V PRIHODNJEM TEDNU PRAZNUJETA OBČINSKI PRAZNIK OBČINI ČLANICI DOL PRI LJUBLJANI IN MORAVČE.

ISKRENE ČESTITKE!

Sekretariat SOS

NOVICE SOS

Izpostava grafičnih primerov pri pripravi odloka je ključna 1/1

V četrtek, 18.3.2021 je potekalo 15. spletno srečanje ožje delovne skupine za pripravo odloka o urejanju videza naselij in krajine. Srečanja so se udeležili tudi predstavniki Ministrstva za okolje in prostor, urbanist in podžupan Mestne občine Ljubljana Janez Koželj ter arhitekt ter urbanist dr. Matej Nikšič iz Urbanističnega inštituta Republike Slovenije. Zbrani so znova izpostavili dejstvo, da se podoba ne nanaša samo na urejenost prostora, ampak tudi na lokalne specifike oziroma identiteto posameznega kraja. Sprva so spregovorili o smernicah za pripravo odloka o urejanju podobe naselij in krajine, ki se nanašajo na pripravo normirane in usmeritvene vsebine. Večji del razprave pa je potekal o konkretiziranju smernic na primeru občin, izpostavi grafičnih primerov v okviru oblikovalskih podrobnih priporočil ter o pripravi strokovnih podlag.  O izbrani občini in o samem načinu sodelovanja bodo člani in členice delovne skupine razpravljali prihodnjič.

Razprava o iniciativi EUCF in prejetju akontacije 60.000 evrov 1/2

V sredo, 17. 3 je v so-organizaciji SOS potekal drugi spletni seminar »Iniciative EUCF – European City Facility«, kjer je predstavnik EUCF za Slovenijo, Miha Jensterle zbranim slušateljicam in slušateljem predstavil ključne informacije v zvezi z iniciativo EUCF. Povedal je, kako in kam se prijaviti za EUCF sredstva, kaj je investicijski koncept in kako ga pripraviti kot tudi kakšne oblike podpore nudi občinam iniciativa EUCF. Pri tem je podal informacijo, da bo drugi izmed štirih pozivov odprt med 29. marcem in 31. majem 2021, pri čemur bo 25 uspešnih prijaviteljev prejelo akontacijo 60.000 evrov za izdelavo investicijskega koncepta. Ob tem je pozval vse zainteresirane občine k čimprejšnji prijavi. Videoposnetek s seminarja je na voljo tukaj.

Osvežili smo osnovna pravila občinskih javnih razpisov 1/3

Skupnost občin Slovenije je v sodelovanju s Centrom nevladnih organizacij CNVOS oz. vodjo zagovorništva Tino Divjak 17. marca izvedla osvežitveni seminar na temo ABC občinskih javnih razpisov. Na seminarju smo obnovili celoten proces izvajanja razpisov, od pravnih podlag, načrtovanja, objave in prijave, ocenjevanja ter spremljanja izvajanja in evalvacije. Na vsa vprašanja je predavateljica odgovorila med seminarjem.

Kot opomnik je vsem zainteresiranim na voljo gradivo. Prav tako priporočamo ogled naslednjih priročnikov:

Smernice za izvajanje občinskih javnih razpisov

Financiranje NVO na lokalni ravni –  priročnik

Predplačila za financiranje NVO na lokalni ravni

Znotraj SOS zaživela Mreža komunikatorjev občin in občinskih javnih zavodov 1/4

Znotraj Skupnosti občin Slovenije je 18. marca 2021 zaživela Mreža komunikatorjev občin in občinskih javnih zavodov. Na prvem srečanju članic in članov mreže so bili podani razlogi za

nastanek mreže in njeni cilji, predlog za način dela znotraj mreže, predvsem pa so bile podane pobude za teme in delo v prihodnje. Dogovorjeno je bilo, da se srečanja mreže organizira enkrat mesečno, najraje ob četrtkih, s konkretnimi in ozko strukturiranimi temami. Članice in člani so predlagali nekaj tem, ki jih zanimajo za naslednje seje, določili so tudi prihodnje: »Kako učinkovito interno komunicirati«. V pogovoru je bilo izpostavljeno področje zagotavljanje prenosa informacij iz npr. krajevnih skupnosti do občine, zavodov do občine in preko tega s širšo javnostjo. Dogovorjeno je bilo, da bo delo mreže osnovano predvsem na aktivni izmenjavi praks, zato je bil znotraj mreže že posredovan poziv za priglasitev tistih, ki bi želeli predstaviti dobro prakso svoje občine. Termin za naslednji sestanek bo 8. april 2021 ob 10.30 preko spletnega kanala Zoom.

V kolikor ste zainteresirani za sodelovanje znotraj mreže pa ste zamudili rok za prijavo interesa, se lahko obrnete na koordinatorko Barbaro Horvat na barbara.horvat@skupnostobcin.si.

PLAČLJIV OGLAS

QUOROOM - Sistem za konferenčno glasovanje in vodene seje na daljavo 2/1

Rešitev QUOROOM je učinkovita in uporabnikom prijazna rešitev za vodenje odločevalskih sej na daljavo, primerna za občinske seje, seje skupščin družb ali upravnih odborov ter vse druge odločevalske seje. S ponosom lahko povemo, da je rešitev v stalni uporabi v Državnem zboru in Državnem svetu Republike Slovenije, Mestni občini Ljubljana, različnih podjetjih, itd.

Nudimo vsebuje fleksibilno uporabo glede na število hkratnih uporabnikov oz. sodelujočih, neomejeno število sej na leto in  uporabniško podporo za prvih nekaj sej.

Glavne prednosti naše rešitve QUOROOM so:

 • Preprosta postavitev dnevnega reda in glasovanj
 • Dodajanje uporabnikov in avtomatizirano pošiljanje vabil preko e-pošte
 • Vodenje razprave – predsedujoči ima popoln nadzor nad potekom seje
 • Preverjanje  prisotnosti in glasovanje
 • Prijazen uporabniški vmesnik za ne-tehnične uporabnike
 • Uporaba v brskalniku – brez namestitev programske opreme
 • Vizualizacija rezultatov glasovanja, preverjanj prisotnosti, itd.
 • Avtomatska izdelava poročila seje

Opcijsko si lahko zagotovite tudi snemanje sej ter prenos vseh sej v živo na spletne kanale.

V primeru, da bi orodje potrebovali le enkrat ali dvakrat na leto, pa nudimo tudi posamični najem uporabe rešitve.

Vabimo vas na kratko in učinkovito demonstracijo delovanja sistema, seveda na daljavo, da boste lahko varno in  praktično preizkusili uporabnost rešitve!

Podpiramo tudi hibridno rešitev z glasovalnimi enotami, kjer je del sodelujočih prisoten na daljavo del pa v dvorani. Tako postavitev uporabljata Državni zbor RS ter Državni svet RS.

Več informacij na https://www.quoroom.eu.

Rešitev je plod slovenskega znanja, razvita v podjetju Multimedia-Vision d.o.o. v sodelovanju s podjetjem TSE d.o.o.

ZAKONODAJA

Prenovljena sistemska priporočila za izboljšanje sistema za NUSZ 3/2

Ministrstvo za okolje in prostor, Ministrstvo za finance in Ministrstvo za javno upravo so dne 16. 9. 2016 pripravili skupna sistemska priporočila za izboljšanje sistema za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča (v nadaljevanju: NUSZ) za občine. V tem sklopu so tudi na Finančni upravi RS pripravili priporočila oziroma pojasnila glede postopkov priprave podatkov za odmero NUSZ in vodenja pritožbenih postopkov, št. 4224-13052/2016-2, z dne 5. 10. 2016. Priporočila so po petih letih prenovili z namenom doslednega izvajanja zakonskih obveznosti.

Prenovljena priporočila prilagamo TUKAJ.

