V PRIHODNJEM TEDNU PRAZNUJEJO OBČINSKI PRAZNIK OBČINE ČLANICE

DUPLEK, GROSUPLJE, HORJUL, IDRIJA, JEZERSKO, KIDRIČEVO,

KOMEN, KOSTEL, MUTA, PREBOLD,

RAČE FRAM, RADENCI, VITANJE IN ŽIRI.

ISKRENE ČESTITKE!

SEKRETARIAT SOS

 

NOVICE SOS

Kako izvajati NUSZ v prehodnem obdobju 1/1

V sredo, 14.6.2017 je v občini Medvode potekal informativni posvet z naslovom »Priprave na NUSZ v letu 2017 za kakovostno izvedbo NUSZ v letu 2018/2019 – Kako do več (stabilnega) denarja za investicije občin z boljšim upravljanjem nepremičnin «, ki ga je organizirala Skupnost občin Slovenije v sodelovanju z Ministrstvom za finance, Ministrstvom za okolje in prostor, Geodetsko upravo Republike Slovenije, Finančno upravo Republike Slovenije ter Ministrstvom za javno upravo.

Jože Novak, ki je moderiral posvet, je uvodoma povedal, da je glede na časovni zamik sprejetja novega Davka na nepremičnine in Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin sistem odmere NUSZ še vedno zelo aktualen, informativni posvet na to temo pa nujno potreben in koristen, da bodo občine lahko ukrepale še pred koncem leta.

Nato je besedo predal Tilenu Božiču, državnemu sekretarju Ministrstva za finance, ki je v uvodnem nagovoru podal informacije o izvajanju NUSZ v prehodnem obdobju, ter glede priprav in izvedbe drugega sistemskega množičnega vrednotenja nepremičnin v letih 2017/18.

Veliko zanimanje za dodatne informacije glede pravilnosti odlokov o NUSZ in kako odpraviti napake v odlokih, je kazala tudi razmeroma številčna udeležba prijavljenih (90 prijavljenih). Udeleženci so na posvetu dobili izčrpne informacije, hkrati pa so sodelovanje in predstavitve sodelujočih govorcev na posvetu omogočile odlična izhodišča za konstruktivno razpravo. V razpravo se je vključila tudi Ema Pogorelčnik iz Geodetske uprave RS, ki je podala pojasnila na vprašanja glede kakovosti podatkov REN, ter povedala, da spodbujajo občine, da se obrnejo na njih v primeru predhodne preveritve podatkov. Glede pobude, da bi lahko obstajal portal za opozorila, kadar podatki REN niso ustrezni je povedala, da je GURS že vključen v projekt e-prostor (ki bo zaključen leta 2021), katerega namen je prenoviti informacijski in tudi opozorilni sistem, ki bo namenjen strokovni javnosti in občinam.

Da boste občine lahko pravočasno (še v letu 2017) pripravile nove kvalitetne občinske Odloke o NUSZ za leto 2018/19, ki bodo v skladu s priporočili ministrstev, spodaj prilagamo gradiva predstavljena na letošnjem posvetu k posameznim vsebinskim sklopom posveta:

OCENA IZVAJANJA PRIPOROČIL MINISTRSTEV OBČINAM in IZBOLJŠANJE PRAKSE IZVAJANJA NUSZ V PREHODNEM OBDOBJU ter ZMANJŠANJE TVEGANJ OBČIN ZA PRORAČUNSKE PRIHODKE NUSZ v LETIH 2017/2018/2019

PRIPRAVA IN POSODOBITEV ODLOKOV O NUSZ ZA LETO 2018/19

POVEČANJE OBSEGA PODATKOV IN IZBOLJŠANJE KAKOVOSTI PODATKOV ZA ODMERO NUSZ V LETU 2018/19 TER ZA BODOČO ODMERO DAVKA NA NEPREMIČNINE, UPORABA IN IZBOLJŠANJE OBČINSKIH PODATKOV TER PODATKOV REN O STAVBAH IN STAVBNIH ZEMLJIŠČIH 

 • Izboljšanje prostorskih podatkov za dosego boljšega upravljanja s prostorom in več sredstev za razvoj, MAG. EDVARD MIVŠEK, Geodetski inštitut RS in BARBARA RADOVAN, generalna direktorica, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja 
 • Predstavitve primerov dobrih praks občin, ki so posodobile podatke glede na priporočila ministrstev za izvajanje NUSZ v prehodnem obdobju; ocena stanja, priporočila občinam in državi za izboljšanje obsega in kakovosti geolociranih podatkov za izvajanje NUSZ, vrednotenje in obdavčitev nepremičnin:

– Mestna občina Kranj, JANEZ ZIHERL in Digi data d.o.o, MATJAŽ GRILC 

– Kaliopa d.o.o., mag. SLAVKO GERČER, direktor 

– Realis d.o.o., MIHA POŽAUKO, skupina PISO 

IZVAJANJE ODMERE NUSZ V LETIH 2016/17 IN OPOZORILA ZA PRAVOČASNO ODPRAVO NAJBOLJ POGOSTIH NAPAK IN PRITOŽBENIH RAZLOGOV ZA BOLJ KAKOVOSTNO IZVAJANJE NUSZ V LETIH 2018/19

DRUGO GENERALNO VREDNOTENJE NEPREMIČNIN V SLOVENIJI V LETIH 2017/2019 IN SODELOVANJE OBČIN

Vsem sodelujočim in udeležencem posveta se ponovno zahvaljujemo za sodelovanje!

Slike s posveta najdete v galeriji na tej povezavi.

Komisija za proračun in javne finance o ZFO 1/2

Ker se je Ministrstvo za javno upravo odločilo, da v nadaljnjo proceduro sprejemanja uvrsti dva predloga sprememb zakonov (Zakon o financiranju občin in Zakon o lokalni samoupravi), četudi sta oba vse prej kot »usklajena oz. usklajevana« z občinami in, ker gre za zakona, ki sta za delovanje in financiranje občin izjemnega pomena (oba prinašata predloge rešitev, ki so za nadaljnji obstoj in razvoj občin zelo problematične) se je v torek, 13. junija 2017 v Ljubljani sestala komisija za proračun in javne finance. Članice in člani komisije so obravnavali predlog o spremembi pravilnika o določitvi podprogramov, ki se upoštevajo za ugotovitev povprečnine, predlog  sprememb in dopolnitev Zakona o financiranju občin, predlog sprememb in dopolnitev Zakona o lokalni samoupravi ter predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalnih volitvah.

