V PRIHODNJEM TEDNU PRAZNUJETA OBČINSKI PRAZNIK OBČINI ČLANICI DOL PRI LJUBLJANI IN MORAVČE.

Iskrene čestitke!

Sekretariat SOS

IZ ARHIVA SOS

Urejanje sistema financiranja vedno aktualna tema 1/1

Le nekaj mesecev po reformi lokalne samouprave v letu 1994 je v Ljubljani potekala skupščina Stalne konference lokalnih skupnosti, prehodnice SOS. Prisotni članice in člani so v sklepu zapisali: »Preveriti je potrebno sistem financiranja in zahtevati, da se večji delež dohodnine nameni občinam. Občine pričakujejo vsaj 40% pobrane dohodnine. Naloge, ki jih občinam nalagajo posamezna ministrstva navadno niso usklajene s finančnimi sredstvi, ki jih občine za te namene prejmejo«.

Od tega zapisa je sicer minilo že veliko let, pa vendar tema ostaja aktualna do današnjega dne. Zakon o financiranju občin sicer od leta 2008 določa, da so vir financiranja občin prihodki od 54 % dohodnine iz predpreteklega leta, kljub temo pa povprečnina še vedno zaostaja za rastjo zakonskih stroškov. Dejstvo namreč je, da občine sicer prejmejo 54% vplačane dohodnine v predpreteklem letu, vendar to v tekočem letu pomeni manj kot 54% vplačane dohodnine (do tega prihaja zaradi vsakoletne rasti prihodkov iz dohodnine).

Dodatno težavo prestavlja sprememba zakona iz leta 2017, saj se pri izračunu povprečnih stroškov za financiranje občinskih nalog in povprečnine, upošteva 4 letno povprečje stroškov občin. V praksi to povzroči zaostanek izračunane povprečnine glede na dejanske stroške zakonskih nalog, saj se občinam vsako leto upošteva le ¼ povečanih stroškov preteklega leta.

Leto Dohodnina-občinska dohodnina proračun % Dohodnine občin tekočega leta % Dohodnine vplačane v predpreteklem letu
2022 1.343.241.748 1.507.043.308 47% 54%
2021 1.399.422.878 1.288.318.750 52% 54%
2020 1308048046 1.164.018.491 53% 53%
2019 1.200.496.935 1.391.026.913 46% 55%
2018 1.167.111.336 1.280.219.100,00 48% 56%
2017 1.096.669.339 1.100.031.364,00 50% 55%
2016 1.049.487.489 1.029.307.862,00 50%
2015 1.024.977.061 961.288.251,00 52%

NOVICE SOS

Občine aktivno pristopajo k dogovoru o spodbujanju zmanjšanja uporabe plastičnega pribora 2/1

V dobrih dveh letih je Dogovor o spodbujanju zmanjšanja uporabe plastičnega pribora v slovenskih občinah podpisalo skoraj 60 občin. S pristopom so se prostovoljno zavezale, da v okviru javnih in internih prireditev in dogodkov v njihovi organizaciji občanom in drugim obiskovalcem ne bodo ponujale plastičnega pribora. Občine, ki so pristopile k temu dogovoru, se opcijsko lahko prostovoljno zavežejo, da v okviru javnih in internih prireditev in dogodkov v njihovi organizaciji od podpisa pristopne izjave dalje občanom in drugim obiskovalcem ne bodo ponujale pijače v plastenkah. Skupnost občin Slovenije na svoji spletni strani objavlja seznam občin, ki so pristopile k dogovoru in ga redno posodablja. Občine tako s svojimi ravnanji prispevajo k povečanju ozaveščanja o resnosti problematike in posledicah prekomerne uporabe plastičnih izdelkov za enkratno uporabo pri občankah in občanih. Pozivu k podpisu sporazuma se lahko kadarkoli pridružijo tudi druge občine, gradivo je objavljeno tukaj.
Sporazum o spodbujanju zmanjšanja uporabe plastičnega pribora v slovenskih občinah je novembra 2019 z Ministrstvom za prostor podpisal takratni predsednik Skupnosti občin Slovenije dr. Aleksander Jevšek.

Začetek projekta Opolnomočenje migrantskih glasov v integracijskih in inkluzivnih politikah 2/2

Skupnost občin Slovenije kot partnerica sodeluje v mednarodnem projektu Opolnomočenje migrantskih glasov v integracijskih in inkluzivnih politikah. Poleg SOS je v projekt vključenih še 11 partnerjev iz 5 evropskih držav: Občina Lustenau (Avstrija), Občina Empoli (Italija), Občina Berlin Mitte (Nemčija), Svetovalni svet za migrante mesta Gradec (Avstrija) in tri migrantske organizacije: Kulturno društvo Gmajna (Slovenija), MoveGLOBAL eV (Nemčija), ADYFE (Avstrija) ter štiri organizacije civilne družbe: Südwind (Avstrija), Symbiosis (Grčija), COSPE (Italija), Mirovni inštitut (Slovenija). V tem mesecu so se začele prve aktivnosti v projektu, v začetku maja pa bo izveden prvi študijski obisk v Gradcu, na kateri bodo predstavniki partnerjev spoznavali primere dobrih praks s področja migranstskih skupnosti.

Projekt se osredotoča na krepitev zmogljivosti migrantov (s poudarkom na ženskah) za politično pismenost in participacijo ter na krepitev zmogljivosti javnih lokalnih administracij, ki jim ponuja inovativna orodja za vključevanje migrantov. Namen tega projekta je omogočiti in povečati sodelovanje migrantov pri oblikovanju in izvajanju ukrepov na političnemu področju, tam kjer jih neposredno zadevajo – v Avstriji, Nemčiji, Grčiji, Italiji in Sloveniji – ter približati vprašanja lokalnim, nacionalnim in nosilcem odločanja v EU.

Skupnost občin Slovenije bo kot partnerica v projektu pridobivala izkušnje pri partnerskih institucijah ter jih preko svojih komunikacijskih kanalov, stikov z občinami članicami posredovala v lokalno okolje in slovenskim institucijam, ki na tem področju delujejo v občinah.

Izvedeno izobraževanje Sistemizacija delovnih mest 2/3

Skupnost občin Slovenije je v sodelovanju s predavateljico Štefko Korade Purg, dolgoletno vodjo Sektorja za organizacijo javnega sektorja ter uslužbenskega sistema na Ministrstvu za javno upravo, dne 15. 3. 2022 izvedlo izobraževanje Sistemizacija delovnih mest.

