PRIHODNJI TEDEN

DOGODEK:

POVPRAŠEVANJE:

 • do čet., 21.12.– Davčni vidik prevzema komunalne infrastrukture od investitorjev

ZAKONODAJA:

NOVICE SOS

Razvojni izzivi občin: gospodarski razvoj – izjave s posveta 1/1

Skupnost občin Slovenije je dne, 29.11.2017 v hotelu Mons v Ljubljani, organizirala posvet Razvojni izzivi občin: pristojnosti, izzivi in priložnosti občin pri spodbujanju razvoja gospodarstva.

Kot smo že poročali je bil posvet namenjen razpravi o tem, kakšne so meje pristojnosti občin, kaj občine počnejo in/ali kaj bi počele na področju spodbujanja razvoja gospodarstva, kdaj in kako se smejo vključiti v ohranjanje obstoječih podjetij in delovnih mest, kakšne pristojnosti imajo sedaj, kakšne bi lahko imele na tem področju v prihodnje ter kakšne so dosedanje izkušnje občin na tem področju.

Na posvetu so sodelovali priznani strokovnjaki, predstavniki raziskovalnih institucij, države in občin. Vsebinski opis posveta najdete na tej povezavi, s klikom na to povezavo pa vas preusmerjamo na video-prispevke, kjer si lahko ogledate izjave tistih, ki so za nas strnili njihov pogled in razmišljanje.

Predstavitev predloga Uredbe o elektromagnetnem polju v življenjskem okolju 1/2

Ministrstvo za okolje in prostor je organiziralo predstavitev Predloga Uredbe o elektromagnetnem polju v življenjskem okolju. Na sami predstavitvi, je bilo omenjeno, da v predlogu uredbe manjka načelo previdnosti, ki določa, da mora lastnik naprave z elektromagnetnim sevanjem pri postavitvi v prvi vrsti upoštevati varnost in zdravje ljudi, ne pa samo ekonomski vidik. Prav tako je bilo izpostavljeno, da se mejne vrednosti v neposeljenem območju dvigujejo, medtem ko v poseljenem območju ostajajo enake. Izpostavljen očitek je bil tudi, da niso jasno določeni viri sevanja. V skladu z novo uredbo je vsaka naprava izven stanovanja vir.

Za občine bo nova uredba prinesla novosti pri umeščanju novih naprav z elektromagnetnim sevanjem (EMS) v prostor. Sem z vidika občin spadajo predvsem novi WIFI oddajniki. Občine oziroma vsak lastnik nove naprave z EMS bodo tako morale pred umeščanjem novih naprav narediti  monitoring trenutnega stanja. V kolikor bo okolje že preobremenjeno, se nove naprave na tej lokaciji ne bo smelo več postaviti. Takšen monitoring bo povzročil dodaten strošek pri namestitvi naprave, bo pa po drugi strani tudi preprečil, da bi sevanje iz več manjših naprav povzročilo prekomerno sevanje na ljudi.

Celoten predlog uredbe in pravilnik si lahko preberete na spodnji povezavi:

Predlog Uredbe o elektromagnetnem polju v življenjskem okolju ter Pravilnik o obratovalnem monitoringu elektromagnetnega polja v življenjskem okolju

V razpravi je bilo očitno, da vsaka stran zagovarja svoje stališče. Tako so predstavniki civilnih iniciativ izpostavljali učinek sevanja na zdravje ter zahtevali veliko nižje dovoljene vrednosti sevanja. Predstavniki ponudnikov pa izpostavljali pomen digitalizacije in umeščanja novih naprav za razvoj okolja. Tako ima MOP izziv, da v predlogu uredbe uskladiti tako zaščito zdravja in okolja, kot omogoči razvoj in napredek družbe.

Sestanek glede On-line dostopa do potrdil o namenski rabi zemljišča 1/3

V ponedeljek, 11. decembra 2017, je na Ministrstvu za javno upravo potekal sestanek glede on-line dostopa do potrdil o namenski rabi zemljišča: pobude 826 iz portala Stop birokraciji. Sestanka na katerem so razpravljali o pobudi, da se naj pooblaščenim osebam (notarjem) omogoči on-line dostop do potrdil o namenski rabi zemljišča, ki jih izdajajo občine, se je udeležil tudi predstavnik SOS, Staško Vešligaj iz mestne občine Maribor.

V procesu prodaje ali nakupa zemljišča je potrebno pridobiti potrdilo o namenski rabi zemljišča, ki ga izdajajo občinske uprave. Izhodišče pobude je bilo, da postopek pridobitve običajno poteka po navadni pošti, kar dodatno podaljša proces izvedbe pravnega posla in povzroča nepotrebne stroške (pošiljanje po pošti, počasna odzivnost občinskih uprav, itd.). Z ustreznim uporabniškim imenom in geslom ali še bolje prijave z digitalnim potrdilom bi tako lahko vsak notar ali druga pooblaščena oseba takoj prišla do potrdila o namenski rabi zemljišča. Postopek prodaje/nakupa zemljišča bi se s tem skrajšal ter poenostavil, ker bi odpadla običajno večdnevna poštna komunikacija med notariatom in občinsko upravo, kakor tudi s tem povezani stroški.

Ministrstvo za okolje in prostor je opozorilo, da kljub uvedbi elektronskega poslovanja, uradnega potrdila o namenski rabi prostora še vedno ne bo mogoče avtomatično pridobiti prek prostorskih informacijskih sistemov, saj so prostorski podatki (na podlagi katerih se potrdilo pripravi) medsebojno neusklajeni. Avtomatično se lahko (z grafičnim presekom podatkovnih slojev) pridobi le informativen podatek o vrsti namenske rabe na določeni parceli, kar pa še ne zagotavlja ravni uradnega podatka, ki bi lahko bil podlaga za nadaljnje notarske storitve. Uraden podatek zagotovi šele občina skozi izvedbo ustreznega predpisanega postopka.

Na sestanku so po razpravi zaključili, da on-line dostopa do potrdil o namenski rabi zemljišča (NRP) iz zgoraj navedenih razlogov, kot tudi dejstva, da mora referent vsako potrdilo o NRP pregledati, ne bo. Že izdelan dokument se bo digitalno podpisal, poslal po varni komunikaciji v varni predal (katere notarji že imajo),  nujno potrebno pa je pridobiti tudi obvestilo o prejemu. Gre namreč za postopek, ki mora biti v skladu z Zakonom o splošnem upravnem postopku. MJU bo dogovorjen postopek pilotno izpeljal v občini Nova Gorica, po tem pa bodo vse občine dobile navodila in protokole. V prvi fazi pa bo to zagotovljeno le za notarje.

