V PRIHODNJEM TEDNU PRAZNUJEJO OBČINSKI PRAZNIK OBČINE ČLANICE CERKLJE NA GORENJSKEM, HOČE SLIVNICA, LOGATEC, NAZARJE, RAČE FRAM, ŠENTJUR IN MESTNI OBČINI SLOVENJ GRADEC TER VELENJE.

ISKRENE ČESTITKE!

SEKRETARIAT SOS

 

NOVICE SOS

Nadaljevanje pogajanj za povprečnino v letih 2018 in 2019 1/1

V sredo, 13.9.2017 je potekal sestanek v zvezi s financiranjem občin v letih 2018/2019, ki so se ga strani SOS udeležili predsednik SOS, Bojan Kontič, podpredsednik SOS, dr. Ivan Žagar, podpredsednik sekcije mestnih občin, dr. Andrej Fištravec, podpredsednik sekcije ostalih občin, Marjan Kardinar in generalna sekretarka SOS, Jasmina Vidmar.

Mag. Mateja Vraničar Erman, ministrica za finance je uvodoma povedala, da je ministrstvo zainteresirano za sklenitev dogovora glede financiranja občin za leti 2018 in 2019.

Ponudba vladne pogajalske strani na prvem sestanku za povprečnino v letih 2018 in 2019, ki je potekal 2.8.2017 je bila, da se povprečnina za leto 2018 določi v višini 546 € na prebivalca, za leto 2019 pa 550 € na prebivalca. Na področju investicijskih transferjev občinam za leti 2018 in 2019 je vladna pogajalska stran takrat predlagala, da se v letu 2018 zagotavlja občinam v obliki nepovratnih sredstev 3 % skupne primerne porabe občin in 2 % skupne primerne porabe občin. (Več…)

Ministrica je predstavila 2 nova predloga za leti 2018:

 • ali celotno izplačilo sredstev presežka nad primerno porabo (POs) in ohranitev povprečnine na višini 546€
 • ali določitev povprečnine v višini 548€ ter izplačilo ½ sredstev presežka nad primerno porabo (POs).

Na področju investicijskih transferjev je vladna pogajalska stran predlagala, da se v letu 2018 zagotavlja občinam pri investicijskih transferjih 3% nepovratnih in 2% povratnih sredstev za 2 leti.

Za leto 2019 je vladna stran predlagala povprečnino v višini 556€ in izplačilo POs v celoti, glede investicijskih transferjev pa bi ostalo enako, torej  3% nepovratnih in 2% povratnih sredstev za 2 leti.

Predsednik SOS, Bojan Kontič je povedal, da bi bilo treba upoštevati z zakonom določeno višino povprečnine in poudaril, da so bila zaradi krize in varčevalnih ukrepov države občinam finančna sredstva znižana, kar pa je imelo neposreden vpliv na kvaliteto življenja občank in občanov. Zato je čas, da sedaj dobijo to kar jim pripada! Ministrstvu je predlagal, da pripravi časovni finančni okvir iz katerega bo razvidno kdaj in kako bodo občine prejele zakonsko določeno višino povprečnine.

Na koncu so predstavniki SOS vztrajali, da je treba upoštevati zakonsko izhodišče glede višine povprečnine. Ministrstvo se je zavezalo, da bodo do konca tedna pripravili terminski plan oziroma časovnico finančnega okvira v katerem bi lahko prišli do zakonskega zneska financiranja občin in izračuna primerne porabe po posamičnih občinah na podlagi novih predlogov.

Naslednji sestanek med ministrstvom in predstavniki občin bo potekal predvidoma v četrtek prihodnji teden.

Pametna mesta in skupnosti – resničnost ali fikcija? 1/2

Na jubilejnem 50. MOS v Celju so se zbrale županje in župani Slovenje in Hrvaške s svojimi sodelavci na tradicionalnem srečanju občin, katerega rdeča nit je bila tema »Pametna mesta in skupnosti – resničnost ali fikcija?«. »Danes je že vse pametno, prave definicije, kdaj je mesto pametno, pa nimamo. Ali je to takrat ko vzpostavimo Wi-Fi ali ko vzpostavimo tipala za onesnaženost zraka, zasedenost parkirišč,« se je v svojem nagovoru na današnjem mednarodnem srečanju občin na MOS  spraševal župan Mestne občine Celje Bojan Šrot. Prav vprašanju, ali so pametna mesta in skupnosti resničnost ali fikcija je bilo namenjeno letošnje srečanje, ki se ga je udeležilo več kot 120 udeležencev.

Vsi govorci so bili enotni, da je in bo potrebno implementirati čim več pametnih rešitev, hkrati pa je potrebno biti pozoren, da bo pametna tudi implementacija sama. »Dobro smo si zapomnili nasvet ameriškega predavatelja na konferenci o pametnih mestih v Barceloni: kakršnekoli rešitve boste naredili, naj bodo platforme odprte, bodite prepričani, da najpametnejši ljudje v mestu ne delajo za vas, in če so rešitve odprte, se bo vedno našel nekdo, ki bo imel dobro idejo in jo bo dodal na portal kar bo koristilo občanom in občankam,« je še poudaril Šrot.

Župani in drugi predstavniki občin ter zainteresirane javnosti so se med razpravo seznanili tudi s primerom dobre prakse, ki prihaja iz sosednje Hrvaške. Hrvaški Dubrovnik je predvsem zadnja leta doživel pravo turistično eksplozijo, saj ta obmorski kraj množično obiskujejo turisti iz celega sveta. »Dubrovnik ima aplikacijo, ki turistu pomaga, da se izogne gneči v mestu. Aplikacija v primeru preobremenitve cestnega omrežja, uporabniku priporoča restavracije in točke, kjer lahko počaka, da največja gneča mine. Prometne zamaške ustvarja tudi iskanje prostih parkirišč, saj se ljudje v tem času vozijo po mestu. Po mestu so senzorji, ki zaznavajo ali so parkirna mesta prosta ali zasedena. Podatki se v resničnem času nato prenesejo na uporabnikov telefon ali tablico,« razlaga Nikša Vlahušić, koordinator Smartcity projekta v Dubrovniku.

»Pametno mesto ni milijon senzorjev, s katerimi zbiramo podatke, potem pa ne vemo kaj bi z njimi počeli. Če tečemo v napačno smer, povečanje hitrosti ni prava rešitev. Pametna mesta so predvsem ljudje,« pa je poudaril mag. Jože Torkar, direktor energetskih rešitev v Petrolu. Torkar spodbuja razvoj, a opozarja tudi na nevarnosti in nesmisle napačnega razvoja.

Različni predavatelji so torej osvetlili svoj pogled na pametna mesta ter predstavili naslednje vsebine:

Tehnološka platforma in pilotni projekti s področja IoT (povezava na pisni prispevek IoT), mag. Jurij Dolžan, Direktorat za informacijsko družbo, Ministrstvo za javno upravo

Celovite rešitve za pametna mesta in skupnosti, mag. Jože Torkar, direktor Energetskih rešitev v Petrol d.d.

Osnutek EU akcijskega načrta za digitalno tranzicijo mest, Simon Mokorel, Skupnost občin Slovenije v sodelovanju s Flapax

Pametni ne postanemo čez noč – koraki za uvedbo »smart« rešitev, Primož Kučič, vodja poslovnih IKT rešitev, Telekom Slovenije d.d.

Slovensko japonsko partnerstvo na področju pametnih omrežij in skupnosti, Gregor Omahen, Eles d.d.

Primer dobre prakse: Smartcity Dubrovnik, Nikša Vlahušić, koordinator Smartcity projekta v Dubrovniku (predstavitev je v hrvaškem jeziku)

Strateško razvojno inovacijsko partnerstvo (SRIP) Pametna mesta in skupnosti, Martin Pečar, vodja Centra za pametna mesta in skupnosti, Inštitut Jožef Stefan

Inovativna promocija Slovenije in Hrvaške skozi platformo mobilnih aplikacij, Vision One (predstavitev je v hrvaškem jeziku)

Dogodek so organizirali v sodelovanju Celjski sejem d.d., Mestna občina Celje in Skupnost občin Slovenije. Letos smo k sodelovanju na tradicionalnem srečanju občin povabili tudi stanovske kolege iz sosednje Hrvaške, Udrugo gradova u Republici Hrvatskoj. Partner in moderator dogodka je bila Energetika.net, ki je svoje delo odlično opravila, tako v prvem delu,  kjer so se predstavile posamezne prej naštete dobre prakse, kot v povezovanju razprave v obliki omizja, ki je sledila predstavitvam.

 

Predstavitev projekta Kažipot prehoda v krožno gospodarstvo Slovenije na MOS 1/3

V torek, 12.9.2017 je potekala predstavitev projekta Kažipot prehoda v krožno gospodarstvo Slovenije, ki bo predstavljal predlog smernic za izkoristek potencialov v Sloveniji za prehod v krožno gospodarstvo in podporo vključevanju deležnikov. Priprava krovnega dokumenta, namenjenega usmerjanju sistemskega prehoda v krožno gospodarstvo, se je z javno predstavitvijo na Mednarodnem obrtnem sejmu v Celju tudi uradno začela.