Člani komisije so posebno pozornost namenili Zakonu o financiranju občin. Opozorili so, da je ob določanju višine povprečnine upoštevanje fiskalnih omejitev možno le na globalni ravni, nikakor pa ne neposredno v sistemu določitve višine finančnih sredstev za občine. S predlagano rešitvijo država popolnoma ruši sedanji sistem usklajevanja in pogajanja za višino povprečnine. Takšen kot se preoblikovani sistem financiranja občin kaže, so pogajanja popolnoma nepotrebna, saj ni več praktično ničesar, o čemer naj bi se pogajali oz. dogovarjali. Posebej so izpostavili, da se mora formula za izračun pripadajočih sredstev občinam približati dejanskim stroškom občin.  Vse od uveljavitve zdajšnjega sistema se  je na področju lokalne samouprave, na področju nalog in pristojnosti občin, na področju tehnološkega razvoja, na področju pričakovanj  občank in občanov zelo veliko spremenilo. Takratne občine in mestne občine niso več takšne kot so bile. Dodali so, da bi temu morale slediti spremembe tudi v formuli za izračun sredstev. Vendar je za to potreben razmislek, resen pregled nalog, ki jih občine opravljajo in temu, njihovim tekočim stroškom delovanja se mora približati sam model financiranja. Vedno bolj jasno se kaže, da je »fiktivna občina« na osnovi katere je bil sistem pripravljen, vedno bolj oddaljena od realnega delovanja zdajšnjih, realnih občin.  Zaključili so, da bo zato razkorak vedno večji in občine bodo vedno težje opravljale svoje naloge.

Komisija za prostor o vladnih predlogih gradbene in prostorske zakonodaje 1/3

V ponedeljek, 12.6.2017 je v Ljubljani potekala 4. seja Komisije za prostor. Članice in člani komisije so obravnavali vprašanje glede primerne višine zneskov komunalnih prispevkov za gradnjo kmetijskih objektov in vladne predloge prostorske in gradbene zakonodaje.

Uvodoma so člani govorili o komunalnem prispevku za kmetijske zgradbe in določenih visokih cenah. Strinjali so se, da bi komunalni prispevek moral biti določen čim bolj »realno«, zato pa bi bila potrebna večja toleranca za kmetijske stavbe (večji razpon), da bi imela vsaka občina manevrski prostor za ureditev oz. določitev znotraj toleranc, saj so občine različne.

V nadaljevanju so članice in člani komisije pozornost namenili vladnim predlogom Gradbenega zakona (GZ, EPA 1985 – VII),  Zakona o urejanju prostora (ZUreP – 2, EPA 2001 – VII) in Zakona o arhitekturni in inženirski dejavnosti (ZAID, EPA 1983 – VII), ki so bili predloženi v Državni zbor. Kljub temu, da so bili številni predlogi in pobude občin ob pripravi predlogov gradbene in prostorske zakonodaje upoštevani so člani ugotovili, da zakonodajni predlogi z občinami v določenih ključnih vprašanjih še vedno niso usklajeni (način prenosa inšpekcijskega nadzora nad enostavnimi objekti, da se obveznost plačila komunalnega prispevka uzakoni šele ob prijavi začetka gradnje,…), zato so oblikovali pripombe za uskladitev in izboljšanje predlogov zakonov.

Revizijsko poročilo FINANCIRANJE PRIMERNE PORABE OBČIN 1/4

Skupnost občin Slovenije obvešča, da je Računsko sodišče RS objavilo Revizijsko poročilo FINANCIRANJE PRIMERNE PORABE OBČIN in Revizijsko poročilo Učinkovitost urejenosti postopka prostorskega načrtovanja občin. Oboje služi kot gradivo za Srečanje županj in županov na temo opravljenih revizij Računskega sodišča RS, ki bo potekalo v torek, 20.6.2017 s pričetkom ob 12.00 uri, v Podjetniškem inkubatorju Perspektiva, Veliki Otok 44b, 6230 Postojna.

Obe poročili sta objavljeni na spletni strani SOS pri dogodku: Srečanje županj in županov na temo opravljenih revizij Računskega sodišča RS, kjer se lahko tudi prijavite na dogodek.

Poziv k oddaji že izvedenih ali načrtovanih projektov IoT 1/5

Na spletni strani SOS smo objavili prispevek, ki opisuje predlog projekta IoT za pametna mesta. Ta predvideva uporabo tehnologije IoT, masovnih podatkov in računalništva v oblaku za digitalizacijo mest in skupnosti. Predlagana je vzpostavitev standardne integracijske platforme IoT za digitalno Slovenijo in sistematično uvajanje IoT senzorskih omrežij v mestih. Na osnovi generiranih masovnih odprtih javnih podatkov bodo razvite inovativne storitve za različna področja družbenega udejstvovanja na lokalni ravni.

Občine in njihove javne službe ter zavode pozivamo, da na SOS (sasa.kek@skupnostobcin.si) sporočijo morebitne že izvedene ali načrtovane aktivnosti s področja vzpostavljanja senzorskih in aktuatorskih omrežij. Namen je pregled stanja na tem področju, identifikacija dobrih praks in povezovanje vsebin, da bi omejena sredstva, ki bodo na voljo kar najbolje izkoristili.

Anketa - stanje kompetenc v občinah 1/6

V opomnik vsem občinam ponovno objavljamo prošnjo za sodelovanje, ki zahteva vsaj 20 minut vašega časa, da nam pomagate pri vzpostavitvi pregleda kompetenc funkcionarjev in zaposlenih v občinskih upravah z izpolnitvijo ankete. Namenjena je tako županjam in županom, kot vsem zaposlenim v občinskih in mestnih upravah, na različnih področjih. Prosimo, da povezavo do vprašalnika posredujete sodelavkam in sodelavcem, ter jih spodbudite k izpolnitvi.

Na SOS in v projektni pisarni PROPI se zavedamo vedno večjega števila razvojnih nalog in odgovornosti, s katerimi se soočate v občinah. Dogajajo se velike in hitre spremembe, ki vplivajo tako na občanke in občane, na vaša lokalna podjetja in druge deležnike. Novi ekonomski modeli, kot je delitvena ekonomija v povezavi z digitalno revolucijo zahteva tudi v občinah nove, drugačne poslovne modele, organizacijo in procese dela v občinskih in mestnih upravah in sodelovanja le-teh z svojimi lokalnimi in nacionalnimi deležniki.

Spremembe so že prisotne in nujno potrebno je nadgraditi kompetence, da nas “čas ne povozi”. Zato vzpostavljamo pregled stanja, da od temeljev potegnemo črto navzgor. Naj si bodo to usposabljanja, ali pogajanja z državo po nujni sprostitvi omejitev zaposlovanja novih kadrov s primernimi kompetencami, ali novih možnosti pri oblikah zaposlovanja, ali kakšna kombinacija naštetega.

