NOVICE SOS

Sklep predsedstva SOS s pobudo za združitev 1/1

Predsedstvo SOS je na svoji 13. redni seji, dne 30.11.2016,  v občini Medvode sprejelo naslednji sklep:

»Predsedstvo SOS predlaga združitev SOS, ZOS in ZMOS, ter daje pobudo za sklic skupne seje, na kateri se bi vodstva združenj dogovorila o možnostih in načinu združitve vseh treh obstoječih združenj občin.«

Članice in člani predsedstva SOS so na seji predsedstva namreč ponovno govorili o nujnosti združitve vseh treh obstoječih združenj občin, z namenom utrditve položaja in enotnega nastopanja pred državo. Strinjali so se, da je potrebno organizirati skupno sejo, na kateri se bodo vodstva združenj dogovorila o možnostih in načinu prestrukturiranja združenj.

Predstavniki SOS in ZMOS sicer ne vidijo ovir za združitev, sekretariat SOS pa je naslovil pobudo predsedstva na vodstvo ZOS s prošnjo, da se opredeli do predlagane pobude.

Stališče SOS do Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalni samoupravi 1/2

Državni zbor je s 45 glasovi za in 19 proti sprejel novelo Zakona o lokalni samoupravi, ki prinaša možnost odpoklica župana med mandatom.

Skupnost občin Slovenije se je, že odkar je bil podan prvi predlog sprememb ZLS, ki je vključeval instituta odpoklica župana, do predloga opredeljevala negativno, tako na nivoju Državnega zbora kot tudi Državnega sveta, ne nazadnje pa tudi v medijih. V Skupnosti občin Slovenije smo prepričani, da sicer temu, da bi volivci imeli možnost odpoklicati župana, če z njegovim delom niso zadovoljni, v svojem bistvu ni moč nasprotovati. V Sloveniji pa se še tako dobre rešitve izjalovijo. Tako je tudi z institutom referenduma, ki se ga pogosto zlorablja za politične namene in obračunavanja. »To se bo zgodilo tudi pri odpoklicu župana. Lokalna samouprava je eden redkih dobro delujočih sistemov in predlog odpoklica župana ga lahko v osnovi zamaje. Zato temu nasprotujem, pa tudi zato, ker zakon prinaša le odpoklic župana, ne pa tudi občinskih svetov in ostalih na državni ravni izvoljenih predstavnikov. A očitno nekomu, ki na tej ravni nima moči, to zelo ustreza.«, je povedal predsednik Skupnosti občin Slovenije, Bojan Kontič.

Zaskrbljujoče je tudi, da vlagatelj predloga sprememb zakona o lokalni samoupravi navaja med poglavitnimi cilji zakona dajanje možnosti volivcem, da izrazijo pravico do sodelovanja pri vprašanjih lokalne oblasti tako, da odpokličejo voljene funkcionarje. Sami predlagani členi pa se v svoji dikciji nanašajo zgolj na odpoklic župana, ne pa tudi na odpoklic drugih voljenih lokalnih funkcionarjev, torej občinskih svetnikov in svetnic, ki so ne nazadnje predstavniški organ v lokalni skupnosti. Prepričani smo, da je potrebno vprašanje politične odgovornosti funkcionarjev urediti celovito in enovito, predvsem pa hkrati za funkcionarje na državni ravni (predsednik republike, poslanci, državni svetniki, predsednik vlade in ministri) in lokalni ravni (župani, podžupani, občinski svetniki).

Po naših informacijah je podobnega mnenja tudi Državni svet RS, zato ga je tudi Skupnost občin Slovenije pozvala k vložitvi odložilnega veta.

Vlada o zadolževanju občin 1/3

Vlada se je seznanila s Poročilom o zadolževanju občin in pravnih oseb javnega sektorja na ravni občin v letu 2015 ter zadolženosti na dan 31.12.2015.

Skupna zadolženost občin (občin in lokalnih pravnih oseb) se je v letu 2015 v primerjavi z letom 2014 zmanjšala za 33,9 milijonov evrov in je konec leta 2015 znašala 865,3 milijonov evrov oz. 2,24 % BDP (od tega je znašalo stanje dolga občin 723,3 milijonov evrov in stanje dolga pravnih oseb javnega sektorja na ravni občin 142 milijonov evrov). V strukturi skupne zadolžitve so 84 % predstavljali dolgovi občin in 16 % dolgovi pravnih oseb v občinah.

V Sekretariatu SOS smo podatke o zadolženosti nekoliko pogrupirali in pregledali in dobili zanimivo sliko. Povprečni skupni dolg na občana znaša (brez dolga pravnih oseb javnega sektorja) 316,30 EUR.

V primerjavi z letom pred tem se je dolg na občana znižal za 2,6%, medtem ko se je dolg državljana v istem obdobju povišal za 6,3% ( iz 14.353,55 na 15.259,25 €)/. Pomembna razlika med dolgom občin in države pa je seveda ta, da dolg občin večinsko predstavlja vložek v prihodnost, v boljše in kvalitetnejše življenje občank in občanov, medtem ko za dolg države tega ni mogoče trditi.

