PRIHODNJI TEDEN

DOGODEK:

 • TOR., 17.1./ Posvet za županje in župane – Občine prihodnosti Program in prijavnica.
 • PET., 20.1./  Delavnica ABC vodenja delavnic – Osnove načrtovanja in moderiranja procesov vključevanja javnosti Vabilo s programom.

ZAKONODAJA:

NOVICE SOS

Sestanek z MJU na temo Zakona o financiranju občin 1/1

Ministrstvo za javno upravo je pripravilo predlog sprememb in dopolnite Zakona o financiranju občin. V ponedeljek, 9.1.2017, je na ministrstvu za javno upravo na to temo potekal sestanek, kjer sta predloge sprememb zakona predstavila državni sekretar, dr. Nejc Brezovar in vodja službe za lokalno samoupravo, dr. Roman Lavtar.

Povedala sta, da predlog sprememb sledi analizam opravljenim v preteklosti ter sprejeti Strategiji razvoja lokalne samouprave. Povedala sta tudi, da predlog sprememb ne spreminja sistema financiranja temveč, da je namen zakona financiranje, ki bo bolj sledilo potrebam občin. V predlogu zakona odpravljajo indeksacijo za vsakoletno inflacijo pri izračunu povprečnine. Spreminjajo sam postopek določanja povprečnine ter skozi izračun povprečnine tesneje povezujejo usodo občin z usodo države (v primeru zmanjšanja javnih sredstev se bo to poznalo tudi pri občinah). Spreminjajo tudi sistem financiranja v občinah z narodnostno mešanim območjem, sedaj bo skozi uredbo jasno, koliko bodo prejemale te občine. Prav tako pa spreminjajo sistem finančnih spodbud za skupne občinske uprave, te  bodo stimulirane in preko tega financirane bolj, kadar bo v skupno občinsko upravo povezanih več občin.

V razpravi so prisotni večinsko zavrnili predlog sprememb zakona saj je po njihovem takšen, da ne ustreza dejanskim potrebam občin, je nesistemski in gre v smeri možnosti povzročanja nestrinjanj med občinami, finančni učinek pa bo za občine kratkoročno minoren, dolgoročno pa škodljiv. Ivan Žagar je povedal, da bistvo financiranja ni v formuli, temveč v sistemu, v katerem so tekoči stroški vseskozi višji od prejetih sredstev občin. Formulo je mogoče spreminjati samo na osnovi celovite analize, ki mora zajeti in pregledati vse naloge občine, šele nato je mogoče pripraviti novo formulo. Dr. Vilma Milunovič, predsednica komisije za proračun in javne finance pri SOS je povedala, da je predlog zakona v celoti zgrešen in bo, če bo sprejet v tej obliki, občinam povzročil nove in dodatne težave. Marjan Kardinar je povedal, da je potrebno poznati zgodovino nastanka skupnih občinskih uprav in namesto, da bi nadgradili dobre zgodbe SOU, jih bomo s takšnim predlogom uničili. Predstavnice in predstavniki skupnosti so prav tako povedali, da je v delu zakona, ki opredeljuje SOU ta premalo ambiciozen, saj bi med naloge lahko zapisali še številne druge (skupna javna naročila,…) prav tako pa še vedno nismo opravili resnega razmisleka, kako povezati »paralokalne« institucije z občinami – regionalne razvojne agencije, energetske agencije, … Prav tako smo opozorili, da je kriterij število občin nesprejemljiv, možen bi bil kriterij število nalog, vendar ne v smislu nižanja sredstev za občine, temveč dodatne spodbude. Robert Smrdelj je opozoril, da bi moral zakon imeti varovalko, do kod lahko država v primeru javno finančnih težav zniža sredstva občinam. SOS je predlagala, da bi morali v primeru nižanja sredstev za občine, kadar morajo občine »deliti usodo« države, v zakonu opredeliti možnost hkratnega nižanja stroškov z začasnim zadržanjem standardov in normativov. Direktorica MO Ljubljana je opozorila na problematiko začasnih prebivališč, ki lahko trajajo več let, zato je nujno, da se tudi ta materija uredi.

Ob  zaključku razprave so predstavniki MJU povedali, da se bo z naslednjim tednom pričela javna razprava, ta bo pokazala, kako razmišljajo občine glede predloga sprememb zakona.

Sestanek z MIZŠ glede izhodišč zakonov s področja vzgoje in izobraževanja 1/2

Na ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport je v torek, 10.1.2017, potekalo nadaljevanje sestanka z državno sekretarko, dr. Andrejo Barle Lakota, katerega prvi del je bil konec preteklega leta. Na sestanku so bili predstavljeni načrti ministrstva pri noveliranju sistema izobraževanja odraslih. Povedali so, da se bo sprememba zakona nanašal izključno na neformalno izobraževanje odraslih, pomembna novost zakona bo, da gre za javno službo – obseg sredstev, ki bo potreben za izvajanje javne službe se ne bo spreminjal. Država bo zagotovila sredstva za financiranje zaposlenih v cca 33 referenčnih centrih, ki bodo skrbeli za uresničevanje javnega interesa na področju izobraževanja odraslih. Zakon bo po členih predstavljen v mesecu februarju, takrat bo mogoč natančnejši uvid v sistem, ki ga je za področje izobraževanja odraslih pripravilo ministrstvo.

Najava 1. kongresa slovenskih občin 1/3

Obveščamo vas, da bo v Podčetrtku 16. in 17. maja 2017 potekal 1. kongres slovenskih občin, ki bo nudil priložnost, da z različnih zornih kotov osvetlimo današnjo vlogo in položaj slovenskih občin, kako uspešne so pri izpolnjevanju svojega poslanstva in kako lahko še izboljšamo učinkovitost lokalnega upravljanja. Naši gostje bodo snovalci lokalne politike ter številni ugledni strokovnjaki in predstavniki občin. Skupaj bomo ocenili sedanjost, razmišljali o prihodnosti in poiskali rešitve.

Kmalu vas bomo seznanili s podrobnejšim programom kongresa, že sedaj pa vas vabimo, da si rezervirate čas za srečanje.

Pobuda za organizacijo Dneva odprtih vrat v občinah 2017 1/4

Že preteklih nekaj let na pobudo Skupnosti občin Slovenije slovenske lokalne skupnosti organizirate Dan odprtih vrat, dogodek, ki je bil v teh letih deležen precejšnjega odziva javnosti. V letošnjem letu predlagamo, da skupno akcijo Skupnosti občin Slovenije in občin članic SOS izvedemo v sredo, 15.2.2017.

Občine vabimo, da na ta dan izvedete dogodek poimenovan – DAN ODPRTIH VRAT in občanke in občane povabite na ogled nekega prostora, že končane ali načrtovane investicije, projekta ali primera dobre prakse, ki jih v občinah ne manjka. Dogodek lahko izkoristite, da županje in župani, zaposleni na občinskih upravah in občinski sveti pokažete občankam in občanom, pa tudi medijem, kaj ste v preteklem obdobju dosegli, kako ste sodelovali z različnimi institucijami znotraj občine, kaj je bilo obnovljenega ali zgrajenega ali kaj načrtujete v prihodnje. Do pobude s predlogi lahko dostopate tukaj

Da bi vam olajšali delo je tudi letos sekretariat Skupnosti občin Slovenije pripravil vzorec dokumenta za obveščanje lokalnih medijev ter občank in občanov. Občine smo naprosili, da nam sporočijo, kje, kdaj in kako bodo odprle vrata (vrtec, šola, kulturni dom, predstavitev, srečanje, kviz…), da bomo lahko o tem pravočasno obvestili nacionalne medije in dogodke objavili v našem spletnem medijskem središču.

 

Varnost na zaledenelih površinah 1/6

Uprava RS za zaščito in reševanje (URSZR) nam je posredovala študijo o izdelavi meril za zagotavljanje varnega gibanja po zaledenelih površinah (pod zaporedno številko 87), iz katere so na spletni strani Uprave RS za zaščito in reševanje povzeti napotki o tem, kako se izračuna dopustne obremenitve ledu, kako merimo debelino ledu, kako se varno gibamo  po zaledeneli vodni površini, kakšna je priporočljiva varnostna oprema in kakšno so postopki reševanja v primeru nesreče. Na spletni strani so povzeta le priporočila, saj posebnih predpisov, ki bi opredeljevali kdaj je zaledenela vodna površina dovolj varna NI.

