V TEM TEDNU PRAZNUJEJO OBČINSKI PRAZNIK OBČINE DOMŽALE, MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU, MOZIRJE, SVETI JURIJ V SLOVENSKIH GORICAH IN SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI.

ISKRENE ČESTITKE!

SEKRETARIAT SOS

PRIHODNJI TEDEN

 

TOR. 19.4.2016 – 10. Seja Predsedstva SOS

TOR., 19.4.2016Seminar NORMATIVNA IN KADROVSKA FUNKCIJA OBČINSKEGA SVETA »Vloga in položaj Komisije za statut in poslovnik in KMVVI« Vabilo in Prijavnicaz zaprosilom po posredovanju OS občine!

SRE., 20.4.2016Seminar »ZJN-3 VELJA! KAKO NAPREJ?«  Vabilo in Prijavnica

PET., 22.4.2016Srečanje občin z ministrom za javno upravo na temo IKT Vabilo in Prijavnica

Predlog sprememb Zakona o ugotavljanju vzajemnosti (ZUVza) do ponedeljka, 18.4.2016, na naslov alja.babic@skupnostobcin.si.

Predlog Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o odlagališčih odpadkov do četrtka, 21.4.2016, na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si,

NOVIČKE SOS

Seja komisije za gospodarske javne službe o jamstvih za odlagališča 1/1

Članice in člani komisije za gospodarske javne službe pri SOS ter vodja delovnega sklopa po pooblastilu Predsedstva SOS, gospod Leo Kremžar, so se sestali na svoji 3. redni seji, dne 15.4.2016 v prostorih MO Celje. Na dnevnem redu seje je bila izvolitev predsednika/predsednice komisije ter Predlog Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o odlagališčih odpadkov, ki bi naj prinesla dolgo pričakovane rešitve na področju odlagališč odpadkov, ki še niso dobila okoljevarstvenega dovoljenja za zaprtje odlagališča zaradi manjkajočega finančnega jamstva. Pri oblikovanju predloga je merodajno vlogo odigrala ožja delovna skupina SOS, ki jo v okviru SOS predstavljajo župan Leo Kremžar, Zvonko Fištravec (občina Miklavž na Drav. polju), Mirjam Britovšek, Judita Zager in Elma Dervišević (MO Velenje) in je dodela dikcijo zakonske spremembe in obrazložitev predlaganih sprememb ter jo posredovala MOP. Na podlagi predloga je bil v javno razpravo, dne 1.4.2016 posredovan razširjen Predlog Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o odlagališčih odpadkov. Članice in člani komisije so se načeloma strinjali s predlaganim 76. a členom predloga uredbe o odlagališčih odpadkov, vendar so izrazili pričakovanje, da bo Ministrstvo za okolje in prostor izpolnilo zavezo, da se bodo pri izračunu potrebnega finančnega jamstva upoštevali že izvedeni ukrepi na zaprtem odlagališču, ki se bodo odšteli od skupne višine finančnega jamstva za odlagališče. Prav tako so članice in člani izrazili pričakovanje, da bo Ministrstvo za okolje in prostor (zaradi priprave osnutkov proračunov za prihodnje leto) še pred poletjem izdalo navodilo ARSO in občinam glede ravnanja in izvajanja določil novega predloga uredbe.

Seminar SOS in MJU »Vloga in položaj nadzornega odbora občine« 1/2

IMG_0138V četrtek, 14.4.2016, je Skupnost občin Slovenije v sodelovanju z Ministrstvom za javno upravo organizirala seminar z naslovom  »VLOGA IN POLOŽAJ NADZORNEGA ODBORA OBČINE«. Dr. Roman Lavtar, vodja Službe za lokalno samoupravo Ministrstva za javno upravo je predstavil razmerje NO do drugih občinskih organov in občinske splošne akte, ki opredeljujejo vlogo in položaj nadzornega odbora. Med temeljnimi predpisi za delovanje NO je posebej opozoril na Poslovnik NO, kjer je obvezen sprejem in tudi objava v uradnem glasilu občine. V nadaljevanju je bilo govora o nalogah, načinu dela in postopku oblikovanja poročila nadzornega odbora, dr. Lavtar pa je tudi izpostavil najpogostejše napake, ki se pojavljajo v praksi. Posebna pozornost je bila namenjena javnosti dela nadzornega odbora, ki se razlikuje od javnosti seje NO. Tekom seminarja pa je tekla odprta razprava, v kateri so udeleženci aktivno sodelovali in izmenjali tudi stališča oziroma izkušnje.

Objavljamo tudi gradivo s posveta,  pogosta vprašanja in odgovore ter povzetke ugotovitev RS za leti 2003 in 2004.

Zbornik IX. Posveta DELOVANJE SKUPNIH OBČINSKIH UPRAV V SLOVENIJI 1/3

Obveščamo vas, da je izšel Zbornik IX. Posveta “Delovanje skupnih občinskih uprav v Sloveniji”, ki smo ga izvedli Skupnost občin Slovenije, Ministrstvo za javno upravo, Združenje Mestnih občin Slovenije, Združenje občin Slovenije in gostitelj Občina Ljubno. Posveta se je udeležil široki krog strokovnjakov, zaposlenih v javnem in zasebnem sektorju. Nosilna tema letošnjega posveta je bila Turizem in lokalno podjetništvo.

Več o vsebini posveta si lahko preberete v izdanem Zborniku.

PLAČLJIV OGLAS

Vadba na delovnem mestu – BODY@WORK 2/1

Logo_PBS_brez robaOzaveščanje o pomembnosti zdravja na delovnem mestu je tema, ki je v današnjih časih aktualna predvsem v organizacijah s pretežno sedečim delom. Vadba na delovnem mestu poveča zadovoljstvo zaposlenih, izboljša njihovo splošno počutje, znižuje stopnjo stresa in predvsem zmanjša absentizem.  Raziskave kažejo, da si tako vodilni kot zaposleni v javnem sektorju želijo projektov za promocijo zdravja na delovnem mestu, a je največji izziv organizacija projekta in izbira strokovnega kadra, ki bi projekt izvedlo. V PBS centru športne odličnosti smo razvili celoten koncept zdravja na delovnem mestu, ki smo ga poimenovali BODY@WORK. Vsebuje teoretično-praktične delavnice, vadbo na delovnem mestu in izobraževanje internih promotorjev zdravja.

