NOVICE SOS

V Državnem svetu o problematiki potrebnih soglasij etažnih lastnikov 1/1

Komisija Državnega sveta za lokalno samoupravo in regionalni razvoj in Interesna skupina lokalnih interesov sta na skupni seji 4. marca 2019, obravnavali pobudo državnega svetnika in podpredsednika SOS Bojana Kontiča glede problematike potrebnih soglasij etažnih lastnikov za izboljšave v večstanovanjskih stavbah. Seje sta se v imenu SOS udeležila še član predsedstva SOS, Marko Rupar in generalna sekretarka Jasmina Vidmar. Sklenjeno je bilo, da Služba Državnega sveta za pravne in analitične zadeve, v sodelovanju s Skupnostjo občin Slovenije, Zbornico za poslovanje z nepremičninami in Slovenskim nepremičninskim združenjem FIABCI Slovenija, pripravi spremembo Stanovanjskega zakona (SZ-1) s ciljem olajšanja izvajanja izboljšav v večstanovanjskih stavbah v smislu lažje odprave arhitektonskih ovir in s tem izboljšanja kvalitete bivanja v njih. Ko bo Služba Državnega sveta za pravne in analitične zadeve pripravila dokončno besedilo zakonodajne iniciative, bosta komisija in interesna skupina predlagali Državnemu svetu, da jo po skrajšanem postopku predloži v sprejem Državnemu zboru.

Razčlembo tematike in zaključke seje lahko najdete tukaj. 

Komisija za občinsko redarsko službo o Pravilniku o uniformi ter spremembah ZPrCP 1/2

V sredo 6. marca se je v prostorih Mestnega redarstva Ljubljana sestala Komisija za občinsko redarsko službo, ki je obravnavala Predlog sprememb in dopolnitev Pravilnika o uniformi in izkaznici občinskega redarja, težavo z usposabljanji bivših policistov, Pobudo za spremembo Pravilnika o opremi občinskih redarjev, Predloge sprememb Zakona o pravilih v cestnem prometu, pobudo za skupen prevod obvestila za vročanje, ter so se seznanili z mnenjem Informacijske pooblaščenke glede možnosti uporabe mobilnih telefonov in samodejnih naprav za nadzor vožnje v rdečo luč.

Prisotne članice in člani so se na začetku seznanili s predlogom sprememb in dopolnitev Pravilnika o uniformi in izkaznici občinskih redarjev. Prisotni so poudarili, da imajo občinska redarstva težavo pri naročanju posameznih kosih oblačil, saj zelo težko naročijo nove kose. Iz navedenega so predstavljene spremembe dobrodošle in jih članice in člani komisije tudi podpirajo. Na sestanku je bilo dogovorjeno, da se do naslednjega tedna posredujejo predlogi in pripombe na predlog sprememb pravilnika ter tehnične specifikacije.

V nadaljevanju so članice in člani izpostavili problematiko zaposlovanja policistov v vrste občinskih redarjev. Po sedaj veljavnih predpisih morajo tudi policisti na osnovno usposabljanja v obsegu 400 ur, tako kot vsi ostali udeleženci.  S predstavniki MJU je bil dosežen konsenz, da se Policijsko akademijo ter MNZ pozove k pripravi prilagojenega programa za bivše policiste, oziroma se jim določene vsebine iz osnovnega usposabljanja priznajo.

Sledila je razprava o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravilih v cestnem prometu, katere spremembe pripravlja MZI.

Na koncu so se članice in člani strinjali, da Skupnost občin Slovenije izvede skupen prevod obrazca za vročanje v 10 jezikov.

ZAKONODAJNE AKTIVNOSTI SOS

Pobuda za razpravo o sežigalnici odpadkov 2/1

Ministrstvo za okolje in prostor je dalo pobudo za razpravo o postavitvi sežigalnice odpadkov. Ker mora biti tak objekt tudi družbeno in okoljsko sprejemljiv, mora biti zainteresirana in strokovna javnost pravočasno vključena v proces razprave in odločanja.

Ministrstvo daje pobudo, da razpravo o postavitvi sežigalnice odpadkov občine opravite na svojih občinskih in mestnih svetih. Prosili vas bi, da nas o zaključkih razprave obvestite na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si in ministrstvo na naslov gp.mop@gov.si.

Predlog Uredbe o spremembi Uredbe o razporejanju pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest 2/2

Skupnost občin Slovenije je prejela predlog Uredbe o spremembi Uredbe o razporejanju pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest. S predlaganim se prilogo Uredbe nadomešča z novo prilogo,  s katero se spreminja porazdelitev sredstev pristojbin med občinami zaradi sprememb v dolžini gozdnih cest po občinah zaradi novogradenj, prekategorizacije cest med gozdnimi in občinskimi cestami ter zaradi vračanja gozdov v postopkih denacionalizacije. Spremenil se je tudi javni značaj nekaterih gozdnih cest.

Tukaj najdete PREDLOG.

Vljudno vas naprošamo za pregled dokumenta, morebitne pripombe in predloge nam lahko posredujete najkasneje do srede, 13. 3. 2019 na naslov info@skupnostobcin.si.

Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vsebini vprašalnikov za pridobivanje podatkov za potrebe množičnega vrednotenja 2/3

Ministrstvo za okolje in prostor je pripravilo Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vsebini vprašalnikov za pridobivanje podatkov za potrebe množičnega vrednotenja (dopis GURS). Pravilnik se spreminja zaradi zagotavljanja kakovostnejših podatkov o posebnih enotah vrednotenja na podlagi izvedene analize trga nepremičnin v skladu z 11. in 12. členom ZMVN-1.

