V PRIHODNJEM TEDNU PRAZNUJETA OBČINSKI PRAZNIK OBČINI ČLANICI JESENICE IN IG.

ISKRENE ČESTITKE!

Sekretariat SOS

NOVICE

Obvestilo občinam: Usklajevalni sestanek glede aktivnosti zaradi Koronavirusa 1/1

V četrtek 12. marca 2020 je v prostorih Ministrstva za obrambo potekal usklajevalni sestanek glede aktivnosti zaradi Koronavirusa.

Uradni zapisnik se nahaja TUKAJ.

Na sestanku je bilo predlagano za občine:

 1. Občine vzpostavijo delovanje občinskih poveljnikov Civilne zaščite s štabi (glede na razmere se predlaga, da se štab ne sestane v enem prostoru, ter da vsa komunikacija poteka na daljavo zaradi varnosti članom štaba)
 2. Na sestanku je bil podan predlog, da se v štabe ne aktivira predstavnikov medicinske stroke, ki so zaposleni v domovih za starejše, saj je njihova prisotnost nujno potrebna v domovih

 Za ljudi, ki zaradi okužbe ne smejo zapustiti stanovanja in se sami ne morejo sami oskrbovati prek pomoči sorodnikov, prijateljev in znancev ali s spletnim naročanjem in dostavo pri trgovskih podjetjih je potrebno organizirati preskrbo z najnujnejšo hrano, higienskimi pripomočki in zdravili. Predlagamo, da to organizirate v sodelovanju z izvajalci pomoči na domu in humanitarnimi organizacijami. Način organizacije naj bo tak, da prihaja do čim manj stika med izvajalci pomoči in obolelimi. Predlagamo, da v dogovoru z izvajalci objavite telefonsko številko, na katero bodo ljudje lahko zaprosili za tovrstno pomoč. Predlagamo, da oblikujete standardizirane pakete hrane za določeno obdobje in potrebnim dostavite take pakete kot brezplačno humanitarno pomoč. Prevzema gotovine ne priporočamo, prevzem bančnih kartic odsvetujemo. Za dostavo zdravil je potrebno prevzeti zdravstveno kartico. Oseba, ki prevzame zdravstveno kartico naj se (če se osebno ne poznajo) naj se izkaže s pooblastilom, ki ga izda občina. Kartico naj prevzame na higiensko primeren način (npr.:pozvonite in se odmaknite; oseba, ki pomoč potrebuje položi kartico na prag in se umakne v stanovanje; kartico vzemite z rokavicami za enkratno uporabo in jo razkužite z alkoholnim razkužilom; zdravila in kartico položite na prag in pozvonite ter se odmaknite; počakajte toliko časa, da oseba, ki pomoč potrebuje vzame zdravila in kartico in zapre vrata). O tem kaj je bilo dostavljeno, komu, kam in kdo je dostavil, kateri dan in uro vodite evidenco.

 1.  Vse ukrepe je potrebno izvajati do preklica in brez izjem (obiski v domovih za ostarele, zdravstvenih domovih…)
 2. Občine za vse nastale stroške hranijo dokazila ter poročila, saj bo le tako možna refundacija s strani države.
 3. Vse informacije, ki jih posredujejo občine se posredujejo tudi na regijske izpostave CZ, ter se tako zagotovi obveščenost Poveljnikov CZ s štabi.
 4. Zagotoviti je potrebno neprekinjeno izvajanje obvezne javne gasilske službe. Stalno spremljajte razpoložljivost osebja za izvajanje javne gasilske službe in po potrebi razporejajte osebje in opremo, da bo zagotovljena vsaj minimalna intervencijska pripravljenost. Za otroke operativnih oziroma poklicnih gasilcev je, glede na njihove domače potrebe, je potrebno zagotoviti varstvo v vrtcih oziroma šolah.

Enako je potrebno zagotavljati tudi za druge javne storitve iz občinske pristojnosti kot so preskrba s pitno vodo, odvajanje komunalnih odpadnih voda, odvoz smeti ipd.

 Drugi sprejeti sklepi na sestanku:

1.       Vsi v verigi poveljevanja morajo biti direktno obveščeni. Obvezno direktno obveščanje županj in županov preko občinskih elektronskih naslovov. URSZR določi kontaktno točko za občine, ki bodo predvidoma ob  aktivaciji državnega načrta regijske izpostave civilne zaščite.

2.       URSZR pošlje občinam v vednost obvestilo podjetjem, da morajo zagotavljati nujno infrastrukturo biti v službah (elektrika, voda, komunala…)

3.       Ministrstvo za delo posreduje občinam in izvajalcem pomoči na domu navodila v času epidemije

Kratek zapis sestanka:

 • URSZR bo aktivnosti izvajal po sistemu SVOD (Sistem vodenja odziva na dogodke)

Na kratko o sistemu AVOD, ki izhaja iz teorije vodenja ob izrednih dogodkih, ki e bila v osnovi razvita v ZDA. Sistem že uporabljajo države tudi v EU (Avstrija, Italija, Švedska…). Sistem SVOD ima 5 stebrov

 1. Vodenje
 2. Operativa (sem so vključeni URSZR, občine, regijske izpostave CZ, Ministrstvo za zdravje, NIJZ)
 3. Načrtovanje (Ministrstvo za zdravje in NIJZ)
 4. Logistika (izvaja URSZR)
 5. Finance in administracija (vsi izvajalci morajo hraniti vsa poročila in finančna dokazila, saj bo po koncu krize potrebno poročati stroške zaradi refundacije s strani države.

Zaščitna oprema. Izpostavljeno je bilo, da se ne ve kdaj bo krize mimo, ter kdaj bodo stekle nove nabave zaščitne opreme, zato je pomembno, da se z opremo ravna kar se da previdno. Vsa zaščitna oprema za zdravstvo in socialno varstvo se zahteva prek Ministrstva za zdravje. Zaščitna oprema za delo sil za zaščito, reševanje in pomoč se zahteva prek URSZR.

Tako so navodila, da se zaščitna oprema uporablja samo na vstopnih točkah, ter pri delu z osebami, ki imajo potrjeno okužbo. Pri preventivi se zaščitna oprema ne uporablja. Izpostavljeno je bilo, da so vsi preventivni pregledi ustavljeni (tudi v domovih za ostarele!). Tako do zaščitne opreme niso upravičeni delavci pomoči na domu, osebje pri rednih pregledih v domovih za ostarele, občinski zaposleni…

 • Gasilce (tako poklicne, enote GEŠP kot prostovoljne se uporabi šele ko zmanjka ostalih možnosti), saj morajo primarno zagotavljati varnost zaradi nesreč.
 • URSZR od MIZŠ zahteva obvestilo oziroma navodilo občinam, kako lahko zagotovijo varstvo predšolskih in šolskih otrok za starše, ki zaradi občutljivih služb ne morejo ostati doma.
 • Predlagalo se je, da URSZR zadolži osebo za komuniciranje, ter da vsa komunikacije teže preko te osebe. Nevzdržno je, da župani preko medijev dobijo informacije o zaprtju šol in vrtcev.
 • Komunikacija bo potekala: Poveljnik CZ RS oziroma URSZR poveljniki CZ regij s štabi       Poveljniki CZ občin s štabi
 • Komunikacija poteka preko e-pošte na občinske naslove
 • Izpostavljeno je bilo, da imajo zdravstveni domovi vse informacije, ki jih potrebujejo, zato je NUJNO da se teh navodil držijo. Zdravstveni domovi imajo regijsko pravno osebo, preko katere poteka komunikacija.
 • Zdravstveni kader iz referenčnih ambulant bodo preusmerjali na potrebna mesta na regijskem nivoju.
 • Ministrstvo za delo poseduje izvajalcem in občinam navodila za izvajanje pomoči na domu.
 • Izpostavljena je bila problematika, da so trenutno v bolnicah okuženi ljudje, ki ne potrebujejo zdravstvene oskrbe, a nimajo možnosti za samoizolacijo doma. V primeru povečanja primera okuženih bodo to morali iz bolnic premestiti.
 • Podan je bil predlog, da bi se za prevoz vzorcev uporabilo prostovoljne gasilce.

