V PRIHODNJEM TEDNU PRAZNUJEJO OBČINSKI PRAZNIK OBČINE SELNICA OB DRAVI, TRZIN, RIBNICA NA POHORJU IN MESTNA OBČINA KOPER.

ISKRENE ČESTITKE VSEM OBČINAM, TER Z ZAMUDO TUDI OBČINI ROGAŠOVCI, KI JE OBČINSKI PRAZNIK PRAZNOVALA V MESECU APRILU.

SEKRETARIAT SOS

 

PRIHODNJI TEDEN

DOGODKI:

ZAKONODAJA:

NOVICE SOS

Nadaljevanje razprave Odbora DZ RS o Strategiji razvoja lokalne samouprave 1/1

V četrtek, 11.5.2017, je potekalo nadaljevanje 46. nujne seje Odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo na pobudo poslanske skupine SDS o strategiji razvoja lokalne samouprave v Republiki Sloveniji, ki so jo prekinili novembra lani. V imenu Skupnosti občin Slovenije se je seje udeležil Darko Fras, župan občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah, ki je bil imenovan s strani SOS tudi v delovno skupino za pripravo Strategije razvoja lokalne samouprave v Republiki Sloveniji Ministrstva za javno upravo.

V razpravi so prevladovala kritična stališča tako do samega dokumenta, kot tudi do stanja na področju lokalne samouprave. Ponovno je bilo poudarjeno, da dokument ni usklajen s predstavniki občin in da je premalo ambiciozen. Darko Fras je povedal, da zgolj izhodišče, »da imamo dober sistem, ki ga je treba le malo kozmetično popraviti«, ni dovolj. Potreben je namreč temeljit razmislek, kako reformirati celotno javno upravo.

Poslanke in poslanci so Vladi predlagali, da pripravi novo strategijo, ki bo v skladu s celotnim kontekstom razvoja lokalne samouprave, predvsem pa sprejeta za daljše obdobje tj. dolgoročna. Nova strategija bi morala vključevati vzpostavitev pokrajin, ki mora imeti za posledico tudi drugo stopnjo, tj. ukinitev dvotirnosti, saj si je Slovenija zaradi svoje majhnosti ne more »privoščiti« in je predraga ter neučinkovita, potrebna je decentralizacija, zagotovitev sredstev in lokalna avtonomija, prenos nalog, nadzora,…

Skupnost občin Slovenije je s svojimi pisnimi pripombami in udeležbo na srečanjih delovne skupine in sejah vlade sodelovala pri pripravi strategije v prepričanju, da bo sprejet dokument, ki bo skupna strategija vseh vpletenih: občin, Vlade Republike Slovenije in Državnega zbora Republike Slovenije. Iz načina sprejemanja pa je še vedno očitno, da je to zgolj vladna strategija razvoja lokalne samouprave, ki kaže na nerazumevanje vloge, položaja in problematike občin. Odbor DZ je namreč brez sprejetja kakršnega koli sklepa sklenil pred časom začeto razpravo o strategiji razvoja lokalne samouprave.

Regionalna konferenca o participaciji v proračunskih procesih 1/2

Računsko sodišče je v sodelovanju z Državnim svetom 11. maja pripravilo mednarodni posvet na temo participacije pri pripravi proračunov. Sodelovanje občanov pri pripravi proračunov je šibko oziroma ga praktično ni. Kako spodbuditi interes ljudi za proračunsko problematiko? To ni le težava Slovenije, ampak je dejstvo po vsem svetu, zato so na posvet povabili številne regionalne akterje.

V dopoldanskem času so predstavniki mednarodnih inštitucij predstavili primere dobrih praks držav, ki so sistem participativne priprave proračunov uvedle na državnem nivoju (npr. Brazilija) in širši idejni okvir tega področja (npr. mednarodne smernice ipd.), v popoldanskem delu pa so se udeleženke in udeleženci lahko seznanili z nekaj primerov dobre prakse lokalnih skupnosti, kjer takšne postopke že izvajajo (npr. Ajdovščina v Sloveniji in Pazin na Hrvaškem).

Krajevne skupnosti in javna naročila 1/3

Skupnost občin Slovenije vabi k branju članka z naslovom »Krajevne skupnosti in javna naročila«, ki ga je za SOS pripravila strokovnjakinja na področju javnega naročanja, koncesij in javno zasebnega partnerstva. Namreč občine imate z uveljavitvijo ZJN-3 še dodaten izziv, saj ste zavezane izvajati postopke za oddajo javnih naročil za potrebe ožjih delov občine, kot jih določa zakon, ki ureja lokalno samouprav.

Celotni članek si lahko preberete TUKAJ

Osnutek Smernic za vključevanje občanov in drugih zainteresiranih skupin v procese odločanja v občini 1/4

Objavljamo Osnutek Smernic za vključevanje občanov in drugih zainteresiranih skupin v procese odločanja v občini, ki jih je pripravila delovna skupina, sestavljena iz predstavnikov Skupnosti občin Slovenije, Ministrstva za javno upravo in nevladnih organizacij.

Namen smernic je pripraviti orodje, ki bo občinam pomagalo pri izvajanju procesov vključevanja javnosti v sprejemanje odločitev v občini. Smernice pripravljamo z občinami in za občine, zato vas prosimo, da dokument pregledate in nam sporočite vaše mnenje o tem, kakšnim smernicam menite, da bi morali slediti pri vključevanju javnosti in ali vam bo orodje, ki smo ga pripravili pri tem v pomoč.

Veseli bomo vsake pripombe, pohvale, konstruktivne kritike, pobude in predlagane spremembe. Pripombe zbiramo do 31. maja na e-naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si.

ZAKONODAJNE AKTIVNOSTI SOS

Novi osnutek Uredbe o zelenem javnem naročanju 2/1

V drugi polovici prejšnjega leta je Skupnost občin Slovenije posredovala občinam članicam osnutek Uredbe o zelenem javnem naročanju, ki jo pripravlja Ministrstvo za javno upravo. Obveščamo vas, da smo prejeli novi osnutek Uredbe o zelenem javnem naročanju, ki zeleno javno naročanje določa kot obvezno za 20 skupin predmetov. Osnutek besedila najdete TUKAJ.

Vljudno vas naprošamo za vaše pripombe in stališča najkasneje do srede, 17.5.2017 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si.

