IZ ARHIVA SOS

Iz malega raste veliko 1/1

Ob ustanovitvi, pred 30 leti, je Skupnost občin Slovenije (SOS) štela le 8 članic. Do preloma tisočletja se je ustanoviteljicam, Občinam Zagorje ob Savi, Lenart, Cerknica, Trbovlje, Idrija, Vrhnika, Piran in Mestni občini Maribor pridružilo še veliko drugih, saj se je Skupnost občin razvijala, zorela, pridobivala na prepoznavnosti in pomenu. Kljub pojavu sorodne organizacije je v prelomnem letu 2000 že štela 92 članic. Trend rasti članstva se je nadaljeval tudi v naslednjih 10. letih in SOS se je pridružilo še 64 občin. Vlaganje v razvoj občinskih kadrov, skupno reševanje enotnih, dobrih rešitev za vse vrste občin, vztrajnost, trud in dobri pogajalski argumenti v odnosu do državnega nivoja, so tudi v naslednjih letih prepričali slovenske občine, da je Skupnost občin Slovenije organizacija, katere del želijo biti in ostati. Tako leta 2022 ponosno štejemo 179 občin članic.

NOVICE SOS

Nujne skupne aktivnosti na področju NUSZ 2/1

V Skupnosti občin Slovenije smo bili seznanjeni, da občine prejemajo zahteve večjih poslovnih subjektov (Špar, Lidl, Hofer, Mercator,…), ki želijo spremembo podatkov za odmero NUSZ za zunanje poslovne površine, da bi zmanjšali njihove finančne obveznosti, to pa utemeljujejo s priporočili Ministrstva za okolje in prostor.

V sklopu SOS smo opravili povpraševanje pri občinah in ugotovili, da gre za organizirano aktivnost večjih poslovnih subjektov po vsej Slovenij. Zahteve poslovnih subjektov niso skladne z veljavno zakonodajo, prav tako tudi sistemska priporočila ministrstva ne temeljijo na ustreznih pravnih temeljih. Zato smo v SOS odločeni, da naredimo vse, kar je potrebno za zaščito interesov občin – za to pa bo potreben enoten in usklajen pristop občin.

Da bi zagotovili čim večjo enotnost nastopa, smo opravili še posvetovanje z Združenjem mestnih občin Slovenije in na podlagi dogovora o sodelovanju, seji Glavnega odbora SOS dne 25. 2. 2022 sprejeli sklepe, na podlagi katerih bomo pristopili k naslednjim aktivnostim:

– pridobili bomo pravno mnenje neodvisnega strokovnjaka, ki bo pripravil z zakonodajo in sodno prakso utemeljeno argumentacijo za zavrnitev zahtev poslovnih subjektov. Pravno mnenje bomo prejeli predvidoma v sredo, 2. marca 2022.

– občine bomo pozvali, da se organizirano in enotno odzovejo na zahteve pravnih subjektov in ne pristajajo na pritiske poslovnih subjektov. Prav tako se bo pozvalo občine, da skupnost obveščajo o nadaljnjih aktivnosti poslovnih subjektov v izogib slabšanju položaja občine oz. občin.

– Ministrstvo za okolje in prostor bomo pozvali, da nemudoma umakne objavljena sistemska priporočila, saj povzročajo neposredno škodo finančni kapaciteti občin.

– Ministrstvo za okolje in prostor in Ministrstvo za finance bomo pozvali k sprožitvi vseh korakov za zaščito finančnih prihodkov občin.

– zahtevali bomo sestanek s predsednikom Vlade RS, Ministrom za finance in Ministrom za okolje in prostor.

– glede na dejstvo, da država že leta obljublja uvedbo davka na nepremičnine, pa se to nikoli ne zgodi, bomo zahtevali, da Ministrstvo za okolje in prostor nemudoma pristopi k pripravi čistopisa zakonodaje, ki določa sistem nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča z namenom transparentnega in jasno razumljivega sistema.

Občine članice prosimo, da k zadevi pristopimo skupaj, usklajeno in enotno.

ZAKONODAJA

Z novelo Zakona o nadzoru državne meje bodo občinam povrnjeni stroški zaradi povečanega nadzora meje 3/1

Novela Zakona o nadzoru državne meje vzpostavlja pravno podlago za delno povračilo stroškov občinam, ki mejijo z državno mejo, zaradi povečanega nadzora državne meje. Med upravičene stroške sodijo stroški zaradi obnove in investicijskega vzdrževanja občinskih cest in javnih poti, ki so dodatno obremenjene zaradi povečanega nadzora državne meje, ter stroški osvetlitve občinskih cest in javnih poti. Obmejnim občinam bomo tako povrnili del stroškov na podlagi meril, ki jih bo z uredbo določila vlada. V uredbi bo podrobneje določen tudi način uveljavljanja povračila stroškov.

Poleg tega je v noveli določeno dodatno povračilo dela stroškov občinam ob državni meji zaradi izrednih dogodkov, nastalih z nadzorom državne meje. Gre za dogodke, ki zaradi svoje narave narekujejo še intenzivnejše in množičnejše izvajanje aktivnosti za varovanje državne meje, posledično pa povzročijo tudi bistveno večjo prisotnost policije in tudi drugih organov (npr. Slovenska vojska, civilna zaščita) na območju občin ob državni meji. Vlada v tem primeru s sklepom ugotovi obstoj izrednega dogodka in na podlagi ocenjenih stroškov za odpravo posledic izrednega dogodka odloči o višini sredstev, ki pripada posamezni občini.

Finančne posledice novele so ocenjene na 2,5 milijona evrov. Ministrstvo za notranje zadeve je na podlagi sklepa vlade občinam ob zunanji schengenski meji že v preteklih letih povrnilo stroške: za leto 2021 je bilo občinam izplačanih 3,47 milijona evrov, za leto 2020 pa 2,76 milijona evrov.

Sproščanje začasnih ukrepov tudi pri urejanju upravnih zadev neposredno pri organih 3/2

Vlada Republike Slovenije je izdala Odlok o spremembi Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje ponovnih izbruhov in širjenja okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 v upravnih zadevah. Sprememba odloka sledi spremenjeni epidemiološki situaciji in sproščanju ostalih ukrepov za preprečevanje širjenja nalezljive bolezni COVID-19 tako, da stranke v vseh upravnih zadevah ob predhodnem naročilu lahko vlogo vložijo neposredno pri organih (do zdaj so na ta način lahko vlagali le vloge, ki jih ni mogoče vložiti na drug način).

