V PRIHODNJEM TEDNU PRAZNUJEJO OBČINSKI PRAZNIK OBČINE ČLANICE  JESENICE , IG, DOL PRI LJUBLJANI IN MORAVČE.

Iskrene čestitke!

Sekretariat SOS

NOVICE SOS

JAVNO NAROČILO SOS 2023 – 2027: Poziv k podpisu posamičnih pogodb za dobavo električne energije – ROK 21. 3. 2023 1/1

Sodelujoče v javnem naročilu za dobavo električne energije pozivamo k podpisu posamičnih pogodb z dobaviteljema Petrol d. d. in Energija plus d. o. o. Vsa navodila so podrobno navedena v dokumentu, ki je dostopen na povezavi TUKAJ.

Rok za prejem podpisanih pogodb je zelo kratek – 21.3.2023, zato prosimo, da sodelujoči pravočasno pošljete dobaviteljema vso potrebno dokumentacijo.

O programskem upravljanju območij Nature 2000 1/2

V petek, 17.3.2023 je v sodelovanju z Ministrstvom za naravne vire in prostor (MNVP) ter Zavodom RS za varstvo narave (ZRSVN) s strani Skupnosti občin Slovenije potekala spletna predstavitev predloga Programa upravljanja območij Natura 2000 2023-2028 (PUN 2023-2028). Namen predstavitve je bil prisluhniti področnim ukrepom za občine in občinske javne službe, ki so obvezujoči za upravljanje območja Nature 2000 tudi v prihodnje.

Uvodno predstavitev o Umestitvi PUN v širši kontekst ključnih dokumentov na ravni EU in Republike Slovenije je podal Andrej Bibič iz Sektorja za ohranjanje narave na pristojnem ministrstvu. Predstavil je splošna dejstva o omrežju Natura 2000 in Direktivi za habitate, cilje in ukrepe za zagotavljanje ugodnega stanja kot tudi ukrepe in sredstva za doseganje teh ciljev. Orisal je še Evropski zeleni dogovor in spregovoril o slovenskem sistemu Natura 2000 varstvenih ciljev in ukrepov ter zgodovino PUN. V nadaljevanju je dr. Ida Jeleneko Turinek, koordinatorka priprave PUN iz Sektorja za ohranjanje narave predstavila sestavo kot same korake priprave PUN 2023-2028. Zbrane je seznanila s prilogami s programa upravljanja Uredbe o programu upravljanja območja Natura 2000 za obdobje 2023-2028 kot tudi prilagojeno kmetijsko prakso in odgovorne nosilce. Kot zadnja je dolgoročne podrobne varstvene cilje in dostopnost con vrst in habitatnih tipov predstavila še mag. Martina Kačičnik Jančar, vodja odseka za biotsko raznovrstnost na ZRSVN. V zvezi s tem se je osredotočila na praktični pristop iskanja podatkov. Predstavila je pregled stanja vrst in habitatnih tipov (HT) omrežja Natura 2000 in dolgoročne podrobnejše varstvene cilje (in lokalne skupnosti). Kasneje je praktični vidik iskanja informacij predstavil še mag. Matej Petkovšek iz ZVRSN in sicer dostop do referenčnih con v spletnem Naravovarstvenem atlasu. Sledil je virtualni prikaz dostopa do informacij javnega značaja, to je habitatnih tipov ter  con vrst in habitatnih tipov.

V razpravi, ki je sledila, so predstavnice in predstavniki občin izpostavili predvsem pobudo glede izboljšanja izvajanja nadzora na območjih, ki mejijo na Naturo 2000. Srečanje se je zaključilo z mislijo, da Natura 2000 ni samo zakonodajna obveza EU, temveč tudi družbena zaveza, katero odgovornost do narave same nosi že vsak(a) posameznica oziroma posameznik.

SOS sodelovala na izobraževanju o Zakonu o zaščiti prijaviteljev 1/3

Skupnost občin Slovenije je sodelovala na izobraževanju o Zakonu o zaščiti prijaviteljev, ki ga je Ministrstvo za pravosodje organiziralo dne 16. 3. 2023.

Zakon o zaščiti prijaviteljev (Uradni list RS, št. 16/23) prinaša pomembne ukrepe za zaščito oseb, ki prijavijo kršitev v svojem delovnem okolju. Hkrati pa zakon določa tudi dodatne obveznosti za zavezance v javnem in zasebnem sektorju, in sicer je določen rok za vzpostavitev prijavnih poti do 23. 5. 2023 za zavezance v javnem sektorju.

Vzpostavitev poti za prijavo nepravilnosti znotraj organizacije obsega imenovanje zaupnika, opredelitev naslova za prejem prijave ter sprejem notranjega akta, v katerem bodo opisane posebnosti obravnave prijave, pri kateri ne sme priti do razkritja identitete prijavitelja.

Ministrstvo za pravosodje je v sodelovanju s Komisijo za preprečevanje korupcije že pred začetkom veljavnosti zakona pristopilo k izdelavi vzorcev različnih dokumentov, ki bodo zavezancem olajšali implementacijo zakona in vzpostavitev poti za notranjo prijavo. Vzorci notranjega akta, prijave in splošne spletne informacije so dostopni na povezavi Gradivo

Na povezavi TUKAJ pa je dostopen vzorec pravilnika za vzpostavitev notranje poti za prijavo prilagojen specifično za občine, ki smo ga pripravili na Skupnosti občin Slovenije.

Na XVIII. redni skupščini mreže NALAS govorili o načelu solidarnosti 1/4

Solidarnostna podpora, preprečevanje naravnih nesreč in politike, povezane z naravnimi nesrečami, so bile osrednje teme skupščine mreže NALAS, ki je potekala v Istanbulu v Turčiji 15. marca 2023. Skupščine sta se udeležili tudi Jasmina Vidmar generalna sekretarka SOS in delegatka Saša Likavec Svetelšek. Ta se je pridružila okrogli mizi županj in županov iz vse JV Evrope o tem, kako je mogoče izboljšati odziv na krizo in ali je v takih primerih mogoče mobilizirati več solidarnosti. V sklopu skupščine je potekalo tudi srečanje z vodstvom Kongresa lokalnih in regionalnih oblasti Sveta Evrope, predsednikom Zbornice lokalnih oblasti g. Berndom Voehringerjem in generalnim sekretarjem kongresa g. Mathieujem Morijem. Na skupščini so bili sprejeti vsi potrebni strateški in finančni dokumenti za nadaljnje delo mreže NALAS. V skladu s sistemom rotacije predsedovanja je bil M. Ergün Turan imenovan za predsednika NALAS za obdobje 2023-2024 v imenu Združenja Marmarskih občin.

NOVICE DRUGIH

Anketa o sajenju dreves za občine 2/1

Naslavljamo vas v povezi s projektom, ki se izvaja za Generalni direktorat Evropske komisije za okolje (DG ENV) v podporo EU, ki se je zavezala, da bo do leta 2030 posadila tri milijarde dodatnih dreves.

V okviru izvajanja projekta se trenutno pridobivajo informacije o projektih sajenja dreves v Sloveniji. V kolikor ste od maja 2020 naprej v vaši občini izvajali projekte, ki so vsebovali tudi sajenje dreves vas prosimo, da izpolnite kratko anketo, ki je dostopna na tej POVEZAVI.