Obravnavali smo:

 • pravne podlage, ki so temelj za sistemizacijo delovnih mest,
 • delovna mesta, nazive, položaje in njihovo umestitev v sistemizacijo,
 • pripravo, sprejem ter uveljavitev sistemizacije delovnih mest.

Znanje s kadrovskega področja bomo širili na naslednjem izobraževanju dne 29. 3. 2022 na temo povračil stroškov in drugih osebnih prejemkov.

Usmeritve delovanja občin za pomoč beguncem iz Ukrajine in za Ukrajino 2/4

Na Skupnosti občin Slovenije smo v sodelovanju z Damjanom Barutom, predsednikom Komisije za zaščito in reševanje pri SOS ter poveljnikom civilne zaščite v občini Logatec pripravili nabor usmeritev delovanja občin, ki jih je za lažje in učinkovitejše organiziranje humanitarne pomoči, smiselno spoštovati.

USMERITVE DELOVANJA OBČIN ZA POMOČ BEGUNCEM IZ UKRAJINE IN ZA UKRAJINO najdete TUKAJ.

Usklajevanje modelov vrednotenja z občinami 2/5

Dne 7. marca 2022 je potekal sestanek na temo aktivnosti, ki jih Urad za množično vrednotenje nepremičnin (UMVN) vodi na področju izvajanja Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin (ZMVN-1).

Ne glede na to, da je z interventnimi zakoni zadržano javno izkazovanje podatkov evidence vrednotenja, pošiljanje potrdil iz evidence in uveljavljanje posebnih okoliščin, je geodetska uprava, kot organ vrednotenja, dolžna vsaki dve leti preveriti modele vrednotenja. Pri preverjanju modelov je bilo ugotovljeno, da modeli, določeni z Uredbo o določitvi modelov vrednotenja nepremičnin, ki je bila sprejeta v marcu 2020 in se je začela uporabljati 1. aprila 2020, niso več skladni z merili, ki jih določa ZMVN-1. Zato je vse modele vrednotenja potrebno prilagoditi novemu stanju na trgu nepremičnin ter jih določiti na novo. Do konca aprila 2022 bodo oblikovani osnutki vseh 17 modelov vrednotenja. Novi modeli bodo odražali stanje na trgu nepremičnin na dan 1. januar 2022 in bodo oblikovani v skladu z merili, določenimi v 9. členu ZMVN-1.

Na sestanku je bil vsem sodelujočim predstavljen vsebinski in tehnični vidik postopka usklajevanja z občinami. Na novo oblikovane osnutke modelov bo UMVN posredoval v usklajevanje občinam. Gradivo za usklajevanje bo občinam posredovano izvajalcem občinskih GIS sistemov v obliki (formatu) SHAPE v državnem prostorskem koordinatnem sistemu D96/TM in sicer za področje celotne Slovenije. Vse SHAPE datoteke bodo združene v eno stisnjeno (komprimirano) ZIP datoteko, v kateri bo tudi opis vsebovanih atributov. Vsaka vrednostna cona bo vsebovala naslednje atribute: ime vrednostne cone, številko ravni vrednostne cone in geometrijski prikaz obsega vrednostne cone. Tako posredovano gradivo osnutkov modelov vrednotenja bo geodetska uprava uskladila z občinami, nato pa bo UMVN pripravil predlog modelov vrednotenja in skupaj s poskusnim izračunom pripravil za javno razgrnitev, ki bi se prav tako izvedla v prostorskih informacijskih sistemih občin.
Vsem občinam je bil predhodno posredovan dopis, s katerim se je občine seznanilo s predlaganim načinom usklajevanja. Pozvalo se jih je, da, v kolikor se strinjajo, posredujejo soglasje za tak način posredovanja gradiv in podatke o izvajalcu s katerim sodelujejo pri izvajanju GIS sistemov. Soglasje je do 9. marca 2022 posredovalo 177 občin. Ob posredovanju gradiv za usklajevanje bo izvajalcem občinskih GIS sistemov posredovan tudi seznam občin, ki so soglasja posredovale.

ZAKONODAJA

Vlada izdala Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje ponovnih izbruhov in širjenja okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 v upravnih zadevah 3/1

Vlada Republike Slovenije je izdala Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje ponovnih izbruhov in širjenja okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 v upravnih zadevah. Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Z odlokom so bili določeni začasni ukrepi, ki so zaradi nevarnosti širjenja okužb s COVID-19 omogočali poslovanje v upravnih zadevah tako, da so stranke na prilagojen način izvrševale svoje procesne pravice, organi pa nemoteno poslovali. Zaradi trenutne epidemiološke situacije je ocenjeno, da ukrepi niso več potrebni. To pomeni, da bodo po razveljavitvi odloka stranke in drugi udeleženci vloge ponovno lahko vlagali brez predhodnega naročanja (možnost naročanja pa bodo organi zagotavljali še naprej), ponovno bo omogočena prisotnost javnosti na ustnih obravnavah, pregledovanje dokumentov v prostorih organov, vročanje bo potekalo po pravilih Zakona o splošnem upravnem postopku, prenehala bo tudi možnost podaljševanja rokov za izdajo odločb in rokov za opravljanje procesnih dejanj zaradi COVID-19 (o podaljšanju rokov za opravo procesnih dejanj se bo odločalo na podlagi pravil Zakona o splošnem upravnem postopku).

Predlog Uredbe o zmanjšanju vpliva nekaterih plastičnih proizvodov na okolje  3/2

Predlog Uredbe o zmanjšanju vpliva nekaterih plastičnih proizvodov na okolje ureja posamezne cilje in ukrepe za posamezne plastične izdelke za enkratno uporabo in ribolovno orodje, ki vsebuje plastiko ter cilje in ukrepe za odpadke, ki nastanejo iz teh proizvodov, skupen cilj pa je zmanjšanje onesnaževanja okolja z odpadki iz teh proizvodov ter smotrna zasnova in raba teh proizvodov. Predlog uredbe tako z namenom zmanjšanja onesnaževanja okolja, zlasti vodnega (morskega) okolja, določa ukrepe za 10 najpogosteje najdenih plastični proizvodov za enkratno uporabo na obalah oceanov v EU in za ribolovno opremo, ki vsebuje plastiko.

