PREDSEDSTVO SOS

Na 13. seji predsedstva SOS o predlogu Zakona o varstvu okolja in predsedovanju Slovenije Svetu EU 1/1

V sredo, 10.3.2021 je potekala 13. seja predsedstva SOS. Seje sta se udeležila tudi Minister za okolje in prostor Andrej Vizjak in direktor direktorata za okolje Gregor Klemenčič. Županje in župani so med drugim obravnavali:

 • PREDSEDOVANJE SLOVENIJE SVETU EU 2021 IN SODELOVANJE OBČIN

Županje in župani so se seznanili z do sedaj znanimi aktivnostmi glede predsedovanja Slovenije Svetu EU z vidika sodelovanja občin. Dr. Ivan Žagar, župan občine Slovenska Bistrica in predsednik slovenske delegacije v Odboru regij je povedal, da trenutno potekajo intenzivne izmenjave mnenj z državno ravnjo na področju priprav na predsedovanje, saj se zaradi trenutnega epidemiološkega stanja preigrava več možnosti, predvsem glede organizacije dogodkov v Sloveniji, kjer se pričakuje aktivno vlogo reprezentativnih skupnosti občin.

Prioritetne teme na področju lokalne samouprave, ki so jih uspeli uskladiti do sedaj so zmanjšanje razvojnih razlik med regijami skozi implementacijo kohezijske politike in načrta za okrevanje in obnovo, pomen prometne integracije držav zahodnega Balkana z EU, med predlaganimi temami pa sta bili tudi področji Mesta in regije EU k okrepljeni pobudi za opraševalce in Izvajanje instrumenta za obnovo in odpornost. Povedal je še, da je v načrtu tudi seja predsedstva sveta EU v Sloveniji v mesecu septembru, v oktobru naj bi potekal v Sloveniji dogodek na temo pametnih vasi, predvidene pa so tematske konference na državni in ministrski ravni. Še pred pričetkom predsedovanja meseca junija pa bi naj ponovno obiskal Slovenijo predsednik Odbora Regij (prvič je to bilo leta 2016).

 • PREDLOG ZAKONA O VARSTVU OKOLJA (ZVO-2)

Minister Vizjak je uvodoma povedal, da je rdeča nit prenove Zakona o varstvu okolja debirokratizacija postopkov, vendar ne na račun varstva okolja. Ena izmed ključnih rešitev zakonodajnega predloga je povezana z ravnanjem z odpadki, z novim zakonom se namreč uvaja razširjena proizvajalčeva odgovornost. To pomeni, da tisti, ki bo dajal embalažo na trg, mora za njo tudi v celoti poskrbeti. Prav tako bodo zavezani vsi, ki dajejo embalažo na trg in ne zgolj tisti, ki je dajejo na trg več kot 15 ton letno. Implementacija tega določila bo prinesla finančno razbremenitev gospodinjstev je poudaril Vizjak.

V okviru predsedstva SOS je bila pozdravljena ureditev proizvajalčeve odgovornosti, v skladu s katero bodo proizvajalci krili celotne stroške ločenega zbiranja ter odvoza embalaže, saj bo to nekoliko znižalo stroške občin in posledično gospodinjstev.

V okviru razprave na temo hierarhije odpadkov in poti h krožnemu gospodarstvu je minister Vizjak županom predstavil še načrte države na področju ravnanja z odpadnim blatom in komunalnimi odpadki. V načrtu je namreč, da se omogoči izgradnjo monosežigalnic za odpadno komunalno blato s poprejšnjo ekstrakcijo fosforja ter uporabo končnega produkta v nove namene. Predvideno je, da se izvaja kot gospodarska javna služba občin in ne države, v načrtu pa je državno sofinanciranje izgradnje. Kar zadeva področje sežiganja komunalnih mešanih odpadkov je minister povedal, da bo to državna gospodarska javna služba, ministrstvo pa je z mestnimi občinami Celje (obstoječ objekt s povečanjem kapacitete), Ljubljana, Maribor in občino Kočevje že podpisalo pismo o nameri izgradnje sežigalnic, zato se minister nadeja, da bomo v Sloveniji imeli v naslednjih letih zadostne kapacitete termične obdelave te vrste nereciklabilnih odpadkov.

Posebej je bila izpostavljena tematika prenosa novih nalog na občine oziroma občinsko inšpekcijsko službo, predvsem na področju nadzora nad izvajalci gospodarskih javnih služb varstva okolja. Minister Vizjak je povedal, da se je ministrstvo odločilo odstopiti od predloga prenosa pristojnosti na občine.

V nadaljevanju je bil ministru še predstavljen predlog za uvedbo regulativnih peskovnikov in eksperimentalnih klavzul, kot je to dobra praksa v Zakonu o pravilih cestnega prometa. Tudi na področju varovanju okolja bi namreč morala biti omogočena pravna podlaga za eksperimentalne ureditve, ki v danem trenutku še niso zakonsko urejene. Če namreč želimo stopiti korak bližje implementaciji sodobnih rešitev krožnega in s pametnimi rešitvami podprtega gospodarstva ter zmanjšati pritiske na okolje, je po mnenju SOS nujno, da v slovenski zakonodaji te klavzule prevzamemo, občinam pa omogočimo, da jih uporabijo na mikroobmočjih in po testni fazi razširjajo.

***

Predsedstvo SOS je v pogajalsko skupino za pogajanja o normativnem delu kolektivne pogodbe za dejavnost poklicnega gasilstva imenovalo predstavnico SOS,  Jasno Gabrič, županjo Občine Trbovlje in potrdilo evidentirane kandidate v komisije SOS. Prav tako je predsedstvo podprlo pobudo za ustanovitev nove komisije SOS za obravnavo vprašanj s področja delovanja skupnih občinskih uprav.

NOVICE SOS

Na odboru sprejete rešitve glede financiranja zasebnih vrtcev 2/1

Dne 11. 3. 2021 se je predsednik SOS, Peter Misja udeležil Odbora za izobraževanje, znanost, šport in mladino pri Državnemu zboru RS, kjer so obravnavali Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o vrtcih, kateri bo po mnenju predlagatelja zagotovil trajnost delovanja zasebnih vrtcev ter okrepil avtonomijo občin na področju dejavnosti predšolske vzgoje, ki predstavlja eno izmed njenih izvirnih pristojnosti.

Na seji je predsednik SOS predstavil stališče SOS, med drugim, da je prav, da se veča avtonomija občin pri delovanju in financiranju zasebnih vrtcev, da je rešitev univerzalno koristna, saj pri urejanju področja ne otežuje delovanja nobeni skupini občin, prav tako pa daje občinam v roke instrument, da skupaj s svojimi prebivalci (starši, zasebniki, itd.) opredelijo potrebe in interese z možnostmi vsake občine posebej.

Odbor je obravnavan Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o vrtcih sprejel.

O aktualnih zadevah na področju javnih naročil 2/2

Dne 11. 3. 2021 je Skupnost občin Slovenije organizirala spletni seminar za zaposlene na občinah, ki pokrivajo področje javnih naročil, spletni seminar na temo javnih naročil. Na seminarju je o zakonskih novostih (predstavitev interventne zakonodaje, predlog sprememb in dopolnitev ZJN-3 – predlog ZJN-3B in predstavitev novosti Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja), o aktualni praksi Državne revizijske komisije in drobljenju naročil govorila Mileno Basta Trtnik, Bonorum d.o.o. in pri tem odgovorila na številna vprašanja udeležencev. V drugem delu je Maja Marinček iz Direktorata za javno naročanje pri Ministrstvu za javno upravo predstavila portal E-revizija za postopke pravnega varstva, katerega uporaba je s 1. 1. 2021 obvezna.

Skupnost občin Slovenije bo nadaljevala z obdobnimi seminarji na to temo, saj je zakonodaja in pravna praksa ena najbolj spreminjajočih se pravnih področij.

Delavnica o odprtih podatkih in portalu OPSI 2/3

V ponedeljek, 8. marca 2021 je SOS v okviru 4P DIH organiziral spletno delavnico Odprti podatki – za dodatne točke projektov pametnih mest. V uvodnem pozdravu je dr. Emilija Stojmenova Duh občinam ponudila pomoč ekipe na 4P DIH, če bi jo konzorciji ali posamezne občine znotraj konzorcijev potrebovale pri izbiri, odpiranju zbirk in objavi na portalu  OPSI potrebovali. Morebitne potrebe po pomoči občine prijavijo na tej povezavi.

Ekipa strokovnjakov Ministrstva za  javno upravo, ki skrbi za odprte podatke je v prvem delu občinam predstavila nacionalni portal odprtih podatkov Slovenije – OPSI in v drugem postopek objave evidenc in zbirk na portalu. V razpisu PMIS je namreč eden izmed kriterijev oz. možnosti pridobitve dodatnih točk na razpisu tudi objava evidenc in zbirk na nacionalnem portalu odprtih podatkov – OPSI. Gre za merilo za izbor projektov št. 1.5. Odpiranje obstoječih podatkovnih zbirk na strojno berljiv način, kjer lahko projekti pridobijo 6 točk, če rešitve uporabljajo vsaj 8 obstoječih podatkovnih zbirk objavljenih na portalu OPSI, ki so vsebinsko povezane s prijavljeno vsebino projekta in se vse uporabljajo pri vsakem od konzorcijskih partnerjev. Za objavljene zbirke podatkov se štejejo vse zbirke, ki so objavljene, s strani konzorcijskih partnerjev na portalu OPSI, do oddaje vloge na javni razpis.

Več na: https://skupnostobcin.si/2021/03/delavnica-o-odprtih-podatkih-in-portalu-opsi/

Izvedli izobraževanje o komunikaciji in govorici telesa v digitalnem svetu 2/4

Skupnost občin Slovenije je 9. marca izvedla izobraževanje na temo komunikacije in govorice telesa v digitalnem svetu, ki jo je vodil Marko Kostelec. Izpostavljeno je bilo, da je komunikacija ključnega pomena za doseganje boljših delovnih rezultatov in grajenja spodbudnega delovnega okolja. V trenutnem času pa je vedno več komunikacije preko digitalnih kanalov, kjer pa veljajo druga pravila komuniciranja kot iz oči v oči. Na seminarju smo osvežili pravila komunikacije preko različnih digitalnih kanalov in poudarili tiste prvine verbalne in neverbalne komunikacije, ki so pri digitalnem komuniciranju pomembne.

Nagrajene občine predstavile primere dobrih praks prostovoljstva v svojih okoljih 2/5

Slovenska filantropija, Združenje za promocijo prostovoljstva, je v sodelovanju s Skupnostjo občin Slovenije organizirala spletni posvet Prostovoljstvo – bogastvo lokalnih skupnosti. Udeležence je v uvodnem delu nagovoril minister za javno upravo, gospod Boštjan Koritnik. Povedal je, da so  lokalne skupnosti ključne za spodbujanje prostovoljstva na lokalnem nivoju, s tem ko podpirajo prostovoljstvo preko razpisov, brezplačnih prostorov, sodelovanja, javnih zahval in tako prispevajo k višji kakovosti življenjskega okolja ter k večjemu vključevanju posameznikov  v prostovoljske aktivnosti.