Končno celo Vlada RS v že omenjenem Poročilu o zadolževanju občin ugotavlja, da “obseg skupne zadolženosti občin v letu 2015 na globalni ravni ni zaskrbljujoč. Občine (tudi) s pomočjo zadolževanja izvajajo investicije, ki pomenijo plačila izvajalcem, delovna mesta, gospodarsko aktivnost in s tem ustvarjajo BDP”.

Na spletni strani SOS je odslej na razpolago tudi tabelarični pregled dolga občin skozi leta in prikaz stopnje zadolženosti v zemljevidu. (s klikom na zemljevid boste lahko dostopali tudi do tabelaričnega prikaza po občinah).

Prenova strategije prostorskega razvoja 1/4

Ministrstvo za okolje in prostor je 13. decembra 2016 na Brdu pri Kranju, v sklopu aktivnosti procesa prenove Strategije prostorskega razvoja Slovenije (SPRS), organiziralo posvet, s katerim je zaokrožilo delo tematskih skupin, ki je bilo izvedeno v oktobru in novembru 2016. Predstavniki SOS so aktivno sodelovali tako na predhodnih fokusnih srečanjih, kot na zaključni delavnici. V mesecu oktobru in novembru 2016 so namreč potekale tematske delavnice po štirih vsebinskih sklopih, in sicer: funkcionalna urbana območja, prostorske možnosti za nizkoogljično družbo, podeželje in zelena infrastruktura ter gorska in obmejna območja. Namen delavnic je bil izpostaviti in prepoznati posebne značilnosti prostora in prostorske vidike ter možne prostorske ukrepe kot podlago za usmerjanja prostorskega razvoja.

Za vsako tematsko področje je bil izbran zunanji izvajalec, ki je na podlagi objavljenih strokovnih gradiv, nacionalnih ali mednarodnih raziskovalnih nalog ter drugih relevantnih strokovnih dokumentov pripravil izhodiščno strokovno gradivo z vprašanji za delavnico. Na delavnice so bili vabljeni deležniki z nacionalne in lokalne ravni, regionalne razvojne agencije, interesna združenja in nevladne organizacije ter predstavniki raziskovalnih in izobraževalnih institucij. Ugotovitve posameznih delavnic je MOP želel povezati v skupno obravnavo ter po identificiranih stičnih območjih in temah preveriti, na kakšen način oz. s kakšnimi prostorskimi in drugimi ukrepi je mogoče doseči cilje prostorskega razvoja, ki so bili opredeljeni na podlagi tretjega javnega posvetovanja, ki je bilo izvedeno v marcu 2016.

Tako kot na posamezne tematske obravnave, so se povabilu na posvet odzvali deležniki iz resornih področij, gospodarskega, regionalnega in lokalnega razvoja ter nevladnih in strokovnih organizacij. Včerajšnjega posveta se je udeležilo okoli 80 strokovnjakov, kar je omogočilo dobro strokovno plenarno razpravo in razpravo  v omizjih po naslednjih temah:

 • opredelitev ključnih prostorskih usmeritev in ukrepov za doseganje ciljev SPRS 2050 na posameznih specifičnih območjih Slovenije;
 • možni načini spodbujanja sodelovanja v okviru funkcionalnih urbanih območij v podporo dobremu delovanju policentričnega urbanega sistema Slovenije;
 • ter elementi in funkcije zelene infrastrukture na nacionalni ter nadnacionalni ravni ter konceptualna izhodišča za povezovanje zelene infrastrukture z zelenimi sistemi v urbanih območjih.

Izmenjava pogledov, izkušenj in znanja med različnimi deležniki so se izkazali kot dober način za iskanje in povezovanje ukrepov za izvajanje ciljev prostorskega razvoja države, kar bo nedvomno prispevalo k novi Strategiji prostorskega razvoja Slovenije.

Več informacij o prenovi SPRS najdete na tej povezavi.

Strategija trajnostne rasti slovenskega turizma – vprašalnik 1/5

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo pripravlja Strategijo trajnostne rasti slovenskega turizma 2017-2021. Delo na projektu se je začelo konec novembra in bo končano junija 2017. Izvajalec strategije je Konzorcij, ki ga sestavljata Center poslovne odličnosti Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani (CPOEF) in Horwath HTL.

Skupnost občin Slovenije je pripravljavce obvestila o delavnici za občine, posvečeno Strategiji razvoja turizma, ki jo je SOS organiziral marca letos v Medvodah in jih seznanil s  Povzetkom delavnice SOS, kot priporočilom pripravljavcem nove strategije razvoja turizma.

Z namenom zbrati mnenja in predloge za strateški razvoj turizma v Sloveniji, so pripravili vprašalnik s prošnjo in povabilom, da si vzamete nekaj časa in tako sodelujete v procesu oblikovanja strategije in pri pripravi dokončnega dokumenta.

V vprašalnik lahko vstopite na povezavi:

http://www.surveygizmo.com/s3/3228225/StrategijoSlovenija

Odgovore bodo zbirali do 10. januarja 2017.