Predlog Pravilnika prilagamo na tej povezavi.

Vaše pripombe in mnenje nam lahko posredujete do ponedeljka, 1.4.2019 (PODALJŠAN ROK) na naslov alja.babic@skupnostobcin.si.

 

 

Predlog Pravilnika o posebnih enotah vrednotenja 2/4

Za izvrševanje četrtega odstavka 3. člena in tretjega odstavka 21. člena Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin (Uradni list RS, št. 77/17, ZMVN-1) je bil pripravljen Predlog Pravilnika o posebnih enotah vrednotenja (dopis GURS).

Četrti odstavek 3. člena ZMVN-1 določa, da se nepremičnine vrednotijo glede na njihovo najgospodarnejšo rabo, ki jo po tem zakonu za posebne enote vrednotenja izkazuje vrsta dejavnosti, za stavbe in dele stavb skupaj z zemljišči pod stavbami dejanska raba delov stavb, za zemljišča pod javnimi cestami in železnicami ter za vodna zemljišča dejanska raba zemljišč in za ostala zemljišča njihova namenska raba.

Predlog Pravilnika prilagamo na tej povezavi.

Vaše pripombe in mnenje nam lahko posredujete do ponedeljka, 1.4.2019 (PODALJŠAN ROK) na naslov alja.babic@skupnostobcin.si.

Predlog Zakona o varstvu osebnih podatkih (ZVOP-2) – strokovno usklajevanje 2/5

V strokovno usklajevanje je bilo posredovano besedilo predloga novega Zakona o varstvu osebnih podatkov (v nadaljevanju: ZVOP-2), ki na sistemski ravni izvaja določbe dveh pravnih aktov Evropske unije iz leta 2016, in sicer Splošne uredbe o varstvu podatkov iz leta 2016 ter povezane Direktive o varstvu osebnih podatkov za področje policijskega in kazenskega pravosodnega delovanja iz leta 2016.

Besedilo predloga ZVOP-2 je bilo v letih 2017 in 2018 že v javni razpravi ter posredovano v strokovno in medresorsko usklajevanje. Takratno besedilo predloga zakona je bilo sprejeto na Vladi Republike Slovenije dne 5. aprila 2018, vendar nato ni bilo obravnavano v Državnem zboru RS zaradi razpusta Državnega zbora RS. Besedilo določb novega predloga ZVOP-2 sledi sistematiki, vsebinskim smerem ter ciljem določb Predloga ZVOP-2 z dne 5. aprila 2018, določeni členi pa so bili znatno spremenjeni zlasti glede na izkušnje iz prakse.

Besedilo predolga zakona najdete TUKAJ.

Morebitne pripombe in predloge v zvezi s predlogom ZVOP-2 nam lahko posredujete do petka, 22.3.2019 na naslov alja.babic@skupnostobcin.si.

Določitev kriterijev za pridobitev naziva NVO v javnem interesu na področju ohranjanja narave 2/6

V javni obravnavi je Osnutek Pravilnika o določitvi kriterijev za izkazovanje pomembnejših dosežkov za podelitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu na področju ohranjanja narave. V kolikor bi nanj želeli oddati pripombe in predloge za izboljšavo vas prosimo, da nam jih posredujete na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si, najkasneje do četrtka, 28.3.2019.

Predlog pravilnika.

DOGODKI SOS

12.3. / Posvet “Vzorčna notranja pravila SOS v praksi in predvidene novosti” 3/1

Skupnost občin Slovenije Vas v sodelovanju z Virtuo d.o.o. vabi na informativni posvet z naslovom “Vzorčna notranja pravila SOS v praksi in predvidene novosti”, ki bo potekal v torek, 12. marca 2019,  s pričetkom ob 10. uri v Trzinu.

Skladno z 18. členom Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih  je za vsako posamezno občino zavezujoč sprejem oziroma izdelava notranjih pravil, ki urejajo zajem, pretvorbo in hrambo gradiva v digitalni obliki. Ob dejstvu, da je vzorčna notranja pravila SOS prevzelo veliko število občin, bomo izvedli osvežitveni posvet, kjer bo vnovič predstavljena vsebina vzorčnih notranjih pravil ter predvidene novosti, kot tudi dosedanja praksa v občinah na področju notranjih pravil.

VABILO s programom.

Posvet je brezplačen.

21.3. / Posvet Javne službe, koncesije in javno zasebna partnerstva 3/2

Skupnost občin Slovenije in Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor organizira posvet, na katerem boste lahko izvedeli več o javno zasebnem partnerstvu in koncesijah na področju gospodarskih javnih služb. Izobraževanje bo potekalo 21. 3. 2019 od 10.00 do 14.30Austria Trend Hotelu Ljubljana, (dvorana Horus).

Mehanizem javno zasebnega partnerstva lahko namreč poveča učinkovitost sodelovanja med javnimi in zasebnimi subjekti, prinese kakovostne storitve in nižje stroške, porazdeli lahko tveganje pri izvajanju javnih služb in pritegne sredstva iz zasebnega sektorja in EU. Za zagotovitev tako pozitivnih rezultatov za lokalno skupnost pa je potrebno ustrezno urediti pravna razmerja, vzpostaviti učinkovit nadzor in zaščiti javni interes, ne da bi pri tem zatrli zasebnega. In prav pridobitvi kompetenc na tem področju je namenjeno naše izobraževanje.

Vabilo s programom je dostopno tukaj. 

