V PRETEKLEM TEDNU JE PRAZNOVALA OBČINSKI PRAZNIK OBČINA SLOVENSKA BISTRICA. V PRIHODNJEM TEDNU PRAZNUJEJO OBČINSKI PRAZNIK OBČINE JESENICE, IG, DOL PRI LJUBLJANI IN MORAVČE.

ISKRENE ČESTITKE!

SEKRETARIAT SOS

NOVICE SOS

1. sestanek ožje delovne skupine za nižanje stroškov občin 1/1

V ponedeljek, 11. marca je potekal sestanek ožje delovne skupine Vlade RS za nižanje stroškov občin za posamezna delovna področja ministrstev in sicer v štirih sklopih. V okviru vsakega so se predstavnice in predstavniki skupnosti in združenj ter občin sestali s posameznim ministrstvom, Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport, Ministrstvom za okolje in prostor, Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in Ministrstvom za zdravje.

S strani  lokalne ravni so se sestanka ob obeh članicah delovne skupine, Jasmine Vidmar, generalne sekretarke SOS in Melite Čopar, direktorice občinske uprave Krško udeležili  tudi predstavnice in predstavniki matičnih komisij pri skupnosti. Zadnji trenutek so udeležbo odpovedali s strani Ministrstva za zdravje, iz razloga odstopa ministra.

Z Ministrstvom za okolje in prostor je bilo dogovorjeno, da bodo v pred fazi skupnosti in občine sodelovale pri obravnavi predlogov sprememb in dopolnitev gradbene in prostorske zakonodaje. Predlagane spremembe se bodo obravnavale v prvi polovici leta. Prav tako bo v kratkem dan v obarvano Stanovanjski zakon. Predlagane spremembe občin zahtevajo sistemske spremembe. Ponovno se bodo pregledale vse služnosti in preverile možnosti za neodplačne prenose. Področje hrupa je v načrtu dela ministrstva, občine in skupnosti se bodo v predloge urejanja področja aktivno vključile.

Z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport je bilo dogovorjeno, da se bo sklical poseben sestanek za oblikovanje novega sistema prevozov osnovnošolskih otrok, sodelovalo pa se bo tudi pri oblikovanju podzakonskih predpisov, v smeri, ki bo ustrezna občinam.

Z Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je bilo dogovorjeno, da naj nalogo družinskega pomočnika v celoti prevzame država oz. nalogo občine izvajajo pogodbeno, finance pa zagotovi država (primer vojnih grobišč). Znesek občin v letu 2017 je bil 9,3 MIO EUR. Kritje prispevka obveznega zdravstvenega zavarovanja za osebe, ki so upravičene do DSP se naj prenese na državo  – 2017 – cca. 20,0 MIO EUR. Prav tako se naj natančno pregleda sistem vključevanja in financiranja domov za starejše in vloga občin v sistemu.

V petek 22.3.2019 bo potekal naslednji sestanek delovne skupine skupaj z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ministrstvom za infrastrukturo in Ministrstvom za notranje zadeve.

Notranja pravila občin v praksi 1/2

V torek, 12. marca je Skupnost občin Slovenije v sodelovanju z Virtuo d.o.o., izvedla informativni posvet z naslovom “Vzorčna notranja pravila SOS v praksi in predvidene novosti”. Od potrditve Vzorčnih notranjih pravil za občine pri Arhivu RS sta minili že dve leti, zato je bil posvet namenjen obnovitvi vsebin vzorčnih notranjih pravil ter predstavitvi predvidenih novosti, kot tudi dosedanji praksi v občinah na področju notranjih pravil.

Za vsako posamezno občino je zavezujoč sprejem oziroma izdelava notranjih pravil, ki urejajo zajem, pretvorbo in hrambo gradiva v digitalni obliki. Na tem mestu je bilo opozorjeno, da so za kršitve zakona v povezavi z notranjimi pravili, v skladu z 92. členom ZVDAGA-A, predvidene sankcije in sicer če javnopravna oseba, ne sprejme notranjih pravil ali če pri zajemu in hrambi dokumentarnega ali arhivskega gradiva ne ravna v skladu s svojimi notranjimi pravili oziroma ne izpolnjuje predpisanih enotnih tehnoloških zahtev. Kaznuje pa se tudi odgovorna oseba, ki stori prekršek. Glede predloga Pravilnika o enotnih tehnoloških zahtevah je bila izpostavljena novost glede presojevalcev, ki izvajajo notranjo presojo, saj bodo ti v skladu s predlogom morali izkazovati ustrezno strokovno usposobljenost.

Predmet razprave je bila tudi opcija, da se vso gradivo pretvori v digitalno obliko. Opozorjeno je bilo, da lahko nastanejo težave pri shranjevanju takšnega gradiva, sploh v primeru, ko se to hrani pri zunanjem ponudniku, saj so lahko stroški zelo visoki. Naslednje polemike so bile tudi glede tega kako se lotiti odbiranja arhivskega gradiva v primeru spletnih strani, ter kako je z arhivskim gradivom v primeru objav na twitterju, facebooku,… Posebej je bilo opozorjeno, da so za odbiranje arhivskega gradiva pomembna pisna strokovna navodila in če teh občina nima, šteje vso gradivo za arhivsko in ga ni dovoljeno uničiti. Razprava je tekla tudi o certificirani programski opremi, ki se zahteva za arhivsko gradivo, kar pa ni potrebno v primeru računovodskega poslovanja, saj v tem primeru ne gre za arhivsko gradivo.

