V TEM TEDNU PRAZNUJEJO OBČINSKI PRAZNIK OBČINE DOMŽALE, MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU IN

SVETI JURIJ V SLOVENSKIH GORICAH.

ISKRENE ČESTITKE!

SEKRETARIAT SOS

 

ŽELIMO VAM LEPE VELIKONOČNE PRAZNIKE !

Sekretariat SOS

PRIHODNJI TEDEN

DOGODKI:

ZAKONODAJA:

NOVICE SOS

Sestanek Nadzornega odbora SOS 1/1

V četrtek, 13. aprila 2017 se je v prostorih Skupnosti občin Slovenije v Mariboru sestal Nadzorni odbor SOS. Pod vodstvom predsednika Mitja Horvata, župana občine Duplek, so se članice in člani NO seznanili s finančnim in materialnim poslovanjem SOS v letu 2016 in nanj niso imeli pripomb. Sprejeli so sklep, s katerim predlagajo Predsedstvu SOS, da finančno poročilo potrdijo.

Nov predlog 26. člena ZFO-1 upošteva pripombe SOS 1/2

S strani MJU smo prejeli dopis, da so upoštevali vse pripombe SOS pri pripravi novega 26. člena ZFO-1, ki govori o sofinanciranju dela skupnih občinskih uprav. V tvornem sodelovanju s SOS so predstavniki MJU pripravili nov predlog, ki bo spodbujal ustanavljanje večjih skupnih občinskih uprav, ki bodo za občine izvajale več skupnih nalog, medtem ko ne bodo omejevali in izključevali sofinanciranja nobenih skupnih občinskih uprav oziroma občin.

Na Skupnosti občin Slovenije smo s trenutnim predlogom zadovoljni, čeprav pogrešamo nastavek za financiranje novih nalog v okviru skupnih občinskih uprav.

V novem predlogu je sedaj naštetih 11 možnih nalog (vsaka v svoji alineji), ki jih skupne občinske uprave lahko upravljajo. Te naloge so: občinski inšpekcijski nadzor, občinsko redarstvo, notranja revizija, varstvo okolja, urejanje prostora, pravna služba, občinsko pravobranilstvo, proračunsko računovodstvo, civilna zaščita, požarno varstvo ter urejanje prometa.

Prav tako je navedeno, da morajo skupne občinske uprave vključevati vsaj 3 občine in opravljati vsaj 3 naloge. V kolikor opravljajo manj nalog se sofinanciranje zmanjša za vsako nalogo 5%. Torej za 2 nalogi 35% in za eno 30% sofinanciranje.

Bodo pa občine nagrajene v kolikor skupne uprave opravijo več nalog, in sicer za vsako dodatno nalogo 5% a ne več kot 55% ( za 4 naloge 45%, 5 nalog 50% in za 6 nalog 55%).

Sestanek koalicije digitalna.si 1/3

V sredo, 12. 4. 2017 je na Direktoratu za informacijsko družbo potekal koordinacijski sestanek deležnikov povezanih v okvir koalicije digitalna.si (koalicije). Podpisniki koalicije, med katerimi je tudi Skupnost občin Slovenije, so se zavezali, da si bodo prizadevali za pospešeno digitalno preoblikovanje Slovenije in njenega gospodarstva, za usklajevanje ukrepov za digitalizacijo Slovenije, za večjo uporabo storitev informacijsko-komunikacijskih tehnologij in izboljšanje e-veščin.

Na sestanku so se dogovorili o sestavi Upravnega odbora koalicije in organizaciji letnega foruma koalicije. Prav tako so se dogovorili, da se bo oblikoval ožji uredniški odbor za PR foruma, za pomoč pri vsebinah pa lahko vsak predstavnik imenuje tudi svojega člana. Predstavnica SOS je tudi predstavila pregled stanja digitalizacije v občinah.

Dogovorjeno je tudi, da bo letni forum koalicije organiziran 4. 7. 2017 v prostorih GZS. Na forum bodo vabljeni vsi podporniki (Povabilo k podpori in sodelovanju) Za vsebinski del razprave na forumu se iz prednostnega vsebinskega področja spodbujanja digitalnih kompetenc predhodno pripravi/identificira:

 • 5 največjih razvojnih vrzeli – izzivov in okvirnih predlogov za njihovo odpravo
 • 10 ovir, ki preprečujejo učinkovitejše povezovanje med različnimi sektorji v digitalnem okolju oz. učinkovitejšo izrabo razvojnega potenciala digitalnih tehnologij – s poudarkom na vidiku digitalnih kompetenc in osveščenosti
 • Potencialno sodelovanje oz. oblikovanje skupnih projektov na področju kompetenc.

Občine vabimo, da svoje predloge, ki sodijo na področje spodbujanja digitalnih kompetenc, kot so zgoraj naštete, pošljejo do četrtka 20. 4. na e-naslov sasa.kek@skupnostobcin.si.

Obramba pred točo 1/4

Vlada RS je dne 12. 5. 2016 sprejela sklep, s katerim podpira izvajanje letalske obrambe pred točo s posipavanjem točonosnih oblakov na območju severovzhodne Slovenije v letih 2016 in 2017. Branjeno območje je znotraj oboda Podvelka, Šentilj, Radgona, reka Mura, Ljutomer, meja s Hrvaško, Žetale, Boč, Slovenske Konjice.

Že lani so se predstavniki Skupnosti občin Slovenije – članice in člani Komisije za kmetijstvo in razvoj podeželja SOS sestali s predstavniki Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) z namenom transparentnejšega financiranja obrambe pred točo z letali, in sicer da se striktno določijo upravičeni stroški ter upoštevajo dejanski stroški po opravljenih storitvah, kar bi omogočalo nadzor nad opravljenim delom s strani lokalnih skupnosti in MKGP-ja. Na sestanku je bilo dogovorjeno, da bo ministrstvo nadaljevalo z aktivnostmi za razrešitev problematike financiranja obrambe pred točo, ki jo izvaja društvo Letalski center Maribor (LCM).

Dne 11. 4. 2017 je ponovno potekal sestanek na ministrstvu, na pobudo SOS. Ker je sklep Vlade RS dvoletni, torej velja tudi za to leto, in je MKGP že pričelo aktivnosti za sofinanciranje izvajanja letalske obrambe v okviru javnega naročila ter so lokalne skupnosti že prejele predloge pogodb s strani LCM za obrambo pred točo s posipavanjem točonosnih oblakov, v tem letu znova ni manevrskega prostora, da se zadeva pravno formalno uredi. Je pa bilo na sestanku dogovorjeno, da se ob sodelovanju z lokalnimi skupnostmi oblikuje predlog sklepa za Vlado RS za naslednje leto oz. druga pravna podlaga za pravilno in transparentno sofinanciranje tako za državo kot za občine.

