V PRIHODNJEM TEDNU PRAZNUJEJO OBČINSKI PRAZNIK OBČINE ČLANICE GORIŠNICA, SVETA ANA IN ŠEMPETER-VRTOJBA.

ISKRENE ČESTITKE!

SEKRETARIAT SOS

 

NOVICE SOS

»Peer rewiev« Strategije razvoja lokalne samouprave v RS 1/1

Med 12. in 13. julijem 2017 so strokovnjaki pri Svetu Evrope na Ministrstvu za javno upravo opravljali strokovni pregled Strategije razvoja lokalne samouprave v RS do 2020 oz. t.i. peer rewiev.

Prvi dan obiska so se predstavniki Sveta Evrope srečali z ministrom, pristojnim za lokalno samoupravo, Borisom Koprivnikarjem, za tem pa so opravili razgovore s predstavniki Ministrstva za javno upravo ter Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter strokovne javnosti.

Drugi dan je potekal pogovor s poslanci Državnega zbora RS, svetniki Državnega sveta RS in predstavnikom Skupnosti občin Slovenije, Darkom Frasom.

Darko Fras je na razgovoru s tujimi gosti izpostavil pereče točke glede strategije, na kar je SOS od vsega začetka priprave dokumenta opozarjala in zahtevala razrešitev le teh (kot so: dokument je pripravljen brez predhodnih resnih analiz in preverjanja dejanskega stanja; ne obravnava ključnih vprašanj financiranja občin; nujno bi moral biti sprejet s strani Državnega zbora RS; strategija bi morala iti v smeri nadgradnje sedanjega sistema lokalne samouprave, morala bi se opredeliti do ustanovitve pokrajin, morala bi začrtati pot institucionalizaciji drugega nivoja lokalne samouprave, itd.). Tako so se strokovnjaki seznanili tudi neposredno s stališči in mnenji občin, ki so ključni deležniki pri uresničevanju dokumenta. Razprava in izmenjava mnenj, izkušenj med predstavnikom SOS in strokovnjaki bo tudi osnova za pripravo priporočil za delovanje na področju lokalne demokracije, katera bodo pripravljena na podlagi strokovnega pregleda.

Povabilo – javno posvetovanje – Urbana Agenda za EU 1/2

Vabljeni, da v okviru javnega posvetovanja, podate svoje mnenje k osnutkom ukrepov, predlaganih v osnovnih dokumentih partnerstev. Vaše povratne informacija bodo partnerstva uporabila za pripravo končnega akcijskega načrta. Povejte svoje mnenje in se pridružite javnemu posvetovanju!

Vse zainteresirane strani (npr. institucije in organi, akademije in raziskovalni centri, podjetja, nevladne organizacije, strokovnjaki in občani …) so pozvane, da delijo svoje znanje in komentirajo predloge ukrepov, ki jih razvijajo partnerstva. Sodelujete lahko anonimno!

Povabilo je v poletnem času pripravljeno za dve partnerstvi:

Na Futurium-u, platformi za prihodnost EU, boste našli (vsi so na voljo le v angleškem jeziku) tudi osnovne dokumente naslednjih partnerstev:

Še posebej vabljeni k ogledu vsebin Partnerstva za digitalno tranzicijo, kjer je v članstvu partnerstva aktivna tudi Skupnost občin Slovenije.

Zadnji opomnik - vprašalnik kompetence 1/3

Še zadnji opomnik za tiste, ki ste se pravkar vrnili z dopustov. SOS se je odločil zbrati kompetence in stanje v občinah z vprašalnikom, ki je odprt do 21. 7. 2017. Prosimo (tiste, ki še tega niste storili), da si vzamete 20-30 minut in s klikom na povezavo spodaj izpolnite vprašalnik, s katerim boste pridobili odgovore na navedena vprašanja. Izpolnite ga v celoti! Vprašalnik je individualen. Zagotavljamo Vam anonimnost in zaupnost posredovanih podatkov. Na koncu zadnjega vprašanja vam bodo na voljo prvi podatki. Te pridobite s klikom na pdf gumb.  Z analizo skupnih odgovorov bo moč uvideti številne neizkoriščene priložnosti zaposlenih na občinah in predlagati dolgoročne rešitve.
POVEZAVA DO VIDEO POVABILA: https://www.youtube.com/watch?v=ZNig-PmLRls
POVEZAVA DO VPRAŠALNIKA: https://www.1ka.si/a/132139

Pametni glas seže v deveto vas 1/4


Državljanke in državljani imajo zdaj možnost vplivati na lokalno politiko in življenje v lokalni skupnosti.
Občine so se s projektom Pametni glas nevladnih organizacij – na odprtih podatkih utemeljena e-participacija na lokalni ravni prvič seznanile na posvetu Digitalna tranzicija lokalnih skupnosti, ki ga je SOS organiziral koncem marca v Ljubljani,  predstavil ga je Simon Delakorda, Inštitut za elektronsko participacijo.
Tri nevladne organizacije so ob pomoči družbe SmartIS city razvile brezplačno aplikacijo za aktivne državljane. »Namen brezplačne aplikacije Pametni glas nevladnih organizacij je podpora izvajanju civilnega dialoga na lokalni ravni, spodbujanje vključevanja javnosti v pripravo lokalnih politik in prepoznavanju oziroma zadovoljevanju nenaslovljenih oziroma neustrezno naslovljenih lokalnih potreb,« o aplikaciji pravijo njeni pobudniki.