V obdobju do konca aprila 2018 bo ta proces, ki ga oblikuje projektna skupina strokovnjakov, na čelu z dr. Janezom Potočnikom, vključil čim širši krog zainteresiranih udeležencev iz gospodarstva, izobraževalne in raziskovalne sfere, pristojnih ministrstev in nevladnih organizacij. Kažipot bo v svojih priporočilih utemeljil prednostna področja sistemskega prehoda za našo državo na podlagi dobrih praks, identificiranih priložnosti in ovir za uspešen prehod.

Predsednik Vlade Republike Slovenije dr. Miro Cerar je poudaril, da je ambicija Slovenije postati regionalna voditeljica na področju sistemske tranzicije v krožno gospodarstvo in se tako pridružiti najnaprednejšim državam v EU in drugod po svetu, ki so načela krožnega gospodarstva že sprejela kot osrednjo razvojno paradigmo. Pobuda za nastanek te publikacije je nastala v okviru Partnerstva za zeleno gospodarstvo, ki ga v Kabinetu Predsednika Vlade Republike Slovenije vodi državni sekretar, Tadej Slapnik.

Priprava Kažipota temelji na vsebinskih izhodiščih, ki izhajajo iz temeljne podmene o novi paradigmi, ki upošteva omejitve naravnega okolja, v okviru katerega umešča družbeni okvir in v njem izpostavlja zglede, ovire in priložnosti za usmerjanje sistemskega prehoda v krožno gospodarstvo. Glavni cilji projekta so prepoznati, identificirati ter strokovno ovrednotiti regionalne in lokalne potenciale Slovenije za prehod v zeleno in krožno gospodarstvo, v proces identifikacije potencialov vključiti najširši nabor deležnikov in pripraviti usmeritve in predloge za prehod Slovenije v zeleno ter krožno gospodarstvo za Vlado RS, ki bodo izhajale iz ovrednotenja potencialov in katerih izvedba bo prispevala k prehodu.

V okviru procesa priprave Kažipota bodo izvajalci zaokrožili ciklus 12 regionalnih posvetov, tudi s predstavniki lokalnih skupnosti, o izzivih prehoda v krožno gospodarstvo, identificirali in popisali dobre prakse, ki jih Slovenija ima, in opredelili priložnosti, ovire in prednostne naloge.

Javna razgrnitev osnutka dokumenta je predvidena za 30. november 2017. Temu bo sledila javna razprava in vključevanje vseh zainteresiranih deležnikov v proces izpopolnjevanja dokumenta, vse do konca marca 2018. Zaključek in predaja končnega dokumenta naročniku bo konec aprila 2018.

V procesu priprave dokumenta so vključeni naročnik, Ministrstvo za okolje in prostor, široko deležniško usklajevanje pa poteka v okviru Partnerstva za zeleno gospodarstvo, ki deluje v okviru Kabineta Predsednika Vlade RS. V ta proces so izrecno vključene tudi vse tiste ustanove, ki so postale multiplikatorji v okviru članstva Vlade RS v Fundaciji Ellen Mc Arthur, med katerimi je tudi Skupnost občin Slovenije. Kažipot se bo v svojem nastajanju navezal na Vizijo Slovenije 2050 in Razvojno strategijo države do leta 2030 ter druge področne strateške dokumente in jih smiselno dopolnjeval.

Galerija slik

eTurizem – novosti in prošnja občinam 1/4

AJPES bo s 1. 12. 2017 vzpostavil Register nastanitvenih obratov (RNO) in spletno aplikacijo oziroma spletni servis za poročanje podatkov o gostih in prenočitvah (eTurizem).

Register nastanitvenih obratov (RNO)

Izvajalci nastanitvene dejavnosti bodo morali obstoječe nastanitvene obrate, v katerih gostom nudijo nastanitev, vpisati v RNO v zakonsko določenem trimesečnem roku za vpis (prehodnem obdobju), torej od 1. 12. 2017 do 28. 2. 2018.

Več informacij

Poročanje o gostih in prenočitvah (eTurizem)

Izvajalci nastanitvene dejavnosti bodo v prehodnem obdobju podatke o gostih in prenočitvah (iz knjige gostov), začeli poročati prek spletne aplikacije eTurizem ali prek spletnega servisa AJPES s prvim dnem naslednjega meseca po vpisu v RNO, torej od 1. 1. 2018 dalje.

Od 1. 3. 2018 dalje poročanje v starem sistemu ne bo več mogoče. Izvajalci nastanitvene dejavnosti bodo s poročanjem o gostih in prenočitvah prek spletnega portala AJPES pričeli z dnem vpisa v RNO.

Več informacij

Podatki za občine

Pravilnik o prijavi in odjavi gostov določa minimalne tehnične zahteve o ustreznosti elektronske in fizično vodene knjige gostov, metodologijo vodenja podatkov, obrazec, način posredovanja podatkov, način vodenja evidence gostov in način ravnanja s podatki iz evidence gostov.

AJPES podatke iz spletne aplikacije občinam zagotavlja na elektronski način. Način zagotavljanja podatkov občinam, AJPES dogovori v sodelovanju z reprezentativnimi združenji občin. Dogovori še niso sklenjeni. Podatki, ki jih prejmejo občine so objavljeni na tej povezavi: PODATKI, KI JIH PREJMEJO OBČINE.

Podrobnejša specifikacija uporabniških zahtev za programsko opremo je dostopna v sekretariatu SOS (sasa.kek@skupnostobcin.si)

Informacija namestitvenim obratom

Vse občine prosimo za sodelovanje pri aktivnostih informiranja lokalnih namestitvenih obratov o novostih.

 1. Pripravili smo vzorec dopisa Občin – nastanitvenim obratom, ki ga naj občine opremijo s svojimi podatki in podpisi in ga pošljejo svojim namestitvenim obratom. Vsebine prosimo objavite tudi na občinski spletni strani.
 2. Pripravili smo tudi skupni Koledar dogodkov eTurizem, kjer bomo objavljali vse dogodke na temo novosti pri poročanju v turizmu, s katerimi bomo seznanjeni, prosimo, obveščajte nas.

Kulturno umetnostna vzgoja, kulturni turizem in vključevanje mladih na skupni seji komisij SOS 1/5

V sredo, 13.9.2017, je v prostorih Razstavišča MO Maribor potekala razširjena seja komisij za kulturo, turizem in mladinsko politiko pri SOS na temo kulturno-umetnostna vzgoja, kulturni turizem in vključevanje mladih, ki sta jo organizirala Skupnost občin Slovenije in Ministrstvo za kulturo.

V prvem delu programa, ki smo ga pripravili v sodelovanju s predstavniki Ministrstva RS za kulturo (MK), smo skozi predstavitve nacionalnih strategij, načrtov in obstoječih dobrih praks začrtali možnosti za razvoj kulturno-umetnostne vzgoje ter izpostavili pomen tesnejšega sodelovanja med lokalnimi skupnostmi, vzgojno-izobraževalnimi zavodi in profesionalnimi kulturnimi ustanovami oziroma umetniki. Predstavljene so bile naslednje teme:

V drugem delu dogodka smo se posvetili kulturnemu turizmu, programskim dokumentom države na tem področju, možnostim financiranja projektom, predstavniki občin so nas seznanili z njihovimi aktivnostmi na tem področju, predstavljena sta bila mladinski turizem in mobilnost mladih, prav tako pa smo se seznanili z razvojno kulturno-turističnimi pobudami in možnostjo vključevanja lokalnih akterjev in mladih.

Galerija slik 

Posvet o novem Zakonu o športu 1/6

V torek, 12.9.2017 je Skupnost občin Slovenije v sodelovanju z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport ter Vido Mihelčič organizirala posvet namenjen predstavitvi novega Zakona o športu.

Dr. Boro Štrumbelj, generalni direktor Direktorata za šport je uvodoma izpostavil, da je z vidika občin pomemben predvsem Nacionalni program športa, s katerim je usklajen tudi nov Zakon o športu. Nov zakon sicer ni revolucionaren je nadaljeval, ampak gre bolj za evolucijo, prav tako pa je opozoril na pomembnost deljenja dobrih praks, ki bodo nastale na podlagi zakona.

V nadaljevanju je mag. Mojca Pečnik Ternovšek iz Direktorata za šport predstavila številne novosti, ki jih prinaša nov Zakon o športu, med drugim državljanom bo omogočena večja dostopnost do športa in gibalnih dejavnosti, preglednost nad porabo javnih sredstev bo večja, inšpekcija v športu je dobila večja pooblastila,…

Vida Mihelčič, upokojena inšpektorica za šport je v drugem delu posveta posebno pozornost namenila ugotovitvam Računskega sodišča, ki je izvedlo revizije vezane na del poslovanja lokalnih skupnosti, spremembam v ZŠpo-1, ki so vezane na vsebine letnega programa športa, nadzoru nad izvajanjem, dolžnostim in pravicam izvajalca letnega programa športa,…

Med posvetom je tekla tudi razprava vezana na konkretna vprašanja v zvezi z izvajanjem zakona, prav tako pa so udeleženci posveta opozorili tudi na problematiko sprejema Odlokov (16. člen ZŠpo-1) v tako kratkem času, saj lahko občinskih svet odloča tudi na treh ali večih sejah.

