V PRIHODNJEM TEDNU PRAZNUJETA OBČINSKI PRAZNIK OBČINI ČLANICI LOŠKA DOLINA IN ŽETALE TER MESTNA OBČINA MARIBOR.

ISKRENE ČESTITKE!

SEKRETARIAT SOS

 

NOVICE SOS

SOS pozvala MGRT k izdaji pogodb za sofinanciranje investicij 1/1

Skupnost občin Slovenije je ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo pozvala k izdaji pogodb za sofinanfciranje investicij v skladu z 21. členom Zakona o financiranju občin oziroma v skladu z Zakonom o izvrševanju proračuna za leti 20176/2017.

3. november, torej skrajni rok za oddajo zahtevkov občin se bliža, medtem ko večina občin še vedno ni prejela pogodb za sofinanciranje investicij v skladu z veljavno zakonodajo. Po neuradnih informacijah bi se celo lahko zgodilo, da bodo županje in župani vabljeni k podpisu pogodb le dan ali dva pred rokom za oddajo zahtevkov, kar občine postavlja v zelo neugoden položaj.

MGRT smo pozvali, da občine obvestijo o datumu podpisa pogodb, da bodo občine lahko zagotovile podpisnika, saj bi podpis pogodb lahko bil v času praznikov.

Prav tako smo MGRT pozvali k sistemski in trajni ureditvi financiranja investicij po 21. členu ZFO-1, saj se podobne težave pojavljajo vsako leto.

S sestanka z AJPES o podatkih za občine – eTurizem 1/2

SOS je vse občine z dopisom poslanim po e-pošti obvestil o sestanku z AJPES glede podatkov za občine iz sistema eTurizem. Sestanek je potekal 11. oktobra 2017 in so se ga udeležili predstavniki SOS in ZMOS.

Zavezanci, ki so že poročali občinam, Policiji in SURS prek starega sistema, se morajo v prehodnem obdobju (od 1. 12. 2017 do 28. 2. 2018) vpisati v Register nastanitvenih obratov (RNO). Podatke o gostih začnejo poročati prek spletne aplikacije eTurizem s prvim dnem naslednjega meseca po vpisu v RNO (torej s 1. 1. 2018, s 1. 2. 2018 ali s 1. 3. 2018). Od takrat naprej njihova obveznost ločenega poročanja občini preneha. AJPES bo podatke, do katerih so upravičene občine odložil na strežnik v skupni datoteki s podatki za vse občine z enodnevnimi spremembami.

Mesečno bodo pripravili XML datoteke s statističnimi podatki na nivoju transakcij brez osebnih podatkov in mesečnih zbirov.

Občine te potrebujejo podatke za različne namene:

 • Obračun turistične takse (podatki vezani na nočitve v posamezni občini)
 • izvajanje nadzora (ponekod potrebni podatki za več občin skupaj – SOU)
 • načrtovanje, organiziranje in izvajanje politike spodbujanja razvoja turizma na ravni turističnega območja, kar je v pristojnosti občin (ponekod potrebni podatki za več občin skupaj – turistična območja – destinacije).

Z željo, da bi prehod na novo obliko podatkov za obračun turistične takse in druge s tem povezane naloge bil bil čim manj stresen, potrebujemo sodelovanje občin, kar smo razložili v pismu.

Podporno okolje za eTurizem 1/3

Na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo je 11. 10. 2017  potekal sestanek o načrtu aktivnosti informiranja za uspešno izvedbo projekta e-poročanja in vpisa nastanitvenih obratov v register NO . Razgovora so se poleg predstavnikov MGRT, ki so sestanek sklicali, udeležili tudi predstavniki AJPES, Policije, SURS, TGZS in SOS.

Prisotni so uvodoma predstavili že izvedene aktivnosti za uspešno uveljavitev projekta e-poročanja (spletne informacije, zgibanke, obveščanje novinarjev ipd.). Napovedali so tudi nekatere načrtovane aktivnosti. AJPES v mesecu novembru načrtuje predstavitev projekta na vseh 12 izpostavah, na sejemski prireditvi v Celju, regijske posvete ipd. Posebne aktivnosti načrtujejo tudi Policija, SURS, občine in TGZS.

Podporno okolje za seznanitev z novostmi, ki jih eTurizem prinaša že obsega:

Ugotavljanje tržnih cen pri in-house naročilu 1/4

Za Skupnost občin Slovenije piše: Aljoša Trtnik, univ.dipl.ekon., BONORUM d.o.o.

Zakon o javnem naročanju (ZJN-3) določa izjeme glede obveznosti oddaje naročil po postopkih javnega naročanja za nekatere naročnike, med drugim tudi občine in druge osebe javnega prava. Ena izmed njih je in-house naročilo, o katerem govorimo, kadar naročnik odda naročilo povezani družbi, ki jo obvladuje. V primeru, da naročnik odda naročilo pravni osebi javnega ali zasebnega prava se namreč ZJN-3 ne uporablja, če so izpolnjeni pogoji glede obvladovanja družbe (naročnik jo obvladuje kot svoje notranje službe), glede vrste in obsega dejavnosti (vsaj  80% dejavnosti opravi za izpolnitev nalog naročnika), glede neudeležbe zasebnega kapitala in glede cen po katerih je naročilo oddano.

V praksi imajo naročniki največ težav z dokazovanjem izpolnjevanja zadnjega pogoja, to je oddajo naročila po ceni, ki ni višja od tržne cene. ZJN-3 namreč ne določa metod ugotavljanja tržnih cen. Naročniki imajo zato na voljo več možnosti, da dokažejo ustreznost cen po katerih je bilo oddano naročilo. Najpogosteje se naročniki poslužujejo pridobivanja ponudb drugih ponudnikov (konkurenčnih ponudb), ki pa jih pogosto naročniki niti ne uspejo pridobiti ali pa ne odsevajo realne tržne cene, saj konkurenčni ponudniki vedo, da ponudbe ne oddajo zaradi možnosti pridobitve posla. Posledično naročniki niso zmožni oddati in-house naročila, saj niso kumulativno izpolnjeni vsi pogoji, za uporabo izjeme.

Naročnikom so poleg pridobivanja konkurenčnih ponudb na voljo tudi druge metode ugotavljanja tržnih cen. Eno izmed področji, kjer se je metodologija ugotavljanja tržnih cen zelo razvila je področje transfernih cen. Davčni organi pri mednarodnih podjetjih, ki poslujejo v različnih državah nadzorujejo ali so cene po katerih se odvijajo transakcije med povezanimi osebami (cene blaga in storitev) enake tržnim cenam, saj želijo preprečiti, da bi se dobički in s tem osnova za davek od dobička prelivala v države z nižjimi davčnimi stopnjami. V ta name organizacija OECD že vrsto let pripravlja in posodablja Smernice za določanje transfernih cen za mednarodna podjetja in davčne uprave. Na seminarju “Podelitev koncesije in “in house” naročila”, ki bo potekal v sredo, 18. 10. 2017 ob 10.00 uri v Celju, bodo med drugim predstavljene možnosti uporabe navedenih smernic pri ugotavljanju tržnih cen za oddajo in-house naročila.

ZAKONODAJNE AKTIVNOSTI SOS

Občine morajo vlagati zahtevke za globe v postopkih osebnih stečajev 2/1

Skupnost občin Slovenije se je obrnila na Finančno upravo RS z vprašanjem, ali morajo občine v postopku osebnega stečaja vlagati zahtevke v stečajno maso.

Dosedanja praksa občin je bila, da so v postopkih osebnega stečaja vlagale zahtevke za izplačilo globe. Dejstvo pa je, da je po naših informacijah bil izplen izredno majhen. V skladu z 408. členom ZFPPIPP, odpust na obveznosti plačila globe ne deluje, tako da občine oziroma njihovi prekrškovni organi po koncu stečajnega postopka nadaljujejo z izterjavo globe.

Iz navedenega nas je zanimalo, ali morajo občine vlagati zahtevke v postopku osebnega stečaja oziroma ali lahko počakajo na konec postopka in nato vložijo zahtevek za izterjavo globe.

