PRIHODNJI TEDEN

 

Povpraševanje – Izobraževanja in posveti v letu 2016 na TEJ POVEZAVI posredujte do srede, 20.1.2016.

Posvet z naslovom »Novosti zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o knjižničarstvu« bo v sredo 20.1.2016. Vabilo, prijavnica 

Spremembe pravnega varstva v postopkih javnega naročanja, do četrtka, 21.1.2016 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si.

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o socialnem varstvu do četrtka, 21.1.2016 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si.

Predlog Uredbe o finančnih zavarovanjih pri javnem naročanju do petka, 22.1.2016 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si.

NOVIČKE SOS

Konstitutivna seja Komisije za proračun in javne finance pri SOS 1/1

V sredo, 20. januarja 2016 bo ob 10.00 uri v prostorih MO Ljubljana (vinska klet), Mestni trg 1, Ljubljana, potekala konstitutivna seja Komisije za proračun in javne finance SOS. Komisiji bo predstavnica Slovenskega razvojnega regionalnega sklada Melita Ovsec Plos predstavila skupne ukrepe občin in sklada za spodbujanje gospodarstva, Roman Lavtar in Marjetica Mahne pa teze za novelo zakona o financiranju občin.

Möderndorferjev predlog zakona o pogrebni dejavnosti zavrnjen 1/2

Odbor za gospodarstvo Državnega Zbora RS je 13. januarja 2015 v drugem branju obravnaval predlog zakona o pogrebni dejavnosti ter upravljanju pokopališč poslanca Janija Möderndorferja. Vabilu na sejo se je odzval tudi SOS. Odbor je pričakovano sklenil, da predlog zakona ni primeren za nadaljnjo obravnavo, kot je predlagala Vlada RS. Tako predlagatelj, kot številni prisotni poslanci in tudi v SOS smo pa prepričani, da je razprava prispevala k temu, da bo ministrstvo v svojem predlogu upoštevalo izpostavljene vsebine in vložilo dodatne napore za pripravo bolj kvalitetnega predloga zakonskega besedila. Kot je pojasnil državni sekretar z ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo Aleš Cantarutti, da njihov predlog tako kot poslančev loči med pogrebno dejavnostjo in upravljanjem pokopališč. Pokopališka dejavnost je v obeh predlogih v pristojnosti občin, oba tudi uvajata visoko raven standardov in normativov za izvajanje pogrebne dejavnosti. Bistvena razlika pa je pri načinu izvajanja pogrebne dejavnosti oz. delitvi pogrebnih storitev, ki se bodo izvajale kot gospodarska javna služba, in tistimi, ki se bodo izvajale na prostem trgu. Prav vladna izhodišča pa so spodbudila Möderndorferja k pripravi svojega zakona. Sam je predlagal jasno razmejitev pogrebnih dejavnosti, ki so predmet javne službe, in tistih, ki to niso. Med prve pa bi sodili pokop pokojnikov, zagotavljanje 24-urne dežurne službe za prevoz pokojnikov znotraj lokalne skupnosti oz. prvi prevoz pokojnika ter priprava in izvedba minimalnih pogrebnih dejavnosti. Pri tem je Möderndorfer večkrat kot ključno izpostavil ohranitev javnega interesa na tem področju. Kot je opozoril, je razlika, ali se predpiše obvezne javne gospodarske službe in se tam, kjer je nimajo, dopusti tudi drugačna organizacija, ali pa se reče, da javne gospodarske službe niso nujne, tiste, ki so, pa lahko delujejo naprej. Leo Kremžar iz SOS je izpostavil nasprotje med vladnim sklepom in odločbo ustavnega sodišča.

ZAKONODAJNE AKTIVNOSTI SOS

Spremembe pravnega varstva v postopkih javnega naročanja 2/2

Skupnost občin Slovenije vas obvešča, da Ministrstvo za javno upravo pripravlja podlage in analize za prenovo sistema pravnega varstva v postopkih javnega naročanja. Določene spremembe zakonodaje s tega področja so potrebne že zaradi novega Zakona o javnem naročanju, prav tako zaradi ureditve enotnega pravnega varstva za javna naročila in koncesije.