ZAKONODAJNE AKTIVNOSTI SOS

Pojasnilo glede višine obračuna upravne takse pri izdaji potrdila o pogojih parcelacije 2/1

Skupnosti občin Slovenije je na Ministrstvo za javno upravo (v nadaljevanju; MJU) in Ministrstvo za okolje in prostor naslovilo vprašanje v zvezi z zaračunavanjem upravne takse ob izdaji potrdila o pogojih parcelacije in sicer zaradi poenotenja zaračunavanja upravne takse, saj občine zaračunavajo upravno takso različno.

Mnenje MJU je, da so občine upravičene strankam zaračunati upravno takso v višini 3,00 EUR in sicer na podlagi 1. točke Tarifne številke 4 ZUT, ki določa takso za potrdila, izdana iz uradnih evidenc, če ni s to tarifo ali zakonom drugače določeno.

Celotno pojasnilo lahko preberete tukaj.

E-poročanje v turizmu, Odgovori na vprašanja sobodajalcev 2/2

Na spletni strani policije je objavljena izjava za javnost, ki so jo pripravili glede na vprašanja s Srečanja sobodajalcev Slovenije. Odgovori na najpogostejša vprašanja so objavljeni na tej povezavi.

Potem ko je bil julija sprejet Zakon o prijavi prebivališča (Ur. list RS, št. 52/2016), so namreč v slovenski policiji prejeli veliko vprašanj glede prijave in odjave gostov. Čeprav se zakon začne uporabljati šele eno leto po uveljavitvi, tj. 13. avgusta 2017, so objavili informacije o nekaterih največjih spremembah, ki jih bo prinesel novi zakon.

Zakon se bo torej začel uporabljati eno leto po uveljavitvi, z izjemo 56. člena, ki se je že začel uporabljati z dnem uveljavitve zakona in se vsebinsko nanaša na poročanje v turizmu ob prijavi gosta, in ne neposredno na delo upravnih enot ali policije, saj je povezan s spremembo Zakona o spodbujanju razvoja turizma.

Vse občine so prejele informacijo z e-pošto in s prošnjo, da informacije razširijo do svojih sobodajalcev.

Izvedbeni načrt Nacionalnega programa socialnega varstva za obdobje 2016-2018 2/3

Skupnost občin Slovenije vas obvešča, da je v obravnavi Izvedbeni načrt Nacionalnega programa socialnega varstva za obdobje 2016-2018.
Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva 2013-2020 določa, da se za neposredno uresničevanje njenih ciljev pripravljajo izvedbeni načrti, na nacionalni in regijski ravni. Za spremljanje izvajanja Resolucije in za pripravo nacionalnih izvedbenih dokumentov je Vlada imenovala Nacionalno koordinacijsko skupino, katere člani so tudi predstavniki lokalnih skupnosti oz. združenj. Nacionalni izvedbeni načrt za obdobje 2016-2018 je bil že obravnavan na seji Koordinacijske skupine.

Ker pa mora biti gradivo pred sprejemom na Vladi RS usklajeno z lokalnimi skupnostmi je Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti posredovalo predlog izvedbenega načrta, ki ga najdete TUKAJ.

Vljudno vas naprošamo za vaš odziv (oziorma soglasje) k gradivu najkasneje do torka, 18.4.2017 do 12.00 ure na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si.

Usklajevanje aglomeracij za odpadno vodo 2/4

Ministrstvo za okolje in prostor je v skladu z 20. členom Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode pripravilo predlog noveliranih aglomeracij, na podlagi katerih bo pripravljen osnutek novega Operativnega programa odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode, ki je prav tako v pripravi.

V priponki sporočila vam posredujemo dopis ministrstva in podrobnejša pojasnila k pripravljenim aglomeracijam z nekaj obrazložitvami in navodili. Prav tako se v dokumentu nahajajo kontaktne informacije MOP za dodatna vprašanja.

Ministrstvo naproša, da morebitne predloge sprememb in dopolnitev posredujete najpozneje do torka, 18. aprila 2017 izključno v elektronski obliki na naslov: gp.mop@gov.si, obvezno z naslovom zadeve: »Novelacija aglomeracij – pripombe« in v vednost na barbara.horvat@skupnostobcin.si.

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o cestah 2/6

S strani Ministrstva za infrastrukturo smo v pregled prejeli Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o cestah. V skladu s predlaganimi spremembami, se ureja odvoz tovornih vozil na avtocestah in hitrih cestah (odvoz bo opravljal upravljalec oziroma pooblaščenec), uvaja se avtomatski sistem prepoznavanja tovornih vozil (avtomatsko prepoznavanje in tehtanje tovornih vozil) in  ureditev spremljevalnih vozil.

S strani SOS- vas opozarjamo na morebitno spremembo 118. člena v katerem bi se predlagala pooblastila občinskih inšpektorjev. Oziroma se predlaga nov člen s pooblastili za občinskega inšpektorja. V skladu s trenutno zakonodajo se objekt za oglaševanje v varovalnem pasu občinske ceste ne more odstraniti s strani občinskega inšpektorja, se lahko lastnika kaznuje le z globo.

Celoten predlog si lahko preberete na tej povezavi.

Vaše pripombe in predloge nam posredujte na naslov miha.mohor@skupnostobcin.si najkasneje do srede 19. aprila 2017.

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah ZIPRS za leti 2017 in 2018 2/7

 

Obveščamo vas, da je Vlada RS na svoji 129. redni seji dne, 6.4.2017, določila besedilo Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018, ki ga prilagamo na tej povezavi.

S predlaganim zakonom se:

 • povečuje višina povprečnine za občine iz razloga, ker so bili s socialnimi partnerji po posredovanju proračuna v državni zbor sklenjeni dogovori, ki predstavljajo večji obseg sredstev za stroške dela javnih uslužbencev od predvidenega;
 • določajo tudi izjeme pri izkazovanju prejemkov in izdatkov ter  možnost prenosa namenskih sredstev iz naslova lastne dejavnosti iz preteklega v tekoče leto, saj v nasprotnem primeru neposredni uporabniki v prvih mesecih prihodnjega leta ne morejo zagotoviti izplačila stroškov dela in drugih tekočih stroškov;
 • določa tudi možnost predplačil za nepridobitne organizacije, kadar se v postopkih dodeljevanja sredstev dodeljujejo sredstva v majhnem obsegu in
 • določa tudi možnost prerazporejanja sredstev tudi s postavk v politiki 21 – Pokojninsko varstvo, s postavk v politiki 22 – Servisiranje javnega dolga in upravljanje z denarnimi sredstvi in s postavk v politiki 24 – Plačilo v EU, osnovna pravila za izvajanje finančnih instrumentov in višina letnega dodatka za upokojence za leto 2017.