Prisotne je nagovoril tudi podpredsednik SOS, dr. Vladimir Prebilič in izpostavil, da si tudi v okviru Skupnosti občin Slovenije prizadevamo za podporo prostovoljstvu in širjenju te prakse, saj se zavedamo njenega pomena in pomena aktivnih posameznikov za solidarno družbo. Povedal je, da si bomo v SOS v tej smeri prizadevali še naprej, saj si želimo, da naziv, poleg 26 občin, ki že ga že nosijo, v prihodnje pridobijo tudi ostale slovenske lokalne skupnosti. Več TUKAJ.

PLAČLJIV OGLAS

Platforma MiTeam za vsak projekt JR PMIS 3/1

Lokalne skupnosti v naslednjih letih čaka izziv digitalne transformacije – prehoda v stanje povezanih in “pametnih” skupnosti. Trenutno je izziv #1 uspešno sodelovanje na javnem razpisu PMIS.

Digitalno okolje MiTeam je bilo za inovativnost nagrajeno z Zlatim priznanjem GZS 2019 in predstavlja družino odlično zasnovanih funkcionalnih modulov, ki lahko bistveno dopolni uporabniško izkušnjo, izboljša komunikacijo med občani in digitalnim okoljem in pospeši prenos znanj in izkušenj, izboljša vključenost, soodločanje in ekosistem pametnega mesta, v povezavi s preostalimi vsebinskimi področji kot npr.:

–    Izboljšanje transparentnosti in dostopnosti javnih podatkov

–    Rešitve za izboljšanje komunikacije med občinsko upravo in občani

–    Integracijska platforma.

S povabilom v projektno partnerstvo zagotavljamo:

 • vrhunsko horizontalno rešitev, ki jo lahko prilagodimo potrebam fokusa vašega projekta JR PMIS. Prilagoditev na vašo projektno rešitev bo cenovno zelo učinkovita
 • rešitev za vse potrebe po enostavnem in varnem komuniciranju in sodelovanju na pripravah vsebin in upravljanju dogodkov
 • svetovanje in dostop do dobrih praks s številnih uspešnih projektov digitalne transformacije, ki smo jih že uspešno izvedli, vključno z dejstvom, da sodelujemo v programskem svetu SRIP PMIS

Platforma je zasnovana izključno na odprtokodnih tehnologijah in odprtih vmesnikih in je izjemno primerna za integracije z različnimi podsistemi  – ne glede na izbrano vsebinsko področje vašega konzorcija, na primer:

 • Varnost in zaščita: enotno okolje za sodelovanje, obveščanje in izobraževanje vseh deležnikov: službe NMP, gasilskih društev, Rdečega križa, civilne zaščite…
 • Zdravo in aktivno življenje: prijazno informiranje o športnem, kulturnem in socialnem dogajanju; okolje za podporo oskrbe starejših občanov, izobraževanje in usposabljanje za zdravo življenje,…
 • Kultura, šport in turizem: digitalno informiranje in sodelovanje ter knjižnica lokalnih vsebin za občane in obiskovalce, okolje za digitalizacijo športnih klubov in kulturnih organizacij;
 • Upravljanje z viri in infrastrukturo; skrb za okolje,: zajem vsebin različnih IoT in vizualizacija za končne uporabnike;
 • Mobilnost, logistika in transport: Integracija v enotno uporabniško izkušnjo

MiTeam okolje komunicira z zunanjimi podatkovnimi zbirkami,  podpira minimalni inter-operabilnostni mehanizem (L2), zagotavlja povezavo na CEF Context Broker in omogoča prenos podatkov na centralno infrastrukturo ministrstva, kjer je to relevantno.

Veliko več informacij najdete na tej povezavi ali se nam javite na matic@mediainteractive.tv.

QUOROOM - Sistem za konferenčno glasovanje in vodene seje na daljavo 3/2

Rešitev QUOROOM je učinkovita in uporabnikom prijazna rešitev za vodenje odločevalskih sej na daljavo, primerna za občinske seje, seje skupščin družb ali upravnih odborov ter vse druge odločevalske seje. S ponosom lahko povemo, da je rešitev v stalni uporabi v Državnem zboru in Državnem svetu Republike Slovenije, Mestni občini Ljubljana, različnih podjetjih, itd.

Nudimo vsebuje fleksibilno uporabo glede na število hkratnih uporabnikov oz. sodelujočih, neomejeno število sej na leto in  uporabniško podporo za prvih nekaj sej.

Glavne prednosti naše rešitve QUOROOM so:

 • Preprosta postavitev dnevnega reda in glasovanj
 • Dodajanje uporabnikov in avtomatizirano pošiljanje vabil preko e-pošte
 • Vodenje razprave – predsedujoči ima popoln nadzor nad potekom seje
 • Preverjanje  prisotnosti in glasovanje
 • Prijazen uporabniški vmesnik za ne-tehnične uporabnike
 • Uporaba v brskalniku – brez namestitev programske opreme
 • Vizualizacija rezultatov glasovanja, preverjanj prisotnosti, itd.
 • Avtomatska izdelava poročila seje

Opcijsko si lahko zagotovite tudi snemanje sej ter prenos vseh sej v živo na spletne kanale.

V primeru, da bi orodje potrebovali le enkrat ali dvakrat na leto, pa nudimo tudi posamični najem uporabe rešitve.

Vabimo vas na kratko in učinkovito demonstracijo delovanja sistema, seveda na daljavo, da boste lahko varno in  praktično preizkusili uporabnost rešitve!

Podpiramo tudi hibridno rešitev z glasovalnimi enotami, kjer je del sodelujočih prisoten na daljavo del pa v dvorani. Tako postavitev uporabljata Državni zbor RS ter Državni svet RS.

Več informacij na https://www.quoroom.eu.

Rešitev je plod slovenskega znanja, razvita v podjetju Multimedia-Vision d.o.o. v sodelovanju s podjetjem TSE d.o.o.

ZAKONODAJA

Pojasnilo glede 95. člena Zakona o javnem naročanju z vidika varstva kulturne dediščine 4/1

Skupnost občin Slovenije je na Ministrstvo za javno upravo (direktorat za javna naročila) posredovala predlog za spremembo Zakona o javnem naročanju v 95. členu, in sicer z vidika izvajanja zakona na področju varstva kulturne dediščine.

Težava se je nanašala na posege na kulturnih spomenikih (državnega in lokalnega pomena), ki so izredno zahtevni ter vrsta zahtev izhaja iz potrebnih in zahtevanih prilagoditev, ki jih določi pristojni ZVKDS oz. območna enota. Zato je finančni okvir praviloma presežen, zaradi določenih nujnih posegov (takojšnja izvedba) je potrebno tudi postopno reševanje določenega obsežnejšega problema (za katerega ZVKD še ne izda takoj končnih rešitev, ampak jih vmes tudi spreminja) ter sprotno naročilo takih posegov.

Zato smo v imenu občin članic SOS podali predlog, da se določi oz. definira posege na razglašenih objektih (kulturni spomeniki državnega in/ali lokalnega pomena) kot izjemo, kjer je dovoljeno povišanje tudi za več kot 30% (ter enostavnejše postopke na strani investitorja v zvezi s tem). Predlagali smo, da mejno vrednost na posegih na kulturnih spomenikih bi bilo potrebno torej dvigniti oz. odpraviti ali na nek način primerneje oblikovati.

S strani MJU smo prejeli odgovor iz katerega izhaja, da veljaven zakon v 95. členu že omogoča zadosten (oz. z vidika EU direktiv dopusten) manevrski prostor. Natančneje lahko preberete tukaj. 

Novela Zakona o gostinstvu 4/3

Na MGRT so pripravili predlog novega Zakona o gostinstvu, ki določa pogoje za izvajanje gostinske dejavnosti, tako pripravo in strežvo jedi in pijač kot nastanitev gostov. Zakon je potreben prenove, tako zaradi spremenjenih trendov, kot potrebe po definiranju pogojev za nove oblike dejavnosti.

MGRT navaja ključne spremembe:

 • splošneje določene vrste gostinskih obratov; ne predvideva se več razlikovanje med vrstami obratov (slaščičarna, kavarna, okrepčevalnica), temveč razlikovanje na nastanitvene obrate, obrate za strežbo jedi in pijač ter obrate za priložnostno pripravo in dostavo jedi; podrobnejše določbe za izven standardno bivanje v naravi
 • drugačen model obratovalnega časa gostinskih obratov
 • redefiniranje pogojev kratkoročnega oddajanja nepremičnin turistom
 • kategorizacija nastanitvenih obratov
 • uzakonitev obveznega nudenja čiste pitne vode v gostinskih obratih
 • črtanje členov, ki so urejeni v drugih predpisih

Več podrobnosti v dokumentih:

Dopis_ZGos-1_javna razprava

ZGOS_Obrazložitve_za javno razpravo

ZGos-1_predlog_3.3.2021_za JR_čistopis

Vabimo vas, da vaše predloge in pripombe, ne glede na kasnejši rok MGRT pošljete do ponedeljka, 15. 3. 2021, na naslov sasa.kek@skupnostobcin.si,  da bi lahko skladno s prejetim še pravočasno sklicali sejo merodajne komisije.

V javni obravnavi Resolucija o nacionalnem programu za enake možnosti žensk in moških do 2030 4/4

Obveščamo vas, da je v javni obravnavi Resolucija o nacionalnem programu za enake možnosti žensk in moških do 2030

Gre za strateški dokument, ki določa cilje in ukrepe ter ključne nosilce politik za uresničevanje enakih možnosti žensk in moških na posameznih področjih življenja v Republiki Sloveniji za obdobje od 2021 do 2030 na naslednjih ključnih področjih družbenega življenja:

–             delovna razmerja, družinska razmerja, socialno varstvo: odpravljanje vrzeli med spoloma in zagotavljanje enake ekonomske neodvisnosti žensk in moških;

–             izobraževanje: zmanjšanje neenakosti žensk in moških ter preseganje stereotipnih družbenih vlog;

–             zdravje: izboljšanje zdravja in zmanjšanje neenakosti v zdravju med moškimi in ženskami;

–             nasilje nad ženskami: preprečevanje in boj proti vsem oblikam nasilja nad ženskami in dekleti;

–             mesta odločanja: spodbujanje uravnotežene zastopanosti žensk in moških;

–             zunanje zadeve: spodbujanje enakosti spolov in uresničevanje pravic žensk po svetu.

Vsem področjem sledijo tudi razdelani cilji in ukrepi, ki se deloma nanašajo tudi na lokalne skupnosti, npr. z ukrepi za povečanje števila žensk na mestih odločanja/politiki.

Vljudno vas prosimo, da nam vaše pripombe in predloge posredujete na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si, najkasneje do 18. 3. 2021.

Osnutek Zaščitne strategije ob jedrski in radiološki nesreči 4/5

Na Upravi Republike Slovenije za jedrsko varnost so v sodelovanju z Upravo Republike Slovenije za zaščito in reševanje, Upravo Republike Slovenije za varstvo pred sevanji, Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Institutom Jožefa Stefana in Zavodom za varstvo pri delu d. o. o. pripravili osnutek Zaščitne strategije ob jedrski in radiološki nesreči,ki je bil dne 22.2.2021 dan v javno razpravo z objavo na spletni strani Uprave Republike Slovenije za jedrsko varnost.

