NOVICE SOS

Delovno srečanje Predsedstva SOS in Komisije SOS za razvojne projekte 1/1

V Grosuplju je v petek, 10. januarja 2020 potekalo skupno, delovno srečanje Predsedstva SOS in Komisije SOS za razvojne projekte. Na skupni seji so bili oblikovani predlogi in stališča do dveh predlogov dokumentov SVRK, Naložbenih prioritet in Teritorialnega pristopa. Z gradivi so članice in člani Predsedstva in komisije prejeli tudi Strateški izhodišči razvoja Kohezijske regije Vzhodna Slovenija in Zahodna Slovenija. Sejo je vodil predsednik Komisije SOS za razvojne projekte, Damjan Jaklin, med prisotnimi pa sta bila predsednik KRVS, dr. Ivan Žagar in podpredsednik KRZS, Uroš Brežan, ki sta oba člana Predsedstva SOS. Prisotni so ocenili, da dokumenta Strateški izhodišči razvoja, ki sta nastajala po pristopu od spodaj navzgor, celovito povzemata razvojne potrebe občin članic SOS tako iz vzhodne in iz zahodne kohezijske regije. Zato so sklenili, da je nujno potrebno ukrepe iz obeh vključiti med naložbene prioritete. Ob zavedanju, da bo EU sredstev v novem programskem obdobju manj, so oblikovali tudi nabor ukrepov, ki po njihovem mnenju niso prioritete in za katere se predlaga, da se iz dokumenta brišejo. Na srečanju so se dogovorili tudi o organizacijskih pristopih za pripravo odziva SOS do omenjenih predlogov do 15. januarja in nadaljnjih aktivnostih za sooblikovanje novega programskega obdobja, ki bo zagotavljalo trajnostni razvoj.

Pobuda za organizacijo Dneva odprtih vrat v občinah 2020 1/2

Že preteklih nekaj let na pobudo Skupnosti občin Slovenije slovenske lokalne skupnosti organizirate Dan odprtih vrat, dogodek, ki je bil v teh letih deležen precejšnjega odziva javnosti. V letošnjem letu predlagamo, da skupno akcijo Skupnosti občin Slovenije in občin članic SOS izvedemo v sredo, 12.2.2020.

Občine vabimo, da na ta dan izvedete dogodek poimenovan – DAN ODPRTIH VRAT in občanke in občane povabite na ogled nekega prostora, že končane ali načrtovane investicije, projekta ali primera dobre prakse, ki jih v občinah zagotovo ne manjka. Dogodek lahko izkoristite, da županje in župani, zaposleni na občinskih upravah in občinski sveti pokažete občankam in občanom, pa tudi medijem, kaj ste v preteklem obdobju dosegli, kako ste sodelovali z različnimi institucijami znotraj občine, kaj je bilo obnovljenega ali zgrajenega ali kaj načrtujete v prihodnje. Do pobude s predlogi lahko dostopate TUKAJ.

Vašo odločitev za sodelovanje v akciji nam lahko sporočite do srede, 5. februarja na naslov: alja.babic@skupnostobcin.si. Prav tako vas naprošamo za posredovanje informacij o tem kje, kdaj in kako boste odprle vrata (vrtec, šola, kulturni dom, predstavitev, srečanje, kviz…), da bomo lahko o tem pravočasno obvestili nacionalne medije in dogodke objavili v našem spletnem medijskem središču.

Za vas smo pripravili tudi vzorec dokumenta za obveščanje lokalnih medijev (TUKAJ) ter dokument za obveščanje občank in občanov (TUKAJ), ki ju lahko uporabite za pripravo dogodkov.

 

Regionalne delavnice – Digitalne potrebe občin 1/3

Uporaba naprednih digitalnih tehnologij za reševanje razvojnih, gospodarskih in političnih izzivov, s katerimi se soočajo mesta in vasi, je izbira, ki nima alternative. Prednosti intenzivne in inovativne uporabe digitalnih tehnologij postavljajo občine v jedro digitalnega preoblikovanja družbe. V teh prizadevanjih so ravno lokalna okolja najbolj primerna za vzpostavitev partnerstev, razvoj kompetenc, generiranje in uporabo novih podatkovnih virov, poslovnih modelov, investiranje v digitalno infrastrukturo oz. e-storitve in reševanje problemov lokalnih skupnosti s pomočjo digitalnih tehnologij.

Kako pametno pristopiti k tem postopkom, kaj lahko skupaj naredimo učinkoviteje in kaj mora vsaka občina sama, kako izbrati primerne tehnologije in koga vprašati za nasvet, katera področja so primerna in zrela za digitalni razvoj in kako to financirati…

Za uspešno soočanje s temi izzivi je Skupnost občin Slovenije vzpostavila strateško partnerstvo s Fakulteto za elektrotehniko, ki smo jo poimenovali 4PDIH. Pripravljena je spletna stran, kamor bomo objavljali vsebine, ki bodo občinam v pomoč. Za to, da se čim bolje seznanimo z dejanskim stanjem in potrebami v občinah, bomo organizirali 10 regionalnih delavnic.

Termine in lokacije bomo objavili na spletni strani SOS in 4PDIH. Objavljamo že usklajene termine:

 • 21. 01. 2020 ob 10.00 v Kočevju za Osrednjeslovensko √
 • 22. 01.2020 ob 10.00 v Novem mestu za Dolenjsko-belokranjsko √
 • 27. 01.2020 ob 10.00 v Murski Soboti za Pomursko √
 • 31. 01. 2020 ob 10.00 v Krškem za Zasavsko-posavsko PRESTAVLJENO 
 • 06. 02. 2020 ob 10.00 v Ajdovščini za Goriško √
 • 11.02.2020 ob 10.00 v Velenju za Savinjsko-šaleško √
 • 13.02.2020 ob 10.00 na Ptuju za Štajersko √
 • 14.02.2020 ob 10.00 v Krškem za Zasavsko-posavsko √
 • 28. 02. 2020 ob 10.00 v Škofji Loki za Gorenjsko √

Dogodek je namenjen vsem, ki delajo na področju priprave projektov, ki skrbijo za sodelovanje oddelkov znotraj občinske uprave in z zunanjimi deležniki (podjetja, NVO, občani), ki iščejo pomoč pri digitalni preobrazbi in želijo od te največje možne učinke za dobrobit skupnosti. Dogodek organizira 4PDIH, strateško partnerstvo Skupnosti občin Slovenije s Fakulteto za elektrotehniko Univerze v Ljubljani s podporo Ministrstva za javno upravo.

