V PRIHODNJEM TEDNU PRAZNUJE OBČINSKI PRAZNIK OBČINA ČLANICA SLOVENSKA BISTRICA.

ISKRENE ČESTITKE!

SEKRETARIAT SOS

 

NOVICE SOS

Srečanje županj ob mednarodnem dnevu žena 1/1

Županja občine Turnišče, mag. Vesna Jerala Zver, je na mednarodni dan žena, 8. marca 2018, gostila slovenske županje. Udeležilo se jih je 11 od šestnajstih. S svojim delovanjem, s pristopi k oblikovanju, sprejemanju in uresničevanju različnih politik, pomembnih za občanke in občane, tlakujejo pot tudi za vse naslednje generacije žensk na vodilnih političnih mestih.

V Sloveniji šestnajst žensk vodi občine Črna na Koroškem, Črnomelj, Divača, Dravograd, Grad, Hrpelje-Kozina, Kostel, Kozje, Ljutomer, Majšperk, Semič, Solčava, Sveti Andraž v Slovenskih goricah, Šmarješke Toplice, Trbovlje in Turnišče. Vsake tri mesece se županje srečajo v eni izmed občin, ki jo vodi ženska. Pri organizaciji jim pomaga Skupnost občin Slovenije. Županje na srečanjih že od začetka tega mandata krepijo medsebojno podporo in gradijo politično mrežo solidarnosti. Skupnost občin Slovenije jim pri tem nudi podporo z vidika strokovnega usposabljanja, kadar se zanj pojavi potreba, pomaga organizacijsko, ne nazadnje pa deluje kot platforma, na kateri se takšna mreža županj lahko tudi dolgoročno ohranja in nadgrajuje.

Po sprejemu v prostorih občine, po krajši predstavitvi občine in po pogovoru o položaju žensk v politiki ter njihovi enakopravnosti, so se županje odpravile v podjetje Paradajz d.o.o., kjer jim je direktor podjetja gospod Martin Žigo predstavil gojenje paradižnika Lušt in razširitev rastlinjaka. V tovarni obutev Planika d.o.o. je udeleženke sprejel tehnični direktor gospod Stanislav Draškovič, ki jih je popeljal skozi proizvodnjo, kjer letno izdelajo skoraj pol milijona parov izredno kvalitetnih čevljev višjega cenovnega razreda po najsodobnejših postopkih in z najsodobnejšo tehnologijo. V čevljarskem muzeju, ki stoji nasproti tovarne pa so si ogledali, kako so nekoč čevlje izdelovali vaški mojstri v cehovskem združenju čevljarjev. Oglede so zaključili v cerkvi Marije Vnebovzete, kjer jim je pater Toni Brinjovc predstavil obe cerkvi in poslikave Janeza Aquile. Nova cerkev Marije Vnebovzete je pred tremi leti praznovala 100. obletnico izgradnje, starejša cerkev Cerkev Blažene Device pa je lansko leto praznovala 750. obletnico prve pisne omembe.

Županja Občine Turnišče, mag. Vesna Jerala Zver, je ob tem dogodku povedala, da je Občina Turnišče občina zgodovine in napredka hkrati. Imajo več kot 1.000-letno zgodovino, ki jo poskušajo predstaviti širši javnosti. Vse kar delajo danes, so koraki v prihodnost, k modernemu razvoju na temeljih zgodovine. Povedala je še, da imajo ženske na položajih pri tem pomembno vlogo.

Galerija slik

1. posvet glede prenove sistema obdavčitve nepremičnin 1/2

V petek, 9.3.2018 je skladno z dogovorom Projektnega sveta na Ministrstvu za finance potekal 1. posvet glede prenove sistema obdavčitve nepremičnin, katerega sta se udeležila tudi predstavnika SOS.

Posvet je potekal po »Programu priprave strokovnih predlogov za prenovo sistema obdavčitve nepremičnin v Sloveniji«. Uvodoma je državni sekretar MF in predsednik Projektnega sveta za posodobitev sistema vrednotenja in obdavčitve nepremičnin, Tilen Božič povedal, da je, ker do uvedbe Zakona o davku na nepremičnine v mandatu te Vlade ne bo prišlo,  cilj vzpostavitev temeljnega strokovnega okvira, na podlagi katerega bo lahko nova Vlada sprejela Zakon o davku na nepremičnine.

Posvet je bil namenjen podaji stališč strokovnih institucij, ki sodelujejo pri snovanju novega zakona. SOS je v razpravi poudarila, da občine so zainteresirane za sprejem novega davka, vendar s potrebnim jasnim razlikovanjem, da nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ) ni davek na nepremičnine, kar pomeni, da občine potrebujejo lastni vir preko katerega bodo lahko oblikovale svoj prostorski razvoj. Kot primerjava so bile navedene našemu sistemu primerljive države (npr. Nemčija).

Udeleženci posveta so tudi sprejeli zaključke, ki bodo oblikovani v kratkem in s katerimi vas bomo seznanili v prihodnjem tednu.

Priprave na usposabljanje romskih svetnikov 1/3

V petek, 9.3.2018, so se predstavniki SOS in Darko Rudaš, predsednik Foruma romskih svetnikov, ki so izredni člani SOS in predstavljajo več kot dve tretjini vseh Romov v Sloveniji sestali s predstavniki Urada za narodnosti.

Namen sestanka je bil oblikovanje programa za usposabljanje oziroma izobraževanje kandidatov za romske svetnike. Na sestanku je bilo dogovorjeno, da bosta predvidoma v mesecu aprilu izvedeni dve izobraževanji za romske svetnike in sicer v Prekmurju in na Dolenjskem. Poudarek bo na usposabljanju bodočih kandidatov za zastopanje interesov Romske skupnosti v sodelovanju z občinami.

Občinski inšpektorji o prenosu pooblastil nad enostavnimi objekti 1/4

V Trzinu je v sredo 7. marca potekal 5. sestanek Komisije za občinsko inšpekcijsko službo. Članice in člani so na sestanku razpravljali o prenosu pooblastila nad nadzorom nad enostavnimi objekti na občinske inšpektorje. Zakon o urejanju prostora (ZUreP-2) ter Gradbeni zakon, sta na občine oziroma občinske inšpektorje prenesla nadzor nad objekti kateri ne potrebujejo gradbenega dovoljenja. Zakonska določila se začno uporabljati s 1.6.2018

Občinski inšpektorji so tako pred velikim izzivom, saj se pričakuje, da bodo s prvim junijem prejeli večje število prijav, oziroma nerešenih zadev. Da se bodo občinski inšpektorji lahko uspešno soočili z novimi pooblastili bo potrebna tudi ažurna komunikacija z državnimi inšpektorji.

V praksi se bo dogajalo na primer, da bo občan zgradil nadstrešek, ki ga je državni inšpektor pregledal in je odločil da je z nadstreškom vse v redu. Nato pa bo občan ta nadstrešek podaljšal in ta ne bo več v skladu s predpisi. Občinski inšpektor bo tako brez povratne informacije od državnega inšpektorja v konkretni zadevi nadstrešek, drugič odločal, kar je v nasprotju z zakonodajo. Občinski inšpektorji lahko v tem primeru odločajo samo o delu nadstreška, ki je bil dograjen, saj je o prvotnem nadstrešku že bilo odločeno. A za to potrebujejo informacijo, da je državni inšpektor že odločal o določeni zadevi in seveda kako je odločil.

