V PRIHODNJEM TEDNU PRAZNUJETA OBČINSKI PRAZNIK OBČINI OPLOTNICA IN RIBNICA NA POHORJU.

ISKRENE ČESTITKE!

SEKRETARIAT SOS

 PRIHODNJI TEDEN

 

Predlog Pravilnika o strokovnih nazivih v knjižnični dejavnosti (priloga 1, Priloga 2) do ponedeljka, 16. maja na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si.

POVPRAŠEVANJE – Ponudniki za gostovanje in administracijo občinskih spletnih strani do ponedeljka, 16.5.2016 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si.

 

NOVIČKE SOS

Predstavljene aktivnosti ministrstev za znižanje stroškov občin 1/1

V četrtek, 12. maja je na Ministrstvu za javno upravo potekal sestanek med predstavnicami in predstavniki ministrstev in skupnosti občin v zvezi z aktivnostmi ministrstev za znižanje stroškov delovanja občin oziroma odprave različnih administrativnih ovir, ki bremenijo občine. Na sestanku so bili prisotni Boris Koprivnikar, minister za javno upravo, Zdravko Počivalšek, minister za gospodarski razvoj in tehnologijo, Alenka Smerkolj, ministrica za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, Mateja Vraničar Erman, državna sekretarka na ministrstvu za finance ter številni njihovi sodelavci in sodelavke.

Uvodoma je minister Koprivnikar povedal, da je v zvezi s problematiko delovanja občin in njihovimi pričakovanji, da jih sprejme tudi predsednik vlade govoril tudi z dr. Cerarjem, ki pa je povedal, da se bo z občinami sestal, ko bodo te pripravile predloge, s katerimi bi bilo mogoče zmanjšati stroške njihovega delovanja. Brez konkretnih predlogov, o katerih bi se lahko pogovarjali pa srečanje v tem trenutku ni smiselno. Minister je prav tako povedal, da so ministrstva pripravila povzetke tega kje smo, kar se tiče nižanja stroškov, ministrstvo za finance pa kratek pregled lanskih finančnih tokov v občinah. Predsednik SOS, dr. Ivan Žagar je povedal, da bo treba k problematiki financiranja občin pristopiti celovito in več posegati v sistem parcialno, kot nakazujejo vedno novi in novi poizkusi. Prav tako je opozoril, da je nujno preveriti dostop občin do EU sredstev, saj zaenkrat tega dostopa praktično ni.  Prav tako je povedal, da vseskozi opozarjamo, da bi bilo nujno opraviti pregled projektov iz pretekle finančne perspektive ter oceniti njihovo uspešnost, da bi lahko vedeli, kaj in kako naprej. Bojan Kontič, podpredsednik SOS in predsednik ZMOS je povedal, da je potrebno priti do soglasja, kakšni naj bi bili občinski prihranki, kakšni stroški, saj smo pri tem vsak na svoji strani, kar pa otežuje nadaljnje sodelovanje. Omenil je tudi, da se ponovno višajo stroški občin na številnih področjih – omenil je mrliško pregledne službe. Občine namreč opozarjajo, da so v 3 mesecih porabile toliko sredstev kot v celotnem lanskem letu. Vsi pa so povedali, da so občine prispele do skrajnega roba zmogljivosti in, da takšno nadaljevanje vodi v propadanje tistih segmentov delovanja, ki so za ljudi še kako pomembni. V nadaljevanju je bilo predstavljeno nekaj dodatnih predlogov za nižanje stroškov občinam, opozorjeno na zamude pri spreminjanju zakonodaje, ki bi omogočila nižanje stroškov ter povedano, da naj bi v začetku junija pričeli pogovore o višini povprečnine za leto 2017.

S strokovne ekskurzije Werfenweng, Zederhaus, Bled 1/2

Skupnost občin Slovenije je v sodelovanju s Turističnim društvom Bohinj 12. maja 2016 organizirala strokovno ekskurzijo v sosednjo Avstrijo. Županje in župani ter sodelavci, ki so se ekskurzije udeležili, so se seznanili z dobro prakso trajnostnega turizma, mehke mobilnosti in postopkov zelenega naročanja.