Zaradi sproščanja nekaterih ukrepov in odprave pogoja PCT (preboleli, cepljeni, testirani), se s spremembo odloka spreminja tudi trenutna ureditev dostopnosti do organov v upravnih zadevah. Po do zdaj veljavni ureditvi so neposredno do organa lahko dostopale le stranke, ki zaradi narave vloge le-te niso mogle vložiti na drugačen način kot neposredno pri organu. Po spremembi neposredno do organov lahko dostopajo vse stranke, vendar morajo namero za vložitev vloge predhodno najaviti in se dogovoriti za termin. S tem se omogoči dostopnost, a prepreči ne nujne stike med strankami, ki čakajo na izvedbo upravne storitve, s tem pa zmanjša možnost okužbe med strankami in uradnimi osebami. Organi imajo na javno dostopnem mestu in na spletni strani objavljene telefonske številke in elektronske naslove, prek katerih je možno naročanje ves poslovni čas.

Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

V Državnem zboru RS potrjena zakona, s katerima se izboljšuje finančni položaj kmetov 3/3

Državni zbor RS je na 95. izredni seji potrdil dva zakona, ki sta pomembna tudi za nosilce kmetijske dejavnosti: Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju ter Zakon o ukrepih za omilitev posledic dviga cen energentov v gospodarstvu in kmetijstvu.

Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju

Sprememba zakona določa, da se bo kmečkim zavarovancem, zavarovanim za ožji obseg pravic, ki so dosegli polno pokojninsko dobo, določila nova višina najnižje pokojnine v višini 41% najnižje pokojninske osnove, ki se bo kasneje usklajevala enako kot pokojnine. Po tem predlogu bo najnižja pokojnina kmečkih zavarovancev, zavarovanih za ožji obseg pravic, ki so dosegli polno pokojninsko dobo, znašala z letošnjo uskladitvijo pokojnin 405,64 evra.

Na podlagi določb predloga zakona se bo lahko posameznikom, ki so opravljali kmetijsko dejavnost in so dopolnili pokojninsko dobo v enaki višini, kot je predpisana višina pokojninske dobe brez dokupa za pridobitev pravice do starostne pokojnine pri najnižji starosti, pretežni del zavarovalne dobe pa so bili zavarovani za ožji obseg pravic, pokojnina odmerila na novo.

Pokojnina se sicer odmeri brez upoštevanja določb o najnižji pokojninski osnovi iz prvega odstavka 39. člena ZPIZ-2 (zagotovljena pokojnina, ki od 1. maja 2021 dalje znaša 620,00 evra), vendar se izplačuje najmanj v znesku, ki ustreza višini 41% najnižje pokojninske osnove.

Zakon o ukrepih za omilitev posledic dviga cen energentov v gospodarstvu in kmetijstvu

Epidemiji covida-19 je sledilo povečanje cen energentov in mineralnih gnojil, ki je imelo velik vpliv tudi na področju kmetijstva in prehrane. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je zato predlagalo ukrep, ki določa pomoč kmetijstvu. Za ta namen je predvidenih 32 milijonov evrov.

Nosilci kmetijskih gospodarstev, ki so oddali zbirno vlogo za leto 2021 bodo prejeli enkratno finančno nadomestilo zaradi posledic vpliva povečanja cen mineralnih gnojil in energentov na kmetijsko pridelavo, v obliki pavšala na hektar zemljišča glede na vrsto dejanske rabe:

 • trajno travinje, 49 evrov,
 • trajni nasadi, 138 evrov,
 • orna zemljišča, 108 evrov.

Največja skupna upravičena površina za finančno nadomestilo je 100 hektarjev kmetijskih zemljišč v uporabi. Za pridobitev sredstev je upravičenih približno 56.000 kmetijskih gospodarstev.

Pomoč bo dobilo tudi približno 11.000 čebelarjev. Za vsako čebeljo družino bodo deležni pomoči v višini 5 evrov.

Nosilec kmetijskega gospodarstva mora za pridobitev finančnega nadomestila izpolnjevati naslednje pogoje:

 • na dan uveljavitve odloka ne sme biti v osebnem stečaju, stečaju ali likvidaciji;
 • na dan uveljavitve odloka oziroma na dan, ki bo določen v odloku mora imeti poravnane zapadle davčne obveznosti in druge denarne nedavčne obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, v višini, ki presega 50 evrov (rok, do katerega morajo biti poravnane zapadle davčne obveznosti in druge denarne nedavčne obveznosti, bo določila Vlada RS z odlokom);
 • za nakazilo dodeljenih sredstev mora imeti odprt transakcijski račun v skladu s 35. členom Zakona o kmetijstvu.

Ker je ukrep finančnega nadomestila splošen ukrep, veljajo zanj enaki pogoji kot za ukrepe na področju gospodarstva, torej, da bodo stroški energije in stroški mineralnih gnojil v letu 2022 v primerjavi z letom 2021 narasli za več kot 40 odstotkov ter višina finančnega  nadomestila v letu 2022 ne sme presegati 60 odstotkov zvišanja cen energentov in mineralnih gnojil v primerjavi z letom 2021.

Upravičencem ne bo potrebno pošiljati vlog na Agencijo RS za kmetijske trge in razvoj podeželja. Informativne odločbe bodo nosilcem izdane glede na dostopne podatke iz uradnih evidenc. Nanje se lahko nosilci kmetijskih gospodarstev pritožijo v roku 15 dni.

Predlog zakona o dostopnosti proizvodov in storitev za invalide 3/4

Obveščamo vas, da je v pripravi znotraj ministrstva Predlog zakona o dostopnosti proizvodov in storitev za invalide.