 

Medijska prisotnost SOS 1/6

Skupnost občin Slovenije redno komunicira z javnostmi. v tem tednu smo tako zasledili skupno 62 objav z omembo naše organizacije, največ na temo odpoklica županov, pričakovanih vpisih otrok v osnovne šole, spremembah Zakona o občinskem redarstvu, spremembah Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti in s tem povezano ustavno presojo zakona ter na temo certifikata Mladim prijazna občina in občin brez tajnih sporazumov.

Napovedujemo tiskovno konferenco ob vložitvi ustavne presoje ZPPDej 1/7

Skupnost občin Slovenije, Združenje mestnih občin Slovenije, Mestna občina Ljubljana, Zbornica komunalnega gospodarstva pri GZS, Zveza društev upokojencev in Zveza potrošnikov Slovenije so večkrat in glasno nasprotovali novemu konceptu liberalizacije pogrebne dejavnosti, vendar so poslanke in poslanci ostali gluhi na vsa opozorila. Tudi na veto Državnega sveta in tako Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti sprejeli v obliki, ki ustreza le določbam koalicijskega sporazuma in redkim posameznikom, ki si obetajo zaslužek tudi na tem področju.

Zato smo se nasprotniki spornega zakona povezali in na Državni svet, ki ostaja načelna institucija in sledi interesom tistih, ki jih zastopa, naslovili skupno pobudo, da vloži na Ustavno sodišče kot najvišji organ sodne oblasti za varstvo ustavnosti in zakonitosti ter človekovih pravic in temeljnih svoboščin zahtevo za oceno ustavnosti Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti.

Državni svet Republike Slovenije je o tem odločal na 46. seji 7. 12. 2016 in zahtevo sprejel soglasno. Ob vložitvi zahteve za oceno ustavnosti 62. in 63. člena Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti in razlogih zanjo, bomo z mediji spregovorili v torek, 20. 12. 2016, ob 11. uri v prostorih parlamenta (soba 209/II).

Na tiskovni konferenci bodo spregovorili Jernej Verbič, predsednik Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj v Državnem Svetu, Bojan Kontič, predsednik Skupnosti občin Slovenije in Združenja mestnih občin Slovenije, Leo Kremžar, predstavnik Skupnosti občin Slovenije, predstavnik Mestne občine Ljubljana, Robert Martinčič, direktor javnega podjetja Žale in predsednik sekcije za pogrebno in pokopališko dejavnost ZKG-GZS ter prof. dr. Ciril Ribičič, strokovnjak na področju ustavnega prava.

POVPRAŠEVANJE

Organiziranje vrtca v prostorih gospodarske družbe 2/1

Kot ste seznanjeni je v javni obravnavi predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o vrtcih. Med predlaganim je tudi dopolnitev zakona z 10. c členom (3. člen predloga) , ki bi omogočal vzpostavljanje javnih vrtcev v prostorih gospodarskih družb. Različne gospodarske družbe vrtce že ustanavljajo, vendar ti niso vključeni v javno mrežo in niso financirani iz javnih sredstev. Kar naj bi bil tudi pomemben razlog, da gospodarske družbe izgubljajo motiv za organiziranje in delovanje takšnih vrtcev. Z zapisano dikcijo, bi se razmerja med gospodarsko družbo in občino opredelila s posebno pogodbo.
Ta predlog je obravnavala na seji tudi Komisija za predšolsko vzgojo in šolstvo SOS, ki je zavzela stališče, da se še tako dobre rešitve v Slovenije spremenijo lahko v katastrofalne, zato je nujna velika mera previdnosti pri uveljavitvi takšnih novih rešitev. Pri tem so bile izražene ključne dileme:

 • da v mnogih okoljih kapital že diktira marsikaj, sedaj bi dobil možnost diktirati tudi delovanje vrtcev v podjetju, prav tako možnost pritiska na starše, da morajo svoje otroke vključiti v prav ta vrtec;
 • preko vključitve otroka v vrtec v podjetju  se lahko izvaja dodaten pritisk na zaposlene, da delajo še več in dlje, saj je za otroke poskrbljeno;
 • v vrtec v večjem podjetju bi lahko bili večinsko vključeni otroci iz drugih občin;
 • v okoljih, kjer se praznijo  vrtčevske kapacitete, bi se te lahko še dodatno izpraznile;
 • vprašanje poslovnega časa podjetja, prilagajanje potrebam podjetja, vprašanje kolektivnih dopustov;
 • vprašanje, kaj se zgodi v primeru stečaja podjetja ali odločitve, da se podjetje seli drugam.

Skupnost občin Slovenije se v zvezi z organiziranjem vrtcev v sklopu podjetja obrača na vas – občine z namenom pridobitve podatkov o sedaj obstoječem stanju.
In sicer nas zanima, ali je na območju vaše občine že kakšno podjetje ustanovilo tak vrtec, namenjen za otroke zaposlenih v tem podjetju?
Če da, vas prosimo za podatek koliko predšolskih otrok obiskuje ta vrtec?

Vljudno vas naprošamo, da nam podatke posredujete najkasneje do ponedeljka, 19.12.2016 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si.