21.3. / Vabilo »Vloga in položaj nadzornega odbora občine« 3/3

Zaradi zapolnitve mest na vseh lokacijah, bosta izvedena dodatna seminarja v Mariboru in Ljubljani, in sicer:

  • 19. 3. 2019 ob 17. uri v Ljubljani
  • 21. 3. 2019 ob 17. uri v Mariboru 

Prijavnico za dodatna seminarja najdete TUKAJ

***

Skupnosti občin v sodelovanju z Ministrstvom za javno upravo organizirajo seminarje na temo delovanja nadzornega odbora občine. Seminarji, katerih ciljna skupina so članice in člani Nadzornih odborov občin, bodo potekali:

  • 19. 3. 2019 ob 15. uri v Ljubljani – zapolnjeno
  • 20. 3. 2019 ob 15. uri v Kopru – zapolnjeno
  • 21. 3. 2019 ob 15. uri v Mariboru – zapolnjeno

Tukaj najdete VABILO. Občine naprošamo, da vabilo posredujete tudi članicam in članom NO vaše občine.

Udeležba je brezplačna, vseeno pa vas naprošamo, da zaradi same organizacije seminarja izpolnite prijavnico, ki jo najdete TUKAJ.

Na prijavnici ustrezno obkrožite na kateri lokaciji se boste udeležili seminarja in prijavnico pošljite na e-naslov organizatorja termina.

25.3. / Predstavitev razpisa in dobrih praks Branju prijazna občina 3/4

V prostorih Ministrstva za Kulturo, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana, bo 25. 3. 2019, ob 10. uri v dvorani v pritličju Ministrstva za kulturo RS potekala predstavitev razpisa in dobrih praks natečaja Branju prijazna občina.

Namen in dokumentacijo natečaja bosta uvodoma predstavila Marjan Gujtman, Ministrstvo za kulturo RS in Vesna Horžen, Združenje splošnih knjižnic.

S svojim načinom prijave na natečaj v letu 2018 in s primeri dobre prakse se bodo predstavile tudi nekatere občine, ki so v lanskem letu pridobile naziv Branju prijazna občina, in sicer Mestna občina Celje, Občina Grosuplje in Občina Vrhnika.

Dogodek se bo predvidoma zaključil do 12. ure. Do vabila lahko dostopate s klikom tukaj.

Javni natečaj bo odprt med 8. februarjem in 30. oktobrom 2019. Razpisna dokumentacija je dosegljiva tukaj. 

27.3. /  POSVET NUSZ 2019/2020 3/5

Skupnost občin Slovenije vas v sodelovanju z Ministrstvom za okolje in prostor, Geodetsko upravo Republike Slovenije, Finančno upravo Republike Slovenije in Ministrstvom za finance vabi na posvet

NUSZ 2019/2020 : 

Aktivnosti občin v letu 2019 za dopolnitev podatkov za odmero NUSZ v letu 2019 in za pripravo novih odlokov in  učinkovito izvedbo NUSZ za leto 2020,

ki bo potekal v sredo, 27.3.2019, ob 10.00 v dvorani Horus, Austria trend hotel, Dunajska cesta 154, 1000 Ljubljana.

Po predhodno uspešno izvedenih posvetih za občine na temo odmere NUSZ in glede na še vedno aktualna vprašanja, bomo tokratni posvet namenili predstavitvi potrebnih aktivnosti občin v letu 2019 za dopolnitev podatkov za odmero NUSZ v letu 2019 in za pripravo novih odlokov in  učinkovito izvedbo NUSZ za leto 2020.

Posvet je namenjen županom, direktorjem občinskih uprav, strokovnim sodelavcem, ki so zadolženi za pripravo in izvajanje NUSZ v občinah, zadolženim na občinskih upravah za zagotavljanje podatkov za vrednotenje nepremičnin ter strokovnim organizacijam za prostorsko načrtovanje in evidentiranje nepremičnin občin.

Vabilo s programom.

DOGODKI DRUGIH

Vabilo na predstavitvene seminarje vzpostavitve dejanske rabe zemljišč pod cestami 4/1

Direkcija RS za infrastrukturo vas v sodelovanju z Ministrstvom za infrastrukturo, Ministrstvom za okolje in prostor, Geodetsko upravo RS ter pogodbenih partnerjev vabi na posvet z naslovom: EVIDENTIRANJE DEJANSKE RABE JAVNE CESTNE INFRASTRUKTURE – zakonsko določene obveznosti in naloge občin.
Posveti bodo potekali v različnih krajih po Sloveniji v naslednjih terminih:

  • 13.3.2019, HOTEL BAU MARIBOR, Limbuška cesta 85, Maribor,
  • 19.3.2019, Perla, Kidričeva 7, Nova Gorica,
  • 28.3.209, Klub Adventura, Opekarniška cesta 15d, 3000 Celje,
  • 5.4.2019, Poslovna hiša Unija, Tržaška cesta 515, Brezovica.

Na dogodek, ki je za vse udeležence brezplačen, je potrebna predhodna prijava na spletni strani www.educenter.si.

Skrajni rok za prijave na seminar v Mariboru je 8. 3. 2019 oziroma 13. 3. 2019 za preostale termine.

VABILO s programom.

