V PRIHODNJEM TEDNU PRAZNUJEJO OBČINSKI PRAZNIK OBČINE GORIŠNICA, SVETA ANA IN ŠEMPETER – VRTOJBA.

ISKRENE ČESTITKE!

SEKRETARIAT SOS

sos

 

 

NOVICE SOS

Sestanek projektnih partnerjev projekta INTENSSS-PA 1/1

INTENSSS-PA-logo-RGB-HOR-byline

V času od 6. julija do 7. julija smo se v Atenah sestali projektni partnerji projekta INTENSSS-PA. Na svojem drugem sestanku so so članice in člani pregledali napredek od začetka projekta v mesecu februarju 2016, ter smo se dogovorili o naslednjih korakih.

Projektni partnerji so v času od začetka projekta naredili analizo regije, v kateri se bo ustanovil Regional Living Lab (RLL). Skupnost občin Slovenije in LEA Pomurje sta RLL ustanovili v Pomurski regiji. Tako smo skupaj z LEA Pomurje mapirali ključne deležnike na področju energetike in prostorskega načrtovanja. Prav tako smo naredili analizo potreb v regiji in SWAT analizo povabljenih deležnikov v RLL. Na podlagi analize smo pripravili vabilo na ustanovni sestanek RLL Pomurje, ki je bil v Moravskih Toplicah 23. junija.

V okviru projektnega načrta smo sodelovali pri pripravi primerov dobrih praks s področja energetske učinkovitosti, kot smo sodelovali pri pripravi vzorcev gradiv za pomoč pri energetski učinkovitosti. V sklopu delavnega sklopa bomo projektni partnerji pripravili bazo primerov dobrih praks in bazo gradiv za pomoč pri izboljšanju energetske učinkovitosti.

V naslednjih mesecih (sep-nov) bomo z LEA Pomurje organizirali drugi sestanek RLL, na katerem bomo določili prioritete Pomurske regije s področja energetike, kot bomo določili ključne odgovorne za posamezne prioritete. Nato bomo na podlagi zbranih podatkih pripravili izobraževanja članov RLL in pripravili izhodišča za pripravo integriranega energetskega koncepta.

V kolikor bi vas navedena tematika zanima in v kolikor bi želeli sodelovati v RLL Pomurje, pišite na miha.mohor@skupnostobcin.si.

Več o projekti INTENSSS-PA si lahko preberete na tej povezavi.

Zajeta slika

ZAKONODAJNE AKTIVNOSTI SOS

Predlog dopolnitev Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK) 2/2

Skupnost občin Slovenije vas obvešča, da je Ministrstvo za kulturo (MK) objavilo dopolnjen predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK).

Predlog je dopolnjen z vsebinami, ki se nanašajo na:

 • nacionalni program in kulturo,
 • zagotavljanje prostorskih pogojev za izvajanje javnih kulturnih programov in kulturnih projektov ter
 • spodbude za samozaposlovanje.

Rok za oddajo pripomb na MK je 28. julij, zato vas vljudno naprošamo, da nam vaše pripombe, stališča in predloge posredujete najkasneje do ponedeljka, 25.7.2016, na naslov info@skupnostobcin.si, da bomo lahko usklajene posredovali pripravljavcem.

Spremembe treh predpisov – Natura 2000 2/3

Na spletni strani MOP so objavljene spremembe treh predpisov, ki se nanašajo na območja Nature 2000 in sicer:

Osnutek Dopolnitve Programa upravljanja območij Natura 2000 (2015 do 2020):

Osnutek Načrta ugotavljanja posledic vpliva območij Natura 2000 in določitve razvojnih ukrepov

Zaradi vpliva posebnih varstvenih območij in potencialnih posebnih ohranitvenih območij na lokalne skupnosti, kjer se ta območja nahajajo, sprejme vlada načrt, s katerim se ugotovijo posledice na socialne in gospodarske razmere ter določijo ustrezni razvojni ukrepi. Ta načrt mora biti sprejet pred določitvijo posebnih varstvenih območij, v primerih potencialnih posebnih ohranitvenih območij pa pred potrditvijo s strani pristojnega organa EU…

Osnutek Uredbe o spremembah in dopolnitvi Uredbe o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000)