Več o programu najdete na povezavi: http://bodytehnika.si/Work-place-wellness/42/body-at-work.

ZAKONODAJNE AKTIVNOSTI SOS

Spremembe Zakona o ugotavljanju vzajemnosti (ZUVza) 3/1

 

Skupnost občin Slovenije je prejela zaprosilo Ministrstva za pravosodje, ki pripravlja predlog sprememb Zakona o ugotavljanju vzajemnosti (ZUVza), ki bi jih bilo treba sprejeti glede na izkušnje in opažanja pri izvajanju določb tega zakona ter upoštevaje spremembe v pravni ureditvi glede pravic tujcev pri pridobivanju lastninske pravice na nepremičninah.

Zanima jih predvsem:

 • na kakšen način naslovni organ obravnava prejete odločbe o ugotovitvi vzajemnosti;
 • število sproženih upravnih sporov s strani naslovnega organa v zvezi z odločbami o ugotovitvi vzajemnosti v obdobju zadnjih petih let;
 • ali je ureditev, ki daje na nivoju države možnost tako DPra kot VDT, poleg tega pa še občini, na območju katere leži nepremičnina, da sproži upravni spor, še smiselna in
 • ali je postopek ugotavljanja vzajemnosti po ZUVza, ki je bil sprejet leta 1999, danes še smiseln in primeren.

Vljudno vas naprošamo, da nam vaše odgovore, stališča in predloge posredujte najkasneje do ponedeljka, 18.4.2016, na naslov alja.babic@skupnostobcin.si

Predlog Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o odlagališčih odpadkov 3/2

V javni razpravi je težko pričakovan Predlog Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o odlagališčih odpadkov. S tem predlogom uredbe se dodatno urejajo pogoji za predložitev finančnemu jamstvu enakovrednega ukrepa za upravljavce ”komunalnih” odlagališč v zapiranju ali zaprtih odlagališč (17. člen).

Ministrstvo za okolje in prostor je v uredbo vključilo še dopolnitve, s katerimi se v skladu z evropskimi direktivami ureja tudi obdelavo mešanih komunalnih odpadkov pred odlaganjem, kar je v skladu z zakonom, ki ureja varstvo okolja, obvezna občinska gospodarska javna služba varstva okolja in usklajuje z nekaterimi določili drugih uredb, ki veljajo od konca leta 2015 naprej. Vljudno vas naprošamo, da predlog uredbe pregledate in nam na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si, najkasneje do 21.4.2016 posredujete vaša mnenja, stališča in predloge.

Mnenje občin do predloga zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti 3/4

Državni zbor RS je 4. aprila 2016 v Poročevalcu objavil predlog Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti, ki bo obravnavan po rednem postopku. Občinski in mestni sveti, županje in župani občin so vabljeni k oddaji mnenja do 4. maja 2014. (Poziv občinskim svetom in županom, 4.4.2016). Besedilo predloga zakona (PDF – besedilo predloga ZPPD, 1.4.2016).

Na Skupnosti občin Slovenije smo predlog preučili in na podlagi predhodno prejetih mnenj občin članic oblikovali osnutek mnenja in ga v usklajevanje poslali članicam s prošnjo, da se  do osnutka opredelijo. Občine članice SOS je sekretariat pozval, da pripombe in predloge pošljejo do 14. aprila  na e-naslov sasa.kek@skupnostobcin.si.

Nekoliko zgodnejši rok za oddajo pripomb na SOS smo določili zato, da lahko v ponedeljek, 18. aprila organiziramo usklajevalni sestanek, če bo potreben in zato, da lahko predlog sprememb obravnava tudi predsedstvo SOS, ki bo imelo redno sejo 19. aprila.

Osnutek Operativnega programa ravnanja z odpadki in Programa preprečevanja odpadkov – verzija 3 3/5

Obveščamo vas, da je Ministrstvo za okolje in prostor objavilo Osnutek Operativnega programa ravnanja z odpadki in Programa preprečevanja odpadkov Republike Slovenije- verzija 3. Prav tako je objavljeno Okoljsko poročilo za operativni program ravnanja z odpadki in program preprečevanja odpadkov republike Slovenije. Osnutek OP najdete v priponki, Okoljsko poročilo pa s klikom tukaj.

Prosimo vas, da nam vaša mnenja in stališča posredujete na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si, najkasneje do 3.5.2016.

Predlog zakona o prijavi prebivališča in zakona o gostinstvu 3/6

Državni zbor je 11. aprila 2016  v Poročevalcu objavil predlog Zakona o prijavi prebivališča. Občinski in mestni sveti, županje in župani občin so vabljeni k oddaji mnenja do 11. maja 2016. (Poziv občinskim svetom in županom). Besedilo predloga zakona (PDF – besedilo Predloga zakona o prijavi prebivališča).

Državni zbor je 11. aprila 2016  v Poročevalcu objavil predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o gostinstvu.  Besedilo predloga zakona (PDF – besedilo Predloga zakona o spremembah zakona o gostinstvu).

Vlada RS je ob predložitvi obeh zakonskih predlogov predlagala Državnemu zboru, da oba predloga zakonov obravnava na isti seji zaradi nujne vsebinske povezanosti in potrebe po sočasni objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Občine članice SOS vabimo, da pripombe in predloge na eden ali drugi predlog zakona pošljejo do 6. maja 2016 na naslov sasa.kek@skupnostobcin.si.

Sistemske spremembe na področju širše stanovanjske zakonodaje 3/7

Obveščamo vas, da bo Ministrstvo za okolje in prostor na podlagi sprejete Resolucija o nacionalnem stanovanjskem programu za obdobje 2015 do 2025, pristopilo k sistemskim spremembam na področju širše stanovanjske zakonodaje.