Ministrstvo želi pri prenovi sistema pravnega varstva sodelovati in pridobiti mnenje čim širšega kroga deležnikov. V ta namen se SOS obrača na vas s povabilom in prošnjo, da nam posredujete vaše videnje na obstoječi sistem pravnega varstva in izpostavite bistvene predloge njegovih sprememb, v kolikor menite, da so te potrebne.

Pri tem je pomembno opozoriti, da tudi pravno varstvo ureja evropski pravni red (Direktiva 2007/66/ES), zaradi česar država nima povsem prostih rok pri postavljanju sistema pravnega varstva (npr. minimalni roki za vložitev zahtevkov za revizijo so predpisani z direktivo).

Vljudno vas naprošamo, da nam vaše videnje, mnenja posredujete do četrtka, 21.1.2016 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si.

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o socialnem varstvu -ROK PODALJŠAN 2/3

Skupnost občin Slovenije vas obvešča, da je MDDSZ objavilo Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o socialnem varstvu.

S predlogom se celostno ureja področje socialno varstvenih storitev (s predlogom novih socialnovarstvenih storitev, tj. socialna aktivacija in koordinirana oskrba v skupnosti), zagotavlja pravna podlaga za razvoj socialnovarstvenih programov (kot dopolnitev socialnovarstvenim storitvam in ukrepom), ukinja obvezno pripravništvo na področju socialnega varstva, razbremenjuje upravne postopke (z odpravo določenih administrativnih ovir in z zmanjšanjem administrativnih postopkov), določajo posebni pogoji za podelitev statusa društva v javnem interesu na področju socialnega varstva in omogoča podelitev tega statusa tudi drugim pravnim osebam zasebnega prava (zavodom, ustanovam, zadrugam), usklajujejo predpisi o inšpekcijskem nadzoru z zakonom, ki ureja inšpekcijski nadzor in inšpekcijo dela, izenačujejo se domače in tuje pravne ter fizične osebe pri izvajanju socialnovarstvenih storitev, izenačujejo se pogoji za imenovanje direktorja javno socialnovarstvenega zavoda ter uvaja pravna podlaga, ki omogoča centrom za socialno delo, da izvajajo zakonsko določene storitve in naloge tudi zunaj njihovega rednega delovnega časa ter regijsko.

Vljudno vas naprošamo, da predlog sprememb in dopolnitev zakona pregledate (besedilo najdete TUKAJ) in nam vaše mnenje, pripombe in predloge posredujete najkasneje do SREDE, 3.2.2016  na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si.

Predlog Uredbe o finančnih zavarovanjih pri javnem naročanju 2/4

Skupnost občin Slovenije vas obvešča, da je objavljen predlog Uredbe o finančnih zavarovanjih pri javnem naročanju (besedilo najdete TUKAJ), ki je usklajena z ZJN-3. Saj drugi odstavek 119. člena ZJN-3 določa, da Vlada RS uskladi uredbo iz osmega odstavka 32. člena tega zakona v roku 60 dni po uveljavitvi tega zakona.

Vljudno vas naprošamo, da predlog uredbe preučite in nam vaše mnenje, predloge in pripombe posredujete do petka, 22.1.2016 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si.

Operativni program ravnanja z odpadki in program preprečevanja odpadkov RS 2/5

Sporočamo vam, da je Ministrstvo za okolje in prostor objavilo operativni program ravnanja z odpadki in program preprečevanja odpadkov RS.

Dokument je sestavljen iz Programa ravnanja z odpadki in Programa preprečevanja odpadkov. Program ravnanja z odpadki in Program preprečevanja odpadkov predstavljata ukrep za izvršitev obveznosti iz Direktive 2008/98/ES o odpadkih, Direktive 94/62/ES o embalaži in odpadni embalaži in Direktive 1999/31/ES o odlaganju odpadkov na odlagališčih glede priprave načrtov ravnanja z odpadki ter iz Direktive 2008/98/ES glede priprave programov preprečevanja nastajanja odpadkov.