S predlogom Uredbe se določa dopolnitev omrežja Natura 2000 z določitvijo novega posebnega varstvenega območja (Natura 2000) Osrednji Tržaški zaliv za sredozemskega vranjeka. Poleg tega se briše dve vrsti iz uredbe (kosec in velika uharica) in nanjo v obstoječem območju Natura 2000 ponovno dodaja eno vrsto (bela štorklja). Predlagane spremembe sledijo strokovnemu predlogu Zavoda RS za varstvo narave (ZRSVN) in odpravljajo tehnične napake iz leta 2013. Tako se ena vrsta vrača v stanje Uredbe pred letom 2013, za dve vrsti, dodani leta 2013 pa ne obstajajo strokovni pogoji za uvrstitev v območji Natura 2000.
Meje posebnih območij varstva in potencialnih posebnih ohranitvenih območij so določene v merilu 1: 250 000 in prikazane v digitalni obliki kot sloj geografskega informacijskega sistema. Podatkovna baza o mejah je del evidence o biotski raznovrstnosti, ki jo vodi ministrstvo. Karto hranita ministrstvo – Agencija RS za okolje in Zavod RS za varstvo narave. Publikacijska karta v merilu 1: 750 000 s prikazom meja posebnih varstvenih območij oz. njihove lege v prostoru je priloga predlagane uredbe.
Za boljše razumevanje sprememb predpisa je na spletni strani MOP in ZRSVN objavljena tudi podrobna obrazložitev, ki jo je pripravil Zavod Republike Slovenije za varstvo narave.

Rok za oddajo pripomb na MOP je 1. avgust, zato občine članice SOS vabimo, da nam pripombe teden dni prej pošljete (do ponedeljka 25. 7. 2016) na elektronski naslov sasa.kek@skupnostobcin.si, da jih usklajene posredujemo pripravljavcem.

 

Predlogi sprememb in dopolnitev ZDDPO in ZDoh 2/4

Skupnost občin Slovenije vas obvešča, da smo prejeli v medresorsko usklajevanje dva predloga zakonov, ki sta del paketa javnofinančnih ukrepov za prestrukturiranje davčnih bremen.

1. Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb, ki je del paketa javnofinančnih ukrepov za prestrukturiranje davčnih bremen (besedilo najdete TUKAJ)

in

2. Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (besedilo najdete TUKAJ)

Vljudno vas naprošamo, da nam vaše stališče posredujete do torka, 26.7.2016 na naslov info@skupnostobcin.si.

Osnutek Pravilnika o nadzoru vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite 2/5

S strani Uprave RS za zaščito in reševanje smo ponovno prejeli v pregled dopolnjen Pravilnik o nadzoru vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite. Po preučitvi pripomb in predlogov, ki so jih prejeli v septembru 2015 in objavili na spletni strani URSZR v spodaj navedeni rubriki dne 20.10.2015, so osnutek dopolnili in spremenili.

Nov dopolnjen osnutek najdete na njihovi spletni strani na tej povezavi.
Pripombe in predloge nam lahko posredujete do četrtka, 3. 8. 2016 na naslov miha.mohor@skupnostobcin.si

Predlog Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin (ZMVN-1) 2/6

Skupnost občin Slovenije vas obvešča, da je Ministrstvo za finance posredovalo v javno razpravo in v medresorsko usklajevanje predlog Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin (ZMVN-1).

Cilj zakona je:

 • zagotoviti ustrezno in zadostno pravno podlago za sistem množičnega vrednotenja v samem zakonu in tako preprečiti, da bi se izvirne vsebine sistema urejale v podzakonskih predpisih,
 • nadgraditi sicer že vpeljan postopek sodelovanja lastnikov in občin v fazi oblikovanja modelov vrednotenja ter
 • omogočiti poseben postopek vplivanja na posplošeno tržno vrednost na način, ki bo omogočal ustrezno znižanje ali zvišanje vrednosti ob upoštevanju dokazanih posebnih okoliščin.

Vljudno vas naprošamo, da nam vaše pripombe, stališča in predloge posredujete najkasneje do ponedeljka, 26.9.2016, na naslov alja.babic@skupnostobcin.si.

 

Nov osnutek Zakona o športu 2/7

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (Direktorat za šport) nam je v pregled posredovalo nov osnutek Zakona o športu. V novem osnutku je upoštevanih večina pripomb občin, ki so bile na sestanku na MIZŠ predstavljene in dogovorjene.

