V TEM TEDNU PRAZNUJEJO OBČINSKI PRAZNIK OBČINE LOŠKA DOLINA, SELNICA OB DRAVI, TRNOVSKA VAS IN MESTNA OBČINA MARIBOR.

 

ISKRENE ČESTITKE!

SEKRETARIAT SOS

PRIHODNJI TEDEN

 

Predlog Zakona o pogrebni dejavnosti, ZPPD-7 10 2015 – pripombe in predlogi do četrtka, 22.10.2015 na e-naslov sasa.kek@skupnostobcin.si.

Uredba o emisiji snovi v zrak in vode iz sežigalnic odpadkov – pripombe in predlogi  do sobote, 24.10.2015 na e-naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si.

 

NOVIČKE SOS

Dogovor med SOS in GURS glede pogostejšega zajemanja podatkov za občine 1/1

Obveščamo vas, da se je Skupnost občin Slovenije obrnila na Geodetsko upravo z željo, da bi zagotovili pogostejše zajemanje podatkov za občine in njihova pooblaščena podjetja iz registrov GURS.

Geodetska uprava je tudi uradno posredovala dopis v katerem sporočajo, da obstoječi sistem PGP/OPGP dograjujejo, saj nameravajo dodati še podatke Zemljiškega katastra, Katastra stavb in registra nepremičnin. Poleg tega bodo grafiko zemljiškega katastra dopolnili z informacijskim slojem o zemljiškokatastrskih načrtih, z informativnim slojem o zemljiščih pod stavbami in s slojem urejenih mej, predvideva pa se tudi vključitev podatkov o zemljiškokatastrskih točkah. Do podatkov bo lahko dostopala tudi vsaka posamezna občina za svoje območje.
Po predvidenem terminskem planu bi nadgradnja naj bila opravljena do konca leta 2015, v začetku prihodnjega leta bo zajemanje podatkov testno mogoče mesečno, ko bodo zadeve delovale brezhibno pa se predvideva prehod na tedensko osveževanje podatkov.

V Skupnosti občin verjamemo, da bo s takšno nadgradnjo omogočeno bolj zanesljivo in boljše delovanje prostorsko-informacijskih sistemov ter predvsem omogočeno boljše vodenje zemljiške politike v občinah.

Predstavitev in razprava o Predlogu sprememb in dopolnitev Zakona o sistemu plač v javnem sektorju 1/2

Udeleženke in udeleženci predstavitve predlaganih sprememb ZSPJS so v sredo, 14. oktobra 2015 iz ust mag. Branka Vidiča iz Ministrstva za javno upravo pregledali spremembe členov tega zakona. V Rdeči dvorani Mestne hiše Ljubljane so se seznanili z novostmi, v drugem delu, ki ga je prevzela sodelavka predavatelja, Katja Knez, pa so sledili odgovori na vprašanja občin, postavljena poprej. Izpostavilo se je ogrodje zakona, ki bi tudi v primeru sprejetja osnutka ostalo isto in razhajanja med trenutno veljavnim in predlaganim. Med najbolj zanimivi se je izpostavil mehanizem začasnega povečanja in ali zmanjšanja plač ter politika napredovalnih razredov.

  20151014_10184920151014_120637

Nogometna ekipa županov se je pomerila z ekipo Računskega sodišča 1/3

V sredo 14. oktobra, sta nogometna ekipa županov ter ekipa Računskega sodišča, v Podčetrtku odigrali prijateljsko tekmo v dvoranskem nogometu. Pred prijateljsko tekmo, so se župani in predsednik Računskega sodišča pogovarjali o aktualnih težavah občin in možnostih sodelovanja pri iskanju sistemskih rešitev za občine.

Po razgovoru je sledila še nogometna tekma, v kateri so morali župani priznati premoč ekipe Računskega sodišča, končni rezultat je bil 6:3.

44-dsc_8788

Slovenija ima tri nove mladim prijazne občine 1/4

logo -mladim-prijazne-obcineInštitut za mladinsko politiko v sodelovanju s Skupnostjo občin Slovenije in pod častnim pokroviteljstvom predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja že četrto leto zapored podeljuje certifikat Mladim prijazna občina. V letu 2015 so si certifikat prislužile 3 občine. Certifikat, ki je edinstveno tovrstno certificiranje v Evropi, predstavlja priznanje lokalnim skupnostim, ki uspešno izvajajo ukrepe na identificiranih prednostnih področjih lokalnih mladinskih politik. Le-ta pa predstavlja tudi usmeritev, kako se na lokalni ravni spopadati s težavami, s katerimi se srečujejo mladi v posameznih občinah, ter seveda spodbudo občinam za uspešno delo na tem področju. Od leta 2012, ko je bil certifikat prvič podeljen, je bilo v Sloveniji zabeleženih 24 občin s tem laskavim nazivom. Naziv Mladim prijazna občina prejmejo lokalne skupnosti v Sloveniji, ki z izvajanjem ukrepov za reševanje problematike mladih na lokalni ravni na področjih izobraževanja, zaposlovanja, stanovanjske politike, informiranja, participacije, mladinskega organiziranja in mobilnosti ustvarjajo prijaznejše okolje za življenje in razvoj mladih.

Na razpis se je letos prijavilo 8 občin, izmed katerih so naziv Mladim prijazna občina 2015−2019 prejele Občina Gornja Radgona, Občina Škofja Loka in Občina Zagorje ob Savi.

Vsem dobitnicam certifikata iskreno čestitamo!

 

Zaključna konferenca o uresničevanju listine o enakosti spolov 1/5

WP_20151014_11_54_29_ProV Bruslju je 14. oktobra potekala zaključna konferenca projekta o uresničevanju listine o enakosti spolov, ki jo organizira mednarodna organizacija CEMR in je bila namenjena predvsem obveščanju in osveščanju o rezultatih opravljene študije o uresničevanju Evropske listine o enakosti spolov, katere podpisnice so tudi slovenske občine. Zaključne konference se je udeležila tudi predstavnica Skupnosti občin Slovenije, ki je v sklopu projekta predstavljala nacionalno koordinacijsko točko.

Čeprav sta politična zaveza in nova zakonodaja prispevali k napredku enakosti spolov v zadnjih desetletjih številni izzivi še vedno ostajajo. V današnji Evropi, so ženske denimo še vedno premalo zastopane na položajih odločanja. Prav tako še vedno zaslužijo povprečno 16% manj kot moški.

Da bi spodbudili enakost spolov na lokalni in regionalni ravni, je mednarodna organizacija CEMR leta 2006 oblikovala evropsko listino o22006023960_a67d53c120_b enakosti žensk in moških v lokalnem življenju. Listina je tako politični dokument in politični instrument. Spodbuja lokalne in regionalne oblasti, da bi se javno zavezale k enakosti in za izvajanju načel in ukrepov v tej smeri. Dokument predlaga konkretne metode, s katero se slednji lahko uresničujejo na različnih področjih pristojnosti: proračunsko načrtovanje, politična udeležba, zaposlenost, javne službe, prostorsko načrtovanje itd. Danes je več kot 1400 lokalnih in regionalnih oblasti v 29 državah podpisalo Listino.

