USPEŠNI PROJEKTI OBČIN

Občina Škofja Loka: Nič-energijski Vrtec Kamnitnik 1/1

Izvedba: 2018 – 2019
Financiranje: Eko sklad, Občina Škofja Loka
Novi ”Vrtec Kamnitnik” je zgrajen po najsodobnejših trajnostnih gradbenih in energetskih standardih. Objekt se nahaja na območju nekdanje vojašnice, na robu vzpetine Kamnitnik. Razprostira se na 10.000 m2, od tega zunanje zelene površine in igrišča obsegajo 5.000 m2 površin. Zgrajen je v dveh etažah, iz katerih je neposredni izhod v zeleno okolje parka. Vrtec je skoraj nič-energijski, ogreva ga toplotna črpalka voda-voda.

Novi vrtec ima skupaj 15 oddelkov: štiri za prvo starostno obdobje in devet za drugo starostno obdobje, ima tudi dva razvojna oddelka. Skupaj lahko sprejme do 330 otrok, za katere skrbi približno 60 zaposlenih.

V objektu se nahaja centralna kuhinja za pripravo do 1.300 obrokov dnevno, ki služi tudi za pripravo obrokov za ostale enote vrtca v občini. V novi enoti vrtca ima prostore tudi uprava Javnega zavoda Vrtec Škofja Loka.

Gradbena dela je izvajal izbrani izvajalec in vodilni partner, družba Kovinar – Gradnje ST, d. o. o., skupaj s partnerjem, družbo Riko Hiše d. o. o.

Foto: Občina Škofja Loka

PREDSEDSTVO SOS

Na 22. seji Predsedstva o zdravstveni oskrbi prebivalstva ter položaju in prejemkih županj in županov 2/1

Osrednja tema 22. seje predsedstva Skupnosti občin Slovenije je bila zdravstvena oskrba prebivalstva (reorganizacija, družinski zdravniki, zdravstvena mreža) ter položaj in prejemki županj in županov. S strani Ministrstva za javno upravo se je seje udeležil državni sekretar Jure Trbič. Županje in župani predsedstva Skupnosti občin Slovenije so potrdili nujnost prenove zdravstvenega sistema, vendar so izpostavili, da se spremembe ne smejo dogajati brez predhodnega usklajevanja načrtovanih posegov z lokalnimi skupnostmi. Te so namreč zavezane zagotoviti dostop do primarnega zdravstva za slehernega prebivalca in prebivalko. Za lažje usklajevanje med ministrstvom in občinami pri načrtovanju področnih reform, bo Skupnost občin Slovenije ustanovila strokovno skupino na področju zdravstva. Kot nosilci organizacije in financerji primarnega zdravstva pa občine zahtevajo tudi formalno vključitev predstavnic in predstavnikov lokalne samouprave v Strateški svet za zdravstvo in Medresorsko delovno skupino za zdravstvo.
Na temo uskladitve plač funkcionark in funkcionarjev je državni sekretar Jure Trbič izpostavil, da Ministrstvo za javno upravo in Vlada RS načrtujeta prenovo plačnega sistema v celoti, v okviru katerega se bo reševalo tudi nesorazmerja na področju plač funkcionark in funkcionarjev. »V kratkem bomo občinskih združenjem lahko predstavili osnovne stebre za sistemske spremembe, pričakujemo pa, da bodo usklajevanja glede novega plačnega sistema zaključena do 30. junija 2023,« je povedal Trbič. »V Skupnosti občin Slovenije menimo, da je prav, da država pripravi plačno reformo, vendar je potrebno nekatere anomalije, ki vztrajajo že dvanajst let, odpravljamo prej. Prišel je čas, ko je treba nekatere zadeve urediti nemudoma,« je izpostavil predsednik SOS dr. Prebilič.
Članice in člani predsedstva Skupnosti občin Slovenije so sprejeli sklep, da se pripravi predlog za novo umestitev plač županj in županov, ki se ga bo predstavilo ministrici za javno upravo konec meseca januarja na naslednjem srečanju Delovne skupine za lokalno samoupravo pri Ministrstvu za javno upravo.

Galerija slik

 

NOVICE SOS

I. del 3. tradicionalnega srečanja županj in županov 3/1

V organizaciji Skupnosti občin Slovenije je 17. 1. 2023 v Ljubljani potekal prvi del tretjega tradicionalnega srečanje županj in županov slovenskih občin. Srečanja se je udeležilo več kot 120 županj, županov, podžupanj in podžupanov, direktoric in direktorjev občinskih uprav. Udeležila se ga je tudi ministrica za javno upravo Sanja Ajanović Hovnik in zbrane uvodoma nagovorila. Zbrane sta na srečanju nagovorila tudi predsedujoči SOS dr. Vladimir Prebilič in Jasmina Vidmar, generalna sekretarka SOS, ki sta poudarila delovanje občin v dobrobit občank in občanov ter pohvalila medsebojno sodelovanje znotraj skupnosti, med občinami, strokovnimi službami občin ter strokovnjaki.