Sistemske spremembe se bodo lotili v dveh fazah:

 • prva faza bo temeljila na analizi obstoječega stanja in oblikovanju predlogov možnih rešitev – predvidoma do konca leta 2016;
 • druga faza pa bo oblikovanje konkretnih zakonodajnih predlogov in sprejem nove zakonodaje – predvidoma do konca leta 2017.

Zaradi vpliva na izjemno širok krog zunanjih deležnikov in sprejetja s širšim družbenim konsenzom, bi si želeli, da aktivno sodelujete pri vsebinskem oblikovanju predlogov rešitev v novi zakonodaji.

Vljudno vas prosimo, da nam posredujete vaše konkretne vsebinske predloge oziroma opozorite na tiste konkretne vsebine, ki jih je, po vašem vedenju, potrebno nasloviti v novem stanovanjskem zakonu oziroma širši stanovanjski zakonodaji do četrtka, 26.5.2016, na naslov alja.babic@skupnostobcin.si.

 

DOGODKI SOS

18.4./ Predstavitev rezultatov projekta OPENN 4/1

V ponedeljek, 18. aprila 2016, bo ob 16.20 h, v predavalnici 430 na Filozofski fakulteti, Aškerčeva 2, Ljubljana potekala predstavitev rezultatov projekta OPENN-osvojiti politično enakost z novimi imeni, ki se zaključuje s koncem aprila in ga izvajajo Mirovni inštitut, Filozofska fakulteta UL, Ženski lobi Slovenije, Skupnost občin Slovenije, Metina lista in Norveško združenje za lokalno in regionalno samoupravo.

Vabilo najdete na tej povezavi.

Vljudno vabljeni!

19.4. / Seminar NORMATIVNA IN KADROVSKA FUNKCIJA OBČINSKEGA SVETA »Vloga in položaj Komisije za statut in poslovnik in KMVVI« 4/2

Skupnost občin Slovenije v sodelovanju z Ministrstvom za javno upravo organizira seminar na temo vloge in položaja Komisije za statut in poslovnik in Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Seminar je namenjen županom, podžupanom, direktorjem občinskih uprav, občinskim svetnikom, članom KMVVI in statutarno pravnih komisij ter ostali zainteresirani javnosti.

Seminar bo potekal v torek, 19. aprila 2016,  s pričetkom ob 14.00 uri in zaključkom ob predvidoma 16.00 uri v dvorani Ministrstva za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana.

Seminar je brezplačen. Vabilo in Prijavnica.

Izpolnjene prijavnice nam lahko posredujete do petka, 15.4.2016, skenirane na naslov metka.lasic@skupnostobcin.si ali po faxu na 02 234 1 503 ali po pošti na naslov Skupnost občin Slovenije, Partizanska cesta 1, 2000 Maribor.

Vljudno vabljeni!

20.4. / ZJN-3 VELJA! KAKO NAPREJ? 4/3

Skupnost občin Slovenije vas vabi na seminar z naslovom

ZJN-3 VELJA! KAKO NAPREJ?

Seminar bo potekal v sredo, 20. aprila 2016, s pričetkom ob 10.00 uri v dvorani Kronos Austria Trend hotela Ljubljana, Dunajska cesta 154, Ljubljana.

S 1. aprilom je pričel veljati nov Zakon o  javnem naročanju, ZJN-3. Zakon spodbuja elektronsko komunikacijo in oddajo ponudb, skupno javno naročanje, delitev predmeta na sklope, merilo, ki upošteva ceno in kakovost. Hkrati pa veliko spremembo predstavlja tudi možnost spremembe pogodbe brez potrebe po predhodno izvedenem postopku oddaje javnega naročila. Slovenija je pri implementaciji večinoma sledila določilom direktiv, pri čemer je na svojstven način med drugim uredila:

 • merilo za izbor
 • sankcije za nespoštovanje delovnopravne, okoljske in socialne zakonodaje
 • sodelovanje ponudnika pri kartelnem dogovoru
 • neobičajno nizko ponudbo
 • odprava računske napake
 • formalno nepopolno ponudbo (in sprememba ponudbe)
 • podaja neresničnih in lažnih izjav
 • podizvajalci.

Na seminarju, vam bodo jasno in praktično predstavljene vse bistvene novosti ZJN-3, katerih poznavanje je pomembno za pripravo kvalitetne dokumentacije v zvezi z naročilom.

Tukaj najdete VABILO S PROGRAMOM in PRIJAVNICO.

Izpolnjene prijavnice nam posredujete skenirane na naslov metka.lasic@skupnostobcin.si ali po faxu na 02 234 1 503 ali po pošti na naslov Skupnost občin Slovenije, Partizanska cesta 1, 2000 Maribor.

Vljudno vabljeni!

22.4. / Srečanje občin z ministrom za javno upravo na temo IKT 4/4

V luči evropske digitalne agende in enotnega digitalnega evropskega trga ima Republika Slovenija potencial, da postane referenčna država in aktiven akter digitalne transformacije v Evropi. Na Skupnosti občin Slovenije verjamemo, da je sodelovanje in vpetost lokalnih skupnosti v procese na poti zelenitve in digitalizacije do referenčne države nujna.

Zato smo povabili ministra za javno upravo, Borisa Koprivnikarja ter druge strokovnjake tako iz lokalne kot iz državne ravni, da si medsebojno izmenjamo poglede in pričakovanja na področju informacijsko komunikacijskih tehnologij in orodij ter vizijo digitalizacije Slovenije.

Srečanje bo v petek, 22. aprila 2016.

Vabilo na srečanje z ministrom Koprivnikarjem na temo IKT, 22.4.2016, Poligon

PRIJAVNICA

 

 

 

 

12.5. / Vabilo na strokovno ekskurzijo 4/5

Vabilo na strokovno ekskurzijo
Trajnostni turizem, mehka mobilnost in zeleno naročanje
WERFENWENG, ZEDERHAUS, BLED

Napovedali smo že strokovno ekskurzijo v sosednjo Avstrijo, na kateri se bomo seznanili z dobro prakso trajnostnega turizma, mehke mobilnosti in postopkov zelenega naročanja. Ekskurzija, ki jo organiziramo v sodelovanju s Turističnim društvom Bohinj bo 12. maja 2016.