Na sami konferenci so bili predstavljeni rezultati projekta, vključno s končnimi kazalniki napredka in orodji za samoocenjevanje, predstavljene so bile dobre prakse spremljanja in izvajanja politike enakosti spolov, poleg tega pa so bili predstavljeni primeri dobrih praks iz različnih držav. Ob zaključku konference pa je sledilo tudi delo v okviru delavnic na temo enake zastopanosti spolov v lokalnem odločanju.

V okviru projekta je bila izdelana tudi spletna stran na kateri se je možno informirati o rezultatih analize napredka, predvsem pa je uporabna zaradi rubrike z naborom orodij za uresničevanje enakosti spolov na lokalnem nivoju.

 

 

 

ZAKONODAJNE AKTIVNOSTI SOS

Navodilo za urejanje zdravstvenega zavarovanja (033) prek portala e-VEM 2/1

Od 30.9.2015 je možno prek portala e-VEM urejati obvezno zdravstveno zavarovanje tudi po šifri podlage za zavarovanje 033 (otroci do 18. leta starosti, ki ne morejo biti zavarovani po starših).

Navodilo za urejanje tega zavarovanja prek portala e-VEM, ki lahko občinam služi kot pripomoček za izpolnjevanje obrazcev M-1, M-2, M-3 najdete tej povezavi.

Za kakršnakoli vsebinska pojasnila ali pomoč pri urejanju teh zavarovanj prek portala se lahko občine obrnete neposredno na območne enote in izpostave ZZZS. Za tehnično pomoč pa na Enotni kontaktni center ( na 080 2002 ali ekc@gov.si).

Zakon o pogrebni dejavnosti v medresorski obravnavi 2/2

Na SOS smo prejeli obvestilo službe za stike z javnostjo Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, da so pripravili nov predlog Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti (ZPPD) in ga posredovali v medresorsko usklajevanje. Odzivi iz javne obravnave v mesecu juniju 2015 so objavljeni na spletni strani ministrstva.
V sporočilu so še zapisali: “S predlogom ZPPD se sistemsko ureja nov pristop pri opravljanju pogrebne in pokopališke dejavnosti. Predlog ZPPD sledi izhodiščem, ki jih je sprejela Vlada Republike Slovenije, ter temeljnim načelom zagotavljanja pietete, varovanja zdravja, proste izbire mesta pokopa, kot tudi proste izbire izvajalca pogrebnih storitev, enakopravne obravnave izvajalcev pogrebnih storitev ter načelu učinkovitega nadzora.
Ključni cilji ZPPD so usmerjeni v celovito prenovo sistemske ureditve pogrebne in pokopališke dejavnosti, ki izhaja še iz leta 1984. Zakon tako določa ohranitev 24-urne dežurne službe kot obvezne občinske gospodarske javne službe in ureditev pokopališke dejavnosti kot občinske javne službe. Zakon prepušča druge pogrebne storitve trgu, pri čemer se poenotijo pogoji za njihovo izvajanje in upošteva Direktiva o storitvah na notranjem trgu. Zakon prav tako natančneje ureja nadzor nad skladnostjo predpisov občin ter nad izvajanjem pogrebne in pokopališke dejavnosti. Po zaključenem medresorskem usklajevanju bo Vlada RS predvidoma konec oktobra oziroma v začetku novembra 2015 obravnavala predlog ZPPD in ga posredovala v redni postopek v Državni zbor.”

Občine vabimo, da posredujejo predloge in pripombe k predlogu zakona do 22. oktobra 2015 na e-naslov sasa.kek@skupnostobcin.si.

PREDLOG ZAKONA: ZPPD-7 10 2015

Uredba o emisiji snovi v zrak in vode iz sežigalnic odpadkov 2/3

Obveščamo vas, da je v javni razpravi Uredba o emisiji snovi v zrak in vode iz sežigalnic odpadkov.

Poglavitne novosti uredbe so:

– uvaja se agregacijsko pravilo, po katerem se zmogljivosti več ločenih kurilnih naprav seštevajo za namen izračuna skupne nazivne vhodne toplotne moči sežigalnice ali naprave za sosežig, če se odpadni plini teh narav izpuščajo skozi skupen odvodnik. Glede na skupno nazivno vhodno toplotno moč se določijo mejne vrednosti emisij, pri čemer so običajno pri višjih močeh bolj stroge emisijske zahteve. Pri tem se kurilne naprave z nazivno vhodno toplotno močjo manj kot 15 MW ne upoštevajo v skupno vsoto;

– program preverjanja istovetnosti odpadkov se ne določi več v okoljevarstvenem dovoljenju. Program je t.i. živ dokument, ki je lahko predmet sprememb zaradi novih tehnoloških spoznanj in obratovalnih izkušenj. Zaradi morebitne spremembe programa bi bilo v takem primeru potrebna vloga za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja. Program preverjanja istovetnosti odpadkov mora izdelati pooblaščenec za izdelavo cene odpadka. Programi preverjanja istovetnosti odpadkov, ki so v uporabi skladno s trenutno zakonodajo, se lahko v obstoječi obliki uporabljajo do izteka okoljevarstvenega dovoljenja za posamezno sežigalnico odpadkov in napravo za sosežig odpadkov;

– zagotavljanje ocene primernosti nevarnih odpadkov za sežig ali sosežig je v domeni upravljavca sežigalnice odpadkov ali naprave za sosežig odpadkov. Oceno primernosti nevarnih odpadkov sedaj zagotavlja imetnik nevarnega odpadka, pri čemer mora poznati tehnologijo sežigalnice ali sosežigalnice ter vsebino okoljevarstvenega dovoljenja, da lahko oceni, ali je njegov nevarni odpadek primeren za obdelavo v sežigalnici odpadkov ali napravi za sosežig odpadkov. Čeprav je zagotavljanje ocene primernosti nevarnih odpadkov v domeni upravljavca, pa lahko seveda izdela oceno tudi imetnik odpadkov, kar je predmet medsebojnega dogovora in poslovanja. Uredba namreč ne določa, kdo mora izdelati oceno primernosti nevarnih odpadkov;

– določata se standarda za merjenje celotnega organskega ogljika v žlindri in pepelu ter žarilne izgube pri sežigu.

Vaše pripombe in predloge lahko posredujete na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si, najkasneje do 24.10.2015.

Osnutek Pravilnika o rednem vzdrževanju javnih cest 2/5

S strani Ministstva za infrastrukturo smo v pregled prejeli Predlog Pravilnika o rednem vzdrževanju javnih cest.

V dopisu ministrstvo navaja, da se bodo z navedenim pravilnikom občinam znižali, saj bi zmanjšali pogostost opravljanja pregledniške službe, kot se po navedbah zmanjšujejo stroški zimske službe (prevoznost ceste z daljšim naklonom je prevozna že če je prevozna s snežnimi verigami), kot naj bi prilagodili prioritete posameznik aktivnosti v okviru rednega vzdrževanja (ki omogoča, da se izvajanje in obseg del lažje prilagaja zakonskim obveznostim, dejanskemu stanju na terenu ter razpoložljivim omejenim virom).