Vzorčna notranja pravila SOS lahko prevzamete vse občine v Sloveniji brezplačno ne glede na članstvo, velikost ali število zaposlenih.

ZAKONODAJNE AKTIVNOSTI SOS

Pobuda za razpravo o sežigalnici odpadkov 2/1

Ministrstvo za okolje in prostor je dalo pobudo za razpravo o postavitvi sežigalnice odpadkov. Ker mora biti tak objekt tudi družbeno in okoljsko sprejemljiv, mora biti zainteresirana in strokovna javnost pravočasno vključena v proces razprave in odločanja.

Ministrstvo daje pobudo, da razpravo o postavitvi sežigalnice odpadkov občine opravite na svojih občinskih in mestnih svetih. Prosili vas bi, da nas o zaključkih razprave obvestite na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si in ministrstvo na naslov gp.mop@gov.si.

Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vsebini vprašalnikov za pridobivanje podatkov za potrebe množičnega vrednotenja 2/2

Ministrstvo za okolje in prostor je pripravilo Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vsebini vprašalnikov za pridobivanje podatkov za potrebe množičnega vrednotenja (dopis GURS). Pravilnik se spreminja zaradi zagotavljanja kakovostnejših podatkov o posebnih enotah vrednotenja na podlagi izvedene analize trga nepremičnin v skladu z 11. in 12. členom ZMVN-1.

Predlog Pravilnika prilagamo na tej povezavi.

Vaše pripombe in mnenje nam lahko posredujete do ponedeljka, 1.4.2019 (PODALJŠAN ROK) na naslov alja.babic@skupnostobcin.si.

 

 

Predlog Pravilnika o posebnih enotah vrednotenja 2/3

Za izvrševanje četrtega odstavka 3. člena in tretjega odstavka 21. člena Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin (Uradni list RS, št. 77/17, ZMVN-1) je bil pripravljen Predlog Pravilnika o posebnih enotah vrednotenja (dopis GURS).

Četrti odstavek 3. člena ZMVN-1 določa, da se nepremičnine vrednotijo glede na njihovo najgospodarnejšo rabo, ki jo po tem zakonu za posebne enote vrednotenja izkazuje vrsta dejavnosti, za stavbe in dele stavb skupaj z zemljišči pod stavbami dejanska raba delov stavb, za zemljišča pod javnimi cestami in železnicami ter za vodna zemljišča dejanska raba zemljišč in za ostala zemljišča njihova namenska raba.

Predlog Pravilnika prilagamo na tej povezavi.

Vaše pripombe in mnenje nam lahko posredujete do ponedeljka, 1.4.2019 (PODALJŠAN ROK) na naslov alja.babic@skupnostobcin.si.

Predlog Zakona o varstvu osebnih podatkih (ZVOP-2) – strokovno usklajevanje 2/4

V strokovno usklajevanje je bilo posredovano besedilo predloga novega Zakona o varstvu osebnih podatkov (v nadaljevanju: ZVOP-2), ki na sistemski ravni izvaja določbe dveh pravnih aktov Evropske unije iz leta 2016, in sicer Splošne uredbe o varstvu podatkov iz leta 2016 ter povezane Direktive o varstvu osebnih podatkov za področje policijskega in kazenskega pravosodnega delovanja iz leta 2016.

Besedilo predloga ZVOP-2 je bilo v letih 2017 in 2018 že v javni razpravi ter posredovano v strokovno in medresorsko usklajevanje. Takratno besedilo predloga zakona je bilo sprejeto na Vladi Republike Slovenije dne 5. aprila 2018, vendar nato ni bilo obravnavano v Državnem zboru RS zaradi razpusta Državnega zbora RS. Besedilo določb novega predloga ZVOP-2 sledi sistematiki, vsebinskim smerem ter ciljem določb Predloga ZVOP-2 z dne 5. aprila 2018, določeni členi pa so bili znatno spremenjeni zlasti glede na izkušnje iz prakse.

Besedilo predolga zakona najdete TUKAJ.

Morebitne pripombe in predloge v zvezi s predlogom ZVOP-2 nam lahko posredujete do petka, 22.3.2019 na naslov alja.babic@skupnostobcin.si.

Določitev kriterijev za pridobitev naziva NVO v javnem interesu na področju ohranjanja narave 2/5

V javni obravnavi je Osnutek Pravilnika o določitvi kriterijev za izkazovanje pomembnejših dosežkov za podelitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu na področju ohranjanja narave. V kolikor bi nanj želeli oddati pripombe in predloge za izboljšavo vas prosimo, da nam jih posredujete na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si, najkasneje do četrtka, 28.3.2019.

Predlog pravilnika.

POVPRAŠEVANJA

Podelitev denarne pomoči ob rojstvu otroka v dveh delih 3/1

Na Skupnost občin Slovenije se je obrnila občina članica z vprašanjem ali ima katera občina denarno pomoč za novorojence opredeljeno v dveh delih in sicer prvo izplačilo po rojstvu in drugo po določenem obdobju (npr. ko otrok dlje časa prebiva v občini, ko se vpiše v vrtec, ipd.). Občine članice SOS smo zaprosili za posredovanje odgovorov do 13.3.2019. Prejete odgovore do tega datuma lahko najdete v tem dokumentu

Subvencioniranja rušitve ali obnove starih objektov po občinah 3/2

Na Skupnost občin Slovenije se je obrnila občina članica, ki je imela vprašanje na temo subvencioniranja rušitve ali obnove starih objektov. Občine članice smo povprašali ali katera občina subvencionira rušitve starih objektov fizičnih oseb in ali katera občina subvencionira obnovo objektov. Občine smo zaprosili za povratne informacije do 13.3.2019. Odgovore občin najdete tukaj.