V novem osnutku se je opredeljen postopek izbire programov in področij letnega programa športa (17. člen – 36. člen), kjer je navedeno, da občine za izbor izvajalcev letnih programov športa smiselno uporabljajo postopek določen za državo. 

V novem osnutku so upoštevane naslednje pripombe občin:
– da občine določijo javni interes z letnim programom šport
– da občina uresničuje javni interes v športu z zagotavljanjem sredstev za izvedbo letnega programa športa
– soglasje športne zveze je bilo spremenjeno v mnenje (ni zavezujoče, želi pa se vzpodbuditi sodelovanje med športnimi zvezami in občinami)
– v osnutku zakona je ostala možnost, da občine upravljanje športnih objektov dodelijo športnim društvom

MIZŠ ni podprl naslednjih pripomb občin: 

 • šole in občine ostanejo izvajalci športnega programa športa
 • lastništvo športne unije se ne more prenesti na občine, saj gre za odvzem premoženja
 • velike in mednarodne športne prireditve (88. člen) sofinancira država, zato velikih nagrad (moto šport) ne bodo uvrstili v 88. člen

Celotno besedilo osnutka zakona si lahko preberete na tukaj.

Vaše pripombe in predloge na osnutek zakona nam prosim posredujte na naslov miha.mohor@skupnostobcin.si najkasneje do četrtka 25.8.2016 .

DOGODKI SOS

49. MOS – NAPOVED tradicionalnega srečanja na MOS v sredo, 14. septembra 2016 3/1

Celjski sejem d.d., Mestna občina Celje in Skupnost občin Slovenije vas vabimo, da v svoje delovne koledarje vpišete obisk 49. MOS, ki bo letos na celjskem sejmišču od torka do nedelje (13.-18. september 2016). Še posebej vabljeni na tradicionalno mednarodno srečanje občin na MOS, ki ga partnerji pripravljamo v sredo, 14. septembra 2016. Poskrbeli bomo za aktualno razpravo o priložnostih in pasteh Pametnih mest in skupnosti (Smart Cities and Communities).

Natančen program srečanja z informacijami o prijavi na dogodek vam bomo poslali v začetku septembra. Udeležba na dogodku bo brezplačna.

 Želimo vam lepo poletje.

27.9. - 28.9. / Svet praznuje zeleni turizem v Sloveniji: Global Green Destinations Day 3/2

Ob svetovnem dnevu turizma 27. septembra bo v Ljubljani, prestolnici Slovenije, potekala dvodnevna konferenca Global Green Destinations Day (27. – 28. 9. 2016). Osrednji zeleni destinacijski dogodek na globalni ravni bo združil vodilne strokovnjake v trajnostnem razvoju in zelenem turizmu, mnenjske voditelje, predstavnike destinacij, združenj, hotelirjev in turističnih ponudnikov, ki si prizadevajo za trajnostni razvoj v turizmu. Osrednji partner in soorganizator je Turizem Ljubljana v sodelovanju s Slovensko turistično organizacijo. Med partnerji prestižnega dogodka je tudi Skupnost občin Slovenije. Prestolnici Slovenije je uspel veliki met pri kandidaturi za zeleno konferenco leta, k čemur je pripomogel tudi naziv Zelena prestolnica Evrope 2016. Na mednarodnem dogodku se bodo v okviru natečaja Top 100 Sustainable Destinations 2016 predstavile najuspešnejše trajnostno naravnane turistične destinacije sveta, na slavnostni prireditvi pa bodo najbolje ocenjeni destinacije in ponudniki zelenih rešitev v turizmu prejeli priznanja za odgovorno okoljsko in družbeno delovanje.

Dvodnevni mednarodni dogodek, ki ga ob podpori Global Sustainable Tourism Council načrtujeta mednarodna organizacija Green Destinations in Zavod trajnostnega turizma GoodPlace predstavlja živ laboratorij zelenih rešitev v turizmu in primerov dobrih (zelenih) praks. Osrednje teme dogodka bodo na posebnih diskusijskih in učnih panelih obravnavale ključne vidike trajnostnega razvoja v turizmu, pameten razvoj mest in lokalnih skupnosti, zelene prevoze za danes in jutri, družbene spremembe, trajnostno upravljanje in izobraževanje o zelenem turizmu.