Vendar moramo najprej vedeti kje smo danes in to na reprezentativnem vzorcu. Še enkrat vas prijazno prosimo za nekaj vašega dragocenega časa in iskrene odgovore v anketi, izpolnjeni do konca.

Anketa na tej povezavi: https://www.1ka.si/a/132139

Dopis – opomnik je na tej povezavi.
Video povabilo najdete tukaj.
Več o tem na spletni strani SOS.

ZAKONODAJNE AKTIVNOSTI SOS

Predlogi gradbene in prostorske zakonodaje v obravnavi na Državnem zboru 2/2

V obravnavi na Državnem zboru RS se nahajajo predlogi s področja prostorske in gradbene zakonodaje, in sicer:

Vljudno vas naprošamo, da nam posredujete mnenje:

 • k predlogu Gradbenega zakona in predlogu Zakona o arhitekturni in inženirski dejavnosti do četrtka, 15.6.2017 ter
 • k predlogu Zakonu o urejanju prostora do četrtka, 22.6.2017 na naslov alja.babic@skupnostobcin.si,

da bo SOS prejete pripombe uskladila z še vedno aktualnimi predhodno prejetimi pripombami občin ( pripombe prilagamo tukaj: Stališče SOS do predlogov GZ, ZUreP-2 in ZAID 4 4 2017 , Stališče SOS do predloga GZ (K za občinsko inšpekcijsko službo) in jih posredovala na Državni zbor.

Predlog zakona o spremembah Zakona o glavnem mestu Republike Slovenije 2/3

V obravnavi na Državnem zboru RS je Predlog zakona o spremembah Zakona o glavnem mestu Republike Slovenije, cilj predlaganega zakona je zagotavljanje vira prihodkov proračuna Mestne občine Ljubljana, ki bo sorazmeren nalogam in programom, določenim z zakonom o glavnem mestu. Besedilo predloga si lahko preberete TUKAJ.

Vaše morebitne pripombe nam lahko posredujete najkasneje do petka, 23.6.2017 na naslov info@skupnostobcin.si.

Predloga ZLS in ZLV 2/5

Skupnost občin Slovenije vas seznanja, da sta v javni obravnavi predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalni samoupravi in predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalnih volitvah.

Besedilo predlogov najdete na sledečih povezavah:

1. predlog ZLS
2. predlog ZLV

Vaše komentarje in pripombe nam posredujte najkasneje do četrtka, 29.6.2017 na naslov info@skupnostobcin.si.

Predlog Pravilnika o spremembi Pravilnika o pitni vodi 2/7

Obveščamo vas, da je Ministrstvo za zdravje nadaljnji postopek za sprejetje Uredbe o pitni vodi ustavilo zaradi pravnih zadržkov v fazi medresorskega usklajevanja. Ker jeseni poteče rok za prenos spremembe EU direktive o pitni vodi v nacionalni pravni red, so v javno obravnavo podali predlog Pravilnika o spremembi Pravilnika o pitni vodi. Spremenili se bosta samo prilogi II in III obstoječega pravilnika. Prosimo vas, da nam na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si posredujete vaše pripombe, najkasneje do 30.6.2017.

Strategija na področju razvoja trga za vzpostavitev ustrezne infrastrukture v zvezi z alternativnimi gorivi v prometnem sektorju v Republiki Sloveniji 2/8

Obveščamo vas, da je Ministrstvo za infrastrukturo objavilo Strategijo na področju razvoja trga za vzpostavitev ustrezne infrastrukture v zvezi z alternativnimi gorivi v prometnem sektorju v Republiki Sloveniji (RS), katere namen je zmanjšati negativne vplive prometa na okolje; doseči cilje v operativnem programu zmanjšanja toplogrednih plinov v RS; doseči cilje na področju zmanjševanja onesnaževal v prometu in prispevati k učinkoviti rabi energije in obnovljivih virov energije.

Strategija zastavlja cilj, da se do leta 2030 v Sloveniji uvede vsaj 200.000 vozil na električni pogon in ustrezno število drugih vozil na alternativna goriva s katerimi bodo izpolnjene zahteve, ki jih je Slovenija sprejela na področju okolja. Predlog temelji na izčrpni analizi stanja in potencialov na tem področju, analize možnih scenarijev razvoja ter na tej podlagi ponuja sveženj več kot 50 ukrepov za spodbujanje postavitve infrastrukture in uporabe vozil na alternativna goriva. Temelji na podatkih o uporabi in zamenjavi vozil v zadnjem desetletju za katerega je značilno, da se vozila uporabljajo bistveno dlje kot v preteklem desetletju in se vozni park zelo hitro stara. Strategija obsega relevantne alternativne vire energije, ki poleg elektrike zajemajo še utekočinjen in stisnjen zemeljski plin in biometan, bio-goriva, sintetična in parafinska goriva ter vodik. Spodbujanje rabe vseh teh goriv bo namreč pripomoglo tudi k doseganju širših energetskih ciljev, zlasti povečanja energetske učinkovitosti ter energetske varnosti, saj bo pripomoglo tudi k zmanjšanju odvisnosti od uvoza fosilnih goriv.

Strategijo najdete s klikom tukaj. Vljudno vas naprošamo za posredovanje vaših pripomb do 30.6.2017 na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si.

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o tajnih podatkih 2/9

Skupnost občin Slovenije je s strani Urada Vlade RS za varovanje tajnih podatkov prejela v medresorsko usklajevanje predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o tajnih podatkih (ZTP). Predlagane spremembe in dopolnitve ZTP-ja ne odstopajo od ciljev in načel, na katerih sloni že sedanja ureditev tega področja. Poglavitni cilj predlagane novele ZTP-ja je zgolj izboljšati učinkovitost sistema in posledično varnost tajnih podatkov.

Tukaj najdete:
predlog ZTP
osnutke podzakonskih aktov:

Vljudno vas naprošamo, da gradivo pregledate in nanj podate morebitne predloge v amandmajski obliki vključno z obrazložitvijo najkasneje do petka, 7.7.2017 na naslov info@skupnostobcin.si.

Strategija razvoja nevladnih organizacij in prostovoljstva 2/10

Obveščamo vas, da je na straneh e-demokracije objavljena Strategija razvoja nevladnih organizacij in prostovoljstva, katere cilj je opredelitev in uskladitev ukrepov, ki bodo prispevali k temu, da bodo nevladne in prostovoljske organizacije, kot eden od ključnih gradnikov civilne družbe, prispevale k uresničevanju načel pluralnosti in demokracije v družbi.