Tri nevladne organizacije – Stičišče NVO osrednje SlovenijeZLHT – Regionalni center NVOInštitut za elektronsko participacijo – so v sodelovanju z družbo SmartIS city d.o.o. razvile aplikacijo kot pilotni projekt, ki bo trajal do 30. septembra 2019. Uporabnik se ob prvi prijavi registrira z rojstnim imenom in priimkom, veljavnim e-naslovom in geslom in že lahko odda pobudo ali potrebo, ki je povezana z lokalnim okoljem. Vse pobude in potrebe bodo objavljene in javno dostopne na spletni strani: http://www.consulta.si/dejavnosti/pametni-glas/, kasneje pa tudi v aplikaciji Pametni glas. Aplikacija bo  omogočala komentiranje in zbiranje podpore za posamezne pobude in potrebe.
Vabljeni torej, da oddate svoj Pametni glas.

ZAKONODAJNE AKTIVNOSTI SOS

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvršbi in zavarovanju 2/1

Ministrstvo za pravosodje je na podlagi prejetih pripomb v strokovnem in medresorskem usklajevanju pripravilo novo delovno gradivo Predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvršbi in zavarovanju.  Temeljni cilji predloga zakona ostajajo enaki in so tako:
– ureditev postopkovnih pravil za učinkovitejše izvajanje uredb Evropske unije,
– modernizacija izvršilnega postopka na nepremičnine z namenom doseči boljšo in hitrejšo prodajo nepremičnin in hkrati zagotoviti boljše pravno varstvo tako socialno ogroženih dolžnikov kot tudi kupcev, ki kupujejo nepremičnine v izvršilnem postopku ter
– pospešitev izvršilnega postopka in omejevanje možnost zlorab in neupravičenih postopkov izvršbe.

Besedilo novega besedila si lahko preberete TUKAJ.

Vljudno vas naprošamo za vaš odziv najkasneje do srede, 26.7.2017 na naslov info@skupnostobcin.si.

Osnutek Zakona o spodbujanju investicij 2/2

 

Sporočamo vam, da je MGRT objavil osnutek Zakona o spodbujanju investicij. V namen oblikovanja predpisa, smo na Skupnosti občin Slovenije predhodno že zbirali pripombe občin članic, ki so bile posredovane ministrstvu, osnutek pa je bil predstavljen tudi Predsedstvu SOS. Posredovane predloge bodo obravnavali skupaj z ostalimi prejetimi predlogi v sklopu javne razprave. Ministrstvo načrtuje medresorsko usklajevanje v mesecu septembru in obravnavo na Vladi RS v mesecu oktobru.

Vljudno vas naprošamo, da nam vaše pripombe, v kolikor jih še niste posredovali, pošljete na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si, najkasneje do 28.7.2017. 

 

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o vrtcih 2/3

Kot ste seznanjeni je Vlada RS določila besedilo Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o vrtcih in ga predložila Državnemu zboru. Besedilo predloga najdete TUKAJ.

Vaše pripombe in stališča nam lahko posredujete najkasneje do ponedeljka, 7.8.2017 na naslov info@skupnostobcin.si.

Prav tako najdete na tej povezavi Pravilnik o organiziranju, delovanju in financiranju oddelkov vrtcev, ki izvajajo krajše programe in so financirani iz državnega proračuna.

Sprememba ZLS – urejanje participatornega proračuna 2/4

Državnemu zboru RS je poslanec Andrej Čuš predložil Predlog zakona o spremembi Zakona o lokalni samoupravi. Cilj spremembe je začetek urejanja participatornega proračuna. Jasno se definira, da mora imeti vsaka občina v svojem proračunu sredstva namenjena participatornemu proračunu. O višini teh sredstev še vedno odločajo občinski funkcionarji, o namembnosti teh sredstev pa občani.

Predlog zakona najdete TUKAJ.

Vaše pripombe in stališča pričakujemo najkasneje do torka, 8.8.2017 na naslov info@skupnostobcin.si.

 

Zakon o socialnem varstvu – reorganizacija CSD-jev 2/5

Obveščamo vas, da je v obravnavi na Državnem zboru RS Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o socialnem varstvu (ZSVH), katerega cilj je reorganizacija centrov za socialno delo.

Besedilo predloga najdete TUKAJ.

Vljudno vas naprošamo, da nam vaše pripombe v amandmajski obliki posredujete najkasneje do torka, 29.8.2017 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si.

Prenovljen Zakon o varstvu okolja v javni razpravi 2/6

Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) je pripravilo prenovljen Zakon o varstvu okolja. Osnutek zakona ostaja sistemsko in konceptualno enak veljavnemu, MOP pa poudarja le nekatere pomembnejše spremembe ali dopolnitve veljavnega zakona.