Vseevropska priložnost leta za povezovanja in mreženja na področju trajnostnega turizma

Dogodek bo na dvodnevni konferenci na enem mestu združil vodilne trajnostno usmerjene destinacije iz vsega sveta, turistične ponudnike, hotelirje, predstavnike podjetij, ki ponujajo praktične zelene rešitve v turizmu ter predstavnike vladnih in nevladnih institucij, ki delujejo na področju oblikovanja trajnostnih politik. Poleg razglasitve 100 najbolj zelenih destinacij je ključno poslanstvo dogodka udeležencem omogočiti vzpostavljanje novih povezav in dostop do strateških partnerstev ter mednarodnih mrež. Vodilo organizatorjev in partnerjev je namreč spodbujanje svetlejše, povezane in bolj trajnostno naravnane prihodnosti v turizmu.

Vabilo s programom za članice SOS

Prijavnica za članice SOS

Prijave in več o dogodku na www.greendestinationsday.com

DOGODKI DRUGIH

23.9.-1.10./ Teden sredozemske obale in makroregionalnih strategij - NAPOVEDNIK 4/1

Teden sredozemske obale in makroregionalnih strategij je, po uspešni Konferenci ob zagonu EUSALP in ustanovnem zasedanju generalne skupščine EUSALP januarja 2016 na Brdu pri Kranju, drugi v nizu dogodkov, ki jih Slovenija organizira v času predsedovanja Strategiji EU za Alpsko regijo.
Slovenska obala bo v času od 23. septembra do 1. oktobra 2016 postala prizorišče vrste dogodkov na temo ekološke povezanosti in kraj, kjer se boste srečali različni deležniki, ki soustvarjate skupni prostor v regiji.
Več o dogodku in osnutek programa.

Prav tako bo v kratkem odprta registracija, o čemer vas bomo obvestili .

SEJA VLADE

96. seja Vlade RS 5/1

Poročilo o izvajanju Izvedbenega načrta Jamstva za mlade 2014–2015

Poročilo povzema ključne statistične podatke, ki kažejo trend sprememb v času izvajanja jamstva za mlade ter vključuje vsebinski in finančni prikaz izvedbe posameznih ukrepov. V letu 2014 je bilo za ukrepe Jamstva za mlade porabljenih 42,3 mio evrov, v letu 2015 pa 45,4 mio, kar je manj kot je bilo predvideno. Ukrepi, ki v preteklem obdobju, zaradi zamika pri vzpostavitvi sistema črpanja evropskih sredstev, niso bili izvedeni so umeščeni v izvedbeni načrt Jamstva za mlade 2016-2020. (Vir: Vlada RS, ab)

 

Poročilo o normativni dejavnosti Vlade RS

Vlada RS se je seznanila s Poročilom o normativni dejavnosti Vlade Republike Slovenije v obdobju od 1. januarja do 30. junija 2016. V tem obdobju je realizirala 465 predpisov, od tega 66 predpisov iz pristojnosti državnega zbora, 155 predpisov iz pristojnosti vlade in 244 predpisov iz pristojnosti ministrstev. (Vir: Vlada RS, ab)

 

Uredba o ukrepih kmetijsko-okoljska-podnebna plačila, ekološko kmetovanje in plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami iz PRP 2014–2020

Vlada RS je izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ukrepih kmetijsko-okoljska-podnebna plačila, ekološko kmetovanje in plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020. S predlogom uredbe se spreminja višina plačila za njive-poljščine, dopolnjujejo se nekatere priloge, vključuje pa tudi nekatere tehnične popravke. (Vir: Vlada RS, ab)

AKTUALNI RAZPISI

Razpis za večgeneracijske centre predvidoma v avgustu 6/1

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti pripravlja Javni razpis za sofinanciranje projektov večgeneracijskih centrov. Namen javnega razpisa je podpreti projekte, ki bodo nudili različne preventivne programe ranljivim ciljnim skupinam in na ta način vzpostaviti mrežo predvidoma 15 večgeneracijskih centrov po Sloveniji.

Javni razpis bo objavljen predvidoma v mesecu avgustu 2016. Po objavi bo ministrstvo organiziralo informativno delavnico za potencialne prijavitelje, kjer bo podrobneje predstavljen javni razpis. Vsi podatki v zvezi z izvedbo informativne delavnice bodo objavljeni na spletni strani ministrstva www.mddsz.gov.si.