Vljudno vabljeni na predstavitev možnosti digitalizacije slovenskih občin in delavnico soustvarjanja povezanih rešitev z visoko dodano ekonomsko, družbeno in okoljsko vrednostjo. Udeležba je brezplačna, prijave so obvezne.

Gradiva so dostopna tukaj.

ZAKONODAJNE AKTIVNOSTI SOS

Vlada določila besedilo predloga Zakona o finančni razbremenitvi občin 2/1

Vlada je na 54. redni seji določila besedilo predloga Zakona o finančni razbremenitvi občin (ZFRO) in ga posreduje Državnemu zboru Republike Slovenije v obravnavo po rednem postopku.

S predlaganim zakonom se ureja zmanjšanje stroškov občin za izvajanje z zakonom določenih nalog, zmanjšanje administrativnih postopkov in povečanje nekaterih prihodkov občin. Načeli zakona sta uskladitev nalog z ustavnim načelom, da v pristojnost občine spadajo lokalne zadeve, ki jih občina lahko ureja samostojno in ki zadevajo samo prebivalce občine, ter načelo racionalnejše porabe javnih sredstev.

ZFRO posega za naslednje zakone: Zakon o upravnih taksah, Zakon o izobraževanju odraslih, Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, Zakon o notariatu, Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, Zakon o socialnem varstvu, Zakon o financiranju občin in Zakon o urejanju trga dela.

Besedilo predloga si lahko preberete TUKAJ.

V skladu z navedenim je možno na predlog zakona podati pripombe na Državni zbor najkasneje do 15.1.2020 (Dopis). Pripombe lahko posredujete tudi na info@skupnostobcin.si do ponedeljka, 13.1.2020.

Pravilnik o posebnih enotah vrednotenja – medresorska obravnava 2/2

Na podlagi Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin je bil pripravljen Pravilnik o posebnih enotah vrednotenja, ki podrobneje ureja podrobnejši način oblikovanja posebnih enot vrednotenja ter podrobnejši način razdelitve vrednosti posebne enote vrednotenja na enote vrednotenja, ki sestavljajo posebno enoto vrednotenja, po vrstah posebnih enot vrednotenja.

S tem pravilnikom se  tako podrobneje opredeljuje, katere nepremičnine oziroma njihovi deli sestavljajo PEV, ki se v skladu z ZMVN-1, vrednotijo z modeli za posebne enote vrednotenja – modelom za bencinske servise (PNB), modelom za elektrarne (PNE) oziroma modelom za marine in pristanišča (PNP). Prav tako se določijo in uredijo pravila za razdelitev posplošene vrednosti PEV na njihove posamezne sestavne dele.

Razlog za ponovno medresorsko obravnavo je sprejem Zakona o spremembah in dopolnitvah ZMVN-1, ki zagotavlja vsebinske okvire za določitev PEV in daje podlago za podrobnejše urejanje s podzakonskim aktom. S tem so odpravljeni tudi razlogi za nasprotovanje sprejemu pravilnika, ki je bil posredovan v medresorsko obravnavo v mesecu marcu 2019.

Besedilo pravilnika prilagamo TUKAJ.

Pripombe na pravilnik nam lahko pošljete do srede, 15.1.2020 na naslov alja.babic@skupnostobcin.si.

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaščiti žival v vladni proceduri 2/3

Skupnost občin Slovenije vas obvešča, da je v vladni proceduri Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaščiti žival.

V predlogu zakona so opredeljene naslednje poglavitne rešitve:

 • uskladitev z Direktivo 2010/63/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. septembra 2010 o zaščiti živali, ki se uporabljajo v znanstvene namene: sprememba in dopolnitev Zakona o zaščiti živali in sprejetje novega Pravilnika o pogojih za izvajanje postopkov na živalih;
 • preprečevanje preprodaje psov in ilegalne trgovine s psi: označitev vseh pasjih mladičev, ki se skotijo v Republiki Sloveniji, že v leglu, do osmega tedna starosti;
 • zagotavljanje dobrobiti psov z rednim nadzorom, ki ga izvajajo veterinarji koncesionarji z letnim pregledom psa;
 • jasnejša določitev pravne podlage za odločanje o nevarnem psu: izdaja odločbe v upravnem postopku, s katero uradni veterinar oziroma druga uradna oseba uprave s pooblastili za odločanje v upravnem postopku ugotovi, da je pes nevaren, in to dejstvo vpiše v centralni register psov. Hkrati se določa pravna podlaga ureditve, da pritožba zoper odločbo ne zadrži izvršitve. Ta določba zagotavlja takojšnja izvršljivost odločbe, s čimer se prepreči vnovični ugriz oziroma napadalnost psa;
 • prepoved usmrtitve živali zaradi pridobivanja kož ali krzna;
 • prepoved usmrtitve zdravih zapuščenih živali v zavetiščih: če zavetišče zapuščene živali ne odda v 30 dneh od dneva, ko je bila žival nameščena v zavetišče, se v zavetišču zagotovi nadaljnja oskrba in imetnik zavetišča krije nadaljnje stroške oskrbe živali;
 • označevanje mačk: zmanjšanje stroškov oskrbe zapuščenih mačk v zavetiščih, saj bi bile označene mačke vpisane v centralni register psov in bi imele znanega lastnika.