Obiskali smo Werfenweng in Zederhaus v Avstriji ter Bled na povratku domov.

Kratko poročilo najdete na tej povezavi.

Galerija foto utrinkov je tukaj.

PRISOTNI STROKOVNA EKSKURZIJA 12.5.16
Skupnost občin Slovenije in Turistično društvo Bohinj se zahvaljujeta županjam in županom ter strokovnim sodelavcem občin, katerih predstavniki so se udeležili strokovne ekskurzije, za udeležbo in nadvse prijetno druženje.

1. URBACT DELAVNICA – PRENOVA MESTNIH SREDIŠČ 1/3

Skupnost občin Slovenije in IPoP sta v Postojni, 10. maja organizirala prvo delavnico za pripravo projektnih idej za razpis URBACT, tematsko naravnano na prenovo mestnih središč v povezavi s stanovanjsko politiko in turizmom. Tema je bila izbrana na podlagi posveta o potrebah mest, ki je bil 24. marca 2016 v Ljubljani.

Na delavnici o urbani prenovi in urejanju mestnih središč sta bili kot iztočnici za projektno razmišljanje osvetljeni dve temi, stanovanjske kooperative, ki jih je predstavil Blaž Habjan in pomen turizma v mestnih središčih ter kratkotrajno oddajanje nepremičnin, s predstavitvijo Mateje Tomin Vučkovič iz Direktorata za turizem.

Udeleženkam in udeležencem sta Marko Peterlin in Petra Očkerl iz IPoP predstavila program URBACT in Vse kar je potrebno vedeti, če se nameravate prijaviti na razpis URBACT, medtem, ko je Klemen Strmšnik prisotne usmeril na pot projektnega pristopa k prenovi mestnih središč.

 

PREDSTAVITVE
Marko Peterlin: Pristopi k urbani regeneraciji
Blaž Habjan: Stanovanjske kooperative
Mateja Tomin Vučkovič: Turizem in kratkoročno oddajanje nepremičnin
Klemen Strmšnik: Projektni pristop k prenovi mestnih središč
Petra Očkerl: Predstavitev razpisa za izvajalska omrežja

GALERIJA fotografij z delavniceje dostopna TUKAJ.

ZAKONODAJNE AKTIVNOSTI SOS

Priporočila MOP glede odmere NUSZ 2/1

Obveščamo vas, da je Ministrstvo za okolje in prostor izdalo priporočila občinam glede odmere nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ) v povezavi z izvajanjem določil 58. člena Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 ( ZIPRS1617, Ur.l. RS, št. 96/15).

Glede na pojasnila Ministrstva za finance in možnost, ki jo daje 58. člen ZIPRS1617, predlagajo, da občine za določanje meril in višine odmere NUSZ čim bolj natančno upoštevajo relevantna določila VI. poglavja Zakona o stavbnih zemljiščih in Zakona o graditvi objektov (ZGO-1) glede zajema podatkov za določanje NUSZ, vrednosti točke, komunalne opremljenosti in določanja oprostitev plačila NUSZ.

Celoten dopis s priporočili najdete tukaj.

Sistemske spremembe na področju širše stanovanjske zakonodaje 2/3

Obveščamo vas, da bo Ministrstvo za okolje in prostor na podlagi sprejete Resolucija o nacionalnem stanovanjskem programu za obdobje 2015 do 2025, pristopilo k sistemskim spremembam na področju širše stanovanjske zakonodaje.

Sistemske spremembe se bodo lotili v dveh fazah:

  • prva faza bo temeljila na analizi obstoječega stanja in oblikovanju predlogov možnih rešitev – predvidoma do konca leta 2016;
  • druga faza pa bo oblikovanje konkretnih zakonodajnih predlogov in sprejem nove zakonodaje – predvidoma do konca leta 2017.

Zaradi vpliva na izjemno širok krog zunanjih deležnikov in sprejetja s širšim družbenim konsenzom, bi si želeli, da aktivno sodelujete pri vsebinskem oblikovanju predlogov rešitev v novi zakonodaji.