Študija in izvlečki so vam lahko v pomoč pri določanju posebnih ukrepov varstva pred utopitvami na zaledenelih vodnih površinah.

Iz URSZR sporočajo, da v  skladu z Zakonom o varstvu pred utopitvami (8. člen) lokalne skupnosti dovolijo hojo, drsanje in druge dejavnosti na ledu le takrat, ko je zaledenela površina varna. Varnost zaledenele površine ugotavlja pravna ali fizična oseba, ki jo za to pooblasti lokalna skupnost. Prav tako je v pristojnosti lokalnih skupnosti določitev načina in pogojev za splošno rabo zamrznjenih vodnih površin in posebnih ukrepov za varstvo pred utopitvami..

Na spletni strani so povzeta le priporočila, saj posebnih predpisov, ki bi opredeljevali kdaj je zaledenela vodna površina dovolj varna NI.

Prošnja za odziv glede mehanizma EU na področju Civilne zaščite 1/7

Uprava RS za zaščito in reševanje (URSZR) prosi za sodelovanje pri anketnem vprašalniku (del v angleškem jeziku), ki bo podlaga za vmesni pregled izvajanja in uspešnost mehanizma v obdobju od januarja 2014 do decembra 2016.

Mehanizem Unije na področju civilne zaščite je okvir v Evropski uniji, preko katerega države članice, tudi Slovenija, in druge države sodelujoče v mehanizmu (Islandija, Norveška, Črna gora, Srbija, Makedonija, Turčija) usklajujejo medsebojno pomoč ob nesrečah v EU in jo nudijo tretjim državam, izvajajo skupne vaje, usposabljanja strokovnjakov, preventivne aktivnosti, nadgrajujejo svoje zmogljivosti za odzivanje na nesreče in nudijo strokovno pomoč nečlanicam EU na tem področju.

Evropska komisija je sklenila pogodbo s podjetjem ICF, ki bo zbral mnenja splošne javnosti, strokovnjakov in organov za civilno zaščito v državah članicah EU. Poročilo o pregledu mora Evropska komisija posredovati Evropskemu parlamentu do 30. junija 2017.
V ta namen je na spletni strani Evropske komisije objavljena povezava na dva vprašalnika, na katera lahko odgovarjajo:
– Na prvega – posamezniki iz držav Evropske unije, ki mehanizma še ne poznajo, zanima pa jih področje obvladovanja nesreč v okviru Evropske unije (v vseh jezikih EU, tudi v slovenskem jeziku)
– Na drugega – posamezniki in javne ter zasebne organizacije, ki so že seznanjene z delovanjem UCPM (samo v angleškem jeziku)

Uprava RS za zaščito in reševanje vas vabi, da kot strokovnjaki in službe, vključene v sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, posredujete svoja mnenja z odgovori na drugi vprašalnik, ki je samo v angleškem jeziku, objavljen na spletni strani: http://ec.europa.eu/echo/eucpmconsult_ en. Potrebna je registracija in vsaka oseba lahko samo enkrat izpolni  prašalnik.
Vprašalnik bo odprt do 23. februarja 2017.
V primeru morebitnih nejasnosti in vprašanj se lahko obrnete na ga. Natašo Horvat, telefon 01 471 3233 oziroma elektronska pošta: natasa.horvat@urszr.si.

PLAČLJIV OGLAS

Ali je (bo) to zdravo? 2/1

ePromocijaZdravja vam želi, da bi v letu 2017 naredili pozitivne spremembe, ki bi prinesle več zdravja, dobrih odnosov, povezanosti, produktivnosti in blagostanja.

Želimo vas izobraževati, kako poskrbeti za zdravje, dobro počutje, dobro komunikacijo/ sodelovanje, umirjenost, produktivnost in učinkovito delovanje na vseh področjih.

Posamezniki in družba so dolgoročno bolj uspešni, če vlagajo v zdravje, zato dajemo pobudo, da se v letu 2017 v vsakdanjem življenju in pri delu čim-večkrat vprašamo:

“Ali je (bo) to zdravo zame, za mojo družino, druge družine, za moje sodelavce, za vse zaposlene, za moje sosede in sokrajane, za ljudi v naši regiji, za vse ljudi…..?”

Ponudbo naših storitev si lahko ogledate na spletni strani http://epromocijazdravja.si.

Andreja Krt Lah, dr. med., ePromocijaZdravja

andreja@epromocijazdravja.si, GSM 068 607 873

ZAKONODAJNE AKTIVNOSTI SOS

Ukrepi na področju plač, drugih stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju 3/1

 

Reprezentativni sindikati javnega sektorja in Vlada Republike Slovenije so dne 21. decembra 2016 podpisali Dogovor o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 88/16). Ukrepi se nanašajo na plače in druge stroške dela ter nekatere druge ukrepe v javnem sektorju.

Dogovorjeni ukrepi so bili uveljavljeni z Zakonom o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2017 in drugih ukrepih v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 88/16) in s sklenitvijo Aneksa h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 88/16).

Ministrstvo za javno upravo je pripravilo pojasnilo glede dogovorjenih ukrepov, ki si ga lahko preberete TUKAJ.

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu okolja 3/2

Skupnost občin Slovenije vas obvešča, da je bil s strani poslanca predložen v Državni zbor Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu okolja.
Poglavitna novost, ki jo prinaša predlog zakona, je določitev primera, ko občina na svojem območju ni dolžna zgraditi oziroma vzpostaviti zbirnega centra za ločeno zbiranje komunalnih odpadkov. Če je na območju sosednje občine že vzpostavljen zbirni center in je večji od potreb prebivalcev te občine, se obe občini lahko pisno dogovorita, da se en zbirni center v okviru izvajanja javne službe uporablja za odlaganje odpadkov prebivalcev obeh občin. Prav tako se občini lahko dogovorita, da skupaj na novo zgradita oziroma vzpostavita skupni zbirni center.

Celotno besedilo predloga zakona najdete TUKAJ.

Vljudno vas naprošamo, da nam vaše pripombe in stališča na predlog posredujete najkasneje do torka, 17.1.2017 na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si.

Predlog družinskega zakonika 3/3

Skupnost občin Slovenije vas obvešča, da je na Državnem zboru v obravnavi Predlog družinskega zakonika (DZ). Besedilo predloga najdete TUKAJ.

Vljudno vas naprošamo, da besedilo preučite in nam vaše pripombe in stališča posredujete najkasneje do torka, 17.1.2017 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si.

Nov Osnutek Zakona o gasilstvu 3/5

S strani URSZR smo v pregled in obravnavo prejeli osnutek Zakona o gasilstvu. Osnutek zakona in njegove obrazložitve si lahko pogledate na spodnjih povezavah.

Besedilo osnutka zakona se nahaja na tej povezavi.

Kratko obrazložitev sprememb in dopolnitev ZGAS po členih se nahaja tukaj.

Vaše pripombe in predloge za spremembo zakona prosim posredujte najkasneje do petka, 20. januarja na naslov miha.mohor@skupnostobcin.si.

 

V medresorskem usklajevanju predlog ZVEtL-1 3/6

Obveščamo vas, da je Ministrstvo za pravosodje dalo v medresorsko usklajevanje Predlog zakona o vzpostavitvi etažne lastnine na določenih stavbah in o ugotavljanju pripadajočega zemljišča (predlog ZVEtL-1), ki ga najdete na tej povezavi. V okviru prvotnega strokovnega usklajevanja, ki je potekalo decembra 2015 je sodelovala tudi SOS, ki je posredovala na takratno besedilo zakona pripombe in stališče SOS.

V skladu z navedenim vas vljudno naprošamo, da pregledate novo različico predloga zakona in posredujete vaše pripombe in predloge najkasneje do četrtka, 26.1.2017 na naslov alja.babic@skupnostobcin.si.