Predvideva se, da bo javni razpis odprt približno dva meseca. Z izbranimi prijavitelji pa bodo sklenjene pogodbe o sofinanciranju predvidoma s 1. 1. 2017.

Posodobljene informacije o javnem razpisu najdete na tej povezavi tukaj.

Sofinanciranje razvoja novih in inovativnih produktov ter storitev turističnega gospodarstva 6/2

Razpis MGRT za bolj inovativni pristop pri oblikovanju turističnih proizvodov/storitev in pomoč pri trženju in promociji. Predmet razpisa je sofinanciranje aktivnosti za razvoj in promocijo novih in inovativnih turističnih proizvodov, ki temeljijo na principih trajnostnega razvoja. Sofinanciranje do 70 % upravičenih stroškov vendar največ do 200.000 evrov. Upravičenci do sredstev po tem razpisu so gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki in zadruge s področja turizma.

Rok za prejem ponudb je 10. 8. 2016.

Razpis je objavljen na tej povezavi.

Javna razpisa MKGP- Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva 6/3

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) je v Uradnem listu št. 41/2016 z dne 10. 6. 2016 objavilo dva javna razpisa iz naslova podukrepa 4.1 – Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva.

2. Javni razpis za podukrep 4.1 – Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2016 je namenjen za naložbe, namenjene izvajanju tehnoloških izboljšav na področju higiene, varovanja okolja in varnosti pri delu ter znižanju stroškov pridelave. Za ta namen je okvirno razpisanih do 40 mio EUR nepovratnih sredstev, od tega 1 mio EUR za majhne naložbe (sklop A), 24 mio EUR za enostavne in zahtevne naložbe fizičnih oseb razen samostojnih podjetnikov posameznikov oziroma za skupino kmetov iz tretje alineje 11. točke 3. poglavja javnega razpisa (sklop B) in 15 mio EUR za enostavne in zahtevne naložbe samostojnih podjetnikov posameznikov in pravnih oseb (sklop C). Upravičenci lahko vlogo v elektronski sistem vložijo od 4. 7. 2016 do vključno 7. 9. 2016 do 24. ure.

3. Javni razpis za podukrep 4.1 – Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2016 pa je namenjen za naložbe, namenjene izvajanju tehnoloških izboljšav na področju higiene, varovanja okolja in varnosti pri delu ter znižanju stroškov pridelave na vodovarstvenih območjih. Za ta namen je razpisanih do 4 mio EUR nepovratnih sredstev; od tega 500.000 EUR za majhne naložbe (sklop A), 1.750.000 EUR za enostavne in zahtevne naložbe fizičnih oseb razen samostojnih podjetnikov posameznikov oziroma za enostavne in zahtevne naložbe skupine kmetov iz tretje alineje 11. točke 3. poglavja javnega razpisa (sklop B) ter 1.750.000 EUR za enostavne in zahtevne naložbe samostojnih podjetnikov posameznikov in pravnih oseb (sklop C). Upravičenci lahko vlogo v elektronski sistem vložijo od 4. 7. 2016 do vključno 7. 9. 2016 do 24. ure.

Vse nadaljnje in podrobnejše informacije glede pogojev in obveznosti lahko vlagatelji pridobijo v okviru INFO točk.

Mikrokrediti za podjetja s statusom socialnega podjetja 6/4

Slovenski podjetniški sklad je skupaj z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo objavil javni razpis (P7 sop 2016) za odobravanje mikrokreditov v višini 4 milijonov evrov, ki jih bodo najemala podjetja s statusom socialnega podjetja. Mikrokrediti so namenjeni socialnim podjetjem, ki so usmerjena v aktivacijo oseb, ki sodijo v ranljive skupine prebivalstva, v spodbujanje podjetnosti in podjetniške aktivnosti socialnih podjetij in njihovega lažjega dostopa na trg. Prav tako je namenjen zadrugam, ki se bodo registrirale kot socialna podjetja.

Ugodnosti mikrokredita so v obliki:

– nižjih zahtev po zavarovanju,

– nižji obrestni meri (fiksna od 2,5 % do 5 %),

– kredita do maximalne višine 25.000 EUR/podjetje,

– ročnosti kredita do 60 mesecev,

– možnosti koriščenja moratorija do 6 mesecev,

– brez stroškov kredita.

Razpis je odprt do 9. 9.2016.