Vljudno vas prosimo, da nam posredujete vaše konkretne vsebinske predloge oziroma opozorite na tiste konkretne vsebine, ki jih je, po vašem vedenju, potrebno nasloviti v novem stanovanjskem zakonu oziroma širši stanovanjski zakonodaji do četrtka, 26.5.2016, na naslov alja.babic@skupnostobcin.si.

 

POVPRAŠEVANJE

Ponudniki za gostovanje in administracijo občinskih spletnih strani 3/1

Skupnost občin Slovenije je prejela prošnjo občine članice po posredovanju informacij v zvezi s ponudniki za gostovanje in administracijo spletnih strani.

In sicer občino zanima, kakšne izkušnje imate občine s ponudniki za gostovanje in administracijo občinskih spletnih strani. Konkretno občino zanima, kakšen je nabor ponudnikov in s katerim ponudnikom imate posamezne občine sklenjene pogodbe?

Vljudno naprošamo, da nam vaše odgovore posredujete najkasneje do ponedeljka, 16.5.2016 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si.

DOGODKI SOS

DOGODKI DRUGIH

16.5./ Mednarodni posvet - Črpanje sredstev EU za razvoj slovenskega podeželja 5/1

Zavedajoč se boljše in slabše izkoriščenih priložnosti črpanja sredstev EU v prejšnji perspektivi in s ciljem izboljšanja učinkov črpanja sredstev EU organizirata Visoka šola za upravljanje podeželja Grm Novo mesto in evropski poslanec Franc Bogovič (SLS/EPP) v sodelovanju z Državnim svetom Republike Slovenije v okviru 130-letnice zavoda Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma MEDNARODNI STROKOVNI POSVET: ČRPANJE SREDSTEV EU ZA RAZVOJ SLOVENSKEGA PODEŽELJA, ki bo potekal v ponedeljek, 16. maja 2016, ob 10. uri v dvorani Državnega sveta RS.

Na posvetu bodo predstavitli, katere priložnosti za črpanje sredstev iz skladov EU imamo v tej perspektivi na razpolago za razvoj slovenskega podeželja in kako optimizirati učinke teh sredstev. Sodelovali bodo domači in tuji uvodničarji, ki se bodo dotaknili izkušenj s pretekle perspektive, na podlagi katere bomo lažje razmišljali o učinkovitosti v tej perspektivi.

Vabilo in Prijavnica.

17.5. / Zelena infrastruktura – novi izzivi za načrtovanje mestne krajine 5/2

V mesecu maju, bo v Ljubljani, Zeleni prestolnici Evrope, potekala mednarodna konferenca »Zelena infrastruktura – novi izzivi za načrtovanje mestne krajine«. Konferenca bo 17. maja 2016 v Stanovski dvorani na Ljubljanskem gradu v Ljubljani, v organizaciji Društva krajinskih arhitektov Slovenije (DKAS) in Oddelka za krajinsko arhitekturo, Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani v sodelovanju z Mestno občino Ljubljana – Zeleno prestolnico Evrope 2016 in Regionalno razvojno agencijo Ljubljanske urbane regije (RRA LUR) kot partnerico projekta TURAS, ki bo na konferenci predstavil svoje dobre prakse.

Namen konference je poudariti pomen strateškega in celovitega načrtovanja zelenih površin ter izpostaviti pomen in vlogo zelenih površin za kakovost bivalnega okolja, blažitev vplivov podnebnih sprememb in večanje odpornosti mest proti njihovim posledicam, kot tudi vlogo zelenih površin pri ustvarjanju družbene, kulturne in gospodarske vrednosti urbanega okolja.

Konferenca bo namenjena širši strokovni in zainteresirani javnosti, predvsem strokovnim službam občin in drugih upravnih organov, ki načrtujejo in urejajo zelene površine in vodijo procese odločanja o prostorskem razvoju. Potekala bo v slovenskem in angleškem jeziku. Zagotovljeno bo simultano prevajanje v oba jezika.