Rok za sodelovanje pri anketi je: 31. marec 2023.

Dodatno ste vabljeni, da:

 • si preberete o zavezi in merilih za projekte sajenja tukaj,
 • svoje projekte, v kolikor upoštevajo merila zaveze tudi registrirate na uradni spletni strani, namenjeni sledenju števila posajenih dreves: https://mapmytree.eea.europa.eu/#/home,
 • anketo in spremljajoče informacije posredujete drugim osebam oz. institucijam, za katere menite, da bi jih tematika zanimala.

Vnaprej se vam lepo zahvaljujemo za vaše sodelovanje in vas lepo pozdravljamo!

ZAKONODAJA

Dopolnjen predlog Zakona o letalstvu 3/1

Ministrstvo za infrastrukturo nas je ponovno pozvalo k posredovanju pripomb na popravljen predlog novega Zakona o letalstvu. 

Skupnost občin Slovenije je prvotnem predlogu ostro nasprotovala, saj bi občine na podlagi zapisanega izgubile pravico do zaračunavanja nadomestila za stavbno zemljišče na področju letališč. Posredovane pripombe si lahko preberete TUKAJ. Na podlagi poslanega, smo s predstavniki Ministrstva za infrastrukturo imeli sestanek, na katerem smo predstavili težave in smo se pogovarjali o možnih rešitvah.

Predlog popravljenega zakona vsebuje dopolnjen člen, ki določa, da so deli letališča gospodarska javna infrastruktura, za katero pa se plačuje NUSZ. (147. člen)

Na prvotni predlog zakona je MZI prejelo številne pripombe, do katerih so se opredelili  v dokumentu  TUKAJ.

Vaša mnenja, pripombe in predloge lahko pošljete do ponedeljka, 20. marca 2023, do 10. ure na naslov miha.mohor@skupnostobcin.si.

Uredba o programu upravljanja območij Natura 2000 za obdobje 2023–2028 3/2

Obveščamo vas, da je v obravnavi predlog Uredbe o programu upravljanja območij Natura 2000 za obdobje 2023–2028. Povezava do predloga uredbe in prilog je dostopna tukaj:

https://e-uprava.gov.si/si/drzava-in-druzba/e-demokracija/predlogi-predpisov/predlog-predpisa.html?id=15299

V programu upravljanja območij Natura 2000 za obdobje 2023 – 2028 je 145 ukrepov, ki zadevajo občin, zato je še posebej pomembna obravnava teh dokumentov s strani občin. Prav tako bo predvidoma 17. 3. 2023 v organizaciji asociacij občin potekala predstavitev navedenih dokumentov.

Vljudno vas naprošamo za pregled in podajo stališč ter predlogov najkasneje do srede, 22. 3. 2023 na naslov ana.plavcak@skupnostobcin.si.

Osnutek Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodatni strokovni in fizični pomoči za otroke s posebnimi potrebami 3/3

Skupnost občin Slovenije vas obvešča, da je v javni obravnavi osnutek Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodatni strokovni in fizični pomoči za otroke s posebnimi potrebami. Besedilo osnutka objavljamo TUKAJ.

Vaš komentar na osnutek nam lahko posredujete najkasneje do petka, 31. 3. 2023 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si.

EVIDENTIRANJA

Evidentiranje kandidatov v Svet za vključevanje tujcev 4/1

Skupnost občin Slovenije bo imenovala člana/članico in nadomestnega člana/članico v Svet za vključevanje tujcev, ki ga bodo oblikovali na Uradu Vlade RS za oskrbo in integracijo migrantov.

Svet za vključevanje tujcev opravlja sledeče naloge:

 • podaja mnenja in priporočila k nacionalnim programom, pomembnim za vključevanje tujcev,
 • podaja mnenja in priporočila ter sodeluje v postopkih priprave zakonov in drugih predpisov, ki vplivajo na področje vključevanja tujcev,
 • spremlja izvajanje integracijskih ukrepov, analizira stanje ter o tem letno poroča Vladi Republike Slovenije.

Predstavnico/predstavnika z vaše občine (to je lahko funkcionar ali zaposleni v občinski upravi) predlagate tako, da izpolnite OBRAZEC za evidentiranje, in sicer z naslednjimi podatki:

 • ime in priimek, naziv kandidata,
 • stopnjo izobrazbe, poklic, naziv organizacije, kjer je kandidat zaposlen in delo, ki ga opravlja,
 • kratko utemeljitev – usposobljenost
 • telefonsko številko in elektronski naslov.

Za člana bo izmed predlaganih kandidatk/kandidatov imenovan tisti/tista, ki bo prejel najvišje število glasov s strani predsedstva SOS/Glavnega odbora SOS, drugi po najvišjem številu glasov pa bo imenovan za nadomestnega člana.

Izglasovani član/članica in nadomestni član/članica bo dolžan redno poročati glavnemu odboru, predsedstvu oz. sekretariatu SOS o aktivnostih, sejah in delu v Svetu za vključevanje tujcev.

Kratko poročilo o vsakem sestanku mora biti na sekretariat posredovano v treh dneh po sestanku, da bo sekretariat o delu obveščal vse občine članice.

Evidentiranje je odprto vključno do ponedeljka 20. 3. 2023 do konca delovnega dne. Prepoznih vlog ne bomo upoštevali. Vloge posredujte pisno na Skupnost občin Slovenije, Partizanska cesta 1, 2000 Maribor ali skenirane (podpisane in ožigosane) na info@skupnostobcin.si.

– uradni poziv (pdf)

 

POVPRAŠEVANJA

Nagrade članom nadzornega odbora občine 5/1

Na Skupnost občin Slovenije se je obrnila občina članica, ki prosi za pridobitev informacij:

Ali članicam in članom nadzornega odbora vaše občine pripada nagrada za izvedbo nadzora po letnem programu dela ali po posebnem sklepu?

Prosimo za sodelovanje in posredovanje odgovorov najkasneje do srede, 22. 3. 2023 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si.

Nabor aktivnosti/investicij, ki bi jih lahko pokrili iz naslova dajatve za onesnaževaje okolja zaradi odlaganja odpadkov na odlagališčih 5/2

V prostorih Ministrstva za okolje, podnebje in energijo je 10. marca 2023 potekal sestanek, na katerem smo se s predstavniki ministrstva pogovarjali tudi o okoljski dajatvi za onesnaževaje okolja zaradi odlaganja odpadkov na odlagališčih.

Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževaje okolja zaradi odlaganja odpadkov na odlagališčih se namreč prenavlja – bistvena novost je, da se sredstva, zbrana z okoljsko dajatvijo za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja na odlagališčih, odvzema lokalnim skupnostim in prenaša na državo.

Temu smo seveda ostro nasprotovali. Ministrstvo zagovarja stališče, da so doseženi vsi oskrbovalni standardi in da zgrajena infrastruktura s strani občin že zadošča za potrebe Slovenije (program ravnanja in preprečevanja odpadkov iz leta 2022) ter da je dajatev potrebno obdržati, postopoma povečati, zbrana sredstva pa nameniti za sanacijo neurejenih odlagališč.