Na sestanku je bilo prav tako izpostavljeno, da bo pritožb na odločbe več na področju enostavnih gradenj. Opozorili so tudi na dejstvo, da bodo župani pristojni za reševanje pritožb občanov na odločbe občinskih, medobčinskih ali mestnih inšpektorjev.

 

Sestanek eTurizem, ocena stanja po prehodnem obdobju 1/5

V sredo, 7. 3. 2018 je v prostorih MGRT potekal sestanek, ki ga je sklicala Skupnost občin Slovenije z namenom, da ključni deležniki in prejemniki podatkov sistema eTurizem po preteku prehodnega obdobja ocenijo stanje in izmenjajo izkušnje. Ob predstavnikih AJPES so na sestanku bili prisotni iz Generalne policijske uprave, Statističnega urada, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, občin, Cadis, LUZ in SOS.

Sestanek je vodil Peter Misja, predsednik komisije SOS za turizem. Obravnavne so bile naslednje vsebine: Register nastanitvenih obratov, sistem eTurizem, distribucijski vmesnik za občine in novosti ZSRT, ki vplivajo na sistem eTurizem.

Za občine je pomembno sledeče:

 • Zavezancem (hotelom, sobodajalcem,…) ki vašajo podatke o nočitvah je omogočen vnos podatkov za nazaj, ne glede na določilo zakona, da morajo goste vpisati v 12 urah, kot tudi v 12 urah sporočiti vse spremembe. Ugotovili smo, da številni zavezanci vpisujejo podatke za pretekle mesece. V preglednicah, ki jih občine prevzemajo v distribucijskem modulu se zato podatki spreminjajo, kot jih spreminjajo zavezanci. Na sestanku smo zato predlagali, da se spremembe sistemsko onemogočijo za preteklo obdobje (več kot 12 ur, kot je zakon ter dodatno obdobje, ki bi zaradi višje sile onemogočilo vnos podatkov (izpad elektrike, interneta)). Na sestanku so bili podani argumenti za in proti. Vsi uporabniki podatkov (občine, policija, statistika) se morajo s tem strinjati, da bi AJPES tehnični popravek tudi izvedel. Podjetje Cadis, ki nudi informacijsko podporo občinam pri izračunu turistične takse, svojih pogodbenih obveznosti do občin zaradi dejstva spreminjanja podatkov še ni mogel izvesti. SOS bo pisno pobudo za zaprtje vnosnih polj za preteklo obdobje naslovil na AJPES.

Več na tej povezavi

5. sestanek partnerjev projekta INTENSSS_PA 1/6

V ponedeljek, 26.2 in torek 27.2. je v Mariboru potekal 5. sestanek projektnih partnerjev v projektu INTENSSS-PA. Sestanka so se udeležili vsi partnerji iz sedmih držav vključenih v projekt. Na sestanku konzorcija smo prvi dan v okviru delavnice predstavili integrirane trajnostne energetske načrte, ki smo jih pripravili v okviru RLL (Refional Living Lab). V sodelovanju z Lokalno energetsko agencijo Pomurje, smo za Pomursko regijo pripravili integriran trajnostni energetski načrt.

Fotografija osebe Intensss PA.V popoldanskem času so potekala predavanja zaključenih projektov, ki so vključevala žive laboratorije.

Tako smo se seznanili s projektoma VILLAB in EDUFOOTPRINT. Sledila pa so predavanja z naslovom:

 • Integracija obnovljivih virov v pokrajinsko arhitekturo,
 • Za pametno upravljanje regionalnih infrastruktur in storitev? Prostorsko znanje kot podpora, orodje in merilo
 • Izbirne afinitete: načrt, kraj in proces v nekaterih primerih daljinskega ogrevanja v mestu Castilla y León.

ZAKONODAJNE AKTIVNOSTI SOS

DODATNO POJASNILO – Načrti ravnanja s stvarnim premoženjem države in samoupravnih lokalnih skupnost za leto 2019 2/1

S strani Ministrstva za javno upravo smo prejeli obvestilo, da se načrti ravnanja s stvarnim premoženjem države in samoupravnih lokalnih skupnost za leto 2019, v kolikor se postopki načrtovanja ne bodo začeli do 10. 3. 2018, ko prične veljati ZSPDSLS-1, po tem datumu, tudi v primeru, da bi v letu 2018 ali 2019 prišlo do sprememb proračuna oz. rebalansa občinskega proračuna za leto 2019, ne bodo mogli več spreminjati, saj za kaj takšnega ne bo več pravne podlage.

Dne 23. 2. 2018 je bil v Uradnem listu RS objavljen novi Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 – v nadaljevanju ZSPDSLS-1), ki določa, da se v skladu z drugim odstavkom 91. člena ZSPDSLS-1 postopki načrtovanja ravnanja s stvarnim premoženjem države in samoupravnih lokalnih skupnosti za leto 2019, ki so se začeli pred uveljavitvijo tega zakona, dokončajo po predpisih, ki veljajo do njegove uveljavitve. Prav tako je v 96. členu ZSPDSLS-1 določeno, da se določbe IV. poglavja tega zakona začnejo uporabljati šele pri pripravi državnega proračuna in proračuna samoupravnih lokalnih skupnosti za leto 2020.

Za morebitna dodatna pojasnila se lahko obrnete na Direktorat za stvarno premoženje, Tatjana Hočevar Kerševan in Petra Kralj.

Dne 8. 3. 2018 smo s strani ministrstva prejeli še dodatno pojasnilo, ki ga najdete TUKAJ.

Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o socialno varstvenih prejemkih 2/2

Skupnost občin Slovenije obvešča, da je v državnozborski proceduri predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o socialno varstvenih prejemkih.

Razlogi za sprejem:

 • določitev nove višine osnovnega zneska minimalnega dohodka v skladu z novo oceno minimalnih življenjskih stroškov;
 • sprememba ekvivalenčne lestvice za določanje višine minimalnega dohodka za posamezne družinske člane;
 • izboljšanje zakonskih določb pri dodeljevanju DP oziroma VD in ostale manjše spremembe.

Besedilo zakona najdete TUKAJ.

Vaše pripombe nam lahko posredujete najkasneje do petka, 6. 4. 2018 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si.

DOGODKI SOS

14.3. / Novosti v postopkih pravnega varstva po pravni praksi DKOM in noveli ZPVPJN-B , s predstavitvijo Uredbe o zelenem javnem naročanju 3/1

Dne 26.11.2017 je pričela veljati novela ZPVPJN-B, ki vnaša novosti v postopku pravnega varstva v postopkih oddaje javnih naročil. Na seminarju bodo predstavljene vse spremembe, ki so nastale s sprejemom ZPVPJN-B, hkrati pa bo poudarek na pravni praksi Državne revizijske komisije, ki se v zadnjem času glede tolmačenja nekaterih institutov ZPVPJN spreminja.

Pomembno področje, ki ga ureja procesni zakon in materialni zakon (ZJN-3) so prekrški, ki bodo predstavljeni na seminarju in sicer s praktičnimi prikazi, katere okoliščine v praksi dejansko predstavljajo prekršek.

S 1.1.2018 prične veljati nova Uredba o zelenem javnem naročanju. Na seminarju bodo izpostavljene tiste spremembe, ki vplivajo na izvajanje postopkov oddaje javnih naročil občin.

