NOVICE SOS

Delovna skupina za pripravo ukrepov na področju obremenitve premoženja, dediščin in daril 1/1

Minister za finance je ustanovil večje število delovnih skupin z namenom prenove področja davkov v Sloveniji. Predstavnico SOS je pozval k sodelovanju v Delovni skupini za pripravo ukrepov na področju obremenitve premoženja, dediščin in daril. Na drugem sestanku, ki je bil v ponedeljek, 4. januarja 2021 so članice in člani obravnavali pripravljeno gradivo na področju NUSZ, promet z nepremičninami ter pristojbine za gozdne ceste. Na sestanku so predvsem govorili o preobrazbi NUSZ v davek na nepremičnine. Prisotno je zavedanje glede zdajšnjega pravno formalnega položaja NUSZ, potrebe po politični pripravljenosti tako za prenovo sistema NUSZ ali preoblikovanje tega v davek na nepremičnine ter nujnosti, da se v enem ali drugem primeru finančna sredstva občin ohranijo na vsaj sedanjem nivoju. Četudi si članice in člani skupine niso enotni glede nekaterih vprašanj nekega novega sistema obdavčitve nepremičnin (stopnje, oprostitve, avtonomnost občin pri določanju nekaterih parametrov,..), je bila podana podpora dosedanjim predlogom uvajanju davka na nepremičnine. Ob sklepu, da morajo občine večinsko prejeti finančna sredstva v višini, ki jo zajemajo sedaj. Pot do kakršne koli prenove pa je in bo dolga, četudi se bi oblikovala ustrezna politična volja za spremembe sistem.

 

 

Najbolj sporne “rešitve” novega Gradbenega zakona za občine 1/2

V ponedeljek, 4.1.2020 je potekala 4. seja Komisije za prostor pri SOS. Članice in člani so obravnavali dopolnjen predlog Gradbenega zakona, ki se nahaja v medresorski obravnavi. Izpostavili so ključne pomisleke glede predlogov v novem osnutku GZ-1, ki zadevajo občine.

Glede predlagane nove ureditve plačila komunalnega prispevka so vztrajali, da se ohrani ureditev kot je veljala zadnjih 60 let in sicer, da je pogoj za izdajo gradbenega dovoljenja tudi plačilo komunalnega prispevka. Obstoječe zakonodajne rešitve so se skozi leta pokazale za učinkovite, postopki so utečeni in ne predstavljajo ovir, zato predlaganim spremembam nasprotujejo so zaključili.

Prav tako se v predlogu občinskim inšpekcijam, poleg že uveljavljene pristojnosti iz leta 2018 (enostavni objekti), dodatno nalaga pristojnost nadzora še nad nezahtevnimi objekti. S predlogom se prisotni absolutno niso strinjali, saj se kadrovski potencial občinskih inšpekcij v RS ne povečuje, saj ob dodeljevanju in širitvi pristojnosti s strani države ni neposrednih finančnih vzpodbud, kot iz razloga neprimerne kadrovske zasedbe v zvezi zahtevano izobrazbo, saj se za občinskega inšpektorja, ki presoja gradbene objekte, gradbena izobrazba ne zahteva, kot tudi, da so občinske inšpekcije že sedaj obremenjene s svojimi izvirnimi pristojnostmi in pokrivajo velik del zakonodaje, zastavlja pa se tudi vprašanje, kako bodo občine zagotovile in izobrazile (v tako kratkem času) ta kader z bistveno širšim naborom nalog.

Glede ureditve pridobivanja projektnih pogojev in mnenj je bilo izpostavljeno, da je izdaja projektnih pogojev glede skladnosti s prostorskimi akti nepotrebna in dodatno obremenjuje občine ter, da bi bilo potrebno mnenja o skladnosti s PA izvzeti iz enotnega sistema izdaje mnenj. Zato so predlagali, da se znova preuči možnost obravnave izdaje mnenj o skladnosti s PA izven določb 38. in 39. člena predloga zakona.

Primerjalna analiza izvajanja GJS varstva okolja za leto 2019 1/3

Inštitut za javne službe je pripravil  primerjalno analizo izvajanje obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja za leto 2019. S primerjalno analizo se analizira izvajanje obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja (odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode, oskrba s pitno vodo ter službe ravnanja z odpadki), ki se izvaja od leta 2014 na podlagi odločitve Zbornice komunalnega gospodarstva.

Namen izvedbe je analizirati podatke o ključnih pogojih in stroških izvajanja posamezne gospodarske javne službe varstva okolja za posamezna podjetja, kot občinam zagotoviti ustrezno strokovno podlago za presojo učinkovitosti izvajanje javnih storitev.

Občine lahko tako na podlagi izdelane analize presodijo ustreznost posameznih cen, oziroma lahko občine pridobijo primerjavo cen s skupin s primerljivih območij.

Vabljeni tudi na PREDSTAVITEV STROKOVNE PODLAGE ZA PRESOJO UPRAVIČENIH STROŠKOV IZVAJALCA OBČINSKE JAVNE SLUŽBE VARSTVA OKOLJA.

Na spodnjih povezavah (s klikom na primerjalno analizo za posamezno področje izvajanje GJS varstva okolja) se nahaja celotno besedilo primerjalnih analiz za leto 2019.

 

 

Razprava o skladnem videzu prostorskih posegov v občinah 1/4

Osmo spletno srečanje članic in članov ožje delovne skupine za pripravo odloka o urejanju podobe naselij in krajine pri SOS je potekalo v sredo, 6. januarja 2021. Prisotne in prisotni so nadaljevali z obravnavo pogojev, ki bi se v nastajajočem odloku upoštevali za elemente, ki se pojavljajo v prostoru in so pomembni za urejeno podobo Slovenije. Zbrani so razpravljali o videzu devetnajstih elementov v prostoru in sicer o javni opremi in površinah, zelenih elementih, obsežnejših posegih v odprtem prostoru, odprtih objektih, napeljavah in drugem. Pri tem so se osredotočili na kriterije kot so materiali, barve, oblike, lege, načini vgradnje in drugi parametri. Ožja delovna skupina je to fazo dela prepoznala kot ključno, zaradi česar jo bo podrobno obravnavala tudi prihodnjič.