V obravnavi 2. uredbi s področja kmetijstva 3/7

Skupnost občin Slovenije obvešča, da je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano objavilo predloga:

1. Uredbe o izvedbi ukrepov kmetijske politike za leto 2017 – pripombe zbiramo do petka, 20.1.2017
Določa natančnejše postopke v zvezi z integriranim administrativnim in kontrolnim sistemom (IAKS) ter podrobna pravila o navzkrižni skladnosti. Vključuje postopke za izvedbo ukrepov kmetijske politike vključno s  kontrolami in upravnimi kaznimi. Določa postopke oddaje vlog in zahtevkov, upravne preglede in preglede na kraju samem ter upravne kazni za neposredna plačila, ukrep kmetijsko okoljsko podnebnih plačil (KOPOP), ukrep ekološko kmetovanje (EK), ukrep OMD in ukrep dobrobit živali.

Tukaj najdete:
BESEDILO UREDBE in Priloga 1, Priloga 2

2. Uredbe o določitvi vrednosti zapuščine za nepremičnine, ki so v lasti članov agrarne skupnosti – pripombe zbiramo do srede, 1.2.2017
Določa način vrednotenja nepremičnin, ki so v solastnini ali skupni lastnini članov agrarne skupnosti, za namen izračuna vrednosti zapuščine, na podlagi katere se v postopkih dedovanja izračuna nujni delež.

Tukaj najdete:
BESEDILO UREDBE

Vljudno naprošamo, da nam vaše pripombe in stališča do navedenega roka posredujete na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si.

Spremembe in dopolnitve Splošnega akta o kakovosti izvajanja univerzalne poštne storitve 3/9

Skupnost občin Slovenije obvešča, da je v obravnavi predlog Splošnega akta o spremembah in dopolnitvah Splošnega akta o kakovosti izvajanja univerzalne poštne storitve, katerega cilje je izvajalcu univerzalne storitve omogočiti bolj prilagodljivo spreminjanje in optimiziranje poštnega omrežja zlasti zaradi zagotavljanja dolgoročno vzdržne univerzalne poštne storitve.

S predlaganimi spremembami se želi zagotoviti bolj uravnoteženo obravnavo različnih oblik kontaktnih točk z vidika predpisane gostote omrežja ter z vidika pogojev, ki morajo biti izpolnjeni v primeru preoblikovanja kontaktnih točk. S skrajšanjem predpisanega minimalnega delovnega časa premične kontaktne točke in drugih organizacijskih oblik kontaktne točke, ki niso bodisi pošta bodisi pogodbena pošta, na 1 uro pa se želi izvajalcu univerzalne storitve omogočiti ohranjanje tistih kontaktnih točk, ki so ekonomsko manj vzdržne, s čimer se zasleduje cilj zagotavljanja kakovostne univerzalne storitve. Istočasno se čas za delo s strankami pomakne za dve uri v popoldan in se na ta način zagotovi večja dostopnost kontaktnih točk večini uporabnikov, saj delovni in življenjski ritem aktivnemu prebivalstvu preprečuje uporabo kontaktnih točk v jutranjem in zgodnje popoldanskem času.

Tukaj najdete predlog in neuradno prečiščeno besedilo predloga.

Vljudno vas naprošamo, da nam pripombe in stališča posredujete najkasneje do petka, 17.2.2017 na naslov info@skupnostobcin.si.

POVPRAŠEVANJE

Zamudne obresti pri plačilu prispevka za OZZ - NUJNO 4/1

Občina članica SOS je seznanila Skupnost občin Slovenije s problematiko plačevanja zamudnih obresti iz naslova plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje. Namreč občina občasno preverja podatke na spletni strani e-davki, kjer je iz kontokartice razvidno, da se zamudne obresti še naprej obračunavajo.

Občine vljudno naprošamo, da nam posredujete odgovore na vprašanja navedena v nadaljevanju. Namreč želeli bi pridobiti povratno informacijo, če se tudi ostale občine srečujete s tem problemom oziroma vas naprošamo, da preverite kontokartico na spletni strani (e-davki) vaše občine.

TUKAJ najdete še prejeti dopis občine, kjer je zadeva bolj podrobno pojasnjena.

VPRAŠANJE:
Ali občine pri mesečnem preverjanju podatkov o številu upravičencev do dodatnega zdravstvenega zavarovanja v distribucijskem modulu CSD ugotavljate večje število upravičencev za pretekle mesece, za katere ste prispevke že plačale in oddale REK-1b obrazec (CSD izdaja odločbe za nazaj) in ste zato dolžne plačati  obveznosti tudi za nazaj (spremenjeni podatki v tekočem mesecu za pretekla obdobja) in dostaviti nov REK-1b obrazec? Ali ste na e-davkih pri pregledu kontokartice opazili, da vam FURS na osnovi plačil v tekočem mesecu za pretekla obdobja obračuna zamudne obresti? 

Vaše odgovore bi potrebovali najkasneje do petka, 20.1.2017 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si.

DOGODKI SOS

17.1. / Posvet za županje in župane – Občine prihodnosti 5/1

Spoštovane županje, spoštovani župani,

na Skupnosti občin Slovenije z željo, da bi bilo leto 2017 kar najbolj sodelovalno in vključujoče, organiziramo za županje in župane, med različnimi ravnmi odločanja pa tudi sektorji, enodnevno druženje, ki bo potekalo 17. januarja 2017, v Kongresnem centru na Brdu pri Kranju.

Na področju pristojnosti in nalog občin ter njihovega financiranja se dogajajo, pa tudi načrtujejo, številne pomembne novosti. Tako je na finančnem področju pred nami prehod iz zdajšnjega sistema nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na sistem obdavčitve nepremičnin, novosti v zakonu o javnih financah v povezavi z že sprejetim zakonom o fiskalnem pravilu, … zato menimo, da je potreben razmislek o obstoječem sistemu financiranja občin (enotnost/različnost), razmislek o morda nujnih spremembah sistema financiranja občin v povezavi z uvedbo davka na nepremičnine in razmislek o možnosti uvedbe občinske urbane takse kot instrumenta vodenja razvojne politike v občinah. Prav tako se s svetlobno hitrostjo dogaja digitalna transformacija, ki zahteva tudi od občin znatno krepitev kompetenc zaposlenih, razmislek o reorganizaciji obstoječih poslovnih procesov, o uvajanju novih, inovativnih oblik upravljanja, naročanja, izvajanja in spremljanja učinkov.

K pogovoru in skupnemu razmisleku o naslovljenih izzivih smo povabili Ministrico za finance, Matejo Vraničar Erman in Ministra za javno upravo, Borisa Koprivnikarja, ki sta ob drugih vabljenih uglednih gostih povabilo sprejela, da skupaj z vami, županje in župani začrtamo najboljšo smer v prihodnost.

Program posveta za županje in župane, Občine prihodnosti

Vljudno vabljeni!

20.1. / ABC vodenja delavnic 5/2

Vas zanima kako iz skupin izvabiti večji ustvarjalni potencial in uglasiti različne glasove?

 

Želite spoznati tehnike za bolj učinkovito delo v skupini?

 

 

Vabimo vas na 1-dnevno delavnico

ABC vodenja delavnic

Osnove načrtovanja in moderiranja procesov vključevanja javnosti

20. januarja 2017 od 9. do 17. ure, v Razstavišču MO Maribor, Grajska ul. 7, Maribor

Delavnica je namenjena:

vsem, ki se srečujejo z načrtovanjem in vodenjem skupinskih procesov ter želijo spoznati teoretske osnove vodenja skupin, vlogo moderatorja, osnovne moderatorske tehnike, ki so uporabne za managerje, moderatorje, vrhunske svetovalce, trenerje, projektne, timske vodje…

Vsebina delavnice:

Osnove in napotki za uspešno skupinsko delo

 • Značilnosti, razvoj, odločanje in pristojnosti v skupinskem delu in vključevanju javnosti
 • Obvladovanje in uravnotežanje različnih osebnostnih tipov v skupinah
 • Vloga, veščine in kompetence moderatorja
 • Orodja in pripomočki

Tehnike spodbujanja pozitivne skupinske dinamike, porajanja idej in doseganja soglasij v moderiranju skupinskih procesov: ledolomilci (Icebreakers), zamejitev varnega komunikacijskega prostora (Safe Space), temeljna skupinska tehnika (NGT, Nominal Group Technique), razvrščanje po sorodnosti (Affinity Mapping), vrtiljak (Caroussel).