Seminar bo potekal v sredo, 14. marca 2018, s pričetkom ob 10.00 uri v prostorih Austria Trend Hotela Ljubljana, Dunajska cesta 154, Ljubljana.

Vabilo s programom najdete TUKAJ.

14.3. / Seminar v Ljubljani o pripravi odlokov za turistične takse 3/2

Državni zbor Republike Slovenije je na 38. redni seji v četrtek, 15. februarja 2018 sprejel novelo Zakona o spodbujanju razvoja turizma. Občine lahko po novem določijo turistično takso v znesku do 2,5 eur in uskladijo svoje splošne akte, s katerimi določajo turistično takso v treh mesecih po uveljavitvi zakona. Novost je tudi promocijska taksa, ki se obračuna poleg turistične takse in znaša 25 % zneska turistične takse. Postopek pobiranja in odvajanja promocijske takse začne veljati 1. januarja 2019. Povabili smo državno sekretarko Evo Štravs Podlogar, da občinam predstavi poglavitne spremembe zakona, ki jih pri izvajanju nalog na ravni turističnega območja občine ne smejo spregledati.

Spremembe Zakona zahtevajo tudi spremembe občinskih odlokov o turistični taksi. Večina občinskih odlokov o višini turističnih taks se je sprejemala pred leti, zato smo na Skupnosti občin Slovenije ocenili, da bi bilo smiselno osvežiti znanje, ki je potrebno za pripravo dobrega odloka, ki bo omogočal razvoj turizma v turističnih območjih, učinkovit nadzor in opozoriti na dobre prakse in dosedanje napake.

Vabilo na seminar v PDF

Predviden program

Kako do tja

Besedilo sprejetega zakona 15.2.18

VPRAŠANJA

Vsi udeleženci bodo po elektronski pošti prejeli vzorec odloka.

Vljudno vabljeni!

 

15.3. / Izvajanje pokopališke dejavnosti in 24-urne dežurne službe 3/3

V četrtek 15. marca 2018 med 10.00 do 14.00 uro v veliki sejni dvorani MO Velenje

Predviden program:

Izvajanje pokopališke dejavnosti (prof. dr. Boštjan Brezovnik, doc. dr. Franjo Mlinarič)

 • pokopališki red v občini;
 • oblikovanja cen grobnin v skladu z določili Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti /ZPPDej/ in Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti /ZSPDSLS/ s primerom;
 • ureditev razmerij z lastniki pokopališč v skladu z določili Stvarnopravnega zakonika /SPZ/ in Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti /ZSPDSLS/;
 • ureditev razmerij z upravljavci pokopališč v občini v skladu z določili Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti /ZPPDej/ in Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti /ZSPDSLS/.

Izvajanje 24-urne dežurne pogrebne službe v občini (prof. dr. Boštjan Brezovnik, doc. dr. Franjo Mlinarič, Milan Železnik):

 • način opravljanja 24-urne dežurne pogrebne službe v skladu z določili Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti /ZPPDej/ in Zakona o gospodarskih javnih službah /ZGJS/;
 • oblikovanje cen 24-urne dežurne pogrebne službe v skladu z določili Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen 24-urne dežurne službe s primerom;
 • ureditev razmerij v zvezi z opravljanjem 24-urne dežurne službe v skladu z določili Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti /ZPPDej/ in Zakona o gospodarskih javnih službah /ZGJS/;
 • izvedba postopka podelitve koncesije za opravljanje 24-urne dežurne službe v skladu z določili  Zakona o gospodarskih javnih službah /ZGJS/ in Zakona o javno-zasebnem partnerstvu /ZJZP/.

Vljudno vabljeni!

Vabilo v PDF obliki.

VPRAŠANJA 

20.3. / Priprava zaključnega računa proračuna občine 3/4

Skupnost občin Slovenije organizira strokovni posvet za zaposlene na občinah glede priprave zaključnega računa. Udeleženci se bodo podrobno seznanili z aktivnostmi, ki se neposredno navezujejo na pripravo zaključnega računa.

Na strokovnem posvetu bodo predavali: Brigita Repar, podsekretarka Sektorja za sistem financiranja lokalnih skupnosti, Ministrstvo za finance, mag. Metka Cerar, preizkušena državna revizorka in preizkušena državna notranja revizorka, Inštitut za javno finančno pravo, dr. Vida Žurga, direktorica Zavoda za revizijo in računovodstvo, in mag. Aleksander Kupljenik, preizkušen notranji revizor in državni notranji revizor, Inštituta za javno finančno pravo.

Posvet bo potekal v torek, 20. marca 2018, s pričetkom ob 10.00 uri v razstavišču Urban, Grajska ulica 7, Maribor.

Vabilo s programom najdete TUKAJ.

27.3. / Inovativni kulturni turizem – Priložnosti in izzivi revitalizacije območij industrijske dediščine 3/5

Ob Evropskem letu kulturne dediščine organizirata Združenje ICOMOS Slovenija in Slovenski odbor TICCIH (Mednarodno združenje za varovanje industrijske dediščine) v sodelovanju s Fakulteto za arhitekturo UL, Sekcijo za tehniško dediščino pri Skupnosti muzejev Slovenije in Skupnostjo občin Slovenije posvet z naslovom Inovativni kulturni turizem – Priložnosti in izzivi revitalizacije območij industrijske dediščine. Dogodek bo potekal 27.3.2018 od 09.30 dalje v prostorih Fakultete za arhitekturo v Ljubljani, Zoisova 12, Ljubljana.

Posvet organiziramo z namenom, da bi predstavili pomen območij industrijske dediščine za razvoj in potenciale, ki jih ta na prvi pogled nepomembna območja skrivajo. Nekateri, tudi v Sloveniji, so jih že prepoznali in jih uspešno razvijajo kot inovativne centre kulturnega turizma. Na posvetu bomo predstavili dobre izkušnje in predvsem vzpostavili mrežo vseh, ki delujejo na področju, da bi skupaj bolj učinkovito nastopali v dobro industrijske dediščine in njenega vključevanja v turistično ponudbo.

Dogodek je namenjen vsem, ki jih tematika zanima, še posebej predstavnikom lokalnih skupnosti, lastnikom opuščenih industrijskih območij in predstavnikom gospodarstva, ki so ključni nosilci industrijske dediščine.

Vabilo s programom dogodka

Prijave so odprte do 25. marca 2018 na info@icomos.si, kamor lahko pošljete izpolnjeno prijavnico in potrdilo o plačilu. Udeležba znaša za vse udeležence 30,00 EUR na osebo, vključuje organizacijo posveta in pogostitve.

Prijavni obrazec

 

 

11.4. / Šola izvršbe in novosti, ki jih v postopek prinaša novela ZIZ-L 3/7

Skupnost občin Slovenije organizira šolo izvršbe, ki je namenjena vsem, ki se z izvršbo srečujete pri svojem delu. S pomočjo konkretnih primerov bomo na jasen, pregleden in enostaven način osvojili pravila izvršilnega postopka in pomembnejših sprememb, ki jih prinaša novela ZIZ-L, ki bo začela veljati 25. marca 2018.

Posvet bo potekal v sredo, 11. aprila 2018, s pričetkom ob 10.00 uri v dvorani generala Rudolfa Maistra (II. nadstropje), MO Maribor, Ulica heroja Staneta 1, Maribor.

