NOVICE SOS

Protokol urejanja obveznega zavarovanja otrok po 24. točki prvega odstavka 15. člena ZZVZZ 1/1

Zavod za zdravstveno zavarovanje je na Skupnost občin Slovenije posredoval pojasnila in predlog protokola postopanja ZZZS, CSD in občin pri urejanju zavarovanja, ki bo skrajšal postopek ugotavljanja izpolnjevanja pogojev in ureditev obveznega zdravstvenega zavarovanja otrok.

Na sledečih povezavah objavljamo:

ZAKONODAJNE AKTIVNOSTI SOS

Predlog zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic vremenske ujme med 11. in 12. decembrom 2017 2/1

Skupnost občin Slovenije vas obvešča, da je skupina poslank in poslancev Državnemu zboru predložila predlog zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic vremenske ujme med 11. in 12. decembrom 2017, besedilo katerega najdete TUKAJ.

Vaše predloge in pripombe na besedilo zakona nam lahko posredujete najkasneje do petka, 12. 1. 2018 na naslov info@skupnostobcin.si.

 

Predlog zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti 2/2

Skupnost občin Slovenije vas obvešča, da je Vlada Državnemu zboru predložila v obravnavo Predlog zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti.

Besedilo najdete na tej povezavi. (dodatno: korelacijska tabela, izjava o skladnosti)

Vljudno vas naprošamo za stališče na predlog besedila najkasneje do petka, 12. 1. 2018 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si.

Predlog Zakona o evidentiranju dejanske rabe zemljišč javne cestne in javne železniške infrastrukture 2/3

S strani Državnega zbora smo v pregled prejeli Predlog Zakona o Predloga zakona o evidentiranju dejanske rabe zemljišč javne cestne in javne železniške infrastrukture. Predlog zakona je pripravljen v sklopu nove sistemske ureditve obdavčitve nepremičnin.

Zakon o evidentiranju javne cestne in železniške infrastrukture.

Vaše pripombe in predloge nam posredujte najkasneje do petka, 12. januarja 2018 na naslov miha.mohor@skupnostobcin.si.

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju ukrepa odpravljanje zaraščanja na kmetijskih zemljiščih 2/5

Obveščamo vas, da je MKGP v javno obravnavo posredovalo osnutek besedila Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju ukrepa odpravljanje zaraščanja na kmetijskih zemljiščih.

Uredba o izvajanju ukrepa odpravljanje zaraščanja na kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 3/17 – v nadaljevanju: Uredba) določa namen, predmet in višino podpore, upravičence, pogoje za pridobitev podpore, obveznosti po izplačilu podpore, postopek in sankcije za neizpolnitev obveznosti za ukrep odpravljanja zaraščanja na kmetijskih zemljiščih.

Predmet podpore je delno povračilo stroškov, nastalih pri izvedbi agromelioracijskih del: krčitev grmovja in dreves, izravnava zemljišča ter odstranitev kamenja. Najmanjša strnjena površina, za katero se dodeli podpora, je 0,3 ha.

Ministrstvo predlaga naslednji spremembi Uredbe:

-Najmanjša strnjena površina iz 5. točke 5. člena Uredbe oziroma najmanjša površina v eni vlogi, za katero se dodeli pomoč, ostane nespremenjena 0,3 ha, vendar je ta površina lahko sestavljena iz več manjših fizično ločenih površin, pri čemer posamezna zaraščena površina ne sme biti manjša od 0,1 ha.

-Pri zemljiščih, ki so upravičena do podpore, se poleg zemljišč, opredeljenih z vrsto dejanske rabe 1410 – zemljišče v zaraščanju in 1500 – drevesa in grmičevje dodajo zemljišča, ki so v evidenci dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč opredeljena z vrsto dejanske rabe 2000 – gozd. Pri odpravi zaraščanja na teh zemljiščih, ki so po namenski rabi kmetijsko zemljišče, v evidenci dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč pa so opredeljena z vrsto dejanske rabe 2000 – gozd, je treba v skladu z določbami Zakona o gozdovih priložiti dovoljenje Zavoda za gozdove Slovenije.

Besedilo osnutka najdete TUKAJ.

Vaše pripombe in predloge nam lahko posredujete najkasneje do 18. 1. 2018 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si.

Predlog zakona o spremembi Zakona o divjadi in lovstvu 2/6

Skupnost občin Slovenije obvešča, da je skupina poslank in poslancev Državnemu zboru RS predložila predlog zakona o spremembi Zakona o divjadi in lovstvu. Besedilo si lahko preberete TUKAJ.