Ministrica za javno upravo Sanja Ajanović Hovnik je vsem izvoljenim županjam in županom čestitala ob izvolitvi, jim zaželela uspešen mandat ter poudarila pomen sodelovanja med lokalno skupnostjo in državo, zlasti v okviru Delovne skupine za lokalno samoupravo pri Ministrstvu za javno upravo, skupaj s Službo vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko. V okviru dosedanjega sodelovanja je izpostavila tudi dogovor o višini povprečnine za leti 2023 in 2024 (v višini 700 evrov na prebivalca). Ministrica se je dotaknila tudi vprašanja funkcionarskih plač in prenove plačnega sistema. Omenila je, da je cilj in rok vlade za prenovo 30. junij 2023, sama izhodišča za prenovo plačnega sistema pa bodo predstavljena v kratkem na koalicijskem vrhu. Nato bo sledil odprt dialog z različnimi skupinami, tudi občinskimi funkcionarji in zaposlenimi na občinah. Da so bile funkcionarske plače zadnja leta podcenjene, se zaveda tudi ministrica, ki je izpostavila, da bo vlada predloge sprememb plačnega sistema skušala poiskati v konsenzu, saj nenazadnje plače pomenijo družbeni dogovor, s katerim se moramo vsi strinjati.

Predsedujoči Skupnosti občin Slovenije dr. Vladimir Prebilič se je ministrici zahvalil za dobro in plodno sodelovanje ter poudaril željo po partnerstvu v prihodnosti. Dotaknil se je povprečnine z ozirom na dvig plač v vrtcih in zvišanje minimalne plače ter splošne draginje in poudaril, da je sedaj vse tisto, kar je bilo izborjenega in kar je bilo namenjeno pospešitvi investicijskih ciklov v lokalnih okoljih, začelo kopneti. Zate je ministrico in vlado povabil k odprtju dialoga na to temo. »Osebno menim, da bi bilo prav deliti finančno breme enakomerno med občinami in državo ter tako zavarujemo naše uporabnike, se pravi otroke in starše. Občine ne bežimo od odgovornosti, ne strinjamo pa se, da bi občine v celoti krile ta bremena. V nasprotnem primeru bomo lokalne skupnosti hendikepirane pri zagotavljanju črpanja evropskih sredstev, saj moramo zagotavljati lastno udeležbo iz proračunskih virov,« je dodal dr. Prebilič. Na temo uskladitve plač funkcionark in funkcionarjev je omenil nedavne dodatke za skupino funkcionarjev v javni upravi in izpostavil, da bi pričakoval več predhodnega medsebojnega dialoga in usklajevanja. Izpostavil je na že 12 let trajajoče anomalije plačnega sistema, ko gre za funkcionarke in funkcionarje ter opozoril tudi na razkorak med plačami poklicnih in nepoklicnih županj in županov. Slednjih je v slovenskem prostoru le 212, zato dvig plač zanje ne predstavlja resnega učinka na državni proračun.

V nadaljevanju dogodka, ki je bil posvečen tematskemu sklopu pristojnosti občin, komuniciranju in sodelovanju, občinskim financam in javnim gospodarskim službam varstva okolja, so bile podane najpomembnejše informacije na teh področjih dela lokalnih skupnosti s strani priznanih, kompetentnih in strokovnih predavateljev. Za prenos dobrih praks med občinami so preko deljenja svojih izkušen poskrbeli tudi županje in župani.

 • Predstavitve s srečanja najdete na povezavi TUKAJ.

Priprave na sprejem Zakona o zaščiti prijaviteljev in na vzpostavitev prijavnih poti za zavezance 3/2

Vlada je 19. oktobra 2022 potrdila predlog Zakona o zaščiti prijaviteljev (ZZPri), ki bo predvidoma prihodnji teden sprejet v Državnem zboru.

Zakon prinaša ukrepe za zaščito oseb, ki prijavijo kršitev v svojem delovnem okolju, pred povračilnimi ukrepi, prinaša pa tudi dodatne obveznosti za zavezance v javnem in zasebnem sektorju pri vzpostavitvi prijavnih poti.

Ministrstvo za pravosodje je v sodelovanju s Komisijo za preprečevanje korupcije (KPK) že pred začetkom veljavnosti zakona pristopilo k izdelavi vzorcev, ki bodo preko 2.500 zavezancem olajšali implementacijo zakona.

Dne 19. 1. 2023 je potekal usklajevalni sestanek s predstavniki ministrstva za pravosodje, ministrstva za javno upravo, KPK in reprezentativnih združenj občin (SOS, ZMOS). Na podlagi izmenjave mnenj in predlogov bodo vzorci notranjega akta, prijave in spletne informacije dopolnjeni in po potrebi prilagojeni posameznim skupinam zavezancev.