Vljudno vas naprošamo, da nam vaše pripombe in stališča posredujete najkasneje do četrtka, 20.4.2016 na naslov info@skupnostobcin.si, da bomo lahko usklajene posredovali v roku na Državni zbor.

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Stanovanjskega zakona (SZ-1C) 2/8

Vlada RS je na svoji  127. seji  določila besedilo Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Stanovanjskega zakona in ga dne, 23.3.2017 predložila Državnemu zboru, ki ga je posredoval v mnenje občinam.

Občinam, javnim stanovanjskim skladom in neprofitnim stanovanjskim organizacijam naj bi bilo omogočeno, da glede ugotavljanja dohodkov gospodinjstva in drugega premoženja brezplačno od pristojnih organov in organizacij pridobivajo podatke, ki so potrebni zaradi odločanja v posameznih upravnih postopkih, ki jih določa Stanovanjski zakon.

Celotno besedilo Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Stanovanjskega zakona prilagamo tukaj.

Vljudno vas naprošamo, da nam posredujete pripombe in predloge k predlogu zakona najkasneje do petka, 21.4.2017 na naslov alja.babic@skupnostobcin.si.

Prilagamo tudi odgovor Ministrstva za okolje in prostor na posredovane pripombe SOS januarja letos  – odgovor občinam, 21.2.2017.

POVPRAŠEVANJE

Izvedba seje občinskega sveta preko Skype 3/1

Na Skupnost občin Slovenije se je obrnila občina članica z vprašanjem za ostale občine. Zanimalo jo je ali se katera od občin članic poslužuje izvedbe sej Občinskega sveta preko Skype. Skupnost občin Slovenije je povpraševanje izvedla in pridobila odgovore občin, ki jih najdete tukaj.

DOGODKI SOS

18.4. / 3. odprta seja Komisije za e-poslovanje 4/1

vabimo vas na 3. odprto sejo Komisije za e – poslovanje, ki bo

v torek, 18. aprila 2017 ob  9.00 uri

v 2. nadstropju Kristalne palače (BTC), naslov: Ameriška ulica 8, 1000 Ljubljana

 

Predlog dnevnega reda je:

 

 1. Predstavitev prednosti pogodbe MS EA za občine in razprava o možnostih posebnega paketa storitev za občine znotraj pogodbe, predstavniki MS

Odmor s kavo

 1. Iztek pogodbe MS EA / Jurij Bertok, MJU
 2. Stanje na »projektu« prenosa rešitve za e-razpise v uporabo lokalnim skupnostim oz. testiranja v MO Maribor / Jurij Bertok, MJU, Željka Kralj, MO MB, predstavnik podjetja Optilab
 3. Vključevanje občinskih storitev na portal E-uprava / Jurij Bertok, MJU
 4. Novosti glede hibridnega oblaka / Jurij Bertok, MJU
 5. Morebitne novosti glede projekta prenove sistema pisarniškega poslovanja / Jurij Bertok, MJU
 6. IOT za pametna mesta / Marjan Turk, MJU
 7. WI-FI 4 EU / Marjan Turk, MJU
 8. Razno

Pogostitev s strani Microsoft Slovenija

 

Sestanek je odprtega tipa, tako da se ob članicah in članih Komisije za e-poslovanje sestanka lahko udeležijo tudi drugi zainteresirani predstavniki iz občin članic SOS. Ker je ob 14.00 uri predvidena pogostitev s strani Microsofta in ker ne želimo, da se hrana zavrže, nam prosimo s prijavnico sporočite, če boste ostali na pogostitvi in druženju ali boste odšli prej.

Seja bo vključno s pogostitvijo trajala predvidoma do 15.00 ure.

VABILO 03. 18.04.17 – Ljubljana

19.4. / Izvajanje novega zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti 4/2

Državni zbor je 20.9.2016 po zahtevi Državnega sveta o ponovnem odločanju sprejel Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti. Državni svet je 7.12.2016 na terenski seji na Polzeli sprejel odločitev o vložitvi zahteve za oceno ustavnosti zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti. Po mnenju predstavnikov lokalnih skupnosti v Državnem svetu in lokalnih skupnosti, združenih tako v Skupnosti občin Slovenije kot Združenju mestnih občin Slovenije, zakon posega v ustavne pravice lokalnih skupnosti in javni interes v delu, kjer pogrebno dejavnost opredeljuje kot tržno dejavnost. V neskladju z ustavo je drugi odstavek 5. člena, četrti odstavek 62. člena, prvi stavek prvega odstavka 63. člena in drugi odstavek 63. člena Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti. Obenem je Ustavnemu sodišču Republike Slovenije bila podana zahteva za začasno zadržanje njihovega izvajanja in prednostno obravnavo zahteve.

Ne glede na postopke v teku na Ustavnem sodišču, Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti velja in odločitve Ustavnega sodišča ni mogoče v naprej predvideti, zato vas SOS, ZOS, ZMOS, Računsko sodišče RS in Pravna fakulteta Maribor vabimo, da se z veljavnim zakonom podrobneje seznanite na posvetu, ki bo:

19. aprila 2017 v Avstrija Trend Hotelu, dvorana HORUS, Dunajska 154 v Ljubljani

Vsi udeleženci bodo kot gradivo na posvetu prejeli knjigo z naslovom: Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti z uvodnimi pojasnili.

Vabilo s programom

20.4. / Izjeme od uporabe ZJN-3 4/3

Skupnost občin Slovenije v sodelovanju z Mileno Basta Trtnik, strokovnjakinjo na področju javnega naročanja, koncesij in javno-zasebnega partnerstva, organizira seminar na temo izjem od uporabe ZJN-3. Na seminarju bodo predstavljeni primeri, ko naročniku ni treba uporabiti pravil ZJN-3, s poudarkom na t.i. »in-house naročilih«.

Seminar bo potekal v četrtek, 20. aprila 2017, s pričetkom ob 10.00 uri v spodnji stranski dvorani Narodnega doma Celje, Trg celjskih knezov 9, Celje.

Vabilo s programom najdete TUKAJ.

Vljudno vabljeni!