Osnutek predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja 2/2

Skupnost občin Slovenije vas obvešča, da je bil dne 8.5.2017 posredovan v medresorsko usklajevanje osnutek predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (EVA: 2016-3130-0008). Osnutek predloga najdete TUKAJ.

Vljudno naprošamo za vaše odzive na pripravljen osnutek predloga najkasneje do ponedeljka, 22.5.2017 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si.

Uredba o pregledih, čiščenju in meritvah na malih kurilnih napravah 2/3

Obveščamo vas, da je v javno razpravo bila posredovana Uredba o pregledih, čiščenju in meritvah na malih kurilnih napravah.

Uredba zasleduje cilj zmanjšanja pritiskov na okolje z aktivnim nadzorom nad malimi kurilnimi napravami, kar bo pripomoglo tudi k doseganju zavezujočih ciljev, ki jih ima Republika Slovenija z vidika evropske zakonodaje na področjih podnebnih sprememb, kakovosti zraka in energetske učinkovitosti. Uredba o pregledih, čiščenju in meritvah na malih kurilnih napravah, določa vsebino, način, pogoje in pogostost izvajanja dimnikarskih storitev pregledov in čiščenja malih kurilnih naprav, dimovodnih in prezračevalnih naprav, meritev emisij dimnih plinov, in pregledovanja pomožnih naprav zaradi zagotavljanja kakovosti zraka, požarne varnosti, varstva zdravja in življenja ljudi in racionalne rabe goriv ter razmejitev izvajanja nadzora inšpekcij.

Osnutek uredbe naslavlja oskrbo malih kurilnih naprav s pripadajočimi napravami in prostori, ki so povezani z obratovanjem male kurilne naprave in opredeljuje posamezne dimnikarske storitve, pri čemer podrobneje opredeljuje postopke vezane na prve, redne, ponovne ter izredne preglede, čiščenje naprav ter prve, občasne, ponovne in izredne meritve emisij dimnih plinov v zrak.

Uredba lokalnih skupnosti neposredno ne naslavlja, razen v delu, ki se nanaša na kurilno sezono.

V kolikor bi želeli na uredbo podati vaše pripombe in predloge vas vabimo, da jih posredujete na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si, najkasneje do 25.5.2017.

Pravilnik o časovnih normativih za posamezne storitve in sklope dimnikarskih storitev in podrobnejši vsebini cenika ter višini potnih stroškov 2/4

 

Obveščamo vas, da je v javno razpravo bil posredovan Pravilnik o časovnih normativih za posamezne storitve in sklope dimnikarskih storitev in podrobnejši vsebini cenika ter višini potnih stroškov. (Priloga 1, Priloga 2)

Pravilnik določa časovne normative za posamezne storitve in sklope dimnikarskih storitev v skladu z zakonom, ki ureja dimnikarske storitve in podrobnejšo vsebino cenika ter višino potnih stroškov. Časovni normativ za posamezne dimnikarske storitve, ki se ne izvajajo redno ali ki se izvajajo na zahtevo uporabnika ali nadzornega organa niso določeni in se uporabniku dimnikarskih storitev lahko obračuna le dejanski čas izvajanja storitve pri uporabniku dimnikarskih storitev in morebiten strošek materiala, ki je bil potreben za izvedbo dimnikarske storitve. Dimnikar zaračuna znesek za opravljene dimnikarske storitve uporabniku dimnikarskih storitev tako, da zmnoži ceno izvajanja dimnikarskih storitev na časovno enoto in normativno število časovnih enot dela dimnikarskih storitev, izraženo v minutah. Znesek vključuje tudi potne stroške, kadar je uporabnik dimnikarskih storitev od sedeža dimnikarske družbe oddaljen 25 kilometrov ali manj. Cena dimnikarskih storitev na časovno enoto mora biti enaka za vse uporabnike dimnikarskih storitev.

Pravilnik se sicer neposredno ne nanaša na pristojnosti lokalnih skupnosti.

V kolikor bi želeli na uredbo podati vaše pripombe in predloge vas vabimo, da jih posredujete na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si, najkasneje do 25.5.2017.

Predlog Zakona o evidentiranju dejanske rabe zemljišč javne železniške in javne cestne infrastrukture 2/5

S strani Ministrstva za infrastrukturo smo v obravnavo prejeli predlog Zakona o evidentiranju dejanske rabe zemljišč javne železniške in javne cestne infrastrukture.

Predlog zakona je pripravljen v sklopu nove sistemske ureditve obdavčitve nepremičnin.

 

Besedilo zakona si lahko preberete na tukaj.

 

Vaše predloge in pripombe posredujte na naslov miha.mohor@skupnostobcin.si najkasneje do četrtka 25 maja 2017.

POVPRAŠEVANJA SOS

Program za vodenje obračuna potnih stroškov 3/1

S strani občine članice smo prejeli prošnjo za povpraševanje med občinami članicami SOS glede uporabe programa za vodenje obračuna potnih stroškov. Občino članico je zanimalo kateri program uporabljate druge občine za vodenje in obračun potnih stroškov po potnih nalogih (priprava in izpis potnega naloga, obračun dnevnic, kilometrine in drugih stroškov na službeni poti …). Odgovore, ki smo jih zbirali do 8.5.2017 lahko najdete s klikom tukaj

DOGODKI SOS

16.5. - 17.5. / 1. kongres slovenskih občin 4/1

Dovolite, da vas spomnimo, da se izteka rok za prijavo na 1. kongres slovenskih občin. Vabimo vas, da se pridružite vsem tistim, ki so se že odločili, da skupaj premislimo o vlogi in položaju slovenskih občin.

Prvi dan bo veliko priložnosti za odprt dialog in izmenjavo stališč. O lokalni problematiki bomo spregovorili s predsednikom Republike Slovenije Borutom Pahorjem, častnim pokroviteljem kongresa. V strokovnem delu bomo izpostavili pomen lokalne ravni v slovenski socialni organizaciji, lokalno politično vodenje ter upravljanje kriznih situacij na občinski ravni. Obetajo se kritični pogledi in prodorno razmišljanje o tem, zakaj so občine ključne in v kolikšni meri so slovenski župani nosilci razvoja.

Ne zamudite popoldanskega pogovora na temo Župani med tnalom in nakovalom – kako uravnotežiti zahteve države in pričakovanja občanov? Rezultati raziskave o tem, kako vlogo in položaj slovenskih občin ocenjujejo županje in župani, bodo iztočnica za razpravo in izmenjavo mnenj.