Neplačilo komunalnega prispevka 2/2

Skupnost občin Slovenije je prejela prošnjo občine članice po posredovanju vprašanja glede prakse občin v zvezi z neplačilom komunalnega prispevka, zato vas vljudno naprošamo za informacije.

Vprašanje občine:

»Zanima nam kako občine ravnajo v primerih, ko stranke vložijo vlogo za odmero komunalnega prispevka za gradnjo objekta, občina izda odločbo na podlagi projektne dokumentacije in jo stranki tudi vroči. Občina potem nima nobene informacije ali je stranka dejansko vložila vlogo za gradbeno dovoljenje ali si je samo premislila, saj komunalnega prispevka ni poravnala.

Kako ravnajo občine v takšnih primerih oz. kako imajo to urejeno v odlokih?«

Odgovore na povpraševanje nam prosimo posredujte najkasneje do četrtka, 22.12.2016, na naslov alja.babic@skupnostobcin.si.

ZAKONODAJNE AKTIVNOSTI SOS

Izdaja soglasja občine za raztros pepela zunaj pokopališč 3/1

Obveščamo vas, da je Skupnost občin Slovenije prejela odgovor MGRT glede izdaje soglasja občine za raztros pepela zunaj pokopališč, čeprav še ni sprejetih ustreznih, z ZPPDej usklajenih občinskih aktov.

Ministrstvo navaja, da je raztros pepela zunaj pokopališča mogoč, če občina izda soglasje. Soglasje občina lahko izda, tudi če tega vprašanja še nima rešenega v svojem pokopališkem redu. Naloga pokopaliških redov občin po 4. členu ZPPDej je le podrobnejše urejanje izvajanja pokopališke in pogrebne dejavnosti, med katere spada tudi možnost pokopa zunaj pokopališča, z določitvijo prostora in s tem tudi predmetni raztros pepela.

1. odstavek 18. člena ZPPDej določa, da če to omogoča pokopališki red, se lahko na podlagi izdanega soglasja pristojnega občinskega organa pepel iz žare raztrosi na določenem prostoru zunaj pokopališča ali na morju. Vendar ta določba ne pomeni, da je obstoj pokopališkega reda predpogoj za izdajo soglasja, ampak da je soglasje možno, če obstoječi pokopališki red ne vsebuje določb, ki v posameznem konkretnem primeru nasprotujejo oz. onemogočajo izdajo soglasja. Pri tem ni pomembno, ali obstoječi pokopališki red temelji na prej veljavnem zakonu ali na ZPPDej. Seveda pa je občina pri konkretnem odločanju o izdaji soglasja vezana upoštevati tudi morebitno drugo relevantno zakonodajo (npr. pomorski zakonik pri raztrosu na morju) in lastne občinske predpise.

Celotni odgovor ministrstva lahko najdete tukaj.

Vsebina zemljiškoknjižnega predloga 3/2

Skupnost občin Slovenije objavlja prejeto obvestilo Vrhovnega sodišča RS glede pomanjkljivosti vsebine zemljiškoknjižnih predlogov. Namreč dogaja se, da predlagatelji zemljiškoknjižnih postopkov v zemljiškoknjižnih predlogih pogosto ne navedejo določno vseh listi, na podlagi katerih predlagajo vpise in tako tudi v  elektronskem obrazcu predloga neustrezno izpolnijo rubriko za dodaten opis listine.

Vsebino obvestila si lahko preberete TUKAJ.

Predlog Zakona o probaciji 3/3

Skupnost občin Slovenije obvešča, da je Ministrstvo za pravosodje pripravilo predlog Zakona o probaciji. Cilj, ki ga zasleduje predlagan zakon je vzpostavitev probacije kot dela sistema izvrševanja kazenskih sankcij.
Ključni elementi probacije so:

 • obravnava storilca kaznivega dejanja v skupnosti, kjer živi;
 • izven institucionalna obravnava storilca kaznivega dejanja, za katerega je podana ocena, da ga ni potrebno izločiti iz družbenega okolja,
 • naložitev določenih obveznosti oziroma nalog,
 • nudenje pomoči, podpore in odvračanje od ponavljanja kaznivih dejanj.

Besedilo predloga najdete TUKAJ. Vljudno vas naprošamo, da vaše morebitne pripombe oziroma stališča z utemeljenimi obrazložitvami posredujete najkasneje do srede, 21.12.2016 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si.

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije 3/5

Skupnost občin Slovenije je prejela v strokovno usklajevanje Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK-C) s krajšo uvodno obrazložitvijo. S predlogom se uveljavlja štiri bistvene spremembe zakona, ki se nanašajo na:

 • obseg veljavnosti zakona v razmerju do drugih zakonov, ki urejajo podobne institute kot ZIntPK,
 • postopke, ki jih vodi Komisija za preprečevanje korupcije,
 • institut nasprotja interesov in
 • institut prijave, nadzora in objave podatkov premoženjskega stanja v zakonu določenih uradnih oseb.

