V PRIHODNJEM TEDNU PRAZNUJEJO OBČINSKI PRAZNIK OBČINE ČLANICE DOL PRI LJUBLJANI, MORAVČE, KAMNIK IN ŠENTILJ.

ISKRENE ČESTITKE!

Sekretariat SOS

NOVICE

Sprejeti interventni zakoni 1/1

Državni zbor RS je na 32. izredni seji sprejel interventne zakone (besedila so dosegljiva preko povezave):

Zakoni bodo pričeli veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.

Priporočilo za izvedbo sej občinskega sveta na daljavo 1/2

Na podlagi zaprosila občin za priporočilo izvedbe sej občinskih svetov in delovnih teles (odborov, komisij) občinskih svetov občin v času izvajanja ukrepov po Zakonu o nalezljivih boleznih /ZNB/ in priporočil Nacionalnega inštituta za javno zdravje vam posredujemo naslednja priporočila.

V skladu z določili 35. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/ župan sklicuje in vodi seje občinskega sveta. Slednje sklicuje v skladu z določbami statuta občine in poslovnika občinskega sveta, mora pa jih sklicati najmanj štirikrat letno. Občinski svet pa sprejema odločitve na svoji seji z večino opredeljenih glasov navzočih članov. Svet lahko veljavno sklepa, če je na seji navzoča večina članov občinskega sveta.

Izhajajoč iz običajne prakse in pravnih ureditev v poslovnikih o delu občinskih svetov, slednji odločajo na rednih, izrednih in dopisnih sejah. Za sklicevanje in vodenje navedenih sej se lahko, brez sprememb in dopolnitev statutov občin in poslovnikov občinskih svetov, izvedejo seje z uporabo videokonferenčnih sistemov na daljavo. Pri izvedbi seje občinskega sveta na daljavo mora župan slediti vsem postopkovnim pravilom poslovnika o delu občinskega sveta. V postopku poteka seje občinskega sveta se lahko izpostavijo vprašanja ugotavljanja navzočnosti in način glasovanja na sami seji. Ker se, v skladu z običajno prakso in določbami poslovnikov občinskih svetov, navzočnost potrjuje s podpisom na listi navzočnosti se navedeno lahko nadomesti z poimenskim izjavljanjem ob začetku videokonference, ki se mora za dokazovanje prisotnosti snemati. Na enak način se preverja sklepčnost navzočih članic in članov sveta oz. delovnega telesa.

V sodelovanju z digitalnim inovacijskim stičiščem 4PDIH smo pripravili seznam preprostih in dosegljivih digitalnih orodij, ki občinskim organom lahko pomagajo pri komunikaciji, koordinaciji dela in nemotenemu poslovanju na daljavo. Seznam orodij je dostopen na naslovu: http://4pdih.com/produktivnost-na-daljavo/.

Vključuje 1) Izbor komunikacijskih orodij, ki omogočajo videokonferenčno povezovanje večjega števila sodelujočih, predstavitve dokumentov in prezentacij, snemanje sej in ogled sej za nazaj, beleženje prisotnosti na srečanju itd. Izbor je dopolnjen s kratkim opisom ključnih lastnosti, da boste lažje izbrali orodje, ki bo prilagojeno vašim potrebam.  Na tem mestu velja izpostaviti profesionalni konferenčno glasovalni sistem (https://www.quoroom.eu/sl/), ki omogoča tudi izvedbo tajnega glasovanja ali brezplačno dostopni aplikaciji za glasovanje Mentimenter (https://www.mentimeter.com/), ki omogoča tajno glasovanje ter Doodle (https://www.doodle.com/), ki omogoča javno glasovanje. Predlagane so tudi 2) orodja za shrambo in skupno urejanje dokumentov na daljavo, 3) orodja za koordinacijo dela v skupini, ter 4) orodja, ki omogočajo oddaljen dostop do službenih ali drugih računalnikov.

Za izvedbo sej preko navedenih videokonferenčnih orodij potrebujejo uporabniki ustrezno tehnično opremo; namizni ali prenosni računalnik, tablico, mobilni telefon z kamero in mikrofonom.

Za dodatno pomoč ter svetovanje pri izvedbi seje občinskih svetov ter delovnih teles občinskih svetov (odborov, komisij) z uporabo videokonferenčnih orodij smo vam na voljo v:

 • Sekretariatu SOS info@skupnostobcin.si; 02 234 15 00
 • Za dodatno tehnično pomoč so vam na voljo svetovalci 4PDIH (info@4pdih.com).
 • Za dodatno pravno pomoč vam na voljo svetovalci Inštituta za lokalno samoupravo Maribor (info@lex- localis.info; 031 687 788).

Navodila z vlogo za oddaljen dostop v omrežje HKOM 1/3

Glede na veliko število zahtev za oddaljeni dostop za delo od doma, so na MJU pripravili dodatna navodila, da bi delovni proces potekal hitreje in bolj učinkovito. Zato so na spletni strani HKOM objavili Navodila za namestitev programske rešitve ISL AlwaysOn. Navodila so sicer napisana za državne organe vendar jih je možno uporabiti tudi za tiste občine, ki so povezane v HKOM omrežje.

V navodilu so podrobneje pojasnjeni tehnični pogoji za oddaljen dostop, predvsem pa informacije, ki jih potrebujemo s strani organov, da bi lahko vzpostavili oddaljen dostop za delo od doma.

Obenem je tam na voljo tudi programska oprema, ki jo po pridobitvi oddaljenega dostopa namestite na računalnik. Postopek ni zapleten in ga lahko opravi malo bolj napreden uporabnik.

Prosimo vas, da navodilo preučite in identificirate ključne zaposlene, ki potrebujejo oddaljeni dostop (predvsem finance, kadrovske zadeve in vodstvo). Nekateri zaposleni so imeli omogočen oddaljen dostop že pred izbruhom epidemije. Za zaposlene, ki tega dostopa nimajo, obenem pa ga potrebujejo zaradi zagotavljanja ključnih procesov organa, nam skladno z navodilom posredujte zahtevane podatke. 

