V PRIHODNJEM TEDNU PRAZNUJEJO OBČINSKI PRAZNIK OBČINE BELTINCI, ČRNA NA KOROŠKEM, GORNJI PETROVCI IN VUZENICA.

ISKRENE ČESTITKE!

SEKRETARIAT SOS

 PRIHODNJI TEDEN

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o organiziranosti in delu v policiji do torka, 16.8.2016 na naslov miha.mohor@skupnostobcin.si

Predlog Resolucije o nacionalnem programu razvoja prometa v RS (Nacionalni program, projekti, dinamika) do srede, 17.8.2016 na naslov info@skupnostobcin.si

NOVICE SOS

Komisija za dodelitev prikazovalnikov hitrosti odločala o vlogah občin 1/1

Agencija RS za varnost v cestnem prometu (AVP) je skupaj s podjetjema Intermatik d.o.o in Sipronika d.o.o. pripravila razpis za brezplačen letni najem 15 merilnikov hitrosti, z namenom opozoriti voznike k strpnejši vožnji ter izboljšati prometno varnost na najbolj prometnih območjih v okolici šol in vrtcev in s tem prispevati k večji varnosti vseh udeležencev v prometu.

Na razpis AVP, ki je bil odprt do 5.8.2016, se je za letno uporabo tabel VI VOZITE prijavilo 30 občin. Agencija je povabila v komisijo za pregled vlog občin tudi predstavnika SOS. Prijavljene občine bodo o odločitvah komisije obveščene predvidoma v naslednjem tednu, merilnike hitrosti pa bodo lahko prevzele do konca meseca avgusta.

 

 

POVPRAŠEVANJE

Vzpostavitev brezžičnega omrežja v občini 2/1

Na Skupnost občin Slovenije se je obrnila občina članica v zvezi z načinom vzpostavitve brezžičnega internetnega omrežja, ki bo turistom v kraju na voljo brezplačno (za omejen čas). Občino članico so zanimale izkušnje drugih občin z vzpostavitvijo brezžičnega interneta, predvsem pa:

– ali je pri vzpostavitvi wifi omrežja šlo za javno zasebno partnerstvo

– ali so podjetja, s katerimi ste sodelovali, brezžični sistem prevzela v lastno upravljanje

–  ali stroške upravljanje plačuje občina

– ali podjetje, s katerim sodelujete, opravljala tržno dejavnost.

Odgovore občin članic SOS na povpraševanje lahko preberete tukaj.

ZAKONODAJNE AKTIVNOSTI SOS

Objavljen predlog Resolucije o nacionalnem programu razvoja prometa v RS 3/1

Obveščamo vas, da je bil dne, 19.7.2016, na spletni strani Ministrstva za infrastrukturo javno objavljen predlog Resolucije o nacionalnem programu razvoja prometa v RS.

Priloga 1 – Nacionalni program

Priloga 2 – Projekti

Priloga 3 – Dinamika

Ukrepi, ki jih obravnava predlog Resolucije o nacionalnem programu razvoja prometa v RS so identični z ukrepi iz Strategije razvoja prometa v RS. Razlika je v opredelitvi  rokov in nosilcev posameznih aktivnosti, potrebnih za izvedbo ukrepov. Tem so dodeljeni tudi okvirni stroški, vendar so vrednosti za večino aktivnosti ocenjene. S tem razlogom je letna višina potrebnih sredstev za realizacijo aktivnosti v predlogu Nacionalnega programa določena le po področjih, medtem ko so same aktivnosti, roki za njihovo izvedbo in nosilci navedeni v prilogah.

Vljudno vas naprošamo, da nam vaše stališče, pripombe in predloge posredujete do srede, 17.8.2016 na naslov info@skupnostobcin.si.

 

Osnutek Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o razvojnem svetu kohezijske regije 3/2

S strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo smo prejeli osnutek Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o razvojnem svetu kohezijske regije.

Predlog uredbe ureja sedež in spletni naslov, nadomeščanje članov sveta na sejah sveta, naloge sekretarja in strokovno podporo za delo sveta. Določa tudi, da se na seje svetov vabijo predstavniki regionalnih razvojnih agencij, ki delujejo v kohezijski regiji ter, da se letni programi dela svetov finančno ovrednotijo in podpišejo s strani ministra, pristojnega za regionalni razvoj. Uredba določa, da mora ministrstvo, pristojno za regionalni razvoj, pridobiti predhodno soglasje pred odločitvijo Vlade RS o programskih dokumentih evropske kohezijske politike.

Predlog uredbe z vpisanimi spremembami je dostopen s klikom tukaj.

Vljudno vas naprošamo, da nam vaše pripombe in predloge na predlog uredbe posredujete na info@skupnostobcin.si, najkasneje do ponedeljka, 22.8.2016.

Nov osnutek Zakona o športu 3/3

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (Direktorat za šport) nam je v pregled posredovalo nov osnutek Zakona o športu. V novem osnutku je upoštevanih večina pripomb občin, ki so bile na sestanku na MIZŠ predstavljene in dogovorjene.

V novem osnutku se je opredeljen postopek izbire programov in področij letnega programa športa (17. člen – 36. člen), kjer je navedeno, da občine za izbor izvajalcev letnih programov športa smiselno uporabljajo postopek določen za državo. 