Prijave so možne do zapolnitve prostih mest, ki so omejene s številom sedežev na avtobusu (50). Prijavite se z izpolnjeno prijavnico, ki je priložena najkasneje do 2. maja 2016. Prijavnice zbiramo na e-naslovu metka@skupnostobcin.si ali po faksu št. 02 234 15 03.

Prijazno vabljeni!

Vabilo študijska ekskurzija, 12.5.2016

PRIJAVNICA

 

Zgodba iz Werfenwenga

DOGODKI DRUGIH

20. - 22. 4. 2016/ CEMR KONGRES - Kongres evropskih mest, občin in regij 2016 5/1

Migracija, teritorialne reforme, klimatske spremembe, lokalna ekonomija. Kar precej je izzivov s katerimi se lokalne oblasti morajo spopadati. Pa so pripravljene na jutri? Pod sloganom ”Jutri se prične danes – lokalna in regionalna vizija Evrope 2030” Svet evropskih občin in regij pripravlja vsakoletni kongres, tokrat v Nikoziji, Ciper.

Ob začetnem in zaključnem plenarnem zasedanju bo organiziranih 30 zasedanj v različnih oblikah (debate, delavnice, dobre prakse …) in sicer na področju 7 različnih tem: upravljanje in vodenje; gospodarstvo in finance; poslovni svet; tehnologija in inovacije; družba in kultura; okolje, podnebje in energija; sodelovanje in partnerstva. Pričakuje se okoli 1000 udeležencev: županov, svetnikov, predstavnikov EU institucij in mednarodnih strokovnjakov. Dogajanje bo simultano prevajano v angleščino, francoščino, nemščino, grščino in španščino.

Zgodnje pred prijave so mogoče na tej povezavi.

Več informacij na:

INFO@CEMR2016.eu

+32 2 511 74 77

20. in 21.04./ Trajnostno gospodarjenje v alpskem prostoru: Varstvo podnebja in energetska učinkovitost v hotelirstvu in gostinstvu 5/2

V okviru trenutnega nemškega predsedovanja Alpski konvenciji bo 20. in 21.4.2016 v Münchnu potekala Delavnica o trajnostnem gospodarjenju v alpskem prostoru. Na delavnici boste iskali predvsem odgovore kateri dobri primeri in izkušnje obstajajo pri izvajanju ukrepov za doseganje energetske učinkovitosti v hotelirstvu in gostinstvu in kje so izhodiščne točke za skupno vsealpsko pobudo.

Cilji:

 • Izmenjava izkušenj med politiko in združenji ter zainteresiranimi hotelirji in gostinci iz alpskega prostora
 • Predstavitev obstoječih pobud za varstvo podnebja in energetsko učinkovitost ter njihov prikaz v večjezičnem spletnem kažipotu
 • Identifikacija možnih stičnih točk in relevantnih deležnikov za novo, vsealpsko pobudo za varstvo podnebja v hotelirstvu in gostinstvu

Prijava preko spletne strani.
Program (vsi prispevki bodo tolmačeni v uradne alpske jezike)
Več informacij.

21. in 22.4./ Srečanje mreže Zero Waste Europe in Zero Waste mest 5/3

Ekologi brez meja v sodelovanju z organizacijo Zero Waste Europe in partnerji Mestno občino Ljubljano ter Snago Ljubljana vas vabijo na Srečanje mreže Zero Waste Europe in Zero Waste mest, ki bo potekalo 21. in 22. aprila 2016 v Ljubljani, v Kinu Šiška.

Na srečanju bodo preko najboljših aktualnih primerov prakse iz Slovenije in Evrope razpravljali o pobudah za preprečevanje nastajanja odpadkov in predstavili koristi, ki jih družba brez odpadkov prinaša lokalnim skupnostim. Srečanje je namenjeno vsem, ki iščete zgodbe prihodnosti in vam družba brez odpadkov predstavlja priložnost in izziv.

Kotizacije ni, srečanje pa bo potekalo v angleškem jeziku. Prijave sprejemajo zgolj prek prijavnega obrazca, ki je dostopen tukaj.

Več informacij na spletni strani dogodka.

Dodatne informacije:

22.4./ Posvet o sporazumih TTIP in CETA 5/4

V petek, 22. aprila, bo v dvorani Državnega sveta, od 11.30 do 13.30 ure, potekal posvet o sporazumih TTIP in CETA. Osrednja tema posveta bodo vplivi sporazumov TTIP in CETA na zakonodajo in standarde v prehrani, varovanju okolja in potrošnika ter bodoči vlogi in suverenosti držav podpisnic v zakonodajnih postopkih.

Kaj bo predlagano izenačevanje standardov in zakonov pomenilo za naš vsakdan in kakšna bo vloga države v reguliranju mednarodne trgovine? Kakšni so pomisleki glede sporazumov na drugi strani Atlantika? Na ta in sorodna vprašanja bosta odgovarjali vabljeni gostji, Sharon Treat in Maude Barlow.

Celotno vabilo si lahko ogledate na tej povezavi. Za udeležbo na posvetu je potrebna prijava na tej spletni povezavi.

Vljudno vabljeni!

27.- 29. 4. 2016/ 8. evropska konferenca o trajnostnih mestih - Dejanja preobrazbe: potencial Evrope 5/5

Vodilna evropska konferenca o lokalnem trajnostnem razvoju bo v treh dneh v Bilbau združila predstavnike lokalnih in regionalnih oblasti, evropske in mednarodne institucije, raziskovalce, poslovneže in civilno družbo in poudarila velik pomen ukrepov na ravni lokalnih oblasti pri oblikovanju prihodnosti Evrope.