Zahtevke občin bomo skladno z dogovorom z MJU zbrali na SOS (v za ta namen pripravljeni tabeli), ker bo postopek na MJU hitreje potekal, če jih kumulativno zberemo na enem mestu.

Navodila ISL na hkom.sigov.si – za občine

Tabela – izpolnjeno pošljite na sasa.kek@skupnostobcin.si: Vloga za dodelitev pravic uporabniku za oddaljen dostop v omrežje HKOM

Zbrane vloge občine bomo danes poslali ob 14.00 uri in tako vsak naslednji dan.

Napotki in usmeritve ZRSZ glede izvedbe programov aktivne politike zaposlovanja 1/4

Objavljamo napotke in usmeritve glede izvedbe programov aktivne politike zaposlovanja, ki ga je Zavod za zaposlovanje RS objavil na svoji spletni strani (https://www.ess.gov.si/obvestila/obvestilo/napotki-in-usmeritve-glede-izvedbe-nekaterih-programov). In sicer:

Pri izvajanju programov aktivne politike zaposlovanja upoštevamo veljavna priporočila in zakonodajo glede zajezitve širjenja okužbe. Z današnjim dnem, v ponedeljek, 16. marca, se v skladu z odlokom Vlade začasno prekinejo vse vključitve brezposelnih v programe izobraževanja in usposabljanja.

Vključitve v programe aktivne politike zaposlovanja

 • Pričetek vseh vključevanj v praktična usposabljanja, subvencioniranje zaposlitev in javna dela se lahko zamakne preko pogodbenega roka 30 dni, vendar ne dlje kot do 30. 5. 2020. Delodajalec nas je dolžan obvestiti o predvidenem pričetku vključitve.

Programi javnih del

 • Delo na domu se začasno omogoči, če izvajalec javnih del poda izjavo, da so vsi zaposleni napoteni na delo na domu, ter predloži program dela, ki bi ga na domu opravljal udeleženec javnih del. Če je program v skladu z odobrenim programom javnega dela, se sklene aneks k pogodbi o izvajanju, ki za določen čas omogoči delo na domu tudi udeležencu javnih del. Izvajalec mora dati udeležencu ustrezna navodila za varno delo.
 • Če se javno delo začasno ne more izvajati (zaprtje šole ipd), veljajo ukrepi za udeležence javnih del, enako kot za redno zaposlene.
 • Izvajalci javnih del morajo udeležence v najkrajšem možnem času (po elektronski pošti ali po telefonu s sporočilom SMS) obvestiti o odrejenem delu na domu ali čakanju na delo.
 • Če dela ni mogoče zagotoviti, se udeležencem odredi ukrep čakanja na domu v skladu s 138. členom Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1). Pri tem so upravičeni do nadomestila plače v višini 80 % od osnove, določene v ZDR-1.
 • Udeleženci, ki bodo opravljali delo na domu, bodo upravičeni do plače po pogodbi o zaposlitvi.

PUM-O – Projektno učenje mlajših odraslih

 • Zaradi zaprtja vseh izobraževalnih ustanov v Sloveniji se od ponedeljka, 16. 3. 2020, začasno prekine izvajanje programa PUM-O.

Programi izobraževanja in usposabljanja

 • S ponedeljkom, 16. 3. 2020, se v skladu z odlokom Vlade RS (o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih) začasno prekinejo vse vključitve brezposelnih v programe izobraževanja in usposabljanja, ki se izvajajo pri zunanjih izvajalcih, in sicer v vseh izobraževalnih ustanovah, vključno z organizacijami za izobraževanje odraslih.

Programi praktičnih usposabljanj

 • Praktična usposabljanja se lahko prekinejo na željo osebe ali izvajalca brez ugotavljanja krivde.
 • Pri usposabljanju na delovnem mestu in učnih delavnicah se izvajanje programov lahko začasno prekine. Če je nadaljevanje smiselno in možno, kar je razvidno iz obvestila izvajalca, lahko z izvajalcem sklenemo aneks za podaljšanje pogodbe iz objektivnih razlogov (koronavirus).

Obvestilo AJPES – eTurizem v izrednih razmerah 1/5

Obveščamo vas, da je AJPES zaradi izrednih razmer ob razglašeni epidemiji in sprejetega Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v RS, na svojem spletnem portalu objavil novico namenjeno izvajalcem nastanitvene dejavnosti glede statusa nastanitvenega obrata, ki se kot poseben podatek vodi v Registru nastanitvenih obratov (RNO).

V primeru vprašanj izvajalcev nastanitvene dejavnosti, vpisanih v RNO, ki imajo lahko glede na izredne razmere nastanjene npr. zdravstvene delavce, ki zaradi preventivnih zdravstvenih ukrepov ne odhajajo domov in bivajo v nastanitvenih obratih, je AJPES preko svojih referentov (kot odgovor na telefonska vprašanja zavezancev za poročanje) podal usmeritev, da se tovrstne osebe (zdravstveni delavci) evidentirajo s prijavo v sistem eTurizem, v okviru postavke »Razlog oprostitve ali delnega plačila turistične takse« pa iz šifranta izberejo »Oprostitev – prostovoljci za odpravo elementarnih nesreč« (taksa se ne zaračuna).