Povsem na novo je urejena sanacija v preteklosti onesnaženih območij. Odgovornost za sanacijo prednostno nosi povzročitelj obremenitve oziroma lastnik zemljišča, na katerem je opuščeno odlagališče odpadkov ali opuščeno industrijsko območje. MOP bo to območje evidentiral in odgovorni osebi naložil izvedbo predhodne raziskave, s katero se bo ugotovilo, ali onesnaženost lahko ogroža zdravje ljudi ali okolje. Če bodo rezultati preiskave to grožnjo potrdili, bo MOP takšno območje vpisal v register, odgovorna oseba pa bo morala na svoje stroške izvesti sanacijo. Za primer, ko bo morala kot lastnica onesnaženih območij ali zaradi subsidiarne odgovornosti prevzeti breme sanacije država, je predviden poseben finančni vir (proračunski okoljski sklad, v katerega naj bi se stekali prihodki iz okoljskih dajatev, ki pripadajo državi). Iz tega vira naj bi se do določene višine in pod določenimi pogoji lahko sofinancirala tudi sanacija območij, za katere nosi odgovornost občina, pa tudi lastnik zemljišča, če ni povzročitelj onesnaženosti.

V osnutku zakona so predlagane tudi spremembe in izboljšave na področju gospodarskih javnih služb varstva okolja, zlasti občinskih. Občinam pa so dane tudi nekatere nove pristojnosti, zlasti glede urejanja varstva pred hrupom in kakovosti zunanjega zraka.

Ker zakon, ki ureja postopke insolventnosti, ne ponuja ustreznega okvira za reševanje problematike stečaja in prenosa odpadkov in onesnaženih nepremičnin na državo, MOP predlaga ustreznejšo ureditev stečaja podjetij, v katerih se v stečajni masi nahajajo odpadki, nevarne snovi ali odlagališča odpadkov.

Prav tako je predlagana sprememba veljavne ureditve na področju izdajanja okoljevarstvenih soglasij (OVS) in dovoljenj (OVD), zlasti glede sodelovanja javnosti v upravnih postopkih in v smeri združevanja postopkov. Po predlagani ureditvi bodo v postopkih izdaje OVS in OVD za določene vrste naprav ter SEVESO obrate lahko sodelovale tudi civilne iniciative. Upravljavci naprav ali obratov pa bodo na svojo zahtevo lahko v enem samem postopku dobili OVS, gradbeno dovoljenje in OVD za napravo ali za obrat.

Prosimo vas, da nam vaše pripombe posredujete na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si, najkasneje do četrtka, 7. septembra 2017.

POVPRAŠEVANJE

Kriteriji in merila za podeljevanje nagrad in imenovanje ulic 3/1

Skupnost občin Slovenije je s strani občine članice prejela prošnjo po posredovanju informacij glede določitve kriterijev oz meril za podeljevanje naziva častnih članov, občinskih/županovih nagrad, za imenovanje ulic.

In sicer:
»Zanima nas kako imajo občine (še posebej Mestna občina Ljubljana, Mestna občina Maribor, Mestna občina Velenje, Mestna občina Murska Sobota, Občina Piran in Mestna občina Koper) določene kriterije oz. merila za podeljevanje:

1. naziva častni občan

2. za občinske nagrade – zlate

3. za županove nagrade – srebrne

4. za imenovanje ulic, trgov in parkov.«

Odgovore sodelujočih občin si lahko preberete TUKAJ.

DOGODKI SOS

12.9. / Predstavitev novega Zakona o športu 4/1

Skupnost občin Slovenije v sodelovanju z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport ter Vido Mihelčič, upokojeno inšpektorico za šport organizira posvet za zaposlene na občinah, na katerem bo predstavljen nov Zakon o športu ter vloga in pristojnosti inšpektorata, vezane na lokalne skupnosti.

V novem Zakonu o športu, je število novosti, ki se tičejo občin, saj je z zakonom opredeljen javni interes na področju športa, določeni so pogoji za letne programe športa na lokalnem nivoju in pogoji za sofinaciranje športa na lokalnem nivoju.

Posvet bo izveden v torek 12. septembra v prostorih Avstria Trend Hotela v Ljubljani.

Predavateljem je možno zastaviti dodatna individualna vprašanja, katera lahko tudi predhodno zapišete spodaj.

Vabilo s programom se nahaja TUKAJ.

13.9. / Kulturno-umetnostna vzgoja, kulturni turizem in vključevanje mladih 4/2

Skupnost občin Slovenije in Ministrstvo za kulturo organizirata razširjeno sejo komisije za kulturo, turizem in mladinsko politiko na temo KULTURNO-UMETNOSTNA VZGOJA, KULTURNI TURIZEM IN VKLJUČEVANJE MLADIH, ki bo potekala 13.9.2017 s pričetkom ob 9.30 uri, Razstavišče MO Maribor, Grajska ulica 7, 2000 Maribor. Seja je odprta za zainteresirane predstavnike občin. Vabilo s programom 

Izkušnje kažejo, da je povezovanje in sodelovanje različnih deležnikov zelo pomembno, da lahko skupaj zmoremo in dosežemo več, tako na nacionalni kot lokalni ravni. Namen našega srečanja je skupni razmislek o možnostih razvoja načrtne kulturno-umetnostne vzgoje, kulturnega turizma in vključevanja mladih ter iskanje stičnih točk med njimi.

Kulturno-umetnostna vzgoja je medresorsko področje, ki povezuje kulturo ter vzgojo in izobraževanje (tako formalno kot neformalno in priložnostno). V prvem delu programa, ki ga pripravljamo v sodelovanju s predstavniki Ministrstva RS za kulturo (MK), bomo skozi primere dobrih praks predstavili možnosti za razvoj kulturno-umetnostne vzgoje ter spoznali, zakaj je pomembno, da tako na nacionalni kot na lokalni ravni spodbujamo tesnejše sodelovanje med vzgojno-izobraževalnimi zavodi in profesionalnimi kulturnimi ustanovami oziroma umetniki.