Strategija se nanaša na razvoj nevladnih organizacij in pri tem sledi širše sprejeti opredelitvi, po kateri je NVO vsaka organizacija, ne glede na svojo pravno organizacijsko obliko, ki je pravna oseba zasebnega prava, njeni ustanovitelji pa so izključno domače ali tuje fizične ali pravne osebe zasebnega prava, je nepridobitna, neprofitna in neodvisna od državnih organov, političnih strank ali gospodarskih subjektov ter v kolikor izvaja pridobitno dejavnost, mora biti ta povezana z njenimi nameni ali cilji. Tej opredelitvi v Sloveniji ustrezajo društva, zavodi in ustanove.

Vljudno vas prosimo, da nam vaše komentarje in pripombe posredujete na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si, najkasneje do 12.7.2017.

DOGODKI SOS

20.6. / Srečanje županj in županov na temo opravljenih revizij Računskega sodišča RS 3/1

Skupnosti občin Slovenije in Računsko sodišče Republike Slovenije vljudno vabita vse županje in župane na srečanje in pogovor glede opravljenih revizij na temo:

Financiranja primerne porabe občin v 2014/2015 in učinkovitosti urejenosti postopka prostorskega načrtovanja občin 

Srečanje bo potekalo v torek, 20. junija 2017, s pričetkom ob 12.00 uri, v Podjetniškem inkubatorju Perspektiva, Veliki Otok 44b, 6230 Postojna.

Skozi pregled revizije bo predstavljen predvsem sistem financiranja občin z vidika Računskega sodišča, svoj odziv na izsledke revizije bodo predstavili tudi predstavniki Ministrstva za finance in Ministrstva za lokalno samoupravo, srečanje pa bo odlična priložnost, da tudi županje in župani na podlagi predstavljenih izsledkov revizije podate svoje mnenje in stališča.

Vabilo s programom.

Gradivo najdete na sledečih povezavah:

Vljudno vabljeni!

 

20.6. / Redna letna skupščina SOS 2017 3/2

Županje in župane občin članic SOS obveščamo, da bo redna letna seja Skupščine SOS, potekala 20.6.2017, s pričetkom ob 9.00 uri  v Podjetniškem inkubatorju Perspektiva, Veliki Otok 44b, 6230 Postojna. Ob 8.30 uri bomo pričeli z registracijo za skupščino SOS.

Vabilo s predlaganim dnevnim redom.

Vljudno vas naprošamo, da se seje skupščine zanesljivo udeležite in nam vašo udeležbo sporočite z izpolnjeno prijavnico na naslov metka.lasic@skupnostobcin.si ali preko faksa na številko 02 234 15 03 ali po pošti na naslov Skupnost občin Slovenije, Partizanska 1, 2000 Maribor, najkasneje do 19.6.2017. V kolikor se skupščine ne morete udeležiti, lahko za udeležbo na skupščini pooblastite pooblaščenca.

4.7. / 1. Forum Slovenske Digitalne Koalicije 3/3

PRVI FORUM SLOVENSKE DIGITALNE KOALICIJE bo 4. julija ob 9. uri na GZS, Dimičeva 13, Ljubljana, dvorana A.

Slovenija se mora uvrstiti na zemljevid razvoja, ki ga kot osnovno gorivo poganja digitalizacija. Zato je pred nami zahtevna naloga, ki je temeljnega pomena za naš razvoj. Skupaj bomo na forumu določili prednostna področja ukrepanja za digitalno preoblikovanje Slovenije.

Sodelujte pri sooblikovanju razvoja digitalizacije Slovenije! Udeležite se 1. foruma slovenske digitalne koalicije!

Svojo udeležbo na dogodku sta že potrdila minister za javno upravo Boris Koprivnikar in ministrica za izobraževanje, znanost in šport dr. Maja Makovec Brenčič. Posamezne tematske sklope bodo moderirali Janez Križan, Jaka Repanšek in mag. Simon Delakorda. Dogodek bo povezoval Goran Novković.

Program

Udeležba na dogodku je brezplačna, vljudno pa vas prosimo, da se do vključno petka, 30.6.2017 prijavite preko spletnega obrazca.

Svojo podporo Slovenski digitalni koaliciji lahko izrazite preko spletne strani digitalna.si.

Za dodatne informacije smo vam na voljo na naslovu: info@digitalna.si

Slovenska digitalna koalicija – digitalna.si je sestavljena iz deležnikov gospodarstva, znanosti, šolstva, državne uprave, javnega sektorja, lokalne samouprave in civilne družbe z namenom skupne podpore razvoju Slovenije in izvajanja strategije Digitalne Slovenije 2020.

S podpisom izjave o vzpostavitvi in sodelovanju pri Slovenski digitalni koaliciji – digitalna.si so 24. 11. 2016 k sodelovanju pristopili GZS v imenu Digitalnega partnerstva gospodarstva, ki zastopa vse deležnike iz gospodarstva, Vlada RS, Rektorska konferenca RS, Koordinacija samostojnih raziskovalnih inštitutov Slovenije (KOsRIS), Skupnost občin Slovenije, Mreža nevladnih organizacij za vključujočo informacijsko družbo ter glasnik digitalne tehnologije.

DOGODKI DRUGIH

16.6. - 25.6. / Sodobne oblike participativnega načrtovanja prostora 4/1

Objavljamo prejeto napoved online brezplačnega usposabljanja, ki ga organizira Doba fakulteta in bi utegnil zanimati članice SOS. V sodobnem svetu je sodelovanje posameznikov in skupnosti v procesih odločanja običajna stvar, na katero moramo biti pripravljeni. To velja tudi za odnos med lokalnimi skupnostmi in predstavniki občin.

V desetih dneh spoznajte ključne oblike participacije v urejanju prostora in metode vključevanja javnosti

Ljudje danes pričakujejo pojasnila in želijo soodločati o skupnih zadevah. Preden pridemo do skrajne točke – protesta, je iskanje rešitev lažje, še posebej, če poznamo sodobne oblike participativnega načrtovanja prostora.

Če nismo izbrali prave oblike procesa participacije se nam lahko zgodi, da bo nekaj glasnih posameznikov pustilo vtis, da je cela soseska močno prepričana v določeno rešitev, četudi je večina rešitvi pravzaprav naklonjena.

Udeleženci boste po končanem modulu

1. Razumeli, v katerih primerih je skupnost smiselno povabiti k sodelovanju in v katerih ne.
2. Poznali ključne oblike participacije v urejanju prostora.
3. Poznali najpogostejše metode vključevanja javnosti v urejanje prostora.
4. Poznali bistvena pravila organizacije javne razprave.

Modul poteka v okviru 9. mednarodne virtualne poletne šole in je uvod v nov magistrski program Menedžment pametnih mest, ki ponuja celosten pogled na koncept pametnih mest.