Zamik rokov v pristojnosti občin – pobuda 1/2

Glede na nastalo epidemiološko situacijo v Sloveniji Skupnost občin Slovenije predlaga, da občine v okviru svojih pristojnosti zamaknete roke v javnih razpisih za dodelitev kakršnih koli sredstev iz občinskih proračunov (npr. JR za šport, kultura, itd.) in ki so v tem trenutku odprti.

SOS je prav tako pozvala MJU in MF po zamiku oz. zamrznitvi zakonsko določenih rokov in obveznosti občin ter celotne javne uprave. Poziv tukaj.

Okrožnice MIZŠ – NUJNO 1/5

S strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport smo prejeli okrožnico za vrtce glede koronavirusa, najdete jo tukaj:

https://skupnostobcin.si/wp-content/uploads/2020/03/okroz_epidem_13_3_20.tif

Prav tako je na spletni strani GOV.SI objavljeno še okrožnice osnovnim šolam, osnovnim šolam s prilagojenim programom, glasbenim šolam, zavodom za izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, srednjim šolam, dijaškim domovom, višjim strokovnim šolam in organizacijam za izobraževanje odraslih:

https://www.gov.si/novice/2020-03-13-usmeritve-o-organizaciji-dela-v-primeru-zacasne-prekinitve-izvajanja-vzgojno-izobrazevalne-dejavnosti-v-vzgojno-izobrazevalnih-zavodih/

Vsa ostala obvestila v zvezi s situacijo v Sloveniji spremljate lahko tukaj: https://www.gov.si/teme/koronavirus/ (rubrika: AKTUALNO).

Opravljanje dela na domu – OBVESTILO 1/6

Ministrstvo za javno upravo vas obvešča, da je Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve v zvezi s pojavom Koronavirusa COVID-19 na svoji spletni strani https://www.gov.si/novice/2020-03-05-delo-na-domu-in-odrejanje-drugega-dela-v-izjemnih-okoliscinah/ objavilo pojasnila in priporočila delodajalcem glede odrejanja dela na domu in drugega dela v primeru izjemnih okoliščin, ko je ogroženo življenje in zdravje ljudi ali premoženje delodajalca.

Navodila najdete tudi TUKAJ.

Prav tako TUKAJ najdete osnutek sklepa o začasni odreditvi opravljanja dela izven prostorov delodajalca in sicer na domu.

POVPRAŠEVANJE SOS

PODALJŠAN ROK - Vprašalnik: Kakšne so digitalne potrebe slovenskih občin? 2/1

Digitalno inovacijsko stičišče 4PDIH je v sodelovanju z Ministrstvom za javno upravo (MJU) pripravilo vprašalnik za analizo potreb slovenskih občin na področju digitalizacije.

Namen vprašalnika je ugotoviti, kakšne so potrebe in dejansko stanje občin na področju digitalizacije. Rezultate vprašalnika bodo na MJU uporabili kot podlago za pripravo ukrepov na področju pametnih mest in skupnosti. Obenem jim bodo služili pri pripravi strateških dokumentov za prihajajočo finančno perspektivo, od katerih bo odvisno nadaljnje financiranje tega področja. Občinam so lahko pri pripravi odgovorov na vprašanja v pomoč gradiva z delavnic, ki se izvajajo po  revijah v Sloveniji. Gradiva so dostopna prek spletne povezave http://4pdih.com/gradiva/.

Vprašalnik je na voljo na tej povezavi, vsaka občina pa naj izpolni in odda le enega. Rok za oddajo je podaljšan do 20. marca, za dodatne informacije in pomoč pri izpolnjevanju pa je na voljo Argene Superina (argene@4pdih.com; 01 4768 143).

Vprašalnik je do sedaj izpolnilo 51 občin. Na spletni strani SOS lahko preverite ali je vaša občina že oddala svoje potrebe.

Delitev gozdnih parcel manjših od 5 ha 2/2

Na SOS se je obrnila občina s prošnjo po pojasnilu oz. ali je že bil kakšen podoben primer. Njihova težava je povezana v zvezi z delitvijo gozdnih parcel, ki so manjše od 5 ha in jih je na podlagi 6. odstavka 47. člena Zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/9356/99 –ZON, 67/02110/02 –ZGO-1, 115/06 –ORZG40, 110/07106/1063/13101/13 -ZDavNepr, 17/1422/14 –odl. US, 24/159/16 – ZGGLRS in 77/16, v nadaljnjem besedilu: ZG) možno deliti samo pod določenimi pogoji.

Preko zasebnega zemljišča, ki je po dejanski in namenski rabi gozd, in je manjše od 5 ha, poteka javno vodovodno omrežje, na njem stoji tudi vodohran. Ker bi radi uredili lastništvo, so podali predlog za parcelacijo na delu zemljišča, kjer stoji vodohran. Podlaga za izvedbo parcelacije na predmetnem zemljišču je po določilih ZG občinski akt, ki vsebuje načrt parcelacije. Občina tega akta nima, zato se obrača na nas z vprašanjem, ali je možno na podlagi katerega koli drugega dokumenta izvesti to parcelacijo oz. ali je to sploh možno, ker potemtakem tudi lastniško ne morejo urediti zadeve.

Prejete odgovore najdete TUKAJ.

Podeljevanje občinskih priznanj 2/3

Na SOS smo prejeli vprašanje občine članice glede prakse v ostalih občinah pri podeljevanju občinskih priznanj:

 1. Kakšne vrste priznanj podeljujejo občine? Imajo priznanja poimenovanje po značilnostih, s katerimi se identificira občina? 
 2. Katera priznanja podeljuje župan?
 3. Kdo lahko prejme priznanje? Posameznik? Društvo? Ustanova? Zavod …
 4. Kdo izpelje postopek? Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ali posebna komisija za priznanja?
 5. Ali imajo občine opredeljena merila ali sodila, po katerih se komisija ravna?

Prejete odgovore prilagamo TUKAJ.

ZAKONODAJA

Osnutek Strategije prostorskega razvoja Slovenije 2050 – PODALJŠAN ROK 3/1

Slovenija pripravlja novo Strategijo prostorskega razvoja 2050 – temeljni strateški dokument, ki bo dolgoročno usmerjal prostorski razvoj države. V času od 15.1. do 15.3.2020 bo v Sloveniji potekala javna razprava o osnutku omenjenega dokumenta in Okoljskega poročila, ki ju je na podlagi daljšega procesa priprave, dopolnjevanj in usklajevanj pripravilo Ministrstvo za okolje in prostor.

 • Besedilo predloga Strategije najdete tukaj.

