NOVICE SOS

Transformacija podatkov evidenc v novi koordinatni sistem 1/1

Geodetska uprava RS bo izvedla transformacijo prostorskih podatkov:

 • zemljiškega katastra,
 • katastra stavb,
 • registra nepremičnin,
 • registra prostorskih enot,
 • zbirnega katastra gospodarske javne infrastrukture,
 • zbirke vrednotenja nepremičnin in
 • evidence trga nepremičnin.

Ker je postopek transformacije tako velike količine podatkov zelo zahteven, bo poslovanje GURS v času od 5. januarja do 21. januarja 2019, moteno.

Celoten dopis upravljavcem zbirk prostorskih podatkov lahko preberete tukaj.

Medobčinska pobratenja 1/2

Pobratenja omogočajo uporabno ogrodje, v okviru katerega se krepijo odnosi med partnerskimi mesti različnih držav. Seveda to ni edini kanal za izmenjavo in sodelovanje na nad-nacionalni ravni, vendar je njegova prednost v kombinaciji prijateljskih stikov z izredno različnimi oblikami izmenjav. Kot dolgoročna povezava pobratenje prav tako omogoča, da se ljudje, ki žive v partnerskih mestih, dodobra spoznajo. V širšem merilu se proces evropske integracije na splošno uspešneje razvija tudi zaradi rastočega števila pobratenih občin širom Evrope. V času, ko se EU usmerja v še tesnejšo povezavo držav članic, so pobratenja dragoceno sredstvo za dosego tega namena. To priložnost že dalj časa prepoznavajo tudi občine članice SOS.

Več informacij najdete na spletni strani SOS s klikom tukaj.

ZAKONODAJNE AKTIVNOSTI SOS

Predlog Državnega načrta zaščite in reševanja ob poplavah 2/2

Na Upravi RS za zaščito in reševanje so dopolnili in uskladili predlog Državnega načrta zaščite in reševanja ob poplavah, verzija 4.0. Državni načrt zaščite in reševanja ob poplavah, verzija 4.0, je spremenjen in nadomešča Državni načrt zaščite in reševanja ob poplavah, verzija 3.0, ki ga je Uprava RS za zaščito in reševanje (v nadaljevanju: URSZR) Ministrstva za obrambo (v nadaljevanju: MORS) pripravila leta 2004 in ažurirala leta 2010.

Predlog načrta prilagamo tukaj.

Vaše predloge in mnenje na predlog nam lahko posredujete najkasneje do četrtka, 24.1.2019 na naslov miha.mohor@skupnostobcin.si.

Pravilnik o poslovanju sistema enotnega zakladniškega računa države oziroma občine 2/4

Skupnost občin Slovenije je v pregled in pripombe prejela s strani Ministrstva za finance predlog novega Pravilnika o poslovanju sistema enotnega zakladniškega računa države oziroma občine.

Področje upravljanja denarnih sredstev sistema EZR države oz. občine je bilo razpršeno skozi več pravilnikov. Predlog novega pravilnika združuje vsebino vseh dosedanjih pravilnikov v en skupen, s čimer smo želeli občinam omogočiti boljši pregled nad sistemom EZR občin.  Upravljanje denarnih sredstev sistema EZR občin je bilo do sedaj pogojeno s pridobivanjem »certifikatov«, kar se ukinja.

Glavni poudarki novega pravilnika so:

 1. Občina ima še vedno možnost odločiti se, da zapre svoj sistem EZR občine in se vključi v sistem EZR države.
 2. Če občina ohrani svoj sistem EZR občine, ima možnost, da:
  1. posluje na enak način kot do sedaj, kar pomeni, da lahko župan (za potrebe izvrševanja likvidnosti občinskega proračuna) od svojih posrednih proračunskih uporabnikov zahteva prosta denarna sredstva pred nalaganjem teh sredstev izven sistema EZR občine;
  2. župan vzpostavi sistem enotnega upravljanja sredstev sistema EZR občine, kar pomeni, da se bodo proračunski uporabniki lahko likvidnostno ali kratkoročno zadolževali pri upravljavcu sredstev sistema EZR občine.
   • V tem primeru bi občina prejela aplikacijsko podporo EZRLKV, preko katere bi potekalo upravljanje sredstev sistema EZR občine (tj. prejemanje vlog, dajanje posojil, nalaganje denarnih sredstev s strani upravljavca sredstev sistema EZR občine izven sistema EZR občine,…) ter računovodenje teh poslov.
   • Proračunski uporabniki bi nalagali prosta denarna sredstva znotraj sistema EZR občine, tj. kot vlogo na podračun upravljavca sredstev sistema EZR občine.
   • Proračunski uporabniki bi lahko izven sistema EZR občine nalagali prosta denarna sredstva samostojno, do skupne vsote  500.000 EUR, razen če upravljavec sredstev sistema EZR občine teh sredstev ne bi potreboval za dajanje posojil znotraj sistema EZR občine; pri naložbah v vrednostne papirje Republike Slovenije ni omejitev. V primeru nalaganja izven sistema EZR občine bi moral proračunski uporabnik poročati upravljavcu sredstev sistema EZR občine.
   • Pogoji in način obrestovanja bi bili enaki pogojem v sistemu EZR države. Enako velja tudi za način sklepanja poslov (avkcije depozitov).
 3. Za občine in njihove proračunske uporabnike, ki so vključeni v sistem EZR države velja, da bodo vsi pridobili možnost zadolževanja znotraj sistema EZR države hkrati pa njihove naložbe izven sistema EZR države ne bodo smele biti višje od 500.000 EUR.

Besedilo pravilnika najdete TUKAJ.

Vaš odziv na predlog nam lahko posredujete najkasneje do srede, 30. 1. 2019 na naslov info@skupnostobcin.si.

DOGODKI SOS

NAPOVED - 2. STROKOVNO SREČANJE ZA ŽUPANJE IN ŽUPANE v II. delih 3/1

Skupnost občin Slovenije za županje in župane ter ostale zainteresirane organizira 2. Strokovno srečanje za županje in župane, ki bo:

 • I. del: 25. januarja 2019, v Hotelu Slon v Ljubljani
 • II. del: 30. januarja 2019, v Hotelu Lev v Ljubljani

Skupnost občin Slovenije je prvo strokovno srečanje županj in županov izvedla po zaključku volitev leta 2014. Dogodek je bil med županjami in župani izjemno pozitivno ocenjen in tudi zelo dobro obiskan. Koncipiran je bil tako, da so tako županje in župani, ki so se s funkcijo župana srečali prvič kot tisti, ki so funkcijo opravljali že več mandatov, lahko pridobili tako informacije pomembne za opravljanje dela županje ali župana kot tudi znanja s področja delovanja občin. Zato je skupnost pristopila k organizaciji 2. strokovnega srečanja za županje in župane, pa tudi podžupanje in podžupane in ostale zainteresirane v občinah.

Vsebine I. dela strokovnega srečanja:

 • Organiziranje in delovanje občin;
 • Financiranje občin;
 • Javno finančni izzivi občin v 2019;
 • Obvladovanje stroškov v občinah;
 • NUSZ in davek na nepremičnine;
 • Modeli oblikovanja občinskih proračunov;
 • Gospodarske in negospodarske javne službe;
 • Javno zasebno partnerstvo;
 • Nadzor nad delovanjem javnih podjetij.

Vsebine II. dela strokovnega srečanja:

 • Vodenje prostorskega razvoja občin;
 • Urejanje naselij in vpliv občin na izgled svojih okolij;
 • Stanovanjska politika v občinah;
 • Razvojne priložnosti občin in trajnostni turizem;
 • Uporaba novih tehnologij in razvoj občin;
 • Varnost v občinah;
 • Možnosti pridobivanja sredstev Evropske Unije.