Tukaj najdete BESEDILO predloga. Vljudno vas naprošamo da predlog pregledate in nam vaše pripombe in stališča z argumentiranimi obrazložitvami posredujete najkasneje do petka, 23.12.2016 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si.

Načrt in program namakanja do leta 2020 z OP 3/6

Skupnost občin Slovenije obvešča, da je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano objavilo javno razgrnitev predloga načrta razvoja namakanja in rabe vode za namakanje v kmetijstvu do leta 2020 in Program ukrepov za izvedbo načrta razvoja namakanja in rabe vode za namakanje v kmetijstvu do leta 2020 ter Okoljskega poročila za načrt in program.

Priloge najdete na sledečih povezavah:

Načrt razvoja namakanja in rabe vode za namakanje v kmetijstvu do leta 2020 in Program ukrepov za izvedbo načrta razvoja namakanja in rabe vode za namakanje v kmetijstvu do leta 2020
Okoljsko poročilo
Dodatek za presojo sprejemljivosti vplivov na varovana območja
Mnenje o ustreznosti

Vljudno vas naprošamo za vaše komentarje z obrazložitvami najkasneje do petka, 23.12.2016 na naslov info@skupnostobcin.si.

Zakon o spodbujanju razvoja turizma v javni razpravi 3/8

Obveščamo vas, da je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo danes dalo v javno obravnavo osnutek novega Zakona o spodbujanju razvoja turizma. Ključne novosti predloga zakona so:

 • ureditve izjem od splošne ureditve pri organiziranju turističnih paketov (v zvezi z organiziranjem šolskih, društvenih in podobnih izletov),
 • dvig turističnih taks,
 • deregulacija poklicev turistični vodnik in turistični spremljevalec,
 • poenostavitev pogojev za opravljanje dejavnosti organiziranja in prodaje turističnih paketov in povezanih potovalnih aranžmajev.

Osnutek zakona je od danes objavljen tukaj.

Vljudno vas naprošamo, da nam vaše pripombe posredujete na naslov sasa.kek@skupnostobcin.si, najkasneje do petka, 6.1.2017.

Uredba o izvajanju ukrepov iz Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2020, ki se izvajajo v skladu z javnimi razpisi 3/9

Skupnost občin Slovenije vas obvešča, da smo v medresorsko usklajevanje prejeli predlog Uredbe o izvajanju ukrepov iz Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2020, ki se izvajajo v skladu z javnimi razpisi. Besedilo najdete TUKAJ.

Vljudno vas naprošamo, da nam morebitne pripombe/predloge na predlog Uredbe posredujete najkasneje do srede, 11.1.2017 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si.

DOGODKI SOS

11.1. / ODPOVEDAN – Poslovni protokol 4/1

Vsak se pri svojem delu dnevno srečuje s situacijami, kjer je potrebno dobro poznavanje protokolarnih pravil, pa naj bo to v obliki komunikacije, sestankov in drugih dogodkov. Pri tem je pomembno spoznanje, da imamo protokolarna pravila zato, da nam pomagajo in ne da nas omejujejo. Zato Skupnost občin Slovenije vabi vse zaposlene v občinskih upravah in druge zainteresirane, da se udeležijo seminarja na temo POSLOVNEGA PROTOKOLA, ki bo potekal v sredo, 11. januarja 2017, s pričetkom ob 10.00 uri v prostorih Austria Trend hotela Ljubljana, Dunajska cesta 154, Ljubljana. Na seminarju bo predavala strokovnjakinja za protokol gospa Ksenija Benedetti, šefinja Protokola Republike Slovenije.

Vabilo s programom najdete na TEJ POVEZAVI.

Udeležbo na seminarju potrdite najkasneje do ponedeljka, 9.1.2017 s prijavnico, ki jo najdete TUKAJ.

Izpolnjene prijavnice nam posredujete skenirane na naslov metka.lasic@skupnostobcin.si ali po faxu na 02 234 1 503 ali po pošti na naslov Skupnost občin Slovenije, Partizanska cesta 1, 2000 Maribor.

31.1. / Upravni postopek v praksi 4/2

Stalno strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje je najučinkovitejše s ponazoritvijo na konkretnih primerih v praksi. Obnovitev znanja na področju upravnega postopka v občinah je še kako pomembna za zaposlene v občinskih upravah, zato vas Skupnost občin Slovenije vabi na osvežitveni seminar z naslovom “Upravni postopek v praksi“, ki bo potekal v torek, 31.1.2017 s pričetkom ob 10.00 uri v spodnji stranski dvorani Narodnega doma Celje, Trg celjskih knezov 9, Celje.

Vabilo s programom najdete na sledeči povezavi: TUKAJ.

Udeležbo na seminarju potrdite najkasneje do petka, 27.1.2017 s prijavnico spodaj.

DOGODKI DRUGIH

21.12./ Javna predstavitev Predloga določitve vodnih zemljišč celinskih voda v Sloveniji 5/1

Ministrstvo za okolje in prostor (MOP), v okviru posvetovanja z javnostmi, organizira javno predstavitev Predloga določitve vodnih zemljišč celinskih voda v Sloveniji.

