naložba 11(b): Izboljšanje institucionalne zmogljivosti javnih organov in deležnikov ter učinkovite javne uprave s spodbujanjem pravnega in upravnega sodelovanja ter sodelovanja med prebivalci in institucijami.

 • Specifični cilj: Povečanje sposobnosti sodelovanja z namenom doseganja višje ravni zrelost v čezmejnih odnosih.

Sofinanciranje iz sredstev ESRR znaša največ 85 % skupnih upravičenih stroškov. V programu lahko sodelujejo projekti, katerih zaprošeni znesek sredstev ESRR znaša vsaj 50.000,00 EUR za prednostno os 1 in vsaj 20.000,00 EUR za prednostno os 2, ter manj kot 2.000.000,00 EUR za prednostno os 1 in manj kot 350.000,00 EUR za prednostno os 2. Skupaj je na razpolago 13.295.015,00 €. Programsko območje Programa sodelovanja Interreg SI-HU vključuje v Republiki Sloveniji regiji Pomurje in Podravje, na Madžarskem pa županiji Zala in Vas. Minimalna zahteva je, da v projektu sodeluje vsaj en projektni partner iz Slovenije in eden iz Madžarske ali EZTS (Evropsko združenje za teritorialno sodelovanje), registriran v eni od sodelujočih držav, v kateri so člani iz obeh držav članic.  Obdobje izvajanja projekta je lahko največ 36 mesecev. Prvi rok za predložitev vlog je 12.2.2016. 

Več lahko preberete tukaj.

Razpis EZD - Sklop 2 – Demokratično delovanje in državljanska udeležba - Ukrep mrež mest 6/4

Obveščamo vas, da je odprt razpis programa Evropa za državljane, sklop 2, Demokratično delovanje in državljanska udeležba – Ukrep mrež mest .

Mrežno povezovanje med občinami v zvezi z vprašanji skupnega interesa je pomembno sredstvo za omogočanje izmenjave dobrih praks. Pobratenje pa je močna vez, ki povezuje dve občini, zato je treba zmožnost mrež, ustvarjenih z vrsto vezi pobratenja mest, uporabiti za razvoj tematskega in dolgotrajnega sodelovanja med mesti. Evropska komisija podpira razvoj takih mrež, ki so pomembne za zagotavljanje strukturiranega, intenzivnega in večstranskega sodelovanja in ki zato prispevajo k čim večjemu učinku programa. Prednost imajo mreže, ki so usmerjene na teme letnih prednostnih nalog. Upravičeni prijavitelji so občine in njihova združenja, nepridobitne organizacije, ki zastopajo lokalne organe. Projekt mora vključevati občine iz vsaj štirih držav, ki izpolnjujejo pogoje, od katerih je vsaj ena država članica EU. Najvišja upravičena nepovratna sredstva za projekt: 150 000 EUR. Rok prijave je 01.03.2016, trajanje projekta pa je do 24 mesecev. Več in formacij najdete na tej povezavi.

 

Program sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Hrvaška 6/5

Služba vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je objavila razpis Interreg V-A Slovenija-Hrvaška. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov iz ESRR, ki ustrezajo naslednjim prednostnim osem/prednostnim naložbam in ustreznim specifičnim ciljem:

 • Prednostna os 2: Ohranjanje in trajnostna raba naravnih in kulturnih virov
  • Prednostna naložba 6c: Ohranjanje, varstvo, promocija ter razvijanje naravne in kulturne dediščine
   • Specifični cilj: Aktivno ohranjanje dediščine preko trajnostnega turizma
  • Prednostna naložba 6d: Varovanje in obnavljanje biotske raznovrstnosti in tal ter spodbujanje ekosistemskih storitev, vključno z omrežjem Natura 2000 in zelenimi infrastrukturami
   • Specifični cilj: Zaščita in obnova biotske raznovrstnosti in spodbujanje ekosistemskih storitev
 • Prednostna os 3: Zdrava, varna in dostopna obmejna območja
  • Specifični cilj: Krepitev partnerstev med javnimi organi in deležniki za zdrava, varna in dostopna čezmejna območja

Pri projektu morata sodelovati vsaj en partner iz Slovenije in vsaj en partner iz Hrvaške. Za sofinanciranje projektov iz Evropskega sklada za regionalni razvoj bo na voljo znesek v višini 33.087.636,00 EUR. 