15.3./ Poročilo za Slovenijo 2019 in naložbene smernice za financiranje v okviru kohezijske politike v obdobju 2021-202 4/2

Evropska komisija je 27. februarja 2019, v sklopu evropskega semestra za 2019 objavila letno analizo gospodarskih in socialnih razmer v državah članicah in oceno napredka pri izvajanju priporočil za posamezne države. V Poročilu za Slovenijo Komisija ugotavlja, da slovensko gospodarstvo še vedno raste in ostaja mednarodno konkurenčno. Strukturne reforme pokojninskega sistema, zdravstvenega sistema in sistema dolgotrajne oskrbe postajajo vse bolj nujne, da bi Slovenija ostala na poti dinamične in trajnostne rasti. Staranje prebivalstva kliče k znatnim naložbam, ki bi olajšale pritisk na sistem zdravstvenega varstva in dolgotrajne oskrbe.

Letošnje poročilo vključuje tudi naložbene smernice za financiranje v okviru kohezijske politike v obdobju 2021-2027.

Predstavništvo Evropske komisije v Sloveniji zato vabi v petek, 15. marca 2019, od 12.45 do 14.15 na javno predstavitev glavnih ugotovitev Poročila o Sloveniji 2019 ter ob 14.30-15.45 na predstavitev naložbenih smernic za financiranje v okviru kohezijske politike v obdobju 2021-2027.

Na konferenci bo zagotovljeno simultano tolmačenje v slovenščino in angleščino.

Udeležba na obeh predstavitvah je brezplačna, a naprošajo, da se prijavite do 12. marca prek te povezave.

(za obe predstavitvi je enotna prijava, udeležite pa se lahko kateregakoli dela oz. obeh)

10.4. - 5.5. / E-usposabljanje za zaposlene na občinah – GDPR in varstvo osebnih podatkov 4/3

Vsaka organizacija, ki obdeluje osebne podatke zaposlenih ali tretjih oseb (občanov, pacientov, šolarjev…) mora v skladu z zahtevami evropske Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov (GDPR) in nacionalne zakonodaje o varstvu osebnih podatkov vzpostaviti ustrezne mehanizme za varstvo le-teh. Eden izmed bistvenih elementov za doseganje in dokazovanje skladnosti občine z GDPR  je tudi redno usposabljanje zaposlenih na področju varstva osebnih podatkov.

Obveščamo vas, da bo preko Dataofficer »SMART DPO« e-učilnice potekalo izvajanje e-usposabljanj za zaposlene na občinah. Za izvedbo usposabljanja je predviden paketni pristop in sicer se bo usposabljanje izvedlo v sodelovanju z vodstvom občine in vseh zaposlenih, ki v občini obdelujejo osebne podatke. Na ta način občina tudi pridobi končno Poročilo o izvedbi usposabljanja zaposlenih in s tem dokazilo, ki ga potrebuje za dokazovanje skladnosti poslovanja z GDPR (24. in 32. člen).

Več o izvedbi usposabljanja in vsebini e-učilnice lahko preberete TUKAJ. Prilagamo tudi prijavnico.

Prijave za usposabljanje, ki se prične 10. aprila 2019 sprejemajo do 5. aprila 2019 na naslov petra.avsec@dataofficer.si., za vprašanja pa so dosegljivi na tel. št. 041 314-400, Petra Avsec Bernot.

20.3./ 3. LIFE delavnica za pripravo prijav 2019 4/4

Ministrstvo za okolje in prostor v okviru projekta LIFE Krepitev zmogljivosti organizira 3. LIFE delavnico za pripravo prijav. Delavnica je zadnja v seriji treh LIFE delavnic za pripravo prijav, na katerih obravnavajo osnovne korake, kako iz projektne ideje razviti logični okvir projekta in oblikovati projektno prijavo. Tokrat se bodo posvetili finančni strukturi LIFE projektov in naslavljanju tveganj. Praktične izkušnje bo delila Tatjana Gregorc z Inštituta Lutra, ki ima za seboj že dva LIFE projekta (Aqualutra in LIFE Aquaviva), trenutno pa je partner v projektu LIFE Naturaviva.

Več informacij.

Udeležba je brezplačna, ker je število mest omejeno, je obvezna prijava preko spletnega obrazca do 11. marca oziroma do zapolnitve mest.

Lokacija: poslovna stavba Javnega podjetja Vodovod-Kanalizacija, Vodovodna cesta 90, Ljubljana

4.4. / Kulturni bazar 2019 4/5

Kulturni bazar 2019 prinaša bogat program strokovnega usposabljanja. Več kot petdeset dogodkov na ta dan udeležencem omogoča, da si program oblikujete po svojih potrebah in željah. Kulturni bazar bo potekal 4.4.2019 v Cankarjevem domu v Ljubljani. Udeležba na strokovnem usposabljanju je za vse udeležence brezplačna.

Vabilo in program

Organizatorji projekta Ministrstvo za kulturo RS (MK), Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport RS (MIZŠ) ter Zavod RS za šolstvo (ZRSŠ), vabijo na strokovno usposabljanje o kulturno-umetnostni vzgoji tudi načrtovalce politik in strokovne delavce v občinah in lokalnih skupnostih, ki skrbite za kulturo in izobraževanje oz. družbene dejavnosti.

Udeležbo na strokovnem usposabljanju Kulturni bazar 2019 si zagotovite z e-prijavo, ki je vaša vstopnica na izbrane dogodke. Če si želite izbrati program, ki vam bo najbolj po meri glede na vaše zanimanje in področje dela, vam priporočamo, da se prijavite čim prej, saj je število sedežev v dvoranah in predavalnicah omejeno. Prijavo pošljite čim prej, najpozneje pa do 20. marca 2019.
Potrdilo o udeležbi na strokovnem usposabljanju prejmete vsi, ki se udeležite dogodkov v skupnem obsegu vsaj osmih šolskih ur.  Udeležite se lahko tudi le posameznih dogodkov, vendar je tudi v tem primeru potrebna e-prijava (kot vstopnica).