Celoten predlog Pravilnika se nahaja tukaj.

Vaše predloge in pripombe (ali so ocene ministrstva glede prihrankov realni?) posredujte na naslov miha.mohor@skupnostobcin.si najkasneje do srede 4. novembra.

DOGODKI SOS

21.10. / Seminar z delavnico Osnovna mediacijska orodja za vodilne kadre 3/1

V Skupnosti občin Slovenije zaradi izjemno pozitivnega odziva udeleženk in udeležencev dogodka meseca maja 2015 ponavljamo seminar s praktično delavnico z naslovom »OSNOVNA MEDIACIJSKA ORODJA ZA VODILNE KADRE V LOKALNI SKUPNOSTI«. Seminar bo izvedel psihoterapevt, mediator, trener mediatorjev ter predavatelj mag. Martin Lisec.  Posvet z delavnico bo potekal 21.10.2015, od 09.30 do 13.30 ure, v dvorani Marjance Ručigaj, Ljubljanska cesta 12 f, 1236 Trzin.

Na seminarju bomo z vodilnimi kadri v lokalnih skupnostih ozavestili stopnjo konfliktnosti in se seznanili z nekaterimi komunikacijskimi (mediacijskimi) orodji, ki učinkovito pomagajo pri upravljanju s konfliktnostjo.

Na interaktivni delavnici bomo preko vaj, dela v skupini in ščepca teorije poglobili znanje o:

  • konfliktu,
  • poslušanju,
  • ohranjanju vizije celote,
  • stališčih in interesih,
  • zastavljanju pravih vprašanj.

 Seminar z delavnico je namenjen županjam, županom, podžupanjam, podžupanom, direktoricam in direktorjem občinskih uprav ter vodjem občinskih oddelkov in javnih zavodov ter drugim zainteresiranim zaposlenim na vodstvenih delovnih mestih v lokalnih skupnostih.

Vabilo z okvirnim programom

Prijavnica

Vašo udeležbo na dogodku potrdite z izpolnjeno prijavnico najkasneje do vključno petka, 16.10.2015. Izpolnjeno prijavnico pošljite skenirano na e-naslov metka@skupnostobcin.si ali po faxu 02/234 15 03 ali na naslov Skupnost občin Slovenije, Partizanska cesta 1, 2000 Maribor.

26.10. / Regijska delavnica za funkcionarke in funkcionarje v Mariboru 3/2

Skupnost občin Slovenije, skupaj s partnerji v projektu OPENN – osvojiti politično enakost z novimi imeni, organizira brezplačno regijsko delavnico, na kateri bomo funkcionarkam in funkcionarjem poskusili približati osnove branja proračuna, predstavili bomo mednarodno prakso na področju oblikovanja proračunov oziraje na potrebe žensk, skupaj bomo opravili pregled analize zadnjih lokalnih volitev in ovir ter potreb za vstop žensk v politiko. Nazadnje se bomo v sproščenem vzdušju predali debati v skupinah.

Posvet je brezplačen. Potekal bo 26.10.2015 v hotelu Betnava, Ulica Eve Lovše 15, 2000 Maribor, od 15.00 ure dalje.

VABILO in PRIJAVNICA

Prijavite se lahko na naslov metka.lasic@skupnostobcin.si, najkasneje do 23.10.2015 z izpolnjeno prijavnico ali pisno na naslov Skupnost občin Slovenije, Partizanska 1, 2000 Maribor.

28.10. / Regijska delavnica za funkcionarke in funkcionarje v Ljubljani 3/3

Skupnost občin Slovenije, skupaj s partnerji v projektu OPENN – osvojiti politično enakost z novimi imeni, organizira brezplačno regijsko delavnico, na kateri bomo občinskim funkcionarkam in funkcionarjem poskusili približati osnove branja proračuna, predstavili bomo mednarodno prakso na področju oblikovanja proračunov oziraje na potrebe žensk, skupaj bomo opravili pregled analize zadnjih lokalnih volitev in ovir ter potreb za vstop žensk v politiko. Nazadnje se bomo v sproščenem vzdušju predali debati v skupinah.

Vabimo vas, da se nam pridružite 28.10.2015 v hotelu Austria Trend, Dunajska 154, Ljubljana od 15.00 ure dalje.

VABILO in PRIJAVNICA

Prijavite se lahko na naslov metka.lasic@skupnostobcin.si, najkasneje do 27.10.2015 z izpolnjeno prijavnico ali pisno na naslov Skupnost občin Slovenije, Partizanska 1, 2000 Maribor.

5.11. / Posvet Elektronski obrazci M za prijavo podatkov v obvezna socialna zavarovanja 3/4

Skupnost občin Slovenije v sodelovanju z Ministrstvom za javno upravo (MJU), Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) in Zavodom za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (ZPIZ), organizira delovni posvet na temo uporabe elektronskih obrazcev M za prijavo podatkov v obvezna socialna zavarovanja.

Posvet bo potekal v četrtek, 5. novembra 2015, s pričetkom ob 10.00 uri v hotelu Betnava (sejna soba B), Ulica Eve Lovše 15, 2000 Maribor.

VABILO in PRIJAVNICA.

Izpolnjene prijavnice nam lahko posredujete do torka, 3. 11. 2015, na naslov metka.lasic@skupnostobcin.si ali po faxu na 02 234 1 503 ali po pošti na naslov Skupnost občin Slovenije, Partizanska cesta 1, 2000 Maribor.

Vljudno vabljeni!

18.11. / Posvet “Občina je zavezanec za dostop do informacije javnega značaja in upravljavec zbirk osebnih podatkov” 3/5

Skupnost občin Slovenije v sodelovanju z Informacijsko pooblaščenko RS, gospo Mojco Prelesnik in državnim nadzornikom Informacijskega pooblaščenca RS, gospodom Blažem Pavšičem, organizira delovni posvet na temo informacij javnega značaja in varstva osebnih podatkov.

Na posvetu se bodo udeleženci seznanili z dolžnostmi občine po ZDIJZ in noveli ZDIJZ-C, obveznostmi občine do medijev in pravne podlage za dopustno obdelavo osebnih podatkov.

Posvet bo potekal v sredo, 18. novembra 2015, s pričetkom ob 10.00 uri v dvorani Cassiopea (I. nadstropje), Austria Trend hotel Ljubljana, Dunajska cesta 154, 1000 Ljubljana. Tukaj najdete VABILO in PRIJAVNICO

Vašo udeležbo na dogodku potrdite s prijavnico do ponedeljka, 16. novembra 2015. Izpolnjeno prijavnico pošljite skenirano na e-naslov metka@skupnostobcin.si ali po faxu 02/234 15 03 ali na naslov Skupnost občin Slovenije, Partizanska cesta 1, 2000 Maribor.

Vljudno vabljeni!