Ministrstvo se zaveda, da je za kvalitetno določitev vodnih zemljišč celinskih voda potrebna obsežna javna razprava, zato vabi vse zainteresirane k podaji pripomb, predlogov in komentarjev.

Vljudno vabljeni na predstavitev in k aktivni razpravi!

Vabilo.
Predlog določitve vodnih zemljišč.
Celotna dokumentacija z metodologijo za zajem podatkov hidrografije in vodnih zemljišč.

SEJA VLADE

114. seja Vlade RS 6/1

Načrt razvoja raziskovalne infrastrukture 2011-2020, Revizijo 2016

Vlada je na svoji seji sprejela Načrt razvoja raziskovalnih infrastruktur za obdobje 2011-2020 (NRRI), Revizija 2016, ki prinaša oceno stanja implementacije prednostnih mednarodnih projektov iz prvotnega seznama, vključno s podatki o vlaganjih v raziskovalno infrastrukturo za obdobje 2011-2015, predstavitev posodobljenega seznama prednostnih mednarodnih projektov ter povezovanje področij v skladu s sprejeto Strategijo pametne specializacije ob upoštevanju regionalnih in nacionalnih potreb, kritične mase in znanstvene odličnosti.

Do leta 2020 bo po potrebi lahko opravljena še ena revizija NRRI, in sicer v letu 2018, soglaša vlada. (Vir: Vlada RS, ab)

Uredba o koncesiji za izvajanje javne službe svetovanja v ribištvu

Vlada je izdala Uredbo o koncesiji za izvajanje javne službe svetovanja v ribištvu. Z uredbo se ureja področje izvajanja javne službe svetovanja v ribištvu. Vzroka za vključitev svetovalne službe v ribištvu (morski gospodarski ribolov) v javno službo sta predvsem neorganiziranost in nekonkurenčnost slovenskega morskega gospodarskega ribištva, prav tako pa je finančno zaledje ribiškega sektorja premajhno, da bi tako službo lahko financirali ribiči sami.  (Vir: Vlada RS, ab)

Uredba o spremembi in dopolnitvi Uredbe o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje primarne kmetijske proizvodnje in ribištva

Vlada je izdala Uredbo o spremembi in dopolnitvi Uredbe o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje primarne kmetijske proizvodnje in ribištva. S spremembo te Uredbe se določa sklenitelja zavarovalne pogodbe. Poleg nosilca kmetije lahko zavarovalno pogodbo sklenejo tudi člani kmetije. (Vir: Vlada RS, ab)

Poročilo o delu in zaključnem računu SKZGRS za leto 2015

Vlada je dala soglasje k Poročilu o delu in zaključnem računu Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije (Sklad) za leto 2015, ki ga je sprejel Svet Sklada. Presežek prihodkov nad odhodki v letu 2015 v skupni vrednosti 14.396.687,00 evrov, ki je rezultat poslovanja Sklada za leto 2015, se razporedi za financiranje nakupov kmetijskih zemljišč in gozdov ter gozdov, ki so razglašeni kot varovalni gozdovi in gozdovi s posebnim namenom, za nakupe zemljišč v desetkilometrskem obmejnem pasu in naložbe v skladu s finančnim načrtom. (Vir: Vlada RS, ab)

Predlogi direktiv Evropskega parlamenta in Sveta na področju elektronskih komunikacij

Vlada RS je sprejela stališče do Predloga direktive Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem zakoniku o elektronskih komunikacijah. Republika Slovenija se strinja s pomenom povezljivosti za delovanje enotnega digitalnega trga in s potrebo za razvoj novih omrežij v Evropski uniji za njeno digitalno prihodnost. Vlada RS podpira cilje ter namen predlaganega zakonodajnega akta, vključno glede boljše koordinacije podeljevanja radiofrekvenčnega spektra ter boljše regulacije.

Dopustnost kolektivne pritožbe Evropskega združenja univerzitetnih žensk proti Sloveniji

Evropsko združenje univerzitetnih žensk (University Women of Europe – UWE; v nadaljnjem besedilu: UWE) je mednarodna nevladna organizacija s sedežem v Ženevi, ki je na seznamu organizacij s posvetovalnim statusom pri Svetu Evrope. UWE očita Sloveniji kršitev 1. in 4. člena, 3. točke prvega odstavka 4. člena in člena E MESLS zaradi neuresničevanja načela enakega plačila za enako, podobno oziroma primerljivo delo moških in žensk. Kršitev navedenih členov MESLS UWE očita vsem državam podpisnicam dodatnega protokola (15). Proti vsem je tudi vložil kolektivno pritožbo po dodatnem protokolu.

Vlada RS meni, da kolektivna pritožba ne izpolnjuje meril o dopustnosti, določenih v dodatnem protokolu in postopkovniku EOSP, zato predlaga Evropskemu odboru za socialne pravice, da pritožbo razglasi za nedopustno. (Vir: Vlada RS, ab)

Predlog Zakona o osebni asistenci

Vlada je sprejela mnenje k predlogu Zakona o osebni asistenci, ki ga je Državnemu zboru Republike Slovenije predložila skupina poslank in poslancev.

