V PRIHODNJEM TEDNU PRAZNUJE OBČINSKI PRAZNIK OBČINA ČLANICA SLOVENSKA BISTRICA.

Iskrene čestitke!

Sekretariat SOS

IZ ARHIVA SOS

Kdor se učenju posveča, se iz dneva v dan veča 1/1

Skupnost občin Slovenije vse od svoje ustanovitve organizira seminarje in posvete o aktualnih temah in si prizadeva prispevati pri izobraževanju zaposlenih občinskih uprav ter izboljšanju njihovih kompetenc. Do začetka leta 2020 so ti dogodki potekali v živo, na različnih lokacijah po Sloveniji, ob začetka pandemije pa so se preselili v spletne učilnice. V letu 2021 je Skupnost občin Slovenije organizirala 41 takšnih dogodkov. Skupaj se jih je udeležilo 1369 udeležencev. Samo v zadnjih 4 letih, v obdobju med 2018 in 2021, pa je bilo izvedenih kar 133 posvetov in seminarjev, ki jih je poslušalo 5018 udeležencev. Najpogosteje gre za izobraževanja v povezavi z zakonodajo in predpisi, posameznimi nalogami občinskih uprav in njihovih zavodov, sistemom plač, predstavitvami dobrih praks na različnih področjih, vse pogosteje pa so priljubljene teme tudi v povezavi s stresom, poslovno in osebno rastjo.

NOVICE SOS

Usmeritve delovanja občin za pomoč beguncem iz Ukrajine in za Ukrajino 2/1

V skladu s včerajšnjim obvestilom v povezavi z informacijami iz sestanka predstavnikov skupnosti in združenj slovenskih občin z direktorjem Uprave RS za zaščito in reševanje o nujnih zadevah povezanih s posledicami vojne v Ukrajini ter humanitarni pomoči beguncem smo na Skupnosti občin Slovenije v sodelovanju z Damjanom Barutom, predsednikom Komisije za zaščito in reševanje pri SOS ter poveljnikom civilne zaščite v občini Logatec pripravili nabor usmeritev delovanja občin, ki jih je za lažje in učinkovitejše organiziranje humanitarne pomoči, smiselno spoštovati.

USMERITVE DELOVANJA OBČIN ZA POMOČ BEGUNCEM IZ UKRAJINE IN ZA UKRAJINO najdete TUKAJ.

Na pobudo Skupnosti občin Slovenije podaljšan rok za predložitev davčnih obračunov in letnih poročil do 30. aprila 2022 2/2

Skupnost občin Slovenije je dne 1. 2. 2022 z dopisom Ministrstvu za finance predlagala podaljšanje roka za oddajo letnih poročil (bilanc) na AJPES za občine.

Vlada Republike Slovenije je na dopisni seji dne 17. februarja 2022 soglašala s predlogi amandmajev k Predlogu Zakona o ukrepih za omilitev posledic dviga cen energentov v gospodarstvu in kmetijstvu, s katerimi je bilo med drugim predlagano podaljšanje roka za predložitev davčnega obračuna akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti ter obračuna akontacije davka od dohodkov pravnih oseb za leto 2021 do 30. aprila 2022. Prav tako je bilo za zavezance, ki predlagajo letna poročila na Agencijo Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve do 31. marca tekočega leta, predlagano podaljšanje roka za predložitev letnih poročil v letu 2022 do 30. aprila 2022.

Državni zbor Republike Slovenije je omenjeni zakon, ki med drugim predvideva podaljšanje rokov za predložitev davčnih obračunov in letnih poročil do 30. aprila 2022, sprejel na izredni seji dne 22. 2. 2022.

Nujne skupne aktivnosti na področju NUSZ 2/3

V Skupnosti občin Slovenije smo bili seznanjeni, da občine prejemajo zahteve večjih poslovnih subjektov (Špar, Lidl, Hofer, Mercator,…), ki želijo spremembo podatkov za odmero NUSZ za zunanje poslovne površine, da bi zmanjšali njihove finančne obveznosti, to pa utemeljujejo s priporočili Ministrstva za okolje in prostor.

V sklopu SOS smo opravili povpraševanje pri občinah in ugotovili, da gre za organizirano aktivnost večjih poslovnih subjektov po vsej Slovenij. Zahteve poslovnih subjektov niso skladne z veljavno zakonodajo, prav tako tudi sistemska priporočila ministrstva ne temeljijo na ustreznih pravnih temeljih. Zato smo v SOS odločeni, da naredimo vse, kar je potrebno za zaščito interesov občin – za to pa bo potreben enoten in usklajen pristop občin.

Da bi zagotovili čim večjo enotnost nastopa, smo opravili še posvetovanje z Združenjem mestnih občin Slovenije in na podlagi dogovora o sodelovanju, seji Glavnega odbora SOS dne 25. 2. 2022 sprejeli sklepe, na podlagi katerih bomo pristopili k naslednjim aktivnostim:

– pridobili bomo pravno mnenje neodvisnega strokovnjaka, ki bo pripravil z zakonodajo in sodno prakso utemeljeno argumentacijo za zavrnitev zahtev poslovnih subjektov. Pravno mnenje bomo prejeli predvidoma v sredo, 2. marca 2022.

– občine bomo pozvali, da se organizirano in enotno odzovejo na zahteve pravnih subjektov in ne pristajajo na pritiske poslovnih subjektov. Prav tako se bo pozvalo občine, da skupnost obveščajo o nadaljnjih aktivnosti poslovnih subjektov v izogib slabšanju položaja občine oz. občin.

– Ministrstvo za okolje in prostor bomo pozvali, da nemudoma umakne objavljena sistemska priporočila, saj povzročajo neposredno škodo finančni kapaciteti občin.

– Ministrstvo za okolje in prostor in Ministrstvo za finance bomo pozvali k sprožitvi vseh korakov za zaščito finančnih prihodkov občin.

– zahtevali bomo sestanek s predsednikom Vlade RS, Ministrom za finance in Ministrom za okolje in prostor.

– glede na dejstvo, da država že leta obljublja uvedbo davka na nepremičnine, pa se to nikoli ne zgodi, bomo zahtevali, da Ministrstvo za okolje in prostor nemudoma pristopi k pripravi čistopisa zakonodaje, ki določa sistem nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča z namenom transparentnega in jasno razumljivega sistema.

Občine članice prosimo, da k zadevi pristopimo skupaj, usklajeno in enotno.

ZAKONODAJA

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o upravljanju večstanovanjskih stavb – obvestilo o javni obravnavi predloga pravilnika 3/1

Obveščamo vas, da je na e-demokraciji objavljen osnutek Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o upravljanju večstanovanjskih stavb (v nadaljnjem besedilu: pravilnik), ki ga na podlagi drugega odstavka 9. člena Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 69/03, 18/04 –ZVKSES, 47/06 – ZEN, 45/08 – ZVEtL, 57/08, 62/10 – ZUPJS, 56/11 – odl. US, 87/11, 40/12 – ZUJF, 14/17 – odl. US, 27/17, 59/19, 189/20 – ZFRO in 90/21) izda minister pristojen za prostor. Več informacij najdete TUKAJ.

Vljudno vas prosimo, da posredovani osnutek pravilnika pregledate in morebitne pripombe, predloge oziroma mnenje posredujete najpozneje do četrtka 17. 3. 2022, na naslov ana.plavcak@skupnostobcin.si

 

Pojasnilo glede postopkov v primeru, ko županu preneha mandat zaradi nezdružljivosti 3/3

Ministrstvo za javno upravo je dne 1. 3. 2022 objavilo pojasnilo glede postopkov v primeru, ko županu preneha mandat zaradi nezdružljivosti.