Vabilo s programom najdete TUKAJ.

10.5. / Posvet “Nova evropska ureditev varstva osebnih podatkov in dostop do informacij javnega značaja pri občini in v občinskih podjetjih” 3/8

Skupnost občin Slovenije v sodelovanju z Informacijskim pooblaščencem Republike Slovenije (IP) organizira informativni posvet na temo varstva osebnih podatkov in dostopa do informacij javnega značaja z naslovom »Nova evropska ureditev varstva osebnih podatkov in dostop do informacij javnega značaja pri občini in v občinskih podjetjih«.

Posvet bo potekal v četrtek, 10. maja 2018, s pričetkom ob 10. uri v dvorani Horus, Austria Trend hotela Ljubljana, Dunajska cesta 154, 1000 Ljubljana.

Vabilo s programom najdete na TEJ POVEZAVI.

Vljudno vabljeni!

DOGODKI DRUGIH

13.3./ "URBANI RAZVOJ Z AKTIVACIJO JZP" 4/1

Ministrstvo za okolje in prostor vas vabi na dogodek, katerega namen je celovito obravnavati možnosti razvoja JZP na lokalnem nivoju v Republiki Sloveniji. Izvajanje razvojnih urbanih projektov je ključnega pomena za dvig kakovosti bivanja in ohranjanje konkurenčnosti mest. Občine so v preteklih letih sprejele trajnostne urbane strategije in druge razvojne dokumente, ki opredeljujejo glavne cilje želenega razvoja. Doseganje teh ciljev je odvisno od uspešnosti oz. zmožnosti izvajanja projektov v praksi, pri čemer se javni investitorji soočajo s številnimi izzivi. Eden večjih je financiranje projektov, saj zaradi javnofinančnih omejitev nekaterih pomembnih projektov ni mogoče izvajati le z lastnimi sredstvi oz. je potrebno časovnice izvajanja projektov podaljševati skladno s svojimi finančnimi zmožnostmi.

Ustrezna priprava projektov in uporaba inovativnih pristopov k financiranju projektov v mestih je zato  ključna za učinkovito rabo razpoložljivih proračunskih sredstev in posledično pospešeni trajnostni urbani razvoj. Pri tem velja raziskati možnosti prehoda financiranja projektov s sredstvi, ki so na razpolago v proračunu javne inštitucije na financiranje projektov s soudeležbo zasebnih partnerjev v okviru javno – zasebnega partnerstva (JZP).

Vljudno vabljeni na dogodek z nazivom: “URBANI RAZVOJ Z AKTIVACIJO JZP” ki bo 13. marca 2018 od 9.00 do 14.00 ure v konferenčnih prostorih Hiše Evropske unije v Ljubljani, Dunajska cesta 20, Ljubljana.

Svojo udeležbo oz. udeležbo vaših sodelavcev lahko prijavite na elektronskem obrazcu: https://www.1ka.si/a/159301. Prijave na dogodek sprejemajo do 9. marca 2018 do konca dne oz. do doseženega predvidenega števila udeležencev. Za dodatne informacije o dogodku se lahko obrnete na e- naslov: rok.klemencic@gov.si.

Program dogodka Urbani razvoj z aktivacijo JZP.

14.3./ Ukrepi in spodbude za prehod na elektro mobilnost 4/2

Center energetsko učinkovitih rešitev vas skupaj z Ministrstvom za infrastrukturo vabi na strokovni posvet Ukrepi in spodbude za prehod na elektro mobilnost. Vlada je oktobra 2017 sprejela Strategijo za alternativna goriva, ki predstavlja strateški okvir za prehod Slovenije v nizkoogljično družbo na področju prometa. Ministrstvo za infrastrukturo RS sedaj pripravlja akcijski načrt, s katerim bodo spodbujeni različni ukrepi za aktiven prehod na alternativna goriva.

Namen strokovnega posveta je oblikovanje učinkovitih ukrepov in spodbud za prehod na alternativna goriva s posebnim poudarkom na elektro mobilnost, ki bodo pripomogli pri oblikovanju akcijskega načrta:

 • pozitivne spodbude (finančne, davčne, odprava administrativnih ovir),
 • zagotavljanje ustrezne infrastrukture,· energetika (proizvodnja in prenos), polnilni sistemi,
 • spodbujanje razvoja slovenske industrije,
 • pozitivni učinki na javno zdravje in ekologijo.

Dogodek je brezplačen.

Več o dogodku in prijavnico najdete na tej povezavi.

14.3. / Lokalne politike za zeleno energijo 4/3

V sredo, 14. marca 2018, bo na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani na Dunajski cesti 18 v okviru sejma DOM 2018 v dvorani FORUM med 9. in 12. uro potekal Strokovni posvet o lokalnih politikah za zeleno energijo.

Lokalne skupnosti so eden od motorjev trajnostnega razvoja. Skupaj z občani imajo največji vpliv na ravnanje z energijo v stavbah in pri transportu. Še bolj kot zmanjševanje globalnih vplivov ima ustrezno ravnanje z energijo lahko pozitivne učinke na trajnostni razvoj lokalnih skupnosti z vključitvijo konceptov lokalne energetske samooskrbe, razpršene proizvodnje energije in krožnega gospodarstva.

Na dogodku bodo s predstavitvami aktivno sodelovali strokovnjaki Gradbenega inštituta ZRMK, Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani in predstavniki pilotnih občin.
Na posvet so vabljeni predstavniki občin, lokalne energetske agencije, energetski menedžerji, upravljavci stavb in druga zainteresirana strokovna javnost. Vsi udeleženci bodo imeli priložnost sodelovati v razpravi.

Udeležba na posvetu je brezplačna, kljub temu organizatorji prosijo, da se zaradi organizacije dogodka prijavite s spletno prijavnico na tej povezavi, ali po e-pošti: usposabljanje@gi-zrmk.si ali QR kode (ki jo najdete v povabilu) najkasneje do ponedeljka 12. marca 2018.

Povabilo na strokovni posvet LOKALNE POLITIKE ZA ZELENO ENERGIJO – DOM 2018

16.3. / Strokovni posvet o kriterijih za trajnostno gradnjo 4/4

Gradbeni inštitut ZRMK, Ministrstvo za okolje in prostor, Center energetsko učinkovitih rešitev in Zavod za gradbeništvo Slovenije organizirajo strokovni posvet o kriterijih za trajnostno gradnjo, ki bo potekal v petek, 16. marca 2018, od 10.00 do 14.30 v dvorani na Galeriji na 57. mednarodnem sejemu DOM na Gospodarsko razstavišče v Ljubljani na Dunajski cesti 18.

Posvet je namenjen seznanitvi z aktualnimi domačimi in evropskimi prizadevanji za obvladovanje, načrtovanje in naročanje okoljsko sprejemljivejše gradnje, saj želimo organizatorji dogodka spodbuditi povpraševanje po boljših stavbah.

Na dogodku bo predstavljena slovenska študija »Pregled sistema trajnostnih kriterijev s predlogom prenosa«, ki sta jo v letu 2017 po naročilu Ministrstva za okolje in prostor (MOP) izdelala Gradbeni inštitut ZRMK (GI ZRMK) in Zavod za gradbeništvo Slovenije (ZAG).