 

 

10.5. / ODPOVEDANO! – Nova evropska ureditev varstva osebnih podatkov in dostop do informacij javnega značaja pri občini in v občinskih podjetjih 4/4

Skupnost občin Slovenije v sodelovanju z Informacijskim pooblaščencem Republike Slovenije (IP) organizira informativni posvet na temo varstva osebnih podatkov in dostopa do informacij javnega značaja z naslovom

»Nova evropska ureditev varstva osebnih podatkov in

dostop do informacij javnega značaja pri občini in v občinskih podjetjih«,

ki bo potekal v sredo, 10. maja 2017, s pričetkom ob 10.00 uri v dvorani Horus, Austria Trend hotela Ljubljana, Dunajska cesta 154, 1000 Ljubljana.

Vabilo s programom najdete na tej povezavi.

Vljudno vabljeni!

16.5. - 17.5. / 1. kongres slovenskih občin 4/5

Dovolite, da vas spomnimo, da se izteka rok za prijavo na 1. kongres slovenskih občin. Vabimo vas, da se pridružite vsem tistim, ki so se že odločili, da skupaj premislimo o vlogi in položaju slovenskih občin.

Prvi dan bo veliko priložnosti za odprt dialog in izmenjavo stališč. O lokalni problematiki bomo spregovorili s predsednikom Republike Slovenije Borutom Pahorjem, častnim pokroviteljem kongresa. V strokovnem delu bomo izpostavili pomen lokalne ravni v slovenski socialni organizaciji, lokalno politično vodenje ter upravljanje kriznih situacij na občinski ravni. Obetajo se kritični pogledi in prodorno razmišljanje o tem, zakaj so občine ključne in v kolikšni meri so slovenski župani nosilci razvoja.

Ne zamudite popoldanskega pogovora na temo Župani med tnalom in nakovalom – kako uravnotežiti zahteve države in pričakovanja občanov? Rezultati raziskave o tem, kako vlogo in položaj slovenskih občin ocenjujejo županje in župani, bodo iztočnica za razpravo in izmenjavo mnenj.

Drugi dan bo pravi strokovni presežek. Več kot dvajset predavateljev in gostov okroglih miz bo predstavilo aktualno pravno, finančno in razvojno problematiko ter izpostavilo, s kakšnimi težavami se srečujejo v občinah in kako jih rešujejo. Na tematskih okroglih mizah bo veliko priložnosti za vprašanja, izmenjavo znanja in izkušenj ter soočenje mnenj in stališč.

Kongres je tudi priložnost za druženje in pogovor v sproščenem okolju. V družabni večer nas bodo ob zdravici s kozarcem županovega vina popeljali nežni zvoki citer v rokah izvrstne citrarke Jasmine Levičar in graciozni glas energične vokalistke Mateje Bobek. Po slavnostni večerji bodo za dobro energijo in izvrstno glasbeno izkušnjo poskrbeli fantje iz skupine Šani Šeni.

Prijave pošljite preko e-prijavnice do petka, 12. maja 2017. Podrobnejše informacije o programu, kotizaciji ter možnosti nastanitve so objavljene na spletni strani kongresa.

V Podčetrtku vas prijazno pričakujemo 16. in 17. maja

DOGODKI DRUGIH

18.4. - 22.4./ Šola prenove - Kamnoseška delavnica 5/1

Obveščamo vas, da bo v okviru projekta “Šola prenove” v sodelovanju z Višjo strokovno šolo Srečka Kosovela Sežana in Srednjo gradbeno, geodetsko in okoljevarstveno šolo Ljubljana ter Botaničnim vrtom Sežana, od 18. do 22. aprila 2017, v Botaničnem vrtu Sežana potekala kamnoseška delavnica.

Več informacij najdete v programu na tej povezavi.

Delavnica je namenjena konservatorjem, mladim pri izobraževanju o obdelavi kamna, lastnikom objektov kulturne dediščine ter vsem ljubiteljem naravnega kamna.

20.4. - 9.5./ Delavnice za pripravo Strategije trajnostne rasti slovenskega turizma 2017 - 2021 5/2

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo vas vabi na eno od usklajevalnih delavnic za pripravo Strategije trajnostne rasti slovenskega turizma 2017 – 2021 na katerih bodo predstavili:
–        predlog Strategije trajnostne rasti slovenskega turizma 2017 -2021 ter
–        predlog trženjske strategije z usmeritvami programa dela STO za 2018 – 2019.

Srečanja bodo izvedli ločeno, po posameznih destinacijah, po sledečem razporedu:

Destinacija Datum Lokacija
Alpska Slovenija četrtek, 20. 4. 2017 Radovljica, Linhartova dvorana
Mediteranska Slovenija ponedeljek, 24. 4. 2017 Postojnska jama, Hotel Jama, pritličje, dvorana Tartarus
Panonska Slovenija ponedeljek, 8. 5. 2017 Ptuj, Hotel Primus
Ljubljana in osrednja Slovenija torek, 9. 5. 2017 Ljubljana, Best Western Premier Hotel Slon

Več o delavnicah in programu najdete v vabilu.

Ker je število mest na delavnicah omejeno, vas prosimo za potrditev udeležbe na naslov: potrditev@slovenia.info. Pri tem obvezno navedite, katere delavnice bi se želeli udeležiti (kraj).

Vljudno vabljeni!

20.4. in 16.5 / Delavnici o javno-zasebnem partnerstvu 5/3

Inštitut za javno-zasebno partnerstvo v sodelovanju s Predstavništvom Evropske Komisije v Sloveniji organizira niz brezplačnih delavnic po Sloveniji z namenom večanja prepoznavnosti javno-zasebnih partnerstev.

Dogodka:

 • Inovativna javno-zasebna partnerstva: 20. april 2017, Hotel Bernardin (Obala 2, 6320 Portorož)
 • Dinamična javno-zasebna partnerstva: 16. maj 2017, Hotel Primus (Pot v Toplice 9, Ptuj)

Več informacij  je na  spletni strani Predstavništva Evropske komisije v Sloveniji, in na spletni strani Inštituta za javno-zasebno partnerstvo, kjer se tudi zbirajo prijave.

Vsi, ki imate bodisi konkreten projekt ali idejo za projekt bodisi zanimivo vprašanje, vezano na področje javno-zasebnih partnerstev, in bi želeli v razpravi s predavatelji ter udeleženci preveriti svoja izhodišča, dvome ali ideje, to lahko sporočite po elektronski pošti na info@pppforum.si. Ideje bodo vključene v program in obravnavane v okviru delavnice.