Gradivo s posveta prilagamo na spodnjih povezavah:

Merjenje napredka decentralizacije in učinkov na prebivalce 1/7

NALAS je v sodelovanju z misijami OVSE v regiji jugovzhodna Evropa začel z aktivnostmi za vzpostavitev Observatorija za decentralizacijo NALAS, katerega cilj je spremljanje napredka decentralizacije v državah jugovzhodne Evrope in zagovarjanje boljših storitev za svoje državljane. Prva serija delavnic je bila organizirana od 12. do 13. septembra 2017 v Jahorini v sodelovanju z misijo OVSE v Bosni in Hercegovini. Delavnica je bila osredotočena na razpravo o področjih merjenja, pa tudi na kazalce, ki bi lahko pokazali napredek decentralizacije in vpliv, ki ga ima na življenje državljanov.

“Vesel sem, da so se združili najboljši strokovnjaki iz vseh delovnih skupin NALAS, ki skupaj oblikujejo nov merilni sistem za opazovanje napredka decentralizacije v regiji. To se bo zgodilo prvič in je tako potrebno,” je povedal Mičo Mičić, predsednik NALAS-a in župan mesta Bijeljina in dodal: “Lahko govorim kot predsednik NALAS-a in kot župan istočasno. Morali bi imeti jasen pogled na resnične razmere s decentralizacijo s trdimi dokazi, številkami in kazalniki. Ugotoviti moramo, kje smo in kam gremo v regiji in širše v Evropi”.
Delo temelji na tem, kar je NALAS že storil na področjih fiskalne decentralizacije in primerjalne analize odpadkov. “Do zdaj smo v odličnem poročilu o fiskalni decentralizaciji, ki smo ga izdelali v NALAS-u, vzpostavili konstruktiven dialog z nacionalno vlado. Ni dvoma, da bo to še učinkovitejše orodje, če bomo tudi videli decentralizacijo iz drugih perspektiv “, je sklenil Mičić. “Takšen observatorij je v naši regiji zelo potreben,” je povedala Ljiljana Perkušić, državna šefica demokratičnega upravljanja v misiji OVSE v BiH. “Pomagal bo pri oblikovanju boljših odločitev občinskih asociacij in občin, pa tudi misij OVSE po vsej regiji, v smeri podpore decentralizaciji in lokalni samoupravi”.
Iz SOS so se delavnice udeležili trije predstavniki, Izidor Jerala iz MO Novo mesto, član delovne skupine za urbano načrtovanje, Nejc Jurko, ki je nadomeščal Boštjana Kranjca iz KSSENA energetske agencije, član delovne skupine za energetsko učinkovitost in Saša Kek iz Sekretariata SOS, članica delovne skupine za trajnostni turizem in črpanje EU sredstev.

ZAKONODAJNE AKTIVNOSTI SOS

Pravilnik o določitvi podprogramov, ki se upoštevajo za izračun povprečnih stroškov za financiranje nalog občin 2/1

V skladu z odločbo Ustavnega sodišča št. št. U-I-150/15 z dne 10. 11. 2016, s katero je Ustavno sodišče odločilo, da je veljavni Pravilnik v neskladju z drugim odstavkom 120. člena Ustave RS in ga zato razveljavilo, je Ministrstvo za finance pripravilo novi Pravilnik.

Obveščamo vas, da z dnem 23.09.2017 prične veljati novi Pravilnik o določitvi podprogramov, ki se upoštevajo za izračun povprečnih stroškov za financiranje nalog občin.

Povezava na Uradni list RS: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2017-01-2297?sop=2017-01-2297

 

Uveljavitev in izvajanje množičnega vrednotenja nepremičnin v Sloveniji 2/2

Geodetska uprava RS je pripravila dokument »Uveljavitev in izvajanje množičnega vrednotenja nepremičnin v Sloveniji« s ciljem informiranja in širjenja razumevanja javnosti o vsebini, vlogi in namenu sistema množičnega vrednotenja nepremičnin v Sloveniji.

Vsebina dokumenta:

 • na kratko opisuje potek vzpostavitve podlag za delovanje sistema, postopke priprave prvih modelov vrednotenja v letih 2010 – 2012 ter aktivnosti vzdrževanja sistema z zasledovanjem cilja čim boljše ocene tržnih vrednosti nepremičnin,
 • kritično predstavi dosedanje izkušnje z vzpostavitvijo in izvajanjem množičnega vrednotenja ter predstavitev nadgradi s pregledom stroškov vzpostavitve in vzdrževanja sistema množičnega vrednotenja in
 • odgovarja na vrsto vprašanj in dilem tako strokovne kot laične javnosti, ter s svojo sporočilnostjo omogoča bolj učinkovito in usmerjeno razpravo v postopku sprejemanja ZMVN-1.

Celoten dokument lahko preberete na tej povezavi.

Predlog Zakona o javnih financah – ponovno medresorsko usklajevanje 2/3

Obveščamo vas, da smo v ponovno medresorsko usklajevanje prejeli predlog Zakona o javnih financah.

Ministrstvo pojasnjuje, da mora biti zaradi zamujanja pri implementaciji Direktive Sveta 2011/85/EU z dne 8.11.2011 o zahtevi v zvezi s proračunskimi okviri držav članic predlog ZJF posredovan v obravnavo Državnemu zboru RS v prvi polovici oktobra 2017. Zato ministrstvo pričakuje odziv še v tem mesecu.

Besedilo predloga najdete TUKAJ.

Vljudno naprošamo za dodatne pripombe najkasneje do torka, 19. 9. 2017 na naslov info@skupnostobcin.si.

Zaprosilo za mnenje glede izvajanja Zakona o javnem naročanju v lokalnih skupnostih 2/4

Skupnost občin Slovenije je prejela zaprosilo Komisije Državnega sveta za lokalno samoupravo in regionalni razvoj za mnenje glede izvajanja Zakona o javnem naročanju (ZJN-3) v lokalnih skupnostih.

Namreč komisija se je na 103. seji 4. 9. 2017 na pobudo državnega svetnika mag. Steva Ščavničarja seznanila s problematiko izvajanja Zakona o javnih naročilih (ZJN-3) v lokalnih skupnostih, na katero so opozorili nekateri župani gorenjskih občin. Predvsem gre za težave, vezane na izvajanje zakona v krajevnih skupnostih. Pri svojem delu opažajo, da je zakon neživljenjski in sproža številna vprašanja, ki so jih tudi pisno izpostavili in podali predloge. Ob tem je pobudnik tudi ugotovil, da v nekaterih drugih občinah ne zaznavajo tovrstnih težav.

Tukaj najdete pobudo svetnika z vprašanji in predlogi.

Preden bi komisija naslovila vprašanja in predloge oz. pobude na Vlado, bi želela ugotoviti, ali občine zaznavajo težave pri izvajanju zakona, ali je mogoče problem zgolj v nerazumevanju ali slabem poznavanju sicer zelo kompleksne in relativno nove zakonodaje ali pa so zakonske določbe dejansko neživljenjske in je potrebna novela zakona.

Skupnost občin Slovenije se obrača na vas in vas prosimo za vaše mnenje glede problematike izvajanja Zakona o javnih naročilih (ZJN-3) v lokalnih skupnostih, in sicer z namenom ali se s podobnimi/drugačnim težavami (vprašanja in predlogi) soočate tudi v drugih občinah.

Vaše mnenje bi potrebovali do srede, 27. 9. 2017 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si.

Osnutek novega Nacionalnega programa za kulturo 2018-2025 2/5

Obveščamo vas, da je v javni razpravi osnutek novega Nacionalnega programa za kulturo 2018-2025 (NPK).

V NPK je pet ključnih oz. strateških ciljev za obdobje naslednjih osmih let, znotraj vsakega od strateških ciljev pa še po nekaj operativnih ciljev, v okviru katerih so napovedani tudi potrebni ukrepi – ali na celotnem področju kulture ali po sektorjih in dejavnostih v okviru kulture. Ti ukrepi predpostavljajo konkretne naloge za ministrstvo, občine in izvajalce dejavnosti, zlasti v okviru javnega sektorja na ožjem področju kulture, v okviru medijev in na ravni sodelovanja z drugimi resorji. Pomemben del teh ukrepov bodo spremembe zakonov in drugih aktov ter predpisov, še prej pa strategije za posamezno področje kulture.

Ker predmetni osnutek med drugim vsebuje iniciativo za nov premislek o pristojnostih ustanoviteljev javnih zavodov na področju kulture, vas prosimo za vaša stališča tako glede osnutka NPK.

Tukaj lahko dostopate do osnutka NPK in Analiza financiranja kulture.

Vaše stališče nam lahko posredujete do srede, 27. septembra 2017 na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si.

Predlog Resolucije o družinski politiki 2018−2028 “Vsem družinam prijazna družba” 2/6

Skupnost občin Slovenije je na spletnih straneh Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti zasledila, da je v javni razpravi Predlog Resolucije o družinski politiki 2018−2028 “Vsem družinam prijazna družba”.

Namen Resolucije je za desetletno obdobje opredeliti ključne cilje in ukrepe, ki bodo še zvišali stopnjo kakovosti družinskega življenja, zagotavljali varstvo, zaščito in blagostanje družin, posebej otrok, ter izboljšali socialno ekonomski položaj družin.