Predlog zakona določa proizvode za katere se zakon uporablja, in sicer za potrošniške sisteme računalniške strojne opreme za splošno rabo in njihove operacijske sisteme, samopostrežne terminale, namenjene zagotavljanju storitev, za katere se uporablja ta zakon; to so: bankomati, prodajni avtomati za vozovnice, avtomati za prijavo, interaktivne samopostrežne terminale za zagotavljanje informacij (razen terminalov, ki so nameščeni kot sestavni deli vozil, zrakoplovov, ladij), potrošniško terminalno opremo z interaktivnimi računalniškimi zmogljivostmi, ki se uporablja za elektronske komunikacijske storitve,  potrošniško terminalno opremo z interaktivnimi računalniškimi zmogljivostmi, ki se uporablja za dostop do avdiovizualnih medijskih storitev in e-bralnike.

Prav tako določa storitve za katere se zakon uporablja, in sicer za elektronske komunikacijske storitve, razen storitev prenosa, ki se uporabljajo za zagotavljanje storitev stroj-stroj; storitve, ki zagotavljajo dostop do avdiovizualnih medijskih storitev; elemente storitev zračnega, avtobusnega in vodnega potniškega prevoza, razen storitev mestnega, primestnega in regionalnega prevoza, za katere se uporabljajo le elementi iz točke (v):

(i) spletišča;

(ii) storitve na osnovi mobilnih naprav, vključno z mobilnimi aplikacijami;

(iii) elektronske vozovnice in storitve izdajanja elektronskih vozovnic;

(iv) zagotavljanje informacij o prevoznih storitvah, vključno s potovalnimi informacijami v realnem času; v primeru informativnih zaslonov je to omejeno le na interaktivne zaslone, ki so na ozemlju Unije, ter

(v) interaktivne samopostrežne terminale na ozemlju Unije, razen tistih, ki so nameščeni kot sestavni deli vozil, zrakoplovov ali ladij, ki se uporabljajo za zagotavljanje kateregakoli dela takšnih storitev potniškega prevoza;

 1. d) potrošniške bančne storitve;
 2. e) e-knjige in namensko programsko opremo ter
 3. f) storitve e-trgovine.

Z zakonom je opredeljen tudi nadzor trga storitev, ki ga za vsako posamezno storitev izvaja pristojni nadzorni organ, določen v 30. členu tega zakona ter tako redno preverjanje skladnosti storitev z zahtevami iz tega zakona, obravnavanje pritožbe ali poročila o vprašanjih v zvezi z neskladnostjo storitev z zahtevami glede dostopnosti iz tega zakona ter preverja, ali je zavezanec sprejel potrebne korektivne ukrepe.

Vljudno vas prosimo, da se s predlogom zakona seznanite in nam vaše pripombe in predloge za izboljšave posredujete na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si, najkasneje do 2. 3. 2022. 

Omejitve pri izvajanju športnih programov od 21. februarja 2022 3/5

Vlada Republike Slovenije na 332. dopisni seji dne 19. 2. 2022 sprejela novi Odlok o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 s katerim je spremenila nabor ukrepov, ki so še potrebni za obvladovanje te bolezni. V tem dokumentu izpostavljamo spremembe veljavnih omejitev ter druge ukrepe, ki vplivajo na izvajanje športnih programov in začnejo veljati 21. 2. 2022.

Soglasje za predlagan način pošiljanja gradiva za usklajevanje modelov vrednotenja 3/6

S skupnim dopisom Geodetske uprave Republike Slovenije in Skupnosti občin Slovenije z dne 31. 1. 2022 ste bili pozvani k predložitvi soglasja za predlagan način pošiljanja gradiva za usklajevanje modelov vrednotenja.

GURS predlaga, da se vrednostne cone, kot rezultat umerjanja za vseh 17 modelov vrednotenja nepremičnin, za namene usklajevanja modelov vrednotenja z občinami, posreduje izvajalcem občinskih GIS sistemov v obliki (formatu) SHAPE v državnem prostorskem koordinatnem sistemu D96/TM in sicer za področje celotne Slovenije, ti pa jih naložijo v informacijske sisteme občin, s katerimi pogodbeno sodelujejo.

V kolikor s predlogom soglašate in soglasja še niste posredovali, vas vljudno prosimo, da soglasje čim prej posredujete na umvn.gu@gov.si.

Celotno besedilo dopisa lahko preberete na povezavi TUKAJ.

Obrazec za soglasje najdete TUKAJ.

Načrt zmanjševanja poplavne ogroženosti za obdobje od 2022 do 2027 3/7

Ministrstvo za okolje in prostor je pripravilo osnutek Načrta zmanjševanja poplavne ogroženosti za obdobje od 2022 do 2027. Obvladovanje poplavne ogroženosti je izredno pomemben segment upravljanja z vodami, ki ob upoštevanju dejstva, da se poplav ne da v celoti preprečiti oziroma biti pred njimi popolnoma varen, vključuje aktivnosti, ki pripomorejo k zmanjševanju verjetnosti nastopa poplav in k zmanjševanju morebitnih posledic v primeru nastopa poplav. Novi Načrt zmanjševanja poplavne ogroženosti prinaša številne gradbene in negradbene protipoplavne ukrepe oziroma projekte, s katerimi naslavljajo poplavno ogroženost v okviru najbolj poplavno ogroženih porečij v Republiki Sloveniji. Predvsem veliko število gradbenih protipoplavnih ukrepov oziroma projektov je tisto, ki bo v prihodnje pripomoglo k zmanjševanju poplavne ogroženosti. Viri financiranja za izvedbo protipoplavnih ukrepov so kohezijska sredstva, sredstva iz naslova Načrta za okrevanje in odpornost, Sklada za vode, Podnebnega sklada, raznih mednarodnih finančnih instrumentov ter državnega in občinskih proračunov. Ocenjuje se, da je v šestletnem obdobju od 2022 do 2027 na razpolago za financiranje protipoplavnih ukrepov, ki jih bo izvajala predvsem Direkcija RS za vode, več kot ene milijarde evrov. Več si lahko preberete v  Osnutku Načrta zmanjševanja poplavne ogroženosti za obdobje od 2022 do 2027.

Začenja se enomesečna javna razprava. Vabijo vas, da vaše pripombe in predloge do 9. marca 2022 posredujete na e-poštni naslov gp.mop@gov.si ali na naslov Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska 48, 1000 Ljubljana.