Vaše pripombe nam lahko posredujete najkasneje do petka, 19. 1. 2018 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si.

 

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaščiti živali 2/7

Vlada je Državnemu zboru predložila Predlog zakona o spremembah in dopolnitavh Zakona o zaščiti živali. Cilj zakona je:

 • uskladitev z evropsko zakonodajo na področju zaščite živali v postopkih
 • preprečevanja preprodaje psov in ilegalne trgovine s psi
 • jasnejša določitev pravne podlage za odločanje o nevarnem psu
 • prepoved usmrtitve zdravih zapuščenih živali v zavetiščih, pri čemer se za zapuščeno žival štejejo najdene, oddane ali odvzete hišne živali razen prostoživečih živali. Hišne živali pa so psi, domače mačke, sobne ptice, mali glodavci, terarijske, akvarijske in druge živali, ki so namenjene za družbo, varstvo ali pomoč človeku
 • prepoved usmrtitve živali zaradi pridobivanja kož ali krzna
 • določitev nosilca stroškov za oskrbo zapuščenih živali

Besedilo predloga najdete TUKAJ. Vaše pripombe pa nam lahko posredujete najkasneje do petka, 19. 1. 2018 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si.

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalni samoupravi 2/8

Skupnost občin Slovenije vas obvešča, da je v državnozborski proceduri Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalni samoupravi. Cilji Zakona o spremembah in dopolnitvah ZLS je odprava neustavnosti glede možnosti pridobitve lastnosti reprezentativnosti združenja, ki jo je ugotovilo Ustavno sodišče RS z odločbo št. U-I-150/15-25 dne 10. 11. 2016. Prav tako je cilj okrepiti vlogo ožjih delov občin s širitvijo nabora nalog, ki jih na svete ožjih delov občin prenesejo občine. Cilj zakona je tudi poenostavitev postopkov ustanavljanja institucionalne oblike medobčinskega sodelovanja in spodbuditev občin k prenosu nalog na zvezo. Cilj zakona je spodbuditi uporabo participativnega proračuna kot instrumenta sodelovanja prebivalcev pri odločanju. Hkrati je cilj uskladitev z drugimi predpisi, s katerimi je v neskladju. Gre za predpise, ki urejajo sistem javnih uslužbencev, stvarno premoženje države in samoupravnih lokalnih skupnosti, referendum in ljudsko iniciativo ter predpisoma, ki urejata splošni upravni postopek in državno odvetništvo.

Besedilo si lahko preberete TUKAJ.

Vaše pripombe in stališča nam lahko posredujete najkasneje do petka, 19. 1. 2018 na naslov info@skupnostobcin.si.

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o socialnem podjetništvu 2/9

V državnozborski proceduri je Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o socialnem podjetništvu. Ključni cilji sprejetja novele ZSoP so:

 • okrepiti delovanje socialnih podjetij po načelu tržne naravnanosti,
 • povečati število registriranih socialnih podjetij,
 • povečati število delovnih mest, ki jih zagotavljajo socialna podjetja,
 • povečati pozitivne družbene učinke, ki jih z izvajanje poslovne dejavnosti zagotavljajo socialna podjetja,
 • povečati BDP, ki ga ustvarjajo socialna podjetja,
 • odpraviti administrativne ovire pri postopkih registracije socialnega podjetja,
 • omogočiti pridobitev statusa socialnega podjetja tudi invalidskim podjetjem in zaposlitvenim
  centrom.

Besedilo predloga najdete TUKAJ. Vaše pripombe nam lahko posredujete najkasneje do petka, 19. 1. 2018 na naslov info@skupnostobcin.si.

Zakon o postopkih za podeljevanje koncesij in Zakon o javno-zasebnem partnerstvu 2/10

Obveščamo, da sta v državnozborski proceduri:

Poglavitni cilj je prenos določb Direktive 2014/23/EU v slovenski pravni red, ki bi ga bilo treba zagotoviti do 18. 4. 2016. Cilj novega zakona je tudi določiti enotna pravila za postopke za podeljevanje koncesij za gradnje in koncesij za storitve, ne glede na vrednost, razen za koncesije na področjih, ki so izvzeta iz uporabe Direktive. Določa se obvezna pripravljalna dejanja, ki jih je potrebno izvesti, da se sprejme odločitev za podelitev koncesije. Pomemben cilj zakona je tudi jasno določiti, kdaj se šteje, da je koncesijsko razmerje vzpostavljeno in da je za vzpostavitev koncesijskega razmerja nujen prenos tveganj na koncesionarja, določiti obvezno obličnost in vsebino koncesijske pogodbe, urediti pravila za izvajanje koncesije s podizvajalci, pravila glede spreminjanja koncesijske pogodbe med njeno veljavnostjo ter prenehanje koncesijske pogodbe. Posebej se urejajo tudi pravila in pogoji za neposredno sklenitev koncesijske pogodbe.

