NOVICE SOS

Odgovor Vlade RS na predlog SOS, ZMOS in ZOS v zvezi z uresničevanjem Dogovora o višini povprečnine za leto 2019 1/1

Vlada Republike Slovenije je na 14. redni seji dne 10. 1. 2019 sprejela odgovor na predlog SOS, ZOS in ZMOS v zvezi z uresničevanjem Dogovora o višini povprečnine za leto 2019. Vlada je pozvala tudi ministrstva in druge državne organe, da pripravo predpisov, ki zadevajo občinske pristojnosti ali obveznosti, načrtujejo skladno s smernicami za sodelovanje s strokovno in z drugimi zainteresiranimi javnostmi, ki jih priporoča Resolucija o normativni dejavnosti in izvedejo ustrezno sodelovanje reprezentativnih združenj občin.

Na naslednjih povezavah prilagamo sklep Vlade RS in odgovor.

Najava raziskave Eko turističnega sistema v Sloveniji 1/2

Na spletni strani SOS smo objavili informacijo o raziskavi, ki se je pred kratkim pričela izvajati. Prvič v zgodovini Slovenije turistična panoga dobiva svojo vlogo tudi na raziskovalno-razvojni ravni. To je osnova, na kateri lahko skupaj najdemo rešitve za izzive, s katerimi se spopadamo. Raziskovala ekipa Turizma 4.0, kjer SOS sodeluje kot zunanji partner, bo z raziskavo spoznala realne izzive sodobnega slovenskega turizma. Vabimo vse akterje na turističnem področju k sodelovanju, saj to predstavlja enkratno priložnost, da skupaj celovito analiziramo naše okolje.

Rezultati ankete bodo deležnikom pomagali razumeti, procesne in tehnološke potrebe v slovenskem turizmu in načine za bolj sodelovalni pristop k razvoju turizma. Raziskava bo sodelujočim pokazala tudi, kje so v primerjavi z drugimi in katere korake morajo ubrati za čim bolj učinkovito vključevanje v razvoj turizma prihodnosti.

Razumevanje potreb ekosistema in vpogled v lasten inovacijski potencial je prvi korak na poti v digitalno prihodnost.  V kolikor ste iz lokalne organizacije ali urada pristojnega za področje turizma in s turizmom povezanih dejavnosti (šport, kultura, dediščina,…) in ste zainteresirani za sodelovanje, na vas pa se iz Ekipe Turizem 4.0 še niso obrnili, se lahko tudi samoiniciativno prijavite za sodelovanje na info@tourism4.0.org.

Več o tem na tej povzezavi https://skupnostobcin.si/2019/01/raziskava-eko-turisticnega-sistema-v-sloveniji/.

Priporočila za multimedijska gradiva 1/3

Občine in njihove organizacije, ki izvajajo razvojne in promocijske aktivnosti se pri svojem delu vse pogosteje srečujejo z multimedijskimi gradivi, to gradivo arhivirajo, objavljajo na portalih, ki jih predhodno naročajo skladno s postopki javnih naročil. Skupnost občin Slovenije je zunanji partner največjega raziskovalnega projekta s področja turizma in veseli nas, da vam lahko predstavimo priporočila, ki so nastala na željo deležnikov Partnerstva za Turizem 4.0, da bi že sedaj pravilno zasnovali postopke naročanja novih orodij in izbor najbolj primernih ponudnikov, ki bodo znali slediti razvoju tehnologije in ekosistema.
Namen teh priporočil je opozoriti naročnike na posamezne elemente, ki se pri javnem naročilu lahko spregledajo in praviloma ne povzročajo dodatnih stroškov, če so v razpisni dokumentaciji zapisani. V nasprotnem primeru pa bi naknadna zahteva po določenih formatih ali podatkih predstavljala dodatne stroške.

Priporočila so objavljena na tej povezavi: https://skupnostobcin.si/publikacija/turizem-4-0-priporocila/.

WiFi4EU - Preverjanje podpisa pogodbe 1/4

V izogib morebitnim zamudam ali težavam (ki jih pri tem razpisu in tudi zaradi lokalnih volitev ni manjkalo), občine iz priloženega seznama (wifi4eu Seznam uspešnih občin – Slovenija) vabimo, da preverijo ali so vse dosedanje aktivnosti izvedle pravilno. Vse Občine, ki so uspešno izvedle 1. dejanje, v nadaljevanju pričakujejo sopodpis sporazuma o dodelitvi nepovratnih sredstev z INEO, ki bo v bližnji prihodnosti (2. dejanje).