Direktiva 2008/98/ES v 28. in 29. členu določa obveznost priprave načrtov ravnanja z odpadki in programov preprečevanja nastajanja odpadkov ter vsebino teh programov. Načrti ravnanja z odpadki morajo biti usklajeni z zahtevami za načrte ravnanja z odpadki iz Direktive 94/62/ES ter Direktive 1999/31/ES. Program preprečevanja odpadkov se lahko pripravi kot samostojen program ali kot poseben del načrta ravnanja z odpadki. Obveznosti držav članic glede ocene ter pregleda načrtov in programov so določene v 30. členu Direktive 2008/98/ES.

S programom ravnanja z odpadki, se na podlagi analize obstoječega stanja na področju ravnanja z odpadki, določijo ukrepi, potrebni za izboljšave na področju okoljsko primerne priprave za ponovno uporabo, recikliranja, predelave in odstranjevanja odpadkov, za območje celotne Slovenije.

Prosimo vas, da priložen dokument preučite in nam vaše mnenje in predloge posredujete do petka, 29.1.2015 na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si.

V obravnavi nov osnutek Zakona o športu 2/6

Na spletni strani Ministrstva  za izobraževanje, znanost in šport je bil objavljeno nov osnutek Zakona o športu, ki si ga lahko preberete na tej povezavi. V osnutku zakona je upoštevanih nekaj pripomb, ki smo jih na ministrstvo posredovali v mesecu maju 2014 si lahko preberete tukaj.

 

V osnutku zakona ostaja možnost občin, da je upravljalec športnih objektov tudi športno društv.

Prav tako v zakonu ostaja omejitev, da morajo občine Letni program športa sprejeti s proračunom, oziroma najkasneje v roku 45 dni po sprejetem proračunu.

Osnutek zakona o športu prav tako predvideva soglasje športne zveze k letnemu programu športa ( v kolikor ta v občini obstaja). Kljub temu, da že naslednja točka določa, da v kolikor se soglasje v enem mesecu ne pridobi se lahko letni program sprejeme brez soglasja je sporno predvsem dejstvo, da gre za lokalno samoupravo, kjer občinski svet sprejema akte občin. Prav tako je sporno dejstvo, da je športna zveza prijavitelj na razpise občin in bi tako lahko prišlo do kršitev Zakona o javnem naročanju, saj ima prijavitelj tako vpliv na razpisne pogoje.

 

Vaše pripombe in predloge prosim posredujte na naslov miha.mohor@skupnostobcin.si najkasneje do 5. februarja 2015.

 

Podaljšanje javne razprave o ZUreP, GZ, in ZPAI 2/7

Skupnost občin Slovenije vas obvešča, da je Ministrstvo za okolje in prostor na podlagi pobude SOS ter drugih sodelujočih v dosedanjem poteku javne razprave, podaljšalo javno razpravo na paket zakonov (Zakon o urejanju prostora, Gradbeni zakon in Zakon o pooblaščenih arhitektih in inženirjih).

Zakoni so dostopni na povezavah, prilagamo pa tudi pojasnila k vsem trem zakonom – pojasnila_ZUreP_GZ_ZPAI.

Vsem, ki ste že posredovali pripombe se zahvaljujemo, ostali pa lahko to storite do torka, 16.2.2016na naslov alja.babic@skupnostobcin.si.

POVPRAŠEVANJE SOS

Izobraževanja in posveti v letu 2016 3/1

Skupnost občin Slovenije se obrača na občine članice SOS po posredovanju informacij v zvezi izvedbo posvetov in izobraževanj v letu 2016. Prosimo vas, da nam na 4 zastavljena vprašanja odgovorite preko spletnega vprašalnika, objavljenega na TEJ POVEZAVI.

Vljudno naprošamo, da nam informacije posredujete do srede, 20.1.2016.

DOGODKI SOS

20.1. / Posvet “Novosti zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o knjižničarstvu” 4/1

Skupnost občin Slovenije vas v sodelovanju z Ministrstvom za kulturo vabi na posvet »Novosti zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o knjižničarstvu«, ki bo potekal 20.1.2016, od 10.00 ure dalje (registracija udeležencev ob 9.30), v prostorih Austria Trend Hotela Ljubljana, Dunajska 154, 1000 Ljubljana (dvorana Andromeda).