Evropska komisija objavila predlog pravil o državni pomoči v kmetijstvu, gozdarstvu in ribištvu za obdobje 2023–2027 3/8

Evropska komisija je v torek, 11. 1. 2022, objavila predloge smernic in uredb, ki bodo urejale državno pomoč v kmetijstvu, gozdarstvu in ribištvu za obdobje 2023–2027. Obenem je vse zainteresirane strani pozvala, da ji v okviru javnega posvetovanja do 13. 3. 2022 pošljejo svoje pripombe na te predloge na e-naslov gp.mkgp@gov.si.

Več o potrebah o prilagoditvi obstoječih pravil, ključnih novostih predlogov Evropske komisije in možnostih podajanja pripomb in predlogov najdete TUKAJ.

POVPRAŠEVANJA

Obveza lokalne skupnosti za občane, ki so premeščeni iz socialnovarstvenih zavodov v druge družine 4/1

Pravilnik o postopkih pri uveljavljanju pravice do institucionalnega varstva obvezuje lokalne skupnosti, da morajo za občane, ki so premeščeni iz socialnovarstvenih zavodov v druge družine, skleniti poseben dogovor o trajanju, vrsti in načinu izvajanja storitve, čeprav je podlaga za (do)plačilo že odločba pristojnega CSD.

S strani Ministrstva za javno upravo smo prejeli pobudo za posredovanje podatkov o številu takšnih primerov, ko morajo lokalne skupnosti za zavezance, ki se premestijo iz socialnovarstvenih zavodov  v druge družine, skleniti pogodbo s centrom za socialno delo in (tretjo) osebo ali pa pogodbi, ki jo sklenejo z izvajalcem institucionalnega varstva iz javne mreže in (tretjo) osebo, ki izvaja storitev.

Zanima nas:

Ali ste v vaši občini že morali skleniti pogodbo, kot navedeno zgoraj? Če DA, kolikokrat?

Povratna informacija bo MJU koristila za morebitne spremembe pravilnika, ki jih bo v nadaljevanju usklajevalo z MDDSZ z namenom zmanjševanja administrativnih ovir za občine.

Odgovore na povpraševanje nam prosimo pošljite do srede, 9. 3. 2022 na naslov neza.jager@skupnostobcin.si.

Varstvo vozačev 4/2

Na Skupnost občin Slovenije se je v zvezi z varstvom vozačev obrnila občina članica, ki jo zanima praksa ostalih občin.

Osnovna šola mora učencem, ki morajo čakati na organiziran prevoz, zagotoviti varstvo skladno s 56. členom Zakona o osnovni šoli. Na podlagi navedenega člena osnovna šola od občine zahteva povračilo stroškov za zagotovitev varstva vozačev, ki ga opravljajo učitelji.

Zanima nas:

 1. Na kakšen način imate to urejeno v vaši občini? (npr. ali plačujete urne postavke ali je to urejeno na način, da se v tem času organizira razširjen program in druge aktivnosti…)
 2. Ali imate določene podrobnejše pogoje – čakanje na organiziran prevoz oz. čakanje, da po šolarje pridejo starši?

Odgovore na povpraševanje nam prosimo pošljite do petka, 4. 3. 2022 na naslov neza.jager@skupnostobcin.si.

Nadzor zakonitosti nad odlokom o Nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ) 4/3

Na Skupnost občin Slovenije se je obrnila občina članica, ki prosi druge občine za posredovanje informacij v povezavi z nadzorom odloka o NUSZ.

Ministrstvo za okolje in prostor je uvedlo nadzor zakonitosti nad njihovim odlokom o NUSZ. Očita jim nekaj nepravilnosti. Določilo je rok, 31.3.2022, do katerega morajo te nepravilnosti odpraviti, v nasprotnem primeru bo Ministrstvo predlagalo Vladi RS, da prične postopek pred Ustavnim sodiščem RS. V občini skoraj nimajo pritožbenih postopkov glede odmernih odločb NUSZ, ki jih izdaja FURS.

Občino zanima:
Ali je Ustavno sodišče RS kateri občini že razveljavilo celoten odlok ali zgolj odpravilo posamezne določbe odloka?
Kakšne finančne posledice so bile (ali bi bile) za občino v primeru razveljavitve odloka oziroma odprave posameznih odločb s strani Ustavnega sodišča RS (npr. zahtevki zavezancev za nazaj glede plačila NUSZ)?

Zbir odgovorov lahko preberete na povezavi TUKAJ.

 

DOGODKI SOS

9.3. / Duševne in telesne motnje povezane s stresom in travmo 5/1

Skupnost občin Slovenije vas vabi na 1. modul na temo zajezitve psihosocialnih tveganj z naslovom DUŠEVNE IN TELESNE MOTNJE POVEZANE S STRESOM IN TRAVMO, ki bo 9. 3. 2022, med 10.00 in 12.00preko spletnega orodja Zoom

Vsi poznamo izrek: » Zdrav duh v zdravem telesu!« Za telo znamo poskrbeti, kako pa lahko poskrbimo za nekaj, kar je nevidno, kot je duh? Na tem srečanju se bomo spoznali s to nevidno stvarjo. Duševno zdravje na delovnem mestu ni več tabu, zato bomo o tem odprto in iskreno spregovorili.

Ljudje smo zelo prilagodljiva bitja, ki imamo v sebi ogromno moči za soočanje z neugodnimi okoliščinami – narava nas je opremila z mnogo več močmi, kot si lahko predstavljamo. Namen te naše lastnosti je, da zmoremo prenesti zelo hude okoliščine v zelo kratkem času. To lahko posameznika zavede, saj mu vendar gre dobro in zato nadaljuje s svojim početjem. Vendar nismo opremljeni za dolgoročne hude obremenitve brez ustreznega počitka in obnove. V nekaj letih se prilagoditvene sposobnosti zmanjšajo in posameznik se bo prignal v izčrpanost in v izgorelost. Izgorelost se ne pojavi takoj, za njen nastanek je potreben večletni prekomerni čustveni in telesni napor. Na seminarju se bomo skupaj naučili prepoznavati znake in pravočasno ukrepati.