Pripombe in predloge na osnutek Strategije lahko posredujete na e-naslov gp.mop@gov.si (v vednost  na info@skupnostobcin.si) do 27. 3. 2020. Pripombe lahko posredujete tudi na pripravljenem obrazcu TUKAJ.

Več o posvetih, kjer bo predstavljena Strategija TUKAJ.

Predlogi sprememb Uredb s področja odpadne embalaže 3/2

S strani Ministrstva za okolje in prostor, smo v pregled in obravnavo prejeli predloge za spremembo Uredb, ki urejajo odpadno komunalno embalažo. V Uredbi se med drugim predlaga, da stroške ravnanja s tisto odpadno embalažo, ki je od izvajalcev javne službe ne bodo prevzele družbe za ravnanje z odpadno embalažo, plačuje država iz proračuna, vendar ne na račun davkoplačevalcev temveč proizvajalcev, in sicer najdlje do spremembe sistema ravnanja z odpadno embalažo in njegove uskladitve z zahtevami iz Direktive 2018/851/EU. Ker se s tem ukrepom ne spreminja povzročitelj obremenitve, bodo potrebna sredstva za kritje stroškov prevzema odpadne embalaže od izvajalcev javne službe in nadaljnjega ravnanja s to odpadno embalažo pridobljena s plačilom okoljske dajatve, in ne več s plačevanjem teh stroškov družbam za ravnanje z odpadno embalažo. .

V Uredbi o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo je ugotovljeno, da so Izvajalci javne službe so v takih razmerah »talci« sistema, saj so dolžni zagotavljati nemoteno izvajanje svojih storitev, ob tem pa jim je onemogočeno sprotno oddajanje zbrane (ali iz mešanih komunalnih odpadkov izločene) odpadne embalaže. Ker so jim družbe za ravnanje z odpadno embalažo v preteklosti že večkrat zavrnile plačevanje stroškov skladiščenja odpadne embalaže za čas, ki presega 7 dni (tudi na podlagi odločitev sodišča), ti stroški dodatno bremenijo izvajalce javne službe, ne glede na to, da so z uredbo določeni kot stroški družb za ravnanje z odpadno embalažo. Izvajalci javne službe v svojih zbirnih centrih in centrih za obdelavo komunalnih odpadkov ne razpolagajo z zadostnimi kapacitetami ustrezno urejenih skladišč za skladiščenje vse neprevzete odpadne embalaže. 

Besedilo Uredb si lahko preberete na spodnjih povezavah

Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo,
Uredbe o spremembi in dopolnitvi Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne embalaže,
Sklepa o določitvi zneska za nadomestilo in za enoto obremenitve za okoljsko dajatev za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne embalaže.

Rok za posredovanje pripomb je podaljšan do 15. aprila 2020 na naslov miha.mohor@skupnostobci.si.

Predlog izvedbenega načrta Nacionalnega programa za mladino za leti 2020 in 2021 3/3

Obveščamo vas, da je Skupnost občin Slovenije v obravnavo prejela predlog Izvedbenega načrta Nacionalnega programa za mladino 2013-2022 za leti 2020 in 2021. ki ga je pripravil Urad RS za mladino pri MIZŠ.

Na sledeči povezavi najdete PREDLOG.

Vaše pripombe, predloge in pomisleke na predlog nam lahko posredujete najkasneje do četrtka, 2.4.2020 na naslov info@skupnostobcin.si.

DOGODKI SOS

24.3. / Skupno izvajanje javnih projektov in skupno javno naročanje kot odgovor na izzive, ki čakajo občine v finančni perspektivi 2021-2027 – ODPOVEDANO 4/2

Skupnost občin Slovenije v sodelovanju z Inštitutom za javno-zasebno partnerstvo organizira seminar, na katerem se bodo udeleženci seznanili z možnostmi učinkovitega črpanja evropskih sredstev v naslednji finančni perspektivi, in sicer z alternativnimi pristopi za financiranje javne infrastrukture in javnih služb na podlagi skupnega izvajanja javnih projektov in skupnega javnega naročanja.

Seminar bo v torek, 24. marec 2020, s pričetkom ob 10.00 uri v Razstavišču Urban, Grajska ulica 7 v Mariboru.

Vabilo s programom najdete TUKAJ.

26.3. / KOGRA 2020 – Komunala prihodnosti ODPOVEDANO 4/3

 

Glede na nevarnost širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID 19) je Pomurski sejem sprejel odločitev, da odpove 31. Mednarodni sejem gradbeništva, energetike, komunale in obrti – MEGRA, ki bi moral potekati od 25. do 28. marca 2020.

Glede na nastalo situacijo je odpovedan tudi strokovni posvet Komunala prihodnosti, ki bi v okviru sejma potekal 26. marca 2020.

O spremenjenem terminu strokovnega posveta komunale vas bomo obvestili.

 

 

Tradicionalni strokovni posvet komunale – KOGRA 2020 bo letos potekal v četrtek, 26. marca 2020, v okviru mednarodnega sejma gradbeništva, energetike, komunale in obrti v Gornji Radgoni. Posvet organizirajo v okviru Inštituta za javne službe v sodelovanju z Zbornico komunalnega gospodarstva, Skupnostjo občin Slovenije, Združenjem občin Slovenije in Združenjem mestnih občin Slovenije.

Osrednja tema letošnjega posveta je Komunala prihodnosti. Na posvetu bomo izpostavili inovativne tehnologije in nove poslovne modele za učinkovite komunalne storitve po dostopnih cenah. Osvetlili bomo stanje in aktualne probleme na komunalnem področju ter razmišljali o prihodnosti. Skupaj z našimi gosti bomo poskušali odgovoriti na vprašanje, ali razvojne možnosti komunalne dejavnosti zagotavljajo reševanje izzivov sodobnega časa.

Posebno pozornost bomo namenili parkirnim in zelenim površinam v občinah. Prikazali bomo, kako s strokovnim znanjem do zgledno urejenih zelenih javnih površin ter predstavili sodoben parkirni sistem. Temu bo namenjena tudi okrogla miza, na kateri bodo predstavniki občin in komunalnih podjetij z udeleženci posveta delili dileme in izkušnje pri uvajanju sodobnega parkirnega sistema v občini.

Posvet bo tudi priložnost za druženje v kulinaričnem udobju lokalnih dobrot ter izmenjavo dragocenih izkušenj s predstavniki komunalnih podjetij in občin.

Udeležba na posvetu je brezplačna, podrobnejše informacije o programu in načinu prijave si oglejte na spletni strani posveta.

Prijazno vabljeni, da se nam pridružite v Gornji Radgoni.

31.3. - 3.4. / Kongres in sejem Energetika Interklima – ODPOVEDANO 4/4

Zaradi Odredbe Ministrstva za zdravje RS št. 470 o prepovedi zbiranja na javnih prireditvah v javnih prostorih zaprtega tipa v Republiki Sloveniji se sejem ENERGETIKA INTERKLIMA prestavlja na kasnejši termin.

Točen datum sporočimo naknadno.

Nov datum je že predviden med 20. in 23.10.2020.

Glede na nastalo situacijo je odpovedan tudi strokovni posvet Komunala prihodnosti, ki bi v okviru sejma potekal 26. marca 2020.

O spremenjenem terminu kongresa vas bomo obvestili.