V resoluciji je poudarek na devetih prednostnih področjih, in sicer: programi v podporo družini, starševsko varstvo in družinski prejemki, nadomestno varstvo otrok, socialno varstvo družine, usklajevanje poklicnega in družinskega življenja, trg dela in zaposlovanje, področje zdravstva oziroma zdravstvenega varstva, področje vzgoje, varstva in izobraževanja ter stanovanjska problematika. V okviru teh vsebinskih sklopov so izpostavljena in problematizirana tudi druga pomembna področja, ki niso samostojno obravnavana.

Besedilo predloga Resolucije najdete TUKAJ.

Vaše predloge in stališča sprejemamo do srede, 27. 9. 2017 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si.

Kodeks etike javnih uslužbencev v državnih organih in upravah lokalnih skupnosti 2/7

V letu 2011 je Uradniški svet sprejel Kodeks etike javnih uslužbencev v državnih organih in upravah lokalnih skupnosti.

V letu 2017 je Uradniški svet na rednih sejah večkrat razpravljal o aktualnosti Kodeksa etike in o tem, ali bi bilo smiselno zbrati primere dobrih praks in posamezna vodila tudi dodatno razdelati v obliki posebnega priročnika, prav tako pa je bilo izpostavljeno vprašanje o načinu seznanitve širše javnosti z njegovo vsebino.

Ker pa gre za vprašanje, ki se ne nanaša samo na Uradniški svet, ampak pravzaprav na vse deležnike, ki so sodelovali pri sprejemanju navedenega kodeksa (reprezentativni sindikati in strokovna združenja javnih uslužbencev), vabi Uradniški svet k podaji ocene o prepoznavnosti in ponotranjenosti vodil Kodeksa etike, predlogih glede povečanja prepoznavnosti kodeksa ter k morebitnemu vsebinskemu premisleku o aktualnosti vodil oziroma možni nadgradnji le-teh.

Besedilo veljavnega Kodeksa etike najdete TUKAJ.

V zvezi z navedenim vas prosimo, da nam svoja mnenja in predloge za spremembe posredujete najkasneje do četrtka, 28.9.2017 na naslov info@skupnostobcin.si.

Predlog spremembe uredbe CLLD 2014–2020 2/8

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je na portalu eUprava objavilo predlog Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014–2020. Predlog uredbe si lahko preberete tukaj.

V predlogu nove uredbe se spreminja višine razpoložljivih sredstev (ki se nekoliko poveča), spreminjajo se upravičeni stroški, dodaja se možnost izvajanja operacije v treh fazah (sedaj dveh) v primeru da vrednost presega 20.000€, v celoti se spreminja 41. člen (upravičeni stroški)…

Vaše pripombe in predloge nam posredujte najkasneje do petka 29. septembra 2017 na naslov miha.mohor@skupnostobcin.si.

Osnutek predloga Zakona o informacijski varnosti 2/9

Skupnost občin Slovenije obvešča, da je v javni obravnavi osnutek predloga Zakona o informacijski varnosti (ZIV).

Zakon ureja ukrepe za doseganje visoke ravni varnosti omrežij in informacijskih sistemov v Republiki Sloveniji, ki so bistvenega pomena za nemoteno delovanje države v vseh varnostnih razmerah, zagotavljajo bistvene storitve za ohranitev ključnih družbenih in gospodarskih dejavnosti ter ureja zagotavljanje informacijske varnosti in kibernetske obrambe v RS. Določa minimalne varnostne zahteve in zahteve za priglasitev incidentov za zavezance zakona. Prav tako ureja pristojnosti, naloge, organizacijo in delovanje pristojnega nacionalnega organa, enotne kontaktne točke in posameznih skupin za obravnavo incidentov s področja varnosti elektronskih omrežij in informacij na področju zagotavljanja informacijske varnosti in kibernetske obrambe ter ureja posamezna področja varovanja in posredovanja informacij, podatkov ter zaščite le-teh v opredeljenih omrežjih in informacijskih sistemih.

Tukaj najdete osnutek predloga ZIV in dopis.

Vaše pripombe, stališča in predloge pričakujemo najkasneje do četrtka, 5. 10. 2017 na naslov sasa.kek@skupnostobcin.si

Novela Zakona o lokalnih volitvah v državnozborski proceduri 2/11

Obveščamo vas, da je v državnozborski proceduri Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalnih volitvah (ZLV-J).

Z novelo ZLV:

 • se odpravlja neskladnost določbe zakona, ki se nanaša na volitve v pokrajinske organe,
 • prinaša stalen termin lokalnih volitev (določena druga nedelja v novembru, drugi krog volitev za župana pa se opravi v 14 dneh po prvem krogu),
 • se zmanjšuje število volilnih organov (ukinitev volilne komisije volilnih enot in volilne komisije ožjih delov občin),
 • se natančneje razmejuje pristojnosti med DVK in MJU glede strokovne podpore volilnega procesa,
 • spreminja se tudi ureditev, ki velja za določanje nadomestil za volilne odbore tako, da se zanje uporabljajo predpisi, ki urejajo višino nadomestil za volilne odbore za volitve in referendume na državni ravni. S tem bo višina nadomestil za vse volilne odbore enaka in urejena z enim, ne pa z dvema hierarhično povsem različnima predpisoma.
 • se podrobneje ureja volilno pravico tujcev v ožje dele lokalnih skupnosti (odpravlja se razlikovanje v primerjavi z občinskim svetom),
 • se ukinja možnost, da bi bile volitve v svete ožjih delov na dve leti.

Besedilo novele najdete TUKAJ.

Vaše pripombe, stališča in predloge pričakujemo najkasneje do četrtka, 12. 10. 2017 na naslov info@skupnostobcin.si.

POVPRAŠEVANJE

Javno dostopni defibrilatorji (AED) 3/1

Na Skupnost občin Slovenije smo prejeli prošnjo občine po posredovanju vprašanj oziroma izvedbi povpraševanja med občina članica SOS glede javno dostopnih defibrilatorjev (AED).

In sicer vprašanja se glasijo:

 • Ali imate v vaši občini javno dostopen defibrilator (AED) ali več njih?
 • Če da, kje je/so nameščen/-i (zunaj/znotraj objekta, na objektu v lasti občine/v privatni lasti, …)?
 • Kdo je lastnik javno dostopnega defibrilatorja/-ev v vaši občini (občina, društvo, zdravstveni dom, …)?
 • Kdo skrbi (plača) za redni servis javno dostopnega defibrilatorja/-ev? Če to ni občina, ali sofinancirate redno vzdrževanje javno dostopnega defibrilatorja in na kak način?

Vljudno naprošamo za sodelovanje.

Vaše odgovore nam prosimo posredujte do ponedeljka, 18. 9. 2017 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si.

Povračilo stroškov prevoza izven domačega šolskega okoliša 3/2

Skupnost občin Slovenije vam na prošnjo občine članice posreduje vprašanje glede financiranja šolskih prevozov izven domačega šolskega okoliša. Vljudno naprošamo za sodelovanje.

Vprašanje se glasi:

»Občina ima z izvajalcem šolskih in drugih prevozov (LPP) podpisano letno pogodbo; tudi  za subvencioniranje šolskih prevozov. V njej so ovrednoteni prevozi otrok v osnovno šolo.

Manjše število otrok obiskuje osnovno šolo izven domačega šolskega okoliša (2. območje), vendar na območju, kjer prevoze izvaja prevoznik, s katerim ima Občina sklenjeno pogodbo.

Zakon o osnovni šoli v 56. členu določa, da ima učenec pravico do povračila stroškov prevoza v višini, ki bi mu pripadala, če bi obiskoval osnovno šolo v šolskem okolišu, v katerem prebiva.

Zanima nas kako imate druge občine urejeno financiranje za take primere? Ali poleg neposrednih nakazil na osnovi odločbe uveljavljate še kakšno drugo možnost, npr. subvencioniranje karte?«

Vaše odgovore nam prosimo posredujte najkasneje do srede, 20. 9. 2017 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si.

DOGODKI SOS

19.10. / Mesta in krožno gospodarstvo 4/1

Vabimo vas na konferenco, s katero želimo poudariti potencial mest za prehod v krožno gospodarstvo. Seznanili se bomo s prizadevanji vlade in ministrstev ter Mestne občine Maribor. Tuji strokovnjaki in praktiki bodo predstavili nove urbane prakse, ki pomembno prispevajo k prehodu mest v krožno gospodarstvo in pri katerih ključno vlogo igrajo prebivalci mest in skupnosti.

Popoldanski del dogodka bo v znamenju programa URBACT. Spoznali bomo nagrajene dobre prakse iz Kranja in Ljubljane ter si pobližje pogledali možnosti sodelovanja pri razpisu za prenosna omrežja, ki bo objavljen kmalu.

Krožno gospodarstvo temelji na načelu, naj se vrednost produktov, materialov in virov vzdržuje čim dlje, medtem ko naj bo količina odpadkov čim manjša. Upošteva gospodarske, okoljske in družbene stroške, povezane s pridobivanjem, proizvodnjo, uporabo in odlaganjem virov. Prehod v krožno gospodarstvo vpliva na različna področja politik ter zadeva akterje v vseh sektorjih in na vseh ravneh upravljanja.