VSEBINA SEMINARJA:

– stresna reakcija (akutna)in prilagoditvena motnja

– sindrom izgorevanja

– post travmatska stresna motnja

– depresija

– z dolgotrajnim stresom povezane bolezni

– učenje sprostitvene reakcije

NADGRADNJA OBRAVNAVANIH TEM:

Svoje znanje bomo nadgradili s pomočjo nadaljevalnih modulov, ki jih je možno obiskati ločeno. Izbirali boste lahko med naslednjimi temami:

 1. modul, 6. 4. 2022: Zavedanje, prepoznavanje in obvladovanje čustev
 • (ne)ugoden odziv na stres in travmo
 • prepoznavanje lastnega odziva
 • čustva in doživljanje stresa
 • razvijanje čustvenega zavedanja
 • lasten vpliv na stresorje

 

 1. modul, 11. 5. 2022: Lastni viri moči
 • priprava na neugodne okoliščine
 • obvladovanje čustev
 • obvladovanje misli
 • skrb za dobro psihofizično kondicijo

O PREDAVATELJICI:

Florence Maria Bratuž ima bogate izkušnje iz vodenja prodaje in regije iz avtomobilske industrije ter svetovanja. Je odlična poznavalka tehnike Procesa prisotnosti, s katero je tudi sama prišla nazaj do notranje motivacije in več življenjske moči. Te izkušnje so jo pripeljale do vloge predavatelja, motivacijsko/inspiracijskega trenerja in coacha nove VinKom miselnosti zakaj delamo to kar delamo. Njene aktivnosti kot svetovalka so usmerjene v boljše medosebne odnose zaposlenih, skladno medoddelčno sodelovanje, notranje motiviran kader skladen z vizijo in poslanstvom podjetja/organizacije in povečanje zavzetosti in kulture odgovornosti.

 

Vabilo za tiskanje

DOGODKI DRUGIH

14.3 / Informativni dan za razpise Interreg Europe 2021 - 2027 6/1

Informativni dan ob 1. javnem razpisu za sofinanciranje projektov programa Interreg Europe 2021-2027 bo potekal 14. marca 2022 spletno preko platforme Zoom. Več informacij o programu dogodka je na voljo tukaj. Prijava na dogodek je možna preko spletne prijave tukaj. Program Interreg Europe je namenjen izboljšanju politik za regionalni razvoj z izmenjavo izkušenj, inovativnimi pristopi in krepitvijo zmogljivosti, njegova primarna ciljna skupina pa so nosilci politik kot partnerji v projektih. Več informacij je na voljo na programski spletni strani. 

17.3. / Vabilo na spletni dogodek Družba 5.0 / Society 5.0, - pametno kmetijstvo 6/2

Vljudno vabljeni na tradicionalni dogodek Družba 5.0 / Society 5.0, ki se bo osredotočil na pametno kmetijstvo. Dogodek pripravlja Veleposlaništvo Japonske v Sloveniji v sodelovanju z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije, Slovensko-japonskim poslovnim svetom in AV Living Lab.

Izvedite več o japonskih prizadevanjih za trajnostno družbo s pomočjo pametnega kmetijstva in praks preciznega kmetovanja hkrati pa tudi o slovenskih izkušnjah na področju pametnega kmetijstva ter inovativnih rešitvah uporabe naprednih tehnologij. Spoznajte konkretne primere pametnega kmetijstva v praksi in se pridružite razpravi o tej vse pomembnejši in vse bolj globalni temi.

Kdaj: v četrtek, 17. marca 2022, 9.00 – 10.45 (CET)
Kje: na spletu
Prijava in program: society2022.avll.si
 
Dogodek »Japonska s pametnim kmetijstvom do trajnostne družbe« bo potekal v angleščini. Osrednji govorec prof. dr. Noboru Noguchi, prodekan in profesor na Raziskovalni fakulteti za kmetijstvo Univerze Hokkaido, je ugleden japonski strokovnjak na področju kmetijske znanosti in eden vodilnih svetovnih izvedencev za robotsko kmetijstvo. Prav tako predseduje Japonskemu združenju za kmetijski inženiring, je član Znanstvenega sveta Japonske, deluje kot gostujoči predavatelj na več tujih univerzah in je prejemnik več strokovnih nagrad.

VLADA RS

332. dopisna seja 7/1

Veljavni ukrepi, ki so še potrebni za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19

Vlada je na 332. dopisni seji dne 19. 2. 2022 sprejela Odlok o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19, ki določa ukrepe, ki so še potrebni za obvladovanje te bolezni.

Odlok določa ukrepe, ki so še potrebni za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19, in sicer:

 • higienski ukrepi: razkuževanje, varnostna razdalja;
 • uporaba zaščitne maske na javnih krajih oziroma prostorih;
 • uporaba zaščitne maske v šolah, razen do sedaj veljavnih izjem, samotestiranje v šolah pa se ukinja;
 • izpolnjevanje pogoja PCT v nastanitvenih objektih dejavnosti zdravstva, pri izvajalcih socialno varstvenih storitev in programov, ki izvajajo nastanitev, in zavodih za prestajanje kazni zapora oziroma prevzgojnem domu;
 • od ponedeljka, 21. februarja, se ukinja brezplačno presejalno testiranje HAG in HAG za samotestiranje. Proračun bo kril zgolj še testiranje HAG za dejavnosti, kjer se le to še naprej zahteva;
 • določi se prenehanje veljavnosti Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19.

Odlok začne veljati 21. februarja 2022.

(Vir: Vlada RS, NJ)

114. redna seja 7/2

Pri vstopu v Slovenijo ni več pogoja PCT

Vlada Republike Slovenije je izdala Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19. Odlok je začel veljati 19. februarja 2022.

Za vstop v Slovenijo tako ni več omejitev zaradi covida-19. To pomeni, da ob vstopu v državo:

 • ni več potreben pogoj PCT (prebolevnost, cepljenost, testiranje) in
 • ni več napotitve v karanteno na domu.

S prenehanjem veljavnosti odloka Slovenija od 19. februarja 2022 nima več posebnih pravil vstopa v državo, povezanih s covid-19. Še vedno pa so v veljavi priporočila EU o začasni omejitvi nenujnih potovanj, ki veljajo za prihod v Slovenijo iz tretjih držav in se izvajajo na zunanji schengenski meji. Na podlagi teh priporočil je potovanje iz nenujnih razlogov v EU omogočeno vsem polno cepljenim osebam in vsem osebam, ki prihajajo iz držav ali entitet iz Priloge 1.

