V PRIHODNJEM TEDNU PRAZNUJEJO OBČINSKI PRAZNIK OBČINE CERKLJE NA GORENJSKEM, HOČE SLIVNICA, KUNGOTA, LOGATEC, RAČE FRAM, ŠENTJUR TER MESTNI OBČINI SLOVENJ GRADEC IN VELENJE.

ISKRENE ČESTITKE!

SEKRETARIAT SOS

PRIHODNJI TEDEN

SRE., 21.9. / Informativni posvet – Predstavitev Predloga Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin (ZMVN-1) Vabilo in prijavnica

Osnutek Pravilnika o dopolnitvah Pravilnika o vrstah in obsegu nalog obveznih državnih gospodarskih javnih služb urejanja voda do četrtka, 22.9.2016, na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si.

NOVICE SOS

Drugi krog pogajanj za financiranje občin v letih 2017 in 2018 stekel brez dogovora 1/1

V ponedeljek, 12.9.2016, je v prostorih ministrstva za finance potekal drugi krog pogajanj za financiranje občin v letih 2017 in 2018. Udeleženci sestanka so obravnavali predlog spremenjenega izračuna primerne porabe občin s predlogom višine povprečnine za leto 2017 in predlog zagotavljanja sredstev po 21. členu Zakona o financiranju občin.

Predstavniki občinske strani so v skladu s sprejetimi sklepi Predsedstva SOS uvodoma predstavili svoj predlog višine povprečnine, ki izhaja iz 536 EUR po prebivalcu občine, h kateremu je potrebno prišteti dodatne stroške iz naslova zakonskih obveznosti zaradi razveljavitve ukrepa ukinitve subvencije za najem tržnih in hišniških stanovanj, stroške zaradi dviga stroškov dela na osnovi dogovora med Vlado RS in sindikati ter zaradi rednih napredovanj in dviga vrednosti plačnih razredov, upoštevati pa je potrebno tudi odstotek gospodarske rasti. Izračunan najnižji skupni znesek sredstev, ki bi jih občine potrebovale tako znaša ca. 542 EUR na prebivalca. Dr. Ivan Žagar, podpredsednik SOS je poudaril, da se kljub zavezi Vlade RS, da ne bo dovolila nalaganja novih finančnih bremen občinam, to še vedno dogaja (tako bo z uveljavitvijo Zakona o graditvi objektov potrebno zaposliti nov strokovni kader), čedalje bolj pogosto pa nova ali spremenjena zakonodaja povzroča pritiske na že tako redke prihodke občin. Zoran Jankovič, župan glavnega mesta pa je izpostavil tudi, da podatki o prebivalstvu v občinah, ki jih zbira Statistični urad RS niso natančni, zato bi jih bilo potrebno nadgraditi in popraviti. Prav tako je ponovno izpostavil problematiko neizplačila presežka sredstev nad primerno porabo, ki povzroča v lokalnih okoljih predvsem razvojne zastoje.
Pogajalka vladne strani mag. Mateja Vraničar Erman je sicer na podlagi preteklega pogovora z ekipo ministrstva za finance opravila nekaj izračunov možne višine povprečnine ter občinam ponudila 529 EUR na prebivalca z besedami, da je v dani finančni situaciji države možno le postopno zviševanje posameznih sestavnih delov financiranja lokalnih skupnosti in da povišanja večih postavk državni proračun še ne zmore. Ob tem je povedala še, da s takšno višino povprečnine investicijskih sredstev ni možno povišati, kar bi pomenilo ohranitev nepovratnega investicijskega transfera v letu 2017 in 2018 na dosedanji ravni, to je 2%, med tem ko bi občine imele v obeh letih možnost prejeti povraten investicijski transfer v višini 3% primerne porabe.
Pogajanja za finančna sredstva lokalnih skupnosti se bodo nadaljevala prihodnji teden v ponedeljek, 19.9.2016.

Izzivi in priložnosti pametnih mest in skupnosti 1/2

V okviru 49. MOS na celjskem sejmišču smo v sredo, 14. septembra 2016, Celjski sejem d.d., Mestna občina Celje in Skupnost občin Slovenije organizirali tradicionalno srečanje občin. Zbrane županje in župani s svojmi sodelavci, so se skupaj s predavatelji posvetili aktualni razpravi o priložnostih in pasteh pametnih mest in skupnosti (Smart Cities and Communities).

Po uvodnih pozdravih direktorja Celjskega sejma, župana MO Celje, Bojana Šrota in podpredsenika SOS, dr. Ivana Žagarja ter Državnega sekretarja Ministrstva za javno upravo, dr. Nejca Brezovarja so svoje poglede k temam, ki jih predstavljamo v nadaljevanju, predstavili vabljeni gostje:

Po zaključenih predstavitvah je sledila zanimiva okrogla miza z živahno razpravo, ki se je nadaljevala ob pogostitvi v predprostoru.

Usklajevalni sestanek o predlogu Uredbe o pitni vodi 1/3

V sredo, 14. septembra je v prostorih Ministrstva za zdravje potekal usklajevalni sestanek na temo predloga nove Uredbe o pitni vodi, ki je v poletnih mesecih bil v javni razpravi. Sestanka so se udeležili predstavniki vseh treh asociacij in ZKG. S predstavniki ministrstva za zdravje je bil pripravljen temeljiti pregled členov in vseh prispelih pripomb občin in izvajalcev javnih služb. Za občine je zlasti problematičen 9. člen, ki ureja obveznosti občin v primeru oskrbe s pitno vodo z malimi vodovodi. Občina seznani uporabnike pitne vode z informacijo, da Uredba o pitni vodi za njih ne velja, razen 9. člena, ter s priporočili o možnih ukrepih za varovanje zdravja uporabnikov pred škodljivimi učinki zaradi onesnaženja vode. Če obstaja utemeljen sum, da pitna voda lahko predstavlja nevarnost za zdravje ljudi, občina takoj seznani uporabnike s priporočilom o ravnanju v primeru, da voda predstavlja nevarnost za zdravje. Občina bi morala v ta namen določiti tudi odgovorno osebo z ustreznimi znanji. V sklopu pogovora smo opozorili, da občine težko izvajajo navedeno določbo, saj nekateri posamezniki niso sporočali uporabe kapnic, vodnjakov itd., predstavniki zbornice komunalnega gospodarstva pa, da so naštete naloge, naloge upravljavcev malih (zasebnih) vodovodov. Izredno težko pa bo določbo  izvajati v primeru individualnih vodovodov. MZ sicer zatrjuje, da v tem primeru ne gre za novo nalogo občin, saj so te obveznosti določene že v Pravilniku o pitni vodi, vendar so bili pripravljeni prisluhniti argumentom in premisliti o novi dikciji. MZ bo na podlagi opravljene razprave pripravilo novo verzijo predloga  uredbe in ga nato posredovalo v medresorsko obravnavo, v katero bodo ponovno vključene tudi občine.