 

Vabimo vas, da nam vaše morebitne pripombe, mnenja in predloge pošljete do 19.3.2021 na elektronski naslov miha.mohor@skupnostobcin.si, po možnosti v tehniki »sledi spremembam

Spremembe in dopolnitve Zakona o lekarniški dejavnosti 4/6

Obveščamo vas, da je bila v državnozborsko proceduro s strani poslank in poslancev predložena novela Zakona o lekarniški dejavnosti.

Cilj je urediti področje izvajanja lekarniške dejavnosti na primarni ravni na način, da bo njeno izvajanje zagotovljeno tako, da bo vsem uporabnikom omogočen dostop do storitev dejavnosti pod enakimi pogoji.

Spreminja se opredelitev pojma gravitacijsko območje in ureditev položaja dnevnih in sezonskih migrantov pri določanju lekarniške mreže.

Odpravlja se (neustrezne) omejitve soustanoviteljstva javnih lekarniški zavodov na sosednje občine.

Poleg tega se usklajuje določanje lekarniške mreže z ustavno ureditvijo lokalne samouprave. Zagotavljanje lekarniške dejavnosti na primarni ravni je izvirna pristojnost občine, zato po predlagatelju novele ni nobenega razloga, da se posamezna občina ne bi mogla odločiti za bolj gosto mrežo kot je mreža, ki jo določa veljavni zakon.

Odpravlja se prepoved ustanavljanja lastnih dobaviteljev s strani javnih lekarniških zavodov in se s tem zagotavlja kontinuirano in stabilno oskrbo prebivalstva z zdravili.

Predlaga se dopolnitev zakona, po kateri lahko občine sklenejo pogodbo na podlagi katere lahko javni zavod ene od pogodbenih strank izvaja svojo dejavnost tudi na območju druge pogodbene stranke. Rešitev namenjena predvsem majhnim občinam, za katere ne bi bila smotrna ustanovitev lastnega zavoda, zato je zanje najbolj smotrno, da uporabijo za izvajanje lekarniške dejavnosti infrastrukturo druge, praviloma večje občine.

Predlog sprememb in dopolnitev najdete TUKAJ.

Prosimo za vaš komentar, predloge in stališča na predlog, najkasneje do petka, 19. 3. 2021 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si.

 

Predlog Zakona o celostnem prometnem načrtovanju 4/7

Na portalu E-demokracija smo zasledili objavo predloga Zakona o celostnem prometnem načrtovanju. Predlog zakona prinaša nove naloge za občine, saj določa:

 • da mestne občine morajo vsakih 5 let pripraviti občinsko celostno prometno strategijo, za ostale občine dokument ni obvezen
 • občine bodo zadolžene za pripravo regionalnih celostni prometni strategiji, ki je v skladu s predlogom 7 letni razvojni dokument, občine se medsebojno dogovorijo o obveznostih glede priprave, sprejema ter obveznostih
 • občine potrjujeo regionalno celostno prometno strategijo, v kateri so določene tudi naloge občin za dosego zastavljenih ciljev
 • ministrstvo bo v primerih da sofinancira projekte občin, od teh lahko zahtevalo pridobitev mnenja nevladnih organizacij v javnem interesu na področju trajnostne mobilnosti glede vprašanj vezanih na področje delovanja
 • v občinski celostni prometni stragegiji občina določi;
  • razvoj prometne infrastrukture lokalnega pomena in njeno povezavo s sosednjimi občinami
  • celostno upravljanje prometa na lokalni ravni z odnosom do sosednjih občin;
  • akcijski načrt
  • v strategiji občine načrtujejo sklenjeno mrežo površin za pešce in kolesarje
  • lahko določijo mestno logistiko
  • določijo parkirno politiko v občini
  • občine bodo lahko uporabljale naprave za samodejo prepoznavanje vozil
  • občina lahko predlaga omejitev hitrosti prometa na državnih cestah
 • Predlog zakona določa PROMETNO NAČRTOVANJE V OKVIRU PROSTORSKEGA NAČROVANJA
 • FINANCE:
  • v držanem proračunu se zagotovijo sredstva za sofinanciranje stroškov priprve regionalnih in občinskih celostnih prometnih strategij
  • iz državnega proračuna se lahko zagotovijo sredstva za občine za sofinanciranje programov in investicij, s katerimi se izvajajo ukrepi regionalnih oziroma očbinskih celostnih prometnih strategij, kot se lahko zagotovijo sredstva državnega proračuna za umirjanje prometa
  • za programe in projekte se zagotovijo viri v občinskih proračunih
  • eko sklada, ter sklada za podnebne spremembe
 • občine z več kot 100.000 prebivalci sprejmejo načrt upravljanja mestne logistike v 2 letih po uveljavitvi zakona
 • ostale mestne občine sprejmejo načrt parkirne politike v dveh letih po sprejemu podzakonskega akta, ki podrobneje določa vsebino

 

Vaše pripombe in predloge, lahko posredujete na naslov miha.mohor@skupnostobcin.si najkasneje do ponedeljka 22. marca 2021.

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju podukrepa Podpora za širokopasovno infrastrukturo, vključno z … 4/8

V javno obravnavo je bil posredovan predlog Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju podukrepa Podpora za širokopasovno infrastrukturo, vključno z njeno vzpostavitvijo, izboljšanjem in razširitvijo, pasivno širokopasovno infrastrukturo ter zagotavljanje dostopa do širokopasovnega interneta in rešitev v zvezi z e-upravo iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020.

Prosimo vas, da vaše pripombe, predloge, mnenja in dopolnitve na predlog pošljete najkasneje do torka, 23.3.2021 na naslov info@skupnostobcin.si.

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o upravnem sporu 4/9

V strokovno usklajevanje smo prejeli delovno gradivo Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o upravnem sporu.

Cilj predlaganih normativnih rešitev je, omogočiti upravnemu sodišču vodenje postopkov brez nepotrebnega odlašanja in ob zagotavljanju varstva (ustavnih) pravic strank v teh postopkih. Med najpomembnejše predloge sprememb in dopolnitev veljavne ureditve spadajo sprememba sestave upravnega sodišča, po kateri se senatno sojenje, razen v ozko določenih primerih, nadomešča z odločanjem po sodniku posamezniku, obvezna izvedba glavne obravnave v vseh zadevah, razen ozkega nabora izjem, možnost izdelave sodbe s skrajšano obrazložitvijo ter druge procesne rešitve, ki bodo omogočile, da se s skrbnim in vnaprej pripravljenim postopanjem na glavni obravnavi udejanja načelo koncentrirane glavne obravnave. Predlog zakona prinaša tudi nov obnovitveni razlog, ki ga predstavlja odločba Evropskega sodišča za človekove pravice, s katero je bila ugotovljeno, da so bile stranki kršene njene konvencijske pravice in so izpolnjeni tudi drugi pogoji, kot jih določa predlog zakona.

Spreminja se tudi 17. člen ZUS-1. S predlagano spremembo petega odstavka 17. člena se določa, da Vlada oziroma župan lahko namesto organa, ki je odločal v končnem postopku, kot zastopnika določi državno ali občinsko odvetništvo, lahko pa tudi odvetnika ali odvetniško družbo. S slednjim se lokalnim skupnostim, ki nimajo ustanovljenega občinskega odvetništva ali medobčinskega odvetništva ali določenega občinskega odvetnika, omogoča, da za zastopanje pooblastijo odvetnika ali odvetniško družbo. Enako možnost ima po predlogu tudi država.

Predlog zakona najdete TUKAJ.

Vaše predloge in stališča nam prosimo posredujte najkasneje do torka, 23. 3. 2021 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si.

Spremembe Zakona o zaščiti živali – poslanski 4/11

V državnozborsko proceduro je bil s strani poslank in poslancev predložen Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaščiti živali. Cilj predlaganih sprememb in dopolnitev so:

 • Uveljavitev obveznega čipiranja psov in mačk,
 • Prepoved usmrtitve živali zaradi pridobivanja kož in krzna,
 • Prepoved namernega omejevanja gibanja živali na način, ki jim lahko povzroči poškodbe, trpljenje in bolečino,
 • Prepoved priveza psov na verige in druge oblike priveza,
 • Prepoved usmrtitve zdravih zapuščenih živali v zavetiščih,
 • Finančno razbremenitev občine,
 • Zvišati kazni za prekrške.

Predlog zakona najdete TUKAJ.

Vaše pripombe in predloge nam prosimo posredujte najkasneje do srede, 24. 3. 2021 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si.

Pravilnik o označevanju zavarovanih območij naravnih vrednot – v usklajevanju 4/12

Na portalu eDemokracija je objavljen Predlog Pravilnika o spremembah Pravilnika o označevanju zavarovanih območij naravnih vrednot  s prilogami.

Predloge in pripombe lahko pošljete do ponedeljka, 29.3.2021 na naslov ana.plavcak@skupnostobcin.si.

Pravilnik o označevanju zavarovanih območij naravnih vrednot je namenjen zlasti upravljavcem naravni vrednot, zavarovanih območij, katerih naloga je, da informirajo obiskovalca, da vstopa na naravovarstveno pomembno območje, da obiskovalce informira o pomenu in vrednotah narave, pa tudi o želenem načinu obnašanja na teh območjih.

Ob pregledu stanja v naravi na področju označevanja naravnih vrednot in drugih naravovarstveno pomembnih območji se je izkazalo, da:

– so ponekod označitve v nasprotju z določbami veljavnega Pravilnika

– je pravilnik preveč omejujoč in ne dovoljuje vseh izkazanih potreb po označevanju na terenu.

Pri pripravi sprememb pravilnika sta bili upoštevani zgoraj zapisani ugotovitvi, kar pomeni, da so pri spremembah sledili stanju v prostoru in spremembe pravilnika naravnali tako, da je dopuščeno več barvnih in konstrukcijskih variant oblikovanja znakov, pa vendar da se ob tem dosega prepoznavnost označevanja najvrednejših območij narave na ravni Slovenije. Enotno podobo znakov tako oblikuje dosledna uporaba in položaj naravovarstvenega simbola ohranjanja narave – pentlja, predpisana barvna sklala, pisava ter velikost in sestavljivost znakov.

Zato se predlaga sprememba Pravilnika, ki bo omogočila več različnih variant označevanja, ob doslednem upoštevanju elementov s katerimi se doseže prepoznavnost označevanja na ravni Slovenije. Priloga se nadomesti z novo prilogo 1 : Obvezni elementi in značilnosti znakov  ter obvezni načini njihove uporabe pri vrstah znakov in Priloga 2: Usmeritve za postavitev, oblikovanje in izvedbo znakov, ki sta sestavni del tega pravilnika.

Z namenom doseganja enotne, pa tudi enostavnejše izvedbe določil pravilnika, spremlja spremembo pravilnika tudi Priročnik za izvajanje Pravilnika. Priročnih vsebuje možne načine oblikovanja znakov in tudi tehnične načrte za izvedbo najpogosteje uporabljenih znakov.