Prenehanje napotovanja v karanteno za osebe, ki so bile v visokotveganem stiku

Vlada je na 114. redni seji izdala Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o izjemah od karantene na domu po visoko tveganem stiku s povzročiteljem nalezljive bolezni COVID-19, saj se v skladu s priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) oseb, ki so bile v visoko tveganem stiku s povzročiteljem nalezljive bolezni COVID-19 ne bo več napotovalo v karanteno. Na ta način se udejanja prehod iz faze zajezitve/zadrževanja v fazo blaženja za namene pristopa k iskanju stikov in karanten. Predlagana je namreč ukinitev iskanja stikov s strani epidemiološke službe NIJZ in napotovanja v karanteno na domu za splošno prebivalstvo, ostaja pa obveščanje stikov s strani okužene osebe in obveščanje preko aplikacije #OstaniZdrav (za namen okrepitve preventivnega ravnanja).

Hkrati bo podano priporočilo o samotestiranju 7 dni po zadnjem tveganem stiku z okuženo osebo v skupnem gospodinjstvu.

(Vir: Vlada RS, NJ)

AKTUALNI RAZPISI

Nagradi EU Green Capital Award 2024 in EU Green Leaf Award 2024 8/1

Prejeli smo obvestilo o sodelovanju za prejem nagrad EU Green Capital Award 2024 in EU Green Leaf Award 2024 (sl. Zelena prestolnica EU in Zeleni list EU 2024), katere pripravljavci si želijo, da interes izkaže čim več prijaviteljev z namenom, da bi čim hitreje pospešili velikopotezni zeleni prehod v Evropi. V povezavi s tem je 14. februarja 2022 že potekala delavnica za potencialne upravičence, njen posnetek si lahko pogledate tukaj.

Več informacij o nagradi EGCA 2024 najdete TUKAJ. Nagrada EU Green Leaf Award 2024 pa je bolje opisana TUKAJPrijazno vabljeni k sodelovanju.

Najava javnega razpis za sofinanciranje projektov trajnostne obnove in oživljanja kulturnih spomenikov v lasti občin 8/2

Ministrstvo za kulturo je najavilo objavo Javnega razpisa za sofinanciranje projektov trajnostne obnove in oživljanja kulturnih spomenikov v lasti občin ter vključevanje kulturnih doživetij v slovenski turizem iz sredstev za izvajanje nacionalnega Načrta za okrevanje in odpornost v višini 15.000.000 evrov nepovratnih sredstev. Razpis bo objavljen predvidoma 4. marca 2022 in bo odprt do 4. aprila 2022.

Predmet javnega razpisa bo sofinanciranje projektov obnove in oživljanja kulturnih spomenikov v lasti občin, ki bodo poleg investicij v obnovo vključevali tudi aktivnosti za povezovanje in oplemenitenje turistične ponudbe z uporabo informacijsko-komunikacijskih tehnologij za promoviranje in interpretacijo kulturne dediščine. Podprte bodo večje investicije z multiplikativnim učinkom na gospodarski in turistični razvoj, ki bodo predstavljale dodano vrednost za turistične destinacije po okrevanju po pandemiji bolezni COVID-19. Predmet razpisa bodo kulturni spomeniki, ki so bili razglašeni do vključno dneva objave razpisa. Upravičenci do sredstev razpisa bodo občine, ki so lastnice ali imetnice stavbne pravice kulturnih spomenikov, ki so predmet razpisa, in nastopajo kot investitorji.

Predračunska vrednost upravičenih stroškov prijavljenega projekta bo morala znašati najmanj 1.000.000 evrov (brez DDV). Vsaj 5 % upravičenih stroškov projekta bo moralo biti namenjenih “mehkim” dejavnostim za povezovanje in oplemenitenje turistične ponudbe ter za izboljšanje informacijske dostopnosti in prepoznavnosti lokalnega ali regionalnega območja (uporaba digitalnih sredstev in informacijsko-komunikacijskih tehnologij za prezentacijo in promocijo kulturne dediščine in kraja). Prijavitelj lahko zaprosi za sofinanciranje do 1.660.000 evrov upravičenih stroškov. Davek na dodano vrednost ne bo upravičen strošek financiranja.

Upravičeni stroški sofinanciranja bodo stroški investicij v opredmetena sredstva (investicije v gradnjo, obnovo, restavriranje, opremo, računalniško, digitalno in IT opremo , energetsko sanacijo), stroški projektne dokumentacije, načrtov, študij in analiz, stroški storitev zunanjih izvajalcev, stroški izvajanja aktivnosti za digitalizacijo, trženje/promocijo, obveščanje in razvoj kulturno-turističnih storitev in produktov.

Projekti se bodo morali zaključiti najpozneje do 31. decembra 2025. Več informacij je dostopnih tukaj. 

Šesti javni natečaj Branju prijazna občina 8/3

Naziv Branju prijazna občina podeljuje Združenje splošnih knjižnic v sodelovanju s Skupnostjo občin Slovenije in Ministrstvom za kulturo, letos že šesto leto zapored. Javni natečaj poteka med 8. februarjem in 30. septembrom 2022, podelitev nazivov Branju prijazna občina pa bo na Ta veseli dan kulture, 3. decembra 2022, na Prešernov rojstni dan. Projekt, ki letos poteka že šestič,  je uspešno spodbudil občine, da z različnimi aktivnostmi in ukrepi izvajajo spodbujanje izboljšanje bralne pismenosti in bralne kulture. Do sedaj je naziv pridobilo že 52 občin.

Ilustracija mesta z napisom nad mestom Branju prijazna občina

Vzporedno z javnim natečajem za podelitev naziva vsako leto poteka tudi poziv za podaljšanje veljavnosti naziva. Letos potečejo tri leta od  podelitve naziva Branju prijazna občina v letu 2019, kar pomeni, da morajo občine, ki so v tem letu pridobile naziv,  pripraviti vlogo za njegovo podaljšanje. Rok za oddajo vloge je do 30. 9. 2022 na naslov Združenja splošnih knjižnic.