Ker menimo, da je vsebina konference aktualna za celoten slovenski prostor, najavo konference objavljamo na spletni strani SOS in občinam članicam priporočamo udeležbo.

 

Obvezna je prijava na konferenco preko elektronskega obrazca najkasneje do 13. maja 2016.

Kotizacija znaša 30 EUR in vključuje udeležbo na konferenci, tiskan program s povzetki, kavo, kosilo in zaključni banket. Plačilo kotizacije je pogoj za potrditev prijave. Člani DKAS plačajo 10 EUR, študentje 5 EUR. Plačilo nakažite na transakcijski račun Društva krajinskih arhitektov Slovenije: SI56 0201 4001 8198 619, Nova Ljubljanska banka d.d. Ljubljana, zadeva: ZI ime in priimek, sklic: 00 17052016. Računi bodo izdani po zaključku konference.

Več o konferenci si lahko preberete v programu.

 

 

18.5./ Javna razprava o Pravilniku o bibliotekarskem izpitu ter Pravilniku o strokovnih nazivih v knjižnični dejavnosti 5/3

Ministrstvo za kulturo vas vabi na javno razpravo o podzakonskih predpisih Zakona o knjižničarstvu, in sicer Pravilniku o bibliotekarskem izpitu ter Pravilniku o strokovnih nazivih v knjižnični dejavnosti, ki bo potekala 18. maja 2016, z začetkom ob 10h in predvidenim zaključkom ob 12.30h, na Ministrstvu za kulturo, Maistrova 10, Ljubljana.

Vljudno vabljeni!

3.6./ 2. Mednarodna konferenca o zaščiti, reševanju in pomoči 5/5

Občina Brežice v sodelovanju z večjim številom pomembnih deležnikov iz Slovenije in tujine na področju zaščite, reševanja in pomoči na lokalni in državni ravni organizira 2. Mednarodno konferenco o zaščiti, reševanju in pomoči, ki bo potekala predvidoma v petek, 03.06.2016. Tema konference bo »Krizno upravljanje sistema zaščite, reševanja in pomoči ob nepredvidenih situacijah na področju naravnih in drugih nesreč ter dogodkov«.

Namen 2. mednarodne konference je poleg medsebojnega spoznavanja ljudi, ki delujejo na področju zaščite, reševanja in pomoči na ravni držav in občin tudi seznanjanje pristojnih državnih (Ministrstvo za obrambo RS, Ministrstvo za notranje zadeve RS ter drugih) in občinskih služb iz področja zaščite, reševanja in pomoči o nujnosti izdelave univerzalnih oziroma splošnih državnih in občinskih načrtov ob nepredvidenih situacijah na področju naravnih in drugih nesreč ter dogodkov (žled, migrantska kriza,…), ki bi še izboljšali kakovost izvajanja ukrepov zaščite, reševanja in pomoči.

7.6./ DELI dogodek - sodelovanje različnih tipov organizacij 5/6

Obveščamo vas, da CMEPIUS, skupaj s CNVOS in Zavodom Movit pripravlja DELI dogodek z naslovom: DELI, POVEŽI, DOSEŽI… PIKO NA i!, ki bo potekal 7. junija 2016, v hotelu Sheraton v Ljubljani (bivši Mons, Pot za Brdom 4, Ljubljana).

Namen dogodka je spodbujati sodelovanje različnih tipov organizacij (izobraževalnih, nevladnih, mladinskih, lokalnih, občin itd.) v okviru različnih evropskih programov financiranja.

Udeležba na dogodku je brezplačna. Več informacij o dogodku najdete v Vabilu.

Vljudno vabljeni!