DOGODKI DRUGIH

Oktober - mesec prostora 4/1

Vabimo vas, da se v oktobru pridružite pri obeležitvi Meseca prostora 2015. Osrednja tema Meseca prostora 2015 bo tokrat namenjena prostorskemu razvoju urbanih območij. S sloganom »Mesta v prostoru – prostor v mestih« želimo izpostaviti in opozoriti na vlogo mest in urbanih območij v širšem prostoru na eni strani ter vlogo mestnega prostora za kakovost življenja na drugi strani.

Na Ministrstvu za okolje in prostor trenutno potekajo aktivnosti na področju teritorialnega dialoga z mesti in priprave trajnostnih razvojnih strategij (TUS) ter prenove SPRS. V sklopu omenjenih aktivnosti bo ministrstvo v Mesecu prostora 2015 organiziralo nekaj dogodkov, ki bodo podrobneje predstavljeni v septembru.

Mesec prostora 2015 je odlična priložnost za nevladne organizacije, društva, izobraževalne ustanove, lokalne skupnosti in drugih organizacije, da v svojih občinah, mestih in naseljih organizirajo dogodke, ki izpostavljajo vlogo mest v regionalnem razvoju, v obmejnih, gorskih, podeželskih območjih ali v čezmejnem prostoru, poudarjajo vlogo prostora za kakovost življenja v mestih ali pa se navezujejo  na teme, ki jih bodo Združeni narodi objavili ob praznovanju Svetovnega dne Habitata (5. 10. 2015) in Svetovnega dne mest (31. 10. 2015).

Vabimo vse, ki nameravate v navedenem času organizirati dogodke, da se pridružite Mesecu prostora 2015 in sporočite načrtovane aktivnosti na naslov prostor.mop@gov.si. Ministrstvo bo dogodke združilo pod okrilje Meseca prostora 2015 ter poskrbelo za skupno promocijo. Program vseh dogodkov bo objavljen na naslovu: http://www.mop.gov.si/si/mesec_prostora_2015/.

Več informacij o Svetovnem dnevu Habitata in Svetovnem dnevu mest je na voljo na spletnem naslovu: http://unhabitat.org/events-3/.

3.11./ Brezplačno izobraževanje o davčnih blagajnah 4/2

Finančna uprava RS organizira brezplačno izobraževanje o davčnih blagajnah za zavezance, ki bo potekalo:

  • v Ljubljani:
    • sreda, 3. 11. 2015, Kolosej (BTC Ljubljana), Šmartinska c. 152, dvorana 6.

Izobraževanje bo trajalo od 9. do 14. ure.

Prijavo lahko pošljete na elektronskem obrazcu (za največ dva udeleženca na posameznega zavezanca). Število udeležencev je omejeno z zapolnitvijo mest. Udeležba bo mogoča le na podlagi potrjene prijave, ki jo boste prejeli na svoj elektronski naslov.

 

12.10 - 18.10 / Evropski teden lokalne demokracije 4/3

Obveščamo vas, da tudi letos Svet Evrope organizira Evropski teden lokalne demokracije, ki bo od 12. do 18. oktobra. Več o dogodku lahko preberete tukaj.

Hkrati vas prosimo, da nas občine po dogodku obvestite o tem ali ste se aktivno vključile v to vseevropsko dogajanje.

19.10 / Regije, evropske institucije in odločevalci-brezplačni spletni tečaj Odbora regij 4/4

Odbor regij sledi novostim na spletu in organizira masovno brezplačno usposabljanje (MOOC – Massive Open Online Course). Tekom 8 spletnih sklopov izobraževanj (ki se raztezajo čez 8 tednov) se bodo udeleženci seznanili in razpravljali o vlogi regij in mest v Evropski uniji. Vsi zainteresirani bodo od 19. oktobra 2015 zvedeli več o kohezijski politiki, pametni specializaciji, migracijah ali dostopu do EU programov. Spletni tečaj bodo obogatile izobraževalne video vsebine, grafični prikazi, razpravljanja s strokovnjaki na področju regionalnih in lokalnih oblasti v živo, socialne skupnosti in bilteni.

Nov model učenja je zagotovo že sam po sebi zanimiv, glavni namen pa je dvigovati zavest in zavedanje o pomenu regij, mest in vplivu lokalne politike. Avtorja pilotnega projekta (Wolfgang Petzold – wolfgang.petzold@cor.europa.eu in Pauliina Mäkäräinen Pauliina – makarainen@cor.europa.eu; splošen naslov – welcome@cor.europa.eu) se nadejata velikega števila udeležencev, od katerih pa si želita povratnih informacij o njihovi izkušnji. Čeprav je spletni tečaj ustvarjen za zaposlene, ki na lokalnem nivoju delujejo na področju evropskih projektov, predstavnikom zvez …, so k prijavi vabljeni vsi interesenti.

Več o prihajajočem spletnem tečaju zveste tudi na tej povezavi.

Registracija na spletni tečaj ”Regije, EU institucije in odločevalci”, ki bo potekal v angleškem jeziku, je odprta vse do 19. oktobra 2015.

21. 10 / Posvet Za zeleno Slovenijo 4/5

Ljubljana je razglašena za Zeleno prestolnico Evrope 2016.  Kako in s čim je Ljubljani uspelo prepričati Bruselj?  Kako Slovenija izkorišča naravne danosti za razvoj ekoturizma? Je trajnostni razvoj v energetiki in lesno predelovalni industriji tudi poslovna priložnost za razvoj občin, podjetij…?

Na ta in še vrsto drugih pomembnih vprašanj boste dobili odgovor na posvetu ZA ZELENO SLOVENIJO, ki ga portal EKOGLOBAL v sodelovanju z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo ter s Slovensko turistično organizacijo ob podpori Skupnosti občin Slovenije organizira v sredo 21.oktobra v Ljubljani.

Posvet je namenjen najširši zainteresirani javnosti, ki si želi celovitega vpogleda v že doseženo in načrtovano na področju trajnostnega razvoja v Sloveniji. Premišljen izbor tem, kompetentnih sogovornikov – posveta se bo udeležil tudi minister za gospodarski razvoj in tehnologijo, Zdravko Počivalšek – je porok za kakovosten posvet in informacije “iz prve roke”, ki so še kako dragocene pri odločanju, kako razvijati občino, turistično destinacijo ali podjetje.
Več o temah in sogovornikih v programu.

Udeležba je brezplačna, a prijava nujna in število udeležencev bo omejeno.  Prijava.

21.10 - 22.10 / Konferenca EUROPCOM 2015 4/6

Europcom banner01

V Bruslju bo 21. in 22. oktobra letos potekala 6. evropska konferenca za javno komuniciranje. Letošnja osrednja tema omenjene konference se osredotoča zlasti na jasno komunikacijo v smislu učinkovite in pregledne komunikacijske strategije EU, s čimer se sicer ukvarja lokalno občinstvo. Zainteresirani udeleženci se lahko na konferenco prijavijo najkasneje en teden pred pričetkom, torej do 15. oktobra. Konferenca EuroPCom je zasnovana na iniciativo Odbora Regij, v sodelovanju z Evropskim parlamentom, Svetom EU, Evropsko komisijo ter Evropskim ekonomsko-socialnim odborom. Več informacij o konferenci lahko preberete tukaj.