Način dela je izrazito izkustven: temelji na simulacijah, ki jim sledijo analitično-teoretične predstavitve in pogovori med udeleženci. Takšen način omogoča ozaveščanje, integracijo in nadgradnjo izkušenj udeležencev.

Vodja delavnice

Vida Ogorelec je izkušena moderatorka in procesna svetovalka za sodelovanje javnosti. Verjame v moč skupinskega dela in uspehi njenih delavnic to potrjujejo. V zadnjih dvajsetih letih je načrtovala in moderirala vrsto procesov skupinskega dela v organizacijah in sodelovanja javnosti (predvsem strateškega načrtovanja in vzpostavljanja partnerstev). Vodila je prva temeljna usposabljanja za moderiranje v Sloveniji in leta 2002 kot prva v Sloveniji pridobila mednarodna certifikata Certified Professional Facilitator (CPF) in Public Participation Certificate (PPC). Je članica Mednarodnega združenja moderatorjev (IAF) in Društva moderatorjev Slovenije. Po izobrazbi je univ. dipl. inž. arh. z magistrsko diplomo MFA na Academy of Art College, San Francisco, ZDA.

Vabilo s programom je na tej povezavi.

Prijave sprejemamo do zapolnitve prostih mest, najkasneje do srede, 18. januarja 2017.

25.1. / Celovita presoja za občinske prostorske načrte 5/3

Slovenija izvaja Strategijo usposabljanja za izvajanje celovitih presoj vplivov na okolje in presoj vplivov na okolje, ki predstavljata predhodno pogojenost v novi finančni  perspektivi .

Pregledni seminar predstavlja pomemben del programa usposabljanja za  učinkovito implementacijo CPVO zakonodaje.

Predstavitev prakse Evropskega sodišča za področje presoj, ki jih beremo skupaj z direktivo, naj bi prispevala k dvigu razumevanje glede pomena posameznih vsebinskih in postopkovnih vidikih v presojah. Razloži tudi povezovanje z drugimi okoljskimi direktivami in izkušnje v presojah v prejšnji finančni perspektivi za bolj učinkovito in pravilno implementacijo v programskem obdobju 2014-2020.

Okvirni seminar organizira Ministrstvo za okolje in prostor,  v sodelovanju s Skupnostjo občin Slovenije in z  Jaspersom

Lokacija: Poligon, Kreativni center, Tobačna ulica 5, Ljubljana, Slovenia

Velika sejna soba,

25. januar 2017

od 9.00 do 16.30

Vljudno vas vabimo, da pripravite svoje primere dobre prakse izvajanja celovite presoje vplivov na okolje za Občinski prostorski načrt. Dobro prakso bomo objavili v Priročniku za izvajanje celovite presoje vplivov na okolje.

Vabimo vas, da se usposabljanja udeležite in  da potrdite svojo udeležbo s spodnjo prijavnico. Prijave sprejemamo do zapolnitve mest, oz. najkasneje do 20. januarja. Udeležba je brezplačna.

Jezik usposabljanja je slovenski. Delavnica bo izvedena interaktivno in odmori bodo organizirani po potrebi.

Vabilo SLO

Program

Obrazec za prijavo dobre prakse

 

Vabilo ENG – Invitation

30.1. / Informativni posvet “Zemljiška knjiga in spletni ZK portal” 5/4

Skupnost občin Slovenije v sodelovanju z Vrhovnim sodiščem Republike Slovenije organizira informativni posvet na temo zemljiške knjige, informacijskega sistema e-ZK ter portala e-ZK, ki bo potekal v PONEDELJEK, 30. januarja 2017, s pričetkom ob 10.00 uri v dvorani Horus, Austria Trend hotela Ljubljana, Dunajska cesta 154, 1000 Ljubljana.

Vabilo s programom najdete na sledeči povezavi: tukaj.

Udeležbo na posvetu lahko potrdite najkasneje do četrtka, 26.1.2017 s prijavnico spodaj.

 

31.1. / Upravni postopek v praksi 5/5

Stalno strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje je najučinkovitejše s ponazoritvijo na konkretnih primerih v praksi. Obnovitev znanja na področju upravnega postopka v občinah je še kako pomembna za zaposlene v občinskih upravah, zato vas Skupnost občin Slovenije vabi na osvežitveni seminar z naslovom “Upravni postopek v praksi“, ki bo potekal v torek, 31.1.2017 s pričetkom ob 10.00 uri v spodnji stranski dvorani Narodnega doma Celje, Trg celjskih knezov 9, Celje.

Vabilo s programom najdete na sledeči povezavi: TUKAJ.

Udeležbo na seminarju potrdite najkasneje do petka, 27.1.2017 s prijavnico spodaj.

1.2. / Odškodninska odgovornost investitorjev, izvajalcev, projektantov ter nadzornikov in izkušnje občine pri reševanju težav 5/6

Skupnost občin Slovenije v sodelovanju z Odvetniško pisarno Potočnik in Prebil organizira posvet za zaposlene na občinah, na katerem bo predstavljena odškodninska odgovornost investitorjev, izvajalcev, projektantov ter nadzornikov, kot bodo predstavljene izkušnje občine pri reševanju težav.

V okviru posveta bo prav tako predstavljen način, kako lahko občina izvede enotno javno naročilo za vsa projektantska dela, ki jih potrebuje v določenem obdobju in s katerim si bo občina zagotovila ustrezno kvaliteto/ceno.

V prvem delu bosta odvetnici odvetniške pisarne Potočnik in Prebil predstavili zakonodajo s področja gradnje in vzdrževanja objektov ter različne tipe pogodb (gradbena pogodba, projektantska pogodba, pogodba o nazoru nad gradnjo ter pod izvajalsko pogodbo). Nato bo sledila predstavitev vrste odgovornosti oseb pri gradnji in vzdrževanju objektov in predstavitev jamčevanja za napake in garancije izvajalcev.

V nadaljevanju bo predstavljena odgovornost za stroške rednega in investicijskega vzdrževanja.

V zadnjem delu bo župan občine Hoče-Slivnica predstavil izkušnje občine z odškodninsko odgovornostjo izvajalcev, projektantov ter nadzornikov. Zaključek posveta bo predstavljal predstavitev enotnega javnega naročila za projektantska dela v občini Hoče-Slivnica, kjer se je z razdelitvijo po sklopih izbralo ponudnike, s katerimi se bo poizkušalo zagotoviti ustrezno kvaliteto/ceno.

Predavateljem bo seveda možno zastaviti dodatna individualna vprašanja, katera lahko tudi predhodno zapišete v  prijavnici.

Vabilo in program si v celoti lahko preberete na na tej povezavi.

Gradivo posveta se nahaja na spodnjih povezavah:

Prezentacija za seminar_Odvetniška pisarna Prebil in Potočnik

Prezentacija za seminar_z zapiski_ Odvetniška pisarna Prebil in Potočnik (3 slidi na stran)

Predstavitev JN proj dokum –Župan občine Hoče-Slivnica Marko Soršak

Predstavitev JN proj dokum -z zapiski-Župan občine Hoče-Slivnica Marko Soršak (3slidi na stran)

6.2. / Mednarodna konferenca z Violeto Bulc o pametnih mestih 5/7

Skupnost občin Slovenije je vsebinski partner DOBA Fakulteti pri organizaciji mednarodne strokovne konference na temo pametnih mest in skupnosti. Na konferenci bodo globalni eksperti predstavili poglobljen pogled na razvoj pametnih mest in skupnosti ter ponudili svoje bogato znanje o njihovem kreiranju v prihodnosti.