V novem osnutku so upoštevane naslednje pripombe občin:
– da občine določijo javni interes z letnim programom šport
– da občina uresničuje javni interes v športu z zagotavljanjem sredstev za izvedbo letnega programa športa
– soglasje športne zveze je bilo spremenjeno v mnenje (ni zavezujoče, želi pa se vzpodbuditi sodelovanje med športnimi zvezami in občinami)
– v osnutku zakona je ostala možnost, da občine upravljanje športnih objektov dodelijo športnim društvom

MIZŠ ni podprl naslednjih pripomb občin: 

  • šole in občine ostanejo izvajalci športnega programa športa
  • lastništvo športne unije se ne more prenesti na občine, saj gre za odvzem premoženja
  • velike in mednarodne športne prireditve (88. člen) sofinancira država, zato velikih nagrad (moto šport) ne bodo uvrstili v 88. člen

Celotno besedilo osnutka zakona si lahko preberete na tukaj.

Vaše pripombe in predloge na osnutek zakona nam prosim posredujte na naslov miha.mohor@skupnostobcin.si najkasneje do četrtka 25.8.2016 .

Zakon o lekarniški dejavnosti v Državnem zboru 3/4

Sporočamo vam, da je z dnem 29.7.2016 v Poročevalcu Državnega zbora objavljen Zakon o lekarniški dejavnosti, ki se nahaja v prvi obravnavi. Predlog zakona je dostopen s klikom tukaj.

Vljudno vas prosimo, da nam vaša mnenja in stališča na predlog zakona posredujete do petka, 26.8.2016 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si.

 

Predlog Zakona o gasilstvu 3/5

S strani Uprave RS za zaščito in reševanje smo v obravnavo prejeli osnutek Zakona o gasilstvu, ki si ga lahko pogledate na tej povezavi.

V predlogu zakona se dodaja možnost, da gasilci opravljajo tudi naloge, ki predstavljajo pridobitno dejavnost. Prav tako je sedaj v 32. členu navedeno, da v primeru aktivacije državnega načrta, neposredne stroške krije država.

Vaše pripombe in predloge nam posredujte do 26. avgusta na naslov miha.mohor@skupnostobcin.si.

 

Osnutek Pravilnika o monitoringu stanja tal 3/6

Ministrstvo za okolje in prostor je na svoji spletni strani objavilo Osnutek Pravilnika o monitoringu stanja tal, ki je pripravljen na podlagi šestega odstavka 97. člena Zakona o varstvu okolja. Pravilnik za monitoring stanja tal določa obseg, metodologijo vzorčenja in analiziranja vzorcev tal, vrednotenje vpliva onesnaževanja tal in obliko poročanja o podatkih ter rezultatih monitoringa stanja tal v skladu s predpisom, ki ureja stanje tal. Določa tudi pogoje za izvajalce monitoringa stanja tal. Določa tudi obseg vzorčenja tal in meritev ter analiz tal oziroma namenske raziskave tal in način ter obliko poročanja o podatkih in izsledkih namenske raziskave tal. Določa tudi, da se ga prav tako uporablja za podrobnejši ali posebni monitoring staja tal, ki ga lahko zagotavlja občina neposredno ali kot lokalno gospodarsko javno službo.

Vljudno vas naprošamo, da gradivo pregledate in nam posredujete vaša mnenja in stališča do torka, 30.8.2016 na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si.

Predlog Uredbe o izvajanju Uredbe (ES) št. 1013/2006 o pošiljkah odpadkov 3/7

Obveščamo vas, da je ministrstvo za okolje in prostor objavilo Predlog Uredbe o izvajanju Uredbe (ES) št. 1013/2006 o pošiljkah odpadkov.

Spreminjajo se določbe od prvega do vključno 15. člena. Med drugim predlog spreminja pristojnost nadzora nad določbami v 3. členu (pristojni organ postane inšpektorat), v 4. členu se spreminja dikcija »jamstvo« v »garancija (prav tako v 6. členu) ter določa, da finančno garancijo odobri Inšpektorat. V 9. členu se določa fiksni upravni strošek v višini 250 €. V 11. členu se dodaja jasno ločnico med pisnim in tihim soglasjem. V 13. in 14. členu se poleg konkretne določitve pristojnih organov, določa tudi njihove naloge ter nekatere nove naloge, kot so usklajevanje skupnih akcij nadzora ter priprava načrta inšpekcijskih nadzorov za nadzorne organe v skladu z Uredbo.

Vljudno vas naprošamo, da predlog uredbe pregledate in nam posredujete vaša mnenja, predloge in pripombe na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si, najkasneje do 31.8.2016.

Zakon o elektronskih komunikacijah - javna obravnava 3/9

Prejeli smo pisno obvestilo Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport RS, da je v javni obravnavi osnutek predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o elektronskih komunikacijah (EVA 2014-3330-0034).

Objavljen je na portalu e-demokracija (predlog Zakona) na spletni strani Direktorata za informacijsko družbo (www.mizs.gov.si).

Zainteresirana javnost je povabljena, da svoje morebitne pripombe in predloge na zakonski osnutek poda do vključno 31. avgusta 2016 pripravljavcem, zato Skupnost občin Slovenije vabi občine, da morebitne predloge in pripombe pošljejo na info@skupnostobcin.si do petka, 9. septembra 2016, da jih lahko urejene in usklajene posredujemo pripravljavcu.

Več o tem na spletni strani SOS.

Dopolnitve Pravilnika o vrstah in obsegu nalog obveznih državnih gospodarskih javnih služb urejanja voda v javni razpravi 3/10

Ministrstvo za okolje in prostor je objavilo Osnutek Pravilnika o dopolnitvah Pravilnika o vrstah in obsegu nalog obveznih državnih gospodarskih javnih služb urejanja voda. Dopolnitve se nanašajo na spremembe Zakona o vodah, kjer je bil dodan nov 96.a člen, tako se dodaja ureditev izvajanja javne službe in vrste izrednih ukrepov po naravni nesreči ter obdobje, v katerem se lahko izvajajo izredni ukrepi po naravni nesreči.