 

 

Osnutki pokrajinske zakonodaje s pregledom pristojnosti pokrajin 4/13

Državni svet Republike Slovenije se je na 34. seji 11. 11. 2020 seznanil z osnutki pokrajinske zakonodaje, in sicer z:

 • osnutkom Zakona o ustanovitvi pokrajin (ZUPok),
 • osnutkom Zakona o pokrajinah (Zpok) s pregledom pristojnosti in nalog pokrajin ter z
 • osnutkom Zakona o financiranju pokrajin (Zfpok),

ki jih je pripravila Strokovna skupina Državnega sveta Republike Slovenije za pripravo pokrajinske zakonodaje in ki so objavljeni v zborniku »Pokrajine v Sloveniji (osnutki pokrajinske zakonodaje s pregledom pristojnosti pokrajin)«, ki je dostopen na: www.pokrajine.si/zbornik2020.

Državni svet Republike Slovenije poziva občinske svete, da se do 1. JULIJA 2021 opredelijo do zgoraj navedenih osnutkov pokrajinske zakonodaje in svoja mnenja v vnaprej predlagani obliki (glej: Priloga osnutka sklepa o mnenju občine) posredujejo na elektronski naslov gp@ds-rs.si. Vljudno vas naprošamo, da vaše pripombe posredujete v vednost tudi na naslov info@skupnostobcin.si.

Podaljšan rok za opredelitev do osnutkov pokrajinske zakonodaje – 1.7.2021

POVPRAŠEVANJE

Izterjava komunalnih stroškov 5/1

Na SOS se je obrnila občina članica z vprašanjem glede prakse v drugih občinah ali javnih stanovanjskih skladih v primeru vlaganja tožb za izterjavo neplačanih računov najemnikov.

Javni stanovanjski sklad občine ima Upravnika večstanovanjske stavbe. Ta Upravnik ima enoto za upravljanje stanovanj in je istočasno v vlogi dobavitelja vode, ogrevanja, odvoza smeti in kanalščine v občini. Upravnik najemnikom Javnega stanovanjskega sklada zaračunava stroške najemnine in izstavlja položnice in najemnino mesečno prenakazuje skladu. Upravljalec poleg najemnine zaračunava še komunalne storitve. Upravnik najemnikom pošilja opomine za neplačane račune in vlaga tožbe za izterjavo.

V pogodbi o upravljanju za večstanovanjsko stavbo je dogovorjeno, da Upravnik izterjuje in prevzema najemnine za lastnike najemnih stanovanj, obračunava stroške, ki niso zajeti v najemnini in obračunava in razdeljuje stroške obratovanja stanovanjske hiše, ki gredo v breme najemnikov.

Občina oziroma javni stanovanjski sklad občine je bil seznanjen s sodbo, v kateri se je tožbeni zahtevek Upravljavca, ki je hotel izterjati najemnico Javnega stanovanjskega sklada, zavrnil. V obrazložitvi sodbe je navedeno, “da tožnik (Upravljalec) kot upravnik ni aktivno legitimiran in posledično ne more kot stranka, torej v lastnem imenu, vložiti tožbe zoper najemnika in izterjevati obratovalnih stroškov in stroškov posameznega stanovanja.”

 • Zanima nas praksa v občinah ali javnih skladih, kateri sami ne izstavljate računov za najemnino in kako izvajate izterjavo komunalnih stroškov.

Naprošamo vas za sodelovanje in posredovanje odgovorov oziroma vaših izkušenj do petka, 19.3.2021 na naslov alja.lipnik@skupnostobcin.si

DOGODKI SOS

17.3. / ABC OBČINSKIH JAVNIH RAZPISOV 6/1

Skupnost občin Slovenije vas v sodelovanju s Centrom za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij (CNVOS) vabimo na posvet ABC OBČINSKIH JAVNIH RAZPISOV,  17. 3. 2021, ob 9.00 preko platforme Zoom. 

Z javnimi razpisi občine financirajo programe in storitve, ki so pomembne za različna družbena področja. Čeprav se zakonodaja s tega področja ne spreminja pogosto, pa se praksa razvija in prinaša nove možnosti razmisleka, izvajanja in poenostavitve razpisov.

Da bi osvežili svoje znanje, vas Skupnost občin Slovenije in Center nevladnih organizacij vabita na ‘obnovitveno’ delavnico, na kateri bomo spregovorili o celotnem procesu izvajanja razpisov, od pravnih podlag, načrtovanja, objave in prijave, ocenjevanja ter spremljanja izvajanja. Na delavnici se bomo posebej osredotočili na t.i. mite o javnih razpisih in vam predstavili, kako voditi izvajalce do boljših rezultatov.

Okvirni program:

9:00 – 9:45 Namen javnih razpisov
Pravne podlage
Potrebni notranji akti občine
9:45 – 10:30 Kako načrtujemo javne razpise (potrebe, cilji, pričakovanja)
Različna finančna pravila (večletni razpisi, predplačila, pavšali, zahteve poročanja)
10:30 – 10:50 odmor
10:50 – 11:40 Objava
Ocenjevanje
Bistvene sestavine pogodb
Spremljanje
11.40 – 12.00 Dodatna vprašanja in odgovori

 

Vse dileme in vprašanja bomo reševali sproti med predavanjem, lahko pa nam jih sporočite preko spletne prijave spodaj.

Delavnico bo izvajala Tina Divjak, vodja zagovorništva CNVOS in programa Active Citizens Fund v Sloveniji, avtorica številnih priročnikov o izvajanju javnih razpisov.

 

Vabilo za tiskanje

17.3. / Drugi spletni seminar “Iniciativa EUCF – European City Facility” 6/2

 

Skupnost občin Slovenije v sodelovanju z upravljalsko ekipo EUCF, ki jo predstavlja konzorcij 5 partnerjev (Energy Cities, Adelphi, Climate Alliance, Enviros, FEDARENE) vabi na brezplačni spletni seminar z namenom predstavitve projekta European City Facility, kjer bo predstavnik EUCF za Slovenijo podal ključne informacije v zvezi s projektom. Seminar bo v sredo,  17. marca 2021 ob 10 uri v spletni predavalnici okolja Zoom.

Zavedamo se, da imajo občine ogromen potencial za gradnjo celovitih investicijskih programov pri prehodu v trajnostno oskrbo z energijo. Pogosto nastopijo kot glavni pobudnik in igrajo ključno vlogo pri združevanju manjših projektov v večje investicijske portfelje. Ena glavnih ovir za uresničitev projekta je zagotovitev potrebnih investicijskih sredstev. Med drugim je za financiranje iz javnih ali privatnih virov praviloma potrebno predložiti natančno razdelan investicijski koncept. Še posebej manjše občine pogosto ne razpolagajo z zadostnimi kapacitetami za izdelavo le-tega.

Na tej podlagi je bila v sklopu Okvirnega programa za raziskave in inovacije Evropske unije (Horizont 2020) ustvarjena iniciativa EUCF – European City Facility. V sklopu iniciative tega lahko občine zaprosijo za podporo pri izdelavi investicijskega koncepta za načrtovani projekt. Ta obsega tako finančno (60.000 EUR), tehnično in pravno strokovno podporo. Cilj projekta je več kot 200 občinam širom Evropske Unije pomagati izdelati investicijski koncept in tako izboljšati njihove možnosti za pridobitev potrebnih investicijskih sredstev.

Dnevni red:

 1. Kaj je EUCF?
 2. Kako se prijaviti za EUCF sredstva?
 3. Kaj je investicijski koncept in kako ga pripraviti?
 4. Kakšne oblike podpore nudi EUCF?
 5. Rezultati 1. poziva / Novosti 2. poziva EUCF
 6. Vprašanja in odgovori

Prijava je obvezna, saj vam bomo na dan dogodka, na podlagi vnešenega e-naslova v prijavnici, poslali povezavo v spletno predavalnico digitalnega okolja Zoom.

Prijavite se lahko do torka, 16. 3. 2021 do 16. ure oziroma do zapolnitve mest v obrazcu spodaj. V primeru tehničnih težav prijave sprejemamo tudi na ana.plavcak@skupnostobcin.si s pripisom “Prijava na spletni seminar EUCF”.

25.3. / OPN v luči odločitev Ustavnega sodišča 6/3

Skupnost občin Slovenije organizira seminar glede občinskih prostorskih načrtov v luči odločitev Ustavnega sodišča, s katerima se je temeljito spremenil pogled na pripravo in sprejem občinskih prostorskih načrtov.

Glede na citirani odločitvi Ustavnega sodišča je sprememba namenske rabe iz stavbnega v kmetijsko praviloma dopustna le izjemoma. Pričakovati je, da bodo temu sledile številne nove zahteve za razveljavitve tovrstnih sprememb, kot tudi odškodninski zahtevki zoper občine. Odškodninski zahtevki utegnejo biti izredno visoki, kar utegne bistveno ohromiti in tudi ogroziti delovanje občin.

Odločitve Ustavnega sodišča in kako lahko postopajo občine bo predstavil mag. Janez Tekavc, odvetnik in bivši župan.

Spletni seminar bo potekal v četrtek, 25. marca 2021, s pričetkom ob 10. uri v spletni predavalnici v okolju Zoom ( trajal bo predvidoma 2 uri).

Seminar je plačljiv. Prijave na seminar so obvezne[1].

[1] Pomembno je, da ob prijavi na prijavnici navedete vaš osebni spletni naslov, saj boste nanj prejeli povezavo do spletnega dogodka.

Vljudno vabljeni!

31.3. / Uporaba socialnih klavzul v javnem naročanju 6/4

Socialna klavzula zagotavlja socialno odgovorno javno naročanje, kot ga priporočata Evropska komisija in Republika Slovenija. Uporabo socialnih klavzul v javnem naročanju  vam bomo približali na spletni konferenci, ki bo potekala v sredo, 31. marca 2021, od 9.00 do 12.00. Odgovorili bomo na vprašanja:

– Kašni so načini in prakse uporabe socialnih klavzul v javnih naročilih?

-Kakšni so trendi pri nas in v Evropi?

-Kako se lahko socialne klavzule uporablja za boljše vključevanje prikrajšanih skupin na trg dela?

Na spletni konferenci bomo poskušali podati odgovore na zgornja vprašanja. Predstavljeni bodo tudi konkretni primeri javnih naročil z uporabo socialnih klavzul.

Na spletno konferenco vabimo predstavnike občin in drugih javnih organizacij, ki so zavezanci za javno naročanje; poleg tega vabimo tudi predstavnike socialnih podjetij in NVO, ki izvajajo razne storitve in se ukvarjajo z delovno in socialno integracijo prikrajšanih skupin.

Program:

08.45-09:00: Prijava udeležencev v spletno čakalnico.

09.00-09.30: Zakonska osnova, ki jo nudi ZJN-3 za uporabo t.i. socialnih klavzul (Direktorat za javno naročanje na Ministrstvu za javno upravo).

09.30-10.00: Predstavitev Smernic za javno naročanje storitev čiščenja (Direktorat za javno naročanje na MJU).

10.00-11.00: Dobre prakse doma in v tujini za uporabo socialnih klavzul pri zaposlovanju prikrajšanih skupin in varovanju okolja (Ustanova Fundacija BiT Planota in Skupnost občin Slovenije).