Odgovor FURS-a si lahko preberete na tej povezavi, tej povezavi, odgovarjajo pa, da občine morajo vlagati zahtevke v postopku osebnega stečaja, saj je takšno določilo 296. člena ZFPPIPP, v katerem je določeno, da morajo vsi upniki prijaviti vse terjatve, ki so nastale do stečajnega postopka,  do stečajnega dolžnika prijaviti.

Zaprosilo za pripravo in predložitev programov oskrbe s pitno vodo 2/2

V tem tednu smo prejeli dopis ministrstva za okolje in prostor, Direktorata za vode in investicije z zaprosilom za pripravo in predložitev programov oskrbe s pitno vodo. Ministrstvo namreč ugotavlja, da vsi izvajalci javne službe oskrbe s pitno vodo še niso predložili veljavnih programov oskrbe s pitno vodo za vse občine, v katerih izvajajo javno službo. Dopis lahko preberete tukaj.

Strategija na področju razvoja trga za vzpostavitev ustrezne infrastrukture v zvezi z alternativnimi gorivi v prometnem sektorju 2/3

Obveščamo vas, da je Vlada Republike Slovenije sprejela Strategijo na področju razvoja trga za vzpostavitev ustrezne infrastrukture v zvezi z alternativnimi gorivi v prometnem sektorju v Republiki Sloveniji. Ministrstvo za infrastrukturo bo v šestih mesecih pripravilo akcijski program za izvajanje strategije. Do strategije lahko dostopate tukaj. 

 

Predlog ZIPRS1819 2/4

Obveščamo, da je bil Državnemu zboru RS predložen Predlog zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019. V njem se določa višina povprečnine za naslednji leti, možnost sprejemanja dveh letnih proračunov občin, ne glede na to, da je prihodnje leto volilno leto, in pravna podlaga za prejemanje odlokov o NUSZ. Besedilo predloga si lahko preberete TUKAJ.

Pripombe in mnenja sprejemamo do ponedeljka, 16. 10. 2017 na naslov info@skupnostobcin.si.

 

 

Predlog Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin v Državnem zboru 2/5

Obveščamo vas, da se v državnozborski obravnavi nahaja Predlog zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin (ZMVN-1, prva obravnava, EPA 2138 – VII).

Cilj zakona je zagotoviti ustrezno in zadostno pravno podlago za množično vrednotenje v samem zakonu in tako preprečiti, da bi se izvirne vsebine urejale v podzakonskih predpisih. Poleg tega je cilj nadgraditi sicer že vpeljan postopek sodelovanja lastnikov in občin v fazi oblikovanja modelov vrednotenja ter omogočiti poseben postopek vplivanja na posplošeno vrednost tako, da bo omogočeno ustrezno znižanje ali zvišanje vrednosti ob upoštevanju dokazanih posebnih okoliščin.

Besedilo predloga prilagamo tukaj.

Morebitne pripombe na predlog zakona nam lahko posredujete najkasneje do četrtka, 19.10.2017 na naslov alja.babic@skupnostobcin.si.

Pravilnik o kolesarskih povezavah v RS 2/6

Na spletni strani Ministrstva za infrastrukturo smo zasledili objavljen predlog Pravilnika o kolesarskih povezavah v Republiki Sloveniji.

Predlog pravilnika, v katerem so tudi navedene daljinske, glavne in regionalne kolesarske poti, določa:

̶ potek in način izvedbe kolesarskih povezav v Republiki Sloveniji;
̶ način delitve kolesarskih povezav;
̶ merila za določitev kolesarskih povezav;
̶ način označitve in evidentiranja kolesarskih povezav;
̶ način upravljanja in vzdrževanja kolesarskih povezav.

Vaše pripombe in predloge na predlog pravilnika posredujte najkasneje do petka 20. oktobra na naslov miha.mohor@skupnostobcin.si

Predlog pravilnika se nahaja tukaj.

Predlog Sprememb in dopolnitev Zakona o cestah 2/7

S strani Ministrstva za infrastrukturo smo v obravnavo sprejeli Predlog sprememb in dopolnitev Zakona o cestah, ki si ga lahko prebereta na tej povezavi

V Predlogu zakona MZI ni upošteval predloga SOS:
– da se omogoči parcelacija cest, brez soglasja lastnika
– da se občinam s predlogom 62. člena povečuje stroške in obveznosti. MZi navaja, da so le jasno zapisali kdo kaj vzdržuje, kar pomeni, da so s tem ko navajajo da priključke vzdržuje občine le-tem tudi povečali stroške.

Vaše pripombe in predloge nam prosim posredujte na naslov miha.mohor@skupnostobcin.si najkasneje do ponedeljka 6. novembra 2017.

IMENOVANJA SOS

Evidentiranje člana v Svet Fundacije za financiranje športnih organizacij v RS 3/1

SOS objavila evidentiranje v Svet Fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji. Skupnost občin Slovenije bo predlagala enega člana v svetu, ki ga bo za dobo petih let imenoval Državni zbor RS.

Občine članice SOS predlagate predstavnico/predstavnika tako, da izpolnite OBRAZEC za evidentiranje, kandidat mora podpisati tudi IZJAVO, da je seznanjen s pogoji iz 10. a člena Zakon o lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije in jih izpolnjuje (ki jo najdete TUKAJ).

Podrobnejši opis v zvezi s postopkom evidentiranja, pogoji in obveznosti za kandidate je objavljen TUKAJ.

Do obrazca za evidentiranje pa dostopate TUKAJ.

Evidentiranje je odprto vključno do 15. 10. 2017. Prepoznih vlog ne bomo upoštevali. Vloge posredujte pisno na Skupnost občin Slovenije, Partizanska cesta 1, 2000 Maribor ali skenirane (podpisane in ožigosane) na metka@skupnostobcin.si ali po faxu na 02/ 234 15 03.

Uvodni sestanek delovne skupine za pripravo pravilnika o projektni dokumentaciji in uredbe o vrstah objektov 3/2

Dne 6. 10. 2017 je potekal uvodni sestanek delovne skupine za pripravo pravilnika o projektni dokumentaciji in uredbe o vrstah objektov, v katero je SOS imenovala članico / predstavnico.
Na sestanku so člani delovne skupine sprejeli dogovor, da se ministrici za okolje in prostor predlaga ustanovitev dveh operativnih delovnih skupin za pripravo normativnih besedil naslovnih aktov, za katere je skrajni rok za dokončanje priprave predlogov 31. marec 2018. Prav tako bodo člani prejeli čistopise novih zakonov – ZUreP, GZ in ZAID, ko bodo pripravljeni za posredovanje s strani Zakonodajno pravne službe.
Ministrstvo za okolje in prostor bo do naslednje seje pripravilo osnutek osnovnih izhodišč, ki izhajajo iz že sprejetih dokumentov in časovnico.

DOGODKI SOS

18.10. / PRESTAVLJEN – Podelitev koncesije in “in house” naročila 4/1

Zaradi bolezni predavateljice je posvet prestavljen! Vabilo z novim terminom objavimo naknadno.

 

Lokalne samouprave se redno soočajo z izzivi za ustrezno izvajanje zakonsko predpisanih nalog, pri čemer zakonodaja ne odgovori neposredno na vsa vprašanja, s katerimi se občine srečujejo pri podelitvi koncesij in »in house« naročil. Na delavnici bosta predavatelja predstavila praktične izkušnje in primere dobre prakse ter odgovorila na kopico vprašanj na katere pogosto ni enoznačnega odgovora. Zaradi obstoječe zakonodaje, različne prakse pri podeljevanju koncesij in »in house« naročil pri različnih občinah ter prestre sodne in pravne prakse predstavljajo instituti, ki bodo obravnavani na delavnici svojstven problem. Del teh vprašanj in problemov bodo jasno prikazani na delavnici z naslovom “Podelitev koncesije in “in house” naročila”.

Na dogodku, ki bo potekal v sredo, 18. 10. 2017 ob 10.00 uri v spodnji stranski dvorani Narodnega doma Celje, Trg celjskih knezov 9, Celje, bosta predavala Milena Basta Trtnik, strokovnjakinja na področju javnega naročanja, koncesij in javno-zasebnega partnerstva, in Aljoša Trtnik, univ. dipl. ekon., ki ima večletne izkušnje iz davčnega svetovanja v vodilnih mednarodnih svetovalnih družbah.