Od 31. marca do 3. aprila 2020 bo na Celjskem sejmu potekal prenovljen sejemsko kongresni dogodek Energetika – Interklima. Gre za mednarodni dogodek o odgovornem, sodobnem in v prihodnost usmerjenem ravnanju z energijo v stavbah, procesih, industriji in prometu. Skupnost občin Slovenije je s podjetjem Celjski sejem d.d. sodelovala pri sooblikovanju vsebin, da bi le-te bile čimbolj zanimive za občine.
Dogodek bo letos razdeljen na sejemski in kongresni del. Ker bo precej aktualnih tem namenjenih tudi občinam, vas vabimo, da si skupaj s svojimi sodelavci že zdaj rezervirate čas za obisk našega dogodka. Še posebej vas opozarjamo na dva posveta, ki bosta potekala:

 • v sredo, 1. aprila 2020, in sicer panel o Trajnostni zeleni mobilnosti, ki bo potekal od 10.00 do 12.30 ure, in
 • panel o Financiranju energetskih projektov, ki bo potekal od 13.30 do 16.30 ure.
 • Predstavitev novega evropskega projekta European city Facility (EUCF), ki ga bo izvedla Skupnost občin Slovenije.

Udeležba na posvetih bo za vse, ki se boste prijavili do 10. marca, brezplačna. Prijavite se lahko na spletni strani Celjskega sejma na podstrani https://ce-sejem.si/sejmi/aprilski-sejmi-2020/energetika/kongres/

Ne spreglejte tudi ponudbe individualnega svetovanja glede financiranja energetskih projektov, ki bo namenjena občinam. Na posvetu o financiranju boste med drugim lahko prisluhnili predstavnikom Evropske investicijske banke, SID banke, Eko sklada. Predstavniki SBRA – Slovenskega gospodarskega in raziskovalnega združenja v Bruslju bodo predstavili možnosti EU financiranja, celovit pregled EU programov, povratna in nepovratna sredstva, govorili bomo o energetskem pogodbeništvu v praksi.

S predstavniki Evropske investicijske banke, SID banke, SBRA, Eko sklada pa se boste imeli priložnost tudi individualno pogovarjati o financiranju vaših konkretnih projektov, saj bodo le-ti imeli vse štiri dni na sejmu svoje pisarne. Je pa za sestanke z njimi potrebna predhodna najava. Zaželjeno je, da vaše kratke povzetke projektov ali osnutkov projektov pošljete vnaprej, da se boste na sestanku o njih lahko že povsem konkretno pogovarjali.

Do 10. marca zbiramo prijave za sestanke s predstavniki EIB, SID banke, SBRA in Eko sklada. Prijave za sestanke zbiramo na elektronski naslov: renata.kosenina@ce-sejem.si

27.5. / Odpovedan – Novela ZPVPJN-C, portal eRevizija in aktualna praksa Državne revizijske komisije 4/5

Državni zbor je dne 22. 11. 2019 sprejel novelo Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (ZPVPJN-C), s katero se zagotavlja učinkovito pravno varstvo in uvaja sodno varstvo zoper odločitve DKOM, reorganizacija DKOM, presojanje zgolj bistvenih kršitev, ki imajo dejanski vpliv na postopek javnega naročila, določitev roka, v katerem mora naročnik sprejeti novo odločitev v primeru uspešnega zahtevka za revizijo.

Poleg predstavitve novele ZPVPJN-C bo mag. Urška Skok Klima, Vodja sektorja za sistem javnega naročanja na Direktoratu za javno naročanje predstavila tudi portal eRevizija in spremembe, ki jih prinaša vzpostavitev portala.

V drugem delu dogodka se bodo udeleženci seznanili z aktualno pravno prakso DKOM, ki jo bo predstavila Milena Basta Trtnik, direktorica podjetja Bonorum d.o.o., strokovnjakinja na področju javnega naročanja, koncesij in javno zasebnega partnerstva.

Seminar bo potekal v sredo, 27. maja 2020, s pričetkom ob 10.00 uri v prostorih M hotela, Derčeva ulica 4, Ljubljana.

Tukaj najdete vabilo s programom.

DOGODKI DRUGIH

16.3./ Posvet Participacija otrok v Sloveniji - kje smo in kam želimo priti 5/1

Inštitut RS za socialno varstvo vas vabi na posvet »Participacija otrok v Sloveniji – kje smo in kam želimo priti?«, na katerem bodo predstavili ugotovitve projekta Sveta Evrope za oceno participacije otrok v državah članicah. Raven participacije otrok v Sloveniji ocenjujemo z desetimi kazalniki, ki so jih oblikovali strokovnjaki Sveta Evrope.

Na posvetu bodo poleg predstavitev ključnih ugotovitev projekta skupaj z razpravljavci/-kami na okroglih mizah in udeleženci-/kami dodatno osvetliti kontekst participacije otrok v Sloveniji, dobre prakse na tem področju ter različne izkušnje deležnikov.

Posvet bo potekal v Hiši Evropske unije, dne 16. 3. 2020 od 10:00 do 14:00. Prijave na posvet zbirajo na spletnem naslovu https://irssv.1ka.si/a/125104 do 12. 3. 2020.

Prilagamo:

V kolikor vas zanima več o projektu, lahko več informacij najdete tudi tu.

16.3./ ODPOVEDANA Interaktivna tematska delavnica - Agenda 2030 5/2

Kolegij Službe vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je odločil do nadaljnjega prepoved organiziranja (in udeleževanja se) vsakršnih zunanjih sestankov.

S tem odpovedujejo tudi tematsko delavnico na temo ciljev trajnostnega razvoja 1, 2 in 3, ki bi naj potekala 16. marca. Vsekakor bo slednja – kakor hitro bo to mogoče – v vsakem primeru izvedena, vendar točnega termina v tem trenutku še ni mogoče napovedati.

Kot nacionalni koordinator dosjeja Agenda za trajnostni razvoj do leta 2030 bo Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK) tudi tokrat vodila in koordinirala pripravo poročila, v katerega bodo vključena tako vsa relevantna resorna ministrstva kakor tudi ostali ključni in lokalni deležniki.

Vabljeni na interaktivno tematsko delavnico, ki bo v ponedeljek, 16. marca, med 9. in 13. uro potekala v prostorih ABC Acceleratorja (Šmartinska cesta 152, 1000 Ljubljana), in sicer z namenom priprave nacionalnega prostovoljnega pregleda doseganja ciljev trajnostnega razvoja (zastavljenih v okviru Agende za trajnostni razvoj do leta 2030).

Vabilo.

Svojo prisotnost lahko potrdite do 13. marca 2020 na elektronski naslov Kaja.Primorac@gov.si. Na ta elektronski naslov (oziroma na telefonsko številko 01 400 35 54) se lahko obrnete tudi v primeru morebitnih vprašanj.

19.3. / Strokovni seminar s področja videonadzora – ODPOVEDANO 5/3

Dogodek je prestavljen za nedoločen čas. O novem terminu vas bomo obvestili.

Dataofficer d.o.o. vas vabi na seminar “KAKO PRAVILNO VZPOSTAVIMO IN IZVAJAMO VIDEONADZOR V SKLADU Z ZVOP-1 IN SPLOŠNO UREDBO O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV – GDPR?”, ki bo 19. 3. 2020, od 10.00 do 13.30 ure,  v prostorih Obrtne zbornice Domžale, Šaranovičeva 21a, Vir, 1230 Domžale (velika predavalnica).