Predlog Zakona o celostnem prometnem načrtovanju 3/3

Na portalu E-demokracija smo zasledili objavo predloga Zakona o celostnem prometnem načrtovanju. Predlog zakona prinaša nove naloge za občine, saj določa:

 • da mestne občine morajo vsakih 5 let pripraviti občinsko celostno prometno strategijo, za ostale občine dokument ni obvezen
 • občine bodo zadolžene za pripravo regionalnih celostni prometni strategiji, ki je v skladu s predlogom 7 letni razvojni dokument, občine se medsebojno dogovorijo o obveznostih glede priprave, sprejema ter obveznostih
 • občine potrjujeo regionalno celostno prometno strategijo, v kateri so določene tudi naloge občin za dosego zastavljenih ciljev
 • ministrstvo bo v primerih da sofinancira projekte občin, od teh lahko zahtevalo pridobitev mnenja nevladnih organizacij v javnem interesu na področju trajnostne mobilnosti glede vprašanj vezanih na področje delovanja
 • v občinski celostni prometni stragegiji občina določi;
  • razvoj prometne infrastrukture lokalnega pomena in njeno povezavo s sosednjimi občinami
  • celostno upravljanje prometa na lokalni ravni z odnosom do sosednjih občin;
  • akcijski načrt
  • v strategiji občine načrtujejo sklenjeno mrežo površin za pešce in kolesarje
  • lahko določijo mestno logistiko
  • določijo parkirno politiko v občini
  • občine bodo lahko uporabljale naprave za samodejo prepoznavanje vozil
  • občina lahko predlaga omejitev hitrosti prometa na državnih cestah
 • Predlog zakona določa PROMETNO NAČRTOVANJE V OKVIRU PROSTORSKEGA NAČROVANJA
 • FINANCE:
  • v držanem proračunu se zagotovijo sredstva za sofinanciranje stroškov priprve regionalnih in občinskih celostnih prometnih strategij
  • iz državnega proračuna se lahko zagotovijo sredstva za občine za sofinanciranje programov in investicij, s katerimi se izvajajo ukrepi regionalnih oziroma očbinskih celostnih prometnih strategij, kot se lahko zagotovijo sredstva državnega proračuna za umirjanje prometa
  • za programe in projekte se zagotovijo viri v občinskih proračunih
  • eko sklada, ter sklada za podnebne spremembe
 • občine z več kot 100.000 prebivalci sprejmejo načrt upravljanja mestne logistike v 2 letih po uveljavitvi zakona
 • ostale mestne občine sprejmejo načrt parkirne politike v dveh letih po sprejemu podzakonskega akta, ki podrobneje določa vsebino

 

Vaše pripombe in predloge, lahko posredujete na naslov miha.mohor@skupnostobcin.si najkasneje do ponedeljka 22. marca 2021.

Posredovanje predlogov za spremembo/dopolnitev kazalnikov za določitev koeficienta razvitosti občin 3/4

Ministrstvo za finance, je na pobudo Skupnosti občin Slovenije pristopilo k pripravi sprememb Uredbe o metodologiji za določitev razvitosti občin, ki se uporablja za določitev koeficienta razvitosti občin.

Na SOS-u smo namreč na sestanku izpostavili, da bi bilo potrebno opraviti razpravo o kazalnikih za določitev razvitosti občin, ter nato po potrebi pristopiti k pripravi novih kazalnikov, oziroma spremeniti/popraviti trenutne kazalnika. 

Na podlagi navedenega vas vljudno vabimo k sodelovanju, ter k posredovanju predlogov za spremembo oziroma dodajanje kazalnikov za določitev razvitosti občin.

Vaše predloge oziroma pripombe posredujte na naslov miha.mohor@skupnostobcin.si do torka 23. 3. 2021

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju podukrepa Podpora za širokopasovno infrastrukturo, vključno z … 3/5

V javno obravnavo je bil posredovan predlog Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju podukrepa Podpora za širokopasovno infrastrukturo, vključno z njeno vzpostavitvijo, izboljšanjem in razširitvijo, pasivno širokopasovno infrastrukturo ter zagotavljanje dostopa do širokopasovnega interneta in rešitev v zvezi z e-upravo iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020.

Prosimo vas, da vaše pripombe, predloge, mnenja in dopolnitve na predlog pošljete najkasneje do torka, 23.3.2021 na naslov info@skupnostobcin.si.

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o upravnem sporu 3/6

V strokovno usklajevanje smo prejeli delovno gradivo Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o upravnem sporu.

Cilj predlaganih normativnih rešitev je, omogočiti upravnemu sodišču vodenje postopkov brez nepotrebnega odlašanja in ob zagotavljanju varstva (ustavnih) pravic strank v teh postopkih. Med najpomembnejše predloge sprememb in dopolnitev veljavne ureditve spadajo sprememba sestave upravnega sodišča, po kateri se senatno sojenje, razen v ozko določenih primerih, nadomešča z odločanjem po sodniku posamezniku, obvezna izvedba glavne obravnave v vseh zadevah, razen ozkega nabora izjem, možnost izdelave sodbe s skrajšano obrazložitvijo ter druge procesne rešitve, ki bodo omogočile, da se s skrbnim in vnaprej pripravljenim postopanjem na glavni obravnavi udejanja načelo koncentrirane glavne obravnave. Predlog zakona prinaša tudi nov obnovitveni razlog, ki ga predstavlja odločba Evropskega sodišča za človekove pravice, s katero je bila ugotovljeno, da so bile stranki kršene njene konvencijske pravice in so izpolnjeni tudi drugi pogoji, kot jih določa predlog zakona.

Spreminja se tudi 17. člen ZUS-1. S predlagano spremembo petega odstavka 17. člena se določa, da Vlada oziroma župan lahko namesto organa, ki je odločal v končnem postopku, kot zastopnika določi državno ali občinsko odvetništvo, lahko pa tudi odvetnika ali odvetniško družbo. S slednjim se lokalnim skupnostim, ki nimajo ustanovljenega občinskega odvetništva ali medobčinskega odvetništva ali določenega občinskega odvetnika, omogoča, da za zastopanje pooblastijo odvetnika ali odvetniško družbo. Enako možnost ima po predlogu tudi država.

Predlog zakona najdete TUKAJ.

Vaše predloge in stališča nam prosimo posredujte najkasneje do torka, 23. 3. 2021 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si.

Spremembe Zakona o zaščiti živali – poslanski 3/8

V državnozborsko proceduro je bil s strani poslank in poslancev predložen Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaščiti živali. Cilj predlaganih sprememb in dopolnitev so:

 • Uveljavitev obveznega čipiranja psov in mačk,
 • Prepoved usmrtitve živali zaradi pridobivanja kož in krzna,
 • Prepoved namernega omejevanja gibanja živali na način, ki jim lahko povzroči poškodbe, trpljenje in bolečino,
 • Prepoved priveza psov na verige in druge oblike priveza,
 • Prepoved usmrtitve zdravih zapuščenih živali v zavetiščih,
 • Finančno razbremenitev občine,
 • Zvišati kazni za prekrške.

Predlog zakona najdete TUKAJ.

Vaše pripombe in predloge nam prosimo posredujte najkasneje do srede, 24. 3. 2021 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si.

Osnutek predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o cestah 3/9

Spoštovane, spoštovani,

v strokovno usklajevanje smo prejeli delovno gradivo Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o cestah.