Vlada RS je decembra 2017 na svoji 161. redni seji že sprejela predlog o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaščiti živali (ZZZiv). Zakonodajni postopek je bil 22.06.2018 s prenehanjem mandatne dobe Državnega zbora končan.

Dne 9.10.2018 je bil nato ponovno objavljen predlog zakona na portalu E-demokracija (pri SOS: Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaščiti živali). V takratnem predlogu je bila z vidika občin predvsem problematična sprememba 31. člena, s katero se je predlagalo podaljšanje roka plačevanja stroškov za zapuščene živali v breme občin iz dosedanjih 30 na 45 dni.

Zadnja verzija predloga zakona podaljšanega roka več ne vsebuje (ohranja se sedanji rok, to je 30 dni). In sicer se ureja plačevanje stroškov za zapuščene živali na način, da se določi rok 30 dni v breme dosedanjega lastnika ali občine, če ni zagotovila zavetišča. Po preteku navedenega roka stroški oskrbe in namestitve zapuščene živali preidejo na zavetišče.

V členu se spreminja tudi določilo glede zaračunavanja stroškov imetnika zavetišča novemu skrbniku. Sedaj je veljalo, da imetnik zavetišča lahko zaračunava novemu skrbniku pavšalni znesek za materialne stroške oskrbe živali (v skladu s cenikom). Po novem pa bi lahko zaračunal pavšalni znesek za delovanje zavetišča v skladu s cenikom.

Hkrati se predlaga novi 31. a člen, ki daje občinam pravno podlago za spodbujanje odgovornega lastništva živali in za sofinanciranje različnih ukrepov (sterilizacija in kastracija) za zmanjševanje števila zapuščenih živali.

Na sledeči povezavi najdete Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaščiti žival s prilogami:

– Pravilnik o pogojih za zavetišča za zapuščene živali

– Pravilnik o pogojih za uporabo živali v postopkih

– Pravilnik o preventivnem letnem pregledu psa pri veterinarju

BESEDILO PREDLOGA

POVPRAŠEVANJE

26.11. - 26.11. / Zbiramo dobre prakse občin 3/1

V Sekretariatu SOS smo pripravili obrazec za zbiranje dobrih praks občin. Obrazec je oblikovan ob pozivu občinam k podpisu sporazuma za organizacijo dogodkov brez plastike za enkratno uporabo. Občine vabimo, da med seboj podelijo tudi dobre prakse iz drugih področij, kot npr. uvajanje rešitev za pametne vasi in mesta, socialne inovacije, trajnostne turistične rešitve, mobilnost, energetske ali podnebne ukrepe, komunikacijske kampanje in podobno.

Namen te akcije je občinam omogočiti medsebojno izmenjavo dobrih praks in s tem izkoristiti potencial odličnih rešitev, ki jih številni strokovnjaki zaposleni v občinskih upravah in prodorni odločevalci udejanjajo v svojih lokalnih okoljih. Ustvarjamo prostor za promocijo in delitev dobrih praks.

DOGODKI SOS

16.1. / napoved: ESPON – Tourism CC – delovni sestanek 4/1

16. januarja 2020 bo v Brežicah potekal delovni sestanek deležnikov, ESPON sekretariata iz Luksemburga in konzorcija zunanjih izvajalcev ESPON projekta “Carrying capacity methodology for tourism”. Konzorcij strokovnjakov je pripravil uvodno poročilo, ki je v usklajevanju pri deležnikih do 6. januarja 2020, na sestanku pa se bodo med uporabniki in izdelovalci metodologije izmenjala mnenja in stališča z namenom, da bo metodologija, študije primerov in orodja čim bolj uporabna.

VABILO (angl.): meeting-draft-agenda-17-12-2019

Prijave za udeležbo je potrebno obvezno sporočiti na sasa.kek@skupnostobcin.si najkasneje do 6.1.2020.

 

21.1. / DELAVNICA – Digitalne potrebe občin – v Kočevju 4/2

Uporaba naprednih digitalnih tehnologij za reševanje razvojnih, gospodarskih in političnih izzivov, s katerimi se soočajo mesta in vasi, je izbira, ki nima alternative. Prednosti intenzivne in inovativne uporabe digitalnih tehnologij postavljajo občine v jedro digitalnega preoblikovanja družbe. V teh prizadevanjih so ravno lokalna okolja najbolj primerna za vzpostavitev partnerstev, razvoj kompetenc, generiranje in uporabo novih podatkovnih virov, poslovnih modelov, investiranje v digitalno infrastrukturo oz. e-storitve in reševanje problemov lokalnih skupnosti s pomočjo digitalnih tehnologij.

Kako pametno pristopiti k tem postopkom, kaj lahko skupaj naredimo učinkoviteje in kaj mora vsaka občina sama, kako izbrati primerne tehnologije in koga vprašati za nasvet, katera področja so primerna in zrela za digitalni razvoj in kako to financirati…

Za uspešno soočanje s temi izzivi je Skupnost občin Slovenije vzpostavila strateško partnerstvo s Fakulteto za elektrotehniko, ki smo jo poimenovali 4PDIH. Pripravljena je spletna stran, kamor bomo objavljali vsebine, ki bodo občinam v pomoč. Za to, da se čim bolje seznanimo z dejanskim stanjem in potrebami v občinah, bomo organizirali 10 regionalnih delavnic.

Delavnica za Osrednjeslovensko regijo bo v Kočevju, 21. januarja 2020, z začetkom ob 10.00 uri.

Udeležba je brezplačna, prijave so obvezne s spodnjim obrazcem.

Vljudno vabljeni.