8th Europe Conference on Sustainability in Towns and Cities - Bilbao 2016Aalborg listina in obveznosti so številne lokalne oblasti zavezale k delu na področju trajnostnega razvoja. Konferenca v letu 2016 bo omogočila slednje ojačati, pregledalo se bo cilje trajnostnega razvoja ter rezultate decembrske pariške konference COP 21, kot tudi nastajajočo Urbano agendo EU ter prihajajočo Konferenco ZN o stanovanjski politiki in trajnostnem urbanem razvoju HABITAT III. Bilbao in Baskija je več kot primerno prizorišče. S prehodom iz industrijsko usmerjenega območja v sodobno okolje, usmerjeno v storitveno ekonomijo, nudi vzgled ostalim. Njihov okoljski program 2020 kaže na trdno zavezanost k pozitivni okoljski politiki (nizko ogljično gospodarstvo) in je usklajena z aktualnimi evropskimi in mednarodnimi strategijami za ustvarjanje novih delovnih mest, ki povečujejo življenjski standard.

Povezava do konference o trajnostnih mestih v Bilbau.

Program in govorci so dosegljivi tukaj.

8. evropsko konferenco o trajnostnih mestih bo gostila ICLEI – Lokalne oblasti za trajnost, baskovske vlade, Bizkaia okrožni svet in mestni svet Bilbaa, v sodelovanju z Udalsarea 21 – baskovsko mrežo občin za trajnostni razvoj in z drugimi mednarodnimi mrežami in organizacijami. V preteklosti je konferenca potekala v Aalborgu (Danska, 1994 in 2004), Lizboni (Portugalska, 1996), Hannovru (Nemčija, 2000), Sevilli (Španija, 2007), Dunkerquu (Francija, 2010) in Ženevi (Švica, 2013).

Registracije so odprte, prijavite se lahko tukaj.

17.5. / Zelena infrastruktura – novi izzivi za načrtovanje mestne krajine 5/6

V mesecu maju, bo v Ljubljani, Zeleni prestolnici Evrope, potekala mednarodna konferenca »Zelena infrastruktura – novi izzivi za načrtovanje mestne krajine«. Konferenca bo 17. maja 2016 v Stanovski dvorani na Ljubljanskem gradu v Ljubljani, v organizaciji Društva krajinskih arhitektov Slovenije (DKAS) in Oddelka za krajinsko arhitekturo, Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani v sodelovanju z Mestno občino Ljubljana – Zeleno prestolnico Evrope 2016 in Regionalno razvojno agencijo Ljubljanske urbane regije (RRA LUR) kot partnerico projekta TURAS, ki bo na konferenci predstavil svoje dobre prakse.

Namen konference je poudariti pomen strateškega in celovitega načrtovanja zelenih površin ter izpostaviti pomen in vlogo zelenih površin za kakovost bivalnega okolja, blažitev vplivov podnebnih sprememb in večanje odpornosti mest proti njihovim posledicam, kot tudi vlogo zelenih površin pri ustvarjanju družbene, kulturne in gospodarske vrednosti urbanega okolja.

Konferenca bo namenjena širši strokovni in zainteresirani javnosti, predvsem strokovnim službam občin in drugih upravnih organov, ki načrtujejo in urejajo zelene površine in vodijo procese odločanja o prostorskem razvoju. Potekala bo v slovenskem in angleškem jeziku. Zagotovljeno bo simultano prevajanje v oba jezika.

Ker menimo, da je vsebina konference aktualna za celoten slovenski prostor, najavo konference objavljamo na spletni strani SOS in občinam članicam priporočamo udeležbo.

 

Obvezna je prijava na konferenco preko elektronskega obrazca najkasneje do 13. maja 2016.

Kotizacija znaša 30 EUR in vključuje udeležbo na konferenci, tiskan program s povzetki, kavo, kosilo in zaključni banket. Plačilo kotizacije je pogoj za potrditev prijave. Člani DKAS plačajo 10 EUR, študentje 5 EUR. Plačilo nakažite na transakcijski račun Društva krajinskih arhitektov Slovenije: SI56 0201 4001 8198 619, Nova Ljubljanska banka d.d. Ljubljana, zadeva: ZI ime in priimek, sklic: 00 17052016. Računi bodo izdani po zaključku konference.

Več o konferenci si lahko preberete v programu.

 

 

3.6./ 2. Mednarodna konferenca o zaščiti, reševanju in pomoči 5/7

Občina Brežice v sodelovanju z večjim številom pomembnih deležnikov iz Slovenije in tujine na področju zaščite, reševanja in pomoči na lokalni in državni ravni organizira 2. Mednarodno konferenco o zaščiti, reševanju in pomoči, ki bo potekala predvidoma v petek, 03.06.2016. Tema konference bo »Krizno upravljanje sistema zaščite, reševanja in pomoči ob nepredvidenih situacijah na področju naravnih in drugih nesreč ter dogodkov«.

Namen 2. mednarodne konference je poleg medsebojnega spoznavanja ljudi, ki delujejo na področju zaščite, reševanja in pomoči na ravni držav in občin tudi seznanjanje pristojnih državnih (Ministrstvo za obrambo RS, Ministrstvo za notranje zadeve RS ter drugih) in občinskih služb iz področja zaščite, reševanja in pomoči o nujnosti izdelave univerzalnih oziroma splošnih državnih in občinskih načrtov ob nepredvidenih situacijah na področju naravnih in drugih nesreč ter dogodkov (žled, migrantska kriza,…), ki bi še izboljšali kakovost izvajanja ukrepov zaščite, reševanja in pomoči.

Organizatorji pozivajo k udeležbi in sodelovanju na konferenci vse občine, ki lahko svoje predloge in pripombe pošljete Romanu Zakšku, svetovalcu za področje zaščite in reševanja pri Občinski upravi Občine Brežice, najkasneje do konca meseca februarja 2016 na elektronsko pošto roman.zaksek@brezice.si ali po telefonu na št. 031-305-203.

8.6. / Trajnostni turizem v Alpah: Izziv (brez alternative) 5/8

Mednarodna konferenca Trajnostni turizem v Alpah: Izziv (brez alternative)

Hotel Allgäu Stern v Sonthofnu/DE – Alpskem mestu leta 2005

Sreda, 8.6.2016 od 10.00 do 18.00

> Prijava (en)

> Program (sl)

Zvezna republika Nemčija je novembra 2014 prevzela predsedovanje Alpski konvenciji. Naslednji dve leti bodo vajeti v rokah vlade Zvezne Republike Nemčije in svobodne dežele Bavarske. V ospredju dejavnosti nemškega predsedstva  je  celostna  politika za zagotavljanje  varstva  in  spodbujanja trajnostnega razvoja v alpskem prostoru, kar predstavlja eno od temeljnih zahtev Alpske konvencije. Ob tem bo Nemčija veliko pozornosti posvetila politiki tako imenovanega »zelenega gospodarjenja v alpskem prostoru«, tudi z vidika turizma.