Ne glede na navedeno je bilo na sestanku dogovorjeno, da bo Skupnost občin Slovenije med občinami članicami preverila, za katere namene bi namenska sredstva, zbrana iz naslova okoljske dajatve za onesnaževaje okolja zaradi odlaganja odpadkov na odlagališčih, porabile v prihodnje. Prosimo, da navajate nove ukrepe in ne istih kot do sedaj.

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo je namreč pripravljeno o ohranitvi sredstev za lokalne skupnosti razmisliti, v kolikor za to obstajajo utemeljeni argumenti.

Vljudno vas prosimo, da nam vaše odgovore posredujete na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si, najkasneje do 23. 3. 2023.

DOGODKI SOS

21.3. / »VLOGA IN POLOŽAJ OBČINSKEGA SVETA«, Gorenjska regija 6/1

Ministrstvo za javno upravo v sodelovanju s SOS, ZOS in ZMOS vabi na regijske seminarje za člane občinskega sveta, ki so bili izvoljeni na rednih lokalnih volitvah 2022. Namen seminarja je predstaviti ključne pristojnosti občinskega sveta ter vlogo in položaj članic in članov občinskega sveta pri sprejemanju najpomembnejših odločitev iz pristojnosti občin.

VABILO.

Na seminarju bodo predstavljene:

 • vloga in položaj občinskega sveta in razmerja do drugih organov občine,
 • sodelovanje prebivalcev pri odločanju na lokalni ravni,
 • vodnik za integriteto funkcionarjev na lokalni ravni in
 • temeljne vsebine občinskega proračuna.

Ciljna skupina seminarja so članice in člani občinskih svetov, ne glede na to ali so na to funkcijo izvoljeni prvič ali ne. Posamezne vsebinske sklope bodo predstavili predstavniki Ministrstva za javno upravo in Ministrstva za finance.

 • Seminar za udeležence občin iz Gorenjske bo v Kranju, v torek, 21. marca 2023 od 16.00 do 18.00 ure v stavbi Mestne občine Kranj, 1. nadstropje, sejna soba 15, Slovenski trg 1, Kranj.
 • Udeležba na seminarju je brezplačna. Udeležence prijavi občinska uprava preko spodnje spletne povezave najkasneje do 16. marca 2023.
 • Prijava je obvezna na : https://forms.office.com/e/4cpFkBDJ1y

 

 

 

 

 

 

 

27.3. / »VLOGA IN POLOŽAJ OBČINSKEGA SVETA«, Pomurska regija 6/2

Ministrstvo za javno upravo v sodelovanju z združenji občin vabi na regijske seminarje za člane občinskega sveta, ki so bili izvoljeni na rednih lokalnih volitvah 2022. Namen seminarja je predstaviti ključne pristojnosti občinskega sveta ter vlogo in položaj članic in članov občinskega sveta pri sprejemanju najpomembnejših odločitev iz pristojnosti občin.

Vabilo.

 • vloga in položaj občinskega sveta in razmerja do drugih organov občine,
 • sodelovanje prebivalcev pri odločanju na lokalni ravni,
 • vodnik za integriteto funkcionarjev na lokalni ravni in
 • temeljne vsebine občinskega proračuna.

Ciljna skupina seminarja so članice in člani občinskih svetov, ne glede na to ali so na to funkcijo izvoljeni prvič ali ne. Posamezne vsebinske sklope bodo predstavili predstavniki Ministrstva za javno upravo in Ministrstva za finance.

Seminar za udeležence občin Pomurske regije bo v Murski Soboti, v ponedeljek, 27. marca 2023 od 16.00 do 18.00 ure v stavbi Mestne občine Murska Sobota, velika sejna dvorana, Kardoševa ulica 2, Murska Sobota.

 • Udeležba na seminarju je brezplačna. Udeležence prijavi občinska uprava preko spodnje spletne povezave najkasneje do 24. marca 2023.
 • Prijava je obvezna.  https://forms.office.com/e/VxKjnDp1gB

 

28.3. / »VLOGA IN POLOŽAJ OBČINSKEGA SVETA«, Obalno – kraška, Primorsko – notranjska in Goriška regija 6/3

Ministrstvo za javno upravo v sodelovanju z združenji občin vabi na regijske seminarje za člane občinskega sveta, ki so bili izvoljeni na rednih lokalnih volitvah 2022. Namen seminarja je predstaviti ključne pristojnosti občinskega sveta ter vlogo in položaj članic in članov občinskega sveta pri sprejemanju najpomembnejših odločitev iz pristojnosti občin.

VABILO.

Na seminarju bodo predstavljene:

 • vloga in položaj občinskega sveta in razmerja do drugih organov občine,
 • sodelovanje prebivalcev pri odločanju na lokalni ravni,
 • vodnik za integriteto funkcionarjev na lokalni ravni in
 • temeljne vsebine občinskega proračuna.

Ciljna skupina seminarja so članice in člani občinskih svetov, ne glede na to ali so na to funkcijo izvoljeni prvič ali ne. Posamezne vsebinske sklope bodo predstavili predstavniki Ministrstva za javno upravo in Ministrstva za finance.

Seminar za udeležence občin Obalno – kraške regija, Primorsko – notranjske regije in Goriške regije bo v Kopru, v torek, 28. marca 2023 od 16.00 do 18.00 ure v Gledališču Koper, Verdijeva ulica 3, Koper.

 • Udeležba na seminarju je brezplačna.
 • Udeležence prijavi občinska uprava preko spodnje spletne povezave najkasneje do 24. marca 2023.
 • Prijava je obvezna na : https://forms.office.com/e/7GFFdvKNHQ

 

29.3. / Volilna skupščina SOS 6/4

Redna letna skupščina Skupnosti občin Slovenije bo potekala v sredo, 29. marca 2023, s pričetkom ob 9.30,  v hotelu Radisson Blu Plaza Hotel, Bratislavska cesta 8, 1000 Ljubljana.

Predlagan je naslednji dnevni red:

 1. Pozdravni nagovori
 2. Obravnava in sprejem Poslovnika o delu skupščine SOS
 3. Izvolitev delovnih teles
 4. Poročilo verifikacijske komisije
 5. Obravnava in sprejem dnevnega reda skupščine
 6. Obravnava in sprejem Poročila o delu SOS v letu 2022, Načrta dela SOS za leto 2023 in Kadrovskega načrta SOS za leti 2023 in 2024
 7. Poročilo nadzornega odbora SOS
 8. Obravnava in sprejem Finančnega poročila SOS za leto 2022 in Finančnega načrta SOS za leto 2023
 9. Volitve članic/članov Nadzornega odbora SOS
 10. Predstavitev kandidatk/kandidatov za predsednice/predsednike sekcij SOS in za podpredsednice/podpredsednike sekcij SOS
 11. Sestanek statutarno določenih sekcij: sekcije mestnih občin, sekcije občin s sedeži upravnih enot in sekcije ostalih občin ter izvolitev predsednice/predsednika, podpredsednic/podpredsednikov in članic/članov predsedstva sekcij
 12. Poročilo volilne komisije
 13. Razno

Prosimo vas, da se skupščine zanesljivo udeležite. Prijave potekajo elektronsko, preko spodnjega obrazca in bodo možne do srede, 22. marca 2023.