Strokovna predavanja bodo izvajali visoki predstavniki Vlade RS in drugih institucij, izkušeni in strokovno usposobljeni predstavniki uspešnih občin in strokovnjaki za področja, s katerimi se srečujejo občine. Uradno vabilo s programom obeh delov 2. strokovnega srečanja županj in županov bomo objavili v kratkem.

Vabimo vas, da si oba termina v svojih koledarjih označite in rezervirate.

8.1. / Cene komunalnih storitev šest let po uveljavitvi uredbe MEDO 3/2

Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (MEDO) je v veljavi že šest let. V tem času se je izoblikovala praksa, kako določila Uredbe upoštevati pri oblikovanju in potrjevanju cen komunalnih storitev, uveljavitev Uredbe MEDO pa je vplivala tudi na višino cen komunalnih storitev. Zato vas Zbornica komunalnega gospodarstva v sodelovanju z asociacijami občin Skupnost občin Slovenije (SOS), Združenje občin Slovenije (ZOS) in Združenje mestnih občin Slovenije (ZMOS) vabi na strokovni posvet CENE KOMUNALNIH STORITEV ŠEST LET PO UVELJAVITVI UREDBE MEDO.

Posvet bo potekal v torek, 8. januarja 2019, ob 9.00 uri v dvorani A v I. nadstropju Gospodarske zbornice Slovenije na Dimičevi 13 v Ljubljani. Program posveta

Za člane SOS, ZOS ali ZMOS velja znižana kotizacija v višini 50,00 EUR + DDV. Na dogodek se lahko prijavite preko spletnega obrazca do ponedeljka, 7. januarja 2019. Predhodna prijava na dogodek je obvezna. Morebitne odjave sporočite do 7. januarja 2019 na e-naslov komunala@gzs.si.

10.1. / Izobraževanje za župane in direktorje OU – Uslužbenski sistem in učinkovita občinska uprava 3/3

Skupnost občin Slovenije v sodelovanju z različnimi partnerji organizira izobraževanje za župane in direktorje občinskih uprav, na katerem bodo predstavljene ključne vsebine glede pravic in dolžnosti županov v vlogi delodajalca in direktorjev občinskih uprav kot vodij in koordinatorjev zaposlenih v občinski upravi.

Izobraževanje bo potekalo v četrtek, 10. 01. 2019 s pričetkom ob 10. uri v dvorani Horus Austria Trend Hotela, Dunajska cesta 154, Ljubljana.

Na dogodku bodo sodelovali: Štefka Korade Purg, višja sekretarka na Ministrstvu za javno upravo, mag. Branko Vidič, sekretar na Ministrstvu za javno upravo, Duša Pokeržnik, inšpektorica višja svetnica na Inšpektoratu za javni sektor, mag. Metka Cerar, direktorica Inštitut za javno finančno pravo, in dr. Boštjan Brezovnik, direktor Inštituta za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor.

Vabilo s programom najdete TUKAJ.

 

12.2. / NOVI TERMIN – Izvajanje Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1) z uredbo v praksi 3/4

Razpolaganje s stvarnim premoženjem občine (in krajevnih skupnosti ter javnih zavodov v lasti občine) urejata ZSPDSLS-1 in podzakonski predpis (Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti).

Novela ZSPDSLS-1 je prinesla kar nekaj sprememb med drugim vezanih na pripravo načrta ravnanja s stvarnim premoženjem, spremembe pri sklenitvi neposredne pogodbe, sklenitev neposredne prodajne pogodbe in drugo.

Na seminarju, ki bo potekal v torek, 12. februarja 2019 ob 10. uri v Razstavišču Urban, Grajska ulica 7 v Mariboru, bodo udeleženci prejeli številne odgovore na vprašanja, ki se v praksi pojavljajo pri izvajanju zakona.