Mesta jutri ne bodo več takšna, kot so mesta danes.

Namen konference je obravnava vidikov prihodnosti pametnih mest in izboljšanja kakovosti življenja v povezanem in trajnostno naravnanem okolju ter zagotavljanje diskusijske platforme za vprašanja in ideje s področij, kot so:

 • prihodnost vodenja in upravljanja mest ter s tem povezane kompleksnosti, globalne razsežnosti in inovativnih razvojnih strategij
 • ozaveščanje o pomenu sodelovanja državljanov v procesih odločanja in razvoja v mestih ter potrebnosti spodbujanja sprememb vedenja v smislu aktivne udeležbe, trajnostnega razmišljanja in delovanja
 • vloga visokega šolstva pri razvoju pametnih mest in razvoju novih znanj in spretnosti prebivalcev, ki so potrebna v praksi

Na konferenco prihajajo globalni strokovnjaki iz akademskega in poslovnega sveta, ki bodo z vami delili najnovejše trende, izzive in rešitve za razvoj pametnih mest in skupnosti. Te boste lahko uporabili pri kreiranju politik, uvajanju sprememb in konkretnih rešitev tako v občinah kot mestih, v podjetjih, na univerzah in drugje.

 • Častna gostja mednarodne strokovne konference bo Violeta Bulc, evropska komisarka za mobilnost in promet, ki bo konferenco otvorila z uvodnim predavanjem.
 • Prof. Pedro B. Ortiz, vizionar, priznani strokovnjak za urbana vprašanja metropol, svetovalec Svetovne banke in bivši župan Madrida.
 • Dr. Blaž Križnik, docent na Podiplomski šoli za urbane študije Univerze Hanyang v Seulu, strokovnjak za primerjalne urbane študije.
 • Timotej Šooš, v Vladi Republike Slovenije odgovoren za razvoj dolgoročne vizije in razvojne strategije Slovenija 2050.
 • Prof. Esteve Almirall, priznan govorec s področja inovacij in pametnih mest, profesor na priznani poslovni šoli ESADE in direktor Centra za inovacije.

Vse podrobnejše informacije o konferenci najdete na tej povezavi.

Kontaktna oseba je Zvezdana Strmšek zvezdana.strmsek@doba.si; tel. 02 228 38 94

 

Prijava in kotizacija

Do 31. decembra 2016 izkoristite 100,00 EUR popusta. Število mest je omejeno – online prijava

Konferenca bo potekala v angleškem jeziku.

16.2. / Delavnica “Predstavitev notranjih pravil ter gradiva Vzorčnih notranjih pravil SOS” v Mariboru 5/8

Skupnost občin Slovenije vas vabi na delavnico z naslovom “Predstavitev notranjih pravil ter gradiva Vzorčnih notranjih pravil SOS”, ki jo bo organizirala v sodelovanju z Virtuo d.o.o. z namenom, da občine pridobite čim več informacij, ki jih prinašajo notranja pravila v praksi.

Delavnica bo potekala v četrtek, 16.2.2017 v Mariboru (razstavišče MO MB, Grajska ulica 7) ob 10.00 uri.

Vabilo s programom najdete na sledeči povezavi: tukaj.

Udeležbo na posvetu lahko potrdite najkasneje do torka, 14.2.2017 s prijavnico spodaj.

Vljudno vabljeni!

 

23.2. / Delavnica “Predstavitev notranjih pravil ter gradiva Vzorčnih notranjih pravil SOS” v Ljubljani 5/9

Skupnost občin Slovenije vas vabi na delavnico z naslovom “Predstavitev notranjih pravil ter gradiva Vzorčnih notranjih pravil SOS”, ki jo bo organizirala v sodelovanju z Virtuo d.o.o. z namenom, da občine pridobite čim več informacij, ki jih prinašajo notranja pravila v praksi.

Delavnica bo potekala v četrtek, 23.2.2017 v Ljubljani (velika sejna dvorana MOL, Mestni trg 1) ob 10.00 uri.

Vabilo s programom najdete na sledeči povezavi: tukaj.

Udeležbo na posvetu lahko potrdite najkasneje do torka, 21.2.2017 s prijavnico spodaj.

Vljudno vabljeni!

22.3. / X. Posvet Delovanje skupnih občinskih uprav v Sloveniji 5/10

Skupnost občin Slovenije, Združenje Mestnih občin Slovenije, Združenje občin Slovenije, Ministrstvo za javno upravo in letošnji gostitelj Mestna občina Nova Gorica prirejamo tradicionalni X. Posvet DELOVANJE SKUPNIH OBČINSKIH UPRAV V SLOVENIJI, ki bo potekal v sredo, 22. marca 2017. Več informacij o dogodku in prijavi najdete tukaj.

Vabilo s prijavnico za X Posvet DELOVANJE SKUPNIH OBČINSKIH UPRAV V SLOVENIJI 

DOGODKI DRUGIH

17.1. / Predstavitev programa EZD v Kopru 6/1

V imenu CMEPIUS vas vljudno  vabimo na brezplačno predstavitev programa Evropa za državljane, ki bo potekala  17. januarja 2017 v Kopru (Ljudska univerza Koper, Cankarjeva 33, 6000 Koper) od 10.00 ure dalje in bo trajala predvidoma do 2 uri.

Predstavitev je namenjen vsem potencialnim prijaviteljem projektov na program Evropa za državljane, ki se želijo seznaniti s podrobnostmi programa. Na predstavitvi vam bomo, na podlagi Vodnika za prijavitelje, predstavili pravila in pogoje za sodelovanje v obeh sklopih programa – Evropski spomin in Demokratično delovanje in državljanska udeležba, novosti za leto 2017 in vam odgovorili na vaša konkretna vprašanja.
Zaradi omejenega števila mest, vas vljudno prosimo, da se na izbrano lokacijo čim prej prijavite preko spletnega obrazca.

19.1. / Predstavitev programa EZD v Mariboru 6/2

V imenu CMEPIUS vas vljudno  vabimo na brezplačno predstavitev programa Evropa za državljane, ki bo potekala  19. januarja 2017 v Mariboru (Zavod PIP, Gosposvetska cesta 83, 2000 Maribor) od 10.00 ure dalje in bo trajala predvidoma do 2 uri.

Predstavitev je namenjen vsem potencialnim prijaviteljem projektov na program Evropa za državljane, ki se želijo seznaniti s podrobnostmi programa. Na predstavitvi vam bomo, na podlagi Vodnika za prijavitelje, predstavili pravila in pogoje za sodelovanje v obeh sklopih programa – Evropski spomin in Demokratično delovanje in državljanska udeležba, novosti za leto 2017 in vam odgovorili na vaša konkretna vprašanja.
Zaradi omejenega števila mest, vas vljudno prosimo, da se na izbrano lokacijo čim prej prijavite preko spletnega obrazca.

20.1. / Nov poziv v Zeleno shemo slovenskega turizma 6/3

Slovenska turistična organizacija v sodelovanju z mednarodno organizacijo Green Destinations in njenim akreditiranim partnerjem v Sloveniji, Zavodom Tovarna trajnostnega turizma GoodPlace, objavlja nov Poziv za destinacije za pridobitev znaka Slovenia Green Destination (naslednji poziv bo objavljen januarja 2018). Poziv 2017 je dostopen na portalu.

Prijave morajo prispeti najkasneje do 10. februarja 2017 do 15. ure.

Ob tej priložnosti pripravljajo tudi predstavitev novega poziva za vključitev destinacij v Zeleno shemo slovenskega turizma. Predstavitev bo v petek, 20. januarja 2017 med 11. in 13. uro na Gospodarski zbornici Slovenije, Dimičeva 13, Ljubljana (1. nadstropje, dvorana A). Na dogodku bodo s strani Slovenske turistične organizacije in akreditiranega partnerja predstavljene vse pomembne informacije ob objavi novega poziva za vključitev oz. pridobitev znaka Slovenia Green.