Drugo srečanje deležnikov v projektu CIRCE 1/5

V torek, 12.12.2017, je potekalo 2. srečanje deležnikov v projektu CIRCE. Projekt je namenjen krepitvi razširjanja krožnega gospodarstva v Evropi. Cilj projekta je pomagati vključenim partnerjem povečati zmogljivosti svojih instrumentov in politik za usmerjanje gospodarstva v smeri krožnega modela. Projekt izvaja to nalogo s ciljem spreminjanja ali ponovnega naslavljanja instrumentov izbranih politik z izmenjavo znanja ter izkušenj med partnerji, s pomočjo trajnega vključevanja zainteresiranih strani in z globljo analizo gospodarskega sistema

Na prvem srečanju deležnikov, ki je potekalo konec maja v Ljubljani, smo obravnavali priložnosti za razvoj krožnega gospodarstva v Sloveniji s perspektive občin v treh sektorjih: hrana/kmetijstvo, ravnanje z odpadki in turizem. Prepoznane priložnosti so zbrane v zapisu, ki je objavljen tukaj.

Del projektnih aktivnosti, ki jih izvajamo sedaj se osredotoča na ovire za razvoj krožnega gospodarstva. Pripravili smo vprašalnik za deležnike v projektu, katerega namen je ugotoviti glavne ovire za razvoj krožnega gospodarstva v ustreznih sektorjih. Na 2. srečanju deležnikov v projektu CircE smo se tako osredotočali na do takrat pridobljene odgovore o ovirah, ki jih deležniki prepoznavajo, nekaj časa pa smo namenili tudi diskusiji o posameznih identificiranih ovirah.

Na področju turizma so bili kot največje ovire prepoznani konkurenca z običajnim poslovanjem, neustrezni pravni okviri, poslovni odnosi do zelenih poslovnih in miselnih okvirov na upravljavskih in operativnih ravneh, pomanjkanje internalizacije zunanjih učinkov, dodatni stroški poslovanja, težki dostop do ustrezne zelene tehnologije in pomanjkanje spretnosti in sposobnosti.

Na področju hrane so bili kot največje ovire prepoznani nezadostne količine izdelkov za ponudbo, nepripravljenost za oddajo skupnih ponudb, zahtevane količine niso znane, naročniki upoštevajo najnižjo ceno kot bistveno/edino merilo (kljub sedaj ustreznim pravnim podlagam) in odnos strank.

Na področju odpadkov je bilo kot najpomembnejša ovira prepoznan nerazvit trg sekundarnih surovin.

V sektorju grajenega okolja je bilo kot najpomembnejša ovira prepoznano nezadostno vključevanje akterjev krožnega gospodarstva v dobavno verigo, poslovni odnos do zelenih poslovnih in miselnih okvirov na upravljavski in operativni ravni, vrednote in odnos strank, nizki dobiček in ponovno, javna naročila oz. najnižja cena kot merilo pred krožnim gospodarjenjem.

Na podlagi razprave z deležniki in njihovih prispevkov bomo v sklopu projekta CIRCE analizirali vpliv najpomembnejših ovir, jih razvrstili po prioriteti in raziskali možnosti za njihovo odpravo.

Prvi razpršeni hotel v Sloveniji je odprt 1/6

vir: https://novice.si/page/v-slovenskih-konjicah-odprli-prvi-razprseni-hotel/

Danes je potekala slavnostna otvoritev prvega razpršenega hotela v Sloveniji, v Slovenskih Konjicah ga je odprla Kooperativa Konjice. V obnovljenem dvorcu Trebnik ponuja šest dvoposteljnih sob, ki so prilagojene invalidom, druga lokacija je bližnji Ranč Dravinja, ki razpolaga s 17 ležišči v petih sobah, opremljenih v duhu krožnega turizma, tretja lokacija je Zlati grič. Prvi gostje hotela so prispeli iz Hrvaške, Biograda na moru. Občine, ki se lahko pohvali s prvim razpršenim hotelom na Hrvaške.

Župan, Miran Gorinšek je z upravičenim ponosom pozdravil goste in predstavil pot od ruševin od ideje do delujočega razpršenega hotela. Kot oče projekta, je bil napovedan Tadej Slapnik, sicer vodja partnerstva za zeleno gospodarstvo Slovenije in državni sekretar v kabinetu predsednika Vlade, ki projekt vidi širše. Povedal je, da verjame, da lahko s povezavami manjših ponudnikov namestitev zaživi tudi na državni ravni in tako nastane vseslovenski razpršeni hotel.

Na otvoritvi ni manjkala tudi najvišja predstavnica Vlade, zadolžena za turizem Eva Štravs Podlogar, ki je dejala, da se tudi s takimi iniciativami napoveduje še večji uspeh Slovenije na področju turizma.

Odprtje razpršenega hotela smo pozdravili tudi s strani Skupnosti občin Slovenije. Predsednik komisije za turizem, Peter Misja je strnil aktivnosti SOS na tem področju:

Otvoritev je pozdravila tudi Saša Kek iz Skupnosti občin Slovenije, ki je izpostavila velik potencial turističnih kooperativ in modela razpršenega turizma za razvoj lokalnega, krožnega gospodarstva. SOS je pričel izvajati projekt CircE, sofinanciran iz programa Interreg Europe, ki se osredotoča na izboljšanje politik za razvoj krožnega gospodarstva. Kot priložnost za spodbujanje krožnega gospodarstva na področju turizma je prepoznan model razpršenega hotela. Model je predstavljen mednarodnemu projektnemu konzorciju na seminarju »Local glance« julija 2017 v Ljubljani. Časnik Delo, je takrat vsebine seminarja predstavil z naslovom Nastaja model slovenskega airbnb.

Model je prenosljiv, spoznali smo ga v Italiji, poznamo ga iz Hrvaške, sedaj je v Sloveniji. Čestitke Slovenskim Konjicam in upamo, da se po Sloveniji kmalu pridružijo še novi razpršeni hoteli, saj lahko s temi potenciali znatno prispeva k zelenemu razvoju lokalnega, krožnega gospodarstva.

