V TEM TEDNU PRAZNUJE OBČINSKI PRAZNIK OBČINA TURNIŠČE.

ISKRENE ČESTITKE!

SEKRETARIAT SOS

PRIHODNJI TEDEN

 

Ponedeljek, 16.11.2015 – 6. Seja Predsedstva SOS

Ponedeljek, 16.11.2015 – Skupna seja SOS, ZOS in ZMOS

Sreda, 18.11.2015 – Posvet “Občina je zavezanec za dostop do informacije javnega značaja in upravljavec zbirk osebnih podatkov” Vabilo in Prijavnica.

NOVIČKE SOS

Osmi sestanek med vlado in predstavniki občin glede financiranja v prihodnjem letu 1/1

V četrtek, 12.11.2015, je v prostorih ministrstva za finance potekalo srečanje med predstavniki združenj občin in vladnih pogajalcev glede financiranja občin v letu 2016. Sestanka so se v imenu Skupnosti občin Slovenije udeležili predsednik SOS, dr. Ivan Žagar, predstavnika Glavnega odbora SOS Marjan Kardinar in Bojan Kontič ter generalna sekretarka SOS, Jasmina Vidmar. S strani Vlade RS pa minister za finance, dr. Dušan Mramor, mag. Mateja Vraničar Erman in minister za javno upravo Boris Koprivnikar.

Pogajalcem v imenu občin je uspelo prepričati vlado, da se v ZIPRS 16/17 vključi amandma, ki bo omogočil pravno podlago za prenovo odlokov o odmeri NUSZ v občinah. Tako bodo občine lahko v letu 2016 sprejemale nove odloke in spreminjale vrednosti točk NUSZ. Vladna je povedala še, da so se odločili za to rešitev v prehodnem obdobju za leto 2016, za leto 2017 pa bi naj vlada pripravila Zakon o davku na nepremičnine, vendar ne kot novo rešitev, pač pa kot prehod med sistemom NUSZ in davkom na nepremičnine na osnovi posplošene tržne vrednosti in z odpravo zdajšnjih ekstremov.

Dogovorjeno je bilo tudi, da se nadaljuje z oblikovanjem usklajenih ukrepov za nadaljnje zniževanje stroškov občin. Glede predloga, da se v ZIPRS vključi 72. člen, ki bi urejal subvencije občin za plačilo javnega vrtca je bilo ugotovljeno, da bo ta določba v ZIPRS črtana, ker večina občin predlogu nasprotuje.

Prav tako je bil sklenjen konsenz, da se bo v ZIPRS vključil amandma kot dopolnitev 23. člena ZFO v delu, ki se nanaša na porabo sredstev za povračilo prej najetih kreditov, katerih odplačilo ni vključeno v občinske NRP. Tudi glede upravičene porabe sredstev investicijskega transfera za neupravičene stroške v EU projektih (DDV) je bilo dogovorjeno, da se bo pojasnila vključilo v ZIPRS, da ne bo prihajalo do neenotnih tolmačenj. Prav tako je bilo ponovno potrjeno, da se obe strani strinjata s predlaganim členom ZIPRS, ki dovoljuje dodatno zadolževanje občin.

Glede same višine investicijskih transferjev je ministrstvo za finance obrazložilo, da ga ni mogoče zvišati in vsota sredstev ostaja enaka, zato ostajajo pri predlogu, da v letih 2016 in 2017 investicijski transfer znaša 2% primerne porabe (22 mio), zagotovili pa bi še možnost ugodnih povratnih sredstev v višini 3% primerne porabe (33 mio). Ministrstvo za finance je sicer predlagalo varianto, po kateri bi manjše občine prejele več sredstev, vendar se glede tega variantnega predloga občinski pogajalci niso želeli opredeljevati brez posvetovanja s članstvom. Ker ni jasno kaj pomenijo ugodni pogoji in je trenutno zadolževanje pri komercialnih ponudnikih zelo ugodno, je predsednik SOS, dr. Žagar zahteval obrazložitev teh pogojev ter tabelarični prikaz izplačil sredstev po trenutnem in spremenjenem sistemu izplačila investicijskih transferjev.

Na zahtevo odprave omejitve izplačila finančne izravnave nad primerno porabo v letu 2016 vladna pogajalska stran ni želela pristati, saj menijo, da so finančni učinki neobvladljivi.

Glede same višine povprečnine v letu 2016 je vladna stran prvotno vztrajala na višini povprečnine 522 € in finančnim učinkom finančne izravnave 36,3 mio €, saj so menja, da so z zakonodajnimi spremembami zagotovili ca. 13 mio. € prihranka, in da, glede na to, da morajo zagotoviti enako višino sredstev zaradi višjih plač v javnem sektorju, ni potrebno prilagoditi višine povprečnine. Predstavniki SOS so opozorili, da pri tem niso upoštevani tudi posredni proračunski uporabniki in da je po naših ocenah znesek, ki bi ga zaradi dogovora s sindikati morali zagotoviti, višji za najmanj 10. mio €. Na podlagi tega je ministrstvo za finance predlagalo znesek povprečnine 524 € na prebivalca.

Predstavniki SOS so povedali, da mandata za sprejem takšne ponudbe nimajo, prav tako tega mandata nimajo na ZOS in ZMOS, zato je bilo dogovorjeno, da se stališča vodstev do vladnih predlogov financiranja občin preveri na skupni seji predsedstev, v ponedeljek, 16.11.2015.

ZIPRS1617 pravna podlaga za prenovo odlokov o odmeri NUSZ 1/2

Glede na številne zahteve in na podlagi nekajmesečnih prizadevanj je Skupnosti občin Slovenije uspelo prepričati tako Ministrstvo za finance kot Ministrstvo za okolje in prostor, da se v ZIPRS1617 vključi amandma, ki bo omogočil pravno podlago za prenovo odlokov o odmeri NUSZ v občinah za leto 2016.

Tako bodo občine s predlagano določbo smele za namene odmerjanja NUSZ sprejeti nove odloke na podlagi VI. poglavja ZSZ (s katerim se odpravi uporaba prejšnjih, razveljavljenih odlokov), ne bodo pa smele spreminjati odlokov, ki so bili z Zakonom o davku na nepremičnine razveljavljeni. 

S tem se bo občinam omogočil poseg v sistem odmere NUSZ, saj je to nujno potrebno zaradi morebitnih popravkov nezakonitosti obstoječih odlokov, usklajevanja z novimi prostorskimi akti, spodbujanja lokalnega gospodarstva in zasledovanja prostorske politike občin.

Celotno obvestilo si lahko preberete tukaj.

Predlog zakona o pogrebni dejavnosti in upravljanju pokopališč 1/3

13. 11. 2015 smo prejeli smo obvestilo poslanca Janija Möderndorferja, da je včeraj vložil v Državnozborsko proceduro Predlog zakona o pogrebni dejavnosti in upravljanju pokopališč. Po nam znanih informacijah MGRT »svojega« predloga zakona še ni vložil v proceduro.

Besedilo predloga: Predlog zakona o pogrebni dejavnosti in upravljanju pokopališč 

Nimamo še informacije, kakšna je časovnica postopka, o tem vas bomo obvestili naknadno. Vsekakor vas vabimo, da predlog zakona proučite in se do vsebine opredelite. Predloge, pripombe in mnenja lahko pošljete na naslov sasa.kek@skupnostobcin.si.

Več…

MJU še vedno proti spremembam ZORed-a 1/4

Predstavniki Komisije za občinsko redarsko službo so se 10. novembra sestali s predstavniki MJU in MNZ glede možnih sprememb Zakona o občinskem redarstvu. Na Skupnosti občin Slovenije smo že večkrat opozorili, da veljaven zakon omejuje delo občinskih redarstev, ter ga je potrebno spremeniti. V okviru komisije smo pripravili predloge sprememb v skladu s katerimi bi se omogočila sistemizacija več delovnih mest v okviru občinskega redarstva (vodja izmene, dežurni, prekrškovni redar…) medtem ko je sedaj možno imeti samo delovno mesto redarja in vodje.