V primeru uspešno izvedenega podpisa občine z INEO, ki je pooblaščeni predstavnik EU na tem projektu, smo na spletni strani SOS objavili primer posnetka, kako se vam prikaže profil na zaslonu.

V kolikor takšnega izpisa še nimate, nam prosim to sporočite na e-naslov: sasa.kek@skupnostobcin.si.

Povezava, kjer je možna izvedba spremembe podatkov za občine (na desnem delu pri obrazcu naj izberejo slovenski jezik), ki so bile uspešne in ne morejo izvesti podpisa Dogovora z INEO je naslednja: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/WiFi4EUPortalChangeRequestForm

 

Nov Priročnik za občinske svetnice in svetnike 2018 - 2020 1/5

Skupnost občin Slovenije je že leta 2006 prvič izdali priročnik za občinske svetnice in svetnike in ga, zaradi takratnih številnih pozitivnih odzivov, prenovljenega in dopolnjenega pripravila po lokalnih volitvah tudi v letu 2010 in 2014. Tokrat smo ga aktualizirali in prenovili za vse, ki v lokalno samoupravo vstopajo v mandatu 2018 – 2022. Priročnik za občinske svetnice in svetnike so po pošti brezplačno prejele (ali pa ga v naslednjih dneh še bodo) vse občine v Sloveniji, v številu občinskih svetnic in svetnikov ter po enega za županjo ali župana in direktorja ali direktorico občine.

 

O uslužbenskem sistemu in učinkoviti občinski upravi 1/6

Dne 10. 1. 2019 je Skupnost občin Slovenije v sodelovanju z različnimi partnerji organizirala izobraževanje za župane in direktorje občinskih uprav, na katerem so bile predstavljene ključne vsebine glede pravic in dolžnosti županov v vlogi delodajalca in direktorjev občinskih uprav kot vodij in koordinatorjev zaposlenih v občinski upravi. Udeleženci so tako obnovili in pridobili znanje glede (re)organiazcije občinske uprave, določitve plač funkcionarjem in javnim uslužbencem, premestitve in prekinitve delovnega razmerja javnim uslužbencev, glede vloge občine kot delodajalca ter bili opozorjeni na najpogostejše nepravilnosti pri sistemiziranju ter pri določanju in izplačevanju plač javnih uslužbencev.

Na dogodku so predavali: Štefka Korade Purg, višja sekretarka na Ministrstvu za javno upravo, mag. Branko Vidič, sekretar na Ministrstvu za javno upravo, Duša Pokeržnik, inšpektorica višja svetnica na Inšpektoratu za javni sektor, mag. Metka Cerar, direktorica Inštitut za javno finančno pravo, in dr. Boštjan Brezovnik, direktor Inštituta za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor.

Vsem udeležencem in predavateljem se za udeležbo in sodelovanje zahvaljujemo.

ZAKONODAJNE AKTIVNOSTI SOS

Predlog Uredbe o samooskrbi z električno energijo iz OVE 2/3

Na portalu e-demokracija je objavljen predlog predpisa, ki ni bil poslan v obravnavo na SOS in sicer: UREDBA O SAMOOSKRBI Z ELEKTRIČNO ENERGIJO IZ OBNOVLJIVIH VIROV ENERGIJE.

Na ravni Evropske unije je bila sprejeta nova Direktive o spodbujanju OVE, ki določa, da bo delež OVE v rabi bruto končne energije do leta 2030 na ravni EU znašal najmanj 32 %. Slovenija mora že do leta 2020 doseči 25 % delež OVE v rabi bruto končne energije, kar bo glede na trenutno stanje deleža, gospodarsko rast in težave pri umeščanju v prostor velikih elektrarn (tako hidro kot vetrnih), zelo težko. Kako visok bo ciljni delež za Republiko Slovenijo v tem trenutku še ni znano, gotovo pa je, da bo visok in ga bo zelo težko doseči (v primeru nedoseganja pa Republika Slovenija tvega plačilo visokih denarnih kazni), zato je potrebno izkoristiti obstoječe potenciale in povečati proizvodnjo iz OVE.