Za proizvajalce teh proizvodov je določena obveznost plačila stroškov ozaveščanja, stroškov zbiranja odpadkov teh proizvodov, ki se zavržejo v javne sisteme za zbiranje odpadkov, vključno s tistimi, ki so povezani z infrastrukturo in njenim delovanjem, ter naknadnega prevoza in obdelave teh odpadkov in stroške čiščenja okolja zaradi odvrženih smeti, ki izvirajo iz teh proizvodov ter naknadnega prevoza in obdelave teh smeti. Sredstva prejme občina.

Vljudno vas prosimo, da Predlog Uredbe o zmanjšanju vpliva nekaterih plastičnih proizvodov na okolje pregledate in nam posredujete vaše pripombe na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si, do vključno 21. 3. 2022.

Osnutek Uredbe o razvrščanju objektov 3/3

Na podlagi Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. 199/21) so na Ministrstvu za okolje in prostor pripravili osnutek Uredbe o razvrščanju objektov, ki določa klasifikacijo vrst objektov CC[1]SI in podrobnejša merila za razvrščanje enostavnih, nezahtevnih, manj zahtevnih in zahtevnih objektov ter merila za vzdrževanje objekta in manjšo rekonstrukcijo.

Uredba ohranja osnovni koncept in merila Uredbe o razvrščanju objektov (Uradni list RS, št. 37/18) in se le usklajuje s spremembo definicije objekta (črtani drugi gradbeni posegi), kot ga določa nov gradbeni zakon, dodaja merila za manjšo rekonstrukcijo, ki jo je po novem uvedel zakon, glede na v praksi zaznane težave natančneje določa enoto objekta (posamezen objekt), ki se klasificira in razvršča ter minimalno posega v samo klasifikacijo objektov in merila za razvrščanje.

Uredba je dostopna TUKAJ, obrazložitev uredbe o razvrščanju pa tukaj.

Vse zainteresirane prosimo, da nam posredujete pripombe in predloge na priloženem obrazcu do 12.4. 20202 na ana.plavcak@skupnostobcin.si

 

Osnutek Pavilnika o začasnih objektih 3/4

Na podlagi Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. 199/21), ki je v 4. členu določil začasne objekte in v šestem odstavku istega člena predpisal, da se za začasne sezonske, začasne nujne in začasne skladiščne objekte pripravi podrobnejša merila in pogoje za postavitev, so na Ministrstvu za okolje in prostor pripravili osnutek Pravilnika o začasnih objektih. Osnutek je na voljo TUKAJ.

Vaše pripombe in predloge nam lahko posredujete na priloženem obrazcu do 28. 3. 2022 na ana.plavcak@skupnostobcin.si

 

Mnenje k predlogu Zakona o elektronskih komunikacijah  3/6

Državni zbor RS je občinskim svetom in županom občin in mestnih občin v mnenje posredoval  Predlog zakona o elektronskih komunikacijah, 011-02/22-0011/0004, 2628-VIII.

Dokumenti:

DZNujniPostopek_P.pdf
ZEKom_2_p.pdf
SA_agencije_p.pdf
Os_podz_p.pdf
SA_NURF_5_p.pdf
Kor_tab_ZEKom.pdf
Izjava_o_ skl.predl..pdf

Prosimo vas, da nam vaše pripombe, predloge in mnenja posredujete najkasneje do četrtka, 31. marca 2022 na naslov tina.bastevc@skupnostobcin.si.

 

Odlok o finančnem nadomestilu zaradi vpliva povečanja cen mineralnih gnojil in energentov na kmetijsko pridelavo 3/7

Vlada je izdala Odlok o finančnem nadomestilu zaradi vpliva povečanja cen mineralnih gnojil in energentov na kmetijsko pridelavo.

Zakon o ukrepih za omilitev posledic dviga cen energentov v gospodarstvu in kmetijstvu (ZUOPDCE) je med drugim določil začasne ukrepe na področju kmetijstva. Vlada Republike Slovenije s tem odlokom predpisuje podrobnejše pogoje za dodelitev finančnega nadomestila.
Odlok določa, da mora nosilec kmetijskega gospodarstva za pridobitev finančnega nadomestila poleg pogojev, opredeljenih v ZOUPDCE, izpolnjevati še naslednje:

 • na dan uveljavitve tega odloka ni v postopku zaradi insolventnosti po določbah zakona, ki ureja finančno poslovanje, postopke zaradi insolventnosti in prisilno prenehanje;
 • ima na dan uveljavitve tega odloka poravnane zapadle davčne obveznosti in druge denarne nedavčne obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, v višini, ki presega 50 eurov,
 • ima za nakazilo dodeljenih sredstev odprt transakcijski račun v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo.

Odlok nadalje ureja tudi podrobnejši postopek za pridobitev finančnega nadomestila ter pogoje in način morebitnega vračila finančnega nadomestila, če nista izpolnjena pogoja določena v ZOUPDCE.

Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja bo nosilcem kmetijskega gospodarstva, ki izpolnjujejo pogoje iz tega odloka, v 30 dneh po njegovi uveljavitvi, na podlagi podatkov iz uradnih evidenc, izdala informativno odločbo v skladu s ZOUPDCE, ki ureja ukrepe za omilitev posledic dviga cen energentov v gospodarstvu in kmetijstvu.

Za ukrep po ZUOPDCE in tem odloku je predvidenih nekaj manj kot 32 milijonov evrov proračunskih sredstev.

POVPRAŠEVANJA

Vračila stroškov prevoza otrok s posebnimi potrebami – zaključeno povpraševanje 4/1

Na Skupnost občin Slovenije se je obrnila občina članica, ki jo zanima praksa ostalih občin glede vračila stroškov prevoza otrok s posebnimi potrebami v zavode, kamor so napoteni.

Prosili smo za odgovore na naslednja vprašanja:

 1. Ali upravičenim staršem otrok s posebnimi potrebami izdajate odločbe ali jih o dodeljeni pravici do povračila stroškov prevoza obvestite kako drugače?
 2. Ali staršem s pravico do povračila stroškov, ki otroke individualno vozijo v zavod, priznate število kilometrov za dve relaciji dnevno – v zavod in nazaj – ali dopuščate izjeme s katerimi jim priznate dejansko opravljeno dnevno število kilometrov za prevoz – npr. z otrokom v zavod, brez otroka domov in brez otroka v zavod, z otrokom domov? Če da, pod kakšnimi pogoji?
 3. Kako interpretirate dikcijo ‘polni kilometri’ – npr. najkrajša pot znaša skupno 20,5 km in v tem primeru priznate 20 km, 20,5 km ali 21 km?

Odgovore na povpraševanje lahko preberete TUKAJ.