Iz programa se lahko sofinancirajo samo upravičeni izdatki, pri čemer lahko sofinanciranje Skupnosti iz sredstev ESRR znaša do največ 85 % skupnih upravičenih stroškov.

Projekti za prednostno os 2 (Ohranjanje in trajnostna raba naravnih in kulturnih virov) lahko znašajo od  100.000,00 EUR do 2.500.000,00 EUR, projekti za prednostno os 3 (Zdrava, varna in dostopna obmejna območja) pa od 100.000,00 EUR do 1.000.000,00 EUR. Projekti, upravičeni do sodelovanja v programu, so projekti, katerih obdobje izvajanja traja do največ 30 mesecev za prednostno os 2 (Ohranjanje in trajnostna raba naravnih in kulturnih virov) in do največ 24 mesecev za prednostno os 3 (Zdrava, varna in dostopna obmejna območja).

Rok za oddajo vlog je 11.3.2016. 

Več lahko najdete tukaj.

Poziv EK za zbiranje predlogov za podporo nacionalnih in mednarodnih projektov na področju nediskriminacije in vključevanja Romov 6/6

Občina Brežice v sodelovanju z večjim številom pomembnih deležnikov iz Slovenije in tujine na področju zaščite, reševanja in pomoči na lokalni in državni ravni organizira 2. Mednarodno konferenco o zaščiti, reševanju in pomoči, ki bo potekala predvidoma v petek, 03.06.2016. Tema konference bo »Krizno upravljanje sistema zaščite, reševanja in pomoči ob nepredvidenih situacijah na področju naravnih in drugih nesreč ter dogodkov«.

Namen 2. mednarodne konference je poleg medsebojnega spoznavanja ljudi, ki delujejo na področju zaščite, reševanja in pomoči na ravni držav in občin tudi seznanjanje pristojnih državnih (Ministrstvo za obrambo RS, Ministrstvo za notranje zadeve RS ter drugih) in občinskih služb iz področja zaščite, reševanja in pomoči o nujnosti izdelave univerzalnih oziroma splošnih državnih in občinskih načrtov ob nepredvidenih situacijah na področju naravnih in drugih nesreč ter dogodkov (žled, migrantska kriza,…), ki bi še izboljšali kakovost izvajanja ukrepov zaščite, reševanja in pomoči.

Organizatorji pozivajo k udeležbi in sodelovanju na konferenci vse občine, ki lahko svoje predloge in pripombe pošljete Romanu Zakšku, svetovalcu za področje zaščite in reševanja pri Občinski upravi Občine Brežice, najkasneje do konca meseca februarja 2016 na elektronsko pošto roman.zaksek@brezice.si ali po telefonu na št. 031-305-203.

NOVICE DRUGIH

Realni faktorski dohodek na PDM v kmetijstvu v 2015 7/1

Ocenjujejo, da bo faktorski dohodek v kmetijstvu (ta obsega neto dodano vrednost, od katere so odšteti drugi davki na proizvodnjo in h kateri so prištete druge subvencije na proizvodnjo) v letu 2015 za 5 % višji kot pred enim letom. Po drugi oceni naj bi bila vrednost kmetijske proizvodnje v letu 2015 za 1 % višja kot v letu 2014;  znašala naj bi 1.265 mio. EUR. Obseg proizvodnje naj bi se zvišal za 4 %, cene pa naj bi se znižale za 3 %.  Zaposlenost v kmetijstvu pa se glede na prejšnje leto ne bo bistveno spremenila. (Vir: Statistični urad RS)

© Moralne avtorske pravice ima Skupnost občin Slovenije. Noben del tega gradiva se ne sme reproducirati ali kopirati v karšnikoli obliki: grafično elektronsko ali mehanično, kar vklučuje (ne da bi bilo omejeno) fotokopiranje, snemanje, skeniranje ali katerekoli druge oblike reproduciranja brez pisnega dovoljenja Skupnosti občin Slovenije. Reprodukcija ali kopiranje je dovoljeno izključno za potrebe Sekretariata Skupnsti občin Slovenije ali občin članic SOS.