Drugi dan bo pravi strokovni presežek. Več kot dvajset predavateljev in gostov okroglih miz bo predstavilo aktualno pravno, finančno in razvojno problematiko ter izpostavilo, s kakšnimi težavami se srečujejo v občinah in kako jih rešujejo. Na tematskih okroglih mizah bo veliko priložnosti za vprašanja, izmenjavo znanja in izkušenj ter soočenje mnenj in stališč.

Kongres je tudi priložnost za druženje in pogovor v sproščenem okolju. V družabni večer nas bodo ob zdravici s kozarcem županovega vina popeljali nežni zvoki citer v rokah izvrstne citrarke Jasmine Levičar in graciozni glas energične vokalistke Mateje Bobek. Po slavnostni večerji bodo za dobro energijo in izvrstno glasbeno izkušnjo poskrbeli fantje iz skupine Šani Šeni.

Prijave pošljite preko e-prijavnice do petka, 12. maja 2017. Podrobnejše informacije o programu, kotizaciji ter možnosti nastanitve so objavljene na spletni strani kongresa.

V Podčetrtku vas prijazno pričakujemo 16. in 17. maja

23.5. / Zaključna konferenca projekta CAPE AB 4/2

Skupnost občin Slovenije in projektni partnerji v projektu CAPE AB vas vabimo, da se nam priključite na zaključni konferenci projekta, ki bo potekala pod naslovom Vloga občin v skupni Evropi. Konferenca bo potekala 23.5.2017 v Zehneraus, Hauptplatz 10, Bad Radkersburg (avstrijska Radgona) od 9.30 ure dalje. Program konference

Na konferenci bomo spregovorili o rezultatih projekta in pridobljenih izkušnjah, o evropskih in medregionalnih sodelovanjih, o vlogi kulture in civilne družbe pri vzpostavitvi sodelovanj, predstavili bomo primere občinskih dobrih praks in izobrazbene smeri Višje strokovne šole Joanneum na področju Vodenja projektov in javne uprave. V sklopu konference boste imeli možnost navezati tesnejše stike z avstrijskimi gostitelji  in občinami ter predstavniki sedmih partnerskih držav.

Konferenca bo potekala v angleškem in nemškem jeziku, simultano prevajanje iz in v oba jezika je zagotovljeno.

DOGODKI DRUGIH

16.5. / Delavnica o javno-zasebnem partnerstvu 5/1

Inštitut za javno-zasebno partnerstvo v sodelovanju s Predstavništvom Evropske Komisije v Sloveniji organizira brezplačno delavnico z namenom večanja prepoznavnosti javno-zasebnih partnerstev.

Dogodek:

 • Dinamična javno-zasebna partnerstva: 16. maj 2017, Hotel Primus (Pot v Toplice 9, Ptuj)

Več informacij  je na  spletni strani Predstavništva Evropske komisije v Sloveniji, in na spletni strani Inštituta za javno-zasebno partnerstvo, kjer se tudi zbirajo prijave.

Vsi, ki imate bodisi konkreten projekt ali idejo za projekt bodisi zanimivo vprašanje, vezano na področje javno-zasebnih partnerstev, in bi želeli v razpravi s predavatelji ter udeleženci preveriti svoja izhodišča, dvome ali ideje, to lahko sporočite po elektronski pošti na info@pppforum.si. Ideje bodo vključene v program in obravnavane v okviru delavnice.

16.5./ 1. srečanje projektov Evropa za državljane v Sloveniji 5/2

Kontaktna točka programa Evropa za državljane vabi na DELI dogodek »Državljani za Evropo« – 1. srečanje projektov Evropa za državljane v Sloveniji.

Vodeni pogovor bo potekal v torek, 16. maja 2017, v Narodnem muzeju Slovenije (Metelkova, Maistrova 1, Ljubljana), od 10.00 do 12.00 ure.

Na dogodku se bodo prvič srečale vse organizacije iz Slovenije, ki so sodelovale v programu Evropa za državljane od leta 2014 naprej. V neformalnem okolju si boste izmenjali znanje, ideje, izkušnje in krepili medsebojno povezovanje. Predstavili bodo statistiko sodelovanja in uspešnosti prijav slovenskih organizacij. Predvsem pa bi želeli, da svoje izkušnje delite in s tem bogatite sebe in druge.

Prijave na dogodek sprejemajo do 11.5.2017.

Vljudno vabljeni!

16.5. - 13.6. / Delavnice: Skupnostno upravljanje z življenjskimi viri v lokalni skupnosti 5/3

Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj, Focus, društvo za sonaraven razvoj in Pravno-informacijski center nevladnih organizacij vas vabijo na delavnice Dovolj za vse – Skupnostno upravljanje z življenjskimi viri v lokalni skupnosti, ki bodo potekale na naslednjih lokacijah:

 • Maribor, Tkalka: 16. maj, od 9. do 13. ure (vabilo)
 • Koper, Središče Rotunda: 23. maj, od 9. do 13. ure (vabilo)
 • Kranj, Center za trajnostni razvoj podeželja Kranj: 30. maj, od 9. do 13. ure (vabilo)
 • Zagorje ob Savi, Punkt – Laboratorij za kreativne industrije: 6. junij, od 9. do 13. ure (vabilo)
 • Postojna, Mladinski center Postojna: 8. junij, od 9. do 13. ure (vabilo)
 • Novo mesto, Razvojno izobraževalni center Novo mesto: 13. junij, od 9. do 13. ure (vabilo)

Delavnica je namenjena predstavnikom občin, podjetij, zadrug, nevladnih organizacij in civilnih iniciativ, regionalnih razvojnih agencij, regionalnih energetskih agencij, interesnih in strokovnih združenj ter ostalim zainteresiranim za skupnostne projekte v lokalni skupnosti.

Udeležba na delavnici je brezplačna. Obvezne prijave sprejemajo na prijavnicah.

Več informacij najdete na tej povezavi.

18.5. / Forum o gospodarski prihodnosti Podravja in okolice 5/4

V četrtek, 18. maja 2017, med 17.00 in 20.10 bo v Viteški dvorani gradu Slovenska Bistrica. potekalo popoldansko regijsko srečanje Podravski forum, kjer se bo govorilo predvsem o gospodarski prihodnosti Podravja in okolice, ter o tem, kje se skrivajo priložnosti za razvoj.