 

 

POJASNILA

Dodatna pojasnila v zvezi z izvajanjem ZFRO – plačilo prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje 2/2

Dne 16. 12. 2020 je Ministrstvo za javno upravo vsem občinam posredovalo pisna pojasnila ministrstev o načinu izvajanja posameznih določb Zakona o finančni razbremenitvi občin. Ministrstvo za zdravje je naknadno pripravilo dodatna pojasnila, glede uporabe 33. člena zakona (konkretni primeri, ki jih povzroči prijava v zavarovanje za zavarovance iz 15. člena ZZVZZ, vložena pred uveljavitvijo in po uveljavitvi zakona), ki jih objavljamo na sledeči povezavi: TUKAJ.

Izplačilo dodatka za nevarnost in posebne obremenitve za prostovoljske organizacije- navodila 2/3

S strani Uprave RS za zaščito in reševanje smo prejeli navodilo za izplačilo dodatka za nevarnost in posebne obremenitve po prvem odstavku 66. člena ZIUOOPE in 115. členu ZIUOPDVE za prostovoljske organizacije. Na spodnjuih povezavah se nahajajo navodila URSZR glede izplačila:

 • prostovoljcev, članov Rdečega križa, ki si bili vpoklicani strani Rdečega križa
 • prostovoljcev, članov vseh organizacij, ki so bili vpoklicani s strani očbin

Navodilo URSZR in roki za predložitev obrazcev se nahaja na tej povezavi, medtem ko vam posamezne obrazce prilagamo spodaj:

1 OBRAZEC D-1 za izplačilo dodatka po 115. členu ZIUOPDVE

Priloga 2 Zahtevek za izplačilo dodatka po 115. členu ZIUOPDVE Priloga

Priloga_3_Preglednica upravicencev na ravni obcine

DODATKI ZA POVRNITEV STROŠKOV ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE V ČASU COVID 19 2/5

Ministrstvo za finance je na podlagi prejetih vprašanj občin, ki se navezujejo na knjiženja prejetih nakazil s strani Ministrstva za obrambo RS in ker gre za vsebinsko različne zadeve, pripravilo naslednje pojasnilo:

 • Nakazila občinam na podlagi 66. člena Zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 80/20, 152/20 – ZZUOOP in 175/20 – ZIUOPDVE)

Gre za nakazila občinam po PKP zakonodaji. V kolikor je občina izplačala predhodno sredstva, ki ji pripadajo po PKP iz navedenih razlogov, je evidentirala najprej odhodek (načelo denarnega toka). Ta sredstva oziroma dodatek za nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije, je dolžna plačati država. Ker gre za posameznike (pripadnik CZ ali državljan prostovoljec), bo to knjiženo kot končna poraba v proračunu RS ob nakazilu sredstev občinam. Občine so v tem primeru samo agenti, to pomeni, da nakazila sredstev s strani države evidentirajo na postavko, v skladu z 47. členom Pravilnika o enotnem kontnem načrtu; torej nižajo prej evidentirane odhodke.

 • Nakazila občinam na podlagi Sklepa Vlade RS z dne 26. 11 .2020

Vlada Republike Slovenije je na svoji 41. seji, dne 26. 11. 2020 sprejela sklep, da se lokalnim skupnostim zaradi aktiviranja Državnega načrta zaščite in reševanja ob pojavu epidemije oziroma pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh zagotovi sredstva za poplačilo dela nastalih stroškov na področju zaščite, reševanja in pomoči v času epidemije nalezljive bolezni covid-19 v skupni višini 6.500.000 evrov, z razdelilnikom sredstev po posamezni občini.

S sprejemom sklepa država zmanjšuje stroške lokalnih skupnosti pri izvajanju ukrepov v zvezi s covidom-19, saj razen materialne pomoči v zaščitnih sredstvih od države niso prejele namenskih sredstev za poplačilo nastalih stroškov med epidemijo.

Na podlagi navedenega in v skladu s Pravilnikom o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (UL RS št. 112/09, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14, 100/15, 84/16, 75/17, 82/18 in 79/19), občine evidentirajo priliv iz državnega proračuna kot prihodek in sicer na kontu 740004 – Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo.

Nakazilo Ministrstva za obrambo-Uprave RS za zaščito in reševanje, pa se bo evidentiralo med tekoče transfere, na podkontu: 413099 – Drugi tekoči transferi občinam. Tako je poleg ustreznega proračunsko – računovodskega evidentiranja, zagotovljeno tudi ustrezno evidentiranje globalnih javnofinančnih tokov, za potrebe statističnega poročanja po ESA 2010 metodologiji.

 

Dodatno pojasnilo k Navodilu za uveljavljanje zahtevkov posrednih proračunskih uporabnikov s področja zdravstva in zasebnih izvajalcev zdravstvenega varstva, ki dejavnost opravljajo v okviru mreže javne službe 2/6

Ministrstvo za zdravje je pripravilo dodatno pojasnilo k Navodilu za uveljavljanje zahtevkov posrednih proračunskih uporabnikov s področja zdravstva in zasebnih izvajalcev zdravstvenega varstva, ki dejavnost opravljajo v okviru mreže javne službe, v skladu s Pravilnikom o postopku in rokih za uveljavljanje zahtevkov iz 123. člena Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19. Pojasnilo z obrazci objavljamo tukaj:

Navodila za uveljavljanje zahtevkov posrednih proračunskih uporabnikov s področja zdravstva in zasebnih izvajalcev zdravstvenega varstva

ZAKONODAJA

Sprejet pravilnik glede oprostitve ali delne oprostitve plačila najemnine zaradi omilitve posledic drugega vala epidemije COVID-19 3/1

Obveščamo vas, da je bil v Uradnem listu RS, št. 200/20, dne 29.12.2020 (z veljavnostjo 30.12.2020) objavljen PRAVILNIK o izvajanju oprostitve ali delne oprostitve plačila najemnin zaradi omilitve posledic drugega vala epidemije COVID-19, ki ureja postopek in način odločanja ter zahtevano dokumentacijo za izvajanje enake obravnave upravičencev za oprostitev ali delno oprostitev plačila najemnine po 94. členu Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 175/20; ZIUOPDVE).