V predlogu Zakona se  spreminja:

 • pomen izrazov,
 • možnost ustanovitve neprave služnosti na cestnem svetu javnih cest
 • uporaba nekategoriziranih cest
 • sestavni deli ceste
 • gradnja in vzdrževanje javnih cesth
 • vzdrževalna dela, vzdrževalna dela v javno korist, rekonstrukcija in novogradnja cest – ne gre več zgolj za investicijsko vzdrževanje
 • prometna signalizacija in prometna oprema 
 • naprave in ukrepi za umirjanje prometa
 • za gradnjo žičniških naprav čez javno cesto ni več potrebno soglasje upavljalca javne ceste
 • izvajanje gozdarskih del
 • avtobusna postajališča
 • sofinanciranje državnih kolesarskoj poti- država ne bo več sofinancirala državnih kolesarskih poti, ki potekajo po občinskih cestah
 • dovoljenje za uporabo državne ceste
 • redno vzdrževanje križišč državne ceste
 • vzdrževanje občinskih cest ob preusmeritvah prometaredno vzdrežvanje prometnih površin ter objektov in naprav v naselju
 • priključki na državno cesto
 • obvezna prilagoditev priključka
 • izdaja dovoljenj za zaporo državne ceste
 • poskusna označitev prometne ureditve na državnih cestah
 • oglaševanje ob državni cesti
 • VARNOSTNE ZAHTEVE ZA CESTNO INFRASTRUKTURO
 • varovalni pas ob občinski cesti
 • preglednosti ob občinski cesti
 • priključki na občinsko cesto
 • prometna ureditev na občinskih cestah
 • pooblastila policije, občinskega redarstva in cestninskih nadzornikov
 • tehtanje vozila 
 • izločitev vozila iz prometa 
 • obseg inšpekcijskega nadzorstva
 • prisilna izvršba inšpekcijskih ukrepov
 • splošni inšpekcijski ukrepi
 • začasni ukrepi
 • Policija in občinski redarji dobijo nadzor nad obveznostjo lastnikov nepremičnin ob javni cesti

Celotno besedilo predloga zakona se nahaja TUKAJ

 

Vabimo vas, da nam vaše predloge in pripombe posredujte najkasneje do četrtka, 25. 3. 2021 na naslov miha.mohor@skupnostobcin.si

 

Pravilnik o označevanju zavarovanih območij naravnih vrednot – v usklajevanju 3/10

Na portalu eDemokracija je objavljen Predlog Pravilnika o spremembah Pravilnika o označevanju zavarovanih območij naravnih vrednot  s prilogami.

Predloge in pripombe lahko pošljete do ponedeljka, 29.3.2021 na naslov ana.plavcak@skupnostobcin.si.

Pravilnik o označevanju zavarovanih območij naravnih vrednot je namenjen zlasti upravljavcem naravni vrednot, zavarovanih območij, katerih naloga je, da informirajo obiskovalca, da vstopa na naravovarstveno pomembno območje, da obiskovalce informira o pomenu in vrednotah narave, pa tudi o želenem načinu obnašanja na teh območjih.

Ob pregledu stanja v naravi na področju označevanja naravnih vrednot in drugih naravovarstveno pomembnih območji se je izkazalo, da:

– so ponekod označitve v nasprotju z določbami veljavnega Pravilnika

– je pravilnik preveč omejujoč in ne dovoljuje vseh izkazanih potreb po označevanju na terenu.

Pri pripravi sprememb pravilnika sta bili upoštevani zgoraj zapisani ugotovitvi, kar pomeni, da so pri spremembah sledili stanju v prostoru in spremembe pravilnika naravnali tako, da je dopuščeno več barvnih in konstrukcijskih variant oblikovanja znakov, pa vendar da se ob tem dosega prepoznavnost označevanja najvrednejših območij narave na ravni Slovenije. Enotno podobo znakov tako oblikuje dosledna uporaba in položaj naravovarstvenega simbola ohranjanja narave – pentlja, predpisana barvna sklala, pisava ter velikost in sestavljivost znakov.

Zato se predlaga sprememba Pravilnika, ki bo omogočila več različnih variant označevanja, ob doslednem upoštevanju elementov s katerimi se doseže prepoznavnost označevanja na ravni Slovenije. Priloga se nadomesti z novo prilogo 1 : Obvezni elementi in značilnosti znakov  ter obvezni načini njihove uporabe pri vrstah znakov in Priloga 2: Usmeritve za postavitev, oblikovanje in izvedbo znakov, ki sta sestavni del tega pravilnika.

Z namenom doseganja enotne, pa tudi enostavnejše izvedbe določil pravilnika, spremlja spremembo pravilnika tudi Priročnik za izvajanje Pravilnika. Priročnih vsebuje možne načine oblikovanja znakov in tudi tehnične načrte za izvedbo najpogosteje uporabljenih znakov.

 

 

Uredba o spremembah Uredbe o ukrepih za sanacijo in obnovo gozda po naravni nesreči vetrolomu / po naravni nesreči žledu med 30. januarjem in 10. februarjem 2014 3/11

V javno obravnavo je bil poslan predlog Uredbe o spremembah Uredbe o ukrepih za sanacijo in obnovo gozda po naravni nesreči vetrolomu iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020.

 • Besedilo predloga prilagamo: TUKAJ.

V javno obravnavo je bil poslan tudi predlog Uredbe o spremembah Uredbe o ukrepih za sanacijo in obnovo gozda po naravni nesreči žledu med 30. januarjem in 10. februarjem 2014 iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020.

 • Besedilo predloga prilagamo TUKAJ.

Prosimo vas, da vaše pripombe, predloge, mnenja in dopolnitve na predloga uredb pošljete najkasneje do petka, 16. 4. 2021 na elektronski naslov alja.lipnik@skupnostobcin.si, saj sta uredbi ključni za pravočasno objavo javnih razpisov za sanacijo gozdov iz PRP 2014-2020.

Osnutki pokrajinske zakonodaje s pregledom pristojnosti pokrajin 3/12

Državni svet Republike Slovenije se je na 34. seji 11. 11. 2020 seznanil z osnutki pokrajinske zakonodaje, in sicer z:

 • osnutkom Zakona o ustanovitvi pokrajin (ZUPok),
 • osnutkom Zakona o pokrajinah (Zpok) s pregledom pristojnosti in nalog pokrajin ter z
 • osnutkom Zakona o financiranju pokrajin (Zfpok),

ki jih je pripravila Strokovna skupina Državnega sveta Republike Slovenije za pripravo pokrajinske zakonodaje in ki so objavljeni v zborniku »Pokrajine v Sloveniji (osnutki pokrajinske zakonodaje s pregledom pristojnosti pokrajin)«, ki je dostopen na: www.pokrajine.si/zbornik2020.

Državni svet Republike Slovenije poziva občinske svete, da se do 1. JULIJA 2021 opredelijo do zgoraj navedenih osnutkov pokrajinske zakonodaje in svoja mnenja v vnaprej predlagani obliki (glej: Priloga osnutka sklepa o mnenju občine) posredujejo na elektronski naslov gp@ds-rs.si. Vljudno vas naprošamo, da vaše pripombe posredujete v vednost tudi na naslov info@skupnostobcin.si.

Podaljšan rok za opredelitev do osnutkov pokrajinske zakonodaje – 1.7.2021

POVPRAŠEVANJE

Razglašeno javno dobro na pripadajočem zemljišču 4/1

Na vas se obračamo s prošnjo po posredovanju odgovorov na vprašanje občine članice glede 54. člena Zakona o vzpostavitvi etažne lastnine na določenih stavbah in o ugotavljanju pripadajočega zemljišča (ZVEtL-1).

 1. člen (razglašeno javno dobro na pripadajočem zemljišču) ZVEtL-1 določa, da

»Organ, ki je izdal upravno odločbo, s katero je bilo razglašeno javno dobro na podlagi zakona, ki omogoča razglasitev javnega dobra na nepremičninah v lasti države ali lokalne skupnosti, po uradni dolžnosti ali na zahtevo osebe, ki izkaže pravni interes, razveljavi tako odločbo v delu, ki se nanaša na razglasitev javnega dobra na zemljišču, za katerega je bilo v postopku za ugotovitev pripadajočega zemljišča po tem zakonu ugotovljeno, da je pripadajoče zemljišče stavbe ali skupno pripadajoče zemljišče več stavb.«

Občino zanima:

 • 54. člen ZVEtL-1 določa, da upravni organ, ki je izdal odločbo o razglasitvi statusa GJD na nepremičninah, le-to razveljavi. Ker je ZVEtL-1 specialni zakon in je glede postopka in izvedbe zelo skop, prosimo za povratno informacijo ali je katera od občin članic izdala takšno odločbo.
 • Če je mogoče, prosimo za vzorec upravnega akta.

Vljudno vas naprošamo za posredovanje odgovorov do srede, 24. 3. 2021 na naslov alja.lipnik@skupnostobcin.si.

DOGODKI SOS

24.3. / IZVAJANJE NADZORA V ZVEZI Z UPORABO BREZPILOTNIH ZRAKOPLOVOV 5/1

Uredba o izvajanju Izvedbene uredbe Komisije EU o pravilih in postopkih za upravljanje brezpilotnih zrakoplovov je za nadzor nad letenjem pooblastila tudi občinske redarje. Na  Agenciji RS za civilno letalstvo so za občinske redarje pripravili usposabljanje, v okviru katerega bo predstavljena Uredba EU, predstavljeni bodo s pravno podlago za nadzor, različnimi certifikati, predstavljena, pa bo tudi aplikacija UAS repozitorij. Občinski redarji bodo imeli dostop do aplikacije, v kateri bodo podatki o dovoljenjih in certifikatih potrebnimi za upravljanje z brezpilotniki.