Zakon o lokalni samoupravi (ZLS – 37. a člen) določa, da županu preneha mandat, če nastopi funkcijo, ki ni združljiva s funkcijo župana, funkciji župana in poslanca pa sta nezdružljivi, kar določa Zakon o poslancih (10. člen).

Nadomestne volitve župana se opravijo, če županu poteče mandat pred potekom mandatne dobe, kar je določeno v Zakonu o lokalnih volitvah) (ZLV, 105. člen). 105 člen ZLV je v tesni povezavi z določbo, ki ureja nadomestne volitve članov občinskega sveta (31. člen), kjer je določeno, da se volitev ne opravi, če je do poteka mandata manj kot šest mesecev, razen če občinski svet ne odloči drugače.

Za boljše razumevanje je v nadaljevanju pojasnjen postopek in naloge občinskih organov v okoliščinah, ko županu preneha mandat zaradi nezdružljivosti:

Mandat županu preneha z dnem, ko mu je bil potrjen mandat poslanca (11. člen Zakona o poslancih, ZPos). Župan o tem obvesti občinski svet in občinsko volilno komisijo. Šesti odstavek 37.a člena ZLS določa primer, ki ustreza prenehanju mandata župana zaradi potrditve poslanskega mandata, zato se občinski svet s prenehanjem mandata župana zgolj seznani. Občinska volilna komisija po prejemu obvestila odloča o razpisu nadomestnih volitev župana.

Po svoji naravi so nadomestne volitve župana predčasne, zato jih razpiše občinska volilna komisija najpozneje v 15 dneh po ugotovitvi občinskega sveta o prenehanju mandata (32. člen ZLV), opravijo pa se lahko najprej v 40 dneh od dneva razpisa volitev. V spodnjem scenariju so upoštevani minimalni roki, kadar jih zakon izrecno določa, in ocenjeni roki, kadar zakon določa razpon. Tudi v primeru upoštevanja najkrajših rokov bi bil dan glasovanja nadomestnih volitev župana v juliju, v mesecu, ko bodo že razpisane redne lokalne volitve.

V primeru, da pride do izvolitve sedanjih županov na volitvah v državni zbor:

24. april  –  dan glasovanja za volitve poslancev v državni zbor

13. maj  –  potrditev mandatov poslancev in prenehanje mandata župana

20. maj  –  župan obvesti občinski svet in občinsko volilno komisijo o prenehanju mandata

3.–6. junij  –  seja Občinske volilne komisije, na kateri razpiše nadomestne volitve župana

15. julij  –  dan glasovanja na nadomestnih volitvah za župana (najprej 40 dni od dneva razpisa)

julij  –  objava razpisa rednih lokalnih volitev

Zaradi navedenih rokov bo dan glasovanja (pri tem morebitni drugi krog ni upoštevan) že v času razpisa rednih lokalnih volitev, kar bi pomenilo, da bi vzporedno tekla dva volilna procesa za izvolitev istega organa. V skladu s prvim odstavkom 27. člena ZLV namreč predsednik Državnega zbora RS redne lokalne volitve razpiše v juliju.

V primeru, da občinski organi ne bi izvedli nadomestnih volitev župana, drugi in peti odstavek 33. a člena ZLS določata vodenje občine v primeru predčasnega prenehanja mandata župana. Takrat do nastopa novega župana funkcijo župana opravlja podžupan, če pa tega občina nima, pa član občinskega sveta, ki ga določi župan, če pa ga ne določi, pa najstarejši član občinskega sveta.

Navedeno pojasnilo glede postopkov v primeru, ko županu preneha mandat zaradi nezdružljivosti, ni namenjeno dajanju usmeritev občinam. Odločitev o razpisu nadomestnih volitev je v pristojnosti občinskega sveta in občinske volilne komisije, državni organi, vključno z Državno volilno komisijo, nimajo pravne podlage za poseganje v odločitve občinskih organov. Tudi Ministrstvo za javno upravo pri lokalnih volitvah nima drugih pristojnosti, razen da tolmači zakon.

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev 3/4

S strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti smo prejeli predlog Mnenja Vlade Republike Slovenije k predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS-J), EPA 2548-VII. Gre za predlog zakona, ki je bil pripravljen poleti 2021 in je že bil medresorsko usklajen. Predlog zakona vsebuje nomotehnične popravke določb že usklajenega predloga zakona. Vsebinsko sprememb ni.

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev lahko preberete TUKAJ.

Morebitne pripombe sporočite na elektronski naslov info@skupnostobcin.si najpozneje do 9. marca 2022.

Načrt zmanjševanja poplavne ogroženosti za obdobje od 2022 do 2027 3/5

Ministrstvo za okolje in prostor je pripravilo osnutek Načrta zmanjševanja poplavne ogroženosti za obdobje od 2022 do 2027. Obvladovanje poplavne ogroženosti je izredno pomemben segment upravljanja z vodami, ki ob upoštevanju dejstva, da se poplav ne da v celoti preprečiti oziroma biti pred njimi popolnoma varen, vključuje aktivnosti, ki pripomorejo k zmanjševanju verjetnosti nastopa poplav in k zmanjševanju morebitnih posledic v primeru nastopa poplav. Novi Načrt zmanjševanja poplavne ogroženosti prinaša številne gradbene in negradbene protipoplavne ukrepe oziroma projekte, s katerimi naslavljajo poplavno ogroženost v okviru najbolj poplavno ogroženih porečij v Republiki Sloveniji. Predvsem veliko število gradbenih protipoplavnih ukrepov oziroma projektov je tisto, ki bo v prihodnje pripomoglo k zmanjševanju poplavne ogroženosti. Viri financiranja za izvedbo protipoplavnih ukrepov so kohezijska sredstva, sredstva iz naslova Načrta za okrevanje in odpornost, Sklada za vode, Podnebnega sklada, raznih mednarodnih finančnih instrumentov ter državnega in občinskih proračunov. Ocenjuje se, da je v šestletnem obdobju od 2022 do 2027 na razpolago za financiranje protipoplavnih ukrepov, ki jih bo izvajala predvsem Direkcija RS za vode, več kot ene milijarde evrov. Več si lahko preberete v  Osnutku Načrta zmanjševanja poplavne ogroženosti za obdobje od 2022 do 2027.

Začenja se enomesečna javna razprava. Vabijo vas, da vaše pripombe in predloge do 9. marca 2022 posredujete na e-poštni naslov gp.mop@gov.si ali na naslov Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska 48, 1000 Ljubljana.

Evropska komisija objavila predlog pravil o državni pomoči v kmetijstvu, gozdarstvu in ribištvu za obdobje 2023–2027 3/6

Evropska komisija je v torek, 11. 1. 2022, objavila predloge smernic in uredb, ki bodo urejale državno pomoč v kmetijstvu, gozdarstvu in ribištvu za obdobje 2023–2027. Obenem je vse zainteresirane strani pozvala, da ji v okviru javnega posvetovanja do 13. 3. 2022 pošljejo svoje pripombe na te predloge na e-naslov gp.mkgp@gov.si.

Več o potrebah o prilagoditvi obstoječih pravil, ključnih novostih predlogov Evropske komisije in možnostih podajanja pripomb in predlogov najdete TUKAJ.

POVPRAŠEVANJA

Renovacija mostu, ki je na seznamu registrirane kulturne dediščine 4/1

Na Skupnost občin Slovenije se je obrnila občina članica, ki ima cestni most čez reko, ki je na seznamu registrirane kulturne dediščine. Na mostu so kot povozna površina  položene lesene kocke, ki so že zelo dotrajane ali pa jih ni več. Občina želi obnoviti celotno povozno površino z novimi lesenimi kockami.