3. 11 / Konferenca o krožnem gospodarstvu: Priložnosti in izzivi 4/7

V organizaciji Ekologov brez meja, Ministrstva za okolje in prostor in Službe Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko vas vabimo na Konferenco o krožnem gospodarstvu. Kot sodoben model, ki je nasproten linearnemu modelu gospodarstva se bo konferenca osredotočala na dve vprašanji: ali bomo krožno gospodarstvo soustvarjali ali zgolj opazovali ter če se odločimo za prvo, kako bomo ta prehod izvedli?

Učinkovita raba virov in krožno gospodarstvo sta eno od področij, ki jih zajema program črpanja kohezijskih sredstev v naslednji finančni perspektivi. Konferenca ponuja možnosti in razmislek, kako jih bomo porabili.

 

SLO_banner_851x315

 

Konferenca je namenjena ministrstvom, javnim gospodarskim službam, občinam, regionalnim razvojnim agencijam, vsem lokalnim akcijskim skupinam, vsem raznovrstnim podjetjem različnih panog, fakultetam in univerzam, raziskovalnim inštitutom, študentom, nevladnim organizacijam … Da je konferenca široko naravnana priča organizacija popoldanskega dela v tri sklope: nove priložnosti za podjetja; za lokalne skupnosti in zapiranje naravnih krogov, kot tudi širok nabor kar 24 predavateljic in predavateljev iz vrst sooblikovalcev politik krožnega gospodarstva.

Udeležba na konferenci je brezplačna! Organizatorji udeležencem konference nudijo kosilo, simultano slovensko-angleško tolmačenje, kavo in prigrizke, brezplačen organiziran prevoz iz Ljubljane in gradiva. Vljudno vabljeni!

 

Program

Prijava

23 - 25. 11. 2015 / Zelena mesta – Zelena industrija. Magdeburg 2015 4/8

Vedno več je govora o ”zelenem”. Odgovore na vprašanje ”kakšna so zelena in pametna mesta” in dobre prakse sodelovanja med občinskimi upravami ter industrijo na tem področju boste politiki, administratorji, ekonomisti in znanstveniki lahko dobili med 23. in 25. novembrom 2015 v Magdeburgu.

Že 5. mednarodna konferenca ”Zelena mesta – Zelena industrija” bo to leto v ospredje postavila zeleno ekonomijo. Če si zastavljate vprašanja kot so:

– Kako zgleda delovno mesto prihodnosti?

– Kakšni inovativni poslovni koncepti so dosegljivi?

– Kako se ekonomija vključuje v prihodnja mesta in kako se jo lahko implementira v mestni prostor?

Prisrčno vabljeni na konferenco in tudi k včlanitvi v mrežo zelenih mest.

11885718_1625669637704778_8437169545816689936_o

Več informacij dosegljivih tukaj.

26. in 27. 11. / Širjenje obzorij - mreženje in izkušnje za uspešno vključevanje Romov 4/9

Kot del projekta e-Roma Resource in Končno se bo v Dolenjskih toplicah 26. in 27. novembra 2015 odvijala mednarodna konferenca ”Širjenje obzorij – mreženje in izkušnje za uspešno vključevanje Romov”.  Cilj je poudariti in pokazati pomen povezovanja vseh, ki delujejo na področju romske integracije, prispevati k povezovanju in sodelovanju ministrstev ter institucij ter vzpodbuditi izmenjavo dobrih praks in uporabo bogate zbirke literature ter ostalih materialov ki so nastali v različnih projektih.

Organizatorji k udeležbi pozivajo tako strokovnjake kot tiste, ki delujejo na terenu, pa tudi politične predstavnike, zaposlene v javni upravi in v nevladnih organizacijah, ki delujejo na katerem izmed področij integracije Romov (izobraževanje, zaposlovanje, kultura, zdravstvo, enake možnosti…). Dvodnevna konferenca je zastavljena kot plenarno zasedanje v dopoldanskem in kot sklop delavnic v popoldanskem delu, v petek pa se bodo na tržnici romskih projektov predstavili tudi izvajalci le-teh – seveda je to priložnost za mreženje in iskanje bodočih partnerstev.

Organizatorji: Action Sinergy, S. A (Grčija), Codici Social Research Agency (Italija), Ekonomska fakulteta Univerze v Nišu (Srbija), Fundacija za razvoj zdravstva in sociale (Bolgarija), Trnavska univerza v Trnavi (Slovaška), Razvojni in informacijski center Novo mesto (Slovenija) in Association ADICE (Francija).

Program konference, ki se še dopolnjuje

Prijava

SEJA VLADE RS

56. seja vlade 5/1

Zakon o gospodarjenju z gozdovi v lasti Republike Slovenije

Vlada RS je sprejela Zakon o gospodarjenju z gozdovi v lasti Republike Slovenije. Predlog zakona predvideva spremembo ureditve gospodarjenja z gozdovi v lasti RS tako, da se ustanovi nova gospodarska družba in se omogoči prenos upravljanja teh gozdov v poslovno okolje, v katerem bo mogoče doseganje boljšega poslovnega izida. Družba bo upravljala gozdove, ki so v lasti RS in s katerimi zdaj gospodari Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov (Sklad). Z ustanovitvijo nove družbe se zagotovi večja učinkovitost njihovega upravljanja in izboljša dosedanja ureditev, ki izhaja iz omejitev pristojnosti javnega zavoda. (Vir: Vlada RS, ab)

 

Aktivnosti v zvezi z migranti

Vlada RS se je na seji podrobno seznanila s poročilom o izvedenih aktivnostih ob prvem prihodu večjega števila migrantov v Slovenijo v drugi polovici septembra in s predlogi o nadaljnjih nujnih aktivnostih vlade, Ministrstva za notranje zadeve in ostalih resorjev.

Povedali so, da so na prvi večji migracijski tok, ko je ozemlje Slovenije med 17. in 22. septembrom prečkalo okoli 3.500 oseb, bili zelo dobro pripravljeni. Migrante, za katere je Slovenija predstavljala tranzitno državo, so ustrezno oskrbeli, ponudili so jim nastanitev, izvedli potrebne postopke, ki jim jih nalaga naša in evropska zakonodaja, in jim omogočili, da so svojo pot lahko čim prej nadaljevali v ciljne države. Kot eden izmed ključnih elementov pri uspešnem soočanju s prvim migracijskim valom so navedli tudi usklajeno in uspešno sodelovanje z občinami. Na njihovo sodelovanje pa računajo tudi v prihodnje.

Ministrstvo za notranje zadeve je ves čas v stikih s sosednjimi državami, drugimi ministrstvi in operativnimi službami, pozorni pa so na dogajanja v regiji in si izmenjujejo informacije v okviru pristojnosti in o aktualnem dogajanju ter načrtovanih ukrepih. Na podlagi ocene stanja bo Ministrstvo za notranje zadeve Vladi predlagalo ukrepe kot odziv na morebitne spremembe situacije v regiji. (Vir: Vlada RS, ab)

 

Uredba o izvajanju ukrepov endogene regionalne politike in Uredba o regionalnih razvojnih programih

Vlada RS je izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju ukrepov endogene regionalne politike in Uredbe o regionalnih razvojnih programih ter ju bo objavila v Uradnem listu Republike Slovenije.