Iz programa srečanja:

 • Na forumu bomo razpravljali o manjših in večjih lokalnih podjetij, ter o njihovem vplivu na razvoj regije.
 • Predstavili bomo tri uspešne podjetniške zgodbe.
 • Govorili bomo o tem, kako do ugodnega financiranja za mala in srednja podjetja.
 • Udeležba na sejmu mora prinesti merljiv poslovni učinek. Predstavili bomo, kako to doseči.
 • Beseda bo tekla o tem, kako izkoristiti stečaj za poslovno priložnost in kje se skrivajo priložnosti na javnih dražbah.
 • V sklepnem delu dogodka pa bomo govorili tudi o predvideni naložbi družbe Magna v Hočah, o izkušnjah, pridobljenih v pripravah na naložbo, in o tem, kako jih uporabiti v podobnih primerih v prihodnje.

Udeležba na forumu je brezplačna!

20.5.-21.5. /Pozivna dirka starodobnih dirkalnih motociklov Slovenija Classic TT 2017 5/5

Sekcija Avto moto šport Društva starih vozil Središče ob Dravi bo v sodelovanju z Avto moto zvezo Slovenije (AMZS) in Občino Središče ob Dravi, 20. in 21. 5. 2017, organizirala 2. mednarodno pozivno dirko starodobnih dirkalnih motociklov, Slovenija Classic TT 2017. Gre za edino tovrstno licencirano moto dirko v Sloveniji, ki poteka delno po državni cesti ter po ulicah Središča ob Dravi. Udeležba je mednarodna, tekmovalci pa so licencirani dirkači, ki prihajajo iz evropskih motociklističnih prvenstev. Prireditev bo letos potekala že četrtič ter privabi številne ljubitelje motociklizma.

V soboto, 20. 5. 2017 – treningi od 16. do 18. ure

V nedeljo, 21. 5.2017 – treningi in dirke od 11. do 17. ure

Vabilo se nahaja TUKAJ.

6.6. - 7.6. / Konferenca Povezani gradimo skupnost 5/7

Združenje izobraževalnih in svetovalnih središč Slovenije organizira konferenco Povezani gradimo skupnost , ki jo v sodelovanju z MIZŠ pripravljajo 6. in 7. junija 2017 v Rimskih Termah.

Na konferenci želijo z izobraževalci odraslih, predstavniki ranljivih ciljnih skupin, ministrstvi ter strokovnimi inštitucijami razpravljati o nadaljnjem razvoju izobraževanja, namenjenega socialnemu vključevanju ranljivih ciljnih skupin brezposelnih, migrantov in priseljencev, mlajših odraslih, starejših ter odraslih s posebnimi potrebami.

Udeležba je brezplačna.

Osnovno informacijo o konferenci najdete tukaj.

9.6. / Posvet z naslovom: Poplave v Sloveniji – kako naprej 5/8

Ministrstvo za okolje in prostor v sodelovanju z Upravo RS za zaščito in reševanje v okviru Bogatajevih dnevov zaščite in reševanja organizira Posvet z naslovom: “Poplave v Sloveniji – kako naprej?”

Udeležba na posvetu je brezplačna.

Program posveta in vabilo  se nahaja tukaj.

PROGRAM (Petek, 9. junij 2017)
09:30–10:00 Prihod udeležencev
10:00–10:10 Uvodni pozdrav in nagovor
Ministrica Irena Majcen (Ministrstvo za okolje in prostor)
10:10–10:20 Obvladovanje poplavne ogroženosti v Sloveniji – včeraj, danes, jutri
mag. Štravs Luka (Ministrstvo za okolje in prostor)
10:20–10:40 Vrednotenje koristi protipoplavnih ukrepov
Špela Petelin (Ministrstvo za okolje in prostor)
10:40–11:00 Portal eVode, vodni kataster in Atlas voda – brezplačen dostop do vseh podatkov s področja upravljanja z vodami
Tomaž Grilj (Ministrstvo za okolje in prostor), Primož Kogovšek (Agencija RS za okolje)
11:00–11:20 Skupni slovensko-hrvaški protipoplavni projekt FRISCO1
Barbara Potočnik, Maja Jelen (Ministrstvo za okolje in prostor)
11:20–11:40 Skupni slovensko-avstrijski protipoplavni projekt goMURra in pomen vzdrževalnih vodnogospodarskih del na porečju Mure
Anton Kustec (Direkcija RS za vode)

11:40–12:00 Razprava z udeleženci

12:00–13:00 Odmor s kavo in prigrizkom

13:00–13:30 Napovedovanje poplav v Sloveniji
dr. Sašo Petan (Agencija RS za okolje)
13:30–14:00 Priprava poplavnih kart v Sloveniji z vidika stroke – smo se kaj naučili?
mag. Rok Fazarinc (IZVO-R d.o.o.)
14:00–14:30 Visokovodni nasipi ob reki Dravi v Dogošah in Dupleku – od ideje do izvedbe v 20 letih
mag. Smiljan Juvan (VGB Maribor d.o.o.)
14:30–15:00 Protipoplavni ukrepi na porečju Savinje
Branko Skutnik (Hidrosvet d.o.o.)
15:00–16:00 Razprava z udeleženci

 

9.6. - 10.6. / Predstavitve zmagovalnih projektov glasovanja “EU projekt, moj projekt” 5/9

Postopek glasovanja “EU projekt, moj projekt” je zaključen. V 42 dneh je bilo oddanih več kot 63.000 glasov za zelo raznolike projekte, ki so bili v posameznih regijah podprti s sredstvi Evropskega socialnega sklada, Evropskega sklada za regionalni razvoj ali Kohezijskega sklada. Izbranih je bilo dvanajst projektov, ki se bodo predstavili na

dnevih odprtih vrat EU projektov z naslovom EU projekt, moj projekt,

ki bodo 9. in 10. junija 2017 v vsaki izmed dvanajstih slovenskih statističnih regiji.

Zmagovalne projekte lahko preverite na tej povezavi, izberete vam najbolj všečen in se udeležite predstavitve le tega.

Podrobnosti o programih in dogodkih bodo objavljene na www.eu-skladi.si.

Vsem izbranim projektom iskreno čestitamo!

16.6. - 25.6. / Sodobne oblike participativnega načrtovanja prostora 5/10

Objavljamo prejeto napoved online brezplačnega usposabljanja, ki ga organizira Doba fakulteta in bi utegnil zanimati članice SOS. V sodobnem svetu je sodelovanje posameznikov in skupnosti v procesih odločanja običajna stvar, na katero moramo biti pripravljeni. To velja tudi za odnos med lokalnimi skupnostmi in predstavniki občin.