 

 

ZAKONODAJNE AKTIVNOSTI SOS

Pojasnilo MIZŠ – Uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju 2/1

Občine ste v zvezi z novo Uredbo o plačah direktorjev v javnem sektorju prejele pojasnilo Ministrstva za javno upravo št.: 007-150/2017/108 z dne 5. 12. 2017.
Skupnost občin Slovenije vam v nadaljevanju objavlja še prejeto pojasnilo Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport glede uvrstitve direktorjev/ ravnateljev v plačne razrede.

Pojasnilo MIZŠ,vzorec aneksa k pogodbi o zaposlitvi in preglednica samostojnih javnih vrtcev in število otrok iz CEUVIZ na dan 1. november 2017.

Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij 2/3

Skupnost občin Slovenije vas obvešča, da je v javni obravnavi osnutek predloga Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij (v nadaljevanju: ZDSMA), ki ureja ukrepe za zagotovitev dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij organov javnega sektorja za vse uporabnike, še zlasti za uporabnike invalide. Hkrati se v nacionalni pravni red prenaša Direktiva (EU) 2016/2102 Evropskega parlamenta in Sveta o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij organov javnega sektorja (UL L št. 327 z dne 2. decembra 2016, str. 1).

Besedilo osnutka predloga najdete TUKAJ in OBRAZLOŽITVE. Vaše pripombe nam lahko posredujete najkasneje do ponedeljka, 18.12.2017 na naslov sasa.kek@skupnostobcin.si.

Osnutek Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o odpadni električni in elektronski opremi 2/5

Ministrstvo za okolje in prostor je objavilo Osnutek Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o odpadni električni in elektronski opremi.

Spremembe se nanašajo predvsem na usklajevanje z evropsko direktivo 2012/19/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2012 o odpadni električni in elektronski opremi (OEEO). Poleg teh sprememb vsebuje tudi spremembo zahtev za obdelavo OEEO. V šestem odstavku 16. člena so tako dodatno navedeni privzeti SIST standardi dodatnih evropskih standardov za obdelavo OEEO, ki so bili na pobudo Komisije sprejeti v obdobju po uveljavitvi Uredbe.

Vljudno naprošamo, da vaše pripombe in predloge posredujete najkasneje do 22. decembra na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si, da bi lahko zagotovili usklajeno posredovanje pripomb lokalnih skupnosti.

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o evidentiranju nepremičnin 2/6

V Državnem zboru se nahaja Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o evidentiranju nepremičnin. Glavni cilj predloga zakona je dopolnitev oziroma preureditev ZEN, da se zagotovijo bolj kakovostni in popolni podatki v posameznih javnih evidencah, ki jih določa ZEN (zemljiški kataster, kataster stavb in register nepremičnin) zaradi zagotavljanja izvajanja množičnega vrednotenja nepremičnin.

Celotno besedilo predloga zakona najdete na tej povezavi. 

Prilagamo tudi:

Mnenje k predlogu zakona nam lahko posredujete do petka, 22.12.2017 na naslov alja.babic@skupnostobcin.si.

Predlog Zakona o dopolnitvah Zakona o športu 2/7

Na spletni strani E-demokracija smo zasledili predlog Zakona o dopolnitvah Zakona o športu, v katerega se dodaja 5.a člen. V novem členu je opredeljen teden športa. Predlog dopolnitve zakona konkretizira uresničevanja javnega interesa in določa, da morajo država in lokalne skupnosti organizirati Teden športa z namenom spodbujanja športne in gibalne dejavnosti na nacionalni in lokalni ravni. Glavni cilj dopolnitve zakona je spodbuditi najširši krog prebivalcev k redni telesni dejavnosti, zato je obveznost naložena tako državi kot lokalnim skupnostim, z namenom, da se bodo aktivnosti organizirale na nacionalni ravni in tudi v vseh lokalnih okoljih ter na ta način dosegle najširši krog prebivalcev.

V Tednu športa se bo primerjalno s Tednom požarne varnosti, ki je določen v Zakonu o gasilstvu (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo) ter Tednom solidarnosti in Tednom Rdečega križa, ki sta določena v Zakonu o Rdečem križu Slovenije (Uradni list RS, št. 7/93 in 79/10) določilo obvezno plačilo prispevka za opravljeno poštne storitve in storitve v potniškem prometu. Prispevek se bo zbiral v korist Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenja športnih zvez (OKS-ZŠZ) za športne in gibalne dejavnosti otrok iz socialno ogroženih družin, za štipendije športnikov in za izobraževanje športnikov. OKS-ZŠZ je v skladu s 41. členom Zakona o športu določen kot krovna športna organizacija v Republiki Sloveniji in povezuje vse nacionalne in občinske športne zveze ter druge športne organizacije.

Za zagotavljanje transparentnosti nad dodeljevanjem javnih sredstev in enakih možnosti konkuriranja na zbrana sredstva je določeno, da mora OKS-ZŠZ zbrana sredstva razdeliti z javnim razpisom.

Celoten predlog si lahko preberete na tej povezavi

Vaše pripombe in predloge nam posredujte na naslov miha.mohor@skupnostobcin.si najkasneje do petka 29. decembra. 

Predlog zakona o prepovedi izvršb nad standardnim stanovanjem 2/8

V Državnem zboru se nahaja Predlog zakona o prepovedi izvršb nad standardnim stanovanjem, ki ga je Državnemu zboru predložila skupina poslank in poslanca (prvopodpisani Janko Veber).

Predlog zakona določa pravila o zaščiti standardnega stanovanja pred vsemi oblikami finančnih izterjav, izvršb ali rubežev. Prepoveduje nesorazmerne posege pri izvršbah na nepremičnine, saj določa, da je šele po predhodni neuspeli izterjavi na denarna sredstva in vrednostne papirje mogoče začeti izvršbo na nepremičnine, ki so vrednostno sorazmerne z višino izkazane terjatve upnika.

Celotno besedilo zakona najdete na tej povezavi.

Mnenje k predlogu zakona nam lahko posredujete do srede, 3.1.2018 na naslov alja.babic@skupnostobcin.si.

Predlog zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic vremenske ujme med 11. in 12. decembrom 2017 2/9

Skupnost občin Slovenije vas obvešča, da je skupina poslank in poslancev Državnemu zboru predložila predlog zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic vremenske ujme med 11. in 12. decembrom 2017, besedilo katerega najdete TUKAJ.

Vaše predloge in pripombe na besedilo zakona nam lahko posredujete najkasneje do petka, 12. 1. 2018 na naslov info@skupnostobcin.si.