Na SOS-u smo prav tako izpostavili nujno potrebo po popravku 14. člena, v skladu s katerim ima vsak državljan več pravic kot občinski redar. Tako predlagamo, da bodo redarji lahko uporabili telesno silo v primeru, da sme kršitelja zadržati na kraju (če je naredil prekršek ali kaznivo dejanje) in se ta temu upira ali želi pobegniti. Medtem ko bodo sredstva za vklepanje in solzivec lahko uporabljali samo v primeru odvrnitve napada na redarja ali drugo osebo.

Na podlagi razprave je bilo dogovorjeno, da se predstavniki redarstva sestanejo na posebnem sestanku s predstavniki MJU- strokovnjaki za plačni sistem in ugotovijo, ali so možne dopolnitve vladne uredbe z novimi delovnijmi mesti in tako sprememba zakona na tem mestu ne bi bila potrebna. Prav tako je bilo dogovorjeno, da bo sklican sestanek medresorske delovne skupine, kjer bodo predstavniki MJU, MNZ, Policija, Policijska akademija in SOS-a pregledali sedanji 14. člen ZORed-a.

Umaknjen predlog Zakona o varstvu okolja - 1H 1/5

V skupnosti občin Slovenije smo dne 25.9.2015 v vednost prejeli dopis občinskim svetom in županom, da državni zbor pričakuje mnenje lokalnih skupnosti k predlogu Zakona o varstvu okolja (ZVO-1H), ki bi se naj v Državnem zboru sprejemal po hitrem postopku in je bil tja posredovan s strani Vlade RS.

V SOS smo nemudoma odreagirali in tako Državnemu zboru kot Ministrstvu za okolje in prostor posredovali mnenje skupnosti, v katerih smo ostro nasprotovali spremembam 164. člena predloga Zakona o varstvu okolja (ZVO-1H) in poskusu odvzema sredstev v skupni višini 6. mio. € ter se posvetovali s strokovnimi skupinami znotraj SOS kot tudi z županjami in župani. Prav tako so pogajalci SOS v sklopu pogajanj za povprečnino izpostavili, da vlada ne more izhajati iz nadaljevanja pogajanj, če ne umakne predlog zakona, ki občinam jemlje sredstva. Veliko napora in truda so vložili županje in župani prizadetih občin, ki so sklicevali sestanke z ministrstvi in obveščali javnost o posledicah takšnih ravnanj vlade.

V četrtek, 12.11.2015 je potekala tudi seja Odbora za infrastrukturo, okolje in prostor v Državnem zboru, ki se jo je v imenu Skupnosti občin Slovenije udeležil župan Leo Kremžar. Poslanci so glede na izjemno negativne odzive občin in skupnosti odločili, da je  Zakon o varstvu okolja 1-H umaknjen iz nadaljnje obravnave.

Planetu Zemlja prijazne občine 2015 1/6

V okviru 46. sejma Narava – zdravje je Društvo Planet Zemlja šestič podelilo naslove Planetu Zemlja prijazna občina. Strokovna žirija, ki so jo sestavljali predstavniki različnih strokovnih institucij, je izmed petnajst prijav naslov podelila občinam Razkrižje, Vodice, Zreče, Žalec in Ljubljana.

 

Izbrane občine varujejo svoje gozdove, se zavzemajo za lokalno samooskrbo, poskrbijo za varnost na igriščih za najmlajše generacije, poskušajo zmanjševati onesnaževanje s hrupom, so zaprisežene varovanju narave in vidijo v trajnostnem turizmu ter sejemski dejavnosti metode razvoja občine. Kriterij za izbor je bilo tudi okoljsko osveščeno ravnanje z odpadki, področje energetike in pozitivno okoljsko komuniciranje. Občine Črna na Koroškem, Medvode, Krško, Dobrovnik, Starše in Radovljica sicer naziva niso dosegle, zaradi truda na omenjenih področjih pa so si zasluzile pohvalo za svoja prizadevanja.

 

Narava-zdravje_2015-1062

 

Osnovni cilj natečaja je dvig osveščenosti o velikem vplivu delovanja lokalne skupnosti tako v kmetijstvu, gozdarstvu, na področju zdravstva, turizma in raziskovanja na okolje kot tudi dvig kakovosti bivanja občank in občanov. Prvega natečaja se je udeležilo 33 občin, nagrajene pa so bile Občina Dobrovnik (nagrada v kategoriji občin z do 3.000 prebivalci), Občina Vojnik (kategorija občin z do 10.000 prebivalci) in Občina Celje (kategorija velikih občin). Letos je natečaj potekal v petih kategorijah po številu prebivalstva: do 3.000, od 3.000-5.000, od 5.000 do 10.000, nad 10.000

 

Natečaj je potekal ob podpori Razvojnih agencij Slovenije in  Skupnosti občin Slovenije.

Prošnja po izpolnitvi vprašalnika (Zdravi in vitalni v javnem sektorju) 1/7

V sklopu projekta Zdravi in vitalni v javnem sektorju smo začeli v novembru 2015 izvajati raziskavo, ki se osredotoča na ugotavljanje psihosocialnih tveganj v delovnem okolju zaposlenih v javnem sektorju (osredotočamo se na zaposlene v slovenskih občinah).  Da bodo rezultati raziskave kar se da verodostojni, aktualni in bodo resnično lahko pripomogli k boljšemu počutju in posledično storilnosti zaposlenih v občinah želimo zaobjeti čim več slovenskih občin.

Zato vas vljudno prosimo, da izpolnite anketni vprašalnik. Vaše sodelovanje je popolnoma prostovoljno in zagotovljena je popolna anonimnost. Zbrani podatki bodo obdelani in predstavljeni na skupnem nivoju, brez možnosti identifikacije posameznega anketiranca glede na njegove demografske značilnosti. Vsi zbrani podatki (oddani odgovori) se beležijo izključno v naši bazi.

Z izpolnjevanjem anketnega vprašalnika začnete s klikom na povezavo https://www.1ka.si/a/74936?skupina=5946785

Za izpolnjevanje anketnega vprašalnika boste potrebovali od 10 – 15 minut. Rok do katerega bi radi pridobili podatke je 20. november 2015.

Prosimo Vas, da anketni vprašalnik res izpolnite iskreno, saj bomo samo na takšen način lahko ugotovili resnično stanje v sklopu proučevanega področja. Morebitna dodatna pojasnila in komentarji so na voljo na jernej.buzeti@fu.uni-lj.si.

Za pomoč pri izpolnjevanju anketnega vprašalnika se Vam vnaprej iskreno zahvaljujemo.

 

 

 

Skupna seja komisije za gospodarske javne službe in komisije za proračun in finance 1/8

 

V torek, 10.11.2015 je potekala skupna seja komisije za gospodarske javne službe in komisije za proračun in finance pri SOS. Seja je bila nemenjena obravnavi predloga dopolnitve 5. in 6. odstavka  115. člena Zakona o varstvu okolja, ki bi naj omogočil jamstvo za odlagališča z izjavo o solidarnem zavarovanju obveznosti občine z odstopom vseh terjatev občine do vseh ministrstev. Komisija za gospodarske javne službe in Komisija za proračun in finance pri Skupnosti občin Slovenije sta predlog sprememb 115. člena Zakona o varstvu okolja ostro zavrnili in zavzeli stališče, da je odprta vprašanja v zvezi z jamstvi za odlagališča mogoče rešiti sistemsko, s primerno spremembo Uredbe o odlagališčih odpadkov. Seja je bila namenjena izdelavi alternativnega predloga za Ministrstvo za okolje in prostor, ki je po mnenju komisije v spremembi 42. člena tako, da se glasi:

»Finančno jamstvo za nedelujoča odlagališča za odpadke, ki so javna infrastruktura v lasti ene ali več občin in so sanirana v skladu z določili predpisov, ki so veljali v času zapiralnih del, se zagotovi z izjavo o zavarovanju obveznosti občin za namen izvedbe morebitnih potrebnih ukrepov, ki se izkažejo za potrebne na podlagi spremljanja stanja odlagališča v skladu z izdanim okoljevarstvenim dovoljenjem za zaprto odlagališče, zaradi njegovih vplivov na okolje. Izjavo o zavarovanju obveznosti občin sprejmejo občinski sveti občin lastnic odlagališča s sklepom.«

Dodani odstavek predstavlja ločitev odlagališč za odpadke na delujoča in na nedelujoča odlagališča, ki so v postopku pridobivanja okoljevarstvenega dovoljenja za zaprtje odlagališča; za pridobitev le-tega potrebujejo le še finančno jamstvo, katerega pa ga ni mogoče oblikovati za nazaj po Uredbi o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uredba Medo). Z izjavo o zavarovanju obveznosti občine jamčijo, da bodo izpolnile svoje obveznosti, skladno z izjavo; ne pomeni pa zadolževanja občin.