Čas sklica občinskih sej in proračunska sredstva za pomoč občanom 3/3

Na SOS se je obrnila občina članica z vprašanji, ki se nanašajo na temo časa sklica občinskih sej in na proračunska sredstva za občane. Zanimalo jo je ob kateri uri občine sklicujejo seje občinskih svetov ter ali imajo v proračunu zagotovljena sredstva za denarne pomoči občanom in ali za pripadnike romske skupnosti občine zagotavljajo posebna sredstva.

Občine članice smo prosili za posredovanje odgovorov, ki smo jih zbirali do 13.3.2019. Pregledate jih lahko s klikom tukaj.

DOGODKI SOS

21.3. / Posvet Javne službe, koncesije in javno zasebna partnerstva 4/1

Skupnost občin Slovenije in Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor organizira posvet, na katerem boste lahko izvedeli več o javno zasebnem partnerstvu in koncesijah na področju gospodarskih javnih služb. Izobraževanje bo potekalo 21. 3. 2019 od 10.00 do 14.30Austria Trend Hotelu Ljubljana, (dvorana Horus).

Mehanizem javno zasebnega partnerstva lahko namreč poveča učinkovitost sodelovanja med javnimi in zasebnimi subjekti, prinese kakovostne storitve in nižje stroške, porazdeli lahko tveganje pri izvajanju javnih služb in pritegne sredstva iz zasebnega sektorja in EU. Za zagotovitev tako pozitivnih rezultatov za lokalno skupnost pa je potrebno ustrezno urediti pravna razmerja, vzpostaviti učinkovit nadzor in zaščiti javni interes, ne da bi pri tem zatrli zasebnega. In prav pridobitvi kompetenc na tem področju je namenjeno naše izobraževanje.

Vabilo s programom je dostopno tukaj. 

21.3. / Vabilo »Vloga in položaj nadzornega odbora občine« 4/2

Zaradi zapolnitve mest na vseh lokacijah, bosta izvedena dodatna seminarja v Mariboru in Ljubljani, in sicer:

 • 19. 3. 2019 ob 17. uri v Ljubljani
 • 21. 3. 2019 ob 17. uri v Mariboru 

Prijavnico za dodatna seminarja najdete TUKAJ

***

Skupnosti občin v sodelovanju z Ministrstvom za javno upravo organizirajo seminarje na temo delovanja nadzornega odbora občine. Seminarji, katerih ciljna skupina so članice in člani Nadzornih odborov občin, bodo potekali:

 • 19. 3. 2019 ob 15. uri v Ljubljani – zapolnjeno
 • 20. 3. 2019 ob 15. uri v Kopru – zapolnjeno
 • 21. 3. 2019 ob 15. uri v Mariboru – zapolnjeno

Tukaj najdete VABILO. Občine naprošamo, da vabilo posredujete tudi članicam in članom NO vaše občine.

Udeležba je brezplačna, vseeno pa vas naprošamo, da zaradi same organizacije seminarja izpolnite prijavnico, ki jo najdete TUKAJ.

Na prijavnici ustrezno obkrožite na kateri lokaciji se boste udeležili seminarja in prijavnico pošljite na e-naslov organizatorja termina.

25.3. / Predstavitev razpisa in dobrih praks Branju prijazna občina 4/3

V prostorih Ministrstva za Kulturo, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana, bo 25. 3. 2019, ob 10. uri v dvorani v pritličju Ministrstva za kulturo RS potekala predstavitev razpisa in dobrih praks natečaja Branju prijazna občina.

Namen in dokumentacijo natečaja bosta uvodoma predstavila Marjan Gujtman, Ministrstvo za kulturo RS in Vesna Horžen, Združenje splošnih knjižnic.

S svojim načinom prijave na natečaj v letu 2018 in s primeri dobre prakse se bodo predstavile tudi nekatere občine, ki so v lanskem letu pridobile naziv Branju prijazna občina, in sicer Mestna občina Celje, Občina Grosuplje in Občina Vrhnika.

Dogodek se bo predvidoma zaključil do 12. ure. Do vabila lahko dostopate s klikom tukaj.

Javni natečaj bo odprt med 8. februarjem in 30. oktobrom 2019. Razpisna dokumentacija je dosegljiva tukaj. 

27.3. /  POSVET NUSZ 2019/2020 4/4

Skupnost občin Slovenije vas v sodelovanju z Ministrstvom za okolje in prostor, Geodetsko upravo Republike Slovenije, Finančno upravo Republike Slovenije in Ministrstvom za finance vabi na posvet

NUSZ 2019/2020 : 

Aktivnosti občin v letu 2019 za dopolnitev podatkov za odmero NUSZ v letu 2019 in za pripravo novih odlokov in  učinkovito izvedbo NUSZ za leto 2020,

ki bo potekal v sredo, 27.3.2019, ob 10.00 v dvorani Horus, Austria trend hotel, Dunajska cesta 154, 1000 Ljubljana.