Vaše pripombe in dodatne predloge lahko posredujete do četrtka, 22.9.2016 na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si.

Predlog Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin (ZMVN-1) 3/11

Skupnost občin Slovenije vas obvešča, da je Ministrstvo za finance posredovalo v javno razpravo in v medresorsko usklajevanje predlog Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin (ZMVN-1).

Cilj zakona je:

  • zagotoviti ustrezno in zadostno pravno podlago za sistem množičnega vrednotenja v samem zakonu in tako preprečiti, da bi se izvirne vsebine sistema urejale v podzakonskih predpisih,
  • nadgraditi sicer že vpeljan postopek sodelovanja lastnikov in občin v fazi oblikovanja modelov vrednotenja ter
  • omogočiti poseben postopek vplivanja na posplošeno tržno vrednost na način, ki bo omogočal ustrezno znižanje ali zvišanje vrednosti ob upoštevanju dokazanih posebnih okoliščin.

Vljudno vas naprošamo, da nam vaše pripombe, stališča in predloge posredujete najkasneje do ponedeljka, 26.9.2016, na naslov alja.babic@skupnostobcin.si.

 

DOGODKI SOS

14.9./ NAPOVED tradicionalnega srečanja na MOS 4/1

Celjski sejem d.d., Mestna občina Celje in Skupnost občin Slovenije vas vabimo, da v svoje delovne koledarje vpišete obisk 49. MOS, ki bo letos na celjskem sejmišču od torka do nedelje (13.-18. september 2016). Še posebej vas vabimo na tradicionalno mednarodno srečanje občin na MOS, ki ga partnerji pripravljamo v sredo, 14. septembra 2016. Poskrbeli bomo za aktualno razpravo o priložnostih in pasteh Pametnih mest in skupnosti (Smart Cities and Communities). Natančen program srečanja z informacijami o prijavi na dogodek vam bomo poslali v začetku septembra. Udeležba na dogodku bo brezplačna.

27.9. - 28.9. / Svet praznuje zeleni turizem v Sloveniji: Global Green Destinations Day 4/2

Ob svetovnem dnevu turizma 27. septembra bo v Ljubljani, prestolnici Slovenije, potekala dvodnevna konferenca Global Green Destinations Day (27. – 28. 9. 2016). Osrednji zeleni destinacijski dogodek na globalni ravni bo združil vodilne strokovnjake v trajnostnem razvoju in zelenem turizmu, mnenjske voditelje, predstavnike destinacij, združenj, hotelirjev in turističnih ponudnikov, ki si prizadevajo za trajnostni razvoj v turizmu. Osrednji partner in soorganizator je Turizem Ljubljana v sodelovanju s Slovensko turistično organizacijo. Med partnerji prestižnega dogodka je tudi Skupnost občin Slovenije. Prestolnici Slovenije je uspel veliki met pri kandidaturi za zeleno konferenco leta, k čemur je pripomogel tudi naziv Zelena prestolnica Evrope 2016. Na mednarodnem dogodku se bodo v okviru natečaja Top 100 Sustainable Destinations 2016 predstavile najuspešnejše trajnostno naravnane turistične destinacije sveta, na slavnostni prireditvi pa bodo najbolje ocenjeni destinacije in ponudniki zelenih rešitev v turizmu prejeli priznanja za odgovorno okoljsko in družbeno delovanje.

Dvodnevni mednarodni dogodek, ki ga ob podpori Global Sustainable Tourism Council načrtujeta mednarodna organizacija Green Destinations in Zavod trajnostnega turizma GoodPlace predstavlja živ laboratorij zelenih rešitev v turizmu in primerov dobrih (zelenih) praks. Osrednje teme dogodka bodo na posebnih diskusijskih in učnih panelih obravnavale ključne vidike trajnostnega razvoja v turizmu, pameten razvoj mest in lokalnih skupnosti, zelene prevoze za danes in jutri, družbene spremembe, trajnostno upravljanje in izobraževanje o zelenem turizmu.

Vseevropska priložnost leta za povezovanja in mreženja na področju trajnostnega turizma

Dogodek bo na dvodnevni konferenci na enem mestu združil vodilne trajnostno usmerjene destinacije iz vsega sveta, turistične ponudnike, hotelirje, predstavnike podjetij, ki ponujajo praktične zelene rešitve v turizmu ter predstavnike vladnih in nevladnih institucij, ki delujejo na področju oblikovanja trajnostnih politik. Poleg razglasitve 100 najbolj zelenih destinacij je ključno poslanstvo dogodka udeležencem omogočiti vzpostavljanje novih povezav in dostop do strateških partnerstev ter mednarodnih mrež. Vodilo organizatorjev in partnerjev je namreč spodbujanje svetlejše, povezane in bolj trajnostno naravnane prihodnosti v turizmu.