Odgovor MJU v zvezi z zelenim javnim naročanjem 1/4

SOS je na MJU 18.8.2016 poslal Prošnjo MJU za strokovno podlago za Spremembe Uredbe o zelenem javnem naročanju, da posredujejo izsledke delovne skupine, podprte z ustrezno analizo, ki realno kažejo, kaj natanko je treba na tem področju spremeniti in zakaj.

Predvsem nas je zanimala podlaga za konceptualno odločitev in izbiro pristopa urejanja zelenega javnega naročanja s predpisom in ne podobno kot v ostalih državah članicah EU, z mehkejšo ureditvijo tega področja, npr. v obliki priporočil ali smernic ter zagotavljanja čim bolj učinkovitega podpornega okolja za izvajanje.

Na SOS smo prejeli Odgovor MJU, ki je dostopen na tej povezavi.

Občine ponovno vabimo, da oddajo svoje predloge in pripombe  na osnutek uredbe in okoljske zahteve do srede, 28.9.2016 na SOS (na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si).

Povezavi na osnutke:

Predlog uredbe

Predlogi primerov okoljskih zahtev

ZAKONODAJNE AKTIVNOSTI SOS

Dopolnitve Pravilnika o vrstah in obsegu nalog obveznih državnih gospodarskih javnih služb urejanja voda v javni razpravi 2/1

Ministrstvo za okolje in prostor je objavilo Osnutek Pravilnika o dopolnitvah Pravilnika o vrstah in obsegu nalog obveznih državnih gospodarskih javnih služb urejanja voda. Dopolnitve se nanašajo na spremembe Zakona o vodah, kjer je bil dodan nov 96.a člen, tako se dodaja ureditev izvajanja javne službe in vrste izrednih ukrepov po naravni nesreči ter obdobje, v katerem se lahko izvajajo izredni ukrepi po naravni nesreči.

Vaše pripombe in dodatne predloge lahko posredujete do četrtka, 22.9.2016 na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si.

Predlog Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin (ZMVN-1) 2/2

Skupnost občin Slovenije vas obvešča, da je Ministrstvo za finance posredovalo v javno razpravo in v medresorsko usklajevanje predlog Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin (ZMVN-1).

Cilj zakona je:

  • zagotoviti ustrezno in zadostno pravno podlago za sistem množičnega vrednotenja v samem zakonu in tako preprečiti, da bi se izvirne vsebine sistema urejale v podzakonskih predpisih,
  • nadgraditi sicer že vpeljan postopek sodelovanja lastnikov in občin v fazi oblikovanja modelov vrednotenja ter
  • omogočiti poseben postopek vplivanja na posplošeno tržno vrednost na način, ki bo omogočal ustrezno znižanje ali zvišanje vrednosti ob upoštevanju dokazanih posebnih okoliščin.

Vljudno vas naprošamo, da nam vaše pripombe, stališča in predloge posredujete najkasneje do ponedeljka, 26.9.2016, na naslov alja.babic@skupnostobcin.si.

 

Prenova Uredbe o zelenem javnem naročanju 2/3

Skupnost občin Slovenije obvešča, da je v javni razpravi osnutek prenovljene Uredbe o zelenem javnem naročanju in primeri okoljskih zahtev. Do dokumentov dostopate na sledečih povezavah:

Vljudno naprošamo, da dokumente preučite in nam najkasneje do srede, 28.9.2016 posredujete vaša stališča (na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si).

Sprememba Pravilnika o RRA-jih 2/4

S strani MGRT smo v pregled prejeli Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o regionalnih razvojnih agencijah. V predlogu Pravilnika se znižujejo zahtevani standardi zaposlenih na RRA-jih (iz 4, na 3 zaposlenih v regijah do 100.000 prebivalcev in iz 5 na 4 v regijah z več kot 100.000 prebivalci), prav tako se v Pravilniku določa, da mora vsaj 50% razvojnih nalog opraviti RRA in se ne smejo prenesti na območne razvojne institucije.

Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o regionalnih razvojnih agencijah si lahko preberete tukaj

Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnik o regionalnih razvojnih agencijah najdete tukaj.

Vaše pripombe in predloge posredujte do 6.10.2016 na naslov miha.mohor@skupnostobcin.si.

 

 

 

DOGODKI SOS

21.9. / Informativni posvet – Predstavitev Predloga Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin (ZMVN-1) 3/1

Skupnost občin Slovenije, Združenje občin Slovenije in Združenje mestnih občin Slovenije v sodelovanju z Ministrstvom za finance (MF), organizirajo informativni posvet v zvezi s predlogom Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin, ki bo potekal v sredo, 21. septembra 2016, s pričetkom ob 10.00 uri v veliki sejni dvorani (pritličje) Ministrstva za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana.

Udeležba na posvetu je brezplačna!

Vabilo in prijavnica.

Vljudno vabljeni!

27.9. / Zmenek z zdravjem 3/2

Skupnost občin Slovenije vas skupaj s partnerji organizira na 5. zmenek z zdravjem, ki je za udeležence brezplačen, in bo potekal v torek 27. septembra 2016.

Žal vam moramo sporočili, da nove prijave, zaradi doseženega maksimalnega števila udeležencev niso več mogoče. 