Analiza stanja ponudbe kulture v Sloveniji in njenega sodelovanja s turizmom je v preteklih letih pokazala, da delujeta področji pretežno vsako zase, čeprav se obe zavedata, da bi tesnejše sodelovanje obema stranema koristilo. Obenem je analiza pokazala pomanjkanje kadra, ki bi bil usposobljen za profesionalno trženje kulturnega turizma, kar predstavlja priložnosti za vključevanje mladih, tako v oblikovanje zanimivih turističnih ponudb kakor tudi ustvarjanje novih delovnih mest. S predstavitvijo načrtov za razvoj kulturnega turizma, prikazom pogleda lokalnih skupnosti na to področje in predstavitvijo nekaj primerov razvijajočih se projektov na tem področju želimo nakazati možnosti za boljše in vključujoče sodelovanje pri razvoju integralnih turističnih storitev na področju kulturnega turizma. Razprave ob zaključku vsakega izmed sklopov bodo nudile možnost, da skupaj raziščemo nove možnosti za sodelovanje na lokalni, regionalni in nacionalni ravni.

13.9. / VABILO Tradicionalno mednarodno srečanje občin na MOS 4/3

Celjski sejem d.d., Mestna občina Celje in Skupnost občin Slovenije vas vabimo, na TRADICIONALNO MEDNARODNO SREČANJE OBČIN na 50. MOS, ki bo v sredo,
13. septembra 2017 ob 10. uri v Mali kongresni dvorani.

Jubilejni 50. MOS, ki bo letos v Celju od 12. do 17. septembra, se ponaša s prvo državo partnerico v zgodovini sejma Hrvaško, kar izhaja iz dobrega gospodarskega sodelovanja med državami in odpira nove priložnosti. Celjski sejem d.d., Mestna občina Celje in Skupnost občin Slovenije smo zato letos k sodelovanju na tradicionalnem srečanju občin na MOS povabili stanovske kolege iz sosednje Hrvaške in vas skupaj z Udrugo gradova u Republici Hrvatskoj vabimo,
da se nam pridružite v sredo, 13. septembra 2017. Naslov letošnjega srečanja in s tem rdeča nit naše razprave bo:
Pametna mesta in skupnosti – resničnost ali fikcija?

VABILO ZA ŽUPANJE

 

VABILO ZA ŽUPANE 

 

15.9. / Napredne občine Slovenije: lokalnim skupnostim prijazni proračuni 4/4

Pametno zasnovan proračun je najbolj učinkovit način, da lokalna skupnost hkrati doseže visoko kakovost življenja, gospodarski napredek in ohranjeno okolje.

Vabljeni, da si rezervirate datum nacionalnega posveta Napredne občine Slovenije: lokalnim skupnostim prijazni proračuni, ki bo potekal 15. septembra v Ljubljani, organizira pa ga Umanotera v sodelovanju s Skupnostjo občin Slovenije.

Gostje posveta bodo Violeta Bulc, evropska komisarka za promet; Sven Schade, Generalni direktorat za okolje, Evropska komisija; Hans-Wolf Zirkwitz, mesto Stuttgart, osrednji del programa pa bo okrogla miza naprednih slovenskih občin – kako jim je uspelo in kako bi lahko bili še boljši? Predstavile se bodo Občina Idrija, Občina Ajdovščina, Občina Škofja Loka, Goriška lokalna energetska agencija – GOLEA in Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU.

Na posvetu boste spoznali koristi lokalnim skupnostim prijaznega proračuna in se seznanili s političnimi smernicami, ki osmišljajo celovit koncept k trajnostnim ciljem usmerjenega proračuna. Predstavljeni bodo viri financiranja ukrepov trajnostnega lokalnega razvoja ter navdihujoče domače in tuje dobre prakse.

Posvet je namenjen županom, direktorjem občinskih uprav in odgovornim za pripravo proračuna; združenjem občin; občinskim javnim službam in javnim zavodom; razvojnim in energetskim agencijam; razvijalcem politik trajnostnega razvoja in odločevalcem na nacionalni in lokalni ravni; strokovni in znanstveni javnosti; predstavnikom nevladnih organizacij ter vsem, ki jih zanima lokalna samouprava.

Več informacij o posvetu je na voljo tukaj.

Obvezne prijave sprejemajo na prijavnici

Udeležba na posvetu je brezplačna. Prevajanje iz angleškega jezika bo zagotovljeno. Več informacij pri Gaji Brecelj na 01 439 7100, gaja@umanotera.org. 

 

DOGODKI DRUGIH

Konferenca komunalnega gospodarstva 5/1

Sporočamo vam, da bo Konferenca komunalnega gospodarstva letos potekala 21. in 22. septembra v kongresnem centru v Rimskih Toplicah. Krovna tema letošnjega dogodka bo digitalizacija na področju komunalnih storitev, saj bodo nove tehnologije in inovativni poslovni modeli ter novi načini sodelovanja in pričakovanja uporabnikov, temeljili na digitalizaciji in bodo v prihodnjih letih korenito posegli tudi v poslovanje komunalnih podjetij. Digitalizacija zahteva razmislek o delovanju v novih okoliščinah, ustrezne priprave, predvsem pa strategijo. Z gosti boste lahko spregovorili o tem, kaj pravzaprav je digitalizacija, kakšne poslovne priložnosti omogočajo tehnologija in tehnološke inovacije ter kako preoblikovati poslovne procese in izboljšati poslovanje. Več informacij je dostopnih tukaj.