Novela Zakona o knjižničarstvu prinaša nekaj novih zakonskih rešitev, ki se merodajno dotikajo zlasti občin. Tako se spremembe v pomembnem delu nanašajo na pogoje za izvajanje knjižnične dejavnosti oziroma preverjanje njihove ustreznosti, strokovno izobrazbo in usposobljenost knjižničnih delavcev, predvsem pa novela na novo ureja šolske knjižnice, ki po novem niso več knjižnična javna služba, ampak sestavni del javne službe na področju vzgoje in izobraževanja. Nekatere manjše spremembe pa se nanašajo tudi na inšpekcijski nadzor in prekrške.

Na posvetu bodo spremembe predstavili predstavnika Ministrstva za kulturo mag. Tatjana Likar in Marjan Gujtman in predsednica Združenja splošnih knjižnic Vesna Horžen. Ob zaključku posveta pa bodo na razpolago tudi za vprašanja udeleženk in udeležencev. Posvet bo potekal predvidoma do 13.30 ure, s kratkim odmorom in pogostitvijo ob 11.45 uri.

Posvet je namenjen vsem slovenskim občinam, njihovim zaposlenim ter zaposlenim v občinskih javnih zavodih, ki se pri svojem vsakodnevnem delu srečujete z določbami tega zakona. Udeležba je možna z izpolnjeno prijavnico na naslov metka.lasic@skupnostobcin.si, najkasneje do torka, 19.1.2016.

Vabilo, prijavnica

Sodelujte pri posvetu SOU 2016 4/2

Obveščamo vas, da bo Ministrstvo za javno upravo, skupaj s Skupnostjo občin Slovenije, Združenjem Mestnih občin Slovenije, Združenjem občin Slovenije in letošnjo gostiteljico Občino Ljubno tudi letos organiziralo posvet Delovanje skupnih občinskih uprav v Sloveniji, ki bo potekal v sredo, 23.3.2016, v Kulturnem domu Ljubno ob Savinji.

V želji, da bi bilo naše srečanje zanimivo za najširši krog strokovnjakov, zaposlenih v javnem in zasebnem sektorju, vabimo k sodelovanju vse, ki želite biti aktivno udeleženi pri nadaljnjem razvoju tega področja. Nosilna tema posveta bo Turizem in lokalno podjetništvo. Objavljeni bodo tudi ostali prispevki, ki bodo povezani z delovanjem skupnih občinskih uprav, prednost za predstavitev pa bodo imeli prispevki, ki bodo sledili osnovni temi posveta. Rok za najavo teme je 14. januar 2016. O izboru bodo prijavitelji obveščeni do 3. februarja 2016. Rok za oddajo končnih prispevkov in predstavitve v Power Pointu bo 2. marec 2016. Vsi prispevki bodo objavljeni v e – Zborniku Posveta, o morebitni uvrstitvi v program posveta bodo posamezni avtorji obveščeni do 10. marca 2016.

V kolikor želite sodelovati s prispevkom vas prosimo, da v najavi teme navedete ime in priimek, naziv, elektronski naslov, kontaktno telefonsko številko, organizacijo zaposlitve in delovno mesto, naslov in povzetek prispevka v obsegu 150-300 besed. Vsak avtor lahko kot prvi ali edini avtor prijavi le en prispevek. Prosimo vas, da vašo prijavo pošljete na elektronski naslov franci.zohar@gov.si z zadevo “Posvet SOU 2016”.

Navodila za pripravo prispevka

DOGODKI DRUGIH

19.1./ Javna predstavitev osnutka programa ravnanja z odpadki 5/1

Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) organizira javno predstavitev osnutka Operativnega programa ravnanja z odpadki in Programa preprečevanja odpadkov RS. Osnutek je MOP objavil 21. 12. 2015 in bo v javni obravnavi do 1. 2. 2016.

Dogodek bo potekal na Agenciji RS za okolje (Vojkova 1b, Ljubljana, velika sejna soba (4. nadstropje)). Svojo udeležb na dogodku potrdite do ponedeljka, 18. 1. 2016,  na elektronski naslov: alma.svigelj@gov.si.