Skupnost občin Slovenije sodeluje v projektu Zdravju prijazno delovno okolje, ki je financirano s strani Zavoda za zdravstveno varstvo Slovenije. Projekt je namenjen vprašanju, kaj lahko delodajalci in zaposleni v pisarniški dejavnosti storimo, da bomo zaposleni bolj, aktivni, bolj motivirani in bomo prevzeli večjo odgovornost za krepitev svojega zdravja. S tem bomo manj odsotni zaradi bolezni, posledično bo storilnost višja, stroški zdravljenja pa nižji.

Vabimo vas, da se prijavite na dogodek, kjer vam bomo predstavili naš projekt in zakonske obveznosti delodajalcev. Pozivamo vas, da priloženo prijavnico posredujete v najkrajšem možnem času, saj je število mest na avtobusu omejeno. V primeru, da se bodo kapacitete na avtobusu zapolnile bomo omejili število prijav na prijavitelja (iz ene občine se lahko prijavi več udeležencev).

Vabilo s programom in prijavnica 

test

27.9. - 28.9. / Svet praznuje zeleni turizem v Sloveniji: Global Green Destinations Day 3/3

Ob svetovnem dnevu turizma 27. septembra bo v Ljubljani, prestolnici Slovenije, potekala dvodnevna konferenca Global Green Destinations Day (27. – 28. 9. 2016). Osrednji zeleni destinacijski dogodek na globalni ravni bo združil vodilne strokovnjake v trajnostnem razvoju in zelenem turizmu, mnenjske voditelje, predstavnike destinacij, združenj, hotelirjev in turističnih ponudnikov, ki si prizadevajo za trajnostni razvoj v turizmu. Osrednji partner in soorganizator je Turizem Ljubljana v sodelovanju s Slovensko turistično organizacijo. Med partnerji prestižnega dogodka je tudi Skupnost občin Slovenije. Prestolnici Slovenije je uspel veliki met pri kandidaturi za zeleno konferenco leta, k čemur je pripomogel tudi naziv Zelena prestolnica Evrope 2016. Na mednarodnem dogodku se bodo v okviru natečaja Top 100 Sustainable Destinations 2016 predstavile najuspešnejše trajnostno naravnane turistične destinacije sveta, na slavnostni prireditvi pa bodo najbolje ocenjeni destinacije in ponudniki zelenih rešitev v turizmu prejeli priznanja za odgovorno okoljsko in družbeno delovanje.

Dvodnevni mednarodni dogodek, ki ga ob podpori Global Sustainable Tourism Council načrtujeta mednarodna organizacija Green Destinations in Zavod trajnostnega turizma GoodPlace predstavlja živ laboratorij zelenih rešitev v turizmu in primerov dobrih (zelenih) praks. Osrednje teme dogodka bodo na posebnih diskusijskih in učnih panelih obravnavale ključne vidike trajnostnega razvoja v turizmu, pameten razvoj mest in lokalnih skupnosti, zelene prevoze za danes in jutri, družbene spremembe, trajnostno upravljanje in izobraževanje o zelenem turizmu.

Vseevropska priložnost leta za povezovanja in mreženja na področju trajnostnega turizma

Dogodek bo na dvodnevni konferenci na enem mestu združil vodilne trajnostno usmerjene destinacije iz vsega sveta, turistične ponudnike, hotelirje, predstavnike podjetij, ki ponujajo praktične zelene rešitve v turizmu ter predstavnike vladnih in nevladnih institucij, ki delujejo na področju oblikovanja trajnostnih politik. Poleg razglasitve 100 najbolj zelenih destinacij je ključno poslanstvo dogodka udeležencem omogočiti vzpostavljanje novih povezav in dostop do strateških partnerstev ter mednarodnih mrež. Vodilo organizatorjev in partnerjev je namreč spodbujanje svetlejše, povezane in bolj trajnostno naravnane prihodnosti v turizmu.

Vabilo s programom za članice SOS

Prijavnica za članice SOS

Prijave in več o dogodku na www.greendestinationsday.com

30.9. / Skupnosti brez tajnih sporazumov – najprej brez CETE 3/4

Predsedstvo SOS je na svoji 12. seji podprlo pobudo za razglasitev občin za območja brez tajnih sporazumov, ter predlagalo, da se na poziv odzove čim večje število slovenskih občin, saj ni mogoče pristati na dogovore, ki bi izhajali ali izhajajo iz mednarodnih sporazumov, sklenjenih na nedemokratičen in nepregleden način. Sporazum med EU in Kanado – CETA, se bo sprejemal že naslednji mesec, zato je podpora lokalnih skupnosti pri boju proti tajnim sporazumom in njihova deklarativna razglasitev za območja, kjer se teh ne podpira, še toliko bolj pomembna. Zakaj? Preberite 12 razlogov proti CETI!

Na pobudo nekaterih občin smo se odločili organizirati posvet na temo tajnih sporazumov, ki bo potekal v petek, 30. septembra s pričetkom ob 10.00 uri, v prostorih Državnega sveta, Šubičeva 4 v Ljubljani. Uradno vabilo s programom in prijavnico bomo objavili v kratkem.

4.10. / Posvet Izobraževanje odraslih v moji občini 3/5

Andragoško društvo Slovenije, Ministrstvo za izobraževanje in šport in Skupnost občin Slovenije vas vabimo na posvet z naslovom »Izobraževanje odraslih v moji občini«, ki bo potekal 4.10.2016 od 9.30 ure dalje v veliki dvorani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ( MIZŠ ), Masarykova 16 v Ljubljani. Vabilo s programom in prijavnico 

Na posvetu bodo predstavljeni zaključki raziskave, ki je bila opravljena v letih 2014 in 2015 in je bila razdeljena na tri vsebinska področja izobraževanja odraslih: razvijanje socialnega in kulturnega kapitala v občini, zviševanje izobrazbene ravni in povečanje zaposljivosti občanov ter odgovornosti pri načrtovanju izobraževanja odraslih v lokalni skupnosti. V sklopu raziskave so bili zbrani številni zanimivi odgovori, primeri dobrih in slabih praks ter zanimivi  predlogi rešitev problemov.