Pravna podlaga za povračilo potnih stroškov zaposlenim 4/2

Na Skupnost občin Slovenije se je obrnila občina članica, ki jo zanima praksa ostalih občin glede pravne podlage za povračilo potnih stroškov zaposlenim.

Prosimo, da odgovorite na kratko anketo na povezavi TUKAJ (predviden čas odgovarjanja 1 minuta) do četrtka, 24. 3. 2022.

DOGODKI SOS

21.3. / Predstavitev Predloga Uredbe o zmanjšanju vpliva nekaterih plastičnih proizvodov na okolje 5/1

Do 22. 3. 2022 je v javni obravnavi Predlog Uredbe o zmanjšanju vpliva nekaterih plastičnih proizvodov na okolje (eUprava – Predlog predpisa (gov.si)), ki v naš pravni red prenaša določbe Direktive (EU) 2019/904 o zmanjšanju vpliva nekaterih plastičnih proizvodov na okolje. Med drugim uredba obravnava tudi metodologijo plačevanja stroškov smetenja občinam ter metodologijo izračuna ločenega zbiranja odpadnih plastenk, kar bo imelo neposreden vpliv na lokalne skupnosti kot tudi na izvajalce gospodarskih javnih služb urejanja in čiščenja javnih površin ter zbiranja komunalnih odpadkov.

Zato vas Zbornica komunalnega gospodarstva, Združenje mestnih občin Slovenije, Združenje občin Slovenije in Skupnost občin Slovenije vabimo na predstavitev predloga uredbe, ki bo potekala v ponedeljek, 21. 3. 2022, ob 11. uri preko MS Teams.
Za Ministrstvo za okolje in prostor bo predlog uredbe predstavila mag. Jana Miklavčič z Direktorata za okolje.

Povezava na dogodek

22.3. / Predstavitev priporočil za pripravo občinskega odloka (OUNK) in prvih dveh testnih odlokov (Občin Moravske Toplice, Solčava) 5/2

Skupnost občin Slovenije vas v sodelovanju z Ministrstvom za okolje in prostor vabi na predstavitev priporočil za pripravo občinskega Odloka o urejanju podobe naselij in krajine (OUNK), v okviru katerega bo predstavljen strokovni (Urbanistični inštitut RS) in pravni pristop (Luka Ivanič, pravnik z več-letnimi izkušnjami iz prostorskega resorja). Podlaga za Odlok o urejanju podobe naselij in krajine (OUNK) je nedavno sprejeta prostorska zakonodaja (ZURep-3, GZ-1), ki s 1. junijem prehaja v uporabo. Med drugim bosta na posvetu predstavljena prva dva od skupaj štirih testnih odlokov (OUNK) in sicer občin Moravske Toplice in Solčava.

Uradno vabilo najdete TUKAJ.

 

NAJAVA:

V obdobju med aprilom in majem 2022 se nam obeta predstavitev drugih dveh testnih odlokov (OUNK) in sicer občin Postojna in Kočevje s spremljajočimi koristnimi informacijami.

23.3. / Detajlno o lokacijski preveritvi in institutu občinskih urbanistov 5/3

Skupnost občin Slovenije vas v sodelovanju z Ministrstvom za okolje in prostor vabi na detajlno predstavitev novosti prostorske zakonodaje (ZUreP-3, GZ-1), vezane na izvajanje lokacijske preveritve in institut občinskih urbanistov. Seznanitev s področno zakonodajo bo omogočila zaposlenim na občini, da se opolnomočijo z razumevanjem določb, ki s 1. junijem prehajajo v uporabo.

Lokacijska preveritev se ohranja v naboru mehanizmov prostorskega načrtovanja tudi po sprejemu ZUreP-3. Z ZUreP-3 je predvidena uporaba lokacijske preveritve tudi v namene legalizacije. Pri lokacijski preveritvi bo poleg predstavljenih novosti, ki jih glede lokacijske preveritve prinaša ZUreP-3, govora tudi o postopku in elaboratu. Z namenom zagotavljanja strokovnosti in zakonitosti opravljanja nalog urejanja prostora so morale občine v skladu z 298. členom ZUreP-2 v dveh letih po začetku njegove uporabe (1. 6. 2020) zagotoviti sodelovanje občinskega urbanista. Zato ZUreP-3 ne določa prehodnega obdobja za njegovo imenovanje, na novo pa določa naloge občinskega urbanista in pogoje, glede tega kdo še lahko opravlja naloge občinskega urbanista.  Več informacij je na voljo v vabilu spodaj.

Dnevni red:

 1. Izvajanje lokacijske preveritve
 2. Institut občinskega urbanista
 3. Vprašanja in odgovori

Uradno VABILO za tiskanje.

Prijazno vabljeni!

29.3. / Povračilo stroškov in drugi osebni prejemki 5/4

Zaposlenim v javnem sektorju pripadajo povračilo stroškov prehrane med delom, povračilo stroškov prevoza na delo in z dela ter povračilo stroškov na službenem potovanju, prav tako jim ob izpolnjevanju pogojev pripadajo jubilejne nagrade, solidarnostne pomoči in odpravnina ob upokojitvi. O vsem navedenem ter pravnih podlagah, ki veljajo za funkcionarje in za javne uslužbence, bo predavala Štefka Korade Purg, dolgoletna vodja Sektorja za organizacijo javnega sektorja ter uslužbenskega sistema na Ministrstvu za javno upravo z več kot 35-letnimi delovnimi izkušnjami v državni upravi.

Predlog dnevnega reda:

9.00 – 9.45 Predstavitev pravnih podlag, ki urejajo povračila stroškov in druge osebne prejemke za funkcionarje in za javne uslužbence
9.45 – 10.30 Povračilo stroškov prehrane med delom, povračilo stroškov prevoza na delo in z dela ter povračilo stroškov na službenem potovanju
10.30 – 10.45 Odmor
10.45 – 12.00 Jubilejne nagrade, solidarnostne pomoči in odpravnina ob upokojitvi
12.00 – 12.15 Vprašanja in odgovori

*SOS si v skladu z organizacijo dogodka pridržuje pravico do dopolnitev programa

Vabilo za tiskanje najdete na povezavi TUKAJ.