8.6. / Trajnostni turizem v Alpah: Izziv (brez alternative) 5/7

Mednarodna konferenca Trajnostni turizem v Alpah: Izziv (brez alternative)

Hotel Allgäu Stern v Sonthofnu/DE – Alpskem mestu leta 2005

Sreda, 8.6.2016 od 10.00 do 18.00

> Prijava (en)

> Program (sl)

Zvezna republika Nemčija je novembra 2014 prevzela predsedovanje Alpski konvenciji. Naslednji dve leti bodo vajeti v rokah vlade Zvezne Republike Nemčije in svobodne dežele Bavarske. V ospredju dejavnosti nemškega predsedstva  je  celostna  politika za zagotavljanje  varstva  in  spodbujanja trajnostnega razvoja v alpskem prostoru, kar predstavlja eno od temeljnih zahtev Alpske konvencije. Ob tem bo Nemčija veliko pozornosti posvetila politiki tako imenovanega »zelenega gospodarjenja v alpskem prostoru«, tudi z vidika turizma.

Z namenom spodbujanja razprave o uresničevanju zelenega gospodarstva v praksi bo nemško predsedstvo Alpske konvencije v sodelovanju s svobodno deželo Bavarsko v juniju 2016 organiziralo mednarodno konferenco z naslovom:

Trajnostni turizem v Alpah: Izziv (brez alternative)

Konferenca bo namenjena vsem zaposlenim v turistični panogi, turističnim zanesenjakom in zanesenjakinjam ter odločevalcem in odločevalkam na vseh političnih ravneh, ki se soočajo z izzivom oblikovanja in vzpostavljanja trajnostnega turizma na območju Alp. V okviru interaktivne »Tržnice pobud in možnosti« se bo zvrstilo več tematskih podijskih diskusij, ki bodo namenjene seznanjanju udeležencev s pragmatičnimi in izvedljivimi ukrepi za usklajevanje potreb turističnega razvoja, varstva naravne in kulturne dediščine Alp in lokalnega prebivalstva.

SEJA VLADE

87. seja Vlade RS 6/1

Izvedbeni načrt jamstva za mlade 2016 – 2020 v petih letih 300 milijonov evrov

Vlada RS je sprejela Izvedbeni načrt jamstva za mlade 2016 – 2020. Ker mladi v Sloveniji pozno vstopajo na trg dela, v ciljno skupino jamstva za mlade v Republiki Sloveniji mlade prištevamo vse osebe, ki še niso dopolnile 30 let. S sprejetjem jamstva za mlade Slovenija jamči, da bo vsaki mladi osebi v starosti od 15 do 29 let ponujena zaposlitev (tudi s pripravništvom), usposabljanje na delovnem mestu, vključitev v formalno izobraževanje ali drugo usposabljanje, povezano s potrebami delodajalcev, v štirih mesecih po prijavi v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu RS za zaposlovanje.

Izvedbeni načrt zajema 15 ukrepov, znotraj katerih se bodo izvajale različne aktivnosti resorjev, ki so smiselno združene glede na zastavljene cilje. V petih letih izvajanja jamstva za mlade (2016–2020) bo za ukrepe predvidoma namenjenih okvirno 300 mio. evrov, od tega največ (70,1 in 62,7 mio. evrov) v prvih dveh letih izvajanja, pozneje pa se predvideva postopno zniževanje višine sredstev po letih. (Vir: Vlada RS, ab)

 

Odlok o izvedbenem načrtu Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014–2020

Vlada RS je sprejela Odlok o spremembah Odloka o izvedbenem načrtu Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014–2020, s katerim se ureja izvajanje kohezijske politike za leto 2018, hkrati pa se prerazporejajo sredstva z organa upravljanja (OU) na ministrstva za tista področja, kjer so za izvajanje izpolnjeni pogoji. Sprememba vključuje tudi ažurirano dinamiko izvajanja evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020.