Vabilo s programom: 01.21. Kočevje-delavnica občine digitalne potrebe

 

27.1. / Webinar – Kakšno vlogo lahko imajo hibridni poslovni modeli pri ustvarjanju socialnih inovacij? 4/3

Vabljeni na 7. webinar, ki ga organiziramo v sklopu projekta Social(i) makers naslovom “Politike socialnih inovacij – Kakšno vlogo lahko imajo hibridni poslovni modeli pri ustvarjanju socialnih inovacij?” in bo potekal 27. januarja od 14. do 15. ure.

Zaradi nenehno spreminjajočega se organizacijskega okolja in vse večje priljubljenosti ciljev trajnostnega razvoja (SDG) je bila nujna ponovna preučitev koncepta ustvarjanja vrednosti in medsektorskega sodelovanja za dosego naših ciljev. Trend sprememb upravičuje razvoj hibridnih poslovnih modelov: hibridni poslovni model je več kot model dvojne vloge socialnih podjetij, saj daje poudarek medsektorskemu sodelovanju, pri čemer poudarja kot ključne igralce oblikovalce politik (vlade), nevladne organizacije in podjetja.

Namen spletnega seminarja je prikazati bistvo in vlogo hibridnega poslovnega modela pri razvoju trajnostnega poslovanja s poslovnega in družbenega vidika s konkretnimi primeri in študijami primerov.

Naš strokovnjak bo skupaj z udeleženci odgovoril na naslednja vprašanja:

 • Kakšna je vloga hibridnega poslovnega modela pri uvedbi medsektorskega dialoga in sodelovanja pri ustvarjanju socialnih inovacij?
 • Kako se model nanaša na socialne inovacije in politično raven?
 • Kateri konkretni primeri in poslovni modeli se lahko uporabljajo za razumevanje hibridnega delovanja?

Svoje mesto na webinarju si zagotovite že danes s prijavo na TEJ POVEZAVI.

_______________________________________

O centru za socialne inovacije (Heidelberg University)

Center za socialne naložbe (The Centre for Social Investment, CSI) je raziskovalno središče na Inštitutu za sociologijo Max-Weber in Fakulteti za ekonomijo in družbene vede Univerze v Heidelbergu. Sebe vidi kot interdisciplinarno središče na področju raziskav, izobraževanja in usposabljanja ter kot interdisciplinarnega partnerja za tretji sektor.

Osrednje raziskovalne teme CSI so poleg istoimenskih socialnih naložb in inovacij fundacije, civilna družba in socialna ekonomija. Posebna pozornost je namenjena inovativnim čezmejnim raziskavam – bodisi med sektorji ali med oblikami organizacij.

Namen raziskav CSI je prispevati k oblikovanju samopodobe tretjega sektorja, analizirati njegove pravne, ekonomske in socialne okvirne pogoje ter prispevati k večji učinkovitosti socialnih podjetij.

O strokovnjaku

Dr Volker Then je generalni direktor Centra za družbene naložbe in inovacije (CSI) na univerzi Heidelberg. Kot ustanovni direktor CSI je združil zanimanje za družbeno relevantne raziskave z zavezanostjo k učinkoviti praksi od leta 2006. Njegovi stalni tematski interesi vključujejo civilno družbo in posredniške institucije, socialni kapital, pa tudi učinkovito fundacijsko delo, razvoj strategij s strani organizacij in merjenje socialnega vpliva.

Poleg objav se intenzivno posveča tudi drugim oblikam prenašanja ugotovitev raziskav v politiki in praksi. Te vključujejo tudi imenovanja v politične svetovalne organe, kot je nacionalni svetovalni odbor skupine za pospeševanje naložb družbe G8 od leta 2014, strokovna zaslišanja in sestanki v parlamentu EU in Bundestagu, nagovori na znanstvenih, predvsem pa strokovnih, praktičnih konferencah, pa tudi kot številna članstva v častnih odborih v fundacijah, publikacijah ali združenjih v neprofitnem sektorju.

Bil je član upravne šole Kennedy na Univerzi Harvard (1999–2002), Sveta (2000–2006) in mednarodnega odbora (2000–2006) Centra Evropske fundacije v Bruslju.

24.3. / Skupno izvajanje javnih projektov in skupno javno naročanje kot odgovor na izzive, ki čakajo občine v finančni perspektivi 2021-2027 – ODPOVEDANO 4/4

Skupnost občin Slovenije v sodelovanju z Inštitutom za javno-zasebno partnerstvo organizira seminar, na katerem se bodo udeleženci seznanili z možnostmi učinkovitega črpanja evropskih sredstev v naslednji finančni perspektivi, in sicer z alternativnimi pristopi za financiranje javne infrastrukture in javnih služb na podlagi skupnega izvajanja javnih projektov in skupnega javnega naročanja.

Seminar bo v torek, 24. marec 2020, s pričetkom ob 10.00 uri v Razstavišču Urban, Grajska ulica 7 v Mariboru.

Vabilo s programom najdete TUKAJ.

30.1. / Vabilo na dogodek z naslovom “BLACKOUT – Kaj zdaj?” 4/5

V okviru zaključne konference projekta SOLICRIS vas vabimo na dogodek z naslovom “BLACKOUT- Kaj zdaj?” na katerem bodo predstavniki iz Avstrije predstavili izkušnje iz vaje Helios 2019, prav tako pa bo predstavljen priročnik za občine, kaj storiti v primeru pomanjkanja elektrike.

V nadaljevanju vam bo predstavnik ZIR iz regije Štajerske predstavil kako se lahko občine pripravijo/zaščitijo v primeru, da pride do BLACKOUT dogodka (izpada vseh omrežij).

Celotno vabilo in prijavnica se nahajata na spodnji povezavah.

Solicris VABILO

SOLICRIS PRIJAVNICA

Udeležba na dogodku je brezplačna, a je zaradi organizacije in omejenega prostora potrebna predhodna prijava. Dogodek bo potekal v nemškem in angleškem jeziku.