Če ste odsotni, prosimo, da se seje udeleži pooblaščena oseba iz vaše občine (podžupanja ali podžupan, direktorica ali direktor občinske uprave, drugi zaposleni/zaposlena). Vzorec pooblastila najdete TUKAJ. Prosimo, da nam ga pošljete pred skupščino na elektronski naslov info@skupnostobcin.si.

Prosimo upoštevajte, da je tudi pooblaščeno osebo potrebno na skupščino prijaviti (obrazec spodaj).

Vabilo za tiskanje najdete TUKAJ.

Parkiranje je možno v kleti hotela ter na zunanjem parkirišču in je plačljivo. 

30.3. / »VLOGA IN POLOŽAJ OBČINSKEGA SVETA«, Savinjska regija 6/5

Ministrstvo za javno upravo v sodelovanju z združenji občin vabi na regijske seminarje za člane občinskega sveta, ki so bili izvoljeni na rednih lokalnih volitvah 2022. Namen seminarja je predstaviti ključne pristojnosti občinskega sveta ter vlogo in položaj članic in članov občinskega sveta pri sprejemanju najpomembnejših odločitev iz pristojnosti občin.

Na seminarju bodo predstavljene:

 • vloga in položaj občinskega sveta in razmerja do drugih organov občine,
 • sodelovanje prebivalcev pri odločanju na lokalni ravni,
 • vodnik za integriteto funkcionarjev na lokalni ravni in
 • temeljne vsebine občinskega proračuna.

Ciljna skupina seminarja so članice in člani občinskih svetov, ne glede na to ali so na to funkcijo izvoljeni prvič ali ne. Posamezne vsebinske sklope bodo predstavili predstavniki Ministrstva za javno upravo in Ministrstva za finance.

Seminar za udeležence občin Savinjske regije bo v Štorah, v četrtek, 30. marca 2023 od 16.00 do 18.00 ure v Kulturnem domu, Cesta XIV. Divizije 15, Štore.

 • Udeležba na seminarju je brezplačna. Udeležence prijavi občinska uprava preko spodnje spletne povezave najkasneje do 28. marca 2023.
 • Prijava je obvezna na : https://forms.office.com/e/CQrAYTFLVi.

6.4. / GDPR in ZVOP-2 za občine: Preverite stanje skladnosti z zakonodajo o varstvu osebnih podatkov 6/6

Skupnost občin Slovenije v sodelovanju s predavateljico mag. Renato Zatler, CIPP/E, s podjetja Dataofficer d.o.o. organizira seminar z naslednjimi vsebinami prilagojenimi za občine:

 • celostni pregled zahtev (»kontrolni seznam za občine«) za skladnosti z evropsko in nacionalno zakonodajo (GDPR in ZVOP-2) o varstvu osebnih podatkov,
 • področne zahteve ZVOP-2 in novosti,
 • spremembe na področju izvajanja videonadzora,…

Na seminar vabimo županje in župane, podžupanje in podžupane, direktorice in direktorje občinskih uprav, predstavnice in predstavnike občin, pooblaščene osebe (občin) za varstvo osebnih podatkov in vse zainteresirane.

Dogodek je plačljiv.

 • VABILO.
 • PRIJAVE potekajo preko spletne prijavnice do katere dostopate s klikom TUKAJ in na katero lahko predhodno zapišete tudi morebitna vprašanja.

Vljudno vabljeni!

18.4. / Uporaba socialnih klavzul v javnem naročanju 6/7

Fundacija BiT Planota v okviru projekta Regionalno stičišče NVO Planota, ki je sofinanciran s strani Ministrstva za javno upravo RS, Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za javno naročanje in Skupnost občin Slovenije vas vabimo na online seminar Uporaba socialnih klavzul v javnem naročanju, ki bo v torek, 18. aprila 2023, od 09.00 do 12.00 ure preko platforme zoom. 

Program delavnice:

08.30-09:00

Registracija udeležencev

09.00-09.30

Zakonska osnova, ki jo nudi ZJN-3 za uporabo t.i. socialnih klavzul

Sestavine pogodbe o izvedbi javnega naročila in »socialna klavzula« (Direktorat za javno naročanje na Ministrstvu za javno upravo).

09.30-10.00

Predstavitev modela za pripravo »odgovornih javnih naročil« (Fundacija BiT Planota)

10.00-10.10

Odmor pred delom v skupinah

10.10-11.45

Praktično delo v skupinah na posameznih primerih pod vodstvom moderatorja

11.45-12.00

Skupinska razprava in zaključek

Na spletni delavnici  bomo poskušali podati odgovore na zgornja vprašanja. Udeleženci bodo delali v spletnih učilnicah na konkretnih primerih javnih naročil z uporabo socialnih klavzul. Na delavnici bo sodeloval tudi moderator iz Italije, ki ima bogate izkušnje na področju uporabe socialnih klavzul v javnih naročilih, zato je zaželeno znanje angleškega jezika.

Na delavnico, ki bo za udeležence brezplačna, vabimo predstavnike občin in drugih javnih organizacij, ki so zavezanci za javno naročanje; poleg tega vabimo tudi predstavnike socialnih podjetij in NVO, ki izvajajo razne storitve in se ukvarjajo z delovno in socialno integracijo prikrajšanih skupin.

Prijave zbiramo TUKAJ  do zapolnitve mest oz. najkasneje do 14. 4. 2023. Za dodatne informacije nas lahko pokličete na tel. 05 307 4040 oz. 040 288 097 ali nam pišete na mrezenje@planota.si.

19.4. / Spletni seminar za občine: Ravnanje s stvarnim premoženjem občin (ZSPDSLS-1) s primeri iz prakse 6/8

Skupnost občin Slovenije v sodelovanju z mag. Zdravko Vasiljević Rudonić, občinsko odvetnico na Mestni občini Velenje, organizira seminar za zaposlene, ki pokrivajo področje ravnanja s stvarnim premoženjem občine. Poseben poudarek, poleg teoretičnega dela oziroma pregleda institutov po ZSPDSLS-1 in USPDSL, bodo praktični primeri.

Spletni seminar bo potekal v treh sklopih, kjer bodo predstavljene sledeče vsebine:

 1. Pravna podlaga in pregled ključnih institutov
 2. Problematizacija instituta upravljanja po zspdsls-1
 3. Pridobivanje nepremičnin po specialnih predpisih v razmerju do zspdsls-1

Celotni program najdete na sledeči povezavi: VABILO

 

Vljudno vabljeni!

DOGODKI DRUGIH

22.3. / Dobra praksa Občine Kamnik: Kreativna četrt Barutana 7/1

Vljudno vabljeni na spletno izmenjavo izkušenj med občinami, ki jo organizira Prostorož v sodelovanju z Mrežo za prostor. Predstavniki Občine Kamnik bodo predstavili dobro prakso Kreativne četrti Barutana in v sproščenem vzdušju razložili, kako trenutno poteka obnova območja. Čas bo tudi za konkretna vprašanja.

Izmenjava izkušenj bo potekala v sredo, 22. 3. 2023, med 10:00 – 11:30, na aplikaciji Zoom. Več o dogodku si preberite tukaj. Obvezne prijave sprejemamo do 17. 3. na tej povezavi.