11.00-11.30: Predstavitev modela za pripravo »odgovornih javnih naročil« (Fundacija BiT Planota).

11.30-12.00: Vprašanja in odgovori, predlogi in pobude.

Prijave zbiramo TUKAJ  do zapolnitve mest oz. najkasneje do 26. 3. 2021. Za dodatne informacije nas lahko pokličete na tel. 05 307 4040 oz. 040 288 097 ali nam pišete na mrezenje@planota.si.

 Organizatorji spletne konference:

 • Fundacija BiT Planota v okviru projekta Regionalno stičišče NVO Planota, ki je sofinanciran s strani Ministrstva za javno upravo RS.
 • Skupnost občin Slovenije
 • Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za javno naročanje
 • Združenje socialna ekonomija Slovenije, socialno podjetje

1.4. / AGILNO VODENJE IN AGILNA MISELNOST 6/5

Skupnost občin Slovenije vas vabi na spletno izobraževanje z naslovom AGILNO VODENJE IN AGILNA MISELNOST, ki bo potekalo 1. aprila 2021 ob 10.00 uri preko spletne platforme Zoom.

Zaradi velikega števila sprememb je razmišljanje »že od nekdaj delamo tako« nevarno in ne zagotavlja pravočasnega odzivanja in prilagajanja na veliko število sprememb in novosti, ki se dnevno dogajajo.

Spremembe so neizogibne in pomembno je, kako odreagiramo na njih. Se prepustimo, da nas preplavijo in smo nenehno v vlogi žrtve ali pa zajahamo val in prevzamemo nadzor nad dogajanjem. Agilne metode vodenja so odgovor na marsikateri problem, s katerim se srečuje klasični menedžment, se pa vse skupaj prične z agilno miselnostjo. Kako razvijati agilno miselnost in kako razvijati svojo odpornost in prilagodljivost na spremembe, ki prihajajo, boste izvedeli na izobraževanju.

Program:

Pogovorili se bomo o:

– prihodnosti spreminjajočega se dela,

– izzivih sodobnega vodenja

– agilni miselnosti (vrste agilne miselnosti in njihove značilnosti)

–  razvijanju prilagodljivosti na spremembe

Komu je izobraževanje namenjeno:

Vsebina je namenjena predvsem županjam in županom, podžupanjam in podžupanom, direktoricam in direktorjem občinskih uprav ter vodilnim kadrom v občinah in njihovih javnih zavodih.

Predavatelj:

Tematiko nam bo približal Marko Kostelec. Od leta 2016 dalje se ukvarja s kadrovskim svetovanjem, izobraževanjem in coachingom. Njegove glavne strokovne kompetence so usmerjene na področje kadrovskega in strateškega upravljanja, sistematičnega razvoja voditeljstva, upravljanja talentov v podjetjih in izvajanja poslovnega individualnega in skupinskega coachinga. Je licencirani SDI moderator in licencirani svetovalec psihometričnega kadrovskega orodja PXT. Opravljeno ima prvo stopnjo moderatorja integrativnega pristopa psihodrame in transakcijske analize. Od leta 2013 je v aktivnem procesu izobraževanja iz transakcijske analize in je specializant transakcijske analize. Na svojih delavnicah in pri izvajanju coachinga, uporablja odlično coaching orodje Points of You.

Vabilo za tiskanje

DOGODKI DRUGIH

17.3./ KAKO DO STANOVANJ? – Naslavljanje stanovanjske preskrbe v slovenskih občinah 7/1

V okviru Mreže Stanovanja za vse zainteresirane organizirajo v sredo, 17. marca 2021 ob 14h spletni posvet Kako do stanovanj? – Naslavljanje stanovanjske preskrbe v slovenskih občinah, ki je primarno namenjen predstavnikom slovenskih občin. Na posvetu želijo z udeleženci deliti rezultate in spoznanja preliminarne raziskave Naslavljanje stanovanjske preskrbe v slovenskih občinah, ki so jo izvedli avgusta lani, potem pa nadaljevali pogovor v smeri dodatnih uvidov v problematike stanovanjske preskrbe v slovenskih občinah ter skupaj razmišljali o možnih pristopih in poteh k rešitvam. Z nami bodo svoje izkušnje delili tudi predstavniki Občine Bohinj in Občine Ajdovščina, ki sta na stanovanjskem področju že naredili pomembne premike.

Prijavite se TUKAJ. Na podlagi izpolnjene prijavnice, vam bo poslana povezava do videokonferenčnega okolja Zoom vam vam bo poslana dan pred posvetom. Več informacij o dogodku lahko preberete tukaj.

18.3./ Zeleni ukrepi Urbane agende EU in Evropski zeleni dogovor 7/2

Evropska mreža znanja z urbana okolja (EUKN) in Ministrstvo za okolje in prostor vas vabita na mednarodni posvet »Zeleni ukrepi Urbane agende EU in Evropski zeleni dogovor«.

Posvet bo potekal v četrtek, 18. marca 2021, 13.0016.30, preko spleta.

Na posvetu bodo raziskali ubrano razsežnost Evropskega zelenega dogovora in povezo z Urbano agendo EU. V drugem delu posveta se bodo posvetili konkretnim temam Urbane agende – krožnemu gospodarstvu, na naravi temelječim rešitvam in boljši zakonodaji v podporo urbanemu razvoju.

Več informacij in predvideni program najdete TUKAJ.

Prijava na tej povezavi.

31.3./ Usposabljanje za izvajanje Pešbusa in Bicivlaka - za Občine in šole 7/3

IPoP – Inštitut za politike prostora prostora vabi Občine in šole na usposabljanje za izvajanje Pešbusa in Bicivlaka. Pri izvajanju sodeluje CIPRA Slovenija, društvo za varstvo Alp. Program Aktivno v šolo in zdravo mesto sofinancira Ministrstvo za zdravje RS in je del prizadevanj Dober tek Slovenija za več gibanja in bolj zdravo prehrano.

Usposabljanje je namenjeno predstavnikom šol in občin ter vsem drugim, ki bi v svojem kraju želeli prostovoljno pomagati pri organizaciji Pešbusa in/ali Bicivlaka. Usposabljanje udeležence opremi z vsemi potrebnimi informacijami za uspešno organizacijo in izvedbo Pešbusa in Bicivlaka, ponuja pa tudi priložnost za preverjanje izkušenj iz prakse. Aktivna pot v šolo je pomembna, saj lahko zadosti minimalni potrebi otrok po dnevnem gibanju, povečuje njihovo samostojnost in koncentracijo pri pouku hkrati pa daje otrokom možnost druženja z vrstniki, kar je za otroke še posebej zanimivo. Pešbus in Bicivlak sta že kar dobro znani šolarjem po vsej Sloveniji. Izvajalo ju je že več kot 110 šol od leta 2016. Aktivnosti šole organizirajo za krajša obdobja enega ali dveh tednov ali daljša obdobja ter tudi vse leto vsak dan ali enkrat tedensko. Za organizacijo Pešbusa in Bicivlaka so na internetni strani programa Aktivno v šolo in zdravo mesto na razpolago informativna in podporna gradiva. V preteklih letih se je nabralo tudi veliko izkušenj iz prakse. Vse to in še več kar vas zanima pa lahko spoznate tudi na usposabljanju za izvajalce.

Usposabljanje bo potekalo v sredo 31. 3. 2021 od 14:00 do 16:30 prek spletne platforme Zoom. Izkušnje z udeleženci bo tokrat delila Andreja Fajmut, profesorica razrednega pouka in učiteljica angleščine na razredni stopnji, predstavnica Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Črna in koordinatorica Pešbusa in Bicivlaka na OŠ Črna na Kroškem, na kateri Pešbus in Bicivlak potekata že več let enkrat tedensko skozi vse leto.

Vaše prijave zbirajo prek spletne prijavnice do 29. 3. 2021. Udeležba na usposabljanju je brezplačna, prav tako so brezplačni vsi materiali in orodja za izvedbo. Za dodatne informacije pišite na info@aktivnovsolo.si.

 

 

 

 

13.4. / URBACT - Sejem dobrih praks Mesta >> mestom 7/4

Prenosna omrežja URBACT bodo v naslednjih mesecih delila svoje izkušnje s prenosom dobrih praks, na katere prijazno vabijo vse zainteresirane. V torek, 13.4 boste lahko na sejmu prisluhnili izkušnjam in dobrim praksam  slovenskih partnerjev Ljubljana Čebelja pot  in Idrija Mestna dnevna soba / platforma za NVO  ter se sprehodili med virtualnimi stojnicami drugih dobrih praks trajnostnega urbanega razvoja Mesta >> mestom druge in tretje generacije.

Mesta >> mestom je serija katalogov, s katerimi želijo razširiti poznavanje dobrih praks trajnostnega urbanega razvoja in navdihniti slovenske občine, da se same lotijo podobnih pristopov. Doslej sta izšla dva kataloga. V prvem so objavili izbor praks, ki jih je nagradil program URBACT. V drugem pa so zbrali prakse, s katerimi se sodelavci IPoP srečujejo pri svojem delu z občinami. Za tretjega so objavili razpis za občine, katalog pa je še v pripravi. Ob tem obveščajo, da bodo udeleženci sejma prejeli prve tiskane izvode kataloga Mesta >> mestom #3.

Na sejem se lahko prijavite TUKAJ. Več informacij o dobrih praksah je na voljo tukaj.

 

24.3./ Webinar: Zelene strehe na objektih v občinski lasti (načrtovanje, financiranje, izvedba) 7/5

V studiu prostoRož 24. marca 2021 pripravljajo brezplačen webinarZelene strehe na objektih v občinski lasti (načrtovanje, financiranje, izvedba)”. Na webinarju bodo podrobno predstavili priložnosti in načine za premagovanje finančnih in administrativnih ovir za občine, predavatelji pa bodo predstavili pilotni primer zelene strehe na OŠ Staneta Žagarja v Kranju.

Webinar je namenjen županom in vodstvu občin, uslužbencem oddelkov za investicije ter vsem, ki so zadolženi za implementacijo trajnostnih politik oz. vodijo energetske sanacije.

Program:

 • Alenka Korenjak (prostoRož): Zelene strehe: od izbora objekta do izvedbe
 • Jure Šumi (Združenje za ozelenjeno urbano infrastrukturo): Tehnične lastnosti sodobnih zelenih streh
 • Q&A z Evo Romih (Mestna občina Kranj – Urad za razvoj, pametno skupnost in projekte): Projektno načrtovanje in financiranje zelenih streh na objektih v občinski lasti

Celotno vabilo in prijavnica sta dostopna na: https://prostoroz.org/webinar-zelene-strehe/.

Spletna predavanja Akademija družbenih inovacij 7/6

Center Noordung z lokalnimi partnerji organizira Akademijo družbenih inovacij, s katero nudi priložnost za raziskovanje novih rešitev za gospodarske in družbene izzive, med drugim tudi za javne uslužbence. Namen spletnih predavanj je predstaviti ključne dejavnike uspeha pri izvajanju družbenih inovacij, pri čemer se zgledujejo po konkretnih primerih družbenih inovacij v alpski regiji.  Pri tem je cilj opredeliti ustrezne ukrepe za boljšo podporo družbenim inovacijam in formalizirati akcijski načrt.