Prav tako je komisija predlagala, da se v prehodne in končne določbe Uredbe o odlagališčih doda nov člen kot sledi:« Ministrstvo za okolje in prostor izda pravilnik, s katerim uredi pristojnosti inšpektorjev, pristojnih za varstvo okolja, ki po enotni metodologiji opravijo preglede odlagališč, ki so v zapiranju in dajo mnenja za izdajo okoljevarstvenega dovoljenja.«

Komisija je predlagala še, da se spremeni Priloga 7 Uredbe o odlagališčih, tako da se upoštevajo stroški že izvedenih del kot odbitek pri izračunu finančnega jamstva; nadalje naj se vrednosti dobljene iz priloge 7 obravnavajo kot referenčne vrednosti, glede na to, da se cene in vrednosti skozi leta spreminjajo.

20.11. / Druga seja komisije za GJS pri SOS 1/9

Seja komisije za GJS pri SOS bo potekala v petek, 20.11.2015, ob 9.00 uri v prostorih občine Šentjur. Na dnevnem redu bo Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode, Uredba spremembah in dopolnitvah Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo, Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, Pravilnik o določitvi občutljivih območij in Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda.

V kolikor bi se seje želeli udeležiti tudi ne-člani vas prosimo, da nas predhodno o tem obvestite na barbara.horvat@skupnostobcin.si, najkasneje do 19.11.2015 zaradi prostorskih omejitev.

Projekt OPENN na Facebooku 1/10

Projekt OPENN, ki ga skupaj s partnerji v projektu izvaja tudi SOS, poskuša najti odgovore na vprašanja o ovirah in potrebah tistih žensk, ki želijo delovati oziroma že delujejo v lokalni politiki. Da bi bile informacije v zvezi z aktivnostmi projekta še bolj dostopne, všečkajte našo FB stran na www.facebook.com/projektopenn.

ZAKONODAJNE AKTIVNOSTI SOS

V medresorskem usklajevanju 5 podzakonskih predpisov pri MOP 2/3

Obveščamo vas, da je Ministrstvo za okolje in prostor v medresorsko usklajevanje posredovalo naslednje predpise:

Rok za podajo pripomb je zelo kratek, zato vas prosimo, da nam vaše mnenje posredujete do 20.11.2015 na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si.

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o socialnem podjetništvu 2/5

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je dalo v javno obravnavo  Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o socialnem podjetništvu.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o socialnem podjetništvu uvaja novo definicijo socialnega podjetništva, ter omogoča izvajanje socialnega podjetništva na vseh področjih gospodarskih aktivnosti. Sprememba zakona odpravlja tip A in B socialnih podjetij. Prav tako zakon omogoča, da lahko pridobitna gospodarska družba ustanovi socialno podjetje, na katerega prenese del podjetja ali dejavnosti v primeru, ko z ustanovitvijo zagotovi nova delovna mesta za svoje presežne delavce, pri čemer mora tako ustanovljeno socialno podjetje delovati po načelih socialnega podjetništva. Zakon odpravlja nejasnosti glede poročanja in ohranjanja statusa socialnih podjetij. S spremembo zakona se poenostavlja registracija socialnih podjetij, evidenca socialnih podjetij pa se po 42. členu vodi na AJPES-u.

Pripombe in predloge lahko pošljete do ponedeljka 7.12.2015 na sasa.kek@skupnostobcin.si.

 

POVPRAŠEVANJE SOS

Gospodarjenje z gozdovi 3/1

Skupnost občin Slovenije je prejela prošnjo občine članice po posredovanju praktičnih informacij s strani občin glede gospodarjenja z gozdovi. In sicer je občino zanimalo kako imajo to zadevo urejeno občine, ki imajo v lasti gozd.

Občino je zanimalo ali same gospodarijo z gozdom, ali dajejo gozd v najem ali na kakšen drug način v upravljanje nekomu, ki se ukvarja s tovrstnimi zadevami. Občina ima v lasti gozdove, za katere so s strani Zavoda za gozdove dobili odločbe o sanitarni sečnji ter nekaj odločb za posek gozdnega roba, saj se je le ta razširil do hiš in ogrožal njihovo varnost. Največji problem vidijo v tem, da nimajo strokovnega kadra, ki bi znal gospodariti z gozdom, problem je pri cenitvi lesa ter tudi njegovi količini.
Občino je zanimalo torej, kako občine gospodarijo s svojimi gozdovi?
Ali imajo letne pogodbe z  izvajalci za sečnjo ter spravilo lesa?
Kakšne izkušnje imajo z revirnimi gozdarji ter Zavodom za gozdove?
Kako imajo urejeno odprodajo posekanega lesa?
Kdo jim opravlja cenitev lesa?

Prejete odgovore občin članic SOS si lahko preberete TUKAJ.

DOGODKI SOS

25.11. / Brezplačni informativni posvet SOS in MF – Priprava novega Zakona o javnih financah 4/1

Skupnost občin Slovenije organizira v sodelovanju z Ministrstvom za finance (MF),  informativni posvet v zvezi s pripravo novega Zakona o javnih financah. Posvet bo izveden v sredo, 25. novembra 2015, s pričetkom ob 11.30 uri v veliki sejni dvorani (pritličje) Ministrstva za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana.

Državna sekretarka mag. Mateja Vraničar Erman in predstavniki ministrstva bodo predstavili novosti, ki jih predvideva Predlog Zakona o javnih financah.

Predstavljene bodo naslednje tematike:

  • srednjeročno fiskalno načrtovanje,
  • delovanje sistema enotnega zakladniškega računa občine,
  • način zagotavljanja sredstev za delo izvajalcev negospodarskih javnih služb,
  • upravljanje s finančnim premoženjem občine,
  • priprava proračuna občin, zaključnega računa občin in zadolževanje občin ter
  • način organiziranja nadzora javnih financ.

Posvet je brezplačen!

Zaradi prostorskih omejitev je nujna predhodna prijava, zato vas vljudno naprošamo, da izpolnjene prijavnice posredujete do 24.11.2015 na naslov metka.lasic@skupnostobcin.si.

Vabilo in Prijavnica.

 

DOGODKI DRUGIH

12.11./ Vabilo na posvet "Finančni instrumenti: priložnosti za urbani razvoj" 5/1

Vabimo vas, da se udeležite posveta Finančni instrumenti: priložnosti za urbani razvoj v četrtek, 12. novembra 2015, ob 9:30 v prostorih Kina, gledališča Bežigrad, Linhartova cesta 11 v Ljubljani. Predstavljeni bodo uspešni projekti, ki so bili izvedeni z uporabo finančnih instrumentov.