Več informacij

Operativni program ravnanja z odpadki

 

25-26.1.2016/ Zagon Strategije EU za Alpsko regijo 5/2

Slovenija bo gostila konferenco ob zagonu Strategije EU za Alpsko regijo, ki bo potekala 25. in 26. januarja 2016 na Brdu pri Kranju. Dogodek pomeni konkreten korak k implementaciji strategije in je namenjen najširšemu krogu zainteresiranih deležnikov. Pričakujemo udeležbo več kot 500 predstavnikov odločevalskih struktur sodelujočih držav in regij, EU institucij, predstavnikov gospodarstva, civilne družbe, nevladnih organizacij in drugih zainteresiranih. Na tej povezavi dobite več informacij in se lahko prijavite.

Osnutek programa ob zagonu Strategije EU za Alpsko regijo

29.1. /Nacionalni informativni dan ob objavi 1. razpisa Jadransko-jonskega transnacionalnega programa 5/3

Dne 29. 1. 2016 bo v Ljubljani organiziran brezplačni nacionalni informativni dan ob objavi 1. razpisa Jadransko-jonskega transnacionalnega programa. Za vse udeležence je obvezna prijava na e-naslovu info-adrion.svrk@gov.si . Ob prijavi navedite naziv vaše ustanove oz. podjetja, v kolikor prijavljate več oseb pa tudi njihova imena, priimke in elektronske naslove.

Dnevni red_Info day ADRION.

Končni dokumenti Jadransko-jonskega programa so še v pripravi; razpis bo predvidoma odprt med 25. 1. in 25. 3. 2015.

Vabljeni k udeležbi!

5.2./ Okrogla miza na temo Alkoholne ključavnice: v smeri evropskega pristopa preprečevanja vožnje pod vplivom alkohola? 5/4

Javna agencija RS za varnost prometa in Evropski svet za varnost v prometu vas vabita na strokovno okroglo mizo, ki bo potekala v prostorih Državnega zbora Republike Slovenije, dne 5. februarja 2016 od 9.00 do 13.00 ure.

Vsebina je namenjena oblikovalcem politik, zasebnem sektorju in širši zainteresirani javnosti. Beseda bo tekla o možnostih razvoja sistemskega pristopa k zmanjšanju zlorabe alkohola v cestnem prometu. Govor bo tekel tudi o različnih ukrepih za reševanje problematike vožnje pod vplivom alkohola, kot so npr. implementacija alkoholnih ključavnic, poostren nadzor, omejitev dovoljene prisotnosti alkohola v krvi, kako argumente pravilno predstaviti voznikom začetnikom.

Udeležba na strokovni okrogli mizi je brezplačna. Prijavite se lahko na spletno stran: https://www.1ka.si/a/79627.

Informacije o strokovni okrogli mizi lahko dobite tudi na elektronskem naslovu vesna.marinko@avp-rs.si do 2. februarja 2016.

Zagotovljeno bo sinhrono prevajanje. Zaradi vstopnih formalnosti v Državni zbor RS vas prosimo, da se držite ure registracije na okroglo mizo.

Vaša izkazana podpora za večjo prometno varnost bo nedvomno pripomogla k bolj kulturnemu, strpnemu in varnejšemu vozniškemu vsakdanu, zato vas vabimo, da se nam pridružite na dogodku.
vabilo_okrogla_miza_slo

16.-19.3/Evropsko prvenstvo županov v alpskem smučanju 5/5

St. Johann (Avstrija) vabi slovenske župane s partnerkami na prvo evropsko prvenstvo v alpskem smučanju. Evropsko prvenstvo se bo odvijalo v času od 16. marca do 19. marca.

Vabilo in letak si lahko pogledate na tej povezavi.

Strošek udeležbe na evropskem prvenstvu znaša 684€ na osebo v hotelu s petimi zvezdicami, oziroma 470€ na osebo v hotelu s tremi zvezdicami. V ceno je vključena organizacija dogodkov, smočarske karte ter pol penzion.