Z namenom spodbujanja razprave o uresničevanju zelenega gospodarstva v praksi bo nemško predsedstvo Alpske konvencije v sodelovanju s svobodno deželo Bavarsko v juniju 2016 organiziralo mednarodno konferenco z naslovom:

Trajnostni turizem v Alpah: Izziv (brez alternative)

Konferenca bo namenjena vsem zaposlenim v turistični panogi, turističnim zanesenjakom in zanesenjakinjam ter odločevalcem in odločevalkam na vseh političnih ravneh, ki se soočajo z izzivom oblikovanja in vzpostavljanja trajnostnega turizma na območju Alp. V okviru interaktivne »Tržnice pobud in možnosti« se bo zvrstilo več tematskih podijskih diskusij, ki bodo namenjene seznanjanju udeležencev s pragmatičnimi in izvedljivimi ukrepi za usklajevanje potreb turističnega razvoja, varstva naravne in kulturne dediščine Alp in lokalnega prebivalstva.

SEJA VLADE

84. seja Vlade RS 6/1

Nacionalni reformni program 

Vlada RS je sprejela Nacionalni reformni program 2016 – 2017, ki ga bo Ministrstvo za finance posredovalo Evropski komisiji.

Nacionalni reformni program je srednjeročni načrt vlade o prioritetnih ukrepih in projektih, za doseganje priporočil Evropskega sveta in usmerjenih tudi v izpolnjevanje ciljev Strategije Evropa 2020. Slovenija vodi ekonomsko politiko skladno z usmeritvami in prioritetami, določenimi na ravni Evropske unije, hkrati pa zasleduje cilje, ki ustrezajo danostim in možnostim glede na značilnosti slovenskega gospodarstva in družbe. Nacionalni reformni program vsebuje ukrepe za odziv na ugotovitve Evropske komisije, poročilo o fiskalni vzdržnosti 2015 (EK), oceno skladnosti Slovenije s Paktom rasti in stabilnosti (SGP), na podlagi zimske napovedi EK, poročilo o Sloveniji in oceno makroekonomskih neravnovesij v Sloveniji. (Vir: Vlada RS, ab)

Zakon o izvajanju mednarodnih programov v vzgoji in izobraževanju

Vlada RS je določila besedilo predloga Zakona o izvajanju mednarodnih programov v vzgoji in izobraževanju. Zakon predstavlja pravno podlago za izvajanje mednarodnih programov s področja vzgoje in izobraževanja. Opredeljuje tri vrste mednarodnih programov: programe vrtcev in šol, program evropske šole in program IB, ki niso del slovenskega vzgojno-izobraževalnega sistema. Z zakonom so določeni pogoji za izvajanje teh programov in opredeljen status listin o izobraževanju. Ureditev izvajanja programov mednarodnih vrtcev in mednarodnih šol na območju Republike Slovenije ne povzroča nobenih finančnih posledic. (Vir: Vlada RS, ab)

 

Ukrepi na področju stroškov dela v javnem sektorju

Vlada se je na seji seznanila z informacijo o poteku pogajanj z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja o ukrepih na področju stroškov dela v javnem sektorju v obdobju od vključno leta 2017 dalje.

Zadnji predlog vladne strani pomeni, da bi se stroški dela v letu 2017 povečali za 110 mio €, v letu 2018 bi se masa tako povečala za 68 mio €, v letu 2019 za 114 mio € in v letu 2020 za 110 mio €. Skupno povečanje mase stroškov dela bi v obdobju 2017 – 2020 znašalo 402 mio € ali 8,9%. Zadnji predlog sindikalne strani pa pomeni, da bi se masa stroškov dela v letu 2017 povečala za 248 mio €, v letu 2018 za 125 mio € in v letu 2019 za 90 mio €. Skupno povečanje mase stroškov dela bi v obdobju 2017 – 2019 znašalo 463 mio € ali 10,2%.

Sindikalni predlog tako za obdobje 2017 do 2019  predvideva skupno povečanje mase stroškov dela za 463 mio €, kar pomeni glede na vladni predlog za kar 171 mio € večje povečanje mase za stroške dela. Povečanje mase za stroške dela bi namreč po vladnem predlogu za triletno obdobje od 2017 do 2019 znašalo 292 mio €.

 

Poslovna politika Eko sklada 2016 – 2020

Vlada RS je sprejela Poslovno politiko Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada v obdobju od leta 2016 do leta 2020, ki predstavlja ključne strateške usmeritve delovanja sklada.

S svojo dejavnostjo v obdobju 2016 – 2020 bo Eko sklad zasledoval predvsem naslednje strateške cilje: (p)ostati osrednji nosilec okoljske javne politike in ključni člen prizadevanj države na poti v zeleno družbo; zagotoviti učinkovito izvajanje področnih ciljev javne politike oz. skrbeti za visoko raven učinkovitosti instrumentov Eko sklada; skrbeti za učinkovito in trajnostno organizacijsko in poslovno kulturo oz. notranjo učinkovitost dela Eko sklada, skladno s sodobnimi standardi poslovanja.

Ocena razpisanih sredstev za ugodno kreditiranje znaša 25-30 mio EUR na leto; za nepovratna sredstva na podlagi Energetskega zakona (EZ-1), ki se dodeljujejo iz zbranih sredstev po Uredbi o zagotavljanju prihrankov energije, 32-38 mio EUR na leto; za nepovratna sredstva, ki se na podlagi pogodbe z Ministrstvom za okolje in prostor, dodeljujejo iz Sklada za podnebne spremembe, pa 15-20 mio EUR na leto. Za nepovratna sredstva (subvencije) je torej predvidenih skupaj 52-56 mio EUR na leto, od tega 34-44 mio EUR na leto samo za naložbe v stanovanjskih stavbah.(Vir: Vlada RS, ab)

 

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014–2020

Vlada RS je sprejela Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014–2020.