 

Udeležba na seminarju je BREZPLAČNA. Prosimo vas, da se izpolni prijavnica za dogodek, da vam na navedeni naslov lahko posredujemo povezavo do posveta.

Program:

 1. predstavitev Javne agencija za civilno letalstvo RS
 2. osnovno razumevanje Uredbe 2019/947/EU: pristojni organi; osnovni pojmi Uredbe 2019/947/EU; seznanitev z odprto kategorijo – podkategorije A1, A2, A3; seznanitev s posebno kategorijo – izjava, operativno dovoljenje, LUC; seznanitev s certificirano kategorijo, razumevanje registracije operatorja in usposobljenosti pilota na daljavo; seznanitev s certifikati, ki jih Javna agencija za civilno letalstvo RS v skladu z Uredbo 2019/947/EU;
 3. seznanitev s prehodnimi obdobji in seznanitev s certifikati, ki jih izdaja Javna agencija za civilno letalstvo RS v skladu z Uredbo 2019/947/EU in Uredbo o sistemih brezpilotnih zrakoplovov (Uradni list RS, št. 52/16, 81/16 – popr. in 195/20) v prehodnem obdobju
 4. dostop in uporaba aplikacije UAS repozitorij
 5. osnovne komponente brezpilotnega zrakoplova

Vljudno vabljeni

25.3. / OPN v luči odločitev Ustavnega sodišča 5/2

Skupnost občin Slovenije organizira seminar glede občinskih prostorskih načrtov v luči odločitev Ustavnega sodišča, s katerima se je temeljito spremenil pogled na pripravo in sprejem občinskih prostorskih načrtov.

Glede na citirani odločitvi Ustavnega sodišča je sprememba namenske rabe iz stavbnega v kmetijsko praviloma dopustna le izjemoma. Pričakovati je, da bodo temu sledile številne nove zahteve za razveljavitve tovrstnih sprememb, kot tudi odškodninski zahtevki zoper občine. Odškodninski zahtevki utegnejo biti izredno visoki, kar utegne bistveno ohromiti in tudi ogroziti delovanje občin.

Odločitve Ustavnega sodišča in kako lahko postopajo občine bo predstavil mag. Janez Tekavc, odvetnik in bivši župan.

Spletni seminar bo potekal v četrtek, 25. marca 2021, s pričetkom ob 10. uri v spletni predavalnici v okolju Zoom ( trajal bo predvidoma 2 uri).

Seminar je plačljiv. Prijave na seminar so obvezne[1].

[1] Pomembno je, da ob prijavi na prijavnici navedete vaš osebni spletni naslov, saj boste nanj prejeli povezavo do spletnega dogodka.

Vljudno vabljeni!

31.3. / Uporaba socialnih klavzul v javnem naročanju 5/3

Socialna klavzula zagotavlja socialno odgovorno javno naročanje, kot ga priporočata Evropska komisija in Republika Slovenija. Uporabo socialnih klavzul v javnem naročanju  vam bomo približali na spletni konferenci, ki bo potekala v sredo, 31. marca 2021, od 9.00 do 12.00. Odgovorili bomo na vprašanja:

– Kašni so načini in prakse uporabe socialnih klavzul v javnih naročilih?

-Kakšni so trendi pri nas in v Evropi?

-Kako se lahko socialne klavzule uporablja za boljše vključevanje prikrajšanih skupin na trg dela?

Na spletni konferenci bomo poskušali podati odgovore na zgornja vprašanja. Predstavljeni bodo tudi konkretni primeri javnih naročil z uporabo socialnih klavzul.

Na spletno konferenco vabimo predstavnike občin in drugih javnih organizacij, ki so zavezanci za javno naročanje; poleg tega vabimo tudi predstavnike socialnih podjetij in NVO, ki izvajajo razne storitve in se ukvarjajo z delovno in socialno integracijo prikrajšanih skupin.

Program:

08.45-09:00: Prijava udeležencev v spletno čakalnico.

09.00-09.30: Zakonska osnova, ki jo nudi ZJN-3 za uporabo t.i. socialnih klavzul (Direktorat za javno naročanje na Ministrstvu za javno upravo).

09.30-10.00: Predstavitev Smernic za javno naročanje storitev čiščenja (Direktorat za javno naročanje na MJU).

10.00-11.00: Dobre prakse doma in v tujini za uporabo socialnih klavzul pri zaposlovanju prikrajšanih skupin in varovanju okolja (Ustanova Fundacija BiT Planota in Skupnost občin Slovenije).

11.00-11.30: Predstavitev modela za pripravo »odgovornih javnih naročil« (Fundacija BiT Planota).

11.30-12.00: Vprašanja in odgovori, predlogi in pobude.

Prijave zbiramo TUKAJ  do zapolnitve mest oz. najkasneje do 26. 3. 2021. Za dodatne informacije nas lahko pokličete na tel. 05 307 4040 oz. 040 288 097 ali nam pišete na mrezenje@planota.si.

 Organizatorji spletne konference:

 • Fundacija BiT Planota v okviru projekta Regionalno stičišče NVO Planota, ki je sofinanciran s strani Ministrstva za javno upravo RS.
 • Skupnost občin Slovenije
 • Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za javno naročanje
 • Združenje socialna ekonomija Slovenije, socialno podjetje

1.4. / AGILNO VODENJE IN AGILNA MISELNOST 5/4

Skupnost občin Slovenije vas vabi na spletno izobraževanje z naslovom AGILNO VODENJE IN AGILNA MISELNOST, ki bo potekalo 1. aprila 2021 ob 10.00 uri preko spletne platforme Zoom.

Zaradi velikega števila sprememb je razmišljanje »že od nekdaj delamo tako« nevarno in ne zagotavlja pravočasnega odzivanja in prilagajanja na veliko število sprememb in novosti, ki se dnevno dogajajo.

Spremembe so neizogibne in pomembno je, kako odreagiramo na njih. Se prepustimo, da nas preplavijo in smo nenehno v vlogi žrtve ali pa zajahamo val in prevzamemo nadzor nad dogajanjem. Agilne metode vodenja so odgovor na marsikateri problem, s katerim se srečuje klasični menedžment, se pa vse skupaj prične z agilno miselnostjo. Kako razvijati agilno miselnost in kako razvijati svojo odpornost in prilagodljivost na spremembe, ki prihajajo, boste izvedeli na izobraževanju.

Program:

Pogovorili se bomo o:

– prihodnosti spreminjajočega se dela,

– izzivih sodobnega vodenja

– agilni miselnosti (vrste agilne miselnosti in njihove značilnosti)

–  razvijanju prilagodljivosti na spremembe

Komu je izobraževanje namenjeno:

Vsebina je namenjena predvsem županjam in županom, podžupanjam in podžupanom, direktoricam in direktorjem občinskih uprav ter vodilnim kadrom v občinah in njihovih javnih zavodih.

Predavatelj:

Tematiko nam bo približal Marko Kostelec. Od leta 2016 dalje se ukvarja s kadrovskim svetovanjem, izobraževanjem in coachingom. Njegove glavne strokovne kompetence so usmerjene na področje kadrovskega in strateškega upravljanja, sistematičnega razvoja voditeljstva, upravljanja talentov v podjetjih in izvajanja poslovnega individualnega in skupinskega coachinga. Je licencirani SDI moderator in licencirani svetovalec psihometričnega kadrovskega orodja PXT. Opravljeno ima prvo stopnjo moderatorja integrativnega pristopa psihodrame in transakcijske analize. Od leta 2013 je v aktivnem procesu izobraževanja iz transakcijske analize in je specializant transakcijske analize. Na svojih delavnicah in pri izvajanju coachinga, uporablja odlično coaching orodje Points of You.