30.3. / Nabor nalog občin po novem gradbenem zakonu (GZ-1) 5/5

Skupnost občin Slovenije vas v sodelovanju z Luko Ivaničem vabi na prvi posvet v povezavi z novostmi, ki jih prinaša novi Gradbeni zakon. V decembru 2021 sprejet Gradbeni zakon prinaša zakonodajne izboljšave na področju debirokratizacije in pospešenega trajnostnega gospodarskega razvoja v Slovenije. Novi Gradbeni zakon bo z junijem prišel v uporabo in s tem nadgradil dosedanje uveljavljene postopke v zvezi z gradnjo pri enakem zagotavljanju varovanja javnih interesov ter pravne varnosti vseh udeležencev pri graditvi. Slednje se bo odražalo v učinkovitejših, hitrejših in digitaliziranih rešitvah.

Na posvetu bodo tako obravnavani naslednji T E M A T S K I   S K L O P I:

 • Občina – mnenjedajalec, – soglasodajalec in – organ za evidentiranje prijave začetka novogradenj,
 • izvajanje inšpekcijskega nadzora,
 • vloga pri izkazovanju pravice graditi,
 • potrjevanje plačila komunalnega prispevka ter
 • druge naloge ter upravičenja.

*SOS si v skladu z organizacijo dogodka pridržuje pravico do dopolnitev programa.

Uradno VABILO za tiskanje.

5.4. / Občinska glasila: od zakona do oblikovanja 5/6

Leto 2022 nam prinaša troje volitev in z njimi troje volilnih kampanj. To so tudi za občinske medije, predvsem glasila, obdobja številnih aktivnosti, usklajevanj želja, pričakovanj in pravil različnih skupin, posameznikov ter institucij. Na pragu prve volilne kampanje se bomo v uvodnem delu izobraževanja seznanili z določbami Zakona o volilni in referendumski kampanji, ki urejajo volilno kampanjo v medijih ter pregledali aktualne sodne in prekrškovne prakse na tem področju. Pa tudi z aktivnostmi Računskega sodišča RS v povezavi z lokalnimi glasili ter njihovimi ugotovitvami. V drugem delu pa bo red. prof. dr. Klement Podnar ponudil pogled na občinska glasila skozi prizmo upravljanja korporativnih komunikacij ter se v nadaljevanju osredotočil na izbrane poudarke urednikovanja vizualnega v glasilih. Z udeleženci posveta se bo skozi marketinška očala vprašal, kakšno bi moralo biti v luči sodobnih trendov naše glasilo, da ne bi romalo neposredno med odpadke. Drugi del bo s primerom, izkušnjami in izzivi, pospremil urednik občinskega glasila Maribor Dejan Pušenjak.

Predvatelji:

Anja Hostnik, univ. dipl. prav., sekretarka, Sektor za transparentnost, integriteto in politični sistem, Direktorat za lokalno samoupravo, nevladne organizacije in politični sistem na Ministrstvu za javno upravo

mag. Petra Zemljič, svetovalka vrhovne državne revizorke, Računsko sodišče RS

red. prof. dr. Klement Podnar, profesor tržnega komuniciranja na Fakulteti za družbene vede, Univerze v Ljubljani; pedagoško in raziskovalno se ukvarja s področjem korporativnega komuniciranja, je avtor številnih prispevkov v priznanih mednarodnih revijah in monografij, med drugim tudi knjige Corporate Communication: A Marketing Viewpoint, ki je izšla pri založbi Routledge

Dejan Pušenjak, urednik časopisa Maribor, diplomirani filozof in literarni komparativist, novinar

Predlog dnevnega reda:

*SOS si v skladu z organizacijo dogodka pridržuje pravico do dopolnitev programa

9.00 – 9.30 Predstavitev Zakona o volilni in referendumski kampanji, Anja Hostnik, MJU
9.30 – 10.00 Aktivnosti Računskega sodišča RS v povezavi z lokalnimi glasili, mag. Petra Zemljič, Računsko sodišče RS
10.00 – 10.15 Vprašanja
10.15 – 10.30 Odmor
10.30 – 11.15 Občinska glasila skozi prizmo upravljanja korporativnih komunikacij, red. prof. dr. Klement Podnar, FDV
11.15 – 12.00 Občinski časopis Maribor: izkušnje in izzivi, Dejan Pušenjak
12.00 – 12.20 Vprašanja in odgovori

*SOS si v skladu z organizacijo dogodka pridržuje pravico do dopolnitev programa

Vabilo za tiskanje najdete na povezavi TUKAJ.

DOGODKI DRUGIH

23. 3. / Usposabljanje o javnem naročanju inovacij 6/1

Javno naročanje inovativnih proizvodov in storitev omogoča rast trga le teh, s tem pa neposredno spodbudo gospodarstvu, ki jih razvija.

Slovenski gradbeni grozd vabi na spletno usposabljanje o naročanju inovativnih storitev in izdelkov, ki bo 23. marca od 10 do 15 ure, v okviru Interreg projekta PROMINENT PLUS. Usposabljanje bo potekalo v angleškem jeziku. Prijavite se na povezavi: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfzHdRJxVc54HRHAcy393DOXYPHbzI_8qMBr1CG8QM6UZP-yQ/viewform

24. 3. / Vabilo na spletno usposabljanje: krepitev participacije migrantov v lokalnih skupnosti 6/2

Mednarodna organizacija za migracije (IOM), Agencija Združenih narodov za migracije, vas vabi na spletno usposabljanje o krepitvi participacije migrantov v lokalnih skupnostih. Usposabljanje bo potekalo v četrtek, 24. marca 2022, med 9.30 in 12.00. Na usposabljanju boste lahko spoznali upravljanje medkulturnosti, program Sveta Evrope Medkulturna mesta in primera občinskih dobrih praks koordinacije dela lokalnih deležnikov na področju vključevanja migrantov.

Usposabljanje je namenjeno predstavnikom slovenskih občin in deležnikom na področju migracij, ki krepijo podporno okolje za vključevanje migrantov.

Usposabljanje bodo izvedli ga. Irena Guidikova, vodja Oddelka za programe vključevanja in antidiskriminacije pri Svetu Evrope, ga. Mirna Buić, projektna vodja na Kulturno izobraževalnem društvu PiNA iz Kopra, in g. Rok Primožič, vodja Oddelka za družbene dejavnosti na Občina Škofja Loka. Prvi del usposabljanja bo potekal v angleškem, drugi del pa v slovenskem jeziku.

Usposabljanje bo potekalo v okviru evropskega projekta Includ-EU, ki si prizadeva prispevati k izgradnji bolj vključujočih in povezanih evropskih družb s krepitvijo izmenjave izkušenj, sodelovanja ter partnerstev med lokalnimi in regionalnimi oblastmi iz Grčije, Italije, Nizozemske, Romunije, Slovenije ter Španije. Projekt financira Evropska komisija v sklopu Sklada za azil, migracije in integracijo (AMIF).