Hkrati vas organizatorji naprošajo, da vabilo na Kulturni bazar posredujete vzgojno-izobraževalnim zavodom in kulturnim ustanovam v vaši lokalni skupnosti ter jim priporočate udeležbo (strokovno usposabljanje je za vse brezplačno).

Z nacionalnimi koordinatorji kulturno-umetnostne vzgoje na MK, MIZŠ in ZRSŠ smo se dogovorili, da bomo strokovne delavce na področju izobraževanja, kulture, mladinske politike oziroma družbenih dejavnosti v lokalnih skupnosti spodbudili k vključitvi v nacionalno mrežo koordinatorjev kulturno-umetnostne vzgoje (KUV). V mrežo se vključujejo strokovni delavci vzgojno-izobraževalnih zavodov, kulturnih ustanov in lokalnih skupnosti. Cilj mreženja je izboljšanje povezovanja (partnerstva) na področju KUV, boljša informiranost o aktualnem dogajanju na tem področju, predstavitve dobrih praks … Z vključitvijo v mrežo so koordinatorji redno mesečno obveščeni o aktualnem dogajanju na različnih področjih kulture po vsej Sloveniji. Kulturne ustanove za registrirane koordinatorje ponujajo tudi vrsto ugodnosti. Iz ene lokalne skupnosti se lahko v mrežo vključi več koordinatorjev KUV (vsi prejmejo KUV izkaznico). Obrazec za registracijo najdete na: http://www.kulturnibazar.si/prijava/prijava-koordinatorjev-ls/

1.4.-26.4./ Podjetniška šola 4/6

Mariborska razvojna agencija v okviru projekta SIO-MRA-2018-19 organizira PODJETNIŠKO ŠOLO, ki bo potekala od 1. do 26. aprila 2019. Če imate identificirano poslovno idejo, za katero potrebujete strokovno podporo za njen razvoj in pozicioniranje na trgu, se vključite v podporne aktivnosti v okviru projekta SIO-MRA-2018-19. Podjetniška šola in nadaljnja individualna podpora sta za prejemnike brezplačni.

Vabljeni vsi potencialni inovativni podjetniki in mlada podjetja »start-up« iz vseh občin v Podravju.

Vabilo s programom.

Prijave so odprte do 15. marca 2019.

Več informacij: 02 / 333 13 12, sio@mra.si; http://www.mra.si/podjetniska-sola.html.

VLADA RS

22. redna seja 5/1

Določitev deležev prevzemanja odpadne embalaže pri izvajalcih javne službe za leto 2018

Vlada je sprejela Sklep o spremembah Sklepa o določitvi deležev prevzemanja odpadne embalaže pri izvajalcih javne službe za leto 2018, ki se objavi v Uradnem listu RS.

Vlada je junija 2018 s sklepom določila deleže prevzemanja odpadne embalaže od izvajalcev javne službe, ki se za tekoče koledarsko leto določijo na podlagi podatkov o masi embalaže, dane v promet v prvem četrtletju tega koledarskega leta. Ti podatki se pridobijo iz evidence, ki se vodi v skladu z Uredbo o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne embalaže. Sklep je bil že spremenjen decembra 2018.

Na podlagi osveženih podatkov FURS so bili ponovno opravljeni vsi izračuni v skladu z metodologijo iz priloge 2B iz Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo in na novo določeni deleži prevzemanja odpadne embalaže pri izvajalcih javne službe za leto 2018 za odpadno embalažo iz stekla in lesa ter za mešano odpadno embalažo (plastika in kovine).

Priprava strategije na področju migracij

Vlada se je seznanila s prvim poročilom Medresorske delovne skupine za pripravo in spremljanje izvajanja Strategije Vlade RS na področju migracij ter koordinacijo aktivnosti s področja migracij.

Strategija predvideva šest stebrov: zakonite oziroma ekonomske migracije, mednarodna zaščita, nezakonite migracije in vračanje, varnostna komponenta, integracija ter zunanja oziroma razvojna dimenzija in sodelovanje s tretjimi državami. Medresorska delovna skupina je prek Centra za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij k delu povabila tudi nevladne organizacije, ki bodo sodelovale s svojim predstavnikom.

(Vir: Vlada RS, ab)

AKTUALNI RAZPISI

Razpis za nove projekte Interreg 6/1

V sklopu programa Interreg Italia Slovenija je objavljen razpis za obdobje 2014–2020. Skupni cilj je spodbujanje inovativnosti, trajnosti in čezmejnega upravljanja za oblikovanje bolj konkurenčnega in povezanega življenjskega okolja. S področja ohranjanja narave je razpis ciljno usmerjen v varovanje in obnavljanje biotske raznovrstnosti in tal ter spodbujanje ekosistemskih storitev, vključno z omrežjem Natura 2000 in zeleno infrastrukturo.

V tem zadnjem razpisu obdobja do 2020 je na voljo skupno 13,3 milj. EUR.

Rok za prijave je 15. marec 2019.

Več informacij najdete na tej povezavi.