Direktiva OVE daje velik poudarek na samooskrbo in določa, da le-ta postaja vse pomembnejša, zato je potrebno poleg individualnih subjektov, ki se oskrbujejo s pomočjo samooskrbe opredeliti tudi dodatne vrste samooskrbe, kot npr. »skupaj delujoči samooskrbovalci iz obnovljivih virov« (to je skupina vsaj dveh samooskrbovalcev z električno energijo, ki se nahajajo v isti stavbi) ter (2) »skupnosti na področju energije iz obnovljivih virov« (to je združevanje lokalnih prebivalcev z namenom postavitve naprav za samooskrbo in koriščenje tako pridobljene električne energije). Tako združeni odjemalci bodo aktivno sodelovali pri proizvodnji, lastni rabi, shranjevanju oziroma prodaji električne energije, s čimer bodo  pripomogli k stabilnosti električnega omrežja ob hkratnem zniževanju lastnih stroškov za nakup električne energije. Tudi drugi akti iz t.i. »Zimskega zakonodajnega paketa«, ki bodo stopili v veljavo praviloma ob koncu leta 2018 oz. v začetku 2019 (predvsem nova direktiva o trgu z električno energijo), dajejo velik poudarek na aktivne odjemalce in samooskrbo.

Vaše morebitne predloge in pripombe lahko pošljete do petka, 18. januarja 2019 na naslov sasa.kek@skupnostobcin.si.

Predlog Državnega načrta zaščite in reševanja ob poplavah 2/4

Na Upravi RS za zaščito in reševanje so dopolnili in uskladili predlog Državnega načrta zaščite in reševanja ob poplavah, verzija 4.0. Državni načrt zaščite in reševanja ob poplavah, verzija 4.0, je spremenjen in nadomešča Državni načrt zaščite in reševanja ob poplavah, verzija 3.0, ki ga je Uprava RS za zaščito in reševanje (v nadaljevanju: URSZR) Ministrstva za obrambo (v nadaljevanju: MORS) pripravila leta 2004 in ažurirala leta 2010.

Predlog načrta prilagamo tukaj.

Vaše predloge in mnenje na predlog nam lahko posredujete najkasneje do četrtka, 24.1.2019 na naslov miha.mohor@skupnostobcin.si.

Pravilnik o poslovanju sistema enotnega zakladniškega računa države oziroma občine 2/6

Skupnost občin Slovenije je v pregled in pripombe prejela s strani Ministrstva za finance predlog novega Pravilnika o poslovanju sistema enotnega zakladniškega računa države oziroma občine.

Področje upravljanja denarnih sredstev sistema EZR države oz. občine je bilo razpršeno skozi več pravilnikov. Predlog novega pravilnika združuje vsebino vseh dosedanjih pravilnikov v en skupen, s čimer smo želeli občinam omogočiti boljši pregled nad sistemom EZR občin.  Upravljanje denarnih sredstev sistema EZR občin je bilo do sedaj pogojeno s pridobivanjem »certifikatov«, kar se ukinja.

Glavni poudarki novega pravilnika so:

 1. Občina ima še vedno možnost odločiti se, da zapre svoj sistem EZR občine in se vključi v sistem EZR države.
 2. Če občina ohrani svoj sistem EZR občine, ima možnost, da:
  1. posluje na enak način kot do sedaj, kar pomeni, da lahko župan (za potrebe izvrševanja likvidnosti občinskega proračuna) od svojih posrednih proračunskih uporabnikov zahteva prosta denarna sredstva pred nalaganjem teh sredstev izven sistema EZR občine;
  2. župan vzpostavi sistem enotnega upravljanja sredstev sistema EZR občine, kar pomeni, da se bodo proračunski uporabniki lahko likvidnostno ali kratkoročno zadolževali pri upravljavcu sredstev sistema EZR občine.
   • V tem primeru bi občina prejela aplikacijsko podporo EZRLKV, preko katere bi potekalo upravljanje sredstev sistema EZR občine (tj. prejemanje vlog, dajanje posojil, nalaganje denarnih sredstev s strani upravljavca sredstev sistema EZR občine izven sistema EZR občine,…) ter računovodenje teh poslov.
   • Proračunski uporabniki bi nalagali prosta denarna sredstva znotraj sistema EZR občine, tj. kot vlogo na podračun upravljavca sredstev sistema EZR občine.
   • Proračunski uporabniki bi lahko izven sistema EZR občine nalagali prosta denarna sredstva samostojno, do skupne vsote  500.000 EUR, razen če upravljavec sredstev sistema EZR občine teh sredstev ne bi potreboval za dajanje posojil znotraj sistema EZR občine; pri naložbah v vrednostne papirje Republike Slovenije ni omejitev. V primeru nalaganja izven sistema EZR občine bi moral proračunski uporabnik poročati upravljavcu sredstev sistema EZR občine.
   • Pogoji in način obrestovanja bi bili enaki pogojem v sistemu EZR države. Enako velja tudi za način sklepanja poslov (avkcije depozitov).
 3. Za občine in njihove proračunske uporabnike, ki so vključeni v sistem EZR države velja, da bodo vsi pridobili možnost zadolževanja znotraj sistema EZR države hkrati pa njihove naložbe izven sistema EZR države ne bodo smele biti višje od 500.000 EUR.