Napoved spletnih seminarjev

Po sprejemu zakona bo Ministrstvo za pravosodje, v sodelovanju s KPK, v februarju in marcu 2023 pripravilo spletne seminarje za posamezne skupine zavezancev za vzpostavitev prijavne poti po ZZpri (podjetja, državne organe, občine in šole), ter za (bodoče) zaupnike.

Objava skupnih javnih naročil Skupnosti občin Slovenije za električno energijo ter zemeljski plin in kurilno obdobje 2023-2027 3/3

Skupnost občin Slovenije je v letu 2022 pričela s postopkom zbiranja pooblastil za izvedbo skupnega javnega naročila za dobavo električne energije in dobavo energentov (zemeljski plin in ekstra lahko kurilno olje) za potrebe občin, javnih zavodov in podjetij ter drugih pravnih subjektov.

 • Dobava električne energije

Dne 1. 4. 2022 je SOS posredovala vsem občinam povabilo k prijavi udeležbe v postopku skupnega javnega naročila za dobavo električne energije za potrebe občin in ostalih javnih ustanov za obdobje 2023 do 2027, saj z 31. 3. 2023 potečejo pogodbe sklenjene na podlagi predhodno izvedenega skupnega javnega naročila. V postopku skupnega javnega naročila sodelujejo 604 naročniki.

Razpis je bil objavljen v začetku meseca januarja 2023, objava na portalu JN je dostopna TUKAJ. Seznam sodelujočih je dostopen TUKAJ.

 • Dobava energentov

Dne 1. 4. 2022 je SOS posredovala povabilo k prijavi udeležbe v postopku skupnega javnega naročila za dobavo energentov za ogrevanje za potrebe občin in ostalih javnih ustanov. Javno naročilo je bilo pripravljeno v 2 sklopih: dobava zemeljskega plina in dobava ekstra lahkega kurilnega olja. Javno naročilo se izvaja za obdobje 2023 do 2027. V postopku skupnega javnega naročila sodeluje 182 naročnikov.

Razpis je bil objavljen v začetku meseca januarja 2023, objava na portalu JN je dostopna TUKAJ za kurilno olje in TUKAJ za zemeljski plin. Seznam sodelujočih je dostopen TUKAJ.

ZAKONODAJA

Obvestilo o uveljavitvi nekaterih aktov za realizacijo Dogovora o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2022 in 2023 4/1

Ministrstvo za javno upravo je posredovalo obvestilo o uveljavitvi nekaterih aktov za realizacijo Dogovora o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2022 in 2023.

V obvestilu so dodatna pojasnila v zvezi z Uredbo o spremembah Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 157/22.

Besedilo obvestila je dostopno TUKAJ.

Uredba o pristaniških zmogljivostih za prevzem odpadkov s plovil 4/2

Ministrstvo za okolje in prostor je na portalu e-demokracija objavilo Uredbo o pristaniških zmogljivostih za prevzem odpadkov s plovil.

Uredba o pristaniških zmogljivostih za prevzem odpadkov s plovil določa pravila ravnanja za varovanje morskega okolja pred negativnimi učinki izpustov odpadkov z ladij, ki uporabljajo pristanišča v EU, hkrati pa zagotavlja nemoten potek pomorskega prometa z izboljšanjem razpoložljivosti in uporabe ustreznih pristaniških sprejemnih zmogljivosti ter oddajo odpadkov v te zmogljivosti.

Glavni razlog za spremembo veljavne Uredbe o pristaniških zmogljivostih za prevzem ladijskih odpadkov in ostankov tovora z novo Uredbo o pristaniških zmogljivostih za prevzem odpadkov s plovil (v nadaljnjem besedilu Uredba) je prenos nove Direktive 2019/883/EU v pravni red Republike Slovenije. Ključna točka nove Direktive so pristojbine, saj bodo po spremenjenih (novih) pravilih plovila plačala posredno pristojbino za pokritje stroškov za prevzem odpadkov s plovil, s čimer bodo dobila pravico za oddajo odpadkov v pristanišču, ne glede na to, ali jih oddajo ali ne. Ta pristojbina se uporablja tudi za ribiška plovila in plovila za rekreacijo, z namenom, da bi preprečili, da se odvržene ribiške mreže in odpadki ne bi po naključju ujeli v ribiške mreže, ki se izpuščajo neposredno v morje. V nekaterih primerih, kadar ladja/plovilo odda izredno količino odpadkov v pristaniške zmogljivosti, se lahko zaračuna dodatna neposredna pristojbina in tako zagotovi, da stroški, povezani s sprejemom teh odpadkov, ne bi povzročili nesorazmernega bremena za pristaniški sistem kritja stroškov. Pristojbine se lahko razlikujejo, na primer, glede na kategorijo, vrsto in velikost ladje ter vrsto prevoza, ki ga ladja opravlja. Nižja pristojbina se uporablja za »okolju prijazna plovila«, kar pomeni plovila, ki lahko dokažejo nastajanje manjše količine odpadkov in trajnostno ravnanje z odpadki.