VABILO.

Foto: Mitja Kuret

22.3. / VABILO OBČINAM [zaposlenim na področju šolstva] na EduTech konferenco 7/2

S strani Občine Kočevje smo prejeli povabilo na eduTech konferenco 2023, ki bo potekala v sredo, 22. marca 2023 s pričetkom ob 9.uri v Športni dvorani Kočevje pod organizacijo Podjetniškega inkubatorja Kočevje s partnerji.

V okviru eduTech konference bodo izpostavljene dobre prakse uporabe tehnologije za večji poudarek izkustvenega učenja in medpredmetnega povezovanja v luči izzivov 21. stoletja.

Več informacij (Uradno vabilo z dnevnim redom, povezava do prijave) o konferenci je na voljo na naslednji povezavi: https://www.inkubator-kocevje.si/edutech/.

23. 3./ Usposabljanje za izvajanje Pešbusa in Bicivlaka 7/3

Pomlad prihaja in program Aktivno v šolo in zdravo mesto ponovno vabi šole, občine, učitelje in druge zainteresirane k organizaciji spremljane hoje in kolesarjenja v šolo za najmlajše. Pešbus in Bicivlak je preizkusilo že več kot 140 slovenskih šol. Na vedno več šolah aktivnost izvajajo redno, vsak dan ali enkrat tedensko skozi vse šolsko leto. Za vse, ki za svoje šolarje želite organizirati ali pa že načrtujete izvajanje Pešbusa in Bicivlaka bo organizirano kratko usposabljanje. 

Na usposabljanju boste srečali izkušene izvajalce in izvedeli vse potrebno za prvi zagon izvajanja. Usposabljanje programa Aktivno v šolo in zdravo mesto je namenjeno predstavnikom šol in občin ter vsem drugim, ki bi v svojem kraju želeli prostovoljno pomagati pri organizaciji Pešbusa in/ali Bicivlaka. Usposabljanje udeležence opremi z vsemi potrebnimi informacijami za uspešno organizacijo in izvedbo Pešbusa in Bicivlaka, ponuja pa tudi priložnost za pridobitev informacij s strani izkušenih organizatorjev. Tudi tokrat bosta izkušnje s spodbujanjem aktivne hoje v šolo ter z izvedbo Pešbusa in Bicivlaka delila dva koordinatorja: Eneja Baloh, učiteljica geografije na OŠ Lucija in Simon Krumpak, učitelj športne vzgoje na OŠ Šempeter v Savinjski dolini.

 • Usposabljanje bo potekalo v četrtek 23. 3. 2023, od 13:30 do 16:00, prek spletne platforme Zoom.  Vaše prijave zbiramo prek spletne prijavnice do 21. 3. 2023. Prijave so obvezne. Vabljeni.
 • Udeležba na usposabljanju je brezplačna, prav tako so brezplačni vsi materiali in gradiva za izvedbo Pešbusa in Bicivlaka.
 • Povezava do programa.

Za dodatne informacije poglejte TUKAJ ali pišite na info@aktivnovsolo.si.

Program Aktivno v šolo in zdravo mesto vodi IPoP – Inštitut za politike prostora. Pri izvajanju sodeluje CIPRA Slovenija, društvo za varstvo Alp. Program sofinancira Ministrstvo za zdravje RS in je del prizadevanj Dober tek Slovenija za več gibanja in bolj zdravo prehrano.

3.4. / Vabilo na Prvo konferenco Stičišča za trajnostno prenovo in gradnjo stavb: Kakšna je perspektiva trajnostne prenove in gradnje stavb v Sloveniji? 7/4

PRVA KONFERENCA STIČIŠČA ZA TRAJNOSTNO PRENOVO IN GRADNJO STAVB KAKŠNA JE PERSPEKTIVA TRAJNOSTNE PRENOVE IN GRADNJE STAVB V SLOVENIJI?, bo v ponedeljek, 3. aprila 2023, od 9.00 do 17.15 v Veliki Dvorani FDV (Kardeljeva ploščad 5, Ljubljana).

Novoustanovljeno Stičišče za trajnostno prenovo in gradnjo stavb vas vabi na svojo Prvo konferenco z naslovom Kakšna je perspektiva trajnostne prenove in gradnje stavb v Sloveniji? Povezujemo poglede strokovnjakov iz različnih sfer družbe: akademske, javne uprave, gospodarstva in civilne družbe.

Konferenca je namenjena sooblikovanju vizije in skupnim razmislekom, kako izboljšati pogoje za trajnostno prenovo in gradnjo stavb v Sloveniji – za večjo kakovost bivanja in kakovostna delovna mesta, skladna z omejitvami planeta.

V bogatem celodnevnem programu bodo udeleženci prisluhnili izkušenim strokovnjakom in sodelovali v razpravah o izzivih in rešitvah na področju. Izpostavljamo:

 • uvodno predavanje dr. Janeza Potočnika o pomenu skrbne rabe naravnih virov za prihodnost in perspektivi trajnostne prenove in gradnje,
 • predavanja in razprave predstavnikov občin, ministrstev, civilne družbe, gospodarstva, raziskovalcev in drugih o pomenu, dosedanjih dosežkih in izkušnjah ter vrzelih in vizijah na področju trajnostne prenove in gradnje stavb,
 • popoldanski del o financiranju, v celoti namenjen vprašanju: kakšen sistem financiranja potrebujemo v Sloveniji, da bo bolje podpiral trajnostne in celovite prenove stavb.

Podroben program z dodatnimi informacijami je na voljo TUKAJ. Udeležba je brezplačna.  VLJUDNO VABLJENI!

PRIJAVE na konferenco sprejemamo na tej POVEZAVI do 29. 3. oz. do zapolnitve mest v dvorani.

21., 28. 3 in 4. 4. 2023 - Podnebno načrtovanje: Usposabljanje za podnebnim spremembam prilagojene prostorske rešitve 7/5

V okviru Podnebnega programa Mreže za prostor se bo marca 2023 začelo prvo izvajanje programa Podnebno načrtovanje. Program usposabljanja za načrtovalce bo v štirih seminarskih sklopih ponudil slušateljem možnost, da se na strnjen način seznanijo z izzivi in priložnostmi, ki jih v prostorsko načrtovalsko prakso, urejanje prostora in prometno načrtovanje prinašajo podnebne spremembe in še posebej prilagajanje nanje. Usposabljanje bo priznano članom ZAPS in IZS kot dodatno oziroma stalno poklicno usposabljanje.

Podnebnim spremembam prilagojeno prostorsko in inženirsko načrtovanje postaja danes že prevladujoč načrtovalski okvir. S Podnebnim načrtovanjem želi Mreža za prostor strokovno opolnomočiti in spodbuditi načrtovalce, da bodo lahko v procesih načrtovanja suvereno prevzeli vlogo prenašalcev novih konceptov in znanj v prakso. S programom inovativnega koncepta usposabljanja želi Mreža za prostor zapolniti vrzeli v domači praksi in strokovnjake motivirati tudi k nadaljnjemu pridobivanju in razvoju znanja za načrtovanje rešitev, ki bodo prispevale k prilagajanju slovenskega prostora na podnebne spremembe in k odpornosti okolja in družbe na podnebne spremembe.