Prosimo za informacijo, če je v kateri občini takšen most ali če ima katera občina morda tudi kakšno ulico v starem mestnem jedru tlakovano z lesenimi kockam. Občina, ki je posredovala vprašanje, bi želela vzpostaviti stik za izmenjavo koristnih informacij glede renovacije.

Odgovore na povpraševanje nam prosimo pošljite do četrtka, 10. 3. 2022 na naslov neza.jager@skupnostobcin.si.

Omejitve dedovanja po zapustniku, ki je bil upravičen do družinskega pomočnika 4/2

Na Skupnost občin Slovenije se je obrnila občina članica, ki jo zanima praksa ostalih občin glede omejitve dedovanja po zapustniku, ki je bil upravičen do družinskega pomočnika.

V skladu s 128. členom Zakona o dedovanju in v povezavi s 54.a členom Zakona o socialno varstvenih prejemkih se v zapuščinskem postopku po zapustniku, ki je užival pomoč v skladu s predpisi o socialnem varstvu, dedovanje zapustnikovega premoženja omeji do višine 2/3 prejetih sredstev, ki jih je zapustnik prejel iz naslova oprostitve plačil socialnovarstvenih storitev in prispevka k plačilu sredstev, namenjenih za plačilo oziroma doplačilo pravic družinskega pomočnika.

V konkretnem primeru je v povezavi s priznanjem pravice invalidni osebi do izbire družinskega pomočnika, na podlagi odločbe Centra za socialno delo, občina doplačevala delno plačilo za izgubljeni dohodek in prispevek delodajalca za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zdravstveno zavarovanje, zavarovanje za primer brezposelnosti ter zavarovanje za starševsko varstvo za družinskega pomočnika. Po smrti invalidne osebe, ki je imela družinskega pomočnika, je bila občina s strani Upravne enote obveščena, da je iz evidence Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti RS razvidno, da je bil pokojni prejemnik pomoči po predpisih o socialnem varstvu.

Prosimo za odgovore na naslednje vprašanje – Ali v praksi v tovrstnih zadevah vaša občina v zapuščinskem postopku uveljavlja omejitev dedovanja premoženja zapustnika iz naslova plačila oz. doplačila pravic družinskega pomočnika in če, kaj predstavlja takšna terjatev (celotni znesek namenjen za plačilo družinskega pomočnika ali samo prispevke,..)?
Odgovore na povpraševanje nam prosimo pošljite do srede, 9. 3. 2022 na naslov neza.jager@skupnostobcin.si.

Obveza lokalne skupnosti za občane, ki so premeščeni iz socialnovarstvenih zavodov v druge družine 4/3

Pravilnik o postopkih pri uveljavljanju pravice do institucionalnega varstva obvezuje lokalne skupnosti, da morajo za občane, ki so premeščeni iz socialnovarstvenih zavodov v druge družine, skleniti poseben dogovor o trajanju, vrsti in načinu izvajanja storitve, čeprav je podlaga za (do)plačilo že odločba pristojnega CSD.

S strani Ministrstva za javno upravo smo prejeli pobudo za posredovanje podatkov o številu takšnih primerov, ko morajo lokalne skupnosti za zavezance, ki se premestijo iz socialnovarstvenih zavodov  v druge družine, skleniti pogodbo s centrom za socialno delo in (tretjo) osebo ali pa pogodbi, ki jo sklenejo z izvajalcem institucionalnega varstva iz javne mreže in (tretjo) osebo, ki izvaja storitev.

Zanima nas:

Ali ste v vaši občini že morali skleniti pogodbo, kot navedeno zgoraj? Če DA, kolikokrat?

Povratna informacija bo MJU koristila za morebitne spremembe pravilnika, ki jih bo v nadaljevanju usklajevalo z MDDSZ z namenom zmanjševanja administrativnih ovir za občine.

Odgovore na povpraševanje nam prosimo pošljite do srede, 9. 3. 2022 na naslov neza.jager@skupnostobcin.si.

DOGODKI SOS

15. 3. / Sistemizacija delovnih mest 5/1

Sistemizacija delovnih mest je temelj zakonitega kadrovskega poslovanja, saj je podlaga za sklepanje pogodb o zaposlitvi. Vas zanima, kakšen je postopek priprave sistemizacije delovnih mest? Kakšna mora biti vsebina sistemizacije delovnih mest v lokalnih skupnostih in drugih subjektih javnega prava? Ali ste seznanjeni s postopkom uveljavitve sistemizacije delovnih mest? O vsem navedenem bo predavala Štefka Korade Purg, dolgoletna vodja Sektorja za organizacijo javnega sektorja ter uslužbenskega sistema na Ministrstvu za javno upravo z več kot 35-letnimi delovnimi izkušnjami v državni upravi.

 

Predlog dnevnega reda:

10.00 – 10.45 Sistemizacija delovnih mest v javnem sektorju – predstavitev  pravnih podlag
10.45 – 11.30 Vsebina sistemizacije delovnih mest

Delovna mesta, nazivi, položaji in njihova umestitev v sistemizacijo

11.30 – 11.45 Odmor
11.45 – 13.00 Priprava, sprejem ter uveljavitev sistemizacije delovnih mest
13.00 – 13.15 Vprašanja in odgovori

*SOS si v skladu z organizacijo dogodka pridržuje pravico do dopolnitev programa

 

Vabilo za tiskanje najdete na povezavi TUKAJ.

9.3. / Duševne in telesne motnje povezane s stresom in travmo 5/2

Skupnost občin Slovenije vas vabi na 1. modul na temo zajezitve psihosocialnih tveganj z naslovom DUŠEVNE IN TELESNE MOTNJE POVEZANE S STRESOM IN TRAVMO, ki bo 9. 3. 2022, med 10.00 in 12.00preko spletnega orodja Zoom

Vsi poznamo izrek: » Zdrav duh v zdravem telesu!« Za telo znamo poskrbeti, kako pa lahko poskrbimo za nekaj, kar je nevidno, kot je duh? Na tem srečanju se bomo spoznali s to nevidno stvarjo. Duševno zdravje na delovnem mestu ni več tabu, zato bomo o tem odprto in iskreno spregovorili.

Ljudje smo zelo prilagodljiva bitja, ki imamo v sebi ogromno moči za soočanje z neugodnimi okoliščinami – narava nas je opremila z mnogo več močmi, kot si lahko predstavljamo. Namen te naše lastnosti je, da zmoremo prenesti zelo hude okoliščine v zelo kratkem času. To lahko posameznika zavede, saj mu vendar gre dobro in zato nadaljuje s svojim početjem. Vendar nismo opremljeni za dolgoročne hude obremenitve brez ustreznega počitka in obnove. V nekaj letih se prilagoditvene sposobnosti zmanjšajo in posameznik se bo prignal v izčrpanost in v izgorelost. Izgorelost se ne pojavi takoj, za njen nastanek je potreben večletni prekomerni čustveni in telesni napor. Na seminarju se bomo skupaj naučili prepoznavati znake in pravočasno ukrepati.