 

Vljudno vas prosimo, da prijavnico posredujete na naslov eva.schuster@stmk.gv.at.

3.3. / NOV TERMIN – Opremljanje stavbnih zemljišč in komunalni prispevek v občinah 4/6

Skupnost občin Slovenije v sodelovanju z Ministrstvom za okolje in prostor in podjetjem ZUM d.o.o. zaradi izjemnega povpraševanja občin, ponovno organizira posvet na katerem bo predstavljena Uredba o programu opremljanja stavbnih zemljišč in odloku o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo ter o izračunu in odmeri komunalnega prispevka, ki je stopila v veljavo meseca marca 2019 in kako uskladiti veljavne podlage za odmero komunalnega prispevka z novimi predpisi.

Informativni posvet Opremljanje stavbnih zemljišč in komunalni prispevek v občinah bo potekal

v torek, 3. MARCA 2020, s pričetkom ob 10.00 v dvorani Horus Austria trend hotela ( Dunajska cesta 154, Ljubljana ).

VABILO s programom.

27.5. / Odpovedan – Novela ZPVPJN-C, portal eRevizija in aktualna praksa Državne revizijske komisije 4/7

Državni zbor je dne 22. 11. 2019 sprejel novelo Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (ZPVPJN-C), s katero se zagotavlja učinkovito pravno varstvo in uvaja sodno varstvo zoper odločitve DKOM, reorganizacija DKOM, presojanje zgolj bistvenih kršitev, ki imajo dejanski vpliv na postopek javnega naročila, določitev roka, v katerem mora naročnik sprejeti novo odločitev v primeru uspešnega zahtevka za revizijo.

Poleg predstavitve novele ZPVPJN-C bo mag. Urška Skok Klima, Vodja sektorja za sistem javnega naročanja na Direktoratu za javno naročanje predstavila tudi portal eRevizija in spremembe, ki jih prinaša vzpostavitev portala.

V drugem delu dogodka se bodo udeleženci seznanili z aktualno pravno prakso DKOM, ki jo bo predstavila Milena Basta Trtnik, direktorica podjetja Bonorum d.o.o., strokovnjakinja na področju javnega naročanja, koncesij in javno zasebnega partnerstva.

Seminar bo potekal v sredo, 27. maja 2020, s pričetkom ob 10.00 uri v prostorih M hotela, Derčeva ulica 4, Ljubljana.

Tukaj najdete vabilo s programom.

6.2. / DELAVNICA – Digitalne potrebe občin – Ajdovščina 4/8

Uporaba naprednih digitalnih tehnologij za reševanje razvojnih, gospodarskih in političnih izzivov, s katerimi se soočajo mesta in vasi, je izbira, ki nima alternative. Prednosti intenzivne in inovativne uporabe digitalnih tehnologij postavljajo občine v jedro digitalnega preoblikovanja družbe. V teh prizadevanjih so ravno lokalna okolja najbolj primerna za vzpostavitev partnerstev, razvoj kompetenc, generiranje in uporabo novih podatkovnih virov, poslovnih modelov, investiranje v digitalno infrastrukturo oz. e-storitve in reševanje problemov lokalnih skupnosti s pomočjo digitalnih tehnologij.

Kako pametno pristopiti k tem postopkom, kaj lahko skupaj naredimo učinkoviteje in kaj mora vsaka občina sama, kako izbrati primerne tehnologije in koga vprašati za nasvet, katera področja so primerna in zrela za digitalni razvoj in kako to financirati…

Za uspešno soočanje s temi izzivi je Skupnost občin Slovenije vzpostavila strateško partnerstvo s Fakulteto za elektrotehniko, ki smo jo poimenovali 4PDIHPripravljena je spletna stran, kamor bomo objavljali vsebine, ki bodo občinam v pomoč. Za to, da se čim bolje seznanimo z dejanskim stanjem in potrebami v občinah, bomo organizirali 10 regionalnih delavnic.

Delavnica za Goriško regijo bo v Ajdovščini, 6. februarja 2020, z začetkom ob 10.00 uri.

Udeležba je brezplačna, prijave so obvezne s spodnjim obrazcem.

Vljudno vabljeni.

Vabilo s programom: 02.06. Ajdovščina -delavnica občine digitalne potrebe

DOGODKI DRUGIH

22.1. / Nagrajevanje delovne uspešnosti v javnem sektorju 5/1

Ministrstvo za javno upravo vabi na konferenco “Nagrajevanje delovne uspešnosti v javnem sektorju“, ki bo potekala v sredo, 22.1.2020, s pričetkom ob 9. uri, v hotelu InterContinental v Ljubljani (Slovenska cesta 59, 1000 Ljubljana).

Na konferenci bodo udeleženci razpravljali o variabilnem nagrajevanju zaposlenih, s čemer naj bi bolje povezali plačilo za delo z rezultati dela. Obravnavana tema je postavljena v kontekst zasledovanja cilja, da bi se hkrati, ob vzpostavitvi boljšega variabilnega nagrajevanja, zmanjšale razlike v osnovnih plačah za opravljanje istega dela. Izpostavljena bo tudi s tem
povezana večja odgovornost vodij zaradi odločanja o delitvi sredstev za nagrajevanje delovne uspešnosti ter pojasnjevanja razlik med zaposlenimi glede njihovega delovnega prispevka.

Vabilo najdete TUKAJ.

Udeležba na konferenci je brezplačna.
Prijave na dogodek sprejemamo do srede 8. januarja 2020, oz. do zapolnitve mest, in sicer na elektronski naslov: konferencaDUJS@gov.si.