Več informacij in kontakte najdete na tej strani. Razpis je objavljen tudi v  Ur. l. RS št. 19/2016.

SVRK - Objava razpisov za standardne projekte 6/5

Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko vas obvešča, da so bili na spletni strani programa www.ita-slo.eu, pod zavihkom “novice”, objavljeni štirje razpisi za predložitev standardnih projektov:  št. 1/2016 1b, 2/2016 4e, 3/2016 6c, 6d, 6f in 4/2016 11. Direktna povezava na:
http://www.ita-slo.eu/novice_in_informacije/novice/2016061512191397/

Oddaja vlog bo potekala preko spleta izključno v elektronski obliki v sistemu  FEG Avtonomne dežele Furlanije – Julijske krajine. Pred tem bo potrebno prijavitelju pridobiti uporabniško ime in ključ v sistemu Login FVG. Vsa razpisna dokumentacija je na razpolago na spletni strani programa www.ita-slo.eu, na kateri bodo objavljene tudi vse morebitne spremembe postopka in končni rezultati ocenjenih vlog. Objavljena bosta tudi dostopa do obeh sistemov.

Rok za oddajo vlog je dne 14.09.2016 do 15.00 ure.

Dodatne informacije podaja Skupni sekretariat, Via Udine 9, I-34132 Trst, Italija, tel.: +39 040 377 5993, fax: +39 040 3775907, E-mail: jts.itaslo@regione.fvg.it  ali Slovenska Info točka, Štanjel 1a, 6222 Štanjel, Slovenija, Tel. (+386) 5 7318 533, E-mail: it-si.svrk@gov.si.

MESEC PROSTORA 2016 (3. - 31. oktober 2016) - Najava in vabilo k sodelovanju 6/6

slika

Ministrstvo za okolje in prostor vas vabi, da se v mesecu oktobru pridružite pri obeležitvi Meseca prostora 2016. Letos želijo opozoriti na nujnost prilagajanja mest in naselij na podnebne spremembe, katerih posledice vse bolj vplivajo na kakovost življenja v njih, na energetsko oskrbo, na gospodarstvo in kakovost zraka.
S sloganom »Spreminjajmo mesta, ne podnebja!« želimo spodbuditi dejavnejše spoprijemanje mest s posledicami podnebnih sprememb in opozoriti na vlogo celovitega prostorskega in urbanega načrtovanja, projektiranja, arhitekture in gradbeništva pri tem. Prilagajanje podnebnim spremembam je tudi priložnost za ozelenitev mesta, izboljšanje infrastrukture, trajnostno prenovo zgradb in sosesk, uveljavljanje inovativnih rešitev na področju trajnostne mobilnosti, energetske oskrbe. Je priložnost, ki jo mesta lahko izkoristijo zato, da postanejo prijetnejša za bivanje in privlačnejša za podjetja.

Mesec prostora 2016 je odlična priložnost tudi za nevladne organizacije, društva, izobraževalne ustanove, lokalne skupnosti in druge organizacije, da v svojih občinah, mestih in naseljih organizirajo dogodke, ki se navezujejo na izpostavljene teme, na slogan meseca prostora ali na teme, ki jih bodo Združeni narodi objavili ob praznovanju Svetovnega dne Habitata (3.10.2016) in Svetovnega dne mest (31.10.2016).

Vabimo vse, ki nameravate v navedenem času organizirati dogodke, da se pridružite Mesecu prostora 2016, načrtovane aktivnosti pa sporočite na naslov prostor.mop@gov.si. Ministrstvo bo dogodke združilo pod okrilje Meseca prostora 2016 ter poskrbelo za skupno promocijo. Program vseh dogodkov bo objavljen na naslovu:http://www.mop.gov.si/si/mesec_prostora_2016/ .

Razpis Planetu Zemlja prijazna občina 6/7

Društvo Planet zemlja tudi v letošnjem letu razpisuje natečaj za pridobitev nagrade »Planetu Zemlja prijazna občina«, ki bo tokrat prvič potekal v so-organizaciji z Ministrstvom za okolje in prostor in pod častnim pokroviteljstvom Predsednika Vlade Republike Slovenije, dr. Mira Cerarja.