Cilj predlaganega zakona o javno-zasebnem partnerstvu je omogočiti in pospeševati zasebna vlaganja v izgradnjo ali investicijsko obnovo opredmetenih osnovnih sredstev ter vzdrževanje in upravljanje teh osnovnih sredstev ter druge infrastrukturne projekte, potrebne za izvajanje javnih storitev. Nadalje je cilj zakona tudi zagotoviti preglednost, konkurenčnost, nediskriminatornost in poštenost postopkov sklepanja ter izvajanja javno-zasebnega partnerstva, varovanje javnega interesa ter zagotovitev, da javni partner vpliva na to, da se predmet javno-zasebnega partnerstva izvaja v javnem interesu.

Vaše pripombe na oba predloga zakona nam lahko posredujete do petka, 19. 1. 2018 na naslov info@skupnostobcin.si.

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prejemkih poslovodnih oseb v gospodarskih družbah v večinski lasti Republike Slovenije in samoupravnih lokalnih skupnosti 2/11

Obveščamo, da je skupina poslank in poslancev Državnemu zboru predložila Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prejemkih poslovodnih oseb v gospodarskih družbah v večinski lasti Republike Slovenije in samoupravnih lokalnih skupnosti. besedilo najdete TUKAJ.

Vaše pripombe in predloge nam lahko posredujete najkasneje do petka, 19. 1. 2018 na naslov info@skupnostobcin.si.

 

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev regionalnih razvojnih agencij 2/12

S strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo smo prejeli predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev regionalnih razvojnih agencij.

MGRT pojasnjuje, da Pravilnik o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev regionalnih razvojnih agencij neprekinjeno velja od 18. 3. 2006 in še ni bil spremenjen ali dopolnjen. V tem času se je 23- krat spremenil ZSPJS in 37- krat Uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju. S temi spremembami so se spreminjali in dopolnjevali tudi cilji politike plač v javnem sektorju.

S spremembo pravilnika je ministrstvo poenostavilo postopek in določanje meril ter jih v čim večji meri preneslo v pristojnost organu nadzora regionalne razvojne agencije.

Besedilo predloga najdete TUKAJ (do neuradno prečiščenega besedila dostopate TUKAJ).

Vaše predloge nam lahko posredujete najkasneje do petka, 3. 2. 2018 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si.

DOGODKI SOS

9.1. / 1. Sestanek občin za IoT 3/1

Na Skupnosti občin Slovenije smo v sklopu projektne pisarne PROPI oblikovali projektno idejo o sestavi konzorcija slovenskih občin na področju uvajanja IoT rešitev v občinske ekosisteme. Osnovni namen konzorcija je sooblikovanje projektnih predlogov zaskupno prijavo na načrtovanem razpisu Ministrstva za javno upravo (MJU) na področju IoT rešitev, ki ga le-ta načrtuje pomladi 2018. Pripravili smo predstavitev ozadja in koncept projekta IoT SLO, s katerim smo seznanili vse občine in jih povabili k izrazu interesa. Vse občine in njihove GJS, ki so interes izrazile s tem, ko so z izpolnitvijo vprašalnika odgovorile na nekatera vprašanja o stanju, željah in potrebah in zapisale svoje kontaktne podatke, smo povabili na 1. srečanje, ki bo 9. januarja 2018. 

Pobuda je bila predstavljena tudi na 9. konferenci Informatika v javni upravi – IJU 2017, ki je potekala 4. in 5. decembra na Brdu pri Kranju.

V kolikor ste vabilo k sodelovanju in oddaji predhodnega interesa spregledali in želite sodelovati, čim prej izpolnite anketo: https://www.1ka.si/a/143955.

23.1. / Aktualna praksa Državne revizijske komisije 3/2

Odločitve Državne revizijske komisije kot edinega neodvisnega organa presoje zakonitosti naročnikovega ravnanja imajo pomembno vlogo pri izvajanju postopkov oddaje javnega naročila. Uporaba in tolmačenje nekaterih institutov ZJN-3 so se v času izvajanja zakona preko pravne prakse izoblikovali, obstoječa pravna praksa Državne revizijske komisije in sodna praksa Sodišča EU pa pripomorejo k lažjemu razumevanju in uporabi zakonov, s področja javnega naročanja.