Obvestilo Veterinarske zbornice Slovenije 1/7

Veterinarska zbornica Slovenije je podobno kot druge stanovske organizacije, katerih vloga je zaščita ljudi, živali in premoženja, v zadnjih dneh ob nezadržnem širjenju bolezni COVID-19 sprejela določene ukrepe. Z namenom zaščite delavcev v veterinarski stroki in naročnikov njihovih storitev javnost seznanjamo z naslednjimi ukrepi:

 • omejitev delovnega časa ambulant,
 • zagotavlja  se le nujno potrebne veterinarske posege, če je le mogoče po predhodni najavi,
 • zagotavljanje 24. urnega dežurstva samostojno ali v dogovoru s sosednjimi ambulantami,
 • odpoved oz. preložitev vseh nenujnih posegov,
 • odlog cepljenja proti steklini v času med 15.03.2020 in 15.04.2020,
 • odpoved osemenjevanja vseh plemenic od 15.03.2020 za najmanj tri tedne.

Stranke, ki koristijo veterinarske usluge v ambulantah obveščamo:

 • na ambulantni pregled se je potrebno predhodno naročiti,nenaročenih pacientov ne sprejemamo
 • v primeru urgence je o prihodu portebno predhodno obvestiti ambulanto,
 • v ambulante vstopajte posamično,
 • vzdržujte razdaljo najmanj 1,5 m,
 • v ambulanti naj žival spremlja le ena oseba,
 • sledite navodilom osebja glede ravnanja in biovarnostnih ukrepov v času obiska v ambulanti.

Ukrepi veljajo do izteka navedenih datumov oziroma do preklica.

izr. prof. dr. Ožbalt Podpečan, dr. vet. med., Predsednik VZbS.

Priporočila slovenskih veterinarjev za ravnanje s hišnimi ljubljenčki – prošnja za posredovanje občinam v RS 1/8

Objavljamo sporočilo Veterinarske zbornice Slovenije, ki prosi, da s priporočili slovenskih veterinarjev za lastnike hišnih živali, obvestimo slovenske občine:

Veterinarska zbornica Slovenije skrbnikom psov priporoča, da psov na sprehodu ne spuščajo s povodcev. Glede na razmere lahko v naravi pričakujemo večje število sprehajalcev, sedaj pa je tudi obdobje gonitev, zato psi radi pobegnejo oziroma pride do neželenih srečanj med njimi. V izogib konfliktom in poškodbam naj se psi med seboj ne družijo in igrajo.

Veterinarske ambulante v skladu s priporočili za preprečevanje okužb ljudi s korona virusom SARS COV-2, omejujejo svoje poslovanje. Za preprečevanje neželenih zapletov, katerih posledica so tudi poškodbe živali, naj lastniki namenijo še več pozornosti varnosti živali in dodatno pazijo na svoje ljubljence.

Veterinarji zaposleni v zavetiščih za zapuščene živali javnost obveščajo, da zavetišča izvajajo le nujne odlove in oskrbo zapuščenih živali. Skrbnikom živali priporočamo, da vsako pogrešanje svoje živali takoj javijo pristojnemu zavetišču, ki bo prijavo zabeležilo v evidenco. Prav tako je priporočljivo, da je na ovratnici psa zabeležen njihov kontakt. Vsem najditeljem živali svetujemo, da živali ne vozijo neposredno v zavetišča, temveč naj vsi zavetišče predhodno obvestijo o najdbi živali in preverijo, če je žival pogrešana. Morda je skrbnik živali le korak ali dva stran. Če ima pes ovratnico, naj preverijo, ali je na njej zapisan kontakt skrbnika. Tudi skrbnikom mačk se priporoča, da mačk ne spuščajo brez nadzora. Z upoštevanjem priporočil bodo slovenska zavetišča manj obremenjena

Slovenska IKT-podjetja ponujajo brezplačna orodja za delo na daljavo 1/10

Zaradi epidemije koronavirusa podjetja uvajajo delo od doma. K pomoči gospodarstvu je svoje člane pozvalo Združenje za informatiko in telekomunikacije pri GZS. Prva IKT-podjetja so se zato že odločila, da ostalemu gospodarstvu pri tem priskočijo na pomoč z brezplačnimi orodji za delo na daljavo, ki jih lahko uporabite v teh razmerah.

Orodja so objavljena tukaj: https://www.gzs.si/zdruzenje_za_informatiko_in_telekomunikacije/Novice/ArticleId/74558/slovenska-ikt-podjetja-ponujajo-brezplacna-orodja-za-delo-na-daljavo

DOPOLNJENA POJASNILA: PRAVICE IN OBVEZNOSTI IZ DELOVNEGA RAZMERJA 1/12

Obveščamo vas, da je Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve pripravilo posodobljena pojasnila glede uveljavljanja pravic in obveznosti iz delovnega razmerja v času posebnih okoliščin zaradi zmanjšanja širjenja koronavirusa SARSCoV-2. Dokument je dopolnjen tudi z ukrepi na podlagi Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP).

Pojasnila najdete na tej povezavi:

https://www.gov.si/novice/2020-04-15-pravice-in-obveznosti-iz-delovnega-razmerja-v-posebnih-okoliscinah-posodobljena-informacija-14-4-2020/

(posodobljeno 15.4.2020)

Skrajno previdno pri uporabi elektronske pošte in spleta! 1/13

V odzivnem centru za incidente informacijske varnosti v državni upravi (SIGOV-CERT) so zaznali povečano aktivnost zlonamernih posameznikov in skupin, ki trenutno stanje izkoriščajo v svojo korist, tako da pošiljajo zlonamerno elektronsko pošto, podtikajo zlonamerno programsko kodo na spletne strani, postavljajo nove zlonamerne spletne strani… vse to z namenom okužiti uporabnikov računalnik.

ZAKONODAJA

Vzorec odredbe za izvajanje priporočil NIJZ v občini 2/2

S strani Lex Localisa smo prejeli vzorec odredbe za občine, s katero lahko župan na podlagi priporočil Nacionalnega inštituta za javno zdravje, ki je na podlagi določil 3. člena Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 25/20) 17. marca 2020 izdal Priporočila glede števila potrošnikov, ki so glede na kvadraturo lahko naenkrat prisotni v posameznem poslovnem prostoru (novi koronavirus SARS-CoV-2).