V desetih dneh spoznajte ključne oblike participacije v urejanju prostora in metode vključevanja javnosti

Ljudje danes pričakujejo pojasnila in želijo soodločati o skupnih zadevah. Preden pridemo do skrajne točke – protesta, je iskanje rešitev lažje, še posebej, če poznamo sodobne oblike participativnega načrtovanja prostora.

Če nismo izbrali prave oblike procesa participacije se nam lahko zgodi, da bo nekaj glasnih posameznikov pustilo vtis, da je cela soseska močno prepričana v določeno rešitev, četudi je večina rešitvi pravzaprav naklonjena.

Udeleženci boste po končanem modulu

1. Razumeli, v katerih primerih je skupnost smiselno povabiti k sodelovanju in v katerih ne.
2. Poznali ključne oblike participacije v urejanju prostora.
3. Poznali najpogostejše metode vključevanja javnosti v urejanje prostora.
4. Poznali bistvena pravila organizacije javne razprave.

Modul poteka v okviru 9. mednarodne virtualne poletne šole in je uvod v nov magistrski program Menedžment pametnih mest, ki ponuja celosten pogled na koncept pametnih mest.

Kdaj
16. junij do 25. junij 2017

Način izvedbe:
samo Online (brez odsotnosti od doma in iz delovnega mesta)

Kotizacija in prijava
Udeležba na modulu je brezplačna, a je število mest omejeno. Prosimo vas, da se na modul prijavite čimprej.

Izvajalec modula
dr. Aidan Cerar je med drugim vodil tudi proces vključevanja javnosti v oblikovanju celostnih prometnih strategij večih slovenskih občin. Sedaj se ukvarja s številnimi projekti urbanega razvoja in predava na slovenskih in tujih univerzah.

Zagotovite si svojo prosto mesto in se prijavite še danes >

 

 

VLADA RS

134. redna seja 6/1

Evropska kartica ugodnosti za invalide

Vlada je sprejela predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izenačevanju možnosti invalidov (ZIMI). Kartico ugodnosti za invalide bodo namreč izdajale upravne enote, zato je zaradi določitev postopka potrebna sprememba zakona. Cilj zakona je za invalide ustvarjati enake možnosti na vseh področjih življenja, posebej pa  olajšati mobilnosti invalidov znotraj Evropske Unije. (Vir: Vlada RS, ab)

Poročilo o gospodarskem razvoju

Slovenija po poslabšanju v krizi zadnja leta napreduje na področju gospodarskega razvoja in blaginje prebivalstva, manjši so tudi pritiski na okolje, v Poročilu o razvoju ugotavlja Urad RS za makroekonomske analize in razvoj. Po gospodarski krizi se od leta 2014 gospodarska slika izboljšuje, obnovilo se je dohitevanje gospodarsko razvitejših držav. BDP se je leta 2016 povečal tretje leto zapored in se že zelo približal predkrizni ravni. Ob tem pa rast produktivnosti, ki zlasti ob demografskih spremembah postaja ključna za nadaljnje dohitevanje razvitejših držav, ostala precej pod povprečjem predkriznega obdobja.

Uredba o hišnem redu azilnega doma

Vlada je izdala Uredbo o hišnem redu azilnega doma, ki jo objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. S hišnim redom se določa organizacija bivanja oseb, ki so nastanjene v azilnem domu in njegovih izpostavah. Hišni red velja tudi za obiskovalce. Z uveljavitvijo Uredbe o hišnem redu azilnega doma se bo prenehal uporabljati Pravilnik o hišnem redu Azilnega doma. (Vir: Vlada RS, ab)

Uredba o načinu izvedbe preselitve oseb, ki so v RS sprejete na podlagi kvote in delitve bremen med državami članicami EU

Ker je aprila 2016 začel veljati nov Zakon o mednarodni zaščiti, je treba tudi podzakonske akte uskladiti z novim zakonom in jih ponovno sprejeti. Med temi je tudi Uredba o načinu izvedbe preselitve oseb, ki so v Republiko Slovenijo sprejete na podlagi kvote in delitve bremen med državami članicami Evropske unije. Uredba podrobneje ureja način izvedbe preselitve oseb v Slovenijo na podlagi kvote. Med drugim določa, kje se vloži prošnja za mednarodno zaščito, posredovanje informacij o Sloveniji, kulturnih značilnostih in navadah pred prihodom v Slovenijo, določa način prihoda v Slovenijo in pomoč pri integraciji. (Vir: Vlada RS, ab)

Poseben program javnih del namenjen izvajanju pomoči pri nemoteni oskrbi in nastanitvi prosilcev za mednarodno zaščito

Vlada je sprejela sklep, s katerim nalaga Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, da za Urad Vlade Republike Slovenije za oskrbo in integracijo migrantov do 31. 5. 2017 pripravi poseben program javnih del, ki bo namenjen izvajanju pomoči pri nemoteni oskrbi in nastanitvi prosilcev za mednarodno zaščito ter pomoči pri vključevanju oseb s priznano mednarodno zaščito v okolje. (Vir: Vlada RS, ab)

Poročilo o izdatkih in predlogi ukrepov na področju kulture in civilne družbe

Vlada se je danes seznanila s poročilom o pregledu izdatkov s predlogi možnih ukrepov na področju kulture in civilne družbe. Ključne potrebne spremembe so po mnenju delovne skupine uveljavljanje meril kakovosti, določanje meril odgovornosti in posledično meril za financiranje javnih zavodov ter uveljavitev bolj fleksibilnega sistema delovnih razmerij zaposlenih v javnih zavodih s področja kulture. (Vir: Vlada RS, ab)

Ocena škode na kmetijskih pridelkih zaradi posledic mraza aprila letos

Vlada se je seznanila z informacijo o izdelavi predhodne ocene škode na kmetijskih pridelkih zaradi posledic mraza, ki je 21. in 22. aprila letos prizadel več območij Slovenije.