Sočasno (2015-2017) je v evropskem merilu nastajal sistem Level(s) – skupni EU okvir ključnih kazalnikov trajnostne gradnje za poslovne in stanovanjske stavbe -, ki je od jeseni 2017 na voljo tudi za testno uporabo. Gre za metodo, ki investitorja in projektno skupino sistematično vodi k obvladovanju tistih vidikov gradnje stavb, ki so za človeka, okolje in gospodarnost naložbe ključni.

Izkušnje z uvajanjem sodobnih trajnostnih meril pri načrtovanju stavb bodo predstavili napredni in okoljsko ozaveščeni investitorji, projektanti ter specializirani strokovnjaki za področje trajnostne gradnje. Več o vsebini posveta na POVEZAVI.

Kotizacije ni, prijavite se preko te spletne povezave, ali po e-pošti: usposabljanje@gi-zrmk.si ali preko QR kode (najdete jo v povabilu) najkasneje do srede 14. marca 2018.

Povabilo na strokovni posvet – kazalniki trajnostne gradnje – dom 2018.pdf

27.3./ Seminar o izboljšanju prakse javnega naročanja 4/5

Ministrstvo za javno upravo skupaj z Veleposlaništvom Velike Britanije v Ljubljani organizira enodnevni seminar namenjen izboljšanju prakse javnega naročanja, ki bo potekal v torek, 27. marca 2018, v dvorani Emonika v hotelu InterContinental v Ljubljani.

Dogodek je namenjen ozaveščanju o pomembnosti odprtega, učinkovitega, strateškega in pametnega javnega naročanja in bo temeljil na izmenjavi strokovnega znanja in izkušenj priznanih strokovnjakov s področja javnega naročanja v Evropi, z možnostjo aktivnega sodelovanja udeležencev.

Dogodek bo večinoma potekal v obliki okrogle mize z izmenjavo mnenj in razpravo o posameznih perečih vprašanjih prakse javnega naročanja. Na dogodku bodo predstavniki iz Velike Britanije, Evropske komisije in Direktorata za javno naročanje na Ministrstvu za javno upravo naslovili problematiko vključevanja socialno odgovornega ravnanja v javno naročanje, iskali rešitve za dvig konkurenčnosti in ukrepe za povečanje možnosti sodelovanja malih in srednjih podjetij. Razprava bo namenjena tudi večnemu vprašanju, kako preiti iz izbora ponudnika na podlagi najnižje cene do ekonomsko najugodnejše ponudbe ter kako preprečiti neobičajno nizke ponudbe. Sodelujoči se bodo dotaknili tudi modernizacije, vključno z elektronskim javnim naročanjem, možnostmi za izboljšanje uporabniške  izkušnje v javnem naročanju, masovnih podatkov za oblikovanje politik, vpliv sistema naročanja na druge politike in povečanje dostopnosti do pravnega varstva. Pomemben del seminarja bo namenjen tudi ukrepom za preprečevanje oz. prepoznavanje dogovorjenega oddajanja ponudb (»bid-rigging«) in korupcije ter povečanju odgovornosti in poštenosti vseh udeležencev v postopkih javnega naročanja.

Dogodek bosta otvorila minister za javno upravo, Boris Koprivnikar in Sophie Honey, veleposlanica Združenega Kraljestva Velike Britanije in Severne Irske Sophie Honey.

Seminar bo potekal v slovenskem in angleškem jeziku, zagotovljeno bo simultano tolmačenje.

Udeležbo sporočite najkasneje do 20. marca 2018 na naslov manja.masek@gov.si.

Vabilo s programom.

 

27.3. / Trajnostno oblikovanje za prehod v krožno gospodarstvo 4/6

Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko v sodelovanju s Centrom za kreativnost Muzeja za arhitekturo in oblikovanje organizira v torek, 27. marca 2018, od 9.00 ure dalje, v prostorih podjetja Donar, Kamniška 41, 1000 Ljubljana konferenco in delavnico z naslovom Trajnostno oblikovanje za prehod v krožno gospodarstvo.

Strategija razvoja Slovenije 2030 ugotavlja, da bomo morali »za uspešen prehod v nizkoogljično krožno gospodarstvo prekiniti povezavo med gospodarsko rastjo in rastjo rabe surovin in neobnovljivih virov energije ter s tem povezanim povečanim obremenjevanjem okolja«. Brez sprememb potrošniških in proizvodnih vzorcev tega ne bomo mogli doseči. Uporaba oblikovalskih pristopov bo pri tem igrala eno od ključnih vlog. Na dogodku bodo predstavili nekaj možnih odgovorov na vprašanje kako.

V dopoldanskem delu dogodka, ki je je namenjen širši javnosti, bodo predstavljeni primeri dobrih praks vzpostavitve sistemske podpore za prehod v krožno gospodarstvo v nekaterih državah EU (Belgija, Nizozemska) in kakšno mesto pri tem igra trajnostno oblikovanje. Izvedeli boste nekaj več o samih teoretičnih pristopih na tem področju, s kakšnimi orodji je mogoče teorijo prenesti v prakso (OVAM, BiomimicryNL) in kako praktične rešitve zaživijo v podjetjih in izdelkih ter storitvah iz Slovenije (Donar) in tujine (MUD Jeans). Predstavili bodo tudi predloge ukrepov, ki so jih na tem področju identificirali pri pripravi regijskega akcijskega načrta za uporabo sistemskega oblikovanja za prehod v krožno gospodarstvo v okviru projekta Retrace.

V popoldanskem delu sledi delavnica Praktični vidiki uporabe orodij za podporo trajnostnemu oblikovanju, namenjena predvsem predstavnikom oblikovalske stroke, ustvarjalcem in podjetjem, vodili ju bosta predstavnici organizacij OVAM in BiomimicryNL. Število mest na delavnici je omejeno. Na dopoldanskem delu dogodka bo zagotovljeno simultano tolmačenje, popoldanska delavnica pa bo potekala v angleškem jeziku.

Celoten program dogodka je dosegljiv tukajNa dogodek se je potrebno prijaviti do vključno 16. marca 2018 preko spletne prijavnice. Za več informacij o dogodku se lahko obrnete na dejan.hribar@gov.si ali telefonsko na 01/400 3768.

5.4. / Kulturni bazar 2018 4/7

Vabimo vas, da se udeležite kulturnega bazarja 2018, ki bo potekal v Cankarjevem domu v Ljubljani, dne 5.4.2018. Letošnji jubilejni, deseti Kulturni bazar 2018 prinaša bogat program strokovnega usposabljanja. Skoraj petdeset dogodkov na ta dan udeležencem omogoča, da si program oblikujejo po svojih potrebah in željah.

Program predstavlja različne načine, kako je z medresorskim sodelovanjem uspelo okrepiti zavest o pomenu kakovostne kulturno-umetnostne vzgoje ter spodbuditi številna kreativna partnerstva, ki danes že pripomorejo ne le k inovativnejšemu učnemu okolju, temveč spodbujajo tudi kreativno mišljenje, socialno vključenost, krepijo družbene veščine ter imajo številne druge pozitivne učinke na razvoj posameznikov in družbe.

Kulturni bazar je tradicionalno zasnovan kot oblika strokovnega usposabljanja za strokovne delavce v vzgoji in izobraževanju ter kulturi, za strokovne delavce širše strokovne javnosti, ki lahko pri svojem delu vključujejo kulturnovzgojne vsebine (prehrana, zdravje, okolje in prostor, šport …) ter za študente.