Tokratno, četrto, spremembo odloka je narekovala potreba po dopolnitvi INOP s prikazom dinamike črpanja posameznih proračunskih uporabnikov tudi v letu 2018, prerazporeditvijo sredstev, planiranih za tekoče in naslednje leto, s postavk Službe Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK) na postavke ministrstev ter siceršnjo ažurirano dinamiko izvajanja evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020. (Vir: Vlada RS, ab) 

 

Poročilo o problematiki in dinamiki priprave državnih prostorskih načrtov za obdobje julij 2014 – marec 2016

Vlada RS se je seznanila  Poročilom o problematiki in dinamiki priprave državnih prostorskih načrtov za obdobje julij 2014 – marec 2016 s predlogi ukrepov za pospešitev postopkov njihove priprave. Vlada nalaga vsem ministrstvom, da v okviru opravljanja nalog iz svoje delovne pristojnosti upoštevajo prioritete državnih prostorskih načrtov, določene v poročilu in zagotavljajo pripravo strokovnih gradiv, smernic in mnenj v skladu s predpisi, ki urejajo umeščanje prostorskih ureditev državnega pomena v prostor, ob upoštevanju časovnic priprave državnih prostorskih načrtov. Za posamezne DPN je sprejela odločitev o dinamiki ali pa o mirovanju oz. ustavitvi postopka (podrobnosti so razvidne iz posameznih poročil). Vlada je sprejela tudi ukrepe za pospešitev priprave državnih prostorskih načrtov s področij kmetijstva, ohranjanja narave, upravljanja z vodami, priprave investicijske dokumentacije, podnebnih sprememb in sistema javnega naročanja, in naložila ministrstvu, pristojnemu za prostor, da o realizaciji aktivnosti poroča enkrat letno, v začetku leta za preteklo leto.(Vir: Vlada RS, ab) 

Oddajanje lastnih nepremičnih turistom

Vlada RS je sprejela odgovor na pisno poslansko pobudo v zvezi z zapleti glede kratkoročnega oddajanja lastnih nepremičnin turistom (npr. preko spletne platforme Airbnb) in ga poslala Državnemu zboru Republike Slovenije.

Vlada je odgovorila, da je problematika povezana s kratkotrajnim oddajanjem nepremičnin postala še posebej aktualna po strmem porastu spletnega trženja teh kapacitet s poudarkom na t.i. »sharing economy« oz. delitveni ekonomiji (npr. portal AirBnB, …) in zato je Vlada RS tudi imenovala medresorsko delovno skupino za pripravo akcijskega načrta posodobitve predpisov, ki urejajo kratkoročno oddajanje nepremičnin turistom (medresorska delovna skupina). Vlada je povedala, da medresorska delovna skupina zaključuje z delom (zadnji sestanek je potekal 13. 4. 2016) in priprava poročila je v zaključni fazi. (Vir: Vlada RS, ab)

AKTUALNI RAZPISI

Razpis za sofinanciranje projektov nevladnih organizacij 7/2

Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) je v Uradnem listu RS objavilo javni razpis za sofinanciranje projektov nevladnih organizacij, ki delujejo na področju okolja za leti 2016 in 2017.

Na javni razpis, katerega vrednost je 350.000 EUR, se lahko prijavijo nevladne organizacije (društva, zavodi, ustanove). MOP želi z razpisom  spodbujati vsebine, ki se nanašajo na trajnostni razvoj na področju varstva okolja, predvsem spodbujanja prehoda na zeleno, z viri gospodarno in konkurenčno nizkoogljično družbo in gospodarstvo ter na ohranjanje narave. Prijavitelj lahko zaprosi za sofinanciranje do 80 % upravičenih stroškov projekta.

Vloge morajo biti na MOP, Dunajska cesta 48, Ljubljana, posredovane najkasneje do 3. junija 2016 do 12.00 ure.

MKGP napoveduje podaljšanje odprtosti javnih razpisov PRP 2014–2020 7/3

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) obvešča vse potencialne vlagatelje o enomesečnem podaljšanju roka, do katerega bo možno vlaganje vlog na javne razpise iz naslova ukrepov Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014–2020. Podaljšanje roka se nanaša na vse trenutno odprte javne razpise, in sicer tako za naložbe na kmetijskih gospodarstvih in naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov kot tudi za naložbe na področju gozdarske mehanizacije in opreme ter gozdne infrastrukture.