VLADA RS

143. redna seja 6/1

Koriščenje evropskih sredstev 2014–2020

Vlada se je seznanila s Poročilom o izvajanju evropske kohezijske politike 2014–2020 v okviru cilja Naložbe za rast in delovna mesta, in sicer za obdobje od začetka januarja 2014 do konca junija 2017. V obdobju do konca leta 2023, ko se zaključi izvajanje programskega obdobja 2014–2020 je Slovenija upravičena do dobrih treh milijard evrov sredstev. Poročilo bo vlada posredovala Državnemu zboru Republike Slovenije. Celotno poročilo bo objavljeno na spletni strani SVRK in na www.eu-skladi.si, kjer so na voljo tudi druge informacije o izvajanju evropske kohezijske politike 2014–2020.

Akcijski program za invalide 2014 – 2021 za leto 2016

Izvajanje Akcijskega programa za invalide 2014 – 2021 spremlja komisija, ki vsako leto predloži Vladi RS poročilo o izvajanju Akcijskega programa za preteklo leto.

Akcijski program  za invalide 2014 – 2021 je sestavljen iz 13. ciljev. Komisija ocenjuje, da se Akcijski program za invalide 2014 – 2021 postopoma uresničuje, vendar pa opozarjajo, da naj pri pripravi predpisov in programov resorna ministrstva in druge institucije upoštevajo načela in splošne obveznosti iz Konvencije o pravicah invalidov ter tako dosledno uresničujejo cilje Akcijskega programa za invalide 2014 – 2021.

Aktivna politika zaposlovanja APZ za leto 2017 in 2018

Predlog spremembe Načrta za izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja APZ za leto 2017 in 2018 je pripravljen na podlagi spremembe proračuna Republike Slovenije za leto 2017 in proračuna Republike Slovenije za leto 2018 in določa okvir razpoložljivih sredstev za izvajanje programov in aktivnosti znotraj ukrepov APZ. S spremembo načrta APZ za leto 2017 se znižujejo sredstva integralnega proračuna zvišujejo pa se sredstva ESS, kar predstavlja skupno zvišanje sredstev za leto 2017 za 19.873.160 evrov glede na že sprejeti načrt APZ za leto 2017. Načrt APZ za leti 2017 in 2018 izkazuje skupni obseg sredstev v višini 188.927.510 EUR.

Nacionalni izvedbeni načrt nacionalnega programa socialnega varstva za obdobje 2017–2018

Državni zbor je aprila 2013 sprejel Resolucijo o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2013–2020, ki je temeljni programski dokument Slovenije na področju socialnega varstva za obdobje do leta 2020.

Nacionalni izvedbeni načrt za obdobje 2017 – 2018 zajema ukrepe za realizacijo treh ključnih ciljev Resolucije o nacionalnem programu socialnega varstva in sicer:

  • zmanjševanje tveganja revščine in povečanje socialne vključenosti socialno ogroženih in ranljivih skupin prebivalstva,
  • izboljšanje razpoložljivosti in pestrosti ter zagotavljanje dostopnosti in dosegljivosti storitev in programov ter
  • izboljšanje kakovosti storitev in programov ter drugih oblik pomoči s povečanjem učinkovitosti upravljanja in vodenja izvajalskih organizacij, povečanjem njihove avtonomije ter upravljanjem kakovosti in zagotavljanjem večjega vpliva uporabnikov in predstavnikov uporabnikov na načrtovanje in izvajanje storitev.

Stanje migracijskih tokov

Vlada je sprejela mnenje glede priporočila v zvezi z migrantsko krizo in vzpostavitvijo nadzora na meji z Republiko Italijo, ki ga posreduje Državnemu zboru RS. Vlada RS pojasnjuje, da se glede na napovedi Avstrije v Sloveniji trenutno ne pričakuje zaostrenih razmer v povezavi z nedovoljenimi migracijami na meji z Italijo.

Vlada o prostovoljstvu v letu 2016

Vlada se je seznanila s skupnim poročilom o prostovoljstvu v Republiki Sloveniji za leto 2016. Analiza podatkov danih s strani prostovoljskih organizacij in organizacij s prostovoljskim programom (javni zavodi), ki so vpisane v vpisnik je pokazala, da je skupno število prostovoljcev, ki so opravljali prostovoljsko delo in so vodeni v vpisniku prostovoljskih organizacij 307.262 opravili pa so kar 10.729.514 ur prostovoljskega dela. Največ prostovoljskega dela je bilo ponovno opravljeno na področju socialne dejavnosti (62,5%).

V letu 2016 je bilo največ prostovoljcev v starostni skupini med 30 in 60 let (33,4 %), medtem ko je je bilo v letu 2015 največ prostovoljcev v starostni skupini nad 60 let (67,98 %).

Prizadevanja Državnega sveta RS za izboljšanje razmer v kulturi

Vlada se je na podlagi Poslovnika Državnega sveta ter na podlagi posveta Prenova kulturno-političnega modela opredelila do sklepa Državnega sveta Republike Slovenije, sprejetega na njegovi 52. seji, dne 14. junija 2017. V opredelitvi vlada pozdravlja prizadevanja Državnega sveta Republike Slovenije za izboljšanje razmer v kulturi, katerih udejanjenje je bil tudi navedeni posvet. Opozarja tudi na pomen dialoga s strokovno in drugo javnostjo, saj je prav ta ključen za iskanje skupnega konsenza in izpeljavo potrebnih sprememb kulturno-političnega modela.