Pri izdelavi predhodne ocene škode bodo upoštevani podatki o prizadetih območjih in poškodovanosti kmetijskih kultur, predvsem v večletnih nasadih, ki so jih ugotovili Javna služba kmetijskega svetovanja pri Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije,… Neposrednega ocenjevanja škode pri posameznih oškodovancih ne bo. (Vir: Vlada RS, ab)

Odlok o ustanovitvi in nalogah Službe Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko

Vlada je izdala Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi in nalogah Službe Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko in ga bo objavila v Uradnem listu RS. Z namenom vzpostavitve centralnega subjekta na ravni državne uprave za strokovno podporo pri vladnih strateških razvojnih projektih je bila ustanovljena Vladna projektna pisarna, na katero so se prenesle naloge s področja strateških razvojnih projektov, opredeljene v Odloku o ustanovitvi in nalogah SVRK, zato  je vlada izdala spremembo Odloka o ustanovitvi in nalogah SVRK, ki se nanaša na črtanje nalog SVRK v zvezi s koordiniranjem, nadziranjem in spremljanjem izvajanja strateških in medresorskih projektov in s tem omejitev navedenih nalog ter svetovanj zgolj na področji evropske kohezijske politike in razvoja. (Vir: Vlada RS, ab)

Medresorska delovna skupina za reševanje prostorske problematike Romov 

Vlada je sprejela Sklep o ustanovitvi Medresorske delovne skupine za reševanje prostorske problematike Romov. Medresorska delovna skupina bo zadolžena za pregled trenutnega stanja prostorske problematike po posameznih romskih naseljih ter pripravo predlogov za njihovo reševanje. V medresorsko delovno skupino so vključeni predstavniki , predstavniki Generalnega sekretariata Vlade RS in Urada Vlade RS za narodnosti, pri delu skupine pa bodo sodelovali tudi predstavniki Zveze Romov Slovenije, Sveta romske skupnosti RS, Komisije Vlade RS za zaščito Romske skupnosti, Skupnosti občin Slovenije in Združenja mestnih občin Slovenije. Po potrebi bodo v delovno skupino naknadno vključeni tudi predstavniki drugih ministrstev. (Vir: Vlada RS, ab)

Medresorska delovna skupina za pripravo sprememb in dopolnitev Zakona o romski skupnosti v Republiki Sloveniji

Vlada je s sklepom ustanovila Medresorsko delovno skupino za pripravo sprememb in dopolnitev Zakona o romski skupnosti v Republiki Sloveniji. Naloga medresorske delovne skupine je priprava predloga sprememb in dopolnitev Zakona o romski skupnosti v Republiki Sloveniji. (Vir: Vlada RS, ab)

Medresorska delovna skupina za uskladitev zakonodaje z zapisom pravice do pitne vode v Ustavo RS

Vlada je sprejela Sklep o ustanovitvi Medresorske delovne skupine za uskladitev zakonodaje z zapisom pravice do pitne vode v Ustavo RS. V Uradnem listu RS je bil 30. 11. 2016 objavljen Ustavni zakon o dopolnitvi III. poglavja, s katerim je bila v ustavo vpisana pravica do pitne vode (70.a člen). Skladno z ustavnim zakonom je treba zakone, ki urejajo vsebine iz novega 70.a člena, uskladiti v osemnajstih mesecih po njegovi uveljavitvi. (Vir: Vlada RS, ab)

AKTUALNI RAZPISI

Obvestilo o predlogu projekta za sofinanciranje brezžičnih omrežij – WiFi4EU 7/2

S strani Ministrstva za javno upravo smo prejeli obvestilo, da je Evropska komisija predstavila novo pobudo WiFi4EU, s katero namerava spodbuditi vzpostavitev brezžičnih omrežij, ki bodo državljanom omogočala brezplačne internetne povezave Wi-Fi v središčih javnega življenja, kot so na primer javne stavbe, zdravstveni zavodi, parki, trgi in njihova okolica.

Ustrezno zakonodajo se na evropskem nivoju v postopku sprejemanja, vendar si Evropska komisija prizadeva, da bo končni sporazum dosežen čim prej, da bi bila lahko prva finančna sredstva v obliki bonov na voljo že pred poletjem 2017.

Evropska komisija bo objavila javni razpis, s katerim bo izbrala upravičence, ki jim bo sofinancirala namestitev lokalnih brezžičnih dostopnih točk, prejemnik sredstev pa bo moral zagotoviti hiter dostop do interneta in financirati operativne stroške po namestitvi povezave. Upravičenci bodo organi javnega sektorja, kot so npr. občine, knjižnice, bolnišnice. Da se prepreči škodljiv učinek na konkurenco ali zasebne naložbe, bodo upravičeni samo projekti, s katerimi se ne bodo podvajale obstoječe zasebne ali javne internetne povezave.

Glede na to, da je možno, da bo izbirni kriterij za sofinanciranje lahko le čas prispetja vloge, MJU predlaga, da v primeru interesa občine pravočasno pričnete s pripravijo projektov oz. vlog za dodelitev sredstev.

Več podrobnosti lahko najdete na: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/wifi4eu-free-wi-fi-europeans. Za dodatne informacije se lahko obrnete na Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za informacijsko družbo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana (e-mail: ales.krevsel@gov.si).

Možnosti za financiranje projektov ZIR 7/3

S strani Uprave RS za zaščito in reševanje smo prejeli obvestilo o možnostih za financiranje projektov zaščite in reševanje iz evropskih sredstev. Projekti iz tematike zaščite in reševanja se lahko prijavijo na razpise v sklopu dveh tematskih ciljev, in sicer izboljšanje institucionalne zmogljivosti in na varstvo okolja.

URSZR in SVRK predlagata, da se za financiranje projektov iz področja zaščite, reševanja in pomoči uporabijo viri iz Evropskega teritorialnega sodelovanja (tabela spodaj),  razpise Generalnega direktorata Evropske komisije za humanitarno pomoč in civilno zaščito, ki jih najdete na tej povezavi ter razpise v okviru Norveškega in EGP finančnega mehanizma, ki se nahaja na tej povezavi.  