Na seminarju bosta predavali Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav., Informacijska pooblaščenka, in mag. Renata Zatler, Dataofficer d.o.o.

Iz vsakoletnih poročil Informacijskega pooblaščenca izhaja ugotovitev, da je v praksi največ kršitev na področju izvajanja videonadzora. Tudi izkušnje kažejo na to, saj se podjetje, Dataofficer d.o.o., s to problematiko srečuje praktično vsak dan. Izkušnje bodo delili z vami, ravno tako pa bo primere najpogostejših napak iz prakse predstavila Informacijska pooblaščenka Mojca Prelesnik. Dodatne zahteve prinaša tudi GDPR, zato je prav, da se z njimi seznanite in tako uspešno in pravočasno odpravite nepravilnosti ter zagotovite skladnost vašega poslovanja.

Vsebina seminarja:

 • videonadzor in pravica do zasebnosti,
 • pravne podlage za izvajanje videonadzora,
 • vzpostavitev videonadzora – vhodi v poslovne prostore,
 • vzpostavitev videonadzora – delovni prostori,
 • vzpostavitev videonadzora – večstanovanjske stavbe,
 • vzpostavitev videonadzora – javne površine,
 • zahteve GDPR – test legitimnega interesa,
 • zahteve GDPR – presoja učinkov na varstvo osebnih podatkov (DPIA),
 • pravilno izvajanje videonadzora – samostojno ali preko zunanjih izvajalcev,
 • zahteve in omejitve, ki jih je treba upoštevati v praksi (roki hrambe, revizijska sled, vodenje dnevnika obdelav, zavarovanje posnetkov, posredovanje posnetkov, zagotavljanje pravic posameznikov in druga pravila v skladu z ZVOP-1 in GDPR),
 • kako se izognemo globam: najpogostejše napake upravljavcev, katerih posledice so visoke globe,
 • odgovori na vprašanja udeležencev.

Cena in postopek prijave na seminar: Cena na udeleženca: 110 EUR + DDV.

Člani Skupnosti občin Slovenije (SOS) so upravičeni do 15 % popusta.
Stranke podjetja Dataofficer d.o.o. (izvajanje storitev »DPO«) so upravičene do 25 % popusta. Drugi in vsak naslednji udeleženec iz iste organizacije ima 30 % popust.

Popusti se ne seštevajo.

Prijavnica.

Prijave sprejemajo do 9. marca na info@dataofficer.si, več informacij pa lahko dobite na 041-314-400.

20.3./ Usposabljanje za izvajanje Pešbusa in Bicivlaka 5/4

Meseca marca bo v okviru programa Aktivno v šolo in zdravo mesto potekalo prvo letošnje brezplačno Usposabljanje za izvajanje Pešbusa in Bicivlaka. Usposabljanje je namenjeno predstavnikom šol in občin ter vsem drugim, ki bi v svojem kraju želeli pomagati pri organizaciji Pešbusa in/ali Bicivlaka.

Usposabljanje udeležence opremi z vsemi potrebnimi informacijami za uspešno organizacijo in izvedbo Pešbusa in Bicivlaka, ponuja pa tudi priložnost za preverjanje praktičnih izkušenj, ker je na dogodku vedno prisoten kdo od aktivnih izvajalcev programa.

Usposabljanje bo potekalo v petek, 20. 3. 2020 med 9:30 in 13:30, v Knjižnici Prežihovega Voranca, v Ljubljani.

Vaše prijave zbirajo prek spletne prijavnice do 16. 3. 2020.

9.4./ Kulturni bazar 2020 5/6

Ministrstvo za kulturo, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Zavod RS za šolstvo v partnerstvu z Ministrstvom za okolje in prostor ter Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano vabijo k udeležbi na Kulturnem bazarju 2020, ki bo potekal v četrtek, 9. aprila 2020, v Cankarjevem domu v Ljubljani.

Program največjega nacionalnega strokovnega usposabljanja na področju kulturno-umetnostne vzgoje vključuje več kot petdeset dogodkov: predstave, predstavitve, predavanja, delavnice in vodenja po razstavi, ki jih namenjamo strokovnim delavcem in študentom z različnih področij (vzgoje in izobraževanja, kulture, kmetijstva in prehrane, zdravstva, sociale, okolja in prostora, športa …).

Osrednja tema dvanajstega Kulturnega bazarja je Enaki v različnosti. Plenarni govorki bosta filozofinja in sociologinja dr. Renata Salecl in gledališka režiserka mag. Ivana Djilas z dialoškim predavanjem Čigavo delo je spreminjanje kulturnih vzorcev?.

Od 9. do 18. ure bodo v vseh treh preddverjih Cankarjevega doma urejeni razstavni prostori, na katerih bo svojo bogato ponudbo predstavilo več sto kulturnih ustanov in samostojnih kulturnih ustvarjalcev iz vse Slovenije, na razstavnih prostorih medresorskih partnerjev pa boste spoznali, kako lahko kulturo in umetnost povežemo z drugimi področji. Posebno mesto bo namenjeno predstavitvi spletnih informacijskih portalov s področja kulturno-umetnostne vzgoje.

Na sledečih povezavah najdete: vabilo in program strokovnega usposabljanja, prijavite se lahko do 25. marca z e-prijavnico, ki jo najdete na spletni strani www.kulturnibazar.si. Udeležba na strokovnem usposabljanju je brezplačna, za udeležbo v obsegu najmanj osem šolskih ur udeleženci prejmejo tudi potrdilo o udeležbi. Priporočajo, da se prijavite čim prej, saj se posamezni dogodki hitro polnijo.

7.5./ Napoved konference o dostopnosti in uporabi objektov pri univerzalni graditvi  5/7

7.5.2020 bo na BRDU pri Kranju potekala konferenca o dostopnosti in uporabi objektov glede izpolnjevanja bistvene zahteve Univerzalne graditve in rabe objektov. Več informacij o konferenci in prijavi, bo objavljeno na spletnih staneh MOP, IZS, ZAPS, SOS, ZOS,  ZMOS, NSIOS v marcu 2020.

Konferenca bo prednostno namenjena pooblaščenim arhitektom in pooblaščenim in nadzornim inženirjem, investitorjem objektov  v javni rabi, gradbenim inšpektorjem ter strokovnjakom, ki se ukvarjajo s področjem projektiranja in zagotavljanja univerzalne graditve.

Udeležba na konferenci bo brezplačna in bo imela možnost uveljavljanja kreditnih točk pri ZAPS in IZS. Število udeležencev bo omejeno, prijave se bodo zapirale do zapolnitve mest.

12.5./ Konferenca »Učinkovita politika internacionalizacije evropskih regij« 5/8

Vabljeni na zaključno konferenco projekta INTRA (Interreg Europe) z naslovom »Učinkovita politika internacionalizacije evropskih regij«, ki bo 12. maja 2020, od 9.00 do 17.00, v Hotelu City Maribor.

Na konferenci bodo razpravljali o tem, kakšna mora biti politika internacionalizacije, da odpravlja ovire, s katerimi se srečujejo mala in srednje velika podjetja na svoji izvozni poti, pri širitvi poslovanja, večanju lastne konkurenčnosti in/ali zagotavljanju trajnosti svojih podjemov.