Povezava na besedilo: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV14177

Novela Zakona o referendumu in ljudski iniciativi 3/2

Skupnost občin Slovenije vas obvešča, da je v javni razpravi predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi. Poglavitni cilj predloga zakona je uskladitev ZRLI s spremembo 90. člena ustave in z aktualno ustavnosodno prakso ter tudi nekatere druge spremembe, ki bodo prispevale k jasnejši opredelitvi vsebine zakona in omogočile bolj učinkovito izvedbo vseh postopkov.

Besedilo predloga najdete TUKAJ.

Vaše predloge in morebitne pripombe na predlog nam lahko posredujete do ponedeljka, 11. 1. 2021 na naslov info@skupnostobcin.si.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju 3/3

Ministrstvo za javno upravo je s ciljem večje fleksibilnosti, odprave določenih administrativnih bremen in večje transparentnosti pristopilo k prenovi ureditve Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18).

Besedilo predloga zakona najdete TUKAJ.

Vaše predloge in pripombe, ki jih prosimo pojasnite s konkretnimi obrazložitvami nam lahko posredujete do petka, 22. 1. 2021 na naslov info@skupnostobcin.si.

Poziv občinam k oddaji predlogov in pripomb k Osnutku zakona o varstvu okolja 3/4

Obveščamo vas, da je na portalu eDemokracija objavljen Osnutek zakona o varstvu okolja. MOP navaja, da je razlog za pripravo novega Zakona o varstvu okolja večkratno spreminjanje zakona, potreba po izboljšavi nekaterih veljavnih rešitev ter potreba po uskladitvi novih vsebin s spremembami predpisov EU in sodb sodišča EU. Osnutek novega zakona ostaja sistemsko in konceptualno enak veljavnemu. Ohranjajo se nekatere rešitve, ki so se skozi šestnajstletno izvajanje zakona pokazale kot dobre, hkrati pa uvaja nove rešitve, s katerimi se urejajo najbolj pereči problemi, kot je na primer neodgovorno ravnanje z odpadki. V zvezi z odpadki je na novo celovito urejeno ravnanje z odpadki, vključno z določitvijo temeljnih pravil ravnanja z odpadki, pogojev ter meril za prenehanje statusa odpadka in ureditvijo sistema proizvajalčeve razširjene odgovornosti.
Z novim zakonom se uvajajo tudi rešitve, ki so bile potrebne zaradi opominov in začetih predsodnih postopkov Evropske komisije.
Pomembna je tudi bolj jasna in pregledna ureditev ključnih upravnih postopkov in sicer predhodnega postopka, postopka presoje vplivov na okolje, postopkov izdaje okoljevarstvenih dovoljenj, postopka ugotavljanja neposredne nevarnosti za okoljsko škodo in postopka ugotavljanja okoljske škode. Na podlagi dosedanje prakse je tem okviru urejena tudi pravica javnosti do sodelovanja ter pravno varstvo te pravice.

Rok za oddajo pripomb in predlogov na SOS je 29. januar 2021 na naslov sasa.kek@skupnostobcin.si.

 

Osnutki pokrajinske zakonodaje s pregledom pristojnosti pokrajin 3/5

Državni svet Republike Slovenije se je na 34. seji 11. 11. 2020 seznanil z osnutki pokrajinske zakonodaje, in sicer z:

 • osnutkom Zakona o ustanovitvi pokrajin (ZUPok),
 • osnutkom Zakona o pokrajinah (Zpok) s pregledom pristojnosti in nalog pokrajin ter z
 • osnutkom Zakona o financiranju pokrajin (Zfpok),

ki jih je pripravila Strokovna skupina Državnega sveta Republike Slovenije za pripravo pokrajinske zakonodaje in ki so objavljeni v zborniku »Pokrajine v Sloveniji (osnutki pokrajinske zakonodaje s pregledom pristojnosti pokrajin)«, ki je dostopen na: www.pokrajine.si/zbornik2020.

Državni svet Republike Slovenije poziva občinske svete, da se do 1. JULIJA 2021 opredelijo do zgoraj navedenih osnutkov pokrajinske zakonodaje in svoja mnenja v vnaprej predlagani obliki (glej: Priloga osnutka sklepa o mnenju občine) posredujejo na elektronski naslov gp@ds-rs.si. Vljudno vas naprošamo, da vaše pripombe posredujete v vednost tudi na naslov info@skupnostobcin.si.

Podaljšan rok za opredelitev do osnutkov pokrajinske zakonodaje – 1.7.2021

POVPRAŠEVANJE

Anketa o programu URBACT 4/1

Sekretariat URBACT in nacionalne točke vabijo k izpolnjevanju nove različice vprašalnika o programu URBACT. V Sloveniji podporo izvajanju urbane politike in programa URBACT, po naročilu Ministrstva za okolje in prostor izvajata IPoP – Inštitut za politike prostora in Skupnost občin Slovenije.

URBACT je program evropskega teritorialnega sodelovanja, katerega poslanstvo je spodbujati in podpirati trajnostni in celoviti urbani razvoj. Program sodi med instrumente evropske kohezijske politike, finančno ga podpirajo Evropski sklad za regionalni razvoj, države članice ter Norveška in Švica. Poslanstvo programa URBACT je mestom omogočiti, da skupaj razvijajo celostne rešitve za urbane izzive tako, da se povezujejo, delijo izkušnje in se iz njih učijo ter spoznavajo dobre prakse za izboljšanje urbanih politik.