Besedilo pravilnika najdete TUKAJ.

Vaš odziv na predlog nam lahko posredujete najkasneje do srede, 30. 1. 2019 na naslov info@skupnostobcin.si.

POVPRAŠEVANJE

Zagotovitev stalnega spremljevalca v vrtcu - ODPRTO 3/1

Na Skupnost občin Slovenije se je obrnila občina članica z zaprosilom po pridobitvi nasveta drugih občin članic glede zagotovitve stalnega spremljevalca v vrtcu.

Namreč:

»V vrtec je bila sprejeta deklica, ki boleha za močno sladkorno boleznijo (uporablja črpalko za inzulin). Deklica je dopolnila starost tri leta. Z odločbo ji je dodeljen začasni spremljevalec.

V preteklem letu je vrtec zaposlil osebo preko programa javnih del kot stalno spremljevalko omenjeni deklici. Program javnih del se izteka, tako bo deklica ostala brez stalne spremljevalke. Ravnateljica je prepričana, da oddelčno osebje ne more ob skupini otrok posebej skrbeti še za omenjeno deklico (preračunavanje količine obrokov, doziranje inzulina, umik z deklico in počitek, ko ne zmore več določenih aktivnosti ipd.). Stroški zaposlitve tovrstne spremljevalke tudi niso del ekonomske cene, kar pomeni, da bi bil strošek zaposlitve v primeru, da spremljevalko zaposlimo za določen čas (do odhoda deklice v šolo) v celoti breme proračuna.

Zanima nas, kako so reševale enako situacijo druge občine po Sloveniji.«

Prosimo za vaše sodelovanje. Vaše odgovore nam lahko posredujete na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si najkasneje do ponedeljka, 14. 1. 2019.

DOGODKI SOS

16.1. / Zakonske obveznosti in naloge občin pri izpolnjevanju zakonske obveznosti evidentiranja dejanske rabe javne cestne infrastrukture 4/1

Zakon o evidentiranju zemljišč javne cestne in železniške infrastrukture (Uradni list   RS, št. 13/18) je naložil lokalnim skupnostim in državi, da do junija 2019 evidentirajo dejansko rabo javne cestne in železniške infrastrukture.

Iz navedenega razloga smo za vas pripravili posvet, na katerem vam bomo v sodelovanju z Ministrstvom za infrastrukturo, Direkcijo RS za infrastrukturo in Geodetsko upravo RS  predstavili:

 • Zakonske obveze (Zakon o evidentiranju dejanske rabe zemljišč javne cestne in železniške infrastrukture ter Pravilnik o evidenci dejanske rabe zemljišč javne cestne in železniške infrastrukture). Predstavitev sprejete zakonske podlage z določenimi roki bo predstavil mag. Bogdan Pezdirc s Sektorja za ceste.
 • Metodologijo zajema podatkov, podatkovni model ter predlog popisa del, ki ga morate narediti na občinah bo predstavil predstavnik Direkcije za infrastrukturo, Anton Švigelj.
 • Postopke evidentiranja nepremičnin s podatki o dejanski rabi zemljišč za občinske ceste vam bo predstavil direktor Urada za nepremičnine (GURS), Franc Ravnihar.

Posvet bo potekal v sredo, 16. januarja 2019 ob 10. uri v Austria trend hotelu (Dunajska cesta 154, 1000 Ljubljana).

Vabilo s programom prilagamo tukaj.

16.1. / Delavnica Kako financirati družbeno inovacijo, socialni podjem 4/2

Skupnost občin Slovenije in Ekonomski institut Maribor vas v sklopu projekta Social(i)Makers vabita na delavnico v sklopu Akademije družbenih inovacij na temo KAKO FINANCIRATI DRUŽBENO INOVACIJO, SOCIALNI PODJEM, ki bo potekala v Kreativnem centru Poligon, Tobačna 5, Ljubljana, dne 16. 1. 2019, od 12.30 do 15.00. 