Z nami bodo predstavniki Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, Skupnega sekretariata Interreg Evropa, Evropskega združenja razvojnih agencij EURADA, Slovenskega podjetniškega sklada, Ekonomsko-poslovne fakultete Univerze v Mariboru, Štajerske gospodarske zbornice ter partnerji projekta INTRA: znanstveni in tehnološki park Fundecyt-PCTEX iz španske Extremadure, regionalna agencija za podjetništvo in inovacije RAPIV iz bolgarske Varne, Center za inovacije in prenos tehnologij Univerze Algarve iz Portugalske, kemo-farmacevtski grozd CAPITANK iz Italije, angleški Coventry University Enterprises in gostitelji konference, Mariborska razvojna agencija.

Program konference najdete TUKAJ.

​Na brezplačni dogodek se lahko prijavite preko spletne prijavnice, prijave zbirajo do 15.4.2020.

Dodatne informacije: Mariborska razvojna agencija / Sabina Šneider, tel.: 040 89 19 39, elektronski naslov: sabina.sneider@mra.si.

VLADA RS

63. redna seja 6/1

Prepoved zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerze

Vlada je na seji sprejela sklep, s katerim se bo prepovedalo zbiranje ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter na univerzah. Minister za zdravje bo za podrobnejšo izvedbo tega sklepa, vključno s trajanjem prepovedi, izdal odredbo. Z ukrepom bomo zmanjšali tveganje pojava nalezljive bolezni v Republiki Sloveniji.

Uredba o določitvi modelov vrednotenja nepremičnin

Vlada je sprejela Uredbo o določitvi modelov vrednotenja nepremičnin, s katero se zaključuje cikel oblikovanja modelov vrednotenja. V skladu s časovnico izvajanja aktivnosti množičnega vrednotenja nepremičnin bodo vsi lastniki nepremičnin predvidoma v mesecu aprilu 2020 prejeli zbirno potrdilo o vrednostih vseh nepremičnin. Lastniki nepremičnin lahko še naprej nemoteno urejajo podatke o svojih nepremičninah, saj gre za redne upravne naloge Geodetske uprave RS.

Uredba o izvajanju Odločbe (EU) prizadevanju držav članic EU za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov

Vlada je izdala Uredbo o dopolnitvi Uredbe o izvajanju Odločbe (EU) o prizadevanju držav članic za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, da do leta 2020 izpolnijo zavezo Skupnosti za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov. V skladu z Odločbo (EU) lahko Slovenija za izpolnitev svojih obveznosti zmanjšanja emisij toplogrednih plinov, presežek dodeljenih letnih emisij za dano leto prenese v naslednja leta do leta 2020. Presežek v višini 7.441.684 dodeljenih letnih emisij toplogrednih plinov se iz leta 2017 prenese v leto 2018.

Slovenija je, v skladu z Odločbo (EU), prevzela obveznost, da emisije toplogrednih plinov iz sektorjev, ki niso del sistema EU za trgovanje z emisijami (ne-ETS), do leta 2020 ne poveča za več kot 4 % v primerjavi z emisijami v letu 2005.

Končna ocena neposredne škode na stvareh zaradi posledic novembrskih poplav 2019

Vlada se je seznanila s končno oceno neposredne škode na stvareh zaradi posledic poplav med 14. in 20. novembrom 2019 na območju Gorenjske, Koroške, Ljubljanske, Notranjske, Podravske, Vzhodnoštajerske, Zahodnoštajerske in Zasavske regije, ki v 48 občinah skupno znaša 15.231.213,09 evra, in jo je 14. februarja 2020 verificirala Državna komisija za ocenjevanje škode po naravnih in drugih nesrečah (v nadaljnjem besedilu Državna komisija).

Od skupnega zneska neposredne škode znaša škoda na kmetijskih zemljiščih 830.259,73 EUR, škoda v gozdovih 27.280,50 EUR, delna škoda na stavbah 53.859,18 EUR, škoda na gradbeno-inženirskih objektih 3.786.732,18 EUR, škoda na gozdnih cestah 396.448,94 EUR, škoda na vodotokih 10.065.524,07 EUR in škoda na državnih cestah 71.108,49 EUR. Končna ocena neposredne škode presega 0,3 promile načrtovanih prihodkov državnega proračuna za leto 2020 (3.231.957,70 evra) in je tako dosežen limit za uporabo sredstev državnega proračuna v skladu z Zakonom o odpravi posledic naravnih nesreč.

Končna ocena neposredne škode na stvareh zaradi posledic visokega plimovanja morja novembra 2019 na območju Obalne regije

Vlada se je seznanila s končno oceno neposredne škode na stvareh zaradi posledic visokega plimovanja morja med 12. in 14. novembrom 2019 na območju Obalne regije, ki v štirih občinah skupno znaša 7.444.172,73 evra in jo je 31. januarja 2020 verificirala Državna komisija za ocenjevanje škode po naravnih in drugih nesrečah (v nadaljnjem besedilu Državna komisija). Od skupnega zneska neposredne škode znaša škoda na kmetijskih zemljiščih 128.158,64 evra, škoda na uničenih objektih 18.226,96 evra, delna škoda na stavbah 991.220,48 evra, škoda na gradbeno-inženirskih objektih 2.353.784,71 evra, škoda na vodotokih 3.784.254,10 evra in škoda v gospodarstvu 168.527,84 evra. Škoda na objektih, ki so kulturna dediščina, je zajeta v delni škodi na stavbah in v škodi na gradbeno-inženirskih objektih.

Končna ocena neposredne škode presega 0,3 promile načrtovanih prihodkov državnega proračuna za leto 2020 (3.231.957,70 evra) in je tako dosežen limit za uporabo sredstev državnega proračuna v skladu z Zakonom o odpravi posledic naravnih nesreč.

Uskladitev zakonodaje z zapisom pravice do pitne vode v Ustavo Republike Slovenije

Vlada se je seznanila z vmesnim poročilom medresorske delovne skupine za uskladitev zakonodaje z zapisom pravice do pitne vode v Ustavo Republike Slovenije.

Medresorska delovna skupina je tekom svojega dela izoblikovala stališča glede nekaterih odprtih pravnih vprašanj, ki so povezana z vpisom pravice do pitne vode v ustavo. Pravica do pitne vode je pravica posameznika do zagotavljanja varne (to je zdravstveno ustrezne) pitne vode pod enakimi pogoji v količinah, ki omogočajo preživetje in zdravje. Pitna voda se zagotavlja neprofitno in neprekinjeno ter prednostno pri javnem vodovodnem omrežju ter z lastno oskrbo s pitno vodo. Pomena izraza »neprofitnost« ne gre enačiti z brezplačnostjo, saj ima zagotavljanje infrastrukture in opravljanje nalog javne službe oskrbe s pitno vodo svojo ceno. V kolikor tudi to ni mogoče, pa bi se zagotovila oskrba s pitno vodo z dovozom pitne vode s cisterno, preko pitnika ali na drug ustrezen način. Ustavno vzpostavljena pravica ne posega v možnost omogočanja lastne oskrbe v primerih, ko je lastna oskrba edino smotrna. Prav tako ustavna pravica ne vzpostavlja zahteve, da se javni vodovod zagotovi tudi v primerih in na nepremičninah, ki za to ne izpolnjujejo zakonskih pogojev. Spremembe zakonodaje bi šle v smeri povečanega nadzora, poenotenja izvajanja javne službe oskrbe s pitno vodo ter zagotovitve vodovodnih sistemov tam, kjer je to smiselno.