Vabilo s programom najdete TUKAJ.

19.10. / Mesta in krožno gospodarstvo 4/2

Vabimo vas na konferenco, s katero želimo poudariti potencial mest za prehod v krožno gospodarstvo. Seznanili se bomo s prizadevanji vlade in ministrstev ter Mestne občine Maribor. Tuji strokovnjaki in praktiki bodo predstavili nove urbane prakse, ki pomembno prispevajo k prehodu mest v krožno gospodarstvo in pri katerih ključno vlogo igrajo prebivalci mest in skupnosti.

Popoldanski del dogodka bo v znamenju programa URBACT. Spoznali bomo nagrajene dobre prakse iz Kranja in Ljubljane ter si pobližje pogledali možnosti sodelovanja pri razpisu za prenosna omrežja, ki bo objavljen kmalu.

Krožno gospodarstvo temelji na načelu, naj se vrednost produktov, materialov in virov vzdržuje čim dlje, medtem ko naj bo količina odpadkov čim manjša. Upošteva gospodarske, okoljske in družbene stroške, povezane s pridobivanjem, proizvodnjo, uporabo in odlaganjem virov. Prehod v krožno gospodarstvo vpliva na različna področja politik ter zadeva akterje v vseh sektorjih in na vseh ravneh upravljanja.

Sodobna mesta se vse bolj zavedajo, da morajo aktivno sooblikovati prehod v krožno gospodarstvo. Na eni strani se v mestih razvijajo nove prakse, ki izrazito doprinesejo k zmanjševanju človeškega okoljskega odtisa, hkrati pa lahko mesta s svojo urbano politiko pomembno pospešijo prehod v krožno gospodarstvo. Ne nazadnje pa v mestih prebiva več kot polovica svetovnega prebivalstva, kar še dodatno poudarja pomen prehoda v krožno gospodarstvo na ravni mest. Mesta so tudi smiselne enote za ustvarjanje zaključenih krogov pri upravljanju z viri.

Prehod v krožno gospodarstvo ravno tako ali še celo bolj kot tehnološke zahteva socialne inovacije. Gre za inovativne rešitve in nove oblike organiziranja, ki jih lahko v smislu upravljanja mest razumemo kot nove načine sodelovanja med upravami, prebivalci in lokalnimi deležniki, ki soustvarjajo trajnostne, odporne in odprte sisteme na ravni mesta. Prav zato je aktivna vloga lokalnih uprav pri prehodu v krožno gospodarstvo tako pomembna.

Prijavite se tukaj in se pridružite predstavnikom z državne, regionalne in lokalne uprave, strokovnjakom nevladnega sektorja, raziskovalnih in izobraževalnih ustanov ter praktikom s področja razvoja novih praks. Udeležba je brezplačna, vendar je število mest omejeno, zato s prijavo pohitite.

Program v slovenskem jeziku je tukaj, angleška različica pa na tej povezavi. Več o konferenci in predavateljih tukaj.

Dogodek organizirajo Ministrstvo za okolje in prostor, IPoP – Inštitut za politike prostora in Skupnost občin Slovenije v okviru projekta Podpora izvajanju urbane politike in programa URBACT.

25.10. / Priprava občinskih predpisov – transparentnost, zakonodajna sled in vključevanje javnosti 4/3

Ministrstvo za javno upravo, Skupnost občin Slovenije, Združenje mestnih občin Slovenije in Združenje občin Slovenije ter Center nevladnih organizacij Slovenije vabimo na strokovni posvet »Priprava občinskih predpisov – transparentnost, zakonodajna sled in vključevanje javnosti v pripravo predpisov«. Posvet bo potekal v Mariboru, razstavišče Urban, Grajska ulica 7, 2000 Maribor, dne 25. oktobra 2017.

Program lahko pogledate tukaj. 

 

8.11. / Nova evropska ureditev varstva osebnih podatkov in dostop do informacij javnega značaja pri občini in v občinskih podjetjih 4/4

Skupnost občin Slovenije v sodelovanju z Informacijskim pooblaščencem Republike Slovenije (IP) organizira informativni posvet na temo varstva osebnih podatkov in dostopa do informacij javnega značaja z naslovom

»Nova evropska ureditev varstva osebnih podatkov in

dostop do informacij javnega značaja pri občini in v občinskih podjetjih«,

ki bo potekal v sredo, 8. novembra 2017, s pričetkom ob 10.00 uri v dvorani Andromeda, Austria Trend hotela Ljubljana, Dunajska cesta 154, 1000 Ljubljana.

Vabilo s programom najdete na tej povezavi.

Vljudno vabljeni!

9.11. - 10.11. / 28. Posvet Poslovanje z nepremičninami 4/5

V četrtek, 9.11., in v petek, 10.11.2016 bo v Portorožu potekal tradicionalni 28. posvet z naslovom Poslovanje z nepremičninami, ki ga organizira Gospodarska zbornica Slovenije in soorganizatorji, med katerimi je tudi Skupnost občin Slovenije.

Tradicionalni posvet predstavlja pomembno mesto, kjer se vsako leto srečujejo predstavniki gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov, agencij za posredovanje z nepremičninami, strokovne javnosti, vladnih institucij in lokalnih skupnosti ter drugih nosilcev aktivnosti s področja poslovanja z nepremičninami in stanovanjske oskrbe v Sloveniji.

Prvi dan bodo organizirane 3 okrogle mize:

 1. Lastniška ali najemniška stanovanja, kjer bodo sodelovali predstavniki Ministrstva za okolje in prostor, Stanovanjskega sklada Republike Slovenije in Strokovnjak za stanovanjske socialne zadeve iz tujine;
 2. Upravljanje z etažno lastnino, v okviru katere bo med predstavniki ministrstva, strokovne skupine za pripravo nove zakonodaje na področju upravljanja in tujega strokovnjaka tekla razprava o novi zakonodaji in položaju upravnika v bodoče ter ureditvi upravljanja etažne lastnine v tujini;
 3. Reforma prostora in nepremičninske evidence, kjer bo razprava tekla o tem kaj in zakaj se v zakonodaji na področju prostora, graditve in nepremičnin spreminja. Ne spreminja se samo zakonodaja, spreminjajo se procesi in podatki in pomembno je, da vemo kaj in kdaj lahko pričakujemo.

Drugi dan pa bodo vzporedno potekale razprave v okviru štirih sekcij – sekcije za upravljanje nepremičnin, za promet z nepremičninami, stanovanjske in sekcije za vrednotenje in ocenjevanje nepremičnin. 

Več o posvetu, programu in prijavi na posvet najdete na tej povezavi.

Prav tako vas obveščamo, da imate člani Skupnosti občin Slovenije 10% popusta pri prijavi.

Vljudno vabljeni!

DOGODKI DRUGIH

16.10. / Konferenca o pobratenjih mest v Rimu 5/1

Kolegi iz prijateljske italijanske skupnosti občin AICCRE, organizirajo mednarodno konferenco na katero vabijo tudi slovenske občine. Konferenca bo 16. oktobra 2017 v Rimu. Pobuda predstavlja del dejavnosti AICCRE pri spodbujanju programa Evropa za državljane, s ciljem prikazati pomen tesnega medinstitucionalnega sodelovanja pri dejavnosti mednarodnega sodelovanja.

Po potresih, ki so prizadeli številne italijanske občine leta 2016, so bile italijanske občine deležne konkretnih izrazov solidarnosti, ki so jih izrazila pobratena mesta prizadetih območij. Konferenca bo omogočila izmenjavo izkušenj in skupen pogled v prihodnost med pričakovanimi sto župani iz različnih držav, ki bodo s pomočjo pobratenj lahko gradili nove projekte trajnostnega sodelovanja.

Vabilo in program sta na voljo le v angleškem jeziku, prav tako prijavnica.

Stroške udeležbe (potni stroški in namestitev) krijejo udeleženci sami.

18.10./ Seminar »Digitalizacija nesnovne kulturne dediščine« 5/2

V okviru mednarodnega srečanja projekta CD-ETA (Interreg Europe) bo v sredo, 18. oktobra 2017 v Škofji Loki, zibelki Škofjeloškega pasijona, potekal tematski seminar »Digitalizacija nesnovne kulturne dediščine«.