Na prireditvi so predstavljene različne možnosti izvajanja kulturnih dejavnosti za otroke in mladino v okviru kurikula v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah (kulturno-umetnostna vzgoja kot kroskurikularna vsebina) ter obšolskih in zunajšolskih dejavnosti za kakovostno in ustvarjalno preživljanje prostega časa otrok in mladine. Strokovne delavce in širšo javnost seznanja z najnovejšimi strokovnimi spoznanji v kulturno-umetnostni vzgoji, tudi s pomembnimi svetovnimi in evropskimi dokumenti.

Program in vabilo strokovno usposabljanje

 

7.4./ 9. vseslovenska prostovoljska akcija Dan za spremembe "Povezujemo skupnost" 4/8

Slovenska filantropija, Združenje za promocijo prostovoljstva vas vabi, da se pridružite na že 9. vseslovenski prostovoljski akciji Dan za spremembe, ki bo letos v soboto, 7. aprila 2018 z naslovom POVEZUJEMO SKUPNOST.

Prvi korak pri organizaciji Dneva za spremembe 2018 je, da se odločite, kakšno aktivnost želite organizirati, kaj lahko prostovoljsko naredite, za izboljšanje življenja v vaši skupnosti.  Stopite v stik z drugimi organizacijami v vašem kraju, povabite k sodelovanju lokalna podjetja, društva in posameznike, predvidite sodelovanje šol in vrtcev, domov starejših, prostovoljskih organizacij ter skupaj načrtujte izvedbo akcije.

Da boste akcije lažje načrtovali so pripravili Priročnik za izvedbo akcij, ki ga najdete na spletni strani http://www.filantropija.org/dan-za-spremembe/. Ko boste akcijo zasnovali jo prijavite preko spletnega obrazca. Zadnji rok za prijavo akcij je 19. marec 2018. 

V primeru vprašanj pišite na danzaspremembe@filantropija.org ali pokličite Sabrino Lever na 051 654 726.

 

 

 

26.4./ 3. srečanje Iniciative Združeni za pametna trajnostna mesta 4/9

 

Ekonomska komisija Združenih narodov za Evropo (UNECE) in Mednarodna zveza za telekomunikacije (International Telecommunication Union – ITU) organizirata 3. srečanje Iniciative Združeni za pametna trajnostna mesta  – United for Smart Sustainable Cities Initiative (U4SSC), ki bo potekalo 26. aprila 2018, Malaga, Španija.

U4SSC je pobuda Združenih narodov za podporo doseganju 11. cilja trajnostnega razvoja: Poskrbeti za odprta, varna, vzdržljiva in trajnostna mesta in naselja (Agenda 2030 za trajnostni razvoj). Predstavlja svetovno platformo za podporo politikam in za spodbujanje uporabe IKT za lažji prehod mest v pametna in trajnostna mesta.

Glavni cilji srečanja so:

 • preveritev nalog U4SSC;
 • predstavitev rešitev, razvitih v okviru U4SSC v letu 2017;
 • zagotoviti platformo za predstavitev stališč o nedavnih trendih in za razmislek o možnostih za opredelitev strategij, med drugim o standardizaciji, vključevanju in interoperabilnosti za izgradnjo pametnejših in bolj trajnostnih mest;
 • razmislek o prihodnjih aktivnostih in priprava akcijskega načrta za 2018-2019;
 • vključitev v razprave o ‘Global Smart Sustainable Cities Index’.

Na srečanju se bodo zbrali vodilni strokovnjaki na področju pametnih mest in trajnostnega urbanega razvoja, od mestnih načrtovalcev do inženirjev, oblikovalcev, oblikovalcev politik, uradnikov, regulatorjev, akademskih strokovnjakov in strokovnjakov za standarde.

Dogodek je brezplačen in odprt za vse – za predstavnike vlad, mest, združenj mest, mednarodnih, lokalnih ali regionalnih organizacij, zasebnega sektorja, znanstvenih in raziskovalnih institucij, nevladnih organizacij ter za posamezne strokovnjake iz držav članic IUT in UNECE (tudi Slovenija).

Več informacij: https://www.unece.org/index.php?id=48087.

Srečanje se bo odvijalo v povezavi z 9. Greencites forumom –  Pametni in trajnostni urbani razvoj (Greencities – Forum of Urban Intelligence and Sustainability), ki bo potekal od 25. do 26. aprila 2018, prav tako v Malagi, Španiji. Več informacij: http://greencities.malaga.eu/en/.

Koledar dogodkov eTurizem 4/10

Zaradi večje in boljše informiranosti smo se na sestanku, ki je bil 6. septembra 2017 (SURS, Skupnost občin Slovenije, MGRT, AJPES) dogovorili, da v zvezi s predstavitvami, ki se tičejo novega načina poročanja in Registra nastanitvenih obratov pripravimo koledarček predstavitev in ga objavimo na spletni strani skupnosti občin Slovenije:  Koledar dogodkov eTurizem.

VLADA RS

171. redna seja Vlade RS 5/1

Program odprave posledic neposredne škode na stvareh zaradi poplav med 27. in 28. aprilom 2017

Vlada RS je sprejela Program odprave posledic neposredne škode na stvareh zaradi poplav med 27. in 28. aprilom 2017.

Ministrstvo za okolje in prostor je pripravilo Program odprave neposredne škode na stvareh zaradi poplav med 27. in 28. aprilom 2017, v skupni višini 23 mio evrov. Sredstva v letu 2018 se zagotavljajo za izvedbo prioritetnih obnov v okviru proračunske rezerve v skupni višini 18 mio evrov za: obnovo objektov vodne infrastrukture; obnovo občinske infrastrukture in javnih objektov ter vračilo presežnih sredstev; izvedbo geotehničnih ukrepov; sofinanciranje obnove stanovanjskih objektov v lasti oseb zasebnega prava; obnovo posebnih objektov – kulturnih spomenikov.

Namen in cilj programa je realizacija ukrepov, ki so potrebni za normalizacijo stanja na prizadetih območjih in preprečitev oziroma omilitev čezmerne škode do katere lahko pride v nadaljevanju, če se ukrepi ne bi izvajali in so opredeljenih z zakonom.

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju ukrepov iz OP ESPR 2014–2020, ki se izvajajo z javnimi razpisi

Vlada je izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju ukrepov iz Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2020, ki se izvajajo z javnimi razpisi.

Spremembe uredbe so potrebne predvsem zaradi uskladitve z novelo Zakona o kmetijstvu  glede postopka izbora vlog. S spremembo uredbe se bo vlagateljem tako omogočila prijava na delno odprt javni razpis, kjer se vloge odpirajo in obravnavajo v določenih časovnih obdobjih, ki se določijo v javnem razpisu. Prav tako se bo ARSKTRP-ju omogočilo pregled vlog na mesečni ravni in s tem pospešitev črpanja sredstev z namenom doseganja zastavljenih ciljev v letu 2018 na ravni Operativnega programa.