Poročilo Projektnega sveta za prenovo sistema obdavčitve nepremičnin

Vlada se je seznanila s Poročilom Projektnega sveta za prenovo sistema obdavčitve nepremičnin za obdobje od julija do decembra 2019 o realizaciji Programa in terminskega načrta izvedbe drugega sistemskega množičnega vrednotenja in prenove sistema obdavčitve nepremičnin ter zagotavljanja manjkajočih podatkov za leti 2019/20. Ocena realizacije je podana glede na terminski načrt, ki ga je vlada potrdila 9. maja 2019.

V omenjenem poročilu projektni svet med drugim ugotavlja, da so ključne naloge oziroma postopki, vezani na izvajanje drugega sistemskega množičnega vrednotenja, potekali skladno s spremenjeno časovnico, kar omogoča sprejem uredbe o modelih vrednotenja do 1. aprila 2020. Po ugotovitvah projektnega sveta je večina podatkov za izvedbo drugega sistemskega množičnega vrednotenja zagotovljenih in kakovostno ustreznih oziroma so v zaključni fazi, razen podatkov o cestni in železniški infrastrukturi.

Implementacija nabora orodij EU za kibernetsko varnost tehnologije 5G

Vlada je sprejela stališče Republike Slovenije k zadevi Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij Varna uvedba tehnologije 5G v EU – izvajanje nabora orodij EU – 5664/20, ki se glasi: Republika Slovenija podpira usmeritve in časovnico iz Sporočila Komisije v zvezi z implementacijo nabora orodij EU za kibernetsko varnost tehnologije 5G.

(Vir: Vlada RS,  ab)

AKTUALNI RAZPISI

4. in zadnji razpis WiFi4EU – 17.3.2020 ob 13.00 uri – PRELOŽENO!!! 7/1

Danes, 16.3.2020 smo iz MJU dobili informacijo, da je zaradi epidemije tudi ta razpis Evropska komisija preložila. O novm terminu bodo občine obveščene.

 

Občine po vsej EU bodo imele še zadnjo možnost zaprositi za bon za financiranje namestitve brezplačnih omrežij WIFI v svojih skupnostih, prijave se začnejo 17. marca 2020 ob 13.00 po srednjeevropskem času, do 18. marca 2020 do 17.00 CET.

Datum začetka četrtega in zadnjega razpisa pobude WiFi4EU je objavljen za 17. marec 2020 ob 13. uri po srednjeevropskem času. Komisija bo s proračunom za razpis v višini 14,2 milijona EUR razdelila 947 bonov občinam po vsej Evropi, po načelu “kdo prvi pride, prvi melje”. Poziv bo odprt do 17. ure po srednjeevropskem času 18. marca 2020.

Da bi se lahko prijavile za bon za 15.000 EUR, se morajo občine pred razpisom registrirati na portalu WIFi4EU. Bon bo zmagovalnim občinam omogočil vzpostavitev brezplačnih brezžičnih omrežij v javnih prostorih.

Prvi razpis WiFi4EU, ki je potekal novembra 2018, je podelil 2800 bonov več kot 13.000 občinam iz vseh držav članic EU, Norveške in Islandije. Na drugem razpisu aprila 2019 je bilo več kot 10.000 prijav za 3.400 bonov. Lani septembra je tretji razpis v prvih dveh sekundah razdelil 1.780 bonov.

 

Če želite izvedeti več o tem, kako deluje pobuda WiFi4EU, si oglejte navodila za uporabo po korakih WiFi4EU in odgovore na pogosta vprašanja.

EU sredstva za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin 7/2

Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, organ upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, je izdala odločitev o podpori za javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin v letih 2020, 2021 in 2022, ki ga bo Ministrstvo za infrastrukturo objavilo v kratkem.

Skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo javnega razpisa, znaša 25 milijonov evrov, od tega bo Kohezijski sklad prispeval 21,25 milijona evrov.

Namen javnega razpisa je sofinanciranje celovite energetske prenove stavb, ki so v lasti in rabi občin v letih 2020, 2021 in 2022. Vlagatelj po tem javnem razpisu je lahko občina, ki postane upravičenka z dnem podpisa pogodbe o sofinanciranju.

Za več informacij se lahko obrnete na Ministrstvo za infrastrukturo.

Sofinanciranje investicij v vrtcih in osnovnem šolstvu v RS v proračunskem obdobju 2020 - 2021 7/3

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je objavilo javni razpis za sofinanciranje investicij v vrtcih in osnovnem šolstvu v Republiki Sloveniji v proračunskem obdobju 2020 – 2021.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje investicij v vrtcih in osnovnem šolstvu z namenom zagotavljanja normativnih oziroma manjkajočih površin in/ali investicij, s katerimi se zagotavljajo potresne in statične varnosti vzgojno-izobraževalnih objektov.

 • ROK ZA PRIJAVO: 23. 3. 2020 do 12.00
 • DATUM ODPIRANJA: 24. 3. 2020

Več o razpisu najdete TUKAJ.

4. natečaj “Branju prijazna občina” za leto 2020 7/5

Občine ponovno vabljene k prijavi na natečaj, ki poteka od Prešerna do Prešerna, od 8. februarja do 3. decembra.

Združenje splošnih knjižnic, Skupnost občin Slovenije in Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije na svojih spletnih straneh objavljamo natečaj, na katerem se bodo občine že četrtič potegovale za naziv Branju prijazna občina. Projekt je uspešno spodbudil občine – do sedaj jih je naziv pridobilo že 38, da so bolj aktivne pri sprejemanju programov in izvajanju ukrepov za izboljšanje bralne pismenosti in bralne kulture. Javni natečaj je odprt med 8. februarjem in 30. septembrom 2020, podelitev nazivov ″Branju prijazna občina″ pa bo 3. decembra 2020.

Preberite besedilo javnega natečaja!

Podaljšanje veljavnosti naziva Branju prijazna občina

Letos je poteklo tri leta od prvih podelitev naziva Branju prijazna občina in s tem tudi veljavnost naziva. Občine, ki so prejele naziv v letu 2017, lahko podaljšajo njegovo veljavnost z vlogo, ki jo oddajo do 30. 9. 2020 na naslov Združenja splošnih knjižnic.

Vsa navodila in obrazec za prijavo so v besedilu Podaljšanje naziva Branju prijazna občina – navodila za postopke podaljšanja.

Javni razpis za sofinanciranje gradnje širokopasovnih omrežij naslednje generacije v koroški, podravski in pomurski statistični regiji 7/6

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) je 24. 1. 2020 objavilo 1. javni razpis za sofinanciranje gradnje širokopasovnih omrežij naslednje generacije v koroški, podravski in pomurski statistični regiji. Skupno je razpisanih 7,1 mio € iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020.

Javni razpis je objavljen na: https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/objava-javnega-razpisa-in-razpisne-dokumentacije-k-1-javnem-razpisu-za-podukrep-7-3-podpora-za-sirokopasovno-infrastrukturo-vkljucno-z-njeno-vzpostavitvijo-izboljsanjem-in-razsiritvijo-pasivno-sirokopasovno-infrastrukturo-ter-zagotavljanjem-dostopa-do-sir/.