Dogodek je organiziran v okviru projekta ASIS in bo izveden v videokonferenčnem okolju Zoom v naslednjih modulih:

 • Prvi modul: Nova vizija inovacij – družbene inovacija

9. in 23. marec 2021 od 9.00 -12.00

 • Drugi modul: Kako lahko bolje podprete razvoj družbenih inovacij?

10. in 24. marec 2021 od 9.00 -12.00

 • Tretji modul: Merjenje družbenega učinka

11. in 25. marec 2021 od 9.00-12.00

Več informacij o modulih je na voljo TUKAJ. Prijavite se lahko do 5. marca 2021 preko spletnega obrazca.

Poleg tega je Center Noordung v iskanju ambasadorjev družbenih inovacij, ki so pripravljeni iskati učinkovite sistemske rešitve in se posvetiti reševanju širših družbenih izzivov ter v duhu sodelovanja postati agenti sprememb.

Za vse dodatne informacije glede predavanj ali ambasadorjev pišite na tanja@center-noordung.si.

 

URBACT- spletni tečaj o strateškem javnem naročanju 7/7

Program URBACT je na podlagi izkušenj mest, ki sodelujejo v omrežjih Procure in Making Spend Matter oblikoval brezplačni spletni tečaj, s katerim bo mesta opremil z znanjem in orodji, potrebnimi za vključevanje družbenih in okoljskih meril v postopek javnega naročanja ter za razvoj strateškega naročanja.

Tečaj se bo pričel marca 2021 in je sestavljen iz trinajstih videoposnetkov. Zajema sedem učnih modulov in študije primerov, sledi pa tudi različnim korakom javnega naročanja (od priprave analize porabe do priprave razpisov in spremljanja pogodb).

Več informacij o tečaju in prijavi je na voljo TUKAJ.

 

 

VLADA

182. in 183. dopisna ter 62. in 63. redna seja 8/1

182. dopisna seja

Amandma k Predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o vodah

Vlada Republike soglaša s predlogom spremembe amandmaja k Predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o vodah (ZV-1G) – skrajšani postopek.

Predlagan je amandma k 2. členu Predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o vodah, ki se nanaša na posege na vodnih in priobalnih zemljiščih. Po predlogu amandmaja se posegi na vodnih in priobalnih zemljiščih uredijo ponovno v enem členu, in sicer z dodanimi spremembami in dopolnitvami.

Amandmaji k Predlogu Zakona o katastru nepremičnin

Vlada soglaša s predlogom dopolnitve amandmajev in sprememb amandmajev k Predlogu Zakona o katastru nepremičnin. Zaradi zagotovitve usklajenosti z amandmiranim sedmim odstavkom 48. člena se spremeni tudi dosedanji deveti odstavek 48. člena. V besedilu prvotno vloženega amandmaja k 57. členu se črta del besedila, ki dejansko spada pod obrazložitev. V 56. členu se z novim amandmajem odpravlja neusklajenost določb, ki je nastala s sprejetjem amandmaja k 48. členu.

62. redna seja Vlade Republike Slovenije

Vlada je na seji podaljšala epidemijo za 30 dni.

63. redna seja Vlade Republike Slovenije

Resolucija o nacionalnem programu za jezikovno politiko 2021–2025

Vlada je sprejela besedilo predloga Resolucije o nacionalnem programu za jezikovno politiko 2021–2025 in ga posredovala Državnemu zboru v obravnavo in sprejem po rednem postopku.

Sprejem Resolucije o nacionalnem programu za jezikovno politiko 2021–2025, strateškega dokumenta za naslednje petletno obdobje, je pomemben, ker zagotavlja stroki in politiki trdno podlago za premišljeno in sistematično usmerjanje jezikovne situacije v slovenski družbi. Nova resolucija se osredotoča na področja jezikovnega izobraževanja in jezikovne opremljenosti, na splošno jezikovno kulturo in jezikovno krajino ter na bližnje predsedovanje Slovenije Svetu Evropske unije v letu 2021.

Dolgoročna strategija energetske prenove stavb do leta 2050

Dolgoročna strategija energetske prenove stavb do leta 2050 je urejena v 9. členu Zakona o učinkoviti rabi energije, kjer vlada na predlog Ministrstva za infrastrukturo sprejme Dolgoročno strategijo prenove nacionalnega fonda obstoječih javnih in zasebnih stanovanjskih in nestanovanjskih stavb v visoko energetsko učinkovit in razogljičen stavbni fond do leta 2050.

Dolgoročna strategija energetske prenove stavb do leta 2050 (DSEPS 2050) se nanaša na opredeljuje pristope in politike k razogljičenju nacionalnega stavbnega fonda do leta 2050 ter opredeljuje ukrepe, ki podpirajo krovna cilja na področju stavb, zapisana v Celovitem nacionalnem energetskem in podnebnem načrtu Republike Slovenije (NEPN). Strategija tako opredeljuje in nadgrajuje obstoječe in nove ukrepe, s katerimi bodo ti cilji doseženi.

Prenova stavb je dolgoročna naloga, ki bo v prihodnjih letih postopoma zajela celoten stavbni fond, hkrati pa ima velik vpliv na kakovost notranjega okolja. Več kot 75 odstotkov današnjih stavb bo predvidoma do leta 2050 še vedno v uporabi. Večja vlaganja v prenovo posamične stavbe lahko pričakujemo ob novih spoznanjih glede neustreznosti odpornosti stavb v povezavi z ogrožanjem človeških življenj, ob morebitnih poškodbah, kot so posledica staranja materiala ali nesreč (potres, poplava, plazovi ipd.), pri pogojih normalnega scenarija pa okvirno šele vsakih 30 let (npr. zamenjava lastništva, sprememba namembnosti, zastarelost in iztrošenost).

Poslovna politika Stanovanjskega sklada do leta 2025

Vlada je sprejela poslovno politiko Stanovanjskega sklada Republike Slovenije (SSRS), javnega sklada, 2021–2025. Poslovna politika SSRS 2021–2025 predstavlja ključne strateške usmeritve delovanja sklada, prikaz realizacije predhodne poslovne politike SSRS (2017–2020) ter skladno z Zakonom o javnih skladih (ZJS-1) tudi prikaz predvidenih dejavnosti, programov in nalog  za posamezna področja in ukrepe v tem obdobju, in sicer tudi glede na usmeritve ter cilje Resolucije o nacionalnem stanovanjskem programu 2015–2025 (ReNSP15–25), njenem drugem – zadnjem srednjeročnem obdobju od leta 2021 do leta 2025.

Uvrstitev projektov v Načrt razvojnih programov za obdobje 2021- 2024

Vlada je sprejela sklep, na podlagi katerega se v Načrt razvojnih programov za obdobje 2021–2024 uvrstijo sledeči projekti: Spodbujanje naložb v gospodarstvu, Spodbujanje turističnih dejavnosti in produktov ter Program madžarske narodne skupnosti 2021–2024, ki izhajajo iz evidenčnega projekta za razvoj območij narodnih skupnosti in skupine projektov za regionalni razvoj.

Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o enotnem trgu digitalnih storitev in spremembi Direktive 2000/31/ES

Vlada Republike Slovenije je sprejela predlog stališča Republike Slovenije k zadevi Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o enotnem trgu digitalnih storitev (akt o digitalnih storitvah) in spremembi Direktive 2000/31/ES.

Republika Slovenija pozdravlja in podpira predlog uredbe ter njen namen, da jasno opredeli odgovornosti digitalnih platform v vlogi posrednikov in njihove obveznosti pri zagotavljanju storitev končnim uporabnikom, s čimer bo izboljšana njihova spletna varnost in zaščita temeljnih pravic. Strinja se, da obstoječa zakonodaja ni več kos aktualnim izzivom in tveganjem, zato je nujno treba harmonizirati pravila o zagotavljanju posredniških storitev na notranjem trgu, da se vzpostavi varno, predvidljivo in zaupanja vredno spletno okolje ter da čim prej pridemo do pravilno delujočega digitalnega trga. Predlagana uredba je dobro izhodišče za pripravo usklajene zakonske ureditve delovanja posredniških digitalnih platform.

Novela Resolucije o nacionalnem programu razvoja prometa v Republiki Sloveniji za obdobje do leta 2030

Vlada je določila besedilo Predloga Resolucije o spremembah in dopolnitvah Resolucije o nacionalnem programu razvoja prometa v Republiki Sloveniji za obdobje do leta 2030. V gradivu so zajete spremembe in dopolnitve Resolucije o nacionalnem programu razvoja prometa (ReNPRP30), ki jo je leta 2016 sprejel Državni zbor Republike Slovenije. Glavna vsebina sprememb je vezana na vsebinsko uskladitev projektov, pri katerih so se v postopkih načrtovanja ukrepov v obdobju izvajanja ReNPRP30 zgodile spremembe, zato so posledično v veljavni resoluciji neustrezno opredeljeni, pri nekaterih ukrepih pa  je bil spremenjen nosilec ukrepa.

V postopku prostorskega načrtovanja in umeščanja v prostor je na podlagi strokovnih podlag ugotovljeno, da je ukrepe treba izvajati z delno spremenjenimi izhodišči od tistih, ki so bila pričakovana v fazi priprave in sprejema ReNPRP30.

Vlada sprejela spremembo uredbe o izdaji priložnostnih kovancev v letu 2021

Vlada je s spremembo Uredbe o določitvi dogodkov, ob katerih se v letu 2021 izdajo priložnostni kovanci, dopolnila seznam dogodkov, ob katerih se v letu 2021 izdajo priložnostni kovanci. Uredbo je dopolnila z izdajo dodatnih zbirateljskih kovancev ob 30. obletnici državnosti Republike Slovenije.

Z lani sprejeto Uredbo o določitvi dogodkov, ob katerih se v letu 2021 izdajo priložnostni kovanci, je bilo določeno, da se v letu 2021 z izdajo priložnostnih kovancev obeležita 200. obletnica ustanovitve Deželnega muzeja za Kranjsko in 300. obletnica Škofjeloškega pasijona. S spremembo uredbe je vlada določila, da se zbirateljski kovanci v letu 2021 izdajo tudi ob 30. obletnici državnosti Republike Slovenije.

Predlog stališča Republike Slovenije glede evropske direktive o ukrepih za visoko skupno raven kibernetske varnosti

Vlada Republike Slovenije je sprejela predlog stališča Republike Slovenije k zadevi Predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o ukrepih za visoko skupno raven kibernetske varnosti v Uniji in razveljavitvi Direktive (EU) 2016/1148 in ga pošlje v odločanje Državnemu zboru Republike Slovenije.

Zaradi hitro razvijajočega in kompleksnega kibernetskega prostora ter novih oblik groženj je EU 16.  decembra 2020 predstavila novo strategijo kibernetske varnosti in predlog revizije Direktive o ukrepih za visoko skupno raven varnosti omrežij in informacijskih sistemov v EU. Gre za predlog direktive, ki bo nadomestila Direktivo (EU) 2016/1148, katere sprejetje leta 2016 predstavlja prvi zakonodajni akt EU na področju varnosti omrežij in informacijskih sistemov oziroma sedaj kibernetske varnosti.