VSEBINA SEMINARJA:

– stresna reakcija (akutna)in prilagoditvena motnja

– sindrom izgorevanja

– post travmatska stresna motnja

– depresija

– z dolgotrajnim stresom povezane bolezni

– učenje sprostitvene reakcije

NADGRADNJA OBRAVNAVANIH TEM:

Svoje znanje bomo nadgradili s pomočjo nadaljevalnih modulov, ki jih je možno obiskati ločeno. Izbirali boste lahko med naslednjimi temami:

 1. modul, 6. 4. 2022: Zavedanje, prepoznavanje in obvladovanje čustev
 • (ne)ugoden odziv na stres in travmo
 • prepoznavanje lastnega odziva
 • čustva in doživljanje stresa
 • razvijanje čustvenega zavedanja
 • lasten vpliv na stresorje

 

 1. modul, 11. 5. 2022: Lastni viri moči
 • priprava na neugodne okoliščine
 • obvladovanje čustev
 • obvladovanje misli
 • skrb za dobro psihofizično kondicijo

O PREDAVATELJICI:

Florence Maria Bratuž ima bogate izkušnje iz vodenja prodaje in regije iz avtomobilske industrije ter svetovanja. Je odlična poznavalka tehnike Procesa prisotnosti, s katero je tudi sama prišla nazaj do notranje motivacije in več življenjske moči. Te izkušnje so jo pripeljale do vloge predavatelja, motivacijsko/inspiracijskega trenerja in coacha nove VinKom miselnosti zakaj delamo to kar delamo. Njene aktivnosti kot svetovalka so usmerjene v boljše medosebne odnose zaposlenih, skladno medoddelčno sodelovanje, notranje motiviran kader skladen z vizijo in poslanstvom podjetja/organizacije in povečanje zavzetosti in kulture odgovornosti.

 

Vabilo za tiskanje

22.3. / Predstavitev priporočil za pripravo občinskega odloka (OUNK) in prvih dveh testnih odlokov (Občin Moravske Toplice, Solčava) 5/3

Skupnost občin Slovenije vas v sodelovanju z Ministrstvom za okolje in prostor vabi na predstavitev priporočil za pripravo občinskega Odloka o urejanju podobe naselij in krajine (OUNK), v okviru katerega bo predstavljen strokovni (Urbanistični inštitut RS) in pravni pristop (Luka Ivanič, pravnik z več-letnimi izkušnjami iz prostorskega resorja). Podlaga za Odlok o urejanju podobe naselij in krajine (OUNK) je nedavno sprejeta prostorska zakonodaja (ZURep-3, GZ-1), ki s 1. junijem prehaja v uporabo. Med drugim bosta na posvetu predstavljena prva dva od skupaj štirih testnih odlokov (OUNK) in sicer občin Moravske Toplice in Solčava.

Uradno vabilo najdete TUKAJ.

 

NAJAVA:

V obdobju med aprilom in majem 2022 se nam obeta predstavitev drugih dveh testnih odlokov (OUNK) in sicer občin Postojna in Kočevje s spremljajočimi koristnimi informacijami.

DOGODKI DRUGIH

14. 3. / Informativni dan za razpise Interreg Europe 2021 - 2027 6/1

Informativni dan ob 1. javnem razpisu za sofinanciranje projektov programa Interreg Europe 2021-2027 bo potekal 14. marca 2022 spletno preko platforme Zoom. Več informacij o programu dogodka je na voljo tukaj. Prijava na dogodek je možna preko spletne prijave tukaj. Program Interreg Europe je namenjen izboljšanju politik za regionalni razvoj z izmenjavo izkušenj, inovativnimi pristopi in krepitvijo zmogljivosti, njegova primarna ciljna skupina pa so nosilci politik kot partnerji v projektih. Več informacij je na voljo na programski spletni strani. 

17. 3. / Vabilo na spletni dogodek Družba 5.0 / Society 5.0, - pametno kmetijstvo 6/2

Vljudno vabljeni na tradicionalni dogodek Družba 5.0 / Society 5.0, ki se bo osredotočil na pametno kmetijstvo. Dogodek pripravlja Veleposlaništvo Japonske v Sloveniji v sodelovanju z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije, Slovensko-japonskim poslovnim svetom in AV Living Lab.

Izvedite več o japonskih prizadevanjih za trajnostno družbo s pomočjo pametnega kmetijstva in praks preciznega kmetovanja hkrati pa tudi o slovenskih izkušnjah na področju pametnega kmetijstva ter inovativnih rešitvah uporabe naprednih tehnologij. Spoznajte konkretne primere pametnega kmetijstva v praksi in se pridružite razpravi o tej vse pomembnejši in vse bolj globalni temi.

Kdaj: v četrtek, 17. marca 2022, 9.00 – 10.45 (CET)
Kje: na spletu
Prijava in program: society2022.avll.si
 
Dogodek »Japonska s pametnim kmetijstvom do trajnostne družbe« bo potekal v angleščini. Osrednji govorec prof. dr. Noboru Noguchi, prodekan in profesor na Raziskovalni fakulteti za kmetijstvo Univerze Hokkaido, je ugleden japonski strokovnjak na področju kmetijske znanosti in eden vodilnih svetovnih izvedencev za robotsko kmetijstvo. Prav tako predseduje Japonskemu združenju za kmetijski inženiring, je član Znanstvenega sveta Japonske, deluje kot gostujoči predavatelj na več tujih univerzah in je prejemnik več strokovnih nagrad.

VLADA RS

116. redna seja 7/1

Vlada sprejela uredbo o določitvi sredstev elektronske identifikacije in uporabi centralne storitve za spletno prijavo in elektronski podpis

Sprejeta uredba za namene izvajanja Zakona o elektronski identifikaciji in storitvah zaupanja (ZEISZ) določa sredstva elektronske identifikacije, ki so izdana z namenom dokazovanja osebne e- identitete.

V sprejeti uredbi se predpisuje obliko sredstev elektronske identifikacije, njihovo raven zanesljivosti, obdobje veljavnosti, najnižjo starost, pri kateri oseba lahko pridobi sredstvo elektronske identifikacije, organe, pristojne za sprejem vlog in preverjanje istovetnosti, način izdaje, preklica in začasne razveljavitve ter tehnične specifikacije posameznega sredstva elektronske identifikacije.

Uveljavitev predlagane uredbe je predvidena 28. marca 2022, kar sovpada z dnem pričetka izdajanja novih biometričnih osebnih izkaznic, ki bodo tudi nosilke nekaterih sredstev elektronske identifikacije. S tem se bo posameznemu državljanu nad 12 let omogočilo e- identifikacijo in avtentikacijo za dostop do elektronskih storitev ter elektronsko podpisovanje. Navedeno ocenjujemo kot ključni pogoj za izkoriščanje razvojnega potenciala e-poslovanja za nadaljnji razvoj digitalnega gospodarstva in družbe v okvirih notranjega trga EU. Gre za omogočanje čezmejnega e-poslovanja, obstoj čezmejne elektronske identifikacije ter zagotavljanje učinkovitega elektronskega poslovanja slovenskih državljanov, javne uprave in poslovnih subjektov.

 

Vlada izdala Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19

Vlada Republike Slovenije je izdala Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19.

Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 (odlok) določa:

 • da se kot podlaga za izdajo EU DCP (digitalno COVID potrdilo EU), s katerim se dokazuje prebolevnost, šteje pozitiven rezultat testa HAG test, ki je bil izveden od 30. januarja 2022 naprej. Določba temelji na novih pravilih o digitalnem COVID potrdilu EU, ki državam članicam omogočajo, da poleg pozitivnega rezultata testa PCR izdajo potrdila o prebolevnosti COVID-19 tudi na podlagi pozitivnega rezultata testa HAG, ki je bil izveden od 1. oktobra 2021 naprej.
 • izpolnjevanje pogoja PCT za obiskovalce uporabnikov storitev nastanitve pri izvajalcih zdravstvene dejavnosti in socialno varstvenih storitev ter v zaporih in prevzgojnih domovih.
 • da osebe s pozitivnim testom HAG za samotestiranje, ki imajo pravico opraviti hitri antigenski test pri izvajalcu zdravstvene dejavnosti za katerega sredstva zagotavlja proračun, pozitivni rezultat testa HAG za samotestiranje izkažejo z dokazilom, ki je fotografija s priloženim osebnim dokumentom ali ploščica v zaščitni vrečki ob predložitvi osebnega dokumenta na vpogled.
 • pravico do zagotavljanja sredstev iz proračuna Republike Slovenije za testiranje s testi HAG.