Upravičenci do podpore so sicer pravne ali fizične osebe, ki so gospodarske družbe ali samostojni podjetniki posamezniki in so ob oddaji vloge registrirani za dejavnost gojenja ali predelave vodnih organizmov v RS, ter spadajo v kategorijo mikro, mala ali srednja podjetja. En ukrep je namenjen tudi naložbam v ribiška pristanišča, katerega upravičenci so obalne občine. Do podpore so upravičene tiste operacije, ki izpolnjujejo pogoje upravičenosti in so izbrane v skladu z merili za izbor operacij. Postopek izbora ustreznih operacij poteka z javnimi razpisi.

Finančna sredstva so v okviru OP ESPR 2014–2020 razdeljena in potrjena s strani Evropske komisije na ravni prednostnih nalog Unije, v okviru katerih se izvajajo posamezni ukrepi iz te uredbe. Stopnje intenzivnosti javne pomoči so določene v okviru posameznih ukrepov. Najvišja stopnja prispevka iz Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo je 75 % upravičenih javnofinančnih odhodkov, preostala sredstva v višini 25 % pa so zagotovljena v okviru proračuna RS.

Poročilo o izvedenih elektronskih obratnih dražbah v informacijskem sistemu eJN v letu 2017

V letu 2017 je na podlagi Zakona o javnem naročanju 42 organov državne uprave (ministrstva, organi v sestavi ministrstev in vladne službe) skupno oddalo 736 javnih naročil blaga in storitev.

Iz poročila izhaja, da je v sistemu eJN 13 naročnikov skupno objavilo 104 elektronske obratne dražbe za nakupe blaga in storitev, vendar pa je bilo izvedenih le 58, saj so v ostalih primerih naročniki prejeli le eno (ali nobeno) ponudbo. Naročniki, ki so v sistemu izvedli obratne dražbe, so v tem obdobju skupno oddali 426 tovrstnih javnih naročil. Na podlagi pregleda najnižjih ponudbenih cen zaključenih obratnih dražb je bil ocenjen 13,33 % povprečni prihranek glede na ocenjeno vrednost oziroma najnižje cene pred začetkom obratne dražbe. Povprečni ocenjeni prihranki so višji pri naročanju storitev, kjer so 16,39 %, pri naročanju blaga pa so 10,93 %.

Zakon o reševanju stanovanjske problematike mladih

Vlada RS je sprejela mnenje o predlogu Zakona o reševanju stanovanjske problematike mladih, ki ga je Državnemu zboru RS predložila skupina poslank in poslancev.

Predloga zakona vlada ne podpira, saj je je v celoti nedorečen in kot tak v praksi neizvršljiv. Predvideva namreč, da bodo na Stanovanjski sklad RS prenesena vsa nezasedena stanovanja, s katerimi upravljajo ministrstva za obrambo, za pravosodje, za notranje zadeve in za javno upravo, pri tem pa število ni jasno določeno in je o njem mogoče le sklepati. Pojem »nezasedeno stanovanje« namreč ni opredeljen, glede na obrazložitev pa zajema tudi stanovanja, ki so že bila dodeljena, pa jih upravičenci še niso prevzeli, ter stanovanja, ki so v postopku prodaje. Neopredeljeni so tudi pogoji najema (na primer čas in višina najemnine) ter predvidene prodaje (cena).

Sprejetje predlaganega zakona bi imelo tudi negativne finančne posledice za državni proračun.

(Vir: Vlada RS, ur)

 

AKTUALNI RAZPISI

Odprt poziv za sofinanciranje projektov Alpe-Jadran 6/1

Zveza Alpe Jadran (AAA) vabi k oddaji projektnih predlogov za sofinanciranje. Prijavnica je dosegljiva na tej povezavi: http://www.alps-adriatic-alliance.org/downloads/

Prijave so možne od 1. marca do 31. marca 2018.

Iz skupnega proračuna Zveze Alpe Jadran lahko zainteresirane občine, društva in drugi subjekti zaprosijo za sredstva v treh oblikah:

 1. za pripravljalne stroške za prijavo projekta na EU-razpise, npr. Evropa za državljane, ERASMUS +, Kreativna Evropa itd. (največji možni znesek je 5.000€)
 2. za izvedbo skupnega projekta (največji možni znesek je 20 % skupnih stroškov projekta ali največ 4.000€)
 3. za sponzorska sredstva (v višini največ 500€).

Prijavnice je potrebno oddati v angleškem jeziku ustrezni tematski koordinacijski točki najkasneje do 31. marca 2018.

Več informacij najdete na spletni strani Zveze Alpe Jadran: http://www.alps-adriatic-alliance.org/

Skupni proračun AAA je namenjen podpori “financiranja pomembnih dejavnosti in projektov, ki so pomembni za celotno omrežje”.

Merila za uspešno izbiro aplikacij:

 • Projekti, ki jih financira AAA, morajo vključevati najmanj tri redne člane AAA iz treh različnih držav.
 • Več je partnerjev, večja je možnost odobritve.
 • Vsi člani AAA morajo imeti priložnost biti del projekta.
 • V vlogi je treba opisati vlogo vsakega partnerja.
 • Pričakovana dodana vrednost projekta za celotno AAA mora biti jasno opisana v prijavnem obrazcu in je predmet ocenjevanja po zaključku projekta.
 • Število ljudi, ki jih lahko doseže projekt (udeleženci, množitelji, obiskovalci itd.), je bistvenega pomena.
 • Vsi prijavni obrazci morajo biti poslani odgovorni tematski koordinacijski točki (TCP) do 31. marca 2018, 23:59 ure. Naslovi TCP so navedeni na obrazcu za prijavo in na tej povezavi http://www.alps-adriatic-alliance.org/organization-and-addresses/thematic-coordination-points/.

 

Predvideni skupni znesek financiranja za ta razpis: 35.000 EUR

Razpis za naj prostovoljca/prostovoljko v javni upravi za leto 2017 6/2

Slovenska filantropija, Združenje za promocijo prostovoljstva, v imenu Slovenske mreže prostovoljskih organizacij razpisuje 5. natečaj za priznanje Naj prostovoljec in Naj prostovoljka zaposlen/a v javni upravi za leto 2017.

S priznanjem želijo izpostaviti zaposlene v javni upravi, ki v svojem prostem času opravljajo prostovoljsko delo in prispevajo k promociji prostovoljstva med zaposlenimi v javni upravi. Izbirali bodo med prijavljenimi kandidati, ki sodelujejo pri prostovoljskih projektih in se aktivno odzivajo na potrebe skupnosti. Kriterija za izbor sta tudi število opravljenih prostovoljskih ur kandidata/kandidatke v letu 2017 ter način promoviranja prostovoljstva med svojimi sodelavci.

Če ste to vi ali je med vašimi kolegi, zaposlenimi v javni upravi nekdo, ki ustreza zgornjemu opisu, ga/njo do 16. aprila 2018 lahko prijavite, da se bo potegoval/a za NAJ naziv za leto 2017. Prijavitelj je lahko le javna uprava.

Pošljite izpolnjeno prijavnico na naslov: Slovenska filantropija, Cesta Dolomitskega odreda 11, 1000 Ljubljana, s pripisom »NAJ PROSTOVOLJEC IN NAJ PROSTOVOLJKA ZAPOSLEN/A V JAVNI UPRAVI 2017«.

Nagrajenca in nagrajenko bodo slavnostno razglasili na Slovesnem dnevu prostovoljstva, ki bo 15. maja 2018. Ta naziv posameznik/posameznica lahko prejme samo enkrat.