Vabilo s programom za članice SOS

Prijavnica za članice SOS

Prijave in več o dogodku na www.greendestinationsday.com

DOGODKI DRUGIH

25.8./ Posvet na sejmu AGRA »Kohezijski projekti za boljše stanje ohranjenosti Nature 2000« 5/1

Ministrstvo za okolje in prostor v sklopu kmetijsko-živilskega sejma AGRA organizira posvet z naslovom »Kohezijski projekti za boljše stanje ohranjenosti Nature 2000«. Poleg predstavnikov MOP-a, bodo sodelovali tudi predstavniki Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Javnega zavoda Krajinski park Goričko, Zavoda RS za varstvo narave in Javnega zavoda Regijski park Škocjanske jame. Več informacij v vabilu. (posvet je odprt za javnost)

 

 

1.9./ Strokovna delavnica LIDAR – kako izkoristiti ta »biser« med prostorskimi podatki? 5/2

Geodetska uprava Republike Slovenije v okviru projekta »Posodobitev prostorske podatkovne infrastrukture za zmanjšanje tveganj in posledic poplav«, ki je sofinanciran v okviru Finančnega mehanizma EGP (EEA Grants), organizira ponovitev strokovne delavnice z naslovom LIDAR – kako izkoristiti ta »biser« med prostorskimi podatki?

Namen delavnice je predstaviti strokovni javnosti ta nov podatkovni vir – način zajema podatkov za celotno Slovenijo, njegovo točnost in možnost uporabe preko primerov dobrih praks oz. projektov, ki so bili izvedeni v bližnji preteklosti. Potencialnim uporabnikom želijo predstaviti možne načine uporabe in vzbuditi kreativnost za uporabo LIDAR podatkov pri njihovem vsakodnevnem delu.

Vabilo.

Udeležba na delavnici je brezplačna, udeležbo lahko prijavite preko spletne povezave http://www.gurs-egp.si/lidar/ do zapolnitve prostih mest.

9.9. in 10.9./ Festival slovenskih LAS 2016 5/3

Festival slovenskih LAS je dvodnevni dogodek, ki povezuje strokovni posvet in festival ter poteka v enem od večjih slovenskih mest, tokrat v Kopru. Organizator festivala je Društvo za razvoj Slovenskega podeželja v sodelovanju s partnerji. Soorganizatorja tokratnega festivala so LAS Istra, Občina Piran, Mestna občina Koper in Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Mreža za podeželje.

Dne 9.9.2016 bo potekal strokovni posvet festivala, ki je namenjen regionalnemu mednarodnemu povezovanju LAS in pripravi skupnih projektov, tako bo ta dan potekala tudi mednarodna borza projektov sodelovanja in ogled dobrih praks.

V soboto, 10.9.2016 pa bo potekala predstavitev ponudbe LAS iz Slovenije in tujine na stojnicah ter festival, v sklopu katerega se bodo predstavili razstavljavci iz Slovenije in tujine, deležni boste pestrega kulturnega programa podeželskih krajev Slovenije in tujine in predstavitve biserov naravne.

Prijave so možne do 19. avgusta na info@drustvo-podezelje.si.

Program in prijavnica

14.9./ Nacionalni posvet "Izobraževanje odraslih v moji občini" 5/4

Andragoško društvo Slovenije s podporo Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ( MIZŠ ) in skupnostjo slovenskih občin bo organiziralo nacionalni posvet “Izobraževanje odraslih v moji občini”, ki bo potekal 14.9.2016 v Ljubljani.

Na posvet ste vabljeni  župani in podžupani, osebno pa lahko povabite  k udeležbi sodelavce in predstavnike tistih organizacij iz svoje občine, za katere menite, da bi jih teme posveta zanimale.

Prijave sprejemajo na priloženi prijavnici, do 5. septembra 2016 na elektronski naslov tajnice Andragoškega društva RS: spela.mocilnikar@gmail.com.

Vabilo, program in prijavnica.

20.9. / Dan transparentnosti in odprtih podatkov za občine 5/5

Napovedujemo dogodek na temo novosti novele ZDIJZ-E in nove Uredbe o posredovanju in ponovni rabi informacij javnega značaja, ki ga za vse slovenske občine organizira Ministrstvo za javno upravo skupaj z Informacijskim pooblaščencem. Dogodek bo v torek, 20. septembra 2016 predvidoma v Ljubljani.

Vabila s programom najdete na tej povezavi.

Na dogodku bo med drugim predstavljen tudi PRIROČNIK ZA ODPIRANJE PODATKOV JAVNEGA SEKTORJA

Priročnik je namenjen zavezancem za ponovno uporabo informacij javnega značaja – organom javnega sektorja, ki so določeni v ZDIJZ in opravljajo javne naloge ter pri tem vodijo javne evidence in druge zbirke podatkov, ki so povezane z javnimi nalogami. Namen priročnika je s praktičnimi navodili in priporočili zavezancem omogočiti odpiranje podatkov ter uvedbo dobrih praks.

23.9.-1.10./ Teden sredozemske obale in makroregionalnih strategij - NAPOVEDNIK 5/6

Teden sredozemske obale in makroregionalnih strategij je, po uspešni Konferenci ob zagonu EUSALP in ustanovnem zasedanju generalne skupščine EUSALP januarja 2016 na Brdu pri Kranju, drugi v nizu dogodkov, ki jih Slovenija organizira v času predsedovanja Strategiji EU za Alpsko regijo. Slovenska obala bo v času od 23. septembra do 1. oktobra 2016 postala prizorišče vrste dogodkov na temo ekološke povezanosti in kraj, kjer se boste srečali različni deležniki, ki soustvarjate skupni prostor v regiji.
Več o dogodku in osnutek programa.

Registrirati se je možno do 10. septembra 2016 oziroma do zapolnitve mest, preko spletnega obrazca tukaj.

27.9./ Posvet o evropskem stebru socialnih pravic - NAPOVEDNIK 5/7

Predstavništvo Evropske komisije v Sloveniji in Državni svet Republike Slovenije 27. septembra 2016 soorganizirata predstavitev in posvet o evropskem stebru socialnih pravic. Podroben program dogodka sledi v začetku septembra.