Namen vprašalnika je preveriti, kako dobro je v različnih evropskih državah poznavanje programa URBACT, kakšna je njegova vidnost ter v kolikšni meri se njegova orodja in materiali uporabljajo v praksi.

Na podlagi vprašalnika se bodo izboljšale in okrepile aktivnosti programa na področju komunikacije, mreženja in krepitve zmogljivosti.

Anketa je dostopna TUKAJ  in je odprta do 22. januarja 2021. Na voljo je v 22 jezikih, tudi v slovenščini (desno zgoraj na povezavi).  Predviden čas izpolnjevanja ankete je 4 minute. Za sodelovanje se vam že vnaprej zahvaljujemo!

DOGODKI SOS

13.1. / 2. Smart Society konferenca 5/1

Uspešna digitalna preobrazba pametnih mest in skupnosti ni mogoča brez partnerskega sodelovanja na vseh ravneh – od države, lokalnih skupnosti – do ponudnikov digitalnih rešitev in storitev, zato na tem področju prednjačijo tiste družbe, ki se znajo poenotiti za doseganje skupnega cilja.

V duhu pospešene digitalizacije, si države EU prizadevajo postati pametne in iščejo rešitve, kako bi presegle izzive. Ker gre pri tem za veliko več kot le tehnološke ovire, bo na letošnji konferenci govora o strateških in organizacijskih pristopih, zagotavljanju kompetenc ljudi, ki skupaj s tehnološkimi, tvorijo pogoje za digitalno preobrazbo pametnih skupnosti v smeri izkoriščanja priložnosti digitalne ekonomije. Rdeča nit konference bo ustvarjanje pogojev za digitalno ekonomijo, primeri dobrih praks in umestitev v evropske razvojne projekte in priložnosti za financiranja. Na okrogli mizi bodo mnenja soočili predstavniki deležnikov, ki soustvarjajo pametno družbo.

Konferenca je namenjena predstavnikom slovenskih lokalnih skupnosti, razvojnim agencijam, organizacijam, ki se ukvarjajo z rešitvami in storitvami za pametna mesta in skupnosti, državne uprave ter vsem partnerjem pri razvoju pametnih mest in skupnosti.

PRIJAVA NA KONFERENCO

Vabilo na 2nd Southeast Europe Smart Society Conference

Zadnji rok za prijavo je 11. 1. 2021.

Skupnost občin Slovenije je soorganizatorica dogodka ob IKT horizontalni mreži, Združenju za informatiko pri GZS. Država partnerica dogodka je Romunija.

19.1. / INFOGRAFIKA – izboljšana vidljivost sporočil javnega obveščanja ter komunikacije 5/2

Skupnost občin Slovenije vabi na spletni 3-urni izobraževalni seminar, ki je namenjen zaposlenim v javnem sektorju, da se seznanite z uporabnostjo in osnovami izdelave infografike (informacijske grafike) pri vsakdanjem delu; poročanju in obveščanju javnosti.

Zavedamo se, da živimo v informacijsko-komunikacijski dobi, zaradi česar je še toliko bolj pomembno, da zainteresirani javnosti, tj. bralkam in bralcem kot tudi obiskovalkam in obiskovalcem spletnih strani, predajamo vizualizirane informacije na preprost, inovativen in zanimiv način. Uporaba infografike je vsestransko uporabna in koristna, saj poleg zgoščenega besedila na privlačen, jedrnat in predvsem jasen način omogoča izpostavitev posameznih podatkov ter dejstev z različnih področij delovanja.

Teoretičnemu delu seminarja bo sledil praktični del. Osvojeno znanje seminarja boste lahko občine in javni zavodi uporabili pri:

 • ponazoritvah proračunov, zaključnih računov
 • izvedenih investicijah, dosežkih
 • priročnikih, načrtih
 • objavah na uradnih spletnih straneh
 • objavah na družbenih omrežjih (Fb, IG)

Seminar bo potekal v torek, 19.1.2021 ob 9.30 uri preko spletne platforme Zoom.

Predvideni program:

 • Osnove infografike
 • Uporaba infografike
 • Izdelava infografike
 • Odgovori na vaša vprašanja (Q&A)

Predavatelji:

 • Vid Slana, ustvarjalec multimedijskih in igrificiranih vsebin
 • Predstavnik/predstavnica iz Računskega sodišča RS

VABILO s programom in primeri infografike prilagamo TUKAJ.

Prijava je obvezna;

20.1. / PREDSTAVITEV STROKOVNE PODLAGE ZA PRESOJO UPRAVIČENIH STROŠKOV IZVAJALCA OBČINSKE JAVNE SLUŽBE VARSTVA OKOLJA 5/3

Skupnost občin Slovenije vas vabi na predstavitev z naslovom PRIMERJALNA ANALIZA CEN KOMUNALNIH STORITEV 2019: STROKOVNA PODLAGA ZA PRESOJO UPRAVIČENIH STROŠKOV IZVAJALCA OBČINSKE JAVNE SLUŽBE VARSTVA OKOLJA, ki bo v sredo, 20. 1. 2021 ob 10.00 preko spletnega kanala Zoom.

Občine ste odgovorne za trajno in nemoteno zagotavljanje komunalnih storitev in pristojne za določanje cen komunalnih storitev. Občine se o cenah komunalnih storitev odločate na podlagi elaboratov, ki jih skladno z Uredbo MEDO predložijo izvajalci javnih služb. Pri tem se soočate s ključnim vprašanjem, kateri stroški izvajalca in v kakšni višini so dejansko upravičeni. S strokovnega stališča je nesporno, da je pri tem treba upoštevati specifične pogoje izvajanja storitev na posameznem oskrbovalnem območju, v praksi pa pogosto nastane problem v tem, kako zagotoviti potrebne podatke in presoditi učinkovitost posameznega izvajalca.