(Vir: Vlada RS, AB)

AKTUALNI RAZPISI

Drugi javni razpis za dejavnosti sodelovanja lokalnih akcijskih skupin 7/1

V Uradnem listu je bil dne, 28. 4. 2017 objavljen 2. javni razpis iz naslova podukrepa 19.3 Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine, za leto 2017. Javni razpis je namenjen sofinanciranju stroškov lokalnih akcijskih skupin (v nadaljevanju LAS), ki nastanejo pri izvajanju operacij sodelovanja.

Za operacije sodelovanja LAS je razpisanih 1,5 mio EUR nepovratnih sredstev. Vnos prijavnega obrazca v elektronski sistem in vložitev vloge na javni razpis poteka do vključno 31. 7. 2017 do 24 ure.

Razpisa Sklada Finančnega mehanizma EGP in Norveškega finančnega mehanizma za zaposlovanje mladih 7/2

V okviru razpisa Sklada Finančnega mehanizma EGP in Norveškega finančnega mehanizma za zaposlovanje mladih lahko preverite možnost sofinanciranja projektov s področja zaposlovanja mladih

Ciljna skupina Sklada za zaposlovanje so mladi med 15. in 29. letom starosti. Prav tako ciljna skupina vključuje dolgotrajno brezposelne, nizko kvalificirane osebe, delovno neaktivne ženske, ki skrbijo za otroke ali osebe, ki ne zmorejo skrbeti zase, etnične manjšine, vključno s pripadniki romske skupnosti, prosilce za azil, osebe z motnjami v duševnem razvoju ter invalide.

Višina sredstev v okviru Sklada, ki je na voljo projektom, znaša 60 milijonov evrov.

Rok za oddajo vlog za Javni razpis  je 1. avgust 2017.

Več informacij v zvezi z javnim razpisom in samim postopkom lahko dobite na spletni strani Sklada za zaposlovanje mladih (www.eeagrants.org/fundforyouthemployment), pri nosilcu Sklada na elektronskem naslovu eeagrants@ecorys.com ali po telefonu na številkah +48 22 339 45 40, +39 05 22 501 157 ali +35 92 491 75 18.

Odprt razpis za pridobitev certifikata MLADIM PRIJAZNA OBČINA 7/3

Razpis za pridobitev certifikata Mladim prijazna občina, tokrat za obdobje 2017-2021, je ponovno odprt! Certifikat Mladim prijazna občina, ki ga podeljuje Inštituta za mladinsko politiko v sodelovanju s Skupnostjo občin Slovenije, je priznanje samoupravnim lokalnim skupnostim, ki uspešno izvajajo ukrepe s področja vertikalnih in horizontalnih mladinskih politik. Tovrstni ukrepi so usmerjeni v integracijo vedno novih generacij mladih (to je oseb, starih od 15 do vključno 29 let) v posamezne dele življenja družbe, predvsem pa v spodbujanje čim hitrejšega osamosvajanja mladih. Certifikat Mladim prijazna občina s štiriletno veljavnostjo se letno podeljuje lokalnim skupnostim, ki jih strokovna komisija prepozna kot mladim prijazne, ker uspešno izvajajo po vsaj en ukrep iz vseh prioritetnih področjih mladinskih politik. To so: načrtno obravnavanje področja mladine, participacija mladih, organiziranje mladih, informiranje mladih, zaposlovanje mladih, izobraževanje mladih, stanovanjska politika in mobilnost mladih.

Prav tako je odprt javni poziv za Podaljšanje veljavnosti certifikata Mladim prijazna občina za tiste občine, ki ste certifikat prejele leta 2013 in se vam v letošnjem letu veljavnost izteče.

Vsa razpisna dokumentacija je dosegljiva na tej povezavi.

Rok za prijave je 5. september 2017.

Javni razpis za dodeljevanje ugodnih posojil občinam v letu 2017 7/4

Javni sklad Republike Slovenije za regionalni razvoj in razvoj podeželja, vabi vse vlagateljice, da na podlagi objavljenega Javnega razpisa za dodeljevanje ugodnih posojil občinam – CS 2016 (Ur.l. RS, št. 18 z dne 14. 4. 2017) oddajo vlogo za pridobitev ugodnega posojila, namenjenega financiranju projektov občinske in regionalne javne infrastrukture. Upravičeni stroški so nakup zemljišč, gradnja in rekonstrukcija ter v okviru tega tudi gradbeni nadzor, nakup objektov ter opreme (rabljena oprema ne sme biti starejša od 5 let), stroški priprave investicijskih študij in projektov, če so sestavni del prijavljenega projekta in lahko nastanejo od vključno 1. 1. 2016 dalje. Višina razpoložljivih posojil je 6.000.000,00 EUR. Rok za prijavo je do porabe razpoložljivih sredstev, najdlje pa do 12. 9. 2017. Razpisna dokumentacija je dosegljiva s klikom tukaj.  

Konvencija županov razpisuje financiranje twinning programov 7/5

Konvencija županov za podnebje in energijo ponuja mestom, regijam in pokrajinam po vsej Evropi priložnost, da sodelujejo v twinning izmenjavah, katerih namen je povečati zmogljivosti in znanje lokalnih oblasti za ublažitev učinkov in prilagajanje podnebnim spremembam.