Razpis MK – podporno okolje za delovanje na področju kulture 2019 6/2

Ministrstvo za kulturo je objavilo javni razpis za izbor operacij »Podporno okolje za delovanje na področju kulture 2019«, ki je dostopen na tej spletni povezavi. Razpis je namenjen tudi javnim zavodom katerih ustanoviteljice so lokalne skupnosti. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov vzpostavitve podpornega okolja za delovanje na področju kulture, usmerjenih k dvigu zaposljivosti, krepitvi usposobljenosti in podpori socialni vključenosti brezposelnih in neaktivnih, še posebej starejših od 50 let, dolgotrajno brezposelnih in tistih z izobrazbo pod ISCED 3, ter oseb v postopku izgubljanja zaposlitve. Namen javnega razpisa je vzpostavitev podpornega okolja za delovanje na področju kulture, usmerjenega k dvigu zaposljivosti, krepitvi usposobljenosti in podpori socialni vključenosti oseb iz ciljne skupine, predvsem z vključevanjem v kulturne programe in kulturne projekte izvajalcev na področju kulture.

Vsebinska sklopa javnega razpisa zajemata:

Sklop 1:
Sofinanciranje zaposlitev oseb iz ciljne skupine za obdobje enega leta v javnih zavodih, javnih agencijah in nevladnih organizacijah, ki so registrirane za opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti in posredovanje kulturnih dobrin v Sloveniji, v višini 12.000 EUR na vključeno osebo v zaposlitev.

Sklop 2:
Sofinanciranje usposabljanj na področju kulture z vključitvijo oseb iz ciljne skupine v kulturne projekte izvajalcev, ki se prijavijo na javni razpis (javnih zavodov, javnih agencij in nevladnih organizacij v kulturi, ki so registrirane za opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti in posredovanje kulturnih dobrin v Sloveniji), v višini 2.270 EUR na vključeno osebo za 174 urno usposabljanje.

Skupna vrednost razpoložljivih sredstev za javni razpis za proračunski leti 2019 in 2020 znaša 698.900,00 EUR (60% vzhodna in 40% zahodna regija), od tega je predvidena vrednost sofinanciranja po vsebinskih sklopih:
Skupna okvirna vrednost sklopa 1: Sofinanciranje zaposlitev znaša 540.000,00 EUR.
Skupna okvirna vrednost sklopa 2:Sofinanciranje usposabljanj znaša 158.900,00 EUR.

Upravičeni prijavitelji so: nevladne kulturne organizacije, javni zavodi in javne agencije, ki so registrirane za opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti ter posredovanje kulturnih dobrin v Sloveniji, ter delujejo na področju razpisa in izpolnjujejo splošne in posebne pogoje za sodelovanje na razpisu.

Razpis bo odprt do 15. 3. 2019.
 

Naj prostovoljec/ prostovoljka v javni upravi 6/3

Slovenska filantropija, Združenje za promocijo prostovoljstva, v imenu Slovenske mreže prostovoljskih organizacij razpisuje 6. natečaj za priznanje Naj prostovoljec in Naj prostovoljka zaposlen/a v javni upravi za leto 2018.  S priznanjem želijo izpostaviti zaposlene v javni upravi, ki v svojem prostem času opravljajo prostovoljsko delo in prispevajo k promociji prostovoljstva med zaposlenimi v javni upravi. Kriterija za izbor sta tudi število opravljenih prostovoljskih ur kandidata/kandidatke v letu 2018 ter način promoviranja prostovoljstva med svojimi sodelavci.  Prijave so možne do 19. aprila 2019.

Vabilo za javno upravo, PRIJAVNICA

2. sejem bučnih olj v Varaždinu 6/4

V Varaždinski županiji, kot predsedujoči Zvezi Alpe-Jadran (AAA) načrtujejo več aktivnosti, ki bodo prispevale tako k prepoznavnosti in priznavanju AAA, kot tudi v korist prebivalcev na tem geografskem območju. Ena od teh aktivnosti je tudi 2. sejem bučnih olj, ki bo letos v drugi polovici maja v Varaždinu. Na spodnjih povezavah najdete pismo za izraz interesa, namenjeno vsem potencialnim proizvajalcem, ki želijo sodelovati na razstavi in ocenjevanju njihovih izdelkov. Razen bogatih nagrad za zmagovalce, bo dogodek priložnost za izmenjavo izkušenj in spoznavanje novosti, ki jih bodo predstavili vabljeni ugledni strokovnjaki. Več podrobnostiv priloženih dokumentih, ki so na voljo v ANG, HRV in NEM jeziku:

Občine vabimo, da sporočilo razširjajo do svojih proizvajalcev bučnega olja.

Odprt poziv za Evropsko prestolnico pametnega turizma 2020 6/5

Prejeli smo obvestilo Evropske komisije, GD GROW o odprtju razpisa za Evropsko prestolnico pametnega turizma 2020.

Evropska prestolnica pametnega turizma je pobuda EU, ki priznava izjemne dosežke evropskih mest kot turističnih destinacij v štirih kategorijah: trajnost, dostopnost, digitalizacija ter kulturna dediščina in ustvarjalnost. Njen cilj je spodbujanje pametnega turizma v EU, mreženje in krepitev destinacij ter olajšanje izmenjave najboljših praks.

Pobuda „Evropska prestolnica pametnega turizma“ temelji na predlogu Evropskega parlamenta, ki je zagotovil financiranje za obdobje 2018–2019 s pripravljalnim ukrepom. Izvaja jo Evropska komisija. Namen pobude je okrepiti inovacijski razvoj, ki ga ustvarjajo turizem v mestih EU in njihovi okolici, povečati njihovo privlačnost ter okrepiti gospodarsko rast in ustvarjanje delovnih mest. Njegov namen je tudi vzpostaviti okvir za izmenjavo najboljših praks med mesti, ki sodelujejo v natečaju, ustvariti priložnosti za sodelovanje in nova partnerstva.