Na delavnici se bomo seznanili s finančnim podpornim okoljem in finančnimi instrumenti, ki so primerni za financiranje inovativnih podjemov z družbenim učinkom, se pogovorili o vlogah organizacij podpornega okolja pri financiranju družbenih podjemov ter se seznanili z možnostmi v domačem okolju. Z nami bo izkušen predavatelj, Gregor Sakovič, ki že vrsto let preučuje in soustvarja finančno in podporno okolje za spodbujanje družbenih inovacij ter odlično pozna evropsko in slovensko finančno podporno „sceno“.

Delavnica je brezplačna; organizatorji bomo poskrbeli tudi za pogostitev.

Vabilo s programom

Mesto na delavnici si lahko rezervirate že danes, z izpolnjeno prijavnico, do vključno 15. januarja 2019 oz. do zapolnitve prostih mest.

 Predviden program delavnice:

12.30–13.00 O Akademiji družbenih inovacij in Modulu 6 Viljenka Godina, EIM
13.00–15.00 Kateri finančni instrumenti so primerni za financiranje različnih inovativnih družbenih podjemov?

Kaj morate vedeti, preden začnete iskati finančna sredstva?

Finančno podporno okolje pri nas in kako bi ga lahko izboljšali

Gregor Sakovič
15.00– Druženje ob pogostitvi  

25.1. / 2. strokovno srečanje županj in županov – I. del 4/3

Skupnost občin Slovenije vas vabi na I. del 2. strokovnega srečanja županj in županov, ki bo potekalo v PETEK, 25. januarja 2019 ob 9.00 v hotelu Slon (Slovenska cesta 34, Ljubljana).

Po uspešno izvedenem in dobro obiskanem 1. strokovnem srečanju županj in županov ob pričetku mandata leta 2014, smo se odločili za organizacijo 2. Strokovnega srečanja za županje in župane, ki prinaša:

 • Pridobivanje novih znanj in pomembnih informacij za vodenje občin na ključnih področjih delovanja občin.
 • Srečanje s kolegi in kolegicami iz drugih občin ter srečanje s pristojnimi funkcionarji ter ostalimi visokimi predstavniki državnih institucij.
 • Izmenjavo izkušenj, praks in pogledov na ključna področja delovanja občin med kolegi in kolegicami ter lokalno in državno ravnjo.
 Okvirne vsebine I. dela srečanja:
 •     Organiziranje in delovanje občin;
 •     Financiranje občin;
 •     Javno finančni izzivi občin v 2019;
 •     Obvladovanje stroškov v občinah;
 •     NUSZ in davek na nepremičnine;
 •     Oblikovanje občinskih proračunov;
 •     Gospodarske in negospodarske javne službe;
 •     Javno zasebno partnerstvo;
 •     Nadzor in delovanje javnih podjetij.

Na naslednjih povezavah prilagamo VABILO in PROGRAM.

Vljudno vabljeni!

30.1. / 2. strokovno srečanje županj in županov – II. del 4/4

Skupnost občin Slovenije vas vabi na II. del 2. strokovnega srečanja županj in županov, ki bo potekalo v sredo, 30. januarja 2019 ob 9.00 v Grand hotelu Union (Miklošičeva ulica 1, v Beli dvorani).

Po uspešno izvedenem in dobro obiskanem 1. strokovnem srečanju županj in županov ob pričetku mandata leta 2014, smo se odločili za organizacijo 2. Strokovnega srečanja za županje in župane, ki prinaša:

 • Pridobivanje novih znanj in pomembnih informacij za vodenje občin na ključnih področjih delovanja občin.
 • Srečanje s kolegi in kolegicami iz drugih občin ter srečanje s pristojnimi funkcionarji ter ostalimi visokimi predstavniki državnih institucij.
 • Izmenjavo izkušenj, praks in pogledov na ključna področja delovanja občin med kolegi in kolegicami ter lokalno in državno ravnjo.
Okvirne vsebine II. dela srečanja:
 •     Vodenje prostorskega razvoja občin;
 •     Urejanje naselij in vpliv občin na izgled svojih okolij;
 •     Stanovanjska politika v občinah;
 •     Razvojne priložnosti občin in trajnostni turizem;
 •     Uporaba novih tehnologij in razvoj občin;
 •     Varnost v občinah;
 •     Možnosti pridobivanja sredstev Evropske Unije.

Na naslednjih povezavah prilagamo VABILO in PROGRAM.