Sodobna mesta se vse bolj zavedajo, da morajo aktivno sooblikovati prehod v krožno gospodarstvo. Na eni strani se v mestih razvijajo nove prakse, ki izrazito doprinesejo k zmanjševanju človeškega okoljskega odtisa, hkrati pa lahko mesta s svojo urbano politiko pomembno pospešijo prehod v krožno gospodarstvo. Ne nazadnje pa v mestih prebiva več kot polovica svetovnega prebivalstva, kar še dodatno poudarja pomen prehoda v krožno gospodarstvo na ravni mest. Mesta so tudi smiselne enote za ustvarjanje zaključenih krogov pri upravljanju z viri.

Prehod v krožno gospodarstvo ravno tako ali še celo bolj kot tehnološke zahteva socialne inovacije. Gre za inovativne rešitve in nove oblike organiziranja, ki jih lahko v smislu upravljanja mest razumemo kot nove načine sodelovanja med upravami, prebivalci in lokalnimi deležniki, ki soustvarjajo trajnostne, odporne in odprte sisteme na ravni mesta. Prav zato je aktivna vloga lokalnih uprav pri prehodu v krožno gospodarstvo tako pomembna.

Prijavite se tukaj in se pridružite predstavnikom z državne, regionalne in lokalne uprave, strokovnjakom nevladnega sektorja, raziskovalnih in izobraževalnih ustanov ter praktikom s področja razvoja novih praks. Udeležba je brezplačna, vendar je število mest omejeno, zato s prijavo pohitite.

Program v slovenskem jeziku je tukaj, angleška različica pa na tej povezavi. Več o konferenci in predavateljih tukaj.

Dogodek organizirajo Ministrstvo za okolje in prostor, IPoP – Inštitut za politike prostora in Skupnost občin Slovenije v okviru projekta Podpora izvajanju urbane politike in programa URBACT.

DOGODKI DRUGIH

20.9./ Nacionalna konferenca o trajnostni mobilnosti za mlade 5/1

Ministrstvo za infrastrukturo, Agencija RS za okolje, Ministrstvo za zdravje, Mladinska zveza Brez izgovora Slovenija in Agencija za varnost v prometu organizirajo Nacionalno konferenco o trajnostni mobilnosti za mlade, ki bo v okviru Evropskega tedna mobilnosti potekala v Ljubljani.

S konferenco se želi prispevati k večji ozaveščenosti o pomenu trajnostne mobilnosti med mladimi ter jim predstaviti drugačne rešitve pri prevozu in organizaciji dnevnih poti. Je tudi priložnost, da mladi, stari od 15 do 29 let, povedo svoje mnenje, delijo znanja, izkušnje ter izpostavijo svoje potrebe s področja trajnostne mobilnosti. Skupaj s predstavniki državnih ustanov ter strokovnjakov s področij prometa, okolja, zdravja, izobraževanja ter dela, družine in socialnih zadev bodo spoznali aktualno problematiko trajnostne mobilnosti med mladimi ter v obliki delavnic poiskali rešitve in predloge za naprej.

Na konferenco so vabljeni mladi v starosti od 15 do 29 let, predstavniki državnih ustanov ter strokovnjaki s področij okolja, zdravja in prometa.

Udeležba na konferenci je brezplačna. V primeru prevelikega števila prijav bodo registracijo zaprli.

Obvezna prijava do vključno petka, 8. 9. 2017, do 12. ure.

Več informacij in program.

 

20.-22.9. / Teden sredozemske obale in EU makroregionalnih strategij – TSO 2017 5/2

Tudi letos bo na slovenski obali potekal tradicionalni Teden sredozemske obale in EU makroregionalnih strategij – TSO 2017. Letos so v središče postavili  Strategijo za Jadransko jonsko regijo in moto “živeti z morjem”.
Še tako velika razvojna prizadevanja pa niso vidna in prepoznana v javnosti in med deležniki, če jih ne znamo sporočati, narediti vidne. To je izziv, s katerim se srečujemo v vseh štirih obstoječih EU makroregionalnih strategijah (Baltske, Podonavske, Jadransko-jonske in Alpske), tudi  Svet za splošne zadeve je ob obravnavi poročila Evropske komisije o izvajanju EU makroregionalnih strategij aprila 2017 priporočil državam članicam in Evropski komisiji, da poskušajo izboljšati in nadgraditi področje komuniciranja.

Zato in ker je v letu 2016 kot predsedujoča Strategiji za Alpe Slovenija predlagala ustanovitev skupnega, horizontalnega stebra “mediji in komunikacija” za vse 4 makroregionalne strategije, bodo v okviru TSO 2017 izvedli mednarodno konferenco na temo komuniciranja, medijev in EU makroregionalnih strategij EU MACROREGIONAL STRATEGIES CONFERENCE ON MEDIA AND COMMUNICATION – KNOW THY NEIGHBOUR, od 20. do 22. septembra, 2017 v Portorožu. Prilagamo končni program.

Na konferenco se je potrebno registrirati /čim prej, da si zagotovite mesto/:

http://registration.adriatic-ionian.eu/eu-macroregional-strategies-conference-on-media-and-communication/introduction/

22.9./ 4. Slovenski podeželski parlament »sožitje med podeželjem in kmetijstvom« 5/3

Okoli 300 predstavnikov slovenskega podeželja, vključno z vidnimi predstavniki strokovne in politične javnosti, bo ob prisotnosti udeležencev iz drugih evropskih držav bo na 4. slovenskem podeželskem parlamentu razpravljalo o aktualnih izzivih slovenskega podeželja. Dogodek soorganizirajo na pobudo Društva za razvoj slovenskega podeželja partnerji Mreže za podeželje, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Zadružna zveza Slovenije, GZS – Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij in Zveza slovenske podeželske mladine.

4. Slovenski podeželski parlament je posvečen iskanju sožitja med podeželjem in kmetijstvom v luči prihajajočih sprememb Skupne kmetijske politike po letu 2020. K temu bo prispeval tudi razmislek o vlogi lokalnih ekonomij pri iskanju rešitev za trajnostni razvoj podeželja.

Prijave na dogodek zbirajo organizatorji najkasneje do 10. septembra 2017 preko spletne povezave oz. do zapolnitve razpoložljivih mest. Kotizacije za dogodek ni, udeležencem je zagotovljen brezplačen program in prehrana.

Vabilo

Program

21. in 22.9./ Konferenca komunalnega gospodarstva 5/4

Sporočamo vam, da bo Konferenca komunalnega gospodarstva letos potekala 21. in 22. septembra v kongresnem centru v Rimskih Toplicah. Krovna tema letošnjega dogodka bo digitalizacija na področju komunalnih storitev, saj bodo nove tehnologije in inovativni poslovni modeli ter novi načini sodelovanja in pričakovanja uporabnikov, temeljili na digitalizaciji in bodo v prihodnjih letih korenito posegli tudi v poslovanje komunalnih podjetij. Digitalizacija zahteva razmislek o delovanju v novih okoliščinah, ustrezne priprave, predvsem pa strategijo. Z gosti boste lahko spregovorili o tem, kaj pravzaprav je digitalizacija, kakšne poslovne priložnosti omogočajo tehnologija in tehnološke inovacije ter kako preoblikovati poslovne procese in izboljšati poslovanje. Več informacij je dostopnih tukaj.

28.9. / Občinske ceste – od pridobivanja podatkov do njihove uporabe 5/5

Za odgovorne za ceste iz občin so v EDUCENTRU pripravili brezplačen izobraževalni dogodek z naslovom Občinske ceste – od pridobivanja podatkov do njihove uporabe.

Z mislijo, da je znanje in sodelovanje ključ do uspeha, vas prijazno vabijo v Postojno.

 

Prijavnico najdete na tej povezavi.
Program

8.30 Registracija udeležencev

9.30 Pozdravni nagovori

Vladka Šalej, EDUCENTER d.o.o., Igor Marentič, Občina Postojna, Marjan Batagelj, Postojnska jama d.d., Ljiljana Herga, Direkcija RS za infrastrukturo, Bojan Križ, Direktorat za informacijsko družbo

10.15 – 11.30

Video zajem podatkov o občinskih cestah

Robert Artač, DFG Consulting d.o.o., Matjaz Srša, Občina Kamnik

Podatki o hitrostih na občinskih cestah in prometna varnost

Mirko Oblak, Sipronika d.o.o., Jure Duh, Mestna občina Novo mesto

12.00 – 14.00

Odlok o kategorizaciji občinskih cest – s previlnim pristopom do celovite ureditve

Uroš Košir, Locus d.o.o.

Prikaz v prostorskem informacijskem sistemu občin PISO

Jaka Šimnovec, Realis d.o.o. – ekipa PISO

Metodologja za cenitev zasebnih zemljišč preko katerih potekajo kategorizirane občinske ceste

Jožef Murko, Dodoma d.o.o., mag. Anton Kožar, Inštitut za nepremičnine d.o.o.