Na podlagi navedenih priporočil lahko župan oz. županje občin (ki presodite, da je to zaradi širitve okužb z virusom potrebno), v skladu z določili 65. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/ in določil statuta zaradi varovanja življenj in zdravja občank in občanov (navedete člen iz statuta – v katerem je opredeljeno, da lahko župan v izrednih razmerah, ko se ne more sklicat občinski svet) izdajo odredbo o izvajanju priporočil Nacionalnega inštituta za javno zdravje s čimer pripomorejo k omejitvi širjenja okužb s koronavirusom SARS-CoV-2.

Z odredbo, kot aktom občine, se zagotovi spoštovanje navedenih priporočil v trgovinah in se s tem omogoči, da nadzor nad izvajanjem priporočil in odredbe izvršuje občinska uprava-o predlagamo,da se navede občinske redarje, kljub zelo omejenem številu (prvi odstavek 50.a člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/). Nadzorstvo nad izvajanjem priporočil v okviru občine na podlagi odredbe pa je vsebinsko pomembno, saj državni organi, zaradi obveznosti pri izvrševanju interventnih ukrepov le-tega ne bodo zagotavljali.

 

Vzorec odredbe se nahaja tukaj.

Odpoved usposabljanj in strokovnih izpitov zaradi preventivnih ukrepov v zvezi koronavirusom – odgovor MJU 2/3

Dne 11.3.2020 je Skupnost občin Slovenije na MJU naslovila dopis, v katerem smo zaradi nastale epidemiološke situacije predlagali pripravo ustreznih pojasnil oziroma navodil, če bi bile v primeru naknadnega inšpekcijskega nadzora pri delodajalcu ugotovljene kršitve zaradi neoprave ustreznega izpita in s tem neizpolnitve pogoja za zasedbo delovnega mesta javnega uslužbenca iz razlogov, ki niso na njegovi strani. Prejeli smo odgovor ministrstva, ki ga najdete TUKAJ.

Osnutek Strategije prostorskega razvoja Slovenije 2050 – PODALJŠAN ROK 2/4

Slovenija pripravlja novo Strategijo prostorskega razvoja 2050 – temeljni strateški dokument, ki bo dolgoročno usmerjal prostorski razvoj države. V času od 15.1. do 15.3.2020 bo v Sloveniji potekala javna razprava o osnutku omenjenega dokumenta in Okoljskega poročila, ki ju je na podlagi daljšega procesa priprave, dopolnjevanj in usklajevanj pripravilo Ministrstvo za okolje in prostor.

 • Besedilo predloga Strategije najdete tukaj.

Pripombe in predloge na osnutek Strategije lahko posredujete na e-naslov gp.mop@gov.si (v vednost  na info@skupnostobcin.si) do 27. 3. 2020. Pripombe lahko posredujete tudi na pripravljenem obrazcu TUKAJ.

Več o posvetih, kjer bo predstavljena Strategija TUKAJ.

Predlogi sprememb Uredb s področja odpadne embalaže 2/5

S strani Ministrstva za okolje in prostor, smo v pregled in obravnavo prejeli predloge za spremembo Uredb, ki urejajo odpadno komunalno embalažo. V Uredbi se med drugim predlaga, da stroške ravnanja s tisto odpadno embalažo, ki je od izvajalcev javne službe ne bodo prevzele družbe za ravnanje z odpadno embalažo, plačuje država iz proračuna, vendar ne na račun davkoplačevalcev temveč proizvajalcev, in sicer najdlje do spremembe sistema ravnanja z odpadno embalažo in njegove uskladitve z zahtevami iz Direktive 2018/851/EU. Ker se s tem ukrepom ne spreminja povzročitelj obremenitve, bodo potrebna sredstva za kritje stroškov prevzema odpadne embalaže od izvajalcev javne službe in nadaljnjega ravnanja s to odpadno embalažo pridobljena s plačilom okoljske dajatve, in ne več s plačevanjem teh stroškov družbam za ravnanje z odpadno embalažo. .

V Uredbi o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo je ugotovljeno, da so Izvajalci javne službe so v takih razmerah »talci« sistema, saj so dolžni zagotavljati nemoteno izvajanje svojih storitev, ob tem pa jim je onemogočeno sprotno oddajanje zbrane (ali iz mešanih komunalnih odpadkov izločene) odpadne embalaže. Ker so jim družbe za ravnanje z odpadno embalažo v preteklosti že večkrat zavrnile plačevanje stroškov skladiščenja odpadne embalaže za čas, ki presega 7 dni (tudi na podlagi odločitev sodišča), ti stroški dodatno bremenijo izvajalce javne službe, ne glede na to, da so z uredbo določeni kot stroški družb za ravnanje z odpadno embalažo. Izvajalci javne službe v svojih zbirnih centrih in centrih za obdelavo komunalnih odpadkov ne razpolagajo z zadostnimi kapacitetami ustrezno urejenih skladišč za skladiščenje vse neprevzete odpadne embalaže. 

Besedilo Uredb si lahko preberete na spodnjih povezavah

Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo,
Uredbe o spremembi in dopolnitvi Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne embalaže,
Sklepa o določitvi zneska za nadomestilo in za enoto obremenitve za okoljsko dajatev za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne embalaže.

Rok za posredovanje pripomb je podaljšan do 15. aprila 2020 na naslov miha.mohor@skupnostobci.si.

Predlog izvedbenega načrta Nacionalnega programa za mladino za leti 2020 in 2021 2/6

Obveščamo vas, da je Skupnost občin Slovenije v obravnavo prejela predlog Izvedbenega načrta Nacionalnega programa za mladino 2013-2022 za leti 2020 in 2021. ki ga je pripravil Urad RS za mladino pri MIZŠ.