Obvestilo občinam o razpisu projekta medinstitucionalnega sodelovanja 8/4

Slovenske občine obveščamo, da je Ministrstvo za finance Republike Turčije objavilo razpis za projekt tesnega medinstitucionalnega sodelovanja z naslovom “Town Twinning between Turkey and EU-II: Twinning for a Green Future Grant Scheme.” Projekt financira EU in je namenjen lokalnim skupnostim v državah članicah EU ter lokalnim skupnostim v Turčiji.

Rok za oddajo ponudb je do 1. marca 2022 do 17. ureZainteresirane občine v Sloveniji lahko več informacij pridobijo na tej POVEZAVI.

Zelena mesta: Evropska komisija je objavila natečaj za naslednjo zeleno prestolnico in zmagovalce zelenih listov 8/5

Namen tega natečaja, ki je bil zasnovan za spodbujanje in nagrajevanje zavezanosti mest v EU trajnostnemu razvoju, je prepoznati pobude mest in ambicije po pomembnih spremembah. Nagrade so odprte za mesta: nagrada Zelena prestolnica Evrope je namenjena mestom z več kot 100 000 prebivalci, evropska nagrada Zeleni list pa vsem mestom z 20 000 do 99 999 prebivalci.

Prijave so možne do 25. marca 2022 s prijavnico, ki je TUKAJ.

Več o samem projektu si lahko preberete na tej POVEZAVI.

Objavljen 8. javni razpis v okviru podukrepa M06.1 Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete za leto 2022 8/6

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je 21. 1. 2022 v Uradnem listu objavilo 8. javni razpis v okviru podukrepa M06.1 Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete. Razpisanih bo 8.932.207,66 evrov nepovratnih sredstev iz Programa razvoja podeželja 2014–2020.

Predmet javnega razpisa je podpora mladim kmetom za vzpostavitev kmetijskega gospodarstva in kmetijske dejavnosti. Upravičenci za podporo so mladi kmetje, stari od 18 do vključno 40 let, ki imajo ustrezno poklicno znanje in usposobljenost. Podpora se dodeli kot pavšalna pomoč v obliki nepovratne finančne pomoči, izplača se v dveh obrokih.

Vnos prijavnega obrazca v elektronski sistem in vložitev vloge na javni razpis bo potekala od 14. 2. 2022 do vključno 31. 3. 2022, do 14. ure.

Podrobnejše informacije o razpisu najdete TUKAJ.

Nov razpis za podjetja in občine ter podaljšanje razpisa za PF 8/7

Sklad je v petek, 31. 12. 2021 v Uradnem listu RS, objavil sledeče:

 1. Drugi javni razpis – posojila za investicijske projekte v gospodarstvu – B1
 2. Drugi javni razpis za dodeljevanje ugodnih posojil občinam – C1
 3. Drugi javni razpis za pred-financiranje projektov neprofitnih in profitnih organizacij – PF1, PF3, ANS

Posojila za občine – C1

Drugi javni razpis za dodeljevanje ugodnih posojil občinam – C1

 • Razpisana sredstva:       6.274.418 EUR
 • Upravičeni vlagatelji:    Občine v Republiki Sloveniji
 • Upravičeni stroški:        Upravičeni stroški, ki lahko nastanejo od 1.1.2020 naprej in se nanašajo na: Nakup objektov javne infrastrukture, Gradnja objektov javne infrastrukture, Adaptacija in rekonstrukcija objektov javne infrastrukture, Nova oprema, Novi delovni stroji, Prevozna sredstva.
 • Višina zaprošenega zneska:  min. 40.000,00 EUR, max. 4.000.000,00 EUR.
 • Rok oddaje vloge:         Vlagatelj vlogo odda v obdobju odprtega razpisnega roka, in sicer od 17.1.2022 do 28.03.2022 oziroma do porabe sredstev.

Več o javnem razpisu in razpisni dokumentaciji si lahko preberete TUKAJ.

NOVICE DRUGIH

Delavnica Agencija za komunikacijska omrežja in storitve: odprta vprašanj skupne uporabe obstoječih infrastruktur za potrebe postavitve novih elektronskih komunikacijskih omrežij 9/1

Pokritost čim večjega dela prebivalcev in gospodarstva Republike Slovenije z modernimi, hitrimi komunikacijskimi omrežji je ključnega pomena za gospodarski in splošni razvoj v sodobni digitalni družbi, ki vedno bolj temelji na vsesplošni uporabi informacijsko-komunikacijske tehnologije in interneta na vseh področjih družbenega življenja ter ustvarjanja. Širokopasovna infrastruktura, ki je dostopna vsakomur na celotnem ozemlju Slovenije, pa je predpogoj za enakomeren razvoj, zmanjševanje digitalne ločnice in vključenost vseh v sodobne družbene tokove. S skupno uporabo gospodarske javne infrastrukture lastnik te infrastrukture poskrbi za večjo izkoriščenost le-te, hkrati pa investitorjem v elektronska komunikacijska omrežja predvsem finančno, poleg tega pa tudi časovno in organizacijsko olajša gradnjo le-teh. Nenazadnje pa skupna uporaba obstoječih infrastruktur prinaša tudi trajnostne prednosti za vse državljane, saj se na ta način zmanjšuje količina posegov v okolje.

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve RS se zgoraj navedenega zaveda, obenem pa ob komunikaciji z investitorji v elektronska komunikacijska omrežja in drugimi infrastrukturnimi operaterji opaža, da pri uporabi določb ZEKom-1 glede skupne uporabe prihaja do zapletov ali nepotrebnih ovir, ki se kažejo na samem trgu, pa tudi v sporih pred agencijo. Zaradi tega je v teku priprava priporočila v zvezi s skupno uporabo infrastrukture.

Že ob pripravi osnutka želijo kar najbolj vključiti v pripravo tudi zainteresirano javnost, agencija v ponedeljek, 28. 2. 2022, ob 13. uri organizira delavnico na temo odprtih vprašanj glede skupne uporabe obstoječih infrastruktur za potrebe postavitve novih elektronskih komunikacijskih omrežij.

Delavnica bo izvedena virtualno, prek platforme webex. Zainteresirano javnost vljudno vabimo, da se delavnice udeleži, svoj interes pa potrdi na e-naslov agencije info.box@akos-rs.si ali direktno primoz.ursic@akos-rs.si . Na podlagi prejetega interesa bo udeležencem na njihove e-naslove posredovana webex povezava do sestanka.