Vsebine dogodka:

 • Slovenska turistična organizacija; mag. Maja Pak, direktorica: Uvodni pozdrav in predstavitev Zelene sheme slovenskega turizma.
 • Zavod Tovarna trajnostnega turizma GoodPlace; Jana Apih: Predstavitev novega poziva za destinacije
 • Zavod Tovarna trajnostnega turizma GoodPlace; Tina H. Zakonjšek: Predstavitev okoljskih znakov Travelife, EU Marjetica, Green Globe, Green Key, TourCert in Bio Hotels za ponudnike nastanitev in turistične agencije.

Udeležba na dogodku je brezplačna, vendar vas zaradi lažje organizacije vljudno prosimo, da jo potrdite po elektronski pošti na ideje@goodplace.si najkasneje do srede 18. 1. 2017.

V želji, da se v Zeleno shemo slovenskega turizma vključi čim več destinacij, nastanitvenih objektov in potovalnih agencij, objavljamo obvestilo tudi na spletni strani SOS.

 

24.1. / Predstavitev programa EZD v Kranju 6/4

V imenu CMEPIUS vas vljudno  vabimo na brezplačno predstavitev programa Evropa za državljane, ki bo potekala 24. januarja 2017 v Kranju (Kovačnica, Župančičeva ulica 22, 4000 Kranj) od 10.00 ure dalje in bo trajala predvidoma do 2 uri.

Predstavitev je namenjen vsem potencialnim prijaviteljem projektov na program Evropa za državljane, ki se želijo seznaniti s podrobnostmi programa. Na predstavitvi vam bomo, na podlagi Vodnika za prijavitelje, predstavili pravila in pogoje za sodelovanje v obeh sklopih programa – Evropski spomin in Demokratično delovanje in državljanska udeležba, novosti za leto 2017 in vam odgovorili na vaša konkretna vprašanja.
Zaradi omejenega števila mest, vas vljudno prosimo, da se na izbrano lokacijo čim prej prijavite preko spletnega obrazca.

26.1. / Predstavitev programa EZD v Krškem 6/5

V imenu CMEPIUS vas vljudno  vabimo na brezplačno predstavitev programa Evropa za državljane, ki bo potekala 26. januarja 2017 v Krškem (Kulturni dom Krško, enota Mestni muzej Krško, Valvasorjevo nabrežje 4, 8270 Krško) od 10.00 ure dalje in bo trajala predvidoma do 2 uri.

Predstavitev je namenjen vsem potencialnim prijaviteljem projektov na program Evropa za državljane, ki se želijo seznaniti s podrobnostmi programa. Na predstavitvi vam bomo, na podlagi Vodnika za prijavitelje, predstavili pravila in pogoje za sodelovanje v obeh sklopih programa – Evropski spomin in Demokratično delovanje in državljanska udeležba, novosti za leto 2017 in vam odgovorili na vaša konkretna vprašanja.
Zaradi omejenega števila mest, vas vljudno prosimo, da se na izbrano lokacijo čim prej prijavite preko spletnega obrazca.

26.1./ Javni posvet na temo "Sobivanje ljudi in divjadi" 6/6

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije Območna enota Kranj vas vabita na javni posvet na temo “Sobivanje ljudi in divjadi v Gorenjskem LUO”, ki bo potekal 26.1.2017.

Več o posvetu in vsebini najdete na tej povezavi.

 

VLADA RS

117. seja 7/1

Uredba o izvajanju ukrepa odpravljanje zaraščanja na kmetijskih zemljiščih

Vlada je izdala Uredbo o izvajanju ukrepa odpravljanje zaraščanja na kmetijskih zemljiščih. Izvajanje ukrepa bo omogočilo hitrejšo ponovno vzpostavitev kmetijskih zemljišč, primernih za kmetijsko pridelavo. Podpora bo namenjena povračilu stroškov, nastalih pri čiščenju zaraščenih površin.

Na podlagi uredbe bo predvidoma enkrat letno objavljen javni razpis. Za leto 2017 se predvideva objava javnega razpisa v višini 300.000 eurov razpisanih sredstev. (Vir: Vlada RS, ab)

Normativni delovni program Vlade RS za leto 2017

Vlada je sprejela Normativni delovni program Vlade Republike Slovenije za leto 2017.

V normativnem delovnem programu je skupaj 172 predpisov, od tega je 52 predpisov iz pristojnosti Državnega zbora, 41 iz pristojnosti Vlade in 79 iz pristojnosti ministrstev. (Vir: Vlada RS, ab)

Enotna uredniška politika spletnih mest državne uprave

Vlada je sprejela nadgradnjo enotne uredniške politike spletnih mest državne uprave. Nadgradnja med drugim predvideva vključitev vseh spletnih mest državne uprave v sistem koordinacije enotne uredniške politike in uskladitev vseh vidikov spletnega komuniciranja vlade z državljani, poslovnimi subjekti, tujci, javnimi uslužbenci… Tako bodo predstavitvene vsebine in elektronske storitve bolj povezane, manj bo podvajanja vsebin na spletu, objavljene informacije pa bodo bolj ažurne, točne in razumljive. (Vir: Vlada RS, ab)

Smernice za razvoj informacijskih rešitev

Smernice za razvoj informacijskih rešitev celostno obravnavajo razvoj in nadgradnjo informacijskih rešitev. Dokument predstavlja vodilo vsem načrtovalcem, vodjem in članom projektnih skupin, ki se ukvarjajo z nadgradnjo obstoječih in razvojem novih informacijskih rešitev, in ne nazadnje tudi vodilo razvojnim skupinam izvajalcev (internim ali zunanjim). Pri razvoju aplikacij je potrebno upoštevati določena splošna načela, ki so natančneje predstavljena v dokumentu. (Vir: Vlada RS, ab)

Smernice za javno naročanje informacijskih rešitev

Smernice za javno naročanje informacijskih rešitev so priporočilo naročnikom pri naročanju informacijskih rešitev javnega sektorja in opredeljujejo priporočene pristope pri pripravi javnih naročil. Pomembno spremembo v praksi javnega naročanja bo predstavljala izvedba nove zakonske zahteve, ki preprečuje javna naročila z edinim merilom najnižje cene. Smernice zato navajajo vrsto primernih meril, ki so podrobneje razdelana. V ospredje stopajo merila kakovosti, kot njihov ključni element pa ocenjevanje idejnega načrta ponudnika, iz katerega naročnik po vnaprej določenih elementih izlušči oceno kakovosti, in usposobljenost vključenih kadrov. (Vir: Vlada RS, ab)

Leta 2015 večji obseg državnih pomoči

Vlada je sprejela 17. poročilo o državnih pomočeh v Sloveniji. Leta 2015 je bilo dodeljenih za 562,5 milijona evrov državnih pomoči, kar predstavlja 1,46 odstotka BDP. V primerjavi z letom 2014 se je obseg pomoči nekoliko povečal. Primerjava s podatki za EU pa kaže, da ima Slovenija primerljivo strukturo državnih pomoči. (Vir: Vlada RS, ab)

Uredba o zavezujočem letnem zmanjšanju emisij toplogrednih plinov

Vlada je sprejela predlog stališča Slovenije k predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o zavezujočem letnem zmanjšanju emisij toplogrednih plinov (TGP) v državah članicah v obdobju 2021– 2030 za trdno energetsko unijo in izpolnitev zavez iz Pariškega sporazuma ter o spremembi Uredbe št. 525/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o mehanizmu za spremljanje emisij TPG in poročanje o njih ter za sporočanje drugih informacij v zvezi s podnebnimi spremembami.

Slovenija meni, da bo predlog omogočil ustrezno osnovo za nadaljnjo poglobljeno razpravo, ki bo privedla do sprejetja zakonodajnega akta, ki bo državam članicam omogočil učinkovit napredek pri doseganju zastavljenih ciljev zmanjšanja emisij TGP. (Vir: Vlada RS, ab)

Ocena ustavnosti členov Zakona o varstvu okolja

Vlada je sprejela mnenje o zahtevi Državnega sveta RS za oceno ustavnosti 69. člena, drugega in tretjega odstavka 74. člena, štirinajstega odstavka 77. člena, 82. in 86. člena Zakona o varstvu okolja (ZVO-1), saj naj bi bili členi v neskladju z Ustavo RS.