Uredbo o izvajanju ukrepov endogene regionalne politike je treba spremeniti zaradi sprememb pri izvajanju evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020. Treba je prilagoditi izvajanje regionalne politike, predvsem v delu določanja kvot za regijske projekte. Endogeno regionalno politiko, ki je v okviru evropske kohezijske politike v preteklem programskem obdobju 2007–2014 razpolagala z indikativno kvoto, ki se je prek regijskih kvot (upoštevaje indeks razvojne ogroženosti) razdeljevala med 12 razvojnih regij, je v novi finančni perspektivi nadomestila t.i. »horizontalna regionalna politika«.

V dopolnjeno uredbo se vsebinsko smiselno prenašajo tudi nekateri členi iz Uredbe o regionalnih razvojnih programih, sočasno pa se s spremembo Uredbe o regionalnih razvojnih programih predlaga črtanje celotnega poglavja, ki se nanaša na dogovore za razvoj regij. Na ta način bodo dogovori za razvoj regij urejeni v eni sami uredbi, kar bo olajšalo njeno uporabo. (Vir: Vlada RS, ab)

 

Poročilo o stanju kmetijstva, živilstva, gozdarstva in ribištva v letu 2014

Vlada RS je sprejela Poročilo o stanju kmetijstva, živilstva, gozdarstva in ribištva v letu 2014. Leto 2014 je zaznamovalo izboljšanje gospodarskih razmer doma in v mednarodnem okolju ter postopno okrevanje gospodarskih aktivnosti. Po dveh letih negativne gospodarske rasti se je bruto domači proizvod v letu 2014 realno povečal za 2,6 %. Izboljšale so se tudi razmere na trgu dela. Ob nekoliko večji zaposlenosti je stopnja registrirane brezposelnosti ostala nespremenjena (13,1 %), anketna brezposelnost pa se je rahlo zmanjšala (z 10,1 % na 9,7 %). Inflacija je bila v povprečju leta blizu ničelne ravni (0,2 %).

Poročilo o stanju kmetijstva, živilstva, gozdarstva in ribištva v letu 2014 prikazuje in analizira rezultate slovenskega kmetijstva, živilstva, gozdarstva in ribištva in z njimi povezanih dejavnosti v letu 2014, ki so podlaga pri pripravi usmeritev in razvojnega načrtovanja. (Vir: Vlada RS, ab)

 

Uredba o spremembah Uredbe o kategorizaciji državnih cest

Vlada RS je izdala Uredbo o spremembah Uredbe o kategorizaciji državnih cest. Kategorizacija državnih cest opredeljuje kategorijo posamezne državne ceste, s katero je določena funkcija ceste z vidika prometnega povezovanja v nekem prostoru in povezovalna funkcija ceste ter njene tehnične in druge lastnosti. Vsebinske spremembe Uredbe, ki se odražajo na spremembi kategorije in podatkov o dolžini posamezne ceste, so posledica izvajanja programa modernizacije državnega cestnega omrežja, oziroma dokončanja posameznih projektov. (Vir: Vlada RS, ab)

 

Sklep vlade o prenosu delov državnih cest med občinske ceste

Vlada RS je sprejela sklep o prenosu delov državnih cest med občinske ceste. Na državnem cestnem omrežju so bili v zadnjem obdobju dokončani posamezni projekti, s katerimi so bili nadomeščeni posamezni deli obstoječega omrežja. Zaradi navedenega se med občinske ceste prenaša skupaj 16,641 km opuščenih državnih cest. (Vir: Vlada RS, ab)

 

Poročilo o poteku sanacije škode nastale v žledolomu

Vlada RS se je seznanila s poročilom o poteku sanacije škode nastale v žledolomu med 30. januarjem in 27. februarjem 2014 na področju cestne in železniške infrastrukture ter o povrnitvi stroškov za delovanje agregatov v gospodarstvu.

Komisija za odpravo posledic žleda na državni prometni in energetski infrastrukturi je pripravila poročilo o izvedenih aktivnostih. Prva neposredna škoda, ki je bila v ledeni ujmi povzročena državni cestni infrastrukturi, je bila ocenjena na 8.784.080,00 EUR, ugotovljena dejanska neposredna škoda po nekaj mesecih pa znaša 8.480.044,04 EUR. Neposredna škoda, ki je bila v ledeni ujmi povzročena železniški infrastrukturi, je bila ocenjena na 40.242.893,00 EUR. V letu 2014 je bilo realizirano 8.071.000 EUR, v prvem polletju letos pa še nadaljnjih 8.906.536 EUR.

V skladu s terminskim načrtom bo sanacija cestne in železniške infrastrukture opravljena v letu 2015.(Vir: Vlada RS, ab)

 

Program odprave posledic žleda na cestni infrastrukturi

Vlada RS se je seznanila s programom odprave posledic žleda med 30. januarjem in 27. februarjem 2014 na področju cestne infrastrukture.

Ministrstvo za infrastrukturo je pripravilo Program odprave posledic žleda med 30. januarjem in 27. februarjem 2014, v okviru razpoložljivih sredstev Solidarnostnega sklada Evropske unije v Republiki Sloveniji, prejetih za odpravo posledic zimske ujme februarja 2014. Namen in cilj programa je realizacija ukrepov, ki so potrebni za normalizacijo stanja na prizadetih območjih in preprečitev oz. omilitev čezmerne škode do katere lahko pride v nadaljevanju, če se ukrepi ne bi izvajali in so opredeljeni z interventnim zakonom. (Vir: Vlada RS, ab)

 

Vlada sprejela odgovor glede ocene ustavnosti 222. člena ZUJF

Vlada RS je sprejela odgovor Ustavnemu sodišču Republike Slovenije v zvezi z zahtevo Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani za oceno ustavnosti 222. člena Zakona za uravnoteženje javnih financ. Vlada je utemeljila, da določba 222. člena ZUJF ni v neskladju z 2., 14., 53. in 158. členom Ustave Republike Slovenije. (Vir: Vlada RS, ab)

 

Pilotni projekt PoslovniSOS

Vlada RS se je seznanila s poročilom o izvedbi pilotnega projekta PoslovniSOS in naložila Ministrstvu za javno upravo, da nadaljuje s projektom v okviru koncepta celovitega sistema za obravnavanje pobud in predlogov za izboljšanje zakonodajnega in poslovnega okolja.