Po predhodno uspešno izvedenih posvetih za občine na temo odmere NUSZ in glede na še vedno aktualna vprašanja, bomo tokratni posvet namenili predstavitvi potrebnih aktivnosti občin v letu 2019 za dopolnitev podatkov za odmero NUSZ v letu 2019 in za pripravo novih odlokov in  učinkovito izvedbo NUSZ za leto 2020.

Posvet je namenjen županom, direktorjem občinskih uprav, strokovnim sodelavcem, ki so zadolženi za pripravo in izvajanje NUSZ v občinah, zadolženim na občinskih upravah za zagotavljanje podatkov za vrednotenje nepremičnin ter strokovnim organizacijam za prostorsko načrtovanje in evidentiranje nepremičnin občin.

Vabilo s programom.

DOGODKI DRUGIH

Vabilo na predstavitvene seminarje vzpostavitve dejanske rabe zemljišč pod cestami 5/1

Direkcija RS za infrastrukturo vas v sodelovanju z Ministrstvom za infrastrukturo, Ministrstvom za okolje in prostor, Geodetsko upravo RS ter pogodbenih partnerjev vabi na posvet z naslovom: EVIDENTIRANJE DEJANSKE RABE JAVNE CESTNE INFRASTRUKTURE – zakonsko določene obveznosti in naloge občin.
Posveti bodo potekali v različnih krajih po Sloveniji v naslednjih terminih:

 • 19.3.2019, Perla, Kidričeva 7, Nova Gorica,
 • 28.3.209, Klub Adventura, Opekarniška cesta 15d, 3000 Celje,
 • 5.4.2019, Poslovna hiša Unija, Tržaška cesta 515, Brezovica.

Na dogodek, ki je za vse udeležence brezplačen, je potrebna predhodna prijava na spletni strani www.educenter.si.

Skrajni rok za prijave na seminarje je 13. 3. 2019 za preostale termine.

VABILO s programom.

10.4. - 5.5. / E-usposabljanje za zaposlene na občinah – GDPR in varstvo osebnih podatkov 5/2

Vsaka organizacija, ki obdeluje osebne podatke zaposlenih ali tretjih oseb (občanov, pacientov, šolarjev…) mora v skladu z zahtevami evropske Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov (GDPR) in nacionalne zakonodaje o varstvu osebnih podatkov vzpostaviti ustrezne mehanizme za varstvo le-teh. Eden izmed bistvenih elementov za doseganje in dokazovanje skladnosti občine z GDPR  je tudi redno usposabljanje zaposlenih na področju varstva osebnih podatkov.

Obveščamo vas, da bo preko Dataofficer »SMART DPO« e-učilnice potekalo izvajanje e-usposabljanj za zaposlene na občinah. Za izvedbo usposabljanja je predviden paketni pristop in sicer se bo usposabljanje izvedlo v sodelovanju z vodstvom občine in vseh zaposlenih, ki v občini obdelujejo osebne podatke. Na ta način občina tudi pridobi končno Poročilo o izvedbi usposabljanja zaposlenih in s tem dokazilo, ki ga potrebuje za dokazovanje skladnosti poslovanja z GDPR (24. in 32. člen).

Več o izvedbi usposabljanja in vsebini e-učilnice lahko preberete TUKAJ. Prilagamo tudi prijavnico.

Prijave za usposabljanje, ki se prične 10. aprila 2019 sprejemajo do 5. aprila 2019 na naslov petra.avsec@dataofficer.si., za vprašanja pa so dosegljivi na tel. št. 041 314-400, Petra Avsec Bernot.

20.3./ 3. LIFE delavnica za pripravo prijav 2019 5/3

Ministrstvo za okolje in prostor v okviru projekta LIFE Krepitev zmogljivosti organizira 3. LIFE delavnico za pripravo prijav. Delavnica je zadnja v seriji treh LIFE delavnic za pripravo prijav, na katerih obravnavajo osnovne korake, kako iz projektne ideje razviti logični okvir projekta in oblikovati projektno prijavo. Tokrat se bodo posvetili finančni strukturi LIFE projektov in naslavljanju tveganj. Praktične izkušnje bo delila Tatjana Gregorc z Inštituta Lutra, ki ima za seboj že dva LIFE projekta (Aqualutra in LIFE Aquaviva), trenutno pa je partner v projektu LIFE Naturaviva.

Več informacij.

Udeležba je brezplačna, ker je število mest omejeno, je obvezna prijava preko spletnega obrazca do 11. marca oziroma do zapolnitve mest.

Lokacija: poslovna stavba Javnega podjetja Vodovod-Kanalizacija, Vodovodna cesta 90, Ljubljana

27.3., 3.4. in 5.4./ "Zasebnost na delovnem mestu" v skladu z GDPR in Zakonom o varstvu osebnih podatkov 5/4

Dataofficer d.o.o. vas vabi na seminar »ZASEBNOST NA DELOVNEM MESTU« V SKLADU Z GDPR IN ZAKONOM O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV, s poudarkom na praksi nadzornega organa, s predavateljico Mojco Prelesnik, Informacijsko pooblaščenko.

Seminar je specialno namenjen kadrovikom, odgovornim osebam za varstvo osebnih podatkov, pooblaščenim osebam za varstvo osebnih podatkov (»DPO«) ter drugim zaposlenim v splošnih in finančnih službah, ki obdelujejo osebne podatke zaposlenih.