183. dopisna seja Vlade Republike Slovenije

Spremembe Poslovnika Vlade Republike Slovenije

Vlada je sprejela spremembo Poslovnika Vlade Republike Slovenije. Poslovnik Vlade RS se spreminja v delu, ki govori o pooblaščenih predlagateljih vladnega gradiva, in sicer se s spremembo širi krog pooblaščenih predlagateljev.

***

Odločitve vlade s sej vladnih odborov, 9.3.

Mnenje o noveli Zakona o vrtcih

Na seji vladnega odbora za državno ureditev in javne zadeve je Vlada Republike Slovenije sprejela mnenje o noveli Zakona o vrtcih, ki ga je Državnemu zboru predložila skupina poslank in poslancev, s prvopodpisanim mag. Markom Koprivcem, in ga bo posredovala Državnemu zboru Republike Slovenije. Vlada predlagani noveli Zakona o vrtcih nasprotuje.
Skupina poslank in poslancev je z novelo predlagala tri nove rešitve na področju financiranja zasebnih vrtcev. Vlada v odgovoru pojasnjuje, da je ministrica, pristojna za izobraževanje, s sklepom februarja letos imenovala delovno skupino, v katero so imenovani po en predstavnik posameznega reprezentativnega združenja občin (Skupnosti občin Slovenije, Združenja mestnih občin Slovenije in Združenja občin Slovenije), predstavnik Skupnosti vrtcev Slovenije in predstavnik Združenja ravnateljic in ravnateljev vrtcev Slovenije ter pet predstavnikov Združenja zasebnih vrtcev Slovenije. Naloga delovne skupine je, da pripravi usklajen predlog za dopolnitev 34. člena Zakona o vrtcih, ki bo vključeval položaj občin, katerih izvirna naloga je zagotavljanje javne službe na področju dejavnosti predšolske vzgoje, pri odločanju o sofinanciranju zasebnih vrtcev, in sicer tako, da ga bo ministrstvo lahko predložilo kot predlog novele Zakona o vrtcih.

Načrt razvojnih programov 2021 – 2024 in projekt »Aktivnosti zmanjševanja energetske revščine (ZERO)«

Na seji vladnega odbora za gospodarstvo je Vlada RS sklenila, da se v veljavnem Načrtu razvojnih programov 2021 – 2024 spremeni projekt »Aktivnosti zmanjševanja energetske revščine (ZERO)«. Z novelacijo investicijskega projekta se bo nadaljevalo izvajanje programa ZERO tudi v letih 2021 – 2023, in sicer je predvidena dinamika izplačil od letos do leta 2023 letno po 60.000 evrov. Skupaj bo tako za zmanjšanje porabe energije in vode v gospodinjstvih namenjenih 180 tisoč evrov do leta 2023.

(Vir: Vlada RS, al)

AKTUALNI RAZPISI

Ministrstvo za kulturo objavilo javni poziv za sofinanciranje predhodnih arheoloških raziskav 9/1

Obveščam vas, da je Ministrstvo za kulturo v petek, 5. marca 2021, na spletni strani objavilo Javni poziv za sofinanciranje predhodnih arheoloških raziskav na območju naselbinske ali vrtnoarhitekturne dediščine, ki jih bo v letu 2021 sofinancirala RS iz proračuna, namenjenega za kulturo (JP-PAR-2021). Poziv z oznako JP-PAR-2021 se nanaša na sofinanciranje predhodnih arheoloških raziskav, ki so potrebne:

– kot del priprav na vzdrževanje in obnovo objekta, ki leži na območju naselbinske dediščine, če posege izvaja investitor, ki je fizična oseba, z namenom zagotovitve stanovanja za lastne potrebe ali če se posegi izvajajo z namenom zagotovitve prostorov, namenjenih izvajanju dejavnosti, ki so v javnem interesu,

– kot del priprav za ureditev ali obnovo javnih površin na območju naselbinske ali vrtnoarhitekturne dediščine.

Predmet poziva ne vključuje novogradenj, posegov na nepremičninah v lasti Republike Slovenije, predhodnih arheoloških raziskav z že pridobljenim kulturnovarstvenim soglasjem za raziskavo in odstranitev arheološke ostaline, predhodnih arheoloških raziskav z že pridobljeno odločbo o sofinanciranju, vendar se raziskave niso izvedle v pogodbenem roku.

Obvestilo o objavi javnega poziva je objavljeno v Uradnem listu RS, št. 31/21

 • ROK ZA PRIJAVO 31. 5. 2021 do 23.59

 

 

Kako do bolj kakovostnega mladinskega dela in politik na lokalni ravni – ponudba aktivnosti 2021 9/2

Želite izboljšati stik z mladimi prebivalci vaše občine? Povečati kakovost njihovega življenja? Narediti svojo občino bolj privlačno za mlade? Vabljeni, da se vključite v aktivnosti Europe Goes Local!

Strateško partnerstvo Europe Goes Local, deluje v 24 članicah EU in izvaja  mednarodne in nacionalne aktivnosti v podporo razvoju mladinskega dela na lokalni ravni od leta 2016.  V Sloveniji je usmerjeno predvsem v podporo uslužbencem občin, ki so pristojni za področje mladine.

Po letu 2020, ko so občinam prvič v tej obliki ponudili nabor aktivnosti in jih navkljub epidemiji v precejšnjem številu izvedli, tudi letos pripravljajo vrsto dogodkov in podpornih mehanizmov,  ki lahko pomagajo do kakovostnega mladinskega dela in učinkovitih mladinskih politik.

Kaj najdete v ponudbi? Pripravili so primere dobrih praks, ki jih lahko obiščete in iz prve roke izveste, kako so nastale. Na voljo je individualna podpora občinam, ki odgovarja na specifične potrebe in izzive. Udeležiti pa se je mogoče tudi različnih usposabljanj in srečanj tako v Sloveniji kot v tujini, katerih dodana vrednost je izmenjava izkušenj in mreženje. Aktivnosti so za občine brezplačne.

Verjamemo, da boste v širokem naboru aktivnosti našli takšne, ki lahko vašo lokalno skupnost podprejo pri naporih za kakovost življenja mladih prebivalcev in stik z njimi.

1,7 milijona evrov za naložbe v izvedbo agromelioracij na komasacijskih območjih 9/3

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) bo v Uradnem listu, 12. 3.2021 objavilo 3. javni razpis za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva, operacija Izvedba agromelioracij na komasacijskih območjih, s katerim bo razpisalo 1,7 milijona evrov nepovratnih sredstev. MKGP s tem razpisom krepi aktivnosti na področju zmanjševanja zemljiške razdrobljenosti, povečevanja kakovosti v kmetijski proizvodnji in večji konkurenčnosti kmetijskega sektorja.

Tematska infografika

Podpora je namenjena izvedbi agromelioracij na komasacijskih območjih v skladu s predpisi, ki urejajo kmetijska zemljišča.

Upravičenci do podpore iz tega javnega razpisa so fizične in pravne osebe, ki so jih lastniki kmetijskih zemljišč pooblastili za izvedbo agromelioracij na komasacijskih območjih.

Nepovratna sredstva v višini 1,7 milijona evrov se zagotavljajo iz podukrepa 4.3 Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva iz Programa razvoja podeželja RS 2014 – 2020.

Do podpore so upravičeni stroški naložb, ki so nastali po oddaji vloge na javni razpis do vložitve zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev. Do podpore so upravičeni tudi morebitni splošni stroški, ki so neposredno povezani s pripravo in izvedbo naložbe, ter stroški nakupa kmetijskih zemljišč, ki so nastali po 1. januarju 2014 do vložitve zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev.

Vnos vloge v elektronski sistem in vložitev vloge poteka od 2. aprila 2021 do vključno 21. maja 2021 do 23.59. ure.

Več na : https://www.gov.si/novice/2021-03-12-za-izboljsanje-posestne-strukture-razpisanih-17-milijona-evrov-za-nalozbe-v-izvedbo-agromelioracij-na-komasacijskih-obmocjih/

Javni razpis za pred-financiranje projektov neprofitnih in profitnih organizacij - PF1, PF3 in Javni razpis za pred-financiranje projektov v kmetijstvu in gozdarstvu - PF 9/4

Slovenski regionalno razvojni sklad je v U. l. RS, št. 28 z dne 26. 2. 2021 objavil nova javna razpisa in sicer:

 1. Javni razpis za pred-financiranje projektov neprofitnih in profitnih organizacij – PF1, PF3: Povabilo k oddaji vloge_PF1_PF3 in
 2. Javni razpis za pred-financiranje projektov v kmetijstvu in gozdarstvu – PF2: Povabilo k oddaji vloge_PF2

Več informacij na www.srrs.si.

 

Javni razpis za pred-financiranje projektov neprofitnih in profitnih organizacij - PF1, PF3 in Javni razpis za pred-financiranje projektov v kmetijstvu in gozdarstvu - PF 9/5

Slovenski regionalno razvojni sklad je v U. l. RS, št. 28 z dne 26. 2. 2021 objavil nova javna razpisa in sicer:

 1. Javni razpis za pred-financiranje projektov neprofitnih in profitnih organizacij – PF1, PF3: Povabilo k oddaji vloge_PF1_PF3 in
 2. Javni razpis za pred-financiranje projektov v kmetijstvu in gozdarstvu – PF2: Povabilo k oddaji vloge_PF2

Več informacij na www.srrs.si.

 

Objavljen 3. javni razpis za odpravo zaraščanja na kmetijskih zemljiščih 9/6

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v petek, 26. 2. 2021 na podlagi Uredbe o izvajanju ukrepa odpravljanje zaraščanja na kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 3/17, 18/18 in 3/21) v Uradnem listu RS št. 28/2021 objavilo 3. javni razpis za odpravo zaraščanja na kmetijskih zemljiščih.

Z javnim razpisom je razpisanih do vključno 600.000 evrov, in sicer 300.000 evrov, ki so namenjeni fizičnim osebam in 300.000 evrov za samostojne podjetnike, pravne osebe ter agrarne in pašne skupnost.

Do podpore so upravičena tista kmetijska zemljišča, ki so v prostorskem načrtu lokalne skupnosti po namenski rabi opredeljena kot kmetijska zemljišča in so v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo, v registru kmetijskih gospodarstev vpisana z grafično enoto rabe kmetijskega zemljišča z vrsto rabe 1411 – površina za ukrep odprava zaraščanja ter zaraščanje do oddaje vloge na javni razpis še ni bilo odpravljeno.

Javni razpis za odpravo zaraščanja na kmetijskih zemljiščih velja od naslednjega dne po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Vložitev vloge poteka od 15. 3. 2021 (od 9. ure) do objave zaprtja javnega razpisa.

 

Potrditev/pridobitev naziva PROSTOVOLJSTVU PRIJAZNA OBČINA 2021 9/7

Slovenska filantropija, Združenje za promocijo prostovoljstva, že osemindvajset let spodbuja razvoj prostovoljstva v Sloveniji. Zavedajo se, da je izjemnega pomena odnos občin do prostovoljskih organizacij in prostovoljcev.