Skupnost občin Slovenije vabi na seminar, kjer bo predstavljena aktualna praksa Državne revizijske komisije, in bo potekal v torek, 23. januarja 2018 s pričetkom ob 10.00 uri v dvorani Horus Austria Trend Hotela Ljubljana, Dunajska cesta 154, Ljubljana.

Vabilo s programom najdete TUKAJ.

14.3. / Novosti v postopkih pravnega varstva po pravni praksi DKOM in noveli ZPVPJN-B , s predstavitvijo Uredbe o zelenem javnem naročanju 3/3

Dne 26.11.2017 je pričela veljati novela ZPVPJN-B, ki vnaša novosti v postopku pravnega varstva v postopkih oddaje javnih naročil. Na seminarju bodo predstavljene vse spremembe, ki so nastale s sprejemom ZPVPJN-B, hkrati pa bo poudarek na pravni praksi Državne revizijske komisije, ki se v zadnjem času glede tolmačenja nekaterih institutov ZPVPJN spreminja.

Pomembno področje, ki ga ureja procesni zakon in materialni zakon (ZJN-3) so prekrški, ki bodo predstavljeni na seminarju in sicer s praktičnimi prikazi, katere okoliščine v praksi dejansko predstavljajo prekršek.

S 1.1.2018 prične veljati nova Uredba o zelenem javnem naročanju. Na seminarju bodo izpostavljene tiste spremembe, ki vplivajo na izvajanje postopkov oddaje javnih naročil občin.

Seminar bo potekal v sredo, 14. marca 2018, s pričetkom ob 10.00 uri v prostorih Austria Trend Hotela Ljubljana, Dunajska cesta 154, Ljubljana.

Vabilo s programom najdete TUKAJ.

DOGODKI DRUGIH

8. regijskih posvetov - predstavitev nove prostorske in gradbene zakonodaje ter Zakona o arhitekturni in inženirski dejavnosti 4/1

Ministrstvo za okolje in prostor v sodelovanju z Ministrstvom za javno upravo v januarju in februarju organizira 8 regijskih posvetov, na katerih bodo predstavili rešitve novega Zakona o urejanju prostora, Gradbenega zakona in Zakona o arhitekturni in inženirski dejavnosti. Posveti bodo potekali:

 • Sežana (18. 1. 2018)
 • Ljubljana (23. 1. 2018)
 • Zagorje (30. 1. 2018)
 • Novo mesto (1. 2. 2018)
 • Maribor (6. 2. 2018)
 • Velenje (13. 2. 2018)
 • Jesenice (15. 2. 2018)
 • Murska Sobota (8.3.2018)

Na posvete ste vabljeni prvenstveno predstavniki občin in upravnih enot, na vsakem posvetu pa bo nekaj mest namenjenih tudi članom Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije (ZAPS) in Inženirske zbornice Slovenije (IZS). Za posamezno občino bosta v osnovi rezervirani dve mesti.

Prilagamo celoten seznam datumov in krajev z vsebovanimi lokacijami in številom predvidenih udeležencev na tej povezavi.

Vabilo z natančnimi navodili glede prijave bo objavljeno v kratkem.

23.1./ Statistični dan 2018: MOČ PODATKOV 4/2

Statistični urad RS vas vabi na tradicionalni statistični dan, ki se bo odvijal v torek, 23. 1. 2018, v Kongresnem centru Brdo na Brdu pri Kranju.

Tema letošnjega dogodka bo MOČ PODATKOV in bo potekal v dveh sklopih:

 1. Predstavitve: Živimo s podatki
 2. Okrogla miza: Moč podatkov

Udeležba je brezplačna. Prijave sprejemajo do 16. januarja 2018 prek prijavnega obrazca tukaj.

Več o temi posveta lahko preberete na tej povezavi. Dogodek bo trajal približno od 10. do 16. ure. Podrobnejši program bodo objavili kmalu in ga vsem prijavljenim poslali tudi po e-pošti.

Za dodatna vprašanja so vam na voljo na e-naslovu stat-d.surs@gov.si.

24.1. / Rastimo skupaj: vključujemo lokalno 4/3

Mladinskem svetu Slovenije v sodelovanju z Uradom RS za mladino pripravlja srečanje na temo vključevanja mladih na lokalni ravni Rastimo skupaj: vključujemo lokalno, ki bo potekalo v sredo, 24. januarja 2017 od 10. do 15. ure v veliki dvorani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport v Ljubljani. Program dogodka

Namen dogodka je združiti različne akterje, ki v Sloveniji delujejo na področju razvoja lokalnih mladinskih politik in mladinskega dela, na skupnem dogodku, saj menimo, da je združevanje in medsebojno informiranje zelo pomembno za doseganje boljših rezultatov in učinkov pri vključevanju mladih na lokalni ravni.