Vabilo za tiskanje

DOGODKI DRUGIH

23.3./ PODNEBNE SPREMEMBE: ZAČNIMO ŽE DANES  6/1

Predstavništvo Evropske komisije v Sloveniji vabi na spletni pogovor PODNEBNE SPREMEMBE: ZAČNIMO ŽE DANES v torek, 23. marca 2021, ob 10. uri.

Ali v svojem vsakdanu že občutite posledice podnebnih sprememb?

Prejšnje desetletje je bilo v Evropi najtoplejše doslej, ekstremni vremenski in podnebni dogodki so vse pogostejši in uničujoči – od gozdnih požarov, kakršnih še nismo doživeli, vročinskih valov nad arktičnim krogom, uničujočih suš na sredozemskem območju, poplav, orkanskih vetrov, do doslej največjih izbruhov lubadarja, ki uničujejo gozdove v srednji in vzhodni Evropi.

Posledice spreminjanja podnebja so že tu, zato je skrajni čas, da pozornost od razumevanja problema preusmerimo k ukrepanju. Evropska komisija je februarja letos sprejela novo strategijo za prilagajanje na podnebne spremembe, ki je del Evropskega zelenega dogovora – razvojne strategije EU.

V spletnem pogovoru bodo iskali odgovore na vprašanja, kot so:

 • Kaj pravijo podnebne projekcije za Slovenijo?
 • Kako bomo preživljali vse bolj vroča poletja in nestabilne zime v mestih in turističnih krajih?
 • Kako bomo pridelovali hrano, varovali naravo in naše zdravje?
 • Katere rešitve že uvajajo na Primorskem, Gorenjskem ter drugod v EU?
 • Kaj še lahko storimo za to, da se bomo čim bolj pametno prilagodili?

Sogovorniki bodo:

 • Elena Višnar Malinovská, Evropska komisija, GD za podnebno politiko,
 • Mojca Dolinar, Agencija RS za okolje,
 • Gaja Brecelj, Umanotera, fundacija za trajnostni razvoj,
 • Patricija Štor, RRA Rod Ajdovščina in
 • Klemen Langus, LTO Bohinj.

Na spletni pogovor se prijavite tukaj.

24.3./ Webinar: Zelene strehe na objektih v občinski lasti (načrtovanje, financiranje, izvedba) 6/2

V studiu prostoRož 24. marca 2021 pripravljajo brezplačen webinarZelene strehe na objektih v občinski lasti (načrtovanje, financiranje, izvedba)”. Na webinarju bodo podrobno predstavili priložnosti in načine za premagovanje finančnih in administrativnih ovir za občine, predavatelji pa bodo predstavili pilotni primer zelene strehe na OŠ Staneta Žagarja v Kranju.

Webinar je namenjen županom in vodstvu občin, uslužbencem oddelkov za investicije ter vsem, ki so zadolženi za implementacijo trajnostnih politik oz. vodijo energetske sanacije.

Program:

 • Alenka Korenjak (prostoRož): Zelene strehe: od izbora objekta do izvedbe
 • Jure Šumi (Združenje za ozelenjeno urbano infrastrukturo): Tehnične lastnosti sodobnih zelenih streh
 • Q&A z Evo Romih (Mestna občina Kranj – Urad za razvoj, pametno skupnost in projekte): Projektno načrtovanje in financiranje zelenih streh na objektih v občinski lasti

Celotno vabilo in prijavnica sta dostopna na: https://prostoroz.org/webinar-zelene-strehe/.

31.3./ Usposabljanje za izvajanje Pešbusa in Bicivlaka - za Občine in šole 6/3

IPoP – Inštitut za politike prostora prostora vabi Občine in šole na usposabljanje za izvajanje Pešbusa in Bicivlaka. Pri izvajanju sodeluje CIPRA Slovenija, društvo za varstvo Alp. Program Aktivno v šolo in zdravo mesto sofinancira Ministrstvo za zdravje RS in je del prizadevanj Dober tek Slovenija za več gibanja in bolj zdravo prehrano.

Usposabljanje je namenjeno predstavnikom šol in občin ter vsem drugim, ki bi v svojem kraju želeli prostovoljno pomagati pri organizaciji Pešbusa in/ali Bicivlaka. Usposabljanje udeležence opremi z vsemi potrebnimi informacijami za uspešno organizacijo in izvedbo Pešbusa in Bicivlaka, ponuja pa tudi priložnost za preverjanje izkušenj iz prakse. Aktivna pot v šolo je pomembna, saj lahko zadosti minimalni potrebi otrok po dnevnem gibanju, povečuje njihovo samostojnost in koncentracijo pri pouku hkrati pa daje otrokom možnost druženja z vrstniki, kar je za otroke še posebej zanimivo. Pešbus in Bicivlak sta že kar dobro znani šolarjem po vsej Sloveniji. Izvajalo ju je že več kot 110 šol od leta 2016. Aktivnosti šole organizirajo za krajša obdobja enega ali dveh tednov ali daljša obdobja ter tudi vse leto vsak dan ali enkrat tedensko. Za organizacijo Pešbusa in Bicivlaka so na internetni strani programa Aktivno v šolo in zdravo mesto na razpolago informativna in podporna gradiva. V preteklih letih se je nabralo tudi veliko izkušenj iz prakse. Vse to in še več kar vas zanima pa lahko spoznate tudi na usposabljanju za izvajalce.

Usposabljanje bo potekalo v sredo 31. 3. 2021 od 14:00 do 16:30 prek spletne platforme Zoom. Izkušnje z udeleženci bo tokrat delila Andreja Fajmut, profesorica razrednega pouka in učiteljica angleščine na razredni stopnji, predstavnica Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Črna in koordinatorica Pešbusa in Bicivlaka na OŠ Črna na Kroškem, na kateri Pešbus in Bicivlak potekata že več let enkrat tedensko skozi vse leto.

Vaše prijave zbirajo prek spletne prijavnice do 29. 3. 2021. Udeležba na usposabljanju je brezplačna, prav tako so brezplačni vsi materiali in orodja za izvedbo. Za dodatne informacije pišite na info@aktivnovsolo.si.

 

 

 

 

31.3./ Nacionalni spletni posvet o evropskih demografskih izzivih 6/4

Vljudno vabljeni na nacionalni spletni posvet o evropskih demografskih izzivih, ki ga gosti evropski poslanec dr. Milan Brglez. Posvet bo potekal v sredo, 31. marca 2021, z začetkom ob 12. uri, preko platforme Zoom.

Za udeležbo na dogodku se prijavite na spodnji povezavi:

Za pripravo na posvet najdete relevantno gradivo na povezavah:

13.4. / URBACT - Sejem dobrih praks Mesta >> mestom 6/5

Prenosna omrežja URBACT bodo v naslednjih mesecih delila svoje izkušnje s prenosom dobrih praks, na katere prijazno vabijo vse zainteresirane. V torek, 13.4 boste lahko na sejmu prisluhnili izkušnjam in dobrim praksam  slovenskih partnerjev Ljubljana Čebelja pot  in Idrija Mestna dnevna soba / platforma za NVO  ter se sprehodili med virtualnimi stojnicami drugih dobrih praks trajnostnega urbanega razvoja Mesta >> mestom druge in tretje generacije.

Mesta >> mestom je serija katalogov, s katerimi želijo razširiti poznavanje dobrih praks trajnostnega urbanega razvoja in navdihniti slovenske občine, da se same lotijo podobnih pristopov. Doslej sta izšla dva kataloga. V prvem so objavili izbor praks, ki jih je nagradil program URBACT. V drugem pa so zbrali prakse, s katerimi se sodelavci IPoP srečujejo pri svojem delu z občinami. Za tretjega so objavili razpis za občine, katalog pa je še v pripravi. Ob tem obveščajo, da bodo udeleženci sejma prejeli prve tiskane izvode kataloga Mesta >> mestom #3.

Na sejem se lahko prijavite TUKAJ. Več informacij o dobrih praksah je na voljo tukaj.

 

5.4. - 26.4. / Ocena učinkov na varstvo podatkov: GDPR in DPIA v projektih digitalizacije 6/6

Za vodje projektov digitalizacije, naročnike programskih rešitev, informatike in pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov (DPO) je podjetje Dataofficer d.o.o. pripravilo specializirano usposabljanje o temeljnih zahtevah GDPR in Oceni učinka v zvezi z varstvom osebnih podatkov (DPIA) v procesih digitalizacije.