Osem let po tem, ko je bil kot prva enota vpisan v slovenski Register nesnovne kulturne dediščine, je bil Škofjeloški pasijon konec leta 2016 kot prvi primer slovenske nesnovne dediščine vpisan tudi na Unescov Reprezentativni seznam nesnovne kulturne dediščine človeštva. Škofja Loka, rojstno mesto te žive mojstrovine nacionalnega pomena, predstavlja pravo mesto za gostitev seminarja na temo nesnovne kulturne dediščine, s svojo zasnovo interaktivne Romualdove (Pasijonske) poti pa tudi sama prispeva eno od možnih rešitev in praks digitalizacije nesnovne kulturne dediščine, ki bodo s strani tujih in domačih gostov predstavljene tekom seminarja.

Več o dogodku in samem programu najdete v vabilu na tej povezavi.

Svojo udeležbo na seminarju lahko potrdite do petka, 13. oktobra 2017, na elektronski naslov: barbara.rupar@bsc-kranj.si.

 

 

18.10./ 2. Nacionalna konferenca o prehrani in telesni dejavnosti za zdravje 5/3

Ministrstvo za zdravje vas vabi na 2. Nacionalno konferenco o prehrani in telesni dejavnosti za zdravje, ki bo potekala 18. oktobra 2017, v Kongresnem centru Brdo.
Drugo konferenco bo posvečena izvajanju Nacionalnega programa o prehrani in telesni dejavnosti za zdravje 2015 – 2025, kjer ste lokalne skupnosti pomemben partner pri ustvarjanju okolja in pogojev za zdravo prehranjevanje in več telesne dejavnosti.

Konferenca bo zanimiva tudi za vse sodelavce, ki se ukvarjajo :
•  s prostorskim načrtovanjem kakovostnega bivalnega okolja (ureditev rekreacijskih površin);
• z razvojem športnih programov v občini;
•  s spodbujanjem trajnostne mobilnosti, vključno z zagotavljanjem pogojev za pešačenje in kolesarjenje;
• z razvojem turizma in turistične ponudbe v občini (zdrava gostinska in turistična ponudba, aktivni turizem);
• z zdravjem prebivalstva;
• s spodbujanjem pridelave lokalne hrane in razvojem lokalnih prehranskih verig.

Program konference.
Udeležba je brezplačna. Zaradi omejenega števila mest je potrebna predhodna prijava na konferenca.mz@gov.si (do 9. oktobra, do zasedbe mest). V prijavi navedite vaše podatke (ime, priimek, organizacija) in katere delavnice se nameravate udeležiti (A ali B).

Za dodatne informacije se lahko obrnete na konferenca.mz@gov.si

19.10. / Preučevanje energetske učinkovitosti v stavbah in energetsko načrtovanje ter izobraževanje 5/4

Fakulteta za energetiko Univerze v Mariboru, s finančno podporo Programa Erasmus + in Programa Interreg Srednja Evropa ter skupaj z Lokalno energetsko agencijo Dolenjska-Posavje-Bela Krajina in Občino Krško, 19. 10. 2017 v prostorih Občine Krško organizira brezplačno Mednarodno konferenco – Preučevanje energetske učinkovitosti v stavbah in energetsko načrtovanje ter izobraževanje.

Konferenca zagotavlja edinstven forum za izmenjavo znanja in izkušenj o konceptih energetske učinkovitosti in energetskem načrtovanju ter izobraževanju. Obravnavali bomo ključna vprašanja, kot so razumevanje teorije in prakse na področjih energetske učinkovitosti, obnovljivih virov, učinkovite rabe virov in uporabe inovativnih tehnologij ter raziskav in inovacij urbanega energetskega načrtovanja in izobraževanja o energetskem načrtovanju.

Udeležba na konferenci je brezplačna, število mest pa je omejeno. Registracija udeležencev poteka preko konferenčne spletne strani: http://www.r2epe.eu/portal/, kjer bodo v začetku septembra objavljen tudi program konference.

 

20. in 21.10./ Krajina in krajinska arhitektura pred izzivi prihodnosti 5/5

Društvo krajinskih arhitektov Slovenije vas v okviru praznovanja “KRAJINA IN KRAJINSKA ARHITEKTURA PRED IZZIVI PRIHODNOSTI”, kjer bodo predstavljena različna področja dela krajinskih arhitektov, vabi na naslednje dogodke:  

 • petek, 20.10.2017

– strokovni posvet na temo Trajnostni turizem in krajinsko načrtovanje,

– okrogla miza o Krajinski politiki Slovenije,

– odprtje fotografske razstave s podelitvijo nagrad najboljšim fotografijam na temo Oblikovane krajine, 

– slavnostna akademija ob 25-letnici DKAS – Dosežki krajinskih arhitektov ter

 • sobota, 21.10.2017

– strokovni izlet Potep po Prekmurju.

Dopis občinam.

Celotni program najdete na tej povezavi, prav tako povezavo za prijavo na posvet. Prijava je možna do vključno 18. oktobra. Za dodatne informacije lahko pišete tudi na info@dkas.si ali na telefonsko številko 041 256 035 (Saša Piano) .

29.10. / Strokovno usposabljanje Kulturni bazar v regiji 5/6

29. novembra bo v Mariboru potekalo nacionalno strokovno usposabljanje Kulturni bazar v regiji, ki ga organizirajo Ministrstvo za kulturo RS (MK), Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport RS (MIZŠ) ter Zavod RS za šolstvo (ZRSŠ). Organizatorji vabijo na strokovno usposabljanje o kulturno-umetnostni vzgoji tudi župane in strokovne delavce na področju izobraževanja, kulture oziroma družbenih dejavnosti v lokalnih skupnosti. Vabilo in program 

Na skupni razširjeni seji komisije za turizem, kulturo in mladinsko politiko o kulturno-umetnostni vzgoji, kulturnem turizmu in vključevanju mladih (13. septembra 2017 v Mariboru) smo se z nacionalnimi koordinatorji kulturno-umetnostne vzgoje na MK, MIZŠ in ZRSŠ dogovorili, da bomo strokovne delavce na področju izobraževanja, kulture oziroma družbenih dejavnosti v lokalnih skupnosti  spodbudili k vključitvi v mrežo koordinatorjev kulturno-umetnostne vzgoje (KUV). V mrežo se vključujejo strokovni delavci vzgojno-izobraževalnih zavodov, kulturnih ustanov in lokalnih skupnosti. Cilj mreženja je izboljšanje povezovanja (partnerstva) na področju KUV in boljša informiranost o aktualnem dogajanju na tem področju – z vključitvijo v mrežo ste mesečno obveščeni o aktualnem dogajanju na različnih področjih kulture po vsej Sloveniji. Za registrirane koordinatorje kulturne ustanove ponujajo tudi vrsto ugodnosti. Iz ene lokalne skupnosti se lahko v mrežo vključi več koordinatorjev KUV (vsi prejmejo KUV izkaznico). Obrazec za registracijo najdete na: http://www.kulturnibazar.si/prijava/prijava-koordinatorjev-ls/

9.11./ Nove tehnologije v službi upravljavcev in uporabnikov cest 5/7

Nacionalni komite PIARC Slovenija (NK PIARC), ki danes združuje okrog 30 gospodarskih družb, institucij in posameznikov vas vabi na strokovno konferenco, ki bo potekala 9.11.2017 ob 10:00 uri v prostorih Gospodarske zbornice Slovenije.

Dogodek je namenjen strokovnjakom, ki delujejo na področju cestnega prometa v Sloveniji, uslužbencem javnega sektorja, raziskovalcem z inštitutov in univerz, podjetjem s področja cestnega prometa ter študentom.

Več informacij najdete v vabilu, ter na spletni strani www.nc-piarc.si.

Prijave sprejemajo na email sekretariat@nc-piarc.si ali po telefonu 031/734-467. Število mest je omejeno, prijave bodo odprte do zapolnitve prostih kapacitet. Udeležba je brezplačna!