Cilj dogodka je predstaviti rezultate projekta Rastimo skupaj in projekta Vključujemo lokalno ter predstaviti druge organizacije, ki se ukvarjajo z omenjeno tematiko ter izpostaviti njihova stališča in izkušnje, ki so jih pridobili pri svojem delu. Predstavnike lokalnih skupnosti vabimo, da se na dogodek prijavite preko spletne prijavnice najkasneje do petka, 12. januarja 2018. Za več informacij se obrnite na petra.miklauzic@mss.si ali 01 425 60 55.

Koledar dogodkov eTurizem 4/4

Zaradi večje in boljše informiranosti smo se na sestanku, ki je bil 6. septembra 2017 (SURS, Skupnost občin Slovenije, MGRT, AJPES) dogovorili, da v zvezi s predstavitvami, ki se tičejo novega načina poročanja in Registra nastanitvenih obratov pripravimo koledarček predstavitev in ga objavimo na spletni strani skupnosti občin Slovenije:  Koledar dogodkov eTurizem.

VLADA RS

162. redna seja Vlade RS 5/1

Mednarodne pobude za dvig blaginje državljanov in kakovosti njihovega življenja

Vlada RS se je seznanila z informacijo o mednarodnih pobudah za dvig blaginje državljanov in kakovosti njihovega življenja ter o instrumentih in mehanizmih za njihovo uspešno implementacijo.

Blaginja in kakovostno življenje sta v zadnjih dveh desetletjih dobila novo veljavo in pomen, s tem pa tudi večjo svetovno pozornost. Vse več raziskav kaže na to, da do sedaj najpomembnejši element merjenja nacionalne uspešnosti, tj. bruto domači proizvod, ni več dovolj. Uveljavljanje širšega koncepta blaginje je ključnega pomena pri vzpostavljanju kredibilnosti in odgovornosti javnih politik.

Slovenija se je v svetu začela predstavljati kot ena izmed držav, ki koncept blaginje in vključujoče rasti že vključuje v svoje politike in razvojne načrte, med njimi je tudi Strategija razvoja Slovenije 2030, ki kot enega ključnih ciljev v osredje postavlja dostojno ter kakovostno življenje. S tovrstnimi cilji se pridružujemo državam, ki svoje uspešne zgodbe razvoja in rasti gradijo na načelih zadovoljstva državljanov, kakovosti bivanja in bivanjskega prostora ter sozvočja z okoljem.

Nacionalni akcijski načrt pripravljen v skladu z 59. členom Direktive 2005/36/ES o priznavanju poklicnih kvalifikacij

Vlada Republike Slovenije je sprejela Nacionalni akcijski načrt, pripravljen v skladu z 59. členom Direktive 2005/36/ES o priznavanju poklicnih kvalifikacij  ki se posreduje Evropski komisiji. Pristojna ministrstva poročajo Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti o izvedenih ukrepih iz Nacionalnega akcijskega načrta dvakrat letno (1. junij in 1. december).

Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2005/36/ES o priznavanju poklicnih kvalifikacij in nekateri drugi dokumenti s tega področja od držav članic namreč zahtevajo, da opravijo pregled in posodobijo svoja pravila o kvalifikacijah, ki zakonsko urejajo dostop do poklicev ali poklicnih nazivov. Navedeni dokumenti določajo obveznosti za države članice, da priglasijo seznam poklicev, ki jih regulirajo in ocenijo svojo zakonodajo o dostopu do reguliranih poklicev glede na načela nujnosti z vidika zaščite javnega interesa, sorazmernosti in nediskriminacije.

Priprava pregleda širše politike razbremenitve dela v Sloveniji

Vlada je pooblastila ministrico za finance Matejo Vraničar Erman, da se z Organizacijo za ekonomsko sodelovanje in razvoj (OECD) dogovori o ciljih in pogojih za pripravo pregleda širše politike razbremenitve dela v Sloveniji, podpis pisma in izvedbo pregleda. Ministrstvo za finance bo vodilo koordinacijo aktivnosti, povezanih s pregledom širše politike razbremenitve dela v Sloveniji, ki jih bodo strokovnjaki OECD v okviru Centra za davčno politiko in administracijo izvedli v obdobju med januarjem in majem 2018.