PROGRAM OBJAVA RAZPISA:
Čezmejno sodelovanje Slovenije in Avstrije

(INTERREG SI-AT)

http://84.39.218.252/si2/
Transnacionalno sodelovanje držav z Alpskim lokom

(INTERREG ALPINE SPACE)

http://www.alpine-space.eu/
Transnacionalno sodelovanje držav ob reki Donavi

(INTERREG DANUBE)

http://www.interreg-danube.eu/
Transnacionalno sodelovanje držav ob Jadransko-jonskem

morju (INTERREG ADRION)

http://www.adrioninterreg.eu/
Transnacionalno sodelovanje držav ob

Sredozemskem morju (INTERREG ADRION)

http://www.interregcentral.eu/Content.Node/home.html

RAZPIS EU - Poziv za oddajo predlogov nevladnih organizacij »Roma Civil Monitor« 7/5

Obveščamo vas, da je na spletni strani www.romacivilmonitor.eu objavljen poziv za oddajo predlogov nevladnih organizacij za sodelovanje v projektu, ki se nanaša na krepitev sposobnosti civilne družbe in spremljanje uresničevanja nacionalnih ukrepov in aktivnosti za vključevanje Romov v družbo.

Rok za prijavo je 19. maj 2017.

Vse informacije o pozivu, pogojih za prijavo in ostalem so dostopne na spletni strani www.romacivilmonitor.eu.

Spodbujanje razvoja gospodarstva v občini Žalec 7/6

Obveščamo vas, da je objavljen javni razpis za dodeljevanje pomoči za spodbujanje razvoja malega gospodarstva v občini Žalec za leti 2017 in 2018 (spletna stran). Namen razpisa je spodbujanje razvoja malega gospodarstva s ciljem uresničevanja sprejete Strategije Občine Žalec za obdobje 2014 – 2020.

Skupna višina razpisanih nepovratnih sredstev za leto 2017 je 60.000 EUR.

Rok:  1.6.2017 (drugi rok).

Več informacij najdete tukaj.

Drugi javni razpis za dejavnosti sodelovanja lokalnih akcijskih skupin 7/7

V Uradnem listu je bil dne, 28. 4. 2017 objavljen 2. javni razpis iz naslova podukrepa 19.3 Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine, za leto 2017. Javni razpis je namenjen sofinanciranju stroškov lokalnih akcijskih skupin (v nadaljevanju LAS), ki nastanejo pri izvajanju operacij sodelovanja.

Za operacije sodelovanja LAS je razpisanih 1,5 mio EUR nepovratnih sredstev. Vnos prijavnega obrazca v elektronski sistem in vložitev vloge na javni razpis poteka od 22. 5. 2017 do vključno 31. 7. 2017 do 24 ure.

Javni razpis za dodeljevanje ugodnih posojil občinam v letu 2017 7/8

Javni sklad Republike Slovenije za regionalni razvoj in razvoj podeželja, vabi vse vlagateljice, da na podlagi objavljenega Javnega razpisa za dodeljevanje ugodnih posojil občinam – CS 2016 (Ur.l. RS, št. 18 z dne 14. 4. 2017) oddajo vlogo za pridobitev ugodnega posojila, namenjenega financiranju projektov občinske in regionalne javne infrastrukture. Upravičeni stroški so nakup zemljišč, gradnja in rekonstrukcija ter v okviru tega tudi gradbeni nadzor, nakup objektov ter opreme (rabljena oprema ne sme biti starejša od 5 let), stroški priprave investicijskih študij in projektov, če so sestavni del prijavljenega projekta in lahko nastanejo od vključno 1. 1. 2016 dalje. Višina razpoložljivih posojil je 6.000.000,00 EUR. Rok za prijavo je do porabe razpoložljivih sredstev, najdlje pa do 12. 9. 2017. Razpisna dokumentacija je dosegljiva s klikom tukaj.  

Interreg za območje alp 7/9

Obveščamo vas, da je tretji razpis programa Interreg Območje Alp odprt in dosegljiv s klikom tukaj. Razpisanih je okvirno 27 mio. € ERDF sredstev, Izbirni postopek je dvostopenjski;

Razpis je odprt je za vse štiri prioritetne osi:

Prioriteta 1: Inovativna družba
– Izboljšanje okvirnih pogojev za inovativnost
– Krepitev zmogljivosti na področju storitev splošnega pomena

Prioriteta 2: Nizkoogljična družba
– Vzpostavitev transnacionalnih in integralnih nizko-ogljičnih politik in ukrepov
– Povečanje možnosti za nizko-ogljično mobilnost in transport

Prioriteta 3: Življenjski prostor

– Trajnostna raba naravne in kulturne dediščine
– Varovanje, razvoj in ekološka povezanost alpskih ekosistemov

Prioriteta 4: Dobro upravljanje
– Povečanje transnacionalnega upravljanja na več ravneh

Države, ki lahko sodelujejo so: Slovenija, Avstrija, Lihtenštajn, Švica, ter posamezna območja Francije, Nemčije in Italije. Rok za oddajo prijavnice na prvi stopnji pa je 28. 6. 2017.

Razvojno-spodbujevalni program SID banke za financiranje občin 7/10

Obveščamo vas, da je na voljo specializiran program »Razvojno-spodbujevalni program SID banke za financiranje občin«, kjer so na podlagi namenskih virov Evropske investicije banke (EIB) in Razvojne banke Sveta Evrope (CEB) občinam na voljo ugodna, do 20-letna sredstva. Več informacij dobite tukaj.

Za več informacij se lahko obrnete tudi na SID Banko, oddelek za podjetja  na tel. 01 2007 480. Rok za oddajo vlog je do 31. 10. 2020 oz. do porabe sredstev programa.

Javni pozivi Eko sklada za podporo občinam pri gradnji stavb in nakupu okolju prijaznejših avtobusov 7/11

Eko sklad je v Uradnem listu RS in na spletni strani objavil nove javne pozive. Občine, ki so sprejele Odlok o načrtu za kakovost zraka, bodo imele znova možnost pridobiti nepovratne finančne spodbude za nakup vozil za javni potniški promet. Vsem občinam bodo za gradnjo skoraj nič-energijskih vrtcev, šol, knjižnic in drugih stavb splošnega družbenega pomena poleg nepovratnih finančnih spodbud z novim javnim pozivom na voljo tudi še ugodnejši krediti kot doslej. Tretji javni poziv bo nudil nepovratne finančne spodbude za naložbe v energetsko prenovo stavb v lasti RS in v upravljanju Ministrstva za obrambo. Skupaj bo tako za nove naložbe v učinkovito rabo energije na voljo 2,3 milijona EUR nepovratnih finančnih spodbud in 10 milijonov EUR sredstev v obliki ugodnih kreditov. Javni pozivi bodo odprti do porabe sredstev oziroma do objave zaključka v uradnem listu.