Pravni vidiki pri urejanju kategoriziranih občinskih cest

Daša Škerjanc, Odvetniška pisarna Turk

Pomen podatkov za delovanje občinskega nadzora

Boštjan Omerzel, vodja skupne občinske uprave

od 14.00 dalje

Izmenjava izkušenj in povezovanje

 

28.9./ Strokovni posvet ob Dnevu pravice vedeti »NADZOR NAD PORABO JAVNEGA DENARJA – IMAM PRAVICO VEDETI« 5/6

Informacijski pooblaščenec vas vabi na strokovni posvet ob Dnevu pravice vedeti »NADZOR NAD PORABO JAVNEGA DENARJA – IMAM PRAVICO VEDETI«, ki bo potekal v četrtek, 28. septembra 2017.
Ker je transparentnost na področju porabe javnega denarja tema, ki je pomembna z različnih vidikov, so k sodelovanju povabili tudi druge državne institucije in predstavnike civilne družbe, ki bodo problematiko predstavili z različnih zornih kotov. Z nami bodo tako predstavniki Državnega zbora RS, Računskega sodišča, Državno – revizijske komisije za revizijo postopkov oddaje javnih naročil, Ministrstva za javno upravo, nevladne organizacije Transaprency International Slovenija in novinarjev.
Zaradi prostorske omejitve prosimo, da se na dogodek prijavite na: gp.ip@ip-rs.si. Prijave sprejemajo do 22. 9. 2017 oziroma do zasedbe prostih mest.
Za vse informacije vam je na voljo generalna sekretarka, mag. Sanja Vraber, na tel. št. 01 230 9 756 in e-naslovu: sanja.vraber@ip-rs.si.

Več o samem dogodku lahko preberete v vabilu na tej povezavi.

28.9./ Usposabljanja "Javno naročanje in obvladovanje korupcijskih tveganj" 5/7

Upravna akademija Ministrstva za javno upravo v sodelovanju z nevladno organizacijo Transparency Internacional Slovenija organizira brezplačna usposabljanja za krepitev integritete in transparentnosti na področju postopkov oddaje javnih naročil. Nekaj terminov bo namenjenih javnim uslužbencem, ki neposredno delajo na področju javnih naročil v organih samoupravnih lokalnih skupnosti, in sicer:

 • 28. 9. 2017 v Novem mestu
 • 2. 10. 2017 v Ljubljani
 • 10. 10. 2017 v Ljubljani
 • 12. 10. 2017 v Mariboru
 • 16. 10. 2017 v Ljubljani

Vabilo.

Prijavnica. Usposabljanja potekajo v obliki delavnic in so za vse udeležence brez kotizacije. Prijave sprejemajo na e-naslov gp.mju@gov.si, in sicer do teden dni pred posamezno izvedbo oziroma do zasedbe mest.

3.10. / Mednarodna konferenca Dnevi PPI2Innovate 5/8

V torek, 3. oktobra 2017 od 10:00 do 16:30 ure, bo v Lublin Conference Centre v Lublinu, Poljska, potekala Mednarodna konferenca Dnevi PPI2Innovate. Konferenca bo potekala v okviru transnacionalnega projekta PPI2Innovate – Krepitev zmogljivosti za spodbujanje uporabe javnega naročanja inovativnih rešitev v Srednji Evropi. Projekt PPI2Innovate sofinancira transnacionalni program Interreg Srednja Evropa. Konferenca Dnevi PPI2Innovate je namenjena javnim naročnikom, in sicer ministrstvom, institucijam z lokalne in regionalne ravni, agencijam, ponudnikom javnih storitev itd. ter potencialnim članom inovativnih mrež vključujoč raziskovalne institucije, sektorske agencije in druge institucije. Namen konference Dnevi PPI2Innovate je okrepiti znanje o javnem naročanju inovacij (v angl. Public Procurement of Innovation-PPI) s pomočjo predstavitve pripomočka PPI2Innovate, ki ga je pripravila prof. Gabriella M. Racca iz Univerze v Torinu. V predstavitev pripomočka PPI2Innovate bo vključena predvsem praktična uporaba procedur javnega naročanja.

Konferenca Dnevi PPI2Innovate je brezplačna. Dnevni red konference Dnevi PPI2Innovate je na voljo na spletni strani tukaj. Zaradi omejenega števila mest, vas prosimo, da se na konferenco predhodno prijavite na zgoraj navedeni spletni strani. Za več informacij o dogodku se obrnite neposredno na organizatorja konference, in sicer na Rzeszow regionalno razvojno agencijo (Rzeszow Regional Development Agency) preko zgoraj navedene spletne strani, rubrika Contacts.

4.10. / Festival odprtih podatkov 5/9

MJU že tretje leto po vrsti organizira Festival odprtih podatkov javnega sektorja, letos v sodelovanju s Statističnim uradom Republike Slovenije. Dogodek bo v sredo, 4. oktobra 2017 v Konferenčni dvorani Ministrstva za javno upravo, Langusova 4, Ljubljana.

MJU v okviru vzpostavitve ekosistema odprtih podatkov, v katerem različne deležnike spodbuja k odpiranju podatkov javnega sektorja, uporabi odprtih podatkov, izmenjavi informacij ter izkušenj, itd, med drugim vključuje tudi nacionalni portal odprtih podatkov OPSI in Festival odprtih podatkov javnega sektorja.
Na portalu je trenutno objavljenih preko 3.900 metapodatkovnih opisov evidenc, zbirk, statističnih tabel. Na portalu so od 6. 9. 2017 objavljeni tudi statistični podatki, ki jih pripravlja Statistični urad Republike Slovenije. Slovenija je tako ena izmed redkih evropskih držav, ki ima na svojem portalu odprtih podatkov objavljene tudi statistične podatke državnega Statističnega urada.
V okviru festivala so organizirani različni dogodki oz. aktivnosti. Prvi v sklopu dogodkov je dogodek, 4.oktobra 2017, na katerem bomo med drugim predavatelji iz javnega in zasebnega sektorja predstavili zanimive aplikacije in vizualizacije podatkov, primere dobrih praks s
področja ponovne uporabe javnih podatkov.

Vabimo vas, da se prijavite na dogodek, ki bo v sredo, 4. oktobra 2017 s pričetkom ob 9.30 uri, preko spletne aplikacije 1Ka https://www.1ka.si/a/138294). Prijave bomo zbirajo do srede, 27. septembra 2017 oz. do zapolnitve prostih mest. Za dodatne informacije pišite na elektronski naslov: odprti-podatki.mju@gov.si. Program festivala je dostopen na tej povezavi:  Program_FOP_2017_končni

19.10. / Preučevanje energetske učinkovitosti v stavbah in energetsko načrtovanje ter izobraževanje 5/10

Fakulteta za energetiko Univerze v Mariboru, s finančno podporo Programa Erasmus + in Programa Interreg Srednja Evropa ter skupaj z Lokalno energetsko agencijo Dolenjska-Posavje-Bela Krajina in Občino Krško, 19. 10. 2017 v prostorih Občine Krško organizira brezplačno Mednarodno konferenco – Preučevanje energetske učinkovitosti v stavbah in energetsko načrtovanje ter izobraževanje.

Konferenca zagotavlja edinstven forum za izmenjavo znanja in izkušenj o konceptih energetske učinkovitosti in energetskem načrtovanju ter izobraževanju. Obravnavali bomo ključna vprašanja, kot so razumevanje teorije in prakse na področjih energetske učinkovitosti, obnovljivih virov, učinkovite rabe virov in uporabe inovativnih tehnologij ter raziskav in inovacij urbanega energetskega načrtovanja in izobraževanja o energetskem načrtovanju.

Udeležba na konferenci je brezplačna, število mest pa je omejeno. Registracija udeležencev poteka preko konferenčne spletne strani: http://www.r2epe.eu/portal/, kjer bodo v začetku septembra objavljen tudi program konference.

 

VLADA RS

148. redna seja Vlade RS 6/1

Novela Zakona o lokalnih volitvah

Vlada je na seji določila besedilo predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalnih volitvah in ga pošlje v obravnavo Državnemu zboru po rednem postopku.

Z novelo se poenostavlja izvedba lokalnih volitev, določa stalen termin rednih lokalnih volitev, ki je določen na drugo nedeljo v novembru (drugi krog volitev za župana pa 14 dni po prvem krogu), ter zmanjšuje število volilnih organov. Novela podrobneje ureja volilno pravico tujcev v ožje dele lokalnih skupnosti (odpravlja se razlikovanje v primerjavi z občinskim svetom), odpravlja se v praksi neizkoriščeno zakonsko možnost izvedbe volitev v svete ožjih delov lokalnih skupnosti na dve leti.

Spreminja se tudi ureditev, ki velja za določanje nadomestil za volilne odbore tako, da se zanje uporabljajo predpisi, ki urejajo višino nadomestil za volilne odbore za volitve in referendume na državni ravni. S tem bo višina nadomestil za vse volilne odbore enaka in urejena z enim, ne pa z dvema hierarhično povsem različnima predpisoma.

 

Spremenjena Uredba o zelenem javnem naročanju

Vlada je sprejela spremenjeno Uredbo o zelenem javnem naročanju (ZeJN), ki prinaša fleksibilnejše zeleno javno naročanje, na seznam predmetov, za katere je zeleno javno naročanje obvezno, pa dodaja nekaj novih.

Bistvena sprememba je, da ta določa cilje, ki jih bodo za posamezne predmete obveznega zelenega naročanja morali pri vsakokratni oddaji upoštevati naročniki (npr. 10 % živil mora biti ekoloških, 50 % elektrike iz obnovljivih virov, 100 % računalnikov energetsko najbolj učinkovitih). Poleg tega pa bodo naročnikom na voljo priporočila, ki bodo sledila tem ciljem.