Poročilo o državnih pomočeh za obdobje 2014 – 2016

Vlada je sprejela osemnajsto poročilo o državnih pomočeh za leta 2014, 2015 in 2016. V letu 2016 je bilo v Sloveniji izplačanih 351,29 milijona evrov državnih pomoči, kar je 36 % manj, kot v letih 2014 in 2015. Državne pomoči so v letu 2016 predstavljale 0,88 % BDP (v letu 2014 1,47 %, v letu 2015 1,42 %).

V letu 2016 se je zmanjšal obseg pomoči v vseh skupinah pomoči (tj. horizontalne pomoči, pomoči za posebne sektorje in pomoči za kmetijstvo). Razlogi za znižanje so deloma vsebinske narave (nihanje obsega pomoči za prestrukturiranje podjetij v težavah, počasnejše koriščenje EU sredstev iz obdobja 2014 – 2020), v precejšnji meri pa so posledica metodoloških sprememb v zajemanju in poročanju podatkov o državni pomoči (pomoči za kmetijstvo).

Tudi v letu 2016 je bilo največ državnih pomoči izplačanih za varstvo okolja in varčevanje z energijo (153,11 milijona evrov ali 44 % vseh pomoči v letu 2016), druge po obsegu pa so bile pomoči za zaposlovanje (89,90 milijona evrov ali 26 %). Pomoči za posebne sektorje so predstavljale 16 % vseh pomoči v 2016 ali 56,88 milijona evrov, glavnino od tega (12 %) pomoči za transport (nadomestilo za prevoz potnikov v železniškem prometu). Pomoči za kmetijstvo in ribištvo so predstavljale slaba 2 % vseh pomoči ali 5,99 milijona evrov.

Večina pomoči v Sloveniji se dodeli v obliki subvencij, vendar se njihov delež zmanjšuje. V letu 2016 so predstavljale 70 % vseh pomoči ali 245,46 milijonov evrov. Povečuje se obseg pomoči, ki pomenijo zmanjšanje javnofinančnih prihodkov (davčne olajšave in izjeme, oprostitve plačil prispevkov za socialno varnost). Te pomoči so v letu 2016 predstavljale 99,53 milijonov evrov ali 28 % vseh pomoči. V letu 2016 se je nekoliko povečala uporaba povratnih oblik pomoči (ugodna posojila, garancije), in sicer so ugodna posojila in garancije predstavljale 1,3 % vseh pomoči oziroma 4,79 milijonov evrov.

Primerjava z državami EU kaže, da ima Slovenija primerljiv obseg in strukturo državnih pomoči.

(Vir: Vlada RS, ab)

 

AKTUALNI RAZPISI

Javni razpis za sofinanciranje projektov nevladnih organizacij na področju varstva okolja in podnebnih sprememb 6/1

Eko sklad je objavil javni razpis za sofinanciranje projektov nevladnih organizacij na področju varstva okolja in podnebnih sprememb. Informativni dan, s predstavitvijo podrobnosti javnega razpisa, bo predvidoma 9. ali 10. januarja 2018. Prijave na informativni sprejemajo na elektronski naslov ladamic@ekosklad.si. Natančnejše informacije o lokaciji in terminu bodo objavljene predvidoma 5. januarja 2018.
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje ozaveščevalnih, izobraževalnih in promocijskih projektov nevladnih organizacij na naslednjih vsebinskih področjih:

1. ozaveščanje, izobraževanje in usposabljanje za prehod v družbo, ki bo z viri gospodarna, zelena in konkurenčno nizkoogljična;
2. informiranje o koristih blaženja podnebnih sprememb in praktičnih vidikih izvajanja ukrepov;
3. informiranje glede mednarodnega sporazuma za boj proti podnebnim spremembam;
4. ozaveščanje, informiranje in izobraževanje za prilagajanje podnebnim spremembam;
5. učinkovita raba energije in raba obnovljivih virov energije (v stavbah, prometu itd.);
6. trajnostna mobilnost in zmanjševanje onesnaženosti zraka;
7. trajnostni razvoj in naložbe v okoljsko infrastrukturo in okolju prijazne tehnologije.