20.4./ Okrogla miza o zagotavljanju integritete v družbi 5/4

Transparency International Slovenia vas v sodelovanju z veleposlaništvom ZDA v Sloveniji v četrtek , 20.4.2017 ob 19. vabi na pogovor o zagotavljanju integritete v družbi.
Gosta dogodka bosta Nancy Boswell in Drago Kos. Nancy Boswell je direktorica mednarodnega programa Pravo in preprečevanje korupcije na American University, v preteklosti pa je bila članica upravnega odbora mreže Transparency International. Drago Kos je predsedujoči skupini OECD proti podkupovanju in nekdanji predsednik Komisije za preprečevanje korupcije. Pogovor bo povezovala Simona Habič, predsednica TI Slovenia.

Več informacij najdete v vabilu.

21.4. / Dnevi nevladnih organizacij – vključevanje javnosti 5/5

21. aprila 2017 bodo v Svetovni kavarni Sputnik v Ljubljani potekali letošnji dnevi nevladnih organizacij – tokrat v znamenju vključevanja javnosti na lokalni ravni. V ta namen bo potekala konferenca in delavnica za predstavnike občin in nevladnih organizacij iz osrednje Slovenije. Dogodek je namenjen predstavnikom občin, da se seznanijo s smernicami vključevanja javnosti pri pripravi predpisov, dobrimi praksami občin in se udeležijo treninga vodenja sodelovalnih skupinskih procesov.

Udeležba na dogodku, ki ga organizirajo v okviru Stičišča NVO osrednje Slovenije, je brezplačna za vse predstavnike občin in nevladnih organizacij iz osrednje Slovenije. Ker je število mest omejeno, si čim prej zagotovite svoje mesto s prijavo. Obvezna je predhodna e-prijava na dogodek na spletni strani www.consulta.si. Za več informacij obiščite spletno stran www.consulta.si, pokličite na 059 927 619 ali pišite na info@consulta.si. Vabilo s programom

21.4./ Mednarodna konferenca "Turizem na stičišču arheologije in industrije" 5/6

Mestna občina Novo mesto in mednarodni center za raziskave antičnih poti C.I.V.I.A iz San Marina v okviru 2. mednarodne konference mest ob jantarni poti vabita na dogodek “Turizem na stičišču arheologije in industrije”, ki bo potekal v petek, 21. aprila 2017.

Dogodek je namenjen:

 • predstavnikom občin, ki delujete na področju turizma, kulture in gospodarstva;
 • predstavnikom muzejev, lokalnih in regionalnih turističnih organizacij, turistično informacijskih centrov in turističnih društev;
 • delavcem v turizmu, študentom turizma in predavateljem s področja turizma;
 • strokovnjakom s področja zgodovine, arheologije in kulturne dediščine;
 • podjetjem, ki vas zanima razvoj industrijskega turizma;
 • vsem, ki bi radi izvedeli, kako uspešno povezovati kulturno dediščino, turizem in gospodarstvo.

Udeležba na konferenci je brezplačna. Na konferenci bo zagotovljeno tolmačenje slovenščina-angleščina-slovenščina.

Rok za prijave: 10. april 2017.

Vabilo s programom in prijavnica.

Za več informacij vam je na voljo Marko Habjan (marko.habjan@novomesto.si, 07 39 39 264).

24-25.4. / Regionalna konferenca na temo socialne ekonomije v JV Evropi 5/7

Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko vse potencialno zainteresirane seznanja s povabilom Kabineta predsednika vlade, da bo potekala regionalna konferenca na temo razvoja socialne ekonomije v Jugovzhodni Evropi. Konferenco organizira Republika Slovenija v sodelovanju z Evropsko komisijo, partnerskimi državami in organizacijami, potekala pa bo 24. – 25. aprila 2017 v Kongresnem centru Brdo pri Kranju, kamor ste vabljeni vsi, ki bi želeli aktivno sodelovati in se povezovati na tem področju.

V vabilu je predstavljen namen konference, pristop in način dela na konferenci, program konference ter ostale informacije v zvezi z izvedbo. Konferenca je brezplačna, obvezna pa je prijava, in sicer preko elektronske prijavnice, do katere lahko dostopate v samem vabilu.

5. -7.5 / Jane’s Walk 2017 5/8

Tudi v letu 2017 bodo v organizaciji lokalnih partnerjev potekali urbani sprehodi po Sloveniji. Letos bo globalna akcija potekala od 5. do 7. maja 2017. Doslej so napovedani sprehodi v Celju, Kočevju, Kranju, Krškem, Ljubljani, Mariboru, Novem mestu, Postojni, Ribnici, Škofji Loki in Tolminu. Več informacij o letošnjih sprehodih bo objavljenih v naslednjih tednih, najdete pa jih lahko tudi na Facebooku.

Več o urbanih sprehodih najdete tukaj.

9.5./ "Evropa - nedokončana mojstrovina: pot do večglasne evropske identitete" 5/9

Pod častnim pokroviteljstvom predsednika Državnega sveta Republike Slovenije Mitje Bervarja, mag. manag. in v prisotnosti EU komisarke gospe Violete Bulc bo v torek, 9.5.2017, potekal dogodek z naslovom “Evropa – nedokončana mojstrovina: pot večglasne evropske identitete” (EU_concert_invite_APP). Vabilo.
Ker je število udeležencev omejeno, prosimo za potrditev udeležbe gospe Tanji Golčman po e-pošti: tanja@abc-accelerator.com.

Vljudno vabljene županje in župani!

9.5. / Delavnica na Dunaju - implementacija Urbane Agende in Jaspers 5/10

Evropska investicijska banka in JASPERS organizirata delavnice o implementaciji EU Urbane Agende, ki bodo potekale 9. maja 2017 na Dunaju. Predstavitev svoje izkušnje bo s poslušalci delila tudi slovenska občina, MO Novo mesto. V primeru vašega interesa za udeležbo vas prosimo, da svojo udeležbo sporočite na Helini Mand (h.mand@eib.org), z navedbo vašega imena, delovnega mesta in kontaktnih informacij. Za več informacij sta vam na razpolago Joachim Schneider j.schneider@eib.org ali Jeroen Bakker j.bakker@eib.org.

vabilo, program in dodatne informacije

11.5. / Mednarodna konferenca o participatornem proračunu 5/12

11. maja bo v prostorih Državnega zbora RS, Šubičeva 4, Ljubljana, potekala mednarodna konferenca na temo javne participacije v postopku sprejemanja proračuna (participatorni proračun). Konferenco organizira Open Government Partnership – OGP in poteka v soorganizaciji Računskega sodišča RS in Global initiative for Fiscal Transparency – GIFT. Kotizacije ni, dogodek bo potekal v angleškem jeziku. Obvezne so prijave na: sloaud@rs-rs.si in albertina@fiscaltransparency.net.