Vabilo najdete TUKAJ

16.1. / Zakonske obveznosti in naloge občin pri izpolnjevanju zakonske obveznosti evidentiranja dejanske rabe javne cestne infrastrukture 3/5

Zakon o evidentiranju zemljišč javne cestne in železniške infrastrukture (Uradni list   RS, št. 13/18) je naložil lokalnim skupnostim in državi, da do junija 2019 evidentirajo dejansko rabo javne cestne in železniške infrastrukture.

Iz navedenega razloga smo za vas pripravili posvet, na katerem vam bomo v sodelovanju z Ministrstvom za infrastrukturo, Direkcijo RS za infrastrukturo in Geodetsko upravo RS  predstavili:

 • Zakonske obveze (Zakon o evidentiranju dejanske rabe zemljišč javne cestne in železniške infrastrukture ter Pravilnik o evidenci dejanske rabe zemljišč javne cestne in železniške infrastrukture). Predstavitev sprejete zakonske podlage z določenimi roki bo predstavil mag. Bogdan Pezdirc s Sektorja za ceste.
 • Metodologijo zajema podatkov, podatkovni model ter predlog popisa del, ki ga morate narediti na občinah bo predstavil predstavnik Direkcije za infrastrukturo, Anton Švigelj.
 • Postopke evidentiranja nepremičnin s podatki o dejanski rabi zemljišč za občinske ceste vam bo predstavil direktor Urada za nepremičnine (GURS), Franc Ravnihar.

Posvet bo potekal v sredo, 16. januarja 2019 ob 10. uri v Austria trend hotelu (Dunajska cesta 154, 1000 Ljubljana).

Vabilo s programom prilagamo tukaj.

16.1. / Najava delavnice - Kako financirati družbeno inovacijo 3/6

Skupnost občin Slovenije in Ekonomski institut Maribor vas v sklopu projekta Social(i)Makers vabita na delavnico v sklopu Akademije družbenih inovacij na temo KAKO FINANCIRATI DRUŽBENO INOVACIJO, SOCIALNI PODJEM, ki bo potekala v Ljubljani, 16. 1. 2019, od 12.30 do 15.00 (natančno lokacijo bomo sporočili v kratkem).

Na delavnici se bomo seznanili s finančnim podpornim okoljem in finančnimi instrumenti, ki so primerni za financiranje inovativnih podjemov z družbenim učinkom, se pogovorili o vlogah organizacij podpornega okolja pri financiranju družbenih podjemov ter se seznanili z možnostmi v domačem okolju. Z nami bo izkušen predavatelj, Gregor Sakovič, vodja Centra inovativnega podjetništva NLB, ki že vrsto let preučuje in soustvarja finančno in podporno okolje za spodbujanje družbenih inovacij ter odlično pozna evropsko in slovensko finančno podporno „sceno“.

Delavnica je brezplačna; organizatorji bomo poskrbeli tudi za pogostitev.

Mesto na delavnici si lahko rezervirate že danes, z izpolnjeno prijavnico na tej povezavi, do vključno 15. januarja 2019 oz. do zapolnitve prostih mest.

 Predviden program delavnice:

12.30–13.00 O Akademiji družbenih inovacij in Modulu 6 Viljenka Godina, EIM
13.00–15.00
 • Kateri finančni instrumenti so primerni za financiranje različnih inovativnih družbenih podjemov?
 • Kaj morate vedeti, preden začnete iskati finančna sredstva?
 • Finančno podporno okolje pri nas in kako bi ga lahko izboljšali
Gregor Sakovič, CIP NLB
15.00– Druženje ob pogostitvi  

DOGODKI DRUGIH

9.1. / LIFE informativni dan 4/1

Vabljeni na LIFE informativni dan, ki bo potekal v sredo, 9. januarja 2019, s pričetkom ob 8.30, v Parku Škocjanske jame – Promocijsko kongresni center Pr Nanetovh (Škocjan 2, 6215 Divača).
Dogodek je namenjen vsem, ki iščete sofinanciranje za aktivnosti na področju varstva okolja, ohranjanja narave ter blaženja in prilagajanja podnebnim spremembam in programa LIFE še ne poznate. Tokrat se bodo na dogodku pridružili predstavniki tekočih LIFE projektov, ki bodo z vami delili svoje bogate izkušnje in nasvete ter z veseljem odgovorili na vsa vaša vprašanja.