 

Predlog zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti 2/10

Skupnost občin Slovenije vas obvešča, da je Vlada Državnemu zboru predložila v obravnavo Predlog zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti.

Besedilo najdete na tej povezavi. (dodatno: korelacijska tabela, izjava o skladnosti)

Vljudno vas naprošamo za stališče na predlog besedila najkasneje do petka, 12. 1. 2018 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si.

Predlog Zakona o evidentiranju dejanske rabe zemljišč javne cestne in javne železniške infrastrukture 2/11

S strani Državnega zbora smo v pregled prejeli Predlog Zakona o Predloga zakona o evidentiranju dejanske rabe zemljišč javne cestne in javne železniške infrastrukture. Predlog zakona je pripravljen v sklopu nove sistemske ureditve obdavčitve nepremičnin.

Zakon o evidentiranju javne cestne in železniške infrastrukture.

Vaše pripombe in predloge nam posredujte najkasneje do petka, 12. januarja 2018 na naslov miha.mohor@skupnostobcin.si.

POVPRAŠEVANJE SOS

Davčni vidik prevzema komunalne infrastrukture od investitorjev 3/1

Skupnost občin Slovenije vas vljudno naproša za naslednje informacije. Občino članico zanimajo praktične izkušnje občin pri prevzemu komunalne opreme od investitorjev, ki se jo zgradi po pogodbi o opremljanju (78. člen Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2).

Občina:

»Zakonodaja pravi, da je investitor v takšnih primerih občini v naravi poravnal komunalni prispevek za izvedbo komunalne opreme, ki jo je sam zgradil. Investitor je dolžan po zaključku gradnje in pridobitvi uporabnega dovoljenja to infrastrukturo občini brezplačno prenesti v last in upravljanje, občina pa jo je dolžna prevzeti. V zvezi z zapisanim nas posebej zanima, ali ima kakšna občina izkušnje z davčnim vidikom prevzema komunalne infrastrukture od investitorjev, oziroma drugače zapisano, ali je bila ob prevzemu te infrastrukture od investitorjev dolžna plačati DDV ali ne.«

Odgovore na povpraševanje nam prosimo posredujte do četrtka, 21.12.2017 na naslov alja.babic@skupnostobcin.si.

DOGODKI SOS

20.12./ Okrogla miza projekta Sobivamo v Celju 4/1

V Celju bo potekala 4. okrogla miza projekta Sobivamo, s katerim Slovenija razvija nove možnosti za kakovostno bivanje starejših. Na okrogli mizi bodo sodelovali

 • ministrica za okolje in prostor Irena Majcen;
 • direktorica javnega zavoda Socio Celje Suzi Kvas;
 • direktorica Doma ob Savinji Celje Bojana Mazil Šolinc;
 • direktor Stanovanjskega sklada RS mag. Črtomir Remec;
 • direktor Nepremičninskega sklada pokojninskega in invalidskega zavarovanja mag. Andrej Hudoklin in klinični psiholog ter varuh bolnikovih pravic mag. Aco Prosnik.

Vabilo.

Razprava bo potekala o tem, kaj opredeljuje kakovostno bivanje starejših in kako ga zagotavljati, o željah, potrebah ter možnosti bivanja starostnikov na lokalnem nivoju, o sobivanju kot eni od možnosti, ki so zelo uspešne v tujini ter o rešitvah, ki se razvijajo na nivoju države in v Savinjski regiji.
Več informacij o projektu Sobivamo

Odprto za javnost

Lokacija: Večgeneracijski center Socio, Gosposka ulica 3, Celje

21.12. / Okrogla miza o turizmu 4/2

Skupnost občin Slovenije je aktivna v različnih evropskih projektih in tokrat smo različnim vsebinam treh projektov dali skupni imenovalec,  turizem. 21. decembra organiziramo okroglo mizo, na katero smo povabili različne strokovnjake, takšne, ki turizem dobro poznajo in takšne, za katere si želimo, da bi ga poznali, saj odločilno vplivajo na prihodnje politike, zakonodajo in financiranje.

Okrogla miza bo potekala v Kreativnem centru Poligon, Tobačna ulica 5 v Ljubljani.

Gostje okrogle mize so:

 • Direktorat za turizem na MGRT, Irena Milinkovič
 • Direktorat za javno naročanje na MJU
 • Slovenska turistično organizacijo, Petra Čad
 • Ministrstvo za okolje in prostor, Janja McKenzy Kreitmaier, UA – partnerstvo za krožno gospodarstvo (samo 2. del)
 • predstavnica SRIP trajnostni turizem, Snežana Škerbinc
 • koordinatorico SRIP za krožno gospodarstvo, Dragico Marinič
 • Zavod Tovarna trajnostnega turizma Goodplace, Jana Apih
 • Inštitut za krožno gospodarstvo WCYLE, Igor Kos

V turizmu poznamo štiri ključne elemente, ki jih vsak turist potrebuje v destinaciji:

 1. Hrana
 2. Namestitev
 3. Mobilnost
 4. Atrakcija oziroma razlog potovanja

Na kakovost ponudbe teh ključnih elementov odločilno vplivajo štiri skupine deležnikov:

 1. Turisti
 2. Turistično gospodarstvo (neposredni in posredni ponudniki blaga in storitev)
 3. Javni sektor, vključno z občinami in nosilci odločanja
 4. Lokalno prebivalstvo, vključno z NVO

Viri, infrastruktura ali druga horizontalna podpora, ki je pri tem ne smemo spregledati pa je:

 1. Energija
 2. Voda
 3. Odpadki
 4. Grajeno okolje
 5. Ljudje / skupnost
 6. Naravna in kulturna dediščina
 7. Informacije, komunikacija
 8. Poslovno okolje

Na katere izmed naštetih lahko vplivajo občine s svojimi lokalnimi politikami turističnega razvoja? Ali smo spregledali kaj pomembnega? Kakšne so usmeritve države in kakšno dostopno podporno okolje? Zeleno javno naročanje, krožno gospodarstvo, urbani razvoj, kakšna je povezava s turizmom in ali je sploh? To so vprašanja, na katera bi želeli slišati odgovore občin, vabljenih gostov, predvsem pa dati prostor vašim vprašanjem, problemom s katerimi se soočate in dobrim praksam.

Prijazno vabljeni!

Zaradi različnih virov financiranja in v izogib administrativnim nevšečnostim, smo pripravili dvoje vabil, za dve okrogli mizi. Praktično to pomeni, da po zaključku prve okrogle mize in odmora sledi druga, oziroma nadaljevanje razprave.