Podaljšani roki za oddajo vlog na javne razpise bodo za vse javne razpise, razen za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj, objavljeni v petek, 15. 4. 2016, v Uradnem listu RS. Za javni razpis, ki se nanaša na predelavo, trženje oziroma razvoj, pa bo sprememba javnega razpisa v Uradnem listu RS objavljena v petek, 22. 4. 2016.

Roki za oddajo vlog na javne razpise se bodo podaljšali, kot sledi:

  • Pri javnem razpisu za podukrep 4.1 – Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2016, za naložbe namenjene prilagoditvi na podnebne spremembe in naložbe za izvajanje tehnoloških izboljšav ter znižanju stroškov pridelave se končni rok za oddajo vloge na javni razpis podaljšuje z 20. 4. 2016 na 18. 5. 2016.
  • Pri 1. javnem razpisu za podukrep 4.2 – Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2016 se končni rok za oddajo vloge na javni razpis podaljšuje z 28. 4. 2016 na 1. 6. 2016.
  • Pri javnem razpisu za podukrep 8.6 – za operacijo naložbe v nakup nove mehanizacije in opreme za sečnjo in spravilo lesa iz PRP 2014-2020 za leto 2016se končni rok za oddajo vloge na javni razpis podaljšuje s 15. 4. 2016 na 16. 5. 2016.
  • Pri javnem razpisu za podukrep 4.3 – za operacijo ureditev gozdne infrastrukture iz PRP 2014-2020 za leto 2016 se končni rok za oddajo vloge na javni razpis podaljšuje z 22. 4. 2016 na 23. 5. 2016.

Razpis Planetu Zemlja prijazna občina 7/4

Društvo Planet zemlja tudi v letošnjem letu razpisuje natečaj za pridobitev nagrade »Planetu Zemlja prijazna občina«, ki bo tokrat prvič potekal v so-organizaciji z Ministrstvom za okolje in prostor in pod častnim pokroviteljstvom Predsednika Vlade Republike Slovenije, dr. Mira Cerarja.

Cilj natečaja je dvig ozaveščenosti o vplivu vseh odločitev lokalne skupnosti na okolje in dvig kvalitete bivanja občank in občanov s pomočjo vrednotenja ukrepov (ali stanja) s strani pristojnih ustanov (Zavod za gozdove RS, Direktorat za kmetijstvo Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Nacionalni institut za javno zdravje, zavod Tovarna trajnostnega turizma GoodPlace, Gospodarsko razstavišče Ljubljana, Gradbeni institut ZRMK, Zavod za varno igro, Zavod za varstvo narave, Zavod za gradbeništvo Slovenije in društvo Planet Zemlja). Gre torej za projekt, ki nudi večplasten učinek – podatki ki jih posredujejo občine pomenijo dragoceno zbirko informacij strokovnjakom sodelujočih ustanov, medtem ko sodelovanje občinam prinašajo priznanje za njihovo odgovorno delo in motivacijo za naprej ter obilico namigov o tem, kako bi lahko lokalno okolje naredile še bolj prijazno, čisto in učinkovito. Od leta 2014 natečaj podpira tudi Skupnost občin Slovenije.

Če ste se odločili za sodelovanje se lahko prijavite preko te povezave: http://www.planet-zemlja.org/akreditacija/. Po prejemu prijave, vam bo posredovana razpisna dokumentacija.

Zaželeno je, da se prijavite čim prej, saj boste le tako imeli veliko časa za pripravo res kvalitetnih odgovorov. Če imate dodatna vprašanja, lahko pišete na naslov: natecaj.obcine@planet-zemlja.org.

Zaključni dogodek z razglasitvijo rezultatov in podelitvijo letošnjih nazivov, bo potekal v sklopu osrednje prireditve sejma Narava zdravje, 24. novembra 2016, na Gospodarskem razstavišču Ljubljana.

Zmanjšanje brezposelnosti mladih in vzpostavitev zadruge 7/5

Splošni cilj razpisa je vzpostavitev dobre prakse v boju proti brezposelnosti mladih. Upravičeni so prijavitelji s sedežem v EU.  Skupni proračun za sofinanciranje projektov je 450.000 €. Najdaljše trajanje projekta je 12 mesecev. Stopnja sofinanciranja EU je do 70% celotnih stroškov ukrepa.