Več informacij 

Javni razpis

Razpis Podporno okolje za delovanje na področju kulture 2018 6/2

Obveščamo vas, da je Ministrstvo za kulturo na svoji spletni strani objavilo razpis »Podporno okolje za delovanje na področju kulture 2018«. Namen javnega razpisa je vključevanje brezposelnih, še posebej starejših od 50 let, dolgotrajno brezposelnih, posameznikov z izobrazbo pod ISCED 3 in oseb v postopku izgubljanja zaposlitve, v kulturne projekte. Razpis jim bo omogočal najmanj enoletno zaposlitev za polni delovni čas na novih ali obstoječih delovnih mestih ali pa vključitev v najmanj 174-urno usposabljanje, ki vključuje tudi mentorstvo. Na razpis se lahko prijavijo nevladne organizacije, javni zavodi oz. javne agencije, ki so registrirani za opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti ter posredovanje kulturnih dobrin v Sloveniji. Javni razpis bo tako med drugim prispeval k dvigu zaposljivosti, spodbujanju ustvarjanja novih zaposlitvenih možnosti ter višanju kompetenc oziroma pridobivanju delovnih izkušenj in referenc posameznikov na področju kulture. Poleg tega se bo na ta način zagotavljalo spodbudno okolje za obstoj, razvoj in populariziranje kulturne ustvarjalnosti. Skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo javnega razpisa, znaša 447.000 evrov, od tega bo 356.000 evrov prispeval Evropski socialni sklad. Razpis je odprt do 10. januarja 2018.

Razpis je objavljen na spletni strani ministrstva.

URBACT razpis za prenosna omrežja - kako lahko sodelujete? 6/3

Obveščamo vas, da je v okviru programa URBACT še do 10. januarja 2018 odprt razpis za prenosna omrežja. Vabimo vas, da si ogledate rešitve, ki so jih evropska mesta našla za svoje izzive na različnih področjih, od spodbujanja gospodarstva do izboljševanja kakovosti okolja v mestih, zagotavljanja stanovanj, komunikacije s prebivalci, urejanja prometa in podobno.

Če vas zanima prenos ene od dobrih praks v svoje lokalno okolje (mesto, občino), sledite naslednjim korakom:
1. Pobrskajte po bazi z dobrimi praksami in poiščite tiste, ki vas zanimajo.
2. Kontaktirajte nosilca dobre prakse in izrazite interes za skupno sodelovanje na razpisu.
3. Kontaktirajte Nacionalno URBACT točko (kontakt: petra.ockerl@ipop.si, telefon: 041 880 165). Pomagali vam bodo pri vzpostavljanju stika s potencialnimi partnerji in razumevanju razpisa.
Več o razpisu …

Razpis ROMACT-modul C 6/4

Obveščamo vas, da je bil objavljen nov razpis za zbiranje predlogov za transnacionalno sodelovanje in povečevanje zmogljivosti v programu ROMACT (ROMACT TCC).

ROMACT TCC pomaga lokalnim oblastem pri boljšem vključevanju marginaliziranih skupin, zlasti pripadnikom romske etnične pripadnosti. Temelji na domnevi, da so lokalne oblasti v najboljšem položaju za prepoznavanje izzivov in potreb na svojih ozemljih. Prav tako se opira na strokovno znanje Sveta Evrope, predvsem na področju intervencij na lokalni ravni, medkulturnega usposabljanja in usposabljanja romskih mediatorjev.

Razpis za dodelitev nepovratnih sredstev se nanaša na modul C (podpora nadnacionalnim delovnim obiskom) komponente ROMACT TCC. Zainteresirane občine so pozvane, da se sklicujejo na spodnje dokumente:

Poziv za zbiranje predlogovDodatek IDodatek II

Vsa vprašanja v zvezi z razpisom se naj pošljejo izključno na naslov: romact@coe.int.

Rok za prijavo je 1. februar 2018.

Evropska sredstva za akcijske načrte zagotavljanja varnosti 6/5

Objavljen je Evropski razpis financiran v okviru ISFP (Internal Security Fund Police), katerega namen je priprava projektov za pripravo in izvajanje akcijskih načrtov zagotavljanja varnosti zaradi povečanih tveganj napadov na javnih prostorih v mestih in napadov na pomembnejšo infrastrukturo.

Razpis omogoča financiranje celovitih akcijskih načrtov zagotavljanja varnosti, ki poleg programov usposabljanja, vključujejo tudi urbanistično načrtovanje, urejanje in izvajanje ukrepov na javnih prostorih. V okviru Urbane agende za EU si Evropska komisija in države članice, med njimi tudi Slovenija, prizadevajo za večjo informiranost mest in regij o razpoložljivih sredstvih za podporo izvajanja evropskih politik, pri čemer se varnost  na javnih prostorih in varnost pomembnejše infrastrukture izpostavlja kot ena od tem, ki postajajo pomemben del razvojnih politik v mestih.
Projekti morajo biti mednarodni (transnacionalni), vanje morajo biti vključeni predstavniki iz vsaj dveh držav EU. Prijavitelji so lahko državni, regijski in lokalni javni organi, sodelujejo lahko tudi zasebne organizacije. Skupna vrednost razpisa je 18,5 milijonov evrov, podprti pa bodo projekti, katerih vrednost sofinanciranja bo med 350.000 do 3.000.000 evrov. Rok za prijavo je 1. februar 2018.
Do razpisa lahko dostopate na tej povezavi.