Program je odprt za vse podpisnice konvencije županov ter vse občine, ki še niso del Konvencije županov, pod pogojem, da se pridružijo pobudi pred njihovim prvim twinning obiskom. Razpis omogoča lokalnim oblastem, da sodelujejo v dveh vrstah izmenjav: mentorstvo in izmenjave med posamezniki. Na razpisu bo financiranih skupno 6 izmenjav za občine in 1 izmenjava za pokrajine in regije. Lokalni in regionalni organi, ki se zanimajo za sodelovanje, se morajo prijaviti najkasneje do 15. septembra 2017 do 17.00 ure, tako da izpolnijo ustrezen spletni prijavni obrazec. Razpisno dokumentacijo za občine najdete na naslednjih povezavah: poziv, izbirni kriteriji, spletni prijavni obrazec.

Javni natečaj Evropske komisije za nagrado "#BeInclusive EU Sport Awards" 7/6

Obveščamo vas, da je Evropska komisija razpisala natečaj za nagrado #BeInclusive EU Sport Awards”, preko katere bo nagradila organizacije oziroma projekte, ki uporabljajo moč športa, da bi povečale socialno vključenost marginaliziranih skupin prebivalstva. Evropska komisija v okviru natečaja vabi vse organizacije v Evropski uniji, javne ali zasebne, komercialne ali neprofitne, ki so uspešno razvile športne projekte, katerih cilj je socialno vključevanje, da predložijo svoje pobude in projekte. Projekti bodo ovrednoteni glede na njihov vpliv, sposobnost prenašanja (replikativnosti) in inovativnost.
Rok za prijavo je 15. september 2017.
Več informacij o natečaju je dostopnih na povezavi: https://ec.europa.eu/sport/be-inclusive.

Razpis ROMACT TCC 7/7

V okviru programa ROMACT je objavljen nov poziv, s katerim se želi lokalnim oblastem pomagati pri integraciji oseb iz marginaliziranih skupin, še posebej nedržavljanom iz romske skupnosti. Njegov namen je podpora transnacionalnim delovnim obiskom pod Modulom C. NA razpolago je skupno 100.000 €, največji finančni obseg posamezne vloge pa je 25.000 €. Več o razpisu lahko najdete tukaj (priloga 1, priloga 2, priloga 3). Za vsa vprašanja se lahko obrnete na naslov romact@coe.int. Rok za oddajo vlog je 15. september 2017.

2,8 miljona € razpisanih nepovratnih sredstev za vzpodbujanje tesnejšega sodelovanja med akterji v kmetijskem sektorju 7/8

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je 2. junija 2017 objavilo v Uradnem listu dva pomembna javna razpisa, katerih namen je podpreti projekte, ki spodbujajo sodelovanje med kmetijskimi gospodarstvi in drugimi akterji s ciljem razvoja lokalnih trgov in kratkih dobavnih verig ter diverzikacije dejavnosti na kmetiji v povezavi z izobraževanjem o okolju in hrani oziroma zdravstvenim, socialnim in invalidskim varstvom. Gre za prva javna razpisa, ki sta objavljena v okviru ukrepa Sodelovanje, ki se financira iz Programa razvoja podeželja RS 2014–2020 (PRP 2014–2020). Skupaj je za tovrstne projekte sodelovanja, ki so velika novost in priložnost v okviru politike razvoja podeželja, razpisanih 2,8 milijona nepovratnih javnih sredstev.

Razpisa sta objavljena na:  http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/.
Oddaja vlog na oba javna razpisa je možna od 26. 6. 2017 do 29. 9. 2017, do 24. ure.

Najava in vabilo k sodelovanju v Mesecu prostora, oktobra 2017 7/9

Ministrstvo za okolje in prostor vabi k sodelovanju v Mesecu prostora 2017, ki bo letos oktobra potekal že četrto leto zapored, tokrat na temo zelene infrastrukture, z osrednjim sloganom »Zeleni prostor povezuje«. 
Obširnejše informacije o Mesecu prostora 2017 so na voljo na spletnem naslovu: http://www.mop.gov.si/si/mesec_prostora_2017/. Vabimo vse, ki načrtujete ali bi želeli v navedenem času organizirati dogodke, da se obrnete na naslov prostor.mop@gov.si in sporočite svoje namene oz. povprašate za več informacij.
Rok za prijavo dogodkov in dejavnosti je 29. september 2017.

Javni natečaj za pridobitev naziva “Branju prijazna občina” 7/10

Naziv Branju prijazna občina, ki ga podeljujeta Združenje splošnih knjižnic in Skupnost občin Slovenije, se v letu 2017 podeljuje prvič. Z nazivom želimo poudariti aktiven prispevek občine  za  izboljšanje bralne pismenosti, spodbujanje branja in razvoj bralne kulture v lokalni skupnosti.

V aktualnih tehnološko zelo spremenjenih razmerah je spodbujanje branja različnih ciljnih skupin prebivalstva in razvijanje dojemanja branja kot vrednote prav poseben izziv in pomembna naloga družbe kot celote.  Socialni in ekonomski uspeh posameznika in posledično celotne družbe je v veliki meri odvisen od stopnje bralne pismenosti. Raziskava Bralna kultura in nakupovanje knjig v RS iz leta 2014 je pokazala, da v Sloveniji število bralcev upada in da je branje premalo cenjena aktivnost posameznika.