Projekt »PoslovniSOS« se je izvajal v šestmesečnem obdobju od 2.3.2015 do 23.9.2015 kot vladni pilotni projekt s ciljem omogočiti poslovnim subjektom bolj jasno in učinkovito podajanje predlogov Vladi in opozarjanje na probleme, ki jih imajo v poslovnem okolju in pred državnimi organi oziroma pred institucijami, ki izvajajo javna pooblastila. (Vir: Vlada RS, ab)

 

 

AKTUALNI RAZPISI

Nov Interreg program EK čezmejnega sodelovanja Madžarske in Slovenije 6/1

Evropska komisija je uradno potrdila Program sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Madžarska za obdobje 2014-2020 (CP Interreg SI-HU. Program v vrednosti 18,6 €milijona € (od tega 14,8 milijonov prispeva Evropski sklad za regionalni razvoj) se osredotoča na turizem kot ključni sektor regij.

Program zajema po dve statistični regiji (NUTS III):

  • na slovenski strani: Pomurje in Podravje ter
  • na madžarski strani: Zala in Vas

Podpora je usmerjena v ohranjanje in spodbujanje naravne in kulturne dediščine, razvoj turističnih dejavnosti zlasti na podeželju, pa tudi povezovanju znamenitosti z novimi koledarskimi in pohodniškimi čezmejnimi turističnimi potmi. Program podpira sodelovanje med javnimi in nevladnimi organizacijami z namenom iskanja skupnih rešitev na področju zdravstvenih in socialnih storitev. Glavni prioriteti sta aktivna ter kooperativna regija.

Otvoritveni “Kick-off” dogodek programa bo predvidoma organiziran 20. oktobra 2015 v Murski Soboti, javni razpis  in razpisna dokumentacija pa bodo objavljeni decembra 2015.

logi_si-hu_sl

S programom upravlja Urad Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, Urad  za evropsko teritorialno sodelovanje in finančne mehanizme, Sektor za upravljanje čezmejnih programov. Kontaktna oseba je Aleš Mrkela.

Proračun petega programskega obdobja Interreg 2014 – 2020 obsega 10,1 milijarde €, investiranega v več kot 100 programov sodelovanja med regijami in teritorialnimi, socialnimi in ekonomskimi partnerji. Proračun vključuje tudi dodelitev ESRR sredstev za države članice za sodelovanje na zunanjih mejah EU z drugimi instrumenti (pred pristopna pomoč, evropski instrument za sosedsko politiko).

_______________

Povzeto po: Poročilo EK o sprejetju programa

Spletna stran Evropsko teritorialno sodelovanje; SI-HU

Razpis programa Mediteran 6/2

V času od 1.9.2015 do 2.11.2015 bo odprt razpis programa Mediteran. Povezavo do razpisa in razpisne dokumentacije lahko najdete tukaj.

Več informacij o programu Mediteran si lahko preberete tukaj.

Podaljšanje razpisa: Priznanja Naša Slovenija 6/3

Gibanje za ohranjanje in uveljavljanje slovenske kulturne in naravne dediščine/krajine KULTURA-NATURA.SI bo letos že šestič podelilo dediščinska priznanja Naša Slovenija. Priznanja je doslej prejelo blizu 60 uglednih in zgledno dejavnih prejemnikov iz Slovenije in zamejstva (blizu 250 nominacij).

Razpis je usklajen s kriteriji za podobna priznanja Europa Nostra. Skupaj z aktualnostmi je razpis objavljen tudi na www.kultura-natura.si. Dogodki, predvideni za čas od 5. – 8. novembra (med sejmom Narava – zdravje 2015) so odpovedani. Sam razpis je odprt do 4. 12. 2015.

Priznanja bodo zaradi objektivnih razlogov podeljena konec januarja ali v sklopu praznovanj ob kulturnem prazniku 2016. S podrobnostmi vas bomo pravočasno seznanili.

Za dodatne informacije se obrnite na pkdslovenia@gmail.cominfo@kultura-natura.si, 070 554 232; 04 533 61 20.

LIFE - program za okolje in podnebne ukrepe 6/4

lifeKomisija vabi pravne osebe s sedežem v Evropski uniji, da pošljejo svoje predloge na razpis programa LIFE za leto 2015 NA PODROČJU okolje in podnebni ukrepi. Predloge lahko predložijo pravne osebe s sedežem v državah članicah Evropske unije: javni organi, podjetja in zasebne neprofitne organizacije (vključno z NVO). V letu 2015 bodo tako v okviru podprograma za okolje kot podprograma za  podnebne ukrepe podprti »tradicionalni« projekti, pripravljalni projekti, integrirani projekti, projekti tehnične pomoči in projekti za povečanje zmogljivosti. Roki prijave: »tradicionalni projekti: 15.9.2015, 1.10.2015 in 7. 10. 2015 (odvisno od sklopa, na katerega se prijavljate); pripravljalni projekti: 30. 10. 2015; integrirani projekti: 1.10.2015; projekti tehnične pomoči: 15.9.2015; projekti za povečanje zmogljivosti: od dneva objave najkasneje do 30. 9. 2015. Več informacij lahko najdete tukaj.

Razpisi transnacionalnih programov in programa Interreg Europe 6/6

V letu 2015 bodo transnacionalni programi razpisali približno 280 mln. € iz ESRR za razvojne projekte na področjih inovativnosti, okoljskih vrednot in upravljanja virov, nizkoogljične družbe ter prometa. Medregionalni program Interreg Europe pa bo razpisal 107 mln. € za razvojne politike in instrumente na področjih inovativnosti in konkurenčnosti, okoljskih vrednot in upravljanja virov, nizkoogljična družba. V nadaljevanju podajamo kratek pregled razpisov po programih.

Mediteran: Program objavlja prvi razpis z informativno fazo, ki traja od 23. 6. do 31. 8. 2015. Priročnik za prijavitelje bo predvidoma potrjen in objavljen konec julija. Na spletni strani programa so že objavljene projektne naloge po tematskih področjih (inovativnost, nizkoogljična družba, naravni in kulturni viri) in predstavitve z otvoritvene konference, ki vsebujejo tudi vse ključne informacije, drugi dokumenti pa bodo postopoma objavljeni na spletni strani programa preko poletja takoj, ko jih bo potrdil nadzorni odbor. Pri java na razpis za modularne (tematske) projekte v okviru prioritet od 1 do 3 bo mogoča med 1.9. in 2. 11. 2015; razpis bo enostopenjski. Razpis za horizontalne projekte bo dvostopenjski, prva stopnja bo predvidoma odprta med 10. 11. 2015 in 11. 1. 2016; druga stopnja pa bo predvidoma odprta aprila 2016. Seminar za horizontalne projekte bo potekal v Marseillu 22. 9. 2015. Informativni dan za slovenske prijavitelje bo potekal v Ljubljani v sredo, 9. 9. 2015, od 9. do 14.30 ure. Prijave na informativni dan bodo odprte po 20. 8., o čemer vas bomo obvestili na spletni strani SVRK. Več informacij je na voljo na stari in novi domači strani programa ter pri kontaktni točki Duša Sodnik, 01 400 3477, dusa.sodnik@gov.si.

Podonavje: razpis bo dvostopenjski, prva stopnja bo predvidoma potekala med 23. 9. in 3. 11. 2015, druga stopnja pa predvidoma med 1. 4. in 30. 4. 2016. Nacionalni informativni dan bo organiziran predvidoma oktobra 2015. Več informacij je na voljo na spletni strani programa Jugovzhodna Evropa in pri kontaktni točki Miran Vatovec, 01 400 3697, miran.vatovec@gov.si.