Podnebno načrtovanje: Usposabljanje za podnebnim spremembam prilagojene prostorske rešitve

Program Podnebno načrtovanje je namenjen vsem, ki v različnih vlogah sodelujejo v procesih prostorskega in investicijskega načrtovanja in urejanja prostora: arhitektom, krajinskim arhitektom, prostorskim načrtovalcem, urbanistom, gradbenim, prometnim in komunalnim inženirjem, geodetom, revidentom, nadzornikom, pripravljavcem projektnih nalog in drugim, ki skozi formalno izobrazbo in dopolnilno izobraževanje še niso uspeli pridobiti znanja za načrtovanje, ki prispeva k blaženju podnebnih sprememb in prilagajanju nanje.

Več informacij in program najdete v priponki in na spletni strani dogodka https://www.mrezaprostor.si/podnebno-nacrtovanje/. Končni seznam gostov bo objavljen kmalu.

1.5. // USPOSABLJANJE Naučite se, kako oblikovati in zagotoviti boljša mesta za dojenčke, malčke in vzgojitelje, saj mesta, ki so primerna za majhne otroke, so primerna za vse. 7/6

Na usposabljanje “Naučite se, kako oblikovati in zagotoviti boljša mesta za dojenčke, malčke in vzgojitelje, saj mesta, ki so primerna za majhne otroke, so primerna za vse” se lahko brezplačno prijavite TUKAJ (rok je 24. april 2023). Pričetek usposabljanja, ki se bo izvajal v angleškem jeziku je previden v maju 2023. Kot navajajo, bodo najbolj aktivna mesta lahko sodelovala na enotedenskem obisku v Londonu. 

Če še niste prepričani o sodelovanju, si lahko o vtisih s programa preberete tukaj. S sodelovanjem boste prispevali k pristopu, ki podpira preplet razvoja zgodnjega otroštva in urbanističnega načrtovanja.

***

Akademija Urban95 je v celoti sponzoriran vodstveni program, ki se izvaja prek spleta v šestih tednih in pomaga mestnim voditeljem (odločevalcem na lokalni ravni) ustvariti oz. oblikovati boljša mesta (občine) za majhne otroke in njihove skrbnike.

8., 10. in 15. 5./ Usposabljanje na temo organizacije in vodenja zborov občank_ov 7/7

Danes je nov dan, Inštitut za druga vprašanja med med 10. in 12. majem 2023 v Kranjski Gori organizira usposabljanje na temo organizacije in vodenja zborov občank_ov. Če si želite večje vključenosti javnosti v delo občin in bi v prihodnje sodeloval_a pri izvedbi tovrstnih zborov, potem je dogodek kot nalašč za vas.

V primeru, da se po pregledu informacij na spletnem mestu še vedno sprašujete, ali je dogodek primeren za vas, bi vas radi prijazno opomnili, da v sredo, 8. marca, ob 11. uri organiziramo spletno predstavitev programa. Tam boste lahko spoznali vse podrobnosti in dobili odgovore na morebitna vprašanja.

ROK PRIJAVE: Udeležbo na predstavitvi je mogoče potrditi do torka, 7. marca, do konca dne, in sicer na elektronski naslov mateo@danesjenovdan.si.

AKTUALNI RAZPISI

Javni razpis za sofinanciranje projektov osnovne komunalne infrastrukture v romskih naseljih 8/1

V Uradnem listu 17/23 z dne 10. 2. 2023 je bil objavljen Javni razpis za sofinanciranje projektov osnovne komunalne infrastrukture v romskih naseljih v letih 2023 in 2024.  Razpis je dostopen tukaj. 

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje občinskih investicij v osnovno prometno, komunalno in elektro infrastrukturo v evidentiranih romskih naseljih v letih 2023 in 2024. Do sofinanciranja po tem javnem razpisu so upravičeni le tisti projekti, ki se bodo izvajali v 83 evidentiranih romskih naseljih iz strokovnih podlag za Nacionalni program ukrepov Vlade Republike Slovenije za Rome za obdobje 2021–2030, ki ga je Vlada Republike Slovenije sprejela s sklepom št. 09501-2/2021/4 dne 23. 12. 2021.

 • Rok za oddajo vlog je 30. 3. 2023.

Javni poziv za izbor javnih kulturnih programov na področjih varstva kulturne dediščine, arhivske dejavnosti in knjižnične dejavnosti 8/2

Ministrstvo za kulturo je objavilo Javni poziv za izbor javnih kulturnih programov na področjih varstva kulturne dediščine, arhivske dejavnosti in knjižnične dejavnosti, ki jih bo v letih 2023-2024 sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo (JP-KAM 2023-2024)

Predmet programskega poziva je dveletno sofinanciranje javnih kulturnih programov društev, zvez društev in drugih nepridobitnih pravnih subjektov, katerih ustanoviteljica ni država ali lokalna skupnost, in ki izvajajo kulturno dejavnost na enem izmed naslednjih vsebinskih področij: varstvo kulturne dediščine, arhivska dejavnost, knjižnična dejavnost kot svojo osnovno dejavnost.

Sofinanciral se bo javni kulturni program, ki je zaradi vodilne vloge v javnem interesu na posameznem področju programskega poziva in je zato pomemben za vso Slovenijo.

Namen programskega poziva je s financiranjem okrepiti izvajanje javnih kulturnih programov na področju varstva kulturne dediščine, arhivske dejavnosti in knjižnične dejavnosti. S tem programskim pozivom se za obdobje dveh let spodbuja in financira izvajanje javnih kulturnih programov, ki morajo izpolnjevati cilje tega programskega poziva.

Obvestilo o javnem pozivu je bilo 24. februarja 2023 objavljeno v Uradnem listu. Rok za prijavo je 31. 3. 2023. 

Nov razpis za URBACT akcijska omrežja je odprt! 8/3

Sodelujte z mesti širom Evrope pri iskanju odgovorov na skupne urbane izzive.

ODPRTJE RAZPISA: 9. 1. 2023
PRIJAVE DO: 31. 3. 2023

Akcijsko omrežje sestavlja od 8 do 10 partnerskih mest vseh velikosti – občin, lokalnih oblasti, razvojnih agencij ter metropolitanskih ali regionalnih institucij, ki prihajajo iz različnih držav EU in iz različnih regij. Vodi jih mesto v vlogi vodilnega partnerja, skupaj s potrjenim URBACT strokovnjakom, ki nudi strokovno pomoč in usmerja na poti k spremembam za boljša mesta.

Partnerji se bodo podali na dve in pol leti trajajočo pot soočanja z izbranim urbanim izzivom, aktualnim za vsa sodelujoča mesta, ali da bi izboljšali lokalne politike, povezane z določeno temo.

Ne glede na to, ali je cilj vašega mesta reševanje vprašanj mobilnosti, kulturne dediščine, finančnega inženiringa, energetskega prehoda ali katere koli druge teme, vas URBACT vabi, da naredite naslednji korak in razmislite, kako so lahko te celostne teme del problema – ali celo rešitve.