Konferenca je namenjena diskusiji in izmenjavi mednarodnih izkušenj na področju vključevanja javnosti v fiskalne politike z namenom spodbujanja uporabe te prakse, saj prinaša pozitivne učinke na področju rabe javnih resursov, boljšo delitev, povečano učinkovitost porabljenih sredstev in bolj efektivno uresničevanje politik.

Vabilo s programom

VLADA RS

130. redna seja 6/1

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o elektronskih komunikacijah

Vlada je določila besedilo predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o elektronskih komunikacijah in ga bo poslala Državnemu zboru Republike Slovenije v obravnavo po rednem zakonodajnem postopku.

Poglavitni namen in cilj priprave tega predloga zakona je popolni prenos Direktive 2014/61/EU Evropskega parlamenta in Sveta o ukrepih za znižanje stroškov za postavitev elektronskih komunikacijskih omrežij visokih hitrost, ki je bila sprejeta 15.5.2014, hkrati pa se z njim izboljšuje veljavna zakonska ureditev v delu, ko gre za nacionalne določbe, ali pa je mogoče zagotoviti jasnejši in boljši način prenosa direktiv, kot so bile že prenesene z veljavnim ZEKom-1, za katere se je pri uporabi posameznih določb v praksi pokazalo, da je to potrebno in mogoče. (Vir: Vlada RS, ab)

Resolucija o nacionalnem programu o prehrani in telesni dejavnosti za zdravje 2015-2025 do leta 2018

Vlada je sprejela Akcijski načrt za izvajanje Resolucije o nacionalnem programu o prehrani in telesni dejavnosti za zdravje 2015-2025 do leta 2018. Akcijski načrt na področju prehrane in telesne dejavnosti se nanaša na leti 2017 in 2018. Z njegovimi konkretnimi aktivnostmi želijo spodbuditi  izboljševanje gibalnih in prehranjevalnih navad, obvladovati debelost prebivalcev ter dolgoročno prispevati k boljšemu zdravju. Pri pripravi akcijskega načrta so bili vključeni različni deležniki; stroka, nevladne organizacije, gospodarska in interesna združenja ter druga zainteresirana javnost. (Vir: Vlada RS, ab)

Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020

Vlada je sprejela Uredbo o izvajanju ukrepa Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020. S sprejetjem Uredbe je vzpostavljena podlaga za objavo prvih javnih razpisov v okviru ukrepa Sodelovanje, in sicer za namen vzpostavitve in razvoja kratkih dobavnih verig in lokalnih trgov ter diverzifikacije dejavnosti na kmetijah.

Partnerstva se bodo s pripravljenimi projekti sodelovanja lahko prijavila na javna razpisa, ki bosta za vsak podukrep posebej objavljena v mesecu maju 2017. Pri obeh podukrepih znaša višina javne podpore do 100 odstotkov upravičenih stroškov. Znesek podpore pri podukrepu, ki je namenjen kratkih dobavnih verigam in lokalnim trgom, znaša med 45.000 eurov in 100.000 euri na posamezen projekt. Pri podukrepu, ki je namenjen diverzifikaciji dejavnosti na kmetiji, pa znesek podpore znaša do največ 45.000 eurov na projekt. Projekti trajajo dve ali tri leta. (Vir: Vlada RS, ab)

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju podukrepa pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete iz PRP 2014–2020

Vlada je izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju podukrepa pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020. Kot ena od spodbud za zaposlovanje mladih na regionalni in lokalni ravni je podukrep del izvedbenega načrta Jamstvo za mlade 2016–2020. (Vir: Vlada RS, ab)

Poročilo o delu medresorske delovne skupine Partnerstvo za zeleno gospodarstvo

Vlada se je seznanila s Poročilom o delu medresorske delovne skupine (MDS) Partnerstvo za zeleno gospodarstvo za spremljanje in nadgradnjo Okvirnega programa za prehod v zeleno gospodarstvo. Usmeritev programa sledi koalicijski pogodbi vlade in strateškim dokumentom EU ter hkrati odgovarja na globalne izzive, kot so rast prebivalstva, slabšanje stanja okolja in pomanjkanje virov.

Trenutno poteka faza regionalnih posvetov, na podlagi katere bo pripravljen tudi t. i. Road map. V Sloveniji namreč številni akterji že izvajajo aktivnosti, ki prispevajo k zelenemu gospodarstvu. Poleg tega je bilo izvedenih večje število dogodkov v okviru meseca krožnega gospodarstva. Z oktobrom 2016 je Slovenija, ki jo predstavlja vlada oz. Ministrstvo za okolje in prostor, postala članica Programa 100 regij krožnega gospodarstva Fundacije Ellen MacArthur. Na podlagi tega je v letu 2017 predvsem predvideno aktivno sodelovanje, izobraževanje in pristop ter začetek aktivnosti multiplikatorjev – Skupnost občin Slovenije, SPIRIT in GZS. (Vir: Vlada RS, ab)

***

Vlada je na seji prav tako sprejela mnenje o Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o omejevanju porabe alkohola, o predlogu Zakona o spremembi Zakona o kmetijstvu, o predlogu Zakona o spremembi Zakona o kmetijskih zemljiščih in se seznanila z Letnim poročilom Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije za leto 2016. Vlada tudi nasprotuje predlaganim spremembam zakona o davku na dodano vrednost, predlaganim spremembam zakona o dohodnini, ter je odgovorila na poslansko vprašanje v zvezi z energetsko revščino. (Vir: Vlada RS, ab)

AKTUALNI RAZPISI

Odprto glasovanje za EU PROJEKT, MOJ PROJEKT 2017 7/1

Vse, ki ste podali predloge za ogled in predstavitev projekta v okviru letošnjega EU PROJEKT, MOJ PROJEKT 2017 obveščamo, da je bilo odprto glasovanje. Tisti projekt, ki bo do zaključka glasovanja 8. maja prejel največje število glasov na statistično regijo, se bo kasneje predstavil na dnevih odprtih vrat projektov 9. in 10. junija 2017. Vabimo Vas, da si predlagane projekte ogledate in glasujete.

Tisti, ki ste projekt tudi predlagali, lahko projekt še dodatno promovirate in mu tako omogočite predstavitev na dnevu odprtih vrat. Predlagatelji projektov, ki bodo zmagali v vsaki regiji, bodo prejeli tudi praktično nagrado.

Vse skupaj se odvija na http://www.eu-skladi.si/sl/aktualno/glasovanje-eu-projekt-moj-projekt-2017.