Za pripravo DPIA je sicer odgovorna organizacija, ki je naročnik (upravljavec osebnih podatkov) vendar pri tem intenzivno sodeluje z zunanjim izvajalci, razvijalci IT rešitev (obdelovalci osebnih podatkov). Zato je pomembno, da vsi akterji, ki so vključeni v razvojne projekte digitalizacije, poznajo zahteve zakonodaje o varstvu osebnih podatkov (GDPR in ZVOP-1) ter Presoje učinkov na varstvo osebnih podatkov (DPIA).

PROGRAM USPOSABLJANJA:

 1. del poteka preko interaktivne e-učilnice SMARTDPO e-učilnice (od 5.4. do 26. 4.),
 2. del pa preko webinarja (dne 23. 4.), ki bo namenjen praktični predstavitvi izdelave DPIA in odgovorom na morebitna vprašanja udeležencev.

Več informacij najdete v VABILU.

 • Prijave zbirajo do PETKA, 2. 4. 2021, na info@dataofficer.si. Ob prijavi pošljete izpolnjeno excell tabelo TUKAJ s podatki o imenu zaposlenega oz. zaposlenih ter elektronskem naslovu.

UPOŠTEVAJTE, DA IMATE KOT ČLANI SOS AVTOMATSKI 20 odstotni POPUST NA CENO, NE GLEDE NA ŠTEVILO UDELEŽENCEV!

VLADA RS

186. in 187. dopisna ter 65. redna seja 7/1

65. redna seja

Novela Uredbe izvajanju ukrepov iz Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2020

Vlada je izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju ukrepov iz Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2020, ki se izvajajo z javnimi razpisi in jo objavi v Uradnem listu.

S spremembami uredbe se spreminja višina finančnih sredstev po posameznih prednostnih nalogah in ukrepih v skladu z zadnjo verzijo OP ESPR 2014-2020, ki je bila potrjena z Izvedbenim sklepom Komisije št. C(2020) 6268 z dne 9. septembra 2020. Prav tako se vlagateljem omogoča v celoti vnos elektronske vloge v informacijski sistem Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja. Črta se tudi določba glede najvišjega zneska podpore na posamezno vlogo ter višina dodeljene podpore v celotnem programskem obdobju 2014–2020. Glede na to, da se program zaključuje, se določa tudi natančen datum zaključka izvajanja operacij in predložitev zadnjega zahtevka za povračilo sredstev. Določeni popravki v uredbi bodo olajšali tudi vlaganje in pregled vlog.

Nacionalni načrt odzivanja na kibernetske incidente

Vlada Republike Slovenije je sprejela Nacionalni načrt odzivanja na kibernetske incidente, ki ga je izdelala Uprava Republike Slovenije za informacijsko varnost. Nacionalni načrt odzivanja na kibernetske incidente (NOKI) poenoti postopke upravljanja kibernetskih incidentov in vsem deležnikom podaja smernice za na državni ravni usklajen odziv in za usklajevanje z zainteresiranimi stranmi pri kibernetskem incidentu, še posebej kadar kibernetski incident vpliva na storitev, ki je bistvena za ohranitev ključnih družbenih oziroma gospodarskih dejavnosti, kot jih določa Zakon o informacijski varnosti (ZInfV).

Sprememba vrednosti projekta Pametno, trajnostno upravljanje s kmetijskimi tlemi

Vlada je sprejela sklep, da se v veljavnem Načrtu razvojnih programov 2021-2024 spremeni vrednost projekta 2330-20-0045 »Pametno, trajnostno upravljanje s kmetijskimi tlemi«. Na podlagi 31. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022 Vlada odloča o spremembi projekta v veljavnem Načrtu razvojnih programov. Vrednost projekta »Pametno, trajnostno upravljanje s kmetijskimi tlemi« se spreminja na 80.000.000 evrov. S spremembo izhodiščne vrednosti projekta se ureja pri rebalansu proračuna 2020 napačno vneseno izhodiščno vrednost projekta. Pravilna vrednost celotnega projekta, pri katerem sodeluje 26 inštitucij iz 24 držav EU, je namreč 80.000.000 evrov. Znesek proračunskih sredstev pa, se sicer ne spreminja in znaša 333.624,38 evrov.

Predlog stališča v zvezi s pravili EU o varstvu osebnih podatkov

Vlada Republike Slovenije je sprejela predlog stališča Republike Slovenije k Predlogu Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2014/41/EU v zvezi z njeno uskladitvijo s pravili EU o varstvu osebnih podatkov, ter Okvirnega sklepa Sveta 2002/465/PNZ v zvezi z njegovo uskladitvijo s pravili EU o varstvu osebnih podatkov.

Republika Slovenija pozdravlja in podpira Predlog Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2014/41/EU v zvezi z njeno uskladitvijo s pravili EU o varstvu osebnih podatkov, ker odpravlja nejasnosti glede področja uporabe direktive in s tem viša stopnjo pravne varnosti ter varstva osebnih podatkov v EU.

Odlok o finančnem nadomestilu zaradi izpada dohodka nosilcem dopolnilnih dejavnosti na kmetiji zaradi posledic epidemije covid-19

Vlada je sprejela Odlok o finančnem nadomestilu zaradi izpada dohodka nosilcem dopolnilnih dejavnosti na kmetiji zaradi posledic drugega vala epidemije COVID-19 za obdobje od 1. oktobra 2020 do 31. januarja 2021. Do finančnega nadomestila je upravičen nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji, ki je imel najpozneje na dan 1. 9. 2020 dokončno dovoljenje za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji v skladu z Uredbo o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji.

Vlada sprejela predlog Zakona o debirokratizaciji

Vlada Republike Slovenije je sprejela predlog Zakona o debirokratizaciji, ki ga bo poslala v obravnavo Državnemu zboru Republike Slovenije. Cilj predloga zakona je izboljšati konkurenčno poslovno okolje in stanje na področju administrativnih ovir. Namen predlaganih zakonskih določb je poenostaviti življenje državljanom in poslovanje podjetjem ter s tem prispevati k znižanju stroškov in odpravljanju administrativnih ovir, kar je eden izmed temeljnih ciljev te vlade.

Predlog zakona sestavljen iz dveh delov. Prvi del je sestavljen iz sprememb in dopolnitev 20 zakonov, ki brez sistemskih sprememb zakonodaje poenostavljajo obstoječo ureditev na več ministrskih resorjih.

V drugem delu se dosledno udejanja spoštovanje 154. člena Ustave, ki objavo v uradnem listu zahteva tudi pred prenehanjem veljavnosti državnih predpisov in vzpostavlja mehanizem prečiščevanja pravnega reda, ki bo preprečeval kopičenje predpisov, ki se zaradi poteka časa ali družbenih ali tehnoloških sprememb več ne uporabljajo. Konkretno se razveljavlja 207 zakonov in vse podzakonske predpise, izdane na njihovi podlagi, ter določa prenehanje uporabe 18 zveznih jugoslovanskih zakonov.       

 • 187. dopisna seja

Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022

Vlada je na dopisni seji soglašala s predlogom amandmajev k noveli Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022. Skladno z amandmaji se bo zasebnim subjektom za en mesec (do 30. aprila 2021) podaljšal rok za predložitev poročil Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve, prav tako za en mesec (do 30. aprila 2021) se bo podaljšal rok za predložitev davčnega obračuna, rok za priglasitev davčne osnove pa se bo uskladil z roki za predložitev davčnega obračuna. Dodatno amandmaji določajo, da zahtevi za spremembo predhodne akontacije oziroma akontacije dohodnine in akontacije davka od dohodkov pravnih oseb ni treba prilagati davčnega obračuna za tekoče davčno obdobje, temveč zgolj oceno davčne osnove za tekoče leto ter podatke, ki dokazujejo spremembo davčne osnove, podaljšuje pa se tudi rok za predložitev nove zavarovalne osnove (prestavlja se na maj).