Kdaj
16. junij do 25. junij 2017

Način izvedbe:
samo Online (brez odsotnosti od doma in iz delovnega mesta)

Kotizacija in prijava
Udeležba na modulu je brezplačna, a je število mest omejeno. Prosimo vas, da se na modul prijavite čimprej.

Izvajalec modula
dr. Aidan Cerar je med drugim vodil tudi proces vključevanja javnosti v oblikovanju celostnih prometnih strategij večih slovenskih občin. Sedaj se ukvarja s številnimi projekti urbanega razvoja in predava na slovenskih in tujih univerzah.

Zagotovite si svojo prosto mesto in se prijavite še danes >

 

 

20.6. / Predstavitev podukrepa za vzpostavitev kratkih dobavnih verig in dobavnih trgov in divezifikacije dejavnosti na kmetiji 4/2

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano bo 20.6.2017 ob 10.00 uri v sejni dvorani stavbe Slovenijales, dunajska 22, Ljubljana organiziralo Predstavitev podukrepa 16.4. za vzpostavitev kratkih dobavnih verig in dobavnih trgov in 16.9. divezifikacije dejavnosti na kmetiji. Na dogodku bo MKGP in Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja predstavilo pogoje obeh javnih razpisov in elektronskih vlog.

21.6./ Strokovni posvet »KREPITEV OŽJIH DELOV OBČIN« 4/3

V septembru 2016 je Vlada Republike Slovenije sprejela Strategijo razvoja lokalne samouprave v Republiki Sloveniji do leta 2020, ki med drugim daje poseben poudarek krepitvi lokalne demokracije, znotraj te pa vlogi ožjih delov občin. Ministrstvo za javno upravo, ki je pristojno za sistem lokalne samouprave, je zato pripravilo novelo Zakona o lokalni samoupravi, s katero želi okrepiti vlogo in položaj ožjih delov občin.

Ministrstvo za lokalno samoupravo, Služba za lokalno samoupravo vas vabi na strokovni posvet s predstavitvijo predlaganih novosti, ki bo potekal v sredo, 21. junija 2017 ob 10.00 uri v Ljubljani.

Posvet je namenjen tako občinskim funkcionarjem in javnim uslužbencem kot tudi voljenim predstavnikom svetov ožjih delov občin.

Vabilo in prijavnica. Prijavnice pošljite na elektronski naslov vesna.pest@gov.si. Za dodatne informacije so na voljo na telefonski številki 478 8541.

23.6./ Osnutek izhodišč za prenovo stanovanjske zakonodaje po posameznih področjih 4/4

Ministrstvo za okolje in prostor bo predstavilo končne izsledke naloge »Osnutek izhodišč za prenovo stanovanjske zakonodaje po posameznih področjih«. Javna predstavitev bo potekala v petek, 23. junija 2017 ob 10.00 uri,v veliki sejni dvorani Agencije RS za okolje (ARSO), Vojkova 1b, Ljubljana.

Več informacij o programu in prijavi najdete na povezavi v vabilu. Gradivo je dostopno na spletnih straneh MOP – tukaj.

 

Vljudno vabljeni!

VLADA RS

139. redna seja 5/1

Poročilo o pripravi DPN

Vlada se je seznanila s Poročilom o problematiki in dinamiki priprave državnih prostorskih načrtov (DPN) za obdobje od  aprila 2016- do marca 2017 s predlogi ukrepov za pospešitev postopkov njihove priprave. Na podlagi analize spremljanja priprave vseh DPN je bilo ugotovljeno, da dinamika priprave, kljub številnim že izvedenim aktivnostim za pospešitev, v večini primerov še vedno zaostaja za določenimi časovnicami. Analiza zajema podatke v časovnem obdobju od 1. 4. 2016 do 1. 3. 2017. (Vir: Vlada RS, ab)

Uredba na področju javnega naročanja

Vlada je izdala Uredbo o spremembah Uredbe o seznamih storitev na področju obrambe in varnosti, o dejavnosti na področjih gradenj, vojaške opreme, občutljive opreme, občutljivih gradenj in občutljivih storitev, o obveznih informacijah v objavah in o zahtevah, ki jih mora izpolnjevati oprema za elektronsko naročanje, ter o medresorski komisiji za izdajo soglasij k naročilom iz 11. člena Zakona o javnem naročanju na področju obrambe in varnosti (Uredba). (Vir: Vlada RS, ab)

***

Vlada je na seji tudi sprejela odgovor v predsodnem postopku na uradni opomin Evropske komisije zaradi neizpolnitve obveznosti členov Direktive Sveta o čiščenju komunalne odpadne vode, odgovor na pisno poslansko vprašanje glede varovanja državne meje, odgovor na poslansko vprašanje v zvezi s pospešitvijo priprave izvedbene zakonodaje zapisa pravice do vode v Ustavo RS in zavzemanje za podobno zaščito na ravni EU, odgovor na poslansko pobudo o zaposlovanju športnikov invalidov v javnem sektorju, ter se seznanila z rednim mesečnim poročilo o stanju vladnih strateških razvojnih projektov za mesec maj 2017. (Vir: Vlada RS, ab)

AKTUALNI RAZPISI

Razpisa Sklada Finančnega mehanizma EGP in Norveškega finančnega mehanizma za zaposlovanje mladih 6/1

V okviru razpisa Sklada Finančnega mehanizma EGP in Norveškega finančnega mehanizma za zaposlovanje mladih lahko preverite možnost sofinanciranja projektov s področja zaposlovanja mladih

Ciljna skupina Sklada za zaposlovanje so mladi med 15. in 29. letom starosti. Prav tako ciljna skupina vključuje dolgotrajno brezposelne, nizko kvalificirane osebe, delovno neaktivne ženske, ki skrbijo za otroke ali osebe, ki ne zmorejo skrbeti zase, etnične manjšine, vključno s pripadniki romske skupnosti, prosilce za azil, osebe z motnjami v duševnem razvoju ter invalide.

Višina sredstev v okviru Sklada, ki je na voljo projektom, znaša 60 milijonov evrov.

Rok za oddajo vlog za Javni razpis  je 1. avgust 2017.

Več informacij v zvezi z javnim razpisom in samim postopkom lahko dobite na spletni strani Sklada za zaposlovanje mladih (www.eeagrants.org/fundforyouthemployment), pri nosilcu Sklada na elektronskem naslovu eeagrants@ecorys.com ali po telefonu na številkah +48 22 339 45 40, +39 05 22 501 157 ali +35 92 491 75 18.