S podelitvijo naziva »Prostovoljstvu prijazna občina 2021« izpostavljajo občine, ki po mnenju Slovenske filantropije in članic Slovenske mreže prostovoljskih organizacij:

 • prepoznavajo pomen prostovoljskega dela občanov za življenje v njihovi skupnosti in cenijo njihovo delo,
 • podpirajo prostovoljske organizacije in
 • namenjajo del občinskih sredstev za razvoj prostovoljstva v svoji občini.

Priporočila za občine, postopek potrditve ali pridobitve naziva in prijavnico najdete na spletni strani https://www.prostovoljstvo.org/natecaji/prostovoljstvu-prijazna-obcina-2021.

Rok za pošiljanje prijav je 29. marec 2021.

Naziv bo podeljen na Slovesnem dnevu prostovoljstva, ki bo 18. maja 2021.

Poziv občinam za oddajo zahtevkov za sofinanciranje skupnih občinskih uprav 9/8

Ministrstvo za javno upravo je poslalo poziv občinam in skupnim občinskim upravam za oddajo zahtevkov za sofinanciranje za preteklo leto. V 43 skupnih občinskih upravah sta združeni skupno 202 slovenski občini. Ministrstvo je v lanskem letu za sofinanciranje namenilo več kot 6 mio EUR, tudi letos ima v proračunu zagotovljeno podobno vsoto.

Rok za oddajo zahtevkov je 31. marec 2021.

Program ESPON objavil več razpisov 9/9

Program Evropsko omrežje za spremljanje prostorskega razvoja (ESPON) je na spletu objavil naslednje razpise:

Aplikativna raziskava: Prostorski vplivi pandemije covid-19 in odziv javnih politik v evropskih regijah in mestih nanjo

Program razpisuje aplikativno raziskavo „Prostorski vplivi pandemije covid-19 in odziv javnih politik v evropskih regijah in mestih nanjo“, ki ima cilj posodobiti  metodologijo in  prostorske podatke, zbrane v okviru nedavno zaključene aktivnosti ESPON o geografiji izbruha covid-19. Raziskava bo preučila dodano vrednost ukrepov politik, ki so jih mesta in regije razvile in uporabile kot odziv na socialno-ekonomske učinke omejevalnih ukrepov.

Rok za prijavo na razpis je 9. marec 2021.

ESPON 2020 – Posodobitev podatkov in zemljevidov II

Cilj razpisane naloge je izbrati enega ali več izvajalcev za popolnitev zbirke podatkov ESPON 2020 in obsega: zbiranje podatkov in metapodatkov, oblikovanje časovnih vrst in zapolnitev obstoječih podatkovnih vrzeli, preverjanje kakovosti in vključitev zbranih podatkov v zbirko podatkov. Naloga Vključuje še pripravo zemljevidov, kratkih analiz in interpretacij zbranih podatkov, prilagojenih potrebam pripravljavcev politik pri razvoju javnih politik. Razpis se nanaša na naslednja področja izvedenih aplikativnih raziskav ESPON: EMPLOY, LOCATE, PROFECY, Big data & housing, CLIMATE.

Rok za prijavo na razpis je 30. marec 2021.   

Podrobneje se lahko z razpisoma, razpisnimi pogoji in drugimi informacijami seznanite na spletni strani programa ESPON.  Razpisni dokumentaciji za oba razpisa sta na voljo na Portalu  luksemburških javnih naročil,  razpisni platformi ESPON EGTC.

Odprt poziv zunanjim ekspertom za vključitev v ESPON znanstveno svetovalni odbor

ESPON EGTC (Evropska skupina za teritorialno sodelovanje) ponovno vabi strokovnjake k oddaji interesa za sodelovanje v  znanstveno svetovalnem odboru. Zunanji strokovnjaki se na poziv lahko javijo kadarkoli do 30. junija 2022. Izbori strokovnjakov potekajo redno mesečno. ESPON EGTC vključuje člane znanstveno svetovalnega odbora pri izvajanju aktivnosti in strokovnih storitev glede na sprejet program ESPON 2020.

Podrobneje se lahko s pozivom, pogoji za prijavo in drugimi informacijami seznanite na spletni strani programa ESPON.

Natečaj Naj prostovoljec in Naj prostovoljka zaposlen/a v javni upravi 9/10

Slovenska filantropija, Združenje za promocijo prostovoljstva, v imenu Slovenske mreže prostovoljskih organizacij razpisuje 8. natečaj za priznanje Naj prostovoljec in Naj prostovoljka zaposlen/a v javni upravi za leto 2020. S priznanjem želijo izpostaviti zaposlene v javni upravi, ki v svojem prostem času opravljajo prostovoljsko delo in prispevajo k promociji prostovoljstva med zaposlenimi v javni upravi.

Izbirali bodo med prijavljenimi kandidati, ki sodelujejo pri prostovoljskih projektih in se aktivno odzivajo na potrebe skupnosti. Kriterija za izbor sta tudi število opravljenih prostovoljskih ur kandidata/kandidatke v letu 2020 ter način promoviranja prostovoljstva med svojimi sodelavci. Če ste to vi ali je med vašimi kolegi, zaposlenimi v javni upravi, nekdo, ki ustreza zgornjemu opisu, ga/jo do 31. marca 2021 lahko prijavite, da se bo potegoval/a za naziv.

 • Prijavitelj je lahko le javna uprava.

Izpolnjeno prijavnico pošljite na naslov: Slovenska filantropija, Cesta Dolomitskega odreda 11, 1000 Ljubljana, s pripisom »NAJ PROSTOVOLJEC ZAPOSLEN V JAVNI UPRAVI 2020« ali skenirano na slovenska@filantropija.org.

Več informacij najdete na: https://www.prostovoljstvo.org/natecaj/naj-prostovoljec-zaposlen-v-javni-upravi-2020

Objavljen javni razpis za sofinanciranje daljinskega ogrevanja na obnovljive vire energije 9/11

Ministrstvo za infrastrukturo je v Uradnem listu RS št. 31/2021 objavilo javni razpis za sofinanciranje daljinskega ogrevanja na obnovljive vire energije. Upravičenci za prijavo na razpis so gospodarske družbe in samostojni podjetniki posamezniki po Zakonu o gospodarskih družbah in zadruge po Zakonu o zadrugah. Razpisana sredstva v višini 16 mio EUR so na voljo za koriščenje v letih 2021, 2022 in 2023.

Vloge za prvo odpiranje morajo biti oddane najkasneje do 1. 4. 2021, sicer bodo odprte ob naslednjem odpiranju vlog.

Naslednji rok za oddajo vlog je 3. 6. 2021, zadnji rok pa 2. 9. 2021.

Vloge za prvo odpiranje morajo biti oddane najkasneje do 1. 4. 2021, sicer bodo odprte ob naslednjem odpiranju vlog. Naslednji rok za oddajo vlog je 3. 6. 2021, zadnji rok pa 2. 9. 2021.

Več na: https://www.gov.si/novice/2021-03-05-objavljen-javni-razpis-za-sofinanciranje-daljinskega-ogrevanja-na-obnovljive-vire-energije/

Razpis MJU za pametna mesta in skupnosti je objavljen 9/13

V Uradnem listu in na spletni strani Ministrstva za javno upravo je od petka, 12. 2. 2021, naprej objavljen Javni razpis za demonstracijske projekte vzpostavljanja pametnih mest in skupnosti »PMIS«, ki ga koordinira Ministrstvo za javno upravo, delno pa ga financira Evropska unija, in sicer iz Sklada za regionalni razvoj.

Na razpis PMIS se lahko prijavijo konzorciji občin.

Rok za prijavo:

 1. rok: 23. 4. 2021 do 12. ure
 2. rok: 10. 9. 2021 do 12. ure

Javni razpis za financiranje oddelkov krajših programov v vrtcih, v šolskem letu 2020/2021 9/14

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je objavilo javni razpis za financiranje oddelkov krajših programov v vrtcih v šolskem letu 2020/2021, ki je namenjen javnim vrtcem, ki bodo v šolskem letu 2020/2021 organizirali oddelek krajšega programa v trajanju 240 ur za otroke, ki še niso bili vključeni v vrtec in bodo do konca leta 2020 dopolnili starost pet let.

ROK ZA PRIJAVO: 30. 4. 2021 do 23.59

Razpis je objavljen na tej povezavi:

https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-financiranje-oddelkov-krajsih-programov-v-vrtcih-v-solskem-letu-20202021/

OBJAVLJEN PETI NATEČAJ “BRANJU PRIJAZNA OBČINA” 9/15

Občine ste ponovno vabljene k prijavi na natečaj, ki poteka od Prešerna do Prešerna, od 8. februarja do 3. decembra 2021.

Združenje splošnih knjižnic, Skupnost občin Slovenije in Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije na svojih spletnih straneh objavljamo natečaj, na katerem se boste občine že petič potegovale za naziv Branju prijazna občina. Projekt je uspešno spodbudil občine – do sedaj jih je naziv pridobilo že 46, da ste bolj aktivne pri sprejemanju programov in izvajanju ukrepov za izboljšanje bralne pismenosti in bralne kulture. Javni natečaj bo odprt med 8. februarjem in 30. septembrom 2021, podelitev nazivov Branju prijazna občina pa bo 3. decembra 2021.

Besedilo javnega natečaja  objavljamo tukaj.

Podaljšanje veljavnosti naziva Branju prijazna občina

Letos potečejo tri leta od podelitve naziva Branju prijazna občina v letu 2018 in s tem tudi veljavnost naziva za občine, ki so prejele naziv v tem letu. Njegovo veljavnost lahko podaljšate z vlogo, ki jo oddate do 30. 9. 2021 na naslov Združenja splošnih knjižnic.

Vsa navodila in obrazec za prijavo so v besedilu Podaljšanje naziva Branju prijazna občina – navodila za postopke podaljšanja.

 

NOVICE DRUGIH

Učni tečaji NALAS brezplačno dostopni preko spleta 10/1

Obveščamo vas, da so preko mednarodne mreže NALAS dostopni brezplačni tečaji  na teme:

 • Obvladovanje tveganja za nesreče
 • Uvod v upravljanje premoženja v vodnem sektorju
 • Uvod v enakost spolov na lokalni ravni
 • Dnevni centri
 • Pristopi za ozaveščanje o človekovih pravicah, nediskriminaciji in vključevanju lokalnih skupnosti
 • Mobilne terenske storitve
 • Forum socialnega dialoga

Tečaji se bodo izvajali v spomladanskem in jesenskem roku, dostopni pa so v različnih jezikih (žal ne v slovenščini). Več informacij je dostopnih na spletni strani NALAS in brošuri tukaj. 

© Moralne avtorske pravice ima Skupnost občin Slovenije. Noben del tega gradiva se ne sme reproducirati ali kopirati v karšnikoli obliki: grafično elektronsko ali mehanično, kar vklučuje (ne da bi bilo omejeno) fotokopiranje, snemanje, skeniranje ali katerekoli druge oblike reproduciranja brez pisnega dovoljenja Skupnosti občin Slovenije. Reprodukcija ali kopiranje je dovoljeno izključno za potrebe Sekretariata Skupnsti občin Slovenije ali občin članic SOS.