Vlada predlogu zakona načeloma ne nasprotuje in meni, da je predlog zakona ustrezna podlaga za nadaljnjo obravnavo, ob pogoju, da se podrobno in bolj določno opredelijo finančne posledice predloga zakona. Pri tem pa želi vlada izpostaviti določene pomisleke glede izvajanja predloga zakona v bodoče. Po sprejemu Zakona o dolgotrajni oskrbi in zavarovanju za dolgotrajno oskrbo bo predlog zakona nujno potrebno navezati na ta zakon. (Vir: Vlada RS, ab)

Uredba o izvajanju inšpekcijskega nadzora na področju varovanja tajnih podatkov in vsebini posebnega dela strokovnega izpita za inšpektorja

Vlada je sprejela Uredbo o izvajanju inšpekcijskega nadzora na področju varovanja tajnih podatkov in vsebini posebnega dela strokovnega izpita za inšpektorja, ki v 12. členu določa program posebnega dela strokovnega izpita za inšpektorja za tajne podatke, ki obsega poznavanje določb zakona in drugih predpisov ter aktov na področju varovanja tajnih podatkov in poznavanja postopkov, aktivnosti ter obveznosti, ki izhajajo iz mednarodnih pogodb. Program posebnega dela strokovnega izpita je določen v prilogi, ki je sestavni del te uredbe. (Vir: Vlada RS, ab)

Brezposelnost mladih

Vlada Republike Slovenije je sprejela odgovor na poslansko vprašanje v zvezi s problematiko mladih. Vlada v odgovoru poudarja, da smo ob začetku leta 2014, v katerem je mandat nastopila vlada Mira Cerarja, v Sloveniji beležili rekordno visoko brezposelnost, od tedaj beležimo vse hitrejše upadanje števila brezposelnih. Konec oktobra 2016 je bilo na zavodu prijavljenih  97.263 brezposelnih, od tega  21.819  mladih. Oktobra  2016 je v evidenci brezposelnih 32.580 brezposelnih oseb manj kot januarja 2014 (ali 25 % manj), mladih brezposelnih pa je prijavljenih 12.101 manj oz. 36 % manj. (Vir: Vlada RS, ab)

Poročilo o zadolževanju občin v letu 2015  

Vlada se je seznanila s Poročilom o zadolževanju občin in pravnih oseb javnega sektorja na ravni občin v letu 2015 ter zadolženosti na dan 31. 12. 2015.

Skupna zadolženost občin (občin in lokalnih pravnih oseb) se je v letu 2015 v primerjavi z letom 2014  zmanjšala za 33,9 milijonov evrov in je konec leta 2015 znašala 865,3 milijonov evrov oz. 2,24 % BDP (od tega je znašalo stanje dolga občin 723,3 milijonov evrov in stanje dolga pravnih oseb javnega sektorja na ravni občin 142 milijonov evrov). V strukturi skupne zadolžitve so 84 % predstavljali dolgovi občin in 16 % dolgovi pravnih oseb v občinah. Povprečni skupni dolg na prebivalca je znašal 419 evrov. (Vir: Vlada RS, ab)

Stanje vladnih strateških razvojnih projektov za mesec oktober 2016

Vlada se je seznanila z rednim mesečnim poročilo o stanju vladnih strateških razvojnih projektov za mesec november 2016. (Vir: Vlada RS, ab)

AKTUALNI RAZPISI

Objavljeni trije novi javni razpisi v okviru PRP 2014-2020 7/1

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v Uradnem listu objavilo tri nove javne razpise. Dva javna razpisa sta iz naslova podukrepa 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva in sicer:

 • 6. javni razpis iz naslova podukrepa 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2016, ki je namenjen prilagoditvi zahtevam kmetovanja na gorskih območjih ter
 • 7. javni razpis iz naslova podukrepa 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2016, ki je namenjen izvajanju ekološke pridelave hrane.

Za ta namen je razpisanih 12 mio EUR nepovratnih sredstev.

Enaka višina sredstev je razpisana za 1. javni razpis iz naslova podukrepa 4.3 Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva.

Več informacij najdete na spletni spletni strani.

Do 100% nepovratnih sredstev za nakup polnilnih postaj za EV 7/2

Objavljamo obvestilo, ki so ga pripravili v Društvu DEVS za podporo občinam ob objavljenem pozivu Eko sklada za nakup polnilnih postaj za električna vozila.

Občinam, ki vsaj deloma ležijo na (za)varovanih območjih narave, Eko sklad financira 100% nakupne vrednosti polnilnih postaj za EV!

Eko sklad RS j.s. je v Uradnem listu št. 72/16 objavil Javni poziv 44SUB-EVPOL16, s katerim nudi nepovratne finančne spodbude občinam v zavarovanih območjih narave (regionalnih in nacionalnem parku ter območjih Natura 2000) za polnilne postaje za električna vozila.