Na sledeči povezavi najdete PREDLOG.

Vaše pripombe, predloge in pomisleke na predlog nam lahko posredujete najkasneje do četrtka, 2.4.2020 na naslov info@skupnostobcin.si.

DOGODKI SOS

27.5. / Odpovedan – Novela ZPVPJN-C, portal eRevizija in aktualna praksa Državne revizijske komisije 3/2

Državni zbor je dne 22. 11. 2019 sprejel novelo Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (ZPVPJN-C), s katero se zagotavlja učinkovito pravno varstvo in uvaja sodno varstvo zoper odločitve DKOM, reorganizacija DKOM, presojanje zgolj bistvenih kršitev, ki imajo dejanski vpliv na postopek javnega naročila, določitev roka, v katerem mora naročnik sprejeti novo odločitev v primeru uspešnega zahtevka za revizijo.

Poleg predstavitve novele ZPVPJN-C bo mag. Urška Skok Klima, Vodja sektorja za sistem javnega naročanja na Direktoratu za javno naročanje predstavila tudi portal eRevizija in spremembe, ki jih prinaša vzpostavitev portala.

V drugem delu dogodka se bodo udeleženci seznanili z aktualno pravno prakso DKOM, ki jo bo predstavila Milena Basta Trtnik, direktorica podjetja Bonorum d.o.o., strokovnjakinja na področju javnega naročanja, koncesij in javno zasebnega partnerstva.

Seminar bo potekal v sredo, 27. maja 2020, s pričetkom ob 10.00 uri v prostorih M hotela, Derčeva ulica 4, Ljubljana.

Tukaj najdete vabilo s programom.

NALAS vabi na brezplačne spletne tečaje 3/3

Mreža združenj lokalnih oblasti jugovzhodne Evrope NALAS vabi k udeležbi 2.tečaja Upravljanje premoženja v vodnem sektorju vse županje in župane, članice in člane mestnih svetov ter zaposlene na občinah, ki jih zanima področje komunalnih zadev, da izvejo več o sistemskem, metodološkem in finančnem upravljanju kot tudi upravljanju z dokumenti. Več informacij najdete TUKAJ.

Tečaj bo potekal v srbskem jeziku in bo trajal šest tednov, s pričetkom v ponedeljek, 6. aprila 2020.Tečaji so za občine članice Skupnosti občin Slovenije (SOS) brezplačni. Prijave sprejemamo do srede, 1.4.2020 na ana.plavcak@skupnostobcin.si.

Več informacij o spletnih tečajih spomladi in jeseni 2020 je na voljo spodaj.

 

 

DOGODKI DRUGIH

9.4./ Kulturni bazar 2020 4/1

Ministrstvo za kulturo, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Zavod RS za šolstvo v partnerstvu z Ministrstvom za okolje in prostor ter Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano vabijo k udeležbi na Kulturnem bazarju 2020, ki bo potekal v četrtek, 9. aprila 2020, v Cankarjevem domu v Ljubljani.

Program največjega nacionalnega strokovnega usposabljanja na področju kulturno-umetnostne vzgoje vključuje več kot petdeset dogodkov: predstave, predstavitve, predavanja, delavnice in vodenja po razstavi, ki jih namenjamo strokovnim delavcem in študentom z različnih področij (vzgoje in izobraževanja, kulture, kmetijstva in prehrane, zdravstva, sociale, okolja in prostora, športa …).

Osrednja tema dvanajstega Kulturnega bazarja je Enaki v različnosti. Plenarni govorki bosta filozofinja in sociologinja dr. Renata Salecl in gledališka režiserka mag. Ivana Djilas z dialoškim predavanjem Čigavo delo je spreminjanje kulturnih vzorcev?.

Od 9. do 18. ure bodo v vseh treh preddverjih Cankarjevega doma urejeni razstavni prostori, na katerih bo svojo bogato ponudbo predstavilo več sto kulturnih ustanov in samostojnih kulturnih ustvarjalcev iz vse Slovenije, na razstavnih prostorih medresorskih partnerjev pa boste spoznali, kako lahko kulturo in umetnost povežemo z drugimi področji. Posebno mesto bo namenjeno predstavitvi spletnih informacijskih portalov s področja kulturno-umetnostne vzgoje.

Na sledečih povezavah najdete: vabilo in program strokovnega usposabljanja, prijavite se lahko do 25. marca z e-prijavnico, ki jo najdete na spletni strani www.kulturnibazar.si. Udeležba na strokovnem usposabljanju je brezplačna, za udeležbo v obsegu najmanj osem šolskih ur udeleženci prejmejo tudi potrdilo o udeležbi. Priporočajo, da se prijavite čim prej, saj se posamezni dogodki hitro polnijo.

7.5./ Napoved konference o dostopnosti in uporabi objektov pri univerzalni graditvi  4/2

7.5.2020 bo na BRDU pri Kranju potekala konferenca o dostopnosti in uporabi objektov glede izpolnjevanja bistvene zahteve Univerzalne graditve in rabe objektov. Več informacij o konferenci in prijavi, bo objavljeno na spletnih staneh MOP, IZS, ZAPS, SOS, ZOS,  ZMOS, NSIOS v marcu 2020.

Konferenca bo prednostno namenjena pooblaščenim arhitektom in pooblaščenim in nadzornim inženirjem, investitorjem objektov  v javni rabi, gradbenim inšpektorjem ter strokovnjakom, ki se ukvarjajo s področjem projektiranja in zagotavljanja univerzalne graditve.

Udeležba na konferenci bo brezplačna in bo imela možnost uveljavljanja kreditnih točk pri ZAPS in IZS. Število udeležencev bo omejeno, prijave se bodo zapirale do zapolnitve mest.