V kolikor ste zainteresirani, da bi se evropskega prvenstva županov udeležili, se prijavite na office@wallmanns-ideenwerkstatt.com ali na naslov miha.mohor@skupnostobcin.si.

20. - 22. 4. 2016/ CEMR KONGRES - Kongres evropskih mest, občin in regij 2016 5/6

Migracija, teritorialne reforme, klimatske spremembe, lokalna ekonomija. Kar precej je izzivov s katerimi se lokalne oblasti morajo spopadati. Pa so pripravljene na jutri? Pod sloganom ”Jutri se prične danes – lokalna in regionalna vizija Evrope 2030” Svet evropskih občin in regij pripravlja vsakoletni kongres, tokrat v Nikoziji, Ciper.

Ob začetnem in zaključnem plenarnem zasedanju bo organiziranih 30 zasedanj v različnih oblikah (debate, delavnice, dobre prakse …) in sicer na področju 7 različnih tem: upravljanje in vodenje; gospodarstvo in finance; poslovni svet; tehnologija in inovacije; družba in kultura; okolje, podnebje in energija; sodelovanje in partnerstva. Pričakuje se okoli 1000 udeležencev: županov, svetnikov, predstavnikov EU institucij in mednarodnih strokovnjakov. Dogajanje bo simultano prevajano v angleščino, francoščino, nemščino, grščino in španščino.

Zgodnje pred prijave so mogoče na tej povezavi.

Več informacij na:

INFO@CEMR2016.eu

+32 2 511 74 77

27.- 29. 4. 2016/ 8. evropska konferenca o trajnostnih mestih - Dejanja preobrazbe: potencial Evrope 5/7

Vodilna evropska konferenca o lokalnem trajnostnem razvoju bo v treh dneh v Bilbau združila predstavnike lokalnih in regionalnih oblasti, evropske in mednarodne institucije, raziskovalce, poslovneže in civilno družbo in poudarila velik pomen ukrepov na ravni lokalnih oblasti pri oblikovanju prihodnosti Evrope.

8th Europe Conference on Sustainability in Towns and Cities - Bilbao 2016Aalborg listina in obveznosti so številne lokalne oblasti zavezale k delu na področju trajnostnega razvoja. Konferenca v letu 2016 bo omogočila slednje ojačati, pregledalo se bo cilje trajnostnega razvoja ter rezultate decembrske pariške konference COP 21, kot tudi nastajajočo Urbano agendo EU ter prihajajočo Konferenco ZN o stanovanjski politiki in trajnostnem urbanem razvoju HABITAT III. Bilbao in Baskija je več kot primerno prizorišče. S prehodom iz industrijsko usmerjenega območja v sodobno okolje, usmerjeno v storitveno ekonomijo, nudi vzgled ostalim. Njihov okoljski program 2020 kaže na trdno zavezanost k pozitivni okoljski politiki (nizko ogljično gospodarstvo) in je usklajena z aktualnimi evropskimi in mednarodnimi strategijami za ustvarjanje novih delovnih mest, ki povečujejo življenjski standard.

Povezava do konference o trajnostnih mestih v Bilbau.

Program in govorci so dosegljivi tukaj.

8. evropsko konferenco o trajnostnih mestih bo gostila ICLEI – Lokalne oblasti za trajnost, baskovske vlade, Bizkaia okrožni svet in mestni svet Bilbaa, v sodelovanju z Udalsarea 21 – baskovsko mrežo občin za trajnostni razvoj in z drugimi mednarodnimi mrežami in organizacijami. V preteklosti je konferenca potekala v Aalborgu (Danska, 1994 in 2004), Lizboni (Portugalska, 1996), Hannovru (Nemčija, 2000), Sevilli (Španija, 2007), Dunkerquu (Francija, 2010) in Ženevi (Švica, 2013).

Registracije so odprte, prijavite se lahko tukaj.