Vabilo turizem 1 del

Vabilo turizem 2. del

 

9.1. / 1. Sestanek občin za IoT 4/3

Na Skupnosti občin Slovenije smo v sklopu projektne pisarne PROPI oblikovali projektno idejo o sestavi konzorcija slovenskih občin na področju uvajanja IoT rešitev v občinske ekosisteme. Osnovni namen konzorcija je sooblikovanje projektnih predlogov zaskupno prijavo na načrtovanem razpisu Ministrstva za javno upravo (MJU) na področju IoT rešitev, ki ga le-ta načrtuje pomladi 2018. Pripravili smo predstavitev ozadja in koncept projekta IoT SLO, s katerim smo seznanili vse občine in jih povabili k izrazu interesa. Vse občine in njihove GJS, ki so interes izrazile s tem, ko so z izpolnitvijo vprašalnika odgovorile na nekatera vprašanja o stanju, željah in potrebah in zapisale svoje kontaktne podatke, smo povabili na 1. srečanje, ki bo 9. januarja 2018. 

Pobuda je bila predstavljena tudi na 9. konferenci Informatika v javni upravi – IJU 2017, ki je potekala 4. in 5. decembra na Brdu pri Kranju.

V kolikor ste vabilo k sodelovanju in oddaji predhodnega interesa spregledali in želite sodelovati, čim prej izpolnite anketo: https://www.1ka.si/a/143955.

23.1. / Aktualna praksa Državne revizijske komisije 4/4

Odločitve Državne revizijske komisije kot edinega neodvisnega organa presoje zakonitosti naročnikovega ravnanja imajo pomembno vlogo pri izvajanju postopkov oddaje javnega naročila. Uporaba in tolmačenje nekaterih institutov ZJN-3 so se v času izvajanja zakona preko pravne prakse izoblikovali, obstoječa pravna praksa Državne revizijske komisije in sodna praksa Sodišča EU pa pripomorejo k lažjemu razumevanju in uporabi zakonov, s področja javnega naročanja.

Skupnost občin Slovenije vabi na seminar, kjer bo predstavljena aktualna praksa Državne revizijske komisije, in bo potekal v torek, 23. januarja 2018 s pričetkom ob 10.00 uri v dvorani Horus Austria Trend Hotela Ljubljana, Dunajska cesta 154, Ljubljana.

Vabilo s programom najdete TUKAJ.

14.3. / Novosti v postopkih pravnega varstva po pravni praksi DKOM in noveli ZPVPJN-B , s predstavitvijo Uredbe o zelenem javnem naročanju 4/5

Dne 26.11.2017 je pričela veljati novela ZPVPJN-B, ki vnaša novosti v postopku pravnega varstva v postopkih oddaje javnih naročil. Na seminarju bodo predstavljene vse spremembe, ki so nastale s sprejemom ZPVPJN-B, hkrati pa bo poudarek na pravni praksi Državne revizijske komisije, ki se v zadnjem času glede tolmačenja nekaterih institutov ZPVPJN spreminja.

Pomembno področje, ki ga ureja procesni zakon in materialni zakon (ZJN-3) so prekrški, ki bodo predstavljeni na seminarju in sicer s praktičnimi prikazi, katere okoliščine v praksi dejansko predstavljajo prekršek.

S 1.1.2018 prične veljati nova Uredba o zelenem javnem naročanju. Na seminarju bodo izpostavljene tiste spremembe, ki vplivajo na izvajanje postopkov oddaje javnih naročil občin.

Seminar bo potekal v sredo, 14. marca 2018, s pričetkom ob 10.00 uri v prostorih Austria Trend Hotela Ljubljana, Dunajska cesta 154, Ljubljana.

Vabilo s programom najdete TUKAJ.

DOGODKI DRUGIH

18.12. / Posvet Dosegljiva stanovanja 5/1

Inštitut za politiko prostora in Skupnost občin Slovenije vas v okviru programa Urbact vabimo na posvet z naslovom Dosegljiva stanovanja (program), ki bo potekal 18. decembra 2017 ob 13. uri v prostorih Ministrstva za okolje in prostor, Dunajska 21, Ljubljana (velika sejna soba v podhodu).

Na posvetu se bomo seznanili z akcijskim načrtom Partnerstva za stanovanja v okviru Urbane agende za EU in izvajanjem Resolucije o nacionalnem stanovanjskem programu 2015–2025.

Cilj Partnerstva za stanovanja Urbane agende za EU je spodbujati dostopnost kakovostnih stanovanj. Osredotoča se na javna dostopna stanovanja, pravila o državnih pomočeh in splošno stanovanjsko politiko. Ukvarja se tako z občinskimi, socialnimi, zadružnimi kot z najemniškimi stanovanji in dostopnim lastništvom stanovanj.

Resolucija o nacionalnem stanovanjskem programu 2015–2025 (NSP) je eden ključnih dokumentov za reševanje stanovanjske problematike. Posebno pozornost NSP posveča mladim, starejšim in ranljivejšim skupinam prebivalcev.

Prosimo, da svojo prisotnost do četrtka, 14. 12. 2017, sporočite na petra.ockerl@ipop.si

Koledar dogodkov eTurizem 5/2

Zaradi večje in boljše informiranosti smo se na sestanku, ki je bil 6. septembra 2017 (SURS, Skupnost občin Slovenije, MGRT, AJPES) dogovorili, da v zvezi s predstavitvami, ki se tičejo novega načina poročanja in Registra nastanitvenih obratov pripravimo koledarček predstavitev in ga objavimo na spletni strani skupnosti občin Slovenije:  Koledar dogodkov eTurizem.

VLADA RS

160. redna seja Vlade RS 6/1

Posledice nesreč zaradi povečanih padavin in močnega vetra

Vlada se je seznanila z informacijo o posledicah nesreče, ki so jo povzročili hitro taljenje snega, deževje in močan veter od 11. decembra 2017 dalje. Za odpravo posledic nesreče je poveljnik CZ RS, Srečko Šestan aktiviral državni načrt zaščite in reševanja ob poplavah. Vlada je pozvala vsa pristojna ministrstva, da v skladu s svojim pristojnostmi izvedejo vse potrebne aktivnosti. Škoda pa bo ocenjena v prihodnjih dneh in tednih.