Izjema uporabe zaščitnih mask se določi za učence, dijake, študente in učitelje ves čas izvajanja vzgojno-izobraževalnega programa, razen v zvezi s klinično prakso ali vajami pri izvajalcih nastanitve. Izjemo uporabe zaščitnih mask za čas izvajanja vzgojno-izobraževalnega programa je podprla Strokovna svetovalna skupina ministra za zdravje za zajezitev in obvladovanje epidemije COVID-19 v zapisniku z dne 28. februarja 2022.

Odlok začne veljati dan po objavi v uradnem listu.

(Vir: Vlada RS, NJ)

AKTUALNI RAZPISI

Javni poziv za sofinanciranje predhodnih arheoloških raziskav na območju naselbinske ali vrtnoarhitekturne dediščine 8/1

Javni poziv omogoča sofinanciranje predhodnih arheoloških raziskav, ki so potrebne:

– kot del priprav na vzdrževanje in obnovo objekta, ki leži na območju naselbinske dediščine, če posege izvaja investitor, ki je fizična oseba, z namenom zagotovitve stanovanja za lastne potrebe, ali če se posegi izvajajo z namenom zagotovitve prostorov, namenjenih izvajanju dejavnosti, ki so v javnem interesu;

– kot del priprav za ureditev ali obnovo javnih površin na območju naselbinske ali vrtnoarhitekturne dediščine.

Javni poziv ni namenjen: novogradnjam, posegom na nepremičninah v lasti Republike Slovenije, predhodnim arheološkim raziskavam z že pridobljenim kulturnovarstvenim soglasjem za raziskavo in odstranitev arheološke ostaline, ter predhodnim arheološkim raziskavam z že pridobljeno odločbo o sofinanciranju, ki se niso izvedle v pogodbenem roku.

Obvestilo o objavi javnega poziva je bilo 25. februarja 2022 objavljeno v Uradnem listu.

Rok za prijavo je 31. maj 2022 (oziroma do porabe sredstev).

Celotna razpisna dokumentacija je dostopna na povezavi TUKAJ.

Za boljšo izkoriščenost namakalnih sistemov in prihranke vode v kmetijstvu 6,5 milijona evrov 8/2

Javni razpis potencialnim upravičencem omogoča pridobitev nepovratnih sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in proračuna Republike Slovenije iz sklada za okrevanje in odpornost. Ključni pogoj je, da gre za investicije v infrastrukturo, ki je namenjena dvema ali več uporabnikom (če je uporabnik le eden, govorimo o investiciji na kmetijsko gospodarstvo, ti pa se podpirajo iz podukrepa 4.1). Zato so upravičenci do podpore iz tega javnega razpisa tako fizične, kot tudi pravne osebe, ki so jih lastniki kmetijskih zemljišč pooblastili za izvedbo tehnoloških posodobitev namakalnih sistemov.

Upravičeni stroški, ki jih lahko upravičenec uveljavlja na javnem razpisu, so investicije v tehnološke posodobitve črpališča ter dovodnega omrežja namakalnih sistemov vključno z ureditvijo vodnega vira, strošek menjave namakalne opreme pa ni upravičen strošek po tem javnem razpisu. Namakalni sistem mora po tehnološki posodobitvi izkazovati potencialni prihranek vode v višini najmanj 15 % glede na stanje pred tehnološko posodobitvijo namakalnega sistema.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano s stopnjo podpore, ki znaša 100 % upravičenih stroškov daje jasen signal potencialnim vlagateljem za čim večja vlaganja v namakalne sisteme, saj se s tehnološko posodobitvijo namakalnih sistemov podaljšuje življenjska doba že zgrajenih namakalnih sistemov, ob enem pa se tudi zmanjšuje poraba vode za potrebe kmetijstva.

Dodatne informacije:

Na dveh javnih razpisih 4,9 milijona evrov za naložbe v oživitev gospodarstva po epidemiji covida-19 8/3

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v petek, 25. 2. 2022, v Uradnem listu objavilo dva javna razpisa iz naslova Programa razvoja podeželja RS 2014-2020 v skupni višini 4,9 milijona evrov za kolektivne naložbe v ureditev distribucijskih centrov. Vložitev vloge za oba javna razpisa poteka od 21. marca 2022 do vključno 25. maja 2022, do 14. ure.

Oba javna razpisa sta odziv na epidemijo covid-19 in sta financirana iz dodatnih evropskih sredstev na podlagi 58a. člena Uredbe EU 1305/2013, ki so namenjene odpornemu, trajnostnemu in digitalnemu okrevanju gospodarstva, zato je stopnja prispevka Evropskega sklada ta EKSRP 100 %.

29. javni razpis iz podukrepa 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2022 OPERACIJA: Naložbe za izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskih gospodarstev, namenjene naložbam v krožno gospodarstvo na kmetijskih gospodarstvih

Predmet podpore so naslednje vrste naložb:

a) povečanje učinkovite rabe energije in spodbujanje uporabe obnovljivih virov energije za lastne potrebe kmetijskega gospodarstva:

 • ureditev objektov oziroma nakup pripadajoče opreme za posodobitev energetsko učinkovitih ogrevalnih sistemov: hlevi za rejo plemenskih svinj in tekačev, hlevi za rejo perutnine, objekti za skladiščenje in sušenje krme, objekti za sušenje hmelja ter objekti za sušenje kmetijskih proizvodov,
 • naložbe v zmanjšanje toplotnih izgub pri gradnji objektov z uporabo materialov z večjo toplotno izolativnostjo: skladišča in hladilnice za kmetijske pridelke,
 • nakup energetsko varčnejše opreme: skladišča in hladilnice za kmetijske pridelke, steklenjaki in plastenjaki,
 • naložbe v proizvodnjo električne in toplotne energije

b) ureditev mikrobioplinarn do 50 kW nazivne moči;

c) novogradnja kompostarn za kompostiranje rastlinskih ostankov oziroma rastlinskih ostankov in živinskih gnojil brez uporabe neorganskih materialov;

č) nakup opreme za vnovično uporabo vode in stranskih proizvodov na kmetijskem gospodarstvu.

Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša 2,4 milijona evrov, ki se razdelijo po naslednjih sklopih:

 • 400.000 evrov za naložbe nosilcev majhnih kmetij (sklop A),
 • 1.600.000 evrov za naložbe fizičnih oseb, razen za naložbe samostojnih podjetnikov posameznikov in nosilcev majhnih kmetij, in naložbe skupin kmetov (sklop B), ter
 • 400.000 evrov za naložbe samostojnih podjetnikov posameznikov in pravnih oseb (sklop C).

Do podpore so upravičeni stroški naložb, ki so nastali naslednji dan po oddaji vloge na javni razpis do vložitve zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev. Do podpore so upravičeni tudi splošni stroški ki so neposredno povezani s pripravo in izvedbo naložbe in so nastali od 1. januarja 2014 do vložitve zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev. Zadnji rok za vložitev zahtevka za izplačilo sredstev je 30. junij 2025.

Upravičenci do podpore so nosilci kmetijskih gospodarstev, ki so vpisani v register kmetijskih gospodarstev (RKG) in opravljajo kmetijsko dejavnost v Republiki Sloveniji. V primeru kolektivnih naložb so do podpore upravičene skupine proizvajalcev, organizacije proizvajalcev, skupine kmetov oziroma zadruge.