Usposabljanje je namenjeno omejenemu številu udeležencev. Udeležbo potrdite do torka, 22. marca 2022, na e-poštni naslov aaralica@iom.int (Adriana Aralica).

29.3. / Lokalni podnebno-energetski ukrepi: od dolgoročnega načrtovanja do praktičnih primerov 6/3

Focus v sodelovanju z Razvojnim centrom Novo mesto, organizira dne 29. 3. 2022 na lokaciji Razvojnega centra Novo mesto (Podbreznik 15, Novo mesto) dogodek z naslovom: ‘’Lokalni podnebno-energetski ukrepi: od dolgoročnega načrtovanja do praktičnih primerov’’. Na dogodku bodo na podlagi konkretnih primerov na lokalni ravni predstavili kako se dolgoročnega načrtovanja lotiti, kako zagotoviti ustrezna znanja in finance ter posamezne korake priprave načrta. V drugem delu dogodka sledi predstavitev dobrih praks podnebno-energetskih ukrepov na lokalni ravni.

Več informacij najdete TUKAJ, program dogodka pa tukaj.

Za dodatne informacije kontaktirajte Focus in sicer preko e-mail-a taj@focus.si.

Vabljeni k poslušanju.

29. 3./Informativni dan Interreg Euro-MED 6/4

Informativni dan ob 1. javnem razpisu programa Interreg Euro-MED  2021-2027 bo potekal 30. marca 2022 preko platforme Zoom. Povezavo do dogodka bodo prejeli vsi prijavljeni po zaključku zbiranja prijav. Prijava na dogodek je možna na naslednji spletni povezavi do vključno torka, 29. marca 2022 do 12h. Za več informacij o dogodku kliknite tukaj. 

30. 3. / Posvet o prikazovalniku občinskih proračunov 6/5

Partnerji v projektu “Odprti računi”, ki ga sofinancira Ministrstvo za javno upravo, bodo izdelali aplikacijo, ki bo zmogla v sklopu občinske spletne strani, občanom na poljuden in grafično všečen način predstaviti občinski proračun. Aplikacija bo na voljo občinam brezplačno. Organizatorji vabijo na posvetovanje z občinami že v fazi snovanja te aplikacije, da bo ta čim bolj ustrezala potrebam občin. Posvet se bo odvil dne, 30. 3. 2022, s pričetkom ob 14. uri, v mansardni sejni sobi nad Knjižnico Bena Zupančiča, Trg padlih borcev 5, v Postojni.

Predstavniki občin se na posvet lahko prijavite do 28. 3. 2022 preko povezave tukaj. Več informacij o projektu in načrtovani aplikaciji najdete v vabilu. 

26. 5. / Okoljski podatki in javne storitve 6/6

V okviru Tedna podatkov 2022 bosta 4PDIH in ARSO organizirala delavnico o okoljskih podatkih za občine in njihove javne službe, nevladne organizacije ter druge javne organizacije, odgovorne za javno upravo, digitalizacijo in odprte podatke. Dogodek bo potekal v četrtek, 26. maja 2022 ob 10.00 uri.
Vabimo vas k sodelovanju in sicer v obliki nagovora ali predstavitve dobre prakse s področja okoljskih podatkov, storitve na podlagi le-teh ali splošne ocene stanja, specifične problematike oz. potrebe, ki jo prepoznavate na tem področju. Prijazno prosimo za vaše predloge, ki jih pričakujemo do 12.3. na sasa@4pdih.com.

VLADA RS

Obramba pred točo na območju severovzhodne Slovenije za leti 2022 in 2023 7/1

Vlada RS je na 118. redni seji sprejela informacijo o izvajanju letalske obrambe pred točo s posipanjem točonosnih oblakov s srebrovim jodidom na območju severovzhodne Slovenije v letih 2020 in 2021. Vlada podpira izvajanje letalske obrambe pred točo s posipanjem točonosnih oblakov s srebrovim jodidom na območju severovzhodne Slovenije tudi v letih 2022 in 2023.

Sredstva za sofinanciranje izvajanja letalske obrambe pred točo se namenijo s proračunske postavke Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP), če se izkaže interes lokalnih skupnosti, kar pomeni, če je v izvajanje letalske obrambe pred točo vključenih vsaj polovica občin z branjenega območja severovzhodne Slovenije. Branjeno območje zajema vseh 27 občin v statistični regiji Pomurje, vseh 41 občin v statistični regiji Podravje ter dodatno občini Slovenske Konjice in Zreče iz Savinjske statistične regije ter občino Podvelka iz Koroške statistične regije.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano prispeva do 35 % sredstev za izvedbo priložnostnega skupnega javnega naročila za izbiro izvajalca letalske obrambe pred točo, preostali del sredstev pa zagotovijo občine, ki se vključijo v izvajanje letalske obrambe pred točo.

MKGP bo na podlagi sklepa vlade izvedel skupno javno naročilo, še pred izdajo sklepa o začetku postopka javnega naročila pa mora zbrati pooblastila občin. MKGP bo pričel s postopkom javnega naročanja, v kolikor se bo v izvajanje obrambe pred točo vključilo vsaj polovica od 71 občin z branjenega območja severovzhodne Slovenije.

Ker se bo javno naročilo izvedlo po odprtem postopku, ministrstvo zainteresirane občine z branjenega območja vabi, da nemudoma po prejemu obvestila posredujejo ustrezno izpolnjena pooblastila, kar bo omogočilo čimprejšnjo izbiro izvajalca.

AKTUALNI RAZPISI

Javni razpis v okviru izvajanja nacionalnega Načrta za okrevanje in odpornost 8/1

Ministrstvo za kulturo je objavilo Javni razpis za sofinanciranje projektov trajnostne obnove in oživljanja kulturnih spomenikov v lasti občin ter vključevanje kulturnih doživetij v slovenski turizem iz sredstev za izvajanje nacionalnega Načrta za okrevanje in odpornost. Javni razpis je odprt do 4. aprila 2022.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov obnove in oživljanja kulturnih spomenikov v lasti občin, ki bodo poleg investicij v obnovo vključevali tudi aktivnosti za povezovanje in oplemenitenje turistične ponudbe z uporabo informacijsko-komunikacijskih tehnologij za promoviranje in interpretacijo kulturne dediščine. Podprte bodo večje investicije z multiplikativnim učinkom na gospodarski in turistični razvoj, ki bodo predstavljale dodano vrednost za turistične destinacije po okrevanju po pandemiji bolezni COVID-19.