Podpora je namenjena za sofinanciranje gradnje širokopasovnih omrežij v koroški, podravski in pomurski statistični regiji in sicer na belih lisah, katerim bo omogočen prenos s hitrostjo najmanj 100 Mb/s. Bele lise so posamezna gospodinjstva na območjih, kjer ni zagotovljenega dostopa do širokopasovnega omrežja naslednje generacije in kjer na podlagi poizvedovanja po tržnem interesu operaterji niso izrazili tržnega interesa za gradnjo takega omrežja v naslednjih treh letih. Seznam teh gospodinjstev je objavljen v javnem razpisu in na: https://www.gov.si/assets/ministrstva/MKGP/JAVNI-RAZPISI/2020/Podukrep-7-3-Podpora-za-sirokopasovno-infrastrukturo/Seznam-belih-lis.xlsx.

Stopnja javne podpore znaša manj kot 50 odstotkov upravičenih stroškov naložbe, pri čemer je najvišji znesek javne podpore na belo liso, za katero je predviden omogočeni dostop 1.200 eurov.

Upravičeni stroški se priznajo v obliki stroškov nakupa materiala, nove opreme in storitev zunanjih izvajalcev in so stroški naložb za:
– izgradnjo pasivne širokopasovne infrastrukture,
– gradbena dela v povezavi s širokopasovno infrastrukturo in
– izgradnjo dostopovnih omrežij naslednje generacije.

Upravičenec do podpore je:
– fizična ali pravna oseba, ki je registrirana kot operater v skladu z Zakonom o elektronskih komunikacijah ali
– projektno partnerstvo (partnerstvo dveh ali več fizičnih oziroma pravnih oseb iz prve alineje, vzpostavljeno s pogodbo).

Vnos vloge v elektronski sistem Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja poteka od 17. februarja 2020 do vključno 14. maja 2020, do 23:59. ure.

Informacije o javnem razpisu so na voljo na Spletnem forumu ARSKTRP in MKGP: https://forum2.arsktrp.gov.si/viewforum.php?f=256.

Če menite, da bi bila z vidika priprave vloge na javni razpis smiselna podrobnejša predstavitev javnega razpisa, so na MKGP pripravljeni na regionalnem nivoju izvesti predstavitev zainteresiranim občinam in operaterjem z namenom čim lažje prijave na javni razpis in uspešne izvedbe gradnje širokopasovnih omrežij naslednje generacije.

Javni poziv za sofinanciranje predhodnih arheoloških raziskav na območju naselbinske ali vrtnoarhitekturne dediščine 7/7

Ministrstvo za kulturo je objavilo Javni poziv za sofinanciranje predhodnih arheoloških raziskav na območju naselbinske ali vrtnoarhitekturne dediščine, ki jih bo v letu 2020 sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo (oznaka JP-PAR-2020). Objava TUKAJ.

Poziv z oznako JP-PAR-2020 se nanaša na sofinanciranje predhodnih arheoloških raziskav, ki so potrebne:
– kot del priprav na vzdrževanje in obnovo objekta, ki leži na območju naselbinske dediščine, če posege izvaja investitor, ki je fizična oseba, z namenom zagotovitve stanovanja za lastne potrebe ali če se posegi izvajajo z namenom zagotovitve prostorov, namenjenih izvajanju dejavnosti, ki so v javnem interesu,
– kot del priprav za ureditev ali obnovo javnih površin na območju naselbinske ali vrtnoarhitekturne dediščine.
Predmet poziva ne vključuje:
– novogradenj,
– posegov na nepremičninah v lasti Republike Slovenije,
– predhodnih arheoloških raziskav z že pridobljenim kulturnovarstvenim soglasjem za raziskavo in odstranitev arheološke ostaline,
– predhodnih arheoloških raziskav z že pridobljeno odločbo o sofinanciranju, vendar se raziskave niso izvedle v pogodbenem roku.

ROK ZA PRIJAVO: 31. 5. 2020 do 23.59.

Natečaj za občine - Prostovoljstvu prijazno mesto 2020 7/8

Slovenska filantropija, Združenje za  promocijo prostovoljstva, že sedemindvajset let spodbuja razvoj  prostovoljstva v Sloveniji. Prostovoljstvo se večinoma odvija v lokalnem okolju in zato je izjemnega pomena odnos občin do prostovoljskih organizacij in prostovoljcev.

S podelitvijo naziva »Prostovoljstvu prijazno mesto« izpostavljamo občine, ki po mnenju Slovenske filantropije in članic Slovenske mreže prostovoljskih organizacij prepoznavajo pomen prostovoljskega dela občanov za življenje  v njihovi skupnosti, cenijo njihovo delo,  podpirajo prostovoljske organizacije in namenjajo del občinskih sredstev za razvoj prostovoljstva v svoji občini. Tako Slovenska filantropija tudi letos objavlja natečaj Prostovoljstvu prijazno mesto.

Rok za prijavo je 30. april 2020, slovesna podelitev priznanj pa 25. maja 2020.

Priporočila za Prostovoljstvu prijazno mesto 2020

1. Pridobitev naziva

Vse slovenske občine, ki cenite in spodbujate prostovoljstvo, vabimo k prijavi na razpis in pridobitvi naziva Prostovoljstvu prijazno mesto 2020.

Prijavnica za pridobitev naziva

Postopek za pridobitev naziva

2. Potrditev naziva

Prijavnica za potrditev naziva

Postopek za potrditev naziva 

Na sledeči povezavi si lahko preberete intervju z večkratno prejemnico naziva, to je Mestno občino Velenje: https://www.prostovoljstvo.org/aktivnosti/prostovoljski-dogodki/priznanja-nagrade-natecaji/prostovoljstvu-prijazno-mesto/obcina-velenje

Posojila za spodbujanje urbanega razvoja 7/9

Na spletni strani SID banke d.d. je objavljen nov program Sklada skladov SID banke »EKP posojila za urbani razvoj (2014-2020)« za financiranje končnih prejemnikov v enajstih mestnih občinah. Razvoj tovrstnega inštrumenta je nastal v sodelovanju SID banke, d.d. in Ministrstva za okolje in prostor, ki je pristojno za izvajanje dela Operativnega programa evropske kohezijske politike 2014 – 2020, ki podpira ukrepe za izboljšanje urbanega okolja, oživitev mest in sanacijo degradiranih območij v mestih.

Z ukrepi programa ugodnih posojil kohezijske politike 2014-2020 se zagotavlja spodbude za ponovno aktivacijo opuščenih in premalo izkoriščenih površin in stavb v mestih in mestnih območjih v enajstih slovenskih mestnih občinah V okviru programa se zagotavlja povratna sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj v obliki posojil v višini 5 mio EUR (z obveznim vzvodom, ki ga zagotavlja SID banka, d.d. pa okoli 7,5 mio EUR).

Rok za oddajo vloge: do porabe sredstev oziroma do 31. 12. 2023.

© Moralne avtorske pravice ima Skupnost občin Slovenije. Noben del tega gradiva se ne sme reproducirati ali kopirati v karšnikoli obliki: grafično elektronsko ali mehanično, kar vklučuje (ne da bi bilo omejeno) fotokopiranje, snemanje, skeniranje ali katerekoli druge oblike reproduciranja brez pisnega dovoljenja Skupnosti občin Slovenije. Reprodukcija ali kopiranje je dovoljeno izključno za potrebe Sekretariata Skupnsti občin Slovenije ali občin članic SOS.