Javni razpis za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti 6/6

Obveščamo vas, da je bil v Uradnem listu št. 54/2017 objavljen Javni razpis za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti iz akcijskih načrtov Celostnih prometnih strategij. Do sredstev po tem javnem razpisu, glede na območje upravičenosti, so upravičene le občine z mestnimi območji (mestnimi naselji s pripadajočimi naselji mestnih območij).
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje operacij, ki bodo prispevale k razvoju trajnostne mobilnosti in s tem k izboljšanju kakovosti zraka v mestih ter k boljši povezanosti urbanih območij z njihovim zaledjem, zmanjšanju prometnih zastojev, izboljšanju kakovosti življenjskega prostora v urbanih območjih in povečanju prometne varnosti.
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev posameznim občinam za sofinanciranje operacij, ki predstavljajo investicije v infrastrukturo za pešce, infrastrukturo za kolesarje in avtobusna postajališča.
Okvirna višina nepovratnih sredstev evropske kohezijske politike, ki je na razpolago za sofinanciranje operacij po tem javnem razpisu, znaša 20.037.309,54 EUR.
Javni razpis ima 3 roke za oddajo vlog.
1.        Prvi rok za oddajo vlog v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije je bil četrtek, 23. 11. 2017.
2.        Drugi rok za oddajo vlog je torek, 6. 3. 2018.
3.        Morebitni tretji rok za oddajo dodatnih vlog je torek, 5. 6. 2018.

Tukaj najdete seznam občin, iz katerega so razvidne občine, ki so upravičene do sredstev v okviru javnega razpisa za sofinanciranja ukrepov trajnostne mobilnosti.  Ta podatek je razviden iz Priloge 1, ki določa višino zagotovljenih sredstev za posamezno občino v 1. in 2. odpiranju.  Za pridobitev sredstev pa mora posamezna občina seveda izpolnjevati splošne in specifične pogoje razpisa. Kljub temu, da je do sredstev upravičena občina, so upravičene investicije le znotraj mej mestnih območij po GURS (večinoma le naselje, kjer je sedež občine). Določene občine pa imajo poleg samega mestnega naselja tudi območja mestnega naselja, v katerih so investicije ravno tako upravičene.

Kontakt za več informacij mzi-mobilen.si@gov.si; Več informacij in razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletni strani MZI:
http://www.mzi.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/. 

Tretji razpis za inovativne urbane projekte 6/7

Evropska komisija je 15. 12. 2017 razpisala tretji poziv za inovativne urbane projekte (pobuda UIA). V tretjem razpisu bo namenjeno 80-100 milijonov evrov za inovativne projekte na štirih področjih urbanega razvoja, in sicer prilagajanje podnebnim spremembam, kakovost zraka, stanovanja ter delovna mesta in veščine v lokalnem gospodarstvu.

Do sredstev so upravičeni lokalni organi, ki so pristojni za urbani razvoj na urbanih območjih, z več kot 50.000 prebivalci.

Rok za prijavo predlogov projektov je 30. marec 2018.

Več informacij in navodila za prijavo so na spletni strani pobude UIA.

NOVICE DRUGIH

Referati s slovenskih regionalnih dni 2017 7/1

Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, Slovenski regionalno razvojni sklad in Združenje regionalnih razvojnih agencij so v mesecu novembru preteklega leta  organizirali Slovenske regionalne dneve 2017, z naslovom Spremljanje in vrednotenje regionalne politike in regionalnega razvoja. Na spletni strani so objavili predstavitve, ki so obravnavale tematiko »Spremljanja in vrednotenja regionalnega razvoja« in teme kot so vrednotenje kohezijske politike, spremljanje in vrednotenje regionalnega razvoja in regionalni razvoj v praksi.

Do referatov lahko dostopate na tej povezavi.

© Moralne avtorske pravice ima Skupnost občin Slovenije. Noben del tega gradiva se ne sme reproducirati ali kopirati v karšnikoli obliki: grafično elektronsko ali mehanično, kar vklučuje (ne da bi bilo omejeno) fotokopiranje, snemanje, skeniranje ali katerekoli druge oblike reproduciranja brez pisnega dovoljenja Skupnosti občin Slovenije. Reprodukcija ali kopiranje je dovoljeno izključno za potrebe Sekretariata Skupnsti občin Slovenije ali občin članic SOS.