Prosimo vas, da predlog uredbe preučite in nam vaša stališča posredujete do vključno 27. 1. 2023 na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si.

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijstvu (ZKme-1H) 4/4

V Državnem zboru se nahaja vladni Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijstvu (ZKme-1H), skrajšani postopek, EPA 528-IX.

Manj zahtevne spremembe in dopolnitve zakona se nanašajo na splošne prilagoditve na nove pravne podlage za izvajanje SN SKP 2023–2027, posebno ureditev upravnega postopka in povezane vsebine (sistem za spremljanje površin, krizni ukrepi politike razvoja podeželja, izvajanje finančnih instrumentov, izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, administrativna kontrola in kontrola na terenu (upravni pregledi in dodatni terenski ogledi), upravne sankcije, izplačila in vračila sredstev, oblike javnih razpisov, informativne odločbe), plačilo za opravljeno začasno ali občasno delo v kmetijstvu, evidence in zbiranje podatkov, verigo preskrbe s hrano. Glavnina vsebine za izvajanje SN SKP 2023–2027je bila predpisana pri predhodni spremembi Zakona o kmetijstvu.

 • Besedilo predloga prilagamo na naslednji povezavi – ZKme-1H.
 • Povezava do prilog je dostopna tukaj.

V kolikor imate komentar ali pripombo na predlog zakona, nam prosimo to sporočite na naslov alja.lipnik@skupostobcin.si.

POVPRAŠEVANJA

POVPRAŠEVANJE - Pristojnost v primerih neprimernega odlaganja odpadkov 5/1

Prejeli smo vprašanje občine članice glede pristojnosti v primerih neprimernega odlaganja odpadkov in vas naprošamo za sodelovanje.

 • Občino zanima kako ostale občine rešujete primere neprimernega odlaganja odpadkov in neodzivnost inšpekcijskih služb oziroma ali lahko navedete na koga v vaši občini se lahko obrne občina za pojasnila v zvezi z reševanjem problematike neprimernega odlaganja odpadkov.

Odgovore na povpraševanje nam prosimo pošljite do srede, 25. 1. 2023 na naslov alja.lipnik@skupnostobcin.si.

POVPRAŠEVANJE - (So)financiranje spremljevalca otroku s posebnimi potrebami 5/2

Prejeli smo prošnjo občine članice za izvedbo povpraševanje med občinami glede načina in višine (so)financiranja občin spremljevalca otroku s posebnimi potrebami, ki obiskuje osnovno šolo v zavodu.

 • Občina je naročnik in financer prevoza v osnovno šolo otroku s posebnimi potrebami, ki doživlja epileptične napade.
 • Strokovna komisija o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami je podala mnenje, da otrok glede na zdravstveno stanje potrebuje spremljevalca med prevozom, Zavod za šolstvo pa je izdal negativno odločbo, da otroku spremljevalec ne pripada, ker ni zakonske podlage za spremstvo med vožnjo.
 • Starši otroka so na občino naslovili prošnjo za financiranje spremljevalca za čas prevoza v zavod in nazaj.

Zanima nas kako ostale občine rešujete takšne oziroma podobne primere?

Prosimo vas za sodelovanje in posredovanje odgovorov do četrtka, 26. 1. 2023 na naslov alja.lipnik@skupnostobcin.si.

POVPRAŠEVANJE – NUSZ, šolski prevoz in lastni režijski obrat 5/3

Na Skupnost občin Slovenije se je obrnila občina članica SOS, ki jo zanimajo primeri praks drugih občin glede:

 1. NUSZ:

 • Ali je v vaši občini praksa, da svoje občane opravičite plačila NUSZ na podlagi odločbe CSD ali druge oblike posebnih vlog za oprostitev plačila?

2. ŠOLSKI PREVOZ:

 • Ali v vaši občini izvajate šolske prevoze za otroke, ki so od kraja šolanja oddaljeni 4 km?
 • Ali izvajate tovrstne prevoze tudi za otroke, ki so od šole oddaljeni manj kot 4 km?
 • Ali strošek prevoza v celoti krije občina ali jih le delno sofinancirate (koliko)?

3. REŽIJSKI OBRAT: 

 • Kako imate urejeno čiščenje občinskih cest in pločnikov ter ostalih občinskih prostorov?
 • Ali je smiselna ustanovitev lastnega režijskega obrata (za občino z manj kot 5.000 prebivalci), ki bi izvajal čiščenje in vzdrževanje tovrstne občinske infrastrukture?
 • Ali je bolj ekonomično izvajati tovrstne storitve preko koncesionarja ali drugega javnega zavoda? Kakšne so vaše izkušnje na tem področju?

Odgovore na povpraševanje nam prosimo pošljite do četrtka, 26.1.2023 do 12.00 na naslov lara.suman@skupnostobcin.si. 