12.2. / Strokovna konferenca “Kako zagotoviti zakonsko skladno spletno stran?” 4/5

Sigmateh d.o.o. v sodelovanju s Skupnostjo občin Slovenije in ostalimi soorganizatorji organizira za občine strokovno konferenco “Kako zagotoviti zakonsko skladno spletno stran?”, ki bo potekala 12. februarja 2019 v Kristalni palači v Ljubljani.

12.2. / NOVI TERMIN – Izvajanje Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1) z uredbo v praksi 4/6

Razpolaganje s stvarnim premoženjem občine (in krajevnih skupnosti ter javnih zavodov v lasti občine) urejata ZSPDSLS-1 in podzakonski predpis (Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti).

Novela ZSPDSLS-1 je prinesla kar nekaj sprememb med drugim vezanih na pripravo načrta ravnanja s stvarnim premoženjem, spremembe pri sklenitvi neposredne pogodbe, sklenitev neposredne prodajne pogodbe in drugo.

Na seminarju, ki bo potekal v torek, 12. februarja 2019 ob 10. uri v Razstavišču Urban, Grajska ulica 7 v Mariboru, bodo udeleženci prejeli številne odgovore na vprašanja, ki se v praksi pojavljajo pri izvajanju zakona.

Vabilo najdete TUKAJ

DOGODKI DRUGIH

Spletni seminarji o vsebinah Celostnih prometnih strategij 5/1

V okviru projekta CIVITAS PROSPERITY bo v naslednjih mesecih izvedenih 6 spletnih seminarjev (ang. webinars) o različnih vsebinah priprave in izvedbe Celostnih prometnih strategij (CPS). Seminarji bodo potekali v angleščini, predavali pa bodo izkušeni strokovnjaki in predstavniki mest z daljšo tradicijo CPS iz različnih evropskih držav.

Datumi in vsebine spletnih seminarjev so sledeči:

 • 22.1.2019 – Uspešno komuniciranje CPS vsebin
 • 6.2.2019 – Izdelava nabora ukrepov
 • 27.2.2019 – Spremljanje in vrednotenje

Prijavite se lahko na naslednji povezavi: http://sump-network.eu/webinars/

14.2./ 3. NACIONALNA KONFERENCA O TRAJNOSTNI MOBILNOSTI 5/2

Vabimo vas, da se udeležite 3. NACIONALNE KONFERENCE O TRAJNOSTNI MOBILNOSTI, ki bo potekala v četrtek, 14. februarja 2019 od 9:30 do 15:00 v Tehnološkem parku Ljubljana – Pritličje objekta B, Tehnološki park 19, Ljubljana.

Osrednja tema letošnje konference bodo mobilnostni načrti za ustanove, predstavili vam bomo nove nacionalne smernice za njihovo pripravo. Dogodek hkrati predstavlja uvod v aktivnosti Evropskega tedna mobilnosti (ETM), zato bo del vsebin namenjen izmenjavi izkušenj in najavi vodilne teme za 2019.

Konferenca je prednostno namenjena predstavnikom občin in večjih ustanov ter strokovnjakom, ki se ukvarjajo s področjem trajnostne mobilnosti na lokalni ravni. Udeležba na konferenci je brezplačna. Predavanja in delavnice bodo potekali v slovenskem in deloma angleškem jeziku brez prevajanja.

Program dogodka s povezavo na prijavnico bo na voljo meseca januarja.

 

VLADA RS

14. redna seja 6/1

Besedilo predloga Zakona o dopolnitvi Zakona o gasilstvu

Vlada je določila besedilo predloga Zakona o dopolnitvi Zakona o gasilstvu. Besedilo bo poslala v obravnavo Državnemu zboru po skrajšanem postopku.

S predlagano dopolnitvijo Zakona o gasilstvu se dodatek za stalnost ureja primerljivo z drugimi uniformiranimi poklici in hkrati izpolnjuje zavezo Vlade RS iz Stavkovnega sporazuma. Predlog zakona določa, da poklicnim gasilcem, ki v skladu s sistemizacijo delovnih mest opravljajo operativne naloge gasilstva, pripada za vsako začeto leto dela na taki dolžnosti nad pet let dodatek za stalnost. Hkrati določa, da se javnemu uslužbencu, ki je premeščen na delo v poklicno gasilsko enoto, za določitev dodatka za stalnost šteje tudi delovna doba v organu, iz katerega je premeščen, če je bil po predpisih in pod pogoji, ki veljajo za organ, iz katerega je premeščen, upravičen do dodatka za stalnost. S predlaganimi dopolnitvami Zakona o gasilstvu bo položaj poklicnih gasilcev glede dodatka za stalnost postal primerljiv z drugimi uniformiranimi poklici, kot so policisti, pripadniki stalne sestave Slovenske vojske in pooblaščene uradne osebe po Zakonu o izvrševanju kazenskih sankcij.