 • 186. dopisna seja

Sklep o spremembi Sklepa o podaljšanju ukrepa odloga izvršbe

Vlada Republike Slovenije je na dopisni seji sprejela Sklep o spremembi Sklepa o podaljšanju ukrepa odloga izvršbe in ga bo objavila v Uradnem listu. Zakon o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 v 121. členu določa ukrep odloga izvršbe za dolžnike, ki so fizične osebe, ki lahko velja do 31. januarja 2021, vlada pa ga lahko podaljša za obdobje treh mesecev, kadar ugotovi, da še vedno obstojijo razlogi, ki so bili podlaga za njegov sprejem.

Vlada je ukrep odloga izvršbe že podaljšala do 17. marca 2021, do dne, ko je bila razglašena epidemija. Ob izteku ukrepa vlada ugotavlja, da glede na razmere in dejansko stanje še vedno obstojijo razlogi, zaradi katerih je bil določen ukrep odloga izvršbe. Zato se ukrep odloga izvršbe ponovno podaljšuje, in sicer do 18. aprila 2021 – do dne, ko je razglašena epidemija, v skladu z Odlokom o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni COVID-19 na območju Republike Slovenije.

(Vir: Vlada RS, al)

AKTUALNI RAZPISI

Ministrstvo za kulturo objavilo javni poziv za sofinanciranje predhodnih arheoloških raziskav 8/2

Obveščam vas, da je Ministrstvo za kulturo v petek, 5. marca 2021, na spletni strani objavilo Javni poziv za sofinanciranje predhodnih arheoloških raziskav na območju naselbinske ali vrtnoarhitekturne dediščine, ki jih bo v letu 2021 sofinancirala RS iz proračuna, namenjenega za kulturo (JP-PAR-2021). Poziv z oznako JP-PAR-2021 se nanaša na sofinanciranje predhodnih arheoloških raziskav, ki so potrebne:

– kot del priprav na vzdrževanje in obnovo objekta, ki leži na območju naselbinske dediščine, če posege izvaja investitor, ki je fizična oseba, z namenom zagotovitve stanovanja za lastne potrebe ali če se posegi izvajajo z namenom zagotovitve prostorov, namenjenih izvajanju dejavnosti, ki so v javnem interesu,

– kot del priprav za ureditev ali obnovo javnih površin na območju naselbinske ali vrtnoarhitekturne dediščine.

Predmet poziva ne vključuje novogradenj, posegov na nepremičninah v lasti Republike Slovenije, predhodnih arheoloških raziskav z že pridobljenim kulturnovarstvenim soglasjem za raziskavo in odstranitev arheološke ostaline, predhodnih arheoloških raziskav z že pridobljeno odločbo o sofinanciranju, vendar se raziskave niso izvedle v pogodbenem roku.

Obvestilo o objavi javnega poziva je objavljeno v Uradnem listu RS, št. 31/21

 • ROK ZA PRIJAVO 31. 5. 2021 do 23.59

 

 

Drugi izmed štirih pozivov iniciative EUCF bo odprt med 29. marcem in 31. majem 2021 8/3

Po uspešno izvedenem prvem pozivu iniciative EUCF lansko leto ponovno vabimo k sodelovanju vse občine in občinske organizacije, da se prijavijo na njen drugi poziv. Drugi izmed štirih pozivov bo odprt od 29. marca do 31. maja 2021. V Centralni in Vzhodni Evropi, kamor se uvršča Slovenija, bo v sklopu prihajajočega drugega poziva akontacija dodeljena 25 uspešnim prijavam.

Iniciativo EUCF (European City Faciliy) je zasnoval konzorcij petih evropskih partnerjev – Energy Cities, adelphi, Climate Alliance, Enviros in FEDARENE. Skupnost občin Slovenije se ji je priključila leta 2020 kot kontaktna točka na državni ravni. EUCF pomaga evropskim občinam in občinskim organom pri izdelavi podrobnega investicijskega koncepta za načrtovani projekt prehoda na trajnostno oskrbo z energijo. Tak investicijksi koncept predstavlja ključen korak na poti do zagotovitve financiranja za projekt. Videoposnetek z drugega seminarja je na voljo tukaj.

1,7 milijona evrov za naložbe v izvedbo agromelioracij na komasacijskih območjih 8/4

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) bo v Uradnem listu, 12. 3.2021 objavilo 3. javni razpis za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva, operacija Izvedba agromelioracij na komasacijskih območjih, s katerim bo razpisalo 1,7 milijona evrov nepovratnih sredstev. MKGP s tem razpisom krepi aktivnosti na področju zmanjševanja zemljiške razdrobljenosti, povečevanja kakovosti v kmetijski proizvodnji in večji konkurenčnosti kmetijskega sektorja.

Tematska infografika

Podpora je namenjena izvedbi agromelioracij na komasacijskih območjih v skladu s predpisi, ki urejajo kmetijska zemljišča.

Upravičenci do podpore iz tega javnega razpisa so fizične in pravne osebe, ki so jih lastniki kmetijskih zemljišč pooblastili za izvedbo agromelioracij na komasacijskih območjih.

Nepovratna sredstva v višini 1,7 milijona evrov se zagotavljajo iz podukrepa 4.3 Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva iz Programa razvoja podeželja RS 2014 – 2020.

Do podpore so upravičeni stroški naložb, ki so nastali po oddaji vloge na javni razpis do vložitve zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev. Do podpore so upravičeni tudi morebitni splošni stroški, ki so neposredno povezani s pripravo in izvedbo naložbe, ter stroški nakupa kmetijskih zemljišč, ki so nastali po 1. januarju 2014 do vložitve zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev.

Vnos vloge v elektronski sistem in vložitev vloge poteka od 2. aprila 2021 do vključno 21. maja 2021 do 23.59. ure.

Več na : https://www.gov.si/novice/2021-03-12-za-izboljsanje-posestne-strukture-razpisanih-17-milijona-evrov-za-nalozbe-v-izvedbo-agromelioracij-na-komasacijskih-obmocjih/

Javni razpis za pred-financiranje projektov neprofitnih in profitnih organizacij - PF1, PF3 in Javni razpis za pred-financiranje projektov v kmetijstvu in gozdarstvu - PF 8/5

Slovenski regionalno razvojni sklad je v U. l. RS, št. 28 z dne 26. 2. 2021 objavil nova javna razpisa in sicer:

 1. Javni razpis za pred-financiranje projektov neprofitnih in profitnih organizacij – PF1, PF3: Povabilo k oddaji vloge_PF1_PF3 in
 2. Javni razpis za pred-financiranje projektov v kmetijstvu in gozdarstvu – PF2: Povabilo k oddaji vloge_PF2

Več informacij na www.srrs.si.

 

Potrditev/pridobitev naziva PROSTOVOLJSTVU PRIJAZNA OBČINA 2021 8/6

Slovenska filantropija, Združenje za promocijo prostovoljstva, že osemindvajset let spodbuja razvoj prostovoljstva v Sloveniji. Zavedajo se, da je izjemnega pomena odnos občin do prostovoljskih organizacij in prostovoljcev.

S podelitvijo naziva »Prostovoljstvu prijazna občina 2021« izpostavljajo občine, ki po mnenju Slovenske filantropije in članic Slovenske mreže prostovoljskih organizacij:

 • prepoznavajo pomen prostovoljskega dela občanov za življenje v njihovi skupnosti in cenijo njihovo delo,
 • podpirajo prostovoljske organizacije in
 • namenjajo del občinskih sredstev za razvoj prostovoljstva v svoji občini.

Priporočila za občine, postopek potrditve ali pridobitve naziva in prijavnico najdete na spletni strani https://www.prostovoljstvo.org/natecaji/prostovoljstvu-prijazna-obcina-2021.

Rok za pošiljanje prijav je 29. marec 2021.

Naziv bo podeljen na Slovesnem dnevu prostovoljstva, ki bo 18. maja 2021.

Poziv občinam za oddajo zahtevkov za sofinanciranje skupnih občinskih uprav 8/7

Ministrstvo za javno upravo je poslalo poziv občinam in skupnim občinskim upravam za oddajo zahtevkov za sofinanciranje za preteklo leto. V 43 skupnih občinskih upravah sta združeni skupno 202 slovenski občini. Ministrstvo je v lanskem letu za sofinanciranje namenilo več kot 6 mio EUR, tudi letos ima v proračunu zagotovljeno podobno vsoto.