Koledar dogodkov eTurizem 5/8

Zaradi večje in boljše informiranosti smo se na sestanku, ki je bil 6. septembra 2017 (SURS, Skupnost občin Slovenije, MGRT, AJPES) dogovorili, da v zvezi s predstavitvami, ki se tičejo novega načina poročanja in Registra nastanitvenih obratov pripravimo koledarček predstavitev in ga objavimo na spletni strani skupnosti občin Slovenije:  Koledar dogodkov eTurizem.

VLADA RS

152. redna seja Vlade RS 6/1

Zakon o kritični infrastrukturi 

Vlada je sprejela predlog Zakona o kritični infrastrukturi, katerega temeljni namen predloga zakona je zato sistemsko urediti zagotavljanje neprekinjenega delovanja naše kritične infrastrukture. Pri tem se izhaja iz razumevanja, da njena zaščita obsega vse aktivnosti, ki prispevajo k neprekinjenosti in celovitosti njenega delovanja. V predlogu zakona so za sektorje kritične infrastrukture določeni preskrba z vodo, preskrba s hrano, preskrba z energijo, zdravstvena oskrba, finančni sektor, promet, varstvo okolja ter sektor informacijsko-komunikacijskih sistemov in omrežij.

Nosilci sektorjev so ministrstva, ki so odgovorna za delovna področja, na katera spada kritična infrastruktura, in Banka Slovenije.

 

Osnutek Strategije razvoja Slovenije 2030

Vlade se je seznanila z osnutkom Strategije razvoja Slovenije 2030.

Strategijo razvoja Slovenije 2030, ki je krovni razvojni okvir države, določajo Vizija Slovenije 2050, pregled trenutnega stanja na gospodarskem, družbenem in okoljskem področju, pa tudi globalni trendi in izzivi, zato dokument vključuje tudi cilje trajnostnega razvoja OZN. V prvi vrsti je namenjen oblikovalcem politik, ki so odgovorni za njeno uresničenje, njeni učinki pa prebivalkam in prebivalcem Slovenije, ki so v njenem središču – tako na ravni posameznikov, kot na ravni družbe. Osrednji cilj Strategije je namreč večja kakovost življenja za vse, za kar je opredeljenih pet strateških usmeritev:

 1. vključujoča, zdrava, varna in odgovorna družba,
 2. učenje za in skozi vse življenje,
 3. visoko produktivno gospodarstvo, ki ustvarja dodano vrednost za vse,
 4. ohranjeno zdravo naravno okolje,
 5. visoka stopnja sodelovanja, usposobljenosti in učinkovitosti upravljanja.

Kot izhaja iz Strategije, bo za uresničevanje strateških usmeritev treba delovati na različnih medsebojno povezanih in soodvisnih področjih, ki se odražajo v dvanajst razvojnih ciljih Strategije:

 1. Zdravo in aktivno življenje,
 2. Znanje in spretnosti za kakovostno življenje in delo,
 3. Dostojno življenje za vse,
 4. Kultura in jezik kot temeljna dejavnika nacionalne identitete,
 5. Gospodarska stabilnost,
 6. Konkurenčen ter družbeno odgovoren podjetniški in raziskovalni sektor,
 7. Vključujoč trg dela in kakovostna delovna mesta,
 8. Nizkoogljično krožno gospodarstvo,
 9. Trajnostno in učinkovito upravljanje z naravnimi viri,
 10. Zaupanja vreden pravni sistem,
 11. Varna in globalno odgovorna Slovenija,
 12. Učinkovito upravljanje in kakovostne javne storitve.

Uresničiti jih bo mogoče le preko uravnoteženega gospodarskega, družbenega in okoljskega razvoja, kjer sta ključna še učenje za in skozi vse življenje ter učinkovit sistem upravljanja in sodelovanja.

Strategija o alternativnih gorivih

Vlada je sprejela Strategijo na področju razvoja trga za vzpostavitev ustrezne infrastrukture v zvezi z alternativnimi gorivi v prometnem sektorju.

S to strategijo se v slovenski pravni red prenaša evropska direktiva o vzpostavitvi infrastrukture za alternativna goriva, ki so po tej direktivi električna energija, stisnjen in utekočinjen zemeljski plin, utekočinjen naftni plin in biometan, bio-goriva, sintetična in parafinska goriva ter vodik.

V Sloveniji po letu 2030 ne bo več dovoljena prva registracija avtomobilov z notranjim izgorevanjem na bencin ali dizel, saj je v strategiji za alternativna goriva postavljena meja, da mora biti skupni ogljični odtis avta manjši od 50 g ogljikovega dioksida (CO2) na km. Pet let prej, od leta 2025 pa bo omejena prva registracija osebnih vozil in lahkih tovornih vozil kategorij, ki imajo po deklaraciji proizvajalca skupni ogljični odtis manjši od 100 g CO2 na km. To sta pomembna cilja strategije o alternativnih gorivih, ki spodbuja rast vozil na električni pogon in hibridnih vozil ter vozil na fosilna goriva, ki imajo bistveno manjši negativni vpliv na okolje kot vozila, ki jih uporabljamo danes.

V strategiji so predlagane skupine ukrepov za vsako alternativno gorivo, na podlagi katerih bo pripravljen podroben akcijski načrt za obdobje 2018–2020. Prednostno so predvideni ukrepi, s katerimi se bo zagotovila ustrezna polnilna infrastruktura za vozila na električni pogon, na stisnjen in utekočinjen zemeljski plin ter s katerimi bomo spodbudili povečevanje vozil na alternativna goriva. Ukrepi so predvideni na vseh področjih od finančnih spodbud in sofinanciranj izgradnje infrastrukture za alternativna goriva, sprememb predpisov, spodbujanja inovativnih rešitev in pospeševanje gospodarskega razvoja, informiranja do odprave administrativnih ovir. V akcijskem načrtu bodo podrobno navedeni viri za izvedbo posameznega ukrepa, roki in nosilci razvoja. Med ukrepi bodo gotovo ostale finančne spodbude za nakup vozil na električni pogon in za priključne hibride, oprostitve plačila določenih dajatev za vozila na električni pogon, brezplačna parkiranja in podobni ukrepi.

Besedilo strategije najdete TUKAJ.

Uredba o mediaciji v sporih v zvezi z avtorsko ali sorodnimi pravicami

Vlada je sprejela Uredbo o mediaciji v sporih v zvezi z avtorsko ali sorodnimi pravicami, ki določa postopek mediacije v sporih v zvezi z avtorsko ali sorodnimi pravicami med kolektivno organizacijo, reprezentativnim združenjem uporabnikov, uporabnikom ali imetnikom pravic, stopnjo in vrsto izobrazbe, druga merila, ki jih mora izpolnjevati mediator za mediacijo po tej uredbi, ter nagrado za mediatorja.

Odloki o načrtu za kakovost zraka na območju občin

Vlada je izdala Odlok o načrtu za kakovost zraka na območju:

1.Mestne občine Maribor (MOM).

Načrt vsebuje okrog 70 ukrepov, ki so razvrščeni v tri stebre:

 • spodbujanje učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije (daljinsko ogrevanje, zamenjava kurilnih naprav, toplotna izolacija stavb, boljše posluževanje kurilnih naprav in podobno),
 • promet – prehod k trajnostni mobilnosti (spodbujanju javnega potniškega prometa in nemotoriziranih oblik prometa, umirjanje prometa, zmanjševanje emisij delcev zaradi soljenja in posipanja cest),
 • druga področja (podporni ukrepi in predlogi ukrepov gospodarstva za zmanjšanje njegovih emisij).

2.Mestne občine Celje (MOC).

Načrt vsebuje čez 60 ukrepov, ki so razvrščeni v tri stebre:

 • spodbujanje učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije (daljinsko ogrevanje, zamenjava kurilnih naprav, toplotna izolacija stavb, boljše posluževanje kurilnih naprav ipd.),
 • promet – prehod k trajnostni mobilnosti (spodbujanju javnega potniškega prometa in nemotoriziranih oblik prometa, umirjanje prometa, zmanjševanje emisij delcev zaradi soljenja in posipanja cest),
 • druga področja (podporni ukrepi in predlogi ukrepov gospodarstva za zmanjšanje njegovih emisij).

3.Mestne občine Kranj (MOK).