3.6./ 2. Mednarodna konferenca o zaščiti, reševanju in pomoči 5/8

Občina Brežice v sodelovanju z večjim številom pomembnih deležnikov iz Slovenije in tujine na področju zaščite, reševanja in pomoči na lokalni in državni ravni organizira 2. Mednarodno konferenco o zaščiti, reševanju in pomoči, ki bo potekala predvidoma v petek, 03.06.2016. Tema konference bo »Krizno upravljanje sistema zaščite, reševanja in pomoči ob nepredvidenih situacijah na področju naravnih in drugih nesreč ter dogodkov«.

Namen 2. mednarodne konference je poleg medsebojnega spoznavanja ljudi, ki delujejo na področju zaščite, reševanja in pomoči na ravni držav in občin tudi seznanjanje pristojnih državnih (Ministrstvo za obrambo RS, Ministrstvo za notranje zadeve RS ter drugih) in občinskih služb iz področja zaščite, reševanja in pomoči o nujnosti izdelave univerzalnih oziroma splošnih državnih in občinskih načrtov ob nepredvidenih situacijah na področju naravnih in drugih nesreč ter dogodkov (žled, migrantska kriza,…), ki bi še izboljšali kakovost izvajanja ukrepov zaščite, reševanja in pomoči.

Organizatorji pozivajo k udeležbi in sodelovanju na konferenci vse občine, ki lahko svoje predloge in pripombe pošljete Romanu Zakšku, svetovalcu za področje zaščite in reševanja pri Občinski upravi Občine Brežice, najkasneje do konca meseca februarja 2016 na elektronsko pošto roman.zaksek@brezice.si ali po telefonu na št. 031-305-203.

AKTUALNI RAZPISI

Razpis EZD - Sklop 2 – Demokratično delovanje in državljanska udeležba - Ukrep mrež mest 6/1

Obveščamo vas, da je odprt razpis programa Evropa za državljane, sklop 2, Demokratično delovanje in državljanska udeležba – Ukrep mrež mest .

Mrežno povezovanje med občinami v zvezi z vprašanji skupnega interesa je pomembno sredstvo za omogočanje izmenjave dobrih praks. Pobratenje pa je močna vez, ki povezuje dve občini, zato je treba zmožnost mrež, ustvarjenih z vrsto vezi pobratenja mest, uporabiti za razvoj tematskega in dolgotrajnega sodelovanja med mesti. Evropska komisija podpira razvoj takih mrež, ki so pomembne za zagotavljanje strukturiranega, intenzivnega in večstranskega sodelovanja in ki zato prispevajo k čim večjemu učinku programa. Prednost imajo mreže, ki so usmerjene na teme letnih prednostnih nalog. Upravičeni prijavitelji so občine in njihova združenja, nepridobitne organizacije, ki zastopajo lokalne organe. Projekt mora vključevati občine iz vsaj štirih držav, ki izpolnjujejo pogoje, od katerih je vsaj ena država članica EU. Najvišja upravičena nepovratna sredstva za projekt: 150 000 EUR. Rok prijave je 01.03.2016, trajanje projekta pa je do 24 mesecev. Več in formacij najdete na tej povezavi.

 

NOVICE DRUGIH

Okvirni terminski načrt objave javnih razpisov za ukrepe PRP 2014–2020 v letu 2016 7/1

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo okvirni terminski načrt objave javnih razpisov za ukrepe PRP 2014–2020 v letu 2016. Terminski načrt podrobneje opredeljuje javne razpise objavljene v prvi polovici leta 2016, za drugo polovico pa so zapisani samo predvideni javni razpisi brez natančneje opredeljene časovnice. Določeni javni razpisi so vezani na še neobjavljene uredbe, tako da bo natančnejša opredelitev sledila po objavi manjkajočih uredb. (Vir: MKGP)

© Moralne avtorske pravice ima Skupnost občin Slovenije. Noben del tega gradiva se ne sme reproducirati ali kopirati v karšnikoli obliki: grafično elektronsko ali mehanično, kar vklučuje (ne da bi bilo omejeno) fotokopiranje, snemanje, skeniranje ali katerekoli druge oblike reproduciranja brez pisnega dovoljenja Skupnosti občin Slovenije. Reprodukcija ali kopiranje je dovoljeno izključno za potrebe Sekretariata Skupnsti občin Slovenije ali občin članic SOS.