Celotno besedilo razpisa za zbiranje predlogov je na voljo tukaj. Rok za oddajo vlog je 30.6.2016 ob 17.00 uri.

Mikrokrediti za podjetja s statusom socialnega podjetja 7/7

Slovenski podjetniški sklad je skupaj z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo objavil javni razpis (P7 sop 2016) za odobravanje mikrokreditov v višini 4 milijonov evrov, ki jih bodo najemala podjetja s statusom socialnega podjetja. Mikrokrediti so namenjeni socialnim podjetjem, ki so usmerjena v aktivacijo oseb, ki sodijo v ranljive skupine prebivalstva, v spodbujanje podjetnosti in podjetniške aktivnosti socialnih podjetij in njihovega lažjega dostopa na trg. Prav tako je namenjen zadrugam, ki se bodo registrirale kot socialna podjetja.

Ugodnosti mikrokredita so v obliki:

– nižjih zahtev po zavarovanju,

– nižji obrestni meri (fiksna od 2,5 % do 5 %),

– kredita do maximalne višine 25.000 EUR/podjetje,

– ročnosti kredita do 60 mesecev,

– možnosti koriščenja moratorija do 6 mesecev,

– brez stroškov kredita.

Razpis je odprt do 9. 9.2016.

Več informacij in kontakte najdete na tej strani. Razpis je objavljen tudi v  Ur. l. RS št. 19/2016.

NOVICE DRUGIH

Akcija "Slovenija-mentorska država" 8/1

slikaV četrtek, 26. maja 2016 se bo v okviru Tedna za vseživljenjsko učenje, pričela vseslovenska akcija “Slovenija – mentorska država”, katere pobudnik je Zavod za medgeneracijsko sodelovanje, Ypsilon in bo potekala vse do 30. junija 2016.

Namen akcije je dvigniti ozaveščenost o pomenu mentorstva in spodbujati k medgeneracijskemu sodelovanju. V tem času se bodo po celotni Sloveniji na več kot 100 lokacijah odvijale delavnice z naslovom »Zakaj ne bi tudi ti imel mentorja?« in »mentorski networking« dogodki, kjer bodo mentorje in mentorirance povezovali v mentorske pare. V okviru delavnic bodo mlade prek spletne platforme www.mentorstvo.si povezovali z mentorji iz različnih področij (podjetništvo, kultura, šport, politika, umetnost…). 

 

Naravno vodno otroško igrišče 8/2

mei-juni-2011-047-626x470Na obrobju Amsterdama je mogoče najti Woeste Westen, 3 hektarov veliko naravno igrišče za otroke, ki jim omogoča raziskovanje, vznemirljive pustolovščine in veliko zabave. Pomembna značilnost tega naravnega igrišča je voda. Ker so v preteklosti na tem zemljišču odkopavali šoto, so na igrišču številne vodne poti. Te predstavljajo odlične možnosti za zabavo, raziskovanje in igre, ki omogočajo preverjanje otroških fizičnih in drugih sposobnosti. Lahko gradijo hišice, lovijo hrošče, izdelujejo splave in se z njimi vozijo po vodi, izdelujejo jezove, predvsem pa so lahko mokri in umazani brez zadržkov. Igrišče omogoča ure in ure svobodnega igranja.Waterspeeltuin-Woeste-Westen-Amsterdam1

 

© Moralne avtorske pravice ima Skupnost občin Slovenije. Noben del tega gradiva se ne sme reproducirati ali kopirati v karšnikoli obliki: grafično elektronsko ali mehanično, kar vklučuje (ne da bi bilo omejeno) fotokopiranje, snemanje, skeniranje ali katerekoli druge oblike reproduciranja brez pisnega dovoljenja Skupnosti občin Slovenije. Reprodukcija ali kopiranje je dovoljeno izključno za potrebe Sekretariata Skupnsti občin Slovenije ali občin članic SOS.