Načrt vsebuje 63 ukrepov, ki so razvrščeni v tri stebre:

 • spodbujanje učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije (daljinsko ogrevanje, zamenjava kurilnih naprav, toplotna izolacija stavb, boljše posluževanje kurilnih naprav in podobno),
 • promet – prehod k trajnostni mobilnosti (spodbujanju javnega potniškega prometa in nemotoriziranih oblik prometa, umirjanje prometa, zmanjševanje emisij delcev zaradi soljenja in posipanja cest),
 • druga področja (podporni ukrepi in predlogi ukrepov gospodarstva za zmanjšanje njegovih emisij).

Spremembe in dopolnitve Poslovnega in finančnega načrta Slovenskega regionalno razvojnega sklada za leti 2016 in 2017

Spremembe in dopolnitve Poslovnega in finančnega načrta Slovenskega regionalno razvojnega sklada za leti 2016 in 2017, s poudarkom na spremembah za leto 2017

Predlogi sprememb so sledeči:

 1. Zmanjšanje sredstev za spodbujanje začetnih investicijskih projektov na programu podjetništva, in sicer iz 5.000.000 EUR na 3.000.000 EUR zaradi zaznanega manjšega povpraševanja po navedenih sredstvih.
 2. Povečanje sredstev za spodbujanje začetnih investicijskih projektov na problemskih območjih na programu podjetništva, in sicer iz 10.000.000 EUR na 20.000.000 EUR. Navedena spodbuda se dodeljuje v obliki ugodnih posojil iz sredstev Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, ki so zagotovljena v državnem proračunu in jih je Sklad dobil kot dolgoročno posojilo. Vendar se je nakazilo sredstev za izvajanje ukrepa izvedlo šele 30.12.2016, prav tako je prišlo do zamika izvedbe pravnih podlag, kar je vplivalo na dejstvo, da Sklad v letu 2016 ni pristopil k realizaciji ukrepa in se le-ta zamika v leto 2017.
 3. Zmanjšanje sredstev za spodbujanje lokalne in regionalne javne infrastrukture na področju občin, in sicer iz 6.000.000 EUR na 4.000.000 EUR zaradi zaznanega manjšega povpraševanja po navedenih sredstvi, upoštevajoč dejstvo, da imajo v letu 2017 občine na razpolago ugodna posojilna sredstva po 21. in 23. členu Zakona o financiranju občin.
 4. Povečanje sredstev za financiranje investicijskih projektov na programu kmetijstva in gozdarstva iz 3.000.000 EUR na 6.000.000 EUR zaradi izkazanega velika zanimanja za sredstva in ob upoštevanju dejstva, da že po lanskoletnem razpisu vsi prijavljeni projekti zaradi pomanjkanja sredstev niso bili podprti in se ponovno prijavljajo v letu 2017.
 5. Zagotovitev sredstev v višini 2.000.000 EUR za reprogramiranje finančnih obveznosti na programu kmetijstva in gozdarstva za namen sadjarstva in vinogradništva. Navedeni program predstavlja enega izmed ukrepov preprečevanja posledic po pozebah v letih 2016 in 2017.
 6. Zagotovitev sredstev v višini 5.000.000 EUR za uvedbo novega ukrepa na programu kmetijstva, tj. zagotovitev obratnih sredstev upravičencem s področja sadjarstva in vinogradništva v višini 5.000.000 EUR s subvencijo obrestne mere iz sredstev državnega proračuna kot eden izmed ukrepov preprečevanja posledic po pozebah v letih 2016 in 2017.
 7. Ukinitev nepovratnih sredstev na programu avtohtonih narodnih skupnosti, tj. na območjih, kjer živita italijanska in madžarska narodna skupnosti. Navedena ukinitev pomeni le ohranitev posojilnega finančnega vira.
 8. Povečanje sredstev za premostitveno financiranje razvojnih projektov, sofinanciranih s strani EU na programu pred-financiranje, in sicer iz 5.000.000 EUR na 7.000.000 EUR zaradi velikega povpraševanja.
 9. Drugačen način izkazovanja realizacije pri ukrepu regijskih garancijskih shem. V letu 2016 so se RGS vršile v 10 statističnih regijah preko izbranih regijskih izvajalcev na osnovi prenesenih finančnih vlog, v dveh statističnih regijah pa jih je vršil Sklad sam. V letu 2017 je Sklad izbral še regijska izvajalca Pomurje in Zasavje ter pristopil k temeljiti prenovi sheme, ki naj bi se rezultirala zlasti v večji konkurenčnosti ukrepa za končne izvajalce. Ena izmed večjih sprememb predstavlja prenos vložkov s strani izbranih regionalnih izvajalcev nazaj na Sklad, od koder se sedaj neposredno nakazujejo sredstva depozitov na v shemi sodelujoče banke. Sklad tako razpolaga s sredstvi za vezavo depozitov v višini 9.275.214,21 EUR za vse statistične regije. Za leto 2017 Sklad predvideva dodelitev garancij v višini 6.400.000 EUR, kar ob predpostavki 80% garancij predstavlja dodelitev 8.000.000 EUR bančnih posojil, za katera bo ob predvidenem mnogokratniku 4, porabljenih 2.000.000 EUR sredstev.
 10. Ukinitev sredstev namenjenih za nujne ukrepe v višini 500.000 EUR, saj se ne predvideva realizacijo po tem ukrepu glede na določila 30 a člena ZSRR-2.

Spremembe poslovnega dela načrta vplivajo tudi na spremembe finančnega načrta. Razvidne so v spremenjenih računovodskih izkazih in  pojasnjene v finančnem načrtu za leto 2017.

Statistično poročilo o javnih naročilih, oddanih v letu 2016

Vlada je potrdila Statistično poročilo o javnih naročilih, oddanih v letu 2016. Iz obvestil o oddaji javnih naročil, objavljenih na portalu javnih naročil oziroma v Uradnem listu Evropske unije in sporočenih statističnih podatkov o evidenčnih naročilih je razvidno, da je v letu 2016 javna naročila oddalo 1992 naročnikov, torej 11 naročnikov več kot v letu 2015.

V letu 2016 je ponovno razvidno povečanje deleža javnih naročil v BDP, ki je od leta 2013 upadal. V letu 2016 je delež javnih naročil v BDP za 1,04 odstotne točke večji kot v letu 2015.

Pri evidenčnih naročilih je v primerjavi z letom 2015 razvidno povečanje števila evidenčnih naročil za desetino, povečanje skupne vrednosti evidenčnih naročil za dobro četrtino in povečanje povprečne vrednosti evidenčnega naročila za dobro desetino.

Obseg storitev s Seznama storitev B in primeri socialnih in drugih posebnih storitev je bil v letu 2016 manjši za dobrih pet odstotnih točk kot v letu 2015.

V letu 2016 so naročniki na podlagi sklenjenih okvirnih sporazumov oddali za 672.025.628 evrov posameznih naročil.

V letu 2016 se je nadaljeval trend upadanja pogodbene vrednosti javnih naročil, (so)financiranih s sredstvi Evropske unije, ki se je začel leta 2014.

V primerjavi z letom 2015 se je spremenil vrstni red pri številu predmetov javnega naročanja, saj je bilo v letu 2016 največ naročil blaga, nato naročil storitev, najmanj pa naročil gradenj, medtem ko je bilo v letu 2015 največ naročil storitev, najmanj pa gradenj. Tudi glede na vrednost oddanih naročil se je v letu 2016 v primerjavi z letom 2015 vrstni red spremenil in je enak kot pri številu oddanih naročil.

V primerjavi s preteklimi leti so naročniki tudi v letu 2016 najpogosteje izvedli postopek oddaje naročila male vrednosti, njegov delež se je v primerjavi s preteklim letom povečal za 5,97 odstotne točke.

 (vir: Vlada RS, ur)

 

AKTUALNI RAZPISI

Javni razpis za sofinanciranje dejavnosti »izgradnja brezžičnih omrežij« in dejavnosti “nakup IKT opreme”  7/1

V letu 2017 je Arnes začel z izvajanjem štiriletnega Programa nadaljnje vzpostavitve IKT infrastrukture v vzgoji in izobraževanju, ki so ga krajše poimenovali Slovensko izobraževalno omrežje – 2020 oz. SIO-2020.