Sprejem zakona bo imel finančne posledice za lokalne skupnosti, v katerih so organizirani javni zavodi na področju poklicnega gasilstva. Na podlagi pridobljenih podatkov od vseh 14 zavodov na področju gasilsko-reševalne dejavnosti o številu operativnih gasilcev so finančne posledice ocenjene na 144.490 evrov na letni ravni.

Uresničevanje Dogovora o višini povprečnine za leto 2019

Vlada se je seznanila s predlogom Skupnosti občin Slovenije, Združenja občin Slovenije in Združenja mestnih občin Slovenije glede predloga za uresničevanje Dogovora o višini povprečnine za leto 2019.

Odgovor Vlade RS na predlog SOS, ZMOS in ZOS v zvezi z uresničevanjem Dogovora o višini povprečnine za leto 2019 najdete na tej povezavi.

Predlog Sindikata občinskih redarjev glede kolektivne pogodbe za občinske redarje

Sindikat občinskih redarjev Slovenije je na Vlado Republike Slovenije naslovil Predlog za sklenitev Kolektivne pogodbe za občinske redarje. Po mnenju Sindikata občinskih redarjev Slovenije so občinski redarji z uvedbo plačnega sistema v javnem sektorju v primerjavi z ostalimi pooblaščenimi uradnimi osebami pridobili najmanj, poklic občinskega redarja pa se je brez socialnega dialoga uvrstil v plačno lestvico nižje kot ostale pooblaščene uradne osebe. Občinski redarji so po njihovem mnenju prikrajšani tudi za dodatek za stalnost, ki pripada vsem pooblaščenim uradnim osebam na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju. Sindikat občinskih redarjev Slovenije meni, da se s Predlogom Kolektivne pogodbe za občinske redarje status občinskega redarja rešuje sistemsko in celovito.

Vlada Republike Slovenije zavrača predlog za sklenitev Kolektivne pogodbe za občinske redarje. V skladu s sistemsko ureditvijo pravic in obveznosti javnih uslužbencev iz delovnega razmerja ter enotnim plačnim sistemom javnih uslužbencev so pravice in obveznosti občinskih redarjev iz delovnega razmerja urejene v veljavnih predpisih in kolektivnih pogodbah dejavnosti.

 

AKTUALNI RAZPISI

Program EPSON 7/1

Program EPSON je na spletnih straneh objavil več razpisov za ciljne in aplikativne raziskave ter informacijske in spletne storitve. Program ESPON aktivno deluje že od leta 2000 omogoča pripravo različnih prostorskih analiz ozemlja Evropske Unije in sosednjih držav.

Rezultati opravljenih raziskav, informacije o dogodkih in razpisih programa so dostopne na spletni strani.

Objava 3. razpisa transnacionalnega programa Interreg MED 7/2

Na spletni strani programa MED je objavljena razpisna dokumentacija za tretji razpis. Na tej spletni strani pa popravek oz. dopolnitev le-tega.

Gre za dvofazni razpis. Prijave za prvo fazo so odprte do 31.1.2019. Uspešnim vlogam bo omogočeno sodelovanje v 2. fazi prijave, ki bo odprta predvidoma v obdobju julij-avgust 2019. Končni izbor projektov bo opravljen predvidoma v septembru 2019.

Predvidena  skupna višina razpisanih sredstev znaša 30 mio € iz sredstev ESRR in 2 mio € IPAII.

Razpisani bosta dve prioriteti:

 • PA 1 -Krepitev MED inovacijskih sposobnosti za pametno in trajnostno rast (8 mio € ESRR) in
 • PA 3 – Varovanje in trajnostna raba mediteranskih naravnih in kulturnih virov (22 mio € ESRR).

Podrobnejše informacije (agenda, prijavni obrazec) bodo objavljene na spletni strani www.eu-skladi.si.

Najava tretjega razpisa transnacionalnega programa Podonavje (Interreg Danube) 7/3

Na spletni strani programa Podonavje je objavljena delna razpisna dokumentacija za tretji razpis. Celotna dokumentacija bo objavljena šele po potrditvi spremembe programskega dokumenta s strani Evropske komisije o prenosu sredstev med prioritetami.