Višina razpisanih sredstev je 15.000.000 evrov.

Besedilo javnega razpisa (Uradni list, 4. marec 2022)

Razpisna dokumentacija

Najava Javnega razpisa za sofinanciranje projektov trajnostne obnove in oživljanja kulturnih spomenikov v lasti občin 8/2

Ministrstvo za kulturo je najavilo objavo Javnega razpisa za sofinanciranje projektov trajnostne obnove in oživljanja kulturnih spomenikov v lasti občin ter vključevanje kulturnih doživetij v slovenski turizem iz sredstev za izvajanje nacionalnega Načrta za okrevanje in odpornost v višini 15.000.000 evrov nepovratnih sredstev. Razpis bo objavljen predvidoma 4. marca 2022 in bo odprt do 4. aprila 2022.

Predmet javnega razpisa bo sofinanciranje projektov obnove in oživljanja kulturnih spomenikov v lasti občin, ki bodo poleg investicij v obnovo vključevali tudi aktivnosti za povezovanje in oplemenitenje turistične ponudbe z uporabo informacijsko-komunikacijskih tehnologij za promoviranje in interpretacijo kulturne dediščine. Podprte bodo večje investicije z multiplikativnim učinkom na gospodarski in turistični razvoj, ki bodo predstavljale dodano vrednost za turistične destinacije po okrevanju po pandemiji bolezni COVID-19. Predmet razpisa bodo kulturni spomeniki, ki so bili razglašeni do vključno dneva objave razpisa. Upravičenci do sredstev razpisa bodo občine, ki so lastnice ali imetnice stavbne pravice kulturnih spomenikov, ki so predmet razpisa, in nastopajo kot investitorji.

Predračunska vrednost upravičenih stroškov prijavljenega projekta bo morala znašati najmanj 1.000.000 evrov (brez DDV). Vsaj 5 % upravičenih stroškov projekta bo moralo biti namenjenih “mehkim” dejavnostim za povezovanje in oplemenitenje turistične ponudbe ter za izboljšanje informacijske dostopnosti in prepoznavnosti lokalnega ali regionalnega območja (uporaba digitalnih sredstev in informacijsko-komunikacijskih tehnologij za prezentacijo in promocijo kulturne dediščine in kraja). Prijavitelj lahko zaprosi za sofinanciranje do 1.660.000 evrov upravičenih stroškov. Davek na dodano vrednost ne bo upravičen strošek financiranja.

Upravičeni stroški sofinanciranja bodo stroški investicij v opredmetena sredstva (investicije v gradnjo, obnovo, restavriranje, opremo, računalniško, digitalno in IT opremo , energetsko sanacijo), stroški projektne dokumentacije, načrtov, študij in analiz, stroški storitev zunanjih izvajalcev, stroški izvajanja aktivnosti za digitalizacijo, trženje/promocijo, obveščanje in razvoj kulturno-turističnih storitev in produktov.

Projekti se bodo morali zaključiti najpozneje do 31. decembra 2025. Več informacij je dostopnih tukaj. 

Šesti javni natečaj Branju prijazna občina 8/3

Naziv Branju prijazna občina podeljuje Združenje splošnih knjižnic v sodelovanju s Skupnostjo občin Slovenije in Ministrstvom za kulturo, letos že šesto leto zapored. Javni natečaj poteka med 8. februarjem in 30. septembrom 2022, podelitev nazivov Branju prijazna občina pa bo na Ta veseli dan kulture, 3. decembra 2022, na Prešernov rojstni dan. Projekt, ki letos poteka že šestič,  je uspešno spodbudil občine, da z različnimi aktivnostmi in ukrepi izvajajo spodbujanje izboljšanje bralne pismenosti in bralne kulture. Do sedaj je naziv pridobilo že 52 občin.

Ilustracija mesta z napisom nad mestom Branju prijazna občina

Vzporedno z javnim natečajem za podelitev naziva vsako leto poteka tudi poziv za podaljšanje veljavnosti naziva. Letos potečejo tri leta od  podelitve naziva Branju prijazna občina v letu 2019, kar pomeni, da morajo občine, ki so v tem letu pridobile naziv,  pripraviti vlogo za njegovo podaljšanje. Rok za oddajo vloge je do 30. 9. 2022 na naslov Združenja splošnih knjižnic.

Objavljen 8. javni razpis v okviru podukrepa M06.1 Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete za leto 2022 8/4

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je 21. 1. 2022 v Uradnem listu objavilo 8. javni razpis v okviru podukrepa M06.1 Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete. Razpisanih bo 8.932.207,66 evrov nepovratnih sredstev iz Programa razvoja podeželja 2014–2020.

Predmet javnega razpisa je podpora mladim kmetom za vzpostavitev kmetijskega gospodarstva in kmetijske dejavnosti. Upravičenci za podporo so mladi kmetje, stari od 18 do vključno 40 let, ki imajo ustrezno poklicno znanje in usposobljenost. Podpora se dodeli kot pavšalna pomoč v obliki nepovratne finančne pomoči, izplača se v dveh obrokih.

Vnos prijavnega obrazca v elektronski sistem in vložitev vloge na javni razpis bo potekala od 14. 2. 2022 do vključno 31. 3. 2022, do 14. ure.

Podrobnejše informacije o razpisu najdete TUKAJ.

NOVICE DRUGIH

Sprejetje splošnega pristopa za baterije 9/1

Potekalo je prvo formalno zasedanje Sveta za okolje v času francoskega predsedovanja. V ospredju je bila orientacijska razprava o dosjejih iz zakonodajnega paketa »Pripravljeni na 55« iz pristojnosti tega Sveta, s poudarkom na Uredbi trgovanja z emisijami ETS (Emissisons trading system-ETS) ter razprava o predlogu Uredbe o deforestaciji. Ministri so potrdili splošni pristop za Uredbo o baterijah in odpadnih baterijah. Delovno kosilo je bilo namenjeno izmenjavi mnenj o zelenitvi Evropskega semestra. Več informacij najdete tukaj.

 

Vabilo na Kulturni bazar 2022 9/2

Vljudno vabljeni v četrtek, 31. marca 2022, med 8. in 20. uro v Cankarjev dom v Ljubljani na nacionalno medresorsko strokovno usposabljanje Kulturni bazar 2022.