Ob prijavi za evropsko prestolnico leta 2020 naziv Smart turizem, morajo mesta pokazati svoje inovativne turistične prakse na štirih področjih: dostopnost, trajnost, digitalizacija, kulturna dediščina in ustvarjalnost.

Prijave bodo najprej ocenile skupine neodvisnih strokovnjakov.  V drugem koraku bo do 10 mest, uvrščenih v ožji izbor, pozvano, da predstavijo kandidaturo svojega mesta pred evropsko žirijo. Evropska žirija bo izbrala dva zmagovalca, evropski prestolnici pametnega turizma 2020, ki jih bo predstavila oktobra 2019 na podelitvi nagrad.

Za prijavo je potrebno izpolniti spletni obrazecRok za prijavo je 10. maj 2019.

Pobuda je odprta za mesta v EU z več kot 100.000 prebivalci. V državah, kjer nobeno mesto nima več kot 100.000 prebivalcev, se lahko prijavi največje mesto. Za več informacij si oglejte Vodnik za prijavitelje.

Za več informacij o Evropski prestolnici pametnega turizma se lahko zainteresirani prijavijo na novice ali pa spremljajo na Facebooku ali Twitterju.

Kontakt

Evropski sekretariat Sekretariata za pametni turizem: Antigoni Avgeropoulou, info@SmartTourismCapital.eu, +49 (0) 30 70 01 86 390.

 

Razpis za pridobitev naziva Branju prijazna občina za leto 2019 6/6

Združenje splošnih knjižnic, Skupnost občin Slovenije v sodelovanju z Ministrstvom za kulturo Republike Slovenije ponovno objavljamo javni natečaj, na katerem se bodo občine potegovale za naziv ″Branju prijazna občina ″. Javni natečaj bo odprt med 8. februarjem in 30. oktobrom 2019, podelitev nazivov  ″Branju prijazna občina ″ pa bo na podlagi ocene strokovne komisije potekala 3. decembra 2019.

Častna ambasadorka letošnjega natečaja Branju prijazna občina je novinarka in pisateljica, Mojca Širok, ki takole opiše svoj pogled na branje in knjige : ″Pisana beseda je kot glasba. Pričara podobe, ljudi, svetove, lahko nas odnese drugam, lahko druge pripelje k nam, zajame nas v svoje zgodbe, zasanja nas, razburi, poučuje, tolaži in vznemirja. Zgodb in znanj, ki se skrivajo v knjigah, brez nas ni. Umrejo, če knjige – iz papirnatih listov in trdih platnic ali tiste s svetlečega elektronskega ekrana – ne odpremo. In brez njih smo manj živi tudi mi.«

Nagrajene občine v letu 2018 bodo svoje dobre prakse predstavile na informativnem dnevu, ki bo potekal 25. marca 2019 na Ministrstvu za kulturo, kjer bodo občine lahko pridobile tudi dodatne informacije za pripravo uspešne prijave na natečaj.

Natečaj za pridobitev naziva Branju prijazna občina je objavljen od 8. februarja 2019 na spletnih straneh Združenja splošnih knjižnic, Skupnosti občin Slovenije in Ministrstva za kulturo RS ter na spletnih straneh splošnih knjižnic.

RAZPISNO BESEDILO S PRIJAVNIM OBRAZCEM

Dodatne informacije lahko prejmete pri Vesni Horžen, predsednici Združenja splošnih knjižnic (041 577 273, E-pošta: vesna.horzen@zdruzenje-knjiznic.si) ali Barbari Horvat v sekretariatu SOS (02 234 15 05, barbara.horvat@skupnostobcin.si).

Evropska prestolnica kulture za leto 2025 v Republiki Sloveniji 6/7

Skladno s sklepom št. 51000-11/2018/3, s katerim je Vlada RS Ministrstvo za kulturo pooblastila za izvedbo postopka izbora mesta za naslov Evropska prestolnica kulture 2025, so objavili razpis za aktivnost Unije za oddajo prijav za Evropsko prestolnico kulture za leto 2025 v Republiki Sloveniji.
Splošni cilji aktivnosti evropska prestolnica kulture so naslednji: ohranjati in spodbujati raznolikost kultur v Evropi in poudarjati njihove skupne značilnosti ter povečati občutek državljanov, da pripadajo skupnemu kulturnemu prostoru na eni strani ter spodbujati prispevek kulture k dolgoročnemu razvoju mest v skladu z njihovimi strategijami in prednostnimi nalogami  na drugi strani.
V skladu s temi cilji bodo dejavnosti, ki jih bo razvilo mesto, imenovano za evropsko prestolnico kulture, usmerjene v krepitev obsega, raznolikosti in evropske razsežnosti njegove kulturne ponudbe, vključno z nadnacionalnim sodelovanjem; v razširitev dostopa do kulture in sodelovanje v njej; v okrepitev zmogljivosti njegovega kulturnega področja in njegovih povezav z drugimi področji ter v povečanje njegove mednarodne prepoznavnosti prek kulture.

Cilj tega razpisa je spodbuditi prijave iz mest v Sloveniji, ki se želijo potegovati za naziv Evropska prestolnica kulture za leto 2025, in imenovanje enega od teh mest, ki se mu lahko podeli nagrada Meline Mercouri, financirana iz programa Unije za podporo kulture v času njene podelitve.
Vse podrobnejše informacije, postopek za podelitev naziva Evropska prestolnica kulture, merila za izbor in navodila za prijavo so objavljeni na naslednji povezavi.
Razpis je odprt do 31. 12. 2019.