Dosedanji prejemniki naziva NAJ PROSTOVOLJKA / PROSTOVOLJEC ZAPOSLENA/ ZAPOSLEN V JAVNI UPRAVI za leta 2012, 2014, 2015 in 2016 so bili Matej Markovič, zaposlen na Ministrstvu za obrambo Republike Slovenije, Boris Krabonja, zaposlen na Srednji ekonomski šoli Maribor, Aleš Oven, zaposlen na Univerzi na Primorskem in Ivan Kramberger, zaposlen na Ministrstvu za notranje zadeve.

Več na http://www.prostovoljstvo.org/aktivnosti/naj-prostovoljec-zaposlen-v-javni-upravi.

Javni razpis za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti 6/3

Obveščamo vas, da je bil v Uradnem listu št. 54/2017 objavljen Javni razpis za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti iz akcijskih načrtov Celostnih prometnih strategij. Do sredstev po tem javnem razpisu, glede na območje upravičenosti, so upravičene le občine z mestnimi območji (mestnimi naselji s pripadajočimi naselji mestnih območij).
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje operacij, ki bodo prispevale k razvoju trajnostne mobilnosti in s tem k izboljšanju kakovosti zraka v mestih ter k boljši povezanosti urbanih območij z njihovim zaledjem, zmanjšanju prometnih zastojev, izboljšanju kakovosti življenjskega prostora v urbanih območjih in povečanju prometne varnosti.
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev posameznim občinam za sofinanciranje operacij, ki predstavljajo investicije v infrastrukturo za pešce, infrastrukturo za kolesarje in avtobusna postajališča.
Okvirna višina nepovratnih sredstev evropske kohezijske politike, ki je na razpolago za sofinanciranje operacij po tem javnem razpisu, znaša 20.037.309,54 EUR.
Javni razpis ima 3 roke za oddajo vlog.
1.        Prvi rok za oddajo vlog v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije je bil četrtek, 23. 11. 2017.
2.        Drugi rok za oddajo vlog je bil torek, 6. 3. 2018.
3.        Morebitni tretji rok za oddajo dodatnih vlog je torek, 5. 6. 2018.

Tukaj najdete seznam občin, iz katerega so razvidne občine, ki so upravičene do sredstev v okviru javnega razpisa za sofinanciranja ukrepov trajnostne mobilnosti.  Ta podatek je razviden iz Priloge 1, ki določa višino zagotovljenih sredstev za posamezno občino v 1. in 2. odpiranju.  Za pridobitev sredstev pa mora posamezna občina seveda izpolnjevati splošne in specifične pogoje razpisa. Kljub temu, da je do sredstev upravičena občina, so upravičene investicije le znotraj mej mestnih območij po GURS (večinoma le naselje, kjer je sedež občine). Določene občine pa imajo poleg samega mestnega naselja tudi območja mestnega naselja, v katerih so investicije ravno tako upravičene.

Kontakt za več informacij mzi-mobilen.si@gov.si; Več informacij in razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletni strani MZI:
http://www.mzi.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/. 

Tretji razpis za inovativne urbane projekte 6/4

Evropska komisija je 15. 12. 2017 razpisala tretji poziv za inovativne urbane projekte (pobuda UIA). V tretjem razpisu bo namenjeno 80-100 milijonov evrov za inovativne projekte na štirih področjih urbanega razvoja, in sicer prilagajanje podnebnim spremembam, kakovost zraka, stanovanja ter delovna mesta in veščine v lokalnem gospodarstvu.

Do sredstev so upravičeni lokalni organi, ki so pristojni za urbani razvoj na urbanih območjih, z več kot 50.000 prebivalci.

Rok za prijavo predlogov projektov je 30. marec 2018.

Več informacij in navodila za prijavo so na spletni strani pobude UIA.

Odprte prijave za Mobilni evropski program strokovnega razvoja na področju podnebnih sprememb 6/5

Odprte so prijave na program PIONEERS INTO PRACTICE 2018 – Mobilni evropski program strokovnega razvoja za strokovnjake s področij povezanih s podnebnimi spremembami. Program združuje strokovnjake iz industrije, podjetij, univerz, raziskovalnih ustanov, lokalnih uprav kot tudi neprofitnih in javnih organizacij. Je priložnost za mednarodno sodelovanje širom Evrope, izmenjavo strokovnih znanj in dobrih praks, širjenje strokovnih poznanstev in razvijanje novih produktov in storitev za zmanjševanje podnebnih sprememb.

Prijave so odprte do 15. 4. do 24:00 na spletni strani pioneers.climate-kic.org

Pogoji za prijavo:

– kot pionirji se lahko prijavijo diplomanti relevantnih področij (okoljevarstvo, trajnostni razvoj, mobilnost, en. omrežja, gradbeni sektor, gospodarjenje z zemljo ter vodami) z vsaj dvema letoma delovnih izkušenj;

– kot gostiteljske organizacije (hosti) se lahko prijavijo organizacije, ki imajo izkušnje/interes za relevantna področja in lahko gostijo enega ali več pionirjev v septembru in oktobru (s tem nimajo nobenih stroškov). Prijavijo se lahko kandidati iz majhnih, srednjih in velikih podjetij, nevladnih organizacij, univerz, inštitutov, javne uprave.

NOVICE DRUGIH

SPREMEMBE EVIDENTIRANJA NEPREMIČNIN – Poziv lastnikom k čimprejšnji ureditvi podatkov 7/1

22. februarja so pričele veljati določbe Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o evidentiranju nepremičnin (ZEN-A), katerega cilj je ureditev evidentiranja in spreminjanja podatkov o zemljiščih, stavbah in delih stavb v zemljiškem katastru, katastru stavb in registru nepremičnin, ki se je zaznala kot pomanjkljiva ali neustrezna zlasti z vidika izvajanja sistema množičnega vrednotenja nepremičnin. Dosedanja ureditev se nadgrajuje z dodatnimi ukrepi in aktivnostmi, ki bodo zagotovili, da se bodo podatki v zemljiškem katastru, katastru stavb in registru nepremičnin izboljšali.

Geodetska uprava RS (GURS) zato lastnikom priporoča, da:

 • si čimprej uredijo podatke o svojih nepremičninah
 • uredijo meje parcel;
 • vpišejo stavbo v kataster stavb;
 • če je v stavbi več stanovanj, vpišejo etažno lastnino v zemljiško knjigo;
 • lastniki naj preverijo, ali so v zemljiški knjigi vpisani z matično številko (EMŠO) in uredijo podatke, ki se o njihovi nepremičnin vodijo v registru nepremičnin.

Celotna priporočila GURS najdete na spletni strani http://www.mop.gov.si.

Več informacij o GURS in evidentiranju nepremičnin.

© Moralne avtorske pravice ima Skupnost občin Slovenije. Noben del tega gradiva se ne sme reproducirati ali kopirati v karšnikoli obliki: grafično elektronsko ali mehanično, kar vklučuje (ne da bi bilo omejeno) fotokopiranje, snemanje, skeniranje ali katerekoli druge oblike reproduciranja brez pisnega dovoljenja Skupnosti občin Slovenije. Reprodukcija ali kopiranje je dovoljeno izključno za potrebe Sekretariata Skupnsti občin Slovenije ali občin članic SOS.