Zbornica komunalnega gospodarstva v sodelovanju z interesnimi organizacijami občin SOS, ZOS in ZMOS kontinuirano izvaja projektno nalogo Primerjalna analiza izvajanja obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja. Temeljni namen projektne naloge je analizirati podatke o ključnih oskrbovalnih pogojih in stroških izvajanja komunalnih storitev za posamezne izvajalce, s ciljem, da se občinam zagotovi ustreznejša strokovna podlaga za presojo upravičenih cen.

Primerjalna analiza, ki jo izvaja Inštitut za javne službe je zaključena za leto 2019 in zajema področje oskrbe s pitno vodo,  odvajanje in čiščenje odpadne vode, in ravnanje z odpadki. Objavljena je na spletni strani SOS.

Občine, katerih izvajalci sodelujejo v primerjalni analizi ste že prejele poročila o izvajanja posamezne javne službe, ki omogočajo celovit pogled na pogoje in stroške izvajanje posamezne javne službe v slovenskem prostoru. Ti podatki nudijo strokovno podlago za presojo upravičenih stroškov posameznega izvajalca.

Na predstavitvi bomo predstavili rezultate primerjalne analize za leto 2019, pokazali, kakšne podatke nudi primerjalna analiza in kako jih lahko občine uporabite pri zagotavljanju učinkovitega izvajanja komunalnih storitev in presoji upravičenih cenah storitev.

Predviden program predstavitve:

10.00 – 10.15 Uvodni pozdrav organizatorja Leo Kremžar, predstavnik Skupnosti občin Slovenije v usmerjevalni skupini projekta
10.15 – 11.15 Predstavitev rezultatov primerjalne analize cen komunalnih storitev za leto 2019 in možnosti uporabe za občine mag. Stanka Cerkvenik, strokovna direktorica Inštituta za javne službe in vodja projekta
11.15 – 12.00 Vprašanja in odgovori

Posvet je namenjen županom, podžupanom, direktorjem občinskih uprav, vodjem finančnih služb in oddelkov za gospodarske javne službe ter vsem, ki se pri svojem delu srečujejo z vprašanjem pogojev izvajanja in s cenami občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja.  

VLADA

47. redna seja 6/1

Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2021 in 2022

Vlada je sprejela Uredbo o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2021 in 2022 in jo objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Gre za uredbo, ki je pripravljena na podlagi Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022 (ZIPRS2122).

S predlogom Uredbe o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2021 in 2022 se podrobneje predpisujejo način priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna, način prikaza števila zaposlenih po različnih virih financiranja, metodologija spremljanja njihovega izvajanja ter obveznost poročanja o stanju števila zaposlenih na dan 1. januarja, 1. aprila, 1. julija in 1. oktobra v Informacijski sistem za posredovanje in analizo podatkov o plačah, drugih izplačilih in številu zaposlenih v javnem sektorju (ISPAP), ki je vzpostavljen pri Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES).

Novela Uredbe o izvajanju ukrepa odpravljanje zaraščanja na kmetijskih zemljiščih

Vlada je izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju ukrepa odpravljanje zaraščanja na kmetijskih zemljiščih, ki jo objavi v Uradnem listu. Glavne spremembe uredbe so:

a) črtan je presečni datum 18. junij 2011, tako se podpora lahko dodeli za odpravo zaraščanja na zemljišču, ki je v prostorskem načrtu lokalne skupnosti po namenski rabi prostora opredeljeno kot kmetijsko zemljišče in je v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo, v evidenci dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč vpisano kot 1410 zemljišče v zaraščanju, 1500 drevesa in grmičevje ali 2000   gozd, ne glede na to kdaj je do zaraščanja prišlo;

b) pri odpravljanju zaraščanja ni dovoljeno odstranjevati:

 • mejic (mejica je vsaj deset metrov dolga in pri krošnji največ 20 metrov široka strnjena in samostojna linija lesne vegetacije vrst drevja oziroma grmičevja),
 • dreves in grmičevja na priobalnih zemljiščih v skladu s 65. členom Zakona o vodah,
 • skupin dreves in grmičevja, ki so manjše od 0,25 ha in predstavljajo otoke, obdane s kmetijskimi zemljišči, ki spadajo v skupine njive in vrtovi, trajni nasadi in trajni travniki;
 • naravnih vrednot iz priloge 1 Pravilnika o določitvi in varstvu naravnih vrednot;

c) višina podpore je zvišana na 5.000 evrov, in

d) kontrolo, da se zemljišče, kjer je bilo odpravljeno zaraščanje po uredbi, ponovno ne zaraste, opravlja kmetijska inšpekcija.

Na podlagi sprejete uredbe bo predvidoma v mesecu februarju 2021 objavljen javni razpis za ukrep odpravljanje zaraščanja na kmetijskih zemljiščih. Za leto 2021 je načrtovana poraba nepovratnih sredstev v višini 200.000 evrov.

Uredba o vodnih povračilih

Vlada je izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o vodnih povračilih. Uredba se izdaja z namenom zmanjšanja administrativnih bremen. Uredba o vodnih povračilih določa način določanja višine vodnega povračila, način obračunavanja, merila za znižanje vodnega povračila za rabo vode za oskrbo s pitno vodo, odmere in plačevanja vodnega povračila ter merila za znižanje in oprostitev plačevanja vodnega povračila. S predlagano spremembo Uredbe o vodnih povračilih se zasleduje cilj zmanjševanja administrativnih obvez zavezancev za plačilo vodnih povračil, upoštevaje tudi trenutno situacijo s COVID-19.