Po novem bo zeleno javno naročanje obvezno za več predmetov naročanja, med drugim tudi za tekstilne izdelke, projektiranje oziroma izvedbo gradnje cest, grelnike vode oziroma prostorov ter hranilnike tople vode, sanitarne armature, opremo za stranišča na splakovanje in opremo za pisoarje, stenske plošče, razsvetljavo v notranjih prostorih, cestno razsvetljavo in prometno signalizacijo, vrtnarske storitve, kmetijske in druge proizvode ter opremo in stroje za vrtnarjenje ter tovorna in delovna vozila za zbiranje odpadkov.

Ministrstvo za javno upravo bo pripravilo smernice za področje zelenega javnega naročanja.

Poročilo o stanju kmetijstva, živilstva, gozdarstva in ribištva v letu 2016

Vlada je sprejela Poročilo o stanju kmetijstva, živilstva, gozdarstva in ribištva v letu 2016.

Poročilo obravnava osnovne rezultate slovenskega kmetijstva, živilstva, gozdarstva in ribištva v letu 2016. Pripravljeno je na podlagi podatkov Statističnega urada RS, MKGP ter drugih uradnih virov, ki so bili na voljo do 31. maja 2016, izjemoma tudi pozneje.

Podatki zadnjega strukturnega raziskovanja kmetijstva v letu 2016 kažejo, da se nadaljuje trend zmanjševanja števila kmetijskih gospodarstev. Leto 2016 za kmetijsko pridelavo ni bilo tako ugodno kot predhodni dve leti. Obseg kmetijske proizvodnje se je po začasnih statističnih podatkih zmanjšal za 3 %, pri čemer je bil obseg rastlinske pridelave manjši za 8 %, obseg živinoreje pa se je povečal za okoli 5 %. Domača poraba, ki pri rastlinskih pridelkih med leti precej niha, se je opazno povečala pri rži, koruzi in zelenjavi, med živalskimi proizvodi pa pri mesu. Pri zelenjadnicah je bila dosežena največja poraba doslej. Stopnje samooskrbe, ki zaradi sprememb v obsegu pridelave in porabe med leti precej nihajo, so bile leta 2016 višje kot leto prej pri žitu, zelenjavi, mesu, mleku in jajcih, znižale pa so se pri krompirju, sadju in medu. V letu 2016 so se cene kmetijskih proizvodov na skupni ravni znižale že tretje leto zapored. Ekonomski rezultati kmetijstva so se leta 2016 na skupni ravni izrazito poslabšali v primerjavi z letom prej (SURS, druga ocena). Neto dodana vrednost kmetijstva se je v primerjavi z letom 2015 izrazito zmanjšala, in sicer skoraj za četrtino (–24 %), faktorski dohodek kmetijstva pa se je zmanjšal za okoli 12 %. Padec dohodkov je v tem letu predvsem posledica izrazitega padca fizičnega obsega proizvodnje v sadjarstvu in vinogradništvu ob razmeroma ugodnih cenovno-stroškovnih razmerjih na agregatni ravni.

Leto 2016 je drugo leto izvajanja reforme neposrednih plačil (2015–2020), potrjeni sta bili dve spremembi in dopolnitvi PRP 2014–2020 in tudi že nekatere spremembe modela reforme neposrednih plačil, ki veljajo v letu 2017. V letu 2016 se je nadaljevalo izvajanje novih shem: osnovno plačilo, zelena komponenta, dodatek za mlade kmete in vzporedno shema za male kmete, ob tem pa so imela kmetijska gospodarstva možnost uveljavljati tudi proizvodno vezana plačila za strna žita, beljakovinske rastline, zelenjadnice, rejo govedi in proizvodnjo mleka v gorskih območjih. Nadaljevalo se je tudi izvajanje ukrepov, ki so opredeljeni v PRP 2014–2020. Poleg rednih ukrepov so se leta 2016 izvajali tudi nekateri začasni izredni ukrepi pomoči nekaterim sektorjem, namenjeni ublažitvi poslabšanja ekonomskega položaja pridelovalcev zaradi motenj na trgu.

Površina gozdov (1.182.278 ha) se je leta 2016 glede na leto 2015 (1.182.016 ha) malce povečala, gozdnatost pa je dosegala 58,3 %.

Celoten izvoz se je v letu 2016 zopet povečal in je skupaj z lesom za kurjavo dosegel 3,1 milijona m3, kar je 388 tisoč m3 oziroma 14 % več kot leta 2015. Podatki o odstrelu in izgubah v letu 2016 niso pomembno drugačni kot v predhodnem letu, razen pri divjem prašiču in jelenjadi, pri katerih se je odvzem v primerjavi z letom 2015 nekoliko povečal.

Program sofinanciranja Ministrstva za obrambo investicij v lokalno javno infrastrukturo v letih 2017 in 2018

Vlada je sprejela program sofinanciranja Ministrstva za obrambo investicij v lokalno javno infrastrukturo v letih 2017 in 2018 v občinah Postojna, Ilirska Bistrica in Krško zaradi obremenitev, ki jih povzroča delovanje Slovenske vojske.

Z občinami ima Ministrstvo za obrambo sklenjene posebne dogovore, ki med drugim predvidevajo tudi sofinanciranje posodabljanja lokalne javne infrastrukture, ki jo v povezavi z vojaškimi objekti souporablja Slovenska vojska.

Glede na omejen obrambni proračun poskuša Ministrstvo za obrambo z občinami dogovoriti različne načine izpolnjevanja dogovorjenih obveznosti v manjšem obsegu, kot je predvideno z dogovori. Program sofinanciranja zajema sofinanciranje v občinah Postojna, Ilirska Bistrica in Krško za investicije, ki so neposredno povezane z uporabo Osrednjega vadišča Slovenske vojske Postojna (poligon Poček, strelišče Bač) in vojaškega Letališča Cerklje ob Krki.

(Vir: Vlada RS, UR)

 

AKTUALNI RAZPISI

Projekt EK za spodbujanje krožnega gospodarstva 7/1

Evropska komisija razpisuje projekt, katerega namen je spodbuditi krožno gospodarstvo med malimi in srednje velikimi podjetji v Evropi. Za ta projekt iščejo, organizacije za podporo malim in srednje velikim podjetjem (MSP), ki želijo pridobiti usposabljanje na področju krožnega gospodarstva; ponudnike krožnih rešitev (podjetja, ki ponujajo trajnostne izdelke in / ali storitve) in regionalne oblasti, ki želijo prejeti svetovanje o tem, kako podpreti MSP pri sprejemanju krožnih rešitev.

Če vas zanima sodelovanje, lahko prejmete več informacij in pred 18. septembrom 2017 izrazite interes s prijavo preko digitalne aplikacijo, ki se nahaja na tej povezavi: http://ec.europa.eu/environment/funding/circular-economy-smes/

Za dodatna vprašanja se lahko obrnete na naslov ENV-PILOT-PROJECT@ec.europa.eu.

Občina Piran objavila razpis za razpršeni hotel Padna 7/2

Skupnost občin Slovenije se je v okviru svojih aktivnosti na področju turizma posvečala tudi promociji potencialov razpršenega hotela in v ta namen samostojno in s partnerji organizirala obisk dobre prakse, posvet in razne sestanke. Pri razpršenem hotelu gre za trajnosten pristop, ki izkorišča obstoječe stavbe in jim daje novo ali dodatno funkcijo v prostoru, gre za krožno ekonomijo in oživljanje vaških/mestnih središč, ekonomsko valorizacijo kulturne dediščine, spodbujanje lokalnega gospodarstva in še bi lahko naštevali. Med številnimi občinami je bila pobuda dobro sprejeta in pričele so se razne iniciative, tudi v Občini Piran. Slednja nas je obvestila, da so objavili javni razpis za izbor zasebnega partnerja za potrebe celovite ureditve razpršenega hotela v naselju Padna. Novico o tem objavljamo z namenom, da ostale občine seznanimo s stanjem projekta v Piranu oz. Padni.

Kratek povzetek iz razpisne dokumentacije:

Predmet javnega razpisa je izbor zasebnega partnerja za potrebe celovite ureditve razpršenega hotela v naselju Padna z namenom vzpostavitve celovite ponudbe turističnih storitev.

Projekt obsega predvidoma rekonstrukcijo desetih (10) objektov z osemindvajsetimi (28) prenočitvenimi enotami oziroma enainšestdesetimi (61) ležišči, ureditev restavracije, recepcije ter parkirnih površin. Zasebni partner bo prevzel obveznost izdelave projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja, projektov za izvedbo in izvedbo vseh del v skladu s projektno dokumentacijo ter zunanjo ureditvijo. Zagotoviti bo moral tudi financiranje rekonstrukcije objektov, opreme objekta, zunanje ureditve in pridobiti ustrezna upravna dovoljenja, potrebna za prevzem in delovanje rekonstruiranih objektov. Zasebni partner bo moral zagotoviti vzdrževanje in delovanje objektov za celotno obdobje trajanja javno-zasebnega partnerstva. Zasebni partner mora v času trajanja javnega zasebnega partnerstva v objektih izvajati dejavnost razpršenega hotela.