Posvet je namenjen županjam, županom ter podžupanjam in podžupanom, ter vsem tistim zaposlenim, ki so na tem področju dejavni in bi jih posvet utegnil zanimati.

Prijave se zbirajo do 28. septembra 2016 na elektronski naslov tajnice Andragoškega društva: spela.mocilnikar@gmail.com.

4.10. / Posvet “Opredelitev razmerij med občinami lastnicami in upravljavcem storitve oskrbe s pitno vodo” 3/6

Po uspešno izvedenem prvem posvetu, Skupnost občin Slovenije v sodelovanju z Inštitutom za javno finančno pravo ponovno organizira delovni posvet na temo OPREDELITEV RAZMERIJ MED OBČINAMI LASTNICAMI IN UPRAVLJAVCEM STORITVE OSKRBE S PITNO VODO.

Posvet bo potekal v torek, 4.10.2016, s pričetkom ob 10.00 uri (registracija ob 9.30), v predavalnici Knjižnice Domžale, Cesta talcev 4, 1230 Domžale.

Več o vsebini posveta najdete v vabilu, prilagamo pa tudi prijavnico.

Vljudno vabljeni!

5.10. / Aktualna vprašanja ZJN-3 3/7

Skupnost občin Slovenije Vas vabi na seminar z naslovom “Aktualna vprašanja ZJN-3”, na katerem bodo prikazani nekateri instituti ZJN-3, ki so doslej v praksi sprožili največ vprašanj (npr. evidenčni postopki, oblikovanje razlogov za izključitev in pogojev za sodelovanje, ESDP obrazec, pojasnjevanje in dopolnitev ponudbe, itd.).

Celotni program z vabilom najdete TUKAJ.

Udeležbo na seminarju potrdite najkasneje do ponedeljka, 3.10.2016 s prijavnico, ki jo najdete TUKAJ.

Izpolnjene prijavnice nam posredujete skenirane na naslov metka.lasic@skupnostobcin.si ali po faxu na 02 234 1 503 ali po pošti na naslov Skupnost občin Slovenije, Partizanska cesta 1, 2000 Maribor.

DOGODKI DRUGIH

20.9. / Dan transparentnosti in odprtih podatkov za občine 4/1

Napovedujemo dogodek na temo novosti novele ZDIJZ-E in nove Uredbe o posredovanju in ponovni rabi informacij javnega značaja, ki ga za vse slovenske občine organizira Ministrstvo za javno upravo skupaj z Informacijskim pooblaščencem. Dogodek bo v torek, 20. septembra 2016 predvidoma v Ljubljani.

Vabila s programom najdete na tej povezavi.

Na dogodku bo med drugim predstavljen tudi PRIROČNIK ZA ODPIRANJE PODATKOV JAVNEGA SEKTORJA

Priročnik je namenjen zavezancem za ponovno uporabo informacij javnega značaja – organom javnega sektorja, ki so določeni v ZDIJZ in opravljajo javne naloge ter pri tem vodijo javne evidence in druge zbirke podatkov, ki so povezane z javnimi nalogami. Namen priročnika je s praktičnimi navodili in priporočili zavezancem omogočiti odpiranje podatkov ter uvedbo dobrih praks.

20.9. / Posvet Prednostna območja za stanovanjsko oskrbo 4/2

Ministrstvo za okolje in prostor v skladu z resolucijo o nacionalnem stanovanjskem programu 15-25 organizira posvet o prednostnih območjih za stanovanjsko oskrbo-PROSO. Posvet bo potekal 20.9.2016 obd 9.00 do 12.30 ure v prostorih Univerze v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Aškerčeva 2, Ljubljana (predavalnica 34, pritličje). Udeležba je sicer brezplačna, prijave pa se zbirajo na naslovu petra.pogacar.sp@gmail.com do 16.9.2016.

Vabilo in program posveta

20.9./ SLOBIOM 2016 - MEDKULTURNI DIALOG ZA OBNOVLJIVO ENERGIJO IN EKOLOŠKO KMETOVANJE 4/3

Zveza društev za biomaso Slovenije ( SLOBIOM) vas vabi, da se v torek, 20. septembra, udeležite prvega dne 16. mednarodne konference SLOBIOM 2016 MEDKULTURNI DIALOG ZA OBNOVLJIVO ENERGIJO IN EKOLOŠKO KMETOVANJE in predstavite vaše aktivnosti na področju uvajanja OVE in URE.

Konferenca bo simultano prevajana.

Več o programu konference najdete v vabilu.

 

21.9./ Posvet "Zeleno javno naročanje pri načrtovanju in gradnji cest" 4/4

Gospodarska zbornica Slovenije vas vabi na delovni posvet / vsebinsko razpravo z naslovom ZELENO javno naročanje pri načrtovanju in gradnji cest, ki bo potekal v sredo, 21. septembra 2016.

Dogodek je namenjen: naročnikom/investitorjem, projektantom, izvajalcem, inženiringom in laboratorijem,… s področja cestogradnje.

Predhodna prijava je obvezna, prijavite se lahko preko e-PRIJAVNICE. Udeležba je brez kotizacije.

Več v vabilu.

21. in 22.9./ 12. slovenska nepremičninska konferenca 4/5

Planet GV v sodelovanju z Ministrstvom za okolje in prostor (MOP), BTC, SPIRIT Slovenija, KF Finance in SICGRAS – Združenjem sodnih izvedencev in sodnih cenilcev Slovenije za gradbeno stroko 21. 9. – 22. 9. 2016 organizira Nepremičninski razvojni forum 2016. Forum se že tradicionalno osredotoča v iskanje in predstavitev dobrih praks in razvojnih rešitev na področju nepremičnin. Na letošnjem forumu bo izpostavljena tudi trajnostna gradnja, in sicer ekonomska kakovost trajnostne gradnje – dolgoročni ekonomski učinki, ohranjanje kapitala in vrednost stavb  ter vsebine vezane na prenove degradiranih območij.
Več informacij, prijava in program. 