Uporaba finančnih instrumentov s podporo Evropskih strukturnih in investicijskih skladov, predstavlja dolgoročen in učinkovit način vlaganja v rast in razvoj mest, podjetij in posameznikov v državah članicah in regijah EU. Finančni instrumenti podpirajo širok nabor razvojnih ciljev in hkrati ponujajo možnost ponovne uporabe sredstev za nadaljnje naložbe. Sredstva, ki so bila v okviru ESI skladov v preteklosti usmerjena v naložbe z uporabo finančnih instrumentov, so v zadnjih letih močno narasla. Po pričakovanjih se bo trend uporabe finančnih instrumentov v obdobju 2014–2020 še povečal, k temu pa bo pripomogel tudi Naložbeni načrt za Evropo.

Možnosti za uporabo finančnih instrumentov v Sloveniji bo v uvodu predstavil PwC, konkretne izkušnje evropskih mest, ki uspešno uporabljajo finančne instrumente, pa bosta z vami delila Mark Duncan iz Manchestra in Ton Overmeire iz Haaga. Oba sta partnerja enega uspešnejših projektov programa URBACT – CSI Europe, pri katerem so partnerji poskušali razširiti razumevanje finančnih instrumentov in poudariti prednosti njihove uporabe za spodbujanje razvoja v mestih in mestnih območjih.

Prijave sprejemajo do 9. 11. 2015 na tej povezavi ziroma s sporočilom na petra.ockerl@ipop.si ali majda.lovrencic@gov.si. 

12.11. / Vključevanje kulturne dediščine in ohranjanja narave v razvojne programe in projekte do leta 2020 5/2

Občina Ajdovščina vas v sodelovanju s Slovenskim društvom evalvatorjev  12. novembra 2015 ob 16. uri vabi na dvourni javni posvet o možnostih in zahtevah vključevanja kulturne dediščine in ohranjanja narave v razvojne programe in projekte do leta 2020. Posvet bo potekal v sejni sobi Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, Ajdovščina.

Na posvetu bo Slovensko društvo evalvatorjev predstavilo:

–        nove pristope k pripravi celostnih projektov,

–        možnosti umestitve projektov kulturne dediščine in projektov varstva narave kot horizontalnih vsebin,

–        program usposabljanja, za nosilce priprave razvojnih projektov in programov.

Število mest na posvetu je omejeno, zato svojo udeležbo potrdite na elektronski naslov janja.jazbar@ajdovscina.si. Prijave se zbirajo do zapolnitve prostih mest. Za dodatne informacije lahko pokličete na telefonsko številko 05/365-91-59 (Janja Jazbar).

13.11./ Posvet ''Kakšno javno mrežo potrebujemo v izobraževanju odraslih?'' 5/3

Združenje izobraževalnih in svetovalnih središč Slovenije (ZiSSS) in Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (SVIZ) vas  v petek, 13.  novembra 2015 vabita na posvet ”Kakšno javno mrežo potrebujemo v izobraževanju odraslih?”, ki bo potekal v prostorih Glavnega odbora SVIZ, Oražnova 3 v Ljubljani. Občine so ustanoviteljice javnih zavodov za izobraževanje odraslih – ljudskih univerz, zato posebej vabljeni predstavniki občin kot pomembni soustvarjalci področja izobraževanja odraslih.

Tema posveta je oblikovanje javne mreže v izobraževanju odraslih. Na posvetu želijo zbrati mnenja in stališča ključnih akterjev na področju izobraževanja odraslih o posameznih elementih nove sistemske ureditve, opozoriti na odprta vprašanja in poiskati odgovore nanje ter poudariti pomen partnerskega sodelovanja pri njihovem reševanju.

Posvet – Kakšno javno mrežo potrebujemo v izobraževanju odraslih

Na posvet se lahko prijavite do srede, 11. 11. 2015, na tej povezavi.

19.11/ 1. Strokovni posvet Rastoča knjiga 5/4

Izvirni slovenski projekt letos praznuje 15.obletnico. Njegov osnovni namen je bil razširiti različne oblike in načine udejanjanja simbolike Rastoče knjige. Projekt je zaživel med učenci in učitelji, bralce in knjižničarje, muzealce, predstavnike lokalnih skupnosti, zamejce in izseljence,   pisatelje in pesnike … Na posvetu se bo v četrtek, 19. novembra 2015 ob 13:00 v dvorani Državnega sveta, spregovorilo o dosežkih prehojene poti in jih predstavilo javnosti.

Vabilo na posvet Rastoča knjiga_19nov2015

Na posvet se je potrebno prijaviti do torka, 17. 11. 2015 in zaradi hitrejše registracije na recepciji navesti naslov stalnega prebivališča na e-naslov tjasa.krenn@ds-rs.si.

20.11./ Dan slovenske hrane 2015 – podpora projektu Tradicionalni slovenski zajtrk 5/5

Vlada RS je oktobra 2012 sprejela sklep, da vsak tretji petek v mesecu novembru razglasi za dan slovenske hrane. Ta dan bo letos v petek, 20. novembra.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano bo skupaj z ministrstvoma za zdravje ter za izobraževanje, znanost in šport tudi letos s partnerji, ki sodelujejo v tem projektu, ta dan obeležilo z aktivnostmi, ki bodo spodbujale razmišljanje in delovanje državljank in državljanov v smeri še večjega poseganja po lokalno pridelani hrani ter zdravemu načinu prehranjevanja. Mednje sodi tudi projekt Tradicionalni slovenski zajtrk, ki je bil že štiri leta zapored uspešno izveden.

427818_439695899431695_570018338_n

 

Ministrstva vabilo županje in župane, da  obeležijo  letošnji dan slovenske hrane in se 20. novembra in se udeležijo  zajtrka z otroki v vrtcu ali osnovni šoli ter na ta način podprejo že znan projekt Tradicionalni slovenski zajtrk. S tem bodo podprta skupna prizadevanja in otrokom ter širši javnosti tudi v imenu županj in županov in  v imenu lokalne skupnosti posredovano  sporočilo, kako pomemben je zdrav jutranji obrok iz lokalnega okolja.

Ministrstva prosijo, da v primeru pozitivne odločitve  za udeležbo na zajtrku lokacijo obiska sporočite v Kabinet ministra mag. Dejana Židana (Darji Kapš, e-mail darja.kaps@gov.si). Več informacij in gradiv o dnevu slovenske hrane in Tradicionalnem slovenskem zajtrku je mogoče najti na MKGP, prav tako je veliko informacij dostopnih na spletni strani.

Dan slovenske hrane

21.11. – 29.11.2015 / ”Kako narediti več z manj?’ – Evropski teden zmanjševanja odpadkov 5/6

Bliža se Evropski teden zmanjševanja odpadkov, ki bo letos potekal od 21. do 29. novembra. Pretekle akcije so bile zapisane zmanjševanju zavržene hrane in ponovni uporabi, tokratna tema pa je dematerializacija. Kako ravnati, da odpadkov sploh ne bi proizvedli oziroma, da bi jih proizvedli čim manj, torej ravnati po vodilu – narediti več z manj. To pomeni, da poskušamo produkt zamenjati s storitvijo, si stvari delimo ali izposodimo, ponovno uporabljamo in skušamo uporabljati čim bolj trajnostno naravnane materiale. In kako lahko to doseže posameznik? Tako da si na primer že pred nakupom zastavi tri ključna vprašanja. Ali to zares potrebujem? Ali moram to nujno kupiti (imeti) in ali lahko kupim rabljeno, predelano ali popravljeno?

 

teden_zmanjsevanja_odpadkov

Evropskemu tednu zmanjševanja odpadkov se lahko pridružite vsi – nevladne organizacije, šole, bolnišnice, kulturne ustanove, zavodi, društva, podjetja in posamezniki. Kako? Preprosto tako, da v tem tednu organizirate aktivnost, ki bo prebivalce ozaveščala o tem, kako ravnati tako, da odpadkov ne bomo proizvedli oziroma jih bomo proizvedli čim manj. Svojo akcijo lahko prijavite do 12. novembra 2015 na spletni strani Evropskega tedna zmanjševanja odpadkov. Najboljše akcije se bodo potegovale tudi za nagrado European Week of Waste Reduction Awards, ki jo Evropska komisija podeljuje za najbolj inovativne pristope na področju preprečevanja odpadkov.