Evropska komisija je marca 2016 predstavila prvi oris prihodnjega evropskega stebra socialnih pravic in začela široko posvetovanje o evropski socialni agendi.
S posvetovanjem, ki traja do 31. decembra 2016, želi Komisija odpreti razpravo o vprašanjih, kot so:
–       ali socialne politike Evropske unije in držav članic ustrezajo potrebam 21. stoletja,
–       kako lahko zagotovimo vzdržnost evropskega socialnega modela v prihodnosti ter
–       kako vključiti globalne spremembe (tehnološke spremembe, novi poslovni modeli, spremembe v družbenih strukturah, družinskih in delovnih vzorcih) v trg dela in sisteme socialne varnosti.
Slišati želi mnenja in povratne informacije drugih evropskih institucij, nacionalnih organov in parlamentov, socialnih partnerjev, deležnikov, civilne družbe, strokovnjakov iz akademskih krogov in državljanov.

Vljudno vas vabijo, da še pred dogodkom v Državnem svetu Republike Slovenije izpolnite kratek vprašalnik (10 vprašanj), na katerega lahko odgovorite v slovenskem jeziku. Zbrana mnenja tako preko spletnega vprašalnika, bodo prispevala h končni obliki evropskega stebra socialnih pravic, ki ga bo Komisija predstavila spomladi 2017.

SEJA VLADE

135. dopisna seja Vlade RS 6/1

Vlada izvedla prenos pravic porabe

Vlada RS je potrdila prenos pravic porabe proračunskim uporabnikom.

Ministrstvo za finance je predlagalo prerazporeditev pravic porabe znotraj svojega finančnega načrta v višini 905.937,00 EUR za finančno izravnavo občin. V času, ko se je pripravljal proračun za leti 2016 in 2017 so še potekala pogajanja z občinami o višini povprečnine za leti 2016 in 2017, zato so bila sredstva potrebna za finančno izravnavo v sprejetem proračun 2016 ocenjena na 35.390.668 evrov. Ker so bila pogajanja neuspešna je bila povprečnina za leti 2016 in 2017 določena v 54. členu ZIPRS1617, kar pomeni, da je za nakazilo finančne izravnave občin v letu 2016 potrebnih 36.296.605 evrov, to je 2,6 % več sredstev kot jih je bilo predvidenih v SP 2016. (Vir: Vlada RS, ab)

AKTUALNI RAZPISI

Mikrokrediti za podjetja s statusom socialnega podjetja 7/1

Slovenski podjetniški sklad je skupaj z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo objavil javni razpis (P7 sop 2016) za odobravanje mikrokreditov v višini 4 milijonov evrov, ki jih bodo najemala podjetja s statusom socialnega podjetja. Mikrokrediti so namenjeni socialnim podjetjem, ki so usmerjena v aktivacijo oseb, ki sodijo v ranljive skupine prebivalstva, v spodbujanje podjetnosti in podjetniške aktivnosti socialnih podjetij in njihovega lažjega dostopa na trg. Prav tako je namenjen zadrugam, ki se bodo registrirale kot socialna podjetja.

Ugodnosti mikrokredita so v obliki:

– nižjih zahtev po zavarovanju,

– nižji obrestni meri (fiksna od 2,5 % do 5 %),

– kredita do maximalne višine 25.000 EUR/podjetje,

– ročnosti kredita do 60 mesecev,

– možnosti koriščenja moratorija do 6 mesecev,

– brez stroškov kredita.

Razpis je odprt do 9. 9.2016.

Več informacij in kontakte najdete na tej strani. Razpis je objavljen tudi v  Ur. l. RS št. 19/2016.

Razpis za pridobitev/ohranitev Certifikata Mladim prijazna občina 7/2

MPO5letObveščamo vas, da je Inštitut za mladinsko politiko, v sodelovanju s Skupnostjo občin Slovenije in pod častnim pokroviteljstvom Predsednika RS Boruta Pahorja, tudi letos objavil poziv za certifikat Mladim prijazna občina, in sicer:

  • Javni poziv za pridobitev certifikata Mladim prijazna občina 2016-2020
  • Javni poziv za podaljšanje veljavnosti certifikata Mladim prijazna občina (ta je namenjen izključno občinam, ki so certifikat prejele leta 2012 in se jim v letošnjem letu veljavnost certifikata izteka).

Oba javna poziva z ustrezno razpisno dokumentacijo sta dostopna na spletni strani www.mladi-in-obcina.si. Občine, ki si želijo prejeti naziv Mladim prijazna občina 2016 ̶ 2020, se lahko do 9. septembra prijavijo na javni poziv.

Podeljevanje naziva Mladim prijaznih občin poteka že peto leto zapored in predstavlja priznanje občinam, ki imajo področje mladine zgledno urejeno. Take občine uspešno izvajajo ukrepe s področja vertikalnih in horizontalnih mladinskih politik, kar pomeni, da so ukrepi občine usmerjeni v integracijo vedno novih generacij mladih (to je oseb, starih od 15 do vključno 29 let) v posamezne dele življenja družbe, predvsem pa v spodbujanje čim hitrejšega osamosvajanja mladih.

Certifikat Mladim prijazna občina je nastal v času zaznamovanem z visoko stopnjo brezposelnosti med mladimi in njihovim vse kasnejšim osamosvajanjem. Nastal je kot spodbuda lokalnim skupnostim, da mladim pomagajo na poti do odraslosti in hkrati kot priznanje občinam za aktivno soustvarjanje boljše prihodnosti in sedanjosti za mlade.