Namen javnega razpisa je vzgojno-izobraževalnim zavodom (VIZ) v občinah omogočiti večjo uporabo IKT opreme in zagotoviti dostop do interneta z vzpostavitvijo brezžičnih omrežij z namenom omogočanja kakovostnejšega in izboljšanega vzgojno-izobraževalnega procesa. Na razpis se lahko prijavijo osnovne šole, srednje šole, zavodi za otroke s posebnimi potrebami oz. vzgojno-izobraževalni zavodi, ki so navedeni v seznamu vzgojno-izobraževalnih zavodov.

Več o programu lahko preberete v  tej priponki. Vso razpisno dokumentacijo pa najdete na spletni strani na tej povezavi. 

Rok za prejem vlog za dodelitev sredstev je do dne 22.10.2017 do 24:00 ure.

 

 

Javni natečaj za pridobitev naziva “Branju prijazna občina” 7/2

Naziv Branju prijazna občina, ki ga podeljujeta Združenje splošnih knjižnic in Skupnost občin Slovenije, se v letu 2017 podeljuje prvič. Z nazivom želimo poudariti aktiven prispevek občine  za  izboljšanje bralne pismenosti, spodbujanje branja in razvoj bralne kulture v lokalni skupnosti.

V aktualnih tehnološko zelo spremenjenih razmerah je spodbujanje branja različnih ciljnih skupin prebivalstva in razvijanje dojemanja branja kot vrednote prav poseben izziv in pomembna naloga družbe kot celote.  Socialni in ekonomski uspeh posameznika in posledično celotne družbe je v veliki meri odvisen od stopnje bralne pismenosti. Raziskava Bralna kultura in nakupovanje knjig v RS iz leta 2014 je pokazala, da v Sloveniji število bralcev upada in da je branje premalo cenjena aktivnost posameznika.

S projektom Branju prijazna občina želijo splošne knjižnice v sodelovanju s Skupnostjo občin Slovenije in Ministrstvom za kulturo spodbuditi lokalne skupnosti k izvajanju ukrepov za  izboljšanje bralne pismenosti, spodbujanje branja in razvoj bralne kulture in k zavedanju, da je branje življenjska vrednota.

Glavni cilji projekta so:

 • uveljaviti pozitivno javno podobo branja;
 • izboljšati zavest o pomenu branja;
 • podpreti razvoj in izvajanje javno dostopnih programov in projektov za spodbujanje branja in pismenosti, ki potekajo na lokalni ravni in so namenjeni različnim ciljnim skupinam;
 • spodbujati in koordinirati programe ter projekte promocije branja;
 • spodbuditi občine k sprejemanju lokalnih strateških dokumentov za spodbujanje branja in razvoj bralne kulture;
 • spodbuditi občine k povzemanju primerov dobrih praks za ustvarjanje učinkovitega družbenega okolja za spodbujanje branja in razvoj bralne kulture;
 • spodbuditi sistematično vlaganje v promocijo branja in načrten razvoj bralne kulture na lokalnem nivoju.

Rok za oddajo prijav je 30. oktober 2017.

BESEDILO NATEČAJA IN PRIJAVNICA

plakat
letak
bralno znamenje

Razvojno-spodbujevalni program SID banke za financiranje občin 7/3

Obveščamo vas, da je na voljo specializiran program »Razvojno-spodbujevalni program SID banke za financiranje občin«, kjer so na podlagi namenskih virov Evropske investicije banke (EIB) in Razvojne banke Sveta Evrope (CEB) občinam na voljo ugodna, do 20-letna sredstva. Več informacij dobite tukaj.

Za več informacij se lahko obrnete tudi na SID Banko, oddelek za podjetja  na tel. 01 2007 480. Rok za oddajo vlog je do 31. 10. 2020 oz. do porabe sredstev programa.

Javni poziv Stanovanjskega sklada RS za nakup stanovanj 7/4

Obveščamo vas, da si lahko na spletni strani Stanovanjskega sklada RS ogledate prenovljen javni poziv za nakup stanovanj, ki je objavljen tudi v  Uradnem listu RS, št. 40/2017 dne 21. 7. 2017 in z njim povezano dokumentacijo. Stanovanjski sklad RS s prenovljenim javnim pozivom vabi zainteresirane ponudnike (fizične osebe, pravne osebe zasebnega in javnega prava ter lokalne skupnosti) k oddaji ponudb za prodajo skupin stanovanj in stanovanjskih stavb na območju mestnih občin v celotni Sloveniji.

Termini komisijskega in nejavnega odpiranja ponudb javnega poziva, so v koledarskem letu 2017 predvideni v sledeči dinamiki:

  1. odpiranje ponudb – vlog prejetih od 21.7.2017 do 15.10.2017 bo potekalo dne 16.10.2017;
  1. odpiranje ponudb – vlog prejetih od 17.10.2017 do 11.12.2017 bo potekalo dne 12.12.2017.

Za dodatne informacije pokličete na tel. št. 01-47-10-500 ali pošljite vprašanja na elektronski naslov ssrsinfo@ssrs.si.

Javni razpis za občine - sofinanciranje priprave in izvedbe aktivnosti Evropskega tedna mobilnosti 2018 7/5

Ministrstvo za okolje in prostor pa je v sodelovanju z Ministrstvom za infrastrukturo pripravilo razpis za občine za sofinanciranje priprave in izvedbe aktivnosti Evropskega tedna mobilnosti (ETM) v letu 2018. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov občin v zvezi s pripravo in izvedbo aktivnosti ozaveščanja in promocije v okviru ETM v letu 2018. Občine se lahko prijavijo za izvedbo treh vrst aktivnosti: »PARK (irni) dan«, »Pešbus« ali »Vključevanje lokalnega gospodarstva v promocijske aktivnosti ETM«. Cilj razpisa je podpreti občine pri izvedbi ETM 2018 s pomočjo že izdelanih predlogov aktivnosti kot izhajajo iz Kataloga aktivnosti, s katerimi lahko občina razširi in obogati svoj program in podpre že potekajoče aktivnosti na ravni občine.

Razpis je objavljen v Uradnem listu. Rok za oddajo ponudb je 17.11.2017 do 12:00.  Več informacij lahko prejmete tukaj.

Javni razpis za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti 7/6

Obveščamo vas, da je bil v Uradnem listu št. 54/2017 objavljen Javni razpis za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti iz akcijskih načrtov Celostnih prometnih strategij. Do sredstev po tem javnem razpisu, glede na območje upravičenosti, so upravičene le občine z mestnimi območji (mestnimi naselji s pripadajočimi naselji mestnih območij).
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje operacij, ki bodo prispevale k razvoju trajnostne mobilnosti in s tem k izboljšanju kakovosti zraka v mestih ter k boljši povezanosti urbanih območij z njihovim zaledjem, zmanjšanju prometnih zastojev, izboljšanju kakovosti življenjskega prostora v urbanih območjih in povečanju prometne varnosti.
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev posameznim občinam za sofinanciranje operacij, ki predstavljajo investicije v infrastrukturo za pešce, infrastrukturo za kolesarje in avtobusna postajališča.
Okvirna višina nepovratnih sredstev evropske kohezijske politike, ki je na razpolago za sofinanciranje operacij po tem javnem razpisu, znaša 20.037.309,54 EUR.
Javni razpis ima 3 roke za oddajo vlog.
1.        Prvi rok za oddajo vlog v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije je četrtek, 23. 11. 2017.
2.        Drugi rok za oddajo vlog je torek, 6. 3. 2018.
3.        Morebitni tretji rok za oddajo dodatnih vlog je torek, 5. 6. 2018.

Tukaj najdete seznam občin, iz katerega so razvidne občine, ki so upravičene do sredstev v okviru javnega razpisa za sofinanciranja ukrepov trajnostne mobilnosti.  Ta podatek je razviden iz Priloge 1, ki določa višino zagotovljenih sredstev za posamezno občino v 1. in 2. odpiranju.  Za pridobitev sredstev pa mora posamezna občina seveda izpolnjevati splošne in specifične pogoje razpisa. Kljub temu, da je do sredstev upravičena občina, so upravičene investicije le znotraj mej mestnih območij po GURS (večinoma le naselje, kjer je sedež občine). Določene občine pa imajo poleg samega mestnega naselja tudi območja mestnega naselja, v katerih so investicije ravno tako upravičene.