Število udeležencev ni omejeno.

 

Mednarodna konferenca SKUPAJ DO STANOVANJ,  Stanovanjske zadruge in skupnostni zemljiški skladi. 9/2

IPoP – Inštitut za politike prostora in IŠSP – Inštitut za študije stanovanj in prostora vabita v četrtek, 17.3.2022 med 9.00 in 13.30 v Staro elektrarno (Slomškova 18, Ljubljana) na mednarodno konferenco Skupaj do stanovanj, ki se umešča v čas in prostor zaostrene stanovanjske krize in ponuja vpogled v nešpekulativne skupnostne stanovanjske rešitve, ki dobro delujejo v tujini in bi lahko pomembno prispevale k reševanju stanovanjskega vprašanja tudi pri nas.

Na konferenci bosta predstavljeni dve dobri praksi – stanovanjska zadruga Kohlenrutsche iz Dunaja in Skupnostni zemljiški sklad Bruselj, ki bosta izhodišče za razpravo o vlogi javnih akterjev pri omogočanju tovrstnih stanovanjskih projektov ter o učinkih, ki jih imajo na stanovanjski fond in širše na družbo. V drugem delu konference bodo predstavljene nekatere pobude za stanovanjske zadruge iz lokalnega okolja – iz Ljubljane, Maribora in Hrastnika. Skupaj s predstavniki javnih akterjev bodo razpravljali o trenutnih težavah pri zagotavljanju dostopnih stanovanj in ovirah, ki pestijo pobude za vzpostavitev stanovanjskih zadrug, ter o tem, kako spodbuditi nove stanovanjske rešitve pri nas.

Vljudno vabljeni, da se jim pridružite in skupaj z njimi razmišljate, kakšne oblike stanovanjske preskrbe bodo najbolje naslovile sodobne bivanjske potrebe in kako spodbuditi njihov razvoj v našem prostoru.

PRIJAVA na dogodek je obvezna.

Več o programu in gostih najdete tukaj.

Vabljeni tudi k podpisu za sistemsko ureditev stanovanjskih zadrug in prebiranju predlogov zakonskih rešitev zanje.

Vabilo za šole in občine: Usposabljanje za izvajanje Pešbusa in Bicivlaka 9/3

Aktivna pot v šolo je najboljši način potovanja v šolo, otrokom omogoča, da se med potjo v šolo razgibajo, nadihajo svežega zraka, družijo z vrstniki in pripravijo na delo v šoli. Otroci med aktivno hojo v šolo hkrati skrbijo za svoje zdravje in dobro počutje, razvijajo pa tudi zdrave potovalne navade, veščine samostojnosti in orientacije v prostoru. Za najmlajše otroke, ki potrebujejo spremstvo na poti v šolo, sta super rešitev Pešbus in Bicivlak. Več kot 130 slovenskih šol je aktivnosti že preizkusilo. Vse tiste, ki o tem šele razmišljate, pa vabimo, da se pridružite na spletnem usposabljanju.

Usposabljanje za izvajanje Pešbusa in Bicivlaka bo potekalo v četrtek 10. 3. 2022, od 13:30 do 16:00, prek spletne platforme Zoom. Vaše prijave zbiramo prek spletne prijavnice do 8. 3. 2022.

Usposabljanje je namenjeno predstavnikom šol in občin ter vsem drugim, ki bi v svojem kraju želeli prostovoljno pomagati pri organizaciji Pešbusa in/ali Bicivlaka. Usposabljanje udeležence opremi z vsemi potrebnimi informacijami za uspešno organizacijo in izvedbo Pešbusa in Bicivlaka, ponuja pa tudi priložnost za pridobitev informacij s strani izkušenih organizatorjev.

Udeležba na usposabljanju je brezplačna, prav tako so brezplačni vsi materiali in orodja za izvedbo.

Več informacij in prijava na: https://www.aktivnovsolo.si/vabilo-spletno-usposabljanje-za-izvajanje-pesbusa-in-bicivlaka/

Vabilo za občine: Pomoč pri uvajanju Območja varnih prihodov v šolo 9/4

IPoP – Inštitut za politike prostora vabi k sodelovanju občine in osnovne šole, ki želijo preizkusiti uvedbo ukrepa šolska ulica  – območja varnih prihodov. Preizkus drugačnega prometnega režima v neposredni okolici osnovnih šol je namenjen tistim občinam in šolam, ki želijo spodbuditi aktivne in samostojne prihode učencev v šolo in zmanjšati avtomobilski promet v neposredni okolici šole. Preizkus ukrepa šolska ulica – območje varnih prihodov v šolo, je lahko podlaga za prostorsko in prometno prenovo šolskega okoliša, zato spodbujamo k prijavi občine, ki nameravajo v prihodnosti spreminjati prometni režim v neposredni okolici šol.

Občina se skupaj z osnovno šolo lahko prijavi tako, da izpolni kratko in preprosto prijavnico ter jo pošlje do 16. 3. 2022 do 13. ure na naslov life@ipop.si.

Izbrani občini bo IPoP – Inštitut za politike prostora pomagal z znanjem, vsebinsko podporo in nasveti pri izvedbi ukrepa šolska ulica ter s sofinanciranjem stroškov med 5.000 EUR in 12.000 EUR, povezanih z izvedbo (stroški komunikacijskega materiala, izdelavo prometne študije, stroški izvajanja programa na otvoritvenem dogodku in podobno).

Več informacij: https://ipop.si/2022/02/18/novo-vabilo-za-obcine-pomoc-pri-uvajanju-obmocja-varnih-prihodov-v-solo/

© Moralne avtorske pravice ima Skupnost občin Slovenije. Noben del tega gradiva se ne sme reproducirati ali kopirati v karšnikoli obliki: grafično elektronsko ali mehanično, kar vklučuje (ne da bi bilo omejeno) fotokopiranje, snemanje, skeniranje ali katerekoli druge oblike reproduciranja brez pisnega dovoljenja Skupnosti občin Slovenije. Reprodukcija ali kopiranje je dovoljeno izključno za potrebe Sekretariata Skupnsti občin Slovenije ali občin članic SOS.