Višina podpore, ki jo lahko pridobijo upravičenci znaša 30 % upravičenih stroškov naložbe. Ta delež se lahko poveča:

 • za 5 odstotnih točk za naložbe na območjih z omejenimi možnostmi (OMD območjih), za naložbe upravičencev, ki so vključeni v ukrep kmetijsko-okoljska-podnebna-plačila (KOPOP) oziroma Ekološko kmetovanje (EK), in imajo v ta dva ukrepa vključenih najmanj 50 odstotkov kmetijskih površin v uporabi,
 • za 10 odstotnih točk za naložbe socialnih podjetij, za naložbe povezane z izvajanjem ukrepa dobrobit živali (DŽ) ter za naložbe na problemskih območjih,
 • 15 odstotnih točk za kolektivne naložbe ter
 • 20 odstotnih točk za naložbe mladih kmetov,

in znaša maksimalno 50 % upravičenih stroškov.

Najnižji znesek javne podpore znaša 2000 evrov na vlogo. Upravičenci, ki so kmetije (kot člani skupine kmetov) in mikropodjetja, lahko v celotnem programskem obdobju 2014–2020 pridobijo največ 1.000.000 evrov javne podpore iz naslova te operacije. Upravičenci, ki so mala, srednja ali velika podjetja podjetja pa maksimalno 3.000.000 evrov podpore

9. javni razpis iz podukrepa 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2022 – naložbe, namenjene krožnemu gospodarstvu

Predmet podpore so individualne in kolektivne naložbe namenjene krožnemu gospodarstvu.

Naložbe namenjene krožnemu gospodarstvu so predvsem naložbe v pridobivanje energije kot na primer toplotne energije iz biomase in v uporabo stranskih proizvodov.

Stranski proizvod je odpadek, ki se ga lahko z izjavo lastnika odpadka o spremembi statusa vključi opredeli kot stranski proizvod in se ga vključi v nadaljnjo predelavo. Lastnik odpadka ga lahko z izjavo o spremembi statusa odpadka. Na primer sirotko, ki je stranski proizvod proizvodnje mleka se lahko predela v albuminsko skuto ali v beljakovinsko goščo, ki je uporabna tudi kot dodatek krmi za živali.

Podpirajo se naložbe v:

 • ureditev objektov oziroma nakup opreme za predelavo ali trženja kmetijskih proizvodov,
 • ureditev skladiščnih kapacitet,
 • ureditev objektov in nakup opreme za oskrbo z vodo, posodobitev sistemov za varčno uporabo vode, shranjevanje vode, ponovno uporabo vode, ureditev greznic in čistilnih naprav,
 • ureditev objektov in nakup opreme za proizvodnjo električne in toplotne energije ter proizvodnjo bioplina (do 50 kW) za lastno porabo,
 • nakup opreme za posodobitev energetsko učinkovitih ogrevalnih sistemov in energetsko varčnejše opreme ter rekonstrukcija objektov in nakup opreme, ki prispevajo k zmanjšanju toplotnih izgub in
 • nakup opreme in naprav za ponovno uporabo stranskih proizvodov.

Glavni namen tega podukrepa so podpore naložbam v ureditev objektov, opreme in skladiščnih prostorov za predelavo ali trženje kmetijskih proizvodov. Zato se na tem razpisu ne podpirajo samostojne naložbe v varčno uporabo vode, ureditve čistilnih naprav, proizvodnje električne in toplotne energije, energetsko učinkovitost in ponovno uporabo stanskih proizvodov. Te naložbe so upravičene le kot del naložbe v ureditev objektov in opreme ter skladiščnih kapacitet za predelavo ali trženje kmetijskih proizvodov, če predstavljajo najmanj 50 odstotkov upravičenih stroškov celotne naložbe.

Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša 2.475.170,00 evrov. Zagotavljajo se iz Programa razvoja podeželja RS 2014–2020. Razdelijo se po naslednjih sklopih:

 • 200.000,00 evrov za naložbe nosilcev majhnih kmetij (sklop A),
 • 700.000,00 evrov za naložbe nosilcev kmetij in nosilcev dopolnilne dejavnosti na kmetiji, ki niso nosilci kmetije (sklop B) ter
 • 1.575.170,00 evrov za naložbe samostojnih podjetnikov posameznikov in pravnih oseb (sklop C).

Do podpore so upravičeni stroški naložb, ki so nastali naslednji dan po oddaji vloge na javni razpis do vložitve zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev. Do podpore so upravičeni tudi splošni stroški ki so neposredno povezani s pripravo in izvedbo naložbe in so nastali od 1. januarja 2014 do vložitve zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev. Zadnji rok za vložitev zahtevka za izplačilo sredstev je 30. junij 2025.

Upravičenec, ki ni veliko podjetje, mora v koledarskem letu pred oddajo vloge na javni razpis iz poslovanja ustvariti primeren prihodek, ki mu omogoča dolgoročno sposobnost preživetja – 1,5 letne bruto minimalne plače na zaposlenega v RS na 1 PDM (prej je bilo 1,0 letne bruto minimalne plače), kar znaša 18.436,32 evrov.

Višina podpore, ki jo lahko pridobijo upravičenci znaša 30 % upravičenih stroškov naložbe. Ta višina se lahko poveča za:

 • 5 odstotnih točk za naložbe v predelavo ali trženje ekološko pridelanih kmetijskih proizvodov,
 • 5 odstotnih točk za naložbe v povečanje okoljske učinkovitosti,
 • 5  odstotnih točk za naložbe v predelavo proizvodov, če je upravičenec vključen v ukrep dobrobit žival,
 • 5  odstotnih točk za naložbe nosilca kmetije oziroma nosilca dopolnilne dejavnosti na kmetiji, ki je razvrščena v območje z drugimi naravnimi omejitvami ali območje s posebnimi omejitvami;
 • 10 odstotnih točk naložbe upravičencev, katerih sedež ali naslov oziroma lokacija naložbe je na problemskih območjih;
 • 20 odstotnih točk za naložbe mladih kmetov,
 • 15 odstotnih točk za naložbe nosilca kmetije oziroma nosilca dopolnilne dejavnosti na kmetiji, ki je razvrščena v gorsko območje,
 • 15 odstotnih točk za naložbe nosilca kmetije oziroma nosilca dopolnilne dejavnosti na kmetiji v predelavo ali trženje kmetijskih proizvodov iz najmanj enega od naslednjih prednostnih kmetijskih sektorjev: žito, sadje, razen sektorja vina in oljk, zelenjava, mleko, prašičje in goveje meso,
 • 15 odstotnih točk za kolektivno naložbo

in znaša maksimalno 50 % upravičenih stroškov naložbe.

Najnižji znesek javne podpore znaša 5.000 evrov na vlogo. Upravičenci, ki so mikropodjetja, lahko v celotnem programskem obdobju 2014–2020 pridobijo največ 1.500.000 evrov javne podpore, upravičenci, ki so mala podjetja 3.000.000 evrov podpore, upravičenci, ki so srednje velika in velika podjetja pa največ 5.000.000 evrov podpore.

Če je končni proizvod predelave nekmetijski proizvod in se naložba izvaja v vzhodni Sloveniji, stopnja javne podpore ne sme preseči 45 % upravičenih stroškov za mikro ali mala podjetja, 35 % za srednje velika podjetja ter 25 % za velika podjetja.

Če je končni proizvod predelave nekmetijski proizvod in se naložba izvaja v zahodni Sloveniji, stopnja javne podpore ne sme preseči 30 % upravičenih stroškov za mikro ali mala podjetja, 20 % za srednje velika podjetja ter 10 % za velika podjetja.