Predstavnike mest, ki se zanimajo za naziv, in predstavnike medijev vabijo, da se udeležite informativnega dneva Evropska prestolnica kulture za leto 2025, ki bo potekal v ponedeljek, 18. marca 2019 na Ministrstvu za kulturo, na katerem bodo lahko pridobili dodatne informacije. Vabilo in program bomo objavili na spletni strani ministrstva.

Javni razpis za dodeljevanje ugodnih posojil občinam – C1 2018 6/8

Slovenski regionalno razvojni sklad obvešča, da so dne 28.12.2018 v uradnem listu RS objavili Javni razpis za dodeljevanje ugodnih posojil občinam – C1 2018.

Področje Odprt dne 1. rok 2. rok 3. rok 4. rok Trenutna sredstva Uradni list RS Dokumentacija
28.12.2018 odprti roki od 1.4.19 do 30.9.19 odprti roki od 1.4.19 do 30.9.19 odprti roki od 1.4.19 do 30.9.19 odprti roki od 1.4.19 do 30.9.19 6.000.000,00€ 84 z dne 28.12.2018 » JR OBČINE XC
» Povabilo k oddaji vloge
» Prijavni obrazec
» Priloga k dokumentaciji
» Koeficient raz. občine 2018, in 2019
» zadolženost občin

Več informacij najdete na povezavi http://www.regionalnisklad.si/obcine

NOVICE DRUGIH

Zlati kamen 2019 7/1

Najprodornejša občina leta 2019 je postalo Novo mesto. Po regijah so zmagale še občine Pivka (zahodna Slovenija), Šmarje pri Jelšah (od Koroške do Posavja) in Grad (vzhodna Slovenija).

Novo mesto je najbolj napredovalo med vsemi mestnimi občinami v zadnjih petih letih. Glede na sestavljeni indeks ISSO je izboljšalo uvrstitev za 22 mest. V Šmarju pri Jelšah so v razvoj izredno dobro integrirali kulturno dediščino, občina pa je aktivna tudi na drugih področjih. Pester seznam projektov vključuje od novega nizkoenergijskega vrtca do športnega parka, od muzeja baroka do poslovne cone. Pivka je v zadnjem času zbrala na prebivalca največ evropskega razvojnega denarja med vsemi slovenskimi občinami. Rezultat bogatih aktivnosti je hiter razvoj kraja, ki se je prebil v analizi ISSO med prvih 30 občin v Sloveniji po razvojni uspešnosti. Občina Grad izstopa po svoji iznajdljivosti, kako z majhnimi sredstvi narediti veliko. Aktivnosti pokrivajo prav vsa področja od skrbi za ogrožene skupine do spodbujanja rabe trajnostne energije. Občina se zelo spretno vključuje v večje projekte, tudi čezmejne. Grad je središče krajinskega parka Goričko in prav prek javnega zavoda, ki skrbi za upravljanje parka, uspešno pridobiva evropska sredstva. (Vir: Zlati kamen)

Poročanje v aplikacijo za ukrepe PRP 2014-2020 7/2

Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja je vzpostavila novo aplikacijo za poročanje za ukrepe PRP 2014-2020. Prejemniki sredstev za ukrepe Programa razvoja podeželja 2014-2020 morajo poročila o izpolnjevanju obveznosti za l. 2018 oddati do 15. aprila 2019. Poročanje se bo letos izvajalo izključno v elektronski obliki, in sicer preko nove aplikacije »Razvoj podeželja – poročila«.

Letos so zavezanci za poročanje le prejemniki sredstev za tri podukrepe, za katere je bilo zadnje izplačilo izvedeno v letu 2017, in sicer za podukrepe 4.1 – Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva, 4.2 – Podpora za naložbe v predelavo ali trženje kmetijskih proizvodov in 8.6 – Podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdnih proizvodov.

Več…

Katalog dobrih praks na področju skupnostnega urbanega kmetovanja 7/4

Katalog dobrih praks na področju skupnostnega urbanega kmetovanja naziva izzive participatornih pristopov k upravljanju in načrtovanju prostora. Katalog dobrih praks je sestavljen iz štirih poglavij, ki obravnavajo znanstvene, politične in praktične pristope k obravnavani tematike. Do njega lahko dostopate tukaj.

Celovito poročilo o izvajanju Akcijskega načrta za krožno gospodarstvo 7/5

Evropska komisija je sprejela celovito poročilo o izvajanju Akcijskega načrta za krožno gospodarstvo. Poročilo predstavlja glavne dosežke akcijskega načrta in izpostavlja prihodnje izzive za preoblikovanje našega gospodarstva ter utira pot k podnebno nevtralnemu krožnemu gospodarstvu, kjer je pritisk na naravne in sladkovodne vire ter ekosisteme čim manjši. Evropska komisija ocenjuje, da je tri leta po sprejetju, Akcijski načrt za krožno gospodarstvo v celoti izveden. Izvedenih je bilo 54 ukrepov, čeprav se delo na nekaterih od njih nadaljuje tudi po letu 2019.

© Moralne avtorske pravice ima Skupnost občin Slovenije. Noben del tega gradiva se ne sme reproducirati ali kopirati v karšnikoli obliki: grafično elektronsko ali mehanično, kar vklučuje (ne da bi bilo omejeno) fotokopiranje, snemanje, skeniranje ali katerekoli druge oblike reproduciranja brez pisnega dovoljenja Skupnosti občin Slovenije. Reprodukcija ali kopiranje je dovoljeno izključno za potrebe Sekretariata Skupnsti občin Slovenije ali občin članic SOS.