Certifikat Mladim prijazna občina s štiriletno veljavnostjo se letno podeljuje lokalnim skupnostim, ki jih strokovna komisija prepozna kot mladim prijazne, ker uspešno izvajajo ukrepe iz vseh prioritetnih področij mladinskih politik: načrtno obravnavanje področja mladine, participacija mladih, organiziranje mladih, informiranje, zaposlovanje, izobraževanje, stanovanjska politika in mobilnost mladih.

S pridobitvijo certifikata se občina, ki se je pri svojem delu na področju mladih sicer že izkazala za uspešno, zaveže, da bo področje mladih še naprej uspešno sistemsko urejala in nivo učinkovitosti v štiriletnem obdobju ohranila oz. dvignila.

V preteklem letu se je zemljevid Slovenije dodatno obarval s 3 mladim prijaznimi lokalnimi skupnostmi, ki pospešeno izvajajo ukrepe za mlade. Do danes je v Sloveniji 24 mladim prijaznih občin.

SVRK - Objava razpisov za standardne projekte 7/3

Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko obvešča, da so bili na spletni strani programa www.ita-slo.eu, pod zavihkom “novice”, objavljeni štirje razpisi za predložitev standardnih projektov:  št. 1/2016 1b, 2/2016 4e, 3/2016 6c, 6d, 6f in 4/2016 11. Direktna povezava na:
http://www.ita-slo.eu/novice_in_informacije/novice/2016061512191397/

Oddaja vlog bo potekala preko spleta izključno v elektronski obliki v sistemu  FEG Avtonomne dežele Furlanije – Julijske krajine. Pred tem bo potrebno prijavitelju pridobiti uporabniško ime in ključ v sistemu Login FVG. Vsa razpisna dokumentacija je na razpolago na spletni strani programa www.ita-slo.eu, na kateri bodo objavljene tudi vse morebitne spremembe postopka in končni rezultati ocenjenih vlog. Objavljena bosta tudi dostopa do obeh sistemov.

Rok za oddajo vlog je dne 14.09.2016 do 15.00 ure.

Dodatne informacije podaja Skupni sekretariat, Via Udine 9, I-34132 Trst, Italija, tel.: +39 040 377 5993, fax: +39 040 3775907, E-mail: jts.itaslo@regione.fvg.it  ali Slovenska Info točka, Štanjel 1a, 6222 Štanjel, Slovenija, Tel. (+386) 5 7318 533, E-mail: it-si.svrk@gov.si.

Ugodna posojila občinam za investicijske projekte 7/4

4. avgusta 2016 so predstavniki Slovenskega regionalno-razvojnega sklada na novinarski konferenci predstavili sedem že objavljenih javnih razpisov. S temi razpisi Sklad razpisuje ugodne, prvenstveno posojilne finančne vire za različne namene in različne ciljne upravičence. V letu 2016 je že razpisanih 19.200.000 EUR ugodnih posojilnih sredstev za projekte občin, kmetijske in gozdarske projekte, začetne podjetniške projekte in za pred-financiranje projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi ter 4.400.000 EUR sredstev za garancije za bančna posojila v dveh statističnih regijah. V Uradnem listu z dne 29.7.2016 pa je Sklad objavil tudi javni razpis za nepovratna sredstva za razvoj in izboljšanje novih izdelkov in storitev na področju lesarstva v višini 5.880.000 EUR. Za občine je na voljo Javni razpis za dodeljevanje ugodnih posojil občinam. Za investicijske projekte občin je razpisanih 8.000.000 EUR ugodnih posojil. Sredstva so namenjena financiranju projektov s področja cestne, komunalne in okoljske infrastrukture, socialne in športno turistične infrastrukture, za izboljšanje gospodarskega razvoja in za namene informacijsko-komunikacijske tehnologije. Dokumentacijo lahko najdete tukaj. Javni razpis je odprt do porabe razpoložljivih sredstev, najdlje do 30. 9. 2016.

Razpis Planetu Zemlja prijazna občina 7/5

Društvo Planet zemlja tudi v letošnjem letu razpisuje natečaj za pridobitev nagrade »Planetu Zemlja prijazna občina«, ki bo tokrat prvič potekal v so-organizaciji z Ministrstvom za okolje in prostor in pod častnim pokroviteljstvom Predsednika Vlade Republike Slovenije, dr. Mira Cerarja.

Cilj natečaja je dvig ozaveščenosti o vplivu vseh odločitev lokalne skupnosti na okolje in dvig kvalitete bivanja občank in občanov s pomočjo vrednotenja ukrepov (ali stanja) s strani pristojnih ustanov (Zavod za gozdove RS, Direktorat za kmetijstvo Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Nacionalni institut za javno zdravje, zavod Tovarna trajnostnega turizma GoodPlace, Gospodarsko razstavišče Ljubljana, Gradbeni institut ZRMK, Zavod za varno igro, Zavod za varstvo narave, Zavod za gradbeništvo Slovenije in društvo Planet Zemlja). Gre torej za projekt, ki nudi večplasten učinek – podatki ki jih posredujejo občine pomenijo dragoceno zbirko informacij strokovnjakom sodelujočih ustanov, medtem ko sodelovanje občinam prinašajo priznanje za njihovo odgovorno delo in motivacijo za naprej ter obilico namigov o tem, kako bi lahko lokalno okolje naredile še bolj prijazno, čisto in učinkovito. Od leta 2014 natečaj podpira tudi Skupnost občin Slovenije.

Če ste se odločili za sodelovanje se lahko prijavite preko te povezave: http://www.planet-zemlja.org/akreditacija/. Po prejemu prijave, vam bo posredovana razpisna dokumentacija.