22. in 23.9. / Problemska konferenca komunalnega gospodarstva 2016 4/6

S septembrom prihaja tudi Problemska konferenca komunalnega gospodarstva, osrednji strokovni dogodek na področju komunalne dejavnosti v Sloveniji, ki bo potekala 22. in 23. septembra v Rogaški Slatini. Programska vsebina letošnje konference bo posvečena odgovornemu upravljanju in učinkovitemu vodenju komunalnih podjetij. Na konferenci bo govora o tanki črti odgovornosti in konceptu sodelovalnega voditeljstva. V letošnjem letu bo ena izmed tem tudi problematika upravljanja komunalnega področja z vidika občin, ki so lastnice infrastrukture in odgovorne za zagotavljanje komunalnih storitev.

Podrobnejše informacije o programu konference, načinu prijave, kotizaciji, posebnih ugodnostih ter možnosti nastanitve si oglejte na spletni strani konference. Prijave so možne do 19.9.2016.

23.9.-1.10./ Teden sredozemske obale in makroregionalnih strategij - NAPOVEDNIK 4/7

Teden sredozemske obale in makroregionalnih strategij je, po uspešni Konferenci ob zagonu EUSALP in ustanovnem zasedanju generalne skupščine EUSALP januarja 2016 na Brdu pri Kranju, drugi v nizu dogodkov, ki jih Slovenija organizira v času predsedovanja Strategiji EU za Alpsko regijo. Slovenska obala bo v času od 23. septembra do 1. oktobra 2016 postala prizorišče vrste dogodkov na temo ekološke povezanosti in kraj, kjer se boste srečali različni deležniki, ki soustvarjate skupni prostor v regiji.
Več o dogodku in osnutek programa.

Registrirati se je možno do 10. septembra 2016 oziroma do zapolnitve mest, preko spletnega obrazca tukaj.

27.9. / Geografski informacijski sistemi v Sloveniji 4/8

Geografski inštitut ZRC SAZU vas v sodelovanju s Filozofsko fakulteto UL, Zvezo geografov Slovenije in Zvezo geodetov Slovenije vabi na simpozij Geografski informacijski sistemi v Sloveniji. Letošnji bo že 13. po vrsti, organiziran pa bo v torek, 27. 9. 2016, v Ljubljani (Atrij ZRC SAZU, Novi trg 2). Program predavanj in informacije o kotizaciji najdete v prilogi ter na spletnem naslovu: http://giss.zrc-sazu.si . Prijavite se lahko s spletnim obrazcem do 17. 9. 2016.

27.9./ Posvet o evropskem stebru socialnih pravic - NAPOVEDNIK 4/9

Predstavništvo Evropske komisije v Sloveniji in Državni svet Republike Slovenije 27. septembra 2016 soorganizirata predstavitev in posvet o evropskem stebru socialnih pravic. Podroben program dogodka sledi v začetku septembra.

Evropska komisija je marca 2016 predstavila prvi oris prihodnjega evropskega stebra socialnih pravic in začela široko posvetovanje o evropski socialni agendi.
S posvetovanjem, ki traja do 31. decembra 2016, želi Komisija odpreti razpravo o vprašanjih, kot so:
–       ali socialne politike Evropske unije in držav članic ustrezajo potrebam 21. stoletja,
–       kako lahko zagotovimo vzdržnost evropskega socialnega modela v prihodnosti ter
–       kako vključiti globalne spremembe (tehnološke spremembe, novi poslovni modeli, spremembe v družbenih strukturah, družinskih in delovnih vzorcih) v trg dela in sisteme socialne varnosti.
Slišati želi mnenja in povratne informacije drugih evropskih institucij, nacionalnih organov in parlamentov, socialnih partnerjev, deležnikov, civilne družbe, strokovnjakov iz akademskih krogov in državljanov.

Vljudno vas vabijo, da še pred dogodkom v Državnem svetu Republike Slovenije izpolnite kratek vprašalnik (10 vprašanj), na katerega lahko odgovorite v slovenskem jeziku. Zbrana mnenja tako preko spletnega vprašalnika, bodo prispevala h končni obliki evropskega stebra socialnih pravic, ki ga bo Komisija predstavila spomladi 2017.

28.9./ Primeri dobrih praks v sklopu Svetovnega tedna trajnostne gradnje 4/10

Slovensko združenje za trajnostno gradnjo – GBC Slovenia, bo Svetovni teden trajnostne gradnje World Green Building Week, obeležilo z omnibusom primerov dobrih praks, ki se bo odvijal v Ljubljani v sredo, 28. septembra in bo tudi priložnost za mreženje in spoznavanje strokovnjakov ter drugih, ki vidijo v trajnostni gradnji izziv za prihodnost.

Dogodek je za udeležence brezplačen, vendar so iz organizacijskih razlogov potrebne predhodne prijave na povezavi in sicer najkasneje do petka 23. septembra 2016.

Program predstavitev si lahko ogledate v priloženem programu, več  o dogodku pa najdete tudi na spletni strani GBC Slovenia.

4.10./ Posvet "Kako s kulturo izboljšamo otrokov in mladostnikov vsakdan" 4/11

Zavod Republike Slovenije za šolstvo (ZRSŠ), Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ), Ministrstvo za kulturo (MK), Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije (ZVKDS), Urad za UNESCO in Knjižnica – Kulturni center Lendava vas vabijo na celodnevni regijski strokovni posvet Kako s kulturo izboljšamo otrokov in mladostnikov vsakdan, ki bo 4. oktobra 2016 v Lendavi.

Na posvetu želijo predstaviti pomen in učinke načrtne kulturno-umetnostne vzgoje ter spodbuditi tesnejše sodelovanje med vzgojno-izobraževalnimi zavodi, kulturnimi ustanovami/umetniki in lokalnimi skupnostmi, med drugim pa bomo prikazali tudi uspešne primere dobrih kulturno-umetnostnih praks.

Več informacij o regijskem strokovnem posvetu in načinu prijave najdete v vabilu, programu in vsebinskih predstavitvah.