12.5./ Konferenca »Učinkovita politika internacionalizacije evropskih regij« 4/3

Vabljeni na zaključno konferenco projekta INTRA (Interreg Europe) z naslovom »Učinkovita politika internacionalizacije evropskih regij«, ki bo 12. maja 2020, od 9.00 do 17.00, v Hotelu City Maribor.

Na konferenci bodo razpravljali o tem, kakšna mora biti politika internacionalizacije, da odpravlja ovire, s katerimi se srečujejo mala in srednje velika podjetja na svoji izvozni poti, pri širitvi poslovanja, večanju lastne konkurenčnosti in/ali zagotavljanju trajnosti svojih podjemov.

Z nami bodo predstavniki Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, Skupnega sekretariata Interreg Evropa, Evropskega združenja razvojnih agencij EURADA, Slovenskega podjetniškega sklada, Ekonomsko-poslovne fakultete Univerze v Mariboru, Štajerske gospodarske zbornice ter partnerji projekta INTRA: znanstveni in tehnološki park Fundecyt-PCTEX iz španske Extremadure, regionalna agencija za podjetništvo in inovacije RAPIV iz bolgarske Varne, Center za inovacije in prenos tehnologij Univerze Algarve iz Portugalske, kemo-farmacevtski grozd CAPITANK iz Italije, angleški Coventry University Enterprises in gostitelji konference, Mariborska razvojna agencija.

Program konference najdete TUKAJ.

​Na brezplačni dogodek se lahko prijavite preko spletne prijavnice, prijave zbirajo do 15.4.2020.

Dodatne informacije: Mariborska razvojna agencija / Sabina Šneider, tel.: 040 89 19 39, elektronski naslov: sabina.sneider@mra.si.

VLADA RS

Redne in dopisne seje 5/1

1. redna seja

Vlada je na seji:

 • ustanovila Krizni štab Republike Slovenije za zajezitev in obvladovanje epidemije COVID-19 ter opravila širšo razpravo o ukrepih za zajezitev epidemije;
 • ustanovila Odbor Vlade RS za državno ureditev in javne zadeve, Odbor Vlade RS za gospodarstvo in Komisijo Vlade RS za administrativne zadeve in imenovanja.

2. redna seja

Vlada je sprejela Odlok o začasni prepovedi in omejitvah javnega prevoza potnikov v Republiki Sloveniji.

S tem odlokom se začasno prepoveduje javni prevoz potnikov v Republiki Sloveniji zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19. Iz omejitev po tem členu so izvzete vse oblike prevozov, ki so potrebne za intervencijske službe in druge nujne službe javnega sektorja. Poleg tega odlok prepoveduje prevoz oseb z nihalnimi žičnicami, vzpenjačo in krožno kabinskimi žičnicami.

1. dopisna seja:

 • sprejet Odlok o začasni prepovedi prodaje blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji,
 • izdan Odlok o razporejanju zdravnikov brez licence ter
 • preklicana veljavnost Odredbe o prepovedi prometa zaščitnih sredstev.

4. dopisna seja

Vlada je izdala Pooblastilo za sprostitev zaščitne opreme iz državnih blagovnih rezerv Republike Slovenije za namen obvladovanja in zajezitve epidemije oziroma pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh zaradi COVID-19 na območju Republike Slovenije.

5. dopisna seja

Vlada je sprejela predlog Zakona o interventnih ukrepih na javnofinančnem področju, s katerim se podaljšuje roke za predložitev davčnih obračunov in oddajo letnih poročil.

6. dopisna seja:

 • izdan  Odlok o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo iz Italijanske republike zaradi preprečevanja širjenja nalezljive bolezni,
 • sprejete dopolnitve Odloka o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih, ki je bil sprejet na 1. dopisni seji vlade.

Za zagotavljanje nujne oskrbe prebivalstva v času epidemije je vlada iz proračunske rezerve za povečanje blagovnih rezerv namenila 28 milijonov evrov.

Vlada je kot enega od ukrepov v boju proti epidemiji in zmanjšanju ogroženosti članov gasilskih enot pred okužbo s COVID-19 sprejela sklep, da URSZR razglasi veliko požarno ogroženost v naravnem okolju od 18. marca 2020 dalje.

4. redna seja

Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi na javnih shodih in javnih prireditvah ter drugih dogodkih na javnih krajih v Republiki Sloveniji

Vlada je izdala Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi na javnih shodih in javnih prireditvah ter drugih dogodkih na javnih krajih v Republiki Sloveniji, ki ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije SARS-CoV-2 (COVID-19) se do nadaljnjega prepoveduje gibanje in zbiranje ljudi na javnih krajih in površinah v Republiki Sloveniji ter prepoveduje dostop na javna mesta in površine v Republiki Sloveniji.

Odlok se ne uporablja za dejavnosti, s katerimi se zagotavlja delovanje organov države, lokalnih skupnosti in javnih opravil, ki jih izvajajo pristojne službe. Odlok začne veljati 20. marca 2020 ob 00.00 in velja do preklica.

Ukrepi ECB zaradi koronavirusa

Vlada se je seznanila s povzetkom Ministrstva za finance glede nedavnih ukrepov Evropske centralne banke (ECB) zaradi posledic bolezni COVID-19. Svet ECB je zavezan, da bo v tem zahtevnem času igral svojo vlogo pri podpiranju vseh državljanov območja evra. V ta namen bo ECB zagotovila, da bodo lahko vsi gospodarski sektorji imeli koristi od podpornih pogojev financiranja, ki jim omogočajo, da se lahko spopadejo s trenutnim šokom. To velja enako za družine, podjetja, banke in vlade.

Svet ECB je v celoti pripravljen povečati obseg svojih programov nakupa sredstev in prilagoditi njihovo sestavo, kolikor je to potrebno in toliko časa, kolikor bo to potrebno. ECB bo obenem preučila vse možnosti za podporo gospodarstvu zaradi aktualnega šoka, povezanega s koronavirusom.