Zaželeno je, da se prijavite čim prej, saj boste le tako imeli veliko časa za pripravo res kvalitetnih odgovorov. Če imate dodatna vprašanja, lahko pišete na naslov: natecaj.obcine@planet-zemlja.org.

Zaključni dogodek z razglasitvijo rezultatov in podelitvijo letošnjih nazivov, bo potekal v sklopu osrednje prireditve sejma Narava zdravje, 24. novembra 2016, na Gospodarskem razstavišču Ljubljana.

Izbor slovenske kandidature za Nagrado Sveta Evrope za krajino za leto 2016-2017 7/6

Ministrstvo za okolje in prostor razpisuje izbor slovenske kandidature za Nagrado Sveta Evrope za krajino za leto 2016-2017. Izbrano delo bo v letu 2017 kandidiralo med predlogi drugih držav članic EU za Nagrado Sveta Evrope za krajino. Vsaka pogodbenica konvencije lahko predloži po eno kandidaturo Generalnemu sekretariatu Sveta Evrope. Namen razpisa je izbrati slovensko kandidaturo za Nagrado Sveta Evrope za krajino. Nagrada je častno priznanje v obliki diplome projektu, pobudi ali dejavnosti, ki prispeva k promociji, varstvu, upravljanju in načrtovanju slovenskih krajin ter ozaveščanju javnosti o pomembnosti krajin za človekov razvoj.

Kandidati/prijavitelji dela za nagrado Sveta Evrope za krajino so lahko lokalne ali regionalne oblasti in njihova združenja ter nevladne organizacije. Rok za oddajo dela za izbor slovenske kandidature za Nagrado Sveta Evrope za krajino za leto 2016 – 2017 je 30.11.2016 do 14.00 ure. Do celotnega razpisa lahko dostopate tukaj.

 

 

 

Program sofinanciranja zagotavljanja javnih najemnih stanovanj v letih 2016 do 2020 7/7

Stanovanjski sklad RS je v petek v Uradnem listu RS, št. 41/2016 objavil Program sofinanciranja zagotavljanja javnih najemnih stanovanj v letih 2016 do 2020. Za izvajanje programa stanovanjski sklad namenja 30 milijonov evrov iz lastnih virov, pri čemer je 10 milijonov evrov namenjenih za posojila, 20 milijonov evrov pa za soinvestitorstvo. Program omogoča sprotne prijave in je odprt do porabe sredstev oziroma najkasneje do 31. 12. 2020.

NOVICE DRUGIH

Sprejemanje programov izobraževanja odraslih po občinah 8/1

Predstavljamo mnenja županov o občinskem letnem programu izobraževanja odraslih iz raziskave v projektu Pomen izobraževanja odraslih v moji občini.

Zakon o izobraževanju odraslih v 24. členu določa, da občina »lahko sprejme letni progam izobraževanja odraslih (v nadaljevanju LPIO).  Zakon ne določa niti vsebine, niti sistema razdelitve denarja za njegovo uresničevanje, oboje je v celoti v rokah občine, kako bo to urejala. Tri občine ga že imajo, uresničujejo ga preko LU (Jesenice, MOL, Ptuj); V Novi Gorici načrtujejo sprejetje medobčinskega,  v občini Log- Dragomer občinskega,  v Trbovljah najprej občinskega, nato medobčinskega.

V 4 občinah so ga pripravljeni sprejeti, Beltinci in Lendava občinskega, Šentrupert izključno regionalnega. »Sprejemanje programov IO je smiselno za večletno obdobje, najprej ga bom pripravil za občino, vanj bodo vključene poleg LU tudi druge izobraževalne organizacije s programi na področjih, ki so v občini prioritetna. Uresničljivo pa je, da bi bilo kasneje vključenih vseh 6 sosednjih občin v Vipavski dolini (Tadej Beočanin, župan, Ajdovščina).”

V MO Maribor in Sl Gradec so bodo o občinskih LPIO še posvetovali.

Pod določenimi pogoji (izpolnjevanje ustanoviteljskih obveznosti in sistemska ureditev financiranja LU in IO, dovolj razvito IO, s priključitvijo k občini, ki ga že ima) bi občinskega ali medobčinskega sprejeli v Črnomlju, Medvodah, Piranu, Postojni, Radovljici in Radečah.

5 občin je povsem odklonilo sprejetje LPIO z utemeljitvijo, da je delovanje občin že preveč regulirano,  da povsem zadostuje letni program LU oz. letni program regionalne razvojne agencije, ali da bi tako ogrozili obstoj LU (Odranci, Krško, Novo mesto, Tolmin, Tržič). (Pripravila: Olga Drofenik, ADS)

MESEC PROSTORA 2016 (3. - 31. oktober 2016) - Najava in vabilo k sodelovanju 8/2

slika

Ministrstvo za okolje in prostor vas vabi, da se v mesecu oktobru pridružite pri obeležitvi Meseca prostora 2016. Letos želijo opozoriti na nujnost prilagajanja mest in naselij na podnebne spremembe, katerih posledice vse bolj vplivajo na kakovost življenja v njih, na energetsko oskrbo, na gospodarstvo in kakovost zraka.
S sloganom »Spreminjajmo mesta, ne podnebja!« želimo spodbuditi dejavnejše spoprijemanje mest s posledicami podnebnih sprememb in opozoriti na vlogo celovitega prostorskega in urbanega načrtovanja, projektiranja, arhitekture in gradbeništva pri tem. Prilagajanje podnebnim spremembam je tudi priložnost za ozelenitev mesta, izboljšanje infrastrukture, trajnostno prenovo zgradb in sosesk, uveljavljanje inovativnih rešitev na področju trajnostne mobilnosti, energetske oskrbe. Je priložnost, ki jo mesta lahko izkoristijo zato, da postanejo prijetnejša za bivanje in privlačnejša za podjetja.