Obvestilo o predlogu projekta za sofinanciranje brezžičnih omrežij – WiFi4EU 7/2

S strani Ministrstva za javno upravo smo prejeli obvestilo, da je Evropska komisija predstavila novo pobudo WiFi4EU, s katero namerava spodbuditi vzpostavitev brezžičnih omrežij, ki bodo državljanom omogočala brezplačne internetne povezave Wi-Fi v središčih javnega življenja, kot so na primer javne stavbe, zdravstveni zavodi, parki, trgi in njihova okolica.

Ustrezno zakonodajo se na evropskem nivoju v postopku sprejemanja, vendar si Evropska komisija prizadeva, da bo končni sporazum dosežen čim prej, da bi bila lahko prva finančna sredstva v obliki bonov na voljo že pred poletjem 2017.

Evropska komisija bo objavila javni razpis, s katerim bo izbrala upravičence, ki jim bo sofinancirala namestitev lokalnih brezžičnih dostopnih točk, prejemnik sredstev pa bo moral zagotoviti hiter dostop do interneta in financirati operativne stroške po namestitvi povezave. Upravičenci bodo organi javnega sektorja, kot so npr. občine, knjižnice, bolnišnice. Da se prepreči škodljiv učinek na konkurenco ali zasebne naložbe, bodo upravičeni samo projekti, s katerimi se ne bodo podvajale obstoječe zasebne ali javne internetne povezave.

Glede na to, da je možno, da bo izbirni kriterij za sofinanciranje lahko le čas prispetja vloge, MJU predlaga, da v primeru interesa občine pravočasno pričnete s pripravijo projektov oz. vlog za dodelitev sredstev.

Več podrobnosti lahko najdete na: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/wifi4eu-free-wi-fi-europeans. Za dodatne informacije se lahko obrnete na Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za informacijsko družbo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana (e-mail: ales.krevsel@gov.si).

Možnosti za financiranje projektov ZIR 7/3

S strani Uprave RS za zaščito in reševanje smo prejeli obvestilo o možnostih za financiranje projektov zaščite in reševanje iz evropskih sredstev. Projekti iz tematike zaščite in reševanja se lahko prijavijo na razpise v sklopu dveh tematskih ciljev, in sicer izboljšanje institucionalne zmogljivosti in na varstvo okolja.

URSZR in SVRK predlagata, da se za financiranje projektov iz področja zaščite, reševanja in pomoči uporabijo viri iz Evropskega teritorialnega sodelovanja (tabela spodaj),  razpise Generalnega direktorata Evropske komisije za humanitarno pomoč in civilno zaščito, ki jih najdete na tej povezavi ter razpise v okviru Norveškega in EGP finančnega mehanizma, ki se nahaja na tej povezavi.  

PROGRAM OBJAVA RAZPISA:
Čezmejno sodelovanje Slovenije in Avstrije

(INTERREG SI-AT)

http://84.39.218.252/si2/
Transnacionalno sodelovanje držav z Alpskim lokom

(INTERREG ALPINE SPACE)

http://www.alpine-space.eu/
Transnacionalno sodelovanje držav ob reki Donavi

(INTERREG DANUBE)

http://www.interreg-danube.eu/
Transnacionalno sodelovanje držav ob Jadransko-jonskem

morju (INTERREG ADRION)

http://www.adrioninterreg.eu/
Transnacionalno sodelovanje držav ob

Sredozemskem morju (INTERREG ADRION)

http://www.interregcentral.eu/Content.Node/home.html

Povabilo k pridobitvi naziva "Prostovoljstvu prijazno mesto" 7/5

Obveščamo vas, da je Slovenska filantropija tudi letos objavila povabilo za pridobitev naziva “Prostovoljstvu prijazno mesto”. Namen poziva je promocija dobrih praks podpore občinskih uprav razvoju prostovoljskega sektorja v občini.

Kot prostovoljska organizacija v tem povabilu se smatra nevladna organizacija, v kateri se prostovoljsko delo izvaja v dobro drugih ali v splošno korist, ne glede na to, ali je ta organizacija vpisana v seznam prostovoljskih organizacij in organizacij s prostovoljskim programom, kot to določa 9. člen Zakona o prostovoljstvu. Podelitev naziva bo potekala na posebnem slovesnem dogodku ob prisotnosti lokalnih in nacionalnih medijev.

Rok za oddajo predlogov je 21. april 2017.

Več informacij najdete s klikom na naslednje povezave:

 

Razpis programa Espon – Zelena infrastruktura in ekosistemske storitve 7/6

Program ESPON (Evropsko omrežje za spremljanje prostorskega razvoja) je objavil razpis za aplikativni projekt na temo “Zelena infrastruktura in ekosistemske storitve”. Razpis je objavljen na luksemburškem in evropskem portalu javnih naročil.

Program ESPON podpira krepitev učinkovitosti kohezijske politike EU in drugih sektorskih politik ter programov s področja prostorskega razvoja, in sicer v okviru investicijskih sredstev evropskih strukturnih skladov. Program podpira tudi nacionalne in regionalne politike teritorialnega razvoja preko povezovanja in izgradnje skupne baze znanj s področja prostora in prostorskega razvoja. Cilj programa je spodbujanje in pospeševanje evropskega teritorialnega sodelovanja in razvoja, ki ima izhodišče v prenosu znanja in zagotavljanju podpore za uresničevanje evropskih politik. Del tega je tudi vzpostavitev skupnega evropskega znanstvenega omrežja na področju prostorskega razvoja. Program aktivno deluje že od leta 2000 in omogoča pripravo različnih prostorskih analiz ozemlja EU in sosednjih držav. Program povezuje celotno ozemlje držav EU ter območje še štirih partnerskih držav Švice, Lihtenštajna, Norveške in Islandije

Rok za oddajo ponudbe je 5. maj 2017.

 

*   *   *

Več informacij o razpisu

Javni poziv za prijavo projektov na ROMACT TCC 7/7

Svet Evrope je objavil javni poziv za prijavo na ROMACT TCC program, ki je namenjen lokalnim skupnostim za boljšo integracijo marginaliziranih skupin, s posebnim poudarkom na pripadnikih romskih skupnosti. ROMACT TCC se izvaja v treh modulih: modul A – Medkulturno izobraževanje, modul B – mediacijski trening, modul C – podpora za transnacionalne študijske obiske. Odprti poziv se nanaša na modula A in B, prijava na modul C bo najavljena v ločenem pozivu.

Javni poziv je objavljen tukaj, na razpolago je tudi vodič za prijavitelje , tukaj pa lahko najdete prijavnico. Vsa vprašanja v zvezi s pozivom lahko naslovite na: romact@coe.int . Izbrani prijavitelji bodo po podpisu pogodbe s Svetom Evrope lahko s 1.6.2017 pričeli z izvajanjem projekta, projekti pa se morajo zaključiti najkasneje do 31.12.2017.