 

Mednarodno vabilo k projektnemu sodelovanju – Razpis URBACT 8/4

S strani Nacionalne URBACT točke Slovenija in v okviru razpisa za URBACT akcijska omrežja smo prejeli informacije o omrežjih, ki še iščejo partnerje. V kolikor vas zanima sodelovanje vabljeni, da čimprej izkažete interes za sodelovanje, saj se rok za oddajo prijav hitro bliža (31. marec 2023).

 • Broumov – Češka (kandidat za vodilnega partnerja v omrežju “Our city is alive!” – https://urbact.eu/partnersearchtool/our-city-alive) išče 1 partnerja iz manj razvite regije ali regije v prehodu in 2-3 partnerje iz bolj razvitih regij.
  Trenutno so v omrežje vključena mesta iz Portugalske, Danske, Italije in Cipra (+ IPA Severna Makedonija).
  Tema omrežja: Oživljanje mestnega središča, migracije mladih, prenova zapuščenih stavb, oživljanje maloprodaje.
 • Ústí nad Labem – Češka (kandidat za vodilnega partnerja v omrežju “Municipal reward system” – https://urbact.eu/partnersearchtool/municipal-reward-system) – išče se 1 partner iz manj razvite regije ali regije v prehodu in 2-3 partnerji iz bolj razvitih regij.
  Trenutno njihova mreža vključuje mesta iz Italije, Poljske, Madžarske, Romunije in Grčije (+ IPA Črna gora).
  Tema omrežja: Povečati zanimanje za sosesko in sodelovanje prebivalcev v mestu, razviti boljše odnose med občino in občani ter izboljšati odnose z javnimi prostori.
 • Faro – Portugalska: Skupaj s partnerji iz občine Faro na Portugalskem iščejo druga mesta, ki bi se želela pridružiti URBACT omrežju, da bi našla načine za pregledno in razumljivo zbiranje, obdelavo in uporabo podatkov, zbranih na javnih površinah. Več o projektni ideji: https://urbact.eu/partnersearchtool/digital-transparency-public-spaces
  Tema omrežja: Prepričani smo, da je zagotavljanje večje preglednosti, razumljivosti in uporabnosti zbiranja podatkov v javnem prostoru za državljane temeljni korak pri spodbujanju demokratične razprave o vlogi tehnologije v mestih in javnem življenju. Ker vse več mest in zasebnih akterjev v mestih po Evropi namešča senzorje, menimo, da so potrebna orodja in postopki, ki bi mestom pomagali razumeti in narediti pregledno zbiranje podatkov v njihovih pristojnostih. Idealno bi bilo, če bi se ta okvir delil med mesti in postal evropski standard, tako da bi bilo prepoznavanje in razumevanje zbiranja podatkov tako splošno razumljivo kot znak za dostopnost invalidskega vozička.
 • Vila Nova de Famalicão – Portugalska: https://urbact.eu/partnersearchtool?keywords=&type_of_region=All&country=59&topic=All&looking_for=All
  Vodilni partner išče partnerska mesta za omrežje, ki se bi osredotočalo na javno naročanje, z upoštevanjem enakosti spolov, torej kako lahko enakost spolov postane ključni del odločanja o javnih naročilih.

Mesta lahko kontaktirate preko Orodja za iskanje partnerjev, kjer izrazite svoj interes za sodelovanje. Na t.i. Orodju za iskanje partnerjev lahko najdete tudi partnerstva na druge teme, ki mogoče še iščejo partnerje.

Za pomoč in podporo vam ostaja na voljo Nacionalna URBACT točka Slovenije, IPoP – Inštitut za politike prostora, urbact@ipop.si, 040/342-811 (Nina Plevnik)

Odprt 2. razpis za tehnično pomoč za boj proti energetski revščini 8/5

Svetovalno središče za energetsko revščino (EPAH) vabi lokalne oblasti iz EU, da oddajo prošnjo za tehnično pomoč in prejmejo podporo v procesu reševanja energetske revščine. Prosilci lahko od 1. marca 2023 oddajo svoj predlog na spletu. Nagrajeni prijavitelji bodo prejeli do 9 mesecev prilagojene podpore strokovnjakov in ekipe EPAH za razvoj svojih ukrepov za zmanjšanje energetske revščine.

Več o razpisu tukaj.

Razpis za pridobitev naziva Prostovoljstvu prijazna občina 2023 8/6

Slovenska filantropija, Združenje za promocijo prostovoljstva, že trideset let spodbuja razvoj prostovoljstva v Sloveniji. Tudi letos pozivajo k prijavi na natečaj »Prostovoljstvu prijazna občina 2023«, s katerim izpostavljajo občine, ki po mnenju Slovenske filantropije in članic Slovenske mreže prostovoljskih organizacij prepoznavajo pomen prostovoljskega dela občanov za življenje v njihovi skupnosti in cenijo njihovo delo, podpirajo prostovoljske organizacije in namenjajo del občinskih sredstev za razvoj prostovoljstva v svoji občini. Prijavnico za pridobitev ali potrditev naziva najdete na spletni strani: http://www.prostovoljstvo.org/prostovoljstvu-prijazna-obcina-2023

Rok za pošiljanje prijav je 14. april 2023. Naziv bo podeljen na Slovesnem dnevu prostovoljstva, ki bo 23. maja 2023 ob 13. uri v Občini Žalec.

Za vsa morebitna vprašanja se lahko obrnete na sabrina.lever@filantropija.org oz. 051 654 726.

EK objavila javni poziv za sofinanciranje promocije evropskih kmetijskih proizvodov 8/7

Evropska komisija je objavila poziv za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov promocije evropskih kmetijskih proizvodov na notranjem trgu EU in v tretjih državah v višini 166,4 milijona evrov.

 • Rok za oddajo vlog je 20. april 2023.

Več na: https://www.gov.si/novice/2023-02-02-evropska-komisija-objavila-javni-poziv-za-sofinanciranje-promocije-evropskih-kmetijskih-proizvodov/

 

Javni razpis za sofinanciranje vlaganj v javno in skupno turistično infrastrukturo in naravne znamenitosti v turističnih destinacijah 8/8

V Uradnem listu je bil 30. 12. 2022 objavljen Javni razpis za sofinanciranje vlaganj v javno in skupno turistično infrastrukturo in naravne znamenitosti v turističnih destinacijah v višini 10 milijonov evrov. Razpis je namenjen izboljšanju funkcionalnosti, varnosti ter kakovosti javne turistične infrastrukture, namen razpisa pa je tudi dvigniti kakovost storitev in doživetij turistov. Na razpolago je 10 milijonov evrov sredstev, ki jih zagotavlja Evropska unija iz naslova Sklada za okrevanje in odpornost, javni razpis pa je v Načrtu za okrevanje in odpornost uvrščen v razvojno področje Pametna, trajnostna in vključujoča rast.

Razpis je primarno namenjen lokalnim skupnostim na območju vodilnih turističnih destinacij oziroma destinacij, ki so imele po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije vsaj 5.000 prihodov turistov v letu 2021 ali imajo vsaj 10.000 dnevnih obiskovalcev letno. Prijavijo se lahko tudi javni zavodi, ki delujejo na področju turizma in javni zavodi za upravljanje zavarovanih območij ter zveze društev, ki delujejo na področju turizma. Podrobnejši pogoji za prijavo so opredeljeni v javnem razpisu.