Dodatne informacije:

Najava Javnega razpisa za sofinanciranje projektov trajnostne obnove in oživljanja kulturnih spomenikov v lasti občin 8/4

Ministrstvo za kulturo je najavilo objavo Javnega razpisa za sofinanciranje projektov trajnostne obnove in oživljanja kulturnih spomenikov v lasti občin ter vključevanje kulturnih doživetij v slovenski turizem iz sredstev za izvajanje nacionalnega Načrta za okrevanje in odpornost v višini 15.000.000 evrov nepovratnih sredstev. Razpis bo objavljen predvidoma 4. marca 2022 in bo odprt do 4. aprila 2022.

Predmet javnega razpisa bo sofinanciranje projektov obnove in oživljanja kulturnih spomenikov v lasti občin, ki bodo poleg investicij v obnovo vključevali tudi aktivnosti za povezovanje in oplemenitenje turistične ponudbe z uporabo informacijsko-komunikacijskih tehnologij za promoviranje in interpretacijo kulturne dediščine. Podprte bodo večje investicije z multiplikativnim učinkom na gospodarski in turistični razvoj, ki bodo predstavljale dodano vrednost za turistične destinacije po okrevanju po pandemiji bolezni COVID-19. Predmet razpisa bodo kulturni spomeniki, ki so bili razglašeni do vključno dneva objave razpisa. Upravičenci do sredstev razpisa bodo občine, ki so lastnice ali imetnice stavbne pravice kulturnih spomenikov, ki so predmet razpisa, in nastopajo kot investitorji.

Predračunska vrednost upravičenih stroškov prijavljenega projekta bo morala znašati najmanj 1.000.000 evrov (brez DDV). Vsaj 5 % upravičenih stroškov projekta bo moralo biti namenjenih “mehkim” dejavnostim za povezovanje in oplemenitenje turistične ponudbe ter za izboljšanje informacijske dostopnosti in prepoznavnosti lokalnega ali regionalnega območja (uporaba digitalnih sredstev in informacijsko-komunikacijskih tehnologij za prezentacijo in promocijo kulturne dediščine in kraja). Prijavitelj lahko zaprosi za sofinanciranje do 1.660.000 evrov upravičenih stroškov. Davek na dodano vrednost ne bo upravičen strošek financiranja.

Upravičeni stroški sofinanciranja bodo stroški investicij v opredmetena sredstva (investicije v gradnjo, obnovo, restavriranje, opremo, računalniško, digitalno in IT opremo , energetsko sanacijo), stroški projektne dokumentacije, načrtov, študij in analiz, stroški storitev zunanjih izvajalcev, stroški izvajanja aktivnosti za digitalizacijo, trženje/promocijo, obveščanje in razvoj kulturno-turističnih storitev in produktov.

Projekti se bodo morali zaključiti najpozneje do 31. decembra 2025. Več informacij je dostopnih tukaj. 

Šesti javni natečaj Branju prijazna občina 8/5

Naziv Branju prijazna občina podeljuje Združenje splošnih knjižnic v sodelovanju s Skupnostjo občin Slovenije in Ministrstvom za kulturo, letos že šesto leto zapored. Javni natečaj poteka med 8. februarjem in 30. septembrom 2022, podelitev nazivov Branju prijazna občina pa bo na Ta veseli dan kulture, 3. decembra 2022, na Prešernov rojstni dan. Projekt, ki letos poteka že šestič,  je uspešno spodbudil občine, da z različnimi aktivnostmi in ukrepi izvajajo spodbujanje izboljšanje bralne pismenosti in bralne kulture. Do sedaj je naziv pridobilo že 52 občin.

Ilustracija mesta z napisom nad mestom Branju prijazna občina

Vzporedno z javnim natečajem za podelitev naziva vsako leto poteka tudi poziv za podaljšanje veljavnosti naziva. Letos potečejo tri leta od  podelitve naziva Branju prijazna občina v letu 2019, kar pomeni, da morajo občine, ki so v tem letu pridobile naziv,  pripraviti vlogo za njegovo podaljšanje. Rok za oddajo vloge je do 30. 9. 2022 na naslov Združenja splošnih knjižnic.

Objavljen 8. javni razpis v okviru podukrepa M06.1 Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete za leto 2022 8/6

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je 21. 1. 2022 v Uradnem listu objavilo 8. javni razpis v okviru podukrepa M06.1 Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete. Razpisanih bo 8.932.207,66 evrov nepovratnih sredstev iz Programa razvoja podeželja 2014–2020.

Predmet javnega razpisa je podpora mladim kmetom za vzpostavitev kmetijskega gospodarstva in kmetijske dejavnosti. Upravičenci za podporo so mladi kmetje, stari od 18 do vključno 40 let, ki imajo ustrezno poklicno znanje in usposobljenost. Podpora se dodeli kot pavšalna pomoč v obliki nepovratne finančne pomoči, izplača se v dveh obrokih.

Vnos prijavnega obrazca v elektronski sistem in vložitev vloge na javni razpis bo potekala od 14. 2. 2022 do vključno 31. 3. 2022, do 14. ure.

Podrobnejše informacije o razpisu najdete TUKAJ.

NOVICE DRUGIH

Vabilo na Kulturni bazar 2022 9/1

Vljudno vabljeni v četrtek, 31. marca 2022, med 8. in 20. uro v Cankarjev dom v Ljubljani na nacionalno medresorsko strokovno usposabljanje Kulturni bazar 2022.

Program največjega strokovnega usposabljanja na področju kulturno-umetnostne vzgoje Kulturni bazar 2022 vključuje več kot štirideset dogodkov: predstave, filmske projekcije, predstavitve, predavanja, okrogle mize, delavnice in vodenja po razstavi, ki jih namenjamo strokovnim delavkam in delavcem z različnih področij (vzgoje in izobraževanja, kulture, kmetijstva in prehrane, zdravstva, sociale, okolja in prostora …),  načrtovalkam in načrtovalcem politik ter strokovnim delavkam in delavcem v občinah in lokalnih skupnostih, ki skrbite za kulturo in izobraževanje oz. družbene dejavnosti.

Osrednja tema štirinajstega Kulturnega bazarja bo Kultura in umetnost/blagostanje družbe in posameznika. Spraševali se bomo, kaj je blagostanje, kako ga razumemo v polju kulture in umetnosti, kakšno mesto imata kultura in umetnost pri gradnji blagostanja družbe in posameznika, kje je mesto kulture in umetnosti v pojmovanju blagostanja na različnih področjih (zdravja, sociale, prostora, okolja …), kako kultura in umetnost prispevata h kakovosti bivanja v urbanih okoljih in kako na podeželju, kako pripomoreta k posameznikovemu in družbenemu blagostanju.

Na brezplačno strokovno usposabljanje se prijavite z e-prijavo, ki jo najdete na https://kulturnibazar.si/.

Zaradi učinkovitejše organizacije, pa tudi zaradi omejitev udeležbe na posameznih dogodkih, prijavo posredujte čim prej, najpozneje do 24. marca 2022. Izpolnjena in poslana e-prijava je vaša vstopnica na izbrane dogodke, hkrati pa vam omogoča pridobitev potrdila o udeležbi na strokovnem usposabljanju.

Vsak udeleženec in udeleženka si lahko izbere, kar ga strokovno najbolj zanima. E-prijava je potrebna tudi, če se želite udeležiti le posameznih dogodkov.

Več o dogodku najdete na https://kulturnibazar.si, za dodatne informacije lahko pišete tudi na e-naslov info@kulturnibazar.si.