POVPRAŠEVANJE- Poslovniška ureditev delovnih teles OS/MS 5/4

Prejeli smo prošnjo občine članice za izvedbo povpraševanja med občinami in vas prosimo za sodelovanje:

 • Zanima nas, kako imajo občine poslovniško urejeno (morebitno) nadomeščanje predsednikov stalnih delovnih teles mestnega/občinskega sveta oziroma ali imajo delovna telesa podpredsednike.
 • Kot drugo nas zanima, ali ima katera občina predvideno tudi nadomeščanje članov stalnih delovnih teles/npr. nadomestne člane.

Odgovore na povpraševanje nam lahko pošljete do petka, 27. 1. 2023 na naslov alja.lipnik@skupnostobcin.si.

 

Pobuda za razširitev Dneva slovenske hrane v Teden slovenske hrane 5/5

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je naslovilo pobudo, da bi Dan slovenske hrane, ki ga obeležujemo vsak tretji petek v novembru, razširili v Teden slovenske hrane.

Vaš odziv na podano pobudo skupaj z vašimi predlogi za sodelovanje prosimo posredujte najkasneje do 31. 1. 2023 na mail: gp.mkgp@gov.si in andrej.potocnik@gov.si.

Za vprašanja in dodatna pojasnila se lahko obrnete na Andreja Potočnika, ki je dosegljiv na telefon 01/478 91 31.

ZAKLJUČENO POVPRAŠEVANJE – Spremembe cen vrtcev in uporaba programa Simtro 5/6

Na Skupnost občin Slovenije se je obrnila občina članica SOS, ki jo je zanimalo naslednje:

 1. Ali ste iz razloga povišanih stroškov dela in splošne draginje že spremenili cene vrtcev in kakšne imate nove cene? Ali imate uvedene dodatne ugodnosti za starše (npr. znižane osnove itd.) oziroma kako rešujete povišanja stroškov?
 2. Ali za vpis v vrtce uporabljate program Simtro in kako ste z njim zadovoljni? Upravljavec programa Simtro ponuja posodobitev omenjenega programa – ali se boste odločili za to opcijo? Če omenjenega programa ne uporabljate, nas zanima, katere so alternative ter ali ste z njimi zadovoljni?

Odgovore smo zbirali do torka, 17.1. 2023 do 12.00 in so dostopni TUKAJ.

DOGODKI SOS

24.1. / 3. tradicionalno srečanje županj in županov – II. del 6/1

Drugi dan 3. tradicionalnega srečanja županj in županov bo namenjen razvojnim potencialom občin. Posvetili se bomo:

 • pristojnostim občin,
 • financam,
 • prostoru,
 • snovanju razvoja,
 • turizmu,
 • financiranju iz evropskih sredstev in
 • drugim temam.

Strokovna predavanja bodo izvajali visoki predstavniki Vlade RS in drugih institucij, izkušeni in strokovno usposobljeni predstavniki uspešnih občin in strokovnjaki za področja, s katerimi se srečujejo občine.

Vabilo najdete TUKAJ.

Program dogodka najdete TUKAJ.

26.1. / Prvo regijsko srečanje, Divača, 26.1.2023 6/2

P O M E M B N O !!! Sestanemo se na novi lokaciji, to je v Muzeju slovenskih filmskih igralcev v Divači (Kraška cesta 26) ob 10.uri !!!

 

Regijska srečanja so namenjena novoizvoljenim in aktualnim županjam in županom na naslednjih področjih:

 • Delovanje skupnosti in vključevanje občin članic v delo SOS (splošno, finančna aplikacija, urejanje podobe naselij in krajine, nujna medicinska pomoč, plače funkcionarjev)
 • Razprava o možnih spremembah sistema financiranja občin
 • Potrebe in pričakovanja županj in županov do SOS

Osrednjemu delu bo sledilo druženje po dogodku s pogostitvijo, kjer ne bo manjkalo priložnosti za mreženje in povezovanje občin znotraj regij/e.

***

NA PRVO REGIJSKO SREČANJE PREDNOSTNO VABLJENE OBČINE  GORIŠKE, OBALNO- KRAŠKE in PRIMORSKO-NOTRANJSKE REGIJE. 

V PRIMERU, DA TERMIN IN LOKACIJA USTREZATA KATERIKOLI DRUGI OBČINI, VLJUDNO VABLJENE TUDI TE.

***

Vabilo z dnevnim redom in prijavnico najdete TUKAJ. 

Prijave zbiramo do ponedeljka, 23. 1. 2023.

14.2. / Kaj prinaša ZVOP-2 za občine 6/3

Skupnost občin Slovenije v sodelovanju z Ministrstvom za pravosodje, organizira seminar glede novo sprejetega in dolgo pričakovanega Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2), ki  bo začel veljati 26. januarja 2023.