Višina sofinanciranja lahko znaša do največ 80 % vrednosti upravičenih stroškov – razen v primeru parkirne površine, kjer lahko znaša višina sofinanciranja do največ 40 % vrednosti upravičenih stroškov. Najnižja višina pomoči v okviru tega javnega razpisa znaša 10.000 evrov in najvišja višina pomoči 350.000 evrov.

Upravičenci lahko vloge oddajo v dveh rokih, in sicer do 3. aprila 2023 in do 5. junija 2023.

Povezava do razpisa: Javni razpis za sofinanciranje vlaganj v javno in skupno turistično infrastrukturo in naravne znamenitosti v turističnih destinacijah

3 milijoni evrov za naložbe za izvedbo agromelioracij na komasacijskih območjih 8/9

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) je v Uradnem listu RS v petek, 27. januarja, objavilo 5. javni razpis za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva, operacija Izvedba agromelioracij na komasacijskih območjih.

 • Vnos vloge v elektronski sistem in vložitev vloge poteka od 17. februarja 2023 do vključno 12. maja 2023 do 14. ure.

Več na: https://www.gov.si/novice/2023-01-30-za-izboljsanje-posestne-strukture-razpisani-3-milijoni-evrov-za-nalozbe-za-izvedbo-agromelioracij-na-komasacijskih-ombocjih/

Razpis za prijave projektov na Zvezo Alpe-Jadran – 1. v letu 2023 8/10

Izkoristite prvi letošnji razpis za oddajo projektnih idej, ki prispevajo k živahni izmenjavi in poglobljenemu sodelovanju znotraj celotne mreže Zveze Alpe-Jadran!

Zveza Alpe-Jadran sofinancira:

– stroške priprave za oddajo projekta v okviru ustreznih EU-programov (npr. CERV, ERASMUS+, Ustvarjalna Evropa idr.) in

– skupne projekte, ki so v splošnem skupnem interesu mreže.

Ustrezna tematska koordinacijska točka (TCP) vas bo z veseljem podprla pri oddaji vaše prijave. Ustrezen kontakt tematskih koordinacijskih točk najdete tukaj: https://alps-adriatic-alliance.org/contact/

Projektni predlog mora izpolnjevati naslednja merila:

– Projekti, ki jih financira Zveza Alpe Jadran, morajo vključevati najmanj tri redne člane mreže iz treh različnih držav.

– Več kot je vključenih projektnih partnerjev, večja je možnost za odobritev.

– Vsi člani mreže Alpe Jadran morajo imeti možnost sodelovati pri projektu.

– Vloga vsakega partnerja mora biti opisana v prijavi.

– Pričakovana dodana vrednost projekta za celotno Zvezo Alpe Jadran mora biti jasno opisana v prijavnici in predmet ovrednotenja po zaključku projekta.

– Bistven je splošen doseg projekta (udeleženci, morebitni obiskovalci, pričakovan medijski sprejem, tiskana in/ali spletna objava rezultatov itd.).

– Vsi projekti manjšega obsega morajo podpirati prednostno nalogo »Krepitev kohezije skupnosti«, kot je opredeljena v Strategiji Zveze Alpe Jadran (glej str. 59/60 »SAA – 2027«).

Prosimo, da svojo prijavnico pošljete pristojni tematski koordinacijski točki (TCP) do ponedeljka, 15. maja 2023, do 23:59!

Vse pomembne informacije boste našli na https://alps-adriatic-alliance.org/downloads/.

SEJE VLADE

41. redna seja 9/1

 • Stališče o direktivi o vodni politiki

Vlada je sprejela  stališče Republike Slovenije v zvezi s predlogi direktiv na področju vodne politike, o varstvu podzemne vode pred onesnaževanjem in poslabšanjem ter direktive o okoljskih standardih na področju vodne politike.

Slovenija pozdravlja predloge direktiv, vendar meni, da je predlog sprememb in dopolnitev teh direktiv v določenih delih zastavljen zelo ali celo preveč ambiciozno.  Zadan  je  na primer obseg sprememb in novosti, ki zahtevajo spremljanje večjega števila na novo opredeljenih onesnaževal.  Dodatno povečanje števila na novo opredeljenih onesnaževal zahteva stroškovno zahtevne ukrepe tudi s stališča zagotavljanja zmanjševanja ali ustavitev emisij teh onesnaževal iz točkovnih in razpršenih virov onesnaževanja.

Slovenija izraža pomisleke tudi glede sorazmernosti ukrepa za vključevanje Evropske Komisije v dobro vzpostavljeno in učinkovito bilateralno sodelovanje s sosednjimi državami.

 • Izhodišča za pripravo prilagoditve Načrta za okrevanje in odpornost

Vlada je sprejela izhodišča za pripravo predloga prilagoditev Načrta za okrevanje in odpornost, s katero bo naslovila zmanjšanje razpoložljivih nepovratnih sredstev in cilje načrta REPowerEU za zmanjšanje odvisnosti od ruskih energentov. Sledi usklajevanje z Evropsko komisijo in drugimi deležniki ter priprava predloga prilagoditve načrta.

Načrt za okrevanje in odpornost je nacionalni program ukrepov (reform in naložb), namenjen blažitvi gospodarskih in socialnih posledic pandemije covida-19 v Sloveniji. Je podlaga za koriščenje sredstev Mehanizma za okrevanje in odpornost, ki je finančno najobsežnejši del evropskega svežnja za okrevanje in odpornost NextGenerationEU. Po izračunih, ki jih je lani junija objavila Evropska komisija, bo lahko Slovenija s tega naslova do konca leta 2026 koristila 1,49 milijarde evrov nepovratnih sredstev in ne 1,78 milijarde kot predvideno ob potrditvi načrta julija 2021. Na voljo so ji tudi povratna evropska sredstva. V trenutni verziji načrta je predvidenih 86 naložb in reform. Z njihovo izvedbo je povezanih 209 mejnikov in ciljev, ki so pogoj za priliv evropskih sredstev.

Vlada je potrdila okvirni seznam ukrepov za prilagoditev oziroma umik v višini 286 milijonov evrov, kolikor je nižji znesek razpoložljivih nepovratnih sredstev. Pri identifikaciji  ukrepov je vlada sledila predvsem kriterijem, ali naložba prispeva k zelenim in digitalnim ciljem, ali gre za časovno tvegano naložbo in upoštevala druga tveganja, povezana z zagotavljanjem pogojev, ki jih je država dogovorila z Evropsko komisijo ob potrditvi načrta. Druga večja sprememba, ki jo naslavlja prilagoditev, načrta, je evropski načrt za zmanjšanje odvisnosti od ruskih energentov REPowerEU.

Več o izvajanju Načrta za okrevanje in odpornost: noo.gov.si.

 

© Moralne avtorske pravice ima Skupnost občin Slovenije. Noben del tega gradiva se ne sme reproducirati ali kopirati v karšnikoli obliki: grafično elektronsko ali mehanično, kar vklučuje (ne da bi bilo omejeno) fotokopiranje, snemanje, skeniranje ali katerekoli druge oblike reproduciranja brez pisnega dovoljenja Skupnosti občin Slovenije. Reprodukcija ali kopiranje je dovoljeno izključno za potrebe Sekretariata Skupnsti občin Slovenije ali občin članic SOS.