23.1. - 24.1. / Izobraževanje o upravljanju parkiranja v mestih 5/2

Ministrstvo za infrastrukturo vas skupaj z izvajalci projekta »Izobraževanje za trajnostno mobilnost« vabi na IZOBRAŽEVANJE O UPRAVLJANJU PARKIRANJA V MESTIH (vabilo s programom TUKAJ), ki bo z enakim programom izvedeno v dveh terminih na dveh lokacijah:

 • v četrtek, 23. januarja 2020 od 9:00 do 16:00, v Celjskem mladinskem centru, Mariborska cesta 2, 3000 Celje (lokacija);
 • v petek, 24. januarja 2020 od 9:00 do 16:00, v prostorih Naravnega rezervata Škocjanski zatok, Sermin 50, Koper (lokacija).

Izobraževanje je prvo v seriji dogodkov na temo sodobnih izzivov celostnega prometnega načrtovanja, ki bodo v okviru projekta organizirani v letih 2020, 2021 in 2022. Tema prvega izobraževanja je upravljanje parkiranja, saj je pri načrtovanju in urejanju prometa in prostora le malo področij, ki imajo toliko učinkov na kakovost bivanja, spremembe vedenja in potovalnih navad, kot jih prinaša prav upravljanje parkiranja.

Izobraževanje je prednostno namenjeno predstavnikom občin ter strokovnjakom, ki se ukvarjajo s celostnim načrtovanjem prometa na lokalni in regionalni ravni. Udeležba na izobraževanju je brezplačna, vendar je zaradi prostorskih omejitev število udeležencev omejeno. Potekalo bo v slovenskem in deloma angleškem jeziku s prevodom.

Med predavatelji bo tudi Tom Rye, mednarodno priznan strokovnjak s področja prometne politike z več kot 25-letnimi izkušnjami v akademskem in praktičnem delu. Veliko objavlja v mednarodnih revijah o temah, ki vključujejo upravljanje mobilnosti, upravljanje parkiranja, javni prevoz ter integracijo prostorskega in prometnega načrtovanja. Na teh področjih je delal za različne naročnike, vključno s škotsko vlado in vlado Velike Britanije, Evropsko komisijo in Svetovno banko. Vodil je tudi dva raziskovalna inštituta s področja prometnega načrtovanja na Švedskem in Škotskem.

Povezava do prijavnega obrazca.

VLADA RS

96. in 97. dopisna ter 56. redna seja 6/1

Spremembe Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode

Vlada je na 96. dopisni seji (dne 23.12.2019) sprejela Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode. Poglavitni cilj predlaganih sprememb je določitev noveliranih aglomeracij in v povezavi s tem tudi prenovljenih meril za določitev aglomeracij. Namen novelacije aglomeracij je, da bodo te bolje odražale dejansko zgoščeno poselitev in nastajanje komunalne odpadne vode zaradi gospodarske in drugih dejavnosti ter da bodo bolje usklajene z osnovnimi prostorskimi enotami (ki so osnova za prostorsko načrtovanje). S tem bo podana pravna podlaga za kar najbolj racionalno in efektivno porabo evropskih sredstev. Novelirane aglomeracije tako v večji meri sledijo gostoti poseljenosti in/ali nastajanja obremenitve zaradi gospodarskih ali drugih dejavnosti, kot dosedanje, zato so ocene potrebnih sredstev za gradnjo manjkajoče infrastrukture ob upoštevanju spremenjenih aglomeracij na ravni celotne Slovenije nižje, kot ob upoštevanju dosedanjih.

Vlada na 97. dopisni seji (dne 24.12.2019) prerazporedila pravice za porabo in razporeditev proračunskih sredstev

Ministrstvo za infrastrukturo je zaradi omejitve po 28. členu Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 predlagalo prerazporeditev pravic porabe v splošno proračunsko rezervacijo v skupni višini 3.167.818,66 EUR. Prerazporeditev je namenjena poplačilu stroškov sanacije neposredne škode na cestni infrastrukturi zaradi posledic naravnih nesreč v letu 2019.

Uredba o izvajanju podukrepa Podpora za širokopasovno infrastrukturo ter zagotavljanje dostopa do širokopasovnega interneta iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020

Vlada je na 56. redni seji sprejela Uredbo o izvajanju podukrepa Podpora za širokopasovno infrastrukturo, vključno z njeno vzpostavitvijo, izboljšanjem in razširitvijo, pasivno širokopasovno infrastrukturo ter zagotavljanje dostopa do širokopasovnega interneta in rešitev v zvezi z e-upravo iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020. S to uredbo se v okviru ukrepa Osnovne storitve in obnova vasi na podeželskih območjih iz 20. člena Uredbe 1305/2013/EU ureja izvajanje navedenega podukrepa.

Podpora iz podukrepa Podpora za širokopasovno infrastrukturo je namenjena sofinanciranju gradnje odprtih širokopasovnih omrežij, s ciljem omogočiti dostop do širokopasovnega omrežja s prenosno hitrostjo najmanj 100 Mb/s in dostop do elektronskih komunikacijskih storitev preko tega omrežja, najmanj 80 odstotkom gospodinjstvom na območjih belih lis, na katerih širokopasovna omrežja še niso zgrajena in hkrati ni tržnega interesa za njihovo gradnjo.

Podprte bodo naložbe v naseljih z manj kot 5.000 prebivalcev v naslednjih treh statističnih regijah Republike Slovenije:

 • Pomurska statistična regija,
 • Podravska statistična regija in
 • Koroška statistična regija.

Upravičenec do podpore je:

 • fizična ali pravna oseba, ki je registrirana kot operater v skladu z Zakonom o elektronskih komunikacijah-1 ali
 • projektno partnerstvo (partnerstvo dveh ali več fizičnih oziroma pravnih oseb iz prve alineje, vzpostavljeno s pogodbo).