Ne glede na neposredno uporabljivost Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR), ki je stopila v veljavo maja 2018, prinaša ZVOP-2 nekaj novosti in dodatno ureja določena področja. O tem bo na seminarju govoril Peter Pavlin z Ministrstva za pravosodje, ki je prav tako eden od piscev zakona.

Dogodek je plačljiv.

Prijave potekajo preko spletne prijavnice do katere dostopate s klikom TUKAJ.

 

15.2. / Drugo regijsko srečanje, Škofja Loka, 15.2.2023 6/4

Regijska srečanja so namenjena novoizvoljenim in aktualnim županjam in županom na naslednjih področjih:

 • Delovanje skupnosti in vključevanje občin članic v delo SOS (splošno, finančna aplikacija, urejanje podobe naselij in krajine, nujna medicinska pomoč, plače funkcionarjev)
 • Razprava o možnih spremembah sistema financiranja občin
 • Potrebe in pričakovanja županj in županov do SOS

Osrednjemu delu bo sledilo druženje po dogodku s pogostitvijo, kjer ne bo manjkalo priložnosti za mreženje in povezovanje občin znotraj regij/e.

***

NA DRUGO REGIJSKO SREČANJE PREDNOSTNO VABLJENE OBČINE OSREDNJESLOVENSKE IN GORENJSKE REGIJE.

V PRIMERU, DA TERMIN IN LOKACIJA USTREZATA KATERIKOLI DRUGI OBČINI, VLJUDNO VABLJENE TUDI TE.
***

Vabilo z dnevnim redom in prijavnico najdete TUKAJ.

Prijave zbiramo do petka, 10.2.2023.

21.2. / Tretje regijsko srečanje, Krško, 21.2.2023 (NOVI DATUM, V POTRJEVANJU) 6/5

 

Regijska srečanja so namenjena novoizvoljenim in aktualnim županjam in županom na naslednjih področjih:

 • Delovanje skupnosti in vključevanje občin članic v delo SOS (splošno, finančna aplikacija, urejanje podobe naselij in krajine, nujna medicinska pomoč, plače funkcionarjev)
 • Razprava o možnih spremembah sistema financiranja občin
 • Potrebe in pričakovanja županj in županov do SOS

Osrednjemu delu bo sledilo druženje po dogodku s pogostitvijo, kjer ne bo manjkalo priložnosti za mreženje in povezovanje občin znotraj regij/e.

***

NA TRETJE REGIJSKO SREČANJE PREDNOSTNO VABLJENE OBČINE JUGOVZHODNE SLOVENIJE, ZASAVSKE IN POSAVSKE REGIJE.

V PRIMERU, DA TERMIN IN LOKACIJA USTREZATA KATERIKOLI DRUGI OBČINI, VLJUDNO VABLJENE TUDI TE.

***

Vabilo z dnevnim redom in prijavnico najdete TUKAJ. Prijave zbiramo do petka, 17.2.2023.

23.2. / Četrto regijsko srečanje, Ptuj, 23.2.2023 6/6

Regijska srečanja so namenjena novoizvoljenim in aktualnim županjam in županom na naslednjih področjih:

 • Delovanje skupnosti in vključevanje občin članic v delo SOS (splošno, finančna aplikacija, urejanje podobe naselij in krajine, nujna medicinska pomoč, plače funkcionarjev)
 • Razprava o možnih spremembah sistema financiranja občin
 • Potrebe in pričakovanja županj in županov do SOS

Osrednjemu delu bo sledilo druženje po dogodku s pogostitvijo, kjer ne bo manjkalo priložnosti za mreženje in povezovanje občin znotraj regij/e.

***

NA ČETRTO REGIJSKO SREČANJE PREDNOSTNO VABLJENE OBČINE POMURSKE IN PODRAVSKE REGIJE.

V PRIMERU, DA TERMIN IN LOKACIJA USTREZATA KATERIKOLI DRUGI OBČINI, VLJUDNO VABLJENE TUDI TE.

***

Vabilo z dnevnim redom in prijavnico najdete TUKAJ. 

Prijave zbiramo do ponedeljka, 20.2.2023.

1.3. / Peto regijsko srečanje, Velenje, 1.3.2023 6/7

Regijska srečanja so namenjena novoizvoljenim in aktualnim županjam in županom na naslednjih področjih:

 • Delovanje skupnosti in vključevanje občin članic v delo SOS (splošno, finančna aplikacija, urejanje podobe naselij in krajine, nujna medicinska pomoč, plače funkcionarjev)
 • Razprava o možnih spremembah sistema financiranja občin
 • Potrebe in pričakovanja županj in županov do SOS

Osrednjemu delu bo sledilo druženje po dogodku s pogostitvijo, kjer ne bo manjkalo priložnosti za mreženje in povezovanje občin znotraj regij/e.

***

NA PETO REGIJSKO SREČANJE PREDNOSTNO VABLJENE OBČINE KOROŠKE IN SAVINJSKE REGIJE.