Udeležba je brezplačna. Ker je število mest omejeno, je prijava na dogodek obvezna.

Prijave sprejemajo preko prijavnega obrazca.

Vabilo in program najdete na spletni strani.

Spletni seminarji o vsebinah Celostnih prometnih strategij 4/2

V okviru projekta CIVITAS PROSPERITY bo v naslednjih mesecih izvedenih 6 spletnih seminarjev (ang. webinars) o različnih vsebinah priprave in izvedbe Celostnih prometnih strategij (CPS). Seminarji bodo potekali v angleščini, predavali pa bodo izkušeni strokovnjaki in predstavniki mest z daljšo tradicijo CPS iz različnih evropskih držav.

Datumi in vsebine spletnih seminarjev so sledeči:

 • 22.1.2019 – Uspešno komuniciranje CPS vsebin
 • 6.2.2019 – Izdelava nabora ukrepov
 • 27.2.2019 – Spremljanje in vrednotenje

Prijavite se lahko na naslednji povezavi: http://sump-network.eu/webinars/

14.2./ 3. NACIONALNA KONFERENCA O TRAJNOSTNI MOBILNOSTI 4/3

Vabimo vas, da se udeležite 3. NACIONALNE KONFERENCE O TRAJNOSTNI MOBILNOSTI, ki bo potekala v četrtek, 14. februarja 2019 od 9:30 do 15:00 v Tehnološkem parku Ljubljana – Pritličje objekta B, Tehnološki park 19, Ljubljana.

Osrednja tema letošnje konference bodo mobilnostni načrti za ustanove, predstavili vam bomo nove nacionalne smernice za njihovo pripravo. Dogodek hkrati predstavlja uvod v aktivnosti Evropskega tedna mobilnosti (ETM), zato bo del vsebin namenjen izmenjavi izkušenj in najavi vodilne teme za 2019.

Konferenca je prednostno namenjena predstavnikom občin in večjih ustanov ter strokovnjakom, ki se ukvarjajo s področjem trajnostne mobilnosti na lokalni ravni. Udeležba na konferenci je brezplačna. Predavanja in delavnice bodo potekali v slovenskem in deloma angleškem jeziku brez prevajanja.

Program dogodka s povezavo na prijavnico bo na voljo meseca januarja.

 

AKTUALNI RAZPISI

Objava 3. razpisa transnacionalnega programa Interreg MED 5/1

Na spletni strani programa MED je objavljena razpisna dokumentacija za tretji razpis. Na tej spletni strani pa popravek oz. dopolnitev le-tega.

Gre za dvofazni razpis. Prijave za prvo fazo so odprte do 31.1.2019. Uspešnim vlogam bo omogočeno sodelovanje v 2. fazi prijave, ki bo odprta predvidoma v obdobju julij-avgust 2019. Končni izbor projektov bo opravljen predvidoma v septembru 2019.

Predvidena  skupna višina razpisanih sredstev znaša 30 mio € iz sredstev ESRR in 2 mio € IPAII.

Razpisani bosta dve prioriteti:

 • PA 1 -Krepitev MED inovacijskih sposobnosti za pametno in trajnostno rast (8 mio € ESRR) in
 • PA 3 – Varovanje in trajnostna raba mediteranskih naravnih in kulturnih virov (22 mio € ESRR).

Podrobnejše informacije (agenda, prijavni obrazec) bodo objavljene na spletni strani www.eu-skladi.si.

Najava tretjega razpisa transnacionalnega programa Podonavje (Interreg Danube) 5/2

Na spletni strani programa Podonavje je objavljena delna razpisna dokumentacija za tretji razpis. Celotna dokumentacija bo objavljena šele po potrditvi spremembe programskega dokumenta s strani Evropske komisije o prenosu sredstev med prioritetami.