Pri aktualnem razpisu in nasploh člani DEVSa nudijo občinam pomoč pri:

 • pridobivanju najboljših ponudb s ciljem minimalizirati stroške občinam
 • izboru stroškovno in uporabniško najbolj učinkovitih mikrolokacij za namestitev PP
 • izobraževanju in ozaveščanju zaposlenih v občinski upravi in občanov (priporočamo!)
 • (so)organizaciji promocijskih dogodkov z odlično medijsko podporo
 • učinkovitih investicijah v električna vozila

Več v OBVESTILU DEVS.

Razvojno-spodbujevalni program SID banke za financiranje občin 7/3

Obveščamo vas, da je na voljo specializiran program »Razvojno-spodbujevalni program SID banke za financiranje občin«, kjer so na podlagi namenskih virov Evropske investicije banke (EIB) in Razvojne banke Sveta Evrope (CEB) občinam na voljo ugodna, do 20-letna sredstva. Več informacij dobite tukaj.

Za več informacij se lahko obrnete tudi na SID Banko, oddelek za podjetja  na tel. 01 2007 480. Rok za oddajo vlog je do 31. 10. 2020 oz. do porabe sredstev programa.

Javni pozivi Eko sklada za podporo občinam pri gradnji stavb in nakupu okolju prijaznejših avtobusov 7/4

Eko sklad je v Uradnem listu RS in na spletni strani objavil tri nove javne pozive. Občine, ki so sprejele Odlok o načrtu za kakovost zraka, bodo imele znova možnost pridobiti nepovratne finančne spodbude za nakup vozil za javni potniški promet. Vsem občinam bodo za gradnjo skoraj nič-energijskih vrtcev, šol, knjižnic in drugih stavb splošnega družbenega pomena poleg nepovratnih finančnih spodbud z novim javnim pozivom na voljo tudi še ugodnejši krediti kot doslej. Tretji javni poziv bo nudil nepovratne finančne spodbude za naložbe v energetsko prenovo stavb v lasti RS in v upravljanju Ministrstva za obrambo. Skupaj bo tako za nove naložbe v učinkovito rabo energije na voljo 2,3 milijona EUR nepovratnih finančnih spodbud in 10 milijonov EUR sredstev v obliki ugodnih kreditov. Javni pozivi bodo odprti do porabe sredstev oziroma do objave zaključka v uradnem listu.

Informacije o javnih pozivih so na voljo na brezplačni telefonski številki – 01 241 48 20, vsak ponedeljek, sredo in petek med 13.00 in 14.30 ter po elektronski pošti na naslovu ekosklad@ekosklad.si.

Program sofinanciranja zagotavljanja javnih najemnih stanovanj v letih 2016 do 2020 7/5

Stanovanjski sklad RS je v petek v Uradnem listu RS, št. 41/2016 objavil Program sofinanciranja zagotavljanja javnih najemnih stanovanj v letih 2016 do 2020. Za izvajanje programa stanovanjski sklad namenja 30 milijonov evrov iz lastnih virov, pri čemer je 10 milijonov evrov namenjenih za posojila, 20 milijonov evrov pa za soinvestitorstvo. Program omogoča sprotne prijave in je odprt do porabe sredstev oziroma najkasneje do 31. 12. 2020.

Podaljšan javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti občin 7/6

Ministrstvo za infrastrukturo je objavilo javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti občin v okviru Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014 – 2020. Vlagatelji  za prijavo operacij so občine, ki preko razpisa lahko prejmejo sofinanciranje operacij celovite energetske prenove stavb v (so)lasti in rabi občin. Operacija lahko vsebuje predlog energetske prenove ene stavbe ali sklopa (več) stavb, ki ustrezajo predmetu javnega razpisa. Na razpolago je 10,6 milijonov evrov nepovratnih sredstev v letih 2017 in 2018. Posamezna operacija mora biti zaključena najkasneje do 30. 9. 2018.

Do razpisne dokumentacije lahko dostopate s klikom tukaj

Končni rok za prijavo operacij v okviru povabila je bil prestavljen iz 12. decembra 2016 na 12. januar 2017.

NOVICE DRUGIH

Priročnik "Z belo palico po mestu" 8/1

Zavod DOSTOP in Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije sta izdala priročnik za načrtovanje talnega taktilnega vodilnega sistema za slepe in slabovidne Z belo palico po mestu. Namenjen je predvsem projektantom, saj vsebuje podrobne rešitve in razlago standarda SIST 1186 Talni taktilni vodilni sistem. Elektronska verzija priročnika je dostopna na spletni strani Zavoda DOSTOP, tiskani izvod pa lahko dobite po naročilu na naslovu info@dostop.org.

© Moralne avtorske pravice ima Skupnost občin Slovenije. Noben del tega gradiva se ne sme reproducirati ali kopirati v karšnikoli obliki: grafično elektronsko ali mehanično, kar vklučuje (ne da bi bilo omejeno) fotokopiranje, snemanje, skeniranje ali katerekoli druge oblike reproduciranja brez pisnega dovoljenja Skupnosti občin Slovenije. Reprodukcija ali kopiranje je dovoljeno izključno za potrebe Sekretariata Skupnsti občin Slovenije ali občin članic SOS.