Informacije o javnih pozivih so na voljo na brezplačni telefonski številki – 01 241 48 20, vsak ponedeljek, sredo in petek med 13.00 in 14.30 ter po elektronski pošti na naslovu ekosklad@ekosklad.si.

Občina išče partnerja 7/12

 • Švedska občina Skellefteå išče partnerja za prijavo skupnega projekta na razpis ERASMUS+ KA2 VET- s ciljem podpirat razvoj človeških virov in premostitev potreb in kompetenc v vključujočem trgu dela.
 • Občina Ivanovo iz Bolgarije išče partnerja za prijavo skupnega projekta na razpis »Transnational and Danube partneships for Employment and Growth«. V okviru projektnega predloga želijo sodelovati na področju ranljivih skupin (ljudje potrebni osnovne oskrbe, prizadeti in delovno nesposobni).
 • Turško mesto Gaziantep (6 največje turško mesto) išče partnerja za skupno prijavo na projekt ERASMUS sports. V projektnem predlogu želijo sodelovati na področju tradicionalnega športa (organizacija izmenjave športnikov, tekmovanja, delavnice in predavanja)
 • Bolgarska občina Dalgopol išče slovensko občino za prijavo skupnega projekta s področja socialne izključenosti in ranljivih skupin. Želijo si prijaviti projekt v znesku do 100.000€ na razpis v okviru operativnega programa razvoja človeških virov 2014-2020.
 • Regija Andaluzija (Španija) išče partnerje za prijavo skupnega projekta na razpis ERAZMUS – KA2 – strateško partnerstvo, ki vi se osredotočil na področje inovativnega učenja.

V kolikor bi želeli imeti več podatkov oziroma kontakte oseb, ki iščejo partnerja pišite na miha.mohor@skupnostobcin.si  ali pokličite na telefon 02 234 15 02.

NOVICE DRUGIH

Spomladanska akcija cepljenja lisic proti steklini 8/1

Obveščamo vas, da se bo 10. maja 2017 pričela spomladanska akcija cepljenja lisic proti steklini. Akcija bo trajala predvidoma do konca junija 2017.

Polaganje vab se bo izvajalo v 50 km pasu ob meji s Hrvaško (območje cepljenja),  z višine 300 m, s pomočjo posebej prirejenih letal iz naslednjih letališč: Letališče Jožeta Pučnika – Ljubljana, Portorož, Murska Sobota in Novo mesto; po potrebi bodo vključena tudi letališča v Slovenj Gradcu, Celju in Divači.
Več informacij najdete na naslednjih povezavah: o boleznio akciji cepljenja lisic proti steklinizgibanke in plakat,…

 

Prva naprava v Sloveniji za točenje ekoloških čistil s povratno embalažo 8/2

9. maja je na Vrhniki pod okriljem vrhniške komunale in podjetja NMC Logatec, potekala otovoritev naprave za točenje ekoloških čistil s povratno embalažo. Točilna naprava se nahaja v trgovini Depo na Vrhniki in je prva tovrstna naprava v Sloveniji. Kupci si lahko v povratno embalažo natočijo osem različnih, ekološko pridelanih čistil. Uporaba takšnih čistil je koristna za naše zdravje in nujna za ohranjanje okolja. Vsa čistila so narejena iz 100 % naravnih rastlinskih surovin, ki so biološko razgradljive. Glavni dobavitelj čistil je slovensko družinsko podjetje Sivček iz Divače, na voljo pa so tudi čistila nemškega podjetja Sonett, ki je trajnostno naravnano in znano po svojih odličnih ekoloških čistilih. (Vir: Komunalno podjetje Vrhnika)

Kranvaj, brezplačni prevoz na klic v MO Kranj 8/3

Mestna občina Kranj si je kot enega izmed ukrepov trajnostne prometne politike omislila Kranvaj, brezplačni prevoz na klic za prebivalce mestnega jedra in obiskovalce. Je trajnostna (električna) oblika prevoza, ki je koristna prebivalkam/prebivalcem in okolju. Vozi brezplačno po starem mestnem jedru Kranja in nudi možnost za pet potnikov in prtljago. Je zaprte izvedbe, najvišja dovoljena hitrost je 40 km/h. V vozilo je možno naložiti tudi invalidski in otroški voziček. Kranvaj izvaja prevoz po prilagodljivem voznem redu, kjer se čas in relacija vožnje oblikujejo glede na potrebo potnika. Prevozi se izvajajo vse dni v letu od 8.00 do 19.30. (Vir: MO Kranj)

Jurjevanje - trajnostni in celostni razvoj 8/4

Razvojni informacijski center Bela Krajina pod generalnim pokroviteljstvom občine Črnomelj, organizira petdnevni folklorni festival v Beli krajini, ki bo potekal od 21.6. do 25.6.2017. Gre za najstarejši folklorni festival v Sloveniji ter eden izmed najbolj prepoznavnih festivalov doma in v tem delu Evrope. Festival je tudi orodje za uresničevanje principov trajnostnega in celostnega razvoja Bele krajine, hkrati pa Jurjevanje postaja prireditev brez odpadkov.

Več o festivalu lahko preberete na tej povezavi.

 

Slovenija se je državljanom EU predstavila s »čebeljim svetom« 8/5

V soboto, 6. maja 2017, se je v okviru odprtih vrat EU institucij, poleg predstavitev držav članic in EU institucij, evropskim državljanom predstavila tudi Slovenija. Letošnja predstavitev je bila posebna, saj se je v prostorih Sveta EU številnim obiskovalcem ponudil edinstven ogled interaktivnega paviljona Čebelji svet. S paviljonom Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano širi zavedanje in podporo razglasitvi 20. maja za svetovni dan čebel pri Združenih narodih. Interaktivni paviljon Čebelji svet nadaljuje svojo pot v Bruslju, in sicer v prostorih Evropske komisije, kjer bo na ogled med 15. in 19. maja njenim obiskovalcem. (Vir: MKGP)

© Moralne avtorske pravice ima Skupnost občin Slovenije. Noben del tega gradiva se ne sme reproducirati ali kopirati v karšnikoli obliki: grafično elektronsko ali mehanično, kar vklučuje (ne da bi bilo omejeno) fotokopiranje, snemanje, skeniranje ali katerekoli druge oblike reproduciranja brez pisnega dovoljenja Skupnosti občin Slovenije. Reprodukcija ali kopiranje je dovoljeno izključno za potrebe Sekretariata Skupnsti občin Slovenije ali občin članic SOS.