Datumi in lokacije seminarja:

 • 27.3.2019/ Ljubljana (M hotel, Derčeva ulica 4, Ljubljana), od 10.00 do 14.00 ure.
 • 3.4.2019/ Maribor (Razstavišče Urban, Grajska ulica 7, Maribor), od 10.00 do 14.00 ure.
 • 5.4.2019/ Koper (Središče Rotunda, Destradijev trg 11, Koper), od 10.00 do 14.00 ure.

Vabilo in Prijavnica (občine članice SOS lahko pri prijavi uveljavljate 15 % popust).

4.4. / Kulturni bazar 2019 5/5

Kulturni bazar 2019 prinaša bogat program strokovnega usposabljanja. Več kot petdeset dogodkov na ta dan udeležencem omogoča, da si program oblikujete po svojih potrebah in željah. Kulturni bazar bo potekal 4.4.2019 v Cankarjevem domu v Ljubljani. Udeležba na strokovnem usposabljanju je za vse udeležence brezplačna.

Vabilo in program

Organizatorji projekta Ministrstvo za kulturo RS (MK), Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport RS (MIZŠ) ter Zavod RS za šolstvo (ZRSŠ), vabijo na strokovno usposabljanje o kulturno-umetnostni vzgoji tudi načrtovalce politik in strokovne delavce v občinah in lokalnih skupnostih, ki skrbite za kulturo in izobraževanje oz. družbene dejavnosti.

Udeležbo na strokovnem usposabljanju Kulturni bazar 2019 si zagotovite z e-prijavo, ki je vaša vstopnica na izbrane dogodke. Če si želite izbrati program, ki vam bo najbolj po meri glede na vaše zanimanje in področje dela, vam priporočamo, da se prijavite čim prej, saj je število sedežev v dvoranah in predavalnicah omejeno. Prijavo pošljite čim prej, najpozneje pa do 20. marca 2019.
Potrdilo o udeležbi na strokovnem usposabljanju prejmete vsi, ki se udeležite dogodkov v skupnem obsegu vsaj osmih šolskih ur.  Udeležite se lahko tudi le posameznih dogodkov, vendar je tudi v tem primeru potrebna e-prijava (kot vstopnica).

Hkrati vas organizatorji naprošajo, da vabilo na Kulturni bazar posredujete vzgojno-izobraževalnim zavodom in kulturnim ustanovam v vaši lokalni skupnosti ter jim priporočate udeležbo (strokovno usposabljanje je za vse brezplačno).

Z nacionalnimi koordinatorji kulturno-umetnostne vzgoje na MK, MIZŠ in ZRSŠ smo se dogovorili, da bomo strokovne delavce na področju izobraževanja, kulture, mladinske politike oziroma družbenih dejavnosti v lokalnih skupnosti spodbudili k vključitvi v nacionalno mrežo koordinatorjev kulturno-umetnostne vzgoje (KUV). V mrežo se vključujejo strokovni delavci vzgojno-izobraževalnih zavodov, kulturnih ustanov in lokalnih skupnosti. Cilj mreženja je izboljšanje povezovanja (partnerstva) na področju KUV, boljša informiranost o aktualnem dogajanju na tem področju, predstavitve dobrih praks … Z vključitvijo v mrežo so koordinatorji redno mesečno obveščeni o aktualnem dogajanju na različnih področjih kulture po vsej Sloveniji. Kulturne ustanove za registrirane koordinatorje ponujajo tudi vrsto ugodnosti. Iz ene lokalne skupnosti se lahko v mrežo vključi več koordinatorjev KUV (vsi prejmejo KUV izkaznico). Obrazec za registracijo najdete na: http://www.kulturnibazar.si/prijava/prijava-koordinatorjev-ls/

1.4.-26.4./ Podjetniška šola 5/6

Mariborska razvojna agencija v okviru projekta SIO-MRA-2018-19 organizira PODJETNIŠKO ŠOLO, ki bo potekala od 1. do 26. aprila 2019. Če imate identificirano poslovno idejo, za katero potrebujete strokovno podporo za njen razvoj in pozicioniranje na trgu, se vključite v podporne aktivnosti v okviru projekta SIO-MRA-2018-19. Podjetniška šola in nadaljnja individualna podpora sta za prejemnike brezplačni.

Vabljeni vsi potencialni inovativni podjetniki in mlada podjetja »start-up« iz vseh občin v Podravju.

Vabilo s programom.

Prijave so odprte do 15. marca 2019.

Več informacij: 02 / 333 13 12, sio@mra.si; http://www.mra.si/podjetniska-sola.html.

AKTUALNI RAZPISI

Odprt je 4. razpis programa Interreg CENTRAL EUROPE 6/1

Program Interreg CENTRAL EUROPE je objavil specifičen kapitalizacijski razpis, ki bo odprt od 4. marca 2019 do 5. julija 2019 v skupni vrednosti cca. 10 mio sredstev iz ESRR.

4. razpis povezuje izbrane projekte programa Interreg CENTRAL EUROPE iz 1. in 2. razpisa s projekti drugih evropskih programov, predvsem centralno vodenih (HORIZON 2020, LIFE, Connecting Europe Facility, itd.). Namen je priprava novih outputov in njihov prenos k nosilcem razvojnih politik, v nove regije in k razširjenim ciljnim skupinam.

Poleg nosilnih projektov so omejene tudi teme.