Ena najbolj uglednih in prepoznavnih ozaveščevalnih akcij na tem področju letos poteka pod pokroviteljstvom Evropskega parlamenta. V Sloveniji je koordinatorka Evropskega tedna zmanjševanja odpadkov Zbornica komunalnega gospodarstva.

Več informacij o Evropskem tednu zmanjševanja odpadkov, letošnji temi in postopkih prijave najdete na tej povezavi.

_________________________________________-

EVROPSKI TEDEN ZMANJŠEVANJA ODPADKOV

Evropski teden zmanjševanja odpadkov (ETZO) je ena najbolj uglednih in prepoznavnih ozaveščevalnih akcij Evropske unije na področju preprečevanja nastajanja odpadkov. Aktivnosti organizira od leta 2009 Evropska komisija s podporo programa LIFE+. ETZO je v Evropi izjemno uspešna akcija, saj izvaja več kot 25 tisoč komunikacijskih ukrepov v 28 državah ter vzpostavlja mrežo javnih in zasebnih akterjev, ki delujejo na področju preprečevanja odpadkov. ETZO je lansko leto prejela nagrado za najboljši okoljski projekt programa LIFE+, letos pa bo ETZO potekal pod pokroviteljstvom Evropskega parlamenta, kar še dodatno potrjuje pomen in razsežnost projekta.

23 - 25. 11. 2015 / Zelena mesta – Zelena industrija. Magdeburg 2015 5/7

Vedno več je govora o ”zelenem”. Odgovore na vprašanje ”kakšna so zelena in pametna mesta” in dobre prakse sodelovanja med občinskimi upravami ter industrijo na tem področju boste politiki, administratorji, ekonomisti in znanstveniki lahko dobili med 23. in 25. novembrom 2015 v Magdeburgu.

Že 5. mednarodna konferenca ”Zelena mesta – Zelena industrija” bo to leto v ospredje postavila zeleno ekonomijo. Če si zastavljate vprašanja kot so:

– Kako zgleda delovno mesto prihodnosti?

– Kakšni inovativni poslovni koncepti so dosegljivi?

– Kako se ekonomija vključuje v prihodnja mesta in kako se jo lahko implementira v mestni prostor?

Prisrčno vabljeni na konferenco in tudi k včlanitvi v mrežo zelenih mest.

11885718_1625669637704778_8437169545816689936_o

Več informacij dosegljivih tukaj.

24.11./ Energetika v Sloveniji - okrogla miza 5/8

V okviru projekta o energetski vzdržnosti in pismenosti – EnSEneLiS (Energy Security and Energy Literacy in Slovenia) Razvojni center za okolje Slovenije ob podpori Ameriškega veleposlaništva organizira okroglo mizo, ki bo potekala v torek, 24. 11. 2015 od 17. uri do 19. ure na Mestni občini Maribor, Ulica heroja Staneta 1 (dvorana generala Rudolfa Maistra).

Na okrogli bodo ob pomoči številnih govorcev soočili poglede različnih akterjev: upravljavcev distribucijskih omrežij, proizvajalcev energije, velikih porabnikov, pristojnih upravnih organov in ministrstva ter nevladnih organizacij.

Vljudno vabljeni!

Vabilo na okroglo mizo_MB

25.11./ S sodelovanjem do zaupanja in uspešnega poslovanja - poti k razvoju ekonomske demokracije 5/9

Vabimo vas na mednarodno konferenco »S sodelovanjem do zaupanja in uspešnega poslovanja – poti do ekonomske demokracije«, ki bo potekala v sredo,  25. novembra 2015, v Skupnostnem centru Tkalka, Maribor.

Konferenca je priložnost za mednarodno izmenjavo izkušenj in dobrih praks pri uvajanju participacije zaposlenih v poslovno prakso,  deležnike in javnost se bo seznanilo tudi z aktualnimi pobudami za širjenje ekonomske demokracije v Sloveniji in partnerskih državah. Udeležba na konferenci je brezplačna. Prijave sprejemajo na spodnji povezavi (Prijava) do ponedeljka, 23. novembra 2015, prijavnico pa lahko posredujete tudi na e-naslov tajnistvo@fundacija-prizma.si. Število mest je omejeno.

Vabilo

Program konference

Prijava

Mednarodno konferenco organizirajo Fundacija za izboljšanje zaposlitvenih možnosti PRIZMA, Štajerska gospodarska zbornica, Zveza svobodnih sindikatov Slovenije, OO Podravja in Koroške, Vladna projektna skupina za ekonomsko demokracijo ter mednarodni partnerji v sklopu projekta DEMINE.

 

26. - 27. 11. / Širi obzorja - izkušnje in povezovanje za uspešno vključevanje Romov 5/10

Kot del projekta e-Roma Resource in Končno se bo v Dolenjskih toplicah 26. in 27. novembra 2015 odvijala mednarodna konferenca ”Širjenje obzorij – mreženje in izkušnje za uspešno vključevanje Romov”. Cilj je poudariti in pokazati pomen povezovanja vseh, ki delujejo na področju romske integracije, prispevati k povezovanju in sodelovanju ministrstev ter institucij ter vzpodbuditi izmenjavo dobrih praks in uporabo bogate zbirke literature ter ostalih materialov ki so nastali v različnih projektih.

Organizatorji k udeležbi pozivajo tako strokovnjake kot tiste, ki delujejo na terenu, pa tudi politične predstavnike, zaposlene v javni upravi in v nevladnih organizacijah, ki delujejo na katerem izmed področij integracije Romov (izobraževanje, zaposlovanje, kultura, zdravstvo, enake možnosti…). Dvodnevna konferenca je zastavljena kot plenarno zasedanje v dopoldanskem in kot sklop delavnic v popoldanskem delu, v petek pa se bodo na tržnici romskih projektov predstavili tudi izvajalci le-teh – seveda je to priložnost za mreženje in iskanje bodočih partnerstev.

Organizatorji: Action Sinergy, S. A (Grčija), Codici Social Research Agency (Italija), Ekonomska fakulteta Univerze v Nišu (Srbija), Fundacija za razvoj zdravstva in sociale (Bolgarija), Trnavska univerza v Trnavi (Slovaška), Razvojni in informacijski center Novo mesto (Slovenija) in Association ADICE (Francija).

Program konference, ki se še dopolnjuje

Prijava

27.11./ Turnir socialnih inovacij 5/11

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo organizira 27.11.2015 Turnir socialnih inovacij, na katerem se bodo predstavila inovativna podjetja, socialni inovatorji in socialna podjetja s svojimi socialnimi inovacijami, ki bodo predvsem namenjene reševanju specifičnih družbenih izzivov, ter lahko na eni strani pomenijo razvoj nišnih trgov za socialna podjetja na lokalni ravni in tudi širše, na drugi strani pa lahko predstavljajo ogromen potencial za ustvarjanje in ohranjanje delovnih mest v lokalnem okolju ter njihovo stabilno rast tudi na dolgi rok.

Ker so občine eden od najpomembnejših partnerjev na lokalni ravni, ki lahko sodelujejo s tovrstnimi podjetji bodisi z zagotavljanjem infrastrukturnih (prostorskih) pogojev, bodisi aktivno v partnerskih projektih z namenom identifikacije potreb in ustvarjanja rešitev za te izzive. Občine so vabljene  k sodelovanju na način, da posredujejo ministrstvu predvsem izzive, za katere je mogoče s socialnimi inovacijami najti zanje rešitve in jih ustrezno razviti v produkte oziroma storitve, s katerimi lahko zadovoljimo potrebe določenih ciljnih populacij, predvsem na naslednjih področjih:

  • Kreiranje delovnih mest;
  • Kvaliteta življenja (vključno s prehransko samooskrbo) in zdravje;
  • Trajnostna mobilnost in energetska učinkovitost;
  • Rešitve na področju begunske problematike;

Za najboljše socialne inovacije bodo podelili tudi nagrade. Z namenom, da bi spodbudili čim bolj inovativne koncepte in možnost njihovega nadaljnjega razvoja do končnega produkta/storitve, pa želijo vse delujoče in družbeno odgovorne subjekte/partnerje na lokalni ravni, povabiti tudi k donacijam, ki jih bodo (poleg prispevka države) dodelili v obliki nagrad za socialne inovacije.