Vlada poudarja, da določbe 69., 82. in 86. člena ZVO-1 ne urejajo svobode izražanja ali dostopa do informacij javnega značaja, pač pa upravni postopek pridobivanja okoljevarstvenega dovoljenja, in tako ne kršijo določb 39. člena ustave, kot trdi državni svet. Vlada torej meni, da so izpodbijane določbe ZVO-1 v skladu z določbami 39., 71., 72., 73. in 74. člena ustave. (Vir: Vlada RS, ab)

Sektor kmetijstva in gozdarstva v boj proti podnebnim spremembam

Vlada je sprejela stališče predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vključitvi emisij toplogrednih plinov in odvzemov zaradi rabe zemljišč, spremembe rabe zemljišč in gozdarstva (LULUCF) v okvir podnebne in energetske politike do leta 2030. Z njim bo kmetijski in gozdarski sektor prispeval k uresničevanju ciljev podnebno energetske politike EU do leta 2030 in s tem k razvoju skupnih rešitev in spodbujanju globalnega ukrepanja v boju proti podnebnim spremembam. (Vir: Vlada RS, ab)

AKTUALNI RAZPISI

Razpis EU za inovativne urbane projekte 8/1

Evropska komisija razpisala drugi poziv za inovativne urbane projekte (UIA iniciativa).

V tem krogu bo iz ESRR namenjeno 50 milijonov evrov za projekte, ki na inovativen način preizkušajo nove, še ne preverjene rešitve za izzive na področju urbanega razvoja. Tokrat na treh področjih: krožno gospodarstvo, urbana mobilnost ter vključevanje migrantov in beguncev. Do sredstev so upravičena urbana območja (mestne oblasti) z več kot 50.000 prebivalci.

Rok za oddajo prijav je 14. April 2017.

Novica MOP: http://www.mop.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/article/1328/7311/.

Spletna stran iniciative UIA (angleško): http://www.uia-initiative.eu/.

Podaljšan javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti občin 8/2

Ministrstvo za infrastrukturo je objavilo javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti občin v okviru Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014 – 2020. Vlagatelji  za prijavo operacij so občine, ki preko razpisa lahko prejmejo sofinanciranje operacij celovite energetske prenove stavb v (so)lasti in rabi občin. Operacija lahko vsebuje predlog energetske prenove ene stavbe ali sklopa (več) stavb, ki ustrezajo predmetu javnega razpisa. Na razpolago je 10,6 milijonov evrov nepovratnih sredstev v letih 2017 in 2018. Posamezna operacija mora biti zaključena najkasneje do 30. 9. 2018.

Do razpisne dokumentacije lahko dostopate s klikom tukaj

Končni rok za prijavo operacij v okviru povabila je bil prestavljen iz 12. decembra 2016 na 12. januar 2017.

Javni razpis za zbor kulturnih projektov na področju nepremične kulturne dediščine 8/3

Ministrstvo za kulturo je objavilo Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju nepremične kulturne dediščine, ki jih bo v letih 2017–2018 sofinancirala Republika Slovenija. Predmet razpisa je sofinanciranje kulturnih projektov na področju nepremične kulturne dediščine v dveh sklopih: sofinanciranje izvedbe gradbeno-obrtniških posegov za ohranjanje kulturnovarstvenih sestavin razglašenih kulturnih spomeniko in sofinanciranje izvedbe restavratorskih posegov po Katalogu ZVKDS Restavratorski center, poglavje Restavratorstvo, na razglašenih kulturnih spomenikih, ki so ustrezno gradbeno sanirani.

Okvirna višina razpisanih nepovratnih sredstev, ki je na razpolago za sofinanciranje projektov v letih 2017 in 2018 po tem razpisu, je skupaj 1.400.000,00 EUR. Natančnejše informacije o razpisu najdete s klikom tukaj. Rok za oddajo vlog je 23.01.2017.

Možnosti za financiranje projektov ZIR 8/4

S strani Uprave RS za zaščito in reševanje smo prejeli obvestilo o možnostih za financiranje projektov zaščite in reševanje iz evropskih sredstev. Projekti iz tematike zaščite in reševanja se lahko prijavijo na razpise v sklopu dveh tematskih ciljev, in sicer izboljšanje institucionalne zmogljivosti in na varstvo okolja.

 

URSZR in SVRK predlagata, da se za financiranje projektov iz področja zaščite, reševanja in pomoči uporabijo viri iz Evropskega teritorialnega sodelovanja (tabela spodaj),  razpise Generalnega direktorata Evropske komisije za humanitarno pomoč in civilno zaščito, ki jih najdete na tej povezavi ter razpise v okviru Norveškega in EGP finančnega mehanizma, ki se nahaja na tej povezavi.  

 

 
PROGRAM OBJAVA RAZPISA:
Čezmejno sodelovanje Slovenije in Avstrije

(INTERREG SI-AT)

http://84.39.218.252/si2/
Čezmejno sodelovanje Slovenije in Hrvaške

(INTERREG SI-HR)

http://www.si-hr.eu/si2/
Čezmejno sodelovanje Slovenije in Italije (INTERREG

SI-IT)

http://www.ita-slo.eu/
Čezmejno sodelovanje Slovenije in Madžarske

(INTERREG SI-HU)

http://www.si-hu.eu/
Transnacionalno sodelovanje držav z Alpskim lokom

(INTERREG ALPINE SPACE)

http://www.alpine-space.eu/
Transnacionalno sodelovanje držav ob reki Donavi

(INTERREG DANUBE)

http://www.interreg-danube.eu/

 

Transnacionalno sodelovanje držav ob Jadranskojonskem

morju (INTERREG ADRION)

http://www.adrioninterreg.eu/

 

Transnacionalno sodelovanje držav ob

Sredozemskem morju (INTERREG ADRION)

http://www.interregcentral.eu/Content.Node/home.html
Transnacionalno sodelovanje držav Srednje Evrope

(INTERREG CENTRAL EUROPE)

http://www.interregcentral.eu/Content.Node/home.html

Objavljeni trije novi javni razpisi v okviru PRP 2014-2020 8/5

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v Uradnem listu objavilo tri nove javne razpise. Dva javna razpisa sta iz naslova podukrepa 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva in sicer:

 • 6. javni razpis iz naslova podukrepa 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2016, ki je namenjen prilagoditvi zahtevam kmetovanja na gorskih območjih ter
 • 7. javni razpis iz naslova podukrepa 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2016, ki je namenjen izvajanju ekološke pridelave hrane.

Za ta namen je razpisanih 12 mio EUR nepovratnih sredstev.

Enaka višina sredstev je razpisana za 1. javni razpis iz naslova podukrepa 4.3 Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva.

Rok za oddajo vlog je 1.3.2017 oziroma 8.3.2017

Več informacij najdete na spletni spletni strani.

Izvedba agromelioracij na komasacijskih območjih 8/6

Ministrstvo za kmetijstvo je objavilo 1. javni razpis za podukrep 4.3 Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva, znotraj operacije Izvedba agromelioracij na komasacijskih območjih. Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do vključno 12.000.000 EUR. Vnos vloge v elektronski sistem in vložitev vloge poteka od 19. decembra 2016 do vključno 10. marca. 2017 do 24. ure.

Celotno dokumentacijo najdete tukaj. 

Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine 8/7

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije je objavilo 1. javni razpis za poduktep PRP 19.3 Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje stroškov lokalnih akcijskih skupin, ki nastanejo pri izvajanju posameznih operacij sodelovanja LAS, tako znotraj države (sodelovanje med LAS) kot z območji v različnih državah članicah Evropske unije ali z območji v tretjih državah (transnacionalno sodelovanje). Višina razpisanih sredstev znaša do 1.000.000 EUR. Sredstva se zagotavljajo iz proračunskih postavk ministrstva, Delež Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja znaša 80 odstotkov, delež Republike Slovenije znaša 20 odstotkov. Stopnja pomoči znaša 85 odstotkov upravičenih stroškov.