Cilj natečaja je dvig ozaveščenosti o vplivu vseh odločitev lokalne skupnosti na okolje in dvig kvalitete bivanja občank in občanov s pomočjo vrednotenja ukrepov (ali stanja) s strani pristojnih ustanov (Zavod za gozdove RS, Direktorat za kmetijstvo Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Nacionalni institut za javno zdravje, zavod Tovarna trajnostnega turizma GoodPlace, Gospodarsko razstavišče Ljubljana, Gradbeni institut ZRMK, Zavod za varno igro, Zavod za varstvo narave, Zavod za gradbeništvo Slovenije in društvo Planet Zemlja). Gre torej za projekt, ki nudi večplasten učinek – podatki ki jih posredujejo občine pomenijo dragoceno zbirko informacij strokovnjakom sodelujočih ustanov, medtem ko sodelovanje občinam prinašajo priznanje za njihovo odgovorno delo in motivacijo za naprej ter obilico namigov o tem, kako bi lahko lokalno okolje naredile še bolj prijazno, čisto in učinkovito. Od leta 2014 natečaj podpira tudi Skupnost občin Slovenije.

Če ste se odločili za sodelovanje se lahko prijavite preko te povezave: http://www.planet-zemlja.org/akreditacija/. Po prejemu prijave, vam bo posredovana razpisna dokumentacija.

Zaželeno je, da se prijavite čim prej, saj boste le tako imeli veliko časa za pripravo res kvalitetnih odgovorov. Če imate dodatna vprašanja, lahko pišete na naslov: natecaj.obcine@planet-zemlja.org.

Zaključni dogodek z razglasitvijo rezultatov in podelitvijo letošnjih nazivov, bo potekal v sklopu osrednje prireditve sejma Narava zdravje, 24. novembra 2016, na Gospodarskem razstavišču Ljubljana.

Program sofinanciranja zagotavljanja javnih najemnih stanovanj v letih 2016 do 2020 6/8

Stanovanjski sklad RS je v petek v Uradnem listu RS, št. 41/2016 objavil Program sofinanciranja zagotavljanja javnih najemnih stanovanj v letih 2016 do 2020. Za izvajanje programa stanovanjski sklad namenja 30 milijonov evrov iz lastnih virov, pri čemer je 10 milijonov evrov namenjenih za posojila, 20 milijonov evrov pa za soinvestitorstvo. Program omogoča sprotne prijave in je odprt do porabe sredstev oziroma najkasneje do 31. 12. 2020.

Italijanske občine iščejo partnerje 6/9

Italijanska skupnost občin AICCRE se je obrnila na SOS s prošnjo za pomoč pri iskanju partnerskih občin v Sloveniji.

Twinning.org

Ker na platformi www.twinning.org, ki jo italijanski kolegi veliko uporabljajo, ni objavljena niti ena slovenska občina,  so nas spodbudili k temu, da občinam članicam SOS priporočimo uporabo tega orodja za iskanje partnerjev tako za morebitna pobratenja ali partnersko sodelovanje pri izvajanju EU projektov.

 

AICCRE je v stiku z občinami, s št. prebivalcev med 2.000 in 25.000, ki se občasno obračajo na njih s prošnjami za pomoč pri iskanju partnerstev v smislu pobratenj ali za prijavo EU projektov. Trenutno iščejo partnerje za naslednje občine:

MONTELEONE D’ORVIETO – Umbrija center Italije – 1500 prebivalcev

monteleone

FONDACHELLI FANTINA – dežela Sicilija jug Italije – 1200 prebivalcev

fondachelli

BERCETO – EMILIA Romagna – sever Italije – 2000 prebivalcev

BERCETO

BAISO – EMILIA Romagna – sever Italije – 3500 prebivalcev

baiso

RIESI – dežela Sicilija jug Italije – 12000 prebivalcev

reisi

TREVICO – Kampanija jug Italije – 1000 prebivalcev

 trevico
Zaradi jezikovnih omejitev bi želeli pri navezavi stikov dati prednost občinam, s katerimi je možno komunicirati v italijanskem jeziku.