Vsi, ki ste v svojem okolju iodentificirali družbene potrebe in želite prispevati k iskanju odgovora ter ste tudi pripravljeni donirati za ta namen, ste vljudno vabljeni, da  posredujete svoje prispevke na elektronske naslove:
Krunoslav.Karlovčec@gov.si
Gregor.Černoga@gov.si
Nena.Dokuzov@gov.si

29.11. / People’s Global Climate March 2015 – pridružite se podnebnemu shodu v Ljubljani! 5/12

People’s Global Climate March 2015 – pridružite se podnebnemu shodu v Ljubljani! (29.11., 11h)

29. novembra, dan pred začetkom srečanja svetovnih voditeljev na podnebnem vrhu v Parizu, se bomo ljudje v tisočih mest po celem svetu ponovno zbrali, da bi izrazili zahtevo po svetu, kakršnega si želimo. Državljani, združeni za gospodarstvo, ki ga poganja 100 % čista in varna energija, kjer dobra delovna mesta koristijo ljudem in planetu. Za svet, zaščiten pred uničujočimi podnebnimi spremembami, kjer ima vsakdo pravico do hrane, vode, čistega zraka in zdravega življenja. Za prihodnost naših otrok in vnukov.

Poleg največjega pohoda v Parizu bodo ta konec tedna shodi državljanov zaznamovali večja mesta po vsem svetu. 29. november bo največji dan akcije v zgodovini boja proti umazani energiji, ki duši naše skupnosti. V Ljubljani se bomo 29. novembra ob 11. uri zbrali na Kongresnem trgu.

Za velike spremembe smo potrebni vsi, vsak posameznik. To je vabilo, da se prijavite in se pridružite največji podnebni mobilizaciji v zgodovini. Skupaj lahko oblikujemo našo prihodnost!

Prijavi svojo udeležbo na ljubljanskem podnebnem shodu na tej spletni strani

Organizacije – pridružite se nam pri oblikovanju programa! (info@umanotera.org)
Prostovoljci – dobrodošli! (info@umanotera.org)

Povabi tudi prijatelje!

Facebook dogodek: https://www.facebook.com/events/402002363340690/

 

20. - 22. 4. 2016/ CEMR KONGRES - Kongres evropskih mest, občin in regij 2016 5/14

Migracija, teritorialne reforme, klimatske spremembe, lokalna ekonomija. Kar precej je izzivov s katerimi se lokalne oblasti morajo spopadati. Pa so pripravljene na jutri? Pod sloganom ”Jutri se prične danes – lokalna in regionalna vizija Evrope 2030” Svet evropskih občin in regij pripravlja vsakoletni kongres, tokrat v Nikoziji, Ciper.

Ob začetnem in zaključnem plenarnem zasedanju bo organiziranih 30 zasedanj v različnih oblikah (debate, delavnice, dobre prakse …) in sicer na področju 7 različnih tem: upravljanje in vodenje; gospodarstvo in finance; poslovni svet; tehnologija in inovacije; družba in kultura; okolje, podnebje in energija; sodelovanje in partnerstva. Pričakuje se okoli 1000 udeležencev: županov, svetnikov, predstavnikov EU institucij in mednarodnih strokovnjakov. Dogajanje bo simultano prevajano v angleščino, francoščino, nemščino, grščino in španščino.

Zgodnje pred prijave so mogoče na tej povezavi.

Več informacij na:

INFO@CEMR2016.eu

+32 2 511 74 77

SEJA VLADE RS

62. seja vlade 6/1

Vlada RS se je seznanila z aktualnimi informacijami o pričakovanem povečanem pritoku beguncev oz. migrantov po t.i. balkanski poti ter hkratni možnosti, da bosta Nemčija in Avstrija začeli ožiti njihovo sprejemanje. Na podlagi teh informacij je vlada ocenila, da obstaja resna verjetnost, da se bo Slovenija v kratkem morala soočiti z težko obvladljivim številom beguncev oz. migrantov, kar lahko vodi v humanitarno izjemno zaostrene razmere. Še toliko težje posledice lahko nastopijo v prihajajočem zimskem času in ob omejenih kapacitetah, ki jih lahko ponudimo za ustrezno zavetišče ljudem na poti. V svoji odgovornosti za življenja ljudi in nemoteno delovanje države je Vlada RS na današnji seji pripravila dodatne nujne ukrepe za obvladovanje migracijskih tokov, vključno s potrebnimi ukrepi za varovanje šengenske meje.

Slovenija je najmanjša država na balkanski migracijski poti in s tem primerno omejenimi zmožnostmi, tako glede učinkovitosti nadzora državne meje kot tudi glede oskrbe migrantov. V Slovenijo je od 16. oktobra 2015 do danes, 9. novembra 2015, do 18. ure, vstopilo 167.505 migrantov. V povprečju je dnevno v Slovenijo vstopilo skoraj 7000 migrantov, največji pritisk pa je bil v dneh okoli 21. oktobra, ko je v državo s Hrvaške vstopilo skoraj 13 tisoč ljudi v enem dnevu. Razmere so bile izjemno zahtevne, tako zaradi števila ljudi, ki so dnevno prihajali v našo državo, kot tudi zaradi razpršenosti njihovega vstopanja na slovensko-hrvaški meji, vendar je Slovenija ne glede na vse okoliščine situacijo obvladala. Migrantom, ki prehajajo državo, Slovenija zagotavlja osnovno humanitarno oskrbo, kar pomeni zdravstveno oskrbo, začasno namestitev v sprejemnih in nastanitvenih centrih ter prehrano. Vsa prizadevanja in napori v zadnjem času so usmerjeni v zagotovitev ustreznih namestitvenih kapacitet v zidanih objektih in z ogrevanjem, ki so primerne za zimske razmere. (Vir: Vlada RS, ab)

 

AKTUALNI RAZPISI

Razpis za obdobno usposabljanje občinskih redarjev 7/1

Policijska akademija je objavila razpis za obdobno usposabljanje občinskih redarjev v letu 2016. Prav tako so nas s Policijske akademije opozorili, da v letu 2016 ne nameravajo objaviti dodatnih razpisov v letu 2016.

Rok za prijavo je 18. december 2015.

Razpis si lahko preberete na tej povezavi.

Izbor za najbolj varno sosesko/naselje 7/2

Slovensko združenje za varen svet vabi vse občine k predstavitvi varnih sosesk/naselij. V kratki predstavitvi (največ 300 besed) lahko predstavite primere in dobre prakse iz vašega lokalnega okolja. Pri izboru bodo imeli prednost primeri, kot so inovativnost, konkretne oblike varovanja sosesk/naselij, vključenost in organiziranost občanov na področju preprečevanja kriminalitete, krepitve socialnega kapitala itd.

Komisija, bo v prvem krogu izbrala 5 najboljših primerov dobre prakse. V drugem krogu pa bodo v izboru najboljšega primera imeli možnost sodelovati tudi predstavniki vseh sodelujočih občin, in sicer na način glasovanja. K sodelovanju in sicer k podaji mnenja in predlogov, bo povabljena tudi Skupnost občin Slovenije, ki bo lahko prav tako oddala svoj glas.

Prijave za sodelovanje zbirajo vključno do 30.11.2015 na info@varensvet.si, kamor jim pošljite običajno sporočilo, da svojo občino prijavljate k sodelovanju. Opis s primeri predlagane varne soseske/naselja, pošljite najkasneje do vključno 31.12.2015.