Mednarodna konferenca SKUPAJ DO STANOVANJ,  Stanovanjske zadruge in skupnostni zemljiški skladi. 9/2

IPoP – Inštitut za politike prostora in IŠSP – Inštitut za študije stanovanj in prostora vabita v četrtek, 17.3.2022 med 9.00 in 13.30 v Staro elektrarno (Slomškova 18, Ljubljana) na mednarodno konferenco Skupaj do stanovanj, ki se umešča v čas in prostor zaostrene stanovanjske krize in ponuja vpogled v nešpekulativne skupnostne stanovanjske rešitve, ki dobro delujejo v tujini in bi lahko pomembno prispevale k reševanju stanovanjskega vprašanja tudi pri nas.

Na konferenci bosta predstavljeni dve dobri praksi – stanovanjska zadruga Kohlenrutsche iz Dunaja in Skupnostni zemljiški sklad Bruselj, ki bosta izhodišče za razpravo o vlogi javnih akterjev pri omogočanju tovrstnih stanovanjskih projektov ter o učinkih, ki jih imajo na stanovanjski fond in širše na družbo. V drugem delu konference bodo predstavljene nekatere pobude za stanovanjske zadruge iz lokalnega okolja – iz Ljubljane, Maribora in Hrastnika. Skupaj s predstavniki javnih akterjev bodo razpravljali o trenutnih težavah pri zagotavljanju dostopnih stanovanj in ovirah, ki pestijo pobude za vzpostavitev stanovanjskih zadrug, ter o tem, kako spodbuditi nove stanovanjske rešitve pri nas.

Vljudno vabljeni, da se jim pridružite in skupaj z njimi razmišljate, kakšne oblike stanovanjske preskrbe bodo najbolje naslovile sodobne bivanjske potrebe in kako spodbuditi njihov razvoj v našem prostoru.

PRIJAVA na dogodek je obvezna.

Več o programu in gostih najdete tukaj.

Vabljeni tudi k podpisu za sistemsko ureditev stanovanjskih zadrug in prebiranju predlogov zakonskih rešitev zanje.

Ustvarjanje razširjenega registra oseb slovenske pomladi - vabilo k sodelovanju 9/3

V Muzeju novejše zgodovine Slovenije pripravljajo razširjen, elektronski register oseb, ki so v osemdesetih in na začetku devetdesetih let 20. stoletja na različnih ravneh sodelovali pri demokratizaciji slovenskega prostora. Izhajajo iz leta 2008 lansiranega spletnega portala slovenska pomlad. Ta je popisoval osebe in dogodke, ki so ustvarjali omrežje civilno-družbenih pobud in s tem bistveno prispevale k zgodovinskim spremembam politične in kulturne podobe Slovenije. Ob tridesetletnici Republike Slovenije so v sodelovanju z avtorji prispevkov za enciklopedijo slovenske osamosvojitve, državnosti in ustavnosti začeli pripravljati nadgradnjo dosedanje zasnove Slovenske pomladi.

Osnovna cilja projekta sta dva:

– zbrati podatke o voditeljih in članih vodstev novonastalih političnih strank, tako republiških vodstev kot vodstev v občinah.
– drugi popis, s katerim bi vzpostavili podlago za enciklopedično predstavitev temeljne spremembe, ki jo pomenijo slovenska osamosvojitev, državnost in ustavnosti, pa je popis oseb, ki vstopijo v slovensko politiko z volitvami 1990.

Gre za popis izvoljenih in imenovanih na republiški in občinskih ravneh.

V zvezi z občinskimi volitvami aprila 1990 in formiranjem občinskih oblasti se obračajo tudi na občine. Zanimajo jih namreč tudi občinski arhivi iz leta 1990, z volilnimi listami in popisi občinskih skupščin. Drži, da se je število slovenskih občin od takrat več kot potrojilo, vseeno pa bi bili veseli vašega odziva.

Več informacij je v dopisu.

Vabilo za šole in občine: Usposabljanje za izvajanje Pešbusa in Bicivlaka 9/4

Aktivna pot v šolo je najboljši način potovanja v šolo, otrokom omogoča, da se med potjo v šolo razgibajo, nadihajo svežega zraka, družijo z vrstniki in pripravijo na delo v šoli. Otroci med aktivno hojo v šolo hkrati skrbijo za svoje zdravje in dobro počutje, razvijajo pa tudi zdrave potovalne navade, veščine samostojnosti in orientacije v prostoru. Za najmlajše otroke, ki potrebujejo spremstvo na poti v šolo, sta super rešitev Pešbus in Bicivlak. Več kot 130 slovenskih šol je aktivnosti že preizkusilo. Vse tiste, ki o tem šele razmišljate, pa vabimo, da se pridružite na spletnem usposabljanju.

Usposabljanje za izvajanje Pešbusa in Bicivlaka bo potekalo v četrtek 10. 3. 2022, od 13:30 do 16:00, prek spletne platforme Zoom. Vaše prijave zbiramo prek spletne prijavnice do 8. 3. 2022.

Usposabljanje je namenjeno predstavnikom šol in občin ter vsem drugim, ki bi v svojem kraju želeli prostovoljno pomagati pri organizaciji Pešbusa in/ali Bicivlaka. Usposabljanje udeležence opremi z vsemi potrebnimi informacijami za uspešno organizacijo in izvedbo Pešbusa in Bicivlaka, ponuja pa tudi priložnost za pridobitev informacij s strani izkušenih organizatorjev.

Udeležba na usposabljanju je brezplačna, prav tako so brezplačni vsi materiali in orodja za izvedbo.

Več informacij in prijava na: https://www.aktivnovsolo.si/vabilo-spletno-usposabljanje-za-izvajanje-pesbusa-in-bicivlaka/

Vabilo za občine: Pomoč pri uvajanju Območja varnih prihodov v šolo 9/5

IPoP – Inštitut za politike prostora vabi k sodelovanju občine in osnovne šole, ki želijo preizkusiti uvedbo ukrepa šolska ulica  – območja varnih prihodov. Preizkus drugačnega prometnega režima v neposredni okolici osnovnih šol je namenjen tistim občinam in šolam, ki želijo spodbuditi aktivne in samostojne prihode učencev v šolo in zmanjšati avtomobilski promet v neposredni okolici šole. Preizkus ukrepa šolska ulica – območje varnih prihodov v šolo, je lahko podlaga za prostorsko in prometno prenovo šolskega okoliša, zato spodbujamo k prijavi občine, ki nameravajo v prihodnosti spreminjati prometni režim v neposredni okolici šol.

Občina se skupaj z osnovno šolo lahko prijavi tako, da izpolni kratko in preprosto prijavnico ter jo pošlje do 16. 3. 2022 do 13. ure na naslov life@ipop.si.

Izbrani občini bo IPoP – Inštitut za politike prostora pomagal z znanjem, vsebinsko podporo in nasveti pri izvedbi ukrepa šolska ulica ter s sofinanciranjem stroškov med 5.000 EUR in 12.000 EUR, povezanih z izvedbo (stroški komunikacijskega materiala, izdelavo prometne študije, stroški izvajanja programa na otvoritvenem dogodku in podobno).

Več informacij: https://ipop.si/2022/02/18/novo-vabilo-za-obcine-pomoc-pri-uvajanju-obmocja-varnih-prihodov-v-solo/

© Moralne avtorske pravice ima Skupnost občin Slovenije. Noben del tega gradiva se ne sme reproducirati ali kopirati v karšnikoli obliki: grafično elektronsko ali mehanično, kar vklučuje (ne da bi bilo omejeno) fotokopiranje, snemanje, skeniranje ali katerekoli druge oblike reproduciranja brez pisnega dovoljenja Skupnosti občin Slovenije. Reprodukcija ali kopiranje je dovoljeno izključno za potrebe Sekretariata Skupnsti občin Slovenije ali občin članic SOS.