S ciljem poenostavitve postopka za stranke in državni organ bi na podlagi teh sprememb, napoved vložiti le zavezanci za plačilo vodnega povračila, kjer osnovo za obračunavanje vodnega povračila iz 6. člena Uredbe o vodnih povračilih, predstavlja količina iz vodnih virov odvzete vode in naplavin, izražena v kubičnih metrih. Ostalim zavezancem napovedi ni treba oddati. Direkcija Republike Slovenije za vode v teh primerih izda odločbo po uradni dolžnosti na podlagi podatkov iz svojih evidenc o rabi vode, naplavin in vodnih zemljišč.

Program upravljanja območij Natura 2000 (2015 do 2020)

Vlada je za varstvo posebnih ohranitvenih območij, določenih z Uredbo o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000) podaljšala uporabo podrobnih varstvenih ciljev in ukrepov za njihovo doseganje, določenih v Operativnem programu – Programu upravljanja območij Natura 2000 za obdobje 2015–2020.

S spremembami in dopolnitvami Stanovanjskega zakona h krepitvi fonda javnih najemnih stanovanj

V Sloveniji se trenutno soočamo z oteženim dostopom do primernih stanovanj ter velikim primanjkljajem javnih najemnih stanovanj. Spremembe Stanovanjskega zakona (SZ-1E) bodo pripomogle h krepitvi fonda javnih najemnih stanovanj. Temeljne novosti, ki bodo zaustavile krčenje števila javnih najemnih stanovanj in omogočile pridobivanje novih, so vzpostavitev javne najemniške službe, omogočeno višje zadolževanje stanovanjskih skladov, uskladitev višine neprofitne najemnine ter prilagoditev sistema subvencioniranja, ki bo zaščitil socialno ogrožena gospodinjstva.

Bistvene spremembe in dopolnitve predloga zakona so:

 • uskladitev neprofitne najemnine – uskladitev vrednosti točke iz obstoječe vrednosti 2,63 evra na novo vrednost 3,50 evra, postopno v triletnem obdobju;
 • prilagoditev sistema subvencioniranja najemnine za zaščito socialno ranljivih ob uskladitvi neprofitne najemnine;
 • izvajanje javnega najema stanovanj;
 • obvezni ločeni fiduciarni računi za rezervni sklad vsake večstanovanjske stavbe posebej;
 • znižanje potrebnih soglasij etažnih lastnikov za izboljšave in za gradbena dela, za katera je potrebno gradbeno dovoljenje;
 • skrajšanje odpovednih rokov najemne pogodbe;
 • omogočeno višje zadolževanje stanovanjskih skladov;
 • predkupna pravica Stanovanjskemu skladu Republike Slovenije pri prodaji zazidljivih občinskih zemljišč, namenjenih večstanovanjski gradnji;
 • razširitev inšpekcijskih določb ter določitev izvršbe inšpekcijske odločbe s prisilitvijo z denarno kaznijo.

Predlagani Zakon o spremembah in dopolnitvah Stanovanjskega zakona izhaja iz številnih ugotovitev, ocen, predlogov in mnenj, povezanih z izvajanjem določb obstoječega stanovanjskega zakona. Predlagane rešitve temeljijo na pobudah stroke in zainteresirane javnosti, podlago imajo v akcijskem načrtu Resolucije o nacionalnem stanovanjskem programu 2015–2025, hkrati pa sledijo zavezam Koalicijske pogodbe o sodelovanju v Vladi Republike Slovenije 2020 – 2022.

V dosedanjem izvajanju stanovanjskega zakona, ki je bil sprejet leta 2003 ter spremenjen in dopolnjen v letih 2008, 2011, 2017 in 2019, so se sčasoma pokazale potrebe po nadgradnji in dopolnitvi obstoječih rešitev zakona, zlasti na področju upravljanja (soglasja, pooblastila upravnikov, upravljanje s skupnimi deli), najemnih razmerij (uskladitev neprofitne najemnine) in instrumentov stanovanjske politike (javni najem stanovanj, zadolževanje stanovanjskih skladov).

Vlada je določila besedilo predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Stanovanjskega zakona (SZ-1E), predloži ga Državnemu zboru Republike Slovenije v sprejetje po rednem zakonodajnem postopku.

Predlog Zakona o katastru nepremičnin nadomešča veljavni Zakon o evidentiranju nepremičnin

Vlada je določila besedilo predloga Zakona o katastru nepremičnin, pošlje ga v obravnavo Državnemu zboru Republike Slovenije po rednem postopku. ZKN bo nadomestil veljavni Zakon o evidentiranju nepremičnin. Zakon o katastru nepremičnin (ZKN) bo kot temeljni sistemski predpis določil vzpostavitev, vodenje in vzdrževanje katastra nepremičnin, evidence državne meje, registra prostorskih enot in registra naslovov.

Vzporedno s pripravo ZKN poteka Program projektov eProstor, ki vključuje projekt »Informacijska prenova nepremičninskih evidenc«, katerega cilj je informacijska prenova nepremičninskih evidenc (zemljiškega katastra in katastra stavb, registra prostorskih enot, evidence državne meje).

Uvedba prenovljenih informacijskih rešitev je pogojena s sprejemom ZKN in obratno, ZKN bo mogoče uvesti in uporabljati šele z uvedbo prenovljenih informacijskih rešitev, to je po 30. 10. 2021. Z izgradnjo informacijske podpore bodo zagotovljeni pogoji za nadzorovan vnos sprememb in boljšo povezanost podatkov ter s tem posredno tudi za ustrezno kakovost podatkov v prihodnje.

Dokončen seznam upravičenih občin, ki imajo evidentirana romska naselja

Vlada je sprejela dokončen seznam upravičenih občin, ki imajo evidentirana romska naselja in se jim iz državnega proračuna zagotovijo sredstva za sofinanciranje uresničevanja ustavnih pravic stalno naseljene romske skupnosti. Dodatno je Medresorska delovna skupina za reševanje prostorske problematike Romov v zaključnem poročilu z dne 17. januarja 2020 ugotovila, da imajo evidentirana romska naselja tudi občine Brežice, Ivančna Gorica, Ribnica, Škocjan in Šalovci.