7 TEM SC SPECIFIČNI CILJI (SC)
1.        Industrija 4.0/ napredna proizvodnja 1.1.        Trajnostne povezave med inovacijskimi sistemi za jačanje regionalnih inovacijskih sposobnosti
2. Socialno podjetništvo 1.2 Izboljšanje podjetniških kompetenc za razvoj gospodarskih in socialnih inovacij
3. Energetsko učinkovita obnova javnih zgradb 2.1 Večanje energetske učinkovitosti in rabe obnovljivih virov energije v javni infrastrukturi
4. Nizkoogljična mobilnost in kvaliteta zraka v urbanih območjih 2.3 Krepitev zmogljivosti za planiranje mobilnosti v funkcionalnih urbanih območjih za zmanjševanje izpustov CO2
5.Prilagoditev na podnebne spremembe in preprečitev tveganj 3.1 Integralno okoljsko upravljanje varovanja in trajnostne rabe naravne dediščine in virov
6. Ogrožena kulturna dediščina (najdišča in zgradbe) 3.2 Izboljšanje zmogljivosti za trajnostno rabo kulturne dediščine in virov
7. Dostopnost odročnih in mejnih območij za  povezave s TEN-T TNC koridorji in vozlišči 4.1 Izboljšanje planiranja in koordiniranja regionalnih potniških sistemov za boljše povezave z nacionalnimi in evropskimi omrežji

Priporočamo, da si natančno preberete razpisno dokumentacijo, ker je razpis zelo ozko profiliran.

V podporo prijaviteljem bo program organiziral tematske seminarje 2.-3. aprila na Dunaju (registracija prijave možna samo do 20. marca 2019). Vabilo je dostopno na spletni strani programa.  Na dogodek se lahko prijavijo partnerji iz projektov  1. in 2. razpisa ter samo vodilni partnerji 3. razpisa programa CENTRAL EUROPE.

Evropska komisija bo organizirala dodatni informativni dan 7. maja 2019 v Bruslju za upravičence iz programa CENTRAL EUROPE in projektov FP7/H2020 za ustvarjanje novih povezav.

Poziv za partnerstvo pri prijavi projekta "Kulturna dediščina kot orodje gospodarskega razvoja in socialne vključenosti" 6/2

Španska občina Mula (blizu Murcie) išče partnerje za prijavo projekta na razpis programa URBACT na temo “Cultural heritage as a tool of economic development and social inclusion”.

Degradirana urbana območja so pomembni viri z gospodarskega, socialnega, okoljskega in kulturnega vidika in je zato temeljnega pomena, da jih zaščitimo, razvijemo in razmislimo, kako bi lahko dolgoročno koristila trajnostnemu razvoju lokalnih skupnosti. Ukrepanje na področju potencialnih turističnih območij ni le priložnost za ustvarjanje novih delovnih mest, temveč tudi pomembna priložnost za preoblikovanje degradiranih območij v mesta, kjer je mogoče spodbujati socialno sodelovanje in vključevanje.

Kot potencialni partnerji ste vabljene zainteresirane občine, lokalna javna podjetja in agencije.

Več informacij lahko preberete v pozivu, prilagamo pa tudi prijavnico.

Naj prostovoljec/ prostovoljka v javni upravi 6/3

Slovenska filantropija, Združenje za promocijo prostovoljstva, v imenu Slovenske mreže prostovoljskih organizacij razpisuje 6. natečaj za priznanje Naj prostovoljec in Naj prostovoljka zaposlen/a v javni upravi za leto 2018.  S priznanjem želijo izpostaviti zaposlene v javni upravi, ki v svojem prostem času opravljajo prostovoljsko delo in prispevajo k promociji prostovoljstva med zaposlenimi v javni upravi. Kriterija za izbor sta tudi število opravljenih prostovoljskih ur kandidata/kandidatke v letu 2018 ter način promoviranja prostovoljstva med svojimi sodelavci.  Prijave so možne do 19. aprila 2019.

Vabilo za javno upravo, PRIJAVNICA

2. sejem bučnih olj v Varaždinu 6/4

V Varaždinski županiji, kot predsedujoči Zvezi Alpe-Jadran (AAA) načrtujejo več aktivnosti, ki bodo prispevale tako k prepoznavnosti in priznavanju AAA, kot tudi v korist prebivalcev na tem geografskem območju. Ena od teh aktivnosti je tudi 2. sejem bučnih olj, ki bo letos v drugi polovici maja v Varaždinu. Na spodnjih povezavah najdete pismo za izraz interesa, namenjeno vsem potencialnim proizvajalcem, ki želijo sodelovati na razstavi in ocenjevanju njihovih izdelkov. Razen bogatih nagrad za zmagovalce, bo dogodek priložnost za izmenjavo izkušenj in spoznavanje novosti, ki jih bodo predstavili vabljeni ugledni strokovnjaki. Več podrobnostiv priloženih dokumentih, ki so na voljo v ANG, HRV in NEM jeziku:

Občine vabimo, da sporočilo razširjajo do svojih proizvajalcev bučnega olja.

Odprt poziv za Evropsko prestolnico pametnega turizma 2020 6/5

Prejeli smo obvestilo Evropske komisije, GD GROW o odprtju razpisa za Evropsko prestolnico pametnega turizma 2020.

Evropska prestolnica pametnega turizma je pobuda EU, ki priznava izjemne dosežke evropskih mest kot turističnih destinacij v štirih kategorijah: trajnost, dostopnost, digitalizacija ter kulturna dediščina in ustvarjalnost. Njen cilj je spodbujanje pametnega turizma v EU, mreženje in krepitev destinacij ter olajšanje izmenjave najboljših praks.