Uredba o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014-2020 (Uredba CLLD) določa pogoje za oblikovanje in postopke za izbor in potrditev lokalnih akcijskih skupin (v nadaljevanju: LAS), vsebino in sestavo ter obvezna poglavja strategij lokalnega razvoja (v nadaljevanju: SLR), merila in način za izbor SLR, naloge LAS, pogoje upravičenosti, pogoje za izvajanje posameznih podukrepov in posebnosti posameznega sklada (EKSRP, ESRR in ESPR). (Vir: Vlada RS, ab)

Uredba o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje primarne kmetijske proizvodnje in ribištva

Vlada RS je sprejela Uredbo o spremembi in dopolnitvi Uredbe o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje primarne kmetijske proizvodnje in ribištva. Razlog za njeno sprejetje je poenostavitev postopka in zagotovitev možnosti, da se lahko v času odločanja o zahtevku zavarovalnice za izplačilo sredstev dopolni vloga, kadar upravičena kmetijska gospodarstva nimajo urejenih vseh podatkov v Registru kmetijskih gospodarstev, kot to določajo predpisi. (Vir: Vlada RS, ab)

 

Poročilo o izvajanju Nacionalnega gozdnega programa do 2014

Vlada RS je sprejela Poročilo o izvajanju Nacionalnega gozdnega programa do 2014, ki ga je pripravilo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Ugotovitve kažejo, da se usmeritve NGP izvajajo v pretežni meri in da se zastavljenim ciljem večinoma približujemo. Na določenih območjih je prizadetost gozdov zaradi vse številčnejših ekstremnih vremenskih dogodkov (suša, neurja, žled), pogostih gozdnih požarov, namnožitve podlubnikov in mestoma tudi negativnega vpliva divjadi nekoliko bolj izražena. Z gospodarskega vidika obstajajo še precejšnje rezerve, predvsem zaradi majhne in razdrobljene zasebne posesti, ostaja premalo gospodarsko izkoriščen, kar je ena od glavnih ovir za konkurenčnejše delovanje celotne gozdno – lesne verige. Za hitrejše doseganje z NGP začrtanih ciljev gospodarjenja z gozdovi in delovanja gozdno lesne verige bo treba izvesti določeno reorganizacijo in racionalizacijo vlog in nalog ključnih deležnikov ter vzpostaviti še učinkovitejši sistem vlaganja javnih finančnih sredstev. Očitna je tudi pomanjkljiva komunikacija in usklajeno delovanje vseh deležnikov na področju gozdov in gozdarstva pri širjenju zavesti glede pomena gozdov in gozdno- lesne verige širši laični in strokovni javnosti. (Vir: Vlada RS, ab)

AKTUALNI RAZPISI

MKGP napoveduje podaljšanje odprtosti javnih razpisov PRP 2014–2020 7/1

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) obvešča vse potencialne vlagatelje o enomesečnem podaljšanju roka, do katerega bo možno vlaganje vlog na javne razpise iz naslova ukrepov Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014–2020. Podaljšanje roka se nanaša na vse trenutno odprte javne razpise, in sicer tako za naložbe na kmetijskih gospodarstvih in naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov kot tudi za naložbe na področju gozdarske mehanizacije in opreme ter gozdne infrastrukture.

Podaljšani roki za oddajo vlog na javne razpise bodo za vse javne razpise, razen za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj, objavljeni v petek, 15. 4. 2016, v Uradnem listu RS. Za javni razpis, ki se nanaša na predelavo, trženje oziroma razvoj, pa bo sprememba javnega razpisa v Uradnem listu RS objavljena v petek, 22. 4. 2016.

Roki za oddajo vlog na javne razpise se bodo podaljšali, kot sledi:

 • Pri javnem razpisu za podukrep 4.1 – Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2016, za naložbe namenjene prilagoditvi na podnebne spremembe in naložbe za izvajanje tehnoloških izboljšav ter znižanju stroškov pridelave se končni rok za oddajo vloge na javni razpis podaljšuje z 20. 4. 2016 na 18. 5. 2016.
 • Pri 1. javnem razpisu za podukrep 4.2 – Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2016 se končni rok za oddajo vloge na javni razpis podaljšuje z 28. 4. 2016 na 1. 6. 2016.
 • Pri javnem razpisu za podukrep 8.6 – za operacijo naložbe v nakup nove mehanizacije in opreme za sečnjo in spravilo lesa iz PRP 2014-2020 za leto 2016 se končni rok za oddajo vloge na javni razpis podaljšuje s 15. 4. 2016 na 16. 5. 2016.
 • Pri javnem razpisu za podukrep 4.3 – za operacijo ureditev gozdne infrastrukture iz PRP 2014-2020 za leto 2016 se končni rok za oddajo vloge na javni razpis podaljšuje z 22. 4. 2016 na 23. 5. 2016.

Prijave za program ROMACT 7/2

Program ROMACT je skupna pobuda Sveta Evrope in Evropske komisije za spodbujanje vključevanja Romov na lokalni ravni. Razpis se nanaša na novo komponento programa ROMACT katerega cilj je pomagati lokalnim oblastem, da bi bolje integrirale marginalizirane skupine, predvsem tuje državljane romske narodnosti. Ta komponenta podpira krepitev zmogljivosti in dejavnosti nadnacionalnega sodelovanja.

Razpis za zbiranje predlogov zajema paleto možnosti, s katerimi je možno razviti različne pristope, ki so prilagojeni naslavljanju specifičnih potreb v sklopu krepitve zmogljivosti transnacionalnega sodelovanja.

Zainteresirane občine lahko preberejo navodila, navodila za prijavitelje in izpolnijo prijavni obrazec.

Rok za oddajo je 29. april 2016 ob 17.00 uri. Več o razpisu lahko preberete tukaj.