Razpis ROMACT TCC 6/2

V okviru programa ROMACT je objavljen nov poziv, s katerim se želi lokalnim oblastem pomagati pri integraciji oseb iz marginaliziranih skupin, še posebej nedržavljanom iz romske skupnosti. Njegov namen je podpora transnacionalnim delovnim obiskom pod Modulom C. NA razpolago je skupno 100.000 €, največji finančni obseg posamezne vloge pa je 25.000 €. Več o razpisu lahko najdete tukaj (priloga 1, priloga 2, priloga 3). Za vsa vprašanja se lahko obrnete na naslov romact@coe.int. Rok za oddajo vlog je 15. september 2017.

Najava in vabilo k sodelovanju v Mesecu prostora, oktobra 2017 6/3

Ministrstvo za okolje in prostor vabi k sodelovanju v Mesecu prostora 2017, ki bo letos oktobra potekal že četrto leto zapored, tokrat na temo zelene infrastrukture, z osrednjim sloganom »Zeleni prostor povezuje«. 
Obširnejše informacije o Mesecu prostora 2017 so na voljo na spletnem naslovu: http://www.mop.gov.si/si/mesec_prostora_2017/. Vabimo vse, ki načrtujete ali bi želeli v navedenem času organizirati dogodke, da se obrnete na naslov prostor.mop@gov.si in sporočite svoje namene oz. povprašate za več informacij.
Rok za prijavo dogodkov in dejavnosti je 29. september 2017.

Kmalu razpis za WIFI4EU 6/4

S strani predstavništva Evropske komisije smo prejeli obvestilo, da bo Evropska komisija v kratkem pripravila razpis za sofinanciranje nakupa in postavitve omreme za WIFI. Evropska komisija s shemo WiFi4EU spodbuja brezplačen brezžični dostop do interneta povsod v Evropi za državljane in obiskovalce na javnih mestih, kot so parki, trgi, javne zgradbe, knjižnice, zdravstveni domovi in muzeji.

V shemi bodo lahko sodelovali subjekti z javnim poslanstvom, denimo občine, knjižnice, zdravstveni domovi itd. Sredstva sheme bodo namenjena nakupu opreme in kritju stroškov namestitve (javne točke za dostop do interneta), medtem ko bodo lokalni subjekti plačali stroške za povezljivost (internetna naročnina) in vzdrževanje opreme.

Lokalne organe bo to spodbudilo k razvoju in promociji svojih digitalnih storitev na različnih področjih, denimo e-uprava, e-zdravje in e-turizem.

Celotno objavo in več informacij si lahko pogledate na tej povezavi.

Možnosti za financiranje projektov ZIR 6/5

S strani Uprave RS za zaščito in reševanje smo prejeli obvestilo o možnostih za financiranje projektov zaščite in reševanje iz evropskih sredstev. Projekti iz tematike zaščite in reševanja se lahko prijavijo na razpise v sklopu dveh tematskih ciljev, in sicer izboljšanje institucionalne zmogljivosti in na varstvo okolja.

URSZR in SVRK predlagata, da se za financiranje projektov iz področja zaščite, reševanja in pomoči uporabijo viri iz Evropskega teritorialnega sodelovanja (tabela spodaj),  razpise Generalnega direktorata Evropske komisije za humanitarno pomoč in civilno zaščito, ki jih najdete na tej povezavi

ter razpise v okviru Norveškega in EGP finančnega mehanizma, ki se nahaja na tej povezavi.

Brezplačno mentoriranje za skupnostno upravljanje z življenjskimi viri 6/7

Umanotera, Društvo Focus in Pravno-informacijski center nevladnih organizacij – PIC želijo v letu 2017 okrepiti izbrano lokalno skupnost, ki je zainteresirana za razvoj skupnostnih projektov, pri tem pa prepoznava svojo vlogo skrbnika ohranjanja količine in kakovosti življenjskih virov v svojem okolju. Mentoriranje je namenjeno zainteresiranim akterjem za izvedbo konkretnih skupnostnih projektov v lokalnem okolju in bo potekalo od julija do novembra 2017.

Zato vas v okviru projekta Skupnostno upravljanje z življenjskimi viri vabijo k prijavi za brezplačno mentoriranje za skupnostno upravljanje z življenjskimi viri.

Mentoriranje bo na izbrani projektni ideji prijavitelja in bo usmerjeno v analizo zatečenega stanja, seznanitev mentorirancev s ključnimi načeli izvajanja skupnostnih projektov, pomoč pri identifikaciji potencialov in ovir za njihovo realizacijo ter identifikaciji in vključevanju deležnikov. Zastavljeno bo projektno vodenje in identificirani konkretni (tudi pravni) koraki ter finančni viri za realizacijo ideje prijavitelja.

Vse informacije so na voljo na spletni strani in v predstavitvi s prijavnico.

Rok za oddajo prijav je 23. junij 2016, več informacij pa dobite pri Senki Šifkovič Vrbica, 01 521 18 88, senka.sifkovic.vrbica@pic.si.

Drugi javni razpis za dejavnosti sodelovanja lokalnih akcijskih skupin 6/8

V Uradnem listu je bil dne, 28. 4. 2017 objavljen 2. javni razpis iz naslova podukrepa 19.3 Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine, za leto 2017. Javni razpis je namenjen sofinanciranju stroškov lokalnih akcijskih skupin (v nadaljevanju LAS), ki nastanejo pri izvajanju operacij sodelovanja.

Za operacije sodelovanja LAS je razpisanih 1,5 mio EUR nepovratnih sredstev. Vnos prijavnega obrazca v elektronski sistem in vložitev vloge na javni razpis poteka od 22. 5. 2017 do vključno 31. 7. 2017 do 24 ure.

Javni razpis za dodeljevanje ugodnih posojil občinam v letu 2017 6/9

Javni sklad Republike Slovenije za regionalni razvoj in razvoj podeželja, vabi vse vlagateljice, da na podlagi objavljenega Javnega razpisa za dodeljevanje ugodnih posojil občinam – CS 2016 (Ur.l. RS, št. 18 z dne 14. 4. 2017) oddajo vlogo za pridobitev ugodnega posojila, namenjenega financiranju projektov občinske in regionalne javne infrastrukture. Upravičeni stroški so nakup zemljišč, gradnja in rekonstrukcija ter v okviru tega tudi gradbeni nadzor, nakup objektov ter opreme (rabljena oprema ne sme biti starejša od 5 let), stroški priprave investicijskih študij in projektov, če so sestavni del prijavljenega projekta in lahko nastanejo od vključno 1. 1. 2016 dalje. Višina razpoložljivih posojil je 6.000.000,00 EUR. Rok za prijavo je do porabe razpoložljivih sredstev, najdlje pa do 12. 9. 2017. Razpisna dokumentacija je dosegljiva s klikom tukaj.  