Pobuda „Evropska prestolnica pametnega turizma“ temelji na predlogu Evropskega parlamenta, ki je zagotovil financiranje za obdobje 2018–2019 s pripravljalnim ukrepom. Izvaja jo Evropska komisija. Namen pobude je okrepiti inovacijski razvoj, ki ga ustvarjajo turizem v mestih EU in njihovi okolici, povečati njihovo privlačnost ter okrepiti gospodarsko rast in ustvarjanje delovnih mest. Njegov namen je tudi vzpostaviti okvir za izmenjavo najboljših praks med mesti, ki sodelujejo v natečaju, ustvariti priložnosti za sodelovanje in nova partnerstva.

Ob prijavi za evropsko prestolnico leta 2020 naziv Smart turizem, morajo mesta pokazati svoje inovativne turistične prakse na štirih področjih: dostopnost, trajnost, digitalizacija, kulturna dediščina in ustvarjalnost.

Prijave bodo najprej ocenile skupine neodvisnih strokovnjakov.  V drugem koraku bo do 10 mest, uvrščenih v ožji izbor, pozvano, da predstavijo kandidaturo svojega mesta pred evropsko žirijo. Evropska žirija bo izbrala dva zmagovalca, evropski prestolnici pametnega turizma 2020, ki jih bo predstavila oktobra 2019 na podelitvi nagrad.

Za prijavo je potrebno izpolniti spletni obrazecRok za prijavo je 10. maj 2019.

Pobuda je odprta za mesta v EU z več kot 100.000 prebivalci. V državah, kjer nobeno mesto nima več kot 100.000 prebivalcev, se lahko prijavi največje mesto. Za več informacij si oglejte Vodnik za prijavitelje.

Za več informacij o Evropski prestolnici pametnega turizma se lahko zainteresirani prijavijo na novice ali pa spremljajo na Facebooku ali Twitterju.

Kontakt

Evropski sekretariat Sekretariata za pametni turizem: Antigoni Avgeropoulou, info@SmartTourismCapital.eu, +49 (0) 30 70 01 86 390.

 

Razpis za pridobitev naziva Branju prijazna občina za leto 2019 6/6

Združenje splošnih knjižnic, Skupnost občin Slovenije v sodelovanju z Ministrstvom za kulturo Republike Slovenije ponovno objavljamo javni natečaj, na katerem se bodo občine potegovale za naziv ″Branju prijazna občina ″. Javni natečaj bo odprt med 8. februarjem in 30. oktobrom 2019, podelitev nazivov  ″Branju prijazna občina ″ pa bo na podlagi ocene strokovne komisije potekala 3. decembra 2019.

Častna ambasadorka letošnjega natečaja Branju prijazna občina je novinarka in pisateljica, Mojca Širok, ki takole opiše svoj pogled na branje in knjige : ″Pisana beseda je kot glasba. Pričara podobe, ljudi, svetove, lahko nas odnese drugam, lahko druge pripelje k nam, zajame nas v svoje zgodbe, zasanja nas, razburi, poučuje, tolaži in vznemirja. Zgodb in znanj, ki se skrivajo v knjigah, brez nas ni. Umrejo, če knjige – iz papirnatih listov in trdih platnic ali tiste s svetlečega elektronskega ekrana – ne odpremo. In brez njih smo manj živi tudi mi.«

Nagrajene občine v letu 2018 bodo svoje dobre prakse predstavile na informativnem dnevu, ki bo potekal 25. marca 2019 na Ministrstvu za kulturo, kjer bodo občine lahko pridobile tudi dodatne informacije za pripravo uspešne prijave na natečaj.

Natečaj za pridobitev naziva Branju prijazna občina je objavljen od 8. februarja 2019 na spletnih straneh Združenja splošnih knjižnic, Skupnosti občin Slovenije in Ministrstva za kulturo RS ter na spletnih straneh splošnih knjižnic.

RAZPISNO BESEDILO S PRIJAVNIM OBRAZCEM

Dodatne informacije lahko prejmete pri Vesni Horžen, predsednici Združenja splošnih knjižnic (041 577 273, E-pošta: vesna.horzen@zdruzenje-knjiznic.si) ali Barbari Horvat v sekretariatu SOS (02 234 15 05, barbara.horvat@skupnostobcin.si).

Evropska prestolnica kulture za leto 2025 v Republiki Sloveniji 6/7

Skladno s sklepom št. 51000-11/2018/3, s katerim je Vlada RS Ministrstvo za kulturo pooblastila za izvedbo postopka izbora mesta za naslov Evropska prestolnica kulture 2025, so objavili razpis za aktivnost Unije za oddajo prijav za Evropsko prestolnico kulture za leto 2025 v Republiki Sloveniji.
Splošni cilji aktivnosti evropska prestolnica kulture so naslednji: ohranjati in spodbujati raznolikost kultur v Evropi in poudarjati njihove skupne značilnosti ter povečati občutek državljanov, da pripadajo skupnemu kulturnemu prostoru na eni strani ter spodbujati prispevek kulture k dolgoročnemu razvoju mest v skladu z njihovimi strategijami in prednostnimi nalogami  na drugi strani.
V skladu s temi cilji bodo dejavnosti, ki jih bo razvilo mesto, imenovano za evropsko prestolnico kulture, usmerjene v krepitev obsega, raznolikosti in evropske razsežnosti njegove kulturne ponudbe, vključno z nadnacionalnim sodelovanjem; v razširitev dostopa do kulture in sodelovanje v njej; v okrepitev zmogljivosti njegovega kulturnega področja in njegovih povezav z drugimi področji ter v povečanje njegove mednarodne prepoznavnosti prek kulture.