Zakon o kmetijstvu

Vlada je določila besedilo predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijstvu. Temeljni cilji Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijstvu, ki se je do sedaj spreminjal petkrat, ostajajo nespremenjeni. S spremembo zakona se dopolnjujejo področja, ki so se izkazala za potencialno občutljivejša: veriga preskrbe s hrano, začasno ali občasno delo in izobraževanje na področju čebelarstva.

Predlog Zakona o nepremičninskem posredovanju

Vlada je določila besedilo predloga Zakona o nepremičninskem posredovanju. Namen zakona je podrobneje pravno urediti področje storitev nepremičninskega posredovanja predvsem s ciljem udejanjanja varstva udeležencev v prometu z nepremičninami, zaradi česar je treba dvigniti raven kakovosti opravljanja storitev nepremičninskih posrednikov v prometu z nepremičninami.

Zakon določa pogoje za opravljanje posredovanja v prometu z nepremičninami, torej tiste, ki jih morajo izpolnjevati nepremičninske družbe (gospodarske družbe oziroma samostojni podjetniki posamezniki) za opravljanje storitev posredovanja, kakor tudi tiste, ki jih morajo izpolnjevati nepremičninski posredniki (fizične osebe s pridobljenim dovoljenjem upravne enote) za opravljanje poslov posredovanja.

Predlog Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti

Besedilo predloga Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS) predstavlja vsebinsko prenovo trenutno veljavnega Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti. Poglavitni cilji predloga zakona so: prilagoditev institutov ravnanja s stvarnim premoženjem države novi ureditvi (npr. letni načrti oz. načrtovanje ravnanja s stvarnim premoženjem države, centralna evidenca nepremičnin, enotni spletni portal, možnost občasne uporabe); poenostavitev postopkov ravnanja s stvarnim premoženjem ob sočasni ohranitvi ustreznega nadzora; poenostavitev postopkov sprejemanja letnih načrtov ravnanja s stvarnim premoženjem v lasti države; zagotovitev učinkovitejšega in konkurenčnejšega nastopanja na trgu ter ravnanja s stvarnim premoženjem ob sočasni zagotovitvi gospodarnosti ravnanja s tem premoženjem, ki predstavlja javno premoženje ter podrobnejša ureditev veljavne zakonodaje, upoštevaje novo centralizirano obliko ravnanja z nepremičnim premoženjem države.

Zakon o evidentiranju dejanske rabe zemljišč javne cestne in javne železniške infrastrukture

Vlada je sprejela Zakon o evidentiranju dejanske rabe zemljišč javne cestne in javne železniške infrastrukture ter ga poslala Državnemu zboru RS v obravnavo in sprejetje po rednem zakonodajnem postopku.

Predlog zakona vzpostavlja pravila in sistem za evidentiranje dejanske rabe zemljišč, ki pripadajo javni cestni infrastrukturi (državne in občinske ceste) ter javni železniški infrastrukturi. Že ob prvem množičnem vrednotenju nepremičnin je bilo namreč ugotovljeno, da je nujno imeti pravilne in tekoče podatke o nepremičninah v javnih evidencah, ki ustrezajo dejanskemu stanju.

Evidenca bo v organizacijsko informacijskem smislu vzpostavljena v treh mesecih po uveljavitvi zakona (izdaja pravilnika, sprejetje metodologije, določitev podatkovnega modela in izmenjevalnega formata). Za zajem podatkov je predviden rok dveh let po vzpostavitvi evidence.

Zakon ureja tudi varstvo pravic lastnikov zemljišč, ne nanaša pa se na urejanje premoženjsko pravnih razmerij v zvezi z zemljišči javne cestne ali javne železniške infrastrukture.

Uredba o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014–2020

Vlada je izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014–2020.

Uredba CLLD se spreminja zaradi uskladitve s spremembo Zakona o kmetijstvu (postopek spreminjanja operacij), ter spremenjenimi predpisi Evropske unije (spremenjena kontrolna uredba 809/2014/EU). V uredbi se podrobneje opredeljuje upravičene stroške in upravičence, najvišje priznane vrednosti za posamezne vrste stroškov ter opredeljuje poenostavljene oblike obračunavanja stroškov. Poleg tega se določa tudi formula za porazdelitev neodobrenih sredstev iz Evropskega sklada za regionalni razvoj ter vključuje nekaj manjših tehničnih popravkov.

Elaborat za razporeditev stroškov rabe vode med različnimi sektorji

Vlada se je seznanila z razporeditvijo stroškov rabe vode med različnimi sektorji in potrdila izhodišča za razmejitev ocenjene višine in deleža vseh dajatev za pokrivanje stroškov rabe vode med različnimi sektorji. S potrditvijo elaborata so podana izhodišča za pripravo izvedbenih uredb za posamezno rabo voda, s katerimi bo urejeno plačilo za vodno pravico, ki se pridobi z vodnim dovoljenjem. Za dolgoročno izvajanje storitev v zvezi z rabo vode je namreč pomembno, da se povzročitelji obremenitev zavedajo stroškov, ki jih povzročajo, in da so sami odgovorni za kritje teh stroškov.

Za sektorje gospodarstvo, gospodinjstvo in kmetijstvo so dajatve skupno ocenjene na nekaj več kot 34,5 milijona evrov. Za sektor gospodarstva ta delež predstavlja 62,5%, gospodinjstva 36,9% in kmetijstva 0,6%. Znaten delež teh sredstev pripada občinam.

Posebne rabe vode (D) za potrebe kopališč in ogrevanje

Vlada je sprejela Sklep o določitvi faktorja izhodiščne vrednosti enote posebne rabe vode (D) za potrebe kopališč in ogrevanje, če se rabi mineralna, termalna ali termomineralna voda, za leto 2018 na podlagi določbe uredb o koncesiji za rabo podzemne vode za ogrevanje in potrebe kopališč.

Vodna povračila za rabo vode, naplavin in vodnih zemljišč za 2018

Vlada je sprejela Sklep  o določitvi cene za osnove vodnih povračil za rabo vode, naplavin in vodnih zemljišč za leto 2018. Ocenjena vrednost priliva za leto 2018 iz naslova vodnega povračila za rabo vode, naplavin in vodnih zemljišč ob nespremenjeni rabi vode glede na preteklo leto znaša okoli 31 mio EUR.

Odlok o ukrepu odvzema osebkov vrst rjavega medveda in volka iz narave

Vlada je izdala Odlok o ukrepu odvzema osebkov vrst rjavega medveda (Ursus arctos) in volka (Canis lupus) iz narave za obdobje do 30. septembra 2018. Odstrel se za medvede izvaja do 30. 4. 2018, za volkove pa do 31. 1. 2018 in od 1. do 30. 9. 2018.