Mesec prostora 2016 je odlična priložnost tudi za nevladne organizacije, društva, izobraževalne ustanove, lokalne skupnosti in druge organizacije, da v svojih občinah, mestih in naseljih organizirajo dogodke, ki se navezujejo na izpostavljene teme, na slogan meseca prostora ali na teme, ki jih bodo Združeni narodi objavili ob praznovanju Svetovnega dne Habitata (3.10.2016) in Svetovnega dne mest (31.10.2016).

Vabimo vse, ki nameravate v navedenem času organizirati dogodke, da se pridružite Mesecu prostora 2016, načrtovane aktivnosti pa sporočite na naslov prostor.mop@gov.si. Ministrstvo bo dogodke združilo pod okrilje Meseca prostora 2016 ter poskrbelo za skupno promocijo. Program vseh dogodkov bo objavljen na naslovu:http://www.mop.gov.si/si/mesec_prostora_2016/ .

Raziskovalna naloga Policentrično omrežje središč in dostopnost do storitev splošnega in splošnega gospodarskega pomena 8/3

Na spletnih straneh Ministrstva za okolje in prostor (MOP) je dostopno zaključno poročilo raziskovalne naloge Policentrično omrežje središč in dostopnost do storitev splošnega in splošnega gospodarskega pomena. Raziskovalno nalogo je po naročilu MOP pripravil Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (ZRC SAZU). Izsledki raziskovalne naloge bodo uporabljeni pri prenovi Strategije prostorskega razvoja Slovenije (SPRS).

Naselja imajo v prostoru glede na lego, velikost ter število dejavnosti, ki so v njih prisotne različen pomen. Večja, praviloma urbana, naselja s svojimi dejavnostmi služijo tudi prebivalcem v širšem vplivnem območju, zato takšna naselja v poimenujemo centralna naselja. V raziskovalni nalogi je bila na podlagi velikosti naselij, upoštevaje izbrane funkcije (šolstvo, zdravstvo, javna uprava in sodstvo), pripravljena analiza in vrednotenje v Strategiji prostorskega razvoja Slovenije (2004) uveljavljenega policentričnega urbanega sistema ter pripravljen predlog sprememb le tega.

Avtorji so v raziskovalni nalogi določili šest različnih stopenj centralnosti naselij. Vsega skupaj je bilo kot centralnih opredeljenih 360 naselij. Dve naselji sta opredeljeni kot nacionalni središči mednarodnega pomena (Ljubljana, Maribor), pet kot središča nacionalnega pomena (Celje, Nova Gorica, Koper, Novo mesto, Kranj), 12 kot središča regionalnega pomena (Domžale-Kamnik, Ptuj, Velenje, Jesenice, Murska Sobota, Trbovlje, Piran, Slovenj Gradec, Izola, Škofja Loka, Brežice, Krško), 38 je središč medobčinskega pomena, 55 lokalnega pomena in 248 središč vicinalnega pomena (mala, vaška središča).

V mestu Helsinki so imenovali Chief Design officerko 8/4

V mestu Helsinki so izbrali prvo Chief Design officerko, to je arhitektka dr. Anne Stenros, ki bo svoje delovno mesto zasedla meseca septembra. Trenutno je zaposlena kot direktorica enega izmed programov na univerzi Aalto. Izbrana je bila med 50 kandidati, ki so se potegovali za to delovno mesto. Od septembra dalje bo tako dr. Stenros prevzela odgovornost za nov triletni projekt z naslovom Helsinki Lab, katerega namen je spoznati uporabniško razumevanje in eksperimentalno kulturo, prepoznati obstoječa znanja, razvijati nove kreativne ideje in jih vključiti kot sestavni del razvoja mesta.

Mesto Helsinki je doživelo največje gradbeno-strukturne spremembe v svoji zgodovini, zato mora zagotoviti ekonomsko vzdržnost v prihodnosti. Ko gre za naloge nove Chief Design officerke, ne gre le za oblikovanje, ampak tudi za dejansko uporabnost zasnove za ustvarjanje boljšega mesta. Za razvitje mobilnosti in trajnostne proizvodnje energije ne zadostuje le razvitje novih tehnologij, pač pa je potrebno predvsem upoštevati potrebe prebivalcev. Naloga laboratorija bo torej povezovanje mesta, organizacij in partnerjev za sodelovanje pri ustvarjanju novih delovnih mest. Delovno mesto »glavnega oblikovalca« v mestu pa vključuje tudi uveljavljanje profil Helsinkov kot mednarodnega oblikovalskega mesta in razvoj mednarodne oblikovalske mreže. S tem bodo nadaljevali svoje delo pri oblikovanju storitev , ki se je začela v letu 2005. Najpomembnejši cilj pa je, da mesto postane funkcionalno okolje za vse, za občanke/občane in podjetja – torej vse uporabnike v mestu.

© Moralne avtorske pravice ima Skupnost občin Slovenije. Noben del tega gradiva se ne sme reproducirati ali kopirati v karšnikoli obliki: grafično elektronsko ali mehanično, kar vklučuje (ne da bi bilo omejeno) fotokopiranje, snemanje, skeniranje ali katerekoli druge oblike reproduciranja brez pisnega dovoljenja Skupnosti občin Slovenije. Reprodukcija ali kopiranje je dovoljeno izključno za potrebe Sekretariata Skupnsti občin Slovenije ali občin članic SOS.