Kontakt za več informacij mzi-mobilen.si@gov.si; Več informacij in razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletni strani MZI:
http://www.mzi.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/. 

NOVICE DRUGIH

Sprejeta Strategija trajnostne rasti slovenskega turizma 2017 – 2021 8/2

Vlada Republike Slovenije je na svoji 151. redni seji, dne 5. 10. 2017, sprejela Strategijo trajnostne rasti slovenskega turizma 2017 – 2021.

Strategija za obdobje 2017–2021 temelji na dosedanjih spoznanjih in razvojnih posebnostih slovenskega turizma; na razvijanju konkurenčnih prednosti in spodbujanju sistemskih rešitev na tem področju; učinkovitemu povezovanju nacionalnih, lokalno-regionalnih in podjetniških interesov na področju razvoja turizma; spodbujanju globalnih, nacionalnih in lokalnih turističnih produktov, kjer ima Slovenija prepoznavne konkurenčne prednosti, ter na razumevanju in uveljavljanju sodobnih metod in tehnik upravljanja s področja strateškega načrtovanja ter
usmerjanja podjetniških konkurenčnih mrež.

Nova strategija je usmerjena v scenarij pospešenega razvoja turizma in si bo prizadevala za doseganje naslednjih razvojnih ciljev turizma do leta 2021:

KLJUČNI CILJI:

 • dvig prilivov iz naslova potovanj 3,7 do 4 milijarde evrov;
 • 5–5,5 milijonov turističnih obiskov;
 • 16–18 milijonov nočitev;
 • povprečno dolžino bivanja 3,1–3,4 dni;
 • 18.000 do 22.000 novih turističnih sob, od tega v hotelskem sektorju 8.500 prenovljenih in 6.500 novih;
 • povečanje zaposlovanja za polni delovni čas v turističnem sektorju z 8.000 na 12.000 zaposlenih.

Predlagana nova strateška vizija slovenskega turizma je:

Slovenija je globalna zelena butična destinacija za zahtevnega obiskovalca, ki išče raznolika in aktivna doživetja, mir in osebne koristi.

Strategija opredeljuje 6 ključnih razvojnih politik:

 • nova organiziranost: makro destinacije in turistični produkti,
 • institucionalni in pravni okvir,
 • namestitve, turistična infrastruktura in naložbe,
 • kadri v turizmu,
 • prostor, naravni in kulturni viri,
 • mala in srednje velika podjetja (MSP).

Strategijo si lahko preberete tukaj.

Indeks enakosti spolov 2017 – Slovenija med državami, ki so najbolj napredovale 8/3

Evropski inštitut za enakost spolov (EIGE) je 11. oktobra 2017, predstavil najnovejše rezultate indeksa enakosti spolov v EU, ki omogoča primerjavo med posameznimi državami članicami. Indeks enakosti spolov meri napredek in vrzeli (neenakosti) med ženskami in moškimi od leta 2005 do 2015, pri čemer se osredotoča na šest glavnih področij, pomembnih za enakost spolov: delo, denar, znanje, čas, moč in zdravje, ter dve t. i. satelitski področji, nasilje nad ženskami in intersekcijske neenakosti.

Glede na poročilo je povprečje v EU 66,2 točke, 100 točk pa pomeni popolno enakost. Na prvem mestu je Švedska z 82,6 točke, sledi ji Danska, na repu lestvice pa sta se znašli Madžarska in pa Grčija s samo 50 točkami.  Največji napredek od leta 2005 je naredila Italija, sledijo ji Ciper, Slovenija in Irska.  Na splošno pa je bil napredek v EU bolj »polžji«: Indeks enakosti spolov na ravni celotne EU se je od leta 2005 povečal le za dobre 4 točke.
Čeprav je danes več žensk na mestih odločanja v politiki in gospodarstvu, pa je na področju moči še vedno veliko neenakosti.  Ko gre za denar, odločajo moški. V medijih so nosilci odločanja večinoma moški, na položajih odločanja o  financiranju raziskav je manj kot tretjina žensk, v športnih zvezah pa ženske zasedajo komaj 14 odstotkov vodilnih položajev. Glede tega, kako ženske in moški izrabljajo svoj čas, je bil napredek najmanjši. Samo vsak tretji moški v EU namenja več kot eno uro časa na dan  vsakodnevnim opravilom, kot sta kuhanje in gospodinjenje, v primerjavi z ženskami pa moški več časa namenjajo športnim, kulturnim in drugim prostočasnim aktivnostim. Med ženskami so s skrbstvenim delom najbolj obremenjene zlasti ženske, rojene zunaj EU. Poleg tega si lahko le 23 odstotkov žensk in 27 odstotkov moških v EU brez večjih težav vzame kdaj uro ali dve med delovnim časom za urejanje osebnih in družinskih zadev.

Čeprav so ženske v EU na splošno bolje izobražene, pa pogosto delajo v slabše vrednotenih in manj perspektivnih sektorjih in poklicih, zaradi česar se izgubljajo pomembni potenciali. Razlike ostajajo tudi na področju zdravja. Ženske resda živijo dlje, toda za ceno slabšega zdravja. Moški so na splošno fizično bolj aktivni, vendar bolj podvrženi tveganemu vedenju, kot sta kajenje in uživanje alkohola.
Slovenija je na lestvici 28 držav članic EU dosegla 68,4 točke in se uvršča na deseto mesto. To pomeni, da je uspela ohraniti najboljši položaj med t. i. novimi članicami. To mesto si je zaslužila predvsem  zaradi visokega deleža žensk na položajih odločanja, kjer je od leta 2005 skočila navzgor kar za 24,1 točke, na vseh področjih skupaj pa je napredovala za 7,6 točke. Kljub napredku na področju moči ostaja povsem na repu, celo med tremi najslabšimi državami, glede uravnotežene zastopanosti v športnih organizacijah. Področje merjenja, kjer je Slovenija v desetletnem obdobju najmanj napredovala oziroma celo nazadovala, pa je znanje, zaradi poglabljanja segregacije med spoloma v izobraževanju in posledično zaposlovanju. To se kaže predvsem v tem, da ženske prevladujejo na področjih vzgoje in izobraževanja, zdravja ter sociale, moški pa na področju tehnologije in inženirstva.

Poleg področja moči, kjer Slovenija zaseda visoko peto mesto, je med boljšimi članicami, na sedmem mestu, tudi na področju časa, ki je pomemben pokazatelj tega, kakšne so dejanske možnosti usklajevanja poklicnega in družinskega življenja v posamezni državi.

Naj ob tem navedmo besede komisarke za pravosodje, potrošnike in enakost spolov Věre Jourová: »Pri enakosti ne gre za to, da bi bile ženske bolj podobne moškim, temveč za ustvarjanje okolja, v katerem imata oba spola na voljo enake izbire ter lahko polno sodelujeta v družbenem, delovnem in družinskem življenju.«

Več o Indeksu enakosti spolov:

eige.europa.eu/gender-equality-index

eige.europa.eu/rdc/eige-publications/gender-equality-index-2017-measuring-gender-equality-european-union-2005-2015-report

(vir: MDDSZ)

Energetsko najbolj prodorne občine 8/4

V Ljubljani se je zaključila osma konferenca En.občina & En.management, na kateri so bile razglašene in nagrajene energetsko najbolj prodorne občine v Sloveniji. Častni naziv gre letos občinam Bovec, Medvode in Koper, posebno priznanje za aktivnosti na področju obnovljivih virov energije (OVE) in učinkovite rabe energije (URE) pa tudi Občini Divača.

Več o konferenci lahko preberete s klikom na to povezavo.

© Moralne avtorske pravice ima Skupnost občin Slovenije. Noben del tega gradiva se ne sme reproducirati ali kopirati v karšnikoli obliki: grafično elektronsko ali mehanično, kar vklučuje (ne da bi bilo omejeno) fotokopiranje, snemanje, skeniranje ali katerekoli druge oblike reproduciranja brez pisnega dovoljenja Skupnosti občin Slovenije. Reprodukcija ali kopiranje je dovoljeno izključno za potrebe Sekretariata Skupnsti občin Slovenije ali občin članic SOS.