Obseg predvidenega odvzema (skupni seštevek osebkov odvzetih iz narave zaradi odstrela, izjemnega odstrela, odlova, povoza ali drugih izgub) je določen tako, da ne ogroža ugodnega stanja populacije. Za medveda je predviden odvzem 132 osebkov in za volka 10 osebkov.

Vlada določila kvote proračunske porabe za prvo trimesečje 2018  

Vlada je določila kvote pravic proračunske porabe od januarja do marca 2018 po skupinah neposrednih proračunskih uporabnikov. Neposredni uporabniki proračuna smejo obveznosti plačevati v obsegu, ki ga za prvo trimesečje proračunskega leta 2018 potrdi vlada.

V predlagano kvoto so vključene vse pravice porabe bilance A (integralni odhodki, namenska sredstva, lastne udeležbe ter pravice porabe na proračunskih postavkah EU). Predlagana kvota za prvo trimesečje 2018 znaša 2,632 milijarde evrov, kar je 27,3 % vseh pravic porabe, kot izhajajo iz sprememb proračuna za leto 2018.

(Vir: Vlada RS, ab)

 

AKTUALNI RAZPISI

Razpis Podporno okolje za delovanje na področju kulture 2018 7/1

Obveščamo vas, da je Ministrstvo za kulturo na svoji spletni strani objavilo razpis »Podporno okolje za delovanje na področju kulture 2018«. Namen javnega razpisa je vključevanje brezposelnih, še posebej starejših od 50 let, dolgotrajno brezposelnih, posameznikov z izobrazbo pod ISCED 3 in oseb v postopku izgubljanja zaposlitve, v kulturne projekte. Razpis jim bo omogočal najmanj enoletno zaposlitev za polni delovni čas na novih ali obstoječih delovnih mestih ali pa vključitev v najmanj 174-urno usposabljanje, ki vključuje tudi mentorstvo. Na razpis se lahko prijavijo nevladne organizacije, javni zavodi oz. javne agencije, ki so registrirani za opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti ter posredovanje kulturnih dobrin v Sloveniji. Javni razpis bo tako med drugim prispeval k dvigu zaposljivosti, spodbujanju ustvarjanja novih zaposlitvenih možnosti ter višanju kompetenc oziroma pridobivanju delovnih izkušenj in referenc posameznikov na področju kulture. Poleg tega se bo na ta način zagotavljalo spodbudno okolje za obstoj, razvoj in populariziranje kulturne ustvarjalnosti. Skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo javnega razpisa, znaša 447.000 evrov, od tega bo 356.000 evrov prispeval Evropski socialni sklad. Razpis je odprt do 10. januarja 2018.

Razpis je objavljen na spletni strani ministrstva.

URBACT razpis za prenosna omrežja - kako lahko sodelujete? 7/2

Obveščamo vas, da je v okviru programa URBACT še do 10. januarja 2018 odprt razpis za prenosna omrežja. Vabimo vas, da si ogledate rešitve, ki so jih evropska mesta našla za svoje izzive na različnih področjih, od spodbujanja gospodarstva do izboljševanja kakovosti okolja v mestih, zagotavljanja stanovanj, komunikacije s prebivalci, urejanja prometa in podobno.

Če vas zanima prenos ene od dobrih praks v svoje lokalno okolje (mesto, občino), sledite naslednjim korakom:
1. Pobrskajte po bazi z dobrimi praksami in poiščite tiste, ki vas zanimajo.
2. Kontaktirajte nosilca dobre prakse in izrazite interes za skupno sodelovanje na razpisu.
3. Kontaktirajte Nacionalno URBACT točko (kontakt: petra.ockerl@ipop.si, telefon: 041 880 165). Pomagali vam bodo pri vzpostavljanju stika s potencialnimi partnerji in razumevanju razpisa.
Več o razpisu …

Razpis ROMACT-modul C 7/3

Obveščamo vas, da je bil objavljen nov razpis za zbiranje predlogov za transnacionalno sodelovanje in povečevanje zmogljivosti v programu ROMACT (ROMACT TCC).

ROMACT TCC pomaga lokalnim oblastem pri boljšem vključevanju marginaliziranih skupin, zlasti pripadnikom romske etnične pripadnosti. Temelji na domnevi, da so lokalne oblasti v najboljšem položaju za prepoznavanje izzivov in potreb na svojih ozemljih. Prav tako se opira na strokovno znanje Sveta Evrope, predvsem na področju intervencij na lokalni ravni, medkulturnega usposabljanja in usposabljanja romskih mediatorjev.

Razpis za dodelitev nepovratnih sredstev se nanaša na modul C (podpora nadnacionalnim delovnim obiskom) komponente ROMACT TCC. Zainteresirane občine so pozvane, da se sklicujejo na spodnje dokumente:

Poziv za zbiranje predlogovDodatek IDodatek II

Vsa vprašanja v zvezi z razpisom se naj pošljejo izključno na naslov: romact@coe.int.

Rok za prijavo je 1. februar 2018.

Javni razpis za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti 7/4

Obveščamo vas, da je bil v Uradnem listu št. 54/2017 objavljen Javni razpis za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti iz akcijskih načrtov Celostnih prometnih strategij. Do sredstev po tem javnem razpisu, glede na območje upravičenosti, so upravičene le občine z mestnimi območji (mestnimi naselji s pripadajočimi naselji mestnih območij).
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje operacij, ki bodo prispevale k razvoju trajnostne mobilnosti in s tem k izboljšanju kakovosti zraka v mestih ter k boljši povezanosti urbanih območij z njihovim zaledjem, zmanjšanju prometnih zastojev, izboljšanju kakovosti življenjskega prostora v urbanih območjih in povečanju prometne varnosti.
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev posameznim občinam za sofinanciranje operacij, ki predstavljajo investicije v infrastrukturo za pešce, infrastrukturo za kolesarje in avtobusna postajališča.
Okvirna višina nepovratnih sredstev evropske kohezijske politike, ki je na razpolago za sofinanciranje operacij po tem javnem razpisu, znaša 20.037.309,54 EUR.
Javni razpis ima 3 roke za oddajo vlog.
1.        Prvi rok za oddajo vlog v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije je bil četrtek, 23. 11. 2017.
2.        Drugi rok za oddajo vlog je torek, 6. 3. 2018.
3.        Morebitni tretji rok za oddajo dodatnih vlog je torek, 5. 6. 2018.