Uredba o merilih in kriterijih za spodbujanje in sofinanciranje projektov, investicij ter izvajanje dejavnosti v Triglavskem narodnem parku

Vlada je izdala naslovno Uredbo, s katero se določajo podrobnejša merila in kriteriji za določanje višine sredstev za sofinanciranje projektov, investicij ter izvajanje dejavnosti za izvajanje razvojnih usmeritev parkovnih lokalnih skupnosti v skladu z zakonom, ki ureja Triglavski narodni park. Prav tako se s to uredbo določata tudi podrobnejša vsebina in način priprave akcijskega načrta za sofinanciranje parkovnih lokalnih skupnosti. Finančna sredstva, na letni ravni v višini milijona evrov, se bodo zagotavljala iz državnega proračuna.

Na podlagi Uredbe in akcijskega načrta, se bo iz državnega proračuna sofinanciralo projekte parkovnih lokalnih skupnosti na območju narodnega parka, in sicer zlasti za:

 • zagotovitev ustrezne komunalne opreme in druge gospodarske javne infrastrukture,
 • podporo nadstandardnemu razvoju družbenih dejavnosti (npr. nujna medicinska pomoč na težko dostopnih terenih, sofinanciranje delovanja šol in vrtcev, sofinanciranje šolskih prevozov, izvajanje službe socialnega skrbstva na domu),
 • podporo nadstandardnemu izvajanju državnih in lokalnih javnih služb zlasti aktivnosti za zagotavljanje dostopa do javnih storitev prebivalcem narodnega parka,
 • ohranjanje in odpiranje delovnih mest zlasti aktivnosti za ustvarjanje zelenih delovnih mest,
 • spodbujanje izvajanja okoljsko primernih dejavnosti ter socialnih storitev, ki prispevajo k ohranjanju poseljenosti in preskrbi prebivalcev narodnega parka.

Vlada sprejela Normativni delovni program

Vlada je sprejela Normativni delovni program Vlade Republike Slovenije za leto 2020.

V Normativnem delovnem programu 2020 je skupaj 170 predpisov, od tega je 68 predpisov iz pristojnosti Državnega zbora, 33 predpisov iz pristojnosti Vlade in 69 predpisov iz pristojnosti ministrstev.

Vlada se je seznanila z oceno škode na stvareh zaradi posledic neurij  s poplavami, močnim vetrom in točo julija 2019 in avgusta 2019

Vlada se je seznanila s končno oceno neposredne škode na stvareh zaradi posledic neurij  s poplavami, močnim vetrom in točo 7. in 8. julija 2019 na območju Gorenjske, Koroške, Ljubljanske, Podravske, Pomurske, Vzhodnoštajerske, Zahodnoštajerske in Zasavske regije, ki v 63 občinah skupno znaša 19.777.472,25 evra.

Končna ocena neposredne škode presega 0,3 promile načrtovanih prihodkov državnega proračuna za leto 2019 (3.106.116 evrov) in je tako dosežen limit za uporabo sredstev državnega proračuna v skladu z Zakonom o odpravi posledic naravnih nesreč.

Vlada se je tudi seznanila s končno oceno neposredne škode na stvareh zaradi posledic neurij s poplavami, močnim vetrom in točo med 24. in 26. avgustom 2019 na območju Gorenjske, Koroške, Posavske, Vzhodnoštajerske, Zahodnoštajerske in Zasavske regije, ki v 15 občinah skupno znaša 5.499.538,21 evra in jo je 22. novembra 2019 verificirala Državna komisija za ocenjevanje škode po naravnih in drugih nesrečah.

Tudi ta končna ocena neposredne škode presega 0,3 promile načrtovanih prihodkov državnega proračuna za leto 2019 (3.106.116 evrov) in je tako dosežen limit za uporabo sredstev državnega proračuna.

Vlada je potrdila stroške ocenjevanja škode zaradi posledic neurij  s poplavami, močnim vetrom in točami 7. in 8. julija 2019, ki so jo opravile občinske komisije in Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje v skupni višini 2.234,00 evra in se pokrijejo iz proračunske rezerve.

Vlada je potrdila tudi stroške ocenjevanja škode zaradi posledic neurij s poplavami, močnim vetrom in točo med 24. in 26. avgustom 2019, ki so jo opravile občinske komisije in Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje v skupni višini 436,00  evra in se pokrijejo iz proračunske rezerve.

(Vir: Vlada RS, ur)

AKTUALNI RAZPISI

Odprt je poziv za pridobitev EUSEW2020 nagrade 7/1

Evropska komisija (Generalni direktorat za energetiko in izvajalska agencija EASME) organizira enkrat letno Evropski teden trajnostne energetike (EUSEW – EU Sustainable Energy Week), ki je posvečen obnovljivim virom energije in učinkoviti rabi energije v Evropi. Organizatorji dogodka pozivajo k pridobitvi EUSEW2020 nagrade. Pri prijavi se upoštevajo projekti, ki prinašajo inovacije in koristi čiste ter trajnostne energije oziroma obnovljivih virov energije. Pri oddaji prijave poziva Evropska komisija za opredelitev prijave v eni izmed treh kategorij: socialna vključenost, inovacije ali mladostniki.

ROK ZA PRIJAVO je ponedeljek, 27. 1. 2020.

Vse informacije o ustreznosti kategorij prijave, napotkih in postopkih prijave ter kriterijih ocenjevanja najdete na tej povezavi.

Projekti, ki bodo uvrščeni na ožji seznam nagrajencev EUSEW2020, se bodo potegovali še za nagrado Citizens’ Award, katere nagrajenka oziroma nagrajenec bo izbran(a) z javnim spletnim glasovanjem. Nagrajenci bodo o izbiri obveščeni na slovesni podelitvi nagrad, ki bo 23. junija 2020 potekala v okviru EUSEW konference v Bruslju.

RAZPIS ZA PRIZNANJA NAŠA SLOVENIJA 2019 7/2

Na “prešerni dan kulture”, v torek, 3. decembra 2019, je gibanje za ohranjanje in uveljavljanje slovenske kulturne in naravne dediščine / krajine KULTURA-NATURA SLOVENIJA predstavilo in “odprlo” RAZPIS ZA PRIZNANJA NAŠA SLOVENIJA 2019.