 

KONTAKTNA OSEBA NA AICCRE:

Vanessa Bianchi
Relazioni internazionali, Cooperazione, Gemellaggi
e-pošta: bianchi@aiccre.it
tel. +390669940461
fax +39066793275

NOVICE DRUGIH

Vedno več evropskih mest »TTIP free zone« 7/1

Vedno več je mest in pokrajin po Evropi (več kot 1880), ki nasprotujejo prostotrgovinskim in investicijskim sporazumom (CETA, TTIP in TISA). Gre namreč za sporazume, ki bodo imeli še posebej velik vpliv na lokalne skupnosti. Po vzoru drugih mest in občin sta se tem mestom pridružili MO Celje ter tudi MO Maribor kot območje brez TTIP. Čeprav gre za simbolno gesto je namen, da se ob pristopu zadostnega števila tudi ostalih občin, opozori na potrebo po širši razpravi na ravni nacionalne politike.

Evropska komisija želi čim hitrejšo veljavnost CETA, nekateri pa opozarjajo, da se bi s tem utegnila odpreti vrata TTIP. O veljavnosti CETA bodo odločali tudi nacionalni parlamenti. A hkrati želi komisija, da bi cela CETA stopila v predhodno, začasno veljavo takoj, ko jo potrdita Evropski parlament in Svet EU, predvidoma konec leta. S tem bi dosegli, da CETA učinkuje kot sporazum v izključni pristojnosti EU.

V Bruslju so septembra predvidene demonstracije proti TTIP in CETI, v oktobru pa bo potekal tudi mednarodni CETA-vrh ljudi. Nacionalne in lokalne oblasti bodo do takrat morale zavzeti stališče in se opredeliti ali so za ali proti sporazumu oziroma sporazumom. (Vir: Večer)

Mnenja županov glede pomena izobraževanja odraslih v lokalnih okoljih 7/2

Na podlagi izvedene raziskave v projektu Pomen izobraževanja odraslih v moji občini, ki jo je izvedlo Andragoško društvo Slovenije, predstavljamo mnenja županov o pomenu in poslanstvu izobraževanja odraslih.

Župani se zavedajo, da so vsa tri vsebinska področja (izobraževanje za razvijanje socialnega in kulturnega kapitala, za delo, za zviševanje izobrazbene ravni) pomembna, kar 14 županov/njihovih pooblaščencev prepoznava izobraževanje odraslih za razvijanje socialnega in kulturnega kapitala kot veliko priložnost za občine in njene prebivalce, kar ilustriramo s tremi izjavami:

Temeljno poslanstvo je

 • »prebujanje in krepitev vedoželjnosti, pripravljenosti in zmožnosti sprejemanja velikih, a neizogibnih sprememb in uvideti, da te spremembe niso nujno slabe (Nejc Smole, župan občine Medvode )
 • »predvsem osveščanje politikov o koristih IO za razvoj lokalnega okolja in razvijanje spodbudnega okolja za sprejemanje pravilnih odločitev« (Miran Stanovnik, župan občine Log-Dragomer)
 • »motiviranje ljudi, da »jamranje« zamenjajo s pogledom naprej, z iskanjem novih idej in ukrepanjem za odpravljanje težav »(Mojca Volk, v imenu župana občine Ptuj).

Izobraževanje odraslih za večjo zaposljivost je 5 županov postavilo na prvo mesto, čeprav se zavedajo, da je to področje izven njihove pristojnosti, lahko pa razvijajo spodbudno okolje za investitorje v nova delovna mesta. Njihove utemeljitve o prednostnem obravnavanju IO za večjo zaposljivost pa kažejo, da je, oziroma  bi moralo biti izobraževanje za večjo zaposljivost neposredno povezano tudi z izobraževalnimi vsebinami in dejavnostmi, ki so prednostne v izobraževanju odraslih  za razvijanje socialnega in kulturnega kapitala.

» Izobraževanje za zaposljivost je prioriteta, vendar tega ni mogoče gledati samo iz materialnega stališča, ampak tudi s stališča vzgoje ljudi, da bodo ravnali odgovorno in razmeram primerno (Miran Stanovnik, župan občine Log Dragomer)«. (Pripravila: Olga Drofenik, ADS)

 

© Moralne avtorske pravice ima Skupnost občin Slovenije. Noben del tega gradiva se ne sme reproducirati ali kopirati v karšnikoli obliki: grafično elektronsko ali mehanično, kar vklučuje (ne da bi bilo omejeno) fotokopiranje, snemanje, skeniranje ali katerekoli druge oblike reproduciranja brez pisnega dovoljenja Skupnosti občin Slovenije. Reprodukcija ali kopiranje je dovoljeno izključno za potrebe Sekretariata Skupnsti občin Slovenije ali občin članic SOS.