Jadransko-jonski program: datum objave razpisa še ni znan. Več informacij je na voljo na spletni strani programa Jugovzhodna Evropa in pri kontaktni točki Duša Sodnik, 01 400 3477 dusa.sodnik@gov.si.

Nov program nadnacionalnega sodelovanja v Podonavju 6/7

Evropska komisija je sprejela nov program nadnacionalnega sodelovanja v Podonavju, ki bo iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) in Instrumenta za predpristopno pomoč (IPA) prejel 222 milijonov evrov. Program bo spodbujal inovacije in podjetništvo, podpiral ohranjanje naravne in kulturne dediščine Podonavja, krepil povezanost ter spodbujal prehod na nizkoogljično gospodarstvo.

Program zajema devet držav EU (Avstrijo, Bolgarijo, Češko, Hrvaško, Madžarsko, Nemčijo, Romunijo, Slovaško in Slovenijo) ter tri države zunaj EU (Bosno in Hercegovino, Srbijo in Črno goro). Moldavija in Ukrajina bosta prav tako upravičeni do sodelovanja v programu, ko bo dosežen dogovor o financiranju iz evropskega instrumenta sosedstva. Prvi razpis za zbiranje predlogov bo objavljen jeseni 2015.

Nadnacionalni program v Podonavju temelji na štirih tematskih prednostnih nalogah, ki zajemajo inovacije, prenos znanja in podjetništvo, skrb za naravno in kulturno dediščino, spodbujanje energijske učinkovitosti ter reševanje glavnih družbenih izzivov, kot so politika trga dela, izobraževanje in demografske spremembe. (Vir: Predstavništvo Evropske komisije v Sloveniji)

Spodbude za zaposlovanje mladih do konca 2015 6/8

Če za nedoločen čas zaposlite brezposelno osebo, mlajšo od 30 let, lahko za takšno zaposlitev uveljavljate dveletno oprostitev plačila prispevkov delodajalca. Spodbudo uveljavljate pri Finančni upravi RS ob oddaji REK obrazca.

Začasno spodbudo je mogoče uveljavljati do konca leta 2015. Po Zakonu o interventnih ukrepih na področju trga dela in starševskega varstva delodajalec, ki je (bo) v obdobju od 1. 11. 2013 do vključno 31. 12. 2015 za nedoločen čas zaposli(l) osebo, mlajšo od 30 let, ki je bila neposredno pred zaposlitvijo najmanj 3 mesece prijavljena v evidenci brezposelnih oseb, je za prvih 24 mesecev zaposlitve upravičen do oprostitve plačila prispevkov delodajalca za socialno varnost.

Vir: MDDSZ

Nepovratne finančne spodbude pravnim osebam za električna vozila 6/9

Predmet javnega poziva so nepovratna finančna sredstva v obliki finančne pomoči za nove naložbe okolju prijaznejših vozil, in sicer za: nakup novega vozila na električni pogon; nakup novega priključnega hibridnega vozila (plug-in) ali novega vozila na električni pogon s podaljševalnikom dosega (range extender); predelavo vozila v električnega, tako da bo serijsko vgrajeni motor na notranje zgorevanje nadomeščen s pogonskim elektromotorjem oziroma nakup predelanega vozila v električnega, tako da bo serijsko vgrajeni motor na notranje zgorevanje nadomeščen s pogonskim elektromotorjem, ki bodo prvič po proizvodnji ali predelavi registrirana v Republiki Sloveniji in spadajo v eno izmed spodaj navedenih kategorij cestnih vozil. Nepovratna finančna spodbuda se lahko dodeli za nakup novega vozila kategorije M1, N1, L7e ali L6e na električni pogon brez emisij CO2 na izpustu; predelavo vozila ali nakup predelanega kategorije M1, N1, L7e ali L6e v električnega, tako da bo serijsko vgrajeni motor na notranje zgorevanje nadomeščen s pogonskim elektromotorjem; nakup novega priključnega hibridnega vozila (plug-in) ali novega vozila na električni pogon s podaljševalnikom dosega (range extender), z emisijami CO2 na izpustu manjšimi od 50g CO2/km, kategorije M1, N1.

Upravičene osebe so Republika Slovenija in lokalne skupnosti, gospodarske družbe in druge pravne osebe, ki imajo v trenutku plačila pomoči poslovno enoto ali podružnico v RS ter samostojni podjetniki posamezniki oziroma fizične osebe, ki samostojno opravljajo dejavnost kot poklic. Rok za prijavo je 31.12.2015 oz. do porabe sredstev. Več informacij boste prejeli s klikom tukaj.

NOVICE DRUGIH

Trajnostno naravnana podjetja iz tujine v Sloveniji 7/1

15. oktobra 2015 je potekala konferenca Slovenia Business Bridge, ki jo jo je organizirala Ameriška gospodarska zbornica AmCham. Govorili so o investicijskem okolju in priložnostih v Sloveniji in EU, ter slovenskim podjetjem in vlagateljem razkrivali skrivnosti ameriškega trga. Na konferenci je bilo prav tako izpostavljeno, da bo vlada nadaljevala s strukturnimi reformami, ki so usmerjene v znižanje davčne obremenitve dela, v bolj fleksibilno delovno zakonodajo in v zmanjševanje administrativnih ovir, na katere nemalokrat naletijo tako domača kot tuja podjetja.
Minister Počivalšek je poudaril, da je v Programu spodbujanja internacionalizacije gospodarstva trg ZDA določen kot prednosten, še posebej na področjih tujih neposrednih investicij ter prenosa znanja. (Vir: MGRT)

Evropski projekti 2015 7/2

Iz evropskih  sredstev za regionalne razvojne programe so tudi letos občine pridobile največ  sredstev za komunalo, zlasti zbiranje in čiščenje odpadnih vod. Slaba tretjina denarja je bila odobrena za ta namen. Precej sredstev (16,8 milijona) je bilo odobrenih za projekte, ki so tako ali drugače povezani z urejenostjo kraja: gre za prenove javnih površin, obnove mestnih ali vaških središč in podobno. Na tretjem mestu so projekti, povezani s kulturo. Ti projekti zajemajo tako skrb za nepremično kulturno dediščino kot gradnjo kulturnih domov, prenove galerij ali muzejev in podobno. Le trije odstotki sredstev so namenjeni za pospeševanje podjetništva. (Vir: Zlati Kamen)

© Moralne avtorske pravice ima Skupnost občin Slovenije. Noben del tega gradiva se ne sme reproducirati ali kopirati v karšnikoli obliki: grafično elektronsko ali mehanično, kar vklučuje (ne da bi bilo omejeno) fotokopiranje, snemanje, skeniranje ali katerekoli druge oblike reproduciranja brez pisnega dovoljenja Skupnosti občin Slovenije. Reprodukcija ali kopiranje je dovoljeno izključno za potrebe Sekretariata Skupnsti občin Slovenije ali občin članic SOS.