Razpis je odprt od »prešernega dne kulture« 3. DECEMBRA 2019 do kulturnega  praznika 8. FEBRUARJA 2020. Predloge bodo zaradi prazničnega vikenda sprejemali do vključno 11.2.2020.

Predstavitev razpisa bo 3. 12. 2019 ob 10. uri v poročni dvorani Občine Bled. Svečana podelitev priznanj Naša Slovenija 2019 pa bo 16. maja 2020 v Festivalni dvorani na Bledu.

Podrobnosti razpisa najdete TUKAJ.

EU PROJEKT, MOJ PROJEKT 2020 7/3

Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko skupaj s projektnimi partnerji že pet let zapored predstavlja dobre zgodbe, ki jih v Sloveniji pišemo s pomočjo evropskih sredstev. Tudi v letu 2020 bi radi skupaj z vami pokazali, da lahko pozitivne rezultate projektov evropske kohezijske politike vidimo na vsakem koraku. Zato vas vabijo, da projekt, ki ste ga uspešno izvedli oz. ga izvajate, predstavite z njimi pod okriljem kampanje EU PROJEKT, MOJ PROJEKT 2020, ki se bo odvil v tednu od 9. do 16. maja 2020.

Organizirate (in financirate) lahko eno- ali večdnevni dogodek na eni ali več lokacijah, vključite lahko tudi predstavitev več projektov. Dogodek je lahko namenjen splošni javnosti ali določeni ciljni skupini, za udeležence naj bo brezplačen. Da je projekt lahko del uspešne zgodbe EU PROJEKT, MOJ PROJEKT 2020, mora biti sofinanciran s sredstvi Evropskega socialnega sklada, Evropskega sklada za regionalni razvoj ali Kohezijskega sklada. V Službi Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko bodo vaše interaktivne in zanimive dogodke, ki jih boste organizirali in financirali v okviru kampanje v predlaganem tednu, promocijsko podprli. To bo predvidoma vključevalo tako nacionalne kot lokalne medije. V dogovoru z vami bodo poskrbeli tudi za vizualno podobo dogodka (npr. plakati, letaki, itd.) in morebitni promocijski material na dogodku. Za podrobnosti se obrnite na Natašo Kogej, natasa.kogej@gov.si, 01/400 3662. Sama izvedba kampanje je odvisna tudi od vas, zato lahko pride tudi do kakšne spremembe.

Za sodelovanje v kampanji je potrebno do 15. 1. 2020 izpolniti obrazec, ki je dosegljiv na naslednji povezavi: https://eu-skladi.si/sl/aktualno/eu-projekt-moj-projekt-2020

Posojila za spodbujanje urbanega razvoja 7/4

Na spletni strani SID banke d.d. je objavljen nov program Sklada skladov SID banke »EKP posojila za urbani razvoj (2014-2020)« za financiranje končnih prejemnikov v enajstih mestnih občinah. Razvoj tovrstnega inštrumenta je nastal v sodelovanju SID banke, d.d. in Ministrstva za okolje in prostor, ki je pristojno za izvajanje dela Operativnega programa evropske kohezijske politike 2014 – 2020, ki podpira ukrepe za izboljšanje urbanega okolja, oživitev mest in sanacijo degradiranih območij v mestih.

Z ukrepi programa ugodnih posojil kohezijske politike 2014-2020 se zagotavlja spodbude za ponovno aktivacijo opuščenih in premalo izkoriščenih površin in stavb v mestih in mestnih območjih v enajstih slovenskih mestnih občinah V okviru programa se zagotavlja povratna sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj v obliki posojil v višini 5 mio EUR (z obveznim vzvodom, ki ga zagotavlja SID banka, d.d. pa okoli 7,5 mio EUR).

Rok za oddajo vloge: do porabe sredstev oziroma do 31. 12. 2023.

NOVICE DRUGIH

MOP objavil priročnik za tipologijo stavb 8/1

Ministrstvo za okolje in prostor je v sklopu državnega prostorskega reda skupaj s Fakulteto za arhitekturo, Univerze v Ljubljani, izdalo Priročnik Tipologija stavb.

Z novim pristopom v okviru vzpostavitve novega državnega prostorskega reda bodo priročniki in primeri dobrih praks v pomoč predvsem občinskim urbanistom, projektantom, upravnim delavcem na področju urejanja prostora in prostorskim načrtovalcem. V priročniku so obravnavani tipi stavb, njihova delitev na skupine stavb, ter vidiki, ki jih je treba upoštevati pri njihovem umeščanju in načrtovanju v prostor. Gre za nadgradnjo strokovnega znanja na področju stavbne tipologije, ki naj bi prinesla k poenotenju pojmov na državni in občinski ravni.

Prvemu priročniku Tipologija stavb bodo v kratkem sledili še priročniki s področja zelenega sistema v mestih in naseljih, regulacijskih elementov in mirujočega prometa.

Objavljen priročnik.

Decembrska številka kohezijskih e-novic 8/2

Pred vami je decembrska številka Kohezijskega e-kotička, kjer boste našli informacije o projektih, aktualnih razpisih, napovedih razpisov in druge zanimivosti.

Prilagamo jo na naslednji povezavi: TUKAJ.

 

© Moralne avtorske pravice ima Skupnost občin Slovenije. Noben del tega gradiva se ne sme reproducirati ali kopirati v karšnikoli obliki: grafično elektronsko ali mehanično, kar vklučuje (ne da bi bilo omejeno) fotokopiranje, snemanje, skeniranje ali katerekoli druge oblike reproduciranja brez pisnega dovoljenja Skupnosti občin Slovenije. Reprodukcija ali kopiranje je dovoljeno izključno za potrebe Sekretariata Skupnsti občin Slovenije ali občin članic SOS.