Cilj tega razpisa je spodbuditi prijave iz mest v Sloveniji, ki se želijo potegovati za naziv Evropska prestolnica kulture za leto 2025, in imenovanje enega od teh mest, ki se mu lahko podeli nagrada Meline Mercouri, financirana iz programa Unije za podporo kulture v času njene podelitve.
Vse podrobnejše informacije, postopek za podelitev naziva Evropska prestolnica kulture, merila za izbor in navodila za prijavo so objavljeni na naslednji povezavi.
Razpis je odprt do 31. 12. 2019.

Predstavnike mest, ki se zanimajo za naziv, in predstavnike medijev vabijo, da se udeležite informativnega dneva Evropska prestolnica kulture za leto 2025, ki bo potekal v ponedeljek, 18. marca 2019 na Ministrstvu za kulturo, na katerem bodo lahko pridobili dodatne informacije. Vabilo in program bomo objavili na spletni strani ministrstva.

Javni razpis za dodeljevanje ugodnih posojil občinam – C1 2018 6/8

Slovenski regionalno razvojni sklad obvešča, da so dne 28.12.2018 v uradnem listu RS objavili Javni razpis za dodeljevanje ugodnih posojil občinam – C1 2018.

Področje Odprt dne 1. rok 2. rok 3. rok 4. rok Trenutna sredstva Uradni list RS Dokumentacija
28.12.2018 odprti roki od 1.4.19 do 30.9.19 odprti roki od 1.4.19 do 30.9.19 odprti roki od 1.4.19 do 30.9.19 odprti roki od 1.4.19 do 30.9.19 6.000.000,00€ 84 z dne 28.12.2018 » JR OBČINE XC
» Povabilo k oddaji vloge
» Prijavni obrazec
» Priloga k dokumentaciji
» Koeficient raz. občine 2018, in 2019
» zadolženost občin

Več informacij najdete na povezavi http://www.regionalnisklad.si/obcine

NOVICE DRUGIH

Letno poročilo o slovenskem nepremičninskem trgu 7/1

Geodetska uprava RS (GURS) je na spletnih straneh objavila redno letno poročilo o slovenskem nepremičninskem trgu za leto 2018. Po rekordni skupni vrednosti in številu kupoprodajnih poslov leta 2017 se je slovenski nepremičninski trg leta 2018 pričakovano umiril. Število nepremičninskih poslov se je v primerjavi z letom 2017 zmanjšalo za okoli 10 odstotkov, njihova skupna vrednost pa za 5 odstotkov. Obseg realiziranih kupoprodaj se je zmanjšal za vse vrste stanovanjskih in poslovnih nepremičnin, kot tudi za vse vrste zemljišč. Cene stanovanjskih nepremičnin so kljub upadu prometa v letu 2018 še naprej rasle. Na ravni države so cene rabljenih stanovanj, ki najbolje ponazarjajo trende na slovenskem nepremičninskem trgu, v primerjavi z letom 2017 v povprečju zrasle za 10 odstotkov, od cenovnega dna leta 2015 so bile višje že več kot 20 odstotkov. Najbolj so cene stanovanj zrasle v prvi polovici leta 2018. Po stagnaciji v drugi polovici leta, se je ob koncu leta ponovno začel kazati rahel trend rasti.

Poročilo je dostopno na spletnem portalu Prostor  in portalu Množičnega vrednotenja nepremičnin. (Vir: MOP)

Energetsko najbolj varčna gospodinjstva na gorenjskem 7/2

Če bi sodili po izplačanih subvencijah Eko sklada, so prebivalci nekaterih gorenjskih občin naredili največ za to, da bi zmanjšali porabo energije. V petih letih so relativno največ nepovratnih subvencij Eko sklada dobili v Preddvoru: v povprečju 123 evrov na leto na prebivalca. Na drugem mestu je Kranj s 105 evri na prebivalca. Med dvajsetimi občinami, kjer so dobili največ subvencij za varčno rabo energije, je kar 12 gorenjskih.

V povprečju so po slovenskih občinah v petih letih (2013 – 2017) dobili na leto za 48 evrov nepovratnih spodbud Eko sklada – te so namenjene tako varčevanju z energijo kot spodbujanju rabe obnovljivih virov energije.

Pri tem pa Zlati kamen poudarja, da raziskava zajema investicije zasebnikov, oziroma finančne spodbude, izplačane gospodinjstvom in ne zajema investicij v energetsko prenovo javnih stavb. (Vir: Zlati kamen)

© Moralne avtorske pravice ima Skupnost občin Slovenije. Noben del tega gradiva se ne sme reproducirati ali kopirati v karšnikoli obliki: grafično elektronsko ali mehanično, kar vklučuje (ne da bi bilo omejeno) fotokopiranje, snemanje, skeniranje ali katerekoli druge oblike reproduciranja brez pisnega dovoljenja Skupnosti občin Slovenije. Reprodukcija ali kopiranje je dovoljeno izključno za potrebe Sekretariata Skupnsti občin Slovenije ali občin članic SOS.