Rok za prijavo je 8.5.2017 do 17.00 ure. Več tukaj

Spodbujanje razvoja gospodarstva v občini Žalec 7/8

Obveščamo vas, da je objavljen javni razpis za dodeljevanje pomoči za spodbujanje razvoja malega gospodarstva v občini Žalec za leti 2017 in 2018 (spletna stran). Namen razpisa je spodbujanje razvoja malega gospodarstva s ciljem uresničevanja sprejete Strategije Občine Žalec za obdobje 2014 – 2020.

Skupna višina razpisanih nepovratnih sredstev za leto 2017 je 60.000 EUR.

Rok:  1.06.2017 (drugi rok).

Več informacij najdete tukaj.

Interreg za območje alp 7/9

Obveščamo vas, da je tretji razpis programa Interreg Območje Alp odprt in dosegljiv s klikom tukaj. Razpisanih je okvirno 27 mio. € ERDF sredstev, Izbirni postopek je dvostopenjski; rok za oddajo prijavnice na prvi stopnji pa je 28. 6. 2017.

Razvojno-spodbujevalni program SID banke za financiranje občin 7/10

Obveščamo vas, da je na voljo specializiran program »Razvojno-spodbujevalni program SID banke za financiranje občin«, kjer so na podlagi namenskih virov Evropske investicije banke (EIB) in Razvojne banke Sveta Evrope (CEB) občinam na voljo ugodna, do 20-letna sredstva. Več informacij dobite tukaj.

Za več informacij se lahko obrnete tudi na SID Banko, oddelek za podjetja  na tel. 01 2007 480. Rok za oddajo vlog je do 31. 10. 2020 oz. do porabe sredstev programa.

Javni pozivi Eko sklada za podporo občinam pri gradnji stavb in nakupu okolju prijaznejših avtobusov 7/11

Eko sklad je v Uradnem listu RS in na spletni strani objavil nove javne pozive. Občine, ki so sprejele Odlok o načrtu za kakovost zraka, bodo imele znova možnost pridobiti nepovratne finančne spodbude za nakup vozil za javni potniški promet. Vsem občinam bodo za gradnjo skoraj nič-energijskih vrtcev, šol, knjižnic in drugih stavb splošnega družbenega pomena poleg nepovratnih finančnih spodbud z novim javnim pozivom na voljo tudi še ugodnejši krediti kot doslej. Tretji javni poziv bo nudil nepovratne finančne spodbude za naložbe v energetsko prenovo stavb v lasti RS in v upravljanju Ministrstva za obrambo. Skupaj bo tako za nove naložbe v učinkovito rabo energije na voljo 2,3 milijona EUR nepovratnih finančnih spodbud in 10 milijonov EUR sredstev v obliki ugodnih kreditov. Javni pozivi bodo odprti do porabe sredstev oziroma do objave zaključka v uradnem listu.

Informacije o javnih pozivih so na voljo na brezplačni telefonski številki – 01 241 48 20, vsak ponedeljek, sredo in petek med 13.00 in 14.30 ter po elektronski pošti na naslovu ekosklad@ekosklad.si.

Občina išče partnerja 7/12

 • Švedska občina Skellefteå išče partnerja za prijavo skupnega projekta na razpis ERASMUS+ KA2 VET- s ciljem podpirat razvoj človeških virov in premostitev potreb in kompetenc v vključujočem trgu dela.
 • Občina Ivanovo iz Bolgarije išče partnerja za prijavo skupnega projekta na razpis »Transnational and Danube partneships for Employment and Growth«. V okviru projektnega predloga želijo sodelovati na področju ranljivih skupin (ljudje potrebni osnovne oskrbe, prizadeti in delovno nesposobni).
 • Turško mesto Gaziantep (6 največje turško mesto) išče partnerja za skupno prijavo na projekt ERASMUS sports. V projektnem predlogu želijo sodelovati na področju tradicionalnega športa (organizacija izmenjave športnikov, tekmovanja, delavnice in predavanja)
 • Bolgarska občina Dalgopol išče slovensko občino za prijavo skupnega projekta s področja socialne izključenosti in ranljivih skupin. Želijo si prijaviti projekt v znesku do 100.000€ na razpis v okviru operativnega programa razvoja človeških virov 2014-2020.
 • Regija Andaluzija (Španija) išče partnerje za prijavo skupnega projekta na razpis ERAZMUS – KA2 – strateško partnerstvo, ki vi se osredotočil na področje inovativnega učenja.

V kolikor bi želeli imeti več podatkov oziroma kontakte oseb, ki iščejo partnerja pišite na miha.mohor@skupnostobcin.si  ali pokličite na telefon 02 234 15 02.

NOVICE DRUGIH

Odziv na URBACT razpis za dobre prakse 8/1

Obveščamo vas, da je URBACT objavil rezultate odziva na razpis za dobre prakse, na katerega se je prijavilo 6 slovenskih mest z 10 praksami. Namen razpisa je pomagati evropskim mestom, da predstavijo svoje prakse, ki jih druga mesta s podobnim problemom prilagodijo in uporabijo v svojem lokalnem okolju, kar je še posebej koristno glede na vse manjša sredstva občin in mest.

Končni izbor bo nadzorni odbor potrdil v začetku junija. Mesta z dobro prakso bodo povabljena tudi na URBACT festival mest v Talin med 3. in 5. oktobrom 2017 in k sodelovanju v drugih aktivnostih v okviru Urbane agende za EU.

Več informacij najdete tukaj.

Anketa Konvencije županov 8/2

 

Konvencija županov v imenu Evropske Komisije in s podporo Odbora regij izvaja anketo, ki je namenjena ugotovitvi potreb in pričakovanj lokalnih oblasti na področju krepitve znanja v okviru zavez Konvencije županov, natančneje pri oblikovanju in izvedbi trajnostnih energetskih in klimatskih akcijskih načrtov (SECAP). Anketo lahko izpolnijo tudi zainteresirane Občine, ki niso članice Konvencije županov. Več informacij o anketi in dostop do samega vprašalnika je mogoč tukaj.

© Moralne avtorske pravice ima Skupnost občin Slovenije. Noben del tega gradiva se ne sme reproducirati ali kopirati v karšnikoli obliki: grafično elektronsko ali mehanično, kar vklučuje (ne da bi bilo omejeno) fotokopiranje, snemanje, skeniranje ali katerekoli druge oblike reproduciranja brez pisnega dovoljenja Skupnosti občin Slovenije. Reprodukcija ali kopiranje je dovoljeno izključno za potrebe Sekretariata Skupnsti občin Slovenije ali občin članic SOS.