Za nadomestitev uporabljenih blagovnih rezerv 10 milijonov evrov

Vlada je Zavodu za blagovne rezerve iz proračunske rezerve razporedila sredstva v višini 10 milijonov evrov za nadomestitev uporabljenega blaga, ki ga je iz blagovnih rezerv sprostil minister za gospodarski razvoj in tehnologijo in ne gre za oblikovanje novih količin blaga. Sredstva se bodo porabila za nakup novih zalog zaščitnih sredstev namenjenih obvladovanju in zajezitvi epidemije.

(Vir: Vlada RS,  ab)

AKTUALNI RAZPISI

EU sredstva za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin 6/1

Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, organ upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, je izdala odločitev o podpori za javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin v letih 2020, 2021 in 2022, ki ga bo Ministrstvo za infrastrukturo objavilo v kratkem.

Skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo javnega razpisa, znaša 25 milijonov evrov, od tega bo Kohezijski sklad prispeval 21,25 milijona evrov.

Namen javnega razpisa je sofinanciranje celovite energetske prenove stavb, ki so v lasti in rabi občin v letih 2020, 2021 in 2022. Vlagatelj po tem javnem razpisu je lahko občina, ki postane upravičenka z dnem podpisa pogodbe o sofinanciranju.

Za več informacij se lahko obrnete na Ministrstvo za infrastrukturo.

INOVATOR leta Spodnje Savinjske doline 2019 6/2

Občine Spodnje Savinjske doline ter partnerji podjetniškega podpornega okolja Razvojna agencija Savinja in Zbornica zasebnega gospodarstva Žalec tudi letos vabijo k sodelovanju inovatorje, da se prijavijo inovacijami za preteklo leto na razpis INOVATOR LETA SPODNJE SAVINJSKE DOLINE 2019.

ROK PODALJŠAN DO: 30.4.2020

Povezava na razpis.

Za več informacij lahko pokličete na 03 713 68 62, dejan.jazbinsek@ra-savinja.si.

4. natečaj “Branju prijazna občina” za leto 2020 6/3

Občine ponovno vabljene k prijavi na natečaj, ki poteka od Prešerna do Prešerna, od 8. februarja do 3. decembra.

Združenje splošnih knjižnic, Skupnost občin Slovenije in Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije na svojih spletnih straneh objavljamo natečaj, na katerem se bodo občine že četrtič potegovale za naziv Branju prijazna občina. Projekt je uspešno spodbudil občine – do sedaj jih je naziv pridobilo že 38, da so bolj aktivne pri sprejemanju programov in izvajanju ukrepov za izboljšanje bralne pismenosti in bralne kulture. Javni natečaj je odprt med 8. februarjem in 30. septembrom 2020, podelitev nazivov ″Branju prijazna občina″ pa bo 3. decembra 2020.

Preberite besedilo javnega natečaja!

Podaljšanje veljavnosti naziva Branju prijazna občina

Letos je poteklo tri leta od prvih podelitev naziva Branju prijazna občina in s tem tudi veljavnost naziva. Občine, ki so prejele naziv v letu 2017, lahko podaljšajo njegovo veljavnost z vlogo, ki jo oddajo do 30. 9. 2020 na naslov Združenja splošnih knjižnic.

Vsa navodila in obrazec za prijavo so v besedilu Podaljšanje naziva Branju prijazna občina – navodila za postopke podaljšanja.

Natečaj za občine - Prostovoljstvu prijazno mesto 2020 6/4

Slovenska filantropija, Združenje za  promocijo prostovoljstva, že sedemindvajset let spodbuja razvoj  prostovoljstva v Sloveniji. Prostovoljstvo se večinoma odvija v lokalnem okolju in zato je izjemnega pomena odnos občin do prostovoljskih organizacij in prostovoljcev.

S podelitvijo naziva »Prostovoljstvu prijazno mesto« izpostavljamo občine, ki po mnenju Slovenske filantropije in članic Slovenske mreže prostovoljskih organizacij prepoznavajo pomen prostovoljskega dela občanov za življenje  v njihovi skupnosti, cenijo njihovo delo,  podpirajo prostovoljske organizacije in namenjajo del občinskih sredstev za razvoj prostovoljstva v svoji občini. Tako Slovenska filantropija tudi letos objavlja natečaj Prostovoljstvu prijazno mesto.

Rok za prijavo je 30. april 2020, slovesna podelitev priznanj pa 25. maja 2020.

Priporočila za Prostovoljstvu prijazno mesto 2020

1. Pridobitev naziva

Vse slovenske občine, ki cenite in spodbujate prostovoljstvo, vabimo k prijavi na razpis in pridobitvi naziva Prostovoljstvu prijazno mesto 2020.

Prijavnica za pridobitev naziva

Postopek za pridobitev naziva

2. Potrditev naziva

Prijavnica za potrditev naziva

Postopek za potrditev naziva 

Na sledeči povezavi si lahko preberete intervju z večkratno prejemnico naziva, to je Mestno občino Velenje: https://www.prostovoljstvo.org/aktivnosti/prostovoljski-dogodki/priznanja-nagrade-natecaji/prostovoljstvu-prijazno-mesto/obcina-velenje

Javni razpis za sofinanciranje gradnje širokopasovnih omrežij naslednje generacije v koroški, podravski in pomurski statistični regiji 6/5

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) je 24. 1. 2020 objavilo 1. javni razpis za sofinanciranje gradnje širokopasovnih omrežij naslednje generacije v koroški, podravski in pomurski statistični regiji. Skupno je razpisanih 7,1 mio € iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020.

Javni razpis je objavljen na: https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/objava-javnega-razpisa-in-razpisne-dokumentacije-k-1-javnem-razpisu-za-podukrep-7-3-podpora-za-sirokopasovno-infrastrukturo-vkljucno-z-njeno-vzpostavitvijo-izboljsanjem-in-razsiritvijo-pasivno-sirokopasovno-infrastrukturo-ter-zagotavljanjem-dostopa-do-sir/.