12.10./ Nacionalna konferenca socialnoekonomske determinante zdravja Romov 4/12

Ministrstvo za zdravje organizira v sodelovanju z Nacionalnim inštitutom za javno zdravje in Zvezo Romov Slovenije “Nacionalno konferenco socialno-ekonomske determinante zdravja Romov”, ki bo potekala na Brdu pri Kranju v sredo, 12. oktobra 2016.

Vabilo.

Udeležba na konferenci je brezplačna, obvezna pa je predhodna prijava na e-naslov: mirjana.soos@nijz.si.

Vljudno vabljeni!

SEJA VLADE

101. seja Vlade RS 5/1

Ukrepi na področju stroškov dela v javnem sektorju

Vlada je pooblastila širšo vladno pogajalsko skupino za nadaljevanje pogajanj z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja in vladni pogajalski skupini določila novo pogajalsko izhodišče glede ukrepov za leto 2017, in sicer tako, da se s kombinacijo do sedaj predlaganih ukrepov v pogajalskem procesu doseže, da dodatna sprostitev ukrepov v letu 2017 ne bo presegla finančnega učinka, ki ga v okviru razpoložljivih sredstev določi vlada.

Vlada RS nalaga vladni pogajalski skupini, da ponovno predlaga sindikatom usklajevanje sprememb Zakona o sistemu plač v javnem sektorju in Zakona o javnih uslužbencih. (Vir: Vlada RS, ab)

Energetska prenova stavb v državni in občinski lasti

Vlada je potrdila zagonski elaborat za izvedbo vladnega strateškega razvojnega projekta P1: Energetska prenova stavb v državni in občinski lasti. Ocenjena vrednost izvedbe razvojnega projekta P1 je 76.519.383 evrov (z DDV) in zajema stroške vzpostavitve sistema ter ocenjeno vrednost izvedbe cikličnih modelov prenov v letu 2017 in izvedbo treh pilotnih projektov. (Vir: Vlada RS, ab)

Predlog Resolucije o nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami 2016–2022

Vlada je potrdila predlog Resolucije o nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami 2016–2022, ki bo v nadaljevanju posredovan Državnemu zboru.

Resolucija je tretji nacionalni program, ki je pripravljen na podlagi Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, in sicer za obdobje sedmih let. (Vir: Vlada RS, ab)

AKTUALNI RAZPISI

Javni poziv za vključitev v postopek raziskave trga najnovejših tehnologij dekontaminacije degradiranih območjih 6/1

V sklopu projekta BRODISE, ki se izvaja pod programom Horizon 2020, je možno pridobiti več informacij o najnovejših tehnologijah dekontaminacije degradiranih območjih, enostavnih in učinkovitih javnih razpisih za pridobitev izvajalca dekontaminacije ter izkušnjah, ki izhajajo iz implementacije na pilotnih območij v Bilbau, Seixalu in Trstu. V sklopu projekta so izdali tudi javno povabilo osebam javnega prava za vključitev v postopek priprave raziskave trga z namenom, da bi našli inovativne in strokovno učinkovite rešitve za dekontaminacijo degradiranih območij. Več informacij o javnem povabilu lahko najdete tukaj, s klikom tukaj pa lahko dostopate do vprašalnika, ki ga je v primeru interesa potrebno poslati na naslov mas@brodise.eu do 20.9.2016. 

INTERREG V-A Italija-Slovenija 2014-2020 - Podaljšan rok za oddajo vloge 6/2

Slovenske projektne partnerje projektov Programa sodelovanja INTERREG V-A Italija-Slovenija 2014-2020 obveščamo, da je podaljšan rok za oddajo e-vloge na razpise za standardne projekte 01/2016, 02/2016, 03/2016 in 04/2016. Zadnji rok za oddajo vloge je tako 30.09.2016 do 12. ure. 

Ugodna posojila občinam za investicijske projekte 6/3

4. avgusta 2016 so predstavniki Slovenskega regionalno-razvojnega sklada na novinarski konferenci predstavili sedem že objavljenih javnih razpisov. S temi razpisi Sklad razpisuje ugodne, prvenstveno posojilne finančne vire za različne namene in različne ciljne upravičence. V letu 2016 je že razpisanih 19.200.000 EUR ugodnih posojilnih sredstev za projekte občin, kmetijske in gozdarske projekte, začetne podjetniške projekte in za pred-financiranje projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi ter 4.400.000 EUR sredstev za garancije za bančna posojila v dveh statističnih regijah. V Uradnem listu z dne 29.7.2016 pa je Sklad objavil tudi javni razpis za nepovratna sredstva za razvoj in izboljšanje novih izdelkov in storitev na področju lesarstva v višini 5.880.000 EUR. Za občine je na voljo Javni razpis za dodeljevanje ugodnih posojil občinam. Za investicijske projekte občin je razpisanih 8.000.000 EUR ugodnih posojil. Sredstva so namenjena financiranju projektov s področja cestne, komunalne in okoljske infrastrukture, socialne in športno turistične infrastrukture, za izboljšanje gospodarskega razvoja in za namene informacijsko-komunikacijske tehnologije. Dokumentacijo lahko najdete tukaj. Javni razpis je odprt do porabe razpoložljivih sredstev, najdlje do 30. 9. 2016.

Odprt natečaj za globalne nagrade The Circulars 2017 tudi za občine 6/4

World Economic Forum (WEF) in Young Global Leaders forum vabita vsa slovenska podjetja, inštitucije, vizionarske voditelje, občine in regije, ki so v svoje poslovanje že uspešno vključili principe krožnega gospodarstva, da sodelujejo v natečaju za globalne nagrade The Circulars 2017. Prijave so  odprte do 30. septembra. Tekmovanje letos poteka že tretjič. Nagrade bodo, kot vsako leto doslej, podeljene na osrednjem letnem dogodku WEF – globalnem gospodarskem vrhu v Davosu, ki bo januarja 2017. Na njem se tradicionalno vsako leto zberejo najpomembnejši gospodarstveniki in politiki iz vsega sveta.