Rok za oddajo zahtevkov je 31. marec 2021.

Natečaj Naj prostovoljec in Naj prostovoljka zaposlen/a v javni upravi 8/8

Slovenska filantropija, Združenje za promocijo prostovoljstva, v imenu Slovenske mreže prostovoljskih organizacij razpisuje 8. natečaj za priznanje Naj prostovoljec in Naj prostovoljka zaposlen/a v javni upravi za leto 2020. S priznanjem želijo izpostaviti zaposlene v javni upravi, ki v svojem prostem času opravljajo prostovoljsko delo in prispevajo k promociji prostovoljstva med zaposlenimi v javni upravi.

Izbirali bodo med prijavljenimi kandidati, ki sodelujejo pri prostovoljskih projektih in se aktivno odzivajo na potrebe skupnosti. Kriterija za izbor sta tudi število opravljenih prostovoljskih ur kandidata/kandidatke v letu 2020 ter način promoviranja prostovoljstva med svojimi sodelavci. Če ste to vi ali je med vašimi kolegi, zaposlenimi v javni upravi, nekdo, ki ustreza zgornjemu opisu, ga/jo do 31. marca 2021 lahko prijavite, da se bo potegoval/a za naziv.

 • Prijavitelj je lahko le javna uprava.

Izpolnjeno prijavnico pošljite na naslov: Slovenska filantropija, Cesta Dolomitskega odreda 11, 1000 Ljubljana, s pripisom »NAJ PROSTOVOLJEC ZAPOSLEN V JAVNI UPRAVI 2020« ali skenirano na slovenska@filantropija.org.

Več informacij najdete na: https://www.prostovoljstvo.org/natecaj/naj-prostovoljec-zaposlen-v-javni-upravi-2020

Objavljen javni razpis za sofinanciranje daljinskega ogrevanja na obnovljive vire energije 8/9

Ministrstvo za infrastrukturo je v Uradnem listu RS št. 31/2021 objavilo javni razpis za sofinanciranje daljinskega ogrevanja na obnovljive vire energije. Upravičenci za prijavo na razpis so gospodarske družbe in samostojni podjetniki posamezniki po Zakonu o gospodarskih družbah in zadruge po Zakonu o zadrugah. Razpisana sredstva v višini 16 mio EUR so na voljo za koriščenje v letih 2021, 2022 in 2023.

Vloge za prvo odpiranje morajo biti oddane najkasneje do 1. 4. 2021, sicer bodo odprte ob naslednjem odpiranju vlog.

Naslednji rok za oddajo vlog je 3. 6. 2021, zadnji rok pa 2. 9. 2021.

Vloge za prvo odpiranje morajo biti oddane najkasneje do 1. 4. 2021, sicer bodo odprte ob naslednjem odpiranju vlog. Naslednji rok za oddajo vlog je 3. 6. 2021, zadnji rok pa 2. 9. 2021.

Več na: https://www.gov.si/novice/2021-03-05-objavljen-javni-razpis-za-sofinanciranje-daljinskega-ogrevanja-na-obnovljive-vire-energije/

Razpis MJU za pametna mesta in skupnosti je objavljen 8/11

V Uradnem listu in na spletni strani Ministrstva za javno upravo je od petka, 12. 2. 2021, naprej objavljen Javni razpis za demonstracijske projekte vzpostavljanja pametnih mest in skupnosti »PMIS«, ki ga koordinira Ministrstvo za javno upravo, delno pa ga financira Evropska unija, in sicer iz Sklada za regionalni razvoj.

Na razpis PMIS se lahko prijavijo konzorciji občin.

Rok za prijavo:

 1. rok: 23. 4. 2021 do 12. ure
 2. rok: 10. 9. 2021 do 12. ure

Javni razpis za financiranje oddelkov krajših programov v vrtcih, v šolskem letu 2020/2021 8/12

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je objavilo javni razpis za financiranje oddelkov krajših programov v vrtcih v šolskem letu 2020/2021, ki je namenjen javnim vrtcem, ki bodo v šolskem letu 2020/2021 organizirali oddelek krajšega programa v trajanju 240 ur za otroke, ki še niso bili vključeni v vrtec in bodo do konca leta 2020 dopolnili starost pet let.

ROK ZA PRIJAVO: 30. 4. 2021 do 23.59

Razpis je objavljen na tej povezavi:

https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-financiranje-oddelkov-krajsih-programov-v-vrtcih-v-solskem-letu-20202021/

OBJAVLJEN PETI NATEČAJ “BRANJU PRIJAZNA OBČINA” 8/13

Občine ste ponovno vabljene k prijavi na natečaj, ki poteka od Prešerna do Prešerna, od 8. februarja do 3. decembra 2021.

Združenje splošnih knjižnic, Skupnost občin Slovenije in Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije na svojih spletnih straneh objavljamo natečaj, na katerem se boste občine že petič potegovale za naziv Branju prijazna občina. Projekt je uspešno spodbudil občine – do sedaj jih je naziv pridobilo že 46, da ste bolj aktivne pri sprejemanju programov in izvajanju ukrepov za izboljšanje bralne pismenosti in bralne kulture. Javni natečaj bo odprt med 8. februarjem in 30. septembrom 2021, podelitev nazivov Branju prijazna občina pa bo 3. decembra 2021.

Besedilo javnega natečaja  objavljamo tukaj.

Podaljšanje veljavnosti naziva Branju prijazna občina

Letos potečejo tri leta od podelitve naziva Branju prijazna občina v letu 2018 in s tem tudi veljavnost naziva za občine, ki so prejele naziv v tem letu. Njegovo veljavnost lahko podaljšate z vlogo, ki jo oddate do 30. 9. 2021 na naslov Združenja splošnih knjižnic.

Vsa navodila in obrazec za prijavo so v besedilu Podaljšanje naziva Branju prijazna občina – navodila za postopke podaljšanja.

 

NOVICE DRUGIH

Uporaba satelitskih posnetkov v kmetijstvu 9/1

Razmeroma pogosti prehodi satelitov Sentinel-1 in Sentinel-2 zagotavljajo posnetke površja vsakih 3 do 6 dni. Če te posnetke v določenem časovnem obdobju zložimo po vrstnem redu glede na datum nastanka in jih primerno obdelamo, lahko z njimi spremljamo rast pridelkov po fenoloških fazah, zdravstveno stanje rastlin, spravilo pridelkov, različne aktivnosti kot sta oranje in košnja in podobno. Primerna obdelava posnetkov pri tem pomeni, da za vsak posnetek izračunamo kazalnike stanja vegetacije oz. tal, poimenovane indeksi (npr. NDVI – ang. Normalized Difference Vegetation Index, EVI – ang. Enhanced Vegetation Index, LAI – ang. Leaf Area Index).

Več na: https://www.gov.si/novice/2021-03-17-uporaba-satelitskih-posnetkov-v-kmetijstvu/

Predhodna usposabljanja za ukrep kmetijsko-okoljska-podnebna plačila KOPOP v letu 2021 9/2

Tudi v letošnjem letu bodo predhodna usposabljanja za ukrep kmetijsko-okoljska-podnebna plačila iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (ukrep KOPOP) zaradi nepredvidljivih razmer v zvezi z nalezljivo boleznijo SARS-CoV-2 (COVID-19) potekala “na daljavo”, in sicer v dveh terminih: 21. 4. 2021 in 3. 5. 2021.

Več na: https://www.gov.si/novice/2021-03-17-predhodna-usposabljanja-za-ukrep-kmetijsko-okoljska-podnebna-placila-kopop-v-letu-2021/

© Moralne avtorske pravice ima Skupnost občin Slovenije. Noben del tega gradiva se ne sme reproducirati ali kopirati v karšnikoli obliki: grafično elektronsko ali mehanično, kar vklučuje (ne da bi bilo omejeno) fotokopiranje, snemanje, skeniranje ali katerekoli druge oblike reproduciranja brez pisnega dovoljenja Skupnosti občin Slovenije. Reprodukcija ali kopiranje je dovoljeno izključno za potrebe Sekretariata Skupnsti občin Slovenije ali občin članic SOS.