S projektom Branju prijazna občina želijo splošne knjižnice v sodelovanju s Skupnostjo občin Slovenije in Ministrstvom za kulturo spodbuditi lokalne skupnosti k izvajanju ukrepov za  izboljšanje bralne pismenosti, spodbujanje branja in razvoj bralne kulture in k zavedanju, da je branje življenjska vrednota.

Glavni cilji projekta so:

  • uveljaviti pozitivno javno podobo branja;
  • izboljšati zavest o pomenu branja;
  • podpreti razvoj in izvajanje javno dostopnih programov in projektov za spodbujanje branja in pismenosti, ki potekajo na lokalni ravni in so namenjeni različnim ciljnim skupinam;
  • spodbujati in koordinirati programe ter projekte promocije branja;
  • spodbuditi občine k sprejemanju lokalnih strateških dokumentov za spodbujanje branja in razvoj bralne kulture;
  • spodbuditi občine k povzemanju primerov dobrih praks za ustvarjanje učinkovitega družbenega okolja za spodbujanje branja in razvoj bralne kulture;
  • spodbuditi sistematično vlaganje v promocijo branja in načrten razvoj bralne kulture na lokalnem nivoju.

Rok za oddajo prijav je 30. oktober 2017.

BESEDILO NATEČAJA IN PRIJAVNICA

plakat
letak
bralno znamenje

Razvojno-spodbujevalni program SID banke za financiranje občin 7/11

Obveščamo vas, da je na voljo specializiran program »Razvojno-spodbujevalni program SID banke za financiranje občin«, kjer so na podlagi namenskih virov Evropske investicije banke (EIB) in Razvojne banke Sveta Evrope (CEB) občinam na voljo ugodna, do 20-letna sredstva. Več informacij dobite tukaj.

Za več informacij se lahko obrnete tudi na SID Banko, oddelek za podjetja  na tel. 01 2007 480. Rok za oddajo vlog je do 31. 10. 2020 oz. do porabe sredstev programa.

Nameni za lokalno samoupravo, ki jih sofinancira Eko sklad 7/12

Eko sklad, slovenski okoljski javni sklad na svoji spletni strani objavlja javne pozive namenjene za lokalno samoupravo. Javni pozivi so objavljeni pod naslednjimi sklopi:

Pozivi bodo odprti do porabe sredstev oziroma do objave zaključka v uradnem listu. Več informacij o javnih pozivih najdete na spletni strani Eko sklada.

Dodatne informacije so na voljo tudi na brezplačni telefonski številki – 01 241 48 20, vsak ponedeljek, sredo in petek med 13.00 in 14.30 ter po elektronski pošti na naslovu ekosklad@ekosklad.si.

Kmalu razpis za WIFI4EU 7/13

S strani predstavništva Evropske komisije smo prejeli obvestilo, da bo Evropska komisija v kratkem pripravila razpis za sofinanciranje nakupa in postavitve omreme za WIFI. Evropska komisija s shemo WiFi4EU spodbuja brezplačen brezžični dostop do interneta povsod v Evropi za državljane in obiskovalce na javnih mestih, kot so parki, trgi, javne zgradbe, knjižnice, zdravstveni domovi in muzeji.

V shemi bodo lahko sodelovali subjekti z javnim poslanstvom, denimo občine, knjižnice, zdravstveni domovi itd. Sredstva sheme bodo namenjena nakupu opreme in kritju stroškov namestitve (javne točke za dostop do interneta), medtem ko bodo lokalni subjekti plačali stroške za povezljivost (internetna naročnina) in vzdrževanje opreme.

Lokalne organe bo to spodbudilo k razvoju in promociji svojih digitalnih storitev na različnih področjih, denimo e-uprava, e-zdravje in e-turizem.

Celotno objavo in več informacij si lahko pogledate na tej povezavi.

NOVICE DRUGIH

Primeri dobrih praks krožnega gospodarstva v okviru projekta RETRACE 8/1

V okviru projekta Retrace nastajajo kratki videi s predstavitvijo dobrih praks krožnega gospodarstva v partnerskih regijah, ki jih projektni partnerji skupaj z zainteresiranimi deležniki spoznavajo v okviru študijskih obiskov. Več o projektu Retrace na spletnih straneh Službe Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politko in projekta.

Video s predstavitvijo slovenskih dobrih praks, ki so jih partnerji projekta spoznali 4. in 5. maja 2017 v Sloveniji, je v zaključni fazi priprave. Do takrat vabljeni k ogledu predstavitev dobrih praks regij na youtube kanalu projekta RetraceAmsterdam (NL), Bizkaia (ES),  Nouvelle Aquitaine (FR), Piedmont (IT).

 

 

© Moralne avtorske pravice ima Skupnost občin Slovenije. Noben del tega gradiva se ne sme reproducirati ali kopirati v karšnikoli obliki: grafično elektronsko ali mehanično, kar vklučuje (ne da bi bilo omejeno) fotokopiranje, snemanje, skeniranje ali katerekoli druge oblike reproduciranja brez pisnega dovoljenja Skupnosti občin Slovenije. Reprodukcija ali kopiranje je dovoljeno izključno za potrebe Sekretariata Skupnsti občin Slovenije ali občin članic SOS.