Dr. Janez Potočnik, nekdanji evropski komisar za okolje in tudi predlagatelj prvega paketa ukrepov za krožno gospodarstvo v EU ter od avgusta predsednik Posvetovalnega odbora (Advisory Board) platforme Circular Change (CC) je prestižno nagrado The Circulars v kategoriji voditelj krožne ekonomije (The Fortune Award for Circular Economy Leadership) prejel 2015.

Tekmovanje poteka v sedmih kategorijah. Prispele vloge v šestih kategorijah bo ocenjevala strokovna komisija sestavljena iz 27 mednarodnih ekspertov, med njimi je tudi leta 2015 nagrajeni mednarodni strokovnjak in spodbujevalec krožne ekonomije dr. Janez Potočnik. Med vsemi pravočasno prispelimi prijavami – rok zanje se izteče 30. septembra ob polnoči – bodo razglašeni: najbolj prodorni voditelj, najboljša multinacionalka, najboljše malo oz. srednje veliko podjetje, najboljši vladni, mestni oz. regionalni projekt, najboljši vlagatelj in najbolj prodorna digitalna tehnologija za prehoda v krožno ekonomijo.

Javno glasovanje pa bo odločalo o tem, kdo bo prejel nagrado za najboljšega podjetnika na področju krožne ekonomije 2017. Rok za prijave za to kategorijo se izteče 15. septembra. Sodelovanje v tekmovanju je brezplačno, kriteriji za posamezne kategorije in kako predstaviti dosežke (projekte) so na voljo na povazavi: https://thecirculars.org/.

Vir in več: http://www.circularchange.com/slovensko-krozno-gospodarstvo-povabljeno-na-globalni-gospodarski-vrh-v-davos/

Razpis Planetu Zemlja prijazna občina 6/5

Društvo Planet zemlja tudi v letošnjem letu razpisuje natečaj za pridobitev nagrade »Planetu Zemlja prijazna občina«, ki bo tokrat prvič potekal v so-organizaciji z Ministrstvom za okolje in prostor in pod častnim pokroviteljstvom Predsednika Vlade Republike Slovenije, dr. Mira Cerarja.

Cilj natečaja je dvig ozaveščenosti o vplivu vseh odločitev lokalne skupnosti na okolje in dvig kvalitete bivanja občank in občanov s pomočjo vrednotenja ukrepov (ali stanja) s strani pristojnih ustanov (Zavod za gozdove RS, Direktorat za kmetijstvo Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Nacionalni institut za javno zdravje, zavod Tovarna trajnostnega turizma GoodPlace, Gospodarsko razstavišče Ljubljana, Gradbeni institut ZRMK, Zavod za varno igro, Zavod za varstvo narave, Zavod za gradbeništvo Slovenije in društvo Planet Zemlja). Gre torej za projekt, ki nudi večplasten učinek – podatki ki jih posredujejo občine pomenijo dragoceno zbirko informacij strokovnjakom sodelujočih ustanov, medtem ko sodelovanje občinam prinašajo priznanje za njihovo odgovorno delo in motivacijo za naprej ter obilico namigov o tem, kako bi lahko lokalno okolje naredile še bolj prijazno, čisto in učinkovito. Od leta 2014 natečaj podpira tudi Skupnost občin Slovenije.

Če ste se odločili za sodelovanje se lahko prijavite preko te povezave: http://www.planet-zemlja.org/akreditacija/. Po prejemu prijave, vam bo posredovana razpisna dokumentacija.

Zaželeno je, da se prijavite čim prej, saj boste le tako imeli veliko časa za pripravo res kvalitetnih odgovorov. Če imate dodatna vprašanja, lahko pišete na naslov: natecaj.obcine@planet-zemlja.org.

Zaključni dogodek z razglasitvijo rezultatov in podelitvijo letošnjih nazivov, bo potekal v sklopu osrednje prireditve sejma Narava zdravje, 24. novembra 2016, na Gospodarskem razstavišču Ljubljana.

Objavljen razpis za večgeneracijske centre 6/6

Ministrstvo je danes, 2.9.2016 v Uradnem listu in na spletni strani objavilo Javni razpis za sofinanciranje projektov večgeneracijskih centrov. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov večgeneracijskih centrov (VGC), ki bodo ponujali različne preventivne programe (vsebine in aktivnosti), namenjene predvsem družinam, posameznim družinskim članom, starejšim in drugim ranljivim skupinam. Namen preventivnih programov je zagotavljanje dostopnosti in pluralizacija storitev za različne ciljne skupine.

Z javnim razpisom želi ministrstvo vzpostaviti mrežo predvidoma 15 (petnajstih) večgeneracijskih centrov po Sloveniji, in sicer  predvidoma 5 v zahodni kohezijski regiji in predvidoma 10 v vzhodni kohezijski regiji. VGC bodo izvajali preventivne programe, namenjene ranljivim ciljnim skupinam. Namen javnega razpisa je tudi povezati različne organizacije, ki bi v okviru tega javnega razpisa nastopale kot projektni partnerji z enotnim projektom, s katerim bi pokrili čim širše območje znotraj geografske enote. V okviru razpisa bodo sofinancirani projekti, ki bodo na širšem območju prepoznali potrebe posameznih ranljivih ciljnih skupin ter jim ponudili ustrezne vsebine in aktivnosti. Storitve VGC bodo morale biti za uporabnike brezplačne in na razpolago skozi celotno obdobje izvajanja projektov.  Aktivnosti projekta bodo sofinancirane iz sredstev Evropske unije, in sicer iz Evropskega socialnega sklada in proračuna Republike Slovenije in se morajo pričeti izvajati 1. 1. 2017 in končati 30. 9. 2021.