Tukaj najdete seznam občin, iz katerega so razvidne občine, ki so upravičene do sredstev v okviru javnega razpisa za sofinanciranja ukrepov trajnostne mobilnosti.  Ta podatek je razviden iz Priloge 1, ki določa višino zagotovljenih sredstev za posamezno občino v 1. in 2. odpiranju.  Za pridobitev sredstev pa mora posamezna občina seveda izpolnjevati splošne in specifične pogoje razpisa. Kljub temu, da je do sredstev upravičena občina, so upravičene investicije le znotraj mej mestnih območij po GURS (večinoma le naselje, kjer je sedež občine). Določene občine pa imajo poleg samega mestnega naselja tudi območja mestnega naselja, v katerih so investicije ravno tako upravičene.

Kontakt za več informacij mzi-mobilen.si@gov.si; Več informacij in razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletni strani MZI:
http://www.mzi.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/. 

NOVICE DRUGIH

Posodobljeno spletno orodje za izvajanje projektov čezmejnega sodelovanja in načel dobrega upravljanja 8/1

Obveščamo vas, da je na zadnjem, 8. zasedanju Odbora za demokracijo in demokratično upravljanje pri Svetu Evrope (CDDG) bilo predstavljeno posodobljeno spletno orodje (E-DEN) za pripravo in izvajanje projektov čezmejnega sodelovanja (CBC), ki je pripravljeno za uporabo lokalnim skupnostim. Čezmejno sodelovanje predstavlja usklajen proces izgradnje sosedskih odnosov med lokalnimi zainteresiranimi stranmi in organi na obeh straneh državnih meja. To je zelo heterogeni proces v smislu odnosov, akterjev, institucionalnih nastavitev, pravnih okvirov in finančnih instrumentov. Spletno orodje je dostopno na spletni strani: http://cbc.isig.it/about/.
Center za raziskave reform lokalne uprave pri SE pa je predstavil novo revidirano in posodobljeno spletno orodje, ki služi kot podpora za implementacijo dvanajstih načel dobrega upravljanja. Dostopno je na spletni strani: https://www.coe.int/en/web/good-governance/centre-of-expertise.

Mednarodni dan gora v znamenju festivala »Brati gore« 8/2

Generalna skupščina OZN je 11. december razglasila za Mednarodni dan gora. Obeleženje tega dneva je priložnost, da opozarjamo na pomen gora za življenje in za ohranjanje biotske raznolikosti ter na pomen varovanja in trajnostnega razvoja gorskih območij. Ministrstvo za okolje in prostor in Ministrstvo za kulturo tudi letos podpirata festival »Brati gore«, ki se je pričel pred dvema letoma na pobudo Alpske konvencije. Festival želi prebuditi željo po iskanju izbrane literature na vsebino gora. Gre za izbrane in vsebinsko obogatene dogodke, ki jih na Mednarodni dan gora pripravljajo šole, vrtci, knjižnice, društva, združenja in druge zainteresirane javnosti ali posamezniki.
Več informacij in seznam dogodkov.

Gradbena inšpekcija izvedla akcijo nadzora nad delom izvajalcev 8/3

Gradbena inšpekcija Inšpektorata RS za okolje in prostor (IRSOP) je med 1. 2. in 8. 12. 2017 izvedla koordinirano akcijo v zvezi z nadzorom nad delom izvajalcev. Inšpekcijski nadzor je bil prvenstveno usmerjen v gradnjo zahtevnih in manj zahtevnih objektov katerih nadzor je v širšem interesu. Akcija je bila usmerjena predvsem v nadzor spoštovanja določb Zakona o graditvi objektov (ZGO-1) in podzakonskih predpisov, izdanih na njegovi podlagi. Opravljen je bil koordiniran nadzor na gradbiščih, v katerem so gradbeni inšpektorji prvenstveno preverjali, ali izvajalci pri graditvi objektov izpolnjujejo z zakonom določene pogoje za opravljanje svojega dela, v povezavi s pristojnostmi nadzora, opredeljenih z določili Zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (ZPDZC).

V okviru akcije nadzora nad delom izvajalcev ni bilo ugotovljenih posebnosti in večjih nepravilnosti. Tako je bistvena ugotovitev nadzora, da izvajalci pri delu na gradbiščih spoštujejo določbe Zakona o graditvi objektov in podzakonskih predpisov, izdanih na njegovi podlagi, saj je glede na število uvedenih inšpekcijskih postopkov odstotek ugotovljenih nepravilnosti minimalen. V akciji je sodelovalo 55 gradbenih inšpektorjev IRSOP. Gradbeni inšpektorji so odprli 371 postopkov, od teh 363 upravnih inšpekcijskih postopkov in 8 prekrškovnih postopkov.

Poročilo izvedene akcije nadzora upravljanja večstanovanjskih stavb v letu 2017 8/4

V letošnjem letu je bila izvedena usmerjena akcija Stanovanjske inšpekcije Inšpektorata RS za okolje in prostor (IRSOP) z namenom preveritve zagotavljanja ustreznih pogojev za učinkovito upravljanje večstanovanjskih stavb. V ta namen je bil načrtovan in izveden inšpekcijski nadzor nad naključno izbranimi večstanovanjskimi stavbami, razpršenimi po celotnem območju Slovenije.
Od načrtovanih stavb oziroma usmerjenih nadzorov (75 stavb) je bilo v usmerjeno akcijo vključenih 81 stavb oziroma upravnikov. V 2 primerih stavba ni izpolnjevala merila, da je upravnik po zakonu obvezen. V zvezi z izvedenimi usmerjenimi nadzori v 68-ih nadzorih ni bilo ugotovljenih nepravilnosti, v 13-ih izvedenih usmerjenih nadzorih pa so bile ugotovljene posamezne kršitve SZ-1 ter uvedeni prekrškovni postopki.

 

© Moralne avtorske pravice ima Skupnost občin Slovenije. Noben del tega gradiva se ne sme reproducirati ali kopirati v karšnikoli obliki: grafično elektronsko ali mehanično, kar vklučuje (ne da bi bilo omejeno) fotokopiranje, snemanje, skeniranje ali katerekoli druge oblike reproduciranja brez pisnega dovoljenja Skupnosti občin Slovenije. Reprodukcija ali kopiranje je dovoljeno izključno za potrebe Sekretariata Skupnsti občin Slovenije ali občin članic SOS.