Podaljšanje razpisa: Priznanja Naša Slovenija 7/3

Gibanje za ohranjanje in uveljavljanje slovenske kulturne in naravne dediščine/krajine KULTURA-NATURA.SI bo letos že šestič podelilo dediščinska priznanja Naša Slovenija. Priznanja je doslej prejelo blizu 60 uglednih in zgledno dejavnih prejemnikov iz Slovenije in zamejstva (blizu 250 nominacij).

Razpis je usklajen s kriteriji za podobna priznanja Europa Nostra. Skupaj z aktualnostmi je razpis objavljen tudi na www.kultura-natura.si. Dogodki, predvideni za čas od 5. – 8. novembra (med sejmom Narava – zdravje 2015) so odpovedani. Sam razpis je odprt do 4. 12. 2015.

Priznanja bodo zaradi objektivnih razlogov podeljena konec januarja ali v sklopu praznovanj ob kulturnem prazniku 2016. S podrobnostmi vas bomo pravočasno seznanili.

Za dodatne informacije se obrnite na pkdslovenia@gmail.cominfo@kultura-natura.si, 070 554 232; 04 533 61 20.

Spodbude za zaposlovanje mladih do konca 2015 7/5

Če za nedoločen čas zaposlite brezposelno osebo, mlajšo od 30 let, lahko za takšno zaposlitev uveljavljate dveletno oprostitev plačila prispevkov delodajalca. Spodbudo uveljavljate pri Finančni upravi RS ob oddaji REK obrazca.

Začasno spodbudo je mogoče uveljavljati do konca leta 2015. Po Zakonu o interventnih ukrepih na področju trga dela in starševskega varstva delodajalec, ki je (bo) v obdobju od 1. 11. 2013 do vključno 31. 12. 2015 za nedoločen čas zaposlil osebo, mlajšo od 30 let, ki je bila neposredno pred zaposlitvijo najmanj 3 mesece prijavljena v evidenci brezposelnih oseb, je za prvih 24 mesecev zaposlitve upravičen do oprostitve plačila prispevkov delodajalca za socialno varnost.

Vir: MDDSZ

Nepovratne finančne spodbude pravnim osebam za električna vozila 7/6

Predmet javnega poziva so nepovratna finančna sredstva v obliki finančne pomoči za nove naložbe okolju prijaznejših vozil, in sicer za: nakup novega vozila na električni pogon; nakup novega priključnega hibridnega vozila (plug-in) ali novega vozila na električni pogon s podaljševalnikom dosega (range extender); predelavo vozila v električnega, tako da bo serijsko vgrajeni motor na notranje zgorevanje nadomeščen s pogonskim elektromotorjem oziroma nakup predelanega vozila v električnega, tako da bo serijsko vgrajeni motor na notranje zgorevanje nadomeščen s pogonskim elektromotorjem, ki bodo prvič po proizvodnji ali predelavi registrirana v Republiki Sloveniji in spadajo v eno izmed spodaj navedenih kategorij cestnih vozil. Nepovratna finančna spodbuda se lahko dodeli za nakup novega vozila kategorije M1, N1, L7e ali L6e na električni pogon brez emisij CO2 na izpustu; predelavo vozila ali nakup predelanega kategorije M1, N1, L7e ali L6e v električnega, tako da bo serijsko vgrajeni motor na notranje zgorevanje nadomeščen s pogonskim elektromotorjem; nakup novega priključnega hibridnega vozila (plug-in) ali novega vozila na električni pogon s podaljševalnikom dosega (range extender), z emisijami CO2 na izpustu manjšimi od 50g CO2/km, kategorije M1, N1.

Upravičene osebe so Republika Slovenija in lokalne skupnosti, gospodarske družbe in druge pravne osebe, ki imajo v trenutku plačila pomoči poslovno enoto ali podružnico v RS ter samostojni podjetniki posamezniki oziroma fizične osebe, ki samostojno opravljajo dejavnost kot poklic. Rok za prijavo je 31.12.2015 oz. do porabe sredstev. Več informacij boste prejeli s klikom tukaj.

NOVICE DRUGIH

Zemljevid in Katalog slovenskih in evropskih dobrih praks na področju trajnostnega razvoja 8/1

V Sloveniji obstajajo številna podjetja, občine, organizacije in posamezniki, ki so pogumno in inovativno pristopili k zniževanju izpustov CO2. Njihove dobre zgodbe in praktične izkušnje nudijo veliko idej in Sloveniji odpirajo priložnosti za gospodarski razvoj in zelena delovna mesta. Projekt Slovenija znižuje CO2: dobre prakse raziskuje ravno te in z njihovo predstavitvijo da še en dokaz, da je mogoče ustvariti prihranke in delovna mesta, zmanjšati javnofinančne stroške, ponuditi inovativne rešitve, zvišati kakovost bivanja ter ob tem varovati okolje in zdravje ljudi.

Ideje lahko pregledate na zemljevidu kot tudi v katalogih dobrih praks, ki jih izda Umanotera. V sklopu projektov Slovenija znižuje CO2: dobre prakse, Spodbujamo zelena delovna mesta in Skladnost politik – pogoj za doseganje ciljev mednarodnega razvojnega sodelovanja so nastali že štirje. Najbolj svež je Katalog 2015.

Projekt “Slovenija znižuje CO2: dobre prakse” izvaja Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj. Projekt iz sredstev Sklada za
podnebne spremembe financira Ministrstvo za okolje in prostor (MOP). Vsebine, objavljene v zvezi s projektom, ne predstavljajo uradnega stališča MOP.

Povezavi do dobrih praks na zemljevidih:

Dobre prakse – Slovenija

Dobre prakse – Evropa

In v zadnjem:

Katalog-dobrih-praks-2015

________________

Vir: Umanotera

29. zasedanje Kongresa lokalnih in regionalnih oblasti (CLRAE) 8/2

Na dvojnem 29. zasedanju, ki je potekalo med 20. in 22. oktobrom v Strasbourgu, so članice in člani kongresa iz različnih smeri pogledali na temo ”lokalnih odzivov na izzive področja človekovih pravic: migracije, diskriminacije in socialne vključenosti”. 245 predstavnikov se zaveda resnosti situacije in skrajnih odzivov nanjo, o kateri se bo debatirali tudi med posameznimi sejami. Glavna nit Deklaracije 4 je, da morajo evropske države prevzeti skupno odgovornost za namestitev beguncev na lastnih območjih v skladu z veljavno pravico do azila in človekovega dostojanstva. Odbor ministrov Sveta Evrope poziva k tesnejšemu sodelovanju z EU na vprašanju priseljevanja in pravice do azila. Poudarja, da je potrebno zagotoviti finančna sredstva lokalnim oblastem.

Med drugim se bo spodbujalo implementacijo sprejetih ”Smernic o preprečevanju radikalizacije in manifestacij sovraštva na lokalni ravni”. Kot metodo zadušitve teh dejanj raje vzamejo preventivo kot represijo in sicer na lokalnem nivoju. Zaokrožila je pobuda ”V smeri zavezništva evropskih mest in regij proti nasilnemu ekstremizmu.

Prehod v krožno gospodarstvo je možen tudi v Sloveniji (Konferenca o krožnem gospodarstvu, 3. 11. 2015) 8/3

Krožno gospodarstvo je strateška usmeritev Slovenije, ključno pa je aktivno in partnersko sodelovanje vseh, sporočajo udeleženci in organizatorji Konference o krožnem gospodarstvu, ki je 3. novembra v organizaciji Društva Ekologi brez meja, Ministrstva za okolje in prostor ter Službe Vlade RS za razvoj evropsko kohezijsko politiko potekala na Brdu pri Kranju.