Predvidoma bo razpis uradno odprt v začetku 2019.

Razpisane bodo vse prioritete: inovativnost; okolje in kulturni viri za razvoj; povezanost območja (promet, energija); ter institucionalne zmogljivosti v povezavi s ključnimi družbenimi izzivi. Posamezni specifični cilji (2.2, 2.3, 2.4, 3.2 in 4.1) odprti v celoti, medtem ko bodo ostali specifični cilji (1.1, 1.2, 2.1,3.1) ozko omejeni.

Predvidena  skupna višina razpisanih sredstev znaša 59 mio € iz sredstev ESRR, IPA in ENI.

Razpis je dvostopenjski, trajanje projektov 30 mesecev, najmanj 3 partnerji morajo sodelovati finančno iz 3 različnih držav programa, vodilni partner mora biti iz države članice EU.

 

Razpis za priznanja Naša Slovenija 2018 7/4

Gibanje za ohranjanje slovenske kulturne in naravne dediščine Kultura-Natura Slovenija že devetič zapored objavlja razpis za priznanja Naša Slovenija, to pot za leto 2018. Doslej so prejeli okoli 300 nominacij, priznanja pa je prejelo 90 prejemnikov iz Slovenije in zamejstva.

Razpis je objavljen na www.kultura-natura.si, odprt bo do 8. februarja 2019.

Odbor za priznanja Naša Slovenija vodi dr. Herta Maurer-Lausegger, koroška Slovenka iz Celovca. Častni pokrovitelj je g. Peter Jožef Česnik, minister za Slovence v zamejstvu in po svetu.

Podelitev priznanj bo 2. marca 2019 v kulturnem domu Alberta Sirka v Križu pri Trstu.

Javni razpis za dodeljevanje ugodnih posojil občinam – C1 2018 7/5

Slovenski regionalno razvojni sklad obvešča, da so dne 28.12.2018 v uradnem listu RS objavili Javni razpis za dodeljevanje ugodnih posojil občinam – C1 2018.

Področje Odprt dne 1. rok 2. rok 3. rok 4. rok Trenutna sredstva Uradni list RS Dokumentacija
28.12.2018 odprti roki od 1.4.19 do 30.9.19 odprti roki od 1.4.19 do 30.9.19 odprti roki od 1.4.19 do 30.9.19 odprti roki od 1.4.19 do 30.9.19 6.000.000,00€ 84 z dne 28.12.2018 » JR OBČINE XC
» Povabilo k oddaji vloge
» Prijavni obrazec
» Priloga k dokumentaciji
» Koeficient raz. občine 2018, in 2019
» zadolženost občin

Več informacij najdete na povezavi http://www.regionalnisklad.si/obcine

NOVICE DRUGIH

Nadzor nad evidentiranjem nepremičnin v katastru stavb in registru nepremičnin v letu 2018 8/1

Geodetska inšpekcija Inšpektorata RS za okolje in prostor je v letu 2018 zaradi neevidentiranja stavb v kataster stavb oziroma zaradi napačnega evidentiranja podatkov v registru nepremičnin uvedla 55 prekrškovnih postopkov. Izdanih je bilo 7 odločb o prekršku z izrečeno globo in 36 odločb z izrekom opomina.

V primerjavi s stanjem v preteklih letih je odziv lastnikov parcel, na katerih stavbe stojijo, po uvedbi prekrškovnega postopka, večji in hitrejši. V večini primerov, lastniki parcel ali imetniki stavbne pravice, oziroma upravniki stavbe, že takoj po prejemu obvestila geodetske inšpekcije naročijo pri pooblaščenih geodetskih podjetjih potreben elaborat za evidentiranje stavbe v kataster stavb in evidentiranje zemljišča pod stavbo v zemljiški kataster in zadevo uredijo.

© Moralne avtorske pravice ima Skupnost občin Slovenije. Noben del tega gradiva se ne sme reproducirati ali kopirati v karšnikoli obliki: grafično elektronsko ali mehanično, kar vklučuje (ne da bi bilo omejeno) fotokopiranje, snemanje, skeniranje ali katerekoli druge oblike reproduciranja brez pisnega dovoljenja Skupnosti občin Slovenije. Reprodukcija ali kopiranje je dovoljeno izključno za potrebe Sekretariata Skupnsti občin Slovenije ali občin članic SOS.