Program največjega strokovnega usposabljanja na področju kulturno-umetnostne vzgoje Kulturni bazar 2022 vključuje več kot štirideset dogodkov: predstave, filmske projekcije, predstavitve, predavanja, okrogle mize, delavnice in vodenja po razstavi, ki jih namenjamo strokovnim delavkam in delavcem z različnih področij (vzgoje in izobraževanja, kulture, kmetijstva in prehrane, zdravstva, sociale, okolja in prostora …),  načrtovalkam in načrtovalcem politik ter strokovnim delavkam in delavcem v občinah in lokalnih skupnostih, ki skrbite za kulturo in izobraževanje oz. družbene dejavnosti.

Osrednja tema štirinajstega Kulturnega bazarja bo Kultura in umetnost/blagostanje družbe in posameznika. Spraševali se bomo, kaj je blagostanje, kako ga razumemo v polju kulture in umetnosti, kakšno mesto imata kultura in umetnost pri gradnji blagostanja družbe in posameznika, kje je mesto kulture in umetnosti v pojmovanju blagostanja na različnih področjih (zdravja, sociale, prostora, okolja …), kako kultura in umetnost prispevata h kakovosti bivanja v urbanih okoljih in kako na podeželju, kako pripomoreta k posameznikovemu in družbenemu blagostanju.

Na brezplačno strokovno usposabljanje se prijavite z e-prijavo, ki jo najdete na https://kulturnibazar.si/.

Zaradi učinkovitejše organizacije, pa tudi zaradi omejitev udeležbe na posameznih dogodkih, prijavo posredujte čim prej, najpozneje do 24. marca 2022. Izpolnjena in poslana e-prijava je vaša vstopnica na izbrane dogodke, hkrati pa vam omogoča pridobitev potrdila o udeležbi na strokovnem usposabljanju.

Vsak udeleženec in udeleženka si lahko izbere, kar ga strokovno najbolj zanima. E-prijava je potrebna tudi, če se želite udeležiti le posameznih dogodkov.

Več o dogodku najdete na https://kulturnibazar.si, za dodatne informacije lahko pišete tudi na e-naslov info@kulturnibazar.si.

Priročnik ukrepov za razvoj socialne ekonomije po občinah 9/3

V sklopu ekosistema socialne ekonomije Sociolab so pripravili priročnik ukrepov za razvoj socialne ekonomije po občinah. Ukrepi, ki so jih zbrali na enem mestu, so zamišljeni kot neposredno uporabni in takoj izvedljivi, opisi so enostavni in razumljivi. Priročnik je dostopen na spletni strani SocioLab.

Odprte prijave za program Odbora regij - Mladi izvoljeni politik 2022 9/4

Evropski odbor regij je objavil razpis za sodelovanje v programu Mladi izvoljeni politik 2022.

Program Young Elected Politicians (YEPs) je mreža politikov, ki niso starejši od 40 let in imajo mandat na regionalni ali lokalni ravni v EU. Do danes se je programu pridružilo že več kot 400 mladih politikov. Iz Slovenije doslej še ni sodelujočih. Sodelujoči bodo imeli dostop do:

 • YEPcommunity.eu, mesto za izmenjavo informacij in izkušenj s kolegi YEP in YEP Alumni;
 • seminarji, dogodki in posvetovanja s povabilom;
 • možnosti spletnega povezovanja s člani skupnosti YEP;
 • tečaji usposabljanja o temah EU.

Poleg tega bodo izbrani YEP imeli možnost sodelovati v različnih komunikacijskih aktivnostih, povezanih s programom. Vsi dogodki bodo potekali na spletu. Če bo mogoča fizična udeležba v Bruslju, bodo udeleženci o tem obveščeni vnaprej.

Za prijavo morajo kandidati imeti demokratični mandat kot izvoljeni politik na regionalni ali lokalni ravni v državi članici Evropske unije, biti rojeni po 1. januarju 1982, zagotavljati dobro znanje angleščine ali francoščine. Prijava ni mogoča za tiste predstavnike, ki so imenovani ali nadomestni člani Odbora regij.

Kandidati bodo izbrani na podlagi kakovosti njihove prijave in z namenom zagotavljanja uravnoteženosti spolov, regionalne in lokalne zastopanosti, politične pripadnosti in narodnosti.

Prijave so odprte do 8. aprila tukaj.

Prostovoljstvu prijazna občina 2022 9/5

S podelitvijo naziva »Prostovoljstvu prijazna občina 2022« Slovenske filantropije in članic Slovenske mreže prostovoljskih organizacij izpostavljajo občine, ki po njihovem mnenju:

– prepoznavajo pomen prostovoljskega dela občanov za življenje v njihovi skupnosti in cenijo njihovo delo,

– podpirajo prostovoljske organizacije in

– namenjajo del občinskih sredstev za razvoj prostovoljstva v svoji občini

Prijavnico za pridobitev ali potrditev naziva najdete na spletni strani https://www.prostovoljstvo.org/prostovoljstvu-prijazna-obcina-2022

Rok za pošiljanje prijav je 8. april 2022. Naziv bo podeljen na Slovesnem dnevu prostovoljstva, ki bo 24. maja 2022.

Zaključek projekta EERAdata 9/6

Kakšne učinke lahko dosežemo z energetsko prenovo v primerjavi z investicijami v proizvodne vire in oskrbo? V sklopu projekta EERAdata so partnerji iz Tehniške univerze v Münchnu (TUM), Tehniške univerze na Danskem (DTU) ter Energetske agencija za Savinjsko, Šaleško in Koroško regijo (KSSENA) izdelali metodologije za obravnavo širokega nabora vplivnih faktorjev iz perspektiv zniževanja rabe, toplotnega ugodja in kvalitete zraka, analize življenjskega cikla vgrajenih komponent ter primerjalnega vpliva investicij na strani energetske oskrbe. Metodologije so bile nadalje oblikovane v programsko orodje, ki v sklopu 5ih različnih računskim modulov omogoča analizo več 100 različnih spremenljivk in parametrov.

Celoten prispevek lahko preberete TUKAJ.

© Moralne avtorske pravice ima Skupnost občin Slovenije. Noben del tega gradiva se ne sme reproducirati ali kopirati v karšnikoli obliki: grafično elektronsko ali mehanično, kar vklučuje (ne da bi bilo omejeno) fotokopiranje, snemanje, skeniranje ali katerekoli druge oblike reproduciranja brez pisnega dovoljenja Skupnosti občin Slovenije. Reprodukcija ali kopiranje je dovoljeno izključno za potrebe Sekretariata Skupnsti občin Slovenije ali občin članic SOS.