Načrt vaj v obrambnem sistemu in sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami za leto 2021

Vlada je na seji 7. januarja sprejela Načrt vaj v obrambnem sistemu in sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letu 2021. Aktivnosti so razdeljene na celovite vaje obrambnega sistema, vaje Slovenske vojske in vaje sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter tudi vaje Uprave Republike Slovenije za jedrsko varnost. Za vse načrtovane vaje se bodo podrobnejše podmene in izvedba posamezne vaje določila s posebnim sklepom Vlade Republike Slovenije.

Soglasje k predlogom amandmajev k predlogu novele Zakona o vrtcih

Vlada soglaša s predlogi amandmajev k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o vrtcih. Zajeti so predlogi amandmajev, ki jih je pripravilo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Amandmaji so redakcijske narave, pripravljeni na podlagi mnenja Zakonodajnopravne službe Državnega zbora RS.

Predlogi aktov v povezavi z epidemijo COVID-19

 • Vlada je izdala Odloka o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov ter ga bo objavila v Uradnem listu Republike Slovenije.
 • Vlada je izdala Odlok o spremembi Odloka o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih ter ga bo objavila v Uradnem listu Republike Slovenije.
 • Vlada sprejela Odlok o spremembi Odloka o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2
 • Vlada sprejela Odlok o spremembi Odloka o obvezni namestitvi razpršilnikov z razkuževanje rok v večstanovanjskih stavbah
 • Vlada izdala Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji
 • Vlada izdala Odlok o omejitvah in načinu izvajanja javnega prevoza potnikov na ozemlju Republike Slovenije
 • Spremenjena pa so določila glede obratovanja žičniških naprav.
 • Odlok o spremembi Odloka o začasni omejitvi kolektivnega uresničevanja verske svobode v Republiki Sloveniji
 • Odlok o začasni prepovedi ponujanja kulturnih in kinematografskih storitev končnim uporabnikom v Republiki Sloveniji
 • Vlada je izdala Odlok o spremembah Odloka o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 ter ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Ukrepi o omejitvi gibanja in prepovedi zbiranja so podaljšani do 18. januarja.
 • Vlada je izdala Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 in ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Spremembe začnejo veljati 9. januarja 2021. 
 • Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji v prazničnem času, začne veljati 9. januarja 2021 in velja do vključno 15. januarja 2021.

(Vir: Vlada RS, al)

AKTUALNI RAZPISI

Poziv za občine: Načrtujmo skupaj zdravo mesto! 7/1

S strani  IPOP-a Inštituta za politike prostora smo prejeli poziv k sodelovanju pri Programu Aktivno v šolo in zdravo mesto. Pri izvajanju programa sodeluje tudi CIPRA Slovenija, društvo za varstvo Alp. Program sofinancira Ministrstvo za zdravje RS in je del prizadevanj Dober tek Slovenija za več gibanja in bolj zdravo prehrano.

(1) Program Aktivno v šolo in zdravo mesto znova vabi k SODELOVANJU občino, ki bi želela v prvi polovici leta 2021 z delovno skupino programa sodelovati v procesu izdelave lokalnega načrta hodljivosti – LNH. S takšnim načrtom občina sproži proces ozaveščanja o pomenu hoje za zdravje in lokalni promet ter si pripravi izhodišča za urejanje hoji prijaznega okolja in uresničevanje potrebnih infrastrukturnih, organizacijskih in promocijskih ukrepov.

Občina s sodelovanjem pridobi:

 • predlog lokalnega načrta hodljivosti z okvirno investicijsko oceno ukrepov,
 • strokovno svetovanje pri načrtovanju ukrepov in rešitev za izboljšanje hodljivosti,
 • lokalno fokusno skupino.

Več informacij o pozivu si lahko preberete tukaj. Prijavnica za sodelovanje je dostopna TUKAJ. Zbiranje odzivov poteka do srede, 20. januarja 2021.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(2) SPLETNA PREDSTAVITEV ZA OBČINE glede vsebine in procesa priprave lokalnega načrta hodljivosti za zainteresirane občine naslednji teden bo v četrtek  14. 1. 2021 od 14:00 do 15:00 prek platforme Zoom. Dostop do celotnega besedila vabila najdete na povezavi.

Prijazno vabljeni k programskemu sodelovanju in ogledu predstavitve!

 

 

Razpis za pilotne projekte: Prenosni mehanizem UIA 7/2

Prejeli smo poziv o uporabi URBACT metode za razumevanje, prilagoditev in ponovno uporabo inovativne rešitve UIA. Na podlagi uspešnega modela URBACT prenosnih omrežij sta program URBACT in Iniciativa Urban Innovative Action (UIA) razvila pilotni mehanizem za prenos zaključenih projektov v okviru UIA. Pilotni prenosni mehanizem bo financiral do štiri omrežja, katerih cilj bo prilagoditi inovacije UIA in razviti naložbeni načrt za financiranje njihovega izvajanja. Vsako omrežje bodo sestavljali 4 partnerji, vključno z vodilnim mestom UIA.

Sodelovanje v partnerstvu je možnost za učenje in izmenjavo izkušenj, ki bo opolnomočilo mestne deležnike, spremenilo način delovanja vašega mesta in imelo resničen vpliv na lokalni ravni. Vse to je mogoče doseči s preizkušeno URBACT metodo za izmenjavo in učenje, vključno z orodji, prilagojenimi lokalnim potrebam, ter podporo strokovnjakov in kolegov iz drugih evropskih mest.

Slovenska mesta in občine se lahko prijavijo kot partnerji, ki bi prenašali dobro prakso iz enega od mest, ki je bilo izbrano na prvem razpisu za inovativne rešitve UIA. Za prijavo:

 1. Natančno preberite razpisne pogoje, priročnik za prijavitelje ter druge priporočene dokumente TUKAJ.
 2. Na partnerski tržnici poiščite projekte, ki se jim želite pridružiti in vzpostavite stik z vodilnim partnerjem.