Javno-zasebno partnerstvo začne teči z dnem sklenitve pogodbe o javno-zasebnem partnerstvu, ki se sklene za obdobje do največ petindvajset (25) let. Po zaključeni rekonstrukciji bo zasebnemu partnerju za čas do izteka pogodbe o javno-zasebnem partnerstvu na zemljiščih podeljena stavbna pravica, na podlagi katere bo zasebni partner pridobil pravico, da ekonomsko koristi objekte in sicer z namenom izvajanja dejavnosti razpršenega hotela. Po izteku pogodbe o javno-zasebnem partnerstvu bo javni partner prevzel v last in upravljanje zadevne objekte, brez kakršnegakoli nadomestila, dodatnih obveznosti ali omejitev uporabe.

Rok za prejem prijav je četrtek, 21. september 2017, do 12. ure. Več o razpisu na tej povezavi.

2,8 miljona € razpisanih nepovratnih sredstev za vzpodbujanje tesnejšega sodelovanja med akterji v kmetijskem sektorju 7/3

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je 2. junija 2017 objavilo v Uradnem listu dva pomembna javna razpisa, katerih namen je podpreti projekte, ki spodbujajo sodelovanje med kmetijskimi gospodarstvi in drugimi akterji s ciljem razvoja lokalnih trgov in kratkih dobavnih verig ter diverzikacije dejavnosti na kmetiji v povezavi z izobraževanjem o okolju in hrani oziroma zdravstvenim, socialnim in invalidskim varstvom. Gre za prva javna razpisa, ki sta objavljena v okviru ukrepa Sodelovanje, ki se financira iz Programa razvoja podeželja RS 2014–2020 (PRP 2014–2020). Skupaj je za tovrstne projekte sodelovanja, ki so velika novost in priložnost v okviru politike razvoja podeželja, razpisanih 2,8 milijona nepovratnih javnih sredstev.

Razpisa sta objavljena na:  http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/.
Oddaja vlog na oba javna razpisa je možna od 26. 6. 2017 do 29. 9. 2017, do 24. ure.

Program razvoja podeželja 2014 - 2020 razpis Sodelovanje 7/4

Obveščamo vas, da je objavljen javni razpis iz ukrepa Sodelovanje, ki se financira iz Programa razvoja podeželja RS 2014–2020.
Podpora prvega javnega razpisa se nanaša na področje vzpostavitve in razvoja lokalnih trgov ter kratkih dobavnih verig. Podpora v okviru drugega javnega razpisa pa se nanaša na področje diverzifikacije dejavnosti na kmetiji.

Razpisa sta odprta do 29. septembra 2017.
Razpisa sta objavljena na: http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/

Najava in vabilo k sodelovanju v Mesecu prostora, oktobra 2017 7/5

Ministrstvo za okolje in prostor vabi k sodelovanju v Mesecu prostora 2017, ki bo letos oktobra potekal že četrto leto zapored, tokrat na temo zelene infrastrukture, z osrednjim sloganom »Zeleni prostor povezuje«. 
Obširnejše informacije o Mesecu prostora 2017 so na voljo na spletnem naslovu: http://www.mop.gov.si/si/mesec_prostora_2017/. Vabimo vse, ki načrtujete ali bi želeli v navedenem času organizirati dogodke, da se obrnete na naslov prostor.mop@gov.si in sporočite svoje namene oz. povprašate za več informacij.
Rok za prijavo dogodkov in dejavnosti je 29. september 2017.

Javni natečaj za pridobitev naziva “Branju prijazna občina” 7/6

Naziv Branju prijazna občina, ki ga podeljujeta Združenje splošnih knjižnic in Skupnost občin Slovenije, se v letu 2017 podeljuje prvič. Z nazivom želimo poudariti aktiven prispevek občine  za  izboljšanje bralne pismenosti, spodbujanje branja in razvoj bralne kulture v lokalni skupnosti.

V aktualnih tehnološko zelo spremenjenih razmerah je spodbujanje branja različnih ciljnih skupin prebivalstva in razvijanje dojemanja branja kot vrednote prav poseben izziv in pomembna naloga družbe kot celote.  Socialni in ekonomski uspeh posameznika in posledično celotne družbe je v veliki meri odvisen od stopnje bralne pismenosti. Raziskava Bralna kultura in nakupovanje knjig v RS iz leta 2014 je pokazala, da v Sloveniji število bralcev upada in da je branje premalo cenjena aktivnost posameznika.

S projektom Branju prijazna občina želijo splošne knjižnice v sodelovanju s Skupnostjo občin Slovenije in Ministrstvom za kulturo spodbuditi lokalne skupnosti k izvajanju ukrepov za  izboljšanje bralne pismenosti, spodbujanje branja in razvoj bralne kulture in k zavedanju, da je branje življenjska vrednota.

Glavni cilji projekta so:

 • uveljaviti pozitivno javno podobo branja;
 • izboljšati zavest o pomenu branja;
 • podpreti razvoj in izvajanje javno dostopnih programov in projektov za spodbujanje branja in pismenosti, ki potekajo na lokalni ravni in so namenjeni različnim ciljnim skupinam;
 • spodbujati in koordinirati programe ter projekte promocije branja;
 • spodbuditi občine k sprejemanju lokalnih strateških dokumentov za spodbujanje branja in razvoj bralne kulture;
 • spodbuditi občine k povzemanju primerov dobrih praks za ustvarjanje učinkovitega družbenega okolja za spodbujanje branja in razvoj bralne kulture;
 • spodbuditi sistematično vlaganje v promocijo branja in načrten razvoj bralne kulture na lokalnem nivoju.

Rok za oddajo prijav je 30. oktober 2017.

BESEDILO NATEČAJA IN PRIJAVNICA

plakat
letak
bralno znamenje

Razvojno-spodbujevalni program SID banke za financiranje občin 7/7

Obveščamo vas, da je na voljo specializiran program »Razvojno-spodbujevalni program SID banke za financiranje občin«, kjer so na podlagi namenskih virov Evropske investicije banke (EIB) in Razvojne banke Sveta Evrope (CEB) občinam na voljo ugodna, do 20-letna sredstva. Več informacij dobite tukaj.

Za več informacij se lahko obrnete tudi na SID Banko, oddelek za podjetja  na tel. 01 2007 480. Rok za oddajo vlog je do 31. 10. 2020 oz. do porabe sredstev programa.

Javni poziv Stanovanjskega sklada RS za nakup stanovanj 7/8

Obveščamo vas, da si lahko na spletni strani Stanovanjskega sklada RS ogledate prenovljen javni poziv za nakup stanovanj, ki je objavljen tudi v  Uradnem listu RS, št. 40/2017 dne 21. 7. 2017 in z njim povezano dokumentacijo. Stanovanjski sklad RS s prenovljenim javnim pozivom vabi zainteresirane ponudnike (fizične osebe, pravne osebe zasebnega in javnega prava ter lokalne skupnosti) k oddaji ponudb za prodajo skupin stanovanj in stanovanjskih stavb na območju mestnih občin v celotni Sloveniji.

Termini komisijskega in nejavnega odpiranja ponudb javnega poziva, so v koledarskem letu 2017 predvideni v sledeči dinamiki:

  1. odpiranje ponudb – vlog prejetih od 21.7.2017 do 15.10.2017 bo potekalo dne 16.10.2017;
  1. odpiranje ponudb – vlog prejetih od 17.10.2017 do 11.12.2017 bo potekalo dne 12.12.2017.

Za dodatne informacije pokličete na tel. št. 01-47-10-500 ali pošljite vprašanja na elektronski naslov ssrsinfo@ssrs.si.

NOVICE DRUGIH

Stanje v Uniji 2017: ujemimo veter v jadra 8/1

Predsednik Evropske komisije ima vsako leto septembra v Evropskem parlamentu govor o stanju v Uniji, v katerem povzame dosežke iz preteklega leta in predstavi prednostne naloge za leto, ki prihaja. Prav tako predstavi, kako se bo Komisija spoprijela z najbolj perečimi izzivi, s katerimi se srečuje Evropska unija. Govoru sledi plenarna razprava, s katero se začne dialog z Evropskim parlamentom in Svetom, da bi se pripravil delovni program Komisije za naslednje leto.

Poleg tega sta predsednik Juncker in prvi podpredsednik Timmermans poslala pismo o nameri predsedniku Evropskega parlamenta in predsedstvu Sveta, v katerem so podrobno opredeljeni ukrepi, ki jih namerava Komisija sprejeti z zakonodajo in drugimi pobudami do konca prihodnjega leta (v tem primeru 2018). To je posebej predvideno v okvirnem sporazumu iz leta 2010 o odnosih med Evropskim parlamentom in Evropsko komisijo.

Več si lahko preberete v brošuri o stanju v Uniji 2017, ki vključuje:

 • avtorizirano različico govora o stanju v Uniji,
 • pismo o nameri,
 • napredek pri desetih prednostnih nalogah Komisije,
 • načrt za enotnejšo, močnejšo in bolj demokratično Evropsko unijo.

 

© Moralne avtorske pravice ima Skupnost občin Slovenije. Noben del tega gradiva se ne sme reproducirati ali kopirati v karšnikoli obliki: grafično elektronsko ali mehanično, kar vklučuje (ne da bi bilo omejeno) fotokopiranje, snemanje, skeniranje ali katerekoli druge oblike reproduciranja brez pisnega dovoljenja Skupnosti občin Slovenije. Reprodukcija ali kopiranje je dovoljeno izključno za potrebe Sekretariata Skupnsti občin Slovenije ali občin članic SOS.