Na izjemno dobro obiskani konferenci so predstavniki najboljših aktualnih primerov prakse iz Slovenije in Evrope pojasnili, kaj je krožno gospodarstvo. Krožno gospodarstvo je nov model, ki je nastal kot odziv na pritisk rastočega gospodarstva in potrošnje preko vseh meja. Usmerja se v preoblikovanje izdelkov in storitev, kroženje materialov, ponovno uporabo, popravila in recikliranje; temelji na uporabi energije iz obnovljivih virov, opušča nevarne kemikalije in znižuje porabo surovin.

circonf_skupinska

Konference se je udeležila ministrica Irena Majcen, drugi predstavniki vlade in slovenskih podjetij, lokalnih skupnosti, nevladnih organizacij in številni posamezniki, ki jim krožno gospodarstvo predstavlja izziv. “Za uspešen prehod je bistvenega pomena tesno sodelovanje med politiko, gospodarstvom in drugimi deležniki družbe. Raziskave so pokazale pozitivne učinke krožnega gospodarstva na BDP, zaposlovanje in okolje. Torej ne gre več za izbiro med zaposlovanjem in rastjo na eni strani ter okoljem na drugi. Imamo lahko vse. Prehod je neizogiben, omogoča rast znotraj omejitev planeta in dogaja se že zdaj!” dodaja Stephanie Hubold iz fundacije Ellen MacArthur, ki na evropski ravni predstavlja eno najpomembnejših strokovnih organizacij na področju prehoda v krožno gospodarstvo.

 

circonf_okrogla_miza

 

Dodatne informacije:

VIR: Ekologi brez meja

EU mesta za mobilnost poklicnega izobraževanja in usposabljanja (iskanje novih partnerjev) 8/4

na Skupnost občin Slovenije se je obrnila mednarodna nevladna organizacija Xarxa FP – zveza evropskih mest za mobilnost in inovacije v poklicnem izobraževanju in usposabljanju. Zveza 22 mest iz 8 različnih evropskih držav razvija mobilnost tako učencev kot profesorjev poklicnega izobraževanja in usposabljanja, sodeluje pri mednarodnih projektih tega področja in ustvarja strateška partnerstva za promocijo poklicnih kvalifikacij.

Svoje aktivnosti in članstvo v organizaciji želijo razširiti. Zanimajo se za partnerstva v Sloveniji. Vabijo lokalne skupnosti ali izobraževalne ustanove ki delujejo na področju poklicnega izobraževanja in usposabljanja. Kako lahko postanete njihov član si preberite na tej povezavi: http://xarxafp.org/how-to-join-us.

Presentation XARXA _EN_2015

Kontakt:

Noé Viedma (Project Officer)

Xarxa FP – General Secretariat  –

Barcelona City Council (www.xarxafp.org)

Plaça d’Espanya 5 1st floor

08014 Barcelona

Tel. + 34 93 413 21 04

Svet evropskih občin in regij o porabi prihodkov za obvladovanje begunske krize 8/5

Pred današnjim drugim posvetovalnim odborom Svet evropskih občin in regij poziva, da bi se 9,4 milijard € nepričakovanih prihodkov EU proračuna uporabili za obvladovanje begunske krize namesto da se vsota odšteje od prispevka države članice za prihodnje leto 2016.

CEMR predsednica Annemarie Jorritsma: “Ne zahtevamo dodatnega denarja, saj so finančna sredstva že tukaj! Države članice bodo prejele nekaj več kot 9 milijard €. Ta sredstva bi namesto tega morala biti vložena v spoštovanje že sklenjenih obvez za reševanje trenutne krize. Begunci so tukaj in ne smemo izgubljati časa. Nemudoma moramo zagotoviti finančne sredstva mestom, občinam in regijam, ki so že preobremenjena ter tistim, ki bodo kmalu gostila 160.000 beguncev, za katere je Evropska komisija predlaga (pre)poselitev po Evropi.”

 

Vir: CEMR

Manifest Evropskega podeželskega parlamenta 8/6

Objavljen je manifest Evropskega podeželskega parlamenta, ki se je odvil 5. in 6. 11. 2015 v Schärdingu v Avstriji in katerega se je udeležilo 246 delegatov iz 41 držav Evrope, med njimi 6 delegatov iz Slovenije. Manifest bo predvidoma v kratkem preveden tudi v slovenščino. Med drugim manifest vsebuje:
– poudarek pravici do enakosti kvalitete življenja podeželskega prebivalstva v primerjavi z mestnim prebivalstvom (tč. 7, 16, 17),
– spodbujanje ponosa na podeželski način življenja (tč. 11),
– podpora mladim in podpora organiziranju podeželskih parlamentov mladih (tč. 12),
– klic k toplemu sprejemu beguncev in k solidarnosti (tč. 13) ter druge ugotovitve, zbrane v 30 točkah, ki si jih lahko preberete v manifestu.

Deklaracijo s Slovenskega podeželskega parlamenta si lahko preberete tukaj. (MKGP)

COP 21 – Pariška podnebna konferenca 2015 8/7

Pariška klimatska konferenca bo v najbolj romantičnem mestu združila svetovne voditelje na temo podnebnih sprememb. Več kot 190 držav bo sprejelo sporazum o omejevanju izpustov toplogrednih plinov. Dolgoročen dogovor držav (ki se ga bo na pet let revidiralo) predvideva letno 100 milijard dolarjev za Zeleni podnebni sklad (Green Climate Fund – GCF), finančni mehanizem v okviru Konvencije ZN o spremembi podnebja (UNFCCC) – pomoči revnim državam v boju proti posledicam segrevanja ozračja.

Do decembrskega dogajanja nekaj vprašanj še ostaja odprtih: kdaj naj sporazum prične veljati (predvidoma 2021), ali je omejitev rasti povprečne globalne temperature za dve stopinji dovolj ambiciozen, kako bo porazdeljeno financiranje med državami, kako zagotoviti, da se več ne vrnemo na stara pota itd.  NA ta bodo poskušali odgovoriti na pripravljalnem srečanju ”Pre-COP” med 8. in 10. novembrom v Parizu. Okoli 80 ministrov bo razpravljalo o namenih in dolgoročnih ciljih na področju podnebja ter vodilo pogovore o zadnjih fazah podnebnega dogovora, ki ga nameravajo podpisati na konferenci COP21 v začetku decembra 2015.

Sočasno ob dogajanju COP21, bodo med 30. novembrom in 11. decembrom 2015 v ospredju tudi lokalne in regionalne akcije proti podnebnim spremembam. V Paviljonu mest in regij – TAP 2015 se bo predstavilo več kot 120 lokalnih in regionalnih projektov TAP programa (Transformative Actions Program), ki ne čaka na leto 2020 ali 2021, temveč poziva k takojšnji akciji z dejanji, ki imajo takojšnji učinek. Prizadeva si izboljšati dostop do že obstoječih kapitalskih tokov do mest in regij ter pospešiti dodaten pritok denarja in investicij v nizko ogljični urbani razvoj. Na kak način? S (finančno, spletno …) podporo podnebnim investicijam v urbanih okoljih v naslednjih 10 letih in ustvarjanjem pogojev za finančne mehanizme in večanjem prepoznavnosti ukrepov na tem področju.

Pred tem se je mogoče udeležiti množičnega spletnega tečaja ”COP21 Agenda lokalnih in trajnostnih samouprav”, ki bo potekal v torek, 17. novembra 2015 med 10. in 11. uro ali alternativni termin, med 16. in 17. uro. Prijavite se lahko na tej povezavi.

 

Program dogajanja v Parizu

 

COP21 promocijski video:

© Moralne avtorske pravice ima Skupnost občin Slovenije. Noben del tega gradiva se ne sme reproducirati ali kopirati v karšnikoli obliki: grafično elektronsko ali mehanično, kar vklučuje (ne da bi bilo omejeno) fotokopiranje, snemanje, skeniranje ali katerekoli druge oblike reproduciranja brez pisnega dovoljenja Skupnosti občin Slovenije. Reprodukcija ali kopiranje je dovoljeno izključno za potrebe Sekretariata Skupnsti občin Slovenije ali občin članic SOS.