Povabilo k pridobitvi naziva "Prostovoljstvu prijazno mesto" 7/3

Slovenska filantropija, Združenje za promocijo prostovoljstva, že več kot dvajset let spodbuja razvoj prostovoljstva v Sloveniji. Pri tem je izjemnega pomena odnos občin do prostovoljskih organizacij in prostovoljcev, s podelitvijo naziva »Prostovoljstvu prijazno mesto« pa bi radi izpostavili občine, ki prepoznavajo pomen prostovoljskega dela občanov za življenje v njihovi skupnosti, cenijo njihovo delo,  podpirajo prostovoljske organizacije in namenjajo del občinskih sredstev za razvoj prostovoljstva v svoji občini.

Nekaj osnovnih informacij:

 • Povabilo je namenjeno promociji dobrih praks in predstavlja priznanje za delo zaslužnim občinam.
 • Naziv ima poudarek na aktivnem prispevku občine, občinske uprave k podpori prostovoljskemu sektorju.
 • Predlagatelj naziva je lahko občina sama ali prostovoljska organizacija s sedežem ali poslovno enoto v občini.
 • Občina mora za prejem naziva dosegati določene kriterije, ki so navedeni v Postopku pridobitve naziva Prostovoljstvu prijazno mesto.

Rok za oddajo predlogov je april 2016.

Postopek pridobitve nazivaPrijavnica in Priporočila.

Naziv bo podeljen na Slovesnem dnevu prostovoljstva, ki bo 17. maja 2016.

 

Razpis Planetu Zemlja prijazna občina 7/4

Društvo Planet zemlja tudi v letošnjem letu razpisuje natečaj za pridobitev nagrade »Planetu Zemlja prijazna občina«, ki bo tokrat prvič potekal v so-organizaciji z Ministrstvom za okolje in prostor in pod častnim pokroviteljstvom Predsednika Vlade Republike Slovenije, dr. Mira Cerarja.

Cilj natečaja je dvig ozaveščenosti o vplivu vseh odločitev lokalne skupnosti na okolje in dvig kvalitete bivanja občank in občanov s pomočjo vrednotenja ukrepov (ali stanja) s strani pristojnih ustanov (Zavod za gozdove RS, Direktorat za kmetijstvo Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Nacionalni institut za javno zdravje, zavod Tovarna trajnostnega turizma GoodPlace, Gospodarsko razstavišče Ljubljana, Gradbeni institut ZRMK, Zavod za varno igro, Zavod za varstvo narave, Zavod za gradbeništvo Slovenije in društvo Planet Zemlja). Gre torej za projekt, ki nudi večplasten učinek – podatki ki jih posredujejo občine pomenijo dragoceno zbirko informacij strokovnjakom sodelujočih ustanov, medtem ko sodelovanje občinam prinašajo priznanje za njihovo odgovorno delo in motivacijo za naprej ter obilico namigov o tem, kako bi lahko lokalno okolje naredile še bolj prijazno, čisto in učinkovito. Od leta 2014 natečaj podpira tudi Skupnost občin Slovenije.

Poziv občinam

Če ste se odločili za sodelovanje se lahko prijavite preko te povezave: http://www.planet-zemlja.org/akreditacija/. Po prejemu prijave, vam bo posredovana razpisna dokumentacija.

Zaželeno je, da se prijavite čim prej, saj boste le tako imeli veliko časa za pripravo res kvalitetnih odgovorov. Če imate za nas dodatna vprašanja, nam pišite na naslov: natecaj.obcine@planet-zemlja.org.

Mikrokrediti za podjetja s statusom socialnega podjetja 7/6

Slovenski podjetniški sklad je skupaj z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo objavil javni razpis (P7 sop 2016) za odobravanje mikrokreditov v višini 4 milijonov evrov, ki jih bodo najemala podjetja s statusom socialnega podjetja. Mikrokrediti so namenjeni socialnim podjetjem, ki so usmerjena v aktivacijo oseb, ki sodijo v ranljive skupine prebivalstva, v spodbujanje podjetnosti in podjetniške aktivnosti socialnih podjetij in njihovega lažjega dostopa na trg. Prav tako je namenjen zadrugam, ki se bodo registrirale kot socialna podjetja.

Ugodnosti mikrokredita so v obliki:

– nižjih zahtev po zavarovanju,

– nižji obrestni meri (fiksna od 2,5 % do 5 %),

– kredita do maximalne višine 25.000 EUR/podjetje,

– ročnosti kredita do 60 mesecev,

– možnosti koriščenja moratorija do 6 mesecev,

– brez stroškov kredita.

Razpis je odprt do 9. 9.2016.

Več informacij in kontakte najdete na tej strani. Razpis je objavljen tudi v  Ur. l. RS št. 19/2016.

NOVICE DRUGIH

Glasovanje za EU projekt, moj projekt 2016 8/1

Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je pričela s kampanjo EU projekt, moj projekt 2016. Slovenija je na tem področju med uspešnejšimi državami članicami, saj je na četrtem mestu po uspešnosti črpanja EU sredstev. Od vstopa v EU je bilo v naši državi z evropskimi sredstvi podprtih preko 5000 projektov, ki jih boste lahko spoznali 10. in 11. 6. 2016 na dnevih odprtih vrat »EU projekt, moj projekt 2016«.

Projekte, ki se bodo predstavili na dnevu odprtih vrat EU, bo izbrala javnost, zato do 13. 5. 2016 oddajte svoj glas za enega izmed predlogov, in sicer na naslednji povezavi. Na dnevu odprtih vrat bo predstavljeno 20 projektov, ki bodo prejeli največ glasov.

© Moralne avtorske pravice ima Skupnost občin Slovenije. Noben del tega gradiva se ne sme reproducirati ali kopirati v karšnikoli obliki: grafično elektronsko ali mehanično, kar vklučuje (ne da bi bilo omejeno) fotokopiranje, snemanje, skeniranje ali katerekoli druge oblike reproduciranja brez pisnega dovoljenja Skupnosti občin Slovenije. Reprodukcija ali kopiranje je dovoljeno izključno za potrebe Sekretariata Skupnsti občin Slovenije ali občin članic SOS.