V PRIMERU, DA TERMIN IN LOKACIJA USTREZATA KATERIKOLI DRUGI OBČINI, VLJUDNO VABLJENE TUDI TE.

***

Vabilo z dnevnim redom in prijavnico najdete TUKAJ. 

Prijave zbiramo do petka, 24.2.2023.

DOGODKI DRUGIH

23. 1./ Vključevanje otrok iz ranljivih skupin v oddelke krajšega programa v vrtcih 7/1

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport vas vabi na delovni posvet na temo vključevanja otrok iz ranljivih skupin v oddelke krajšega programa v vrtcih.

 • Delovni posvet bo potekal v ponedeljek, 23. januarja 2023 v Veliki dvorani, predvidoma od 10.00 do 14.00 ure, v prostorih Ministrstva za izobraževanje znanost in šport, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana.

Več informacij o panelnih razpravljavcih in časovnem razporedu prilagamo tukaj.

Tako občine, kot tudi vrtce vljudno prosijo, da zagotovijo enega predstavnika, ki se bo udeležil delovnega posveta.

23.1. / Socialna država in revščina 7/2

Čeprav se revščina razlikuje od države do države, je njena temeljna skupna značilnost, da prizadeva dostojanstvo človeka, njegov osebni razvoj, ugled v delovnem in življenjskem okolju. Na današnji stopnji razvoja, v 21. stoletju, je družbeni sistemi ne zmorejo odpraviti, pa naj si gre za razviti ali nerazviti del sveta. To velja tudi za Slovenijo. V monografiji Socialna država in revščina skupina avtoric in avtorjev opozarja na problem revščine in socialne izključenosti ter išče načine, kako revščino odpraviti. Monografija v elektronski obliki je prosto dostopna na spletni povezavi: Socialna država in revščina | Univerzitetna založba Univerze v Mariboru (um.si)

Avtorice in avtorji monografije bodo ključne ugotovitve predstavili na konferenci Socialna država in revščina, ki bo 23. januarja 2023 na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani, z začetkom ob 8.30. Program konference najdete tukaj.

Udeležba na konferenci je brezplačna in je mogoča na podlagi prijave na povezavi: Prijavni obrazec – Socialna država in revščina – 23. 1. 2023 (google.com). Prijave se zbirajo do 19. januarja 2023.

14. in 16. 2. / Zeleno javno naročanje 7/3

Vabljeni na izobraževanje o zelenem javnem naročanju, ki ga organizira MOP februarja v dveh terminih – 14. 2. in 16. 2. 2023. Prvi termin je namenjen predvsem tistim, ki se izobraževanj še niste udeležili oziroma vas zanimajo osnove, drugi termin pa vsem, ki vsebine že dobro poznate pa si želite znanje le osvežiti.

Celotno vabilo je dostopno na povezavi TUKAJ.

AKTUALNI RAZPISI

Prošnja za sodelovanje v raziskavi – Občine predstavljajo gonilno silo razvoja e-mobilnosti 8/1

Vezano na skupni sestanek združenj občin na MZI glede predloga zakona o infrastrukturi za alternativna goriva in spodbujanju prehoda na alternativna goriva v prometu je bila ob sodelovanju z različnimi deležniki naročena izdelava analize potreb, pričakovanj in aktivnosti pri prehodu na alternativna goriva za različne uporabnike. V analizi so zajeta javna in zasebna podjetja, državne inštitucije kot tudi občine.

Vas zanima kje se z svojimi aktivnostmi v primerjavi z drugimi nahaja vaša občina?

Kakšna vprašanja si zastavljajo uporabniki pred prehodom na električna vozila in s katerimi vprašanji se soočajo strokovnjaki?

V sklopu tega je izvajalec pripravil spletno anketo.

Vabimo vas, da  sodelujte v raziskavi o e-mobilnosti (op.a. anketi), kjer boste izvedeli, kako o prehodu na električni vozni park razmišljajo druge občine. V primeru vašega sodelovanja z izpolnitvijo spletne ankete, bodo z vami deljeni anonimizirani rezultati raziskave.

Do spletne ankete lahko dostopate na naslednji POVEZAVI.

Prijazno vabljeni k sodelovanju!

Javni razpis za sofinanciranje energetske prenove večstanovanjskih stavb v javni lasti 8/2

Ministrstvo za infrastrukturo je dne 23. 12. 2022 v Uradnem listu RS (Ur. l. RS, št. 161/2022) in na spletni strani https://www.energetika-portal.si/ objavilo Javni razpis za sofinanciranje energetske prenove večstanovanjskih stavb v javni lasti (oznaka NOO_VSSVJL_2022), ki se izvaja v okviru Načrta za okrevanje in odpornost znotraj razvojnega področja Zeleni prehod, komponenta Trajnostna prenova stavb (C1 K2), naložba v energetsko prenovo večstanovanjskih stavb v javni lasti. Predmet sofinanciranja so projekti celovite energetske prenove večstanovanjskih stavb v (so)lasti javnih stanovanjskih skladov, katerih ustanovitelj je/so občina/občine ali Republika Slovenija in ki so pravne osebe javnega prava.