Predvidoma bo razpis uradno odprt konec leta 2018 oziroma v začetku 2019.

Razpisane bodo vse prioritete:  inovativnost; okolje in kulturni viri za razvoj; povezanost območja (promet, energija); ter institucionalne zmogljivosti v povezavi s ključnimi družbenimi izzivi. Posamezni specifični cilji (2.2, 2.3, 2.4, 3.2 in 4.1) odprti v celoti, medtem ko bodo ostali specifični cilji (1.1, 1.2, 2.1,3.1) ozko omejeni.

Predvidena  skupna višina razpisanih sredstev znaša 59 mio € iz sredstev ESRR, IPA in ENI.

Razpis je dvostopenjski, trajanje projektov 30 mesecev, najmanj 3 partnerji morajo sodelovati finančno iz 3 različnih držav programa, vodilni partner mora biti iz države članice EU.

 

Razpis za priznanja Naša Slovenija 2018 5/3

Gibanje za ohranjanje slovenske kulturne in naravne dediščine Kultura-Natura Slovenija že devetič zapored objavlja razpis za priznanja Naša Slovenija, to pot za leto 2018. Doslej so prejeli okoli 300 nominacij, priznanja pa je prejelo 90 prejemnikov iz Slovenije in zamejstva.

Razpis je objavljen na www.kultura-natura.si, odprt bo do 8. februarja 2019.

Odbor za priznanja Naša Slovenija vodi dr. Herta Maurer-Lausegger, koroška Slovenka iz Celovca. Častni pokrovitelj je g. Peter Jožef Česnik, minister za Slovence v zamejstvu in po svetu.

Podelitev priznanj bo 2. marca 2019 v kulturnem domu Alberta Sirka v Križu pri Trstu.

NOVICE DRUGIH

Polletno poročilo o slovenskem nepremičninskem trgu 6/1

Geodetska uprava RS je objavila redno polletno poročilo o slovenskem nepremičninskem trgu za leto 2018. V prvem polletju 2018 se je nadaljevala faza rasti slovenskega nepremičninskega trga, ki se je pričela z obratom cen stanovanjskih nepremičnin leta 2015. Število in vrednost sklenjenih kupoprodajnih poslov z nepremičninami sta bila v primerjavi z rekordnimi številkami, ki so bile dosežene v prvi polovici leta 2017, sicer nekoliko manjša, a še vedno ostajata na visoki ravni.

Rahel upad trgovanja z nepremičninami v zadnjem letu je posledica zmanjševanja števila transakcij s stanovanjskimi nepremičninami, to pa je predvsem posledica pomanjkanja ponudbe novih stanovanj in rasti cen.

Več…

 

Mesta mestom: Model občinske prenove zasebnih nepremičnin 6/2

Številna manjša evropska mesta se soočajo z izpraznjenimi mestnimi središči, kjer stavbni fond propada, istočasno pa so stanovanja za mlade težko dosegljiva. Zasebni lastniki hiš niso zmožni ustrezno vzdrževati ali posodobiti, da bi ponovno služile svojemu namenu in bi se vanje bilo mogoče naseliti. Kljub temu svoje lastnine ne želijo prodati in se ji odpovedati. Kaj pa, če bi se lastnini odpovedali samo za določen čas? Na tak način pomanjkanje lastnega stanovanjskega fonda za reševanj socialnih stisk rešujejo v Vilafranci del Penedes, zahodno od Barcelone.

Več lahko preberete na tej povezavi.

V rubriki Mesta mestom so predstavljene dobre prakse, ki so jih zbrali v istoimenskem katalogu Mesta mestom: Katalog URBACT dobrih praks za trajnostni urbani razvoj. Katalog je brezplačno na voljo tukaj(link is external).

 

Kohezijske novice v decembru 6/3

Pred vami je decembrska številka Kohezijskega e-kotička, kjer boste našli informacije o projektih, aktualnih razpisih, napovedih razpisov in druge zanimivosti.