Interreg za območje alp 6/10

Obveščamo vas, da je tretji razpis programa Interreg Območje Alp odprt in dosegljiv s klikom tukaj. Razpisanih je okvirno 27 mio. € ERDF sredstev, Izbirni postopek je dvostopenjski;

Razpis je odprt je za vse štiri prioritetne osi:

 • Prioriteta 1: Inovativna družba
  – Izboljšanje okvirnih pogojev za inovativnost
  – Krepitev zmogljivosti na področju storitev splošnega pomena
 • Prioriteta 2: Nizkoogljična družba
  – Vzpostavitev transnacionalnih in integralnih nizko-ogljičnih politik in ukrepov
  – Povečanje možnosti za nizko-ogljično mobilnost in transport
 • Prioriteta 3: Življenjski prostor
  – Trajnostna raba naravne in kulturne dediščine
  – Varovanje, razvoj in ekološka povezanost alpskih ekosistemov
 • Prioriteta 4: Dobro upravljanje
  – Povečanje transnacionalnega upravljanja na več ravneh

Države, ki lahko sodelujejo so: Slovenija, Avstrija, Lihtenštajn, Švica, ter posamezna območja Francije, Nemčije in Italije. Rok za oddajo prijavnice na prvi stopnji pa je 28. 6. 2017.

2,8 miljona € razpisanih nepovratnih sredstev za vzpodbujanje tesnejšega sodelovanja med akterji v kmetijskem sektorju 6/11

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je 2. junija 2017 objavilo v Uradnem listu dva pomembna javna razpisa, katerih namen je podpreti projekte, ki spodbujajo sodelovanje med kmetijskimi gospodarstvi in drugimi akterji s ciljem razvoja lokalnih trgov in kratkih dobavnih verig ter diverzikacije dejavnosti na kmetiji v povezavi z izobraževanjem o okolju in hrani oziroma zdravstvenim, socialnim in invalidskim varstvom. Gre za prva javna razpisa, ki sta objavljena v okviru ukrepa Sodelovanje, ki se financira iz Programa razvoja podeželja RS 2014–2020 (PRP 2014–2020). Skupaj je za tovrstne projekte sodelovanja, ki so velika novost in priložnost v okviru politike razvoja podeželja, razpisanih 2,8 milijona nepovratnih javnih sredstev.

Razpisa sta objavljena na:  http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/.
Oddaja vlog na oba javna razpisa je možna od 26. 6. 2017 do 29. 9. 2017, do 24. ure.

Javni natečaj za pridobitev naziva “Branju prijazna občina” 6/12

Naziv Branju prijazna občina, ki ga podeljujeta Združenje splošnih knjižnic in Skupnost občin Slovenije, se v letu 2017 podeljuje prvič. Z nazivom želimo poudariti aktiven prispevek občine  za  izboljšanje bralne pismenosti, spodbujanje branja in razvoj bralne kulture v lokalni skupnosti.

V aktualnih tehnološko zelo spremenjenih razmerah je spodbujanje branja različnih ciljnih skupin prebivalstva in razvijanje dojemanja branja kot vrednote prav poseben izziv in pomembna naloga družbe kot celote.  Socialni in ekonomski uspeh posameznika in posledično celotne družbe je v veliki meri odvisen od stopnje bralne pismenosti. Raziskava Bralna kultura in nakupovanje knjig v RS iz leta 2014 je pokazala, da v Sloveniji število bralcev upada in da je branje premalo cenjena aktivnost posameznika.

S projektom Branju prijazna občina želijo splošne knjižnice v sodelovanju s Skupnostjo občin Slovenije in Ministrstvom za kulturo spodbuditi lokalne skupnosti k izvajanju ukrepov za  izboljšanje bralne pismenosti, spodbujanje branja in razvoj bralne kulture in k zavedanju, da je branje življenjska vrednota.

Glavni cilji projekta so:

 • uveljaviti pozitivno javno podobo branja;
 • izboljšati zavest o pomenu branja;
 • podpreti razvoj in izvajanje javno dostopnih programov in projektov za spodbujanje branja in pismenosti, ki potekajo na lokalni ravni in so namenjeni različnim ciljnim skupinam;
 • spodbujati in koordinirati programe ter projekte promocije branja;
 • spodbuditi občine k sprejemanju lokalnih strateških dokumentov za spodbujanje branja in razvoj bralne kulture;
 • spodbuditi občine k povzemanju primerov dobrih praks za ustvarjanje učinkovitega družbenega okolja za spodbujanje branja in razvoj bralne kulture;
 • spodbuditi sistematično vlaganje v promocijo branja in načrten razvoj bralne kulture na lokalnem nivoju.

Rok za oddajo prijav je 30. oktober 2017.

BESEDILO NATEČAJA IN PRIJAVNICA

plakat
letak
bralno znamenje

Razvojno-spodbujevalni program SID banke za financiranje občin 6/13

Obveščamo vas, da je na voljo specializiran program »Razvojno-spodbujevalni program SID banke za financiranje občin«, kjer so na podlagi namenskih virov Evropske investicije banke (EIB) in Razvojne banke Sveta Evrope (CEB) občinam na voljo ugodna, do 20-letna sredstva. Več informacij dobite tukaj.

Za več informacij se lahko obrnete tudi na SID Banko, oddelek za podjetja  na tel. 01 2007 480. Rok za oddajo vlog je do 31. 10. 2020 oz. do porabe sredstev programa.

Nameni za lokalno samoupravo, ki jih sofinancira Eko sklad 6/14

Eko sklada, slovenski okoljski javni sklad na svoji spletni strani objavlja javne pozive namenjene za lokalno samoupravo. Trenutno aktualni javni pozivi, ki jih sofinancira Eko sklad so:

 • Gradnja skoraj nič-energijskih stavb splošnega družbenega pomena

Predmet javnega poziva so krediti in nepovratne finančne spodbude, namenjene temeljnim samoupravnim lokalnim skupnostim (občinam) za nove naložbe v gradnjo skoraj nič-energijskih stavb na območju Republike Slovenije.

 • Ukrepi na področju trajnostne mobilnosti

Izvedba ukrepov, povezanih s spodbujanjem trajnostne mobilnosti, skladno s sprejeto občinsko prometno strategijo, kot so spodbujanje multimodalnosti, uvajanje sistemov »bike share«, »car share«, izgradnjo kolesarskih poti, nakup koles ali drugih podobnih ukrepov.

 • Javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb lokalnih skupnosti

Predmet javnega poziva so krediti Eko sklada za okoljske naložbe, ki jih izvajajo ali financirajo lokalne skupnosti (v nadaljevanju: občine) na območju Republike Slovenije za naložbe oziroma v projektu opredeljene faze naložb (v nadaljevanju: naložbe) v naslednje ukrepe:

A) zmanjšanje emisij toplogrednih plinov
B) zmanjšanje onesnaževanja zraka (razen zmanjšanja emisij toplogrednih plinov),
C) gospodarjenje z odpadki,
D) varstvo voda in učinkovita raba vode,
E) odvajanje odpadnih vod ali oskrba s pitno vodo in
F) začetne naložbe v okoljske tehnologije.

Pozivi bodo odprti do porabe sredstev oziroma do objave zaključka v uradnem listu. Več informacij o javnih pozivih najdete na spletni strani Eko sklada.

Informacije o javnih pozivih so na voljo tudi na brezplačni telefonski številki – 01 241 48 20, vsak ponedeljek, sredo in petek med 13.00 in 14.30 ter po elektronski pošti na naslovu ekosklad@ekosklad.si.

NOVICE DRUGIH

Slovenia Green Dan 7/1

V Mariboru je 12. junija 2017 pod okriljem Slovenske turistične organizacije (STO) in Konzorcija Slovenia Green potekal prvi  ZELENI DAN SLOVENSKEGA TURIZMA. Dogodek je posvečen pomembnim razvojnim in promocijskim korakom, ki jih je slovenski turizem naredil pri pozicioniranju Slovenije kot trajnostno usmerjene turistične destinacije, pri čemer ima pri razvoju in promociji trajnostnega turizma Slovenije ključno vlogo Zelena shema slovenskega turizma (ZSST).

Podeljenih je bilo 13 priznanj SLOVENIA GREEN, vsem, ki so uspešno prestali ocenjevanje v okviru certifikacijske sheme ZSST, in sicer:

petim turističnim destinacijam:

 • Polhov Gradec,
 • Podčetrtek,
 • Logarska Dolina Solčavsko,
 • Vipavska dolina,
 • Kočevsko,

trem ponudnikom:

 • Hotel St. Daniel,
 • Hotel Savica,
 • Hotel Astoria Bled,

trem parkom:

 • Kozjanski park,
 • Triglavski narodni park,
 • Park Škocjanske jame,

in dvema turističnima agencijama:

 • Visit GoodPlacein
 • Roundabout.

Vsem prejemnikom priznanj iz Sekretariata SOS iskreno čestitamo!

V okviru prvega zelenega dne slovenskega turizma je potekal tudi KONGRES TURIZMA Z UČINKOM s predavanji in delavnicami s področja oblikovanja privlačnih turističnih produktov z doseganjem pozitivnega družbenega učinka ter spoznavanje zelenega delovanja v turizmu na MARIBOR IMPACT TOUR.

Vir in več: STO

Evropska naravoslovna olimpijada v Sloveniji leta 2018 7/2

Slovenija bo od 29. aprila do 6. maja 2018 v Ljubljani gostila Evropsko naravoslovno olimpijado EUSO 2018. Evropska naravoslovna olimpijada se odvija od leta 2003. Tekmovanja se lahko udeležita po dve ekipi iz vsake izmed držav Evropske unije. Ekipe tekmujejo v iskanju rešitev znanstvenih problemov s področja naravoslovja. Do rešitev jih pripeljejo uspešno opravljeni eksperimenti. Namen olimpijade je mlade spodbuditi k razvijanju naravoslovnih kompetenc in nadaljevanju njihove kariere na področju naravoslovja.

Slovenija je lani na tekmovanju sodelovala petič ter z dvema ekipama osvojila zlato in srebrno odličje. (Vir: Vlada RS)

Novičnik projekta Mestne zelene površine 7/3

ZRC SAZU je sredi leta 2016 postal eden izmed slovenskih partnerjev pri projektu UGB – Urban Green Belts (Mestne zelene površine). Pri projektu UGB sodeluje 10 partnerjev iz sedmih držav, ki bodo razvili inovativne metode in orodja (glede na možnosti uporabe zelene infrastrukture, sodelovanja z mestnimi skupnostmi in koncepti upravljanja na več ravneh), ki podpirajo integrirane modele za pametno upravljanje mestnih zelenih površin. Da bodo nove rešitve za skupno upravljanje delovale, bodo partnerji nove pristope preverjali v pilotnih akcijah. Rešitve bodo zbrane v priročniku, ki bo služil kot vodilo pri reformi upravljanja zelenih površin. Da bi urbane zelene površine lahko trajnostno upravljali tudi v 21. stoletju, bodo sodelavci projekta Urbani zeleni pasovi (UGB) razvili orodja in strategije s poudarki na sodelovanju s prebivalci in drugimi odločujočimi akterji. Z izboljšanjem zmogljivosti vseh akterjev, vpletenih v projekt UGB, bo skupno sodelovanje pri upravljanju mestnih zelenih površin postalo bolj učinkovito ter usmerjeno v razvoj integriranega sistema ravnanja z okoljem. To bo pripeljalo tudi do večje biodiverzitete, izboljšanja kakovosti zraka, zmanjšanja mestnega hrupa, blažitvi vročinskih valov in k splošnem izboljšanju kakovosti življenja v mestih. Do novic projekta lahko dostopate tukaj.

Vprašalnik o povezovanju prostorskega in razvojnega načrtovanja na regionalni ravni 7/4

Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU je s koncem maja na občinske naslove posredoval vprašalnik, ki obravnava povezovanje prostorskega in razvojnega načrtovanja na regionalni ravni. Vzpostaviti želijo model povezovanja prostorskega in razvojnega načrtovanja na regionalni ravni, s katerim želijo podpreti razvoj na ravni regij, ki z novo prostorsko zakonodajo dobivajo nov strateški dokument – regionalni prostorski plan, obenem pa tudi zagotoviti, da bodo razvojni projekti primerno umeščeni v prostor, za kar je potreben tako medsektorski kot teritorialni dialog. Na podlagi rezultatov ankete (tukaj) bodo pripravljeni predlogi za povezovanje na regionalni ravni, ki se bodo v marsičem nanašali tudi na delovanje in sodelovanje občin, zato vas vabimo k izpolnjevanju. Kontaktna oseba je Janez Nared, dosegljiv na (01) 200 27 16 ali preko e-poštnega naslova janez.nared@zrc-sazu.si.

© Moralne avtorske pravice ima Skupnost občin Slovenije. Noben del tega gradiva se ne sme reproducirati ali kopirati v karšnikoli obliki: grafično elektronsko ali mehanično, kar vklučuje (ne da bi bilo omejeno) fotokopiranje, snemanje, skeniranje ali katerekoli druge oblike reproduciranja brez pisnega dovoljenja Skupnosti občin Slovenije. Reprodukcija ali kopiranje je dovoljeno izključno za potrebe Sekretariata Skupnsti občin Slovenije ali občin članic SOS.