Okvirna višina nepovratnih sredstev iz Mehanizma za okrevanje in odpornost, ki je na razpolago za sofinanciranje naložb po tem javnem razpisu v letih 2023, 2024 in 2025, znaša 5.000.000 EUR. S sredstvi Mehanizma za okrevanje in odpornost bodo upravičeni stroški sofinancirani največ do višine 250,00 EUR na kvadratni meter (m2) neto tlorisne površine stavbe/stavb oziroma delov stavbe/stavb, ki je/so predmet sofinanciranja po tem javnem razpisu. Javni razpis bo odprt, dokler proračunska sredstva ne bodo izčrpana.

Prvi rok za oddajo vlog v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije je 13. 3. 2023.

Nov razpis za URBACT akcijska omrežja je odprt! 8/3

Sodelujte z mesti širom Evrope pri iskanju odgovorov na skupne urbane izzive.

ODPRTJE RAZPISA: 9. 1. 2023
PRIJAVE DO: 31. 3. 2023

Akcijsko omrežje sestavlja od 8 do 10 partnerskih mest vseh velikosti – občin, lokalnih oblasti, razvojnih agencij ter metropolitanskih ali regionalnih institucij, ki prihajajo iz različnih držav EU in iz različnih regij. Vodi jih mesto v vlogi vodilnega partnerja, skupaj s potrjenim URBACT strokovnjakom, ki nudi strokovno pomoč in usmerja na poti k spremembam za boljša mesta.

Partnerji se bodo podali na dve in pol leti trajajočo pot soočanja z izbranim urbanim izzivom, aktualnim za vsa sodelujoča mesta, ali da bi izboljšali lokalne politike, povezane z določeno temo.

Ne glede na to, ali je cilj vašega mesta reševanje vprašanj mobilnosti, kulturne dediščine, finančnega inženiringa, energetskega prehoda ali katere koli druge teme, vas URBACT vabi, da naredite naslednji korak in razmislite, kako so lahko te celostne teme del problema – ali celo rešitve.

 

Javni razpis za sofinanciranje vlaganj v javno in skupno turistično infrastrukturo in naravne znamenitosti v turističnih destinacijah 8/4

V Uradnem listu je bil 30. 12. 2022 objavljen Javni razpis za sofinanciranje vlaganj v javno in skupno turistično infrastrukturo in naravne znamenitosti v turističnih destinacijah v višini 10 milijonov evrov. Razpis je namenjen izboljšanju funkcionalnosti, varnosti ter kakovosti javne turistične infrastrukture, namen razpisa pa je tudi dvigniti kakovost storitev in doživetij turistov. Na razpolago je 10 milijonov evrov sredstev, ki jih zagotavlja Evropska unija iz naslova Sklada za okrevanje in odpornost, javni razpis pa je v Načrtu za okrevanje in odpornost uvrščen v razvojno področje Pametna, trajnostna in vključujoča rast.

Razpis je primarno namenjen lokalnim skupnostim na območju vodilnih turističnih destinacij oziroma destinacij, ki so imele po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije vsaj 5.000 prihodov turistov v letu 2021 ali imajo vsaj 10.000 dnevnih obiskovalcev letno. Prijavijo se lahko tudi javni zavodi, ki delujejo na področju turizma in javni zavodi za upravljanje zavarovanih območij ter zveze društev, ki delujejo na področju turizma. Podrobnejši pogoji za prijavo so opredeljeni v javnem razpisu.

Višina sofinanciranja lahko znaša do največ 80 % vrednosti upravičenih stroškov – razen v primeru parkirne površine, kjer lahko znaša višina sofinanciranja do največ 40 % vrednosti upravičenih stroškov. Najnižja višina pomoči v okviru tega javnega razpisa znaša 10.000 evrov in najvišja višina pomoči 350.000 evrov.

Upravičenci lahko vloge oddajo v dveh rokih, in sicer do 3. aprila 2023 in do 5. junija 2023.

Povezava do razpisa: Javni razpis za sofinanciranje vlaganj v javno in skupno turistično infrastrukturo in naravne znamenitosti v turističnih destinacijah

© Moralne avtorske pravice ima Skupnost občin Slovenije. Noben del tega gradiva se ne sme reproducirati ali kopirati v karšnikoli obliki: grafično elektronsko ali mehanično, kar vklučuje (ne da bi bilo omejeno) fotokopiranje, snemanje, skeniranje ali katerekoli druge oblike reproduciranja brez pisnega dovoljenja Skupnosti občin Slovenije. Reprodukcija ali kopiranje je dovoljeno izključno za potrebe Sekretariata Skupnsti občin Slovenije ali občin članic SOS.