Prilagamo jo na tej povezavi.

Sprejeta nova Strategija EU za mlade 2019-2027 6/4

Resolucija o novi strategiji EU za mlade 2019-2027, ki so jo na zasedanju 26. in 27. novembra 2018 sprejeli ministri držav članic EU pristojni za mladino, predstavlja pomemben korak k prepoznavanju specifičnih izzivov, s katerimi se soočajo mladi. Strategija obljublja, da bo ustvarila več priložnosti za mlade, dosegla raznolike mlade in si prizadevala za socialno vključevanje in izkoreninjenje revščine mladih. Pomembno je, da izvajanje strategije temelji na močnem sodelovanju mladih in mladinskih organizacij z državami članicami in institucijami EU.

Komisija predlaga nekaj pomembnih novosti v primerjavi s sedanjim političnim okvirom:

 • Imenovanje koordinatorja mladih EU, ki bo skrbel za zastopanje stališč mladih v Komisiji in mladim omogočil, da več prispevajo k oblikovanju politik EU na različnih področjih. Koordinator bo okrepil dialog z mladimi, zlasti preko Evropskega mladinskega portala in Platforme za EU mladinsko strategijo.
 • Obnovljen EU dialog mladih, ki bo bolje zaznaval probleme mladih in zagotovil širšo dostopnost, tudi s pomočjo inovativnih oblik.
 • Spremljanje porabe EU sredstev namenjenih mladim v različnih programih financiranja.
 • Nadaljnja krepitev kakovosti, inovativnosti in priznavanja mladinskega dela ter vzpostaviti pogojev in spodbud za druge sektorjem, da izkoristijo potenciale neformalnega učenja.
 • Vzpostaviti bolj jasno povezavo med izvajanjem EU mladinske politike in s tem povezanih dejavnosti v programih Erasmus+ in Evropska solidarnostna enota.

Celotno besedilo resolucije s prilogami je dostopno tukaj (v slovenskem jeziku).

Objavljeno končno poročilo o modelih urejanja romskih naselij 6/5

Na Ministrstvu za okolje in prostor, Direktoratu za prostor, graditev in stanovanja, so naročili izdelavo naloge »Modeli urejanja romskih naselij«, katere namen je bil evalvacija in nadgradnja gradiv, izdelanih v okviru Medresorske delovne skupine za reševanje prostorske problematike romskih naselij.

Naloga obsega analitični in metodološki del, z rezultati naloge pa so želeli pridobiti različne modele urejanja romskih naselij, ki izhajajo iz ažurnih in metodološko primerljivih podatkov, na osnovi katerih se prepoznajo ključna področja urejanja romskih naselij ter kritična območja romskih naselij, kjer ni zagotovljenih minimalnih stanovanjskih standardov.

Nalogo so izvajali Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Ljubljana, izr. prof. dr. Jernej Zupančič s sodelavcema dr. Boštjanom Rogljem in dr. Simonom Kušarjem, ter Inštitut za narodnostna vprašanja, Ljubljana, dr. Miran Komac s sodelavcem dr. Janezom Pircem.

V želji, da vam bo izdelana naloga v pomoč pri reševanju prostorske problematike romskih naselij in izboljšanju bivalnih razmer Romov vas obveščamo, da je končno poročilo objavljeno na spletni strani ministrstva in sicer na tej povezavi.

© Moralne avtorske pravice ima Skupnost občin Slovenije. Noben del tega gradiva se ne sme reproducirati ali kopirati v karšnikoli obliki: grafično elektronsko ali mehanično, kar vklučuje (ne da bi bilo omejeno) fotokopiranje, snemanje, skeniranje ali katerekoli druge oblike reproduciranja brez pisnega dovoljenja Skupnosti občin Slovenije. Reprodukcija ali kopiranje je dovoljeno izključno za potrebe Sekretariata Skupnsti občin Slovenije ali občin članic SOS.