Skupna razpoložljiva višina nepovratnih sredstev za leta 2017, 2018, 2019, 2020 in 2021 znaša 8.625.000,00 evrov. Ministrstvo bo posamezni projekt (1 VGC) sofinanciralo do največ 575.000,00 evrov za celotno obdobje sofinanciranja. Rok za oddajo prijav je sreda, 19. 10. 2016. Celotna razpisna dokumentacija

Izbor slovenske kandidature za Nagrado Sveta Evrope za krajino za leto 2016-2017 6/7

Ministrstvo za okolje in prostor razpisuje izbor slovenske kandidature za Nagrado Sveta Evrope za krajino za leto 2016-2017. Izbrano delo bo v letu 2017 kandidiralo med predlogi drugih držav članic EU za Nagrado Sveta Evrope za krajino. Vsaka pogodbenica konvencije lahko predloži po eno kandidaturo Generalnemu sekretariatu Sveta Evrope. Namen razpisa je izbrati slovensko kandidaturo za Nagrado Sveta Evrope za krajino. Nagrada je častno priznanje v obliki diplome projektu, pobudi ali dejavnosti, ki prispeva k promociji, varstvu, upravljanju in načrtovanju slovenskih krajin ter ozaveščanju javnosti o pomembnosti krajin za človekov razvoj.

Kandidati/prijavitelji dela za nagrado Sveta Evrope za krajino so lahko lokalne ali regionalne oblasti in njihova združenja ter nevladne organizacije. Rok za oddajo dela za izbor slovenske kandidature za Nagrado Sveta Evrope za krajino za leto 2016 – 2017 je 30.11.2016 do 14.00 ure. Do celotnega razpisa lahko dostopate tukaj.

 

 

 

Odprt je Javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti občin 6/8

Ministrstvo za infrastrukturo je objavilo javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti občin v okviru Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014 – 2020. Vlagatelji  za prijavo operacij so občine, ki preko razpisa lahko prejmejo sofinanciranje operacij celovite energetske prenove stavb v (so)lasti in rabi občin. Operacija lahko vsebuje predlog energetske prenove ene stavbe ali sklopa (več) stavb, ki ustrezajo predmetu javnega razpisa. Na razpolago je 10,6 milijonov evrov nepovratnih sredstev v letih 2017 in 2018. Posamezna operacija mora biti zaključena najkasneje do 30. 9. 2018.

Prvi rok za oddajo vlog je 12. 12. 2016. Do razpisne dokumentacije lahko dostopate s klikom tukaj

Program sofinanciranja zagotavljanja javnih najemnih stanovanj v letih 2016 do 2020 6/9

Stanovanjski sklad RS je v petek v Uradnem listu RS, št. 41/2016 objavil Program sofinanciranja zagotavljanja javnih najemnih stanovanj v letih 2016 do 2020. Za izvajanje programa stanovanjski sklad namenja 30 milijonov evrov iz lastnih virov, pri čemer je 10 milijonov evrov namenjenih za posojila, 20 milijonov evrov pa za soinvestitorstvo. Program omogoča sprotne prijave in je odprt do porabe sredstev oziroma najkasneje do 31. 12. 2020.

NOVICE DRUGIH

Brošura Okolje, promet in zdravje - ETM 2016 7/1

Nacionalni inštitut za javno zdravje in območne enote so v okviru Evropskega tedna mobilnosti 2016 pripravili brošuro s priporočili občinam. Brošura Okolje, promet in zdravje je dober vir informacij, kako promet vpliva na naše zdravje in kaj lahko vsi skupaj glede tega ukrenemo. Povzema ključna sporočila kazalcev okolje-promet in okolje-zdravje, ki jih ureja in zbira Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje.

Brošura o vplivih prometa na okolje in zdravje je namenjena slovenskim občinam kot podpora njihovim aktivnostim v okviru Evropskega tedna mobilnosti in pri prizadevanju za trajnostno mobilnost.

Brošura je objavljena na spletni strani Slovenske platforme za trajnostno mobilnost (na tej povezavi) in je dostopna za tisk.

Evropski teden mobilnosti 2016 7/3

Med 16. in 22. septembrom bo potekal Evropski teden mobilnosti (ETM), ki že štirinajst let spodbuja lokalne skupnosti k izvedbi trajnih ukrepov na področju trajnostne mobilnosti. Letos se bo tej vseevropski pobudi v Sloveniji pridružilo rekordnih 71 občin. Nosilna tema je tokrat zajeta v sloganu Pametna mobilnost za gospodarsko uspešnost, ki izpostavlja dejstvo, da so trajnostni mobilnosti naklonjena mesta ekonomsko uspešnejša.

Sodelujoče občine bodo v času ETM pripravile množico dogodkov, o katerih bo več informacij na voljo na spletni strani www.tedenmobilnosti.si. Več o tednu mobilnosti pa najdete tudi na spletni strani Ministrstva za infrastrukturo.

Poročilo o prostorskem razvoju Slovenije 7/4

Ministrstvo za okolje in prostor je v tiskani in elektronski obliki izdalo Poročilo o prostorskem razvoju Slovenije. To je pomembna strokovna podlaga in spremni dokument za prenovo Strategije prostorskega razvoja Slovenije. Je rezultat prizadevanja za vzpostavitev sistema spremljanja stanja prostorskega razvoja, ki je ena od ključnih aktivnosti MOP (Direktorat za prostor, graditev in stanovanja) in je večinoma potekala v okviru transnacionalnega projekta Attract – SEE (Ocena privlačnosti območij v Jugovzhodni Evropi). Poročilo je nastajalo skozi daljše obdobje, zaključeno je bilo v letu 2015. Pri pripravi Poročila so bili preučeni različni družbeni, okoljski in gospodarski kazalniki, katerih uporaba omogoča kontinuirano spremljanje stanja, procesov in sprememb v prostoru.

Do poročila lahko dostopate s klikom tukaj

© Moralne avtorske pravice ima Skupnost občin Slovenije. Noben del tega gradiva se ne sme reproducirati ali kopirati v karšnikoli obliki: grafično elektronsko ali mehanično, kar vklučuje (ne da bi bilo omejeno) fotokopiranje, snemanje, skeniranje ali katerekoli druge oblike reproduciranja brez pisnega dovoljenja Skupnosti občin Slovenije. Reprodukcija ali kopiranje je dovoljeno izključno za potrebe Sekretariata Skupnsti občin Slovenije ali občin članic SOS.