Vnos vlog v elektronski sistem in vložitev vloge poteka od 23. 1. 2017 do vključno 31. 3. 2017 do 24. ure. Do razpisne dokumentacije lahko dostopate tukaj.

Do 100% nepovratnih sredstev za nakup polnilnih postaj za EV 8/8

Objavljamo obvestilo, ki so ga pripravili v Društvu DEVS za podporo občinam ob objavljenem pozivu Eko sklada za nakup polnilnih postaj za električna vozila.

Občinam, ki vsaj deloma ležijo na (za)varovanih območjih narave, Eko sklad financira 100% nakupne vrednosti polnilnih postaj za EV!

Eko sklad RS j.s. je v Uradnem listu št. 72/16 objavil Javni poziv 44SUB-EVPOL16, s katerim nudi nepovratne finančne spodbude občinam v zavarovanih območjih narave (regionalnih in nacionalnem parku ter območjih Natura 2000) za polnilne postaje za električna vozila.

Pri aktualnem razpisu in nasploh člani DEVSa nudijo občinam pomoč pri:

 • pridobivanju najboljših ponudb s ciljem minimalizirati stroške občinam
 • izboru stroškovno in uporabniško najbolj učinkovitih mikrolokacij za namestitev PP
 • izobraževanju in ozaveščanju zaposlenih v občinski upravi in občanov (priporočamo!)
 • (so)organizaciji promocijskih dogodkov z odlično medijsko podporo
 • učinkovitih investicijah v električna vozila

Več v OBVESTILU DEVS.

Razvojno-spodbujevalni program SID banke za financiranje občin 8/9

Obveščamo vas, da je na voljo specializiran program »Razvojno-spodbujevalni program SID banke za financiranje občin«, kjer so na podlagi namenskih virov Evropske investicije banke (EIB) in Razvojne banke Sveta Evrope (CEB) občinam na voljo ugodna, do 20-letna sredstva. Več informacij dobite tukaj.

Za več informacij se lahko obrnete tudi na SID Banko, oddelek za podjetja  na tel. 01 2007 480. Rok za oddajo vlog je do 31. 10. 2020 oz. do porabe sredstev programa.

Javni pozivi Eko sklada za podporo občinam pri gradnji stavb in nakupu okolju prijaznejših avtobusov 8/10

Eko sklad je v Uradnem listu RS in na spletni strani objavil tri nove javne pozive. Občine, ki so sprejele Odlok o načrtu za kakovost zraka, bodo imele znova možnost pridobiti nepovratne finančne spodbude za nakup vozil za javni potniški promet. Vsem občinam bodo za gradnjo skoraj nič-energijskih vrtcev, šol, knjižnic in drugih stavb splošnega družbenega pomena poleg nepovratnih finančnih spodbud z novim javnim pozivom na voljo tudi še ugodnejši krediti kot doslej. Tretji javni poziv bo nudil nepovratne finančne spodbude za naložbe v energetsko prenovo stavb v lasti RS in v upravljanju Ministrstva za obrambo. Skupaj bo tako za nove naložbe v učinkovito rabo energije na voljo 2,3 milijona EUR nepovratnih finančnih spodbud in 10 milijonov EUR sredstev v obliki ugodnih kreditov. Javni pozivi bodo odprti do porabe sredstev oziroma do objave zaključka v uradnem listu.

Informacije o javnih pozivih so na voljo na brezplačni telefonski številki – 01 241 48 20, vsak ponedeljek, sredo in petek med 13.00 in 14.30 ter po elektronski pošti na naslovu ekosklad@ekosklad.si.

NOVICE DRUGIH

Prošnja za podatke – koordinate javno dostopnih pitnikov 9/1

Na SOS so se po pomoč obrnili iz Društva Vodna agencija, ki je prostovoljno, nepridobitno združenje, ki deluje na področju varovanja narave in ozaveščanja o pomenu vodnih virov. Ustanovljeno je bilo leta 2013 s ciljem, da se usmeri pozornost širše javnosti na pomembnost odgovornega odnosa do vode v okolju ter na njeno vsakodnevno racionalno rabo. Aktivnosti, ki jih izvajajo v okviru projekta Vodni agent, želeli nadgraditi s karto javno dostopne pitne vode.

Glede na dejstvo, da je Slovenija zelo bogata z vodnimi viri bodo to skozi svoje aktivnosti doma in v tujini izpostavili tudi z karto javno dostopne pitne vode. Ker na nivoju države ta podatek ne obstaja prosijo za sodelovanje občinske oddelke za okolje in prostor. Koordinate javnih pitnikov in drugih urejenih javnih dostopov do pitne vode bomo zbirali na: info@vodnaagencija.org, kjer so dostopni tudi za več informacij.

Dopis Društva Vodna agencija je dostopen na tej povezavi.

 

Zero Waste turizem – povabilo občinam k sodelovanju 9/2

Društvo Ekologi brez meja v okviru projekta Zero Waste Turizem raziskujejo tudi lokalne pravne okvirje, ki lahko prispevajo k prireditvam z manj odpadki. Po pogovorih in preliminarnemu pregledu so odkrili več primerov dobrih praks, a so prepričani, da se jih v suhoparnih predpisih ali internih dogovorih skriva še več.

 • Kako v vaši občini spodbujate prireditve z manj odpadki?
 • Kako organizatorje spodbujate, zavezujete ali nagrajujete za zmanjšanje količine odpadkov ali ločeno zbiranje?
 • Ali so spodbude oziroma zahteve sprejete v občinskih odlokih, zapisane v dogovorih ali imate to kako drugače urejeno (jim lahko pošljete predpis ali zapis, ki to izkazuje)?

Na tej povezavi (PDF) si lahko ogledate osnutek poročila, kjer so zbrani trenutno znani primeri dobrih normativnih praks. Z veseljem bodo dodali tudi vaše primere, ki jih do konca januarja pošljite na info@ocistimo.si.

 

Novo poročilo o stanju okolja 9/3

Ministrstvo za okolje in prostor je pripravilo novo Poročilo o stanju okolja, ki je bilo v javni razpravi do 27.12.2016. V poročilu je posebna pozornost namenjena tudi trajnostni rabi prostora (15. poglavje) in posebej degradiranim območjem. Dokument navaja, da je cilj prostorske politike spodbuditi večjo uporabo že pozidanih, vendar opuščenih ali v premajhni meri uporabljenih zemljišč za razvoj naselij. Kot degradirana se pojmujejo zemljišča, na katerih je bila opuščena raba objektov in naprav ali pa so ti objekti deloma opuščeni ter v različnih fazah propadanja. Glede na leta 2011 vzpostavljeno evidenco podatkov o degradiranih območjih v Sloveniji, kjer so zajeti podatki o degradiranih industrijskih, rudarskih, vojaških območjih ter območjih transportne in druge industrije, je bilo ugotovljeno, da je teh 194 v skupni površini skoraj 1.000 ha, kar predstavlja okoli 1 % vseh urbaniziranih površin. V letu 2014 je bilo v Sloveniji 6.034 naselij, od katerih je bilo 57 naselij brez prebivalcev; 90 % vseh naselij v Sloveniji ima manj kot 500 prebivalcev; okoli četrtina naselij ima manj kot 50 prebivalcev; le sedem mest ima več kot 20.000 prebivalcev, v njih pa živi dobra četrtina vseh prebivalcev države; po stopnji urbanizacije (okoli 50%) sodi Slovenija med najmanj urbanizirane evropske države.

© Moralne avtorske pravice ima Skupnost občin Slovenije. Noben del tega gradiva se ne sme reproducirati ali kopirati v karšnikoli obliki: grafično elektronsko ali mehanično, kar vklučuje (ne da bi bilo omejeno) fotokopiranje, snemanje, skeniranje ali katerekoli druge oblike reproduciranja brez pisnega dovoljenja Skupnosti občin Slovenije. Reprodukcija ali kopiranje je dovoljeno izključno za potrebe Sekretariata Skupnsti občin Slovenije ali občin članic SOS.