Rok za prijavo, ki jo odda vodilni partner, je 1. februar 2021. Vabljeni.

 

 

Javni razpis za financiranje oddelkov krajših programov v vrtcih, v šolskem letu 2020/2021 7/3

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je objavilo javni razpis za financiranje oddelkov krajših programov v vrtcih v šolskem letu 2020/2021, ki je namenjen javnim vrtcem, ki bodo v šolskem letu 2020/2021 organizirali oddelek krajšega programa v trajanju 240 ur za otroke, ki še niso bili vključeni v vrtec in bodo do konca leta 2020 dopolnili starost pet let.

ROK ZA PRIJAVO: 30. 4. 2021 do 23.59

Razpis je objavljen na tej povezavi:

https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-financiranje-oddelkov-krajsih-programov-v-vrtcih-v-solskem-letu-20202021/

NOVICE DRUGIH

Pomembna splošna obvestila glede uveljavljanja ukrepov kmetijske politike za leto 2021 8/1

Z uveljavitvijo spremembe Uredbe o shemah neposrednih plačilih se za leto 2021 ukinja samodejni prenos plačilnih pravic v primeru spremembe nosilca med člani kmetije. Za prenos je zato treba oddati Vlogo za prenos plačilnih pravic. Za leto 2021 se pri izplačilih upoštevajo plačilne pravice, ki so prenešene do 28. februarja 2021.

V skladu s predpisi bo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano posodobilo GERK-e (grafične enote rabe kmetijskega gospodarstva) po uradni dolžnosti in izločilo vse neupravičene površine. Nosilci kmetijskih gospodarstev ne bodo prejeli izpisov iz RKG, bodo pa ti shranjeni v RKG aplikaciji. Če se nosilec kmetijskega gospodarstva ne strinja s posodobitvijo GERK-ov, ali so podatki v RKG neusklajeni glede na pogoje vpisa, lahko dejansko stanje svojih GERK-ov ali drugih podatkov uredi na pristojni upravni enoti najkasneje en dan pred oddajo zbirne vloge. Z neusklajenimi podatki izpolnjevanja zbirne vloge za leto 2021 ne bo mogoče začeti.

Več na strani MKGP.

Akcija nadzora ravnanja z odpadno električno in elektronsko opremo 8/2

Količine proizvedene električne in elektronske opreme (EEO) se iz leta v leto večajo. Posledično nastaja vse več odpadne električne in elektronske opreme (OEEO), s katero se pogosto ne ravna ustrezno (sežiganje, odlaganje na odlagališčih, izvažanje v manj razvite države, in tako dalje). V Sloveniji pa se v zadnjih letih soočamo tudi s kopičenjem OEEO pri izvajalcih javnih služb (IJS).

Inšpektorat za okolje in prostor je v letu 2020 izvedel usmerjeno akcijo nadzora nad izvajanjem določb Uredbe o odpadni električni in elektronski opremi (Uredba OEEO) pri vseh nosilcih skupnih načrtov ravnanja z OEEO v Sloveniji, ki v imenu proizvajalcev, ki so pristopili k posameznemu nosilcu skupnega načrta, za njihov račun zagotavljajo zbiranje in obdelavo zbrane OEEO. 

Več…

Anketa o uporabi geografskih informacijskih sistemov (GIS) na področju kulturne dediščine 8/3

V imenu projekta MINERVA vas vabimo k izpolnjevanju ankete na temo uporabe geografskih informacijskih sistemov (GIS) na področju kulturne dediščine. Izpolnjevanje ankete vam bo vzelo največ 10 minut. Anketa je dostopna na sledeči povezavi: https://www.1ka.si/minerva-si.

Namen raziskave je preučiti različne ravni, potrebe in priložnosti povezovanja visokošolskega poučevanja vsebin GIS-ov in kulturne dediščine z zahtevami trga delovne sile. Rezultati raziskave bodo izpostavili kompetence s področja GIS-ov in kulturne dediščine, ki so pomembne za trg delovne sile ter zato tudi relevantne za vključitev v visokošolsko izobraževanje.

Raziskava je del evropskega projekta MINERVA: Mapiranje kulturne dediščine – pomen geoznanosti v visokošolskem izobraževanju (MINERVA: MappINg Cultural Heritage. Geosciences VAlue in Higher Education). Projekt podpira in razvija inovativne metode in orodja za poučevanje in učenje GIS-ov za potrebe kulturne dediščine z ozirom na povezovanje visokega šolstva in trga delovne sile. Projekt podpira evropske učitelje in učenje pri uporabi GIS-ov za potrebe kulturne dediščine na ustvarjalen, povezovalen in učinkovit način. V projekt so vključeni partnerji iz šestih držav. Pod vodstvom Univerze v Firencah (Italija) v projektu sodelujejo še Univerza Jean Monnet Saint-Etienne (Francija), Univerza v Kastiliji – La Mancha (Španija), Univerza v Nišu (Srbija), Združenje za proučevanje antične topografije Dipylon (Grčija) ter ZRC SAZU (Slovenija). Več o projektu si lahko preberete na spletni strani
http://minerva-erasmus.com.

Če vas zanimajo rezultati ankete, lahko po koncu opravljene ankete sporočite vaš elektronski naslov. Rezultati bodo na voljo tudi na spletni strani projekta.

 

© Moralne avtorske pravice ima Skupnost občin Slovenije. Noben del tega gradiva se ne sme reproducirati ali kopirati v karšnikoli obliki: grafično elektronsko ali mehanično, kar vklučuje (ne da bi bilo omejeno) fotokopiranje, snemanje, skeniranje ali katerekoli druge oblike reproduciranja brez pisnega dovoljenja Skupnosti občin Slovenije. Reprodukcija ali kopiranje je dovoljeno izključno za potrebe Sekretariata Skupnsti občin Slovenije ali občin članic SOS.