Podpora je namenjena za sofinanciranje gradnje širokopasovnih omrežij v koroški, podravski in pomurski statistični regiji in sicer na belih lisah, katerim bo omogočen prenos s hitrostjo najmanj 100 Mb/s. Bele lise so posamezna gospodinjstva na območjih, kjer ni zagotovljenega dostopa do širokopasovnega omrežja naslednje generacije in kjer na podlagi poizvedovanja po tržnem interesu operaterji niso izrazili tržnega interesa za gradnjo takega omrežja v naslednjih treh letih. Seznam teh gospodinjstev je objavljen v javnem razpisu in na: https://www.gov.si/assets/ministrstva/MKGP/JAVNI-RAZPISI/2020/Podukrep-7-3-Podpora-za-sirokopasovno-infrastrukturo/Seznam-belih-lis.xlsx.

Stopnja javne podpore znaša manj kot 50 odstotkov upravičenih stroškov naložbe, pri čemer je najvišji znesek javne podpore na belo liso, za katero je predviden omogočeni dostop 1.200 eurov.

Upravičeni stroški se priznajo v obliki stroškov nakupa materiala, nove opreme in storitev zunanjih izvajalcev in so stroški naložb za:
– izgradnjo pasivne širokopasovne infrastrukture,
– gradbena dela v povezavi s širokopasovno infrastrukturo in
– izgradnjo dostopovnih omrežij naslednje generacije.

Upravičenec do podpore je:
– fizična ali pravna oseba, ki je registrirana kot operater v skladu z Zakonom o elektronskih komunikacijah ali
– projektno partnerstvo (partnerstvo dveh ali več fizičnih oziroma pravnih oseb iz prve alineje, vzpostavljeno s pogodbo).

Vnos vloge v elektronski sistem Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja poteka od 17. februarja 2020 do vključno 14. maja 2020, do 23:59. ure.

Informacije o javnem razpisu so na voljo na Spletnem forumu ARSKTRP in MKGP: https://forum2.arsktrp.gov.si/viewforum.php?f=256.

Če menite, da bi bila z vidika priprave vloge na javni razpis smiselna podrobnejša predstavitev javnega razpisa, so na MKGP pripravljeni na regionalnem nivoju izvesti predstavitev zainteresiranim občinam in operaterjem z namenom čim lažje prijave na javni razpis in uspešne izvedbe gradnje širokopasovnih omrežij naslednje generacije.

Javni poziv za sofinanciranje predhodnih arheoloških raziskav na območju naselbinske ali vrtnoarhitekturne dediščine 6/6

Ministrstvo za kulturo je objavilo Javni poziv za sofinanciranje predhodnih arheoloških raziskav na območju naselbinske ali vrtnoarhitekturne dediščine, ki jih bo v letu 2020 sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo (oznaka JP-PAR-2020). Objava TUKAJ.

Poziv z oznako JP-PAR-2020 se nanaša na sofinanciranje predhodnih arheoloških raziskav, ki so potrebne:
– kot del priprav na vzdrževanje in obnovo objekta, ki leži na območju naselbinske dediščine, če posege izvaja investitor, ki je fizična oseba, z namenom zagotovitve stanovanja za lastne potrebe ali če se posegi izvajajo z namenom zagotovitve prostorov, namenjenih izvajanju dejavnosti, ki so v javnem interesu,
– kot del priprav za ureditev ali obnovo javnih površin na območju naselbinske ali vrtnoarhitekturne dediščine.
Predmet poziva ne vključuje:
– novogradenj,
– posegov na nepremičninah v lasti Republike Slovenije,
– predhodnih arheoloških raziskav z že pridobljenim kulturnovarstvenim soglasjem za raziskavo in odstranitev arheološke ostaline,
– predhodnih arheoloških raziskav z že pridobljeno odločbo o sofinanciranju, vendar se raziskave niso izvedle v pogodbenem roku.

ROK ZA PRIJAVO: 31. 5. 2020 do 23.59.

Posojila za spodbujanje urbanega razvoja 6/7

Na spletni strani SID banke d.d. je objavljen nov program Sklada skladov SID banke »EKP posojila za urbani razvoj (2014-2020)« za financiranje končnih prejemnikov v enajstih mestnih občinah. Razvoj tovrstnega inštrumenta je nastal v sodelovanju SID banke, d.d. in Ministrstva za okolje in prostor, ki je pristojno za izvajanje dela Operativnega programa evropske kohezijske politike 2014 – 2020, ki podpira ukrepe za izboljšanje urbanega okolja, oživitev mest in sanacijo degradiranih območij v mestih.

Z ukrepi programa ugodnih posojil kohezijske politike 2014-2020 se zagotavlja spodbude za ponovno aktivacijo opuščenih in premalo izkoriščenih površin in stavb v mestih in mestnih območjih v enajstih slovenskih mestnih občinah V okviru programa se zagotavlja povratna sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj v obliki posojil v višini 5 mio EUR (z obveznim vzvodom, ki ga zagotavlja SID banka, d.d. pa okoli 7,5 mio EUR).

Rok za oddajo vloge: do porabe sredstev oziroma do 31. 12. 2023.

© Moralne avtorske pravice ima Skupnost občin Slovenije. Noben del tega gradiva se ne sme reproducirati ali kopirati v karšnikoli obliki: grafično elektronsko ali mehanično, kar vklučuje (ne da bi bilo omejeno) fotokopiranje, snemanje, skeniranje ali katerekoli druge oblike reproduciranja brez pisnega dovoljenja Skupnosti občin Slovenije. Reprodukcija ali kopiranje je dovoljeno izključno za potrebe Sekretariata Skupnsti občin Slovenije ali občin članic SOS.